WestCord Hotels BV

Amsterdam, NL

WestCord Hotels is een hotelgroep met hotels in Leeuwarden, Amsterdam, Delft en Rotterdam en op drie waddeneilanden: Vlieland, Terschelling en Ameland.

http://www.westcordhotels.nl