Page 1

BelgiĂŤ - Belgique P.B.

VVJ - Ossenmarkt 3 - 2000 Antwerpen t P206352 April 2012 t Jaargang 21 nr. 2 t verschijnt 5x per jaar: feb - apr - jun - sep - dec

2000 Antwerpen Groenplaats

dropzone BC1697

Tijdschrift v o o r l o k aa l jeugdbeleid

B B C t 5p 14

Waar staan we vandaag? P r a k t i jk v o orb e e l d t 5p 1 2

Verzelfstandiging in Zwijndrecht

Nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten t 5p 1 0


EDITO Edito V i j f v o o r t waa l f ! Jan Pauwels (ABB) stelt het hardop vast in deze Dropzone: het gros van de besturen zal de effectieve overstap naar de BBC pas maken in 2014. Als een aantal administraties al mee zijn met het BBC verhaal, dan geldt dit wellicht nog niet voor vele lokale mandatarissen die, begrijpelijk, de kat uit de boom kijken tijdens deze aflopende legislatuur. Maar hoe zit het met jou? Ben jij voorbereid? Al een antwoord op de vraag “wat overhandig ik mijn nieuwe bestuur begin 2013 om mee te pakken op het vlak van jeugdbeleid in de meerjarenplanning?” Ligt je stappenplan om daartoe te komen de volgende maanden klaar?

VVJ Marc blikt terug en vooruit

Paniek is nergens voor nodig, de jeugddienst heeft voldoende planning-skills opgedaan tijdens de voorbije 20 JBP-jaren! Gebruik deze expertise om ervoor te zorgen dat jeugdbeleid in jouw gemeente integraal deel uitmaakt van het beleid! Leg je oor al eens te luisteren bij je bondgenoten – politiek en op andere diensten - om de temperatuur in je gemeente te meten. Wie maakt morgen mee plannen? En begrijpt hij/ zij al waar jeugdbeleid om draait?

in t e r v ie w

06

We zegden het tijdens vormingen, op bijeenkomsten en in publicaties en dat zullen we nog een tijdje blijven doen: de BBC is geen ver-van-ons-bed-show, integendeel, het ís ons beleidsmatig bed de komende jaren. Kortom:

04 o v e r v v j

Tijd voor actie!

Verder in dit nummer:

18 p r o v i nc i aa l

tt Voor de verandering een schepen die ons laat meelezen in zijn dagboek

26 v o o r u b e k e k e n

tt Zwijndrecht pioniert in omvorming gemeentelijke vzw’s

Kaï Van Nieuwenhove Coördinator VVJ vzw

27 c o l o f o n

PS. Check www.vvsg.be of de vormingskalender p. 5 voor de vormingsdag ‘De plaats van vrijetijdsbeleid in het integraal meerjarenplan’ in jouw regio! 2

t

edito


Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten ui t ge die p t

06

09 10

12

I N TERVIEW

Marc Ipermans Gesprek met onze afscheidnemende coördinator

Gemeentelijke vzw’s: verzelfstandigen of niet?

10 14

PR A KTI JKVOORB EELD

BBC

Beleids- en beheerscyclus

FOTOREPORT A GE

Interview met Jan Pauwels van het Agentschap Binnenlands Bestuur

Terugblik op een geslaagde editie!

RUIMTE

Vormingsdriedaagse UITGEDIEPT

16

Geluidsnormen De nieuwe regelgeving in 10 vragen en antwoorden PR A KTI J KVOOR B EELD

Verzelfstandiging

21

Groen speelweefsel Maak er werk van met deze interactieve tools F A C E B OOK

VVJ en jeugddiensten Blijf offline mee met wat er online beweegt

Zwijndrecht maakt de oefening voor drie vzw’s

inhoud

t

3

23

12

M A G D A?

Overnachten op een jeugdwerksite (2) Wat zegt ruimtelijke ordening?

24

28

D A G B OEK VA N EE N J EUGDS C HEPE N

Dieter Wouters Vier jaar jeugdschepen in Wuustwezel F o t o r e p o r ta g e

Buitenspeeldag


over

15 mei

Vrijwilligers belonen met een papierke

Studiedag Lok aal jeugdwelzijnsbeleid Laat j e i n s p i r e r e n ! Op dinsdag 15 mei organiseren VVJ, Uit de Marge, VVSG en Odice een studiedag lokaal jeugdwelzijnsbeleid. Hoe ga je als gemeente om met het beleidskruispunt jeugdwelzijn? Deze studiedag is bedoeld om inspiratie op te doen uit de praktijk.

VVJ trekt de kaart van competenties! Over de visietekst en de planning las je in de Dropzone van september 2011. Wat is er ondertussen gebeurd?

tt Focusgroep over de meerwaarde van com-

3 sprekers, 3 workshops ’s Ochtends zullen er drie sprekers jullie trachten te inspireren met hun ideeën: Marc Suykens (directeur VVSG) zal spreken over jeugdwelzijnsbeleid, Jaap Noorda (NL) over jeugdopbouwwerk en Filip Coussée legt de link tussen de twee. Wat is de waarde van een goed jeugdwelzijnsbeleid? Wat is de relevantie vandaag de dag? In de namiddag staan er drie workshops op het menu waarin mensen uit de lokale praktijk vertellen over hun ervaringen:

tt Een j e u g d w e l z i jn s o v e r l e g is linken leggen met andere diensten en actoren in de gemeente. Hoe gaan verschillende gemeenten en diensten hiermee om? Hoe creëer en bewaak je een gedeelde analyse en visie?

petentiedenken en de mogelijke input voor de jeugddienst en het gemeente bestuur, met jeugddienstmedewerkers, Karuur en Formaat; tt Verzameling van het bestaande materiaal voor ‘werken met competenties’; tt Opmaak van competentieprofielen voor verschillende vrijwilligerprofielen; tt Sessie op onze vormingsdriedaagse over het gebruiken van competenties binnen je vrijwilligersbeleid. En de plannen voor de toekomst?

tt J e u g d o p b o u w w e r k kan input leveren voor een jeugdwelzijnsbeleid en er deel van uit maken. Wat is de waarde hiervan en hoe werk je samen? Hoe leg je de eerste contacten, op welke manier bepaal je hun noden en behoeften? Hoeveel ruimte heeft een jeugdwerker om zijn signaalfunctie op te nemen?

tt J e u g d w e l z i jn s o v e r l e g e n j e u g d o p b o u w w e r k : t u s s e n p a m p e r e n e n e m anc i p e r e n ? Moet dat nu allemaal, zo’n apart beleid voor maat-

schappelijk kwetsbaren? Pamperen we bepaalde jongeren niet teveel? Hoe kun je tegelijk emanciperen en activeren? Misschien gaat het eigenlijk wel over burgerschap en wat dat betekent voor (maatschappelijk kwetsbare) jongeren. Is jeugdwelzijnsbeleid een kwestie van vooruit kijken? t

Wil jij graag werken met competenties binnen je vrijwilligersbeleid? Zie je de meerwaarde van het waarderen voor de vrijwilligers? Denk jij er aan om te werken met de competentiedocumenten van Oscar? t

15 mei van 9u30 tot 17u, KAHO Sint Lieven, Hospitaalstraat 23 in Sint-Niklaas. Deelname kost 20 euro. Inschrijven via uitdemarge.be.

Meer info?

Ga s a m e n m e t o n s aan d e sl ag met het verz amelde m at e r i aa l Contacteer VVJ Jitske jverwimp@vvj.be of 03 821 06 02

www.vvj.be of bij VVJ Maria, meuwema@vvj.be, 03 821 06 01

VVJ deed veel in 2011 én doet veel in 2020 VVJ leverde onlangs het ‘werkingsverslag 2011’ in bij de Vlaamse overheid. Opdat onze output ook morgen een meerwaarde betekent voor het jeugdbeleid in de lokale besturen , nemen we in 2012 de tijd om hier kritisch naar te kijken. Tegen 31 december leveren wij onze beleidsnota 2014-17 af. De logische en noodzakelijke kernvragen zijn daarbij:

tt Wie zijn onze leden in 2020 en wat verwachten zij van ons?

tt Hoe vertalen we “meer, breder en beter lokaal jeugdbeleid ” vanaf morgen naar de praktijk? Deze vragen staan uiteraard niet los van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus binnen de lokale besturen én van het nieuwe decreet lokaal jeugdbeleid. Een stuurgroep bestaande uit jeugddienst- en VVJ-stafmedewerkers buigt zich over deze kernvragen. Natuurlijk doen ze dit niet vanuit hun ivoren toren. Er worden de komende maanden 4

t

ov er v vj

stemmen en geluiden ingezameld bij vele stakeholders, op provinciale bijeenkomsten, op onze Algemene Vergadering en op vele andere plaatsen... t

Vragen of suggesties bij dit proces of bij keuzes die mogelijk gemaakt (moeten) worden? Je stem is welkom bij VVJ Kaï, kvannieuwenhove@ vvj.be, 03 821 06 03


over

Bedankt Marcel! Op de driedaagse en in onze Lopend Vuur van april werd het al aangekondigd: omwille van financiële redenen moet VVJ Koen Depreitere, de projectmedewerker van VVJ, laten gaan. Na 5 jaar dienst verlaat hij de organisatie. VVJ wil Koen bedanken voor het nooit aflatende enthousiasme waarmee hij zich voor de organisatie heeft ingezet. t

Onderzoek: hoe leuk is het om jeugdambtenaar te zijn? VVJ voert een onderzoek naar jouw positie als jeugdambtenaar in de gemeente, en hoe dat invloed heeft op hoe jij je voelt in je job. Hoe gaan jullie om met je rol als ambtenaar enerzijds en als begeleider, belangenbehartiger… van kinderen en jongeren anderzijds? Hoe zien jullie die evolueren? Welke kleine en grote dingen maken jullie het leven moeilijker of makkelijker? Wat maakt dat jij je werk ‘bevlogen’, vol enthousiasme doet of wat drukt dat gevoel de kop in?

vormingsK ALENDER t di 08/05/2012 Basisvorming De Hangman t di 08/05/2012 VVJ Limburg t di 08/05/2012 VVJ Vlaams Brabant

t do 24/05/2012 De plaats van vrijetijdsbeleid in het integraal meerjarenplan (Torhout)

t di 29/05/2012 De plaats van vrijetijdsbeleid in het integraal meerjarenplan (Geel)

t do 31/05/2012 t do 10/05/2012 VVJ Antwerpen

De plaats van vrijetijdsbeleid in het integraal meerjarenplan (Leuven)

t do 10/05/2012 VVJ West-Vlaanderen

do 07 & vrij 08/06/2012 Starterstweedaagse

t do 10/05/2012 VVJ Oost-Vlaanderen

do 14/06/2012 2e jaar Opleiding Jeugdconsulent Dag 4 - Jeugddienst in de toekomst

t di 15/05/2012 Studiedag lokaal jeugdwelzijnsbeleid - Sint-Niklaas

do 21/06/2012 1e jaar Opleiding Jeugdconsulent Dag 7 - Gemeentelijk Jeugdwerk

In mei krijg je een online vragenlijst in je mailbox. De informatie die we hieruit verzamelen is belangrijk voor de beleidsplanning van VVJ en natuurlijk de ondersteuning die we voor jullie voorzien en, niet onbelangrijk: interessant voor jezelf als reflectie-instrument. VVJ werkt voor dit onderzoek samen met de HUB. t

Wil je meer info of je input geven?

t di 22/05/2012 3e jaar Opleiding Jeugdconsulent Dag 4 - Netwerken

d i 0 3 / 0 7/ 2 0 1 2 De plaats van vrijetijdsbeleid in het integraal meerjarenplan (Mechelen)

t di 22/05/2012 Basisvorming De Hangman

d o 0 5 / 0 7/ 2 0 1 2

t di 22/05/2012

De plaats van vrijetijdsbeleid in het integraal meerjarenplan (Affligem)

De plaats van vrijetijdsbeleid in het integraal meerjarenplan (Gent)

d i 1 0 / 0 7/ 2 0 1 2

t do 24/05/2012 1e jaar Opleiding Jeugdconsulent Dag 6 - Jeugdwerkondersteuning

Contacteer VVJ Maria, meuwema@vvj.be, 03 821 06 01

ov er v vj

t

5

De plaats van vrijetijdsbeleid in het integraal meerjarenplan (Genk)


interview

“300 gemeenten als lid, dat moet je verdienen, elke dag�

6

t

intervie w


interview

VVJ nam begin maart afscheid van zijn coördinator Marc Ipermans. En wie anders dan Els Cuisinier, grand dame van het lokale jeugdbeleid op de afdeling Jeugd konden we vragen om samen met Marc terug te blikken op zijn rijkgevulde carrière van 19 jaar bij VVJ?

Tekst: Els Cuisinier, Leen Bartholomeus t Foto: Nathalie Van Ceulebroeck Je keert terug naar waar het allemaal begon: de gemeente Stabroek. Wat houdt je nieuwe job in? Ik ben in Stabroek ‘coördinator socio-culturele zaken’. Ik coördineer de jeugd-, sport- en cultuurdienst, de dienst buitenschoolse kinderopvang en de dienst opvanggezinnen. Daar komt nog ontwikkelingssamenwerking bij via de jeugddienst, toerisme via de cultuurdienst en erfgoed. Het is mijn opdracht om afstemming te bevorderen in functie van de BBC en het strategische meerjarenplan.

Als je terugkijkt naar jouw taken op de jeugddienst 20 jaar geleden van Stabroek en de taken van de jeugddienst nu, merk je dan een groot verschil? Destijds was er nog geen sprake van het jeugdbeleidsplan. Daarnaast is er nu meer personeel dus ook meer armslag, het gamma zaken waar ze mee bezig zijn is uitgebreider. Ik vang op dat het JBP toch een stevige houvast betekent. Er is het volste vertrouwen dat dit volwaardig een plek krijgt binnen het meerjarenplan maar er leven nog veel vragen over de praktische consequenties.

Merk je de impact van keuzes op het Vlaamse niveau op wat er lokaal gebeurt? Absoluut. Stabroek tekende de afgelopen 20 jaar in op de prioriteiten en je ziet ook dat dit zijn uitwerking heeft op het terrein. De prioriteit jeugdinformatie bijvoorbeeld zie je nu nog doorwerken.

Heb je VVJ sterk zien veranderen in die 19 jaar? Zeer zeker, van een kleine organisatie die net het pure vrijwilligerswerk ontgroeid was naar een organisatie met een staf van 12 medewerkers. In de loop van de jaren ’90 kende VVJ een stevig groei, zowel in het aantal gemeenten dat lid was als de grootte van de jeugddiensten in de gemeenten. De jaren 2000 betekenden voor VVJ vooral een verbreding en verdieping van een aantal thema’s, en is er sterk ingezet op de kwaliteitsverbetering. Je merkt dat de verwachtingen anders liggen dan vroeger: op maat, interactief met een stukje verwerking en oefening. Ook op het vlak van communicatie hebben we een professionalisering doorgemaakt met een performante website en een tijdschrift: van de ‘Ambetante Ambtenaar’ een stencil, naar Dropzone, een full color magazine. Die informatiedoorstroming helpen waarmaken was 19 jaar geleden al een belangrijke rol voor VVJ en dat is vandaag nog zo. De

jeugddienst is goed geïnformeerd merk ik, en dan ben ik trots dat ik daar mijn steentje aan heb kunnen bijdragen. We werken op het eerste zicht voor een homogeen publiek: ambtenaren die met jeugd bezig zijn. Maar als je even verder kijkt zie je hoe divers het is: van een kleine gemeente met combinatieambtenaar jeugd tot een grote jeugddienst met gespecialiseerde ambtenaren die voltijds met één specifiek thema bezig zijn. Het is voor VVJ een permanente uitdaging om voor elk van die gemeenten relevant te blijven. Het maatwerk is veel belangrijker geworden, daarom biedt VVJ de laatste jaren ook meer begeleidingen op maat.

Hoe zie je de rol van VVJ in de toekomst? 2012 is een planningsjaar voor VVJ. We zitten op een belangrijk knooppunt in de geschiedenis van het lokale (jeugd)beleid. We zijn al vijfentwintig jaar bezig over complementair, integraal, geïntegreerd jeugdbeleid maar als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat het in veel gemeenten moeilijk blijft om uit het JBP te breken. De BBC en het strategisch meerjarenplan kunnen een hefboom zijn om de schotten tussen beleidssectoren open te breken. VVJ zal zich in de toekomst niet meer louter op de jeugdambtenaren kunnen richten. Het gevaar is reëel dat jeugdconsulenten die in het verleden het JBP mee uitdachten en schreven in de toekomst vooral uitvoerend werk zullen gaan doen. Het beleidsmatige, planmatige werk zal op een ander niveau gebeuren. De jeugdconsulent zal nog wel geconsulteerd worden voor ideeën en voor de uitwerking ervan maar zit niet meer aan kop voor het bepalen van de keuzes. VVJ zal zich dus ook moeten profileren naar het niveau van de afdelingshoofden en vrijetijdscoördinatoren, in een goede verstandhouding en nauwere samenwerking met ISB, Locus en VVSG. Ook schepenen zijn een belangrijke doelgroep voor VVJ. In de toekomst niet alleen schepenen van jeugd maar ook van sport, cultuur, welzijn… De bevoegdheidsverdelingen gebeuren traditioneel op basis van beleidssectoren, niet van doelgroepen. De uitdaging is om te blijven hameren op het specifieke van werken naar en voor kinderen en jongeren.

Welke herinneringen koester je? De driedaagse is en blijft een jaarlijks hoogtepunt, een moment waar naar uitgekeken wordt, waar we tussen de 200 en 300 jeugd-

intervie w

t

7


dienstmedewerkers samenbrengen, via stevige inhoudelijke input en ervaringsuitwisseling tijdens de sessies, maar ook via het netwerken tussen de sessies door. De donderdagavond is uitgegroeid tot hét feest van de jeugdconsulent. Ook de intense contacten met jeugddiensten blijven me bij, mensen hebben intussen ook mijn thuismailadres gevonden.(lacht)

En een minder prettige herinnering? De financiële crisis waar ook VVJ niet aan ontsnapt. We hebben een dubbel effect ervaren: de Vlaamse overDie evolutie in lokale beleidsplanning past uiteraard heid die moest besparen en dus een vermindering van binnen een brede maatschappelijke evolutie, maar de subsidies, en we merken ook dat gemeenten elke toch mag de jeugdsector dit voor mij als pluim op zijn euro twee keer moeten omdraaien. Het is ook minder hoed steken. Ze heeft het voorbeeld gegeven van hoe je evident om projectmiddelen binnen te halen. Dat is op een positieve manier aan lokale beleidsvorming kan jammer want er is werk genoeg en dan moet je pijnlijke doen in samenspraak met je betrokkenen. keuzes maken. Ik hoop dat men op Vlaams niveau het belang van dat lokaal beleid hoog blijft inschatten. Als Het was uiteraard niet allemaal koek en ei, het is een Vlaanderen de tering naar de nering moet zetten, waar leerproces geweest, inzake planlastvermindering bijgaan ze dan schrappen? Ik heb schrik dat ze nogal snel voorbeeld. En iets waar we ook mee worstelden was redeneren: gemeenten hebben zelf middelen, VVJ kan inspraak, met vaak gigantische inspraakinspanningen daar wel terecht, dus we kunnen schrappen in de midin de aanloop naar het plan, terwijl het natuurlijk de delen voor VVJ. Daar hou ik mijn hart bedoeling was en is om tot een permanente vorm van interactie te komen. voor vast, want die redenering klopt natuurlijk niet. ‘Jeugd’ zorgde mee En dat blijft een uitdaging. Maar ook op Een andere vaststelling is de snelhet vlak van participatie en inspraak voor een positieve heeft de jeugdsector heel wat voorlere wisseling van het personeel, een tendens die we ook bij collega organievolutie in beleids- beelden gegeven die daarna door culsaties zien. En dat betekent continu tuur, sport en welzijn - denk aan het planning afscheid moeten nemen. lokaal sociaal beleidsplan - wel een stuk zijn meegenomen.

t

En dan neem jij ook nog afscheid. (lacht) ik heb altijd gezegd in 1992 toen ik bij VVJ kwam werken, dat is voor een aantal jaren, niet tot aan mijn pensioen. Toen ik coördinator werd in 2006 maakte ik ook de afspraak dat ik dit na vijf jaar zou evalueren. Het zijn uiteindelijk zes intensieve jaren geworden, en vorig jaar heb ik samen met het bestuur en mijn gezin de balans opgemaakt. Ik ga stilaan naar de vijftig, het is mooi geweest in de jeugdsector. Ik heb er alle vertrouwen in dat Kaï dat zeer goed gaat doen en dat ik VVJ in goede handen achterlaat.

Welke wezenlijke verandering in het jeugdbeleidslandschap is je het meest bijgebleven? De start van het jeugdbeleidsplan in 1993 was destijds echt revolutionair. Nu 20 jaar later, merk ik dat het een evidentie is voor een jeugddienst om op die manier te werken, maar dat dit verre van ingeburgerd is bij andere diensten, die afwachtend kijken naar het komende meerjarenplan. Wat het JBP minimaal heeft opgebracht is een veel betere communicatie tussen jeugddienst, jeugdraad en jeugdwerk en de politieke beleidsverantwoordelijke. Toen ik op de jeugddienst zat gold veel meer het ons kent ons principe, terwijl het nu allemaal veel sterker geobjectiveerd is. Beleid uitgevoerd aan de hand van een reglement of een convenant of via een gebruiksreglement is een evidentie nu.

t

Denk je dat de jeugddienst die voorbeeldfunctie kan blijven waarmaken? Voor jeugdambtenaren wordt het een grote uitdaging om mee aan de frontlijn te blijven opereren. En dat hangt in belangrijke mate af van de persoon die op die positie zit. De jeugddienst heeft een voorbeeldfunctie in de stap zetten om over het muurtje te kijken. De ervaring die je hebt met doelgroepenbeleid en die je voor hebt op sectorale diensten gebruiken om in te breken op andere beleidsdomeinen. Al zal het uiteraard sterk afhangen van de lokale realiteit, van de lokale tradities, van de politieke prioriteiten.

Waar ben je het meest trots op? Ik ben het meest trots op dat VVJ er sinds begin van de jaren 2000 in slaagt om nagenoeg alle gemeenten tot zijn leden te rekenen. VVJ bestaat dankzij en voor onze jeugddiensten, dat is onze achterban, dat zijn onze stakeholders. We monitoren wie we bereiken en onze doelstelling is om met elk lid minimaal één keer per jaar een ernstig contact te hebben. 300 gemeenten als lid, dat moet je verdienen, elke dag. Waar ik ook trots op ben is dat we er stonden op de bepalende momenten voor het lokale jeugdbeleid en op een constructieve opbouwende manier hebben meegewerkt aan de hervorming van het decreet lokaal jeugdbeleid. t 8

t

intervie w


fotoreportage

Vormingsdriedaagse 2012 Bedankt dat je er was! Benieuwd naar meer foto’s? Check onze facebook- en flickrpagina t

f o t o r e p o r ta g e

t

9


uitgediept

Vanaf 1 januari 2013 treedt de nieuwe regelgeving in werking. We vatten deze technische materie voor jullie samen in 10 vragen en antwoorden.

De geluidsnormen voor muziekactiviteiten ontrafeld De nieuwe regelgeving in vraag en antwoord Tekst: Ellen De Boeck t Foto’s: Homer door Stijn Marcoen 1

Is dit een volledig nieuwe regelgeving?

Eigenlijk niet. Het uiteindelijke resultaat is een vernieuwde VLAREM. Vroeger vielen heel wat jeugdhuizen en fuifzalen niet onder de normen van de VLAREMwetgeving, nu wel. 2

Vervalt het KB van ’77 over de geluidsnormen van elektronisch versterkte muziek?

Ja. Elke inrichting waar elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt, moet kiezen uit drie categorieën vervat in de vernieuwde VLAREM. Kies je de laagste categorie, dan mag je muziek produceren tot 85 dB(A) LAeq, 15min. Wil je luider, dan zal je aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. 3

Welke categorieën zijn er?

C at e g o r i e 1 : een geluidsniveau van maximum 85

dB(A)LAeq, 15min.

4

Ik kies voor categorie 2, wat moet ik doen?

Je moet éénmalig een melding doen bij je schepencollege en valt dan onder de bepalingen van VLAREM, meldingsklasse 3. Je moet geen akoestisch onderzoek laten doen, maar wel een geluidsmeter aanschaffen. Je bent namelijk verplicht gedurende je volledige activiteit het geluidsniveau te meten. 5

Kan ik nog beroep doen op de 12 uitzonderingen per jaar?

Ja. Maximaal 12 keer per jaar kan je je schepencollege een uitzondering vragen om toch tot 100dB(A)LAeq, 60min muziek te mogen maken. Bovendien kan je ook een onbeperkt aantal keren een uitzondering vragen aan je CBS voor muziekactiviteiten tussen 12u en 24u die niet langer dan 3 uur duren (denk Free Podium). Zo kan je als jeugdhuis of fuifzaal toch nog heel wat concerten programmeren.

tt Voor een ‘stil’ jeugdhuis of café, waar alleen achtergrondmuziek gedraaid wordt. Fuiven of concerten zijn niet mogelijk. C at e g o r i e 2 : een geluidsniveau van maximum 95 dB(A)LAeq, 15min. tt Voor een jeugdhuis of fuifzaal waar er alleen DJavonden en fuiven worden georganiseerd. C at e g o r i e 3 : een geluidsniveau van maximum 100 dB(A)LAeq,60min. tt Organiseert het jeugdhuis ook concerten of wil je tijdens de fuif harder dan 95 dB(A)LAeq, 15min? Opteer voor deze categorie. 10

t

uitgediep t

6

Ik kies toch voor categorie 3, wat moet ik doen?

Dat is de enige categorie waarin je echt een milieuvergunning moet aanvragen, nl. een VLAREM Klasse 2. Krijg je die vergunning, dan mag je zoveel muziekactiviteiten organiseren als je wil, met een maximaal geluidsniveau van 100dB(A)LAeq, 60min. Je moet wel gratis oordopjes ter beschikking stellen, het geluidsniveau meten en registreren en er voor zorgen dat het geluidsniveau duidelijk zichtbaar is voor de verantwoordelijke van je werking.


Bovendien moet je eerst een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. Het verleden heeft ons al geleerd dat zo’n akoestisch onderzoek vaak uitwijst dat je zelfs minder dan 100dB(A)LAeq, 60min zal mogen produceren. Omdat het geluidsniveau buiten door de beperkte isolatie van de meeste jeugdhuizen en fuifzalen, te hoog zal liggen. Vaak is het daarom beter te kiezen voor categorie 2 en gebruik te maken van de uitzonderingen (zie vraag 5). Dit kost minder en zal je waarschijnlijk zelfs meer mogelijkheden bieden. 7

Hoe zit het met openlucht- of tentfuiven?

Je mag maximaal 85dB(A),LAeq, 15min produceren, tenzij je een uitzondering vraagt aan het schepencollege. Het schepencollege heeft het recht om muziekactiviteiten te verbieden of bijzondere voorwaarden op te leggen. 8

Allemaal goed, maar wij hebben al een VLAREM-vergunning, wat nu?

Je hebt twee opties: je kan je vergunning inleveren en kiezen voor een melding klasse III (categorie 2). Of je kan je vergunning behouden en dan moet je voor 1 september aangetekend melden of je kiest voor categorie 2 of categorie 3. Opgelet: is het plafond in je huidige milieuvergunning lager dan 95 dB(A)LAeq, 15min dan kan je uiteraard niet kiezen voor categorie 3.

Moeten we nu allemaal een geluidsmeter kopen? 9

Wij raden aan dat je minstens één of meerdere geluidsmeters koopt voor de gemeentelijke uitleendienst. Voor de jeugdhuizen in je gemeente is het aangewezen een eigen geluidsmeter te kopen. Doe dit zeker niet lichtzinnig. Formaat onderhandelt op dit moment met een aantal firma’s om een betaalbare geluidsmeter te ontwikkelen op maat van deze wetgeving. Via een samenaankoop kan die verspreid worden. We houden je op de hoogte. 10 Welke deadlines moet ik respecteren?

Geen VLAREM-vergunning en je kiest voor categorie 2? Meld je bij het schepencollege voor 1 januari 2013. Om als een bestaande inrichting beschouwd te worden, heb je een bouwvergunning nodig van voor 1 juli 2012. De normering voor bestaande inrichtingen is immers gunstiger. Hou er rekening mee dat een bouwvergunningsaanvraag een hele tijd in beslag neemt. t

Meer info of vragen? VVJ Ellen, edeboeck@vvj.be of 03 821 06 05. http://www.formaat.be/informatie/themas/ geluidsnormen

uitgediep t

t

11


Praktijkvoorbeeld Thema t

verzelfstandiging

Gemeente t

Zwijndrecht

In w o n e r s t 18.458 inwoners Bijzonderheid t Er breken spannende tijden aan voor de jeugddienst, met twee zwangere jeugdconsulenten en één jeugdmedewerker die half april zijn laatste dag deed.

Koen Bettens, jeugdbeleidscoördinator in Zwijndrecht doet uit de doeken hoe zij dit vraagstuk voor drie gemeentelijke vzw’s hebben aangepakt.

Gemeentelijke vzw’s verzelfstandigen een goed idee? Zwijndrecht kiest voor centraal gemeentelijk beheer

Tekst: Koen Bettens, jeugddienst Zwijndrecht Wat d o e j e a l s h e t g e m e e n t e d e c r e e t j e verplicht om gemeentelijke v z w ’s om te vormen? Juist, je start een werkgroep. Wetteksten werden uitgewisseld en verslonden. We nodigden zelfs leden van de cultuurpactcommissie uit. De werkgroep stelde zich als opdracht: een concreet voorstel uitwerken met volgende doelstellingen: 1. Het creëren van een eenvoudige, transparante structuur; 2. Het behoud van een flexibele werking die kenmerkend is voor de bestaande vzw’s; 3. Het garanderen van de inspraak van de gebruikersgroepen en politici.

tt De wetgeving overheidsopdrachten geldt nu ook voor alle nieuwe beheersvormen (ongeacht of het om gemeentelijk beheer, IVA, EVA of AGB gaat);

tt Het Gemeentedecreet kopieert de budgettaire en boekhoudkundige regels voor gemeenten naar de IVA’s en AGB’s. De snellere uitvoering die vandaag soms mogelijk is door te verzelfstandigen,is in de toekomst niet gegarandeerd. Het verschil tussen de gemeente en IVA’s en AGB’s wordt een stuk kleiner. De voordelen van snellere uitvoering bij verzelfstandiging vallen dan grotendeels weg.

tt De keuze voor een vzw-statuut voor programmatie is door-

1 . e e n v o u d i g e , t r an s p a r an t e structuur Verzelfstandiging kan leiden tot minder transparantie over de uitvoering van activiteiten omdat beslissingen niet meer op de gemeenteraad of het college komen. Maar een verzelfstandigde activiteit blijft onderworpen aan de spelregels van het decreet openbaarheid van bestuur en het bestuur moet extra inspanningen leveren om de transparantie te garanderen, via rapporterings- en evaluatie-instrumenten.

2 . f l e x i b e l e ( f i nanc i ë l e ) w e r k i n g b e h o u d e n

tt Sinds 01.07.2009 kan je interne kredietaanpassingen doen. tt Een belangrijke drijfveer om te verzelfstandigen lag in de po-

Een verzelfstandigde (para-)gemeentelijke vzw kon vroeger redelijk autonoom werken, van vandaag op morgen bepalen wat je doet. Jammer genoeg heeft het nieuwe gemeentedecreet deze voordelen grotendeels afgezwakt:

12

gaans ingegeven om financiële transacties die samenhangen met zaalverhuur, ticketverkoop, betaling van artiesten vlotter af te handelen. Het Gemeentedecreet voorziet nu ook de mogelijkheid om binnen de contouren van de gemeente met een grotere operationele en financiële flexibiliteit te werken via het systeem van provisies (enveloppen) en het budgethouderschap.

t

tentiële fiscale winsten, vooral dan op het vlak van de btw. Een deel van de ‘btw-poorten’ is intussen gesloten of op zijn minst minder aantrekkelijk gemaakt. Dus ook hier wordt verzelfstandigen minder aantrekkelijk.

prak tijk voorbeeld


3 . i n s p r aa k van g e b r u i k e r s g r o e p e n en politici tt De cultuurpactwet blijft van toepassing, los van het feit of er al dan niet centraal beheerd wordt. Alle culturele overheidsinstellingen zijn verplicht om een ‘cultuurpact’ beheersorgaan (= gebruikers) op te richten.

tt Eén overweging om te verzelfstandigen is voordeel op het vlak van de inkomsten. Een verzelfstandigde entiteit kan zelf beslissen over de aangerekende vergoedingen (verhuur van zalen, de verkoopprijs van tickets voor een voorstelling,…). In een beheersovereenkomst met het bestuur kunnen afspraken worden gemaakt over wat toelaatbaar is. De burger betaalt de tarieven die een verzelfstandigde entiteit aanrekent. Lopen de prijzen te hoog op, dan kan er kritiek komen van die gebruikers. Dan zal de politiek verantwoordelijke moeten kunnen aangeven waarom men de verzelfstandigde entiteit op dat vlak vrij heeft gelaten, waarom de gemeenteraad ter zake niet (meer) beslist.

tt Tot slot kunnen in een beheersovereenkomst afspraken tussen de respectievelijke beheersorganen en het college worden vastgelegd. De werkgroep stelt voor om de vzw’s van sport, jeugd en cultuur te vereffenen en om te vormen in de richting van een centraal gemeentelijk beheer, waarbij de opties werken met provisies of budgethouderschap verder moeten worden uitgediept. Tot slot stelt de werkgroep voor om een communicatieplan op te stellen om de informatie op gepaste wijze naar alle betrokken instanties terug te koppelen.

E e n jaa r l at e r Ondertussen zijn de drie vzw’s zo goed als vereffend. Den Trechter zit nu onder gemeentelijk beheer. Concreet betekent dit dat

tt alle in- en uitgaven vooraf in de begroting worden gezet tt er een beheersorgaan actief is, voor de helft bestaande uit jeugd en voor de helft uit politiekers

tt er een budgethouder (de jeugdbeleidscoördinator) is aange-

C o nc l u s i e

steld.

De werkgroep heeft op basis van het Gemeentedecreet, het Cultuurpact en de analyse van de werking van de bestaande vzw’s het volgende geconcludeerd:

tt Verzelfstandigen kan de transparantie van de werking verminderen, je moet extra controlemechanismen inzetten om dit te voorkomen; tt Het decreet stelt dat je de voorkeur moet geven aan zuiver gemeentelijk beheer als dit tot de mogelijkheden behoort; tt Het Gemeentedecreet reikt nu mogelijkheden aan om - zonder te verzelfstandigen - een grotere flexibiliteit inzake operationele en financiële werking te bekomen door te werken met provisies of budgethouderschap; tt Het Cultuurpact verplicht om altijd te werken met een afzonderlijk beheersorgaan (ook bij niet verzelfstandiging), waardoor je politici en gebruikers van de verenigingen met een adviserende of medebeslissende stem bij het beheer kan betrekken; tt De bestaande vzw’s sport, jeugd en cultuur maken reeds veelvuldig gebruik van de dienst-verlening binnen de gemeente (facturatie door de financiële dienst, technische en informatica-ondersteuning, schoonmaak, kleine herstellingen…) Volgens de werkgroep zijn er weinig of geen concrete argumenten om de bestaande vzw’s te verzelfstandigen. Als we de vooropgestelde doelstellingen overlopen stellen we vast dat: tt de gevraagde transparantie gemakkelijker te realiseren is binnen een bestaande gemeentelijke structuur; tt het behoud van een vlotte werking die in sterke mate vergelijkbaar is met deze van de bestaande vzw, mogelijk is; tt de inspraak van de gebruikersgroepen en politici gegarandeerd blijft door de oprichting van een beheersorgaan; dit geldt voor de drie entiteiten.

De werking blijft quasi hetzelfde als tijdens de vzw-periode. Het is duidelijk dat de financiële flexibiliteit die de vzw vroeger had, niet helemaal geëvenaard wordt in het gemeentelijk beheer. Het budgethouderschap is zeker een stap in de goede richting. Toch zou het werken met provisie nog uitgebreider mogen. Voor jeugddiensten is dit, mits wat creativiteit net werkbaar. Voor de jeugddienst betekent het meer proactief werken. Monitoren aanwerven, voorbereidingsweekends plannen en uitwerken, de speelpleinwerking zelf in de vakanties. De (hoofd)monitoren op het speelplein hebben hier weinig of geen last van. Anders is het voor het (gemeentelijk beheerd) jeugdhuis. Voor de lang op voorhand geplande activiteiten en de gewone dagelijkse werking is het mits diezelfde creativiteit haalbaar. Niet zo met wat een jeugdhuis een jeugdhuis maakt: vandaag aan de toog beslissen om overmorgen in de kringloopwinkel vanalles (wat dat weten we nog niet) te kopen; snel beginnen met een andere formule van beloningen voor tappers; online affiches bestellen voor de fuif… We zoeken nog naar de gulden middenweg tussen de regels van het huis respecteren en de eigenheid van jeugdhuiswerk bewaren. Zwijndrecht is vroeg op deze boot gesprongen, en doet een stuk pionierswerk in deze. Dit betekent ook dat niet alles verloopt zoals zowel jeugddienst als financiële dienst het willen. Regelmatig overleg met monitoren en jongeren enerzijds, en met financieel beheerder anderzijds zijn meer dan ooit nodig. t

Meer info http://www.vvj.be/beleid-en-praktijk/verzelfstandiging

prak tijk voorbeeld

t

13


“De BBC, da’s een fundamentele mentaliteitswijziging” Hoe ver staan we eigenlijk met de overstap naar de BBC? We vroegen het aan Jan Pauwels van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Tekst: Leen Bartholomeus

t

Je gaf een sessie over de BBC voor gevorderden op onze vormingsdriedaagse. Waar liggen jeugddienstmedewerkers wakker van volgens jou? Er leeft vooral onzekerheid over de sectorale middelen na 2013. De uitvoeringsbesluiten over de Vlaamse beleidsprioriteiten zijn er nog niet, dus het is koffiedik kijken: welke invulling zal Vlaanderen geven aan de prioriteiten, hoe gaat de jeugddienst en het bestuur om met de ruimte die Vlaanderen laat? Wat betekent dat voor de verdeling van de sectorale middelen? Welke rapportage zal Vlaanderen verwachten? Zullen we eraan kunnen beantwoorden en blijft het geld voor het jeugdwerk gevrijwaard? De top van de berg zit in de mist.

dert. De specifieke geldstromen naar OCMW’s zijn bijvoorbeeld ook in het gemeentefonds ondergebracht, maar dat heeft de instroom van financiën voor OCMW’s niet veranderd. Als ik jeugddiensten op dat vlak advies mag geven: zie het als een uitdaging om jezelf als dienst en wat je betekent voor je doelgroep(en) in de gemeente op de kaart te zetten. Maak andere (vrijetijds)actoren bondgenoot, en gebruik het BBC verhaal om eventuele tussenschotten tussen sectoren te helpen wegwerken. Gebruik de BBC als hefboom om je core business mee te laten opnemen door anderen. Zie je terugkerende problemen bij de gemeenten die jullie begeleiden in hun piloottraject? De BBC implementeren in de administratie van de gemeenten loopt wel, maar we merken dat het betrekken van de politiek niet evident is. Terwijl de BBC is bedoeld als een inhoudelijk traject voor administratie én politiek. Meestal is het college nog wel mee, maar voor heel wat raadsleden is de BBC nog onbekend terrein. De documenten die ze onder ogen krijgen gaan er heel anders uitzien. Je krijgt makkelijker een globaal beeld van hoe de gemeente ervoor staat, maar je krijgt een pak minder detailinfo over hoe de middelen in hun beleidsdomein verdeeld zijn. En de BBC betekent ook een fundamentele mentaliteitswijziging. Deze manier van werken is ingeburgerd bij ondermeer jeugd en cultuur, maar heel wat doorgewinterde politici zijn een andere manier van werken gewoon. Vroeger was het: welke centen hebben we en wat gaan we daarmee doen? Nu is het uitgangspunt wat wil je bereiken en pas daarna wat zijn de middelen die we daarvoor nodig hebben? Zijn politici klaar om mee te denken in een verhaal waarbij je van in het begin een einddoel stelt waarop ze – makkelijker dan vroeger - kunnen afgerekend worden? En als we die tendens al merken bij de enthousiaste pilootgemeenten, wat zal dit betekenen voor gemeenten waar de administratie niet warm loopt voor de BBC?

Historisch gezien is er altijd al een slingerbeweging geweest in de aanpak van Vlaanderen, van sterk sturend en detaillistisch in haar verwachtingen tot ruimte voor gemeentelijke autonomie. Het aanvoelen is dat de slinger nu weer meer in die laatste richting beweegt. Vlaanderen wil besturen de ruimte laten om die subsidieverdeling op maat van de lokale noden en behoeften in te vullen, dus ook noden en behoeften binnen hun jeugdbeleid. Kan jij hen gerust stellen? Vanuit de administratie doen we de aanbeveling aan de Vlaamse overheid om voor de verschillende sectoren de Vlaamse beleidsprioriteiten zo te bepalen dat iedere gemeente er zich in kan vinden. Met als achterliggende gedachte dat je gemeenten zo de geruststelling mee geeft dat ze nog steeds zullen kunnen rekenen op de middelen zoals ze deze vroeger kregen. Sowieso wordt het een leertraject voor zowel de gemeenten als de Vlaamse administratie. Beiden moeten ervaring opdoen met deze nieuwe manier van werken, en hoe er hierover via de BBC kan gerapporteerd worden, en bijsturen waar nodig. Verwacht je dat de sectorale middelen aan de pot van het gemeentefonds zullen toegevoegd worden? Mijn persoonlijk idee is dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. Vlaanderen verstrekt aan 14 sectoren subsidies, als de geoormerkte middelen verdwijnen betekent dit dat die administratie in vraag gesteld wordt. Werkings- en andere subsidies moeten opgenomen worden in het budgetoverzicht, het gaat om een opsomming van de verenigingen met het bedrag, dus die middelen gaan niet zomaar ineens verdwijnen. Wijzigingen vallen ook sneller op en je kan er de raadsleden op aanspreken. Daarnaast hoeft het verdwijnen van geoormerkte middelen ook niet te betekenen dat de instroom van financiën van een sector veran14

Het aanvoelen is dat heel wat gemeenten nog niet bezig zijn met de BBC. Moeten we ons zorgen maken? Het wordt sowieso spannend. In 2014, bij de officiële aftrap zal nog ongeveer de helft van de 800 besturen (OCMW’s, AGB’s… meegeteld) instappen. Eigenlijk is het nu al meer dan vijf voor twaalf, want het is een intens traject met een fundamenteel andere manier van denken en aanpak. Van input denken naar output denken: waar wil je het verschil maken, waar wil je mee uitpakken?

t

BB C


beleids- en beheerscyclus samenwerking over beleidsdomeinen heen, vele besturen kiezen hier daarom niet voor, bvb Antwerpen. Gemeenten zijn druk bezig met het implementeren van het basiskader van de BBC. Wat mogen ze naast de basis die Vlaanderen verwacht niet uit het oog verliezen? Eén van de moeilijke oefeningen waar je voorstaat is kredietbewaking. Vlaanderen verwacht dat je dat op niveau van beleidsdomeinen doet, maar om een goed overzicht te houden ben je bijna verplicht om dit ook op een lager niveau te organiseren. Hoe, laat Vlaanderen bewust open en over aan de gemeente en hoe die georganiseerd is. Dit is iets waar je je als individu of als dienst op kan organiseren, maar waar je op het niveau van het bestuur een bewuste keuze in moet maken. Het is ook iets wat moet groeien. Op termijn is het de bedoeling dat iedereen zelf met het systeem werkt. De BBC responsabiliseert iedereen, alle diensten doen hun inbreng. Vandaar het belang van een doordacht organogram en daaraan gekoppelde kredietbewaking als basis. Wat kan je als jeugddienst doen om je optimaal voor te bereiden op de BBC? Zorg voor een overzicht: inventariseer wat je doet/deed en waarom, welke rapporten je maakt, voor jezelf je bestuur en je sectoradministratie. Zo heb je een basis die ervoor zorgt dat je accenten niet uit het oog verliest die niet meteen meegenomen zijn in BBC maar die op het einde van de rit nog uit de registratie te halen zijn. Zet ook de lijnen uit van waar je naartoe wil, zodat je dit kan voorleggen aan het nieuwe bestuur zodat zij keuzes kunnen maken op basis van wat er vroeger gebeurde en wat de plannen zijn, om de juiste accenten te kunnen leggen. t

Wat d o e t A B B ? Dit Agentschap van de Vlaamse overheid heeft in elke provincie een aanspreekpunt voor lokale besturen. De provinciale afdelingen voeren (deels) toezicht op de financiën van lokale besturen maar coachen ze ook, bijvoorbeeld bij een opstarttraject met de pilootgemeenten BBC. DE BBC is een basiskader om je beleid te plannen en uit te voeren binnen de lijnen die je hebt uitgezet, maar de impact gaat soms nog een stukje verder dan dat. Gemeenten grijpen de BBC aan om meteen een grondige oefening te doen om de organisatiestructuur af te stemmen op de beleidsdomeinen. Wat zijn jullie ervaringen hiermee? Deze oefening is een aanrader, het is de kans om historisch gegroeide lijnen en verbanden in vraag te stellen en te zorgen dat je organisatiestructuur je beleidslijnen weerspiegelt. Durf je organogram herbekijken. Een aantal piloten koos ervoor om de keuze van de beleidsdomeinen te koppelen op politiek niveau. Het nadeel is dat de manier waarop je bevoegdheden clustert bij een schepen om de zes jaar kan veranderen en dat je elke zes jaar je beleidsdomeinen zal moeten hertekenen, wat niet zo bevorderlijk is voor de continuïteit van je beleid. Bovendien stimuleert het geen BB C

L i t e r at u u r De beleids- en beheerscyclus in de praktijk, van Jeff Van Ouytsel e.a. te bestellen via politeia.be www.vvsg.be

Vragen? Stel ze aan VVJ Kaï, kvannieuwenhove@vvj.be, 03 821 06 03 of VVJ Filip, fstallaert@vvj.be, 03 821 06 08 of check http://www.vvj.be/ beleid-en-praktijk/beleids-en-beheerscyclus

t

15


Je krijgt een beeld van de toestand van het speelweefsel in je gemeente en kan daar een actieplan aan koppelen

Groen speelweefsel Praktische instrumenten voor gemeenten Tekst: Katrijn Gijsel, Steunpunt Jeugd

Pakket praktische instrumenten

Uitgetest en goed bevonden

Provincie Limburg, Steunpunt Jeugd, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging voor Bos in Vlaanderen en het onderzoekscentrum Kind en Samenleving stellen een pakket van praktische instrumenten voor die gemeenten een opstap bieden om op een doordachte en concrete manier werk te maken van groen speelweefsel.

Vier Limburgse proefgemeenten, Hechtel-Eksel, Bilzen, Genk en Riemst, testten de instrumenten en werkwijze uit. In deze gemeenten werd het bestaande speelweefsel in kaart gebracht en – na toetsing met de lokale jeugd – het ‘gewenste’ speelweefsel uitgedokterd. In overleg met onder meer groendienst en jeugddienst werd een lijst van acties opgemaakt. Deze zomer zien we hier de eerste realisaties: voorbeeld stellende groene speel- en jeugdplekken en kindvriendelijke verbindingen.

De nieuwe website www.groenspeelweefsel.be reikt een eenvoudige, en planmatige werkwijze aan om in de eigen gemeente het groene speelweefsel te inventariseren, te verbeteren, en bekend te maken. Daarnaast omvat het pakket: tt een Interactieve Speelweefsel Kaart met quickscan (zie verder) tt een cataloog van vrij te gebruiken fotomateriaal, methodieken voor participatie en inspraak van kinderen en jongeren tt een bundel inspirerende pdf-fiches over diverse typologieën en varianten van groene speelruimte. Want er is veel meer mogelijk dan een speelbos of een speeltuin! tt een afwegingskader met aandachtspunten en richtvragen, een basis voor objectieve afweging van natuurwaarden en speelkansen, een discussie die voor bepaalde terreinen zeker aan de orde is. 16

t

Creëer gratis een online speelweefselkaart voor je gemeente Om bestaand speelweefsel eenvoudig en zeer snel in kaart te brengen, is samen met RouteYou de Interactieve Speelweefselkaart (ISK) ontwikkeld. Deze gebruiksvriendelijke kaartapplicatie maakt het mogelijk om verschillende ‘lagen’ van dit groene speelweefsel zichtbaar te maken. tt Op het Google Maps stratenplan van de gemeente zijn kampplaatsen, bossen en speelzones aangeduid, met bijhorende informatie.

sp e e lw e e f se l


Klimmen in bomen, sjouwen met takken, verstoppen achter struiken, liggen in het hoge gras, rollen van een heuvel, beestjes ontdekken onder stenen, spelen in de modder of spetteren met water: kinderen moeten kunnen ravotten en zich verbonden voelen met de natuur. Buiten spelen is niet meer zo vanzelfsprekend en contact met de natuur wordt stilaan iets voor reizen, bosklassen, films en internet. Terwijl voor de ontwikkeling van kinderen, net die rechtstreekse natuurervaringen, opgebouwd door het dagelijkse buiten spelen, ontzettend belangrijk zijn. Maak dus werk van groen speelweefsel in je gemeente, een reeks gloednieuwe tools helpt je op weg! Er is zo veel meer mogelijk dan een speelbos of een speeltuin!

tt De gemeente vult de kaart zelf aan met de gemeentelijke speelen jeugdterreinen, jeugdlokalen, relevante fietspaden en trage wegen, enz. tt Terminologie is belangrijk voor een overzichtskaart op Vlaams niveau. De Quickscan biedt daarom de basis om de bestaande speelplekken snel en consequent te benoemen. tt Aan de diverse ‘Points of Interest’ kan je vervolgens makkelijk de nodige informatie toevoegen: type, een korte beschrijving, link naar een website, contactgegevens, foto’s of zelfs YouTube filmpjes. tt Via een widget zet je de kaart heel eenvoudig (in tien minuten tijd) op de eigen gemeentelijke website, waar nu misschien nog een ‘droge’ opsomming van de speelterreinen staat. tt Niet alle informatie hoeft bovendien zichtbaar te zijn voor gebruikers, bepaalde gegevens kunnen ook worden toegevoegd om enkel door de gemeentelijke diensten (met login) gebruikt te worden.

Maar een grote meerwaarde is dat iedereen deze kaart online kan raadplegen. Zo kan een Chiroleider die de komende zomer op kamp gaat naar Hechtel-Eksel nu al vanuit z’n luie zetel het speelweefsel in de omgeving van de kampplaats verkennen, routes naar de dichtstbijzijnde speelbossen of een dagtocht langs groene speelplekken uitstippelen. Of kunnen gemeentediensten bij de opmaak van een bosbeheerplan in één oogopslag nagaan of voorgestelde speelzones goed bereikbaar zijn vanuit de jeugdlokalen. t

Meer weten? Meer informatie over dit speelweefselproject vind je op www.steunpuntjeugd.be onder het thema ‘ruimte’. Vanaf begin mei kan je op www.groenspeelweefsel.be aan de slag met de diverse instrumenten. Voor meer informatie, gebruiksvoorwaarden en logingegevens voor de ISK kan je terecht bij katrijn.gijsel@steunpuntjeugd.be.

Mits het respecteren van een aantal gebruiksvoorwaarden, kunnen gemeenten helemaal gratis gebruik maken van alle instrumenten, inclusief de speelweefselkaart. Voor een kleine gemeente met een bescheiden bestaand weefsel neemt dit invoeren slechts een halve werkdag in beslag. Naast speelplekken, kunnen ook routes ingegeven worden, bijvoorbeeld de veiligste/mooiste weg van een station naar een kampplaats, of trage wegen en doorsteken voor fietsers en voetgangers.

S p e e lw e e f s e l? Met speelweefsel bedoelen we een samenhangend geheel van plekken en verbindingen die voor kinderen betekenis hebben. Speelweefsel is bij uitstek een sector overschrijdende materie, die schreeuwt om samenwerking tussen groen- en milieudiensten, jeugddiensten, sport-, vrije tijd en toerismediensten, ruimtelijke ordening en mobiliteit, tot zelfs erfgoed of werkgroepen ‘trage wegen’

Massa’s toepassingen Interessant dus voor gemeentelijke diensten om in één oogopslag de toestand van het speelweefsel in beeld te krijgen, als basis voor een actieplan naar een gewenste toestand. Bovendien krijg je meteen ook zicht op de situatie in de omliggende gemeenten.

Dit project wordt financieel ondersteund door de Vlaamse overheid (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het Agentschap voor Natuur en Bos) en de Provincie Limburg. Ook Steunpunt Jeugd draagt financieel een steentje bij.

sp e e lw e e f se l

t

17


is overal actief! PROVI N C I A A L Op deze pagina’s maken we plaats voor nieuwtjes uit jouw provincie. We maken je warm voor een provinciale bijeenkomst of brengen je opmerkelijk nieuws uit de provincie dat een plek in de schijnwerpers verdient. t

Antwerpen J e u g d w e l z i jn , c i j f e r s , bemiddelen en fuiven!

Westvl aanderen

Op 10 mei komen we met de Antwerpse jeugddiensten samen in de Bogaard in Geel. In de ochtend kies je voor een uiteenzetting en uitwisseling over jeugdwelzijnsoverleg of baan je je een weg doorheen cijfers en gegevens van het nieuwe cijferboek. In de namiddag staat een workshop ‘bemiddelen’ gepland. Snel inschrijven is de boodschap, want voor deze workshop zijn er slechts 20 plaatsen! Wie niet aan het bemiddelen gaat, krijgt een exclusieve rondleiding in de nieuwe fuifzaal van Geel! t

FI N DE S A ISO N 2 0 1 2 We nodigen je vriendelijk uit op donderdag 10 mei in en rond de jeugddienst van Deerlijk, voor de laatste provinciale bijeenkomst van dit seizoen over tieners en jeugdtoerisme.

SPE C I A A L VOOR WIE N IEUW IS I N J EUGDDIE N STL A N D ! Naast de gebruikelijke sessies en uitwisseling voorzien we deze keer bij de start een introductiesessie voor (betrekkelijk) nieuwe jeugddienstmedewerkers. Ben je in het afgelopen half jaar gestart op de jeugddienst als animator, programmator of jeugdconsulent? Dan is deze introductie zeker iets voor jou. Je maakt er kennis met VVJ: wie zijn we, wat doen we, waarvoor kan je bij ons terecht? En uiteraard is er ook tijd om elkaar te leren kennen. Daarna kan je aansluiten bij de rest van de provinciale bijeenkomst en de BBQ.

foto © stad Geel

Allen daarheen, schrijf je in via www.vvj.be! t

C o n tac t

C o n tac t

VVJ Koen, 03 821 06 04, ksteuperaert@vvj.be, www.vvj.be/west-vlaanderen

VVJ Imke, 03 740 76 44, ipichal@vvj.be, www.vvj.be/antwerpen

18

t

VVJ i s o v e r a l a c t i e f


is overal actief!

Vl aamsbrabant

limburg Iedereen is bezig met J e u g d w e l z i jn !

KOM N A A R H A LLE OP 8 MEI ! We sluiten dit werkjaar af met een provinciale bijeenkomst die volledig in het teken staat van jong talent.

Daarom staat de laatste provinciale bijeenkomst van dit werkjaar helemaal in het teken van Jeugdwelzijnsoverleg. VVJ Maria komt onze visie op Jeugdwelzijnsoverleg toelichten en ook het –totaal vernieuwde- CMGJ komt langs. Zoals het hoort bij een laatste bijeenkomst zorgen we voor een heerlijk avondmaal. Tijd om gezellig bij te babbelen met de collega’s en wilde plannen te maken voor de komende zomer. Iedereen welkom op dinsdag 8 mei, om 13u30 in Leopoldsburg. Inschrijven kan nog via onze website. t

In de voormiddag verwelkomen we nieuwe jeugddienstmedewerkers. Je maakt kennis met VVJ en de provinciale jeugddienst, en je krijgt info over de beleids- en beheerscyclus en je JBP. Als jeugddienst doe je niets liever dan jeugd in de kijker zetten. En jeugdcultuur staat in je JBP. Reden genoeg om een namiddag aan ‘Jong Talent’ te wijden. Amateurkunstenbeleid, Zennetoer en praktijktafels muziekprogrammatie, jong vrijwilligerstalent en jeugdcultuur op de agenda houden passeren de revue! Schrijf je snel in via www.vvj.be. foto © Catherine Bebbington

PROFI C I AT ILSE ! Op vrijdag de dertiende schonk VVJ Ilse het leven aan een flinke dochter: Ilana! Proficiat! Tot Ilses terugkeer kan je met al je vragen terecht bij VVJ Leen. t

C o n tac t

C o n tac t

VVJ Ellen, 03 821 06 05, edeboeck@vvj.be, www.vvj.be/limburg

VVJ Leen, 03 740 76 40, lbartholomeus@vvj.be www.vvj.be/vlaams-brabant

foto © JD Oosterzele

OostVl aanderen

Vorige editie trok VéVéJan op reis. Via facebook kun je zijn of haar (nog steeds onduidelijk) belevenissen volgen. We kregen al berichtjes uit Berlare,Waasmunster, Lokeren, van op driedaagse, uit Maldegem en Oosterzele. Wellicht vind je binnenkort onze knuffel met spade en vuile knieën in het Hospicebos in Nazareth dat aangekocht werd door de provincie of op 27 juni in swingend Wachtebeke in Puyenbroeck voor Popeiland of op het spruitenbal in de Gavers te Geraardsbergen. Hou alvast 21 juni in de namiddag vrij in je agenda voor het Forum inclusie te Gent. t

C o n tac t VVJ Filip, 03 821 06 08, fstallaert@vvj.be, www.vvj.be/oost-vlaanderen

VVJ i s o v e r a l a c t i e f

t

19


Public Partners, city & outdoor concepts, biedt totaaloplossingen voor speeltuinen, skateparken en algemene aanleg van stadsparken. Lastenboeken, aanbestedingen en overheidsopdrachten zijn ons niet vreemd. Deze projecten kunnen we perfect opvolgen van concept over implementatie tot nazorg. Op onze website willen we naast een selectie van ons aanbod u voornamelijk inspireren, tal van nieuwigheden presenteren en u laten dromen van sterke concepten.

www.publicpartners.be info@publicpartners.be Tel. 051 69 71 62


facebook

VVJ en jeugddiensten op facebook Foto © stubru

Ze is er: de Timeline voor fanpagina’s! Ook VVJ ontsnapt er niet aan, en we zijn er trots op. Reden genoeg om nog eens een kijkje te nemen, niet? Mag dat niet van je gemeentebestuur? Geniet hier mee van enkele hoogtepunten!

Help ze niet naar de tuut 1 0 april 2 0 1 2 t 1 1 u 3 4

Met deze prachtige woordspeling kondigde minister Schauvlieghe haar beloofde campagne rond gehoorschade aan. Op www.helpzenietnaardetuut.be kan je uitrekenen hoeveel procent kans jij hebt op het oplopen van gehoorschade. Puike website en brede campagne, daar zijn we blij om! Want sinds de goedkeuring van de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten krijgen we bij VVJ heel wat vragen. In het artikel op p10 geven we er zo goed mogelijk een antwoord op. Maar ook op onze Facebook passeerden al wat vragen de revue: Zo zocht jeugddienst Geel een goede leverancier van oordopjesautomaten en vroeg jeugddienst Laakdal hulp bij de aankoop van geluidsmeters.

Meer info over de wetgeving bij VVJ Ellen op edeboeck@vvj.be of 03 821 06 05

VVJ zocht

2 9 februari 2 0 1 2 t 9 u 1 3 tt Voor jeugddienst Turnhout leuke manieren om een nieuw jeugdraadbestuur te verkiezen.

tt Voor jeugddienst Kasterlee ervaringen van jeugddiensten met uitstappen over de grens.

tt Voor jeugddienst Tienen jeugddiensten die een gebouw met een brand- en/of inbraakalarm hebben. Bedankt aan alle jeugddiensten die hun collega’s steeds weer uit de nood helpen. Nadeel van de nieuwe timeline is dat berichten van anderen op onze pagina minder zichtbaar zijn. Daarom: heb je een vraag:

Stel ze aan VVJ Ellen, edeboeck@vvj.be, 03 821 06 05

De Love Boat is gezonken 1 2 maart 2 0 1 2 t 1 0 u 2 3

VVJ meldt langs deze weg nog eens officieel dat wij niets te maken hebben met het zinken van de originele Love Boat, wat kwatongen ook beweren. Na onze dijk van een driedaagse postten enkele piraten een bericht dat de Love Boat niet meer is. Hoewel wij in de weken voorafgaand aan onze driedaagse meermaals verwezen naar cruises, Nicole en Hugo, vakantieliefdes en zeemeeuwen, pleiten we onschuldig.

Meer info over de Love Boat bij VVJ Jitske, jverwimp@vvj.be of 03 821 06 02

facebook

t

21

Goe gespeeld met sofie lemaire Spelen is hip! De Buitenspeeldag stond in de kijker, het charter van Goe Gespeeld werd aangekondigd op onze Facebookpagina. Maar niemand deed wat Stijn van jeugddienst Zonnebeke deed: hij mocht gaan Spelen met Sofie op Studio Brussel en trok haar een t-shirt van Goe Gespeeld aan. Goe Gedaan Stijn!

Buitenspeeldaginfo? VVJ Koen, kdepreitere@vvj.be of 03 740 76 41 Goe Gespeeld info? Check www.goegespeeld.be


Is uw speeltuin avontuurlijk genoeg? Het maken van avontuurlijke en aantrekkelijke speeltuinen is ons vak. Dat doen we nu al

spelen wil terugbrengen. Uiteraard gebruiken

meer dan 50 jaar! Om dit jubileum te vieren introduceren wij onze nieuwe Adventure

wij hiervoor alleen FSC速gecertificeerd hardhout.

Play speeltoestellen. Deze speeltoestellen worden in onze eigen fabriek in Nieuwendijk

Boer Belgium b.v.b.a. Industriepark Brechtsebaan 18A BE - 2900 Schoten

geproduceerd van het grillige gevormde Acacia Robinia hout.

Bent u ge誰nteresseerd in onze Adventure Play

Een Europese hardhoutsoort die uitermate geschikt is om natuurlijk gevormde

speeltoestellen of in onze andere producten,

T +32 (0)3 31 48 679 F +32 (0)3 31 41 189

speeltoestellen van te maken voor omgevingen waar men het natuurlijk en avontuurlijk

bel ons voor een afspraak of offerte.

www.boerplay.com

S P E E LT O E S T E L L E N - S P O R T T O E S T E L L E N - S T R A AT M E U B I L A I R - W AT E R G L I J B A N E N - T H E M AT I S E R I N G


mag da?

Overnachten op een jeugdwerksite (2) Tekst: Joke Laukens, Steunpunt Jeugd

B e s taan d G e b o u w

t

1 Wanneer is de constructie gebouwd?

voor 1962

Vanaf 1962 en voor de inwerkingtreding van het 1ste gewestplan

De constructie wordt “vergund geacht”

na de inwerkingtreding van het 1ste gewestplan

2

3 Is de constructie vergund?

4

nee

Sinds wanneer worden de gebouwen gebruikt als jeugdverblijf?

voor 1984

ja

Vorige editie serveerden we je een determinatietabel over wetgeving vanuit toeristisch oogpunt. Deze keer krijg je een tabel vanuit het oogpunt ruimtelijke ordening . Je gebouw of terrein kan immers perfect geschikt zijn om groepen te laten overnachten maar niet in de juiste zone liggen om deze activiteit te mogen ontplooien. Ruimtelijke ordening is echter een kluwen van wetgeving. Enkel met deze tabel zonder een woordje uitleg kom je er niet! Dit “woordje” is echter zo uitvoerig dat we je - daarvoor, en voor een verklaring bij de cijfertjes in de tabel - graag doorverwijzen naar een plek met wat meer leesruimte op www.jeugdlokalen.be. Hopelijk zie je door het bos de kampplaats nog?

n i e t i n ORDE MET VERGU N N I N G

na 1984

5 I N ORDE MET VERGU N N I N G

Is de “functie jeugdverblijf” vergund?

ja

Is er een andere functie (correct) vergund?

nee

6

7 ja

nee I N ORDE MET VERGU N N I N G

n i e t i n ORDE MET VERGU N N I N G

Hoeveel dagen per jaar wordt het gebouw als jeugdverblijf verhuurd?

Max. 90 dagen

I N ORDE MET VERGU N N I N G

M a g d a?

t

23

Meer dan 90 dagen

n i e t i n ORDE MET VERGU N N I N G


Uit het leven van een schepen

N aa m t

Dieter Wouters Beroep t

Schepen van Jeugd (CD&V) Wuustwezel Ambitie t

Het beleidsdomein Jeugd doen gelden, beleid maken buiten de jeugdbegroting om en met meer ambtenaren dan enkel de jeugdconsulent.

Dit verkiezingsjaar is het perfecte excuus om in deze rubriek de pen toe te vertrouwen aan een schepen van jeugd. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? We vragen het aan Dieter Wouters, 32 jaar en schepen van jeugd sinds 2004: “Politiek is voor mij een engagement dat je opneemt zoals je een engagement in een vereniging opneemt. Je doet het vanuit een geloof in de eigen zaak, vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel en vanuit de idee dat je samen effectief iets kan realiseren.”

het meest trots op t

Het ‘Trefpunt’, een plein waar Chiro en KLJ zélf hebben gebouwd. Met Vlaamse steun legde de gemeente een avontuurlijk ‘speelgroene’ omgeving aan. L e u k w e e tj e t

Vanuit een vorige leven in het jeugdhuis ben ik nog steeds betrokken bij het leukste festival van Vlaanderen: www.puntpop.be

24

t

Dagboek


“Beleid maken voor zowel mijn als de volgende generatie” t Maandag t

Elke maandag start met het wekelijkse schepencollege. Toen ik in 2004 op 24-jarige leeftijd deel mocht uitmaken van het college koos ik bewust de stoel naast de secretaris. Hij was jarenlang een houvast in complexe dossiers, iemand de me al fluisterend de vele afkortingen verklaarde of me af en toe bemoedigend toeknikte. In het college is het mijn taak om de stem van de jeugd te laten horen. In principe in elk dossier, zoals bij de inrichting van de openbare en publieke ruimte. Om te wegen op andere dan je eigen dossiers is enige ervaring en gewicht binnen het college nodig. Is het dan wel aangewezen dat vaak de jongste en minst ervaren schepen de bevoegdheid Jeugd krijgt?

t Donderdag t

Vandaag volg ik ‘les’ bij Inovant: het opleidingsinstituut van de Provincie Antwerpen. In de pauze van de les ‘Financiëel beheer van een gemeente’ bezoek ik even mijn voormalige collega’s op het kabinet van de gouverneur. Drie jaar heb ik samen met hen voor gouverneur Berx gewerkt. Een straffe leerschool en een netwerk dat onderhouden moet worden. Per sms verneem ik van Dennis dat de werken aan de drie skateparkjes in onze gemeente zijn afgerond. Skaten zit terug in de lift en Wuustwezel is er klaar voor. Meteen beginnen we te brainstormen over een leuke manier om ze te openen en in de aandacht te brengen.

t Zaterdag t

t Woensdag t

Vandaag ga ik samen met jeugdconsulent Dennis naar de VVJ driedaagse. Tenminste, hij gaat drie dagen en ik slechts één. Persoonlijk zou ik graag de volle drie dagen deelnemen. Geen betere manier om je eigen horizon te verruimen dan de mening van al deze jeugdspecialisten te horen. Twee zaken zijn me vooral bijgebleven. Ten eerste de spijtige vaststelling dat er zo weinig schepenen deel hebben genomen. Helaas waren er slechts een kleine twintig schepenen overtuigd van het feit dat je kennis opdoet door het luisteren naar ervaringen van anderen. Het tweede was de TED-talk door Cis Dewaele van Vlastrov. Een geweldige spreker met een straffe boodschap. Maar kan een éénmansdienst als de jeugddienst van Wuustwezel naast het huidige veelzijdige takenpakket ook een soort van straathoekwerker zijn? Het antwoord zal waarschijnlijk zijn dat het geen éénmansdienst moet zijn…

Dagboek

De weekenddagen zijn werkdagen voor een schepencollege. Misschien nog meer dan in een verstedelijkte context vinden mensen ‘op den buiten’ het belangrijk dat de burgemeester en de schepenen aanwezig zijn op hun straatfeest, gouden bruiloft of activiteit van hun vereniging. En laten we eerlijk zijn: het is gewoon leuk om te doen. Na het huwen van twee koppeltjes ontmoet ik mijn collega-schepenen op een gouden bruiloft. Op hun programma dit weekend: toneelvoorstelling, voetbalwedstrijd, receptie van het Rode Kruis… Geen betere manier om te weten wet er echt leeft onder de inwoners van je gemeente dan er continu tussen te staan. Onze eerdere slogan ‘Midden de mensen’ was dan ook absoluut niet verkeerd. Toch opvallend dat er al veel mensen met de verkiezingen bezig zijn. Ze zijn benieuwd naar lijsttrekkers, eventuele coalities, wat er kan veranderen… Zelf zijn we er uiteraard ook al mee bezig. Politici die zeggen van niet maken je maar wat wijs. Iedereen is volop op zoek naar nieuwe kandidaten. Ook jongeren hebben hun plaats op de vele verkiezingslijsten. Wie beter kan jongeren vertegenwoordigen in het lokaal beleid, dan jongeren zelf? t

t

25


voor u bekeken

D e k u n s t z i nn i g e v i n g e r a f d r u k van j e g e m e e n t e . In s p i r at i e g i d s l o k aa l a m at e u r k u n s t e nb e l e i d

O m g aan m e t s e k s u e e l g e t i n t e s i t u at i e s . ( N ) i e t s m i s m e e ? Bestel via www.steunpuntjeugd.be Jeugdorganisaties krijgen regelmatig vragen van jeugdwerkers over hoe ze moeten reageren op seksueel gedrag, wat ze wel en niet mogen toelaten, etc. Ook krijgen jeugdwerkers meer en meer vragen van ongeruste ouders. Het ‘Vlaggensysteem’, ontwikkeld door Sensoa en Movisie bleek een kwaliteitsvol instrument om aan deze nood tegemoet te komen. Maar aangezien het instrument onvoldoende is afgestemd op jeugdwerksituaties, vertaalde Steunpunt Jeugd in samenwerking met Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, KSJ-KSA-VKSJ, Jeugd Rode Kruis, KLJ, Jeugd en Seksualiteit, Kazou en Sensoa dat instrument naar een jeugdwerkcontext. (N)iets mis mee?! bestaat uit een beknopte handleiding die jeugdleiders in staat stelt om enerzijds situaties goed in te schatten aan de hand van zes criteria. En anderzijds om er gepast op te reageren. Maar meer nog maakt het seksueel getinte situaties bespreekbaar in de leidingsploeg. Met de 36 voorbeelden van seksueel getinte situaties kunnen jeugdleiders de theorie omzetten naar de praktijk, naar hun eigen handelen. t

Mail voor een gratis exemplaar hilde.van. malderen@amateurkunsten.be. (2,5 euro verzend- en administratiekosten) Alle info op www.amateurkunsten. be/publicaties Deze publicatie is het resultaat van drie jaar lang het land doorkruisen om gemeenten te begeleiden bij hun amateurkunstenbeleid. Aan het meer theoretisch gedeelte koppelt het Forum voor Amateurkunsten tal van voorbeelden uit de praktijk en tools die toelaten om het heft onmiddellijk in handen te nemen. Bijvoorbeeld een modelenquête voor de bevraging van amateurkunstenaars, een checklist voor de communicatie van het integrale ondersteuningsaanbod, suggesties voor de uitbreiding van de uitleendienst, voorbeelden van mooie samenwerkingen tussen cultuurcentra en amateurkunstenaars... Deze 128 pagina’s tellende uitgave omvat: tt Duiding en uitleg bij de ‘trajectbegeleiding lokaal amateurkunstenbeleid’ tt Het profiel van de deelnemende gemeenten tt Bevindingen uit de trajectbegeleiding tt Een brede waaier aan ondersteuningsmaatregelen voor amateurkunstenaars tt De rol van de landelijk erkende amateurkunstenorganisaties tt Een bijlage over de gevolgen van de interne staatshervorming op amateurkunsten. t

Laat z e b u i t e n s p e l e n . P l e i d o o i v o o r g e z o n d e r i s i c o ’ s Helen Tovey, ISBN 98-90-441-2793-5, Te bestellen bij Uitgeverij Garant Dit boek is een must voor iedereen die met of voor kinderen werkt. Voor de habitué valt er weinig nieuws te rapen, behalve dat alles wat we al weten hier nog eens netjes op een rijtje wordt gezet en niet onbelangrijk, gestaafd wordt met wetenschappelijk onderzoek. De meerwaarde zit hem net ook in dit laatste want de leek wordt met de neus op keiharde facts en figures geduwd over spelen, buiten spelen en alles wat daar mee heeft te maken. Het is dan ook verplichte lectuur voor lokale politici die in de komende legislatuur zullen instaan voor jeugdbeleid. Maar evenzeer bevat het boek nuttige handvaten voor ruimtelijke ordening, sociaal beleid of huisvestingsbeleid. Samen met de recente publicatie van Kind en Samenleving “Speelruimte & planning: kwaliteiten en richtlijnen voor spreiding, inplanting en inrichting van speelruimten” is dit een solide basis voor een gedegen lokaal speel(ruimte)beleid. t

26

t

voor u bekeken


voor u bekeken

S p e e l r u i m t e & p l ann i n g . K wa l i t e i t e n e n r i c h t l i jn e n v o o r s p r e i d i n g , i n p l an t i n g e n i n r i c h t i n g van s p e e l r u i m t e n

Colofon

Bestel het boek via info@k-s.be, digitaal (15 euro.) of een ingebonden publicatie (20 euro. + verzendingskosten.) Speelruimteplanning krijgt de laatste jaren meer en meer aandacht. Dat is een goede zaak: kinderen moeten buiten kunnen spelen en liefst op terreintjes die méér mogelijkheden hebben dan een paar speeltoestellen op een valbrekende bodem. Buiten spelen is rondrennen, je verstoppen, avonturen beleven, je fantasie uitleven, en nog zoveel meer. De Kind & Samenleving – ruimtecel ontwikkelde de afgelopen jaren een duidelijke visie over wat kwaliteitsvolle speelruimte en speelruimteplanning is. Met deze nieuwe publicatie “Speelruimte & planning” reiken ze steden en gemeenten, beleidsmedewerkers en ontwerpers verschillende kwaliteitsnormen en richtlijnen aan voor speelruimteplanning. t

Leen Bartholomeus

H o o f d r e d ac t i e

Ka m p c o m m u n i cat i e 2 0 1 2 : i n f o v o o r o r g an i s at o r e n van j e u g d k a m p e n Te downloaden via http://steunpuntjeugd.be/publicatie/detail/16591 Talrijke leiders en leidsters beginnen aan de voorbereiding van hun zomerkamp. Om ze daarbij te ondersteunen, zijn er heel veel initiatieven, oproepen, spelsuggesties en publicaties voorhanden. Steunpunt Jeugd bundelde nuttige informatie voor organisatoren van jeugdkampen. In de bundel vind je informatie over regelgeving, oproepen en wedstrijden, spelsuggesties en nuttige publicaties. t

S p e e l aanb o d o r g an i s e r e n . Han d l e i d i n g v o o r speelpleinwerkers De publicatie wordt voorgesteld en bediscussieerd tijdens een studiedag op vrijdag 11 mei. Meer info op www.speelplein.net, vanaf 14 mei te bestellen op www.politeia.be. Professionals en vrijwilligers buigen zich vaak over het eigen speelaanbod met de vraag: hoe kunnen we het spelen op ons speelinitiatief kwalitatief verbeteren? De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw heeft zich de laatste twintig jaar ook dikwijls deze vraag gesteld. De speelvisie die daaruit ontwikkeld werd, hebben ze nu in een uitgebreid standaardwerk op papier gezet. De map bestaat uit drie delen: tt In ‘het waarom’, komt een hele brok visie en onderzoek over spelen op de lezer af. Wat is de invloed van de context om van kwaliteit te spreken? Hoe komen kinderen tot intens spelen? tt In ‘het hoe’ worden de verschillende elementen waaruit een speelaanbod bestaat uitvoerig besproken. Op elk speelinitiatief is er georganiseerd, voorbereid spel en spontaan spel. De opdracht ligt erin om deze op elkaar af te stemmen. tt In ‘het doen’ krijg je praktische info over: kleuters, inclusie, een veranderingsproces opzetten, speelhoeken en speelwinkels. t

voor u bekeken

t

27

Vormgeving

MadebyHanna.com R e d ac t i e

Leen Bartholomeus Koen Bettens Els Cuisinier Ellen De Boeck Koen Depreitere Maria Euwema Katrijn Gijsel Ilse Holvoet Jan Inghels Marc Ipermans Joke Laukens Sofie Marque Jan Pauwels Imke Pichal Filip Stallaert Koen Steuperaert Nathalie Van Ceulebroeck Kaï Van Nieuwenhove Jitske Verwimp Dieter Wouters Foto’s

Nathalie Van Ceulebroeck, Stijn Marcoen (stigin.be), JD Oosterzele, stubru, Imke Pichal, stubru, stad Geel, Catherine Bebbington, Jitske Verwimp Coverfoto

iStockphoto.com V. U . Ka ï Van N i e u w e n h o v e RED A C TIE

Ossenmarkt 3, 2000 Antwerpen T 03 821 06 06, F 03 821 06 09 E info@vvj.be Dropzone is een tijdschrift van de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw. Abonnementinfo? Mail info@vvj.be

Met steun van


Buitenspeeldag De editie 2012 was een nooit eerder gezien succes! Meer dan 200 deelnemende gemeenten en organisaties, bedankt! www.buitenspeeldag.be t

Londerzeel

Zwijndrecht

Puurs

Sint-Amands

Puurs

Stabroek

Dropzone april 2012  

Tijdschrift voor lokaal jeugdbeleid

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you