Page 1

jaarverslag 2014


Inhoud 1. Voorwoord

3

2.

4

Doelstellingen 2014 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.

Jaaractieplan 2014 Studiegebieden en werkgroepen Procescontrole en jaaractieplan 2015 Inzetten op PR, communicatie en verbreding Decretale opdracht III: “de opwaardering van het technisch onderwijs en het beroepsonderwijs”

4 4 4 4 5

Projectresultaten 2014

7

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22

8 10 13 17 19 20 22 25 27 29 30 32 35 37 40 42 44 45 46 48 49 50

Projectgroep Nieuwe autotechnieken Projectgroep Diagnose Car Projectgroep Duurzame technieken Projectgroep Bouwtechnieken Projectgroep Veiligheid Projectgroep Bouwplan Projectgroep Interieurafwerking Projectgroep Werken op hoogte Projectgroep Kunststoffen Projectgroep Non wood aluminium Projectgroep Elektrotechniek Projectgroep Automatisering Projectgroep RX lassen Projectgroep Basisattitude Projectgroep Zorgmethodieken Projectgroep Horeca Projectgroep Voedingsindustrie Projectgroep Logistiek Projectgroep Techniek is sjiek Projectgroep VDAB 72 uren Projectgroep Handel Projectgroep Provincie overschrijdende projecten

4.

Financieel verslag 2014

52

5.

Samenstelling Raad van Bestuur

53

6.

De rode loper in 2014

54

6.1 6.2 6.3 6.4

Events RTC haalde de pers RTC op bezoek bij Werkgroepen

54 56 56 57

1


2


1

Voorwoord

Het is een understatement om te zeggen dat 2014 een bijzonder jaar was. Het was een jaar met zeer veel beweging. Een jaar vol spanning en onzekerheid over wat komen zou. Eind december 2014 viel het verdict vanuit onze regering: de RTC’s overleven de besparingsronde maar moeten tot 50% inleveren in de toekomst. Dit wordt een ware uitdaging, maar één die we zeker niet uit de weg gaan en waar we met volle kracht op inzetten! RTC blijft door deze besparingsmaatregel niet bij de pakken zitten en scherpt met een grote gedrevenheid de banden extra aan met de Provincie, bedrijven, intermediaire organisaties, sectoren. We hopen daarbij bondgenoten te vinden om vooralsnog de decretale opdrachten in de toekomst met verve uit te voeren. Als kleine garnaal in een zee van vzw’s blijven we overtuigd in onze meerwaarde als REGISSEUR op het snijvlak onderwijs en arbeidsmarkt. Naast en met ons streven vele andere organisaties dezelfde ambitie na om de kloof tussen beide werelden te dichten. Vanuit de unieke positie van RTC als regisseur de techniek van de 21ste eeuw uit de bedrijven binnen brengen bij de scholen en druppelsgewijs bij de basisscholen. De afgelopen jaren zijn we er ook meer en meer in geslaagd om bedrijven te overtuigen van hun win-win op langere termijn en we mobiliseerden hen om mee te investeren in de jongeren die nu nog op de schoolbanken zitten, en die straks hun technologische machineparken bedienen. Bedrijf en school, het blijft een bijzondere tandem maar het is de ideale combinatie om de maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen technisch te overmeesteren. We richten ook een woord van dank aan het ondersteunende bestuur, onze partners en het RTC-team voor het realiseren van het jaaractieplan 2014. In 2015 zullen we nog meer de krachten en middelen moeten bundelen om de RTC-opdracht ten volle kwalitatief te kunnen uitvoeren. De RTC-opdrachten dienen geheroriënteerd te worden en in 2015 wordt de basis gelegd voor een nieuwe RTC- beheerperiode van 5 jaar.

Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen Januari 2015

3


2 2.1

Doelstellingen 2014

Jaaractieplan 2014

Het jaaractieplan 2014 werd samengesteld vanuit een bespreking van de projectvoorstellen per werkgroep. Op 26/11/2013 werd het jaaractieplan 2014 goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Nadien kregen we een definitieve goedkeuring door het Departement Onderwijs op 10/01/2014. Het totaal voorziene RTC-budget werd begroot op 653.352,00 EUR. 45% van het totale budget is voorzien voor structurele uitgaven (werking + personeel). Het jaaractieplan plande 62 projecten voor een totaalbudget van 357.234 EUR (55% van het totaalbudget). 24 % van dit projectbudget is voorzien voor de zachtere studiegebieden. 44 % is voorzien voor de hardere studiegebieden en 40 % werd als studiegebied overschrijdend ingedeeld. Er is tenslotte een globale cofinanciering van 55 % .

2.2 Studiegebieden en werkgroepen RTC West-Vlaanderen richt haar acties naar 10 studiegebieden. Voor elk studiegebied bestaat er een respectievelijke werkgroep waar de lopende projecten geëvalueerd worden en nieuwe projectvoorstellen worden toegelicht. De keuze voor deze studiegebieden/werkgroepen vloeit voort uit het strategisch plan 2011-2015. Zoals voorzien in de beheersovereenkomst worden op werkgroep niveau de opportuniteitscriteria besproken. Deze zijn: doel en meerwaarde, openheid naar de scholen, verantwoording van de middelen, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, projectgebonden cofinanciering, nascholing en transport. Volgende werkgroepen en sub werkgroepen maken deel uit van het aanbod in West-Vlaanderen: Auto, Bouw, Elektriciteit, Hout, Mechanica, Voeding, Personenzorg, Schilderen & Decoratie, Koeling en warmte, Handel. Data vergaderingen en verslaggeving van deze respectievelijke werkgroepen zijn terug te vinden op: www.rtcwestvlaanderen.be/werking/werkgroepen/

2.3 Procescontrole en jaaractieplan 2014 Met de nieuwe beheersovereenkomsten werd ook de controleprocedure op de RTC’s gewijzigd. Sinds 2011 wordt er gewerkt volgens een processchema waarbij een projectidee (werkgroep niveau) een weg volgt tot projectontwerp (Raad van Bestuur) en projectvoorstel (Departement). Uiteindelijk krijgt alles z’n plaats in het jaaractieplan. Op elk respectievelijk niveau worden de opportuniteitscriteria, de projectcriteria en de conformiteitcriteria afgetoetst vooraleer het jaaractieplan van het daaropvolgende jaar kan worden goedgekeurd.

2.4

Inzetten op PR, communicatie en verbreding

De juiste boodschap brengen bij de juiste persoon. Het blijft voor RTC een uitdaging om het aanbod tot bij de juiste leerkracht en uiteindelijk ook de leerling te brengen. De website met opleidingsdatabank en de maandelijkse e-nieuwsbrief blijft het instrument bij uitstek om dit doel te dienen. RTC steekt dan ook heel wat energie in het brengen van actuele en concrete info. Bovendien krijgen RTC-partners de kans om relevante informatie, acties, evenementen, … te laten posten op de RTC-website of te verspreiden via onze nieuwsbrief. Op de RTC-website zijn januari en september elk jaar twee belangrijke maanden met een hoog aantal bezoekers.

4


September is zoals steeds een piekmoment met 2000 unieke bezoekers. Gemiddeld bereikten we in 2014 iets minder bezoekers dan vorig jaar door de uitzonderlijke piek die we vorig jaar in november 2013 kenden. Toch is er nog steeds een stijging waar te nemen vergeleken met de eerste resultaten uit 2012 waar we max. 1200 bezoekers telden. Dit betekent dat onze website een vaste waarde blijft voor nieuws op het snijvlak onderwijs en arbeidsmarkt. Ook het hoge aantal nieuwe gebruikers bewijst dat de RTC-website actueel is en blijft. Onze nieuwsbrief werd elke maand behalve in de zomervakantie uitgestuurd naar gemiddeld 2100 personen. Deze werd door gemiddeld 530 (25 %) personen geopend en daarvan klikten bijna 124 personen (6%) door op artikelen. Hiermee heeft de nieuwsbrief een iets groter bereik dan vorig jaar.

Communicatieplan RTC West-Vlaanderen werkt er aan om zichzelf op de kaart te zetten en wil de rol als DE regisseur op het snijvlak onderwijs & arbeidsmarkt waar maken. Vanuit die ambitie hebben we in 2013 een communicatieplan opgesteld waarbij we met verschillende, eenvoudige en goedkope communicatiemiddelen willen communiceren. Dit gaat van netwerken op studiedagen tot bijwonen van directievergaderingen tot bedrijven en scholen bezoeken. Kortom we willen een wisselwerking met zoveel mogelijk partners. In 2014 deden we ook een oproep naar scholen om RTC uit te nodigen op hun pedagogische studiedag. In dit kader werd reeds 1 bezoek uitgevoerd en dit bleek zowel verrijkend voor de RTC-consulent als voor het leerkrachtenkorps. Verder blijven we inzetten op sociale media. Dankzij het intensieve posten van berichten (88 items) op Facebook behaalden we reeds 156 vind-ik-leuks. We namen in 2014 ook een voorzichtige start op Twitter met 8 tweets en 57 volgers.

5


2.5 Decretale opdracht III: “de opwaardering van het technisch onderwijs en het beroepsonderwijs” STEM-platform, STEM-acties, STEM-academies… alles wat klinkt als Sciene Technology Engineering Mathematics is de tendens die we dienen te volgen met deze decretale opdracht. We merken een stijgende bekendheid en belangstelling van ons handelsmerk “TECHNIEK IS SJIEK” bij de scholen en stellen vast dat het concept zich uitspreidt als een olievlek in het West-Vlaamse onderwijs-bedrijvenlandschap, wat ons zeer tevreden stemt! Een toekomstige RTC-werking houdt in de (project)werking best rekening met een jongere doelgroep, het verbreden van het aanbod en een efficiëntere samenwerking op Vlaams niveau. Het maakt een (toekomstige) RTC-werking maatschappelijk relevant. Een oud zeer blijft: “Hoe kunnen we de ouders overtuigen dat Technisch onderwijs een boeiende en toekomstgerichte studiekeuze is?”. We blijven op dezelfde nagel kloppen: “De ouders overtuigen van de voordelen van een technische opleiding!”. “Techniek is sjiek” krijgt na 2 jaar een breder draagvlak, en wordt vooral gesmaakt door de basis- en secundaire scholen die gratis promomateriaal aanvragen ter ondersteuning van hun lokale acties ten voordele van het Technisch onderwijs. Daarnaast blijven wij voluit de kaart trekken voor de leerkrachten techniek met onze TOM’s. Techniek op het menu biedt de leerkrachten een opleiding in een technisch bedrijf naar keuze. Wij pogen de ouders ook te bereiken via een aanbod naar hun kinderen, maar dit is nog steeds geen sinecure. Dit jaar helpt RTC de techniekacademies mee ondersteunen. Deze zijn in volle bloei met reeds 52 academies verspreid over de provincie en een bereik van 1450 kinderen. De techniekacademies willen de jongeren op vroege leeftijd prikkelen met techniek en hen een boeiende kijk op Techniek en Technologie meegeven zodat de optie om vroeg of laat een keuze te maken voor een Technische loopbaan versterkt wordt. 12 woensdagnamiddagen worden zij ondergedompeld in de wereld van techniek en zij doen ook een bedrijfsbezoek.

"Roderik vindt de techniekacademie heerlijk. Ook naar het bedrijfsbezoek ziet hij uit. Geen idee welke verwachtingen hij heeft. Hij heeft kennelijk veel (interesse in) aan de randinformatie die verschaft wordt via de projecten. Zijn studiekeuze wordt hierdoor beïnvloed.”

"Proficiat met jullie leuk initiatief. Mijn zoon geniet er ten volle van!"

6


3

Projectresultaten 2014

Interpretatie van de resultaten: schoolparticipatie (idealiter):

Bereik t.o.v. aantal scholen in theorie op basis van gegevens Departement Onderwijs

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

Bereik t.o.v. aantal scholen cfr projectdoelstelling: vb. opleidingsbudget, maximum aantal opleidingen die kunnen voorzien worden door de projectpartner,‌

Aantal unieke instellingen:

Effectief bereik scholen (optelsom leerlingen en leerkrachtenopleidingen)

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen):

Percentage = aantal unieke instellingen / schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen) x 100 Bereik t.o.v. aantal scholen cfr projectdoelstelling: vb. opleidingsbudget, maximum aantal opleidingen die kunnen voorzien worden door de projectpartner,‌

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten:

aantal opleidingsdagen vermenigvuldigd met aantal aanwezige leerkrachten

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen:

aantal opleidingsdagen vermenigvuldigd met aantal aanwezige leerlingen

Aantal dagen ontleend (mobiel pakket):

aantal dagen dat een mobiel pakket ontleend is

7


3.1

Projectgroep Nieuwe autotechnieken

Gegevensdatabank Auto RTC West-Vlaanderen | Autodata schoolparticipatie (idealiter):

17

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

17

Aantal unieke instellingen:

17

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

100%

In samenwerking met Autodata wordt een technische informatiedatabase voor de garagesector ter beschikking gesteld aan de scholen. Die databank omvat de exacte gegevens en duizenden tekeningen voor afstelling, emissies, onderhoud en reparatie voor Europese en Aziatische voertuigen van de laatste 30 jaar. Het stelt de leerlingen in staat zelfstandig de nodige handelingen te stellen bij het werken aan of diagnosticeren van een wagen.

8


Autoweb RTC West-Vlaanderen | Educam schoolparticipatie (idealiter):

17

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

17

Aantal unieke instellingen:

10

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

58.82%

Met het project Autoweb biedt Educam aan leerkrachten en leerlingen uit de derde graad TSO en BSO een leerplatform aan die inzet op de nieuwste technologieën binnen autotechniek. Zo kan een leerkracht eigentijdse leermiddelen op maat aanbieden aan zijn of haar leerlingen. De inhoud van de modules variëren van klimaatbeheersing, diagnose, common rail, multiplex tot hybride technologie. Het interactieve maakt de leerstof bevattelijk, visueel en aantrekkelijk voor de leerling.

Koetswerk@School RTC West-Vlaanderen | Educam schoolparticipatie (idealiter):

6

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

4

Aantal unieke instellingen:

4

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

100,00 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

33

Op deze ééndaagse opleiding wordt het traject van een virtuele ongevalswagen gevolgd vanaf het invullen van het Europees aanrijdingsformulier tot de afhandeling. De leerlingen moeten zowel handmatig als digitaal een prijsofferte maken, deze bespreken met een "Expert" om tenslotte te komen tot het opmaken van een werkplan. De opleidingsinhoud is een minimum aan theorie en vooral gericht op het praktische en heeft tot doel de leerlingen op een speelse manier bewust te maken van de nieuwe technieken.

9


3.2

Projectgroep Diagnose Car

Hybride Certificering RTC West-Vlaanderen | Educam schoolparticipatie (idealiter):

16

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

16

Aantal unieke instellingen:

10

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

62,50%

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

205

De opleidingen richten zich op het hoogtechnologische aspect binnen autotechniek, met grote focus op hybride en het veilig kunnen werken eraan. Door beroep te doen op Educam slagen we erin deze nieuwe technologieĂŤn kwalitatief over te brengen naar leerlingen en leerkrachten en komt veiligheid op de eerste plaats.

10


Diagnose Car RTC West-Vlaanderen | RTC Netwerk | Febiac Job on Wheels | Suzuki | Ford | Hyundai | D’Ieteren Auto | Dacia | Kia | Subaru | Volvo | Peugot | Fiat | Mini | Audi | Toyota | Citroën | BMW | Opel | Renault | Mercedes-Benz | TAE | GMTO | Bosch | Hella Gutmann | Würth | Doyen | Delphi | Sergoyne | Vialle | LPG Van Meenen | Van Heck Interpieces | Viaene | Thomas More Hogeschool | VIVES Hogeschool | Karel de Grote Hogeschool schoolparticipatie (idealiter):

16

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

16

Aantal unieke instellingen:

15

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

93.75% De technologie evolueert zo snel in de auto-industrie dat jongeren al vanop de schoolbanken doordrongen moeten raken van de nieuwste technologieën. Het project Diagnose car doet dit door het ter beschikking stellen van moderne auto’s met CAN-bustechnologie, diagnoseapparatuur en technische gegevens van de verschillende automerken alsook door Train the trainersessies voor leerkrachten te organiseren. Zo verwerven leerlingen de nodige basiscompetenties en blijven scholen bij in een snel evoluerende sector.

“Laat het een project zijn die blijft duren en blijft groeien !” Een dergelijk project is heel leerrijk voor de studenten! Airco RTC West-Vlaanderen | RTC Netwerk | Educam | VDAB schoolparticipatie (idealiter):

17

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

17

Aantal unieke instellingen:

13

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

76,47%

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

165

Werknemers in garagebedrijven die aan klimaatregelingssystemen van voertuigen werken, moeten in het bezit zijn van dit certificaat 'terugwinning koudemiddel'. Voor leerlingen uit autotechnische richtingen is het bezit van dit certificaat een duidelijke meerwaarde. Met dit project krijgen de leerlingen uit autotechnische richtingen de kans het certificaat te behalen tijdens hun opleiding.

11


Electude RTC Netwerk schoolparticipatie (idealiter):

17

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

8

Aantal unieke instellingen:

8

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

100,00%

Met het project E-learning Autotechniek willen we aan leerkrachten en leerlingen uit de derde graad TSO en BSO een LCMS ( Learning Content Management System) aanbieden waarin alle bestaande online opleidingen betreffende autotechniek geĂŻntegreerd worden. Het LCMS bevat korte modules waaruit de leerkracht leerarrangementen op maat voor zijn leerlingen zal kunnen samenstellen. Zo kan een leerkracht eigentijdse leermiddelen op maat aanbieden aan zijn of haar leerlingen.

Basis Elektriciteit RTC West-Vlaanderen | RTC Netwerk | Educam | Febiac schoolparticipatie (idealiter):

17

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

17

Aantal unieke instellingen:

7

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

41,18%

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten

21

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

86

In de autosector voltrekt zich een ongeziene technologische evolutie. Om de evolutie te kunnen volgen is een stevige basiskennis elektrotechniek onontbeerlijk. Dikwijls wordt er vastgesteld dat die leerstof moeilijk te vatten is. FEBIAC en EDUCAM in partnerschap met de provinciale RTC’s en de bevoegde overheden zetten deze actie op het getouw, bestaande uit een didactische basiskit met demobord en componenten, handboeken en TTT.

12


3.3

Projectgroep Duurzame technieken

Duurzaam Bouwen en Thermografie RTC West-Vlaanderen | FVB/Edutec schoolparticipatie (idealiter):

11

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

10

Aantal unieke instellingen:

8

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

80,00 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

120

Om te voldoen aan de Europese richtlijnen van 2020 moeten woningen een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie (verwarmingsinstallatie, ventilatie, zonne-energie) halen. Tijdens deze opleiding worden de algemene basisprincipes van duurzaam bouwen belicht. Duurzaam bouwen betekent ook zorg voor detail. Samen met de deelnemers wordt aan de hand van praktijkgerichte oefeningen dieper ingegaan op bouwknopen en typedoorsnedes. Ten slotte leren de deelnemers hoe de correcte uitvoering kan gecontroleerd worden met een thermografische camera en een blowerdoor. Â

13


De woning van 2020 RTC West-Vlaanderen | VDAB | Steunpunt Duwobo | Bostoen | Unilin schoolparticipatie (idealiter):

39

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

39

Aantal unieke instellingen:

21

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen):

53,85%

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten:

206,5

De Vlaamse Overheid heeft een ambitieus doel: een energiezuinige woning voor elke Vlaming tegen 2020. Uiteraard heeft men daar goed opgeleide bouwvakkers voor nodig. Met dit project willen we leerkrachten en ook leerlingen onderdompelen in de thematiek van het duurzaam bouwen. Na een theoretische opleiding voor leerkrachten hout/bouw boden we 2 verschillende praktijksessies aan waarin we alle facetten rond duurzaam bouwen behandelen. Deze waren toegespitst op ruwbouw/afwerking en timmerwerk/schrijnwerk. Na de opleiding voor leerkrachten kan men aan de slag met de leerlingen via VDAB 72-uren. We organiseerden in 2014 ook enkele gerichte werfbezoeken voor leerkrachten ism de bedrijven Bostoen, Unlin en Wienerberger. Samen met Bostoen/Unilin en enkele leveranciers zetten we ook een project op waarbij scholen hun eigen passiefhuisje konden bouwen met de nodige theoretische achtergrond en enkele gesponsorde materialen.

Didactische installatie PV RTC West-Vlaanderen | Darvan/Smartroof schoolparticipatie (idealiter):

23

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

14

Aantal unieke instellingen:

6

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

42,86 %

Aantal dagen ontleend (mobiel pakket)

68

De kennis bij leerlingen over zonne-energie is beperkt tot de basisprincipes. Er zijn onder andere kennisproblemen rond aansluiten verdeelkast, foutzoeken kapotte cellen, herstelwerken, schakelen, opbrengstverschillen door externe omstandigheden (schaduw, bouwtechnische oorzaken). Scholen kunnen via RTC een mobiele didactische PV-installatie op een aanhangwagen ontlenen en in school gebruiken om leerlingen de praktijk te tonen.

14


Hernieuwbare Energie: wind & meer RTC West-Vlaanderen | Power-Link, Universiteit Gent | Greenbridge schoolparticipatie (idealiter):

23

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

23

Aantal unieke instellingen:

15

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

65,22%

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten

6,5

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

92,5

In een maatschappij waarin fossiele brandstoffen steeds schaarser worden moeten we ons concentreren op hernieuwbare energietechnologieën. Steeds meer bedrijven richten zich op deze technologieën en ondervinden de grootste moeite om werknemers te vinden die hier reeds vertrouwd mee zijn. Met dit project wilden we in eerste instantie via een tweedaagse opleiding de leerkrachten inwijden in HNE-technologieën (warmtepompen (+ geothermie), biomassa, waterkracht (+ golfslag en getijden), zonne-energie). We focusten ons hiernaast ook in het bijzonder op Windenergie. Daarna voorzagen we ook een korte inwijding van een halve dag voor de leerlingen. We brachten hen ook in contact met enkele bedrijven die actief zijn in deze sector. In 2014 was er ook de mogelijkheid om een leerlingensessie te volgen in het kader van het brugproject "Het elektrisch net, een spannend web. Dit project maakt leerlingen wegwijs doorheen de complexe materie van elektrische netten. Tijdens een interactieve workshop worden de studenten mee op sleeptouw genomen door een gedetailleerde maquette die het elektrisch net in vereenvoudigde vorm voorstelt.

Thermografie IR RTC West-Vlaanderen | Testo schoolparticipatie (idealiter):

30

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

15

Aantal unieke instellingen:

6

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

40,00 %

Aantal dagen ontleend (mobiel pakket)

80

RTC stelt het ganse jaar gratis 4 camera’s ter beschikking. Scholen die de TTT volgden kunnen de camera’s ontlenen.

15


Nieuwe technologieĂŤn in koeling & warmte RTC West-Vlaanderen | Van Marcke College schoolparticipatie (idealiter):

6

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

6

Aantal unieke instellingen:

5

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

83,33%

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

85

De sector koel- en warmtetechnieken evolueert constant met duurzaamheid als centraal aandachtspunt. Deze nieuwe technologieĂŤn - zoals thermische zonne-energie, warmtepompboiler, woningventilatie en regenwaterrecuperatie - staan centraal in een reeks praktijkgerichte opleidingen ism Van Marcke College.

16


3.4

Projectgroep Bouwtechnieken

Asbestherkenning RTC West-Vlaanderen | FVB/Edutec schoolparticipatie (idealiter):

11

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

10

Aantal unieke instellingen:

8

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

80,00 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

114

De renovatiemarkt is een markt in groei. In oudere gebouwen werd echter nog veelvuldig gebruik gemaakt van asbesthoudende materialen. Het doel van deze leerlingenopleiding is een praktische voorstelling te geven van de verschillende mogelijke items omtrent asbest.

17


CE Markering ramen en deuren RTC West-Vlaanderen | OCH schoolparticipatie (idealiter):

25

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

7

Aantal unieke instellingen:

7

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

100,00 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

83

Sinds 1 februari 2010 dienen alle ramen en deuren die in de landen van de Europese Unie op de markt worden gebracht, voorzien te zijn van een CE-merkteken. Bepaalde prestatie-eisen (U-waarde, wind- en waterdichtheid, ...) zullen moeten aangetoond worden volgens de richtlijnen van de Europese norm die omgezet werd in een Belgische norm. Ook de jongeren die uitstromen uit de houtopleiding zullen hiermee worden geconfronteerd. Door een nauwe samenwerking met partners die over de expertise en de infrastructuur beschikken omtrent de CE-markering van ramen en deuren, kunnen leerlingen en leerkrachten geïnformeerd en bijgeschoold worden. Na de opleiding hebben de deelnemers inzicht in de CE-markering van ramen en deuren, kennen ze de te volgen stappen om tot een goedgekeurd raam te komen en hebben ze de testing praktisch uitgevoerd op een door hen zelf gemaakt raam.

Riolering RTC West-Vlaanderen | Vlario schoolparticipatie (idealiter):

19

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

8

Aantal unieke instellingen:

7

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

87,50 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

60,5

Vlario, het expertisecentrum inzake rioleringen is steeds op de hoogte van de recentste regelgeving en is daarom de perfecte partner om de kennis van leerlingen bouw over riolering op te krikken. We planden infosessies van een 1/2 dag. Op het programma stond: de Vlaamse wetgeving voor het integraal waterbeleid en de materialenleer voor rioleringswerken op privaat domein. Er worden ook enkele praktische leidraden aangereikt. Via cases wordt de theorie in de praktijk gebracht. Leerlingen leren fouten opsporen bij de aansluiting van het leidingstelsel. Men leert ook bij over de keuring van het rioleringsstelsel.

18


3.5

Projectgroep Veiligheid

Koffers veiligheid en milieu RTC West-Vlaanderen | Educam schoolparticipatie (idealiter):

17

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

17

Aantal unieke instellingen:

1

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

5,88 %

Aantal dagen ontleend (mobiel pakket)

10

EDUCAM stelt 4 koffers met diverse didactische opstellingen ter beschikking waarmee o.a. hef- en tiltechnieken en het gebruik van PBM’s gedemonstreerd kan worden. Leerkrachten volgen een nascholing over het gebruik van deze koffers en ontvangen een handboek om de tools en technieken optimaal te benutten. Nadien kunnen de veiligheidskoffers ontleend worden als didactische ondersteuning in de praktijk en theorielessen rond veiligheid.

Organisatie B-VCA examen RTC West-Vlaanderen | PVI Antwerpen | Onderwijsinstellingen schoolparticipatie (idealiter):

65

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

65

Aantal unieke instellingen:

43

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

66,15 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

656

Al een aantal jaar voorziet het RTC het B-VCA examen voor een grote groep leerlingen uit het 5de jaar BSO/TSO, Se-n-se, CLW en BuSO. Het examen wordt afgenomen door het PVI uit Antwerpen. Het RTC volgt de inschrijven op en staat in voor de praktische organisatie van het examen. Het B-VCA examen is een rechtstreekse opdracht van het departement Onderwijs en vindt jaarlijks plaats. Iedere leerling krijgt één kans, indien hij of zij niet geslaagd is kan er nog tegen betaling worden deelgenomen aan een herexamen. Er is ook een e-learning pakket ontwikkeld dat scholen kosteloos kunnen aanvragen ter voorbereiding van het examen. Scholen kunnen ook nog steeds opteren voor een boek voor hun leerlingen. Het slagingspercentage van de leerlingen varieert steeds rond de 60%.

19


3.6

Projectgroep Bouwplan

MTU: Mobiele topografische eenheid RTC West-Vlaanderen | CouderĂŠ schoolparticipatie (idealiter):

13

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

13

Aantal unieke instellingen:

5

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

38,46 %

Aantal dagen ontleend (mobiel pakket)

78

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten

5

De Mobiele Topografie Unit (MTU) biedt een overzicht van de huidige topografische technologieĂŤn en kan door het mobiele karakter van de unit op een zeer gemakkelijke manier overal naartoe gebracht worden. Leerkrachten die het materiaal willen gebruiken dienen reeds een opleiding gevolgd te hebben. In 2014 werd ook ingezet op een leerkrachtenopleiding om te leren werken met het totaalstation.

20


Trappensoftware RTC West-Vlaanderen | CBA schoolparticipatie (idealiter):

20

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

12

Aantal unieke instellingen:

5

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

41,67 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten

6

Softwarepakketten worden meer en meer geïntegreerd in het bedrijfsleven om de kwaliteit en de kwantiteit van het productieproces te verhogen. Van werknemers en projectleiders wordt dan ook verwacht deze instrumenten en werkmethodes te beheersen. Door het softwarepakket Compass te introduceren in de scholen kunnen leerkrachten hun leerlingen laten kennismaken met één van de bestaande trappensoftwarepakketten. Deze kennis kunnen zij later gebruiken op de werkvloer tijdens een stage of als werknemer. We organiseren een theoretische gecombineerd met een praktische opleiding. Na deze dagopleiding is de leerkracht in staat zelfstandig met de software van Compass te kunnen werken; een volledige trap uit te tekenen.

21


3.7

Projectgroep Interieurafwerking

Decoratieve technieken RTC West-Vlaanderen | Boss Paints schoolparticipatie (idealiter):

7

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

7

Aantal unieke instellingen:

2

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

28,57 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

14

Het kunnen plaatsen van specifieke borsteltechnieken of stuctechnieken is voor vele vaklui een extra troef en bewijs van vakmanschap. In scholen ontbreekt dikwijls de nodige know-how en het dure materiaal. Met deze opleiding kunnen we tegemoetkomen aan dit probleem.

Nieuwe spuittechnieken RTC West-Vlaanderen | Caparol

22

schoolparticipatie (idealiter):

7

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

7

Aantal unieke instellingen:

4

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

57,14%

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

4


Het is belangrijk dat de schilder/decorateur mee is met de nieuwste technieken in hun domein. Luchtondersteunende en verwarmde spuittechnieken zijn nieuwe technieken die de leerlingen zeker niet mogen onthouden worden. Door een hoger rendement, minder afval, tijdswinst en minder belastend voor de schilder zijn het technieken die in de toekomst zeker hun ingang zullen vinden in het werkveld. Scholen hebben niet altijd de apparatuur om dit aan te leren.

Basis Elektriciteit voor de houtbewerking RTC West-Vlaanderen | Santens Metaalwaren schoolparticipatie (idealiter):

20

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

20

Aantal unieke instellingen:

11

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

55,00 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten

13

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

11

Het plaatsen van een houten poort die elektrisch open en dicht gaat; lampjes in de keukenkast; het motorisch openen van meubelelementen zoals lades zijn maar enkele voorbeelden waar de hedendaagse schrijnwerker mee te maken heeft. De kennis van oa enkele elektrische schakelingen is een zeer grote meerwaarde voor de meubelmaker/schrijnwerker. Tijdens deze praktische dag komen zowel exterieur als interieur beslag aan bod. Er wordt ook een TTT ingericht.

Labo Houttechnologie RTC West-Vlaanderen | HoGent schoolparticipatie (idealiter):

14

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

4

Aantal unieke instellingen:

2

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

50,00 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

15.5

De kwaliteit van producten voortdurend verbeteren, is een uitdaging van elke dag. Deze drang naar innovatie kan niet gerealiseerd worden zonder een gedegen materialenkennis en kennis van diverse afwerkingstechnieken. Waar vroeger bij automatisering, zowel in de meubelsector als in de geïndustrialiseerde schrijnwerkerijsector, vooral de nadruk werd gelegd op seriewerk, is het nu vooral de flexibiliteit van de productie die de boventoon haalt. Deze flexibiliteit kan slechts worden bekomen door de informatisering van het volledig productieproces. De opleiding houttechnologie aan de Hogeschool Gent stel haar labo's materiaalondersoek, CNC, CAD/CAM en haar hypermoderne spuitcabine open voor alle leerlingen hout 3° graad secundair onderwijs. Via workshops kunnen de leerlingen kennis maken met de meest recente apparatuur en moderne technologieën rond materiaalonderzoek, afwerkingtechnieken en automatisering in de houtsector.

23


Behangen van vliesbehang RTC West-Vlaanderen | Masureel schoolparticipatie (idealiter):

x

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

x

Aantal unieke instellingen:

x

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

x

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten

x

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

x

Omwille van herstructurering in het bedrijf en herhaaldelijk personeelsverloop zijn de geplande opleidingen niet doorgegaan.

Leggen van linoleum RTC West-Vlaanderen | Forbo schoolparticipatie (idealiter):

7

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

7

Aantal unieke instellingen:

6

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

85,71 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

52

Het leggen van linoleum geeft een vakman behoorlijk wat uitdagingen. Naast een goeie voorbereiding van de ondergrond en de behandeling van het linoleum volgt er een secure plaatsingsprocedure. Het hoe wordt uitgelegd tijdens een 1 daagse praktijkopleiding op school.

Spuiten lakken/vernissen RTC West-Vlaanderen | Duthoo Coatings schoolparticipatie (idealiter):

27

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

10

Aantal unieke instellingen:

10

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

100,00 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

78

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten

13

Een meubel afwerken op een professioneel , milieuvriendelijk en veilige manier, geeft de vakman behoorlijk wat uitdagingen. Iedere bedrijfsleider beseft dat de flexibiliteit van het afwerken van een meubel in eigen beheer een enorme meerwaarde is in de organisatie van een bedrijf dat competitief wil meedingen. Het eindresultaat is enorm afhankelijk van tal van factoren: de correcte voorbereiding van het hout, de gebruikte afwerkingsproducten, de spuittechniek, de omgevingsfactoren,… Daarbij komt dat er geen specifieke opleiding bestaat voor meubelspuiter. Daarom groeit veelal een medewerker binnen een schrijnwerkerij/interieurbedrijf in deze functie door, en dit met vallen en opstaan… Door middel van een intensieve dagopleiding wil deze opleiding de deelnemers een grondige basis bijbrengen m.b.t. het kwalitatief spuiten van een meubel.

24


3.8

Projectgroep Werken op hoogte

Rolsteiger RTC West-Vlaanderen | FVB | Edutec schoolparticipatie (idealiter):

10

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

9

Aantal unieke instellingen:

8

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

88,89 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

89

Deze opleiding is bedoeld voor de toekomstige werknemer die voornamelijk met rolsteigers in contact zal komen. We denken hier hoofdzakelijk aan de studierichtingen schilder - decorateur, sanitair - CV, houtbewerking, ... Deze opleiding levert eveneens een volwaardig attest op. Het koninklijk besluit (KB) van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte legt voor de werknemer een aantal belangrijke verplichtingen op bij het gebruik van ladders en stellingen. Op basis van een risicoanalyse is men verplicht om steeds gepaste arbeids- en beschermingsmiddelen te gebruiken om de werken op hoogte uit te voeren.   De gebruikte arbeidsmiddelen moeten hierbij voldoen aan diverse voorschriften. Iedereen die op een stelling werkt is verplicht om een opleiding te volgen. Dit geldt zowel voor de bevoegde personen (verantwoordelijken) als voor de personen die op een stelling werken en de stellingen (de)monteren.

25


Veilig werken op hoogte RTC West-Vlaanderen | FVB | Edutec schoolparticipatie (idealiter):

30

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

30

Aantal unieke instellingen:

18

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

60,00 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

552

Het is belangrijk dat de opleiding “Veilig werken op hoogte module 2” binnen het onderwijs geïntegreerd wordt, aangezien “veiligheid” een belangrijke vakoverschrijdende eindterm is binnen alle bouwafdelingen en leerlingen ook stages lopen in bouwbedrijven. Zo worden jongeren ook optimaal voorbereid op hun functie in het bedrijf. Voor wie is module 2 bedoeld: personen die een steiger helpen monteren, demonteren of aanpassen of bevoegde personen voor arbeiders uit de doelgroep van module 1.

26


3.9

Projectgroep Kunststoffen

Verwerken van kunststof RTC West-Vlaanderen | Engels Design and Decoration schoolparticipatie (idealiter):

20

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

7

Aantal unieke instellingen:

7

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

100,00 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

62

Momenteel zijn er veel leerkrachten niet op de hoogte van de mogelijkheden van het gebruik van kunststof in interieur- en meubel industrie, keuken, badkamer, design. Bij deze praktische dagopleiding maakt men intensief kennis met het verwerken van kunststof.  1-daagse praktische opleiding leerkrachten/leerlingen: Verhandelen van de plaatmaterialen, zagen van de platen, frezen van de platen, lijmen van de onderdelen, het buigen met verwarming van de platen, het opzuiveren (schuren) van het werkstuk.  

27


Kunststoffentechnologie RTC West-Vlaanderen | PlastIQ schoolparticipatie (idealiter):

24

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

18

Aantal unieke instellingen:

9

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

50,00%

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten

2

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

161

In het opleidingscentrum kunststofverwerking in KTA Brugge ism PlastIQ maken de leerlingen en leerkrachten kennis met de verschillende types kunststoffen en hun verwerkingsmethodes. Ze gaan direct aan de slag met de verschillende machines om zelf tot een aantal kunststofproducten te komen. 3 thema’s komen aan bod: opleiding kunststofverwerking, opleiding matrijzen en labo kunststofmaterialen. Ter ondersteuning van deze opleidingen biedt PlastIQ TTT’s en online cursusmateriaal aan omtrent grondstoffen, verwerkingstechnieken, bewerkingstechnieken en matrijzen.

28


3.10

Projectgroep Non Wood Aluminium

Non Wood Aluminium RTC West-Vlaanderen | Reynaers | Sobinco schoolparticipatie (idealiter):

27

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

8

Aantal unieke instellingen:

7

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

87,50 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

72

45% van de hedendaags geplaatste ramen bestaat uit aluminium. De meeste scholen hebben niet de machines om aluminium te bewerken. Via deze opleiding kunnen leerkrachten en leerlingen kennis maken met aluminium door het vervaardigen van een draai-kip raam. Ze doen dit in het goed uitgeruste atelier van VTI Veurne waar de machines voor de verwerking van aluminium aanwezig zijn.

29


3.11

Projectgroep Elektrotechniek

Didactische hoogspanningscabine RTC West-Vlaanderen | Eandis schoolparticipatie (idealiter):

23

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

23

Aantal unieke instellingen:

11

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

47,83 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

195

Dit project is ontstaan vanuit het probleem dat er geen enkel didactisch model bestond om opleidingen te verschaffen inzake hoogspanningsinstallaties. Het project moet toelaten dat leerlingen en cursisten tijdens een bezoek aan een middenspanningscabine (bij Eandis, Brugge of Mechelen) het specifieke materiaal leren kennen, metingen en schakelingen leren uitvoeren. De productie en distributie van elektrische energie wordt op een didactische en praktische wijze aangeleerd, zodat het leerrendement sterk verbeterd.

30


Draadloze sensoren RTC West-Vlaanderen | VEGA schoolparticipatie (idealiter):

23

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

12

Aantal unieke instellingen:

6

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

50,00 %

Aantal dagen ontleend (mobiel pakket)

111

Bekabeling en bussystemen hebben meerdere beperkingen. Draadloze sensoren worden dan ook steeds meer gebruikt om de beperkingen van de bekabeling te omzeilen. Via dit project kunnen leerlingen met dit materiaal aan de slag gaan.

Verlichting RTC West-Vlaanderen | Cheyns | Howest/Industrial design center schoolparticipatie (idealiter):

23

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

16

Aantal unieke instellingen:

8

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

50,00 %

Aantal dagen ontleend (mobiel pakket)

263

Verlichting houdt vandaag de dag meer in dan plaatsen van standaard TL-armaturen. Energieverbruik (relighting), LED-verlichting, TL-5, dimmers zijn zaken die de laatste jaren aan een heuse opmars bezig zijn. Het onderwijs heeft momenteel niet de materialen noch de kennis om deze opleidingen te organiseren. Via een basismodule, uitbreidingsmodule Dialux en verschillende didactische koffers bracht het RTC deze kennis bij voor leerlingen.

Verdeelbord/stuurbord RTC West-Vlaanderen| ABB | Phoenix contact | Weidmüller | Beckhoff | Cheyns | Vinçotte | SEE Electrical | Vormelek schoolparticipatie (idealiter):

23

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

20

Aantal unieke instellingen:

18

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

90,00 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten

214,5

Het elektrisch bord is het hart van de elektrische installatie. Daarom is het noodzakelijk dat de leerkrachten praktisch toepasbare technologische kennis hebben aangaande de realisatie van een stuurbord volgens de EN60204-1 en een laagspanningsverdeelbord volgens de norm EN 614391. Het spreekt voor zich dat leerlingen in de derde graad elektrische borden realiseren conform de geldende Europese normen. Deze normen zijn intussen “vertaald” naar bruikbare handleidingen voor leerkrachten en leerlingen. Om met de cursus van de normen EN 61439-1 en EN 60204-1 te leren werken, bood RTC verschillende leerkrachtenopleidingen aan. Na het volgen van deze opleiding kan er een kast in rotatie aan de deelnemende leerkrachten ontleend worden. Meerdere scholen kochten het bord ook zelf aan met kortingen van verschillende leveranciers.

31


3.12

Projectgroep Automatisering

Elektor Proton Robot RTC West-Vlaanderen | Elektor schoolparticipatie (idealiter):

8

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

5

Aantal unieke instellingen:

3

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

60,00 %

Aantal dagen ontleend (mobiel pakket)

152

Leerlingen elektronica maken op een aantrekkelijke manier kennis met moderne microcontroller gestuurde machines, in het bijzonder de Elektor Proton robot en flowcode robots. Sturing van verschillende soorten motoren – uitlezen van positionering – configureren en uitlezen van sensoren – praktische programmatie van CAN bus, I2C en SPI, open en closed loop regelkringen komen allemaal op een heel motiverende manier aan bod. RTC kocht deze robots aan en scholen kunnen deze mits een TTT gevolgd te hebben ontlenen.

32


Hydraulica en pneumatica software RTC West-Vlaanderen | SMC Pneumatics schoolparticipatie (idealiter):

19

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

19

Aantal unieke instellingen:

17

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

89,47 %

Hydraulica en pneumatica is de basis van automatisatie en is in zoveel terug te vinden. Het is doordrongen in heel wat technische jobs. Deze hoogtechnologische software over hydraulica & pneumatica zorgt voor up to date & interactief pedagogisch-didactisch materiaal om deze leerinhouden en doelstellingen op bevattelijke wijze over te brengen.

E-learning meten en plannen lezen RTC West-Vlaanderen | TOFAM WVL | Epyc schoolparticipatie (idealiter):

24

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

5

Aantal unieke instellingen:

3

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

60,00 %

Het project bestaat uit een e-learning tool rond meten & plannen lezen, opgesplitst in een aantal thema’s. De leerkracht krijgt de kans eigentijdse leermiddelen op maat van de leerling te gebruiken. Bovendien kan het een overzichtelijke basis bieden aan de leerlingen omtrent meten en plannen lezen. Er wordt verder ingezet op het uitwerken van enkele projectmatige trajecten.

TTT CNC ikv Meten & Plannen Lezen RTC West-Vlaanderen | VDAB schoolparticipatie (idealiter):

19

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

10

Aantal unieke instellingen:

2

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

20,00 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten

6

Met deze opleiding ligt het accent op de principes van CNC, praktijk aan de machine, en niet zozeer op de sturing en programmering. Wel op onder andere gereedschappen, houders, nulpunt, programmabeheer, eenvoudig programma, stuk afwerken + correcties, verschil dialoog + ISO.

33


Optilog module 1 & 2 RTC West-Vlaanderen | VTI Waregem | KA Waregem | Depoortere NV | Beel schoolparticipatie (idealiter):

23

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

10

Aantal unieke instellingen:

9

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

90,00 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

89

Enerzijds wordt een theoretische module aangeboden via een online tool. Zo kan de voorbereiding in eigen school plaats vinden. Anderzijds bestaat de opleiding uit een praktische module aangaande magazijnsystemen (module 1) en hefwerktuigsystemen (module 2). In de module magazijnsystemen wordt eerst kennis gemaakt met goederenbeheer via softwaresimulatie die de materie bevattelijk weergeeft. Vervolgens komt de leerling in de praktijklocatie terecht in VTI Waregem om zelf aan de slag te gaan. In de module hefwerktuigen in het KA Waregem vindt een praktijkgerichte opleiding plaats over onderhoud van hefwerktuigen en hoogtewerkers. Er wordt kennis gemaakt met verschillende soorten heftrucks, de achterliggende hydraulica en elektrische onderdelen.

Bouw je eigen Pick & place RTC West-Vlaanderen | TOFAM W-VL | SMC Pneumatics | Sick | Narviflex | PEC | Beckhoff |Brammer |Breemes | Maxon Motor | Narviflex schoolparticipatie (idealiter):

24

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

24

Aantal unieke instellingen:

22

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

91,67 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten

86,5

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

227

Leerlingen uit de studiegebieden mechanica en elektriciteit werken samen om een pick & place unit op te bouwen. Technologieën zoals pneumatiek, elektriciteit en mechanisch ontwerpen, maar ook montagebesturing komen aan bod. Naast het monteren & ontwikkelen van de unit, worden er ook opleidingen voorzien voor zowel leerlingen als leerkrachten. Dit project wordt mogelijk gemaakt met de steun van TOFAM West-Vlaanderen.

“Mooi project dat zeker moet blijven bestaan. Zowel interessant naar leerlingen alsook naar de leerkrachten.” “Ik vind het een zeer positief initiatief en ik zie aan voorgaand jaar dat de leerlingen enorm gemotiveerd zijn. Nu ook, met de nieuwe groep, zie ik dezelfde interesse. Bedankt en doe zo verder.” 34


3.13

Projectgroep RX Lassen

RX Lasdiploma LK RTC West-Vlaanderen | TOFAM WVL | VDAB schoolparticipatie (idealiter):

11

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

8

Aantal unieke instellingen:

6

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

75,00 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten

35

Maar al te vaak wordt bewezen dat lassen een vaardigheid is, iets wat moet worden onderhouden om erin uit te blinken. Het is dan ook de vraag van zowel de leerkracht met beperkte ervaring als de ervaren leerkracht om hier verder in te kunnen evolueren. Hiervoor werden twee opleidingen van 5 dagen georganiseerd ism VDAB.

35


RX Lasmobiel RTC West-Vlaanderen | VDAB schoolparticipatie (idealiter):

11

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

11

Aantal unieke instellingen:

8

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

72,73 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

525

Om de basis ovv vaardigheid ook te leggen bij de leerlingen gaat een 5-daagse opleiding door op school ism VDAB en met aanwezigheid van de RX Mobiel. Hierdoor is er constant evaluatie mogelijk van gelaste stukken en daaraan gekoppeld de juiste feedback. De leerlingen gaan zo telkens een stap verder en worden letterlijk uitgedaagd.

RX Lasdiploma LL RTC West-Vlaanderen | VDAB schoolparticipatie (idealiter):

11

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

11

Aantal unieke instellingen:

8

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

100%

Aanvullend op de opleiding met de RX Mobiel bij de VDAB wordt de mogelijkheid geboden aan de leerlingen 7e Fotolassen en laatstejaars BuSO Hoeklassers om een diploma of certificaat te behalen. Deze mogelijkheid maakt deel uit van een traject dat in september van start is gegaan.

36


3.14

Projectgroep Basisattitude

Basisattitude Rollenspel RTC West-Vlaanderen | Inspinazie schoolparticipatie (idealiter):

32

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

32

Aantal unieke instellingen:

18

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

56,25 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

229

De beroepshouding is bepalend voor de manier waarop men in het beroep staat en omgaat met de zorgvrager. Zowel onderwijs als werkveld benadrukken dat de basishouding bij leerlingen veelal (nog) niet de juiste is. Bovendien blijkt dat (te) veel laatstejaars leerlingen verzorging het beroep niet instappen als gevolg van negatieve stage-ervaringen. Contactvaardigheid in de zorg is voor deze studenten niet altijd een evidente eigenschap. In de trainingen wordt aan de slag gegaan met persoonlijke, concrete stage-ervaringen. Op vlak van communicatie, waar kan je zelf het verschil maken? Hoe zorg je dat je in alle mogelijke situaties op een positieve en constructieve manier relaties met collega’s, leidinggevenden, bewoners, cliÍnten of patiÍnten, hun familie en andere zorg- en hulpverleners kan aangaan? Hoe zorg je dat je hierbij in verbinding blijft met jezelf, met je eigen gedachten en gevoelens?

37


Basisattitude ism sTimul RTC West-Vlaanderen | Stimul schoolparticipatie (idealiter):

32

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

32

Aantal unieke instellingen:

8

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

25,00 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten

14

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

77

De primaire doelstelling van dit project is het ondersteunen van de leerkrachten via een basis- of vervolmakingsworkshop in het zorg-ethisch lab. Daaropvolgend kunnen leerlingen en studenten deelnemen aan een 1- of 2-daagse inleefsessie in sTimul. De rechtstreekse feedback van de simulant-zorgontvangers geeft de leerlingen tijdens een inleefsessie inzicht in wat ‘goede zorg’ is en hoe die aanvoelt. De feedback vertelt de leerling of student welke de juiste zorgattitudes zijn om bij de simulant - en straks bij de zorgafhankelijke zorgontvanger - een gevoel van gewaardeerd en gerespecteerd zijn te bekomen.

“Heel interessant voor héél veel leerkrachten binnen studiegebied Personenzorg en zorgverleners!” Vorming Omgaan met RTC West-Vlaanderen | Mentor vzw schoolparticipatie (idealiter):

30

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

30

Aantal unieke instellingen:

20

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

66,67 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

375

Jongeren staan veelal niet stil bij hoe een zorgvrager het liefst of het liefst niet wordt behandeld. Het doel van dit project is de denkoefening om uit eigen ervaringswereld te stappen en zich in te leven in de wereld van de zorgvrager. Er zijn modules rond omgaan met een auditieve, fysieke, verstandelijke, visuele handicap of met een psychische zorgvraag. De leerling wordt gedurende de opleiding ism Mentor vzw uitgedaagd om te durven stilstaan bij zorg verlenen aan mensen met een bepaalde zorg.

“Heel goed, eenvoudig uitgelegd, veel voorbeelden, aangepast aan onze leerlingen, doe zo verder.” 38


Aged Simulation Set RTC West-Vlaanderen | Mentor vzw schoolparticipatie (idealiter):

30

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

30

Aantal unieke instellingen:

14

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

46,67 %

Aantal dagen ontleend (mobiel pakket)

149

Jongeren staan veelal niet stil bij hoe een zorgvrager het liefst of het liefst niet wordt behandeld. Het doel van dit project is de denkoefening om uit eigen ervaringswereld te stappen en zich in te leven in de wereld van de zorgvrager, meer bepaald de oudere. De leerling doet de aged simulation set aan die zich rond de ellebogen, polsen, knieën, rug bevindt, alsook een bril en oordopjes. Aan hen om te ervaren hoe ‘ouder zijn’ hun dagdagelijkse leven beïnvloedt.

39


3.15

Projectgroep Zorgmethodieken

Een stagiair moet je verdienen RTC West-Vlaanderen | Provincie West-Vlaanderen | RESOC Brugge | RESOC Zuid West-Vlaanderen schoolparticipatie (idealiter):

32

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

32

Aantal unieke instellingen:

11

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

34,38 %

Om de kwaliteit van de stagebegeleiding te garanderen is er reflectie en vorming nodig van zowel de stagiair, de stagebegeleider ĂŠn de stagementor. De inspiratiemappen met film worden blijvend verspreid onder de leerlingen via het platform www.zorgvoorstage.be, waarmee aan de slag wordt gegaan in de klas met als doel te reflecteren en actie te stimuleren. De samenwerking met Provincie West-Vlaanderen en RESOC gaat nog een stap verder door infosessies te organiseren voor zowel mensen uit het werkveld alsook stagebegeleiders uit het onderwijs.

40


Snoezelen RTC West-Vlaanderen | WZC St Augustinus schoolparticipatie (idealiter):

32

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

32

Aantal unieke instellingen:

10

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

31,25 %

Aantal dagen ontleend (mobiel pakket)

107

Een onderdeel van een belevingsgerichte benadering is zintuigervaringen en snoezelen. Bij snoezelen wordt gezocht naar een toegang tot de zorgbehoevende mens die in zijn eigen belevingswereld leeft. De scholen krijgen de mogelijkheid om snoezelmuziekinstrumenten uit te lenen. Het betreffen een 40-tal kleine snoezelinstrumenten (klankschalen, rainmakers, digeridoo, surfdrums, kloppers, etc.), alsook een grote klankwieg. Bovendien blijft de snoezelruimte in WZC Sint Augustinus in Torhout beschikbaar om te bezoeken. Zo kunnen leerlingen voor een halve dag deze snoezelruimte voor dementerenden ervaren.

Dementie RTC West-Vlaanderen | Inspinazie schoolparticipatie (idealiter):

31

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

31

Aantal unieke instellingen:

25

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

80,65 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

378,5

Improvisatietheatergezelschap Inspinazie maakte een voorstelling over het dementeringsproces. Het werkveld en leraren uit zorginrichtingen stonden hen bij om een inhoudelijk sterk stuk te maken. De verscheidene fasen van dementie en in het bijzonder de respectievelijke aandachtspunten voor de verzorgende worden aan de hand van 10 scènes belicht. Op interactieve wijze wordt de aanwezige theoretische kennis van de leerlingen vertaald naar de scène.

“Ik vond het persoonlijk zoals de voorbije jaren een zeer geslaagde voormiddag. Zeer verrijkend voor zowel leerlingen als mezelf.”

41


3.16

Projectgroep Horeca

Nieuwe kooktechnieken RTC West-Vlaanderen | Horeca Vorming Vlaanderen schoolparticipatie (idealiter):

11

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

9

Aantal unieke instellingen:

5

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

55,56 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

158

In de sector zijn een aantal gangbare nieuwe technieken in gebruik. De toestellen die hiervoor gebruikt worden zijn vaak duur in aankoop. De scholen hebben dikwijls 1 toestel, wat beperkt is voor de volledige school. Daarnaast heeft men als leerkracht niet altijd de nodige achtergrond om het maximale uit de toestellen te halen. Deze opleiding biedt een oplossing.

42


Didactisch materiaal Vleesversnijding RTC West-Vlaanderen |RTC Oost-Vlaanderen |Landsbond der beenhouwers en spekslagers schoolparticipatie (idealiter):

18

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

18

Aantal unieke instellingen:

18

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

100,00 %

Er worden didactische filmpjes gemaakt over de versnijding van varken, lam, kalf, konijn, kip en kalkoen. Via deze filmpjes kunnen de leerlingen het proces van ‘karkas tot winkelklaar’ volgen. De filmpjes werden verspreid naar alle scholen voeding.

Cateringtechnieken grootkeuken RTC West-Vlaanderen | Horeca Vorming Vlaanderen | Metos schoolparticipatie (idealiter):

5

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

4

Aantal unieke instellingen:

4

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

100,00 %

Het project 'Nieuwe cateringtechnieken' biedt secundaire scholen die de studierichtingen 'Gemeenschapsrestauratie' en 'Grootkeuken' aanbieden, de mogelijkheid om gespecialiseerde vakopleidingen te volgen bij de firma Metos in Aalst. Metos beschikt over een groot opleidingscentrum waar de recentste professionele keukentoepassingen voorhanden zijn.

Foodpairing RTC West-Vlaanderen | Sense of Taste schoolparticipatie (idealiter):

17

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

20

Aantal unieke instellingen:

16

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

80,00 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten

18

FOODPAIRING® is een creatieve tool die gebruikt wordt door koks, bartenders, chocolatiers, slagers, traiteurs en foodies om nieuwe recepturen te maken. FOODPAIRING® is niet de zoveelste receptengenerator, maar is gebaseerd op een wetenschappelijke aroma-analyse van producten. Aan de hand van onze visualisatie, krijgt u in een oogopslag een objectief overzicht van mogelijke combinaties met het geanalyseerde product. Graag willen we scholen kennis laten maken met deze creatieve tool, die momenteel meer dan 1300 geanalyseerde producten bevat. Met deze tool willen we de gebruikers, soms onverwachte smaakcombinaties laten ontdekken en proberen. Het vergroot hierdoor de creativiteit en men leert "out of the box" te denken.

43


3.17

Projectgroep Voedingsindustrie

In the mood for food RTC West-Vlaanderen | Vives | Belgomilk | Ardo | Soubry schoolparticipatie (idealiter):

17

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

15

Aantal unieke instellingen:

13

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

86,67 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

215

Jongeren uit de 3째 graad TSO en BSO voeding en verwante opleidingen moeten een realistisch beeld krijgen van de arbeidsmarkt en de voedingsindustrie, hun eigen toekomstmogelijkheden binnen de voedingsindustrie. Tijdens deze praktische dagopleiding wordt dieper ingegaan op de zuivel, pasta en groetenindustrie door middel van bedrijfsfilm en workshops.

44


3.18

Projectgroep Logistiek

Magazijnmedewerker RTC West-Vlaanderen | VDAB Rekkem | SFTL | POM W-Vl schoolparticipatie (idealiter):

24

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

24

Aantal unieke instellingen:

21

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

87,50 %

Om de verdere groei in de logistieke sector te ondersteunen is er nood aan afstemming van arbeidsmarkt op de logistieke opleidingen. De opleidingen dienen blijvend vernieuwd te worden zodat de instroom voldoet aan de opkomende vraag van de markt. Om dit waar te kunnen maken is er een sterke kennisinfrastructuur nodig tussen bedrijven, onderzoek en onderwijs. De afgelopen jaren zijn er enkele hervormingen gebeurd binnen studiegebied handel waarbij specifiek handelsrichtingen een keuzevak logistiek aanbieden. Daardoor is er nood aan bijscholing voor deze leerkrachten. Daartoe werkte RTC ism VDAB, SFTL en POM een opleiding voor leerkrachten Magazijnmedewerker uit.

“Meer van zulke interessante bijscholingen zijn zeker welkom! Ik heb enorm veel bijgeleerd van een zeer bekwame lesgever in een aangename en pedagogisch gerichte omgeving! Dankuwel!� 45


3.19

Projectgroep Techniek is sjiek

Techniek is Sjiek RTC West-Vlaanderen | Pet Af | POM WVL | Howest In 2014 kende Techniek op het Menu ook in West-Vlaanderen zijn doorbraak. We hebben de “techniek” in de bedrijven opgesteld voor 45 leerkrachten uit het BO en 1ste graad SO. Dit is een unieke workshop ism met Howest, lerarenopleiding die instaat voor de educatieve ondersteuning. We willen leerkrachten uit het basisonderwijs en eerste graad secundair blijven ondersteunen in het concretiseren van techniek in de klas. Met ons promomateriaal willen we Techniek is Sjiek bekender maken en acties van partners die hetzelfde doel beogen labelen met “Techniek is Sjiek” zodat alle lopende en nieuwe projecten een versterkend effect hebben op elkaar (events).

46


Techniek op het menu schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

45

Aantal unieke instellingen:

11

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten

3

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

24,44 %

De samenwerking met het bedrijfsleven vormt hier de focus. De opleiding duurt 1 dag. In 2014 gingen er opleidingen door bij Wienerberger en Made in Inox. Ook bij Vives in Tielt genoten 17 leerkrachten van techniekopleiding.

“De gedrevenheid van de lesgever en het enthousiasme van de bedrijfsleider stimuleren sterk om bewust nog meer techniek te verwerken. Dit was een geweldige ervaring die smaakt naar meer!” Campagne TIS schoolparticipatie (idealiter):

65

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

65

Aantal unieke instellingen:

28

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

43,08 %

In 2014 hebben we geen grootste mediacampagne gevoerd maar hebben we extra ingezet op het verdelen van promomateriaal. “Techniek is sjiek “wordt uitgedragen door leerlingen, leerkrachten van secundaire- en basisscholen via polsbandjes, buttons, pins en rugzakjes.

Bedrijf+School (Interreg IV) RTC West- en Oost-Vlaanderen werken samen met Technocentrum Zeeland (NL) in dit grensoverschrijdend project. Met Bedrijf+School willen we jonge talenten inspireren ten aanzien van techniek. Bedrijfsbezoeken, gastlessen, snuffelstages en technische werkopdrachten versterken het contact tussen onderwijsinstellingen en het (technische) bedrijfsleven. Sinds de opstart van het project (februari 2014) hebben 265 leerkrachten een techniek-activiteit aangevraagd. Dankzij deze samenwerking hebben 6.442 leerlingen (Vlaanderen + Zeeland) kennis gemaakt met het bedrijfsleven en de realiteit op de werkvloer kunnen ervaren.

TIS Events: Grand Prix Metalegends Secundaire scholen

14

Leerlingen 3de graad

250

Leerlingen en leerkrachten basisonderwijs

50

Bedrijven

26

Techniek is sjiek heeft naast promomateriaal en Techniek op het menu ook events die we ondersteunen, en GP metalawards is een mooi voorbeeld hoe leerlingen en bedrijven uit de Electromechanica samenwerken rond hun GIP. GP The Metal Awards 2014 was aan zijn tweede editie toe en mag een groot succes genoemd worden.

47


3.20

Projectgroep VDAB 72 uren

VDAB 72 uren RTC West-Vlaanderen | VDAB West-Vlaanderen schoolparticipatie (idealiter):

90

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

90

Aantal unieke instellingen:

86

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

95,56 %

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

463 opleidingen van 1 tot 10 dagen voor een groep van x-aantal leerlingen

Sinds een aantal jaar wordt het opleidingsaanbod van de VDAB gedeeltelijk opengesteld voor scholen. Leerlingen van de finaliteitsjaren kunnen er tot max 72 uur kosteloos opleiding volgen. Het RTC staat hierbij in voor de inschrijvingen van de scholen. De planning wordt opgemaakt door de VDAB, volgens de beschikbare capaciteit. De opleidingsduur varieert van 2 dagen tot 9 dagen en is verschillend naargelang de opleiding. Het aanbod geldt voor leerlingen die in hun finaliteitsjaar zitten en een studie volgen in de studiegebieden auto, hout, bouw, mechanica-elektriciteit, grafische communicatie en media, textiel, mode, handel, chemie, koeling en warmte, land- en tuinbouw of schoonmaak.

48


3.21

Projectgroep Handel

Labo netwerktechnologie RTC West-Vlaanderen | Howest schoolparticipatie (idealiter):

17

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

10

Aantal unieke instellingen:

8

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

80,00 %

Klassen kunnen een opleiding volgen in HOWEST Kortrijk die beschikt over een labo netwerktechnologie en tevens een gecertificeerde CISCO Academy is. Leerlingen zetten een KMO-netwerk op met laboapparatuur. De nagebootste situatie bevat enerzijds een stuk serverbeheer en anderzijds een stuk netwerken en beveiliging.

49


3.22

Projectgroep Provincie overschrijdende projecten

Land- en tuinbouw - Hydraulica van landbouwtrekkers RTC West-Vlaanderen | CNH I PCLT schoolparticipatie (idealiter):

6

schoolparticipatie (cfr projectdoelstellingen):

6

Aantal unieke instellingen:

4

% schoolparticipatie ( cfr projectdoelstellingen)

66.67%

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen

11

Dit provincieoverschrijdend project is een uitgerold project vanuit Oost-Vlaanderen. Dankzij een mooie samenwerking met Case New Holland en PCLT konden de leerlingen kennis maken met de hydraulica beginselen op een landbouwtrekker.

50


51


4

Financieel verslag 2014

Samenvattende cijfers voor het werkjaar 2014. Subsidie Vlaamse Overheid Sokkel / forfait

200.000€

Bedrag op basis van 22 269 West-Vlaamse leerlingen

449.516€

Loonindex

3835,89€

subsidietotaal 2014

653.352€

Effectief uitgegeven Personeel (A)

246.886,63€

Werking (B)

50.884,01€

Projecten (C)

354.831,69€

Totaal uitgegeven 2014

€ 652.602,33

Cofinanciering 487.915 €

Conclusie

52

Subsidietotaal

653.352€

Uitgaventotaal

652.602,33€

Saldo

749,67€

55 %


5

Samenstelling Raad van Bestuur

Scholengemeenschappen/onderwijs

afgevaardigde

GO scholengroep 25

Toch Rouby

Ter Groene Poorte

Van Loocke RafaĂŤl

Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs

Logghe Rik

VTI Kortrijk-Harelbeke

Devriendt Myriam

PBD Gemeenschapsonderwijs

Ghysels Guy

MSKA Roeselare

Buyl Jan

Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk

Bruyneel Francis

VISO Roeselare

Veerle Vanoost

Bedrijfsleven VOKA Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Mattheeuws Sofie

ACV Bouw en Industrie &energie

Devlieghere Peter

TOFAM W-Vl.

De Vylder Kristof

Syntra West vzw

Roelandt Filip

UNIZO

Naesens Julie

ACV Regionale Secr. ACV Metaal

Carine Hiroux

FVB West-Vlaanderen

Laverge Jacques

VDAB

Bram Lievrouw

VKW, het Ondernemersplatform

Dubois Wim

Debrouwere John

ABVV Metaal West-Vl.

CVO CVO De Avondschool Oostende

Vermaut Patrick

CVO St-Paulus Waregem

Lombaert Christophe

53


6

De rode loper in 2014

6.1 EVENTS RTC- Events Werfbezoek Wienerberger RTC en het Steunpunt duurzaam wonen en bouwen West-Vlaanderen werkten in 2013 een praktisch programma uit onder de vorm van enkele gerichte bedrijfsbezoeken. We kregen uitleg door toonaangevende bouwbedrijven die dagdagelijks met het duurzame verhaal bezig zijn. En we kregen te zien hoe zij dit in werkelijkheid op de werf uitvoeren. Om onze kennis op te frissen planden we op donderdag 6 november 2014 een nieuw werfbezoek bij de Duurzame wijk van Wienerberger.

Netwerkborrel 2014 RTC organiseert jaarlijks een netwerkborrel om de partners en scholen samen rond de tafel te krijgen. Tijdens de borrel op 30 januari 2014 dachten we out of the box en leerden we meer over jongeren, gamen en de arbeidsmarkt! Uiteraard was er ook gelegenheid tot netwerken. Het geheel ging door in het vernieuwde concept van de Budafabriek te Kortrijk. We mochten ook de sprekers Mevr. Priscilla Haring (CaMeRA) en Mevr. Lieve Achten (EW32, MADFAC, SPECIFI) verwelkomen.

Evaluatie event Diagnose Car Op 12 juni 2014 werden alle deelnemende scholen en partners van het project Diagnose Car samengebracht om het project kort en bondig te evalueren en in dialoog te gaan met elkaar. In kleine werkgroepen werd stilgestaan bij enkele concrete punten van het project met als belangrijkste conclusie dat het een sterk project is met een sterke basis om verder te groeien. De aanwezige leerkrachten kregen bovendien de kans om een workshop te volgen bij een van de aanwezige partners.

Zorg voor Stage – Infosessie Preventie Psychosociale Risico’s op het werk, toegepast in de zorgsector Wat zegt de nieuwe wet over de preventie van psychosociale risico’s op het werk? En hoe kunnen we hier als zorgorganisatie aan tegemoet komen? Hoe past een goed stagebegeleid in dit verhaal? Om een antwoord te vinden op bovenstaande vragen organiseerde Zorg voor Stage, met RTC als één van de 4 partners, op dinsdag 9 december 2014 een infosessie. Een geslaagde avond, met 64 deelnemers die luisterden naar een theoretische uiteenzetting, gevolgd door 3 concrete voorbeelden.

54


Ondersteuning van Events Technotielt Op 28 februari en 1 maart vond in de Europahal van Tielt ‘TechnoTielt’ plaats, een job- en opleidingsbeurs rond kunststoffen en synthetische materialen. Een enthousiaste groep van partners, waaronder ook RTC West-Vlaanderen sloeg de handen in elkaar om van deze beurs een succes te maken. De eerste dag werd de beurs door bijna 800 leerlingen uit de derde graad basisonderwijs en secundair onderwijs bezocht. Zij konden door middel van kleine workshops op de standen van de deelnemende bedrijven kennis maken met de kunststof- en textielindustrie. De tweede dag stond de beurs open voor het ruime publiek en kwam een 1.000-tal mensen langs. Er waren ook heel wat opleidingsinstanties aanwezig die geïnteresseerden informeerden over studierichtingen en opleidingen die leiden naar veelbelovende jobs in de sector.

GP Metal Awards GP The Metal Awards 2014 was aan zijn tweede editie toe en mag een groot succes genoemd worden. Nieuw voor 2014 was de wedstrijd Metaal is Mega. Daarvoor werden alle 5e studiejaren uit West-Vlaanderen aangeschreven om mee te doen. Het was de bedoeling een robot te bouwen uit zoveel mogelijk metaal, de drie beste klassen werden uitgenodigd op de GP Awards en kregen er workshops en een rondleiding. Bovendien hadden ook alle GIP’s een peterbedrijf.

Food@work live In het Vlaams huis van de Voeding vond op 23 en 25 oktober voor het eerst Food@Work Live plaats. Het opzet? De voedingssector in the picture zetten bij zowel studenten als werkzoekenden. Met driehonderd bezoekende leerlingen en honderd jobs in de aanbieding werd de eerste Food@Work Live een succes! De scholen, bedrijven en werkzoekenden waren enthousiast en bij een volgende editie wordt het aanbod nog verder uitgebreid. Food@Work Live was een gezamenlijk initiatief van RESOC/ SERR Midden-West-Vlaanderen, Fabriek voor de Toekomst, Vlaams Huis van de Voeding en verschillende andere partners (VDAB, POM West-Vlaanderen, IPV, RTC West-Vlaanderen, Academie voor de Toekomst, Unizo en VOKA).

Techniekambassadeurs Met het ESF-project 'Techniekambassadeurs' werken de partners RTC Oost-Vlaanderen en de vakbondsorganisatie ABVV aan een methodisch concept om de wereld van het onderwijs en de wereld van het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Ook RTC West-Vlaanderen droeg zijn steentje bij in de ontwikkeling van deze methodiek. Zo werd meegegaan op studiebezoek naar UK, om daar enkele best practices te leren kennen. Vervolgens ondersteunden we mee de peer review op 25 september 2014 rond rolmodellen. Op deze peer review werden een aantal elementen uit de studiebezoeken gebundeld en afgetoetst. Het resultaat hiervan is de richting die wordt uitgegaan bij de ontwikkeling van een methodiek of tool die in de loop van 2015 wordt voorgesteld.

55


6.2 RTC HAALDE DE PERS • Techniek is Sjiek - Flanders Today, maart 2014: What are tecnical jobs anyway? • In the mood for food - Hospes, februari 2014, het maandblad voor oud-leerlingen van Hotelschool Ter Duinen: Didactisch bezoek aan VIVES • Diagnose Car – Carfix, maart 2014: Mercedes-Benz schenkt auto en diagnosetoestel • Diagnose Car – Carfix, mei 2014: Diagnosetoestellen voor project Diagnose Car • Omgaan met – VISO schoolmagazine, december 2014: Omgaan met mensen met een beperking – 5OH leeft zich in • De woning 2020 – Schrijnwerk, februari 2014: Leerkrachten Hout & Bouw krijgen praktijkles op de werf

6.3 RTC OP BEZOEK BIJ Bedrijven:

Wood You, Horeca Expo, Wienerberger, Knauff- insolava, West-Vlaams Tegelhuis, Milcobel, Top Motors Wevelgem, Deceuninck plastic, Barco, Greenbridge, Vinçotte, M-express, REO Veiling, sTimul Moorsele, ADO Icarus, SMC, Fribona, Eurabo, Pilz, AJ Veurink, Copahome, Unilin, Renson, Soubry, Bostoen, Made in Inox, Ideekids, Randstad, Belgomilk, TE connectivity, BIO base Terneuzen, E-plan

Intermediairen:

VDAB Wondelgem, Fyxxilab, huis van de voeding, ILVO, Resoc Oostende, Logistiek centrum POM Zeebrugge, VDAB Beveren-Roeselare Lascentrum, Edutec , RESOC Oostende, VDAB Ieper, Departement Onderwijs, Ilvo, PPPZ, Steunpunt duurzaam wonen en bouwen, CLB Brugge, Educam Lokeren, RESOC Brugge / WG Mechatronica, VDAB Brugge, VDAB Wevelgem, VDAB Opleidingsatelier Voeding, VDAB Roeselare Bouw, Huis van de voeding, Havo VDAB Brugge, VDAB Beveren-Roeselare, POM West-Vlaanderen, VIVO, ABVV, Stuwkracht- Jongerenatelier, SERR zwvl, RESOC mwvl, PCLT

RTC te gast op een seminarie voor Departement Onderwijs in Blankenberge waar RTC (zijn of haar ) visie mocht geven over het “Onderwijs van de Toekomst”.

Scholen:

VTI Izegem, Howest Kortrijk, Da Vinci Atheneum Koekelare, beurs lager onderwijs Roeselaarse TSO-scholen, Houtland instituut Torhout, CLW Poperinge , Vives Oostende, VTI Ieper, Ter Bruyninge , Vesaliusinstituut Oostende, KaHO Sint-Lieven Gent, Vives Brugge, VTI Waregem, Xiak Howest/Ugent, VTI Brugge, VTI Waregem, KA Roeselare, Howest Brugge, KTA Brugge, Hotec Oostende, PTI Kortrijk, VTI Poperinge, CVO Roeselare, VTI Oostende, VTI Menen, Regina Pacis handelsschool, VTI Waregem, Sint-Niklaasinstituut Kortrijk, Scalda Nederland , VTI Tielt Howest lerarenopleiding Brugge, Vives Tielt, Vives Kortrijk

56


6.4 WERKGROEPEN Ook in 2014 organiseerden wij de werkgroepen bij een bedrijf of een partnerorganisatie. Wij trachten onze werkgroepen steeds te laten doorgaan bij een speler uit de arbeidsmarkt. Zo kunnen wij onze werkgroepleden naast het nadenken over onze projecten ook een stuk inhoud meegeven via een korte rondleiding in het bedrijf. Zo trachten we het onderwijs ook fysiek een stuk dichter bij het bedrijfsleven te brengen. • • • • • • • •

WG Elektriciteit: Barco WG Bouw: Unilin, West-Vlaams Tegelhuis WG Handel: VDAB Roeselare-Beveren, AJ Veurink, Howest Brugge, REO Veiling WG Hout: Deceuninck, Renson WG Voeding: Belgomilk, Fribona WG Schilder-decoratie: Belgips, Copa Home WG Mechanica, Auto, Koeling & Warmte: Quadrant Plastics Tielt WG Zorg: ADO Icarus Kortrijk

57


Colofon Ann Bulcaen

T 056 46 15 64 M 0486 52 60 58 ann@rtcwestvlaanderen.be

Michèle Delbecque

T 056 46 15 67 M 0485 64 04 58 michele@rtcwestvlaanderen.be

Els Callemein

T 056 46 15 65 M 0472 18 04 61 els@rtcwestvlaanderen.be

Eva Bossuyt

T 056 46 15 67 M 0494 88 62 85 eva@rtcwestvlaanderen.be

Cindy Van Herpe

58

vormgeving: yves@aaivzz.be

Projectmedewerker Bedrijf + School Tel. 056 46 15 68 Gsm 0468 13 90 33 cindy@bedrijfplusschool.eu


RTC West-Vlaanderen RTC West-Vlaanderen Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk Tel: 056/46 15 64 info@rtcwestvlaanderen.be www.rtcwestvlaanderen.be

RTC West-Vlaanderen Jaarverslag 2014  
RTC West-Vlaanderen Jaarverslag 2014  
Advertisement