Page 1

Rapportage voor de schoolinspectie


Inhoudsopgave

Inleiding

4

Kwaliteitsaspect 1

5

Indicator 1.1* Resultaten van de leerlingen

5

Indicator 1.1.1 Resultaten Taal Indicator 1.1.2 Resultaten Rekenen en Wiskunde

6 6

Indicator 1.2* Indicator 1.3 Indicator 1.4 Indicator 1.5 Indicator 1.6 Indicator 1.7

Tussentijdse resultaten Doublures Specifieke onderwijsbehoeften Sociale Competenties Adviezen vervolgonderwijs (niet in kernkader opgenomen)

Kwaliteitsaspect 2

Leerstofinhouden

8 9 10 13 14 15

16

Indicator 2.1* Leerinhouden taal en rekenen

16

Indicator 2.1.1 Nederlandse taal Indicator 2.1.2 Rekenen en wiskunde

17 18

Indicator 2.2* Aanbod leerinhouden op niveau Indicator 2.2.1 Aanbod Taal

19 19

Indicator 2.2.2 Aanbod Rekenen en Wiskunde

20

Indicator 2.3 Indicator 2.4* Indicator 2.5 Indicator 2.6

21 22 23 24

Aansluiting Taalachterstand Sociale competenties Sociale integratie

Kwaliteitsaspect 3 Indicator 3.1

Geplande onderwijstijd

Kwaliteitsaspect 4 Indicator 4.1 Indicator 4.2 Indicator 4.3 Indicator 4.4 Indicator 4.5 Indicator 4.6 Indicator 4.7

Tijdsplanning

26 26

Schoolklimaat

28

Betrokkenheid ouders/verzorgers Veiligheidsbeleving leerlingen Veiligheidsbeleving personeel Registratie veiligheidsbeleving Voorkomen van incidenten Afhandeling van incidenten Omgangsvormen

28 30 32 34 36 38 40

Kwaliteitsaspect 5

Onderwijskwaliteit

42

Indicator 5.1* Uitleg lesstof Indicator 5.2* Taakgerichtheid Indicator 5.3* Betrokkenheid leerlingen

42 44 45

Kwaliteitsaspect 6

46

Afstemming

| Basisschool De Zon

2


Indicator 6.1 Indicator 6.2 Indicator 6.3 Indicator 6.4

Afstemmen leerinhouden Afstemmen instructie Afstemmen verwerkingsopdrachten Afstemmen onderwijstijd

Kwaliteitsaspect 7a Indicator 7.1 Indicator 7.2

Volgsystematiek Voortgang analyseren

Kwaliteitsaspect 8 Indicator 8.1 Indicator 8.2 Indicator 8.3* Indicator 8.4 Indicator 8.5

52 52 54

Extra zorg

56

Vroegtijdige signalering Bepaling van de zorg Planmatige uitvoering zorg Evalueren van de zorg Samenwerking

56 58 59 61 62

Kwaliteitsaspect 9 Indicator 9.1 Indicator 9.2 Indicator 9.3 Indicator 9.4 Indicator 9.5 Indicator 9.6 Indicator 9.7

Volgen van vorderingen

46 48 49 50

Kwaliteitzorg

Inzicht in onderwijsbehoeften Jaarlijkse evaluatie van de resultaten Evaluatie van het onderwijsproces Verbeteractiviteiten Kwaliteitsborging Verantwoording aan belanghebbenden School en samenleving

64 64 65 67 69 71 73 75

Wetten en regels

77

N1 N2 N3 N4

77 78 79 80

Schoolgids Schoolplan Zorgplan Onderwijstijd

| Basisschool De Zon

3


Inleiding

Geachte heer/mevrouw, Hierbij treft u het rapport voor de inspectie aan, zoals dat voor onze demoschool Basisschool De Zon volautomatisch is gemaakt door IJkpunt. IJkpunt is het rapportageen kwaliteitsinstrument en sinds maart 2011 op internet beschikbaar. Een onderdeel van IJkpunt is het aanmaken van rapporten zoals dit rapport voor de inspectie. In IJkpunt zijn alle verplichte verantwoordingsinstrumenten (schoolplan, schooljaarverslag, managementcontract, arbojaarverslag en inspectieverslag) vertegenwoordigd en aan elkaar gelinkt. Op deze wijze heeft de school directeur ten alle tijden een goed overzicht van alle kwaliteitsaspecten zoals die genoemd zijn in het toezichtskader van de inspectie. Dit is voor schooldirecteuren gemakkelijk bij te houden en levert grote tijdwinst op. Vanuit IJkpunt kunnen diverse enquêtes uitgezet worden (Zelfevaluatie, leerkrachtenenquête, leerlingenenquête en ouderenquête) om op deze wijze ook van buitenaf informatie te verzamelen, wat van belang is voor de ontwikkeling van onze school. In IJkpunt kunnen bij alle onderdelen actiepunten aangemaakt worden die weer gelinkt zijn aan het schoolplan. Tevens heeft de bovenschools directeur altijd de mogelijkheid om de resultaten en de opbrengsten van de school te bekijken. IJkpunt is ontwikkeld door scholen voor scholen. IJkpunt is ontwikkeld in samenwerking met 8020.NL. Zij houden voor ons alle ontwikkelingen rondom "analyse en opbrengsten" actueel en stellen jaarlijks de normen bij, zoals die vanuit de inspectie geformuleerd worden. Wij bieden andere leidinggevenden en besturen in het onderwijs graag de gelegenheid om IJkpunt te leren kennen en te gebruiken. Meer weten? www.sikon.nl Met vriendelijke groeten, Zoë Geerling, Basisschool De Zon Weesp.

| Basisschool De Zon

4


DEEL A. Opbrengsten

Kwaliteitsaspect 1 Niveau van de opbrengsten

De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht

Indicator 1.1* Resultaten van de leerlingen 1.1*

De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

Toelichting : De school verantwoordt zich over de opbrengsten van haar onderwijs aan het eind van de basis school en doet dat ten minste over de bereikte leerresultaten. Dit kan in ieder geval met de resultaten die behaald zijn op landelijk genormeerde, methodeonafhankelijke toetsen. Als uitgangspunt voor de waardering geldt, dat de inspectie, indien mogelijk, rekening houdt met verschillen in de samenstelling (leerlinggewichten) van de leerlingenpopulatie van de scholen. De gebruikte verantwoordingsmethodiek voor deze indicator is C-Eind.

De resultaten van de afgelopen drie jaar: Jaar

Methode

Score

Herberekend

Onder grens

Landelijk gem.

Boven grens

Resultaat

2010-2011

C-Eind

533,5

534,1

533,8

535,2

536,6

Voldoende

2009-2010

C-Eind

532,2

533,2

533,8

535,2

536,6

Onvoldoende

2008-2009

C-Eind

530,1

533,8

535,2

536,6

Onvoldoende

Het door IJkpunt berekende resultaat

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 1.1:

Voldoende

Reden herberekening: Twee leelringen mogen buiten beschouwing gelaten worden. EĂŠn leerling met LGF cluster 3 (epilepsie), score 525 en ĂŠĂŠn leerling die korter dan 2 jaar bij ons op school zit, score 529. Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

| Basisschool De Zon

Streef-datum

Status

5


DEEL A. Opbrengsten

Indicator 1.1.1 Resultaten Taal 1.1.1 De taalresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van kenmerken van de leerlingen mag worden verwacht. Toelichting : De school verantwoordt zich over de opbrengsten van haar taalonderwijs aan het eind van de basisschool. Dit kan in ieder geval met de resultaten die behaald zijn op landelijk genormeerde, methodeonafhankelijke toetsen. Als uitgangspunt voor de waardering geldt, dat de inspectie, indien mogelijk, rekening houdt met verschillen in de samenstelling (leerlinggewichten) van de leerlingenpopulatie van de scholen. De gebruikte verantwoordingsmethodiek voor deze indicator is C-Eind.

De resultaten van de afgelopen drie jaar: Jaar

Methode

Score

Her- berekend

Onder grens

Landelijk gem.

Boven grens

2010-2011

C-Eind

72,3

72,7

74,1

75,9

77,7

Onvoldoende

2009-2010

C-Eind

70,6

72,9

74,1

75,9

77,7

Onvoldoende

2008-2009

C-Eind

69,6

74,0

76,0

78,0

Onvoldoende

Het door IJkpunt berekende resultaat

Resultaat

Onvoldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 1.1.1:

Onvoldoende

Toelichting: De laatste jaren zaten er veel leerlingen in groep 8 met een dyslexieverklaring (2010, 5 geĂ?ndiceerde ll. en in 2011 7 geĂŻndiceerde ll.) Dit gegeven is van invloed op de resultaten van taal. Vanaf het schooljaar 2010/ 2011 werkt de school aan een leesverbetertraject. De eerste positieve resultaten bij de tussentoetsen zijn bemoedigend. Reden herberekening: Zie toelichting eindtoets CITO Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

Streefdatum

Status

1 4

Leesverbetertraject Taalaudit

30-06-2012 14-10-2011

Nieuw Nieuw

Indicator 1.1.2 Resultaten Rekenen en Wiskunde 1.1.2 De rekenresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van kenmerken van de leerlingen mag worden verwacht.

| Basisschool De Zon

6


DEEL A. Opbrengsten

Toelichting : De school verantwoordt zich over de opbrengsten van haar rekenonderwijs aan het eind van de basisschool. Dit kan in ieder geval met de resultaten die behaald zijn op landelijk genormeerde, methodeonafhankelijke toetsen. Als uitgangspunt voor de waardering geldt, dat de inspectie, indien mogelijk, rekening houdt met verschillen in de samenstelling (leerlinggewichten) van de leerlingenpopulatie van de scholen. De gebruikte verantwoordingsmethodiek voor deze indicator is C-Eind.

De resultaten van de afgelopen drie jaar: Jaar

Methode

Score

Her- berekend

Onder grens

Landelijk gem.

Boven grens

2010-2011

C-Eind

40,7

41,3

40,2

41,7

43,2

Voldoende

2009-2010

C-Eind

39,7

40,2

40,2

41,7

43,2

Voldoende

2008-2009

C-Eind

55,0

69,0

72,0

75,0

Onvoldoende

Het door IJkpunt berekende resultaat

Resultaat

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 1.1.2:

Voldoende

Reden herberekening: Zie Cito-eindtoets. Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

| Basisschool De Zon

Streefdatum

Status

7


DEEL A. Opbrengsten

Indicator 1.2* Tussentijdse resultaten 1.2*

De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

Toelichting :De school verantwoordt zich over de opbrengsten van haar onderwijs tijdens de schoolperiode en doet dat ten minste over de bereikte leerresultaten. Dit kan in ieder geval met de resultaten die behaald zijn op landelijk genormeerde, methodeonafhankelijke toetsen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde. Als uitgangspunt voor de waardering geldt, dat de inspectie, indien mogelijk en relevant, rekening houdt met verschillen in de samenstelling (leerlinggewichten) van de leerlingenpopulatie van de scholen. De gebruikte verantwoordingsmethodiek voor deze indicator is Anders.

Resultaat: Omdat we in groep 4 t/m 7 nog werken met de oude DNT kaarten kunnen we niet gebruik maken van het rekenprogramma van IJkpunt. De tussenresultaten zijn als volgt: groep 3 Technisch lezen: DMT 2009 E3: 31,6 (norm 33) = onvoldoende groep 4 technisch lezen: DMT krt. 2: 58,4 (norm 53) = voldoende DMT krt. 3: 45,6 (norm 41) = voldoende groep 6 Begrijpend lezen: begr.lezen: M6: 28,6 (norm 28,0) = voldoende groep 4: rekenen/wiskunde. rek.wisk. E 4: 65,8 (norm 53) = voldoende groep 6: rek./wisk. rek./wisk.: E6: 84,7 (norm 80) = voldoende

De eindscore voor deze indicator wordt hieronder weergegeven:

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 1.2:

Voldoende

Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

Streefdatum

Status

1

Lees onderwijs

01-01-2012

Nieuw

| Basisschool De Zon

8


DEEL A. Opbrengsten

Indicator 1.3

1.3

Doublures

De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar.

Toelichting : De Wet op het primair onderwijs (WPO) gaat ervan uit dat ‘leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen’ (art. 8, lid 7a). Het percentage zittenblijvers in de leerjaren 3 tot en met 8 blijft daarom beperkt. De school met een bovengemiddeld percentage zittenblijvers kan zich hierover onderbouwd vanuit specifiek beleid verantwoorden. Aanvullend (‘extra’) hierop kijkt de inspectie naar het percentage leerlingen dat in de leerjaren 1 en 2 een verlengde kleuterperiode krijgt en naar het beleid dat de school voert ten aanzien van de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3. Van scholen mag worden verwacht dat zij argumenten hebben wanneer zij leerlingen een verlengde kleuterperiode geven. Percentage zittenblijvers over de laatste twee jaar Schooljaar

Aantal leerlingen groep 3-8

Aantal doublures groep 3-8

2010-2011

82

3

2009-2010

82

3

Totaal percentage doublures in procenten (Norm = < 3,0%)

2,9%

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Goed

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 1.3:

Goed

| Basisschool De Zon

9


DEEL A. Opbrengsten

Indicator 1.4

1.4

Specifieke onderwijsbehoeften

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.

Toelichting: Het beleid omtrent Weer Samen Naar School (WSNS) en de leerlinggebonden financiering (lgf) veronderstelt dat reguliere basisscholen voorzieningen treffen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften passend onderwijs te kunnen bieden. Het gaat bij de beoordeling van deze indicator om die leerlingen die aan het eind van de basisschool maximaal het eindniveau van groep 7 halen. Met deze indicator beoordeelt de inspectie of deze leerlingen naar verwachting presteren op de gebieden Nederlandse taal en rekenen en wiskunde. De school stelt op basis van dossieranalyse en aanvullend onderzoek de mogelijkheden en beperkingen van deze leerlingen vast. Aansluitend stelt de school een ontwikkelingsperspectief voor deze leerlingen op. Hierin geeft zij voor een bepaalde periode de verwachte ontwikkeling aan. Dit ontwikkelingsperspectief is gebaseerd op de verwachte uitstroom en is sturend voor het aanbod aan de leerling. Ten minste éénmaal per jaar stelt de school voor deze leerlingen vast of de ontwikkeling gunstiger, conform of ongunstiger is dan het eerdere ontwikkelingsperspectief. Op basis hiervan handhaaft de school het perspectief of stelt zij dit op basis hiervan bij. Dit leidt tot een aantoonbare afweging en beredeneerde keuzes voor het inrichten van het geplande aanbod voor deze leerlingen en hun doorstroom binnen de school. Ouders, en zo mogelijk de leerlingen, worden hierover tijdig geïnformeerd en hierbij betrokken. De laatste stap in de beoordeling van deze indicator betreft de vraag of deze leerlingen het opgestelde ontwikkelingsperspectief ook inderdaad bereiken. Let op: met ingang van 1 januari 2011 worden alleen nog de leerlingen uit groep 8 beoordeeld! Vier vragen zijn bij deze indicator aan de orde: 1. 2. 3. 4.

Heeft de school leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Heeft de school voor deze leerlingen een realistisch ontwikkelingsperspectief geformuleerd? Heeft de school tussendoelen afgeleid van het ontwikkelingsperspectief, waarmee de vorderingen van deze leerlingen gevolgd kunnen worden? Volgt de school de ontwikkeling van deze leerlingen aan de hand van de tussendoelen en het ontwikkelingsperspectief? Ontwikkelen deze leerlingen zich naar verwachting?

Deze vragen en hun subscores worden hieronder uitgesplitst: Vraag 1:

Heeft de school leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?

In onderstaande tabel wordt het aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften getoond: Onderdeel 1: Aantal leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op 1-10-2010 Indicatie

Aantal

SO

0

SBO

0

LGF

1

PRO

0

LWOO

1

Score onderdeel 1

| Basisschool De Zon

Van toepassing

10


DEEL A. Opbrengsten

Toelichting vraag 1: Er zijn 3 leerlingen in groep 8 die een LWOO-beschikking gekregen hebben. Voor twee leerlingen is een realistisch ontwikkelingsperspectief opgesteld. De 3e leerling heeft een LWOO beschikking gekregen omdat er een indicatie ADHD is. Deze leerling gaat naar het regulier VO, naar de gemengd theoretische leerweg (met LWOO).

Vraag 2:

Heeft de school voor deze leerlingen een realistisch ontwikkelingsperspectief geformuleerd?

Het is van belang om in te schatten of de school ontwikkelingsperspectieven heeft bepaald en of deze voldoende onderbouwd en realistisch zijn. Het raadplegen van externe deskundigheid, waarbij overleg binnen het samenwerkingsverband, met de school begeleider, met de eigen orthopedagoog of psycholoog is daarbij het meest voor de hand liggend.

Onderdeel 2: Realistisch ontwikkelingsperspectief Onderdeel

Score

Er is een realistisch ontwikkelingsperspectief geformuleerd en de school kan deze afdoende onderbouwen

Score onderdeel 2

Ja

Van toepassing

Toelichting vraag 2: Voor 2 leerlingen is een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Vraag 3:

Heeft de school tussendoelen afgeleid van het ontwikkelingsperspectief, waar mee de vorderingen van deze leerlingen gevolgd kunnen worden?

Het ontwikkelingsperspectief is nodig als basis voor het plannen van het leerstofaanbod en het volgen van de ontwikkeling van de leerling. Hiervan dient de school tussendoelen (korte termijn doelen) af te leiden, die vervolgens leidend zijn voor het leerstofaanbod en het volgen van de vorderingen.

Onderdeel 3: Tussendoelen Onderdeel

Score

De school heeft minimaal twee tussendoelen afgeleid van het ontwikkelings-perspectief die vervolgens leidend zijn voor het leerstofaanbod en het volgen van de vorderingen.

Score onderdeel 3

Vraag 4:

Ja

Van toepassing

Volgt de school de ontwikkeling van deze leerlingen aan de hand van de tussen doelen en het ontwikkelingsperspectief? Ontwikkelen deze leerlingen zich naar verwachting?

| Basisschool De Zon

11


DEEL A. Opbrengsten

De school kan aantonen dat haar leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich naar verwachtingen (dus volgens de gestelde tussendoelen) ontwikkelen. Daarvoor is minimaal noodzakelijk dat er twee tussentijdse evaluaties hebben plaatsgevonden. In principe vindt de beoordeling plaats op grond van maximaal zes leerlingen, die zo ver mogelijk in hun schoolloopbaan gevorderd zijn. Onderdeel 4: Rendement Aantal leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte 2

Aantal leerlingen dat zich naar verwachting ontwikkelt 2

Percentage leerlingen dat zich naar verwachting ontwikkelt (in procenten) Norm= > 80,0% Score onderdeel 4

100,0%

Van toepassing

Totalen en scores: Totalen indicator 1.4 â&#x20AC;&#x201C; afnamejaar Onderdelen

Score

1 Er zijn leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Van toepassing

2 Er is een realistisch ontwikkelingsperspectief

Van toepassing

3 Er zijn minimaal twee tussendoelen gedefinieerd

Van toepassing

4 Er is voldoende rendement

Van toepassing

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 1.4:

Voldoende

Gedefinieerde actiepunten: NR 1 2 3

Onderwerp Criteria vastleggeen wanneer er een ontwikkelingsperspectief opgesteld wordt Ontwikkelingsperspectieven Ontwikkelingsperspectieven

| Basisschool De Zon

Streefdatum

Status

30-06-2012

Nieuw

01-06-2011 01-08-2012

Nieuw Nieuw

12


DEEL A. Opbrengsten

Indicator 1.5

1.5

Sociale Competenties

De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht.

Toelichting: De school verantwoordt zich over de opbrengsten van haar onderwijs aan het eind van de basisschool en doet dat ook op het gebied van sociale competenties. Dit kan in ieder geval met de resultaten die gemeten zijn met landelijk genormeerde instrumenten waarvoor de inspectie normen op schoolniveau heeft bepaald. Onder sociale competenties wordt verstaan: sociaal-emotionele ontwikkeling (zelfbeeld, zelfstandigheid, regulering van emoties, etc.), sociale vaardigheden (samenwerken, zelfredzaamheid, omgaan met conflicten, etc.) en houdingen/vaardigheden om in uiteenlopende situaties succesvol te functioneren (zelfsturing, omgaan met verschillen, democratisch handelen, sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid, moreel kunnen oordelen, etc.). De gebruikte verantwoordingsmethodiek voor deze indicator is SCOL.

De sociale competenties van leerlingen in groep 8 Methode

Schooljaar

Norm

Score

2010-2011

SCOL

31,6

>25,0%

Onvoldoende

2009-2010

SCOL

13,0%

>25,0%

Voldoende

2009-2010

SCOL

0,0%

>25,0%

Niet te beoordelen

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 1.5:

Voldoende

Toelichting: In groep 8 van dit schooljaar hebben we te maken met een aantal leerlingen met problemen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. De meetse van deze kinderen zitten in een een ontwikkelingstraject of volgen een weerbaarheidstraining. Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

Streefdatum

Status

1

Invoer leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling

30-06-2013

Nieuw

| Basisschool De Zon

13


DEEL A. Opbrengsten

Indicator 1.6

1.6

Adviezen vervolgonderwijs

De adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming met de verwachtingen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie. (uit toezichtkaderniet in officieel kernkader)

Van deze indicator is geen toelichting opgenomen. De beoordeling van deze indicator is kwalitatief van aard. De inspectie gaat na of de school de adviezen voor het voortgezet onderwijs voldoende heeft onderbouwd.

Beoordeling adviezen vervolgonderwijs Vraag

Antwoord

1

Heeft de school zicht op de prestaties van de leerlingen voor Nederlandse taal, begrijpend lezen en rekenen en wiskunde in de vorm van een genormeerde Eindtoetsprocedure of een adequaat methodeonafhankelijk leerlingvolgsysteem?

2

Heeft de school bij sterk van de verwachting afwijkende prestaties van individuele leerlingen op een (eind-)toets een procedure voor second opinionâ&#x20AC;&#x2122;?

Nee

3

Heeft de school vanuit de prestatiegegevens een eenduidige indicatie opgesteld naar adviesniveaus; rechtstreeks vanuit de Eindtoets of volgens vastgelegde, heldere eigen criteria?

Nee

4

Heeft de school instrumenten of procedures gebruikt om zicht te krijgen op sociale competenties, motivatie of werkhouding van alle uitstromende leerlingen?

Ja

5

Heeft de school voor leerlingen die een advies krijgen dat niet overeenstemt met de indicatie vanuit de prestaties, procedures en instrumenten de onderbouwing geven voor die afwijking? (in termen van specifieke omstandigheden, sociale competenties, motivatie en werkhouding).

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Ja

Onvoldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 1.6:

Onvoldoende

Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

1 2

Second opinion Citotoets Second opinion Cito Eindtoets Overleggen met het team of we eigen criteria willen vastleggen om vanuit de prestatiegegevens vanuit de Cito eindtoets een advies te kunnen uitbrengen. Procedure voor 'second opnion' Beoordeling adviezen vervolgonderwijs Beoordeling adviezen vervolgonderwijs Procedure verwijzing VO opstellen

3 4 5 6 7

| Basisschool De Zon

Streefdatum

Status

30-06-2012 30-06-2012

Nieuw Nieuw

01-09-2012

Nieuw

30-06-2012

Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

30-06-2012

14


DEEL A. Opbrengsten

Indicator 1.7

1.7

(niet in kernkader opgenomen)

De leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs. (uit toezichtkader-niet in officieel kernkader)

Deze indicator wordt slechts in uitzonderlijke situaties beoordeeld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij scholen die zich niet op een reguliere wijze over de eindresultaten van hun onderwijs kunnen verantwoorden.

Functioneren in het vervolgonderwijs peiljaar 2007-2008 Totaal aantal leerlingen met (omgezet) eenduidig advies (peiljaar 2007-2008)

3e leerjaar VO naar verwachting (huidige situatie)

VMBO B of K*

1

1

VMBO G of T*

4

4

Havo

4

3

VWO

5

3

Totaal

14

11

Richting

Percentage ( Norm= >75,0%)

78,5%

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 1.7:

Voldoende

Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

Streefdatum

Status

1

Functioneren in het vervolgonderwijs

01-09-2012

Nieuw

| Basisschool De Zon

15


DEEL B. LEERSTOFINHOUDEN

Kwaliteitsaspect 2 Leerstofinhouden De aangeboden leerstofinhouden bereiden de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.

Indicator 2.1* Leerinhouden taal en rekenen 2.1*

Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen.

Toelichting: In de Wet op het primair onderwijs (WPO) is vastgelegd dat het leerstofaanbod aan de kerndoelen dient te voldoen (WPO, art. 9, lid 5 en 6). Bij deze indicator gaat de inspectie na of het aanbod voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde aan alle kerndoelen voldoet. De inspectie toetst daartoe, waar mogelijk aan de hand van externe analyses, of de leerinhouden uit de gebruikte methoden dekkend zijn voor alle kerndoelen. Als een methode niet voldoet aan alle kerndoelen, dan moet een school kunnen aantonen dat zij de hiaten in dat aanbod heeft opgevuld met aanvullende materialen. Als het aanbod voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde niet is ontleend aan kerndoelendekkende methoden, dan moeten de leerinhouden zo omschreven zijn dat de inspectie kan nagaan of deze aan alle kerndoelen voldoen. Dit betekent dat de school bijvoorbeeld een vergelijkend overzicht kan aanleveren van de eigen doelen en de kerndoelen en een uitwerking van de bij de eigen doelen behorende leerinhouden. Voorwaarde voor een voldoende waardering is dat de geplande leerinhouden ook feitelijk worden aangeboden. Deze indicator wordt uitgesplitst in twee volgende paragrafen. De kerndoelen en de nummering daarin genoemd zijn overgenomen zoals opgesteld door de SLO.

Beoordeling betrekking alle kerndoelen Stelling 1

Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen.

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 2.1:

| Basisschool De Zon

Voldaan Ja

Voldoende

Voldoende

16


DEEL B. LEERSTOFINHOUDEN

Indicator 2.1.1 Nederlandse taal 2.1.1 Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. Voor het onderdeel taal zijn de volgende kerndoelen gedefinieerd:

Mondeling taalonderwijs Stelling 1 2

3

Voldaan

leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Ja

De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren

Ja

De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren

Ja

Schriftelijk taalonderwijs Stelling

Voldaan

4

De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen.

Ja

5

De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.

Ja

6

De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale.

Ja

7

De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.

Ja

8

De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.

Ja

De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Ja

9

Taalbeschouwing, waaronder strategieën Stelling

Voldaan

10

De leerlingen leren bij de doelen onder 'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk taalonderwijs' strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen

Ja

11

De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:  regels voor het spellen van werkwoorden;  regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;  regels voor het gebruik van leestekens

Ja

De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken

Ja

12

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

| Basisschool De Zon

Voldoende

17


DEEL B. LEERSTOFINHOUDEN

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 2.1:

Voldoende

Indicator 2.1.2 Rekenen en wiskunde 2.1.2 Bij de aangeboden leerinhouden voor rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. Voor het onderdeel Rekenen en Wiskunde zijn de volgende kerndoelen gedefinieerd:

Wiskundig inzicht en handelen Stelling

Voldaan

23

De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

Ja

24

De leerlingen leren praktische en formele reken-wiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

Ja

25

De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van reken-wiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

Ja

Getallen en bewerkingen Stelling 26

Voldaan

De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen

Ja

27

De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn

Ja

28

De leerlingen leren schattend tellen en rekenen

Ja

29

De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

Ja

30

De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder verkorte standaardprocedures

Ja

31

De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken

Ja

Meten en meetkunde Stelling

Voldaan

32

De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen

Ja

33

De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 2.1.2:

| Basisschool De Zon

Voldoende

Voldoende

18


DEEL B. LEERSTOFINHOUDEN

Indicator 2.2* Aanbod leerinhouden op niveau 2.2

De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8

Toelichting: De kerndoelen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde bevatten geen niveauaanduiding. Voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs is het echter van belang dat de leerinhouden ook feitelijk aan voldoende leerlingen worden aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. Deze indicator wordt positief beoordeeld als de leerinhouden van leerjaar 8 aan alle leerlingen worden aangeboden. Als er leerlingen zijn voor wie dat niet geldt, dan kan de school zich hierover verantwoorden. Beoordeling aanbod leerinhouden op niveau Stelling 1

Voldaan

De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan alle leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8.

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Ja

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 2.2:

Voldoende

Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

Streefdatum

Status

1

Ontwikkelingsperspectief maken voor leerlingen met een rekenachterstand

01-01-2012

Nieuw

Indicator 2.2.1

Aanbod Taal

2.2.1 De leerinhouden voor Nederlandse taal worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8

Gevolgde leerinhouden voor Nederlandse taal peildatum 1-10-2010 Totaal aantal leerlingen Aantal leerlingen dat niveau t/m leerjaar 8 niet volgt

106 0

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 2.2.1:

Voldoende

| Basisschool De Zon

19


DEEL B. LEERSTOFINHOUDEN

Indicator 2.2.2 Aanbod Rekenen en Wiskunde 2.2.2 De leerinhouden voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8.

Gevolgde leerinhouden voor Rekenen en Wiskunde peildatum 1-10-2010 Totaal aantal leerlingen Aantal leerlingen dat niveau t/m leerjaar 8 niet volgt

106 0

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 2.2.2:

Voldoende

| Basisschool De Zon

20


DEEL B. LEERSTOFINHOUDEN

Indicator 2.3

2.3

Aansluiting

De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan.

Toelichting: De leerinhouden in de opeenvolgende leerjaren moeten goed op elkaar aansluiten. Er moet sprake zijn

van een doorgaande lijn door de hele basisschool. Dat betekent dat de groepen 1 en 2 werken met een beredeneerd en vastgelegd aanbod dat aansluit op de leerinhouden van groep 3. Voorts moet in de leerjaren 3 tot en met 8 structureel en op elkaar aansluitend gebruik worden gemaakt van de methoden die de school hanteert. Als de school niet over methoden beschikt dan dienen de leerinhouden in leerlijnen met tussendoelen beschreven te zijn en eveneens structureel gebruikt te worden. Scholen die samenwerken met een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf met een VVE-aanbod sluiten met hun aanbod aantoonbaar bij het voorschoolse programma aan. Beoordeling aansluiting leerinhouden Stelling

Voldaan

1

De school werkt samen met een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf met een VVE-aanbod

Ja

2

De groepen 1 en 2 werken met een beredeneerd en vastgelegd aanbod dat aansluit op de leerinhouden van groep 3

Ja

3

De leerjaren 3 tot en met 8 maken structureel en op elkaar aansluitend gebruik van de methoden die de school hanteert.

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 2.3:

Voldoende

Toelichting: In groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van Startblokken. Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

1 2 3

Aanbod voor groep 1-2 Samenwerking met de Blokkentoren over VVE Beschrijving leerlijnen groep 1/2

| Basisschool De Zon

Streefdatum 01-10-2012 31-05-2012

Status Nieuw Nieuw Nieuw

21


DEEL B. LEERSTOFINHOUDEN

Indicator 2.4* Taalachterstand

2.4*

De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand.

Toelichting: De school met een leerlingenpopulatie waarvan een substantieel deel (20% of meer) met een taalachterstand binnenkomt, werkt met een beredeneerd en vastgelegd aanbod voor Nederlandse taal dat past bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Het betreft vaak scholen met relatief veel gewichtenleerlingen, maar er zijn ook scholen met weinig gewichtenleerlingen waar taalachterstanden meer dan gemiddeld voorkomen. Deze scholen bieden een taalrijke leeromgeving. Ze ruimen in hun taalprogramma een grote plaats in voor woordenschatontwikkeling en spreek- en luistervaardigheid. Tevens maken de leraren gebruik van lessen in andere vakken om de taalontwikkeling te stimuleren. Beoordeling taalachterstand Stelling

Voldaan

1

De school heeft een leerlingenpopulatie waarvan een substantieel deel (20% of meer) met een taalachterstand binnenkomt

Nee

2

De school heeft een leerlingenpopulatie waarvan een substantieel deel (20% of meer) een leerlinggewicht heeft

Nee

3

De school biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand.

none

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Niet te beoordelen

Niet te beoordelen

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 2.4:

Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

Streefdatum

Status

1

Taal- en spellingonderwijs

30-06-2012

Nieuw

| Basisschool De Zon

22


DEEL B. LEERSTOFINHOUDEN

Indicator 2.5

2.5

Sociale competenties

De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen.

Toelichting: Onder sociale competenties wordt verstaan: sociaal-emotionele ontwikkeling (zelfbeeld, zelfstandigheid, regulering van emoties, etc.), sociale vaardigheden (samenwerken, zelfredzaamheid, omgaan met conflicten, etc.) en houdingen/vaardigheden om in uiteenlopende situaties succesvol te functioneren (zelfsturing, omgaan met verschillen, democratisch handelen, sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid, moreel kunnen oordelen, etc.). De school kan aantonen dat ze op systematische wijze in de groepen 1 tot en met 8, rekening houdend met de leeftijd van de betreffende leerlingen, aan bovenstaande aspecten aandacht besteedt. Dit kan met methoden of programmaâ&#x20AC;&#x2122;s, ingebed in themaâ&#x20AC;&#x2122;s of met losse lessen. In de lesdoelen moeten bovenstaande aspecten als zodanig herkenbaar zijn. Beoordeling Sociale competenties Stelling 1

Voldaan

De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 2.5:

Voldoende

Toelichting: De school hanteert de methode Kinderen en hun sociale talenten. Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

Streefdatum

Status

1

Invoering nieuwe methode Sociaal Emotionele Vorming

17-08-2011

Nieuw

| Basisschool De Zon

23


DEEL B. LEERSTOFINHOUDEN

Indicator 2.6

2.6

Sociale integratie

De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving.

Toelichting: Het aanbod van de school geldt als invulling van de wettelijke opdracht (WPO, art. 8 lid 3) om bij te dragen aan het aanbrengen van de competenties van leerlingen die actief burgerschap en sociale integratie bevorderen; is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten; en gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Tevens geeft het aanbod invulling aan de in dit verband relevante kerndoelen. Bij de beoordeling van deze indicator zijn vier aandachtspunten van belang:    

De school schenkt aandacht aan bevordering van sociale competenties. De school schenkt aandacht aan de samenleving en de diversiteit daarin, en bevordert deelname aan en betrokkenheid bij de samenleving. De school bevordert basiswaarden en de kennis, houdingen en vaardigheden voor participatie in de democratische rechtsstaat. De school brengt actief burgerschap en sociale integratie ook zelf in de praktijk.

Afhankelijk van de (aard van de) risico’s kan gekozen worden voor indicator 2.5 of 2.6.

Beoordeling Sociale integratie Stelling

Voldaan

1

De school schenkt aandacht aan bevordering van sociale competenties

Ja

2

De school schenkt aandacht aan de samenleving en de diversiteit daarin, en bevordert deelname aan en betrokkenheid bij de samenleving

Ja

3

De school bevordert basiswaarden en de kennis, houdingen en vaardigheden voor participatie in de democratische rechtsstaat

Ja

4

De school brengt actief burgerschap en sociale integratie ook zelf in de praktijk

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 2.6:

Voldoende

Toelichting: Actief burgerschap komt in de verschillende methodes aan de orde (geschiedenis / Trefwoord). In deze methodes wordt tevens aan de diversiteit van onze samenleving aandacht besteed. Als school vinden we dat we hier meer aandacht aan kunnen besteden, zie het actiepunt. Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

1

Actief Burgerschap

| Basisschool De Zon

Streefdatum

Status Nieuw

24


DEEL B. LEERSTOFINHOUDEN

2 3

Invoering methode / leerlijn actief burgerschap. Actief burgerschap en sociale integratie

| Basisschool De Zon

30-06-2013 01-09-2012

Nieuw Nieuw

25


DEEL B. LEERSTOFINHOUDEN

Kwaliteitsaspect 3 Tijdsplanning De leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken.

Indicator 3.1

3.1

Geplande onderwijstijd

De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.

Toelichting: Het efficiënte gebruik van de onderwijstijd blijkt uit drie elementen:  

Er wordt op toegezien dat personeel, leerlingen en ouders de schoolregels op dit gebied naleven. Daarnaast heeft de school de onderwijstijd evenwichtig verdeeld over de verschillende leer- en vormingsgebieden, zodat zowel de wettelijk verplichte kerndoelen als de eigen keuzes van de school voldoende aandacht krijgen. De onderwijsactiviteiten geven blijk van goed klassenmanagement, waarbij de geplande onderwijstijd besteed wordt aan het doel van de activiteit, er weinig tijd verloren gaat aan organisatorische aspecten, er nauwelijks tijd verloren gaat door ordeverstoringen en leerlingen niet onnodig lang hoeven te wachten op instructie en/of het kunnen uitvoeren van opdrachten.

Enquête vraag 1

Er zijn afspraken gemaakt met leerkrachten, ouders en leerlingen om de school op tijd te laten beginnen

2

De school heeft de beschikbare onderwijstijd evenwichtig verdeeld over de vak - en vormingsgebieden zodat zowel de verplichte kerndoelen als de eigen keuzes van de school voldoende aandacht krijgen

3

Door goed klassenmanagement wordt optimaal tijd besteed aan het doel van de onderwijsactiviteiten

4

Door goed klassenmanagement gaat er weinig tijd verloren aan organisatorische aspecten

5

Door goed klassenmanagement gaat er weinig tijd verloren door ordeverstoringen

6

Door goed klassenmanagement hoeven leerlingen niet onnodig lang te wachten op instructie of het kunnen

| Basisschool De Zon

26


DEEL E. WET EN REGELGEVING

Beoordeling Geplande onderwijstijd Stelling

Voldaan

1

Er wordt op toegezien dat personeel, leerlingen en ouders de schoolregels op dit gebied naleven

Ja

2

Daarnaast heeft de school de onderwijstijd evenwichtig verdeeld over de verschillende leeren vormingsgebieden, zodat zowel de wettelijk verplichte kerndoelen als de eigen keuzes van de school voldoende aandacht krijgen

Ja

3

De onderwijsactiviteiten geven blijk van goed klassenmanagement, waarbij de geplande onderwijstijd besteed wordt aan het doel van de activiteit, er weinig tijd verloren gaat aan organisatorische aspecten, er nauwelijks tijd verloren gaat door ordeverstoringen en leerlingen niet onnodig lang hoeven te wachten op instructie en/of het kunnen uitvoeren van opdrachten

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 3.1:

Voldoende

Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

1

Onderwijstijd

| Basisschool De Zon

Streefdatum

Status Nieuw

27


DEEL B. LEERSTOFINHOUDEN

Kwaliteitsaspect 4 Schoolklimaat Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen.

Indicator 4.1 4.1

Betrokkenheid ouders/verzorgers

De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt.

Toelichting: De school kan laten zien welke activiteiten zij onderneemt om ouders/verzorgers bij de school te betrekken en wat daarvan het resultaat is. Negatieve betrokkenheid (conflicten, partijvorming) komt nauwelijks voor en indien dit wel geschiedt, spant de school zich in om escalatie te voorkomen. Bij deze indicator komt aan de orde hoe de activiteiten met betrekking tot ouderbetrokkenheid passen bij de visie van de school en de kenmerken van de ouderpopulatie.

EnquĂŞte vraag 7

De ouders worden periodiek geĂŻnformeerd over de gang van zaken op school (infobulletin/ schoolkrant)

8

Jaarlijks verschijnt er een schoolgids

9

Er zijn voldoende activiteiten waar ouders aan mee kunnen helpen. (ouderhulp)

10

Er zijn voldoende ouders die mee willen helpen bij activiteiten in en om de school

11

Er worden ouderavonden georganiseerd

12

Er is een medezeggenschapsraad

13

Er is een ouderraad / activiteitencommissie

14

Periodiek worden ouder-tevredenheids-onderzoeken afgenomen

| Basisschool De Zon

28


DEEL E. WET EN REGELGEVING

Beoordeling Schoolklimaat Stelling 1

Voldaan

De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 4.1:

Goed

Toelichting: Er is een hoge mate van ouderbetrokkenheid. Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

Streefdatum

Status

1

Ouderbetrokkenheid

31-05-2012

Nieuw

| Basisschool De Zon

29


DEEL B. LEERSTOFINHOUDEN

Indicator 4.2

4.2

Veiligheidsbeleving leerlingen

De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school.

Toelichting: Leerlingen ervaren een gevoel van sociale en fysieke veiligheid in de school en op het schoolterrein. Er komen weinig bedreigingen, geweldsincidenten en intimidaties voor en er gebeuren weinig ongelukken. Dit kan onder meer blijken uit de registratie van incidenten op dit gebied die de school hanteert en uit onderzoek naar de veiligheidsbeleving van de leerlingen.

EnquĂŞte vraag 15

De lokalen zijn verzorgd en gezellig

16

Leerkrachten en leerlingen gaan respectvol met elkaar om

17

Leerlingen en leerkrachten houden zich aan afgesproken omgangsregels

18

Leerkrachten spreken leerlingen aan wanneer zij zich niet aan de afgesproken omgangsregels houden

19

De school registreert incidenten

20

De leerkrachten gaan vertrouwelijk om met informatie

Beoordeling Veiligheidsbeleving leerlingen Stelling

Voldaan

1

De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school

Ja

2

De school houdt een registratie bij van incidenten

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 4.2:

Voldoende

Toelichting:

| Basisschool De Zon

30


DEEL E. WET EN REGELGEVING

Leerkrachten zijn onvoldoende op de hoogte van het protocol agressie en geweld. Tijdens een teamvergadering zal dit protocol aan de orde gesteld worden. Zie actiepunt. Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

1 2 3 4

Vermelding incidenten via ESIS Bespreken protocol Agressie en geweld Incidentenregistratie Incidenten rondom veiligheid systematisch beschrijven

| Basisschool De Zon

Streefdatum 12-09-2011 30-06-2012 01-09-2011

Status Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

31


DEEL B. LEERSTOFINHOUDEN

Indicator 4.3

4.3

Veiligheidsbeleving personeel

Het personeel voelt zich aantoonbaar veilig op school.

Toelichting: Personeelsleden ervaren een gevoel van sociale en fysieke veiligheid in de school en op het schoolterrein. Er komen weinig bedreigingen, geweldsincidenten en intimidaties voor en er gebeuren weinig ongelukken. Dit kan onder meer blijken uit de registratie van incidenten op dit gebied die de school hanteert en uit onderzoek naar de veiligheidsbeleving van het personeel.

EnquĂŞte vraag 21

De lokalen en materialen worden periodiek gekeurd in het kader van veiligheid

22

Leerkrachten en leerlingen hebben respect voor elkaar

23

Leerlingen en leerkrachten houden zich aan deze gedragsregels

24

De leerkrachten voelen zich gesteund door de directie in geval van agressie en geweld / intimidatie

25

De school heeft een protocol i.v.m. agressie en geweld. (met daarin o.a. nazorg)

Beoordeling Veiligheidsbeleving personeel Stelling

Voldaan

1

De leraren voelen zich aantoonbaar veilig op school

Ja

2

De school houdt een registratie bij van incidenten

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 4.3:

Voldoende

Toelichting: De leerkrachten zijn onvoldoende op de hoogte van het protocol agressie en geweld. Zie actiepunt bij indicator 4.2

| Basisschool De Zon

32


DEEL E. WET EN REGELGEVING

Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

1 2 3 4

Incidententenregistratie personeel Protocol agressie en geweld Protocol Agressie en geweld Agressie en geweld

| Basisschool De Zon

Streefdatum 31-01-2012 12-10-2011 01-01-2012

Status Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

33


DEEL B. LEERSTOFINHOUDEN

Indicator 4.4

4.4

Registratie veiligheidsbeleving

De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen.

Toelichting: Van inzicht in de beleving van de sociale veiligheid is sprake als de school minimaal eens per twee jaar de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeelsleden systematisch in kaart brengt. Van inzicht in incidenten is sprake als de school alle schoolgebonden incidenten die de sociale veiligheid van leerlingen en personeel aantasten systematisch registreert. De school analyseert haar gegevens, met het oog op evaluatie en verbetering van het veiligheidsbeleid.

Enquête vraag 26

De school houdt een registratie bij van incidenten i.g.v. agressie en geweld / intimidatie

27

Deze registratie wordt jaarlijks gerapporteerd en geëvalueerd

28

Op basis van deze registratie en evaluatie worden in dien nog verbeteringen aangebracht

29

Iedere twee jaar wordt een leerlingentevredenheidsenquête afgenomen o.a. m.b.t. veiligheidsbeleving

30

Iedere twee jaar wordt een leerkrachtentevredenheidsenquête afgenomen o.a. m.b.t. veiligheidsbeleving

Beoordeling Registratie veiligheidsbeleving Stelling

Voldaan

1

De school heeft inzicht in en registreert incidenten aangaande sociale veiligheid

2

De school brengt systematisch eens in de twee jaar de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel in kaart

Nee

3

De school analyseert de gegevens met het oog op evaluatie en verbetering van het veiligheidsbeleid.

Nee

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

| Basisschool De Zon

Ja

Onvoldoende

34


DEEL E. WET EN REGELGEVING

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 4.4:

Onvoldoende

Toelichting: De leerlingenenquête en de leerkrachtenenquête worden niet iedere twee jaar afgenomen. Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

1 2 3 4 5 6

Leerkrachten-, leerlingen- en ouderenqûête Enquête bij leerkrachten en leerlingen afnemen rondom veligheidsbeleving Afnemen leerkrachten- en leerlingenenquête 4.4 registratie veiligheidsbeleving Veilgheid en registraties Leerlingen - en leerkrachtenenquete

| Basisschool De Zon

Streefdatum 30-06-2012 01-04-2012 30-06-2012

31-05-2012

Status Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

35


DEEL B. LEERSTOFINHOUDEN

Indicator 4.5

4.5

Voorkomen van incidenten

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van incidenten in en om de school.

Toelichting: De school heeft gedragsregels vastgelegd voor leerlingen ĂŠn personeelsleden, waarin aandacht wordt besteed aan het respecteren van eenieder. De regels zijn vastgelegd in een pestprotocol en/of een gedragscode en betreffen de omgang tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en personeelsleden en eventueel tussen personeelsleden en ouders. De gedragsregels betreffen zowel zichtbaar gedrag (in de klas, op het plein) als meer verborgen vormen van gedrag (sms, e-mailverkeer, chatten e.d.). Gedragsregels kunnen ook betrekking hebben op het tonen van expliciete symbolen met een discriminerend karakter (bijvoorbeeld bepaalde vormen van kleding). De school zorgt er ieder schooljaar actief voor dat de gedragsregels bij alle betrokkenen bekend zijn. Leerlingen, personeel en ouders zijn actief betrokken bij het opstellen of actueel houden van het veiligheidsbeleid, zoals bij het opstellen van gedragsregels.

EnquĂŞte vraag 31

Er zijn op school gedragsregels m.b.t. agressie en geweld

32

Er zijn op school gedragsregels m.b.t. voorkomen pesten

33

Er zijn op school gedragsregels m.b.t. voorkomen discriminatie

34

Er is een gedragscode waarin de omgangsvormen tussen leerkrachten een leerlingen beschreven staat

35

Omgangsvormen en gedragsregels zijn bij leerlingen, leerkrachten en ouders bekend. (schoolgids)

36

Gedragsregels / omgangsvormen worden zonodig i.s.m. de oudergeleding van de MR aangepast

Beoordeling Voorkomen van incidenten Stelling

Voldaan

1

De school heeft gedragsregels vastgelegd in een perstprotocol en/of gedragscode

Ja

2

De school zorgt er ieder jaar voor dat de gedragsregels bij alle betrokkenen bekend zijn

Ja

3

Leerlingen, personeel en ouders zijn actief betrokken bij het opstellen of actueel houden van het veiligheidsbeleid, zoals bij het opstellen van gedragsregels

Ja

| Basisschool De Zon

36


DEEL E. WET EN REGELGEVING

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 4.5:

Voldoende

Toelichting: Oudergeleding van de MR wordt betrokken bij het opstellen van de RI & E. Jaarlijks vindt er samen met de directie en een lid van de oudergeleding MR een veiligheidscontrole plaats m.b.t. de schoolgebouw en de speelplaats. Jaarlijks worden de gedragsregels gepubliceerd in de schoolgids en deze worden besproken met de MR. Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

Streefdatum

Status

1 2

Invoeren methode sociale emotionele vorming Gedragsregels

15-08-2012 01-01-2012

Nieuw Nieuw

| Basisschool De Zon

37


DEEL B. LEERSTOFINHOUDEN

Indicator 4.6

4.6

Afhandeling van incidenten

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op de afhandeling van incidenten in en om de school.

Toelichting: De school heeft vastgelegd (bijvoorbeeld in een pestprotocol, gedragscode of draaiboek) hoe gereageerd wordt op incidenten en deze procedures zijn bij alle betrokkenen bekend. Duidelijk is hoe schending van afspraken bestraft wordt, welke sancties getroffen moeten worden (zoals schorsing of verwijdering) en wie daarbij een rol spelen. Het is met name van belang dat de rol van de schoolleiding en het overig personeel helder is aangegeven. De school voert bij voorkeur een lik-op-stuk-beleid, waarbij incidenten onmiddellijk bestraft worden. Personeelsleden, ook het ondersteunend personeel, worden indien nodig geschoold in het optreden na incidenten. Voor slachtoffers van incidenten beschikt de school over structurele voorzieningen voor nazorg op de korte en de langere termijn (bijvoorbeeld gesprekken met vertrouwenspersoon, leerlingen en personeelsleden, doorverwijzen naar psychologische hulp buiten de school). De school heeft afspraken met de politie over het melden van incidenten en over informatie-uitwisseling over leerlingen die met politie/justitie in aanraking komen. De school heeft eveneens afspraken met andere scholen (bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband WSNS) over de aanpak van leerlingen die incidenten veroorzaken.

EnquĂŞte vraag 37

Leerkrachten worden geschoold in het optreden bij agressie /geweld door ouders c.q. leerlingen

38

De school heeft een protocol i.v.m. nazorg aan slachtoffers op korte en lange termijn

39

De school heeft afspraken hoe schending van afspraken bestraft worden

40

De school heeft afspraken met de politie over het melden van incidenten

41

De school heeft beleid t.a.v. schorsing en verwijdering

42

De school heeft een vertrouwens-contactpersoon

Beoordeling Afhandeling van incidenten Stelling

Voldaan

1

De school heeft in een draaiboek vastgelegd

Ja

2

De school heeft een lik op stuk beleid

Ja

| Basisschool De Zon

38


DEEL E. WET EN REGELGEVING

3

Personeelsleden worden/zijn geschoold in het optreden na incidenten

Nee

4

De school beschikt over structurele voorzieningen voor nazorg aan slachtoffers op korte en lange termijn

Nee

5

De school heeft afspraken met de politie over het melden van incidenten

Nee

6

De school heeft afspraken met andere scholen over de aanpak van incidenten

Nee

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Onvoldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 4.6:

Onvoldoende

Toelichting: Omdat er zich nooit gevallen van agressie of geweld voordoen zijn een aantal zaken hieromtrent niet vastgelegd. Tijdens een teamvergadering in het schooljaar 2011 / 2012 wordt agressie en geweld aan de orde gesteld en worden er nadere afspraken gemaakt. Zie actiepunt indicator 4.2 Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

1 2 3 4

Protocol afhandeling incidenten 4.6 afhandeling incidenten Vastleggen afspraken Afhandelen van incidenten rondom veiligheid Vastleggen afspraken hoe te melden van incidenten bij Politie en hoe samen te werken met andere scholen binnen de Stichting

5

| Basisschool De Zon

Streefdatum 03-07-2012

Status

30-06-2012 06-07-2012

Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

30-06-2012

Nieuw

39


DEEL B. LEERSTOFINHOUDEN

Indicator 4.7

4.7

Omgangsvormen

Het personeel van de school zorgt ervoor dat leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan.

Toelichting: De leraren (en het overige personeel) zorgen ervoor dat de leerlingen elkaar accepteren zoals ze zijn (achtergrond, uiterlijk, capaciteiten) en met elkaar omgaan volgens algemeen aanvaarde normen. Zij houden daarbij rekening met (culturele) verschillen en eigenaardigheden en laten blijken niet te tolereren dat leerlingen worden uitgelachen, geïntimideerd of gediscrimineerd. Voorts stimuleren leraren dat leerlingen samenwerken, naar elkaar luisteren, zorg hebben voor elkaar en solidariteit laten zien. Zij stimuleren leerlingen aandacht te besteden aan belangrijke gebeurtenissen in elkaars leven. Leraren begeleiden leerlingen bij het zelf oplossen van ruzies of misverstanden. Zij treden onmiddellijk en adequaat op bij pestgedrag (waaronder cyberpesten) en bij verbaal en non-verbaal geweld of bedreigingen. Leraren zorgen er eveneens voor dat de voorwaarden voor een respectvolle omgang tussen leerlingen onderling aanwezig zijn: zij zorgen voor een ontspannen sfeer, stimuleren het zelfvertrouwen van leerlingen en tonen ook zelf in gedrag en taalgebruik respect voor de leerlingen.

Enquête vraag 43

De leerkrachten zorgen ervoor dat de leerlingen elkaar accepteren zoals ze zijn en met elkaar omgaan volgens algemeen aanvaarde normen

44

De leerkrachten tolereren niet dat leerlingen worden uitgelachen, geïntimeerd of gediscrimineerd worden

45

De leerkrachten begeleiden de leerlingen bij het zelf oplossen van ruzies of misverstanden

46

De leerkrachten treden onmiddellijk en adequaat op bij pestgedrag (waaronder cyberpesten) en bij verbaal en nonverbaal geweld

47

De leerkrachten zorgen voor een ontspannen sfeer en stimuleren het zelfvertrouwen van de leerlingen

48

De leerkrachten tonen zelf in gedrag en taalgebruik respect voor de leerlingen

Beoordeling Omgangsvormen Stelling 1

Het personeel van de school zorgt ervoor dat leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan.

| Basisschool De Zon

Voldaan Ja

40


DEEL E. WET EN REGELGEVING

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 4.7:

| Basisschool De Zon

Voldoende

Goed

41


DEEL E. ONDERWIJSKWALITEIT

Kwaliteitsaspect 5 Onderwijskwaliteit De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteiten efficiĂŤnt en houden de leerlingen taakbetrokken

Indicator 5.1* Uitleg lesstof 5.1*

De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof

Toelichting: De leraren leggen op aansprekende, doelmatige en interactieve wijze uit, opdat het voor alle leerlingen mogelijk is de leerstof en de opdrachten te begrijpen. Er zijn situaties denkbaar dat de uitleg niet of slechts gedeeltelijk door de leraar wordt gegeven, maar bijvoorbeeld door de computer. In beginsel gelden daarbij dezelfde eisen die aan de leraar worden gesteld.

EnquĂŞte vraag 49

De leerkrachten leggen de leerstof duidelijk uit

50

De leerkrachten werken volgens het directe instructiemodel

51

Er is veel interactie tussen leerkracht en leerling tijdens de instructie

52

De computer wordt ingezet als extra instructiemiddel

53

De lesopbouw van de instructie is gestructureerd

54

De leerkrachten geven systematisch feedback. (proces, inhoud en begrip)

| Basisschool De Zon

42


DEEL E. WET EN REGELGEVING

Beoordeling Uitleg lesstof Stelling 1

Voldaan

De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 5.1:

Voldoende

Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

Streefdatum

Status

1 2 3

Invoering nieuwe kijkwijzer bij de klassenbezoeken door directie en IB Kijkwijzer i.v.m. klassenbezoeken Iinstructie

30-06-2012 30-06-2012 01-08-2012

Nieuw Nieuw Nieuw

| Basisschool De Zon

43


DEEL E. ONDERWIJSKWALITEIT

Indicator 5.2* Taakgerichtheid

5.2*

De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer

Toelichting: Om een taakgerichte werksfeer te realiseren zorgen de leraren voor een goede structuur in de onderwijsactiviteiten, zorgen zij voor een rustig en ordelijk verloop van het onderwijsleerproces, zorgen zij voor doelmatig klassenmanagement en maken zij de leerlingen duidelijk welke leerhouding (luisterend, actief) in verschillende onderwijsleersituaties van hen wordt verwacht.

EnquĂŞte vraag 55

De leerkrachten zorgen ervoor dat leerlingen taakgericht bezig zijn. (klassenmanagement)

56

De leerkrachten hanteren regels m.b.t. uitgestelde aandacht

57

De leerkrachten prikkelen de nieuwsgierigheid en prikkelen de leerlingen tot denken

58

Er wordt gewerkt met dag- en weektaken

Beoordeling Taakgerichtheid Stelling 1

De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer

Voldaan Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 5.2:

Voldoende

| Basisschool De Zon

44


DEEL E. ONDERWIJSKWALITEIT

Indicator 5.3* Betrokkenheid leerlingen

5.3*

De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten

Toelichting: De betrokkenheid van de leerlingen kan onder meer blijken uit het feit dat leerlingen actief luisteren en opletten tijdens de uitleg; er is een goede individuele betrokkenheid. Ook is het een positieve indicatie als leerlingen zich geïnteresseerd tonen en geconcentreerd bezig zijn met hun werk. Op al deze punten tonen leerlingen zich ‘actieve leerders’.

Enquête vraag 59

De leerlingen mogen zich bij ons op school uiten. (mening en gevoelens)

60

Wij schakelen onze leerlingen in bij het helpen van elkaar

61

Wij dagen onze leerlingen uit zelf initiatieven te nemen

62

Leerlingen krijgen de ruimte om eigen leertijd in te delen

63

De leerlingen zijn geconcentreerd bezig tijdens het werk

Beoordeling Betrokkenheid leerlingen Stelling

Voldaan

1

De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten

Ja

2

De leerlingen tonen zich ‚actieve leerders‛

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 5.3:

Voldoende

| Basisschool De Zon

45


DEEL F. AFSTEMMING

Kwaliteitsaspect 6 Afstemming De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

Indicator 6.1 6.1

Afstemmen leerinhouden

De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

Toelichting: De school maakt structureel gebruik van de mogelijkheden die leermiddelen bieden om te differentiëren in het aanbod (bijvoorbeeld herhalingsstof, verrijkingsstof, voorschotbenadering, fundamentele doelen en streefdoelen, compacting). De afstemming is gericht op zowel zwakkere als meer begaafde leerlingen. Indien nodig gebruikt de school hiertoe toereikende, additionele leermaterialen. Over de afstemming van het aanbod zijn schoolafspraken gemaakt. Er zijn criteria vastgelegd waarmee is aangegeven wanneer leerlingen aangepaste leerinhouden krijgen aangeboden.

Enquête vraag 64

De school gebruikt leermethodieken die differentiëren d.m.v. herhalingsstof, verrijkingsstof e.d.

65

De school beschikt over voldoende additionele materialen voor zwakkere leerlingen

66

De school beschikt over voldoende materialen voor meer begaafde leerlingen

67

Er zijn criteria vastgelegd wanneer leerlingen aangepaste leerinhouden krijgen

68

Voor leerlingen met een leerachterstand van meer dan 12 maanden wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld

| Basisschool De Zon

46


DEEL E. WET EN REGELGEVING

Beoordeling Afstemmen leerinhouden Stelling

Voldaan

1

De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen

Ja

2

De school heeft in een document een aantal afspraken gemaakt over de afstemming van het aanbod. In dit document staan zijn tevens de criteria vastgelegd wanneer leerlingen aangepaste leerinhouden krijgen aangeboden

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 6.1:

Voldoende

Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

1

Protocol opstellen m.b.t. meerbegaafde leerlingen Afstemming van het aanbod. Criteria vastgelegd wanneer leerlingen aangepaste leerinhouden krijgen 6.1 afstemmen leerinhouden Ontwikkelingsperspectieven en document wanneer kinderen op een eigen leerlijn gaan werken Afstemming aangepaste leerinhouden Leerinhouden Protccol meerbegaafde leerlingen Materialen hoogbegaafde leerlingen

2 3 5 6 7 8 9

| Basisschool De Zon

Streefdatum

Status

30-06-2013

Nieuw

30-06-2012

Nieuw Nieuw

01-08-2012

Nieuw

30-06-2013 30-06-2012 31-07-2013

Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

47


DEEL F. AFSTEMMING

Indicator 6.2

6.2

Afstemmen instructie

leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

Toelichting: Waar nodig differentiĂŤren leraren op planmatige wijze in de uitleg van de leerstof. Zij richten zich expliciet tot zwakkere leerlingen, geven hun vaker beurten en extra voorbeelden, bieden aparte voor-, verlengde, of neveninstructie aan. Goede leerlingen worden tijdens de instructie eveneens aangesproken, bijvoorbeeld door het stellen van moeilijker vragen. De leraren zetten leerlingen voor wie de instructie niet is bedoeld, eerder aan het werk.

EnquĂŞte vraag 69

De leerkrachten geven leerlingen met extra onderwijsbehoeften aanvullende instructie

70

De leerkrachten geven leerlingen met extra onderwijsbehoeften voorinstructie

71

De leerkrachten laten leerlingen met extra onderwijsbehoeften begeleid oefenen

72

De leerkrachten controleren frequent of leerlingen met extra onderwijsbehoeften de uitleg begrijpen

73

De leerkrachten geven leerlingen met extra onderwijsbehoeften aangepaste uitleg

74

De leerkrachten geven zetten leerlingen voor wie de instructie niet bedoeld is eerder aan het werk

Beoordeling Afstemmen instructie Stelling 1

De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen

Voldaan Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 6.2:

Voldoende

| Basisschool De Zon

48


DEEL F. AFSTEMMING

Indicator 6.3 6.3

Afstemmen verwerkingsopdrachten

De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

Toelichting: Behalve bij de instructie is er ook bij de verwerking van de leerstof, waar nodig, sprake van planmatige differentiatie: de leerlingen krijgen aan hun niveau en tempo aangepaste verwerkingsopdrachten (bijvoorbeeld uitloopopdrachten, verdiepingsopdrachten). Ook is differentiatie naar belangstelling een mogelijkheid (keuzeopdrachten).

EnquĂŞte vraag 75

De leerkrachten kiezen de verwerkingsvorm die past bij de mogelijkheden van leerlingen met extra onderwijsbehoeften

76

De leerkrachten passen de hoeveelheid werk aan bij de mogelijkheden van leerlingen met extra onderwijsbehoeften

77

De leerkrachten laten leerlingen met extra onderwijsbehoeften de leerstof verwerken op hun eigen niveau

78

De leerkrachten laten leerlingen met extra onderwijsbehoeften samen werken aan de leerstof

79

De leerkrachten geven leerlingen met extra onderwijsbehoeften extra en directe feedback

Beoordeling Afstemmen verwerkingsopdrachten Stelling 1

De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen

Voldaan Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 6.3:

Voldoende

| Basisschool De Zon

49


DEEL F. AFSTEMMING

Indicator 6.4

6.4

Afstemmen onderwijstijd

De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

Toelichting: Indien de resultaten van toetsen een (grote) uitval van leerlingen laten zien bij Nederlandse taal en/of rekenen en wiskunde, breidt de school de onderwijstijd voor die vakken aantoonbaar uit. Dit kan op zowel school-, (sub)groeps- als individueel niveau. Differentiatie in onderwijstijd kan plaatsvinden in reguliere lessen en/of op momenten van zelfstandig werken. Uitbreiding van onderwijstijd kan ook deel uitmaken van handelingsplanning. Voorts kan de onderwijstijd voor bepaalde leerlingen worden vergroot door het geven van huiswerk. Het is eveneens mogelijk dat leerlingen juist minder tijd besteden aan een bepaald leergebied ten gunste van een ander leergebied.

EnquĂŞte vraag 80

De leerkrachten besteden de beschikbare leertijd effectief

81

Binnen de dag- en weektaken is rekening gehouden met extra oefentijd voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften

82

Op school zijn afspraken gemaakt over het geven van huiswerk om thuis extra te oefenen

83

Als de toetsuitslagen grote uitval laat zien van leerlingen, breidt de school de onderwijstijd uit voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen of rekenen/wiskunde

84

Uitbreiding van onderwijstijd maakt mogelijk onderdeel uit van handelingsplannen

Beoordeling Afstemmen onderwijstijd Stelling 1

De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen

Voldaan Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 6.4:

Voldoende

| Basisschool De Zon

50


DEEL E. WET EN REGELGEVING

Toelichting: Er zijn op school geen duidelijke afspraken gemaakt over het geven van huiswerk. Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

Streefdatum

Status

1 2 3

Huiswerk Afspraken maken over het geven van huiswerk Huiswerkbeleid

31-10-2011 30-06-2012 01-09-2012

Nieuw Nieuw Nieuw

| Basisschool De Zon

51


DEEL C. ZORG EN BEGELEIDING

Kwaliteitsaspect 7a Volgen van vorderingen De leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen

Indicator 7.1 7.1*

Volgsystematiek

De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.

Toelichting: De prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen worden gewaardeerd met een leerlingvolgsysteem, dat past bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Het gaat om een systeem van landelijk genormeerde, valide en betrouwbare toetsen, ten minste op het gebied van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde, aangevuld met gestructureerde observaties in groep 1 en 2. De toetsen worden zowel in de kleuterbouw als in de leerjaren erna bij alle leerlingen afgenomen. Over het gebruik van deze instrumenten en de interpretatie van de verkregen gegevens zijn op schoolniveau afspraken gemaakt.

EnquĂŞte vraag 85 86 87 88

De school stelt tenminste 2 maal per jaar met methode onafhankelijke toetsen de ontwikkeling van leerlingen vast op het terrein van technisch lezen De school stelt tenminste 2 maal per jaar met methode onafhankelijke toetsen de ontwikkeling van leerlingen vast op het terrein van begrijpend lezen De school stelt tenminste 2 maal per jaar met methode onafhankelijke toetsen de ontwikkeling van leerlingen vast op het terrein van rekenen / wiskunde De school stelt jaarlijks aan de hand van landelijk genormeerde screeningsinstrumenten de ontwikkeling van leerlingen vast met betrekking tot de sociale competenties

89

De school maakt gebruik van een landelijke genormeerd leerlingvolgssyteem

90

De school hanteert een toetskalender

91

De school evalueert regelmatig de voortgang van de groepen

92

De school bespreekt tenminste ĂŠĂŠn keer per kwartaal de leerlingen met extra onderwijsbehoeften

| Basisschool De Zon

52


DEEL E. WET EN REGELGEVING

Beoordeling Volgsystematiek Stelling

Voldaan

1

De school maakt gebruik van een landelijk genormeerd leerlingvolgsysteem

Ja

2

De toetsen worden in de kleuterbouw en daarboven tm groep 8 bij alle leerlingen afgenomen

Ja

3

Op schoolniveau zijn er afspraken gemaakt over de interpretatie van de verkregen gegevens

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 7.1:

Voldoende

Toelichting: De school maakt structureel gebruik van de Cito-toetsen begrijpend lezen. Vanaf groep 5 wordt de LVS toets begrijpend lezen slechts ĂŠĂŠn keer per jaar afgenomen. Meer afnamemomenten zijn er niet.

| Basisschool De Zon

53


DEEL C. ZORG EN BEGELEIDING

Indicator 7.2 7.2

Voortgang analyseren

De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

Toelichting: De leraren bepalen in alle groepen regelmatig de prestaties en ontwikkeling van de leerlingen met de hun daartoe ter beschikking staande middelen (zoals observatie-instrumenten, portfolioâ&#x20AC;&#x2122;s, proefwerken, dictees, methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen) ten minste op de gebieden Nederlandse taal, rekenen en wiskunde en sociale competenties. Zij administreren de resultaten op groepsniveau op overzichtelijke wijze. Uit de groepsregistratie blijkt dat leraren analyses maken van resultaten (zoals foutenanalyses op groepsniveau). Deze gebruiken zij aantoonbaar voor reflectie op de leerinhouden, de onderwijstijd en het didactisch en pedagogisch handelen. Dat wil zeggen: uit de analyses trekken zij conclusies ten behoeve van de afstemming van het onderwijs aan individuele of groepen leerlingen.

EnquĂŞte vraag 93

De leerkrachten bepalen in alle groepen regelmatig de prestaties en ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen/wiskunde en sociaal emotionele ontwikkeling

94

De leerkrachten administreren op groepsniveau de resultaten op overzichtelijke wijze

95 96 97

De leerkrachten maken analyses van de resultaten en deze worden aantoonbaar gebruikt voor refelectie op de leerlinhouden, de onderwijstijd en het pedagogisch en didactisch handelen De leerkrachten trekken conclusies uit de analyses ten behoeve van de afstemming van het onderwijs aan individuele of groepen leerlingen Jaarlijks worden trendanalyses gemaakt op groeps- en schoolniveau

Beoordeling Voortgang analyseren Stelling

Voldaan

1

De leraren bepalen in alle groepen regelmatig de prestaties en ontwikkeling van de leerlingen

Ja

2

De leraren administreren de resultaten op groepsniveau op overzichtelijke wijze

Ja

3

De leraren maken analyses van de resultaten (zoals foutenanalyses op groepsniveau) en deze worden aantoonbaar gebruikt voor reflectie op de leerinhouden, de onderwijstijd en het didactisch en pedagogisch handelen.

Ja

4

De leraren trekken conclusies uit de analyses ten behoeve van de afstemming van

Ja

| Basisschool De Zon

54


DEEL E. WET EN REGELGEVING

het onderwijs aan individuele of groepen leerlingen

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 7.2:

Voldoende

Toelichting: Leerkrachten houden de vorderingen bij en bespreken de resultaten van de LVS-toetsen structureel na iedere afname met de IB-er. Trendanalyses worden niet structureel gemaakt. Dit is een actiepunt. Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

1 2 3 4

Trendanalyses 7.2 voortgang analyseren Analyse en reflectie toetsen Bespreken toetsgegevens

| Basisschool De Zon

Streefdatum 30-06-2012 27-06-2012 07-02-2012

Status Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

55


DEEL C. ZORG EN BEGELEIDING

Kwaliteitsaspect 8 Extra zorg Leerlingen die dat nodig blijken te hebben krijgen extra zorg.

Indicator 8.1

8.1

Vroegtijdige signalering

De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben

Toelichting: Op basis van het gebruikte leerlingvolgsysteem heeft de school eenduidige criteria vastgelegd waarmee is aangegeven wanneer leerachterstanden te groot zijn en/of de ontwikkeling stagneert. Deze criteria voor uitval zijn voorhanden voor alle op de school gebruikte toetsen van het leerlingvolgsysteem, het gehanteerde (kleuter)observatiesysteem en het eventueel gebruikte instrument voor het volgen van de vorderingen op het gebied van sociale competenties. Onder deze indicator valt ook het vroegtijdig signaleren van leesproblemen/dyslexie en meerbegaafdheid.

EnquĂŞte vraag 98

De school heeft eenduidig criteria vastgelegd waarmee wordt aangegeven wanneer de achterstanden te groot zijn en/of de ontwikkeling stagneert

99

De school heeft vastgelegd en gedefinieeerd wat een zorgleerling is

100 101

De vastgelegde criteria voor uitval zijn voorhanden voor alle op de school gebruikte toetsen van het leerlingvolgsysteem De vastgelegde criteria voor uitval zijn voorhanden voor alle op de school gebruikte toetsen van het instrument voor het volgen van de vorderingen op het gebied van sociale competenties

| Basisschool De Zon

56


DEEL E. WET EN REGELGEVING

Beoordeling Vroegtijdige signalering Stelling

Voldaan

1

De school heeft eenduidige criteria vastgelegd waarmee is aangegeven wanneer leerachterstanden te groot zijn en/of de ontwikkeling stagneert

none

2

De vastgelegde criteria voor uitval zijn voorhanden voor alle op de school gebruikte toetsen van het leerlingvolgsysteem, het gehanteerde (kleuter)observatiesysteem en het eventueel gebruikte instrument voor het volgen van de vorderingen op het gebied van sociale competenties

none

3

De vastgelegde criteria voor uitval zijn voorhanden voor alle op de school gebruikte toetsen van het gehanteerde (kleuter)observatiesysteem

none

4

De vastgelegde criteria voor uitval zijn voorhanden voor alle op de school gebruikte toetsen van het instrument voor het volgen van de vorderingen op het gebied van sociale competenties

none

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Niet te beoordelen

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 8.1:

none

Gedefinieerde actiepunten: NR 1 2 3 4 5 7

Onderwerp Eenduidige criteria vastgelegd waarmee is aangegeven wanneer leerachterstanden te groot zijn en/of de ontwikkeling stagneert. Criteria vastleggen m.b.t. leerachterstanden Invoering ontwikkeling volgmodel Dick Memelink 8.1 vroegtijdige signalering Criteria vastleggen m.b.t. leerachterstanden. Toetsen Sociale Vorming

| Basisschool De Zon

Streefdatum

Status

30-06-2012

Nieuw

30-06-2012 30-06-2012

Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

30-06-2012 30-06-2012

57


DEEL C. ZORG EN BEGELEIDING

Indicator 8.2 8.2

Bepaling van de zorg

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen

Toelichting: In geval van gesignaleerde achterstanden en/of stagnerende ontwikkeling worden de verzamelde gegevens over het actuele leer- en ontwikkelingsproces van de leerling geanalyseerd. Deze analyse wordt zo nodig gevolgd door diagnostisch onderzoek. Hieruit wordt duidelijk wat de aard en de eventuele oorza(a)k(en) zijn van de gesignaleerde achterstanden en/of de stagnerende ontwikkeling. Op grond hiervan kan de extra zorg aan de leerling een concrete en passende invulling krijgen.

EnquĂŞte vraag 102

In geval van stagnerende ontwikkeling en/of gesignaleerde achterstanden worden de verzamelde gegevens over het ontwikkelingsproces van de leerling geanalyseerd

103

Deze analyse wordt zonodig gevolgd door een diagnostisch onderzoek

104

Op basis van dit onderzoek kan vastgesteld worden wat de aard en de oorzaak van de stagnerende ontwikkeling of achterstand is

105

Op grond van dit onderzoek krijgt de extra zorg aan de leerling een concrete en passende invulling

Beoordeling Vroegtijdige signalering Stelling 1

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen

Voldaan Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 8.2:

Voldoende

| Basisschool De Zon

58


DEEL C. ZORG EN BEGELEIDING

Indicator 8.3* Planmatige uitvoering zorg

8.3*

De school voert de zorg planmatig uit

Toelichting: Voor alle leerlingen die dat nodig blijken te hebben op grond van de criteria die de school stelt, is tijdig extra zorg gepland. ‘Tijdig’ wil hier zeggen dat er weinig tijd zit tussen de signalering en het begin van de extra zorg. De school kan tevens aantonen dat consequent wordt gewerkt aan de uitvoering van de zorg. Voorts wordt verwacht dat de leraren en/of betrokken functionarissen op basis van de analyse en vastgestelde hulpvraag planmatig te werk gaan. Dat wil zeggen: er zijn concrete doelen geformuleerd, er zijn concreet beschreven activiteiten gepland en het moment en de wijze van evaluatie van de extra zorg zijn vastgelegd. Voorgaande is dusdanig in handelingsplanning beschreven dat het sturend is voor het handelen van de leraren en/of betrokken functionarissen.

Enquête vraag 106

Er is een periodiek zorgoverleg in de school voor het bespreken van leerlingen met extra onderwijsbehoeften

107

Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften worden handelingsplannen opgesteld

108

In deze handelingsplannen worden concrete doelen geformuleerd en activiteiten gepland

109

De intern begeleider ondersteunt leerkrachten bij het opstellen en uitvoeren van deze handelingsplannen

110

Deze handelingsplannen worden door de intern begeleider, de leraar en de ouders geëvalueerd

111

De intern begeleider analyseert regelmatig de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling van alle leerlingen en bespreekt deze met de leerkrachten

112

De intern begeleider voert regelmatig overleg met het management over zorgbeleid op school

113

Bij ernstige leer-/gedragsproblemen worden externe deskundigen ingeschakeld

Beoordeling Planmatige uitvoering zorg Stelling

Voldaan

1

De school planned tijdig de extra zorg voor alle leerlingen die dat nodig blijken te hebben op grond van de criteria die de school stelt

Ja

2

Er zit weinig tijd tussen de signalering en het begin van de extra zorg

Ja

3

De school kan tevens aantonen dat consequent wordt gewerkt aan de uitvoering

Ja

| Basisschool De Zon

59


DEEL E. WET EN REGELGEVING

van de zorg 4

Voor alle leerlingen stelt de school een handelingsplanning dat sturend is voor het handelen van de betrokken leraren en/of functionarissen

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 8.3:

Voldoende

| Basisschool De Zon

60


DEEL C. ZORG EN BEGELEIDING

Indicator 8.4

8.4

Evalueren van de zorg

De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg

Toelichting: De school gaat aantoonbaar na of de doelen van de extra zorg gerealiseerd zijn en of de hulp adequaat was. Deze evaluatie leidt tot beredeneerde keuzes voor het vervolgtraject

EnquĂŞte vraag 114

Handelingsplannen worden structureel geĂŤvalueerd

115

Evaluatie van deze handelingsplannen leiden beredeneerde keuzes voor het gevolg

Beoordeling Evalueren van de zorg Stelling

Voldaan

1

De school gaat aantoonbaar na of de doelen van de extra zorg gerealiseerd zijn en of de hulp adequaat was

Ja

2

De evaluatie leidt tot beredeneerde keuzes voor het vervolgtraject

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 8.4:

Voldoende

| Basisschool De Zon

61


DEEL C. ZORG EN BEGELEIDING

Indicator 8.5

8.5

Samenwerking

De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden.

Toelichting: Op basis van regionale en gemeentelijke afspraken en de ‘sociale kaart’ spant de school zich actief en aantoonbaar in voor een structurele samenwerking met ketenpartners. Doel van de samenwerking is een oplossingsgerichte aanpak voor leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen, waarvoor de oorzaken en oplossingen mede buiten de school liggen. Er zijn leerlingen bij wie de problematiek op een andere manier de kerntaak van de school overschrijdt. Dit is het geval als leerlingen specifieke onderwijsbehoeften hebben waar de school niet aan tegemoet kan komen. Ook dan spant de school zich actief en aantoonbaar in voor samenwerking met Regionale Expertise Centra (REC’s), scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en andere instellingen.

Enquête vraag 116

De school maakt deel uit van een samenwerkingsverband (WSNS)

117

De school werkt samen met REC's en SBO door middel van ambulante begeleiding

118

De school maakt gebruik van de Verwijsindex

119

De school participeert op gemeentelijke niveau in een centrum voor Jeugd en Gezin

Beoordeling Samenwerking Stelling

Voldaan

1

De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden

Ja

2

De school spant zich actief en aantoonbaar in voor samenwerking met Regionale Expertise Centra (REC’s), scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en andere instellingen

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

| Basisschool De Zon

Voldoende

62


DEEL E. WET EN REGELGEVING

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 8.5:

Voldoende

Toelichting: De school kan gebruik maken van de Verwijsindex. Ook is zij aangeloten bij het centrum voor Jeugd en Gezin.

| Basisschool De Zon

63


DEEL D. KWALITEITZORG

Kwaliteitsaspect 9 Kwaliteitzorg De school heeft een systeem voor kwaliteitszorg.

Indicator 9.1 9.1

Inzicht in onderwijsbehoeften

school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie

Toelichting: De school geeft er blijk van kennis te hebben van de kenmerken van haar schoolbevolking. Zij kent de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie en verbindt daaraan aantoonbaar consequenties voor de inrichting van het onderwijs.

EnquĂŞte vraag 120

De school heeft inzicht in de kindkenmerken van haar leerlingenpopulatie

122

De school meet de resutaten aan het eind van de basisschool door middel van een landelijk genormeerde eindtoets

Beoordeling Inzicht in onderwijsbehoeften Stelling 1

De school kent de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie en verbindt daaraan aantoonbaar consequenties voor de inrichting van het onderwijs

Voldaan Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 9.1:

Voldoende

| Basisschool De Zon

64


DEEL D. KWALITEITZORG

Indicator 9.2

9.2

Jaarlijkse evaluatie van de resultaten

De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen

Toelichting: De school meet de resultaten aan het eind van de basisschool door middel van een landelijk genormeerde eindtoets. Indien de school geen landelijk genormeerde eindtoets gebruikt, bepaalt zij minimaal de eindresultaten voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde op basis van een landelijk genormeerd leerlingvolgsysteem. De school vergelijkt de eindresultaten met die van scholen met een vergelijkbare schoolbevolking en met haar eigen doelstellingen hieromtrent. De school evalueert daarnaast de resultaten van haar onderwijs tijdens de schoolperiode voor in ieder geval Nederlandse taal en rekenen en wiskunde. De school trekt - zo mogelijk mede op basis van trendanalyses - uit voornoemde evaluaties conclusies voor de schoolontwikkeling en legt deze vast. Het systematische karakter van de evaluatie blijkt uit de regelmaat en de duidelijk omschreven procedures en criteria.

EnquĂŞte vraag 121 123 124 125

De school analyseert jaarlijks deze kindkenmerken en past daar zonodig de onderwijsbehoefte bij aan De school vergelijkt de eindresultaten met die van scholen met een vergelijkbare schoolbevolking en met haar eigen doelstellingen De school evalueert jaarlijks de resultaten van haar onderwijs op het gebied van Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en begrijpend lezen De school trekt jaarlijks op basis van trendanalyses conclusies voor de schoolontwikkeling en legt deze vast

Beoordeling Jaarlijkse evaluatie van de resultaten Stelling

Voldaan

1

De school meet de resultaten aan het eind van de basisschool door middel van een landelijk genormeerde eindtoets

Ja

2

De school vergelijkt de eindresultaten met die van scholen met een vergelijkbare schoolbevolking en met haar eigen doelstellingen hieromtrent

Ja

3

De school evalueert daarnaast de resultaten van haar onderwijs tijdens de schoolperiode voor in ieder geval Nederlandse taal en rekenen en wiskunde

Ja

4

De school trekt - zo mogelijk mede op basis van trendanalyses - uit voornoemde evaluaties conclusies voor de schoolontwikkeling en legt deze vast. Het

Ja

| Basisschool De Zon

65


DEEL E. WET EN REGELGEVING

systematische karakter van de evaluatie blijkt uit de regelmaat en de duidelijk omschreven procedures en criteria

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 9.2:

Voldoende

| Basisschool De Zon

66


DEEL D. KWALITEITZORG

Indicator 9.3

9.3

Evaluatie van het onderwijsproces

De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces

Toelichting: De school evalueert regelmatig of het onderwijsleerproces voldoet aan dat wat zij hierover in het schoolplan en/of andere schooldocumenten heeft vastgelegd. Een evaluatie omvat het betrouwbaar meten, analyseren en waarderen van het onderwijsleerproces met als doel te komen tot kwaliteitsverbetering van de school. Ook andere belanghebbenden dan directie en team worden bij de evaluatie betrokken (te denken valt aan ouders/verzorgers en leerlingen). De school trekt uit de evaluatie aantoonbaar conclusies voor de schoolontwikkeling. Vereist is dat binnen vier jaar het onderwijsleerproces (nagenoeg) volledig is geëvalueerd.

Enquête vraag 126

De school peilt ten minste één keer per schoolplanperiode de oudertevredenheid met betrekking tot het onderwijsleerproces

127

De school hanteert kijkwijzers tijdens klassenbezoeken

128

De school peilt tenminste één keer per schoolplanperiode de leerlingentevredenheid met betrekking tot het onderwijsleerproces

129

De school trekt uit bovenstaande acties conclusies voor verdere schoolontwikkeling

130

De school wordt één maal per schoolplanperiode bezocht door een visitatiecommissie

Beoordeling Evaluatie van het onderwijsproces Stelling

Voldaan

1

De school evalueert regelmatig of het onderwijsleerproces voldoet aan dat wat zij hierover in het schoolplan en/of andere schooldocumenten heeft vastgelegd

Ja

2

Ook andere belanghebbenden dan directie en team worden bij de evaluatie betrokken (te denken valt aan ouders/verzorgers en leerlingen)

Ja

3

De school trekt uit de evaluatie aantoonbaar conclusies voor de schoolontwikkeling

Ja

4

De school zorgt ervoor dat binnenvier jaar het onderwijsleerproces (nagenoeg) volledig is geëvalueerd

Ja

| Basisschool De Zon

67


DEEL E. WET EN REGELGEVING

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 9.3:

Voldoende

Toelichting: De ouders wordt één keer per twee jaar gevraagd een ouderenquête in te vullen. Tijdens de afgelopen schoolplanperiode is de school bezocht door een visitatiecommissie. Voor de komende periode zijn hierover op Stichtingsniveau nog geen nieuwe afspraken gemaakt. Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

Streefdatum

Status

1

9.3 evaluatie van het onderwijsproces

01-01-2014

Nieuw

| Basisschool De Zon

68


DEEL D. KWALITEITZORG

Indicator 9.4 9.4

Verbeteractiviteiten

De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten

Toelichting: De school werkt op grond van evaluaties beargumenteerd aan verbeteractiviteiten. De school heeft hierin prioriteiten gesteld. De doelen ervan zijn meetbaar en concreet uitgewerkt. Met ‘meetbaar’ wordt hier bedoeld dat de verbeterdoelen zijn geformuleerd in termen van waarneembare effecten. Met ‘concreet’ wordt bedoeld dat de beoogde verbeteringen planmatig zijn uitgewerkt. In deze uitwerking staat aangegeven waarom, waartoe en op welke wijze de school aan de verbeteractiviteiten wil gaan werken, wie waarvoor verantwoordelijk is, wie de uitvoering op zich nemen en op welke wijze de resultaten worden geëvalueerd en geborgd. De school kan tevens aantonen dat een aantal verbeteractiviteiten planmatig is uitgevoerd of dat men daarmee nog bezig is.

Enquête vraag 131

De school stelt op basis van diverse evaluaties een actiepuntenlijst op

132

De school heeft een prioritering aangebracht binnen deze actiepuntenlijst

133

Ieder actiepunt is uitgewerkt volgens een vast format

Beoordeling Verbeteractiviteiten Stelling

Voldaan

1

De school werkt op grond van evaluaties beargumenteerd aan verbeteractiviteiten

Ja

2

De school heeft prioriteiten gesteld aangaande de verbeteractiviteiten. De doelen ervan zijn meetbaar en concreet uitgewerkt

Ja

3

De school kan tevens aantonen dat een aantal verbeteractiviteiten planmatig is uitgevoerd of dat men daarmee nog bezig is

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 9.4:

Voldoende

| Basisschool De Zon

69


DEEL E. WET EN REGELGEVING

Toelichting: Zie verbeteractiviteiten IJkpunt. Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

1 2

9.4 verbetertrajecten Smart maken plannen van aanpak

| Basisschool De Zon

Streefdatum 27-10-2011

Status Nieuw Nieuw

70


DEEL D. KWALITEITZORG

Indicator 9.5 9.5

Kwaliteitsborging

De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces

Toelichting: De school heeft de afspraken en procedures gericht op het behoud van kwaliteit op een concrete en controleerbare manier vastgelegd en gaat systematisch na of betrokkenen nog overeenkomstig de afspraken en procedures handelen. Dit actief vasthouden van de bereikte kwaliteit heeft in ieder geval betrekking op afgesloten verbeteractiviteiten. De school kan ‘het borgen’ zichtbaar maken door de betreffende procedures en afspraken (bij afgesproken verbeteractiviteiten) schriftelijk vast te leggen én door een leidinggevende regelmatig de (nieuwe) gang van zaken te laten toetsen aan de gemaakte afspraken. De schoolleiding bespreekt de uitkomsten van de controleactiviteiten met de leraren.

Enquête vraag 134

De school controleert d.m.v. klassenbezoeken de afgesproken verbeteractiviteiten m..b.t. onderwijsleerprocessen

135

De school bespreekt de uitkomsten van deze contrôleactiviteiten met het team

136

De afgesproken verbeteractiviteiten worden schriftelijk vastgelegd

Beoordeling Kwaliteitsborging Stelling

Voldaan

1

De school heeft de afspraken en procedures gericht op het behoud van kwaliteit op een concrete en controleerbare manier vastgelegd en gaat systematisch na of betrokkenen nog overeenkomstig de afspraken en procedures handelen

Ja

2

De school kan ‘het borgen’ zichtbaar maken door de betreffende procedures en afspraken (bij afgesproken verbeteractiviteiten) schriftelijk vast te leggen én door een leidinggevende regelmatig de (nieuwe) gang van zaken te laten toetsen aan de gemaakte afspraken

Ja

3

De schoolleiding bespreekt de uitkomsten van de controleactiviteiten met de leraren

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

| Basisschool De Zon

Voldoende

71


DEEL E. WET EN REGELGEVING

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 9.5:

Voldoende

Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

1 2

9.5 kwaliteitsborging Kijkwijzer

| Basisschool De Zon

Streefdatum 30-11-2011

Status Nieuw Nieuw

72


DEEL D. KWALITEITZORG

Indicator 9.6

9.6

Verantwoording aan belanghebbenden

De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit

Toelichting: De school informeert de verschillende belanghebbenden (ouders/verzorgers, leerlingen, medezeggenschapsraad, bevoegd gezag en subsidiegever) over de kwaliteit van haar onderwijs (opbrengsten, resultaten van zelfevaluaties en/of externe evaluaties, waaronder inspectierapporten), alsmede over de effecten van de verbeteractiviteiten. Voor een voldoende op deze indicator is in ieder geval de verantwoording naar de ouders/verzorgers op orde. De informatie moet actueel en inzichtelijk zijn, alsmede afgestemd op de doelgroep. De informatie dient, naast de jaarlijkse opbrengsten van het onderwijs, één of meer aspecten van het onderwijsleerproces te bevatten. Hierbij wordt van de school méér verwacht dan het voldoen aan de minimale eisen die hieromtrent aan de schoolgids worden gesteld. Een schriftelijke component (bijvoorbeeld een jaarverslag of zelfevaluatie, een nieuwsbrief, een uitgebreide bijlage in de schoolgids, de website, etc.) kan mogelijk worden gecombineerd met een toelichting op een ouderavond

Enquête vraag 137 138 139

De school verantwoordt zich in de schoolgids over kwaliteit van haar onderwijs en de effecten van de verbeteractiviteiten De school verantwoordt zich in een jaarverslag aan ouders, MR, bevoegd gezag en inspectie over opbrengsten en onderwijsleerprocessen De informatie is actueel, inzichtelijk en afgestemd op de doelgroep

Beoordeling Verantwoording aan belanghebbenden Stelling

Voldaan

1

De school informeert de verschillende belanghebbenden over de kwaliteit van haar onderwijs alsmede over de effecten van de verbeteractiviteiten

Ja

2

De school zorgt ervoor dat de informatie actueel en inzichtelijk is, alsmede afgestemd op de doelgroep

Ja

3

De informatie dient, naast de jaarlijkse opbrengsten van het onderwijs, één of meer aspecten van het onderwijsleerproces te bevatten

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

| Basisschool De Zon

Voldoende

73


DEEL E. WET EN REGELGEVING

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 9.6:

Voldoende

Toelichting: Zie overige verslagen in IJkpunt.

| Basisschool De Zon

74


DEEL D. KWALITEITZORG

Indicator 9.7 9.7

School en samenleving

De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving

Toelichting: De school voldoet voor wat betreft de zorg voor de kwaliteit van dit onderwijs aan de verplichting een visie te ontwikkelen op de wijze waarop ze burgerschap en integratie wil bevorderen en daar op planmatige wijze uitwerking aan geeft in het onderwijs. Eveneens wordt van de school gevraagd transparant te zijn en daarvan verantwoording af te leggen. Ook is van belang dat de school inzicht heeft in de resultaten van het onderwijs, en het aanbod afstemt op specifieke omstandigheden in en rond de school die van belang zijn voor integratie en burgerschap of deze onder druk kunnen zetten. Bij de beoordeling van deze indicator zijn vier aandachtspunten van belang:  De school heeft een visie op burgerschap en integratie, en geeft daar planmatig invulling aan.  De school verantwoordt in schoolplan en schoolgids deze visie en de wijze waarop ze daar invulling aan geeft.  De school evalueert of de voor burgerschap en integratie beoogde doelen worden gerealiseerd.  De school stemt het aanbod mede af op risico’s en ongewenste opvattingen, houdingen en gedragingen van leerlingen rond burgerschap en integratie.

Enquête vraag 140

De school heeft een visie op burgerschap en integratie en geeft daar planmatig invulling aan

141

De school verantwoordt zich in schoolplan en schoolgids deze visie en de wijze waarop zij daar invulling aan geeft

142

De school evalueert op de voor burgerschap en intergratie beoogde doelen worden gerealiseerd

143

De school stemt het aanbod af op risico's en ongewenste opvattingen, houdingen en gedragingen van leerlingen rond burgerschap en integratie

Beoordeling Kwaliteitsborging Stelling 1

De school heeft een visie op burgerschap en integratie, en geeft daar planmatig invulling aan

| Basisschool De Zon

Voldaan Nee

75


DEEL E. WET EN REGELGEVING

2

De school verantwoordt in schoolplan en schoolgids deze visie en de wijze waarop ze daar invulling aan geeft

Nee

3

De school evalueert of de voor burgerschap en integratie beoogde doelen worden gerealiseerd

Nee

4

De school stemt het aanbod mede af op risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en ongewenste opvattingen, houdingen en gedragingen van leerlingen rond burgerschap en integratie

Nee

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Onvoldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator 9.7:

Onvoldoende

Toelichting: De school heeft nog geen visie hieromtrent geformuleerd. Zie actiepunt 2.7 sociale integratie. Gedefinieerde actiepunten: NR

Onderwerp

1 2 3 4

9.7 school en samenleving Evalueren doelen burgerschap Evaluatie actief burgerschap Actief burgerschap en sociale integratie

| Basisschool De Zon

Streefdatum 01-05-2012 30-06-2013 01-03-2012

Status Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

76


DEEL E. WET EN REGELGEVING

Wetten en regels

N1

Schoolgids

Door of namens het bestuur is de vastgestelde schoolgids naar de inspectie gestuurd en deze schoolgids bevat de verplichte onderdelen (WPO, art. 16 en 13).

Beoordeling N1 Schoolgids Stelling

Voldaan

1

De schoolgids is naar de inspectie gestuurd

Ja

2

De schoolgids bevat de verplichte onderdelen (WPO, art. 16 en 13)

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator N1:

Voldoende

| Basisschool De Zon

77


DEEL E. WET EN REGELGEVING

N2

Schoolplan

Door of namens het bestuur is het vastgestelde schoolplan naar de inspectie gestuurd en dit schoolplan bevat de verplichte onderdelen (WPO, art. 16 en 12).

Beoordeling N2 Schoolplan Stelling

Voldaan

1

Het schoolplan is naar de inspectie gestuurd

Ja

2

Het schoolplan bevat de verplichte onderdelen (WPO, art. 16 en 12)

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator N2:

Voldoende

| Basisschool De Zon

78


DEEL E. WET EN REGELGEVING

N3

Zorgplan

Door of namens het bestuur is het vastgestelde zorgplan van het samenwerkingsverband naar de inspectie gestuurd en dit zorgplan bevat de verplichte onderdelen (WPO, art. 19)

Beoordeling N3 Zorgplan Stelling

Voldaan

1

Het zorgplan is naar de inspectie gestuurd

Ja

2

Het zorgplan bevat de verplichte onderdelen (WPO, art. 19)

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator N3:

Voldoende

Toelichting: Het zorgplan is via het WSNS-samenswerkingsverband Weesp e.o. opgestuurd naar inspectie.

| Basisschool De Zon

79


DEEL E. WET EN REGELGEVING

N4

Onderwijstijd

De geplande onderwijstijd voldoet aan de wettelijke vereisten (WPO, art. 8).

Toelichting: De school biedt in de bovenbouw minimaal 1000 uur per groep of minimaal 4000 uur voor de bovenbouw als geheel aan; bij een eventueel tekort kan de school aantonen dat de uren in het verleden dan wel de voorgenomen uren in de toekomst compenseren. De school heeft voor de groepen 3 tot en met 8 maximaal zevenmaal een vierdaagse schoolweek ingeroosterd. Beoordeling N4 Onderwijstijd Stelling

Voldaan

1

De school biedt in de bovenbouw minimaal 1000 uur per groep of minimaal 4000 uur voor de bovenbouw als geheel aan; bij een eventueel tekort kan de school aantonen dat de uren in het verleden dan wel de voorgenomen uren in de toekomst compenseren

Ja

2

De school heeft voor de groepen 3 tot en met 8 maximaal zevenmaal een vierdaagse schoolweek ingeroosterd

Ja

Door IJkpunt berekende eindresultaat:

Voldoende

Door directeur bevestigde eindresultaat indicator N4:

Voldoende

| Basisschool De Zon

80

Rapport aan de inspectie uit IJkpunt  

Geachte heer/mevrouw, Hierbij treft u het rapport voor de inspectie aan, zoals dat voor onze demoschool Basisschool De Zon volautomatisch i...

Rapport aan de inspectie uit IJkpunt  

Geachte heer/mevrouw, Hierbij treft u het rapport voor de inspectie aan, zoals dat voor onze demoschool Basisschool De Zon volautomatisch i...

Advertisement