Hotel Jakarta Hotel Brochure

Page 1

SELAMAT DATANG

TWO WORLDS CONNECTED


welkom! Een tweede woonkamer voor de bewoners van het Java-eiland en voor alle nieuwsgierige reizigers. Met dat beeld in gedachten begint architectenbureau SeARCH samen met WestCord Hotels in 2013 aan het concept van Hotel Jakarta Amsterdam. Het uitgangspunt: de historische overzeese band tussen Amsterdam en Indonesië. Het blijkt een schot in de roos: in een tender met tientallen projecten kiezen een speciale jury en de gemeente Amsterdam dit concept als winnaar. Vijf jaar later opent Hotel Jakarta Amsterdam haar deuren. Alles ademt hier avontuur en gastvrijheid. Het is een ontmoeting tussen Oost en West… Two Worlds Connected. Water stroomt al ruim vijftig jaar door onze organisatie. De wieg van onze hotelgroep staat op Vlieland en twee van onze hotels hebben een bijzondere link met het stoomvaartverleden van Nederland: het ss Rotterdam en Hotel New York. De locatie van Hotel Jakarta Amsterdam is dan ook bewust gekozen. Op het Java-eiland gingen wereldontdekkers, landverhuizers en handelsreizigers je voor. Waar zij met grote oceaanstomers op weg gingen naar onbekende oorden, stap jij in een levende herinnering aan ‘De Oost’. Selamat datang! Een warm welkom in de eigentijdse charme en gastvrijheid van Amsterdams Indonesië. Welkom in Hotel Jakarta Amsterdam, de ‘huiskamer’ van het Java-eiland.

TWO WORLDS CONNECTED welcome!

A second living room for the residents of Java Island and curious travellers. With that in mind, architectural firm SeARCH and WestCord Hotels start developing the concept of Hotel Jakarta Amsterdam in 2013. The starting point: the historical maritime connection between Amsterdam and Indonesia. The idea turns out to be a home run: in a tender with dozens of projects, a special jury and the Amsterdam city government selects the concept as the winner. Five years later, Hotel Jakarta Amsterdam opens its doors. Everything here exudes adventure and hospitality. It is a meeting between East and West... Two Worlds Connected. Water has flowed through our organization for over fifty years. The cradle of our hotel group is on the Frisian Island of Vlieland. Two of our hotels have a special link with the steam-sailing past of the Netherlands: the ss Rotterdam and Hotel New York. The location of Hotel Jakarta Amsterdam has been chosen with care. On Java Island, world explorers, emigrants and business travellers came before you. Where they boarded large ocean liners to discover unknown places, you’re setting foot in a living memory of ‘the East’. Selamat datang! A warm welcome to the contemporary charm and hospitality of Indonesia in Amsterdam. Welcome to Hotel Jakarta Amsterdam, the ‘living room’ of Java Island.

Hotel Jakarta two worlds connected


JAVA EILAND Golfbreker, maritiem middelpunt en parel in het IJ Honderdduizenden voetstappen, vele tonnen aan goederen en ontelbare verhalen… Het Java-eiland kent een bewogen en avontuurlijke geschiedenis. Eind 19e eeuw aangelegd als golfbreker voor de Oostelijke Handelskade, maar uitgegroeid tot één van de bekendste namen in de Nederlandse maritieme historie. Van 1910 tot 1970 was het de thuishaven van Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN). Grote oceaanstomers voeren hiervandaan in lijndienst op Nederlands-Indië en vervoerden post, goederen en passagiers. Na een periode van krakers, kunstenaars en stadsnomaden ondergaat het eiland in de jaren negentig een facelift en wordt het herontwikkeld tot hippe woonwijk en ‘architectonische parel’ in het IJ. Water en groen gaan hier hand in hand. Vanaf park ‘de Bogortuin’ op de oostelijke punt, ontvouwen zich vijf binnentuinen over het Java-eiland. Ze dragen namen die stuk voor stuk verwijzen naar de Indonesische bestemming van de SMN: het eiland Java. De laatste binnentuin is het schitterende groene middelpunt van ons hotel.

JAVA EILAND

Het zijn de vlammende zonsondergangen, maar ook de vele schepen die het eiland passeren. En wat dacht je van het panoramisch uitzicht op het Centraal Station en de tegenovergelegen Passenger Terminal? Op de westelijke punt van het Java-eiland ervaar je nog de weidsheid van het IJ, terwijl je vanaf de Javakade de dynamiek van de zinderende stad voelt. Het is een combinatie van twee werelden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we met WestCord Hotels deze plek kozen voor Hotel Jakarta Amsterdam.

Hotel Jakarta two worlds connected

JAVA island Breakwater, maritime centre and architectural gem in the IJ Hundreds of thousands of footsteps, many tons of goods and countless stories ... Java Island has a turbulent and adventurous history. Built at the end of the 19th century as a breakwater for the Eastern trading quay, it has become one of the best-known names in Dutch maritime history. From 1910 to 1970, it was home to the Netherlands Steamship Company, also known as SMN (Stoomvaart Maatschappij Nederland). Large ocean liners departed from here on a scheduled service to the Dutch East Indies and transported mail, goods and passengers. After a period of squatters, artists and city nomads, the Island undergoes a facelift in the 1990s and is redeveloped into a hip residential area and ‘architectural gem’ in the IJ. Water and greenery go hand in hand here. From the ‘Bogortuin’ park on the eastern tip, five inner gardens unfold over Java Island. They each bear a name that refers to the Indonesian destination of the SMN: the Island of Java. The last inner garden is the beautiful green centre of our hotel. Both flaming sunsets and many ships pass by the Island. And what about the panoramic view of the Central Station and the Passenger Terminal? At the western tip of Java Island, you can experience the vastness of the IJ, while feeling the dynamics of the buzzing city from the Java quay. It is a combination of two worlds. Which is exactly why at WestCord Hotels we chose this location for Hotel Jakarta Amsterdam.


Dit is de wapenspreuk van Indonesië. Bhinneka Tunggal Ika is Oud-Javaans en betekent vrij vertaald ‘Eenheid in verscheidenheid’. This is Indonesia’s motto. Bhinneka Tunggal Ika is Old Javanese. Freely translated it means ‘Unity in diversity’.

Hotel Jakarta Two worlds connected


baken op west Ze wijst de weg naar zee… De strakke lijnen van Hotel Jakarta Amsterdam komen samen in de scherpe westelijke hoek. Toch is de ‘taartpunt’ van architectenbureau SeARCH even stijlvol als strak. Slanke stalen en aluminium profielen, de houten hoofddraagconstructie, bamboe en glas geven het pand een industrieel, maar warm en duurzaam karakter. Het vele glas zorgt voor transparantie, veel licht en een fenomenaal uitzicht over het IJ en de stad. Door de puntige vorm kijk je dwars door het hotel heen en ervaar je zelfs buiten de bijzondere ambiance van binnen.

Beacon on the west She points the way to the sea... The clean lines of Hotel Jakarta Amsterdam meet in the sharp western corner. Yet the ‘wedge’ of architectural firm SeARCH is as stylish as it is sleek. The main supporting structure made out of wood, the slim steel and aluminum profiles, the bamboo and glass give the building an industrial, but warm and sustainable character. The abundant glass provides transparency, lots of light and a phenomenal view over the IJ and the city. At the narrow end of the hotel’s pointed shape, you can look straight through the building. This allows you to experience the special ambiance even standing outside.

ARCHITECTUUR & INTERIEUR

'Het ging meer over een omgeving maken, dan om een gebouw maken' Architect Bjarne Mastenbroek, SeARCH Architecten.

Architect Bjarne Mastenbroek, SeARCH Architects.

Hotel Jakarta two worlds connected

Photo: Thomas Overweg

‘It was more about creating an environment than creating a building’


In SeARCH of Perfection Uniek… Niet alleen in architectuur, maar ook in duurzaamheid en in betekenis voor de wijk. Met die opdracht ging architectenbureau SeARCH aan de slag. Het resultaat: een symbool van de historische maritieme verbinding tussen Amsterdam en Indonesië. Het bureau ontwierp een huiskamer voor zowel de avontuurlijke wereldreiziger als voor de geïnteresseerde Amsterdammer. Het café/restaurant, de bakkerij en wellness die rond de indrukwekkende subtropische tuin liggen, zijn allemaal toegankelijk voor de buurtbewoners. Niet voor niets won Hotel Jakarta Amsterdam de prijs voor ‘Publiek Gebouw van het Jaar 2018’.

In SeARCH of Perfection Unique... In terms of architecture, sustainability and impact on the neighbourhood. That was the assignment with which architectural firm SeARCH set to work. The result: a symbol of the historical maritime connection between Amsterdam and Indonesia. The agency designed a living room for both adventurous world travellers and interested Amsterdam residents. The café/restaurant, bakery and wellness centre surrounding the impressive subtropical garden are all open to local residents. It’s no coincidence that Hotel Jakarta Amsterdam won the prize ‘Public Building of the Year 2018’.

Hotel Jakarta two worlds connected

Grensverleggend Het ontwerp van SeARCH verlegt op veel vlakken grenzen. De 176 kamers rond het atrium met de spectaculaire binnentuin zijn volledig geprefabriceerd (inclusief een deel van inrichting) en zijn op locatie als legostenen gestapeld in de hoofdzakelijk houten draagconstructie. Het hotel wordt geprezen om deze modulaire houtconstructie en het duurzame karakter. SeARCH en Hotel Jakarta Amsterdam wonnen in het openingsjaar onder andere de volgende awards: - - - - - - -

‘Best Hotel and Leisure – Completed Buildings’ op het World Architecture Festival (WAF) 2018 The Architecture MasterPrize (AMP) in de categorie Architectural Design/Green Architecture Best Hotel Bar Awards 2019 in de categorie ‘Best New Hotel Bar’ Publiek Gebouw van het Jaar 2018 Interieurbeplanting van het Jaar 2019 voor Copijn Groenaanleg en beheer Amsterdamse Architectuurprijs 2019 (Gouden A.A.P.) Green Good Design Award 2019

Groundbreaking The SeARCH design pushes boundaries in many areas. The 176 rooms around the atrium with the spectacular indoor garden are fully prefabricated (including part of the interior) and were stacked on site like legos into the mainly wooden supporting structure. The hotel has garnered praise with this modular wooden construction and its sustainable character. In its opening year, SeARCH and Hotel Jakarta Amsterdam won the following awards:

ARCHITECTUUR & INTERIEUR - - - - - - -

‘Best Hotel and Leisure - Completed Buildings’ at the World Architecture Festival (WAF) 2018 The Architecture MasterPrize (AMP) in the Architectural Design / Green Architecture category Best Hotel Bar Awards 2019 in the ‘Best New Hotel Bar’ category Public Building of the Year 2018 Interior Landscaping of the Year 2019 for Copijn Landscaping Amsterdam Architecture Prize 2019 (Golden AAP) Green Good Design Award 2019


Groene dromen, groene daden

Green dreams, green deeds

Aan ambities geen gebrek: we wilden het ‘groenste hotel van Nederland’ worden. We zetten dromen om in daden. In een hotel dat net zo veel energie verbruikt als dat het oplevert en groener is dan groen. Op alle vlakken en tot in iedere vezel. Letterlijk…

We aimed high with Hotel Jakarta Amsterdam: we wanted to become the ‘greenest hotel in the Netherlands’. We turned dreams into action. Into a hotel that uses as much energy as it produces and is greener than green. In every area and in every fibre. Literally...

De constructie en afwerking bestaan voor een groot deel uit hernieuwbare en herbruikbare bronnen als hout en bamboe. Niet alleen komt er bij de bouw met hout en bamboe minder koolstofdioxide vrij, nieuwe aanplant zorgt ook voor ‘opslag’ van CO2. Hotel Jakarta Amsterdam kenmerkt zich daarnaast door de vele besparende maatregelen. Het atrium en de hoge ruiten in de kamers zorgen bijvoorbeeld voor veel daglichttoetreding waardoor minder kunstmatige (energie-efficiënte LED-)verlichting nodig is. De afsluitbare balkons van de hotelkamers zorgen behalve voor een spectaculair uitzicht ook voor een thermische buffer. Water wordt bespaard met besparende douchekoppen en sensorgestuurde kranen. Voor bewatering van de binnentuin gebruiken we hemelwater. Andere duurzame toepassingen en maatregelen zijn onder andere: zonnecellen in zowel het dak als aan de gevel, vloerverwarming en -koeling, warmte- en koudeopslag (WKO) in de aardbodem, warmteterugwinning uit afvalwater, keukenapparatuur en lucht en het omzetten van organisch afval naar energie in bio-energiecentrales.

The construction and finish consists largely of renewable and reusable resources such as wood and bamboo. Not only does construction with wood and bamboo release less carbon dioxide, but planting new trees also ‘stores’ CO 2. Hotel Jakarta Amsterdam is also characterized by its many energy saving measures. For example, the atrium and the high windows in the rooms provide a lot of daylight, meaning less artificial (energy-efficient LED) lighting is required. The closeable balconies of the hotel rooms offer not only a spectacular view, but also serve as a thermal buffer. Water is saved with water-efficient shower heads and sensor-controlled faucets. We use rainwater to water the indoor garden. Other sustainable applications and measures include: solar cells in the roof and on the facade, underfloor heating and cooling, underground thermal energy storage, heat recovery from waste water, air and kitchen appliances, and bioenergy plants that convert organic waste into energy.

BREEAM-NL BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is in Nederland hét keurmerk om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op duurzaamheidsprestaties. Gebouwen worden beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen, waaronder energie, water, materialen en afval. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. Voor het ontwerp sleepte Hotel Jakarta Amsterdam het BREEAM Excellent-certificaat in de wacht.

BREEAM-NL In the Netherlands, BREEAM-NL New Construction and Renovation is the leading quality mark to assess the sustainability performance of newly constructed buildings and large-scale renovations. Buildings are assessed on nine different sustainability topics, including energy, water, materials and waste. BREEAM stands for Building Research Establishment Environmental Assessment Method and was originally developed and introduced by the Building Research Establishment (BRE), an English research organization similar to the Dutch TNO (The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research). Hotel Jakarta Amsterdam was awarded the BREEAM Excellent certificate for the design.

ONZE GROENE MISSIE

‘De lat voor dit hotel lag heel hoog. Maar het is gelukt: we wekken binnen het hotel net zo veel energie op als dat we verbruiken!' Jacco Paauw, duurzaamheidsadviseur DGMR

‘The bar for this hotel was set very high. But we did it: all the energy we use is generated in the hotel!' Jacco Paauw, sustainability consultant DGMR


1 warmteterugwinning

Isolatie, installaties en innovaties… Deze slimme toepassingen maken Hotel Jakarta Amsterdam één van de eerste energieneutrale hotels van Nederland. Insulation, installations and innovations... These smart applications make Hotel Jakarta Amsterdam one of the first energy-neutral hotels in the Netherlands.

18

2 1700 m2

4 units t.b.v. hotelkamers uitgevoerd met kruisstroomwisselaar t.b.v. warmteterugwinning uit de retourlucht

zomer passieve zonwering

zonnecellen

3

Kas als thermobuffer

4

2 luchtafzuigkasten

• Voorverwarming in de winter • Blad- en waterverdamping koelend in de zomer

5

beton

1 heat recovery

4 units for hotel rooms with cross-flow exchanger for heat recovery from the return air 2 1700m2 solar panels (PV panels) 3 Greenhouse as a thermal

buffer • pre-heating in winter • leaf and water evaporation cooling in the summer

17

4 2 air extractors

winter veel daglicht

5 concrete 6 klimaatbalkon

6 Climate Balcony

single glazing + triple glazing

enkelglas + drievoudig glas

7 noise reduction 16

pv-panelen

led

geïntegreerd in de gevel en in het glas van het atriumdak Totaal geïnstalleerd: 272,9 Kwp

7 geluidswering

8 natural ventilation 9 air handling unit +

heat exchanger 2 air handling units and 25.000m3 for the general areas 8 natuurlijke

ventilatie

10 rain water collector 11 grey water recycling system

for watering our subtropical indoor garden 12 Ground-coupled heat 15

exchanger in combination with the ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) 670kW heat / 600kW cooling

hoofddraagconstructie

van hout

13 transformer

vloerverwarming

14 Power Surplus

en vloerkoeling

is stored in the power grid

15 MAIN SUPPORTING STRUCTURE

out of wood

WP

14 overschot stroom

Hotel Jakarta two worlds connected

wordt opgeslagen in elektriciteitsnet

13 transformator

12

warmte / koude pomp

670kW warmte 600kW koeling

9

lkb + warmtewisselaar

2xLKB 25.000m3/h t.b.v. algemene ruimten

11

grijswatersysteem

t.b.v. beregening tuin. Inhoud reservoir 160.000 liter

10 regenwater-

opvang

16 solar panels

integrated in the facade and the glass of the atrium roof. A total of 272,9 Kwp (1000 Kwp = 1 Kwh) 17 winter

natural day light 18 summer

passive sun protection


Het ‘groene hart’

The ‘green heart’

Een stukje Java in Amsterdam. De subtropische binnentuin – de JakartaTuin – is dé blikvanger van Hotel Jakarta Amsterdam en is een verlengstuk van de overige binnentuinen op het Java-eiland. De tuin loopt vanaf Bakkerij Westers aan de achterkant van het hotel tot aan de punt in Café Jakarta. Of je nu door het atrium wandelt, in Café Jakarta zit of uit je hotelkamer stapt, je waant je overal in Indonesië. Het ‘groene hart’ is dan ook geïnspireerd op de Indonesische wouden en kwam tot stand in samenwerking met Hortus Botanicus Amsterdam. De stichting is een specialist op het gebied van tropische en inheemse bomen en planten. Ook nam de Hortus de bordjes in de tuin voor haar rekening.

A piece of Java in Amsterdam. The subtropical indoor ‘Jakarta garden’ is the eye-catcher of our hotel. It’s an extension of the other inner gardens on Java Island. The garden runs from Westers Bakery at the back of the hotel all the way to the tip in Café Jakarta. Whether you’re strolling through the atrium, sitting in Café Jakarta or you’ve just stepped outside your hotel room, it feels like you’re in Indonesia everywhere. This ‘green heart’ was inspired by the Indonesian forests and was created in collaboration with Hortus Botanicus Amsterdam. This foundation is an expert in the field of tropical and native trees and plants. The Hortus also took care of the signs in the garden.

Door het dak

Through the roof Meters-high palms, Asian trees and medium height plants ... What is green must stay green. Creating an indoor garden is complex, but maintaining it is equally challenging. That’s where the specialists of Copijn Landscaping come in. They prevent pests and make sure the trees don’t grow through the roof.

Metershoge palmen, Aziatische bomen en halfhoge beplanting... Wat groen is, moet groen blijven. Het creëren van een binnentuin is complex, maar het onderhouden is minstens zo uitdagend. Daar zijn de specialisten van Copijn Groenaanleg en beheer bij betrokken. Ze voorkomen ongedierte en zorgen ervoor dat de bomen niet door het dak groeien.

History of Hortus Amsterdam, the Dutch East India Company and the Hortus are inextricably linked. Founded by the city council, the Hortus has played a role in education and research for more than 375 years. From a garden with medicinal plants, the Hortus grew into a botanical garden with over four thousand tropical and native trees and plants. The Hortus also played a remarkable role in the history of coffee: because of the high price the Arabs asked for their coffee, the Dutch East India Company decided to grow its own in Batavia. The Hortus also received two small plants in 1706. These coffee plants grew well and their descendants were brought to South America where they stood at the cradle of all major coffee plantations.

Historie Hortus Amsterdam, de VOC en de Hortus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ooit opgericht door het stadsbestuur speelt de Hortus al meer dan 375 jaar een rol in onderwijs en onderzoek. Van een tuin met medicinale planten groeide de Hortus uit tot een botanische tuin met meer dan vierduizend tropische en inheemse bomen en planten. Ook in de geschiedenis van koffie speelt de Hortus een bijzondere rol: door de hoge koffieprijs van de Arabieren besloot de VOC om zelf koffie te gaan ver­bouwen in Batavia. De Hortus ontving in 1706 ook twee kleine plantjes. Deze koffieplanten groeiden prima en hun nakomelingen werden naar Zuid-Amerika gebracht waar ze aan de wieg stonden van alle grote koffieplantages.

Hotel Jakarta two worlds connected

HORTUS BOTANICUS

Hortus Botanicus


DE OOST

Vier eeuwen Menselijke verhalen en een inspirerende inkijk in de Indonesische cultuur. Het Tropenmuseum stelt een deel van haar rijkscollectie beschikbaar aan Hotel Jakarta Amsterdam. De authentieke Indonesische objecten vertellen het verhaal en tonen de rijkdom van de oude cultuur waarmee Nederland vier eeuwen lang verbonden was. De collectie wisselt jaarlijks.

Four Centuries Human stories as well as an inspiring insight into Indonesian culture. The Tropenmuseum has made part of its national collection available to Hotel Jakarta Amsterdam. The authentic Indonesian objects tell the story and show the richness of the ancient culture with which the Netherlands was connected for four centuries. The collection changes annually.

De verovering van de Royal Prince (ca. 1670) - Willem van de Velde (II)

Hijs de zeilen! De roemruchte tijden van wereld- en handelsreizigers herleven in de gevels van Hotel Jakarta Amsterdam. Deze schilderijen staan symbool voor de avontuurlijke maritieme geschiedenis van Amsterdam en de historische link tussen Amsterdam en ‘De Oost’. Naast de getoonde schilderijen, zeilen ook de schepen van olieverfschilderij ‘Inscheping van Michiel de Ruyter, aan boord van De Zeven Provinciën, voor de tocht naar Chatham’ (1857) van Everhardus Koster over onze oostelijke gevels.

Hoist the sails! The glorious days of world and trade travellers live on in the facades of Hotel Jakarta Amsterdam. These paintings symbolize Amsterdam’s adventurous maritime history and the historical link between Amsterdam and ‘The East’. In addition to the displayed paintings, the ships of 1857 oil painting ‘Embarkation of Michiel de Ruyter, on board of De Zeven Provinciën, for the Raid on Chatham’ by Everhardus Koster are also sailing across our eastern facades. Het Kanonschot (ca. 1680) - Willem van de Velde de Jonge (1633-1707) Hotel Jakarta two worlds connected

Tropenmuseum


Café Jakarta Ontwaak met het aroma van vers gemalen koffie. Laat de geur van oosterse kruiden en specerijen je verleiden tot een heerlijke lunch of verrassend diner. De exotische geuren en uitdagende smaken voeren je mee naar betoverende oorden. Welkom in Café Jakarta! Café Jakarta is een ware oase. Kies voor het groen van de tropische tuin of zoek een plekje aan het raam waar je uitkijkt over het prachtige IJ. Bij goed weer neem je natuurlijk plaats op het ruime en zonnige terras. Geniet van de rust en het geluid van het kabbelende water, terwijl je aan de overkant de bedrijvigheid van Amsterdam ziet. Blijf je lang genoeg zitten, dan ervaar je de zonsondergang achter de skyline van de stad. Ook in Café Jakarta smelten twee werelden samen. Onze chefs met sterrenervaring vullen elkaar aan in kennis en smaak. Het resultaat: een tongstrelende culinaire blend van Indonesische invloeden en de Franse keuken. Oost ontmoet West zowel in de keuken als op tafel. Geniet van authentieke Indonesische gerechten, verrassende fusions of van de ruime keuze in onze seafoodbar. We zijn trots dat we onze koffie en thee in Café Jakarta kunnen serveren in porselein dat Royal Delft speciaal ontwikkelde voor WestCord Hotels en Hotel Jakarta Amsterdam. Vooral omdat deze speciale kop en schotels worden geproduceerd op Java.

Café Jakarta Wake up to the aroma of freshly ground coffee. Let the scent of oriental herbs and spices tempt you into a delicious lunch or dinner. The exotic scents and exciting flavours transport you to enchanting places. Welcome to Café Jakarta!

CAFÉ JAKARTA

Café Jakarta is a true oasis. Choose the green of the tropical garden or take a seat at the window to look out over the beautiful IJ. Of course, when the weather is good you’ll grab a spot on the spacious and sunny terrace. Enjoy the tranquility and the sound of the rippling water, while you watch the bustle of Amsterdam across the street. Wait long enough, and you’ll experience the sunset behind the city skyline. In Café Jakarta two worlds merge as well. Our chefs with Michelin star experience complement each other in knowledge and taste. The result: a mouth-watering culinary blend of Indonesian influences and French cuisine. East meets West both in the kitchen and on the table. Enjoy authentic Indonesian dishes, surprising fusions or the wide selection of our seafood bar.

Hotel Jakarta two worlds connected

We are proud to serve our coffee and tea in Café Jakarta in porcelain developed by Royal Delft especially for WestCord Hotels and Hotel Jakarta Amsterdam. Doubly so because these remarkable cups and saucers are produced on Java.


Bakkerij Westers Puur en ambachtelijk met bezieling en smaak. Brood van Vlielandse oorsprong, maar met Amsterdamse bravoure. Ga zitten voor een vers gebakken broodje en een geurige espresso of haal brood voor thuis. Bakkerij Westers: Nederlandse nuchterheid met een internationale knipoog. Geniet van ‘s ochtends vroeg tot het einde van de dag van heerlijke vers (af)gebakken broodjes en andere lekkernijen. Stap binnen voor een goed begin van de dag, geniet van een sandwich of schuif aan voor het huisgemaakte gebak, de taarten en koeken gemaakt door onze eigen patissiers. In onze bakkerij werken we nauw samen met Bakkerij van Maanen. Al meer dan honderd jaar een begrip en minstens zo duurzaam als Hotel Jakarta Amsterdam. In 2018 ontving de bakkerij het label Goed Groen Groei. De handgemaakte broodproducten met een unieke smaak en karakter zijn bereid met ingrediënten zonder toevoegingen.

Skybar Malabar Een spannende cocktail in de ene hand, een verrassende Aziatische bite in de andere. Beweeg op de klanken van onze dj’s en geniet letterlijk van het panoramische uitzicht: zelfs het plafond is van glas! Welkom in Malabar. Een skybar op de hoogste verdieping van Hotel Jakarta Amsterdam. Malabar ontleent zijn naam aan de 2343 meter hoge vulkaan op Java. En ook de namen van de uitdagende cocktails zijn een ode aan Indonesië en haar rijke verleden. Cheers!

skybar Malabar An exciting cocktail in one hand, a surprising Asian bite in the other. Move to the sounds of our DJs and enjoy the literally panoramic view: even the ceiling is made of glass! Welcome to Malabar! A sky bar on the top floor of Hotel Jakarta Amsterdam. Malabar takes its name from the 2343 meter high volcano on Java. The names of the provocative cocktails are also an ode to Indonesia and its rich past. Cheers! MALAbar Amsterdam: 31.6 meters above sea level, active

Westers Bakery Pure and artisanal with inspiration and taste. Bread that originates from the Island of Vlieland, but with a pinch of Amsterdam bravado. Take a seat and have a bread roll straight out of the oven and a fragrant espresso or get some bread to take home. This is Westers Bakery: Dutch down-to-earthness with an international twist.

ERVAAR JAKARTA Enjoy delicious, freshly baked bread and other delicacies from early in the morning until the end of the day. Come in to start your day off right, enjoy a sandwich or sit down for the home-made pastries, pies and cakes made by our own pastry chef.

In our bakery, we work closely with Bakery van Maanen. This bakery has been a household name for over a century and is at least as sustainable as Hotel Jakarta Amsterdam. In 2018, the bakery received the ‘Good Green Growth’ label. Their hand-made bread products with unique taste and character are made with additive-free ingredients.

Hotel Jakarta two worlds connected

malabar Java: 2343 meters above sea level, dormant


Onze kamers Uniek, sfeervol en uitzonderlijk ruim. Ons hotel telt 172 superior kamers met bad/douche, 22 junior suites, 5 suites en één WOW-suite. 176 kamers zijn vooraf gefabriceerd en op locatie als legostenen op elkaar gestapeld. De meeste kamers beschikken over een balkon. Uniek in Amsterdam! Vanuit de luxe suites in de punt van het hotel – de WOW-suite op de zevende verdieping in het bijzonder – heb je een fantastisch uitzicht over het IJ. Maar ook het uitzicht vanaf de inpandige balkons in de andere kamers mag er zijn. Elke kamer is stijlvol afgewerkt met bamboe en karakteristiek houtsnijwerk. Na een drukke of avontuurlijke dag in Amsterdam kun je heerlijk ontspannen in onze kamers. Relax in de weldadige en speciaal voor Hotel Jakarta Amsterdam duurzaam geproduceerde bedden of verwen jezelf met de verzorgingsproducten van Fayr Cosmetics, exclusief voor WestCord Hotels geproduceerd op basis van biologische arganolie.

Our rooms Unique, stylish and exceptionally spacious. Our hotel has 172 superior rooms with bath/shower, 22 junior suites, 5 suites and one WOW suite. 176 of these rooms were prefabricated and stacked on site like legos. Most rooms have a balcony. Unique in Amsterdam! The luxury suites at the tip of the hotel – and the WOW suite on the seventh floor in particular - offer a fantastic view over the IJ. But the view from the walled balconies in the other rooms is beautiful as well. Each room has been stylishly finished with bamboo and characteristic carvings. The rooms are perfect to unwind after a busy or adventurous day in Amsterdam. Relax in the luxurious beds that were sustainably produced especially for Hotel Jakarta Amsterdam. Treat yourself with the care products of Fayr Cosmetics, custom-made for WestCord Hotels on the basis of organic argan oil.

Hotel Jakarta two worlds connected

ERVAAR JAKARTA

WellCome Wellness De luxe ambiance van WellCome Wellness is niet alleen toegankelijk voor onze hotelgasten, maar ook voor onze buurtbewoners met een dagkaart of abonnement. Voeten omhoog en languit in de zon tot rust komen. Het leven is mooi! Het kalmerende geruis van het water, de zwoele temperatuur, de dobberende bootjes op het IJ... In WellCome Wellness waan je je even op een tropische bestemming. In onze wellness werken we met de duurzame producten van Comfort Zone. De skin care- en wellnessproducten zijn vrij van siliconen, parabenen en dierlijke derivaten. Ze bestaan uit natuurlijke ingrediënten en worden geproduceerd met duurzame energie.

WellCome Wellness The luxurious ambiance of WellCome Wellness is not only accessible to our hotel guests, but also to our neighbours with a day pass or subscription. Put your feet up and lounge in the sun. Life is good! The soothing murmur of the water, the sultry temperature, the boats floating on the IJ... In WellCome Wellness, it feels like you’ve arrived at a tropical destination. In our wellness, we work with sustainable products of Comfort Zone. The skin care and wellness products are free from silicones, parabens and animal derivatives. They consist of natural ingredients and are produced with renewable energy.


86

waarvan including

20

Elektrische laadpalen

Electric charging stations

3

Vergaderoppervlak Meeting space of

or

On the Rolly

Zalen Meeting rooms

Prefab hotelkamers als legostenen op elkaar gestapeld. Prefab hotel rooms stacked like legos.

160.000

Dit zijn solide en stijlvolle fietsen, maar wel met een ‘groene band­afdruk’. Dit Amsterdamse bedrijf ontwerpt, levert én onderhoudt bijzondere fietsen voor bijzondere hotels. En dus ook voor Hotel Jakarta Amsterdam. Het mooiste is: het zijn fietsen met een tweede leven uit onderdelen die te goed zijn om weg te gooien. Ze zijn gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de Fair Factory van het bedrijf Roetz.

Liter

1700 m

2

Fietsen

De bedrijfskleding van Hotel Jakarta Amsterdam komt van producent By Rockland. Deze kleding bestaat voor het grootste deel uit reststoffen van de grootste kledingmerken ter wereld. Er zijn daardoor al meer dan drie verschillende batik designs in de kleding verwerkt! De kleding is in één atelier in Europa gefabriceerd waardoor het transport minimaal was.

These are solid and stylish bikes, but with a ‘green tire print’. This Amsterdam company designs, supplies and maintains Grijswatersysteem t.b.v. beregening tuin. De tuin gebruikt op een extraordinary bikes for extraordinary hotels. Naturally, normale dag ongeveer 1000 liter. Op hele warme dagen loopt dit this includes Hotel Jakarta Amsterdam. The best op tot 3000 liter. part: these are bicycles with a second life, created from parts that were too good to Hotel Jakarta Amsterdam’s corporate clothing has been made by throw away. They are made by people Greywater system for garden irrigation. The garden uses around producer By Rockland. The clothing is largely created from leftover with a distance from the labour 1000 litres on a normal day. On very hot days, this can go up to fabrics from the largest clothing brands in the world. As a result, market in the Fair Factory of over three different batik designs have already been incorporated 3000 litres. the company Roetz.

Bikes

Bandung 105 m2 / Yogyajakarta 70 m2 / Surabaya 70 m2

176

35

245 m

2

Parkeerplaatsen Parking spots

into the clothing! The clothing was manufactured in a single workshop in Europe, in order to minimize transport.

Zonnepanelen op het dak, de oost- & zuidgevel Solar panels on the roof, the east & south façade

EPC=O Het gebouwgebonden energieverbruik bij Hotel Jakarta Amsterdam is 0

The building-related energy consumption at Hotel Jakarta Amsterdam is 0

1 wow-suite 5 suites 22 junior suites 172 superior rooms 56 river view / 112 waterfront

8

6000 m

2

Gecertificeerd hout / Certified wood

Bananenbomen Banana trees

FACTS & FIGURES


Hotel jakarta amsterdam: 100% duurzaam

De materialen waarmee Hotel Jakarta Amsterdam wordt gebouwd, zijn duurzaam en hebben het FSC- of PEFC-keurmerk. We maken nagenoeg geen gebruik van niet-recyclebare afbouwmaterialen of materialen met een korte levensduur. Bijna alle elementen zijn na demontage herbruikbaar. Dan kan ons papier toch niet achterblijven? Daarom bestaat ook dit papier uit 100% gerecycled materiaal! Hotel jakarta amsterdam: 100% sustainable

The materials used in the construction of Hotel Jakarta Amsterdam are sustainable and FSC- or PEFC-certified. We use virtually only recyclable finishing materials and almost no short-lifecycle materials. Practically all building elements can be reused after being disassembled. And since we are nothing if not consistent when it comes to sustainability, this paper is made from 100% recyclable materials!

hotel jakarta amsterdam Javakade 766 1019 SH Amsterdam Nederland +31 (0)20 236 0000 info@hoteljakarta.nl www.hoteljakarta.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.