Activiteiten najaar 2022

Page 1

Activiteiten Najaar 2022

Inhoudstafel LOPENDE WERKROEPEN Kernteam Vaatheelkunde ............................................................................................. 6 Platform HRM ............................................................................................................... 6 Revalidatie .................................................................................................................... 7 Inflammatoire darmziekten (IBD) .................................................................................. 7 Verpleegkundig directeurs ............................................................................................ 8 Beroertezorg 8 Kwaliteitsindicatoren .................................................................................................... 9 Apotheek ...................................................................................................................... 9 Respiratoire oncologie ................................................................................................ 10 Milieu & Preventie ...................................................................................................... 11 Ziekenhuisnoodplanning ............................................................................................. 11 Financieel beleid ......................................................................................................... 12 Decubitus 13 Pijn .............................................................................................................................. 13 Algemeen directeurs en Hoofdartsen - Voorzitters medische raad ............................. 14 Valpreventie ................................................................................................................ 14 Beleidsinformatie ........................................................................................................ 15 Zorgprogramma Comité .............................................................................................. 15 Technische diensten .................................................................................................... 15 PROJECTEN Strategie 2023… .......................................................................................................... 17 Ronde van Vlaanderen ................................................................................................ 17 Stageplaats .................................................................................................................. 17

Voorwoord

Hier zijn we met de vijfde editie van ons activiteitenrapport. In dit overzicht vindt u welke werkgroepen en projecten er in de tweede helft van 202 2 binnen ons netwerk actief waren. We geven enkel een korte samenvatting. Wenst u meer te weten, aarzel dan niet ons te contacteren.

Het directiecomité

Projecten

4
Caroline Weltens, medische directeur, Dirk De Ridder, strategisch directeur, Marga Lavaerts, administratief directeur Lopende werkgroepen

LOPENDE WERKGROEPEN

K ERNTEAM V AATHEELKUNDE

Samen met Tiro.health hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan een dashboard voor het indicatorenproject. In dit dashboard werden volgende indicatoren geprogrammeerd:

• Complicaties binnen 30 dagen na carotisingreep (overlijden, CVA, TIA, perifeer zenuwletsel)

• 30 dagen / 2 jaar mortaliteit na AAA ingreep

• Stralingsdosis tijdens endovasculaire AAA ingreep

Deze indicatoren werden niet willekeurig gekozen uit onze set van 20. Zo is het belang van de carotisindicatoren én de mortaliteit na AAA ingreep in literatuur duidelijk beschreven (m.b.t. het stellen van de juiste indicatie om over te gaan op chirurgie), met bijhorende duidelijke cutoff waarden. Bovendien leveren alle indicatoren (m.u.v. de 2 jaar mortaliteit) op korte termijn concrete resultaten op. De indicator rond stralingsdosis lijkt misschien minder voor de hand liggend maar deze werd weerhouden omdat er gemakkelijk kwaliteit verbeterende projecten opgezet kunnen worden indien de resultaten van deze indicator niet voldoen aan de verwachtingen. Daarnaast gaat het bij carotisingrepen en AAA-ingrepen om geen al te grote patiënten aantallen, hetgeen de werklast van de dataverzameling binnen de perken houdt.

Het dashboard werd tijdens de vergadering getoond, samen met de invoertool. Allereerst wensen we dit op te starten binnen het kernteam. Zo kunnen we in kleine kring deze tools uittesten en indien nodig nog optimaliseren.

Dit nieuwe dashboard, in combinatie met de nieuwe notitietool, is het ideale medium om een aanzet te maken voor een benchmarking project.

6
P LATFORM HRM Het Platform HRM behandelde in haar vergaderingen volgende items: Flexibele inzet studenten Arbeidsdeal en vernieuwde arbeidsintegratie Nieuwe statuut ASO’s Specialisatiecomplement Inzet buitenlandse verpleegkundigen Stijgende energiekosten Vrijwilligers Correcties op maandlonen Ze blijven de kampioen in het bloggen met als hoofdthema deze keer het nieuwe statuut van de ASO’s en de arbeidsdeal

R EVALIDATI E

Met de werkgroep revalidatie zitten we in de tweede fase nadat we de zorgprogramma labels op elkaar hebben afgestemd. We deden hierbij een eerste brainstorm om na te gaan of we indicatoren kunnen benchmarken. We stellen daarom de werkgroep – die oorspronkelijk enkel bestond uit revalidatiecentra die met nexuzhealth werken – open voor onze algemene ziekenhuizen.

De leden werken tevens een therapieplanningsmodule uit in samenwerking met nexuzhealth.

23 november kwam de werkgroep terug samen – voor de eerste keer fysiek – waarbij we brainstormden over indicatoren die we zouden kunnen benchmarken. We kwamen tot een eerste selectie van procesindicatoren die zorgprogramma overschrijdend zijn en gaven een eerste aanzet voor outcome indicatoren.

I NFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN (IBD)

Dankzij de deelname van onze leden, maar ook van meer dan honderd patiënten met IBD, aan de Delphi oefening via de twee online vragenlijsten en ook de hoge betrokkenheid tijdens de consensus vergadering in september zijn we erin geslaagd een akkoord te bereiken over een set van 58 kwaliteitsmetingen voor patiënten met IBD. Verder werden er binnen deze set ook 19 metingen als prioritair geselecteerd mede op basis van hun verbeterpotentieel.

Voor het vervolg van dit project, het opzetten van verbeteracties, zal de kerngroep een voorstel uitwerken. In tussentijd werd een abstract ingediend voor de aanstaande congressen in 2023.

De kerngroep bestaat uit dr. Didier Baert, dr. Filip Baert, dr. Peter Bossuyt, prof. dr. Marc Ferrante en Liselotte Fierens.

7

ERPLEEGKUNDIG

DIRECTEURS

Een vast agendapunt op de werkgroep verpleegkundig directeurs is de vooruitgang van Magnet4Europe waarop onze leden hebben ingetekend.

Met Karen Van Wassenhove (Odisee) bogen ze zicht gezamenlijk over de opleiding MBRT (medische beeldvorming en radiotherapie) en de carrièrekansen in de ziekenhuizen om dit aantrekkelijk te maken.

Op 14 december organiseren we een event crisis in healthcare force met de verpleegkundig directeurs om te brainstormen over de huidige crisis rond de (para)medische beroepen, met Marc Verschueren als moderator. We nodigen hierbij tevens Geert Van Hootegem (KU Leuven) en Maarten Andriessen (VUB), uit.

B EROERTEZORG

Met de werkgroep bekeken we de resultaten van de indicatoren voor de periode 2020-2021 en hoe we dit verder kunnen automatiseren in een interactieve app. Het trombectomieregister zal hierin geïntegreerd worden.

Charlotte Lens gaf een stand van zaken over haar doctoraatsonderzoek. Dit omvat drie projecten:

1. Het opvolgen van de indicatoren binnen de werkgroep

2. De zorgprogramma werking voor beroertezorg

3. De BIC4Stroke studie met het Netwerk Klinische Paden

Aan de werkgroep beroertezorg van 4 oktober 2022 werd gevraagd welke leden geïnteresseerd zijn in de uitrol van het zorgprogramma beroertezorg na het succesvol uitrollen van dit ZP tussen UZ Leuven en az groeninge. Volgende leden gaven reeds hun interesse aan: Jan Yperman Ziekenhuis, OLV Aalst-Asse-Ninove, AZ Turnhout, Ziekenhuis Oost-Limburg en UZA (geen lid van VznkuL). 14 december om 19u is er een kick-off vergadering. Tijdens deze vergadering zullen we de belangrijkste zaken overlopen wat betreft de implementatie van de formasa’s en de verdere stappen die we zullen zetten in dit pilootproject.

8 V

K WALITEITSINDICATOREN

De werkgroep kwaliteitsindicatoren kreeg meer informatie over de Healthmonitor (HM) van Janssen. Eind dit jaar wil Janssen een piloot opstarten met de e-learnings waarbij deze tevens geoptimaliseerd zullen worden. De piloot zal door prof. Bloem begeleid worden. Het doel van de HM is naar persoonsgerichte zorg te gaan. De ontwikkelaar, prof. Jaak Bloem, is psycholoog. De patiëntenvoorkeur dient gekend te zijn om informatie op maat te kunnen bieden. HM is een tool voor outcome en wordt gezien als een additionele tool in value based health care. De patiënt dient slechts 6 vragen in te vullen.

Prof. dr. Dirk De Ridder en prof. dr. Caroline Weltens exploreerden met de leden de Hospital Standardized Mortality Rate in de diepte. Ze gaven een demo en toelichting hoe je met de tool aan de slag kan. Omdat dit via een online sessie gebeurde, werd dit opgenomen zodat onze leden dit kunnen bekijken wanneer het hen uitkomt.

Kaat De Pourcq en Svin Deneckere van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg kwamen een presentatie geven over hoe de externe audit voor decubitus er nu uitziet. De preventieve maatregelen en de categorie werden toegevoegd, net omdat dit een leermoment biedt. Dit naar aanleiding van onze belangenverdediging om van de externe audit een meerwaarde te creëren voor onze leden (zie het activiteitenverslag van het voorjaar 2022).

21 december is de volgende vergadering voorzien. We moeten jammer genoeg afscheid nemen van onze voorzitter, Leen De Paepe, omdat ze het OLV Aalst-Asse-Ninove verlaat voor een andere uitdaging. We zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter Professor Johan Vlaeyen komt het Single Case Experimental Design toelichten.

A POTHEEK

De werkgroep apotheek behandelt veel thema’s rond de implementatie van nieuwe wetgeving:

Traceerbaarheid geneesmiddelen

• FMD scanning in batch i.p.v. per doos

• Rusland tendering

• Omzendbrief subcutane immunoglobulines

• Thuishospitalisatie

• Verplichtingen door nieuw KB ziekenhuisapotheek o.a. PIC’s

• Antibioticabeleid

• Ervaringen omtrent Spectra en toepassing KWS EMV cytostatica-bereidingsinstructie

9

R ESPIRATOIRE ONCOLOGIE

De vergadering van 17 oktober stond in het teken van feesten. Enerzijds werd em. prof. dr. Johan Vansteenkiste gevierd. Hij was de pionier in VznkuL om in co-creatie een oncologisch handboek te maken. Wist u trouwens dat de respiratoire oncologie de langst levende actieve klinische werkgroep is in VznkuL? We vierden dus anderzijds het 19 jarig bestaan van de werkgroep.

Maar er werd ook nog hard gewerkt tijdens het diner in de Faculty Club: met het overstappen naar de ESMO richtlijnen kwam er tijd vrij om aan kwaliteits- en procesindicatoren van longkankerzorg te werken. We baseerden ons hiertoe op beschikbare ICHOM indicatoren (2016), KCE rapport (2016) en door VIKZ gehanteerde longkanker indicatoren (2019). In 2019 evalueerden we case-mix variabelen bij diagnose en dit voor 10 consecutieve patiënten per deelnemende centra. Tevens werd ook gewerkt rond implementatie van door de patiënt gerapporteerde symptoomlast tijdens therapie gebruik makend van een app. De werkgroep kwam tot een consensus om volgende indicatoren te gaan vergelijken:

• Klinisch ziektestadium bij diagnose, via MOC registratie

• ECOG KPS bij diagnose, via MOC registratie

• Heelkunde voor longkanker stadium I-IIA, via MOC registratie

• SBRT voor longkanker stadium I-IIA, via MOC registratie

• End of life zorg: SACT in de laatste 30 dagen voor het overlijden, via EPD

10

M ILIEU & P REVENTIE

Werken met derden werd als thema door de werkgroep behandeld. We bespraken de resultaten van een korte enquête onder de leden en deelden ervaringen. Leden delen ondertussen hun procedures op ons intranet. Ook zij liggen wakker van de energiecrisis. We deden een tour de table over de sensibiliseringscampagnes die in de ziekenhuizen lopen.

Herman Devriese, voorzitter sinds de oprichting van de werkgroep, wenst het voorzitterschap terug open te stellen. Hij blijft actief lid van de werkgroep. Ook hier zijn we dus op zoek naar een nieuwe voorzitter.

De vergadering van 23 november was zeer boeiend met volgende agendapunten: interne dienst medische stralingsfysica, recycleren sterilisatiedoeken, voorbeelden BA4 en -5 attesten, antiwegloopdeuren, systeem om naar leidinggevenden adviezen, rapporten, metingen,… door te geven op een systematische manier (ook als leidinggevende vervangen wordt zodat er opvolging is) Op de vergadering werd beslist reeds volgende punten begin 2023 te behandelen: duurzaamheid (algemeen thema), asbest en het gebruik van externe toestellen door patiënten en anderen in het ziekenhuis.

Z IEKENHUISNOODPLANNING

De werkgroep ziekenhuisnoodplanning komt slechts twee keer per jaar samen, maar steeds gedurende een ganse namiddag met zeer boeiende thema’s.

Zo kregen we een presentatie over de grootschalige rampoefening van het Ziekenhuis OostLimburg door dr. Pieter Jan Van Asbroeck en Sarah Loubele

Ze bespraken de plannen van de overheid in verband met CBRN en wat de praktische implementatie hierdoor voor de ziekenhuissector is.

De resultaten van de enquête ziekenhuisnoodplan werd besproken. Hierdoor krijgen we een beeld wie wat reeds heeft en hoeveel personeel hiervoor ter beschikking is.

De werkgroep wil zichzelf nieuwe normen opleggen na de internationale accreditaties die onze leden doorliepen omdat niet alle criteria hiervan relevant zijn voor de Belgische context. De leden bekeken welke normen ze van JCI en Qualicor willen behouden, aanpassen of schrappen.

11

F INANCIEEL BELEID

De werkgroep financieel beleid behandelde in het najaar een aantal terugkomende onderwerpen: 22 leden deelden de feedback die ze van de overheid ontvingen in verband met P4P voor het jaar 2022. Ingrid De Bisschop maakte hiervan een benchmark. Ook de feedback op dit rapport werd onderling gedeeld.

De begrotingsassumpties voor het jaar 2023 werden onder elkaar gedeeld.

Benchmark B2-diensten: met dit project willen we op globaal niveau de inzet, normen en financiering van het personeel op de B2 diensten monitoren. Zeven leden deelden hun gegevens voor de jaren 218-2019-202 in deze vrij complexe doch nuttige oefening.

Snelle parameters: in 2011 besliste de werkgroep een aantal parameters maandelijks (vandaar “snelle”), per kwartaal of jaarlijks te verzamelen en te vergelijken. Dit wordt terug nieuw leven ingeblazen. Elk kwartaal zullen we een parameter bespreken.

Verantwoorde bedden t.o.v. erkende bedden

Aantal bevallingen

Evolutie opnamen en opnamen via spoed

Evolutie verpleegdagen

Evolutie unieke patiënten

Evolutie (chirurgisch) dagziekenhuis

Evolutie dialyse

Evolutie raadplegingen

Daarnaast maakte de werkgroep gebruik van de blogfunctie via het intranet:

• Benchmark aantal ingrepen en totale ingreeptijd (Hans Van Hoeck)

• Financiering spoed (Sabine Custers)

12

D ECUBITUS

We wierpen een blik op de eerste resultaten van juni 2022. We gebruiken vanaf dan dezelfde invoertool als VIKZ zodat onze leden geen dubbel werk hebben. Hierdoor zijn we helaas wel de evolutie kwijt met onze benchmark die we sinds 2011 verwerkten. Onze leden blijven vier keer per jaar registreren (maart-juni-september-december).

De kerngroep (Annelies de Graaf, Klaas Calmeyn, Fabienne Claes, Johan Devoghel, Magali Nys, Ann Van den Berghe, Johan Vanlauwe en Elien Zwaenepoel) bereidde de registratie voor van de preventiemaatregelen. Dit werd aan de voltallige werkgroep voorgelegd ter goedkeuring. Dit is een herwerkte registratie die onze leden ook reeds uitvoeren sinds het begin, het is een aanvulling naast deze van VIKZ. Hiermee kunnen ze nagaan waar er nog werk aan de winkel is.

Dit alles zal op korte termijn in een interactieve app komen waarbij de leden onmiddellijk hun resultaat kunnen consulteren.

Maar ook hier zoeken we een nieuwe voorzitter. Annelies de Graaf zal actief lid blijven, maar wenst na de herziening van onze indicatorenset en de discussie met VIKZ over de externe audit de fakkel over te dragen.

P IJN

Binnen UZ Leuven wordt getest om patiënten zelf hun pijn te laten registreren. Susan Broekmans toonde hoe de app (via mynexuzhealth) eruitziet en hoe je dit in het EPD (KWS) kan zien.

De werkgroep besloot volgende indicatoren op de publieke website op het niveau van VznkuL kenbaar te maken:

• Minstens twee pijnregistraties per dag.

• % pijnbehandelingen bij een hoge pijnscore (> 4)

• Herevaluatie van deze behandeling binnen het uur. Met de leden bekijken we nog de begeleidende tekst. Daarna is het aan de werkgroep verpleegkundig directeurs om fiat te geven, waarna de eindbeslissing bij onze raad van bestuur komt te liggen. Ook voor hen maken we een interactieve app waarmee ze hun registratie (2x/jaar) kunnen opladen en onmiddellijk het resultaat zien. Daarom dat we voor de registratie met als deadline 15 december 2022 werken met een nieuwe invoerExcel.

Daarnaast bespraken ze nog de mogelijkheid voor een benchmark specifiek voor spoed (besluit: nog teveel hiaten om hiermee te starten. We houden elkaar op de hoogte van de initiatieven) en het pijnbeleid voor pediatrie.

13

A LGEMEEN DIRECTEURS E N

H OOFDARTSEN - V OORZITTERS MEDISCHE RAA D

Op de vergadering van 27 oktober nodigde we prof. dr. Paul Herijgers, decaan faculteit geneeskunde KU Leuven, uit. Hij gaf een overzicht van de toekomstige planning voor de ASO’s en het effect hiervan voor onze leden.

Astrid Vanwilder kwam haar doctoraat voorstellen waarbij ze Patient Safety Indicators (PSI’s) via de Minimale ZiekenhuisGegevens (MZG) kan vergelijken. Voor onze leden zal dit terecht komen in ons benchmarkplatform. 22 leden gaven reeds toestemming om hun gegevens in haar doctoraat te gebruiken.

Dirk De Ridder introduceerde de kernpunten van de toekomstige strategie van VznkuL, kernpunten die nog verder uitgewerkt dienen te worden en waarvan we de input vragen van de algemeen directeurs, hoofdartsen en voorzitters medische raad. Met hen zouden we via Lego Serious Play een aantal items verder willen uitwerken.

V ALPREVENTIE

Tijdens de zoom vergadering op 8 november kwamen volgende thema’s aan bod:

VALKUIL

• Valpreventie bij 75 plussers op een niet-geriatrie afdeling

• Valpreventie bij kinderen

• Frequente vallers

• Screeningsbeleid: op dit thema zullen we volgende vergadering in de diepte gaan. Prof. Koen Milisen zal uitgenodigd worden om een overzicht te geven van de laatste wetenschappelijke inzichten hierover. Het doel is te komen tot een gemeenschappelijk screeningsbeleid. We vragen aan de leden hun algoritme voor het EPD in kaart te brengen zodat we dit kunnen vergelijken. Vervolgens bekijken we wat er na de screening gebeurt.

14

B ELEIDSINFORMATIE

De werkgroep beleidsinformatie bekijkt sommige projecten meer in de diepte met de datamanagers van onze leden. Zo duiken ze in het project kostenallocatie van de werkgroep financieel beleid, de Patient Safety Indicators van het doctoraat van Astrid Vanwilder, de verschillende interactieve apps van de klinische werkgroepen en de VZN-BI webtool. Ze verfijnen ons model voor de standardized hospital mortality ratio.

Z ORGPROGRAMMA C OMITÉ

Het Zorgprogramma Comité komt op 7 december terug samen onder het voorzitterschap van dr. Jos Vandekerkhof, hoofdarts van het Jessa Ziekenhuis. Op de agenda staan de succesverhalen van de werkgroep revalidatie en werkgroep beroertezorg. We bekijken hoe we de werkwijze van deze werkgroepen rond het samenwerken aan zorgprogramma’s kunnen overbrengen naar andere pathologieën en bestaande klinische werkgroepen.

T ECHNISCHE DIENSTE N

Op 12 december komt de werkgroep samen van 13u tot 18u. Het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem is kandidaat gastziekenhuis. Op de agenda staan: hoe omgaan met de energiecrisis, hoe omgaan met de sterk stijgende bouwkosten, het capaciteitstarief elektriciteit, rondleiding ziekenhuis (operatiezalen en project in aanbouw spoed en nierdialyse). We sluiten af met een diner waarbij we Eddy De Coster, voormalige voorzitter van de werkgroep, eindelijk eens deftig kunnen uitwaaien.

15

PROJECT EN

S TRATEGIE 2023…

Ondertussen bereidt het directiecomité samen met de raad van bestuur de strategie voor de komende jaren uit. We krijgen hiervoor ook input via onze Rondes van Vlaanderen (zie verder). Met de algemeen directeurs, hoofdartsen en voorzitters medisch raad zullen we via de methodologie van Lego Serious Play de kernpunten van deze strategie meer inhoud geven. De voorzitters van de verschillende werkgroepen zullen hier ook bij betrokken worden.

R ONDE VAN V LAANDEREN

Het directiecomité ging terug met de Ronde van Vlaanderen van start. Hierbij bezoeken we de leden individueel om met hen te bekijken hoe de samenwerking nog beter kan. We geven standaard een korte introductie over onze werking, bekijken hun deelname aan projecten en brainstormen over de toekomst. We werden reeds goed ontvangen in AZ Diest, az groeninge, Plexus, Noorderhart, SintFranciscusziekenhuis, Sint-Trudo Ziekenhuis, Jessa Ziekenhuis, Jan Yperman Ziekenhuis, AZ SintLucas, az Vesalius, az Sint-Blasius, OKV Aalst-Asse-Ninove, Ziekenhuis Oost-Limburg, AZ Herentals en AZ Turnhout.

7 december komen we nog langs in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. De andere leden staan in het voorjaar 2023 gepland.

S TAGEPLAATS

Ook dit najaar zijn we een stageplaats voor 23 studenten Management en Beleid in de gezondheidszorg. Na een introductie over onze werking, kunnen ze een werkgroep bijwonen. Omdat er dikwijls gevoelige items besproken worden, ondertekenen ze een vertrouwelijkheidsclausule.

17

Eerder verschenen

15 jaar
Activiteiten voorjaar 2022 Activiteiten najaar 2020 Activiteiten voorjaar 2021 Clinical collaboratives Activiteiten najaar 2021
VznkuL
www.vznkul.be | info@vznkl.be | +32 16 34 82 90 Herestraat 49 | 3000 Leuven | RPR Leuven BE 0501 606 596
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.