Page 1

UMNÍ

ZENTANGLE 50 inspirativních kreseb, pedloh a nápad pro meditativní tvorbu


UMNÍ

ZENTANGLE


THE ART OF ZENTANGLE® © 2013 Walter Foster Publishing, Inc. All rights reserved. Walter Foster is a registered trademark. Artwork on pages 1, 7, 12–53 © 2013 Penny Raile, CZT. Artwork/photographs on pages 6, 120–142 © 2013 Lara Williams, CZT. Artwork on page 10 © 2009 Eileen F. Sorg. Artwork on pages 11, 56–87 © 2013 Norma J. Burnell, CZT. Artwork on pages 11 („Dewdrop“), 90–111, 117–119 © 2013 Margaret Bremner, CZT. Photographs on pages 114–116 © 2013 WFP. The Zentangle® art form and method was created by Rick Roberts and Maria Thomas and is copyrighted. Zentangle® is a registered trademark of Zentangle, Inc. Learn more at www.zentangle.com. All Zentangle® artwork is inspired by the Zentangle® method of pattern drawing. Metodu Zentangle® vytvoili Rick Roberts a Maria Thomasová a je chránna autorským právem. Zentangle® je registrovaná znaka spolenosti Zentangle, Inc. Více se dozvíte na www.zentangle.com. Všechna díla ve stylu Zentangle® jsou inspirována metodou tvorby vzorovaných kreseb Zentangle®.

UMNÍ ZENTANGLE® 50 inspirativních kreseb, pedloh a nápad pro meditativní tvorbu Copyright © 2014 ZONER software, a.s. Vydání první, v roce 2014. Všechna práva vyhrazena. Zoner Press katalogové íslo: ZRK 1409 ZONER software, a. s. Nové sady 18, 602 00 Brno www.zonerpress.cz Šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián Odpovdný redaktor: Iva Šišperová Peklad: Markéta Pavlíková DTP: Markéta Jedliková dle anglického originálu Všechna práva vyhrazena. Neautorizovaná reprodukce jakýmkoliv zpsobem je zakázána. Žádná ást této publikace nesmí být reprodukována ani distribuována žádným zpsobem ani prostedkem, ani reprodukována v databázi i na jiném záznamovém prostedku bez výslovného svolení vydavatele s výjimkou zveejnní krátkých ástí textu pro poteby recenzí. Dotazy týkající se distribuce smujte na: Zoner Press ZONER software, a. s. Nové sady 18, 602 00 Brno tel.: 532 190 883 e-mail: knihy@zoner.cz, www.zonerpress.cz ISBN 978-80-7413-279-7


UMNÍ

ZENTANGLE 50 inspirativních kreseb, pedloh a nápad pro meditativní tvorbu


OBSAH ÚVOD DO ZENTANGLE® .........................................................................................................6 Jak pracovat s touto knihou .............................................................................................................................7 Nástroje a pomcky ..................................................................................................................................................8 Zaínáme ...........................................................................................................................................................................10 Obohacující prvky .....................................................................................................................................................11 Vzory a bordury .........................................................................................................................................................12

ROZVERNÉ TANGLOVÁNÍ S PENNY RAILEOVOU, CZT ..............................................................................................18 Postavy a blázniviny ............................................................................................................................................... 19 Flux...........................................................................................................................................................................................22 Hollibauch ........................................................................................................................................................................26 Roxi.............................................................................................................................................................................................30 Projekt 1: Rybí akvárium................................................................................................................................... 34 Projekt 2: Divotvorná zahrada .................................................................................................................. 40 Projekt 3: Tanglové houby ...............................................................................................................................46 Tanglové motivy.........................................................................................................................................................48 Inspirace Picassem.................................................................................................................................................. 49 Projekt 4: Siluetové tangly .............................................................................................................................. 50

UMNÍ INSPIROVANÉ ZENTANGLE® S NORMOU J. BURNELLOVOU, CZT ........................................................................56 Hledání inspirace... ..................................................................................................................................................57 PokeLeaf ................................................................................................................................................................................ 58 Dragonair........................................................................................................................................................................... 62


Chainlea..............................................................................................................................................................................66 Projekt 5: Kolibík .......................................................................................................................................................70 Projekt 6: Víla ...............................................................................................................................................................78 Víly ve stylu ZIA ....................................................................................................................................................86

MANDALY VE STYLU ZENTANGLE® S MARGARET BREMNEROVOU, CZT .....................................................................90 Umní koncentrace ................................................................................................................................................ 91 Printemps............................................................................................................................................................................. 92 Cadent .....................................................................................................................................................................................96 Shing .....................................................................................................................................................................................100 Projekt 7: Zentangle® mandala..............................................................................................................104 Projekt 8: Mandala podle papírové šablony ..........................................................................114

NEKONVENNÍ TANGLOVÁNÍ S LAROU WILLIAMS, CZT .................................................................................................................120 Tvoení šr ............................................................................................................................................................121 Poppet ....................................................................................................................................................................................122 Zippee! ...................................................................................................................................................................................126 Twink ....................................................................................................................................................................................130 Projekt 9: Glitrové tangly ............................................................................................................................134 Projekt 10: Tanglový rámeek.................................................................................................................140

PÁR SLOV O UMLKYNÍCH .......................................................................................... 144


ÚVOD DO ZENTANGLE® Zentangle® je umlecká metoda, kterou vytvoili Rick Roberts a Maria Thomasová. Jedná se o zábavnou, kontemplativní, relaxaní metodu, která využívá strukturované a uspoádané vzory k vytvoení krásných a poutavých výtvarných dl . Podle slov svých tvrc se Zentangle® coby „elegantní metafora zámrného umní v život“ zamuje na proces tvoení, spíše než na konený výsledek. Tento pístup je založen na úmyslném a vdomém provádní každého tahu, bez obav i soustední se na konený výsledek. Cesta se nachází v samotném procesu tvoení a kouzlo Zentangle® spoívá v tom, že neexistuje žádná dobrá i špatná cesta. Umíte-li piložit na papír tužku i pero, zvládnete i zaplétat linky tangl. Akoli je tato metoda dostaten pitažlivá a dostupná pro kohokoli, kdo nikdy nedržel v ruce jakoukoli výtvarnou potebu, poskytuje zárove dostatek inspirace k tomu, aby si ji osvojili a tšili se z ní i pokroilí umlci. Pokud se chcete dozvdt více o historii Zentangle® nebo zatoužíte stát se Certi kovaným uitelem Zentangle ® (CZT, Certi ed Zentangle® Teacher), navštivte stránky www.zentangle.com .

6


JAK PRACOVAT S TOUTO KNIHOU Vítejte v Umní Zentangle®! A už se v této technice považujete za veterána, i jste ji práv objevili, následující stránky této poutavé a interaktivní knihy vám jist pinesou spoustu zábavy a inspirace. Celá kniha, od zvládnutí tvoení základních tangl a jedinených vzor, až po vnímání svta oima mistra tangl, je díky podntm a osobitému tvrímu výrazu ty talentovaných Certi kovaných uitelek Zentangle® nabitá novými nápady a inspirací. Poté, co se dozvíte nco o nezbytných pomckách a materiálech, se za pomoci škály inspirativních podnt pro tvoení, projekt a procviovacích úkol vydáme na cestu do jedineného a zajímavého svta Zentangle®. Naute se tvoit tangly krok za krokem v jednoduchých lekcích. Objevte, jak snadno lze „vidt“ šry a vzory všude, kam se vydáte – a už na nákup do samoobsluhy nebo na procházku botanickou zahradou. Dále mžete potšit své rozverné já tvoením umní inspirovaného Zentangle®, jako jsou tanglové mandaly, módní dekorace na stnu a další. Díky užiteným tipm a stránkám na procviování, které vás vybízejí, abyste se vytanglovali do sytosti, si vás tento zábavný a vdný zpsob tvoení okamžit získá! Tak obra te list a pus te se do toho! Š astné tanglování!

7


VZORY A BORDURY V této knize se prostednictvím jednoduchých krok nauíte, jak vytváet vzory. Vzory se poté dají poskládat tak, aby tvoily bordury. Na nkolika následujících stranách uvidíte píklady dokonených vzor a bordur. Inspirujte se jimi a nakreslete do volných polí cokoli, co vás zaujme.

12


14


Ne a ne vymyslet njakou bláznivinu? Vyberte si jednu i více vlastností z každé podivné postaviky dole. Poté je zkombinujte a do vyhrazeného prostoru nakreslete tvrtou postaviku. Nebo se jimi pouze inspirujte a vymyslete svého vlastního bláznivého tvora!

21


PROJEKT . 1

RY BÍ AKVÁRIUM Jeden z nejlepších okamžik pi kreslení tangl nastává, když dáte volný prchod své fantazii. A už se rozhodnete pro kresbu mimozemš an i tvor ze dna oceánu, neexistuje nic, co by vás mohlo omezovat. Pi tomto projektu mže vaše tvorba dosáhnout nového vrcholu - i hlubin . Za použití nejrznjších tangl, ozdobných prvk, smyek, ar a bordur si vytvoíme akvárium plné zteštných ryb a podmoského života.

Jen se podívejte na všechny ty legraní vci, kterými mžete své akvárium naplnit. Na protjší stran si mžete procviit kreslení podmoského života podle obrázk dole, nebo vytvoit své vlastní návrhy.

34


PROJEKT . 3

TANGLOVÉ HOUBY Dá se vbec vytvoit nco zábavnjšího, než je tanglová divotvorná zahrada? No jist, tanglové houby! Zentangle® je svou rozvernou povahou pro tyto obrázky jako stvoený. Inspirujte se houbami dole a poté vyplte prázdné obrysy hub na protjší stran tangly dle svého vkusu.

bublinová

terovitá

rozvíená

oková

víková

krunýová

rozproudná

46

klobouková


AUTORSKÝ TANGLE

CHAINLEA Tangle Chainlea se vynoil pi mé práci na kresb luištníka ve stylu Vílích Tangl™. Snažila jsem vytvoit nco, co by mohlo sloužit jako popruh pro toulec na šípy, a tak vznikl vzor Chainlea. Od té doby našel i mnohá jiná uplatnní a ve svých Vílích Tanglech™ jej s oblibou používám . Skvle funguje jako bordura nebo jich mžete spojit více dohromady a vyplnit tak plochu. Název Chainlea vychází z anglických slov „chain“ a „leaf “, pipomíná mi totiž souasn etz a list.

 Krok 1 Zlehka si nartnte pomocnou linii ve tvaru banánu. Od stedu dolního okraje nakreslete dv rovnobžné áry smrem k pravému vnitnímu okraji tvaru, áry pitom držte blízko u sebe. Poté nakreslete další dvojici linií smrem k levému okraji pomocného tvaru.

 Krok 2 Pokraujte dále ve stídání smr a postupujte tak až k hornímu okraji tvaru.

 Krok 4 Nyní zdvojené linie uzavete tak, že kolem nich nakreslíte prohnutá oka. Dolní dvojici uzavete nakreslením roztomilé kudrlinky.

 Krok 3 Pomocný banánovitý tvar vymažte gumou. Smrem odzdola nahoru postupn kreslete mírn zaoblené linie spojující jednotlivé okraje vnitních rovnobžných linií, dbejte ale na to, aby mezi obma arami ve dvojici zstal otevený prostor. Na vrcholu tanglu Chainlea spojte ob zaoblené áry do špiky.

 Krok 5 Pro vytvoení iluze hloubky a prostorovosti pidejte pomocí tužky . 4 tekování a stínování podél vnitních rovnobžných linií. Pi stínování použijte vtší tlak podél dvojité linie a stedu a smrem od stedu ubírejte na intenzit stínování.

66


TVO T E!

67


VARIACE NA CHAINLEA S trochou pedstavivosti se dá vytvoit celý zástup variací na tangle Chainlea. Zkuste si na protjší stranu pekreslit jeho obmny podle obrázk níže. Anebo si – ješt lépe – vytvote své vlastní!  Zde jsem každou zaoblenou linii uzavela ostrou špikou. Poté jsem ješt pidala další tangle „vyrstající“ z vrcholu - tato technika je v Zentangle® bžná.

 V této verzi jsem obliny spojujících linií trochu pehnala a pidala drobný semínkovitý útvar k dolnímu okraji každého dílu etzu.

 Pro plnjší, zaoblenjší dojem jsem rozšíila a nadsadila zaoblené spojující linie okolo vzoru. Také jsem uzavela zdvojené linie pomocí smyek smujících dol, pro lehce trojrozmrný efekt. Jen tak pro zábavu jsem náhodn pikreslila nkolik disk jakoby vystelujících z vrcholu.

TI P U vzoru Chainlea si mžete obzvlášt vyhrát s ozdobnými prvky. Nechte z vrcholu vyrstat divoké listoví nebo nakreslete skupinu teek a kroužk, jak tryskají z vrcholu!

68

 Všimnte si, jak jsem použila rzné „etzy“, obliny a ozdoby pro ukázku, jak se dají variace na vzor Chainlea zkombinovat mezi sebou navzájem i s ostatními tangly.


TVO T E!

69


Krok 10 Zhluboka se nadechnte a zkontrolujte svj tangle. Nejsou tam njaká místeka, která by chtla ješt trochu doplnit? Dokreslete další detaily a tangly, jak vám to pijde nejlepší.

Krok 11 Vymažte jakékoli staré tahy, které prosvítají skrz perem vytaženou kresbu.

74


Krok 12 Tento drobný kolibík vypadá dobe jak nakreslený obyejnou tužkou i erným inkoustem, tak i v barevném provedení. Já jsem hotovou ernobílou perokresbu ješt vystínovala gratovou tužkou . 4. Pro barevnou verzi jsem použila akvarelové pastelky.

TI P Pro kresbu gratovou tužkou použijte hladkou tvrtku, pro kresbu pastelkami zase akvarelový papír lisovaný za tepla.

Obra te list a pus te se do kresby kolibíka!

75


MANDALY VE STYLU ZENTANGLE® S MARGARET BREMNEROVOU, CZT Vzory a detaily m odjakživa fascinovaly. Když už jsem se asi 15 let vnovala tvoení mandal , pedevším akrylem, narazila jsem na internetu na pojem „Zendala“, který pirozen podnítil mou zvdavost. Díky tomu jsem se seznámila s technikou Zentangle® a mj život už nikdy nebyl jako dív! V kvtnu 2010 jsem odcestovala do Nové Anglie, abych se tam nauila této technice pímo od Ricka Robertse a Marie Thomasové. Tam jsem se také stala Certi kovanou uitelkou Zentangle®. Od té doby Zentangle® vyuuji a rovnž uplatuji ve své tvorb. Doufám, že se pro vás tanglování stane stejn obohacující a naplující inností, jakou je pro m.

RADY ZKUŠENÝCH Pero špikou, tužka stranou. Držte pero v co nejsvislejší poloze, abyste vždy pracovali pouze jeho špikou. Tužku naopak držte v takovém úhlu, abyste nepoužívali pouze špiku tuhy – vytvoíte tak jemnjší linie. Nešetete stínováním. Je úžasné, co dokáže stínování s vašimi kresbami provést. A už je vaše tanglové dílko sebenádhernjší i bez stínování, s ním bude vypadat ješt úžasnji. Používejte tangly více zpsoby. Za pomoci jedné ady tém jakéhokoli tanglu tvoícího tvercové mížky se dá vytvoit linie i bordura. Nepodceujte sílu erné a bílé. Zbož uji barvy, ale o vizuální kompozici jsem se toho hodn nauila díky ernobílým kresbám. Krom toho, erná s bílou tvoí elegantní kombinaci, se kterou se snadno pracuje. Protáhnte se! Pokud vás chytá ke do ruky, zejm už dlouho kreslíte ve stejné pozici. Vnujte pár vtein protažení a uvolnní se. Ruku doširoka rozevete a jemn jí zatlate proti zdi i desce stolu.

V této verzi základního tanglu Cadent je zakomponován další tangle, Black Pearlz.

90


Krok 15 Vystínujte vzor Shing podél okraj každého šindele. Poté vystínujte Printemps okolo vnitních okraj. Dále pidejte stín do jednoho rohu každého tvereku, jakkoli vám to pipadá správn. A voilà! Práv jste vytvoili mandalu! Nezapome te ji oznait svými iniciálami.

111


UMNÍ ZENTANGLE 50 inspirativních kreseb, pedloh a nápad pro meditativní tvorbu Vítejte v Umní Zentangle®! A už jste v této inovativní technice zbhlí, i jste ji práv objevili, následující komentovaná výprava do svta Zentangle® vám jist pinese spousty inspirace. Poté, co se seznámíme s nkolika nezbytnými pomckami a materiály, se vydáme na cestu do svta plného nápad ty talentovaných certi kovaných uitel Zentangle®. Krok za krokem se nauíte kreslit celou škálu základních tangl. Zjistíte, co jsou „šry“ a jak snadno lze „vidt“ vzory v bžných pedmtech. Dokonce se i nauíte, jak pomocí tangl tvoit expresivní umní, od svérázných postaviek a mandal po víly a módní dekorace na ' stnu. A co je na tom nejlepší, objevíte skvlý zpsob relaxace a zanete si proces tvoení jednoduše užívat. Díky záplav podnt, inspirativních cviení a stránkám na procviování, si vás tento zábavný a vdný zpsob tvoení okamžit získá!

DOPORUČENÁ CENA: 289 KČ

KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZRK1409

Zoner Press tel.: 532 190 883 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz ZONER software, a.s. Nové sady 18, 602 00 Brno

ISBN

978-80-7413-279-7 slevy, akce,

novinky 978807413 2797

Nechejte nám kontakt na novinky.zonerpress.cz a získáte další bonusy, slevy a jiné výhody.

Umění Zentangle  

Umění Zentangle

Umění Zentangle  

Umění Zentangle