Berita Yayasan Sabah Vol.22, No.3 (September-Disember 2000)

Page 1

Menarik Oi Oalam TYTLoncar Siri Bacaan Tadika

4

Hari Penyampaian , Sijil PPKK

4

Utamakan Pelajaran Saran Ketua Menteri

5

YSJana Belia Prihatin

6

Projek Ikhlos Rakan

6

Elak Gejala Negatif

7

Program Khidmat Mosyarakat

7

Derma Darah

7

Konvokesyen

KKYS

8

"Kebakaran" di Bang,man YS

9

Kursus/Seminar

9-13

INFAPRO Workshop

14

Exhibition

15

Sorotan 2000

16-17

YSCares

18

Bosses'Day

18

Eco-Challenge

19

Shell Chairman Visits DVFC

20

PESADA

21-30

Sports

31

~ll-,-.•...... J~~ ~rl~ll :~! :~II'1rlrll ••••J~~~••••J .~~

, , I ~4' ~4 j \' J j ~I, ~ll ~l' fi,

..

j'

,I

~ "

II,

•• ,J ,~ ~ 4'

~II

,II!


I Sept - Dee

2000

Menurut beliou, ini odoloh berikuton perkembongon teknologi moklumot yang mengolir ke dolom orus kehidupon kito dengon begitu pontos. "Kemojuon teknologi dolom sistem moklumot don perhubungon seperti pengenolon K-ekonomi don E-dogong okon menghopuskonjurong pemisoh di ontoro poro pengeluor dengon para pengguno melolui moklumot yang lebih efisen don pontos yang posti mewujudkon persoingon yang lebih sengit," kotonyo.

Dengon itu kotonyo, kito hendokloh berusoho untuk mempelbogoikon sumber kewongon kito serto mengomolkon pengogihon dengon berdosorkon keutomoon yang benor-benor mendesok. Sehubungon dengon itu, menurut beliou bogi menghodopi coboron-coboron terse but, Kumpulon ICSB okon meloksonokon strotegi-strotegi berikut: •

Di somping itu posoron global don tempoton menjodi lebih kompetitif dengon penghopuson kowolon posoron yang memberikon peluong kepodo pihok luor untuk bersoing dengon para pengeluar tempoton. Dengon itu menurut beliou kito perlu lebih peko kepodo perubohon keodoon posoron ogor dopot terus bersoing di dolom posoron tersebut. • "Dolom moso yang soma globolisosi don liberolisosi dogongon serto syorot ketot yang dikenokon oleh negoro-negoro pembeli menekonkon isu-isuolom sekitar sebelum menerimo borongon kito," jelos beliou. "Dari foktor dolo man pula, bermulo podo tohun 2001, jumloh keluoson yang boleh ditebong dori Kowoson Konsesi Yoyoson Soboh okon dikurongkon secoro mendodok kepodo 10,000 hektor setohun don jumloh isipodu pengeluoron kowoson ini juga dijongko berkurongon dengon pengenolon koedoh Pengurongon Keson Pembolokon (RIL),"tomboh beliou. "Sehubungon dengon itu, sementoro sumber kewongon trodisi kito semokin berkurongon, podo moso yang soma bilongon mereko yang memerlukon perkhidmoton doripodo Yoyoson Soboh pula semokin bertomboh," terong beliou.

ICSB okon menguruskon sumber hutonnyo secoro lebih efektif don efisen. Pemulihon huton dengon kerjosomo pihok luor dolom membontu pembioyoon okon terus diutomokon. RBJ okon terus mengenolposti pendekoton penguruson pembolokon yang lebih boik untuk meminimumkon kerosokon demi memostikon bekolon bolok podo moso hodopon mencukupi; ICSB mengombil longkoh mempelbogoikon perniogoon boru khususnyo penonomon kelopo sowit secoro besor-besoron sehinggo mencopoi sosoron seluos 25,000 hektor oleh Soboh Softwoods. Soboh Softwoods seterusnyo okon membino kilong pemproseson minyok sowit yang okon menomboh niloi kepodo produknyo;

ICSBokon memperolehi kopol pengongkut tanker bogi membowo minyok sowit mentoh (CPO) don produk petroleum. Di somping itu, operosi pembuoton perobot sedong membuot penyelidikon mengenoi posoron bogi mengeluorkon produk berososkon koyu-roton bogi posoron luor negoro;

ICSB okon menyusun semulo kepentingon fungsi Bohogion Hortonoh don bohogion ini seharusnyo meloksonokon sekurong-kurongnyo sotu projek pembongunon horto podo tohun 2001;

ICSB okon meneruskon rundingon dengon rokon kongsinyo, ioitu Chino Fuxing Pulp & Paper Company Limited don Lions Group untuk mengusohokon lodong penonomon pokok industri don membino kilong pulpo di Kolobokon, Towou;

Penyenoroion Soboh Softwoods podo tohun 2001 membolehkon ICSB mendopot pulongon peloburonnyo; don

ICSB okon menguruskon risiko don coboron di somping memontopkon doyo soing don ketohonon orgonisosi.

Dolom usohonyo menongoni tuntuton moso kini, Penguruson Yoyoson Soboh pula menurut

Ho Set Yin dari Bahagian Perhutanan Wilayah Sandakan meneipta sejarah apabila menjadi staf pertama menerima kedua-dua Anugerah Perkhidmatan Lama don Cemerlang pada tahun yang sama. Turut ke/ihatan bersama Datuk Osu ialah Timbo/an Pengarah II,Kamis Haji A wang Ali


penting beliau.

ialah

kualitinya,"

jelas

Program-program kebajikan don kesihatan seperti perkhidmatan paramedik don kesihatan, asrama serta bantuan am telah memberikan manfaat kepada lebih dari 20,000 orang.

Hamzah Mot A/i dari Pejabat Kawosan Yayosan Sabah Sungai Petani, Kedah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Ketua Menteri telah menyediakan satu strategi perancangannya iaitu: )

Menampilkan Yayasan Sabah sebagai sebuah organisasi yang cemerlang don boleh menjadi teladan kepada organisasi-organisasi lain;

Meningkatkan budaya pengurusan yang lebih dinamik agar staf mampu menguasai teknologi moden, khususnya penggunaan Tekonologi Perhubungan don Maklumat (TPM);

Memperkukuhkan penglibatan Yayasan Sabah dalam bidang pendidikan agar asas pembangunan rakyat do pat diperkukuhkan di atas landasan ilmupengetahuan;

Meningkatkan komitmen terhadap pembiayaan pendidikan dengan mengambil kira pengembangan dona melalui usaha-usaha pe~anaan kewangan dari keuntungan ICSBdon sumbersumberlain;

Memberikan tumpuan kepada pembangunan don aplikasi sains don teknologi dalam pelbagai aktiviti kehidupan masyarakat Sabah;

Melibatkan diri dalam usaha menangani masalah kemiskinan masyarakat Bumiputera di kawasan luarbandar; don

Mengenalpasti don merancangkan agar potensipotensi yang ado pada bahagian-bahagian don jabatan Yayasan Sabah do pat dikembangkan untuk menjana hasil, program don produk yang boleh dikomersilkan.

Menurut Datuk Osu, dari segi pencapaian keseluruhan Yayasan Sabah adalah menggalakkan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 1999. Menurut beliau mereka yang telah menerima faedah dari pelbagai program Yayasan Sabah dari bulan Januari sehingga akhir bulan September ialah seramai 112,087 orang berbanding dengan 107,427 orang dalam jangka masa yang soma pada tahun 1999. "Ini menunjukkan peningkatan sebanyak empat peratus. Soya berharap yang peningkatan ini bukan sahaja dari segi kuantitinya, tetapi yang lebih

Sementara itu program-program lain dalam aspek sosial, ekonomi don juga pendidikan telah memberikan manfaat kepada lebih daripada 25,000 orang di negeriini. ICSB don Kumpulan syarikatnya pula menunjukkan pencapaian memberangsangkan berbanding dengan prestasi pada tahun 1999. Pada tahun 2000, Kumpulan ICSB dijangka mencatatkan keuntungan sebelum cukai sebanyak RM179.5 juta, iaitu RM58.8 juta lebih daripada keuntungan sebelum cukai tahun 1999yang berjumlah RM120.7juta. "Walau bagaimanapun pencapaian tahun ini [2000] adalah 18.4 peratus lebih rendah berbanding dengan sasaran belanjawan tahun 2000 yang berjumlah RM219.9 juta. Kedudukan ini adalah berdasarkan pencapaian 9 bulan sebenar don ramalan suku tahun terakhir," katanya. Di majlis itu, Datuk Osu turut menyampaikan Anugerah Perkhidmatan Lama kepada 30 orang staf manakala sepuluh orang penerima masing-masing lima daripada Kumpulan Sosial don Kumpulan Komersil menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.

Datuk Osu menyampaikan Anugerah Perkhidmatan Lama kepada Pengurus Perhutanan Wi/ayah Tawau, Andrew Garcia de-Chavez


I Sept-Dee

2000

TYT lANCAR SIRI BACAAN TADIKA

Tun Sakaron diberi penjefasan mengenai proses penerbitan buku berkenaan I Menjunjung TunSakaran

kasih .... Datuk

Tahir menyampaikan

eenderokenangan

kepada

=-~==-~==-~==-~==-~==-~==-~==-~==-~==-~==-~==-~==-~==-~=~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

HARI PENYAMPAIAN SIJIL PPKK

Toh Puan menghayati kerja tangan kanak-kanak prasekofah

Toh Puan Datuk Seri Panglima Hajah Siti Rukaiyah Bte Datuk Panglima Abdullah, isteri Tuan Yang Terutama Yang Di-Pertua Negeri Sabah telah menyempurnakan majlis penyampaian sijil tamat prasekolah dan persembahan pelajar Pusat Perkembangan Kanak-Kanak Yayasan Sabah ke 18 di Auditorium Yayasan Sabah pada 30 Oktober lalu. Dalam ucapannya, beliau berkata pendidikan prasekolah amat penting kerana melaluinya kanakkanak mendapat peluang dalam mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan seimbang ke arah penyediaan diri yang lebih baik untuk mengikuti pendidikan formal di sekolah rendah.

Sementara itu, dalam ucapannya, Timbalan Pengarah Yayasan Sabah Datuk Mohd Tahir Jaafar, berkata seramai 79 orang kanak-kanak menerima sijil tamat pendidikan prasekolah iaitu 18 orang kanak-kanak Taska; 32 orang kanak-kanak Tadika; dan 29 orang kanak-kanak tadika Kodidik. Daripada tiga kumpulan ini, kanak-kanak dari Tadika dan Kodidik akan memasuki alam persekolahan baru di peringkat sekolah rendah pada tahun 2001. Selain daripada penyampaian sijil, seramai 80 orang kanakkanak terlibat dalam persembahan konsert berwarnawarni bertemakan "Bandaraya Taman Tropika".

Tuan Yang Terutama Yang DiPertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Haji Sakaran bin Dandai berkenan melancarkan buku kanak-kanak siri Bacaan Tadika Riang Ria anjuran Yayasan Sabah dan Dewan Bahasa dan Pustaka pada 3 November lalu di Shangri-La's Tanjung Aru Resort. Dalam ucapannya semasa pelancaran tersebut, Timbalan Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Mohd Tahir Jaafar menyatakan sebanyak 26 judul buku kanakkanak berjaya dihasilkan melalui usaha gabungan tenaga dan perkongsian pintar Yayasan Sabah dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Seramai 31 orang penulis dan pelukis tempatan terlibat dalam penerbitan buku ini. Tambah beliau lagi, penerbitan buku ini diharap dapat memenuhi keperluan pendidikan kanak-kanak serta boleh digunakan sebagai bahan pengasah mind a bagi membantu dalam penguasaan kemahiran membaca di kalangan kanak-kanak. Penerbitan buku ini juga bertujuan memperbanyakkan koleksi buku kanak-kanak mengenai negeri Sabah hasil usaha penulis dan pelukis tempatan yang mana merentasi bidang, bangsa dan budaya demi integrasi nasional.


Sekitar Majlis Perasmian Wisma Yayasan Sabah, Kaherah Fata : Ehsan Lamsin Anggali/Suara Islam Para pelajar Sabah di Mesir diingatkan supaya sentiasa mengutamakan matlamat asal mereka dihantar belajar iaitu menjadi seorang yang terdidik dalam bidang Pengajian Islam dilengkapi dengan kematangan berfikir sebagai mahasiswa. Demikian menurut Ketua Menteri merangkap Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Osu Haji Sukam dalam ucapannya di majlis perasmian Wisma Yayasan Sabah di Kaherah, Mesir pada 10 November2000.

Datuk Osu disambut meriah pada majlis perasmian. Turut kelihatan ialah Duta Besar Malaysia ke Mesir, Data' M.N. Haji Azman [kanan] dan Datuk Tahir[kiri]

Menurut Datuk Osu, Kerajaan Negeri don Yayasan Sabah telah membelanjakan berjuta-juta ringgit '-:Jagi mewujudkan kemudahan pendidikan don prasarana lain yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan. "Pembiayaan ini merupakan pelaburan sosial yang amat berharga kerana kerajaan menyedari bahawa sumber tenaga manusia adalah aset terpenting di dalam pembentukan sesebuah negara," katanya.

Datuk Osu menyempurnakan Sabah

perasmian Wisma Yayasan

"Sehubungan dengan itu para pelajar harus bertanggungjawab memberi imbalan yang setimpal kepada penaja dengan membawa balik kecemerlangan bukan sahaja dalam bidang akademik tetapi i1mu yang akan memanfaatkan seluruh umat manusia," tambah beliau. Datuk Osu juga mengingatkan para pelajar akan harapan tinggi yang diletakkan oleh keluarga don kerajaan memandangkan mereka adalah pewaris generasi don barisan pemimpin yang akan menerajui kepimpinan negara. Tambah beliau untuk menjadi pemimpin yang dapat memenuhi aspirasi rakyat don wawasan negara, persia pan rapi dalam semua aspek kehidupan wajib dilakukan supaya kita sentiasa berada di landasan yang betul. Menurut Datuk Osu tujuan Wisma Yayasan Sabah ini adalah serampang duo mota. Selain digunakan sebagai tempat penginapan para pelajar Sabah di Mesir, ia juga sebagai pusat pertemuan don markas bagi pelajar-pelajar menjalankan aktiviti sosial, kebajikan, keugamaan don pelajaran yang boleh menyumbang kepada peningkatan keintelektualan para pelajar. Dalam ucapannya di majlis yang soma, Timbalan Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Mohd. Tahir Jaafar, berkata sehingga kini Yayasan Sabah telah menaja seramai 113 orang pelajar di Universiti AI Azhar, Mesir don daripada bilangan itu seramai 58

t

Ketua Menteri mefawat sekitar bang un an Wisma Ya asan Sabah orang telah menamatkan pengajian dengan memperolehi lzajah Sarjana Muda dalam bidang Pengajian Islam, Bahasa Arab, Syariah Islamiyyah, Usuluddin don Dakwah. Kebanyakan daripada graduan ini kini memegang jawatan tinggi dalam pentadbiran kerajaan don seterusnya berjaya membantu pengembangan syiar Islam di Sabah. Seramai 65 orang pelajar Sabah kini tinggal di asrama ini don dijangka seramai 30 orang pelajar baru akan memohon untuk menyertai rakan-rakan mereka kelak.


I

Sept-Dee 2000

YS JANA I

BELlA PRIHATIN

Yayasan Sabah dengan I kerjasama Unit Selia Masjid Daerah Kota Selud telah I menganjurkan Projek Ikhlas Rakan 2000 di Kampung Keguraan Kota Selud mulai 20I 220ktober yang lalu. Program yang dipenuhi dengan khemah ibadat, forum dan gotong royong tersebut disertai seramai lebih kurang 50 orang belia termasuk wakil dari Lahad Datu, Kinabatangan dan Sipitang. Dalam ucapan penutupannya, Timbalan Pengarah Yayasan Sabah Datuk Mohd. Tahir Jaafar menyeru para belia agar samasama berganding bahu dalam usaha membangunkan komuniti setempat. Di samping

Pemimpin Kemajuan Rakyat N.6 Tempasuk Hajj Maston Haji Hassan menyempurnakan kerja terakhir pembinaan pondok menunggu (wakaf) di tanah perkuburan kampung berkenaan perlu bersikap proaktif para belia juga digesa agar mempertingkatkan kemahiran dalam pelbagai bidang agar dapat bersaing di pasaran leh

terbuka. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Pengurus Kumpulan, Sahagian Urusetia Pentadbiran Kawasan, Dollah Haji Mahmood.

J

-~-------

PROJEK IKHLAS RAKAN Seramai 54 orang belia dari daerah Tawau termasuk tiga orang dari Tuaran, masing-masing dua orang dari Sipitang dan Kota Belud telah menyertai Projek Ikhlas Rakan di Kg. Ranggu Tawau anjuran Yayasan Sabah dengan kerjasama Unit Selia Masjid Daerah Tawau yang berlansung dari 22 hingga 24 September, 2000. Projek Ikhlas Rakan ini bertujuan memberi ransangan pengetahuan dalam aspek pembangunan danjatidiri belia. Di majlis yang sama, wakil Timbalan Pengarah Yayasan Sabah, Pengurus Kumpulan, Sahagian Urusetia Pentadbiran Kawasan Dollah Haji Mahmood turut melancarkan program membaikpulih rumah rakyat termiskin anjuran Yayasan Sabah.

Rumah yang diperbaiki

Dollah mefetak papan tanda program membaikpulih rumah Salmah Chin [kanan)


I Sept-Dee 2000

ELAK GEJALA NEGATIF Golongan belia di negeri ini perlu membina semula imej mereka akibat pengaruh gejala sosial yang kini kian melanda mereka. Demikian menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abdul Rahim Ismail di majlis penutupan Projek Ikhlas Rakan daerah Papar di Masjid Melagui Kelatuan pada 29 Oktoberlalu.

YAYASAH SAgAH OEhGAN KERJASAMA

lAIT B

27 2'9 C> DI rvtAS....J.D••••.•• ELAGU,

R 20<:::><:;> I<ELATUAN

Menurut beliau, belia perlu menyedari hakikat bahawa sebahagian besar daripada mereka telah terjerumus dengan kegiatan yang negatif. "Antara kegiatan yang sering mempengaruhi mereka ialah najis dadah, menghidu gam, bohsia dan pelbagai lagi masalah sosial yang sering disiarkan di media massa," tambah beliau. Program tiga hari itu adalah anjuran Yayasan Sabah dengan kerjasama Unit Belia Masjid Daerah Papar. Sepanjang program itu para peserta telah membaik pulih bangunan masjid Kampung Melagui Kelatuan untuk digunakan oleh penduduk setempat mengadakan aktiviti keagamaan.

Dollah menyerahkan p/ak Masjid Kg. Lubak Beaufort kepada Pengerusi Jawatankuasa masjid berkenaan

DERMADARAH Seramai empat puluh menderma darah pada Aru Resort [STAR].

orang staf Yayasan Sabah/ICSB telah 22 September lalu di Shangri-La's Tanjung

Program anjuran Persatuan Wartawan Sabah, Sabah Shell dan STAR itu telah dilancarkan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Osu Haji Sukam. Program itu diadakan bagi mengisi tabung darah Hospital Queen Elizabeth khususnya bagi membantu kanak-kanak y a n 9 menghidap penyakit Thallasaemia

Ag. Damit Ag. Jahir dari Jabatan Sumber Manusia & Pentadbiran menyumbang baktibeliau

Seramai 80 orang belia Islam sekitar daerah Beaufort telah menjayakan program khidmat masyarakat membina ruang tambahan Masjid Kg. Lubak sempena program Ikhlas Rakan 2000 Daerah Beaufort. Program anjuran Yayasan Sabah dengan kerjasama Unit Belia Masjid Daerah Beaufort itu berlangsung selama tiga hari bermula 13Oktober, 2000. Di samping membina ruang tambahan masjid para peserta juga terlibat dalam program keluarga angkat di sekitar Kampung Lubak. Antara pengisian program ialah gotong-royong, kuliah, ceramah dan riadah. Majlis penutupan program tersebut telah dilaksanakan oleh Pengurus Kumpulan, Bahagian Urusetia

I

Pentodbiran Kowoson, Dolloh Hj. Mahmood selaku wakil Timbalan Pengarah Yayasan Sabah.


I Sept-Dee 2000

Seramai 218 graduan pelbagai bidang menerima diploma/sijil masing-masing daripada Menteri Pembangunan Luar Bondar don Keusahawanan, Datuk Haji Nasir Tun Sakaran dalam majlis Konvokesyen Ke-9 Kolej Komuniti Yayasan Sabah [KKYS] pada 28 Oktober, 2000 di Auditorium Yayasan Sabah. 'kan diploma kepada Kesemua graduan berjaya menamatkan pengajian masing-masing selama 1 hingga 2 1/2 tahun dalam program Binaan & Bangunan, Teknologi Automotif, Teknologi Kayu, Autobody, Upholsteri, Kewartawanan, Pengurusan Perniagaan, Teknologi Pengurusan Pejabat don Perhubungan Awam. Dalam ucapan perasmiannya, Datuk Nasir menyeru para graduan agar mempertingkatkan ilmu don kefahaman dalam bidang teknologi maklumat sejajar dengan perkembangan semasa era siber. "Adalah diharapkan para graduan akan menjadi pendukung kedaulatan negara dengan menanam semangat cintakan negara", tambahnya lagi. Beliau juga menegaskan Kerajaan Negeri melalui kementeriannya sentiasa mencari jolon untuk membantu mempertingkatkan taraf usahawan muda dengan memperkenalkan pelbagai skim latihan serta dona.

Datuk Nasir menyampal syabas. I jar salah seorang pe a I

1>--

-

KEM WAKTU CUTI YS Seramai 250 orang pelajar dari lapan buah asrama Yayasan Sabah di seluruh negeri ini telah mengikuti program perkampungan/kem waktu cuti sekolah di SMK Lohan, Ranau bermula dari 30 Ogos hingga 3 September lalu. Majlis penutupan program tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Mohd. Tahir Jaafar. Sempena program ini. 13 keluarga dari Kg. Lohan Ulu mengambil 68 orang pelajor sebagai anak angkat.

Sementara itu Timbalan Pengarah Yayasan Sabah Datuk Mohd Tahir Jaafar dalam ucapan alualuannya menyatakan semenjak 10 tahun penubuhan KKYS, seramai 1,072 graduan telah menamatkan pengajian di kolej tersebut. Beliau menambah bahawa yuran pengajian yang dikenakan merupakan paling minimum di samping kaedah pembayaran yang fleksibel. Majlis terse but turut ibubapa graduan.

disaksikan

oleh

para

Haji Hawn bin Sufaiman dari Kg. Lohan Ufu menyerahkan kemba/i anak angkat kepada Datuk Tahir


1

91

Sept-Dee 2000

Bondoroyo Koto Kinobolu dikejutkon dengon bunyi siren duo buoh jentero Posukon Bomba don Penyelomot yang dikejarkon ke bongunon ibu pejobot Yoyoson Soboh di Teluk Likos tepot jam 9.20 pogi kerano berloku "kebokaron" yang membobitkon pejobot Ketuo Menteri Soboh. Dolom kejodion terse but seromoi 10 orang penghuni "terperangkop" di tingkot 28 don tingkot 15 bongunon tersebut. Peristiwo cemos tersebut beransur tenong opobilo mendopoti io honyo sebohogion daripodo bobok lotihon kowod kebokaron bogi bongunon Ibu Pejobot YoyosonSoboh.

Pasukan Bomba dan Penyelamat serta Paramedik Yayasan Sabah berganding bahu melakukan kerja menyelamat mangsa

Kowod kebokoron yang berlongsung selomo hompir sotu jam itu turut disertoi oleh Ketuo Menteri Soboh merongkop Pengerusi Lembogo Pemegong Amonoh Yoyoson Soboh, Dotuk Seri Ponglimo Hajj Osu Hoji Sukom don Timbolon Pengaroh Yoyoson Soboh, Dotuk Mohd. Tahir Joofar serto penghuni bongunon berkenqon.

Agenda menoiktarof upoyo ekonomi koum Bumiputera di negeri Soboh tetop menjodi tonggungjowob utomo Kerajoon Negeri buot moso ini. Demikion menurut Menteri di Joboton Ketuo Menteri, Dotuk Muso Hoji Amon dolom ucopon perosmionnyo di seminar Peronon Agensi Kemojuon Dolom Membongun Ekonomi Mosyarokot Bumiputero Doerah Keningou di Auditorium Perpustokoon Wiloyoh Keningou podo 21 Novemberlolu. Seminar onjuran Yoyoson Soboh dengon kerjosomo Pejobot Doeroh Keningou itu disertoi oleh seromoi lebih kurong 160 orang peserto. Beliou yang juga Ahli Lembogo Pemegong Amonoh Yoyoson Soboh mengingotkon golongon usohowon Bumiputero untuk menekonkon sifot keusohowonon tulin agar dopot bersoing dolom arus globolisosi seperti K-ekonomi.

Datuk Musa [duduk tiga dari kanan] bersama para hadirin dan sebahagian daripada para peserta seminar semasa majlis perasmian

"Para usohowon juga harus berusoho memboyar bolik setiop ringgit yang dipinjom dari bodonbodon kewongon agar io dopot memberi monfoot yang berponjongon kepodo rokon usohowon loin," tombohnyo logi. Seminar sehari dengon ceromoh

terse but diisi keusohowonon

oleh Mojlis Amonoh Rokyot (MARA), Bonk Pertonion, Perbodonon Kemojuon Kraftongon Malaysia cowongon Soboh] serto pihokswosto. Kesemuo peserto terdiri doirpodo Ahli-ohli Jowotonkuoso Keselomoton don Kemojuon Kompung don ohli-ohli Belio

Wawosan Daerah Keningau.


I Sept-Dee

2000

KURSUS SEMINAR KURSUS KRAFTANGAN Pengurus Pembangunan EkonomL Abdul Ghanie Haji Affandi memberi taklimat kepada Penolong Pegawai Daerah [Luar Bandar] Kassim Haji Yassin [tiga dari kiri] mengenai kraftangan di akhir kursus empat hari mengenai pembuatan kraftangan dengan menggunakan daun sago di Kg. Kerukan, Kuala Penyu pada 6 Oktober lalu. Kursus anjuran bersama Yayasan Sabah dan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia [cawangan Sabah] itu disertai oleh seramai 20 orang wanita.

KURSUS KRAFTANGAN Para pengusaha kraftangan digesa agar menghasilkan kraftangan yang kreatif dan bermutu tinggi. Demikian menurut Penolong Pegawai Daerah Tenom (Pentadbiran), Gan En Siong dalam ucapan beliau di majlis penutupan Kursus Kraftangan pada 11 November lalu di Dewan Serbaguna Sabaka, Tenom. Kursus selama tiga hari tersebut dikelolakan oleh K3P Sabaka dengan kerjasama Yayasan Sabah dan Perbadanan Pembangunan Kraftangan Malaysia [cawangan Sabah].

I

!

Gan [kiri] diberi penerangan kaedah penghasilan kraftangan oleh Pengarah Perbadanan Pembangunan Kraftangan Malaysia [eawangan Sabah], Mohamad Ali bin Haji Mad Jais [tengah] dan Pengurus Kumpu/an, Bahagian Urusetia Pentadbiran Kawasan, Dollah Haji Mahmood .

KURSUS KEUSAHAWANAN Seramai 43 orang masyarakat Kg. Kerukan, Kuala Penyu telah menghadiri Kursus Keusahawanan selama dua hari anjuran Pejabat Kawasan Yayasan Sabah Kuala Penyu bermula dari 11 Oktoberlalu. Setiausaha Politik kepada Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Okal Hj. Abdul telah menyempurnakan penyampaian sijilkepada para peserta kursusberkenaan. Okal kursus

[kiri] menyampaikan

sijil kepada

salah seorang

peserta


[Sept-Dee

2000

BENGKEL KEUSAHAWANAN Seramai 56 orang peserta dari kawasan Penampang dan Menggatal telah menghadiri Bengkel Keusahawanan selama sehari anjuran Yayasan Sabah di Dewan Serbaguna Perpustakaan • Penampang pada 13Septemberlalu. I

Bengkel itu bertujuan memberi peluang kepada para peserta menimba ilmu serta kaedah membuat kertas kerja dalam sesuatu peniagaan.

Antara lain tajuk ceramah itu ialah Motivasi Anthony Um dari RHB; Pe/uang I Perniagaon Moso Kini oleh Datuk Ajit Galun iaitu Pengerusi Dewan Perniagaan dan Industri Kadazandusun [KCCI]; serta Penyedioan Kertas Kerjo oleh George I. Majuya dari MARA. • • I oleh

~

- .- -CERAMAH - - - - - - - - - - .- - .- - - - - - - - - - - - - .- KELUARGA BAHAGIA

Seramai 50 orang peserta dari daerah I Penampang dan Putatan telah mengikuti ceramah selama sehari mengenai "Keluarga I Bahagia" anjuran Pejabat Kawasan Yayasan Sabah Penampang/Menggatal pada 24 November lalu di Perpustakaan Daerah Penampang. Antara tajuk ceramah ialah Perkohwinan • don A/am Rumohtonggo oleh Pembantu Eksekutif kepada Pengarah, Dr. Lungkiam Dumbul - Minudin dan Cora-cora Membontu Konok-kanok do/am Pe/ajoran oleh Pengurus Jabatan Latihan, Pusat Perkembangan Kanak-kanak, Sainim Musa, .

"""""""","1.1."

•.•.

..""

SEMINAR KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN Lebih kurang 100 orang peserta yang terdiri daripada penduduk Kampung Sinulihan, Sook, Keningau telah menyertai Seminar Kemahiran Keibubapaan pada 27 September lalu. Seminar

anjuran

Kanak-Kanak

Pusat Perkembangan

itu dianjurkan

kedua pada tahun ini.

untuk kali Pengurus Kawosan Yayosan Sabah Keningau, Tea Guan Leek [kiri] mempengerusikan sesi soot jawab. Turut ke/ihatan do/am gambar ia/ah pegawai-pegawai dari Pusat Perkembangan Kanak-Kanak


I

Sept-Dee

2000

A total of 22 employees from Yayasan Sabah/lnnoprise Corporation Sdn Bhd, Sabah Credit Corporation, Sabah Forest Industries and other agencies attended a two-day seminar on "Effective Public Speaking" at Likas Square Commercial Centre Business Suite beginning September27. Yayasan Sabah Corporate Services Division Group Manager, Abas Lamat declared opened the seminar which was organised by the Manpower Development and Training Unit.

About 70 officials of Yayasan Sabah/ICSB comprising Board Members, Group Managers, and other senior officers attended a twoday in-house seminar on "Understanding K-economy and Ecommerce" at the Magellan Sutera, Kota Kinabalu. The facilitator of the seminar was Dr. Hamzah Kassim from Cap Gemini Ernst and Young, Kuala Lumpur. The seminar was declared opened by the Chairman of ICSB Board of Directors, Tan SriDatu Khalil Datu Haji Jamalul. A section of the participants including Yayosan Sabah Deputy Director, Datuk Mohd. Tahir jaafar and Tan Sri Khalil listening attentively to Dr. Hamzoh.

About 30 senior officers of Yayasan Sabah/ICSB attended a three-day inhouse workshop on "Project Management" at Marina Court in Kota Kinabalu beginning October 17. The workshop focused on real life projects where participants were exposed to the basic fundamental principles of project managment as well as to Microsoft Project software. The facilitator of the workshop was Nor Azhar Nordin from focus Learning Consulting, Kuala Lumpur.


I Sept-Dee

2000

More than 30 personnel comprising financial controllers, finance managers, company secretaries and accountants from Yayasan Sabah, its investments arm Innoprise Corporation Sdn. Bhd [ICSB] and its subsidiaries attended a briefing on financial statements and information technology [IT] at a leading hotel in Kota Kinabalu on October9. In his speech, the Deputy Director of Yayasan Sabah, Datuk Mohd. Tahir Jaafar said the objectives of the briefing were to expose the participants to the presentation of financial statements effectively based on the Malaysian Accounting Standard Board [MASB]; and the concepts of Electronic Resource Planning [ERP] and becoming Electronic Data Interchangeable [EDI] enabled. He said as the performance of ICSB especially its subsidiaries are measured by its profits or return of investments, it is important for the personnel concerned to have an in-depth understanding and the

~:~-:-

ability to analyse financial statements of their departments. "With this in-depth understanding and ability, they will be able to identify various weaknesses and formulate strategies to improve their performance," he added. He also hopes the participants will take initiative to improve their IT knowledge as it plays a major role in determining the productivity of an organisation.

Datuk Tahir presenting Susanna Willie

a

certificate

"Today, information technology has a role not only as catalyst but it has come to a stage where it isthe main factor in determining our ability to compete in this globalisation era. Those who still hold to the pre-information technology management style will be left behind," he elaborated. The one-day briefing was conducted by two facilitators, Petrus Gimbad and Tom Chong from Ernst& Young.

to Financial

SITE RESEARCH SEMINAR

Some 100 participants attended the 5'" Sabah Inter-Agency Tropical Ecosystem (SITE)research seminar on October 30-31 at Shangri-La's Tanjung Aru Resort. The two-day research seminar was hosted by Innoprise Corporation Sdn. Bhd (ICSB) with the theme "Exotic Species: Potentials, Issuesand Challenges". The objectives of the seminar were to share knowledge on the opportunities and potentials of exotic species; to identify issues concerning globalisation of exotic species; and to discuss and recommend strategies of overcoming problems. Fourteen papers were presented at the seminar which was officiated by Minister in the Chief Minister's Department. Datuk Musa Haji Aman.

Controlfer-G

ro up,

_._~,~ . ~.~ Datuk Musa receiving a copy of SITE Proceedings from SITE Chairman, Dr. Sining Unchi (left). Looking on is Datuk John O.T. Ghanie (right) a member of the ICSB Board of Directors

A section of the participants


I The Chairman of th~ Board of Director of Innoprise Corporation Sdn Bhd, Tan Sri Datu Khalil bin Datu Haji Jamalul said that the Innoprise - FACE Foundation Rainforest Rehabilitation Project [INFAPRO] demonstrated the possibility to plant dipterocarp trees on a large scale. Tan Sri Khalil said that there is an 'infinite' possibility of increasing tree biodiversity with INFAPRO compared with fast growing tree plantations. Speaking atiOil'fP1e closing ceremony of a three-day INFAPRO workshop and field studies at the Danum Valley Field Centre, Lahad Datu on Augus: 1, 2000, Tan Sri Khalil added INFAPRO also offered a new approach in financing tree 'plantatio I y utilising 'carbon money'.

Tan Sri Khalil presenting a certificate to one of the workshop participants

Albert I. Ganing, INFAPRO \ field staff, [with hat] explaining the shorea ocalis [seraya kepong] seedling to the workshop participants during their field studies at th fNFAPRO nursery

"ICSB had adopted a similar programme in another part of the concession area in Tawau involving rehabilitation of degraded forest," he said. The only difference, he added, is that ICSB has a partner, IKEA one of the largest furniture stores in the world. The Innoprise-IKEA or INIKEA project started in 1998 aimed at rehabilitating 14,000 hectares of degraded forests in Luasong, Tawau with indigenous tree species. Tan Sri Khalil explained that INFAPRO or its akin, is only one approach of keeping the forests stocked with regeneration. "It is an expensive approach. The cost of rehabilitating a logged forest is in the region of RM1,000 to RM 1,500 per hectare," he added.

He also said that given the extent of the forest concession that Yayasan Sabah has, the amount of reforestation efforts done by ICSBis meager by comparison.

participants attended the workshop whiiCh was jointly organised by lCSB and FACE Foundation of the Netherlands with the theme "Forest Rehabilitation and C02 Sequestration of Logged Forest in Sabah".


I Sept - Dee 2000

EXHIBITION MS ISO 9000 A total of seven government agencies participated in a twoday MS ISO 9000 exhibition with the theme "What's So Special About Our Organisation" beginning October 2 at the State Assembly Building.

-11

~

Environmental Week Assistant Minister of Tourism, Environment, Science and I Technology, Datuk Haji Nahalan OKK Haji Damsal (second I from left) admiring the exhibits when he visited the ICSB booth in conjunction ~ith the of.ficial l.aunching of Environmental I Week themed A/am Sekltar 01 Alaf Baru : Bersama Kita I Bertindak" at Sabah Museum on October 25. Yayasan Sabah I C~rporate Communications Assistant Manager, Helen Patrick (2 from right) briefed the Assistant Minister. I I I

The exhibition was held in conjunction with the MS ISO 9000 Convention organised by the State Government. State Secretary, Datuk K.Y. Mustafa officiated the exhibition. Picture shows Datuk K.Y. Mustafa [right] being briefed by Assistant Manager Corporate Communications, Helen Patrick [3rd. from right] at the Yayasan Sabah's booth. The State Secretary was briefed on the achievements of the Manpower Development and Training Unit which was awarded the prestigious MS ISO 9002 by a world leading certification body, Lloyd's Register Quality Assurance [LRQA] on February 22, 2000. The r.e.cognition is.i~ the area of I prOVIsion of training services I and the administration of staff I training awards. Also in picture is Deputy State I Secretary I, Datuk Haji I Ahmadshah Abdullah [4th. I from right].

I

I

I

I

I

Quality Day Information Technology Manager, John J. Bagiu briefing Chief Secretary to the Government, Tan Sri Abdul Halim Ali when the latter visited the Yayasan Sabah booth after opening the Quality Day exhibition on November 11 at the Sabah Musuem. Tan Sri Halim was briefed on the foundation Internet and Intranet systems and also its future expansion. A total of 15 State and Federal Government departments/agencies participated in the four-day exhibition with the theme "Menjana Perkhi?matan Awam yang Berinformasi". Earlier John received a certificate and RM500 on behalf of Yayasan Sabah after it won a consolation prize in the state-level website design c0r:'petition [inse.tJ.The presentation was held at Wisma MUIS dUring the launching of the Quality Day celebration.


14 Yflpril __ •..

..

Majlis Menandatangani MoU Ketiga di antara Rakyat Berjaya Sdn Bhd (RBJ) dengan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) mengenai Pemindahan Hasil Penyelidikan, Teknik don Teknologi Dalam Aplikasi Perhutanan di Shangri-La's Tanjung Aru Resort

Siri Akhir Kempen Kesedaran Bahaya Plumbum di Dewan Masyarakat Kudat

18-19 Yflpril Sabah Secretaries Conference 2000 di Shangri-La's Tanjung Aru Resort

International

Conference on In - Situ and Ex - Situ Biodiversity Conservation di Shangri-La's Tanjung Aru Resort, Kota Kinabalu


Majlis perasmian projek perumahan pekerja di Pusat Perhutanan Luasong oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Osu Haji Sukam

Majlis Penyampaian Sijil Program Pendidikan Prasekolah UMS-YS sesi 1999/2000

Pelancaran buku "Sumbangan UKM kepada Pembangunan Negeri Sabah" sempena Majlis Menandafangani MoU di an tara Yayasan Sabah dengan UKM dalam bidang Penyelidikan, Pendidikan dan Latihan di Bilik Conselori, UKM, Bangi

21 @gos - 2 c5eptember Pameran Perhutanan Sedunia di Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur

Eco - Challenge Sabah 2000 - di Semporna, & Lahad Datu (Lembah Danum)

Tawau


I Sept-Dee

2000

<!iCARES

How they live in a remote village in Pensiangan, Keningau with no supply of electricity and telecommunication, no proper sanitation, no piped water from treatment plant, no medical clinic or hospital, has actually raised eye-brows on many of the fortunate folks in the urban area.

Participants involved in a mock exercise with students (left) from SK Pengaraan being caught unaware at the scene

Known as Kg. Pengaraan, about three and a half hour's drive through stretches of up and downhill of a dusty road from Keningau town, it has a population of 300 people who are mostly farmers. Thisparticular village which comes under the mobile clinic programme of Yayasan Sabah was chosen as the venue for a three-day course on "Basic First Aid". The course organised by Yayasan Sabah saw 25 villagers receiving their certificates from Yayasan Sabah Health and Welfare Division Group Manager, Hassan Haji Momong on October 12.

Staff of YS/ICSB led by Deputy Director II Kamis Haji Awang Ali celebrated the Bosses' Day on October 14. The celebration which was organised by YS/ICSB Secretaries started with an aerobic exercise and games of rounders at the YS Sports Centre field. Thiswas followed by a high-tea at the 18th Floor Restaurant.

t

Yayasan Sabah paramedics showing the participants the correct way of bandaging

Sabah conducted the course which covered basic guidelines on the pros and cons in handling an injured person, correct procedure in applying bandages, CPR and working as a team for the benefit of the villagers. The participants were also given the opportunities to do mock-up rescue work on land and water apart from demonstrations given by the paramedics.

Yayosan Sabah also partially sponsored an erection of a new kampung toilet in the village. The villagers get their water supply from a nearby river and stand-piped gravity. It would be quite inconvenient for urban folks visiting the village, to take their bath either in a river or open-space stand pipes with sandflies or "agas" attacking at all corners.


----------------

-----------------------_.-

I Sept-Dee

2000

Danum Valley-enters GO - C H"'i«( «; ~ (j)

"r)'

rn)~\~ ,\.~\..•..

\\.

-

Danum Valley was the centre of activity as Sabah hosted the 7th EcoChallenge, world's toughest expedition race from August 20 - September 2, 2000. Yayasan Sabah/ICSB was one of the sponsoring agencies in organising the race.

I

About 500 people comprising participants, race officials and staff ;nundated the quiet and serene atmosphere of Danum Valley especially Danum Valley Field Centre [DVFC] and Borneo Rainforest Lodge [BRL]. Staff of YS/ICSB made sure it was one event to be remembered by contributing their expertise, energy and time (there were a lot of sleepless nights, mind you!). Scientists literally conquered the kitchen by taking charge of recording, inspecting and dissecting the different species of vegetation, I mean vegetables and vertebras .... for meals? Our cameramen and videomen snapped and filmed every angle possible (everything that caught their fancy). The drivers didn't drive anyone crazy except themselves, when they had to adhere to the 30 mph speed limit. The elephants seemed to move with the speed of lightning, they informed. It was also a long wait when they were caught by Eco-Challenge no-entry speed trap. Vehicles were not allowed to pass during "bike" season. At DVFC, participants cleared the "kedai runcits" stock of Coca-Cola drinks. Edrews (DVFC Project Manager) had his man replenished it with stream ... spring and mineral waters! YS/ICSB was indeed a gracious sponsor. Eco-Challenge Sabah 2000 attracted 70 teams (four members to a team) from allover the globe to participate in this gruelling race that was flagged-off on August 20 in the east coast of Sabah.

Prime Minister, Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad and Chief Minister, Datuk Seri Panglima Hj. Osu Hj. Sukam with the Malaysian teams

The race involved jungle trekking, paddling/sailing in perahu outrigger canoes, jungle river paddling in sampan canoes ..canyoneering/fixed ropes, scuba diving, mountain biking and caving. Forty-four teams including Team Sabah 2000 who come out sixth. officially finished the race that covered 509.5 kilometers. Salomon/EcG Int. (USA) finished 1st, followed by Spie (France), Aussie Spirit. Com (Australia), Energy Link (Australia) and 5th Red Bull Playst (Spain).


I Sept-Dee

2000

SHELL Chairman Visits DVFC ICSB Board of Director Chairman, Tan Sri Datu Khalil bin Datu Hj. Jamalul was on hand to welcome the Chairman of Shell Malaysia cum Managing Director of Sabah Shell Petroleum Company Limited, Datuk Lim Haw Kuang and entourage during a visit to DVFC from October 7 to 8,2000. Tan SriKhalil and Datuk Lim were in Danum Valley in conjunction with the "Nature Camp for Special Children" programme, jointly organised by Sabah Shell Petroleum Company. Ltd. and ICSB in collaboration with Special Olympics Sabah from October 6 t09.

MINI-ECO CHALLENGE SABAH

2000 VICTORY FOR

YS TEAMS Yayasan Sabah teams won the gold and bronze in the men's category of the Mini EcoChallenge Sabah 2000 organised by the Federal (Sabah) Youth and Sport Department held at Tanjung Aru and Kinarut, Papar, on November 11 to 13,2000. Yayasan Sabah Team B comprising of Jiplan Jasni, Richard Julian, George Ginduk and Averil Lajawa clocked 8hrs 48min and 22sec to be the champion in the men's category. Their efforts won them RM1,000 while Yayasan Sabah Team A comprising of Sikin Anggom, Jackson Mingkoi, Shariffudin Julkepleh and Lesly Lasius

collected RM400 for coming in third with a time of 10hrs 7 min 14 sec. In the mix category, Yayasan Sabah C comprising of Beatrice Lajawa, Jokeranian Patil, DOl:': Kayau and Shahlauddin Ali Asia came in fifth place with a time of 10hrs 32min 20sec. Their efforts earned them RM200. Yayasan Sabah Team B also won the special award in Best Kayak (3hrs 15min 8sec) and Best Cycling (4hrs 13min 5sec) while Yayasan Sabah

Team A was voted as the best team overall in the men's category. The Mini Eco-Challenge involved 13 teams competing in three sporting disciplines over the three days - 50km kayaking, 66km mountain bike cycling and 11 km cross country running. The team was coached Anang of Yayasan Community Colege.

by Raijas Sabah


I Sept

- Dee

2000

hll Sukan Serial ESADAKe-VIII Seramai 600 orang olahragawan don olahragawati yang merangkumi stat Yayasan Sabah/lnnoprise Corporation Sdn. Bhd. [YS/ICSB] don anak syorikatnya telah menyertai Pesta Sukan Antora Daerah Yayasan Sabah ke-VIII bermula dori 4 September, 2000 di Kompleks Sukan Sandakan. Kejohanan lima hari itu dirasmikan oleh Ketua Menteri merangkap Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah, Datuk Seri Panglima HajiOsuHajiSukam dengan tema "Kesepaduan TerasKeeemeriangan". Dalam ueapannya, Datuk Osu berhorap pesta sukan tersebut dapat memupuk budaya korporat yang

melibatkan persetahaman, muhibah, kebanggaan don semangat kerjasama di kalangan stat bagi membentuk satu tenaga k e r jay a n 9 bertanggungjawab, dinamik don produktit yang mana akan meningkatkan imej organisasiini. Sebanyak 62 pingat emas telah menjadi rebutan untuk kontinjen Kota Kinabalu, Lahad Datu, Tawau don tuan rumah Sandakan. Mereka bersaing dalam sembilan aeara sukan iaitu sepak takraw, tennis, bola keranjang, bola sepak, golf, ping pong, bola tampor, badminton don olahraga. Bagi peserta wanita mereka hanya mengambil bahagian di dalam aeora ping pong, bola tampor, badminton don olahra a.

Ketua Menteri menerima tabik hormat daripada kontinjen berja/an lalu. Turut kelihatan ia/ah Pengerusi Jawatankuasa Induk, Abas Lamat [kiriJ don Pengerusi Jawatankuasa Pengelo/a, Md. Bahar Md. Kahar [kanan]

.' k seluruhan berjalan lalu KontlnJ~n e. I h Oldey Robroy don yang diketual 0 e bendera . I h pembawa diikutl .0 e b h don Yayasan Sabah Malaysia, So a I _pen 9 a w a I I h pengawa.Rakyat Berjayadon oed keselamatan an Sinora

Pembawa bendera kejohanan oleh pengawa/-pengawal

keselamatan

Sinora

Datuk Osu memo tong reben bagi menyempurnakan perasmian PESADA ke-VIII


I Sept-Dee

2000

Ketua Menteri meleposkan lapan ekor burung merpati yang me/ambangkan kesepaduan d%m PESADA ke VIII

Ketua Menteri eenderakenangan dari Ketua Sandakan, Callistus Maja/ang

I

Antara dif-dif jemputan yang hadir pada majlis perosmian

Bendera kejohanan dinaikkan o/eh pengawa/-pengawal keselamatan Sinora


I Sept-Dee 2000 Sempena majlis perasmian PESADA ke VIII, satu perlawanan bolo sepak perpaduan telah diadakan di antara posukan Ketua Menteri dengan posukan pilihan Sandakan. Datuk Osu mengetuai pasukan beliau sementara pasukan pilihan Sandakan pula diketuai oleh Timbalan Ketua Menteri, Datuk Tham Nyip Shen. Antora mereka yang turut mengambil bahagian ialah Menteri Pembangunan Mosyorakat don Hal Ehwal Pengguna, Datuk Raymond Ton Shu Kiah, Menteri Di Jabatan Ketua Menteri merangkap Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayosan Sabah, Datuk Musa Haji Amon, Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan don Perumahan, Datuk Surady Kayong, Ahli Parlimen Beluron, Ronald Kiandee, Ahli Lembaga Pengorah ICSB, Datuk John O. T. Ghanie don Ahli Dewan Undangan Negeri Kunak merangkap Ahli Lembaga Pengorah Pacific Hardwoods Sdn. Bhd., Josa Haji Raudah. Dalam perlawanan terse but, posukan Datuk Osu menang 2-0 dengan kedua-dua gol dijaringkan pada separuh mosa kedua. Ini merupakan kali pertama dalam 15 tahun sejorah PESADA satu perlawanan bolo sepak diadakan yang melibatkan Pengerusi serta Ahli-ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah, Lembaga Pengorah ICSB, Pegawai-pegawai kanan Yayasan Sabah/ICSB don mosyarakat setempat di Sandakan.

No

way

out ..... Datuk John Ghanie ,dikawal oleh 'Ketua Menteri


I Sept-Dee 2000

24 I

. ANDID PESADA I(E-VIII •

Hoi Rosman! takkan Iowan perempuan pun terpinga-pinga?

---. ~U? ~IJ

U

Ton"ktali oto

tarikkerD~


I Sept-Dee

2000

Membuot peroneongon untuk menyerong Kem AbuSoyof

Beginiloh keodoonnyo "moyot" bergelimpongon

di kem Abu Sayar akibat

I serangon

tentero FifiPino_

25

I


Apa tidak menang tompat menggunakan "motors/kat invisible"

jauh

dengan


Peserta 131....matilah

sampat pigi tandas


-------------------------------:228"lal

Bermoin bolo tompor di olaf menggunokon bolo sepok raga

boru-

Adoh ...odoh sokitnyo

Lomboking .... bermoin tenis otou pukul . ? I ongm.

Apoloh si Abos ini, urong tidok mohu bogi tongon dipoksonyo

Oh cik obong, kenopo ditompor muko sendiri?


I Sept-Dee

2000

Juara bertahan mengekalkan keju yang berlangsung di Kota Kinabalu memungut 24 emas, 17 perak don 17 gangsa untuk menjadi johan keseluruhan diikuti oleh Tawau dengan 17 emas, 21 perak don 15 gangsa don Lahad Datu di tempat ketiga dengan 13 emas, 13 perak don 17 gangsa. Daripada 24 pingat emas yang diperolehi oleh Kota Kinabalu, 20 adalah dari aeara padang don balapan manakala yang selebihnya dari aeara ping pong lelaki, golf, eatur don badminton wanita. Tempat kedua Tawau memenangi 16 pingat emas dari aeara padang don balapan disamping turut memenangi aeara ping pong wanita. Tempat ketiga Lahad Datu memenangi tujuh pingat emas dalam aeara padang don bola pan di samping memenangi aeara badminton, bola keranjang, tenis don bola sepak terbuka lelaki. Lahad Datu juga memperolehi kemenangan dalam aeara bola tampar lelaki danwanita.

Dalam pada itu Kota Kinabalu mengondol duo dari empat anugerah olahragawan don olahragawati bagi aeara padang don bola pan. Jiplan Jasni dari Kota Kinabalu merupakan olahragawan terbaik untuk kategori "A" [di bawah 29 tahun]. Jasni memenangi em pat pingat emas dalam aeara 400M, 800M,1500M don 4x400M. Beliau memenangi aeara 800M tersebut dengan rekod baru kejohanan iaitu 2:08.7s. Rakan sepasukan beliau Masri Ibrahim yang memenangi tiga pingat em as dalam aeara 100M, 200M don 4x1OOMmerupakan olahragawan

terbaik kategori "B" [di antara 30 don 39 tahun]. Aeara 200M tersebut dimenangi dengan eatatan rekod baru kejohanan

ine Dagantil ri merupaka aik bagi kate atas] de an me i tiga ~ emas dalam aeara lontar peluru, lempar eakera don merejam lembing. Olahragawati terbaik pula ialah Khoo Chui Eng dari Sandakan dengan memenangi tiga pingat emas dalam aeara 800M, 1500M don 4x400M. Beliau membantu pasukannya memenangi aeara 4x400M dengan rekod baru kejohanan iaitu 5:17.3s. Dalam pada itu pula Tawau dipilih sebagai pasukan terbaik dalam perbarisan berjalan lalu semasa majlis perasmian.

esta sukan tersebut ngsung di Dewan n Hakka Sandakan. Dalam ueapannya, beliau bangga kerana kejohanan tersebut telah berupaya mewujudkan perhubungan yang lebih erat di kalangan pihak pengurusan don juga staf dari keempat-empat daerah berkenaan. PESADA ke-IX akan dilangsungkan di Tawau.

Menteri Di Jabatan Ketua Menteri merangkap Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah Datuk Musa Haji Amon menyempurnakan majlis

Ketua Kontinjen Kota Kinabalu, M. Y. Ibrahim [duo dari kiri] menerima piala pusingan PESADA dari Datuk Musa [lima dari kiri]. Turut kelihatan ialah jurulatih kontinjen Kota Kinabalu, Beatrice Lajawa [kiri] don Raijas Anang [kanan]

SEHINGGA

I)

Abas menyampaikan bendera kejohanan kepada Md. Daud Tampokong dari Tawau selaku tuan rumah PESADA akan datang


I Sept-Dee

2000

\ Tawau juaro perbarisan PESADA 2000. Md. Daud Tampokong menerima troti dari Ahli Jawatankuasa Pengurusan Eksekutit ICSB,[ketika ituj Haji Awang Mohdar Hamzoni

Olahragawan terbaik aeara olahraga [kategori Bj, Masri Ibrahim juga dari Kota Kinabalu

Pengerusi Lembaga Pengaroh ICSB, Ton Sri Datu Khalil Datu Haji Jamalul menyampaikan troti olahrogawan terbaik aeara olahroga [kategori Aj kepada Jip/an Jasni dariKota Kinabalu

Olahragawan terbaik aeara olahroga [kategori C], Augustine Dagantil dari Towau Persembahan Sumazau dari kontinjen Kota Kinabalu

Persembahan tarian rampaian dari kontinjen Tawau

Torian Igal-/gal dariLahad Datu

Tuan rumah Sandakan dengan tarian Cina

Olahragawati terbaik aeara olahraga, Khoo Chui Eng dari Sandakan


I Sept-Dee

2000

BADMINTON A total of 43 singles players and 54 doubles combinations participated in the Yayasan Sabah in-house badminton tournament held on November 20 to 23 at the YS Sports Centre. The tournament was divided into eight categories. In the men's open singles, Abas Ali of Real Estate Division became champion after beating Andrew Sandah of Corporate Communications Department 15-10, 15-10 while in the women's open singles, Chin Mui Kee of ICSB Finance Department gave a walkover to Khoo Chui Eng of Yayasan Sabah Sandakan Regional office. Jupilin Gilau of Education Development Division beat Asgan Sinyor of Vehicle Unit 15-12, 15-12 to be the champion in the men's novice singles while for the women's novice singles, Esther Panguat of STAR came first after beating Zainab Abdullah of Human Resource & Administration Department with 11-1, 11-1. Mohd Idris Mohd Shafi and Emmanuel Edward Kissy of Transportation Division came out champion in the men's open doubles after beating Silverius Bruno and Laiwon Dalus of Yayasan Sabah Tambunan Regional office, 15-5, 15-4. In the women's open doubles Khoo Chui Eng and Lily Chong combined well to claim first place after beating Chin Mui Kee and Didi Kinat, 15-4, 15-11.

Spencer Justine of STAR beat Allan Masuhur and Clement Lo of Child Development Centre, 15-13, 11-15, 15-1 to become champion while Didi Kinat and Lily Chong beat Georgina Grace Micheal who partnered with Nursyahida Abdullah, 15-2, 15-13 to claim the women's novice doubles champion.

Didi Kinat and Lily Chong, winner in the women's novice doubles category

PRESS GAME The Press Team led by Sabah Journalists Association President Joniston Bangkuai, emerged the winner after beating Yayasan Sabah in a bowling friendly over four games held at CPS Bowling Centre Kota Kinabalu on October 3. The Press Team coliected a total of 9945 pinfalls as compared to Yayasan Sabah's score of 8980 pinfalis. Siti Mariam from Press Team was smiling home after winning the Ladies' Hi-Game of 201 pinfalls and Hi-Series of 698 pinfalis. In the Men's Hi-Game, the winner went to Yayasan Sabah's Manager, Corporate Communications Abdul Rashid Salleh with 245 pinfalis while the Hi-Series event was won by Colin Forsythe of the PressTeam with 732 pinfalis. A total of 34 bowlers took part in the bowling friendly.Yayasan Sabah's Health and Welfare Division Group Manager Hassan Haji Momong gave away the prizes to the winners.

In the men's novice doubles category, Bobby Wilson and

Catherine in action

Catherine Ong of ICSB Finance Department emerged champion in the overall category of the Yayasan Sabah Master Bowling tournament with a total of 1918 pinfalls. For her effort she won RM350. The tournament was held on November 26 at the CPS Bowl.

Second place went to Ibrahim Mahali of Forestry Division with 1812 pinfalls followed by Christoclay Tan of Shangri-La's Tanjung Aru Resort with 1785 pinfalis. Pudin Ibrahim of Centre for Borneo Studies was fourth with 1760 pinfalis followed by Batil Sintan of Human Resource & Adminstration Department with 1736 pinfalls. A total of 25 YS/ICSB staff and it's subsidiaries took part in the yearend tournament.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.