Page 1


a u c ˇ c j


Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

2019


KATALOGIZACE V KNIZE — NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2019. — Vydání první. — Praha : Filip Tomáš — Akropolis ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2019 Česká a anglická resumé ISBN 978-80-7470-275-4 (Tomáš Filip — Akropolis ; brožováno) * 811.162.3‘243 * 81‘24 * (062.552) – čeština jako cizí jazyk – jazyková výuka – sborníky 811.162.3 — Čeština [11]

Tento sborník vznikl v rámci projektu Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2019 financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, projekt Sympozium 2019, č. MSMT-27426/2018-62. Za obsahovou stránku příspěvků odpovídají autoři. Prezentace k příspěvkům jsou pro členy Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka k dispozici na webu AUČCJ (www.auccj.cz).

Editorka: Lenka Suchomelová Recenzentky: Pavla Poláchová, Eva Složilová © Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2019 © Graphic & Cover Design Lukáš Fairaisl, 2019 © Filip Tomáš – Akropolis, 2019 ISBN 978-80-7470-275-4 ISBN 978-80-7470-276-1 (PDF)


Obsah

Prezentace organizací, spolků, projektů a materiálů JITKA POUROVÁ

13

Učte se česky v kuchyni RENÉE GRENAROVÁ

17

Nové služby Národního institutu pro další vzdělávání v oblasti dětí/žáků cizinců pro školy KATEŘINA ROMAŠEVSKÁ – LUDMILA ČERVINKOVÁ MACHÁTOVÁ – ERIKA ČAPKOVÁ – ELIŠKA BOUMOVÁ

25

Simple Czech – české reálie pro studenty na úrovni B1 SILVIE PŘEVRÁTILOVÁ

33

O pejskovi a kočičce: práce s texty a videem

39

Využití webových aplikací, mobilních telefonů a sociálních sítí ve výuce jazyků

JOSEF ZEMEK

SEVDALINA KOVÁŘOVÁ KOSTADINOVA

45

Kamarádi – materiály pro děti z odlišného kulturního a jazykového prostředí


Prezentace prací studentů a absolventů ANETA BUČKOVÁ

53

Aplikace prvků dramatické výchovy ve výuce gramatiky v hodinách češtiny pro cizince

67

Prezentace didakticky využitelných výstupů disertační práce Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince

KAREL KULICH

Z dění v oboru: Společný evropský referenční rámec: Companion Volume EVA SLOŽILOVÁ

79

Doplňující vydání Rámce

Sdílení zkušeností: studenti s mateřským jazykem íránským a semitským ADÉLA PROVAZNÍKOVÁ

89

Mluvím arab(e)sky: čeština a arabština v komparativním pohledu MARWAN ALSOLAIMAN

103

Čeština pro arabsky mluvící studenty ARWA AL HAMATIOVÁ

111

Workshop: metodika výuky češtiny pro Araby

121

Workshop: minilekce perštiny

ALENA TOMKOVÁ


Sdílení zkušeností: studenti s mateřským jazykem vietnamským JULIE LIEN VRBKOVÁ

127

Vietnamský pohled na český jazyk Vliv mateřského jazyka vietnamských rodilých mluvčích při studiu češtiny JULIE LIEN VRBKOVÁ

141

Jak účinně pomoci vietnamským studentům při studiu české výslovnosti? Vybrané aspekty z fonetiky a fonologie mateřského jazyka vietnamských studentů a zkušenosti z vyučovací praxe

151

Vietnamská komunita v ČR

NGO QUYNH NGA

NGUYEN HOANG P. NHUNG

161

Workshop: krátká lekce vietnamštiny

Sdílení zkušeností: studenti s mateřským jazykem slovanským EVA HOVORKOVÁ

169

Nácvik jazykových prostředků a řečových dovedností se zaměřením na mluvčí se slovanskou mateřštinou

173

Jak si Ukrajinci osvojují češtinu (k psanému projevu ukrajinských mluvčích)

JANA MACUROVÁ


Sdílení zkušeností: studenti s mateřským jazykem germánským JARMILA KOCOURKOVÁ

187

Švédština a čeština v komparativním přehledu, se zaměřením na výuku češtiny pro švédské účastníky kurzu pro začátečníky

197

Příklad jedné z prvních lekcí českého jazyka pro švédské začátečníky (Příloha 1)

199

Zkušenosti se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem ve švédských školách

JARMILA KOCOURKOVÁ

ZUZANA LABUDOVÁ

LUDMILA WASCHAK

209

25 let výuky češtiny na Vysoké škole Burgenland

221

Medailony autorů

231

Abstrakty (Abstracts)


MEDAILONY AUTORŮ

| 221

Medailony autorů

Ing. Bc. Marwan Alsolaiman (ÚJOP UK, Oca Praga, integrační centra, jazykové školy) Pochází původně ze Sýrie. Do České republiky přijel koncem roku 1982 za účelem studia. Je absolventem ČVUT, oboru pozemní stavby. Později vystudoval na Masarykově ústavu vyšších studií obor didaktika a pedagogika odborných předmětů. Složil všeobecné státnice z českého a arabského jazyka. Od roku 2002 do současnosti učí fyziku pro zahraniční studenty v češtině na přípravných střediscích ke studiu na českých vysokých školách, jako např. ČVUT. Učí také češtinu pro arabsky mluvící studenty a arabštinu jako cizí jazyk. Z češtiny do arabštiny přeložil knihu Hodinu pod drnem a je autorem několika článků v časopisech o arabské kultuře, arabské hudbě a hudebních nástrojích. Je muzikant a založil v Čechách arabskou hudební skupinu Ziriab. Taktéž hraje s českými kapelami středověkou hudbu a české lidové písně. Bc. et Bc. Eliška Boumová (ÚBS a ÚČJTK FF UK, Památník národního písemnictví) Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obory český jazyk a literatura a historie. V současnosti dokončuje studium NMgr. oboru učitelství češtiny jako cizího jazyka. Spolupracovala na několika edičních projektech (např. elektronická edice Richard Weiner – Rozcestí. Verze – edice – komentáře), dále jako spoluautorka na druhém vydání terminologického slovníku Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování. Vyučuje češtinu jako cizí jazyk v programu českých studií a vede volitelný seminář powerpointových


222 |

prezentací jako přípravu studentů na mezinárodní konferenci pořádanou každoročně ÚJOP. Již několikátým rokem vyučuje češtinu pro cizince na Letní škole slovanských studií pořádané FF UK. Podílí se na grantu NAKI II Abeceda českých reálií v sekci Simple Czech. V diplomové práci se zaměřuje na výuku českých reálií ve výuce češtiny jako cizího jazyka (Osobnost a dílo Václava Havla ve výuce češtiny pro cizince). Mgr. Aneta Bučková, M.A. (Universität Regensburg) Vystudovala germanistiku a mediální vědy (B.A.) na Humboldtově univerzitě v Berlíně v rámci stipendijního programu DAAD Školy – partneři budoucnosti, jazykovědu (M.A.) na Svobodné univerzitě v Berlíně a učitelství češtiny jako cizího jazyka (Mgr.) na Univerzitě Karlově s podporou organizace Studienstiftung des deutschen Volkes. V současné době působí v rámci doktorského studia na Univerzitě v Řezně jako členka týmu projektu Language across Generations: Contact Induced Change in Morpho-syntax in German-Slavic Bilingual Speech financovaného Deutsche Forschungsgemeinschaft a dálkově studuje obor dramatická výchova na DAMU. Zabývá se vícejazyčností, jazykovým kontaktem a dramatickou výchovou ve výuce cizích jazyků. Vyučuje v české škole v Řezně. Mgr. Erika Čapková (externí spolupráce ÚJOP UK, středisko Praha-Albertov a FF UK) Vystudovala obor český jazyk a literatura a východoevropská studia se specializací rusistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v současné době je doktorandkou oboru slovanské literatury na FF UK. Od roku 2007 vyučuje češtinu pro cizince ve všech typech kurzů. Spolupracuje s Ústavem jazykové a odborné přípravy UK, kde učila, podílela se na organizaci kulturních aktivit a stále je certifikovanou examinátorkou zkoušek pro trvalý pobyt a občanství. Spolupracovala s katedrou ruského jazyka Západočeské univerzity v Plzni jako vyučující i terénní výzkumník (grant Postgraduální vzdělávání učitelů – kompetence k tvorbě vzdělávacích programů a výukových materiálů pro témata multikulturalita, holocaust a integrace menšin). V současné době spolupracuje s Filozofickou fakultou UK na grantu NAKI II Abeceda českých reálií v sekci Simple Czech a učí češtinu na gymnáziu. Působí také jako korektorka a překladatelka z ruštiny. Do češtiny přeložila novelu Čas noc ruské autorky Ljudmily Petruševské a v současnosti překládá její další text.


MEDAILONY AUTORŮ

| 223

Mgr. Ludmila Červinková Machátová (externí spolupráce ÚJOP UK, středisko Praha-Albertov a FF UK) Vystudovala obor český jazyk a literatura a východoevropská studia se specializací rusistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Šest let působila jako lektorka na Univerzitě Ca‘ Foscari Benátky, kde kromě výuky rovněž organizovala nejrůznější kulturní a společenské akce, ať už ve spolupráci s Českým centrem v Miláně, nebo ambasádou v Římě. V současné době mimo jiné spolupracuje s Ústavem jazykové a odborné přípravy UK, kde se podílí na výuce a vede letní školu češtiny pro cizince Čeština a česká kultura, s Filozofickou fakultou UK na grantu NAKI II Abeceda českých reálií v sekci Simple Czech a s Univerzitou Ca‘ Foscari Benátky na každoročním překladatelském worskhopu. Do češtiny přeložila a spolueditovala například sborník La memoria a fumetti: studi sul fumetto, la storia e la memoria / Paměť v bublinách: studie o komiksu, paměti a dějinách (2016) nebo spolupracovala na italském překladu stati Jana Patočky L´interno non-oggettivo e oggettivato; in L´interno e il mondo (2018). PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. (NIDV) Vystudovala ruský jazyk a literaturu, hudební výchovu, český jazyk a literaturu, dějepis a speciální pedagogiku na MU a UP v Olomouci. Původní profesí učitelka, odborná asistentka, výzkumná pracovnice, speciální pedagožka školního poradenského pracoviště a pedagogicko-psychologické poradny, v současné době působí na pozici ústřední metodičky centrálního pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání. Řadu let se věnuje problematice vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména jedincům se specifickými poruchami učení. Zaměřuje se na přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků/studentů cizinců do škol hlavního vzdělávacího proudu, výuku češtiny jako druhého jazyka, na téma hodnocení a sebehodnocení a na interkulturní komunikaci. PhDr. Arwa Al Hamatiová (ÚJOP UK) Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze (obor český jazyk a literatura – základy společenských věd) a Filozofickou fakultu UK (obor arabistika – český jazyk a literatura), kde i obhájila rigorózní práci na téma Reklama v arabských médiích. Již během studií začala v Praze učit češtinu pro cizince pro několik jazykových škol. V letech 2010–2012 působila jako lektorka


224 |

češtiny v Londýně. V letech 2012–2018 vyučovala češtinu na Univerzitě Ajn Šams v Káhiře. V současné době pracuje v ÚJOP UK. Mgr. Eva Hovorková, Ph.D. (Jihočeská univerzita, České Budějovice, Centrum na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj, České Budějovice) Na Jihočeské univerzitě vystudovala obor čeština – angličtina. Působila jako lektorka angličtiny ve firmách a současně jako lektorka češtiny jako cizího jazyka (Energy A. G., JČU letní univerzita pod vedením doc. Aignera v letech 2003–2006). V roce 2016 obhájila na JČU disertační práci na téma Efektivní využití potenciálu bilingvního prostředí. V současné době působí jako odborná asistentka na oddělení jazyků (angličtina) na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity a jako lektorka češtiny jako cizího jazyka v Centru na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích. Dlouhodobě se zabývá problematikou bilingvismu. PhDr. Jarmila Kocourková (Folkuniversitetet) Na FF UK vystudovala obor čeština – dějepis. Tyto obory učila nejprve na ZŠ Sázavská v Praze, později na Střední pedagogické škole a na soukromé Obchodní akademii SOA – KVI v Karlových Varech. Po patnácti letech učitelské praxe odešla do Švédska, kde již 14 let vede výměnný česko-švédský kulturní projekt, v němž jsou mimo jiné významně zastoupeny švédské i české školy všech stupňů, jejich pedagogové i studenti. Při těchto svých aktivitách spolupracovala s mnoha subjekty, mimo jiné i s českou ambasádou ve Stockholmu nebo s Magistrátem města Karlovy Vary. Do češtiny přeložila knihu Håkana Östlundha Blot (Krvavá lázeň, Baronet: 2015) a literární debut Thomase Årnfelta Incidenten i Böhmen (Incident v Čechách, Mystery Press: 2018), na dalších třech překladech se podílela jako korektorka. Ve spolupráci se Studiefrämjandet v Katrineholmu vyučovala historii a etiketu v kurzech pro dospělé. Od září 2019 učí na Folkuniversitetet v Norrköpingu v kurzu Čeština pro začátečníky (A1). Mgr. Karel Kulich, Ph.D. (Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.) V Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy absolvoval v roce 2003 magisterský obor rumunská filologie. Počáteční impuls autorova lingvistického zaměření vzešel z obdivu k logické struktuře latinské mluvnice a byl spjat se zájmem o problematiku deklinace v širším evropském měřítku. Teoretické poznatky vyplývající ze srovnávacího studia jazyků, tj.


MEDAILONY AUTORŮ

| 225

češtiny, ruštiny, latiny a rumunštiny, mohl autor od roku 2004 zásluhou brněnské humanitární organizace SOZE prakticky uplatnit při aktivní účasti na výuce češtiny pro cizince azylanty. Od roku 2013 působí jako odborný asistent katedry jazyků na Vysoké škole hotelové v Praze. V roce 2019 obhájil v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v rámci oboru didaktika konkrétního jazyka disertační práci s názvem Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na češtinu pro cizince. V minulých letech se účastnil jako lektor též např. jazykových kurzů Letní školy slovanských studií v Praze. Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D. (Osvětová beseda, o. p. s.) Autorka vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové a Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, doktorát získala v oboru aplikovaná etika na Univerzitě Karlově v Praze. 20 let tvoří vzdělávací a osvětové programy pro mládež i vyučující, posledních osm let vede obecně prospěšnou společnost Osvětová beseda, která rovněž pracuje s uvedenými cílovými skupinami. Je hlavní metodičkou a vedoucí lektorského týmu společnosti a aktivní lektorkou. Soustředí se zejména na oblast osobního rozvoje vyučujících, komunikace školy a rodiny a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně dětí nadaných. Mgr. et Mgr. Jana Macurová, Ph.D. (PF UJEP, katedra bohemistiky) Vystudovala ukrajinistiku na Dněpropetrovské národní univerzitě a bohemistiku na Univerzitě Karlově. Ve své doktorské práci se věnovala výuce češtiny pro Ukrajince, zejména otázkám tvorby učebních materiálů pro ukrajinské studenty. V dnešní době působí na katedře bohemistiky PF UJEP, kde zajišťuje výuku funkční gramatiky, textové analýzy a lexikologie se specializací obchodní ruština. Mezi vědecké zájmy autorky patří teorie a praxe osvojování si cizích jazyků a jejich výuka, obecná lingvistika a problematika překladu z a do ukrajinštiny, ruštiny a češtiny. Mgr. Ngo Quynh Nga (South East Asia – liaison, z. s.) Autorka se do České republiky přestěhovala s rodinou v roce 1995. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor čeština pro cizince. Paralelně s tímto oborem studovala tři roky obor etnologie se specializací vietnamistika. Od roku 2010 působí v neziskové organizaci South East Asia – liaison jako interkulturní pracovnice, tlumočnice, překladatelka a vedoucí


226 |

informační kanceláře. Věnuje se i lektorské činnosti využívající tématu Vietnamu. Od roku 2012 se podílí na projektu Charity ČR jako operátorka na vietnamské informační lince. Je spoluautorkou publikace Porozumění a krize. Nguyen Hoang P. Nhung (studentka FF UK) V současné době studuje třetím rokem bakalářský program na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor etnologie se specializací vietnamistika. Její dosavadní praxe je zatím nevelká. Od roku 2017 působí jako lektorka, překladatelka a tlumočnice v organizaci South East Asia – liaison. Ve spolupráci s touto organizací vede kurzy českého jazyka pro vietnamsky mluvící v Praze a Plzni. Také spolupracuje s neziskovou organizací Viet Up, kde vede čtenářský kroužek pro druhou generaci Vietnamců v ČR, která neovládá vietnamštinu dobře. Mgr. Jitka Pourová (OSVČ) Vystudovala český jazyk a literaturu na FF UK v Praze. Češtinu vyučuje od roku 1996, češtinu pro cizince od roku 2013. Působí na volné noze a spolupracuje rovněž s některými jazykovými školami. Vytváří doplňující výukové materiály v elektronické podobě (e-kniha Učte se česky v kuchyni, pracovní listy V obchodě A1–B2). Pořádá také semináře pro lektory češtiny jako cizího jazyka. Kromě toho se věnuje jazykovým korekturám českých textů a vede kurzy českého jazyka pro Čechy se zaměřením na pravopis, gramatiku a stylistiku. Mgr. Adéla Provazníková (katedra Blízkého východu, FF UK) Autorka vystudovala arabistiku a český jazyk – specializační studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde momentálně také působí jako lektorka moderní spisovné arabštiny. Vedle toho příležitostně překládá, tlumočí a vyučuje češtinu pro cizince. Absolvovala mnohé studijní pobyty v zahraničí, např. v Egyptě, Tunisku nebo Ománu. Zabývá se raně moderní arabskou literaturou, problematikou literárního a kulturního překladu a vztahy mezi češtinou a arabštinou. Mgr. Silvie Převrátilová (ÚČJTK FF UK) Metodikou výuky cizích jazyků se teoreticky i prakticky zabývá od studia oborů bohemistika a anglistika na FF UK. V současnosti vyučuje češtinu v kurzech určených zahraničním studentům studujícím na UK v Praze a působí na ÚČJTK FF UK jako didaktička. Podílí se na tvorbě učebnic


MEDAILONY AUTORŮ

| 227

a doplňkových výukových materiálů, vede semináře na podporu profesního rozvoje učitelů. Odborně se zabývá motivací v jazykovém vyučování a na toto téma píše disertační práci. Mgr. Kateřina Romaševská, Ph.D. (KJBS FF UK) V roce 2007 vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor čeština pro cizince. V roce 2015 dokončila tamtéž doktorské studium, obor český jazyk, obhajobou disertační práce Specifika češtiny ruských studentů (se zaměřením na vybrané fonetické a morfosyntaktické jevy). Zabývá se problematikou vyučování a osvojování češtiny jako cizího jazyka. Bibliografie je k dispozici na stránkách http://kjbs.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/ externiste-a-naki/mgr-katerina-romasevska-ph-d/. V letech 2011–2017 působila jako vedoucí redaktorka časopisu Nová čeština doma a ve světě. V letech 2007–2008 a 2011–2013 vedla grantové projekty Vytvoření databáze mluvené češtiny cizinců s ruštinou jako prvním jazykem a Databáze jazykových chyb v češtině mluvících s prvním jazykem slovanským. V současné době působí jako vědecká pracovnice katedry jihoslovanských a balkanistických studií na grantu NAKI II Abeceda českých reálií. PhDr. Eva Složilová, M.A., Ph.D. (Národní ústav pro vzdělávání) Autorka je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislavě (angličtina a arabština), Lancasterské univerzity ve Velké Británii (M.A. in Language Testing) a Karlovy Univerzity v Praze (Ph.D. – lingvistika a didaktika arabštiny). Do roku 2010 pracovala jako odborná asistentka v Centru jazykového vzdělávání Univerzity obrany. V letech 2011–2018 působila v Centru jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně, kde kromě výuky angličtiny a moderní spisovné arabštiny rovněž garantovala oblast jazykového testování. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na didaktiku výuky a testování cizích jazyků, především pak na oblast standardizovaných testů a na testování dovednosti čtení (autenticita, strategie čtení). V poslední době se intenzivně věnuje problematice diagnostického testování, testování pro mladé uživatele jazyka a testování češtiny jako druhého jazyka. Spolupracuje s řadou institucí u nás (ÚJOP UK v Praze, CERMAT) i v zahraničí (ILTA, Council of Europe CEFR project). Mgr. Alena Tomková, Ph.D. (FF ZČU v Plzni) Vystudovala sociální a kulturní antropologii, blízkovýchodní studia a kulturní antropologii Předního východu na FF ZČU v Plzni. Na stejné instituci


228 |

obhájila disertační práci v oboru etnologie věnující se tématu proměny identit v moderním Íránu. Během svého studia uskutečnila několik výzkumných cest zejména do Íránu a absolvovala kurzy perštiny na ICPS při Teheránské univerzitě (2010, 2011), kurz arabštiny na univerzitě Al-Quds v Jeruzalémě (2009) a tamtéž studovala ivrit v ulpanu Milah (2009). Kromě oblasti Blízkého východu se zabývá lingvistickou rozmanitostí jižní a jihovýchodní Asie a vedle svých pravidelných cest do zmíněného regionu studovala na Ústavu jižní a centrální Asie FF UK v Praze sanskrt, hindštinu a indonéštinu. Mgr. Julie Lien Vrbková (Krajský soud v Brně, Univerzita sociálních a humanitních věd v Hanoji) Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor český jazyk a literatura v extenzivní variantě s oborem etnologie se specializací vietnamistika. V roce 2011 byla jmenována soudní tlumočnicí jazyka vietnamského u Krajského soudu v Brně. Po několika stážích a studijních cestách ve Vietnamu (2007, 2008, 2011) se začala věnovat lingvisticko-literárnímu výzkumu na Univerzitě sociálních a humanitních věd v Hanoji (od roku 2012), spolupracovala s Institutem pedagogiky Vietnamu při Akademii věd v Hanoji (2015–2016), publikuje ve vietnamských lingvistických a literárních časopisech a periodikách. V roce 2017 se vrátila zpět do ČR, kde se v současnosti zabývá výukou češtiny a vietnamštiny, překladatelstvím, pracuje na vytváření metodiky výuky českého jazyka pro vietnamské mluvčí a věnuje se přednáškové činnosti týkající se specifik češtiny vietnamských mluvčích. Prof. (FH) Mag. Ludmila Waschak (Vysoká škola Burgenland Eisenstadt) Na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni vystudovala obory ruský jazyk – zeměpis. Na Univerzitě ve Vídni studium nostrifikovala a poté absolvovala i univerzitní jazykové zkoušky z češtiny 1 a 2. Od roku 1997 působí na Vysoké škole Burgenland, kde na fakultě hospodářství vyučuje češtinu, ruštinu a interkulturní komunikaci. Od roku 1999 koordinuje a organizuje letní jazykové školy v zahraničí, které jsou finančně podporovány Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání, vědu a výzkum Rakouska a Aktion Česká republika–Rakousko, Aktion Maďarsko–Rakousko a Aktion Slovensko–Rakousko. V roce 2008 byla jmenována vysokoškolskou profesorkou. V letech 2013–2015 byla členkou mezinárodního týmu evropského projektu CZKey, který vytvořil webovou stránku mluvtecesky.net. Od roku 2016 je členkou řídícího orgánu Aktion Slovensko–Rakousko. Zabývá


MEDAILONY AUTORŮ

| 229

se didaktikou a metodikou výuky cizích jazyků a interkulturní komunikací ve střední a východní Evropě se zaměřením na Českou republiku a Slovensko. MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova (Spolek Zaedno) Magistra umění Sevdalina Kovářová Kostadinova je umělkyně bulharského původu, která působí v ČR téměř 20 let. Má klasické umělecké vzdělání získané na bulharské Národní umělecké akademii v Sofii a drážďanské Akademii výtvarného umění. Ve svém portfoliu má řadu uměleckých projektů a autorských výstav jak v ČR, tak i v zahraničí. Zúčastnila se i mnoha společných výstav, mezinárodních festivalů a projektů. V posledních letech se intenzivně věnuje ilustracím a tvorbě různorodých publikací zejména pro děti. Za projekt Kamarádi autorka obdržela v roce 2014 Evropskou jazykovou cenu Label. Mgr. Josef Zemek (nezávislý pedagog) Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, aprobace čeština – ruština. Absolvoval mnoho školení a certifikovaných kurzů v oblasti didaktik českého jazyka a literatury, češtiny jako nemateřského jazyka, ruštiny, lingvodidaktiky a školského managementu. Od roku 1997 učí na středních školách český jazyk a literaturu a od roku 2004 v jazykových školách češtinu pro cizince. Roku 2018 se spolupodílel v rámci Erasmus+ na projektu ICT Based Methods for Teaching Less Widely Used Language.


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 231

Abstrakty (Abstracts)

Učte se česky v kuchyni Learn Czech in the Kitchen Mgr. Jitka Pourová Učte se česky v kuchyni je elektronická kniha (bit.ly/kucharka-cestina), která slouží studentům i lektorům jako doplňující materiál ke studiu a k výuce. Obsahuje čtyři jednoduché recepty zpracované formou pracovních listů s aktivitami pro studenty, řešení, metodické poznámky pro lektory a stručný česko-anglický slovníček. Všechny aktivity jsou nenáročné na čas (jeden recept = 90minutová lekce) i na pomůcky. Cvičení jsou koncipována již pro úroveň studia A1. Pracovní listy ve formátu A4 (pdf) jsou určeny ke kopírování a mnohonásobnému použití. Vaření je v e-knize představeno jako zábavná aktivita, která zpestří kurz a lze při ní procvičit a zopakovat mnohé z toho, co už studenti umějí. Learn Czech in the Kitchen is an e-book (bit.ly/kucharka-cestina) that serves both the teacher and the student as an auxiliary material for studying and teaching. It contains four simple recipes written in worksheets that provide activities for students, solutions, methodological comments for lecturers, and a concise Czech-English dictionary. All activities are not time-consuming (a recipe = a 90-minute long lesson) and do not require many requisites. The exercises are suitable even for learners at the A1 level of knowledge. A4 worksheets are intended to be copied and used repeatedly.


232 |

The e-book presents cooking as an entertaining activity that can liven up the course, and allows for practise and revision of many areas of students’ current knowledge.

Nové služby Národního institutu pro další vzdělávání v oblasti dětí/žáků cizinců pro školy New Services of the National Institute for Further Education in the Field for Foreigners’ Children/Pupils at School PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. Příspěvek se zabývá novými formami pomoci pedagogickým pracovníkům a školám v hlavním vzdělávacím proudu, jež přijímají, začleňují a vzdělávají děti/žáky cizince. Tuto podporu realizují od září 2018 Krajská centra podpory Národního institutu pro další vzdělávání (dále NIDV) a konkrétně se jedná o aktivitu Adaptační koordinátoři do škol a o aktivity Překladatelské a tlumočnické služby pro školy. Všechny tři nové služby jsou určeny dětem/žákům cizincům bezprostředně po jejich nástupu do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání a do základního vzdělávání a v průběhu plnění povinného posledního ročníku předškolního a základního vzdělávání v České republice. Školám jsou poskytovány zdarma. Místem působiště adaptačního koordinátora, překladatele a tlumočníka je příslušná škola. This contribution deals with new forms of assistance for teachers and schools in the mainstream education system that accept, include and educate foreigners’ children / pupils. This support has been provided by Regional Support Centres of the National Institute For Further Education (NIDV) since 2018. This relates particularly to Adaptation Coordinators to Schools activity, and Translation and Interpretation Services for Schools activities. All three new services are meant for foreign children / pupils immediately after their start of the compulsory last year of pre-school education and basic education systems, and in the course of the compulsory last year of the pre-school and basic education in the Czech Republic. They are provided free of charge to schools. Adaptation coordinator, translator, and interpreter work at a relevant school.


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 233

Simple Czech – české reálie pro studenty na úrovni B1 Simple Czech − Czech Culture for Students at B1 Level Mgr. Kateřina Romaševská, Ph.D. – Mgr. Ludmila Červinková Machátová – Mgr. Erika Čapková – Bc. et Bc. Eliška Boumová Předkládaný příspěvek se na základě encyklopedických hesel z Abecedy českých reálií pokouší o zhodnocení obecného postupu, ze kterého lze vycházet při adaptaci textů odborného zaměření, jejichž účelem je přiblížit cizojazyčnému uživateli faktografické informace z různých oblastí české kultury. Důraz je kladen na rovinu gramatickou a lexikální. Popsané typy úprav jsou opatřeny příklady z výchozích textů. Based on encyclopaedic entries in the Alphabet of Czech Culture, the presented contribution tries to assess general approach that can be derived from when adapting technical or professional texts whose purpose is to familiarize speakers of foreign languages with factual information from various areas of Czech culture. Grammatical and lexical levels are emphasized. Modification types described are accompanied with examples from original texts.

O pejskovi a kočičce: práce s texty a videem Working with the Texts and Video in the Book O pejskovi a kočičce Mgr. Silvie Převrátilová Příspěvek se zabývá knihou O pejskovi a kočičce edice Adaptovaná česká próza. V úvodu charakterizuje publikaci a její obsah (10 příběhů převyprávěných na úroveň A1, sadu cvičení s klíčem, slovníček, nahrávky). Zde uvádí, v čem se kniha podobá dosud vydaným svazkům této edice a v čem se od nich odlišuje. Poté stručně nastiňuje postup práce s texty dle zásad rozvoje dovednosti čtení, případně poslechu, a dále představuje možnosti práce s filmovými příběhy na přiloženém DVD v jazykové třídě. This contribution focuses on a book named O pejskovi a kočičce from the Adapted Czech Prose edition. At the beginning, the article describes the book and its contents (10 stories retold in a way understandable to A1 level students, a set of exercises with answers, dictionary, and recordings). Here, it defines similarities between the book and titles published in this edition so far, and


234 |

outlines the differences among them. Subsequently, it briefly describes the process of work with the texts in accordance with principles of reading skills development or listening, and presents possibilities of how film stories on an attached DVD can be worked with in a language class.

Využití webových aplikací, mobilních telefonů a sociálních sítí ve výuce jazyků Use of Web Applications, Mobile Phones and Social Networks in Language Teaching Mgr. Josef Zemek Příspěvek se nejprve zabývá tím, jak interaktivní technologie změnily didaktické pozice a vztahy lektora, studenta, učiva a technologií. Zamýšlí se nad aspekty výběru vhodné aplikace. Zmiňuje se o výhodách principu BYOD a o vzájemné interakci aplikací a zařízení. Následně krátce představuje příručku vzniklou v projektu ICT4LWUL. Tabulka na konci článku třídí podle hlediska použité platformy a podle hlediska didaktického účelu vybrané aplikace z uvedené příručky i mimo ni. First of all, this contribution looks at how interactive technologies have changed teaching positions and relations of the lecturer, student, curriculum and technologies. It deals with aspects valid for selection of a suitable application. It lists benefits of BOYD principle and interaction of applications and devices, and introduces shortly a manual developed in the ICT4LWUL, The table at the end of the article sorts according to the platform used and the didactic purpose of the selected application from the manual and beyond project.

Kamarádi – materiály pro děti z odlišného kulturního a jazykového prostředí Pals – Materials for Children from Culturally and Linguistically Diverse Backgrounds MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova Projekt Kamarádi, jehož součástí jsou představované vzdělávací materiály, realizuje Spolek Zaedno. Vzdělávací materiály vytvářené během projektu jsou mimo jiné ke stažení či nahlédnutí na www.kamaradi.eu. Jedná se o tištěný


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 235

časopis Kamarádi zaměřený na motivaci k výuce jazyků a seznámení se s kulturními odlišnostmi, Kamarádi digitálně – online verze časopisu, která je obohacena multimediálním obsahem a interaktivními prvky, metodické a pracovní listy s multikulturní tematikou pro školní skupiny a publikace na podporu výuky ČJ pro cizince a českých reálií. Tyto materiály jsou zdarma šířeny do škol, knihoven, institucí a NNO po ČR. Materiály jsou plné výukových her, úkolů a kvízů a jsou bez reklam. Díky bohatým ilustracím jsou vhodné i pro děti, které neumějí číst nebo daný jazyk umějí na nižší úrovni. The Kamarádi (Pals) project that includes the presented educational materials is carried out by Spolek Zaedno association. Educational materials developed in this project are free to download or look into at www.kamaradi.eu. They consist of a printed magazine Kamarádi that focuses on motivation for language teaching and introduction of cultural differences; Kamarádi digitálně – an on-line version of the magazine that offers additional multimedia contents and interactive features, methodological sheets and worksheet with multicultural topics developed for school groups, and a publication to support teaching of Czech as a foreign language, and teaching of Czech culture, life and institutions. These free materials are distributed to schools, libraries, institutions, and NGOs in the Czech Republic. They are full of educational games, tasks and quizzes. They do not contain any advertisements. Since they have numerous illustrations, they are suitable even for children who cannot read, or have a low level of the particular language knowledge.

Aplikace prvků dramatické výchovy ve výuce gramatiky v hodinách češtiny pro cizince Application of Drama Techniques in Teaching Grammar in Czech for Foreigners Mgr. Aneta Bučková, M.A. Příspěvek se věnuje využití prvků dramatické výchovy ve výuce gramatiky češtiny pro cizince. Zaměřuje se na výuku minulého času v kurzu pro vysokoškolské studentky a studenty v Německu. Pro potřeby výzkumu byla modifikována tzv. dramagramatická metoda, která propojuje vědomé zaměření na gramatický jev a rozvíjení komunikační kompetence v konkrétních situacích formou dramatické hry. Předností využití dramatické výchovy ve výuce jazyků je holistické pojetí vyučování, jež umožňuje studentům


236 |

a studentkám zapojit všechny prvky své osobnosti. Dramagramatická metoda je tudíž vhodným prostředkem k aktivizaci studentek a studentů během vyučování a ke zvýšení jejich motivace učit se česky. This contribution deals with the use of theatre in education of grammar in Czech for foreigners. It focuses on teaching past tense in a course designed for university students in Germany. The so-called drama-grammatical method that connects, in a form of a drama play, an intentional focus on a grammatical phenomenon with development of communication competence in a specific situation was modified to suit the purpose of the research. Theatre in teaching of languages is beneficial in the fact that it is a holistic approach to teaching that allows students to include all aspects of their personalities. Therefore, the drama-grammatical method is suitable for making the education more attractive for students, and increasing their motivation to learn Czech.

Prezentace didakticky využitelných výstupů disertační práce Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince Presentation of Didactically Usable Outputs of Doctoral Dissertation Comparison of Czech and Russian Declension of Nouns and Adjectives with a Focus on Teaching Czech for Foreigners Mgr. Karel Kulich, Ph.D. Jádro disertační práce, jež je v příspěvku představena, tvoří dva výzkumy. Jde jednak o srovnávací synchronní i diachronní analýzu ruského a českého deklinačního systému, jednak o analýzu problémů, které se objevují u ruskojazyčných cizinců při osvojování paradigmatiky českých substantiv a adjektiv. Hlavním výstupem srovnávací analýzy obou deklinačních systémů je návrh dvou koncepcí souhrnné deklinační tabulky. Je zde řešeno řazení paradigmat i otázka vzorových výrazů. Výstupem terénního i korpusového výzkumu variability pádových tvarů v mezijazyce cizinců s prvním jazykem ruštinou a dosaženou úrovní znalosti češtiny B2 podle SERR jsou tabulkové přehledy zjištěných tvarových variant. Zřetel k lingvodidaktické aplikaci je přítomen ve všech částech práce, speciálně v rozsáhlém souboru příloh.


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 237

The core of the dissertation that is presented in this contribution comprises of two researches. In part, they consist of a comparative synchronous and historical analysis of the Russian and Czech declination systems, in part of an analysis of issues occurring in Russian-speaking foreigners who learn the paradigm of Czech nouns and adjectives. A proposal of two conceptions of a synoptic declination chart is the main output of the comparative analysis of both declination systems. Classification of paradigms and the issue of sample phrases are dealt with, too. Summarizing charts providing established morphological variants are the output of both field and corpus research of grammatical case variabilities, as present in intermediate language of foreigners whose first language is Russian and who have reached the B2 level (According to CEFR) of knowledge of Czech. Focus on application in teaching of languages is obvious in all parts of the work, especially in the extensive set of appendices.

Doplňující vydání Rámce CEFR Companion Volume PhDr. Eva Složilová, M.A., Ph.D. První vydání Společného evropského referenčního rámce pro jazyky v roce 2001 znamená důležitý mezník ve směřování jazykového vzdělávání v evropském kontextu i mimo něj. Od té doby Rámec významně ovlivňuje naše nazírání na to, jak se cizí jazyky učíme my sami, jak je učíme své žáky, studenty či klienty a jakým způsobem jazykové výkony hodnotíme. V únoru 2018 potěšila uživatele Rámce zpráva o zpřístupnění elektronické verze dlouho očekávaného doplňujícího vydání (Companion Volume). Je nám k dispozici již více než rok a jeho představení je tak nanejvýš aktuální i na půdě AUČCJ. Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s tím, co Companion Volume v porovnání s původním vydáním Rámce přináší a co by mělo být reflektováno ve vývoji testů, učebních sylabů i nových učebnic cizích jazyků – tedy všude tam, kde se bez znalosti a aplikace tohoto externího standardu neobejdeme. The first issue of the Common European Framework of Reference (CEFR) means an important milestone in direction of language education in the context of Europe and beyond. Since 2001, the Framework has been significantly


238 |

influencing our view of how we ourselves learn languages, how we teach our pupils, students or clients, and what is the method of our assessment of language performances. In February 2018, users of the Framework were pleased by the news of electronic version of the long-expected Companion Volume being made accessible. It has been available for us for more than a year, and its introduction is of utmost currency at AUČCJ, too. This contribution aims to inform readers of what Companion Volume brings in comparison to the original issue of the Framework, and what should be reflected in development of tests, syllabuses and new foreign language textbooks, i.e. wherever we cannot do without knowledge and application of this external standard.

Mluvím arab(e)sky: čeština a arabština v komparativním pohledu I Speak Arabic: Czech and Arabic in Comparative Perspective Mgr. Adéla Provazníková Příspěvek se snaží o mozaikovitý popis arabštiny, semitského jazyka s více než 300 miliony mluvčích, z několika hledisek. Představuje arabskou jazykovou situaci, kterou charakterizuje diglosie, a poukazuje na některé její důsledky. Následně se obrací k jednotlivým jazykovým rovinám (zvukové, grafické, morfologické i syntaktické) a zaměřuje se na odlišnosti a podobnosti češtiny s arabštinou. Příspěvek si klade za cíl upozornit na některé problémy, které mohou nastat u mluvčích arabštiny při učení češtiny, a nastínit jejich původ. This contribution attempts to provide a mosaic-like description of Arabic, a Semitic language that is spoken by more than 300 millions of people. It looks at the language from several perspectives. It introduces the reader to Arabic language context characterized by diglossia, and points out some of its consequences. Subsequently, it deals with individual language levels (acoustic, graphic, morphological and syntactic) and focuses on differences and similarities between Czech and Arabic. The purpose of the contribution is to point out some problems that might occur in speakers of Arabic in their studies of Czech, and describe their origin.


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 239

Čeština pro arabsky mluvící studenty Czech for Arabic-Speaking Students Ing. Bc. Marwan Alsolaiman Hlavním cílem příspěvku je zkusit osvětlit tmavé kouty problematiky výuky českého jazyka pro arabsky mluvící studenty skrze zkušenosti arabského učitele češtiny jako cizího jazyka. Proč mají někteří arabští studenti problémy s výslovností některých samohlásek? Jaké gramatické shody mezi češtinou a spisovnou arabštinou by měl arabský student znát? Proč arabští studenti mají problémy se skloňováním, přestože se ve spisovné arabštině všechno skloňuje? Abychom lépe pochopili, jak myslí arabský student, je dobré mít aspoň malý přehled o arabských zemích, arabské kultuře, tradicích, náboženství, svátcích a o tom, jaké jsou mezi arabskými zeměmi rozdíly, což je dalším cílem tohoto příspěvku. Příspěvek obsahuje řadu doporučení pro učitele češtiny arabských studentů. The main task of this contribution is to take the experience of an Arabic teacher of Czech as a foreign language and shed some light into the dark corners of teaching of Czech for students speaking Arabic. Why do some Arabic students have problems with pronunciation of certain vowels? What grammatical correspondence between Czech and standard Arabic should be pointed out to an Arabic student? Why do Arabic students struggle with declination, even though standard Arabic uses declination almost in every case? In order for us to better understand thinking of Arabic students, it is worth having at least some knowledge of Arabic countries, Arabic culture, traditions, religion, feasts and religious holidays, and of what differences there are among various Arabic countries. These issues are described in this contribution. In addition to them, the article contains a number of recommendations for Czech teachers of Arabic students.

Workshop: metodika výuky češtiny pro Araby A Workshop: Methodology for Teaching Czech to Speakers of Arabic PhDr. Arwa Al Hamatiová Příspěvek představuje workshop, jenž se věnoval vybraným jevům, které mohou arabským rodilým mluvčím při studiu češtiny způsobovat pro-


240 |

blémy dané odlišným jazykovým systémem i sociokulturním prostředím. Představuje metody, jež lze využít při procvičování výslovnosti a rozvíjení slovní zásoby. Na základě práce arabských studentů ukazuje, jak se jazykový systém arabštiny může odrazit v chybné struktuře věty. V neposlední řadě seznamuje s výukovými materiály a zabývá se i otázkami přístupu k výuce, který zohledňuje odlišnost kultur. This contribution presents a workshop that focused on selected phenomena that Arabic native speakers learning Czech may find difficult due to different language systems and sociocultural backgrounds. It presents methods that can be used in practising pronunciation and development of vocabulary. Based on work of Arabic students, it demonstrates how the system of Arabic language can lead to an incorrect sentence structure. In addition to this, the contribution also presents teaching materials and deals with issues of teaching approach that reflects cultural differences.

Workshop: minilekce perštiny Workshop – Introduction to Persian Mgr. Alena Tomková, Ph.D. Cílem příspěvku je představit perštinu nejen z gramatického, morfologického a fonetického hlediska, ale na několika málo příkladech si ukázat, jak funguje její písemný zápis. Přestože je perština indoevropský jazyk, k zápisu užívá obohaceného arabského skriptu, který slova zapisuje zprava doleva. Vliv semitské arabštiny zaznamenáváme i ve slovní zásobě. Gramatickou strukturou je však perština velmi blízká evropskému jazykovému prostředí, tudíž i mluvčí češtiny narazí v perštině na mnohé shodné lingvistické prvky. The purpose of this contribution is not only to present Persian from the perspective of its grammar, morphology and phonetics, but also show on a few examples how recording of this language in writing works. Though Persian is an Indo-European language, it uses enriched Arabic script that is written from right to left. The influence of Semitic Arabic is obvious in vocabulary, too. However, by its grammatical structure, Persian is very close to European language environment, which means that speakers of Czech can find many similar linguistic phenomena in Persian.


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 241

Vietnamský pohled na český jazyk Czech Language from a Vietnamese Perspective Mgr. Julie Lien Vrbková Příspěvek přináší pohled na český jazyk z pozice rodilých mluvčích vietnamského jazyka, ve kterém se slova neskloňují, nečasují a nepodléhají ani jiným morfologickým změnám. Zabývá se srovnáváním vybraných lingvistických specifik obou jazyků (češtiny a vietnamštiny) a překonáváním překážek při výuce českého jazyka na základě základních znalostí o struktuře mateřského jazyka vietnamských studentů. V příspěvku je na základě výkladu vybraných odlišností českého a vietnamského gramatického systému vysvětleno, které gramatické jevy v češtině jsou pro vietnamské mluvčí obtížné pochopit a z jakého důvodu. Příspěvek přináší zamyšlení nad možnostmi výkladu českých mluvnických kategorií, které v rodném jazyce vietnamských studentů neexistují. The contribution offers a view of Czech language from the perspective of native speakers of Vietnamese language, in which words are not declined or conjugated, and are not changed morphologically, either. It presents a comparison of selected linguistic particularities of both languages (Czech and Vietnamese), and focuses on how to deal with obstacles in teaching of Czech, based on elementary knowledge of structure of mother language of Vietnamese students. On the basis of interpretation of selected differences between the Czech and Vietnamese grammatical systems, the article explains which grammatical phenomena in Czech language are difficult for Vietnamese speakers to understand, and why. Besides that, the contribution ponders on possibilities of interpretation of grammatical categories in Czech that are non-existent in the mother language of Vietnamese students.

Jak účinně pomoci vietnamským studentům při studiu české výslovnosti? How Can We Effectively Help Vietnamese Students in the Process of Learning Czech Pronunciation? Mgr. Julie Lien Vrbková Příspěvek se zabývá vybranými problémy z fonetiky a fonologie vietnamštiny za účelem objasnění některých tendencí vietnamských studentů při studiu české výslovnosti. Vietnamština je tónovým jazykem, a proto mívají viet-


242 |

namští studenti sklon všímat si melodického průběhu výslovnosti slabiky více než několikaslabičných taktů promluvových úseků. Z toho důvodu je v příspěvku zdůrazněna důležitost výkladu českých melodémů a konkrétních kadencí při výuce vietnamských studentů. Za vhodné postupy při výuce větné intonace v češtině je pokládáno předvádění a nápodoba, využití gest a grafických znázornění, výklad (u nových studentů nejlépe výklad v mateřském jazyce) a přirovnávání vykládaných problémů k jevům v mateřském jazyce. Příspěvek dále upozorňuje na další tendence vietnamských mluvčích při výuce českého jazyka, jako je tendence nevyslovovat všechny konsonanty v souhláskových skupinách, tendence nezapisovat všechny české souhlásky v souhláskových skupinách při diktátech z češtiny, vypouštět některé koncové konsonanty u českých slov a zaměňovat některé české souhlásky za jiné. The contribution deals with selected issues in phonetics and phonology of Vietnamese, and its purpose is to clarify certain tendencies that Vietnamese students show when learning Czech pronunciation. As Vietnamese is a tone language, Vietnamese students tend to notice melodic pattern of a syllable pronunciation to a greater degree than they follow the rhythm of sections of speech containing several syllables. This is the reason that the contribution stresses how important it is to interpret Czech melodems and specific cadences when teaching Vietnamese students. Demonstration and imitation, use of gestures and illustrations, explanation (mother language proves to be the best in the case of new students) and comparison of issues in focus to phenomena in mother language are considered to be suitable approaches to teaching of sentence intonation in Czech. Furthermore, the article points out other tendencies that speakers of Vietnamese may show when learning Czech, such as the tendency not to pronounce all consonants in vocal groups, not to write down all Czech vowels in vocal groups in dictations in Czech, leave out certain end consonants of Czech words, and confuse certain Czech consonants with different ones.

Vietnamská komunita v ČR Vietnamese Community in the Czech Republic Mgr. Ngo Quynh Nga Příspěvek se zabývá tématem vietnamské komunity v ČR, její strukturou a specifickými rysy. V České republice tvoří Vietnamci po Ukrajincích


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 243

a Slovácích třetí nejpočetnější menšinu, která má na území ČR dlouhodobé migrační kořeny. Analýza vývoje vietnamské komunity nám umožňuje nahlédnout do sociokulturního jazykového pozadí a do procesu integrace jednotlivých migračních vln. V roce 2013 uznal český stát Vietnamce národnostní menšinou. V právním kontextu platí tento oficiální status vietnamské menšiny jen pro občany ČR s vietnamským původem. Vietnamci v ČR nejsou zastoupeni jen osobami s českým státním občanstvím, ale převážně migranty, kteří mají jiné pobytové statusy. Z tohoto hlediska je v příspěvku uvedeno vietnamská komunita namísto vietnamská menšina. This contribution deals with the topic of Vietnamese community in the Czech Republic, its structure and specific features. In the Czech Republic, the Vietnamese are the third most numerous minority group in the Czech Republic (after Ukrainians and Slovaks) that has had migration roots in the Czech Republic for a long time. An analysis of development of the Vietnamese community allows us to look into the sociocultural and linguistic background, and into the integration process of individual migration waves. The Czech government recognized the Vietnamese a national minority in 2013. In legal context, this official status of the Vietnamese minority applies only to Czech citizens of Vietnamese origin. In the Czech Republic, the Vietnamese are not represented by individuals with Czech citizenship only, but largely by migrants with different statuses. From this perspective, the contribution uses the term „Vietnamese community” instead of „Vietnamese minority”.

Workshop: krátká lekce vietnamštiny Workshop: A Short Vietnamese Lesson Nguyen Hoang P. Nhung Cílem workshopu bylo představit účastníkům základní prvky vietnamštiny a předat jim informace o systému tohoto od češtiny velmi odlišného jazyka. Příspěvek se zaměřuje na abecedu, tóny a osobní zájmena ve vietnamštině. Ukazuje specifika vietnamské abecedy a obsahuje tabulky hlásek s výslovností podle IPA. Stručně vysvětluje výslovnost šesti tónů a problémy nastávající při jejich záměně. Dočtete se o osobních zájmenech a důležitých faktorech při jejich volbě. V poslední části článek obsahuje jednoduché fráze, jež se používají v běžné konverzaci ve vietnamštině.


244 |

The purpose of this workshop is to present basic elements of Vietnamese language to workshop participants, and inform them about the system of this language that is so different from Czech. The contribution focuses on the alphabet, tones, and personal pronouns in Vietnamese. It shows specific features of the Vietnamese alphabet, and includes charts of sounds with their pronunciation according to IPA. It briefly describes pronunciation of six tones and problems that occur upon their change. Readers will find information on personal pronouns and important factors for their selection. The last part of the article offers simple phrases that are used in basic conversation in Vietnamese.

Nácvik jazykových prostředků a řečových dovedností u mluvčích se slovanským jazykem Practice Your Language Skills with a Course for Native Slavic Language Speakers Mgr. Eva Hovorková, Ph.D. Příspěvek ukazuje, jak fungují kurzy češtiny pro cizince v Centru pro integraci cizinců, článek se konkrétně zaměřuje na Ukrajince a Rusy, kteří kurz navštěvují. Zabývá se následujícími otázkami: Jací lidé kurz navštěvují (tj. věk, vzdělání)? Jakou mají motivaci se jazyk učit? Co jim dělá při učení největší problémy (gramatika, výslovnost, přízvuk)? Pomáhá jim příbuznost slovanských jazyků (pokud ano – jak?)? Jak nacvičují jazykové dovednosti (poslech rozhlasu, TV, komunikace s rodilým mluvčím)? Jaké jsou výsledky při nabytí řečových dovedností? Jakou roli hraje to, zda je učitel schopen mluvit rusky? V neposlední řadě příspěvek obsahuje porovnání s účastníky kurzu, kteří mluví jiným jazykem než slovanským. This contribution demonstrates how courses of Czech for foreigners work in the Centre for Integration of Foreigners. In particular, the article focuses on Ukrainian and Russian participants in the course. It attempts to answer the following questions: What people participate in the course (i.e. age, education)? What is their motivation for learning the language? What is the most problematic area in their learning of the language (grammar, pronunciation, or accent)? Do similarities between two Slavonic languages help them (if they do, in which way)? How do their practice language skills (listening to the radio, TV, communicating with native speakers)? What are the results after they have developed language skills? What role is played by whether


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 245

or not is the teacher capable of speaking Russian? The contribution also offers a comparison to other participants in the course who speak a different language than a Slavonic one.

Jak si Ukrajinci osvojují češtinu (k psanému projevu ukrajinských mluvčích) The Ukrainians Learning Czech (Some Notes about Ukrainian Writing in Czech) Mgr. et Mgr. Jana Macurová, Ph.D. Příspěvek je výsledkem setkání s učiteli češtiny v rámci workshopu Vduchu sy žikam, bude lip, aneb Jak si Ukrajinci osvojují češtinu. Jeho ústředním tématem je výuka ukrajinských mluvčích jak v jejich domovině, tak na území ČR. Po úvodních informacích o stavu ukrajinské diaspory v ČR a sociolingvistickém profilu ukrajinských studentů představíme dostupné učebnice češtiny, které se používají ve výuce Ukrajinců. Následně se zaměříme na srovnávací přehled ukrajinštiny a češtiny a vytipujeme oblasti potenciálních interferencí. Podstatná část příspěvku bude věnována analýze psaných textů ukrajinských respondentů v projektu Databáze jazykových chyb Rusů, Ukrajinců a Poláků. Vyjmenujeme typické chyby podle základních jazykových úrovní a s přihlédnutím k úrovni pokročilosti studentů. V závěru přineseme několik úvah a návrhů ke zlepšení výuky zmíněné cílové skupiny. The contribution is a result of meeting with teachers of Czech in the Vduchu sy žikam, bude lip, aneb Jak si Ukrajinci osvojují češtinu workshop. It focuses mainly on teaching of Ukraininan speakers both in their home country, and in the Czech Republic. After providing introductory information on the state of Ukrainian diaspora in the Czech Republic and on sociolinguistic profile of Ukrainian students, it presents textbooks of Czech language that are used for teaching Ukrainians. Subsequently, the article focuses on a comparative overview of the Ukrainian and Czech, and points out areas of potential interferences. The majority of the article, however, is devoted to an analysis of written texts of Ukrainian respondents in the Databáze jazykových chyb Rusů, Ukrajinců a Poláků (A Database of Language Mistakes Made by Russians, Ukrainians, and Poles) project. Typical mistakes are mentioned; they are categorized according to language knowledge levels, and the proficiency of students is taken into consideration, too. The article concludes with a series of explorations and suggestions for improvement of education of the target group of students.


246 |

Švédština a čeština v komparativním přehledu, se zaměřením na výuku češtiny pro švédské účastníky kurzu pro začátečníky Swedish and Czech in a Comparative Survey with a Focus on Teaching of Czech for Swedish Participants in a Beginners’s Course PhDr. Jarmila Kocourková (Folkuniversitetet Norköping) Rozdíly a shody v češtině a švédštině, především v jejich zvukové a grafické rovině, jsou teoretickými východisky přednášky věnující se jazykové praxi v kurzu češtiny pro začátečníky užívající jako svůj první jazyk švédštinu. Autorka poukazuje na rozdíly mezi oběma jazyky, aby vysvětlila obtíže dospělých švédských studentů češtiny v kurzu pro začátečníky. Přednášející hledá shody a styčné plochy v lingvistice i historii obou národů, aby pro studenty vytvořila příznivé prostředí pro náročné studium českého jazyka. U začátečníků klade velký důraz na procvičování správné výslovnosti českých hlásek a vysvětluje svoji metodiku. Zprostředkovává poměrně zdařilý záznam čtení neznámého textu studentkou z kurzu jako jeden z výsledků své práce se studenty během osmi tříhodinových lekcí. Rozvíjí pozitivní vazbu studentů k České republice. Řečové dovednosti studentů lektorka rozvíjí v propracované metodice tzv. minidialogů. Při výuce si vytvořila desatero, které se jí osvědčilo a které dodržuje. Klade důraz na roli pedagoga a současně také na to, aby se student v procesu výuky nejen učil, ale i bavil. Differences and similarities between Czech and Swedish, particularly those on the acoustic and graphic level, are the theoretical bases of a lecture devoted to a language practice in the course of Czech for beginners whose first language is Swedish. The author points out differences between both languages in order to explain difficulties of adult Swedish students of Czech language in a course for beginners. The presenter looks for correspondences and similarities in linguistics and history of both nations in order to create for students a beneficial environment for the demands of learning Czech. As far as beginners are concerned, she greatly emphasises the importance of practising of correct pronunciation of Czech sounds, and explains her methodology. As one of the results of her work with students in eight lessons of three hours, she brings forth a rather successful recording of a female student reading an unfamiliar text. She develops and fosters positive relation of students to the Czech Republic. The lecturer develops language skills of students in an elaborate methodology


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 247

of the so-called „minidialogues”. She created set of ten rules that proved successful and that she sticks to. She puts emphasis on the role of the teacher and on the fact that it is necessary that students not only learn in the education process, but have fun, too.

Zkušenosti se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem ve švédských školách The Education of Children with a Different Native Language in Swedish Schools: Our Experience Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D. Příspěvek se zabývá dlouholetými zkušenostmi švédských škol se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem, respektive dětí s nedostatečnou nebo nulovou znalostí vyučovaného jazyka. Pozornost věnuje třem modelům uplatňovaným ve švédských školách v závislosti na rozhodnutí místní samosprávy: přípravě dětí na vzdělávání ve švédštině v tzv. přípravných třídách a jejich současnému začleňování do kmenových tříd, přípravě v tzv. přípravném centru, jež je následováno začleňováním do běžných škol, a diagnostikou v tzv. start centru, jež vede k okamžitému zařazení dítěte do běžné školy. Dále se věnuje podpoře poskytované těmto dětem v běžných třídách a školách, a to nejen v oblasti vzdělávání, ale také při reálné integraci do života švédské společnosti. The contribution deals with long-term experience of Swedish schools with educating children with a different mother language, or children with insufficient or zero knowledge of the language of instruction. Attention is paid to the three models that are applied in Swedish schools depending on decision of local authorities: preparing children (in Swedish) for education in so-called preparatory classes, and simultaneously integrating them into basic classes; preparing children in so-called preparatory centres, which is followed by their integration to regular schools; and diagnostics in the so-called start centres, which leads to the immediate inclusion of the child into the regular school. In addition to that, it focuses on support provided to these children in regular classes and schools, not only in the area of education, but also in real integration into the life in Swedish society.


248 |

25 let výuky češtiny na Vysoké škole Burgenland 25 years of Teaching the Czech Language at the University of Applied Sciences Burgenland Prof. (FH) Mag. Ludmila Waschak Příspěvek se zabývá výukou češtiny jako cizího jazyka na Vysoké škole Burgenland. Na začátku článku je popsáno, co vedlo Vysokou školu k rozhodnutí vedle angličtiny nabízet jazyky střední a východní Evropy – češtinu, chorvatštinu, ruštinu, polštinu a maďarštinu. V příspěvku je uveden plán výuky češtiny jako cizího jazyka a popsána výuka češtiny od absolutních začátečníků do úrovně B1 v bakalářském programu mezinárodní hospodářské vztahy. Krátce je představena i bilaterální letní škola českého jazyka, stejně jako 15týdenní odborná praxe v České republice nebo na Slovensku, které umožňují studentům využít získané jazykové a interkulturní znalosti v praxi. Na závěr je uvedeno několik důvodů, které studenty vedly k výběru češtiny jako cizího jazyka a příklady přezkoušení češtiny. This contribution deals with teaching of Czech as a foreign language at the University of Applied Sciences Burgenland. The beginning of the article describes reason that made the University officials decide to offer Central- and Eastern European languages (Czech, Croatian, Russian, Polish and Hungarian) in addition to English. The article brings out a teaching programme of Czech as a foreign language, and describes teaching of Czech from beginners to the B1 level as is provided in the International Economic Relations first degree study programme. Bilateral Summer School of Czech Language is introduced briefly, just as is a fifteen-day-long training in the Czech Republic or in Slovakia, that enable students to make use of their language and intercultural skills in practice. At the end, several reasons are mentioned that made students opt for learning Czech as a foreign language, and some examples of tests from Czech.


Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2003–2005 (Editorky Jana Čemusová, Lída Holá a Jitka Ryndová) 208 s., brož., 199 Kč vč. DPH – ISBN 80-86903-15-X Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2005–2006 (Editorky Jana Čemusová a Barbora Štindlová) 240 s., brož., 230 Kč vč. DPH – ISBN 80-86903-37-0 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2006–2007 (Editorky Jana Čemusová a Barbora Štindlová) 240 s., brož., 249 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-86903-58-3 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2007–2009 (Editorka Kateřina Hlínová) 156 s., brož., 165 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-87310-07-6 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2010 (Editorka Kateřina Hlínová) 160 s., brož., 165 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-87481-25-7 a ISBN 978-80-87481-30-1 (PDF) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2011 (Editorka Zuzana Hajíčková) 236 s., brož., 220 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-87481-63-9 a ISBN 978-80-87481-64-6 (PDF) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2012 (Editoři Zuzana Hajíčková a Richard Vacula) 264 s., brož., 250 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-027-9 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2013 (Editor Richard Vacula) 352 s., brož., 265 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-053-8 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2014 (Editorka Martina Tomancová) 168 s., brož., 149 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-089-7


Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2015 (Editorka Martina Tomancová) 192 s., brož., 169 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-121-4 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2016 (Editorka Martina Ehlers-Tomancová) 144 s., brož., 149 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-162-7 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2017 (Editorka Lenka Suchomelová) 178 s., brož., 180 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-172-6 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2018 (Editorka Lenka Suchomelová) 244 s., brož., 219 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-238-9

Sborníky můžete objednat na www.kosmas.cz


Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

2019

Vydal Filip Tomáš – Akropolis (5. května 1338/43, 140 00 Praha 4, www.akropolis.info) ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka (www.auccj.cz) v roce 2019 jako svou 410. publikaci Ediční příprava Lenka Suchomelová Překlad abstraktů do angličtiny Ondřej Doseděl Jazyková korektura Lukáš Holčák Grafická úprava, obálka a sazba písmem Minion a Nimbus Lukáš Fairaisl Tisk tiskárna Nakladatelství Karolinum, Pacovská 350, 140 21 Praha 4 Vydání první, 252 stran, TS 12. ISBN 978-80-7470-275-4 ISBN 978-80-7470-276-1 (PDF) Distribuce www.kosmas.cz. Doporučená cena včetně DPH 229 Kč


2019 ISBN 978-80-7470-275-4

V pořadí již čtrnáctém sborníku Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) čtenářům předkládáme výběr z příspěvků přednesených na čtyřech pravidelných setkáních AUČCJ uskutečněných v průběhu roku 2019. Mezi přispěvateli pochopitelně převažují učitelé češtiny jako cizího jazyka, ale najdeme zde rovněž lingvisty, specialisty na kulturu a reálie různých jazykových oblastí a další odborníky. Čtenáři ve sborníku tradičně najdou informace o nově vydaných publikacích či projektech v rámci oboru a představení různých spolků a organizací, které se zabývají výukou češtiny jako cizího jazyka. V rámci prezentace prací studentů a absolventů upozorněme např. na příspěvek zabývající se atraktivním tématem využití dramatických prvků ve výuce gramatiky. Každé ze setkání se v roce 2019 zaměřovalo na sdílení zkušeností s výukou studentů z určité jazykové oblasti. Podařilo se nám tak sesbírat příspěvky popisující zkušenosti z práce se studenty s arabským, vietnamským, slovanským (zejména ukrajinským a ruským), švédským či německým mateřským jazykem. Prostřednictvím příspěvků z minilekcí perštiny nebo vietnamštiny mohou čtenáři pro změnu „nakouknout pod pokličku“ i těmto jazykům. Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s. (AUČCJ) je odborná zájmová organizace učitelů češtiny jako cizího jazyka na všech stupních a typech škol i mimoškolských vzdělávacích zařízení. AUČCJ byla založena v roce 2003. Od té doby se uskutečňují pravidelná setkání a semináře, na kterých vystupují učitelé a odborníci z České republiky i ze zahraničí.

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

9 78 8 074 702754

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

2019

čeština pro cizince | studenti s arabským mateřským jazykem | studenti s vietnamským mateřským jazykem | studenti s ruským a ukrajinským mateřským jazykem | studenti s německým a švédským mateřským jazykem

a u cˇ c j

AKR_AUCCJ14_cover_01.indd 1

24.3.2020 4:54:15

Profile for Akropolis

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2019  

https://akropolis.info/kniha/sbornik-auccj-2019/

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2019  

https://akropolis.info/kniha/sbornik-auccj-2019/

Profile for akropolis

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded