Page 1


• •


."


• • •


• • •

• •


2018 BATEN

â‚Ź

Donaties en giften

3.956.406

Ontvangen hulpgoederen

2.000.000

Ontvangen rente Som van de baten

1.000 5.957.406

LASTEN Bestedingen aan de doelstellingen Directe hulpverlening

2.112.320

Verzonden hulpgoederen

2.000.000

Totaal eigen bestedingen

4.112.320

Uitvoeringskosten programma's

325.200

Kosten voorlichting

386.855

Werving baten: Kosten eigen fondsenwerving

981.245

Kosten van beheer en administratie

148.900

Som van de lasten

Exploitatieoverschot

5.954.519 2.887


€ €


ACTIVA

31-12-2017 €

31-12-2016 €

Vaste activa Materiële vaste activa

246.892

225.662 246.892

225.662

Vlottende activa Voorraden

69.740

55.616

Vorderingen en overlopende activa

244.200

242.704

Liquide middelen

585.001

530.743

PASSIVA €

898.941

829.063

1.145.833

1.054.725

31-12-2017

31-12-2016

Eigen vermogen Continuïteitsreserve

250.000

250.000

Reserve financiering activa

246.892

225.662

Bestemmingsfondsen

24.000

0

Bestemmingsreserve

379.576

338.137

900.468

813.799

Voorzieningen

24.129

22.129

Langlopende schulden

41.541

1.672

179.695

217.124

1.145.833

1.054.725

Kortlopende schulden en overlopende passiva


Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

4.590.013

4.521.120

4.116.203

Baten van bedrijven

854.202

1.350.000

1.050.674

Baten van andere organisaties zonder winststreven

197.119

273.000

179.044

5.641.334

6.144.120

5.345.921

124.118

115.000

134.265

5.765.452

6.259.120

5.480.186

4.322.633

4.697.183

3.961.222

257.435

320.669

415.342

4.580.068

5.017.853

4.376.565

Kosten eigen fondsenwerving

956.706

1.014.898

908.280

Kosten van beheer en administratie

142.173

168.108

178.538

5.678.947

6.200.859

5.463.383

86.505

58.261

16.803

164

1.000

907

86.669

59.261

17.710

0

0

0

Reserve financiering activa

21.230

-20.614

-18.705

Bestemmingsfonds

24.000

Bestemmingsreserve

41.439

79.875

36.415

86.669

59.261

17.170

BATEN Baten van particulieren

Som van de geworven baten

Baten als tegenprestatie voor de levering (Omzet ex BTW) Som van de baten LASTEN Besteed aan doelstellingen Programma's Voorlichting

Som van de lasten Saldo voor financiële baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Saldo van baten en lasten Bestemming saldo van baten en lasten: Toevoeging/onttrekking aan: Continuiteitsreserve

0

Bij het interpreteren van de term 'resultaat' (of 'winst' of 'verlies') moet bij een fondsenwervende organisatie goed in ogenschouw worden genomen, wat de systematiek is achter de resultaatbepaling. Indien in een jaar inkomsten worden ontvangen, dan worden die tot het resultaat gerekend, ook indien deze inkomsten in dat jaar nog niet zijn uitgegeven aan het project waarvoor de inkomsten zijn ontvangen. De uitgaven van deze inkomsten aan het project waarvoor ze zijn ontvangen, worden tot de kosten gerekend in het jaar waarin deze daadwerkelijk worden besteed. Daardoor vinden bij dit soort organisaties grote fluctuaties plaats in het 'resultaat' en kan het fluctueren in een overschot naar een tekort. De termen zoals 'winst', 'verlies', 'overschot', 'tekort' en 'resultaat' moeten dus met de nodige terughoudendheid worden gehanteerd in een fondsenwervende hulporganisatie.


2017 €

2016 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat

86.669

17.710

Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutatie voorzieningen

26.865

27.701

2.000

2.000 28.865

29.701

Verandering in werkkapitaal: Vorderingen en voorraden

-15.620

161.472

Kortlopende schulden

-37.430

-178.962

Kasstroom uit operationele activiteiten

-53.050

-17.491

-24.185

12.211

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa

-48.095

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-8.996 -48.095

-8.996

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Afname langlopende schulden

39.869

-1.690

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

39.869

-1.690

Toename geldmiddelen

54.258

19.235

530.746

511.510

54.258

19.235

585.003

530.746

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december


€


Vaste activa Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Vervoermiddelen

Inventaris

Totaal

195.996

10.154

19.512

225.662

Bij: investeringen

-

5.607

62.000

67.607

Af: afschrijvingen

17.898

3.091

5.876

26.865

Af: bijzondere waardeverminderingen

0

0

0

0

Af: terugname geheel afgeschreven activa

0

0

0

0

Af: desinvesteringen

0

0

19.512

19.512

Boekwaarde per 31 december 2017

178.098

12.670

56.124

246.892

Aanschafwaarde

809.223

290.982

83.591

1.183.796

0

0

0

0

631.125

278.312

27.467

936.904

2,86 -10 %

20-33,3%

16,7%

2,86 - 33,3%

Boekwaarde per 1 januari 2017

Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen Afschrijvingspercentages

De materiële activa wordt per balansdatum volledig gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering.

Vlottende activa Voorraden Deze post is als volgt te specificeren: 31-12-2017

31-12-2016

7.262

4.536

Hulpgoederen, verkregen om niet

62.478

51.080

Saldo per 31 december

69.740

55.616

Bestemd voor de bedrijfsvoering: Enveloppen en andere ZoG drukwerken Bestemd voor doelstelling:


Vorderingen en overlopende activa Deze post is als volgt te specificeren: 31-12-2017

31-12-2016

224.260

218.542

17.181

15.300

70

70

2.689

8.792

244.200

242.704

31-12-2017

31-12-2016

Rekening-courant saldi banken

328.999

276.827

Spaarrekening

250.000

250.000

6.002

3.916

585.001

530.743

Nalatenschappen Debiteuren Borgstellingen Overige vorderingen en overlopende activa

Saldo per 31 december 2017 Liquide middelen Deze post is als volgt te specificeren:

Kas Saldo per 31 december 2017

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en worden in het komende jaar overgemaakt aan Mission Without Borders International.


Eigen vermogen Continuïteitsreserve Het verloop van de continuïteitsreserve kan als volgt worden weergegeven: Continuïteitsreserve € Stand per 1 januari 2017

250.000

Bij: Dotatie tlv overige reserves

0

Af:

0

Vrijval:

0

Saldo per 31 december 2017

250.000

Bestemmingsreserve financiering Materiële Vaste Activa Het verloop van de bestemmingsreserve kan als volgt worden weergegeven: Reserve financiering activa bedrijfsvoering € Stand per 1 januari 2017 Mutatie: Saldo per 31 december 2017

225.662 21.230 246.892

Bestemmingsfondsen Het verloop van de bestemmingsfondsen kan als volgt worden weergegeven: Totaal €

Stand per 1 januari 2017 Bij: Ontvangen bestemde baten en goederen Af: Getransfereerde bestemde baten en goederen naar MWBI Saldo per 31 december 2017

0 2.441.204 -2.417.204 24.000


Bestemmingsreserve Het verloop van de Bestemmingsreserve kan als volgt worden weergegeven: Bestemmingsreserve

€ Stand per 1 januari 2017

338.137 41.439

Toevoeging/onttrekking uit resultaatbestemming

379.576

Saldo per 31 december 2017 In 2018 wordt vanuit de bestemmingsreserve geld overgemaakt aan MWBI. Tevens fungeert deze reserve als liquiditeitsbuffer.

Voorzieningen Overige voorzieningen Het verloop van de post overige voorziening is als volgt: Groot onderhoud

€ Boekwaarde per 1 januari 2017 Dotaties

-

22.129

-

Vrijval

2.000

0

-

24.129

Saldo per 31 december 2017 Toelichting: De post voorziening betreft groot onderhoud van het pand.

Langlopende schulden Leaseverplichting

Stand per

Lening o/g

Aflossingsverplichting Langlopend deel per

Stand per

Aflossingsverplichting

Langlopend deel per

31-12-2017

2018

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2017

2018

31-12-2017

31-12-2016

53.549

13.680

39.869

0

3.052

1.380

1.672

1.672

53.549

13.680

39.869

0

3.052

1.380

1.672

1.672

Toelichting: Zending over Grenzen heeft een aantal leningen verkregen. Deze leningen zullen in 5 jaarlijkse termijnen vrijvallen, of zoveel eerder bij overlijden van de uitlener. Over de leningen wordt geen rente berekend. Ook zijn er geen aflossingsverplichtingen en zekerheden overeengekomen.


Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2017

31-12-2016

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

47.280

55.858

Overige schulden en overlopende passiva

48.300

35.661

Salaris, vakantiegeld en -dagen en/of pensioen

41.597

34.746

Aflossingsverplichtingen

15.060

2.795

Belastingen en premies sociale verzekeringen

27.458

36.984

0

51.080

179.695

217.124

Te verzenden hulpgoederen Saldo per 31 december 2017

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurcontract Ultimo boekjaar loopt een huurcontract voor de huur van een kopieerapparaat. De uit dit contract voortvloeiende verplichtingen bedragen: binnen 1 jaar € 672 maar binnen 5 jaar € 3.248. Erfpacht De grond waarop Zending over Grenzen het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd heeft, is eigendom van de gemeente Almere. De erfpachtcanon bedraagt € 4.583 per jaar.


Baten Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

40.874

30.000

28.315

Nalatenschappen, ongeoormerkt

426.156

360.000

260.316

Sponsorschappen

816.320

884.816

829.669

Kerstpakketten

100.093

80.000

76.892

1.320.964

1.733.520

1.325.546

919.284

582.784

893.354

966.322

950.000

702.111

4.590.013

4.621.120

4.116.203

2.689

0

2.808

Voedselpakketten actie

12.500

0

0

Overige donaties/giften ongeoormerkt

56.314

100.000

35.514

782.699

1.150.000

1.012.352

854.202

1.250.000

1.050.674

123.764

250.000

126.231

73.355

23.000

52.813

197.119

273.000

179.044

124.118

115.000

134.265

5.765.452

6.259.120

5.480.186

Particulieren Giften Self-suffiency projecten

Overige donaties/giften geoormerkt Overige donaties/giften ongeoormerkt Goederen, ongeoormerkt Bedrijven Giften Sponsorschappen

Goederen, ongeoormerkt Baten van andere organisaties zonder winststreven EO-Metterdaad Overige donaties/giften ongeoormerkt Baten als tegenprestatie voor de levering Omzet excl. BTW

Som van de baten

De totale baten in 2017 zijn bijna € 300.000 hoger dan in 2016. Dit komt met name doordat we een hoger bedrag aan nalatenschappen hebben ontvangen. De inkomsten uit goederen zijn ongeveer gelijk aan vorig jaar, maar lager dan gebudgetteerd. Dit betekent dat we in 2018 onze aandacht extra richten op het werven van goederen.


Lasten

Bestedingen aan de doelstelling Programma's Voorlichting

Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

4.322.633

4.697.183

3.961.222

257.435

320.669

415.342

4.580.068

5.017.853

4.376.565

Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

%

%

%

79

80

80

Kengetallen

Totale bestedingen aan de doelstelling in % van de totale baten

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten met betrekking tot de diverse hierna gepresenteerde doelstellingen verwijzen wij u naar de ‘Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming’. Programma's

Deze post is als volgt te specificeren: Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

Verzonden hulpgoederen

1.730.401

2.111.020

1.772.106

Directe hulpverlening

2.201.414

2.181.100

1.999.590

3.931.815

4.292.120

3.771.696

25.898

15.370

27.163

25.898

15.370

27.163

3.957.713

4.307.490

3.798.859

364.920

389.693

162.363

4.322.633

4.697.183

3.961.222

Afdrachten

Directe wervingskosten Transportkosten - inzameling goederen

Totaal eigen bestedingen Uitvoeringskosten programma's Totaal besteed aan Programma's

De verzonden hulpgoederen zijn via de verbonden partij Mission Without Borders International naar landen in Oost-Europa verzonden. De geldelijke afdrachten Directe Hulpverlening zijn aan Mission Without Borders International gedaan. Mission Without Borders International draagt zorg voor de uitvoering van de projecten in Oost-Europa.


Voorlichting Deze post is als volgt te specificeren: Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

Advertenties

15.013

86.710

51.981

Portikosten

16.037

18.702

19.226

4.265

1.050

3.268

69.350

62.300

54.437

5.339

1.300

4.564

Totaal eigen bestedingen

110.004

170.062

133.476

Uitvoeringskosten

147.431

150.607

281.867

Totaal besteed aan Voorlichting

257.435

320.669

415.342

Kosten werving baten

956.706

1.014.898

908.280

Werving Baten

956.706

1.014.898

908.280

Aankoop en publicaties

Drukwerk

Inhuur telemarketing Promotiekosten

Totaal Werving baten

Voor een toelichting van de verdeling van de in de ‘Werving baten’ verantwoorde uitvoeringskosten verwijzen wij u naar ‘Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming’.

Kosten werving baten Deze post is als volgt te specificeren: Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

600.753

648.148

533.970

0

0

0

1.650

9.200

23.066

47.696

41.013

43.759

0

0

0

Totaal eigen bestedingen

650.099

698.361

600.795

Uitvoeringskosten werving baten

306.607

316.537

307.485

956.706

1.014.898

908.280

Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

%

%

%

17

17

17

Advertenties Portikosten Drukwerk

Bankkosten Promotiekosten

Kengetallen

Totale bestedingen kosten werving baten als % van de totaal geworven baten.


Kosten van beheer en administratie Deze post is als volgt te specificeren:

Uitvoeringskosten beheer en administratie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

142.173

168.108

178.538

142.173

168.108

178.538

Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

%

%

%

3

3

3

Kengetallen

Totale bestedingen beheer en administratie als % van de totale lasten. Bezoldigingen en financiële relaties bestuurders en toezichthouders Aan bestuurders zijn geen bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten toegekend. Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders.

2017

2016

2015

2014

5.765.452

5.480.186

7.753.814

7.531.386

Doelbestedingspercentage van de baten

79%

80%

77%

78%

Doelbestedingspercentage van de lasten

81%

80%

86%

84%

Wervingskosten t.o.v. geworven baten

17%

17%

11%

12%

3%

3%

3%

3%

Totale baten

Kosten beheer en administratie t.o.v. lasten


Personeelskosten Deze post is als volgt te specificeren: Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

Salarissen

579.955

609.094

488.284

Sociale lasten

155.733

193.334

154.400

56.008

53.444

77.045

791.696

855.872

719.729

579.955

609.094

560.351

0

0

-72.066

579.955

609.094

488.284

Overige personeelskosten Salarissen Salarissen Doorbelaste personeelskosten

Bezoldiging directie Naam Functie

Peter van der Bijl directeur

Dienstverband Aard Uren Parttime percentage Periode

onbepaalde tijd 39 100% 1-1/31-12

Bezoldiging Brutoloon/salaris

105.267

Totaal jaarinkomen

105.267

SV-lasten

9.708

Belastbare vergoedingen

3.882

Pensioenlasten (werkgeversdeel)

13.239

Totaal overige vergoedingen en lasten

26.829

Totaal directie bezoldiging 2017

132.095

Totaal directie bezoldiging 2016

128.922

Het salaris van de heer Van der Bijl was gebaseerd op zijn functie van Internationaal directeur. In deze functie was hij tot 2017 verantwoordelijk voor de internationale goederen-logistiek. In 2017 is deze activiteit naar Roemenië verplaatst. Daarnaast is de heer Van der Bijl verantwoordelijk voor Missie over Grenzen (België). In 2016 en 2017 zijn tien vakantie dagen uitbetaald vanwege de grote drukte in het werkveld. Om te voldoen aan de richtlijnen van de Goede Doelen Nederland heeft de heer Van der Bijl bij het bestuur vrijwillig aangeven zijn salaris te verlagen naar € 90.202 per jaar.


Bij Stichting Zending over Grenzen waren in 2017 16 (2016: 15) werknemers in dienst, verdeeld over de volgende afdelingen (in fte's): Realisatie

Realisatie

2017

2016

fte

fte

Directie en beleid

1,0

0,7

Administratie en secretariaat

1,4

1,4

Programma's

2,4

2,4

Voorlichting

1,6

1,6

Fondsenwerving

3,4

2,8

Hulpgoederen

2,4

2,8

12,3

11,7

Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

Premie sociale verzekeringen

83.640

115.440

93.946

Pensioenpremie

72.092

77.894

60.454

155.733

193.334

154.400

Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

Reis- en verblijfskosten

21.185

33.125

23.237

Ziektekostenverzekering

17.032

12.178

18.977

7.753

6.476

586

10.038

1.665

34.244

56.008

53.444

77.045

Sociale lasten

Overige personeelskosten

Cursuskosten Diversen


Afschrijvingen Deze post is als volgt te specificeren: Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

28.627

27.414

27.701

28.627

27.414

27.701

Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

Onderhoudskosten

22.900

24.614

26.617

Gas/water/licht kosten

21.013

23.284

13.898

Huur materiaal

7.382

7.458

6.749

Klein materiaal kosten

4.205

4.200

17.844

Huur gebouwen

4.583

4.701

4.886

60.084

64.257

69.994

Realisatie

Begroot

Realisatie

2017

2017

2016

16.811

10.520

46.855

4.216

4.740

2.118

Accountantskosten

24.578

18.000

23.278

Verzekeringskosten

9.506

13.771

9.705

13.774

17.190

13.753

Telefoonkosten

5.549

6.332

8.298

Auto-reis-/verblijf

6.290

6.850

8.824

80.724

77.403

112.830

Bedrijfsmiddelen

Huisvestingskosten Deze post is als volgt te specificeren:

Kantoor en algemene kosten Deze post is als volgt te specificeren:

Kosten administratieve dienstverlening Bankkosten

Contributiekosten


Almere, 18 april 2018

H. P. van der Bijl, Directeur

H. Graham, voorzitter

R. LĂźthi, vice-voorzitter/penningmeester

M.E. Waldy, secretaris

T. Wuesthoff


CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Zending over Grenzen Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 Ons oordeel Wij hebben de in dit verslag op bladzijde 28 tot en met bladzijde 49 opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Zending over Grenzen te Almere gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Zending over Grenzen per 31 december 2017 en van het saldo van baten en lasten over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. De jaarrekening bestaat uit: 1.

de balans per 31 december 2017 (met een balanstotaal van € 1.145.833);

2.

de staat van baten en lasten over 2017 (met een saldo van baten en lasten van € 86.669 positief); en

3.

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen van financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Wij zijn onafhankelijk van Nederlands Bijbelgenootschap zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Paragraaf betreffende overige aangelegenheden Wij vestigen de aandacht op het feit dat conform artikel 2 van de statuten als steun aan gerelateerde Mission Without Borders onderdelen in 2017 € 3.931.815 (in 2016: € 3.771.696) is verantwoord. Zoals is toegelicht op pagina 39 vindt de besteding van deze gelden plaats door Mission Without Borders International en andere Mission Without Borders-vestigingen. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.


Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: -

het bestuursverslag; de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring. Was getekend te Amersfoort, 18 april 2018. WITh accountants B.V.

Drs. J. Snoei RA


Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 van Stichting Zending over Grenzen Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: -

-

-

-

-

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.


Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming Bestemming

Besteed aan doelstelling

Programma's

Totaal

Voorlichting

Beheer en Administratie

Fondsenwerving

Lasten

Afdrachten aan verbonden organisaties

Aankopen en verwervingen Communicatiekosten Personeelskosten

Realisatie 2017

Begroting 2017

3.931.815

-

-

-

3.931.815

4.292.120

25.898

-

-

-

25.898

15.370

-

110.004

650.099

-

760.103

868.423

309.663

125.826

264.894

91.312

791.696

855.872

Huisvestingskosten

26.387

9.210

14.926

9.561

60.084

64.257

Kantoor- en algemene kosten

16.445

7.934

19.346

37.000

80.724

77.403

Afschrijving

12.425

4.461

7.441

4.300

28.627

27.414

4.322.633

257.435

956.706

142.173

5.678.947

6.200.859

Totaal lasten

De uitvoeringskosten worden zoveel als mogelijk toegerekend aan de activiteit waarvoor deze kosten zijn gemaakt. Indien de personele inzet hiervoor een basis vormt, worden de uitvoeringskosten naar rato van het aantal FTE's aan de activiteiten toegerekend. In 2017 zijn we overgegaan van drie naar vier afdelingen. Er is een afdeling specifiek voor Hulpgoederen bij gekomen om beter inzicht te hebben in de opbrengsten en kosten voor enerzijds de giften en anderzijds de ontvangen hulpgoederen. Dit betekent dat de toerekening van de afdelingskosten naar Programma's, Voorlichting en Fondsenwerving anders is dan in 2016.


Jaarverslag 2017  

Lees wat met uw hulp allemaal is gedaan voor de meest kwetsbaren in Oost-Europa. De goedgekeurde jaarcijfers vindt u er ook in.

Jaarverslag 2017  

Lees wat met uw hulp allemaal is gedaan voor de meest kwetsbaren in Oost-Europa. De goedgekeurde jaarcijfers vindt u er ook in.

Advertisement