Vjesnik 1 14

Page 1

TEMA:

Krš ansko bratstvo

Poštarina pla ena u pošti 31400

akovo

1 2 4 10 14

NOVA ET VETERA SVJETLO BOŽI NOG OTAJSTVA BRATSTVO – TEMELJ I PUT ZA MIR BRATSTVO UTEMELJENO U ISUSU KRISTU POVEZANOST BRATSTVA I MIRA U SVETOME PISMU 28 BRATSTVO LJUDSKOG RODA KAO POSLJEDICA POBOŽANSTVENJENJA 35 KRŠ ANSKO BRATSTVO U SVIJETU KULTURALNOG I RELIGIJSKOG PLURALIZMA

Župnik i župa 43 45 53 58 61 63 66

ODNOSI UNUTAR BISKUPIJE IZ PERSPEKTIVE BISKUPA NEKOLIKO CRTICA O SPROVODNOM DUŠOBRIŽNIŠTVU PROPOVIJEDI S CRKVENIM OCIMA EUHARISTIJSKO KLANJANJE »BOŽE MOJ, DOPUSTI MI« ŽUPA SV. MARKA EVAN ELISTA – SLOBODNICA RAZGOVOR S MONS. STJEPANOM KARALI EM

Vjeronauk i kateheza 75 77 81 86 88 91 94

Doga

IZGUBLJENI OVJEK U »GRADU BEZ BOGA« VJERONAU NA KOMUNIKACIJA SAZRIJEVAMO U VJERI PRVA I DRUGA KNJIGA O MAKABEJCIMA MLADI BISKUP, TIMOTEJ »GDJE SAM, U STVARI, KOD KU E?« »ISTINSKO VODSTVO«

anja

95 Iz života Crkve 114 Vijesti iz Nadbiskupije


asopis za pastoralnu orijentaciju AKOVO, GODIŠTE 142. br. 1 (2389) 2014. str. 1.-116. Izdava Nadbiskupski ordinarijat Strossmayerov trg 6, 31400 akovo Glavni i odgovorni urednik dr. sc. Boris Vuli e-mail: vulic@me.com Tajništvo uredništva Martina Kuveždanin Anica Banovi Uredni ko vije e Ivan uri , Jozo Duspara, Ivo Džini , Josip Filipovi , Grgo Grbeši , Zdenko Ili , Stjepan Karali , Markan Kormanjoš, Ivica Pažin, Zvonko Pažin, Bože Radoš, Teuta Rezo, s. Viktorija Šimi , Marko Tomi , Drago Tukara, Davor Vukovi Adresa uredništva i kontakt Vjesnik akova ko-osje ke nadbiskupije i Srijemske biskupije J. J. Strossmayera 58, 31000 Osijek tel: 031/253-918 e-mail: vjesnik.urednistvo@djos.hr

B

-

Administracija i pretplate Stjepan Maroslavac tel: 031/802-229 e-mail: vjesnik.pretplate@djos.hr Lektura Anzelma Salopek, prof. Godišnja pretplata Hrvatska: 400 kn Inozemstvo: 600 kn (80 €) Vjerou itelji laici (uz potvrdu): 200 kn Studenti teologije (uz potvrdu): 120 kn Cijena pojedina nog broja: 50 kn Uplate – Hrvatska Nadbiskupski ordinarijat akovo (za Vjesnik) IBAN: HR9624850031100203891 poziv na broj: upisati pretplatni ki broj (ili poštanskom uplatnicom na izdava a) Uplate – inozemstvo Nadbiskupski ordinarijat akovo (za Vjesnik) IBAN: HR9624850031100203891 SWIFT: CROAHR2X poziv na broj: upisati pretplatni ki broj Naklada 1200 primjeraka Grafi ka priprema i tisak »Glas Slavonije« d.d. Osijek

www.djos.hr/vjesnik

Anica Banovi


Rije

urednika

Nova et vetera Boris V Vjesnik želi biti naše zajedni ko djelo i stoga je u njemu dobrodošla svaka rije koja izgra uje i oboga uje, pomaže i usmjerava, dobronamjerno izaziva i pro iš ava.

, urednik

Nova et vetera!

Glasnika biskupije Djakova ko-Sriemske, Naša namjera

Glasnikom Glasnik

Glasnik

sije anj 2014. | VJESNIK |

1


Rije

nadbiskupa

Svjetlo bo탑i nog otajstva uro H , nadbiskup

1.

e탑nja za bratstvom je oblik e탑nje za Bogom

Poruka za svjetski Dan mira, 1. sije nja 2014

2 | VJESNIK | sije anj 2014.


Utjelovljeni Sin Bo탑ji je temelj jedinstva itavoga ljudskoga roda; svega i svih koji su postojali, koji postoje i koji e 탑ivjeti poslije nas, a svi su ljudi me usobno bra a i sestre.

2. Hrvatska i Vukovar obasjani zvijezdom bo탑i ne vjere

sije anj 2014. | VJESNIK |

3


Svjetski dan mira 2014.

Poruka pape Franje za XLVII. Svjetski dan mira 1. sije nja 2014.

Bratstvo – temelj i put za mir 1.

do ut des

»Gdje ti je brat« (Post 4,9)

2.

bra a

4 | VJESNIK | sije anj 2014.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.