Solutions magazine maart 2020

Page 42

42

PMI dwingt tot volledige en correcte werkstukspecificatie PMI kan slechts worden toegepast als werkstukspecificaties 100 procent correct in het 3D CAD model zijn opgenomen. Correcte bematingen en toleranties zijn cruciaal. En daar gaat het vaak fout, merkt Hans van Kimmenade, docent bij het Mikrocentrum. Slecht geometrisch specificeren leidt tot problemen in het vervolgproces.

Frans-Peter d’Hooghe (rechts) samen met Hans van Kimmenade (midden) bij de CMM.

maart 2020


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.