Page 1


a u c ˇ c j

AUCCJ11_blok_TISK.indd 1

2.7.2017 7:10:24


AUCCJ11_blok_TISK.indd 2

2.7.2017 7:10:25


Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

2016

AUCCJ11_blok_TISK.indd 3

2.7.2017 7:10:26


KATALOGIZACE V KNIZE – NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2016 / editorka: Martina Ehlers-Tomancová. – Vydání první. – Praha : Akropolis, 2017 Anglická resumé ISBN 978-80-7470-162-7 (brožováno) 811.162.3‘243 * 81‘24 – čeština jako cizí jazyk – jazyková výuka – sborníky 811.162.3 – Čeština [11]

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2016 vznikl v rámci dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2016“ financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, projekt Sympozium 2016, č. 15309-6/2016 Za obsahovou stránku příspěvků odpovídají autoři. Prezentace k příspěvkům jsou pro členy Asociace učitelů čeština jako cizího jazyka k dispozici na webu AUČCJ (www.auccj.cz).

Editorka: Martina Ehlers-Tomancová Recenzentky: Jitka Lukášová, Eva Složilová © Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2017 © Graphic & Cover Design Lukáš Fairaisl, 2017 © Filip Tomáš – Akropolis, 2017 ISBN 978-80-7470-162-7

AUCCJ11_blok_TISK.indd 4

2.7.2017 7:10:26


Obsah

Prezentace materiálů: ZUZANA HALSEY

11

Mobilní aplikace „Ten Ta To“ JANA RODROVÁ

15

Čeština pro cizince – Jazykové hry

17

111 nových her pro atraktivní výuku jazyků

PETR HLADÍK

Specifika českého jazyka a úskalí jejich užití pro nerodilé mluvčí SVATAVA ŠKODOVÁ

23

Česká deminutiva a úskalí jejich užití pro nerodilé mluvčí

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE: výuka začátečníků DANA HAVLÍKOVÁ

39

Workshop: Produktivní řečové dovednosti ve výuce začátečníků

AUCCJ11_blok_TISK.indd 5

2.7.2017 7:10:26


Alternativní / méně časté výukové metody JARMILA VALKOVÁ

43

Alternativní metody: využít a opustit

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE: výuka mírně pokročilých KATEŘINA SACHROVÁ

69

Workshop: Když učebnice nestačí aneb nebojte se autentického textu MARKÉTA FLAJŠHANSOVÁ

75

Workshop: Gramatika efektivně JANA RODROVÁ

79

Workshop: Jak je možné pracovat s publikací Čeština pro cizince – Jazykové hry

87

Workshop: Využití korpusů ve výuce ČCJ (metoda Data-driven learning)

PAVLÍNA VALIŠOVÁ

Tvorba učebních a testových materiálů a autorská práva LEOŠ BEDNÁŘ

95

Autorské právo v kostce

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE: výuka středně pokročilých PETR HEDBÁVNÝ

107

Workshop: Fantastické karty od Imaglee – pravidla hry Imaglee

AUCCJ11_blok_TISK.indd 6

2.7.2017 7:10:26


KATEŘINA KUNOVÁ

113

Workshop: Jak „učit“ konverzaci

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE: výuka pokročilých SILVIE PŘEVRÁTILOVÁ

121

Workshop: Komunikační přístup a Pracovní sešit Česky krok za krokem 1

127

Medailony autorů

133

Abstrakty (Abstracts)

AUCCJ11_blok_TISK.indd 7

2.7.2017 7:10:26


KOMUNIKAČNÍ PŘÍSTUP A ČESKY KROK ZA KROKEM 1 / PRACOVNÍ SEŠIT

| 121

Komunikační přístup a Česky krok za krokem 1 / Pracovní sešit SILVIE PŘEVRÁTILOVÁ

1. Komunikační přístup ve výuce češtiny Na úvod provedeme „průzkum třídy“, popř. anketu. Každý účastník dostane proužek papíru s jednou otázkou. Úkolem je položit otázku co nejvíce spolužákům, a zjistit tak, co si kdo myslí. Všichni vstanou a postupně hovoří se spolužáky. Je vhodné poznamenat si odpovědi, protože na konci aktivity každý shrne, co zjistil. 1. Baví vás vaše práce? 2. Kde hledáte materiály pro výuku? 3. Jak dlouho už učíte češtinu? 4. Odkud jsou vaši studenti? 5. Umíte nějaký jiný jazyk kromě češtiny? 6. Kolik času strávíte na cestě do práce? 7. Myslíte si, že gramatika je důležitá? 8. Pracujete s nějakou učebnicí? 9. Zařazujete do svých hodin dril? 10. Je pro studenty důležitější komunikace, nebo gramatika? Jedná se o „zahřívací“ aktivitu, která ovšem slouží také jako úvod k tématu našeho workshopu, protože některé otázky se tématu týkají přímo. Každý účastník dostane možnost vyjádřit se k několika otázkám v rozhovoru s ostatními lidmi a porovnat své názory s ostatními, tím se aktivuje jeho povědomí o daném tématu. Všechny otázky jsou formulovány tak, aby jim všichni rozuměli a mohli na ně odpovídat. Učitel může už při poslouchání rozhovorů mapovat a poznamenávat si jak podněty jazykové, se kterými může později pracovat, tak také obsahové. V této fázi pak učitel získá představu o tom, s jakou skupinou pracuje, co si například v tomto případě myslí o roli komunikace a gramatiky, zda účastníci znají učebnici, které se tento workshop týká apod. V komunikačně orientované výuce se klade důraz na smysluplnou komunikaci a využití komunikačních dovedností. Mezi základní rysy patří například

AUCCJ11_blok_TISK.indd 121

2.7.2017 7:11:01


122 |

SILVIE PŘEVRÁTILOVÁ

důraz na osvojení si komunikační kompetence interakcí v cílovém jazyce, využití autentických textů, zaměření se nejen na jazyk, ale také na učební proces, osobní zkušenost jako důležitou součást výuky a propojení obsahu jazykové výuky ve třídě s využitím jazyka mimo ni (Nunan, 1991). V posledních letech se objevují pokusy o transformaci komunikačního přístupu v souvislosti s výsledky současného psycholingvistického výzkumu (např. Dörnyei, 2009). Následující výroky vycházejí ze zásad komunikačního přístupu. Souhlasíte s nimi? Do jaké míry je využíváte ve svých hodinách češtiny? Pracujte ve dvojicích a zjistěte, zda má váš partner podobný názor jako vy. 1. Cílem učení je naučit studenty smysluplně komunikovat. 2. Obsah výuky by měl být personalizován. 3. Výuka by měla obsahovat také řízené procvičování. 4. Důležité je najít rovnováhu mezi aktivitami zaměřenými na význam a osvojováním si formální správnosti. 5. Studenti by si měli osvojovat jazyk v lexikálních celcích (ustálená spojení, fráze). 6. Studenti by měli dostat co nejvíce příležitostí k interakci v cílovém jazyce. 2. Česky krok za krokem 1 Přejděme nyní k praktické aplikaci těchto zásad ve výuce. K modelové vyučovací hodině využijeme úvodní dvoustranu lekce 10 učebnice Česky krok za krokem 1. Jmenuje se Místo, kde bydlíme. Studenti si mají mimo jiné osvojit předložky s genitivem a následně formy genitivu singuláru v kontextu popisu svého bydliště. Lekce je v učebnici uvedena konverzační aktivitou na téma proč se může člověk přestěhovat. Pak mají studenti za úkol přečíst text e-mailu a zjistit, zda jsou výroky uvedené nad ním pravdivé (ANO/NE). V textu jsou tučně označené výrazy s předložkou a genitivem, např. blízko restaurace, do kina, u kamarádky ze školy apod. Tyto předložky jsou pak shrnuty v tabulce pod textem a následuje procvičení výslovnosti předložkových frází, které se vyskytly v textu, a jedno cvičení na jejich procvičení – výběr správné předložky podle obrázku. Lekce pak pokračuje tabulkou s tvary genitivu singuláru a cvičeními. Nakonec mají studenti za úkol napsat, jaké jsou v okolí jejich bydliště obchody (ze slovní banky na straně 88), a pak zjistit, kdo bydlí blízko kina, divadla, supermarketu atd. Učebnice prezentuje novou látku v textu. Byla by škoda nevyužít jeho potenciál tak, aby pomohl co nejlépe připravit studenty ke zvládnutí nových jevů, k jejich osvojení a využití ve vlastním projevu, a aby jim poskytl ještě

AUCCJ11_blok_TISK.indd 122

2.7.2017 7:11:01


KOMUNIKAČNÍ PŘÍSTUP A ČESKY KROK ZA KROKEM 1 / PRACOVNÍ SEŠIT

| 123

více příležitosti k interakci, procvičení formy i osvojení významu. K tomu můžeme využít známé sekvence úkolů před čtením, při čtení a po čtení (více např. Scrivener, 2011).1 Na úvod, ještě než studenti otevřou učebnice, zařadíme vstupní aktivity. Na „zahřátí“ můžeme využít podobnou hru – „chodičku“ – jako na začátku tohoto workshopu. Otázky by se týkaly bydlení, např. Kde bydlíte? Jak velký je váš byt? Líbí se vám váš byt? Musíte jet do školy metrem? a mohly by vycházet z již probrané lekce 7. Dalším krokem by mělo být předučení slovní zásoby z konverzačního cvičení na téma stěhování, případně i z textu e-mailu. Zde by se mohlo jednat o výrazy jako hluk, silnice, dálnice, špatný vzduch, výtah apod. Tuto slovní zásobu pak studenti využijí v konverzaci, a nebude zapotřebí přerušovat rozhovory vysvětlováním či hledáním nových slov. Teprve pak otevřeme učebnice a studenti – nejprve každý sám – označí své odpovědi ve cvičení 1 a poté si povídají. Cvičení 1 může sloužit jako podklad pro první čtení e-mailu. Měla Marina nějaké podobné problémy jako ty ve cvičení 1? Označte ty, které zažila Marina. Studenti si přečtou text a označí, co se stalo Marině. Pak mohou odpovídat (ANO/NE) a přitom číst text ještě jednou, podrobněji. Pracovní sešit nabízí další cvičení pro práci s textem: spojování začátků a konců vět, které jsou voleny tak, aby se v nich mimo jiné objevily také předložky z textu, např. Byt byl … blízko hospody. Musela jsem bydlet … u kamarádky ze školy. Přestěhovala jsem se … do jiného bytu. a cvičení, kde vybírají správnou možnost posledního slova ve větě. V tomto cvičení se také procvičuje nová slovní zásoba a fixují lexikální celky jako problémy s bytem, strašný hluk, musela bydlet u kolegyně, je moc spokojená, chodí s Tomem. Třetí cvičení Pracovního sešitu se již zaměřuje na předložky, které Marina použila ve svém e-mailu. Po čtení textu by studenti měli dostat možnost k další interakci. Pro zdatnější skupiny můžeme využít rozšiřující cvičení v Pracovním sešitě 112/5, které vede ke konverzaci, ale můžeme zařadit také jednoduchý dotazník. V obou případech studenti nejprve sami odpovědí na otázky a pak zjišťují, co mají společného s partnerem.2

1 Tématem práce s textem se podrobněji zabýval můj příspěvek na setkání AUČCJ v roce 2014. Zde vzhledem k prostoru pouze zmíním několik možných aktivit k této lekci. 2 Variantou cvičení by mohla být aktivita Najděte někoho, kdo … (šel o víkendu běhat do parku…, nikdy neměl problémy s bytem).

AUCCJ11_blok_TISK.indd 123

2.7.2017 7:11:02


124 | Ano, nebo ne?

SILVIE PŘEVRÁTILOVÁ

Já:

Partner:

1. Bydlím blízko školy. 2. Jsem spokojený/spokojená tam, kde bydlím. 3. Minulý rok jsem se přestěhoval/a do nového bytu. 4. O víkendu jsem šel/šla běhat do parku. 5. Nikdy jsem neměl/a problémy s bytem. 6. Chtěl/a bych jet do Itálie.

V této fázi studenti již mnohokrát viděli, slyšeli a vyslovili některá spojení s předložkami s genitivem v souvislosti s e-mailem Mariny. Teprve teď obrátíme pozornost k těmto předložkám a jejich procvičení. Kromě cvičení v Učebnici a Pracovním sešitě můžeme využít také text e-mailu, kde předložky vymažeme a studenti je musí doplnit. Uvidí tak jejich využití v širším kontextu a výhodou je, že text již znají. Učebnice pak vybízí k popisu vlastního bydliště a v této souvislosti navazuje na slovní banku na s. 88 s tématem obchody. Studenti následně mají za úkol zjistit, kdo bydlí blízko jakého obchodu. Pracovní sešit téma obchodů prohlubuje. Procvičuje názvy obchodů v osmisměrce, spojuje obrázky obchodů s věcmi, které se v nich prodávají, a také s frázemi užitečnými pro komunikaci při nákupech. Názvy obchodů se pak propojí s genitivem ve cvičení 118/32: Když chci koupit dort, … jdu do cukrárny. 3. Pracovní sešit – shrnutí Pracovní sešit nabízí jak různá cvičení zaměřená na formální správnost (gramatiku i slovní zásobu), tak cvičení k procvičení komunikačních dovedností (četba textů a práce s nimi, psaní vlastních textů, odpovídání na otázky, porovnávání odpovědí s partnerem). Instrukce ke cvičením jsou v maximální míře formulovány komunikačně a studenti jsou vedeni k využití jazyka v reálných komunikačních situacích. Každá lekce sešitu obsahuje přibližně padesát cvičení. Jejich posloupnost dodržuje pořadí v učebnici a pro snadnou orientaci je u každého cvičení uveden odkaz, které pasáže v učebnici se týká. Zařazena jsou také obtížnější cvičení, vhodná pro rychlejší nebo náročnější studenty, jako jsou například slovanští mluvčí, označená znaménkem +. Poslední strana každé lekce zahrnuje cvičení procvičující pravopis a opakovací cvičení. Slovní zásoba této strany opět vychází z obsahu učebnice.

AUCCJ11_blok_TISK.indd 124

2.7.2017 7:11:02


KOMUNIKAČNÍ PŘÍSTUP A ČESKY KROK ZA KROKEM 1 / PRACOVNÍ SEŠIT

| 125

V pravopisné sekci studenti např. doplňují chybějící písmena, chybějící diakritiku a ve druhém díle navíc doplňují čárky v souvětích. Pravopisná cvičení lze také ve výuce využít k procvičování výslovnosti. Závěrečná část – opakování – se vrací k lexiku či gramatice předchozích lekcí (obvykle tří), aby si studenti získané znalosti upevnili a případně se k dané látce vrátili, pokud jim dělá potíže. Učitel tak současně získá představu o tom, zda je potřeba dalšího procvičování. Všechny úkoly, komentáře i vysvětlení jsou pouze v češtině, Pracovní sešit je tedy univerzální ke všem jazykovým verzím učebnice. Texty a cvičení doprovázejí původní obrázky i dvoubarevné fotografie. Pracovní sešit lze používat nejen jako doplněk v hodinách češtiny, ale i pro samostatnou domácí přípravu či samostudium. Jeho nezbytnou součást proto tvoří klíč ke cvičením, zařazený v závěru publikace. Závěrem bych ráda konfrontovala zde uvedené postupy pro výuku s principy komunikačního přístupu, uvedenými v úvodu příspěvku. Projděte si nyní principy ještě jednou a najděte v tomto textu příklady aktivit, které jednotlivé principy naplňují.

LITERATURA DÖRNYEI, Zoltan, 2009. Communicative language teaching in the 21st century: The ‘principled communicative approach’. Perspectives, 36(2), s. 33–43. HOLÁ, Lída, 2016. Česky krok za krokem 1. Praha: Akropolis. ISBN 978-80-7470-129-0. HOLÁ, Lída, BULEJČÍKOVÁ, Petra a PŘEVRÁTILOVÁ, Silvie, 2016. Česky krok za krokem 1. Pracovní sešit 1–12. Praha: Akropolis. ISBN 978-80-7470-134-4. NUNAN, David, 1991. Communicative Tasks and the Language Curriculum. Tesol Quarterly (25)2, s. 279–295. PŘEVRÁTILOVÁ, Silvie, 2015. Workshop: Petr Šabach / První láska a jiné povídky. Možnosti práce s textem. In: Sborník AUCČJ 2014. Praha: Akropolis, s. 119–121. ISBN 978-80-7470-089-7. SCRIVENER, Jim, 2011. Learning Teaching. London: Macmillan Education. ISBN 978-0-230-72982-7.

AUCCJ11_blok_TISK.indd 125

2.7.2017 7:11:02


AUCCJ11_blok_TISK.indd 126

2.7.2017 7:11:02


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 133

Abstrakty (Abstracts)

Ten Ta To - Aplikace pro mobilní telefony k procvičování gramatických rodů českých substantiv Ten Ta To – Application for mobil phones for practicing grammatical gender of Czech nouns Mgr. Suzanna Halsey Prezentace mobilní aplikace Ten Ta To představila jednoduchou pomůcku k procvičování gramatického rodu substantiv pro studenty a učitele češtiny jako cizího jazyka. Jeho správné určení je předpokladem toho, aby student češtiny dokázal jasně komunikovat, aniž by se dopouštěl zavádějících či komických omylů při používání adjektiv, zájmen, číslovek, minulého času apod. A presentation of a mobile-phone application Ten Ta To introduces a simple learning aid for practicing the grammatical gender of Czech nouns, designed for students and teachers of Czech as a foreign language. Learning the grammatical gender of Czech nouns well is a prerequisite of clear communication without creating misleading or comical mistakes when using adjectives, pronouns, numbers, past tense etc.

AUCCJ11_blok_TISK.indd 133

2.7.2017 7:11:03


134 |

Prezentace knihy Čeština pro cizince JAZYKOVÉ HRY Presentation of the book Čeština pro cizince JAZYKOVÉ HRY Mgr. Jana Rodrová, Ing. Markéta Bumfrey Vymětalová Prezentace knihy Čeština pro cizince JAZYKOVÉ HRY informuje o nové publikaci, která zábavnou formou (křížovek, přesmyček, osmisměrek, hádanek, kvízů apod.) procvičuje základní gramatické jevy a témata, se kterými se studenti češtiny jako cizího jazyka běžně setkávají. Prezentace uvádí příklady, jak studenti a lektoři můžou jednotlivé aktivity používat k opakování a procvičování probrané látky nejen při individuálním studiu, ale také v hodinách jazykových kurzů. This presentation of the book Čeština pro cizince JAZYKOVÉ HRY informs the audience about the newly published textbook which includes enjoyable exercises (e.g. crosswords, anagrams, wordsearch, riddles, quizes etc.) to improve students’ essential grammar skills, and to practice discussing topics that students of Czech often discuss in their everyday lives. This presentation demonstrates examples of possible ways for students and teachers to revise and practice the matter learned, not only during their self-study, but also in language courses.

111 nových her pro atraktivní výuku jazyků 111 New Games For Attractive Teaching of English Mgr. Petr Hladík Příspěvek představuje didaktickou publikaci 111 nových her pro atraktivní výuku jazyků, určenou učitelské a lektorské veřejnosti. Kniha přináší inspiraci, jak vést výuku zábavnou formou a motivovat žáky k učení. Článek popisuje strukturu publikace a rozdělení her do šesti oblastí podle cíle, a to na hry aktivizující, seznamovací, konverzační, gramatické a hry pro rozvoj psaní. Autorovi se podařilo vytvořit sbírku široké škály didaktických her s řadou příloh, které usnadní přípravu a umožní výuku hravou formou. This paper presents the didactic textbook called 111 New Games forAttractive Language Learning designed for professional teachers and lecturers. This book aims to inspire those who would like to make teaching more fun

AUCCJ11_blok_TISK.indd 134

2.7.2017 7:11:03


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 135

and motivate their students to learn. This paper gives a description of the book’s structure and the games’ division into six areas, each with different target: activation, introduction, conversation, grammar, and games to improve writing skills. The author succeeded in composing a collection of didactic games with a number of supplements, making class preparation easier and teaching more enjoyable.

Česká deminutiva a úskalí jejich užití pro nerodilé mluvčí Czech Deminutives and the Difficulties of Using Them by Non-native Speakers Svatava Škodová – Elżbieta Kaczmarska – Alexandr Rosen Deminutiva patří ve slovanských jazycích ke slovní zásobě, která je nejen obsáhlá, ale i frekventovaně užívána, a to v běžných denních situacích, které nejsou nijak specificky komunikačně zatížené. Pro výuku jinojazyčných mluvčích představují deminutiva jev, ke kterému je třeba specificky přistupovat, ať už se jedná o Neslovany, či Slovany. Příspěvek představí analýzu užití deminutiv s ohledem na problémy v jejich užití polskými studenty češtiny. Zvláště pro tyto studenty jsou deminutiva důležitou součástí výuky, neboť blízkost českých a polských deminutiv je často zdrojem negativního transferu. Analýza se opírá o překladové texty paralelního korpusu a je podpořena elicitací užití vybraných lexémů polskými studenty. Na základě dané analýzy poukazujeme na metodická specifika prezentace deminutiv pro polské žáky. In Slavic languages, the deminutives belog to the part of vocabulary that is not only large but also frequently used, especially in everyday social situations which are not burdened by any particular content of communication. In teaching deminutives to non-native speakers, a specific approach needs to be taken, whether it be teaching non-Slavic or Slavic students. This paper presents an analysis of problems of using Czech deminutives by Polish students of Czech. For these students, particularly, the deminutives play an important role in their Czech studies because the strong similarity between the Czech and Polish deminutives often creates a negative transfer. This analysis is based on translated texts, extracted from the parallel corpus, and is supported by elicitation of using selected lexemes by Polish students. Based on this analysis, a specific methodology of presenting the deminutives to the Polish students is presented.

AUCCJ11_blok_TISK.indd 135

2.7.2017 7:11:03


136 |

Produktivní řečové dovednosti ve výuce začátečníků Productive Language Skills: Teaching Beginners Mgr. Dana Havlíková Mezi produktivní řečové dovednosti řadíme psaní a mluvení. Podle našich zkušeností má každá z těchto dovedností zcela jiné místo ve výuce. Příspěvek se zamýšlí nad tím, co by měl student v těchto řečových dovednostech na úrovni A1 zvládnout, zda to opravdu ve svém praktickém životě potřebuje a jak ho tomu efektivně naučit. Příspěvek prezentuje způsob zavádění psaní do výuky, od analfabetů po běžné začátečníky se znalostí latinky a dotýká se způsobů aktivizace této dovednosti. Pro potřeby mluvení učíme studenty fráze typické pro komunikační situace odpovídající úrovni A1. Uplatnění těchto frází nacvičujeme v tzv. interakčních modelech, které jsou proměnné, ale mají předvídatelnou podobu. Mluvčí na úrovni A1 v nich uplatní také kompenzační strategie a korekční signály. Productive language skills include writing and speaking. Our professional experience shows that each of these skills has its specific place in teaching. This paper poses a question to what extent should an A1 student be able to master these skills, and whether or not he/she really needs them in everyday life, and how he/she should be taught them. The paper presents tools of implementing writing into teaching illiterates to beginners with the knowledge of the Latin alfabet, and mentions the ways to acquire writing skills. In terms of speaking skills, we teach students social phrases at the A1 level. Students are trained to apply these phrases to the so-called interactive models, which vary, but their form can be predicted. The interactive models also allow A1 speakers to use compensation strategies and correction signals.

Alternativní metody: využít a opustit Alternative Methods: Use And Go Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. Příspěvek připomíná některé hlavní znaky a postupy ve vyučování metodami The Natural Approach, Total Physical Response, Callanova metoda, Community Language Learning a sugestopedie se zaměřením na to, čím

AUCCJ11_blok_TISK.indd 136

2.7.2017 7:11:04


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 137

se z jejich odkazu můžeme inspirovat ve vyučování češtiny jako druhého jazyka, pokud je naším cílem rozvíjení komunikační kompetence. Provádí čtenáře sérií vybraných videoukázek vyučování těmito metodami a vede je k tomu, aby si povšimli některých postupů a inspirativních momentů, které mohou využít ve vlastním vyučovacím procesu druhého jazyka, aniž by opustili principy a zásady komunikačního přístupu. Představuje několik jednoduchých vyučovacích aktivit a postupů, jejichž cílem je zapojit do vyučování fyzickou, motorickou, vizuální a hudební složku, prohloubit učení druhého jazyka posílením orientace na sdělení, zlepšit interakci v mluvním úkolu a podpořit pohotovou reakci studentů v cílovém jazyce. This paper notes some of the main features and procedures of teaching methods such as The Natural Approach, Total Physical Response, The Callan Method, Community Language Learning and Suggestopedia, focusing on their message that could serve as an inspiration for teaching Czech as a foreign langure, provided that the development goal is the communicative competence. The paper takes the readers through a series of selected videos, which demonstrate the aforementioned teaching methods, and leads them to note some of the procedures and inspiring moments that they could use in their own second-language teaching, without having to abandon the principles of the communicative approach to teaching. It also presents a few simple class activities and teaching methods whose goal is to include in the learning process the physical, motor, visual and musical aspects, and to deepen second-language acquisition by strengthening the students‘ focus on communication, improve their interaction in speaking tasks and support thier quick reactions in the target language.

Když učebnice nestačí aneb nebojte se autentického textu When the Textbook Will Not Do, Or: Don´t Be Afraid of Authentic Texts Mgr. Kateřina Sachrová Téměř každý vyučující češtiny jako cizího jazyka ve své výuce někdy využívá neučebnicové textové materiály (autentické či uměle vytvořené), a to buď ve snaze o zpestření vyučování, či v případě nedostačujícího obsahu dané učebnice. V tomto příspěvku stručně nastíníme problematiku textové různorodosti učebnicových textů a výsledky obsahové analýzy vybraných

AUCCJ11_blok_TISK.indd 137

2.7.2017 7:11:04


138 |

učebních materiálů z hlediska zastoupení funkčních stylů. Cílem článku pak bude představit některé aspekty práce s autentickými texty prostěsdělovacího, odborného, administrativního, publicistického a uměleckého funkčního stylu. Almost every teacher of Czech as a foreign language sometimes uses his/her own text resources (either authentic or artificially composed), which are not included in the textbook, either to make the teaching process more variable, or the textbook itself does not offer enough text material. In this paper, we provide a short outline of the problem of text variability in students‘ textbooks and present the results of a content analysis of selected textbook materials in terms of different registers. Subsequently, the aim of this article is to present some of the aspects of working with authentic texts of the casual-communicative, technical, admistrative, journalistic and artistic language register.

Gramatika efektivně Teaching Grammar Effectively Mgr. Markéta Flajšhansová Seminář představí jeden z možných aktivizujících prvků ve výuce češtiny pro cizince – metodu nácviku nového mluvnického jevu, konkrétně akuzativu singuláru, zpracovaného do interaktivní prezentace v PowerPointu. Prezentace je zaměřena na vytvoření praktických jazykových návyků a dovedností za pomoci signálních neverbálních i verbálních prostředků. Je cílena na mírně pokročilé začátečníky. Vznikla jako doplňkové cvičení k učebnicím Lídy Holé a lze ji použít při výuce studentů se slovanským i neslovanským mateřským jazykem. Je určena pro výuku studentů ve věku SŠ, VŠ a dospělých. This seminar presents one of the possible activating leanguage features in teaching Czech to foreigners – the method of learning a new speech phenomenon, the accusative singular, which is introduced in an interactive PowerPoint presentation. This presentation focuses on developing practical language routines and skills by using both signalling nonverbal and verbal language tools. The target group are students at the lower-intermediate level. This material was created as a supplementary exercise to the textbooks by Lída Holá, and it may

AUCCJ11_blok_TISK.indd 138

2.7.2017 7:11:04


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 139

be used for teaching both Slavic and non-Slavic native speakers. It is designed for teaching secondary-school and university students, and adults.

Jak je možné pracovat s publikací Čeština pro cizince JAZYKOVÉ HRY How to Get the Most of the Book ‘Čeština pro cizince JAZYKOVÉ HRY‘ Mgr. Jana Rodrová, Ing. Markéta Bumfrey Vymětalová Autorky ve workshopu ukazují, jak je možné pracovat s aktivitami primárně určenými k procvičování individuálnímu, v párech a skupinách. Pro vyučovací jednotku vytvořily dvě verze různých úloh, ve kterých studenti uplatnili znalost reálií, rozšířili si slovní zásobu na téma dovolená, zopakovali si termíny pro danou jazykovou oblast a procvičili si skupinové psaní. To vše v hravých cvičeních: ve skrývačkách, v anagramech, křížovkách, osmisměrkách a idiomech při zapojení různých myšlenkových operací. Taková globální aktivita se dá využít jako celkové shrnutí určitého tématu například při opakování před testem, na konci kurzu apod. In the workshop, the authors demonstrate the possibilities of working with language activities, primarily designed for individual, pair and group practise. As a teaching unit, two versions of different tasks were created, in which students test their knowledge of Czech society and culture, extend their vocabulary of the ‘holiday‘ topic, revise words in the given language area and practice group writing. All this is done through playful exercises, e.g. hide-and-seek, anagram, crosswords, wordsearch and idioms, while employing various cognitive operations. Such a globally-designed activity may be used as an overall summary of a specific theme, for example, when revising for an exam, or at the end of course etc.

Využití korpusů ve výuce češtiny jako cizího jazyka (metoda Data-driven learning) Using Corpora in Teaching Czech as a Foreign Language (Data-driven Learning Method) Mgr. Pavlína Vališová Jazykové korpusy přinášejí autentický jazyk neupravený pro didaktické účely. Díky velkému množství dat můžeme v korpusu najít typická užití

AUCCJ11_blok_TISK.indd 139

2.7.2017 7:11:04


140 |

a nejčastější kontexty slov. Pokud se studenti naučí s korpusem pracovat, lze jej využívat jako doplněk učebnice. Metodu Data-driven learning začal poprvé využívat Tim Johns pro angličtinu. Její podstatou je přímá práce studentů s korpusem, tzn. že studenti sami vyhledávají v korpusu a pozorují jazyková data. Na základě své observace pak zobecňují pravidlo. Metoda však může být i více řízená, např. když učitel připraví konkrétní otázky nebo v případě technických obtíží vytiskne vybrané řádky z korpusu na papír. Workshop představil konkrétní aktivity, jak využívat Český národní korpus ve výuce, především on-line nástroj SyD. Language corpora provide us with authentic language which had not been modified for teaching purposes. Thanks to a great amount of data that the corpus comprises, typical word usage and most common contexts can be searched. If students learn to use the corpus, they may use it as a supplementary aid to their textbooks. The Data-driven method was first used by Tim Johns for English. It is based on students working directly with the corpus, which means that they search in the corpus by themselves and observe the language data. Based on this observation, they generalize a language rule. This method, however, can also be ‘multi-driven‘, for example, in cases when the teacher prepares specific tasks or when he/she, due to technical problems, prints out the selected lines from the corpus on the paper. In this workshop, specific activities of using the Czech National Corpus, especially the SyD tool, is presented.

Školní praxe a autorské právo School Practice and Copyright JUDr. et MgA. Petra Žikovská Mgr. et Mgr. Leoš Bednář Článek s názvem Školní praxe a autorské právo přináší základní vhled do problematiky autorských práv. Čtenářům je nejprve představen autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb.), definice autorského díla a osoba autora. Text se dále zabývá právy osobnostními a majetkovými a představuje i tzv. volné dílo a možnosti jeho užití. Pro školní praxi je nejpřínosnější pasáž o jednotlivých vybraných výjimkách a omezeních autorského práva, kde autoři poukazují na instituty, jež by měly pedagogům usnadnit výuku

AUCCJ11_blok_TISK.indd 140

2.7.2017 7:11:04


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 141

a na něž je třeba dát si ve školním prostředí pozor. Text je pro přehlednost a praktickou využitelnost doplněn o příklady a doplňující a praktické informace. This paper, named School Practice and Copyright, brings an insight into the issues of copyright. Firstly, the reader is introduced to the Copyright Act No. 121/2000 Coll., and the definition of a copyrighted material and author. The text further discusses the moral and property rights, and also presents the so-called public domain and the possibilities of its use. For the school practice, the most beneficial passage of this paper is where single selected exceptions and limitations to copyright are listed, and where the authors mention institutions which should be helpful to teachers in their teaching practice and for which they should be vigilant in the school environment. For more clarity and practical use, the text is supplemented by examples and additional and practical information.

Jak „učit“ konverzaci How to „Teach“ Conversation Class Mgr. Kateřina Kunová Cílem workshopu bylo společně se zamyslet nad tím, jakým způsobem lze uchopit lekci konverzace, tzn. jak ji strukturovat, jak ozvláštnit „klasická konverzační témata“, jakým způsobem (ne)pokládat otázky a jak studenty aktivizovat. Účastníci měli možnost sdílet vlastní zkušenosti a diskutovat o  předkládaných návrzích. Obsahem článku je shrnutí průběhu tohoto workshopu a nástin několika osvědčených aktivit, jež používám právě v kurzu konverzace. The aim of this workshop is to think together about ways to approach a conversation class, i.e. what structure it should have, how to make the ‘usual‘ topics more interesting, how to, or not to, pose questions, and how to get students more active. At the workshop, the participants could share their own experiences and discuss the suggested proposals. This article summarizes the course of this workshop and outlines a few tried and tested activities which I have been using in my conversation classes.

AUCCJ11_blok_TISK.indd 141

2.7.2017 7:11:04


142 |

Workshop: Komunikační přístup a Česky krok za krokem 1 / Pracovní sešit Workshop: Communicative Approach and Česky krok za krokem 1 / Workbook Mgr. Silvie Převrátilová Termín komunikační přístup je mezi učiteli velmi dobře znám. Příspěvek stručně shrnuje jeho základní principy a dále se zaměřuje na jeho aplikaci při plánování hodin. Modelový plán vychází z lekce 10 nové učebnice Česky krok za krokem 1. Lekce je nazvána Místo, kde bydlíme a představuje předložky s genitivem a formy genitivu singuláru v kontextu popisu bydliště. Příspěvek uvádí několik praktických tipů, jak materiál v učebnici doplnit, včetně využití Pracovního sešitu. The term communicative approach is already very well established among language teachers. This paper provides a brief summary of the basic principles of this approach and then focuses on its application to the teaching plan. The model plan is based on Unit 10 of the new textbook Česky krok za krokem 1. In this unit, named The place we live in, the prepositions of the genitive case and forms of the genitive in singular in the context of describing a home are presented. In this paper, a few practical tips of supplementing the textbook material, including the use of the workbook, are suggested.

AUCCJ11_blok_TISK.indd 142

2.7.2017 7:11:05


Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2003–2005 (Editorky Jana Čemusová, Lída Holá a Jitka Ryndová) 208 s., brož., 199 Kč vč. DPH – ISBN 80-86903-15-X Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2005–2006 (Editorky Jana Čemusová a Barbora Štindlová) 240 s., brož., 230 Kč vč. DPH – ISBN 80-86903-37-0 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2006–2007 (Editorky Jana Čemusová a Barbora Štindlová) 240 s., brož., 249 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-86903-58-3 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2007–2009 (Editorka Kateřina Hlínová) 156 s., brož., 165 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-87310-07-6 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2010 (Editorka Kateřina Hlínová) 160 s., brož., 165 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-87481-25-7 a ISBN 978-80-87481-30-1 (PDF) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2011 (Editorka Zuzana Hajíčková) 236 s., brož., 220 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-87481-63-9 a ISBN 978-80-87481-64-6 (PDF) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2012 (Editoři Zuzana Hajíčková a Richard Vacula) 264 s., brož., 250 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-027-9 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2013 (Editor Richard Vacula) 352 s., brož., 265 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-053-8 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2014 (Editor Martina Tomancová) 168 s., brož., 149 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-089-7 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2015 (Editor Martina Tomancová) 192 s., brož., 169 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-121-4 Sborníky můžete objednat na www.kosmas.cz

AUCCJ11_blok_TISK.indd 143

2.7.2017 7:11:05


Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

2016

Vydal Filip Tomáš – Akropolis (5. května 1338/43, 140 00 Praha 4, www.akropolis.info) ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka (www.auccj.cz) v roce 2016 jako svou 352. publikaci Ediční příprava Martina Ehlers-Tomancová Překlad abstraktů do angličtiny Peter Švahla Jazyková korektura Lukáš Holčák Grafická úprava, obálka a sazba písmem Minion a Nimbus Lukáš Fairaisl Tisk tiskárna Nakladatelství Karolinum, Pacovská 350, 140 21 Praha 4 Vydání první, 144 stran, TS 12. ISBN 978-80-7470-162-7 Distribuce www.kosmas.cz. Doporučená cena včetně DPH 149 Kč

AUCCJ11_blok_TISK.indd 144

2.7.2017 7:11:06


2016 ISBN 978-80-7470-162-7

V pořadí již jedenáctý sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) nabízí všem zájemcům další pečlivě připravený výběr z příspěvků přednesených během roku 2016 na společných pravidelných setkáních. Přednášející z řad odborníků, lingvistů a učitelů daného oboru opět nabízejí zajímavá témata z problematiky češtiny jako cizího jazyka. Novinkou tohoto sborníku jsou krátké prezentace nejenom mobilních aplikací, ale i jazykových her a doplňujících materiálů. Dále se autoři soustředí na specifika výuky různých jazykových úrovní. V oddílu výuky začátečníků se autorky dvou příspěvků zaměřují na produktivní řečové dovednosti a představí nám některé alternativní metody výuky. V části sborníku, věnované výuce mírně pokročilých, se autoři věnují specifikům použití autentických textů ve výuce. Toto téma rozšiřuje další příspěvek, který nám přibližuje využití korpusů ve výuce (autorka příspěvku nás zde seznámí s metodou Data-driven learning). Tento oddíl uzavírá obsáhlejší prezentace publikace Jazykové hry, kde může čtenář čerpat nápady pro svoji výuku, jakož i v příspěvku o výuce efektivní gramatiky. Třetí část sborníku je zaměřená na výuku středně pokročilých a věnuje se tématu konverzace a představuje hru Imaglee. Poslední oddíl této série, která se zabývá výukou pokročilých studentů, se zaměřuje na komunikační přístupy ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Neopomíjenou roli hraje příspěvek o tvorbě učebních a testových materiálů, ve kterém autor mapuje problematiku autorského práva. Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s. (AUČCJ) je odborná zájmová organizace učitelů češtiny jako cizího jazyka na všech stupních a typech škol i mimoškolských vzdělávacích zařízení. AUČCJ byla založena v roce 2003. Od té doby se uskutečňují pravidelná setkání a semináře, na kterých vystupují učitelé a odborníci z České republiky i ze zahraničí.

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

9 7 8 8 074 7 016 27

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

2016 výukové materiály | alternativní výukové metody | výuka začátečníků a pokročilých | tvorba učebních a testových materiálů | autorské právo | příklady dobré praxe

a u cˇ c j

AUCCJ11_cover_TISK.indd 1

2.7.2017 7:44:03

Profile for Akropolis

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2016  

http://akropolis.info/kniha/sbornik-asociace-ucitelu-cestiny-jako-ciziho-jazyka-2016/

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2016  

http://akropolis.info/kniha/sbornik-asociace-ucitelu-cestiny-jako-ciziho-jazyka-2016/

Profile for akropolis

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded