Page 1

Jaargang 10 | nummer 3 | december 2013

samen met u

over grenzen magazine Column Dichtbij Alleen samen tegen mensenhandel Nieuws Ouders afwezig

over grenzen magazine | 1


column

inhoud

Dichtbij

Sponsor op bezoek

pagina 3

K

“Daniela hadden we al in ons hart gesloten. Viktor

erst staat voor de deur. Een

is daar nu bijgekomen!” Nelly en Ben de Wildt

bijzondere tijd waarin we

ontmoetten onlangs hun sponsordochter die zij sinds

stilstaan bij de geboorte van de

zeven jaar ondersteunen.

Here Jezus, Die als licht in deze

wereld kwam. In Oost-Europa valt Kerst op het dieptepunt van de lange, koude winter. Een voedselpakket is voor velen datgene

Hulp werkt

wat zij heel hard kunnen gebruiken, en aantal jaar geleden was ik bij de uitreiking

pagina 5

van de kerstpakketten aan mensen met een

Voedselpakketten, gevangenenzorg,

hoop geeft voor de dag van morgen. Een

schoolmateriaal en moeder-baby hulp.

beperking in Chisinau, de hoofdstad van

Samen met u helpen wij mensen die leven in

Moldavië. De getuigenissen van blinden en

schrijnende armoede. Kijk met ons mee!

mensen zonder armen of benen maakten een onvergetelijke indruk op mij. Dankbaarheid en blijdschap maar ook intens verdriet klonk in hun verhalen door. Eén van hen

Alleen samen

was Maria, een oudere vrouw van wie de mager pensioen. Zij werd overweldigd door

pagina 7

een kerstpakket waarbij zij ook nog warme

Mensenhandel is een groot probleem in Oost-

kinderen zijn overleden en die leeft van een

Europa. Onze lokale coördinatoren vertellen

kleding kreeg. “Kerst zal vanaf nu anders zijn.

kinderen die opgroeien in armoede over de

Mensen die ik niet ken geven zoveel om mij

gevaren, zodat zij niet in de val lopen.

dat zij mij zo’n pakket gunnen!” Op zo’n moment komen armoede en eenzaamheid opeens heel dichtbij… Een klein gebaar maakt een groot verschil. Ik hoop dat wij samen met u een enorm verschil kunnen blijven maken, ook in 2014.

Peter van der Bijl directeur

Over grenzen is een uitgave van Zending over Grenzen en verschijnt drie keer per jaar.

ISSN 2214-3432 KvK. 411 88 479

Postadres: Afd. Communicatie Postbus 1222, 1300 BE  Almere

IBAN: NL56 INGB 000 29 62 556 BIC: INGBNL2A RSIN: 003046552

Bezoekadres: Omroepweg 10, 1324 KV  Almere Tel. (036) 536 36 15

Drukwerkbegeleiding: Mailtraffic, Zwolle

E-mail info@zendingovergrenzen.nl Website www.zendingovergrenzen.nl Rekeningnr. 2962556 Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar van de belasting

2 | over grenzen magazine

Ontwerp en opmaak: IDD concept.communicatie.creatie, Ommen/Amersfoort België: Missie Over Grenzen St. Janbergsesteenweg 97, B-3001 Heverlee Tel. (0032) 0 488 97 93 79 www.missieovergrenzen.be


sponsor op bezoek

Onze sponsors zijn betrokken bij het kind of gezin in Oost-Europa dat zij helpen. Niet alleen in de vorm van hun maandelijkse financiële bijdrage, maar ook door meeleven, bidden en bezoeken.

Twee kinderen ‘omarmd’ Sponsors Nelly en Ben de Wildt ontmoetten onlangs tijdens een sponsorreis in Moldavië voor de eerste keer Daniela Arpentin (13), die zij al zeven jaar sponsoren.

“S

amen met de directrice van het tehuis stond Daniela al uit te kijken naar ons”, vertelt Nelly

de Wildt over het bezoek aan hun sponsor-

dochter. “Ze zag er verzorgd en tevreden uit en was modieus gekleed. De directrice van het tehuis was erg vriendelijk. Tijdens het gesprek merkten we al snel hoe intelligent Daniela is. Toen wij haar vroegen of ze nog wensen had, antwoordde ze: ‘Een Engels woordenboek! Deze kan ik goed gebruiken voor mijn huiswerk.’”

‘Viktor tilde mij zo

10 cm van de grond!’

Nelly en Ben met Daniela

Daarop gingen de sponsors samen met

Voor het tehuis hadden Nelly en Ben een bal

of cadeautje van zijn sponsor had gehad.” Met

de coördinator, vertaalster en Daniela op

gekocht. “Toen Ben enthousiast de bal aan

warme gevoelens kijkt Nelly terug op het bezoek:

weg naar de winkel. “Met onze armen vol

de directrice gaf, vroeg zij hem of ze de bal

“Daniela hadden we al in ons hart gesloten.

kwamen we naar buiten: een woordenboek,

aan een speciale jongen mocht geven. Even

Viktor is daar nu bijgekomen!”

studieboeken, waspoeder en maandverband,

later kwam er een schuchtere jongen van 13

iets wat er in het tehuis niet is en waar ze mij

jaar aangelopen. Hij zag de bal en keek naar

Sponsort u ook een gezin, kind of tehuis? Of bent

heel voorzichtig om had gevraagd, en ook

Ben. Zijn ogen straalden en uit blijdschap

u donateur? Ga volgend jaar mee op sponsorreis.

nagellak.” Lachend: “Ze had mijn gelakte

tilde hij mij zo tien centimeter van de grond!

Geef vóór 15 januari het land van uw voorkeur

nagels gezien en dacht dat ze dat vast wel

Later vertelde de directrice dat Viktor in de vijf

door aan Ina Pater, afdeling Sponsorprogramma’s:

aan mij kon vragen”.

jaar dat hij daar woont nog nooit een brief

036 - 536 26 55, ipater@zendingovergrenzen.nl

Moldavië Aantal inwoners: 3.619.925 Hoofdstad: Chisinau

Samen steunen we door sponsoring

hulpprogramma’s: winterhulp, voed-

Moldavië. Daarnaast worden kans-

Bijbels, vakopleidingen, moeder-baby

493 gezinnen en 4100 kinderen in

arme gezinnen, kinderen en ouderen

in Moldavië geholpen via de volgende

selpakketten, zaaigoed, gaarkeukens, hulp, zomerkampen, straathulp.

over grenzen magazine | 3


nieuws uit Oost-Europa

Onze lokale coördinatoren en vrijwilligers van de lokale kerk zoeken samen met de mensen in nood een weg uit de vicieuze cirkel van armoede. Zij zijn onze handen en voeten, ogen en oren.

Ouders afwezig Gebrek aan werk en een laag minimumloon (€ 182,- euro per maand) doet veel OostEuropeanen vertrekken naar het buitenland. De kinderen worden achtergelaten bij buren of familie. “Armoede heeft van Roemenië een land gemaakt van kinderen zonder ouders”, vertelde Eugen Macavei van Zending over Grenzen Roemenië op de jubileumdag afgelopen september. “85.000 kinderen missen ten minste één ouder. En het werkelijke aantal ligt naar verwachting vele malen hoger.” De gevolgen zijn groot voor deze kinderen. “Zij zijn vaak gefrustreerd, eenzaam, boos en willen de werkelijkheid niet onder ogen zien.” In het ontmoetingscentrum van de lokale kerk krijgen de kinderen te eten, worden zij geholpen met hun huiswerk, horen zij over de Here Jezus en kunnen zij echt even kind zijn. “Zij leren dat zij geliefd en belangrijk zijn!”

Doktersbezoek

Tehuizen Oekraïne

Opgeknapt huisje

Mensen die leven in schrijnende armoede heb-

Na Roemenië en Moldavië heeft nu ook de

“Doordat we onvoldoende bedden hadden,

ben geen geld voor de over het algemeen dure

Oekraïense regering plannen om het aantal

liep onze dochter elke avond twee kilometer

medische zorg. In Bosnië-Herzegovina kregen

kinderen in tehuizen terug te dringen door hen

naar oma om daar te slapen”, vertelt Lidia

twintig ouderen uit Glamoc en dertig gezin-

terug te plaatsen bij familie. Op dit moment

Apostolova uit Bulgarije. Onlangs kreeg het

nen uit Mostar onlangs gratis een medische

groeien er 103.000 kinderen op in een tehuis.

gezin met drie jonge kinderen een bed en verf

‘check-up’. Geschoolde artsen die verbonden

Samen met u bieden we nu de best mogelijke

om de beschimmelde muren op te knappen.

zijn aan een van de lokale kerken in Sarajevo

zorg die er is. Tegelijkertijd denken we ook na

“Het is zo mooi! Nu schamen we ons niet meer

onderzochten de mensen en gaven hen advies

over onze hulpprogramma’s in de toekomst.

om mensen bij ons thuis uit te nodigen.”

hoe zij gezond kunnen zijn en blijven.

4 | over grenzen magazine


hulp werkt

Wij geloven dat de hulp aan kansarme gezinnen, kinderen en ouderen effectief is. Samen met u kijken we elke keer in beeld terug op een of meerdere hulpprogramma’s.

Voedselpakketten

Voedselpakketten Een voedselpakket bracht de afgelopen maanden gezinnen en ouderen verlichting. “Bij het zien van de olie, meel, rijst, spaghetti, gist en zout, herinnerde ik mij Psalm 127:2: ‘Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood – hij geeft het zijn lieveling in de slaap.’ God heeft voorzien!”, vertelt Ecaterina Brasoveanu uit Moldavië.

Gevangenenzorg Yordan Chakarov is één van de 650 mensen in de gevangenis van Pazardzhik (Bulgarije). Elke week gaat Yordan naar de samenkomst die dominee Rangel Kalvachev leidt. De bezoeken betekenen veel voor hem: “Het raakt mij dat mensen als jullie, met een warm hart, naar mij toekomen!” Niet alleen horen de gevangenen Gevangenenzorg

over God. Zij ontvangen ook hygiëneartikelen, materiaal dat niet vanzelfsprekend is in de gevangenis.

Schoolmateriaal Het eerste schoolsemester is achter de rug. Dankzij schoolspullen die de coördinatoren en vrijwilligers langs hadden gebracht, konden duizenden kinderen uit arme gezinnen en tehuizen de les goed volgen! Ook de kinderen van de familie Cepelis uit Albanië kregen schoolmateriaal. “Voor hen was het een enorme verrassing toen we Schoolmateriaal

aanklopten”, vertelt coördinator Konstandin Vasilini. “De moeder huilde van blijdschap, uit dankbaarheid voor de hulp.”

Moeder-baby

Moeder-baby Elk kind verdient een eerlijke start. Daarom worden (aanstaande) moeders en hun pasgeboren baby’s geholpen met spullen voor de bevalling en de zorg voor hun kindje. Oleksandra Komar uit Oekraïne is één van hen. Haar man heeft een beperking waardoor hij financieel niet kan zorgen voor zijn gezin. “Het moeder-baby pakket is erg belangrijk voor ons, een grote zegen.”

over grenzen magazine | 5


nieuws uit Nederland

Onze sponsors, donateurs en vrijwilligers zijn degenen die het mogelijk

maken dat wij kansarme mensen in Oost-Europa op weg helpen zodat zij niet meer afhankelijk zijn van hulp van anderen.

Kraampakketten

Terugblik jubileumjaar

Ethel Wolting (39) uit Papendrecht is

In 2013 bestond Zending over Grenzen

Begin oktober staken we samen met 150

onlangs gestart met het inzamelen van

40 jaar. Samen met ruim 400 sponsors, do-

vrijwilligers van verschillende kerken de

babyspulletjes voor Oost-Europa. Zij is

nateurs, vrijwilligers en andere betrokkenen

handen uit de mouwen in Almere, waar ons

moeder van drie kinderen, van wie de jongste

genoten we op de jubileumdag van verschil-

kantoor al 22 jaar is gevestigd. “Het was

twee maanden oud is.

lende optredens rondom het thema ‘alleen

geweldig om met zoveel mensen één dag in

“Na mijn kraamperiode voelde ik mij zo

samen’. Dankzij de opbrengst van de collecte

deze stad te doen wat onze lokale medewer-

gezegend met de luxe die wij hier hebben.

(€ 4.107,83) kunnen vele jongeren aankomend

kers in Oost-Europa dagelijks doen: praktisch

Daarom wilde ik graag iets doen voor

jaar een vakopleiding volgen. Daarnaast wa-

omzien naar mensen die hulp nodig hebben!”,

moeders in Oost-Europa die het lang niet zo

ren er in het land drie jubileumconcerten met

vertelt directeur Peter van der Bijl.

goed hebben als ik!”

vocaal mannenensemble Orpheus.

Facebook

Ontmoetingsdagen

Bijzondere kousen

Sinds kort heeft Zending over Grenzen een

Wilt u meer weten over de situatie in

Accessoire-designers Vierentwintig By

Facebookpagina. Graag komen wij ook via deze

Oost-Europa en de hulp van Zending over

Bijzonder schonk onlangs 3500 nieuwe

weg in contact met u, die ons werk in Oost-

Grenzen? Kom dinsdag 8 of donderdag 10 april

kousen aan Zending over Grenzen. Elk

Europa een warm hart toedraagt.

(11.00 - 15.00u) naar de ontmoetingsdagen

paar ziet er weer anders uit en is een echt

Uw familie, vrienden en kennissen zijn

op ons kantoor in Almere. Monika Qerimi

kunstwerkje. “De vraag naar deze kousen was

uiteraard ook van harte welkom. ‘Like’ ons

van Zending over Grenzen Albanië is te gast.

afgenomen”, vertelt eigenaresse Marie-José

via: www.facebook.com/ZendingOverGrenzen.

Kosten: € 10,- (incl. lunch).

van den Tillaart. “Graag wilden we mensen die

Mooie of leuke ideeën voor onze pagina?

Interesse? Geef u op bij Ina Pater:

het minder goed hebben hiermee iets moois

Geef ze door!

ipater@zendingovergrenzen.nl/ 036 536 26 55.

geven.” De warme kousen komen goed van pas tijdens de koude wintermaanden!

6 | over grenzen magazine


alleen samen

Alleen samen met God, vrijwilligers, sponsors en donateurs, partners in

Oost-Europa en de mensen in armoede, kunnen en willen wij blijven omzien naar degenen die onze hulp zo hard nodig hebben.

‘Mensenhandel maakt je iemands gevangene’

Betrouwbaar ogende personen die een gou-

plattelandsgezinnen. De lokale coördinatoren

den toekomst voorspiegelen. Mensenhandel

van Zending over Grenzen Moldavië geven in

is in veel landen in Oost-Europa een groot

tehuizen en ontmoetingscentra voorlichtings-

probleem. Zending over Grenzen probeert

lessen aan kinderen van 14 tot 17 jaar.

te voorkomen dat kinderen die opgroeien in armoede in deze val lopen.

“We helpen de kinderen in te zien dat zij

D

kostbaar zijn in Gods ogen en dat niemand

‘Ik ben liever arm

dan dat ik word verkocht’

uizenden kinderen, vrouwen en

het recht heeft hen te vernederen of tot iets te

Docente Valentina Moga is blij met de voor-

mannen uit Moldavië worden

dwingen”, vertelt coördinator Eugenia Uzun

lichtingslessen: “Het is belangrijk om met

jaarlijks weggelokt met valse

in het kindertehuis in Cahul waar zij voorlich-

de kinderen te spreken over mensenhandel.

beloften. Zij komen terecht in de

ting geeft over mensenhandel. De beelden

Wanneer zij uit het tehuis zijn, is er niemand

prostitutie, worden gedwongen om te bedelen

en verhalen van mensen die verkocht werden

meer die hen waarschuwt voor de gevaren

op straat of hun organen af te staan, of wor-

en uiteindelijk zijn ontsnapt, maken indruk

hiervan.” Mariana heeft in ieder geval veel

den verplicht te werken in de landbouw, bouw

op de leerlingen. Mariana Zaporojanu (17) is

geleerd: “Je moet erg voorzichtig zijn, niet

of dienstverlening. Officiële cijfers zijn niet

één van hen. “Ik heb me nooit gerealiseerd

zomaar een contract tekenen of met iemand

bekend, maar in 2011 zochten 276 Moldaviërs

dat mensenhandel vooral arme mensen raakt

naar het buitenland gaan. Ik ben liever

om deze redenen hulp. De meeste slachtoffers

en dat het eigenlijk betekent dat je iemands

arm dan dat ik van de ene aan de andere

zijn jonge, ongeschoolde meisjes uit arme

gevangene wordt”, vertelt zij.

wordt verkocht!”

over grenzen magazine | 7


bouw mee

Onze hulp moet niet afhankelijk maken, maar mensen helpen op eigen

benen te staan. Zo kunnen zij samen met de mensen om hen heen verder gaan en op hun beurt voor anderen klaarstaan.

Winter: zware tijd voor mensen in nood‌ tenzij u licht en warmte brengt! Lage temperaturen en elke dag onzekerheid of er voldoende eten is. Om nog maar niet te spreken van warme kleding en dekens. De koude winter is voor veel gezinnen en ouderen in Oost-Europa een strijd. Uw gift is levensreddend tijdens de koude, maandenlange winter! Met een voedselpakket, warme kleding, dekens en stookhout, breekt het licht door in de duisternis. Geef een gift voor winterhulp! Of overweeg een gift voor Zending over Grenzen op te nemen in uw testament. Vraag vrijblijvend de brochure nalaten aan of neem contact op met Ina Ekkelenkamp: 036 536 36 15. Directeur Peter van der Bijl is graag bereid met u over de mogelijkheden te spreken. www.zendingovergrenzen.nl Rek.nr. 29.62.556 IBAN: NL56 INGB 000 29 62 556

Over Grenzen magazine van Zending over Grenzen, December 2013  

Verslag van een sponsorbezoek, verhaal over onze hulp en aandacht voor mensenhandel, een schrijnend hedendaags probleem

Advertisement