Page 1

Zes tips om meer leerlingen op uw school te krijgen

Onderwijs & marketing Scholen zijn druk met het werven van nieuwe leerlingen. Open dagen, schoolbezoeken, voorlichtingsbijeenkomsten, stands en uitgebreide brochures worden daarvoor ingezet. Het doel is de leerlingen en hun ouders voor uw school te laten kiezen en voldoende nieuwe leerlingen aan te trekken. Toch zijn er regelmatig scholen die moeten fuseren of sluiten in verband met te weinig leerlingen. Wat gaat er mis en hoe kunt u zelf iets doen?

D

reden voor het sluiten van scholen is het

e belangrijkste

in te bouwen, is daarom de winnaar. Het

afnemende aantal kinderen. De komende jaren zet deze

sterk dalende aantal leerlingen

daling sterk door. Daarnaast zijn ouders kritischer

dat er onvermijdelijk

en

laat zien

ook verliezers zul-

mondiger. Ouders hebben zelf meer onderwijs genoten, vinden

len zijn.

van hun kinderen belangrijk en besteden meer tijd en aandacht aan de keuze van een school. De kwaliteit van

Zes concrete tips voor scholen die hier

scholen is daarbij steeds zichtbaarder

echt werk van willen maken.

de ontwikkeling

lijstjes in tijdschriften

met kwaliteitskaarten

en

en kranten. Weet wat ouders willen.

Scholen die gebaseerd zijn op een bepaalde levensovertuiging onderwijsvisie

of

streven ernaar om deze visie of overtuiging voor

De ouders waarmee scholen te maken hebben, verschillen.

Een school in

zoveel mogelijk leerlingen te behouden. Voldoende leerlingen

Utrecht Overvecht

nu en in de toekomst is daarvoor bittere noodzaak.

maken die een heel ander beeld heb-

ONDERWIJSMARKETING

de een school in Groningen-Zuid.

heeft met ouders te

ben bij de kwaliteit van een school, dan Waar

geeft zicht op wat ouders verwachten van

sommige ouders kiezen voor orde en

een school, waarop ze hun keuzes baseren en hoe ze tenslotte

discipline, kiezen andere ouders voor

uw school op deze criteria beoordelen. Daarmee biedt het u als

ruimere ontwikkelingsmogelijkheden

schoolleider

en vrijheden voor hun kinderen.

Onderwijsmarketing

de instrumenten

nemen. Belangrijk

om hierop gericht acties te onder-

is daarbij vast te stellen dat niet alle ouders

hetzelfde willen en dat u als school niet alle ouders tevreden kunt stellen. Toenemende concurrentie

tussen scholen vraagt

van scholen heldere keuzes over welke ouders en leerlingen ze tevreden willen stellen.

2 Bepaal welke school u wilt zijn. Omdat de verwachtingen

van ouders

over goed onderwijs voor hun kinderen en u als school door over

verschillen,

ook uw eigen filosofie heeft, kunt u geen school zijn voor iedereen. Dat is

KEUZE VAN OUDERS Onderzoek van de gemeente Amsterdam

heeft laten zien dat de

ook niet nodig. Maak helder wat voor

pedagogische richting of de denominatie van een school slechts

school u voor welke ouders wilt zijn.

voor een zeer klein deel van de ouders relevant en bepalend is.

Een school die alles voor iedereen wil

Hoewel scholen dat zelf erv •..ren als de belangrijkste

zijn, is niet onderscheidend

spelen in de keuze juisfandere

kwaliteit,

zaken een grotere rol. Zaken

en biedt ei-

genlijk niemand echt het onderwijs dat

zoals de sfeer op school, de verhalen van broertjes en vriendin-

ze willen. Het zullen die scholen zijn

netjes en van de basisschool. Onderwijsmarketing

die niet meedoen en gaan verliezen.

al deze zaken en geeft u de mogelijkheid

geeft zicht op

om rekening hiermee

te houden.

3 Weet wie er invloed hebben op de schoolkeuze.

HELPENDE

Onderwijsmarketing

12

direct

De schoolkeuze is voor veel ouders

HAND is meer dan mooie communicatie.

Marke-

een belangrijke

keuze in hun leven.

ting betekent het laten aansluiten van je aanbod op wat ouders

Ze halen dan ook bij veel mensen

graag willen en waarvoor ze zullen kiezen. De school die het

informatie

beste weet wat ouders graag willen en dit in zijn aanbod weet

mensen van invloed zijn op de uitein-

januari 2011

op. Dat bete ent da veel


I over verliezers en winnaars ouders website en

school

folder

1 be誰nvloed ers

docenten

. .

oprrues delijke schoolkeuze die leerlingen en hun ouders maken. De basisschool, ervaringen van buren, vrienden en familie spelen allemaal mee. Daarnaast worden lijsten zoals gepubliceerd in kranten en tijdschriften en de kwaliteitskaarten van de inspectie steeds belangrijker. Ouders praten er onderling over en be誰nvloeden elkaar. Een slechte reputatie blijft lang rondzingen en is lastig weer te herstellen. Stel vast wie deze be誰nvloeders zijn en hoe u op uw beurt deze be誰nvloeders zo goed mogelijk kunt informeren over uw school. 4 Weet hoe andere ouders over de school denken. Vaak denken we wel dat we weten hoe ouders over onze school denken. We praten toch met ouders van onze

leerlingen. In het keuzeproces gaat het echter met name om de ouders die net niet voor de school kiezen. Waarom kiezen ze voor een andere school? Welk beeld hebben ze van uw school waardoor de keuze niet op uw school is gevallen? Door regelmatig te onderzoeken welk beeld ouders van uw school hebben - met name degenen die niet voor u kiezen - kunt u hier actief op inspelen en proberen dit beeld bij te stellen. 5 Docenten zijn daarom belangrijker dan uw folder of open dag. Verhalen zijn voor veel ouders en kinderen een belangrijke bron van informatie over uw school. De dagelijkse gang van zaken voeden de verhalen over uw school van buurkinderen, broertjes of zusjes van vriendjes en vriendinnetjes. Het dagelijkse gedrag van uw docenten in contact met leerlingen en ouders is dan ook de belangrijkste factor die het oordeel over uw school bepaalt. Het schrijven van een brochure is gemakkelijker dan het veranderen van gedrag van docenten. Dingen die hier misgaan, kunt u met geen enkele mooie brochure, website of voorlichtingsdag meer goed maken. Het type ~

januari 2011 direct

13


jongeren tussen 4 en 11jaar van 2008 tm 2020

1600 1550 1500 1450 1400 1350

'Onderwijsmarketing geeft zicht op wat ouders verwachten van een school' school dat uw wilt zijn, bepaalt welk gedrag u graag van uw docenten wilt zien. Streng, begrijpend, sociaal en stimulerend en met veel aandacht voor ouders? Zorg dan ook dat u zeker ervan bent dat uw docenten in hun werk en hun contacten dit gedrag dat u graag ziet ook daadwerkelijk

gaan vertonen. In-

terne marketing van de visie van uw school is daarin een heel belangrijk

instrument.

6 Tenslotte uw communicatiemiddelen. Als al het bovenstaande geregeld en bekend is, bent u in staat

Standpunt CNVS

om op een goede en gedegen wijze uw website, folders, bro-

De taak van de schoolleider is divers

chures en voorlichtingsdagen

en vraagt veel van de betrokkenen.

in te vullen. Omdat u weet wat

ouders graag willen weten, u weet wat ze belangrijk vinden,

Dit artikel zet u aan het denken over

hoe u uw onderwijs hierop afstemt en waar u wat moet bijstu-

uw aanpak. Marketing is een hip

ren op bestaande beelden van uw school. Op basis daarvan

woord en doet al gauw denken aan

kunt u goed bepalen wat en hoe u het beste kunt gaan com-

maatpakken en snelle auto's, maar

municeren.

elke school heeft ermee te maken.

De communicatie

onderwijsmarketing

is dus het laatste wat u in uw

Hoe we willen dat ze ons zien, is voor

doet.

een groot gedeelte zelf te bepalen Moeilijk is onderwijsmarketing

niet, maar het moet wel gebeuren.

en dat begint met bewustwording

Doet uw school er niet aan mee, dan vergroot u de kans dat juist

en het inzetten van alle krachten in

uw school bij de afvallers gaat horen.

de gewenste richting. CNVS vindt de marketingstrategie

Eddy Blaauwbroek Blaauwbroek tingservices

en voorzitter van het NIMA in Noordoost-Nederland.

direct

een onderwerp voor de schoolleider. Juist in de tijd dat de schoolkeuzes worden gemaakt, is dit een zeer

Hij adviseert scholen bij de inrichting van hun marketing.

actueel thema. Maakt uw team het

Meliëzer is bedrijfspsycholoog,

verschil?

Stichting Sikon .•

14

en Jeroen Meliëzer

is eigenaar van adviesbureau Van de Wind ...Marke-

van een school

januari 2011

adviseur en trainer bij de

Onderwijs Marketing  
Onderwijs Marketing  

Hoe bepaal jezelf je eigen aanwas van leerlingen?

Advertisement