Solutions magazine maart 2020

Page 30

30

Koelsmeermedia monitoren: veel kan, maar wil de industrie betalen?

Welke voordelen kunnen verspanende bedrijven behalen met Industrie 4.0 oplossingen en hoeveel zijn ze bereid hiervoor extra te betalen? Met die vraag zette machinebouwer DMG Mori (Pfronten) tijdens de Petrofer Innovationstage de discussie op scherp. Technisch kan er veel, ook qua monitoring van de metaalbewerkingsvloeistoffen. Maar waar ligt de pijngrens op prijsvlak?

maart 2020


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.