__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


a u c ˇ c j

AUCCJ10_blok_TISK.indd 1

22.6.2016 18:31:43


AUCCJ10_blok_TISK.indd 2

22.6.2016 18:31:43


Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

2015

AUCCJ10_blok_TISK.indd 3

22.6.2016 18:31:43


KATALOGIZACE V KNIZE — NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2015 (AUČCJ) / editorka: Martina Tomancová. — Vydání první. — Praha : Akropolis ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka (www.auccj.cz), 2016. — 192 stran Částečně anglický text, anglická resumé ISBN 978-80-7470-121-4 (Tomáš Filip — Akropolis ; brožováno) 811.162.3 * 81‘24 — čeština — jazyková výuka — čeština jako cizí jazyk — sborníky 811.162.3 — Čeština [11]

Sborník Asociace učitelů čestiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2015 vznikl v rámci projektu Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, projekt Sympozium 2015, č. 5362-6/2015. Za obsahovou stránku příspěvků odpovídají autoři. Prezentace k příspěvkům jsou pro členy Asociace učitelů čeština jako cizího jazyka k dispozici na webu AUČCJ (www.auccj.cz).

Editorka: Martina Tomancová Recenzentky: Jitka Lukášová, Eva Složilová © Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2016 © Graphic & Cover Design Lukáš Fairaisl, 2016 © Filip Tomáš – Akropolis, 2016 ISBN 978-80-7470-121-4

AUCCJ10_blok_TISK.indd 4

22.6.2016 18:31:43


Obsah

Výukové materiály (včetně on-line materiálů) JARMILA VALKOVÁ

11

Střet tradic v učebnicích češtiny pro nerodilé mluvčí MARIE BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ – ANDREA MÜLLEROVÁ

27

Současný stav použití videa jako učební pomůcky

41

Learn Czech Online for Free

JANA SLAVÍKOVÁ

LUCIE BARBAPOSTOLOSOVÁ

43

Psaní ve výuce češtiny jako cizího jazyka

53

Moderní český výkladový slovník v rozhraní Lexicon 5

MICHAELA ŠEVEČKOVÁ

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE:

psaní a gramatika JITKA VEROŇKOVÁ

65

Pat a Mat: Tapety – Animovaný seriál o dvou kutilech

AUCCJ10_blok_TISK.indd 5

22.6.2016 18:31:43


Výuka vyšších úrovní JITKA VEROŇKOVÁ

73

Využití písňových textů při výuce zvukové stránky češtiny

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE:

mluvení a fonetika MARIE BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ

85

Aktivity k produkci monologického projevu na úrovni B2

Zdokonalování lektorských dovedností: hospitace a zpětná vazba DANA HAVLÍKOVÁ

93

Systém metodické podpory v kurzech AUČCJ

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE:

poslech JANA SLAVÍKOVÁ

107

Workshop: Jak udělat podcast

111

Poskytování nezraňující a účinné zpětné vazby

JOSEF ZEMEK

Děti-cizinci: začleňování do výuky LINDA DOLEŽÍ

121

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka a výuka dětí-cizinců

125

Vzdělávací obsah Češtiny jako druhého jazyka pro ZŠ

ZUZANA JANOUŠKOVÁ – MARKÉTA SLEZÁKOVÁ – LINDA DOLEŽÍ

AUCCJ10_blok_TISK.indd 6

22.6.2016 18:31:43


PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE:

čtení IVANA BOZDĚCHOVÁ

135

O korespondenci v češtině

151

Sada her Děti světa jako tréninkový nástroj mezikulturní komunikace

ANASTASIIA MARTÍNKOVÁ

RENATA WOLFOVÁ – MICHAL ZWINGER

161

Včelka – osobní trenér čtení, domácí i školní využití

171

Medailony autorů

177

Abstrakty (Abstracts)

AUCCJ10_blok_TISK.indd 7

22.6.2016 18:31:43


MEDAILONY AUTORŮ

| 171

Medailony autorů

Mgr. Lucie Barbapostolosová, Ph.D. (Externí spolupracovnice Univerzity Palackého v Olomouci – Institut celoživotního vzdělávání, oficiální jazyková škola Univerzity Palackého – UPlift, děkanát UP, Katedra bohemistiky, Katedra slavistiky, lektorka kurzů zaměřených na komunikaci a osobní rozvoj). Vystudovala obor Česká filologie na Univerzitě Palackého. Doktorandské studium zasvětila oblasti pragma-, psycho-, sociolingvistiky a masmediální analýzy. Během studia absolvovala stáže ve Vídni a v Grazu, kde také na Institutu slavistiky vyučovala češtinu jako cizí jazyk. Od roku 2005 se věnuje výuce češtiny jako cizího jazyka na bázi aktivní spolupráce s výše zmíněnými organizacemi či katedrami, ale také privátně jako OSVČ. Po stejnou dobu vyučuje na Letní škole slovanských studií při UPOLu. Je certifikovanou zkoušející ECL a zkoušek pro žadatele o občanství, kde obvykle zastává pozici hodnotitelky. Vyučuje individuální či skupinové kurzy rétoriky a komunikačních či prezentačních dovedností. Pohybuje se také v oblasti osobního růstu a prevence syndromu vyhoření. Doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. působí od roku 1985 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v současné době v jejím Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Má bohaté zkušenosti z výuky cizinců a krajanů v zahraničí: vyučovala český jazyk (a literaturu) na University of Nebraska at Omaha (1990–1991), na kalifornské Stanford University (1991–1992) a na Hankuk University of Foreign Studies v jihokorejském Soulu (2010–2012). Na FF UK se zabývá přípravou učitelů českého jazyka i dalších bohemistů,

AUCCJ10_blok_TISK.indd 171

22.6.2016 18:31:52


172 |

její specializací je současná lexikologie, slovotvorba a terminologie. Napsala dvě vědecké monografie (Tvoření slov skládáním, 1994; Současná terminologie (se zaměřením na kolokační termíny z lékařství), 2009), jednu učebnici (Korespondence v češtině: příručka pro cizince., 2015) a jako spoluautorka se podílela na tvorbě řady učebnic českého jazyka pro střední školy (vydané nakladatelstvím SPN, Didaktis). Je členkou řady odborných institucí doma i v zahraničí. Mgr. Linda Doleží, Ph.D. (Ústav českého jazyka, FF MU Brno, Bezpečnostně právní akademie (střední škola), Brno) Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudovala obory bohemistika a anglistika/amerikanistika. Pod vedením prof. PhDr. Petra Karlíka, CSc. napsala disertaci, v níž se zabývala osvojováním syntaxe u dětí z psycholingvistického hlediska. V rámci stipendijních pobytů studovala na univerzitách v Postupimi, Řezně a Benátkách. Zabývá se psycholingvistikou, jazykovou akvizicí a metodikou výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka. Pracuje jako metodička kurzů pro děti-azylanty v rámci projektů Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. PhDr. Zuzana Hajíčková (ÚBS FF UK) Odborná lektorka na ÚBS FF UK v Praze. Vystudovala FF UK v Praze, program filologie a učitelství pro střední školy, obor český jazyk a literatura – německý jazyk. Zabývá se výukou češtiny pro cizince a je členkou AUČCJ. Pravidelně působí v zahraničí na Universität Leipzig (vedení praktických jazykových kursů češtiny pro cizince). Je spoluřešitelkou projektů zabývajících se testováním nebo rozvojem dovednosti psaní v češtině jako cizím jazyce (např. On-line Reading and Writing Laboratory for Czech, German, Italian and Slovenian as L2 – WRILAB2, Zvýšení úrovně zkoušky z ČJ pro trvalý pobyt na A2, Metodika výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince). V současnosti je doktorandkou na KČJ PedF UK v Praze. Mgr. Dana Havlíková (AUČCJ, Univerzita Karlova v Praze) Dana Havlíková vystudovala obor český jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Český jazyk pro cizince nejprve vyučovala v různých jazykových školách, učila také zaměstnance The Prague British School. Od roku 2011 pracuje v ÚJOP UK, kde učí rusky hovořící studenty a také se věnuje tvorbě i realizaci zkoušek z češtiny. Od roku 2013 je vedoucí meto-

AUCCJ10_blok_TISK.indd 172

22.6.2016 18:31:52


MEDAILONY AUTORŮ

| 173

dičkou AUČCJ. Zde se zabývá především metodickou podporou lektorů, kteří pracují s azylanty a osobami s doplňkovou ochranou. Mgr. Zuzana Janoušková Je absolventka PedF UK v Praze, obor Učitelství pro ZŠ a SŠ, obory Český jazyk a literatura, Základy společenských věd. V neziskové organizaci Meta pracovala do svého odchodu na rodičovskou dovolenou jako odborná pracovnice pro oblast Čeština jako druhý jazyk (portál www.inkluzivniskola. cz, tvorba a vývoj metodických materiálů pro žáky s odlišným mateřským jazykem i pro pedagogy samotné, vedení seminářů pro pedagogy). Zároveň učí intenzivní kurz češtiny jako druhého jazyka na základní škole v Praze 3, nízkoprahové kurzy a kurzy lektorských dovedností v Centru pro integraci cizinců. Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D. (Ústav bohemistických studií FF UK v Praze) Na PF ZČU v Plzni vystudovala obor Český jazyk a německý jazyk, v současnosti je lektorkou češtiny pro cizince v Ústavu bohemistických studií na FF UK v Praze, částečně se také podílí na výuce češtiny jako cizího jazyka v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na FF UK v Praze. Od roku 2007 se zabývá testováním, je dlouholetou spolupracovnicí VTC UJOP UK v Praze a CERMAT (vývoj certifikovaných zkoušek a tvorba testových položek). Vedle zmíněného testování je spoluautorkou učebnic a cvičebnic (např. Čeština pro cizince – úroveň B1 a Čeština pro cizince – úroveň B2), zajímá se o metodiku češtiny pro jinojazyčné mluvčí, specializuje se na metodu jevištního tvaru, která využívá divadla k rozvoji řečových schopností a dovedností u cizinců učících se češtině. Mgr. Anastasiia Martínková Je studentka doktorského programu na Ústavu slavistiky Masarykovy univerzity, členka Mezinárodní metodické rady mnohojazyčnosti a mezikulturní komunikace (Methodological Council on Multilingualism and Cross-Cultural Communication). Zabývá se studiem bilingvismu a spolupracuje na vývoji metodiky testování dvojjazyčných dětí (Komplexní testy pro bilingvní děti od 3 do 14 let s ruštinou jako s jedním z mateřských jazyků s přihlédnutím k etnokulturnímu komponentu – diagnostika vybalancovanosti bilingvismu). Je spoluautorkou inovačních metodic-

AUCCJ10_blok_TISK.indd 173

22.6.2016 18:31:52


174 |

kých pomůcek pro bilingvní dětí (Roční portfolio pro předškoláky, sada her Děti světa). Andrea Müllerová, B. A. (Jazyková škola Mullerova taaltrainingen, Amsterdam, Nizozemí) Na FF UK v Praze studovala obor nizozemský jazyk. Po odjezdu do Nizozemí získala na Hogeschool In Holland v Amsterdamu bakalářský titul v oboru International Communication a na Nizozemské filmové akademii v Amsterdamu vystudovala obor dokumentární režie. V Nizozemí vyučovala na několika jazykových školách češtinu pro cizince a po dlouholeté praxi založila v roce 2014 vlastní jazykovou školu Mullerova taaltrainingen. Zde poskytuje jazykové kurzy češtiny pro cizince v Amsterdamu. Dále se podílí na vyvíjení aktivit pro širší veřejnost týkající se češtiny jako cizího jazyka, organizuje tematické workshopy a krátké cestovní pobyty v ČR za účelem jazykové výuky. Jana Slavíková (www.janaslav.cz) Vystudovala obor Mezinárodní vztahy a diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze, načež pokračovala ve studiu na Jihočeské univerzitě, obor MA Migration and Intercultural Relations. Výuce češtiny pro cizince se začala věnovat v roce 2008, učí především individuální studenty v Praze nebo přes Skype, ale má zkušenost i s výukou dětí (byla např. dobrovolnicí ve sdružení META) a s intenzivní jazykovou přípravou budoucích studentů vysokých škol. Snaží se využívat výukové možnosti internetu (YouTube, podcasty) a vytvářet webové stránky jednak pro studenty (s odkazy na různé užitečné zdroje online i jinde), jednak pro učitele (místo, kde by mohli sdílet zkušenosti a materiály). Mgr. Markéta Slezáková Zabývá se jazykovou integrací cizinců (dětí i dospělých) a vzděláváním dospělých. Zabývá se systémem vzdělávání azylantů (i v rámci své doktorské práce). Vede kurzy pro učitele základních a středních škol o zapojování dětí-cizinců do výuky, specializované kurzy pro cizince (výuka čtení a psaní, výslovnosti), učí v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince, konzultuje s pedagogy vysokých škol (právnické fakulty) i odborných seminářů (kancelář ombudsmana), dále vede kurzy pro rodilé mluvčí (písemná komunikace, mluvená kultura). Stála u vzniku inovativních programů: nízkoprahové

AUCCJ10_blok_TISK.indd 174

22.6.2016 18:31:52


MEDAILONY AUTORŮ

| 175

výuky a videokurzu Čeština do práce. Pracovala v Ústavu pro jazyk český AV ČR, na Literární akademii Josefa Škvoreckého, jako metodička v jazykových školách, vedla kurzy pro krajany, nyní vyučuje také v České televizi. Je autorkou řady odborných statí a příspěvků. RNDr. Michaela Ševečková Na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity vystudovala obor Matematická informatika. Po stáži na univerzitě a mateřské dovolené působila na střední škole jako vyučující informačních technologií a výpočetní techniky. Od roku 2009 pracuje ve společnosti Lingea, kde má na starosti komunikaci se školami, propagaci a firemní webové stránky. Věnuje se také administraci grantových projektů. Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. (ÚČJTK FFUK) Věnuje se otázkám metodologie cizojazyčného vyučování a  asimilace komunikačního přístupu v českém prostředí. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor Český jazyk a literatura  – Filologie. V doktorském studiu se soustředila na didaktiku druhého jazyka. Vyučuje předmět Komunikace v jazykové třídě na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jako Head TEFL Trainer se stará o metodologický trénink budoucích učitelů a jejich mezinárodní certifikaci pro vyučování angličtiny (TEFL in Prague by Edua Group). Její odborný zájem je spojen s více než patnáctiletou praxí vyučování češtiny a angličtiny pro nerodilé mluvčí, nyní učí češtinu na Britské radě v Praze. PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. (Fonetický ústav FF UK v Praze) V roce 1997 absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze magisterské studium oboru Lingvistika a fonetika – český jazyk a literatura, v roce 2006 zde získala titul Ph.D. v oboru fonetika. Od r. 1996 působí ve Fonetickém ústavu FF UK v Praze. Věnuje se zvukové stavbě jazyka a řeči se zaměřením na český jazyk. V rámci pedagogické činnosti zajišťuje kurzy pro obory fonetika a čeština pro cizince, dále fonetické kurzy pro Letní školu slovanských studií a Česká studia. Ve své výzkumné činnosti se zabývá prozodií češtiny, kulturou mluveného projevu, zvukovou stránkou češtiny u nerodilých mluvčích a databázovému zpracování zvukových nahrávek.

AUCCJ10_blok_TISK.indd 175

22.6.2016 18:31:52


176 |

PaedDr. Renata Wolfová Je speciální pedagožka s 25letou praxí s dětmi vyžadujícími speciální vzdělávací přístupy v oblasti rozvoje čtenářských, psacích, jazykových a matematických dovedností. V současné době pracuje jako speciální pedagožka v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 3 a 9. Mgr. Josef Zemek (nezávislý pedagog) Vystudoval Pedagogickou fakultu UK, obor Čeština – ruština a absolvoval mnoho dalších kurzů v oblasti školského managementu, rusistiky, lingvodidaktiky, diddaktiky češtiny jako cizího jazyka aj. Je certifikovaným lektorem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Od roku 1997 učí na středních školách převážně český jazyk a literaturu, od roku 2004 pracuje také jako lektor češtiny pro cizince a věnuje se didaktice češtiny jako mateřského i nemateřského jazyka. Do našeho sborníku přispíval i v předcházejících ročnících. Ing. Michal Zwinger Je absolvent oboru International Management CEMS na VŠE v Praze a CUB v Budapešti. Nadšenec do moderních technologií, z praxe odborník na e-learningové projekty, student gamifikace. Spoluzakladatel online projektů Rozečti se (Legentas), Numericum a Včelka.zwinger

AUCCJ10_blok_TISK.indd 176

22.6.2016 18:31:52


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 177

Abstrakty (Abstracts)

Střet tradic v učebnicích češtiny pro nerodilé mluvčí The Clash of Traditions in Textbooks of Czech for Non-native Speakers Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. Příspěvek představuje monografii s názvem Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí (Valková, 2014). Obecná část práce nastiňuje současné chápání a hlavní principy komunikačního přístupu k vyučování druhého jazyka s ohledem na jejich základ v přímé orální metodě. Cíl, vyučovací postupy a učebnicové komponenty obvyklé v komunikačním vyučování jsou srovnány s gramaticko-překladovými se záměrem ukázat rozdíl mezi přímým a nepřímým způsobem osvojování jazyka a implikace pro povahu komponent učebních materiálů. Ve výzkumné části práce jsou zkoumány vybrané učební materiály, o nichž předpokládáme, že ztělesňují následující tendence v současné tvorbě učebnic češtiny pro nerodilé mluvčí: a) konsistentní využití gramaticko-překladové metody a pro ni typických výukových komponent, b) výběrové uplatňování gramaticko-překladových strategií spolu s určitými prvky komunikačního přístupu a c) soustavné uplatňování postupů a učebnicových komponent vycházejících z tradice komunikačního přístupu. Přítomnost těchto tendencí je ukázána na základě rozboru vybraných materiálů s využitím pěti metodologicky příznakových parametrů. Jsou jimi volba formálního vs. obsahového budujícího principu kapitoly, převaha deduktivního vs. induktivního postupu, využívání

AUCCJ10_blok_TISK.indd 177

22.6.2016 18:31:52


178 |

vs. nevyužívání aktivit připravujících ke čtení, způsob zadávání aktivit (formálně pojmenovávající, obsahově pojmenovávající, komunikační, pseudokomunikační) a povaha gramatických cvičení s mnohonásobným opakováním specifického jazykového prostředku. Autorka navrhuje využití podobných metodologických parametrů při výběru učebního materiálu tak, aby odpovídal zvolenému cíli uživatele. Závěrem naznačuje postupy adaptace učebnicových komponent pro účely komunikačního vyučování. This paper introduces a monograph named Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí (Valková, 2014) (Communicative approach, and textbooks of Czech for non-native speakers). The general part outlines the current concept and principles of the communicative approach to teaching a second language with regard to their foundation in the direct, oral method. The aim, teaching methods and textbook components, commonly used in communicative teaching, are compared with the grammar-translated ones in order to show the difference between the direct and indirect acquisition of a language and the implication of the teaching components’ nature. In the research part of the paper, selected teaching materials are examined, which are assumed to embody the following tendencies currently prevailing in writing of textbooks of Czech for non-native speakers: a) consistent using of the grammar-translated method and its teaching components that are typically used, b) selective application of grammar-translated strategies together with specific elements of communicative approach, and c) continuous application of approaches and textbook components that are based on the tradition of the communicative approach. The presence of these tendencies is illustrated by an analysis of selected materials, using five methodologically significant parameters. They are: form vs. content building principle of chapters; the prevalence of the deductive against inductive process; using vs. not using reading preparatory activities; the way of assigning tasks (formally appellative, content appellative, communicative, pseudo-communicative); and grammar exercises with multiple repetition of a specific language feature. The author suggests that similar methodological parameters should be applied when selecting teaching materials which would fit the desired objective of a language learner. The author concludes by implying the processes of adapting teaching components for the purpose of communicative teaching method.

AUCCJ10_blok_TISK.indd 178

22.6.2016 18:31:52


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 179

Současný stav použití videa jako učební pomůcky Contemporary Usage of Video As a Teaching Aid Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D., Andrea Müllerová, B. A. Cílem našeho příspěvku je nalézt možné aspekty pro hodnocení lingvodidaktických filmových nahrávek, které jsou volně dostupné na internetu (příp. se na ně na internetu odkazuje) a které se využívají ve výuce češtiny pro cizince. Vycházíme z poznatku z praxe, že se v současné době postrádají metodické materiály pro začátečníky, které by plně využívaly možný audiovizuální přesah. Nalézáme tři videonahrávky, na něž odkazujeme, definujeme sledované filmařské a lingvodidaktické aspekty a jmenované ukázky komentujeme. The aim of this paper is to explore viable aspects of evaluating linguistic-didactic video recordings that are available on the Internet (or are referred to on the Internet) and are used in teaching Czech to foreigners. Based on our professional experience, we feel that there is a lack of language teaching materials for elementary level students that make use of an array of audio-visual teaching aids available. As a reference, we present three video recordings, define their film-making and linguistic-didactic aspects, and provide a commentary for each of them.

Learn Czech Online for Free Jana Slavíková Cílem příspěvku bylo krátké představení internetových aktivit jeho autorky. Už od roku 2009 existují stránky www.czech-in-prague.cz, které nabízejí bezplatné online materiály jak pro studenty, tak pro učitele češtiny pro cizince. Nově autorka pracuje na www.ilearnczech.com a www.ucsecesky. cz. V budoucnu by chtěla vytvořit také stránky speciálně pro učitele. The aim of this paper is to briefly introduce the audience to online activities of the author. Since 2009, online materials for both students and teachers of Czech for Foreigners have been available free of charge at www.czech-in-prague.cz. Recently, the author has also been developing two other websites: www.ilearnczech.com and www.ucsecesky.cz. Additionally, the author would like to create a special website for teachers in the future.

AUCCJ10_blok_TISK.indd 179

22.6.2016 18:31:52


180 |

Psaní ve výuce češtiny jako cizího jazyka Writing As a Skill - In The Process Of Teaching Czech As a Foreign Language Mgr. Lucie Barbapostolosová, Ph.D. V tematické přednášce přepracované do podoby příspěvku se autorka zaměřuje na jednu ze základních dovedností při studiu češtiny jako cizího jazyka – na psaní. Věnuje se integrativnímu pohledu, zdůrazňuje úlohu pedagoga jako mluvního, ale i pisatelského vzoru. Objasňuje, co všechno zahrnuje pod pojem psaní a komentuje možnosti oprav textů různého typu. Příspěvek obsahuje ukázky reálných textů studentů a je obohacen o dvě přílohy z pera studentů vyšších úrovní – příklad motivačního dopisu a kreativního psaní. Autorka klade důraz na odlišování mechanického a empatického opravování textů různého typu, orientaci studentů v opravách a také na prostudentský přístup ve smyslu „piš, co umíš“. In this paper, which is based on the original content of a theme lecture, the author focuses on one of the essential language competences of learning Czech as a foreign language – writing. It discusses the integrative approach to teaching and underlines the role of a teacher as a speaking and writing example for students. It explains which are the elements that are included in the notion of writing, and comments on possibilities of correcting written productions of different types. The paper provides extracts of real students‘ texts, enriched by two attachments written by higher-level students – an example of a CV cover letter and of creative writing. The author puts emphasis on distinguishing between routine and emphatic correction of texts of different styles, helping students orient themselves in the corrections made, and encouraging them in the „write what you can“ approach.

Moderní český výkladový slovník v rozhraní Lexicon 5 A Contemporary Monolingual Dictionary By The Lexicon 5 Interface. RNDr. Michaela Ševečková Prezentace seznámí posluchače se Slovníkem současné češtiny Lexicon 5, který vytvořila společnost Lingea s.r.o., včetně jeho pokročilejších vyhledávacích funkcí. Jedná se o jediný aktuální výkladový slovník českého jazyka. Obsahuje i nejnovější výrazy a nové významy slov, které se v češtině

AUCCJ10_blok_TISK.indd 180

22.6.2016 18:31:52


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 181

objevily v posledních desetiletích díky rychlému rozvoji informačních technologií. Slovník současné češtiny se zaměřuje na sémantickou stránku jazyka, správné a přesné vyjadřování zahrnuje pochopení významů slov. Výkladový slovník proto obsahuje upřesňující vysvětlení, valence sloves, označení slovního druhu, kolokace, příklady užití a fráze. Na přání uživatelů jsme přidali i základní údaje gramatické. Vyhledávání je snadné a rychlé, aplikace je plně „klikací“. Díky fulltextu lze najít např. všechna slovní spojení obsahující zadané slovo, idiomy i běžně používané věty. Rozšířené vyhledávání aplikace umožňuje najít i slova obsahující zadanou skupinu písmen (předpony, přípony). Slovník nabízí také různé studijní zajímavosti, upozornění, etymologické poznámky. Lze jej používat při výuce češtiny i při dalším rozšiřování aktivní slovní zásoby. Studenti ve světě jsou na práci s výkladovými slovníky zvyklí. The audience will be introduced to Slovník současné češtiny Lexicon 5, a contemporary Czech electronic dictionary, created by Lingea s.r.o., including its more advanced search options. It is the only currently available electronic monolingual dictionary of contemporary Czech. It includes new expressions and word meanings which have been adopted by the Czech language in the last few decaded thanks to a fast technological development. This dictionary of contemporary Czech focuses on the semantics of the language, with correct and precise wording enabling users to understand the exact meaning of words. That is why this monolingual dictionary contains specified information, verb valency, word classes, collocations, examples of usage and phrases. Based on users‘ wish, basic grammatical parameters were also included. Looking up words is easy; the application is fully click-through. Thanks to the fulltext format, it is possible to search any expressions containing the searched word, idiom or frequently used sentences. The advanced search also enables users to search words containing the entered group of letters (prefixes, suffixes). Additionally, the dictionary offers various interesting information about language study, notifications and etymology notes. It can be used for teaching Czech or enhancing user’s vocabulary. Students all around the world are used to working with monolingual dictionaries. 

AUCCJ10_blok_TISK.indd 181

22.6.2016 18:31:52


182 |

Nácvik kladného imperativu s využitím seriálu o Patovi a Matovi Practicing Positive Imperative by Using a Series about Pat And Mat PhDr. Zuzana Hajíčková Článek představuje workshop a práci s pracovním listem k nácviku kladného imperativu u žáků i dospělých studentů – cizinců na jazykové úrovni B1 s využitím seriálu Pat a Mat, dílu Tapety. Přílohou článku je i zmíněný pracovní list zhotovený autorkou. Text je doplněn didaktickými poznámkami. This paper presents contents of the workshop and working with exercise sheets designed for both foreign pupils and adult students to practice positive imperative at the B1 level, with the help of the series about Pat and Mat. Attached to this paper is also the aforementioned sheet, created by the author. The text of this sheet is complemented by didactic notes. 

Využití písňových textů při výuce zvukové stránky češtiny Using Lyrics in Teaching the Sound Aspect of Czech PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. Příspěvek ukazuje, jak je možné využít písňové texty k demonstraci zvukové stránky češtiny a k jejímu nácviku. Jejich prostřednictvím lze procvičovat jak hláskovou rovinu (kvalitu a kvantitu samohlásek, problémové souhlásky a jejich kombinace), tak rovinu souvislé řeči (zejména slovní přízvuk a členění promluvy na mluvní takty). Některé z nich obsahují vhodné příklady k výkladu pravidel české ortoepie. This paper presents ways of using song lyrics to demonstrate sounds of the Czech language and practice speaking them. By using lyrics, speech sounds (the quality and quantity of vowels, problematic consonants and their combinations) as well as connected speech (especially the word stress and speech division into speech acts) can be practiced. Some of the presented lyrics include good examples that could be used for teaching the orthoepy of Czech.

AUCCJ10_blok_TISK.indd 182

22.6.2016 18:31:52


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 183

Aktivity k produkci monologického projevu na úrovni B2 Activities for the Production of Monologs (at the B2 Level) Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D. Příspěvek se zaměřuje na aktivity rozvíjející monologický projev jinojazyčných mluvčích učících se češtině. Monolog je v současné době zařazován do výuky ve formě připravených prezentací a referátů. Učitelé jej vnímají jako aktivitu vyžadující velké množství času ve vyučovací jednotce, proto jej nevyužívají příliš často. Cílem tohoto příspěvku je pojmout cvičení na rozvoj monologického projevu jako kreativní doplňkovou aktivitu, jež lze zahrnout do činností v hodinách zaměřených na rozvoj jazykových prostředků nebo jiných řečových dovedností než mluvení. This paper focuses on activities that improve the delivery of monolog by foreign learners of Czech. Currently, monolog training is being included in Czech lessons by having students deliver read or commented presentations. However, this kind of activity is not used in class very often as teachers consider it very time-consuming. The aim of this paper is to regard an exercise of monolog delivery as a creative, supplementary activity that can be a part of class work focusing on improving language skills or other language competences than speaking.

Systém metodické podpory v kurzech AUČCJ The System of Methodical Support in AUČCJ Courses Mgr. Dana Havlíková Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka zajišťuje výuku ve dvou typech kurzů – v kurzech SIP (= Státní integrační program) a v kurzech SUZ (= výuka pro Správu uprchlických zařízení). V obou případech je smluvním partnerem a zadavatelem Ministerstvo vnitra České republiky a v obou případech se jedná o výuku azylantů a osob s doplňkovou ochranou. Metodická podpora v těchto kurzech zahrnuje školení, evaluace, autoevaluace, sdílení zkušeností a metodické konzultace. Příspěvek si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s konkrétní realizací této metodické podpory a s jejími výsledky.

AUCCJ10_blok_TISK.indd 183

22.6.2016 18:31:52


184 |

The Association of Teachers of Czech as a Foerign Language provides two types of courses – SIP (State Integration Programme) and SUZ (Refugee Facilities Administration) courses. Both courses are provided in partnership with and assigned by the Ministry of the Interior of the Czech Republic, and in both cases tuition is provided for asylum seekers and persons with subsidiary protection. Teachers of these courses are supported by receiving regular training, taking part in evaluation, self-evaluation, experience sharing and professional counselling. The aim of this paper is to inform specialists in the field about the concrete implementation of this support scheme and its results.

Jak udělat podcast Workshop: How to make a Podcast Jana Slavíková Cílem workshopu bylo podělit se s účastníky o zkušenost s vytvářením podcastu (čteme „potkast“). Tento příspěvek vysvětluje, co to podcast je, a krátce popisuje, jak podcast nahrát a následně zveřejnit na internetu. Pro studenty jazyka je podcast vynikajícím způsobem nácviku porozumění slyšenému a rozšiřování slovní zásoby. Učitel jich může buď využít jako domácího úkolu, nebo si jejich prostřednictvím může na internetu dělat reklamu a získat tak potenciální nové studenty. The workshop’s objective was to share an experience of creating a podcast with the participants. This paper explains what a podcast is, and gives brief instructions on how to upload a podcast and publish it on the Internet. A podcast is an excellent way for language learners to practice listening comprehension and enhancing their vocabulary. Teachers may use podcasts as home assignments or as a platform for self-promotion to target new, potential students. 

Poskytování nezraňující a účinné zpětné vazby Giving Harmless and Effective Feedback Mgr. Josef Zemek Pojem zpětná vazba pochází z kybernetiky, z oblasti samoregulačních procesů. Výrobek, který po lince nebo pásu dojede do kontrolního bodu.

AUCCJ10_blok_TISK.indd 184

22.6.2016 18:31:53


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 185

Tam se porovnává, zda některá jeho měřitelná vlastnost je ve stanoveném etalonu či intervalu. Pokud ne, proces se vrátí tam, kde je možná náprava, a po nápravě pokračuje. V mezilidských vztazích je cílem zpětné vazby regulace chování. V této oblasti ztěžka něco naměříme, a tak chování porovnáváme s představou o chování konkrétního člověka v konkrétní situaci. V textu jsou uvedeny zásady zpětné vazby a některé konkrétní techniky. V závěru je uveden pohled na zpětnou vazbu z perspektivy výuky. The term feedback comes from the self-regulation processes studied by cybernetics. When a product arrives at the check point of a production line or belt, it is assessed whether or not any of its measurable parameters lie within the required standard or interval. If not, the process returns to a point where a correction is possible, and after the correction has been made, it continues its route. In relationships between people, feedback aims to regulate behaviour. It is hardly possible to measure anything in human behaviour, that is why we compare a particular behaviour with the idea of a behaviour of a particular individual in a particular situation. This paper describes some of the principles of carrying out feedback and presents some specific techniques. It is concluded by looking at feedback from the teaching point of view.

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka a výuka dětí-cizinců The Association of Teachers of Czech as a Foreign Language and Teaching Czech to Children-Foreigners Mgr. Linda Doleží, Ph.D. V tomto příspěvku bych ráda představila činnost AUČCJ v rámci výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti azylantů a osob s udělenou mezinárodní ochranou včetně přesídlených osob, a to v oblasti výuky dětí zastřešené Státním integračním programem a projekty „Brána češtině otevřená – komplexní podpora jazykového vzdělávání azylantů v České republice“ (EUF 2011-14), „Česky s přehledem“ (EUF 2012-12) a „Čeština bez hranic“ (EUF 2013-08). Ve svém příspěvku krátce shrnu základní poznatky týkající se organizace kurzů pro děti a zmíním některé postřehy a podněty z dotazníkového šetření, jež jsem provedla v listopadu 2015 mezi lektorkami a lektory AUČCJ, kteří vedou právě dětské kurzy.

AUCCJ10_blok_TISK.indd 185

22.6.2016 18:31:53


186 |

In this paper, I would like to present the current agenda of the Association of Teachers of Czech as a Foreign Language in terms of Czech language teaching as a second or foreign language to children of asylum seekers and persons with granted international protection, including displaced persons, in the field of teaching children as part of the State Integration Programme and the following three projects: Brána češtině otevřená – komplexní podpora jazykového vzdělávání azylantů v České republice (EUF 2011-14) (A comprehensive support of language teaching to asylum seekers in the Czech Republic); Česky s přehledem (EUF 2012-12) (Speaking Czech without difficulty); and Čeština bez hranic (EUF 2013-08) (Czech without borders). The paper also contains a brief summary of findings regarding the organization of language courses for children, including a few notes and suggestions that arose from a questionnaire-based survey among teachers of the Association, who teach the courses for children, which I carried out in November 2015.

Čeština jako druhý jazyk pro intenzivní přípravný kurz před vstupem do základního vzdělávání Vznikl vzdělávací obsah češtiny jako druhého jazyka pro intenzivní přípravný kurz před vstupem do základního vzdělávání Czech As a Second Language for an Intensive Preparatory Course before Entering Elementary School Creating a Learning Module of Czech As a Second Language for an Intensive Preparatory Course before Entering Elementary School Mgr. Zuzana Janoušková, Mgr. Markéta Slezáková, Mgr. Linda Doleží, Ph.D. Pečlivě vybraný tým odborníků připravil z iniciativy neziskové organizace Meta vzdělávací obsah češtiny jako druhého jazyka. Cílem příspěvku bylo stručně představit, co to vzdělávací obsah češtiny jako druhého jazyka je, proč vznikl, jaké jsou jeho cíle, komu je určen, jaký je jeho obsah a jaká je jeho struktura, kde je k dispozici a jaké další záměry ho čekají. Ve workshopu se účastníci seznámili detailněji s podobou vzdělávacího obsahu a měli možnost na jednom tématu připomínkovat navrženou formu vzdělávacího obsahu, vytipovat vhodnou náplň a promyslet jeho propojení s gramatikou, slovní zásobou, … tj. vše, co je nutné pro zvládnutí tématu v rámci úrovní A1, A2. Součástí workshopu bylo také sdílení dobré praxe

AUCCJ10_blok_TISK.indd 186

22.6.2016 18:31:53


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 187

účastníků a jejich zkušeností s výukou češtiny jako druhého jazyka. Účast na workshopu pomohla pedagogům v tom, aby si mohli konkrétněji představit, jak je možné nastavit výuku v přípravné třídě. A thoroughly selected team of specialists has created a learning module of Czech as a second language by the initiative of Meta, an NGO. The aim of this paper is to give a brief description of what a learning module of Czech as a second language is, why it has been created, what are its aims, who it is designed for, what its contents and structure are, how it can be obtained and what other objectives are to be reached in the future. In the workshop, the participants learned more details about the learning module and had an opportunity to comment on one of the areas of the proposed module, identify an appropriate objective and consider its interlinking with grammar, vocabulary etc., i.e. everything that is necessary for mastering a topic at the A1 and A2 levels. As part of this workshop, the participants could share their experience of good practice and teaching Czech as a second language. By participating in the workshop, teachers were able to get a better picture of how a pre-school teaching module can be composed.

O korespondenci v češtině On Correspondence in Czech doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. Autorka v příspěvku stručně představuje svou učebnici Korespondence v češtině: příručka pro cizince (Karolinum, Praha 2015, 66 s. ISBN: 978-80-246-2940-7, 978-80-246-2952-0). Příručka obsahuje stručné teoretické výklady s klasifikací psané komunikace, poučení o jejích společenských a jazykových zásadách i o jejím historickém vývoji, především však nabízí příklady z korespondenční praxe a na nich založené praktické úkoly a cvičení. Využity v ní jsou autentické texty – formuláře včetně vyplněných i hotové dopisy nejrůznějšího obsahu. Příspěvek demonstruje možnosti využití příručky korespondence ve výuce češtiny pro cizince – volbu různých metodologických přístupů k nácviku psaní dopisů i jejich porozumění a interpretace a k celkovému rozvíjení komunikačních schopností studentů. Poskytuje řadu praktických cvičení zaměřených k obsahu korespondence, její stylizaci, užitým jazykovým (lexikálním a gramatickým) prostředkům.

AUCCJ10_blok_TISK.indd 187

22.6.2016 18:31:53


188 |

The author of this paper gives a brief introduction to her book Korespondence v  češtině: příručka pro cizince (Karolinum, Praha 2015, 66 s.  ISBN: 978-80-246-2940-7, 978-80-246-2952-0) (Correspondence in Czech: a foreigner’s guide). The book contains theory notes with the classification of written communication, guidance on Czech social and language conventions and their development through time, but predominantly, it provides examples of real correspondence on which the practical exercises and tasks are based. It uses authentic texts/forms, including filled-in samples, and complete letters of various content. The paper demonstrates various possibilities of using the correspondence guide in teaching Czech to foreigners by selecting different methodological approaches to practicing letter writing, comprehension and interpretation, and generally improves the level of students‘ communication skills. It contains a number of practical exercises which focus on the content of the correspondence, its style and the language used, both lexically and grammatically.

Sada her Děti světa jako tréninkový nástroj mezikulturní komunikace A Set of Games ‘Children of the World’ As a Practice Tool of Intercultural Communication Anastasiia Martínková Hra je neoddělitelnou součástí života, která se zrcadlí v kultuře. Inovační modulární sada her Děti světa skrze rozvoj mezikulturní komunikativní kompetence a kreativního myšlení napomáhá začlenění hráčů (jak dětí, tak dospělých) do multikulturního prostředí a stává se tak vhodnou pomůckou ve sféře státního, neformálního či celoživotního vzdělávání. Příspěvek seznamuje s obsahem sady her a obsahuje některá metodická doporučení k použití (popis jednotlivých modulů). Play is an inseparable part of life, which is reflected in culture. An innovative, modular set of games called Children of the World helps players (both children and adults) with their inclusion in a multi-cultural environment by improving their intercultural communication competences and creative thinking, and serves as an effective teaching aid in state education, and informal or lifelong learning. This paper presents the contents of the game sets and contains a few methodical recommendations to its usage (a description of each module).

AUCCJ10_blok_TISK.indd 188

22.6.2016 18:31:53


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 189

Včelka – osobní trenér čtení, domácí i školní využití Včelka – A Personal Reading Tutor for Home and School PaedDr. Renata Wolfová, Ing. Michal Zwinger Včelka zlepšuje úroveň čtenářských dovedností, pomáhá dětem při obtížích se čtením, zejména dětem s dyslexií. V souladu se současnými přístupy se zaměřuje na rozvoj techniky čtení (přesnost, plynulost, rychlost), procvičování potřebných funkcí pro rozvoj čtení a psaní (fonologických dovedností, fonologické paměti, koncentrace, zrakového vnímání a dalších dovedností) a porozumění čtenému textu. Včelka nabízí i podporu při rozvoji psaného projevu ve smyslu uplatňování fonologických pravidel. Včelka (‘Little Bee’) improves reading skills and helps children who have problems reading – dyslexic children, in particular. Following the contemporary approaches, this tool focuses on improving reading techniques (accuracy, fluency, pace), developing necessary functions to improve reading and writing skills (phonological skills, phonological memory, concentration, visual perception etc.), and reading comprehension. Včelka also provides support in developing written production in terms of applying phonological rules.

AUCCJ10_blok_TISK.indd 189

22.6.2016 18:31:53


AUCCJ10_blok_TISK.indd 190

22.6.2016 18:31:53


Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2003–2005 (Editorky Jana Čemusová, Lída Holá a Jitka Ryndová) 208 s., brož., 199 Kč vč. DPH – ISBN 80-86903-15-X Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2005–2006 (Editorky Jana Čemusová a Barbora Štindlová) 240 s., brož., 230 Kč vč. DPH – ISBN 80-86903-37-0 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2006–2007 (Editorky Jana Čemusová a Barbora Štindlová) 240 s., brož., 249 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-86903-58-3 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2007–2009 (Editorka Kateřina Hlínová) 156 s., brož., 165 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-87310-07-6 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2010 (Editorka Kateřina Hlínová) 160 s., brož., 165 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-87481-25-7 a ISBN 978-80-87481-30-1 (PDF) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2011 (Editorka Zuzana Hajíčková) 236 s., brož., 220 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-87481-63-9 a ISBN 978-80-87481-64-6 (PDF) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2012 (Editoři Zuzana Hajíčková a Richard Vacula) 264 s., brož., 250 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-027-9 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2013 (Editor Richard Vacula) 352 s., brož., 265 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-053-8 Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2014 (Editor Martina Tomancová) 168 s., brož., 149 Kč vč. DPH – ISBN 978-80-7470-089-7 Sborníky můžete objednat na www.kosmas.cz

AUCCJ10_blok_TISK.indd 191

22.6.2016 18:31:53


Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

2015 Vydal Filip Tomáš – Akropolis (5. května 1338/43, 140 00 Praha 4, www.akropolis.info) ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka (www.auccj.cz) v roce 2016 jako svou 323. publikaci Ediční příprava: Martina Tomancová Překlad abstraktů do angličtiny: Peter Švahla Jazyková korektura: Lukáš Holčák Grafická úprava, obálka a sazba písmem Minion a Nimbus Lukáš Fairaisl Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum, Pacovská 350, 140 21 Praha 4 Vydání první, 192 stran, TS 12 ISBN 978-80-7470-121-4 Distribuce www.kosmas.cz Doporučená cena včetně DPH 169 Kč

AUCCJ10_blok_TISK.indd 192

22.6.2016 18:31:53


2015 Tento jubilejní, již desátý, sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) nabízí všem zájemcům další pečlivě připravený výběr z příspěvků přednesených během roku 2015 na společných pravidelných setkáních. Přednášející z řad odborníků, lingvistů a učitelů daného oboru opět nabízejí zajímavá témata z problematiky češtiny jako cizího jazyka. Tentokrát se podíváme do oblasti výukových materiálů, kde si mimo jiné představíme některé online-portály a moderní český výkladový slovník Lexicon 5. Pohlédneme rovněž na specifika použití videa ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Druhý oddíl se zaměřuje na výuku vyšších úrovní, kde nám autorka příspěvku přiblíží problematiku využití písňových textů při výuce zvukové stránky češtiny. Třetí část sborníku se zabývá otázkou zdokonalování lektorských dovedností, zvláště otázkou hospitace a zpětné vazby. Autorka příspěvku představí systém metodické podpory v kurzech (AUČCJ). Čtvrtá část sborníku mapuje problematiku výuky dětí-cizinců a jejich začleňování do výuky. Mimo jiné se podíváme na vzdělávací obsah Češtiny jako druhého jazyka na základních školách. Novinkou tohoto sborníku jsou Příklady dobré praxe. Zde se soustředíme na základní jazykové dovednosti, kterými jsou psaní a gramatika, mluvení a fonetika, poslech a čtení. Zájemci zde najdou mimo jiné celou řadu dobrých nápadů a her k procvičování daných dovedností. Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s. (AUČCJ) je odborná zájmová organizace učitelů češtiny jako cizího jazyka na všech stupních a typech škol i mimoškolských vzdělávacích zařízení. AUČCJ byla založena v roce 2003. Od té doby se uskutečňují pravidelná setkání a semináře, na kterých vystupují učitelé a odborníci z České republiky i ze zahraničí.

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

ISBN 978-80-7470-121-4

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

2015 výukové materiály | výuka vyšších úrovní | hospitace a zpětná vazba | začleňování dětí cizinců do výuky | příklady dobré práce

a u cˇ c j

Profile for Akropolis

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2015  

http://www.akropolis.info/kniha/1964/Sbornik-Asociace-ucitelu-cestiny-jako-ciziho-jazyka-2015

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2015  

http://www.akropolis.info/kniha/1964/Sbornik-Asociace-ucitelu-cestiny-jako-ciziho-jazyka-2015

Profile for akropolis

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded