Page 1


ries Seizoenl993l9l o 49 abonnemenfsse

O p e n i n g s t i j d e n k a s s ai n h e t seizoen1993194 Níeuw: met ingang van het seizoen rygllg+ wordt de kaartverkooptermijn verlengd van ro dagen tot t4 dagen vóór een concert, tenzii anders aangekondigd in de Maandagenda en advertenties. Nieuw: meI ingang van het seizoen 1993I 9 4 worden de openingstijden van de kassa met een half uur verlengd tot r8.3o uur. Yanaf 7 augustus 1993 gelden de volgende openingstijden: > maandag: rz.oo tot r8.3o uur > dinsdag t/rnzaïerdag'. ro.3o tot 18.3o uur > drie kwartier voor aanvang van een concert (uitsluitend kaartverkoop voor het betreffende concert)

lnhoud De series InternationalePianoserie................................ 4 InternationaleKwartetseries........................... 6

* a

I È a È

v

o o a

Kamermuziek

.............................. ............ 8

Componistenportretten

ReizendMu2iekge2elschap............................. 9 ro ..............

De Nieuwe Generatie

............. rr

Rondom De Nieuwe Serie ..............

........r2

14 Middeleeuwen& Renaissance ....................... Barok............

....................1 . .5. . . . . .

r6 KlassiekAuthentiek ....................................... B a r o k& K l a s s i e k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . .7. . . . . .

T e l e fo n i s c h e k a a r t v e r k o o p & informatie > maandag:rz.oo tot 16.oo uur > dinsdag t/mzarerdag'. rr.oo tot r6.oo uur > telefoon: (qol7r 45 44 Gereserveerde kaarten dienen uiterlijk een half uur voor aanvang van een concert te worden afgehaald. Concertinformatielijn: actuele informatie over concerten in Vredenburg kunt u 24 1ilÍ per dag beluisteren via een bandje dat is aangesloten op telefoonnummer (o3o) 1 r)r 44.

Vocaal...........

r8 Conservatoriumconcerten ............................. a;

r9 SymfonischeBlaasmu2iek.............................

N

ó a

2o Kinderwienden.............................................. Koffieconcerten............................................. 2r

a

C o m p a c tD i s c s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. .2. . . . . . .

I

Extra(voordelig)Abonnemen|....................... 2,3

0

O r k e s t e n s e r ire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. .5. . . . .

9 o Symfonischemuziek

........ O r k e s t e n s e r i2e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z. .G O r k e s t e n s e r iIe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. .7. . . . . z8 RomantischPianoconcert.............................

Colofon Deze brochure is een uitgave van Muziekcentrum Vredenburg Utrecht (1993) Correspondentíe-adres: Postbus55o.35oo AN Utrecht Oplage: ry 5.ooo exemplaren Redactíe:Mathieu Heinrichs, met bijdragen van Karin Beernink/Vredenburg Grafischevormgeving;Ceesvan Iwaarden/ Vredenburg Druk: Y an Boekhoven-Bosch bv, Utrecht Foto's:CarloG. Baroni/PhonogramIntemational, Suseó Bayat,Korsvan Bennekom,MarcoBorggreve, Jorisfan Bos,Co Broerse/F.Concrète,Yvonnevan der Miriam Deckers, GuusDubbelBijl,HanyaCh.lala, man,Jimmy Katz/GiantSteps,MichaelKooren, AnnetteLederer,Bert Lek,ErnstMark, Alfredo Martinez-Fonts,TheoNoort,NOS,Martin PateÍnotte, W.A. Polak,SjaakRamakers,RobertoRizzo,Robvan RobertSchJingemann, Santen,FransSchellekens, Theo Ivon Schutten,PatriciaSteur,ElkeStolzenberg, Uytenhaak,W.). deZwart en fotografenwier naam niet kon wordenachterhaald.

Populaire muziek

ï o

22 Vriend"r, u"n Vredenburg ............................. De extravoordelen............... ........................... 47

Muziekcentrum Vredenburg is een onderdeel van de Gemeente Utrechr

s

Kortingenen Groepsbezoek.......................... 5o

o a

Muziek van achter de horizon

Zo koopt u een abonnement.......................... 48

Bestelformulier

............49


Abonnementhouderh s e b b e n e e ns t r e e p j ev o o r /Veemgeen risico,freemeen abonnement V e e l z i j d i g h e i de n k w a l i t e i t , t r a d i t i e e n vernieuwing

De voordelen van een abonnement ) Goedkoper:eenabonnement is tientallen guldens goedkoper. Reken maar eens uit wat u zou betalen voor losse kaarties voor zoveel concerten. ) Zekerheid: ubenthethele seizoenverzekerdvan uw vaste plaats. ) Goededaad:meteen abonnement blijft het niet bij goede voornemens; uvoegt de daad bij het woord en gaat ook echt naar de muziekwaar u van houdt. ) Gemak: met een abonnement koopt u in één keer kaartjes voor een hele reeks concerten; u hoeft niet steeds weer in de rij voor de kassate staan. De extra voordelen van een abonnement ) Abonnementskaart óók reductiepas: uw abonnementskaart geeft niet alleen toegang tot de concerten in de serie van uw keuze. Bij tal van speciale concerten in de loop van het seizoen krijgt u als abonnee korting op de entreeprijs. ) Voorrang: bovendien mag u als abonnee vaak als eerste kaarten kopen voor deze bijzondere evenementen, dus vóór de start van de 'gewone'kaarwerkoop. ) Gratis: als abonnee wordt u uitgenodigd een of meer bijzondere concerten gratis mee te maken. ) Speciaalbulletin: Vredenburg zorgt ervoor dat u tif dig wordt geïnformeerd over de speciale concerten waarbij u als abonnee een streepje vóór hebt. Regelmatig ontvangt u een bulletin met een bestelformulier, zodat u de kaarten ook per post kunt bestellen en betalen. Gemak dient de abonnee. ) Extra Abonnement: u kunt direct al profiteren van een korting wanneer u intekent op het Efira Abonnement (zie pagina z3) ) Exclusieve serie compact discs: alleen abonnementhouders kunnen intekenen op de exclusieve serie van 6 cd's (zie pagina zz) ) Nieuw: Maandagenda gratis bii uw abonnement! Met ingang vanhet seizoenryg3l94ontvangtu als abonneeelke maand de Maandagenda per post in huis. Zo blijft u steedsop de hoogte Ían de meest actuele informatie over de concerten. Zo koopt u eenabonnement Alle bijzonderheden over de wijze waarop de abonnementsverkoop is geregeld, leest u achterin deze brochure. ) De bestelinstructie staat op pagina 48 (met extra tekst en uitleg op pagina 5o);hetbestelformulier staatop pagina 49. ) SpecialeAbonnementenliin: tot en met 7 mei kunt u op werkdaggn tussen ro.oo en 16.oo uur via het specialetelefoonnummér (o3o) 3165 4r terecht met uw vragen over de abonnementsseries.

In deze brochure bieden wij u voor de r6de maal een seizoenprogramma dat gerust als een van de vlaggeschepenvan het Nederlandse muziekleven mag worden gekwalificeerd. Veelzijdigheid en kwaliteit, traditie en vernieuwing - dat zíjn de bakens waarop bij de samenstelling van het nieuwe programma weer is gevaren. Vredenburg heeft in het beweeglijke en soms onstuimige Nederiandse muzieldeven altijd zijn eigen koers gevarendoor zich steedsop deze vier bakens te oriënteren. Veelzijdigheid om ervoor te zorgen dat Vredenburg een stoel heeft voor elke muzieklieÍhebber met een eigen smaak en voorkeur. Kwaliteit uit resoect voor de muziek en voor het publiek. Tradltie en veÍnieuwing omdat de muziek.alleen levend blijft wanneer de historische wortels en de nieuwe ontwikkelingen met evenveel aandacht en hartstocht worden onderzocht. De eigen koers van Vredenburg wordt door talrijke muzieklieÍhebbers gewaardeerd. Het lustrumseizoen ry92 | 93 za7, zoals het zich bij het uitkomen van deze brochure laat aanzien, weer een bezoekcijfer opleveren dat de 40o.ooo ruimschoots passeert.Dat inspireert mijn medewerkers en mij om met enthousiasme te blijven varen op de uitgezette koers. En om u uit te nodigen (weer)tijdig in te schepen. Hartelijk welkom in het r6de seizoen van Vredenburgl PeterSmíds, dfuecteur


I ntern ati o n a I e Pi a noseri e > aanvang2o.r5uur > 8 recitalsin de grotezaal> met stoelreservering >abonnemenï.f f 35,- 165+f lz,5olCfPenU-pas/25,4o,- >lossekaartvanaf 165+f ry2,5o/CfPenU-pasf ryo,-

woensdag 3 november

Rafael Orozco

donderdag 9 december

Lilya Zilberstein

vrijdag 21januari

Sergio TiemPo

woensdag 16 februarí

Anatol Ugorski

woensdag 9 maart

Enrico Pace

zondag 17april

lvan Moravec

vrijdag 29 april

J e v g e n iK i s s i n

maandag 13juni

K r y s t i a nZ i m e r m a n

'Eenmens heeft de energietoch niet om iedere avondal zijn expressieeruit te gooienen de sterren van dehemelte spelen.Datlukt mii in ieder gevalniet. Geefik wél tweehonderdconcerten in een jaar, dan belazerik het publiek en mezelf. Ik bereid me liever een paar dagengoed voor door dagelijkseenpaaruur tq studerenen een beetjete luieren op het strand. Zo laad ik mezelf op voor een volgend concert.' Wijze woordenvan een nog jonge Italiaansepianist:. EnrícoPace,geborenin 1967, enin 1989 groots winnaar van het Internationaal Franz Liszt Dat dejury in 1989de juistebePianoconcours. slissingnam, heeft Pacebewezenmet de concertenen recitalsdie hij nadien gafin Nederland en elders.EnricoPaceis een grootkunstenaar,die zijn hartstochtelijkeliefdevoordemuzieken voorhet vakkoppeltaaneenverstandige opbouwvan zijn carrière.De kans dat hij, zoals niet weinig winnaarsvan pianoconcoursên,in de anonimiteit verdwijnt, is dan ook bijna nul procent.Tot grote weugde van het publiek en de concertorganisatoren! Het recitalvan Pacevindt ongeveerhalverwege de Intemationale Pianoseríery93194 plaaïs. Het is weer een serievan grote allure geworden. Dat is natuurlijk elk seizoende opzet,maar gegevenhet feit dat pianisten van internationale faam niet op afroepbeschikbaarzljn, mag hier worden vastgesteld dat Vredenburgs r6de pianoserie onder een gunstig gesternte tot standisgekomen.

Krystian Zimerman

Moravec werd in r93o geboren in Praag. Na studie in zijn geboortestad, nam hij op uitnodiging van Michelangeli deel aan diens masterclasses '5o. In 1959 in Arezzo. Dat was eind jaren debuteerde .Moravec in Londen. In ry64 maakte hij zijn debuut in New York als solist bij het Cleveland Orchestra onder dirigent George Szell. Daarmee was ziin riaam internationaal gemaakÍ. Wat men in recensies over Moravec steeds weer leest, is de bewondering voor zijn ritmische precisie en heldere articulatie, zijn welluidende toon en zangerige speelwijze. Ivan Moravec verdient absoluut een plaats in de Internationale Pianoserie.

Met een zekere trots kondigen wij hier ook de komst van de Poolse meesteÍpianist Krystian Zímermanaan In 1975was Zimerman als jongste van de rr8 deelnemers de overtuigende De nestorvan de serieis de Tsjechischepianist nummer één van het Chopin Concours te WarIvan Moravec, een biizonder kunstenaar. schau. Hij behoort onbetwist tot de meest ge-

4

respecteerde pianisten van dit moment, gerespecteerd om zijn grote technische en artisfieke kunnen, maar ook om zijn gewetensvolle wif ze van werken. Hij laat zich.niet door het grote geld verleiden om alleen het ijzeren repertoire te spelen. Evenmin is hij bereid om zich van concertpodium naar concertpodium te haasten. 'Ikheb inmiddels geanalyseerdwaarom ikwaar en wanneer goed speelde. Dat heb ik in de praktijk omgezet en daarom accepteer ik nu ongeveer vijftig engagementen per jaar.' Dat Zirnerrnan weer naar Vredenburg komt, mogen we dan wel als een impliciet compliment opvatten. Zírrrerman sluit de internationale pianistenparade. Zíjn rccítal wordt voorafgegaan door dat van een ongehoord Russisch ïaIenI, Jevgení Kissir. Geen'geprogrammeerd wonderkind', talent', constateerde maar een'uitzonderlijk Hans Heg in de Volkskrant (februari 1989). Kissin werd in r97r geboren in Moskou. Op ziin


eerst in de Pianoserie speelt Sargio Tíempo, ín t97z geborenín Caracas,Venezuela.Langetijd was hij vooral bekend als het jongere broertje van pianiste Karin Lechner, met wie hij overigens nog Íegelmatig optreedt. Maar met zijn recital in het Amsterdamse Concertgebouw in jarnari 1993 maakte hii (nog eens) duidelijk dat zijn kunstenaarschap op zichzelf staat. Wenneke Savenije verwoordde het zo in haar recensie in NRC Handelsblad (6.r.93): 'Verstilde poëzie en onstuimige passie zijn de twee tegenpolen waarop zijn verfijnde pianistiek stoelt. Daarfussenin waagt Tiempo zích aan aanstekelijke experimenten met spanningsbogen, melodieën en ritmes. Zo creëert hij eigenzinnige en ontroerende muzikale verhalen, die soms een beetje doen denken aan de curieuze wereld van een schrijver als García Marquez.'

Jevgeni Kissin

LilyaZilberstein tweede begon hij piano te spelen; vier jaar later werd hij toegelaten tot de Gnessin School voor Begaaftle Kinderen. Op zíjn tiende debuteerde hij met orkest, een jaar later gaf hij zijn eerste solorecital. In de afgelopen jaren heefthij kenners en liefhebbers in alle belangrijke concertzalen van de wereld en via de compact disc dui delif k gemaakt dat hij de grootste is van zijn generatie vertegenwoordigers van de Russische School. Een recital van Jevgeni Kissin is een muzikaal evenement van de eerste orde. De Internationale Pianoserie wordt geopend door de Spaansepianist Rafoel Orozco, in ry46 geboren in Córdoba. Hij speelt de volledige, twaalf delen omvattende suite Iberia (r9o8) van de Catalaansecomponist Isaac Albéniz (186or9o9). Het zijn twaalf virtuoze impressies die vanaf de eerste maten onmiskenbaar de sfeer van het Iberisch schiereiland opÍoepen. Orozco'snaam werd gevestigdin r966, toen hij

Een van de meest intrigerende artiesten van deze tijd ís Anatol Ugorskí,geboren in r94z in het RussischeRubtsovsk,maar pas sinds r99o, toen hij zich in Berlijn vestigde, doorgedrongen tot het westerse muziekleven. Zonder ooit een piano te hebben aangeraakt,nam hij op zesjarige leeftijd deel aan een auditie voor de muziekschool van het Conservatorium van Leningtad. Zlln grote talent werd onderkend en hij werd aangenomen.In 196o verliet hij de school omzijn studie voort te zetten aan het Conservatorium van de stad die sinds kort weer St.Petersburg heet. In de Sovjetunie maakte hij vooral naam door zíin daadwerkelijke belangstelling voor de nieuwe muziek. Inmiddels heeft Anatol Ugorski een exclusief contract bij Deutsche Grammophon. Wie zijn cd-opnamen beluistert, zal vaststellen dat hij allesbehalve een pianist van dertien in een dozijn is: eigenzinnig, en een kunstenaar die in de beste tradities wordt bewonderd door de één en verguisd door de ander!

het belangrijke concours van Leeds won. Een grote invloed op zijn muzikale ontwikkeling had de beroemde Londense pedagoge Maria Curco. Rafael Orozco bouwde een prachtige carrière op die hem o.a. als solist bij alle belangrijke orkesten in Europa en Amerika bracht. Orozco komt niet voor het eerst naaÍ Vredenburg, de Russische Lilya Zílbersteín maakt wel haar debuut. En dat debuut van de in 1965 te Moskou geboren pianiste is geenszins voorbarig. De internationale muziekwereld werd zich voor het eerst bewust van Lilya Zilbersteins formidabele talent door haar indrukwekkende optreden met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado in november r99r. Een maand later debuteerde zijrnet overweldigend succes in de serie Meesterpianisten in het Amsterdamse Concertgebouw. Niet voor het eerst in Vredenburg, wel voor het

Enrico Pace


I nternati onaI e Kwa rtetse ri es i.s.m. De Utrechtse Kring

Kwartet 1 > aanvang2o.r5uur > 5 concertenin deHeine zaal> met stoelreservering >abonnement"ftZS,-165+fÁ5,-lCfPenU-pas/rro,->lossekaartf4S,-165+f4z,5olCJPenU-pasfz5,> gratisprogrammablad dinsdag 19 oktober

Colorado Kwartet VerenigdeStaten

maandag Skampa Kwartet 15november Tsiechië

fulie Rosenfeld, Deborah Redding (viool), FrancescaMarrin (eltviool), Diane Chaplin (cello) & Shauna Rolston. cello

SchubertStrijkkrvintetD 956 SchubertStrijkkwartetD 8ro 'Der Tod und dasMàdchen'

PavelFisher,fanaLukasova(viool),Radim Sedmidubsky(alníool),Pavelf onas Krejci(cello)

Mozart StrijkkwartetKV 458'Jagdquartett' BeethovenStrijkkwartetop. 95 JanácekStrijkkwartetnr. z'Intieme Brieven'

VáclavRemes,Vlastímil Holek (uiool),fosef Kluson (alniool),MichaelKanka(cello)

Mozart StriikkwartetKV 59o FeldStrijkkwartetnr. 4 DvorákStrijkkwartetop. ro6

dinsdag 7 december

PrazákKwartet

dinsdag 22 februari

RavelKwartet Frankriik

NathalieGeoffray,ReikoKitahama(viool), ZoltánTóth (alwíool),|ean-MichelFonteneau (cello)

Haydn Strijk{cwartet Hob.I I I /4 r Bartók Strijkkwartet nr. 6 RavelStriikkwartet

maandag 14maart

Vermeer Kwartet VerenigdeStaten

ShmuelAshkenazy,MathiasTacke(víool), RichardYoung (alwíool),Marclohnson (cello)

Berg Strijkkwartet Haydn StrijkkwartetHob.III/65 TsiaikovskyStrijkkwartet op. z z

r slecnle

Kwartet 2 > aanvang2o.r5uur > 5 concertenin dekleine zaal> met stoelreservering >abonnement-ftZS,-165+f6y-lCfPenU-pas/rro,->lossekaartf45,-165+f4z,5olCJPenU-pasfz5,> gratisprogrammablad dinsdag 21 december

Orlando Kwartet Nederland '

Awid Engegard, Heinz Oberdorfer (víool), Ferdinand Erblich (alwíool), Stefan Metz (cello) & |acques Meertens, klarinet

Haydn StrijkkwartetHob.III/68 BeethovenStrijkkwartetop. r8/z BrahmsKlarinetkwintetop. rr5

woensdag 12 januari

Auryn Kwartet Duitsland

MatthiasLingenfelder,|ens Oppermann (viool),SteuartEaton(altvíool),AndreasArndt (cello)

BeethovenStriikkwartet op. r 8/ r BialasStrijkkwartetnr. 4'Assonanzen' SchubertStriiklcrvartetD 882

woensdag 9 maart

Tokyo Kwartet VerenigdeStaten

Peter Oundjian, IGkuei Ikeda (viool), Kazuhide lsomura (altvíool), SadaoHarada (cello)

BeethovenStrijkkwartetop. r27 BeethovenStrijkkwartetop. 59/r

dinsdag 19 april

S i n eN o m i n e K w a r t e t Zwitserland

PatrickGenet,FranEoixGottravx(víool), NicolasPache(alwiool),Marc faerman (cello)

SchubertStritklorartetD 8o4'Rosamunde' WebernSechsBagatellenop. 9 PucciniCrisantemi Verdi Strijkkwartet

dinsdag 3 mei

E m e r s o nK w a r t e t VerenigdeStaten

EugeneDrucker,Phllíp Setzer(víool), LawrenceDutton (alwíool),DavidFinckel (cello)

SchubertQuartettsatzD 7oJ SjostakovitsiStrijkkwartetnr. 15 BeethovenStrijkkwadetop. r3o & Grosse Fugeop.r33

Kwartet 3 > ro concertenin dekleinezaal > Kwartetseriesr & z samengevoegd > abonnementf3oo,- | 65+f 285,-| CfPen U-pas/zoo,-

6


Vocaal > 5 recitals in de kleine zaal > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur >abonnementf n5,-165+f n5,-/CJPenU-paslf roo,->lossekaartvanaf f 4o,-165+f

maandag C h r i s t i a n eO e l z e ,s o p r a a n Snovember Harmen de Boer, klarinet E r i cS c h n e i d e r p , iano

37,5olClPenU-pasf 25,-

SchubertDer Hirt aufdem Felsen WebernLiederen SpohrSechsDeutscheLieder

dinsdag 1 februari

C a r o l y nW a t k i n s o n , a / t Nobuko lmai, altviool fv o J a n s s e n p, i a n o

Brahms Pianosonate nr. z Brahms Liederenvoor alt en piano Brahms Liederen voor alt, altviool enpiano Bridge Three Songs, voor alt, altviool en piano fanácek Ríkadla, vooÍ zangstem, altviool en piano

dinsdag 1 maart

C h a r fo t t e M a r g i o n o , s o p r a a n B i r g i t R e m me r t , a l t fv o J a n s s e n p, i a n o

Liederenen duettenvan Fauré, Duparc,Poulenc,Franck,Brahms en Dvorák

woensdag 30 maart

U d o R e i n e ma n n , b a r i t o n M a c i e j P i k u l s k i ,p i a n o

LiederenvanLiszt,Wolf, Duparc, DebussvenRavel

maandag 25 april

Liederen van Monteverdi, Haydn, Guy de Mey, fenor G u y P e n s o n ,k l a v e c im b e l , f o r t e p i a n o Mozarten Schubert CarolynWatkinson

De serie vocale recitals wordt geopend door Christíane Oelze, die in december r99z haar schitterende debuut in Vredenburg maakte. Zij was toen soliste in de uiwoering van Bachs Weihnachts-Oratorium onder leiding van Frans Brtiggen. Christiane Oelze studeerde aan het Conservatorium van Keulen, waarna ze lessen volgde bij o.a. Elisabeth Schwarzkopf. Tijdens de Salzburger Festspiele r99r vierde ze een ware triomf als Konstanze in de ooera Die Entfiihrung aus dem Serail van Mozart. Behalvehaar vaste pianist Eric Schneider, werkt ook klarinettist Harmen de Boer mee aan het ' recital van Christiane Oelze, en wel aan de uitvoering van Der Hirt aufdem Felsen van Franz Schubert 9797-:E281, en van de Sechs Deutsche Lieder van Schuberts tijdgenoot Ludwig Spohr (1784-r859). De aIt Carolyn Watkinson moest in het seizoen r99zl93 verstek laten gaan in de serie Vocaal, maar gelukkig kon meteen een engagement voor de serie van het nieuwe seizoen worden vastgelegd. Samen met altvioliste Nobuko Imai en pianist Ivo fanssen heeft zij een prachtig programma samengesteld.Yóór depauze gaat alle aandacht naar |ohannes Brahms (1833-1897). Na de pauze klinken als eerste de Three Songs van Frank Bridge (r879-r94r), de componist wiens naam vooral bekend is van de Variations on a Theme of Frank Bridge, door Benjamin Britten opgedragen aan zijn compositieleraar. Het recital wordt besloten met Ríkadla (Kinderversjes)uitr9z5, van Leos Janácek(1854-1928) in de versie voor zangstem, alwiool en piano. De muziek ademt de wijsheid van een oude man die genoegen schept in de wolijke wereld van het kind. De componist liet zich mede inspireren door kindertekeningen.

CharlotteMargiono Nederlands stijgende vocale ster van dit moment is zonder twijfel de sopraan Charlotte Margíono. Spríngplank voor haar internationale carrière was de Studio van de Nederlandse Opera. In februari t993 zongzíj op indrukwekkende wijze Strauss'Vier Letzte Lieder, bil het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Edo de Waart. Hoogtepunten uit haar carrière tot nu toe waren o.a. haar samenwerking met Giulini in Berlijn, haar debuut in de Scalate Milaan en haar medewerking aan de Wiener Festwochen en de Salzburger Festspiele.Velen kennen haar stem ook van cd-opnamen die zij maakte met fohn Eliot Gardiner. En natuurlijk van haar deelname aan de masterclass van Elisabeth Schwarzkopf die via de televisie werd uitgezonden. In de serie Vocaal treedt zlj aan met de Duitse alt Bírgít Remmert. die eerder in Neder-

Iand te horen was in t99z (Vara Matinee en Holland Festival). Birgit Remmert boufi evenals Charlotte Margiono een grote internationale loopbaan op. Begeleid door pianist Ivo Janssen zingenzij zowel solo-liederen als duetten. De stem van de Duitse bariton Udo Reínemann, onder andere docent aan het Utrechts Conservatorium, moet weer eens klinken in de serie Vocaal. Trouwe bezoekers weten zich nog te herinneren dat hij in het seizoen ry86187 Schuberts cyclussen Die schóne Mti,llerin, 'W'interreise en Schwanengesang vertolkte. Voor zijn recital in deze serie heeft Reinemann een Frans-Duits programma samengesteld. Wij horen o.a. de Trois Ballades de Frangois Villon, door Claude Debussy (1862-1918)in rgro voltooid, en Don Quichotte à Dulcinée, door Maurice Ravel (r875-r937\ ínry32 gecomponeerd voor een uiteindeliik niet gerealiseerde film over de SpaanseRidder van de Droevige Fi guur. Udo Reinemann wordt begeleid door de jonge Poolsepianist Maciej Pikulski, die onder anderen ook fosé van Dam en Thierry Félix, winnaar van het Koningin Elisabeth Concours r992, heeftbegeleid. De Belgische Ienor Guy de Mey kennen wij vooral van zijn vertolkingen van oude muziek. Hij is thuis in oratorium en opera, maar hij is ook een begenadigd lied-vertolker. In Vredenburg werkte hij al een aantal malen mee aan de uitvoering van Bachs Mattháus-Passion door de Nederlandse Bachvereniging. Een paar hoogtepunten uitzíjrr loopbaan zijn de medewerking aan Monteverdi's Orfeo in het kader van de Proms te Londen in de Royal Albert Hall, en aan Atys van Lully, zowel in Parijs als in Lyon. De Mey studeerde bij beroemdheden als Erna Spoorenberg, Peter Pearsen Eric Tapy.


Comp o n i sten p o rtrette n > ro concerten: 9 in de kleine, r in de grote zaal > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur >abonnementf ryo,- 165+f ó5,- lCfPenU-pas/r55,->lossekaatïf y- 165+f 32,5o/CfPenU'pasf

25,-

maandag 11oktober

Beethoven

Daniel I(wartet: Benzion Shamir, Misha Furman (víool), llamar Shimon @lníool), Zvi Maschkowski (cello) m.m.v. Sief Douwes (klainet ), f ohn Mostard (fagot), Martinvan de Merwe (hoom )

BeethovenStrijkkwartetop. r8lz BeethovenStrijkkrvartetop. 74 BeethovenSeptetop. 20

dinsdag 2 november

DeTsjechen

OsirisTrio: EllenCorver(piano),PeterBrunt (víool), Larissa Gr o eneveId (cello)

fanácek Pianotrio NovakTrio quasi una ballata 'Dumky Trio' Dvorák Pianotrio op. 9o

maandag 29 november

Mozart

GiottoEnsemble:DavidKuyken(píano), PaulineOostenrijk(hobo), MannMarc (víool), Susannevan Els (alwíool),lanlnsinger (cello)

Mozart HobokrvartetKV 37o Mozart PianolarartetKV 478 Mozart/SchwenckeGrandQuintetto (bewerkingvande Gran PartitaKV 36r)

Stanley Hoogl and, piano Harmen de Boer,klainet Gerrit Boonstra, klannet, bassethoom Hein Meens, tenor

Mendelssohn Variations sérieuses,voor piano Mendelssohn Konzertstiick, voor klarinet, bassethoorn en piano Mendelssohn Liederen

Mendelssohn maandag 20 december

dinsdag 25januari

Viool & Altviool

Isabelle van Keul en, víool Tabea Zimmermann. alwíool

MozartDuo KY 423 Martinu Drie Madrigalen SpohrDuo voorviool en alwiool Mozart Duo voorvioolen altvioolKV 424

dinsdag 15 februari

De Virtuoze Viool

Rudolf Koelman.víool Antoine Oomen, píano

Poulenc Vioolsonate ProkovievVioolsonate nr. r Tartini Duivelstriller- Sonate Ysaie Sonatevoorviool-solo nr. 3 RavelTzigane

woensdag 16maart grote zaal!

Schubert

Nederlands Kamerorkest Gtinter Pichle r, dírígent Ernst Kovacic. viool

SchubertOuverture SchubertKonzertstiicke;Adagioen Rondo voorviool en strijkorkest SchubertSymfonienr. 6

maandag 28 maart

Beethoven

L'Archibudelli:VeraBeths(viool),lirgen Kussmaul(altvíool),AnnerBrjlsma(cello)

BeethovenStrijhrio op. 3 BeethovenStrijktrio op. 8 BeethovenStriiktrio op. 9/r

woensdag 13april

Zuid-Amerika

Arno Bomkamp,saxofoon ÉlinevanEsch,fluit Toon Durville, hobo fet Sprenkels,harp OlgaFranssen,gítaar Roelofvan Reenen,píano

Werken van Villa-Lobos, Ginastera, Piazzolla enMilhaud

dinsdag 26 april

Sjostakovitsj

Ciurlionis'Kwartet:RimantasSiugzdinis, fonasTankevicius(viool),AloyzasGrizas (alníool),SauliusLipchls(cello)

SiostakovitsjDÍie Strijkkwartetten

.

Ar-;*

Q-i-t, -f- ^Et;\

Á-,""-ZQ*"b.b a,.l^t>-a1rffii-

t,r+

- "-GS

*

Y'/*"'


Rei zend M uzi ekgeze I schap > 3 concerten in de kleine zaal > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur > a b o n n e m e n t " f Z S , -1 6 5 + f 7 o , - / C l P e n U - p a s f 6 o , - > l o s s e k a a r t r f 3 5 , - 1 6 5 + f 3 z , 5 o l C l p e n U - p a s / 2 5 , -

Het Reizend Muziekgezelschap o.1.v. ChristiaanBor donderdag 11 november

Rossini Sonatein Bes,voor twee violen, cello en contrabas Dohnányi Pianosextet op. J7 Beethoven Septet op. 20

donderdag 18november

Mozart Pianotrio KV 5oz KodálySerenadevoortwee violen en altviool oo. rz Chausson Pianokwartetop. Jo

donderdag 25 november

Boccherini Strii kkvrintet op.47l2 Respighi Il Tramonto, voor mezzosopr aarren stri jkkwartet Sjostakovitsi Zeven Romances,voor sopraan, viool, cello en piano op. rz7 Mendelssohn Pianotrio op. 4

Voor het negende achtereenvolgende jaar doen Christiaan Bor en zijn meereizende musici in november Vredenburg aan om op drie achtereenvolgende donderdagavonden hun hartstocht voor de kamermuziek met het geachte gehoor te delen. Het programma is uiterst gevarieerd: muziek van tien componisten en in de meest uiteenlopende bezettingen. 'leder Christiaan Bor: van ons heeft natr-rurlijk wel een bepaald repertoire waarin hij of zlj zích het meest thuis voelt, of juist niet. Maar we hebben inmiddels zo'n uitgebreide groep van dezelfde gezichten (...), dat je dat precies van elkaar weet. Het accent ligt naruurlijk op het klassiek-romantische repertoire. Want het is nu eenmaal zo dat het meeste en het meest belangrijke repertoire voor kamermuziek uit die periode komt; daar kom je altijd weer op terug. En het is ook onze achtergrond, we zijn opgeleid met dat repertoire; het heeft toch altijd die zweem van romantiek.' RossiniD , o h n á n y ie n B e e t h o v e n Bekende en onbekende partituren wisselen elkaar af op de lessenaaÍs van het Reizend Muziekgezelschap. De eerste noten ztjn van Gioachíno Rossíní(1792-1868):een van de zes zelden ofnooit gehoorde sonates die de operacomponist omstreeks r8o4 schreef. Deze jeugdige strijkkwartetten voor een ongebruikelijke bezetting - twee violen, violoncel en contrabas - verraden Rossini's kennis van en eerbied voor de muziek van Mozart. Emó of Emstvon Dohnányí $877-196o), grootvader van de dirigent Christoph von Dohnányi en ieraar van onder anderen Geore Solti en

het bereiken van nieuwe effecten met eenvoudigemiddelen. Emest Améd.éeChausson(1855-1899)was een enthousiast aanhanger van de school van César Franck, een voorstander dus van de absolute muziek die 'bien fait' moest zijn. Het Pianokwartet in A (1897) met zijn hecht doortimrqerde structuur en vloeiende melodische lijnen is een sprekend voorbeeld van zulk ambachtelijkvakwerk. B o c c h e r i n i ,R e s p i g h i ,S j o s t a k o v i t s je n M e n d e l s s o hn In het laatste van de drie concerten is met werken van Respighi en Sjostakovitsj royaal plaats ingeruimd voor vocale muziek. In Il Tramonto van Ottoríno Respighí9879-ry36) wordt zangeres Young-Hee Kim begeleid door een strijkkwartet. Respighi's werken voor grote bezetting worden al zelden uitgevoerd, zijn kamermuziek klinkt eigenlif k nooit. Il Tramonto (r9r4) is een toonzetting van poëzie van Shelley (1792r8zz), de Engelse dichter die na het schrijven van het pamflet The necessityofatheism (r8rr), zijn studie te Oxford moest aÍbreken en naar Chrístiaan Bor Italië verhuisde. Van wijken voor politieke druk wíst Dmitrí Géza Anda, was van grote invloed op de ontwikSjostakovítsj$9o6-t97) ook mee te spreken. keling van het Hongaarse muziekleven. Hij De Zeven Romances voor sopraan en pianotrio was een beroemd pianist, maar daarnaast deed stammen uit ry67. Ze behoren tot de laatste hij ook alles om het Hongaarse muzieldeven op creatieve periode van de componist, een pete stoten in de vaart der volheren. Hii zette zich riode waarin hij veel vocale muziek schreef, bijvoorbeeld in voor de muziek van Bartók en waaronder de Veertiende Syrnfonie. De Zeven I(odály. Von Dohnányi schreef zijn Sextet voor Romances zijn gecomponeerd op gedichten piano, klarinet, hooÍn en strijktrio in 1935. van Alexander Blok 1r88o-r9zl, de Russische Alleszins bekend is het Septet voor strijkdichter die internationale bekendheid kreeg kwartet, klarinet, fagot en ho ornv an Ludwígvan met zijn gedicht De Twaalf. In elk van de zeven BeethovenQ77o-827), dat in r8oo voor het gedichten gebruikt Sjostakovitsj een andere be'eerst klonk. Het is een betoverende, geleiding: stem plus één instrument in de eer'volksttimliche' serenade waaraan voor de muste drie, stem plus twee instrumenten in de voluoot het gehoor veel plezier valt te bele- gende drie. Alleen in het laatste wordt het com;t"ï."" plete pianotrio ingezet. Het concert wordt geopend met één van de rz5 Mozart, Kodály en Chausson strijkkwintetten van Luígí Boccheiní (ry43Zonder tenminste één werk van Wolfgang r8o5), de componist die hier te lande een geestAmadeus Mozart $756-ry9t) zou het pro- driftig verdediger heeft gevonden in cellist grarrrrrra niet compleet zijn. Gekozen is voor Anner Bijlsma het bitterzoete Pianotrio in Bes. Het ontstond Het Reizend Muziekgezelschap sluit zljn cyín ry86, het jaar waarin de componist ook Le clus af met het Pianotrio in d van FeIíx Nozze di Figaro schreef. Mendelssohn-Bartholdy (r8o9-r847). Naar aanZoltón Kodóly$882-t96fl componeerde de Se- leidingvan dittrio zei Robert Schumann (r8rorenade vooÍ twee violen en altviool ín r9r9 | zo. 1856):'Mendelssohn is de Mozart van de rgde Dit strifktrio is een overtuigende proeve van wat eeuw, de helderste musicus, die de tegenstellinBartók zo bewonderde in de muziek van zíjn gen van de tijd het duidelijkst doorziet en als collega en landgenoot: rijke melodische eerste met elkaar verzoent.' inventie, feeling voor vorm en verhoudingen en

Het Reizend Muziekgezelschap EdwardAuer,píano:Ik-HwanBae,víool;ChristiaanBor,víool;TobyHoffrnan, alniool;Godfried Hoogeveen, cello;Bas delong,klarínet;Yukiko lGmei, uiool; Ronald l(arten,fagot;yortng-Hee Kirn, sopraan;ferome Lowenthal, píano; Quirijn van Regteren Altena, contrabas;Nathaniel Rosen, cello;Paul Rosenthal,viool; facob Slager, hoom;Ronald,Thomas, cello;Rian deWaal,píano


De Nieuwe Generatie > 4 concerten in de kleine zaal > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur > abonnement"f ZS,- > lossekaartlf 25,-

O s i r i sT r i o EllenCorver(piano ), ), PeïerBrunï(viool

Brahms Sonatensatz Brahms Cellosonate nr. 2 Brahms Pianotrio nr. r

donderdag 14april

Q u i r i n e V i e r s e n ,c e l / o F r a n sv a n R u t h , p i a n o

Martin Ballade Schumann5 Sttickeim Volkston BeethovenCellosonate

donderdag 5 mei

fv o J a n s s e n p, i a n o

Schumann Kinderszenen Schumann Symphonische Etiiden Hindemith Sonate nr. 3 lauba Brasil semfim

donderdag 26 mei

P a u l i n eO o s t e n r i j k ,h o b o l v o J a n s s e n p, i a n o

Mozart Sonate KY 373a Schumann Drie Romances Hindemith Sonatevoor althobo en piano Ponchielli Capriccio Britten Temporal variations

donderdag 24 maart

Larissa Groen ev e7d(cello)

Quirine Viersen

De Níeuwe Generatieis de naam voor een serie kamermuziekconcerten die de schijnwerpers zet op jonge Nederlandse musici. Voor deze serie zijn wij niet op zoek gegaan naar wonderkin'jonge mensen op weg naar deren, noch naar het concertpodium'. Die fases hebben de hier aangekondigde musici achter de rug. Het gaat in de vier concerten om talenten die hebben bewezen te beschikken over de muzikale en technische loraliteiten én over de podiumpersoon-

OsirisTrio

10

lijkheid die nodig zljn orn een carrière als uitvoerend musicus verder uit te kunnen bouwen. Het spits wordt afgebeten door hoboïste Paulíne Oostenríjk. Zij begon op haar zevende met de hobostudie. De voorspoedige ontwikkelingvanhaartalentwerd al een aantal malenbekroond met belangrijke prijzen. Zo werd zij in 1986 Nederlands nummer één van het 'Young Musician of the Eurovisie Concours Year' en won zij in 1988 het Tromp Concours.

Pauline Oostenrijk studeerde bij onder anderen Koen van Slogteren en in Hamburg bij Ingo GoÍitzki. Quíríne Víersen was al prijswinnares van verschillende binnen- en buitenlandse concoursen, toen zij in 1989 als jongste deelneemster de tweede prijs van het Internationaal Muziekconcours Scheveningen won. Haar eerste lessen kreeg zij van haar vader, Yke Viersen, cellist van het KoninHijk Concertgebouworkest. Zij vervolgde haar opleiding bij de eerste cellist van ditorkest, fean Decroos, enbij Heinrich Schiff. Ivo fanssen studeerde bij fan Wijn aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. In 1986 was hij winnaar van het Tromp Concours, in 1988 verwierfhij o.a. de facques Vonk Prijs, die hem in staat stelde zijn studie in het buitenland voort te zetten. Sinds zijn debuut in 1988 in het Concertgebouw trad Ivo fanssen regelmatig op in Nederland, maar ook elders in Europa, in de Verenigde Staten en Australië. In had hij een eigen het seizoen ry9ol9r kamermuziekserie in het Concertgebouw. Hij speelde toen samen met onder anderen Heinrich Schiff, Nobuko Imai en Han de Vries. Het OsínsTriowerdin 1988 opgericht. Datwas een direct gevolg van een succesvol concert dat pianiste Ellen Corver, violist Peter Brunt en celliste Larissa Groeneveld gaven in de Heine zaal van het Concertgebouw. Het ensemble, dat inmiddels een groot repertoire heeft opgebouwd van bekende en minder bekende pianotrio's, trok de aandacht van de vakjury onder leiding van Theo Olof, die adviseerde het Osiris Trio de Philip Morris Prijs toe te kennen. Het advies werd opgevolgd. In het programma van Vredenburg kwam en komt u het Osiris Trio regelmatigtegen.


Rondom > 12 concerten: rr in de kleine, r in de grote zaal > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur >abonnement-ftZs,-165+fryo,-/CJPenU-pas"ftt1,->lossekaartvanaffz5,-165+fzz,5olClPenrJ-pasfzo,-

woensdag 20 oktober

A m e r i c a nS o n g

Lucy Shelton, soprean Reinbert de Leeuw, píano

Liederen van Copland, Barber en Ives

woensdag l0 november

ZemlinskY

Schónberg Kwartet: fanneke van der Meer, Wim de Jong (viool),HenkGuíttart (alníool), YioladeHoog (cello) & Carolyn Watkinson (alt), lvolanssen (piano)

ZemlinskyStrijkkwartetnr. r Zemlinsky SechsGesánge(Maeterlinck) ZemlinslcyStriikkwartetnr. 4

woensdag 8 december

J an á c e k

Reinbert de Leeuw, píano Vera Beths, víool Mariike van Ko oten, víooI f iirgen Kussm aul, alníool Anner Biilsma, cello

fanácek Pohádka, voor cello en piano fanácek In de Mist, voor piano fanácek Vioolsonate fanácek Strijkkwartet nr. z'lntieme Brieven'

woensdag 5 januari

Hindemith

lrene Maessen, sopraan Reinbert de Leeuw, piano

Hindemith Das M ariënleben (Originalfassung)

woensdag 16 februari

Zemlinsky

Schónberg Kwartet: Janneke van der Meer, Wim de f ong (víool), F{enk Gl'títtart ( altvíool), Viola de Hoog (cello) & Susan Narucki (sopraan),Tan Crone (píano), f an Erik van Regteren Altena ( altvíool), T aco Kooistta (cello)

ZemlinskyTweedelenuit onvoltooid strijkkwartet ZemlinskyLiederen Zemlinsky Strijkkwartetnr. 3 ZemlinskyDie Magd,voorsopraanen striiksextet

dinsdag 15maart grote zaal !

Hindemith

Nederlands Kamerkoor Uwe Gronostay, d.írígent

Hindemith SixChansons(Rilke) Hindemith Vier werkenvoormannenkoor HindemithMis

dinsdag 22 maart

Tweede Weense School

Schónberg Kwartet: f anneke van der Meer, Wim de Jong (viool),F{enkGuifiarï (altvíool), YioladeHoog (cello) & Sepp Grotenhuis (píano), Michael Grandage (acteur)

Schónberg Ode to Napoleon Buonaparte Schónberg/Webern Kammersymphonie op. 9 Webern Strijkkwartet Berg Striikkwartet

woensclag 6 april

Kammer-Sonate

SchónbergEnsemble

WebernTrio Berg Vier StÍiLcke Zimmermann Présence Henze Kammer-Sonate

dínsdag 12april

Zemlinsky

Schónberg Kwartet: |anneke van der Meer, Wim de f ong (víool), Henk Guít]cart(altvíool), YioladeHoog (cello) & facques Meefiens (klainer), Sepp Grotenhuis (píano)

Zemlinsky Trio voor klarinet, cello en piano Zemlinskv Striikkwartet nr. z

woensdag 27 april

Litouwen

Ciurlionis Kwartet:RimantasSiugzdinis, fonasTankevicíus(víool),AloyzasGrizas (aLniool), SauliusLipcius (cello)

Ciurlionis Striikkwartet in c . fuozapaitis StÍijkkwaÍtet nr. 5 Sirvinskas Striikkwartet nÍ. 2 Kuprevicius Zes Litouwse volksliederen

woensdag 18mei

T e l e m an n / F a n t a s i e ë n

EleonorePameiiet,fluit

Telemannrz Fantasieënvoorfluit-solo& muzikale commentarenvan Ketting, Zuidam, fanssen,Mengelberg,Hamburg,Verbey,Ford, Trenet/Andriessen, Loevendieen Heppener

woensdag I juni

Cage

Mondriaan Kwartet: Jan Erikvan Regteren Altena, Edwin Blankenstif n (dool), Annette Bergman (altvíool), Eduard van Regteren Altena (cello) & fames Fulkerson (trombone)

CageQuartetin4 parts Cage5rfotlombone and string quartet

11


De Nieuwe Seríe > 16 concerten in de grote zaal > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur (z januari: r9.3o uur) >abonnement"frZS,-165+fryo,-/CfPenU-pasfn5,->lossekaartvanaffz5,-165+fzz,5olCfPenU-pasfzo,-

Orkest De Volharding woensdag 29 september

furjen Hempel,díigent

KettingNieuwwerk MartlandNieuwwerk TsoupakiKentawos PaddingRemotePlaces Milhaud/Andriessenl.a Créationdu Monde

zondag looktober

Schónberg Ensemble Asko Ensemble

OliverKnussen,dírígent MarjaBon,piano PeterMasseurs,trornpet

HenzeRequiem

zondag 31 oktober

Residentie Orkest

GerardSchwarz,díigent MirandavanKralingen, sopreen CharlesvanT assel,banton DavidBarick.baiton

RousselSl'rnfonienr.z AndriessenNocturnes AndriessenMausoleum

vrijdag 12november

Schónberg Ensemble

OliverKnussen,dirigent LucyShelton,soprean

r WolpeChamberPieceno. GlanertMahler-Skizze Goehr...amusicaloffering(fSB1985)..op. 46 KnussenTrumpets AbrahamsenWinternacht MatthewsTwo-PartInvention

donderdag 18 november

Rotterdams Philharmonisch Orkest

GhennadiRozdjeswenski, ProkovievOuverhrreopjoodsethema's d.írígent ProkovievPianoconceÍtnr. r Oxanaf ablonskaja,piayo SjostakovitsiSymfonienr. 4

zondag 28 november

Radio Filharmonisch Orkest

facvanSteen,diigent Dmitri Ferschtman,cello í.s.m.NOS

DeGroteOversteek SessionsThe BlackMaskers,suite Bloch Schelomo,rapsodievoorcelloen orkest RugglesSun-treader AntheilA |azz Symphony(eersteversie,r9z5)

zondag 2 januari 19.30uur!

S c h ó n b e r gE n s e m b l e

OliverKnussen,d.írígent LucyShelton,sopraan

Nieuwiaarsconcert IvesOverthePavements; ToneRoadsI & III; All the WayAround and Back;Theatre OrchestraSet Grainger The Warriors IvesDrie liederenuit: Songswith instruments GraingerLiederenen instrumentalewerken

vrijdag 14januari

Nieuw

EdSpanjaard,díigent

Machaut/SpaniaardMafinestma commencement Nancarrow Study Carter Canon íor a Bermudo Raadselcanon Webern Fiinf Kanons Bach/Bons Doppiocanon per tonos, uit: Musikalisches Oofer Schónberg Kanon & nieuwe werken van Hamel, Riinvos en Clementi

donderdag 20januari

Radio Symfonie Orkest L e d e n R a d i o F i l h a r m o n i s c hO r k e s t

ReinbertdeLeeuw,díigent i.s.m.KRO

MessiaenÉclairssurl'Au-delà

maandag 7 februari

NederlandsKamerkoor

Ward Swingle,dírígent

BerioA-ronne &werkenvan Swingle

12

Ensemble


vrijdag 25 februari

R a d i oK a m e r o r k e s t

Lev Markiz, dírígent Dmitri Ferschrman,cello i.s.m.Tros

SiostakovitsjPrelude& Scherzo SiostakovitsjCelloconcertnr. r Siostakovitsj I(ammersinfonie op.rroa

vrijdag 4 maart

AskoEnsemble S c h ó n b e r gE n s e m b l e

Reinbert de Leeuw, dirígent SasjkoGavrilov,uiool

Fómina UnderTwilight Ligeti Vioolconcert Vivier Lonely child Ligeti Melodien

vrijdag 11maart

K o n in k l i j k C o n c e r t g e b o u w o r k e s t

|ohnAdams, dírígent Roberta Alexa nder, sopraan

Adams Tromba lontana Copland Music for the theatre Debussy/Adams Cinq poèmes de Baudelaire Adams Harmonielehre

zondag 13maart

N e d e r l a n d sB l a z e r sE n s e m b l e

Reinbert de Leeuw, dírígent Rondom I(wartet: Vera Beths,uiool GeorgePieterson,klannet Anner Bijlsrna, cello Reinbert de Leeuw, piano

Messiaen Quatuor pour la fin du temps Messiaen Et exspectoresurrectionem mortuorum

vrijdag I april

N i e u w S i n f o n i e t t aA m s t e r d a m

Lev Markiz, dirigent Nobuko Imai, altvíool PetraVahle, altvíool Annelie de Man, klavecímbel

Pettersson Concert voor strijkorkest nr. r Denisov Tripleconcert Brahms Striiksextetnr. r (bewerking voor striikorkest)

zondag 15mei

N e d e r l a n d sK a m e r k o o r S c h ó n b e r gE n s e m b l e

Reinbertde Leeuw,díngenL

Webern Entflieht auf leichten l(áhnen Schónberg VieÍ Stiicke ftir gemischten Chor; Dreimal tausend f ahre; De Profundis; Drei Volkslieder Webern Zwei Lieder IGgel Mitternachts stiik

De Grote Qversteek i.s.m. NOS, VPRO en De Ilsbreker Ookin het seizoenryg3lg4weer een reeks concerten met muziekuit de Nieuwe Wereld onder de titel De Grote Oversteek. Met medewerking van o.a. Radio Filharmonisch Orkest, Radio Symfonie Orkest, Radio Kamerorkest, Metropole Orkest, Frederik Rzewski (piano), Utrecht String Quartet en Slagwerkgroep Den Haag. Aan het begin van het seizoen verschijnt een speciaie folder met alle bijzonderheden over De Grote Oversteek. OlivíerMessiaenaanwezigbij de repetitiesvoor de Turangalila-Symfonie, in 1986 uitgevoerddoor het Orkestvan het Koninklijk Conservatoriumo.l.v. Reinbertde Leeuw

13


Middeleeuwen & RenaÍssa nce > 5 concerten in de kleine zaal > i.s.m. Stichting Organisatie Oude Muziek > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur >abonnementfno,-165+fuo,-lClPenU-pas/roo,->lossekaartlf3o,-165+fzT,5olClPenU-pas/25,-

vrijdag 21januari

P a u fO ' D e t t e , l u i t

The Royal Lewters Werken van Hendrik VIII, Ferrabosco, Byrd, Dowland en Tohnson

vrijdag 1I februari

Camerata Trajectina Suze van Groolel (sopraan), Martin van der Zeysl (altus), Marius vanAhena (tenor),lob Boswinkel (bas), Saskia C oolen (blokJluít,víola da gamba), Louis Peter Grijp (luít, cither),Erlk Beijer (violadagamba)

Clemens non Papa Souterliedekens & voorlopers en navolgers

vrijdag 4 maart

T h e B a l t i m o r eC o n s o r t Mary Anne Ballard(víoladagamba,rebec),Mark víoladagarnba, Cudek(cíther,renaíssance-gítaar, kromhoorn,blokJluít) , CusterLaRue(sopraan), LarryLipkis (víoladagamba,blokJluíten, kromhoom), RonnMcFarlane(luit), Chrís kromhoom) Norman (fluíten,doedelzak,

La Rocque'n Roll Werken van o.a. Le Roy, Phalèse.Chardavoine. Attaingnant, Ballard, Praetoriusen Bassano

maandag

La Reverdie Elisabetta de Mircovich (zang, rebec,harp, portatiefl, Doron David Sherwin (zang, cornetto, slagwerk), Claudia Caffagni (luít, zang, slagwerk), Livia Caffagni (blokfluít, vedel,zang)

SpeculumAmoris Werken van o.a. Forest,Des Molins, Hasprois, Landini, VonWolkenstein en anonieme componisten

J o h n F l e a g fe , z a n g , g o t i s c h e h a r p

De Reis van Sint Brandaan van Benedeit

11 april

vrijdag 20 mei

de mystieke als de erotische kant van de lieftlespoëzie worden in het programma belicht. Het oogmerk van La Reverdie is niet zozeer het nauwgezet catalogiseren van archeologische 'relikwieën', als wel het zorglrrldig reconstrueren van aspecten van een cultuur die voorbij is, maar niet verloren. The Baltimore Consortwerd opgericht in r98o. Het ensemble is vooral geïnteresseerdin de populaire muziek uit de r6de en rTde eeuw, de muziek die niet alleen was bedoeld voor de intellectuele klasse. De titel van het programma La Rocque'n Roll - geeft dat ook al aan. Voor The Baltimore Consort is de uitdaging van de 'volksmuziek' dat zij waagt om een eigen instrumentatie en om compositie en improvisatie door de uitvoerenden.

wen. De versie van de Voyage ofSaint Brendan van Benedeit is een vertaling in dichtvorm van de anonieme Latijnse Navigatio Sancti Brendani, waarschijnlijk aan het eind van de 9de of het begin van de rode eeuw neergeschreven en in ongeveer rzo manuscripten overgeleverd. Een middeleeuwse Spiegel van de Liefde (Speculum Amoris) wordt ons voorgehouden door het Italiaanseensemble La Reverdíe.Zowel De Souterliedekens van Clemens non Papavormen het centrum waaromheen het programma van het Nederlandse ensemble Carnerata Trajectína is opgebouwd. De beroemde r6deeeuwse componist schreef deze reeks miniatuurtjes voor de muzikale devotie thuis. Hoe beroemd de Souterliedekens ook zijn, men hoort : l ze maar zelden op het concertpodium. Camerata Trajectina heeft een programma samengesteld waarin ook aandacht wordt besteed t aan voorlopers en navolgers. Zo klinken de bepaald wereldse liederen uit het Antwerps Liedboek. En, als voorbeeld van navolging, liederen l u d e M u z i e kU t r e c h t T h e m a ' sv a n h e t 1 2 d eH o l l a n dF e s t i v aO dthet Ofer desHeeren, door de zwaar vervolgde > Guillaume de Machaut, de grootste componist van de r4de eeuw > Alle madrigalen van Doopsgezinden gezongen om er hoop en troost Claudio Monteverdi, 15o jaar geleden (1643) gestorven > Girolamo Frescobaldi, eveneensJ5o aan te ontlenen. jaar geleden gestorven > Franz Schubert, kamermuziek en liederen > Verhalen op muziek, the De serie Middeleeuwen & Renaissance wordt continuing story... > Muziek aan het hofvan Maria van Hongarije / r5o5 - 1558;werken van o.a. geopend door een goede bekende van het De la Rue, |osquin, Manchicourt en Stoltzer > De blokfluit in de rTde eeuw > Niet-westerse Utrechtse publiek, de Amerikaanse luitspeler muziek, concerten die aansluiten bij Festivalthema's Paul O'Dette. O'Dette, in ry54 geboren in Pittsburgh, studeerde aan de Schola Cantorum Medio mei verschijnt het programma-overzicht Van Dag tot Dag! in Bazel bij de pioniers Eugen Dombois en ThoInformatie: Organisatie Oude Muziek, Postbus 734, 35oo AS Utrecht mas Binkley. Behalve als solist kennen we hem Telefoon:(o1o)34o9zr a1s lid van ensembles als The Musicians of Swanne Alley en The Parley of Instruments.

Té weinig muzieklieÍhebbers konden tijdens het Holland Festival Oude Muziek Utrecht ry92 getuige zijn van het optreden van John FleagleIoen deze, zichzelf begeleidend op de gotische harp, De Reis van Sint Brandaan ver'herkansing' in het kader tolkte. Vandaar deze van de serie Middeleeuwen & Renaissance. De legende van Brandaan de Zeevaarder is een van de populairste reisverhalen uit de Middeleeu-'

14


Barok > 5 concerten in de kleine zaal > i.s.m. Stichting Organisatie Oude Muziek > met stoelreservering > aanvang r4.3o:uirfi >abonnementfno,-165+fno,-/CJPenU-pas/roo,->lossekaartrf3o,-165+fzT,5olClPenU-pas/25,-

zondag 7 november

Ton Koopm an, klavecimbel Tini Mathot, klavecimbel

Bach Kunst der Fuge

zondag 5 december

S a r a hC u n n i n g h a m ,v i o l a d a g a m b a R i c h a r dC a m p b e l l ,v i o l a d a g a m b a R i c h a r d E g a r r ,k l a v e c i m b e l

Werkenvan Marais, Forqueray en Couperin

zondag 9 januari

Tragicomedia Douglas Nasr awi (tenor), Êrín Headly (víola d.a gamba, lirone), Andrew Lawrence-King (harp ), Stephen Stubbs (luít, gitaar, vihuela)

A Spanish Humour Werkenvano.a. Hume, Dowland, Lawes, Purcell, Mudarra, Milan, Ortiz en Hidalgo

zondag 6 februari

Ensemble Aurora Enrico Gatti, Odile Edouard (viool), Alain Gerweau (cello), Guido Moríni (cello) & Rossana Bertini, sopraan

LePenned'Amore Scarlatti Bella Madre, cantate Hándel Armida abbandonata. cantate Montéclair Morte de Lucrezia. cantate

zondag l mei

Kate Clark,traverso Makoto Akatsu, viool Asako Morikawa, viola da gamba N i c h o fa s Pa r l e , k l a v e c im b e I

WerkenvanC.Ph.E.Bach. Rameau,Couperin, Guillemainen Telemann

lan Nuchelmans

Cursus Barok > 5 bijeenkornsten, voorafgaand aan de concenen > aanvangr2.oo uuí > cursusgeld/75,-

Capitaselecta Jan Nuchelmans verzorgt ook dit seizoen een serie inleidingen die is gekoppeld aan een van de oude-muziekseries in de kleine zaal. Deze keer is de serie Barok aan de beurt. Bij de keuze van zijn onderwerpen laat Nuchelmans zich lei den door de programma's van de vijfconcerten. Maar de cursus beoogt meer te zijn dan een reeks gesproken programmatoelichtingen. Nuchelmans schetst het grotere geheel waaruit het bijbehorende concert een aspect belicht. Ook wordt aandacht besteed aan de culturele context, aan de uitvoeringspraktijk en aan het instrumentarium. Cursusleider )an Nuchelmans studeerde muziekwetenschap in Utrecht. Hij is als docent verbonden aan het Koninklijk Conservatorium en aan het Amsterdams Sweelinck Conservatorium. Voorts is hij als programmaleider verantwoordelijk voor de samenstelling van het Holland Festival Oude Muziek Utrecht en het Netwerkvoor Oude Muziek. De series Middeleeuwen & Renaissance (pagina r4), Klassiek Authentiek (pagina 16) en Barok maken deel uit van dit landelijke Netwerk.

Ton Koopman

Buffet De bijeenkomsten in het kader van de cursus beginnen om r2.oo uur en duren tot ca. rJ.Jo uur. Om rr.3o uur gaan de deuren van de foyer open. Hetbuffetis dan geopend. Voor aanvang van het concert kan men de meegebrachte lunch gebruiken. Ook dan is het buffet geopend.

15


KlassiekAuthentiek > 5 concertenin de ldeine zaal > i.s.m. Stichting OrganisatieOude Muziek > met stoelreservering> aanvang2o.r5 uul >abonnementf no,- 165+f no,- /CfPenU-paslf roo,->lossekaartrf 3o,- 165+f 27,5o lClPenlJ-pasf 25,-

vrijdag 15 oktober

L e sA d i e u x MaryUtiger,UrsulaBundies(viool),Hajo Báss(altvíool),NicholasSeIo(cello) & EricHoeprich.klannet

Haydn Strijkkrvartet Hob. I I I/32 Neukomm Klarinetkwinter Weber Grand Quintetto op. 34

maandag

Appónyi Kwartet Gottfried von d er G oIz, Petra Miille j an s (víool), Christian Goosses(altviool),Guido Larisch (cello) & Ulrich Fussenegger (contrabas), Bart van Oofi. (fortepiano)

SchubertQuaÍtettsatzD 7o3 SchubertFantasievoorviool en fortepianoD 934 SchubertKwintetD 667 'Forellencruintett'

zaterdag 29januari

S t a n fe y H o o g l a n d .f o r t e p i a n o

Werkenvan Dussek,Voriseken Schubert

vrijdag 25 februari

Turner Kwartet Aiessandro Moccia, Adrian Chamorro (víool), f ean Philippe Vasseur (altvíooll,Ageet Zweistra (cello)

BeethovenStriikkwaÍtetop. 59/l MendelssohnStÍijl&wartet

S a n f o r d S y l v a n ,ba rito n D a v i d B r e i t m a n ,f o r t e p i a n o

Schubert Die schóne Mtillerin

22 november

vrijdag 6 mei

Les Adieux is de naam die Beethoven gaf aan zijn Pianosonateop. 8ra, maar sinds r986 is het ook de naam van een trio dat zich heeft toegelegd op de muziek van de late rSde en de vroege rgde eeuw. Voor het openingsconcertvande serie I(assiek Authentiek is het ensemble uitgebreid rnet een violist en een klarinettist. Enc Hoepnch, die Vredenburg regelmatig aandoet als lid van het Orkest van de Achttiende Eeuw, speelt o.a. de klarinetpartif in het Kwintet van Sigismund Ritter von Neukomm, geboren in 1778te Salzburg en overledente Parijs in 1858. In Wenen studeerde Neukomm zeven iaar bi'i Haydn en hij gaf er ook nog pianoles aan Wolf-. gang Amadeus Mozart. Neukomm staatte boek als een overgangsfiguur tussen het Classicisme en de Romantiek. Ziin Klarinetkrvintet op. 8 stamtuit r8o9. Tweede in de rij ishet Appónyi KwarteL evenals LesAdieux opgericht in 1986. Hetkrrartet is genoemd naar graaf Appónyi, de Hongaarse edelman die Haydn introduceerde in de Weense 'Zur wahren Eintracht' en vrijmetselaarsloge aan wie de componist zijn strijkkwartetten opus 7r en74 opdroeg.Piècede résistancevan het programma, dat geheel uit werken van Franz Schubefi (1797-828) bestaat,is natuurlijk het fameuze Forellenkr,vintet. Een van de violisten bliift dan achter in de ldeedkamer, en fortepianist contrabassist [Jlrích Fussenegger Bartvan Oortvoegenzich bij het ensemble voor de bereidingvan deze in r8r9 gecreëerdemuzíkale visschotel. Stanley Hoogland heeft voor zijn fortepiano-recital werken van Schubert, Dussek en Vorisek uitgezocht. Franz Schubert behoeft geen nadere introductie; wel een paar woorden over de 'Dussek is an twee Boheemse componisten.

16

OD.12

D79s

unjustiy neglected composer', meldt The New Grove Dictionary of Music and Musicians, en Stanley Hoogland zal dit gezaghebbende naslagwerk desgewaagd zeker bijvallen. fan Ladislav Dussek lr76o-$tz) stamde uit een Boheems geslacht van muzikanten. Hij reisde door Europa, woonde en werkte onder andere in Parijs (waar hij werd voorgesteld aan Napoieonl) en Londen. Jan Vaclav Vorisek

leefde van ry9i tot 1825.Omdat men in Praag niet veel op had met de muziek van Beethoven, trok de Beethoven-bewonderaar naar Wenen om daar de kost te verdienen. Daar slaagde hij aardig in. Naast Beethoven was ook Schubert, met wie hij vriendschap sloot, van grote invloed op het werk van Vorisek. De leden van helTurner Kwartetkennen elkaar van hun activiteiten met het Ensemble Mosaïques van Christophe Coin. Maar ze komen elkaar ook tegen in allerlei andere ensembles, zoals The Amsterdam Baroque Orchestra, Hespèrion XX, het Orkest van de Parijse Opéra en het Ensemble Intercontemporain. De wens om ook in de intimiteit van de kleine bezetting de muziekhistorische uitvoeringspraktijk te beproeven, leidde tot de oprichting van het strijkkwartet dat is genoemd naar de beroemde Engelseromantische landschapsschilderWilliam Turner (r775-:'85t). 'Das

Wandern ist des Miillers Lust' - de serie I(assiek Authentiek wordt afgesloten met de uitvoering van Schuberts liedcyclus Die schóne Miillerin, in r8z3 gecomponeerd op gedichten van Wilhelm Miiller. De Amerikaanse bariton Sanfor d Sylvan w or dï begeleid door zi j n land genool Davíd Breitman. Sylvan en Breitman treden al vijftien jaar samen op. Wie denkt dat Sanford Sylvan dezelf<lezanger is die de rol van Chou En-Lai zong in Peter Sellars'enscenering van ]ohn Adams' opera Nixon in China, zit er niet naast.

€rF*.

Schubertiade


Barok & Klassiek > 9 concerten in de grote zaal > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur >abonnemenrf zr5,- 165+f zoo,- lCJPenU-pas/r8o,- >lossekaartvanaff 35,- 165+f 32,5o/CfPenU-pasf 25,-

zondag 3 oktober

F r e i b u r g e rB a r o c k o r c h e s t e r

Thomas Hengelbrock, díigent Andreas Staier,fortepí ano

Wagner Ouverture Der fliegende Hollànder Schumann Pianoconcert Mendelssohn A Midsummer Night's Dream, toneelmuziek

donderdag 28 oktober

F r e i b ur g e r B a r o c k o r c h e s t e r

Gustav Leonh ardt, dírígent

Muffat Sonatenr. z, uitArmonico tributo PurcellSuiteuit Love'sgoddesssurewasblind BachSinfoniauit CantateBWV4z BachConcertvoor3violen BWV ro64 RameauSuiteuit Dardanus

donderdag 25november

Orkest van de Achttiende Eeuw

FransBrtiggen,dírígent

Mozart Symfonienr. 33 Mozart Marsen SchubertSyrnfonienr. r

fordi Savall,dírígent

CanticaBeataeVirginis - Lofliederenop de Heilige MaagdMaria van GuerreÍo,VictoÍia, Comesen Monteverdi

maandag L a C a p e l l a R e i a ld e C a t a l u n y a 29november Hespèrion X X

vrijdag 10december

A c a d e m yo f A n c i e n t M u s i c C h o r u s A c a d e m yo f A n c i e n t M u s i c

Paul Goodwin, díigent Vocale solisten

Monteverdi Vespro della BeataVergine (16ro)

zondag 23 januari

A m s t e r d a m B a r o q u eO r c h e s t r a

Ton Koopman, dirígent

Mozart Ouverture Die EntÍiihrune aus dem Serail Mozart Symfonie nr.4o Mozart Symfoniem.39

donderdag 24 februari

A m s t e r d a m s eB a c h s oils t e n A m s t e r d a m B a r o q u eC h o i r

Ton Koopman, diigent Barbara Schlick, sopraan Michael Chance, altus Guy de Mey,tenor Klaus Mertens. bas

Telemann Der Tag des Gerichts, oratorium

vrijdag 18maart

A m s t e r d a m B a r o q u eO r c h e s t r a A m s t e r d a m B a r o q u eC h o i r

Ton Koopman, díngent Barbara Schlick, sopraan KaiWessel, alras Guy de Mey,tenor Klaus Mertens, bas

Bach Hohe Messe

maandag 28 maart

O r k e s tv a n d e A c h t t i e n d e E e u w G u l b e n k i a nK o o r L i s s a b o n

Frans Briiggen, dírígent Eua:)oanne Rodgers Gabríel: Luba Orgona sova Urí el: I ohn M ark Ainsley Adam:PerYollestad Raphael: Elke W ilm Schulte

Haydn Die Schópfung, oratorium

FransBraggen

lordi Savall

17


Con serv a to r i u m con ce rte n > 3 concerten in de grote zaal > o.a.v. Hogeschool voor de l(unsten Utrecht/Faculteit Muziek > wije plaatskeuze> aanvangzolsuuí > abonnemenï í lZ,So / 65+, CIP en U -pasf 25,- > lossekaartlf ry,5o I 65+, CIP en U-pas/ ro,-

woensdag 27 oktober

S y m f o n i eO r k e s t U t r e c h t s C o n s e r v a t o rui m

Robert CasteeIs,díngent Roiand I(uttig, dírígent Manuel Jouen,diigent Peter Ettrug Larsen, d.írígent

TakemitsuVision Mozart Pianoconcert I(V a67 Debussy f eux Zimmermann Dialoge,voor z piano's en groot orkest

maandag

S t r i j k o r k e s t& K a m e r o r k e s tU t r e c h t s C o n s er v a t o r iu m

Wiktor Liberm an, dirígent

21 februari

Van BreeAllegro voor4 strijkkrrartetten(versie voorstrijkorkest) PiiperZesAdagio'svoororkest StraussMetamorphosen voor2l solostrijkers SchubertSvmfonienr. q

maandag 2 mei

S y m f o n i eO r k e s t U t r e c h t s Conservatorium

Kenneth Montgomery, dírígent

Dvorák Symfonie nr. 7 'Dem Berg Vioolconcert Andenken eines Engeis' Ianácek Sinfonietta

'Het

lijkt wel een door de wol geverfd beroepsorkest' - opmerkingen van deze strekking leest en hoort men regelmatig wanneer een orkest bestaande uit conservatoriumstudenten, in Vredenburg een concert heeft gegeven.Afen 'Daar kuntoe wordt daar nog aan toegevoegd: nen de gearriveerde collega's nog een voorbeeld aan nemen.' Kortom, conservatoriumconcerten zijn heel vaak goed voor verwondering, bewondering en aangename opwinding. Er wordt vol overgave,zittend op het puntje van de stoel, gemusiceerd. Aile partituren zijn nieuw voor de aankomende beroepsmusici, dus voor slijtage of onverschilligheid hoeft niet te worden geConcerten door conservatorium-ensemblesbehoren tot het vaste programma van Vredenburg. De podiumbeurten van het Utrechts Conservatorium (en van het Koninklijk Conservatoríum; zíe pagina 4), vormen een mooie en' dierbare aanvulling op de concerten door de gevestigde s1'rnfonie-en kamerorkesten. Met de start van het nieuwe concertseizoen gaat het Utrechts Conservatorium ook een nieuwe tijd tegemoet. Begin 1993 beleefdehet UC immers een directie-wisseling.Ton Hartsuíkervertrok naar het Sweelinck Consewatorium in Amsterdam en zijn plaats werd ingenomen door Janny deJong, in de muziekwereld vooral bekend van haar werk voor de muziekafdeling van de Avro. Zij zal zeker vrede hebben met de drie programma's die nog vóór zij aantrad werden samengesteld voor de serie Conservatoriumconcerten van het seizoen ryy194. De drie programma's zijn immers even afwisselend als ambitieus - een pittige kluif voor de musici en voor de dirigenten. Over dirigenten gesproken:dat zijn er zes in totaai.Aan het eerste concert komen namelijk vier dirigenten te nas. vier aanstormende talenten vanhet Internationaal EótvósInstítuut. Dít instituut is in 1989 opgericht met ais doel jonge, getalenteerde dirigenten in staat te stellen een vewolg-

18

WíktorLiberman

studie te volgen waarin de muzikale training wordt gecombineerd met de ontwikkeling van kennis op diverse andere gebieden. De jonge 'maestro's' moeten zo beter voorbereid zíjn op de hoge eisen die heden ten dage aan dirigenten worden gesteld. Initiatiefnemer van het instituut is de Hongaarse dirigent en componist Peter Eótvós, die we vooral kennen als pleitbezorger van hedendaagsemuziek. Tijdens het tweede concert is het podium voor de strijkerselitevan het UC. Dirigent is de Russische violist Wiktor Líberman, diewe ook kennen als collega van |aap van Zweden in de functie van concertmeester van het l(oninldijk Concertgebouworkest. Liberman heeft al verschillende malen in Vredenburg voorbeeidige pÍestaties geleverd met de Utrechtse strijkinstrument-leerlingen. In het kader van het Willem Pijper-jaar worden de Zes Adagio's

KennethMontgomery

voor orkest uitgevoerd. ln ry94 wordt herdacht dat Pijper, wiens invloed op het Nederlandse muziekleven groot was, roo jaar geleden in Zeist werd geboren. Ook dirigent KennethMontgonLerysïelt zich een niet geringe opgave met het programma voor het derde en laatste concert in de serie. Zo is de prachtige, extatische Sinfonietta van Leos |anácek een meesterwerk dat voor elk orkest een technisch en artistiek waagstuk is. Tijdens dat concert klinkt ook het veel te weinig ge'Dem Andenken speelde Vioolconcert eines Engels', van Alban Berg (r885-r935).Berg schreef het concert in ry35 ter nagedachtenis van Manon Gropius, de veel te vroeg overleden dochter van Alma Mahler en Walter Gropius. De componist wist niet dat hij feiteliik ook zijn eigen requiem schreef. Op rr augustus voltooide Berg het werk, op z4 december overleed hij aan een bloedvergiftiging.


Symfon i sche BI aasmuzi ek > 4zondagmiddagconcertenin de grote zaal > i.s.m. KRO > met stoelreservering> aanvangr5.oo uur > abonnement f 6o.- > lossekaart f zo.-

zonoag 31 oktober

N a t i o n a a lJ e u g dH a r m o n i eO r k e s t H a r m o n i e - o r k e sTt i l b u r g s C o n s e r v a t or i u m |anCober,díngent

lkenek Traumsequenzen Berg I(ammerkonzert Mahler Symfonie nr. r'Titan'

zondag 30januari

K o n i n k l i j k eH a r m o n i e / T h o r n fan Cober,d.írígent

Bartók Concerl voor orkesr Kodály Dansen uit Galánta

zonoag 20 februari

T h e A m s t e r d a mW i n d O r c h e s t r a Heinz Friesen,díngent

Van Baaren Partita f . Andriessen Sinfonia I1 Fume H. Andriessen Miroir de Peine L. Andriessen Symfonie der Nederlanden

zondag 17april

H a r m o n i e - o r k e sSt t .M i c h a ë l / T h o r n Heinz Friesen,díigent

Een van de meest boeiendeen bloeiende onderdelen van het Nederlandse muziekleven wordt gevormd door de amateur-blaasmuziek. In naar schatting zooo blaasorkesten beleven enkele honderdduizenden lieÍhebbers een fantastische hobby. Daarbij is het fascinerend te zien en te horentotwelk een adembenemend niveau de Nederlandse toporkesten zijn gekomen. Ër is sprake van hoogstaand repertoire en een klankcultuur die menig professioneel symfonie-orkest jaloers maakt. Het harmonie-orkest is door de bezetting van hout (met klarinetten als vervangende instrumenten van de strijkers uit het symfonie-orkest), saxofoons, koper en slagwerkhet meest interessantvoor componisten en voor het geachte publiek.

eerste uitvoering van de Symfonie, die de naam 'Titan' draagt,vond plaatsop 3 juni 1889 te Boedapest.Het is een werk waarop iedere dirigent steeds weer een ander licht kan weroen. Dat bleek bijvoorbeeldtoen in februari jl. Bernard Haitink zijn'come back' maakte bij het I(oninklifk Concertgebouworkest, bij welke gelegenheid deze door de wo1 geverfde maestro weer andere accenten legde dan bij eerdere uitvoeringen. Vóór de parzevan dit openingsconcert muziek van twee andere Oostenrijkers: Ernst Krenek (r9oo-r99r) en Alban Berg (r885-r935).

Het Limburgse stadje Thorn is bekend ornzljn witte huizen, de r4de-eeuwse abdijkerk SintMichaël én om zijn twee voortreffelijke en vaak gelauwerdeharmonie-orkesten.|an Cober leidt de Konínklíjke HannoníefThonr. in werken van twee beroemde Hongaarsecomponisten. Dat is op de eersteplaats van Béla Bartók (r88r 1945) het Concert voor orkest, een indrukwekkend De Nederlandse harmonie-cultuur verdient een meesterwerk dat de componisltnry41 schreef. plaats in de ambiance van de concertzaal. De Hij woonde en werkte toen in de Verenigde Staplannen bestonden al langer, maar in het r6de ten, gevlucht voor het Nazi-geweld. De preseizoen komt het er dan eindelijk van: vier con- mière werd gegeven door het Boston certen in Vredenburg door harmonie-orkesten Symphony Orchestra onder leiding van Serge die behoren tot de Nederlandse top. Op het proKoussevitzky, die Bartók de opdracht voor het gÍamma 'serieuze' muziek waarnaar men met Concert had gegeven. aandacht én met genoegen luistert. Een verrijBartóks land- en tijdgenoot Zoltán Kodály kingvan het muziekaanbod van Vredenburg. (t882-ry67) woonde zeven jaren van zijn jeugd in het kleine plaatsje Galánta. Daar hoorde hij De serie wordt geopend door het Nationaal voor het eeíst 'oÍkestmuziek', gespeeld door Jeugd.Harmoníe Orkest enhet Hawnoníe-orkest een zigeunerorkest. Die muzikale herinnerinvan het Tílburgs Conservatorium. Met deze en- gen vormden de basis voor zijn in 1913gecomsembles durft dirigent fan Cober de uitdaging poneerde Dansen uit Galánta. aan om de Eerste Symfonie van Gustav Mahler Dirigent Heinz Friesen heeft voor het concert op het programma te zetten. De door het andere orkest uit Thorn, Harmoníe-or.(186o-19rr) kest St.Míchaë|, een Russisch programma samengesteld. Als eerste klinkt Luitenant I(ié, de toonzetting die Serge Prokoviev (r89r-r953) maakte voor de gelijknamige fi1m van regisseur Feinzimmer. Van dezelfde componist gaat ook de Cantate Alexander Nevslcy, een bewerking van de filmmuziek die Prokoviev schreefoo verzoel<van de beroemdeSergeEisenstein.Voorts horen we het Trompetconcèrt van Alexander Arutyunyan, een Armeens componist die in rgzo werd geboren. Muziek van Nederlandse comoonisten wordt uitgevoerd doorTheAmsterdamW ind Orchest ra. dat in i989 werd opgericht nadat een jaar eerder de Amsterdamse Politie Kapel werd opgeheven. Ex-leden van de APK. orofessionele musici en gevorderde conservàtoriumstudenten vonden elkaar in het nieuwe. orofessionele orkest. Behalvede Partita urn K""r van Baaren (19o6-197o), horen we werken van drie Andriessens:vader Hendrik (r892-r98r) en de zonenlurriaan (t9z) en Louis (1939)Andriessen.Van Louis Andriessen horen we de niet van humor gespeendeSymfonie der Nederlanden. Ie gaattenslotteniet voor je verdriet met de muziek mee. Prokoviev Luitenant Kijé, symfonische suite Arutyunyan Trompetconcert Prokoviev Cantate Alexander Nevsky

19


Kindervrienden > 8 zondagse series van 5 programma's in de kleine zaal > met stoelreserverins > voor kinderen vanaf6 jaar & hun ouders > abonnementf 6o,- > lossekaartlf 15,- > inclusief glaasjeranja

Professorconcert door:Mariusvan Paassen(píano,verteller ), feroenReuling (cello),PhilippeGraffin (víool) en actriceTamar Baruch

-/> J

Dromen O-verdag door actrice SuusBroekhuizen & 5 rnuzikanten Idee:Bernardvan Beurden ïranen met toeters door saxofoonkwartet Saxet Plus, acteurs en dansers Muziek: Bohuslav Martinu

W i l l e m B r e u k e rK o l l e k t i e f & Tobi Rix, toeterix R e p e l s t e e l t j ee n d e d r i e p l a n e t e n door De GlazenUi Tekst:f acquesWeijters Muziek: KerryWoodward Regie:Anne Haenen tekening: CeliaJ

Gelogen: we hebben een briefgeschreven naar H.M. de Koningin en haar gewaagd of het mogelijk is het jaar met een paar zondagen uit te breiden. Maar zover komt het wél nog eens, want het aantal series Kindervrienden gaat dit seizoen - $/egens succes natuurlijk - van zes naar acht. Hallo! Of er nu plaats is voor iedereenl Elke serie bestaat uit vijf verschillende programma's. Is dat leukl Dat is sprookjesachen de dríeplaneten,op tig leuk. Zoals Repelsteeltje het podium gebracht door De Glazen Ui. Dat zijn dezelf<leartiesten die jullie kennen van het operaatje Assepoester. Het stokoude sprookje' over Repelsteeltje is hypermodern gemaakt, zodat we met een ruimteschip van de ene naar de andere planeet kunnen reizen. Wat eten pianisten? Is vier snaren niet een beetje weinig voor een viooll Dit soort rare vragen stelt de Professor, die de muziekuitlegtvan heI Pr ofessorconcert. Eigenlljk hoef j e de muziek van Mozart. Beethoven, Bach en Schumann niet uit te leggen, want die spreekt voor zichzelf. Maar het scheelt wel, zeker als zo'n echte'(l) orofessor dat doet. Èt *as eetts een verdrietige prinses. En tegeliikertijd waren er Pierrot en Harlequino die smoor waïen op de prinses. Waarom is ze dan toch verdrietigl Dat hoor je wanneer saxofoonkwartet Sax et Plus met actrice Doret Cornelissen en acteur/danser Gertjen van der Velden naar Vredenburg komen. De muziek is van Bohuslav Martinu, geschreven voor piano, maar door Adri van Velsen bewerkt voor saxofoons. Tr anen rnettoeters. Hoe schrijf je onmidelijkl Of fotuill Wat is een fotuil eigenliikl Bernard van Beurden zal het wel weten, want die weet veel van wat kinderen

20

plezier doet of juist verdriet. Daarom maakt hij al zo lang van die prachtige programma's. Bernard gaat trouwens geen dictee geven. Nee, hij heeft een verhaal bedacht oveÍ een kind dat 's nachts in haar overdag echt meemaakt wat dromen gebeurt. Slaapik ofben ik wakker, ofteweI: Drornen Overd.ag. Van slapen komt niets wanneeÍ het Wíllem Breuker Kollektíefinhuís is. Die houden van pittig en niet al te zachtjes spelen. Willem Breuker kan heel goed boos kijken, maar dat komt van dat harde blazen in de saxofoon of de klarinet. Hij brengt behalve zijn orkest nog een speciale gast mee: Tobí Ríx, een muzikale clown die zijn eigen instrument heeft gebouwd, een toeterix. Dat is een soort knijporgeltfe van autotoeters uit het jaar nul. fe weet niet wat je ziet, je gelooft niet wat je hoort. Nou, dag hoor.

> Kinderwiendenr,3, 5en 7 beginnenom rr.oo uur > Kinderwienden2,4, 6 en 8 beginnenom r4.1.ol:rtt Letgoedopbíj hetinvullenvon hetBestelformulíer oppagrna49.

Kindervrienden 7 - 2 26 september 24 oktober 12 december 27 februari 17april

Professorconcert DromenOverdag Tranen met Toeters Breuker Kollektief Repelsteeltie

3 oktober 14november 30 januari 20 maart 15mei

Kindervrienden Professorconcert BreukerKollektief DromenOverdag Tranen met Toeters Repelsteeltie

3 - 4

Kindervrienden 5 - 6

Tobi Rix

17 oktober 28 november 23 januari 13 maart 24 april

Professorconcert Breuker Kollelitief DromenOverdag TranenmetToeters Repelsteeltie

31 oktober 16 januari 20 februari 27 maart 8 mei

Kindervrienden DromenOverdag Tranen met Toeters Professorconcert Breuker Kollektief Repelsteeltie

7- 8


Koff ieconcerten > ro concerten in de grote zaal > met stoelreservering > aanvang r2.o ouur (z januari: rr.oo uur) > gratis kopje koffie vóór het concert > gratis programmablad > gratis crèche voor kinderen van ztlm6 > abonnemenrf 9o, > lossekaartlf r5,-

jaar

zondag 10 oktober

G u i l d h a l lS t r i n g E n s e m b l e

M arionVerbruggen,blokfluit

Hándel Concertogrossoop. 6/ro Pachelbel Canon & Fuga Telemann Blokfl uitconcert in C Walton Twee delen uit Henri V C. Ph. E. Bach SymfonieWq r8z/z

zondag 31 oktober

Combattimento ConsortAmsterdam

o.l.v. |anWillem de Vriend M arieke Schneemann, fluít

Quantz Fluitconcert in D Bach Musikalisches Opfer

zondag 14 november

F l u i t ,h a r p e ne n p i a n o ' s

EleonorePame1jer, fluít ErnestineStoop& fet Sprenkels,hary Wynekefordans& Leovan Doeselaar,píano

DebussyPréludeà l'après-midid'un faune RavelRhapsodieEspagnole TsoupakiOrphic Fields McPheeBalineseCeremonialMusic

zondag 12december

K o o r C a p e ll a S t . - P e t e r s b u r g

Wladislaw Chernus j enko, díigent

Kerstliederenuit de Russisch-Orthodoxe traditie en volksliederen

zondag 2 januarí 11.00uur!

N e d e r l a n d sB l a z e r sE n s e m b l e

Nieuwiaarsconcert Programma:vooru eenvïaag,vooronsook!

zondag 30 januari

l l G i a r d i n oA r m o n i c o

Werken vanVivaldi

zondag 13 februari

N i e u w S i n f o n i e t t aA m s t e r d a m

Lev Markiz, dírígent Bart Schneemann,hobo Harmen de Boer, klarínet lacob Slagter,hoom Ronald Karten,;lagoÍ

BeethovenFugauit Strijklcrvartet op. 59/l (versievoor strijkorkest) Mozart Sinfoniaconcertantevoora blazersen orkestKV z97b Beethoven/MahlerStriikkwartetop.95 (bewerktvoor strijkorkest)

zondag 27 maart

C a p e l l a5 t . - P e t e r s b u r gK a m e r o r k e s t

WladislawChernusjenko, dírígent MasjaSkrjabin,uiool

Schnittke Suite in oude still Vivaldi Vioolconcert in e Tsjaikovsky Serenadevoor strijkers

zondag 17april

Amati Ensemble

o.l.v.Gil Sharon

Spohr Octetin E Mozart Kwintet KVao6

zondag l mei

S a f r i P e r c u s s i o nD u o

Uffe Safri& Morten Friis, slagwerk

Werken van Mendelssohn, Bach, Chopin, Reich, Koppel en Miki

Geenslappe koffie Het samenstellen van de serie Koffieconcerten is een inspirerende bezigheid: vanwege de artistieke aspecten, maar ook omdat de concerten elk seizoen weer goed zljnvoor volle zalen en een ontspannen'zondagse'stemming. De grote belangstelling voor de Koffieconcerten is eenvoudig te verklaren. Op de eerste plaats is de kwaliteitvan het gebodene voortreffelijk - om in koffie-termen te spreken: geen slappe koffie.

De Koffieconcerten van Vredenburg zljn dan 'afdankertjes' ook geen of tweede garnituur. Vanzelfsprekend zijn ook dag en tijdstip van de Koffieconcerten voor veel muziekliefhebbers extra aantrekkelijk. En dat men al dat moois voor een buitengewoon vriendelijke prijs kan genieten, is natuurlijk ook meer dan een bijkomstigheid. E c h t ec o n c e r t e n Over één punt mag geen misverstand bestaan: ook bij Koffieconcerten is het begonnen om de muziek. Dat betekent onder andere dat ouders van jonge kinderen zích v66r hun gang naar Vredenburg moeten afvragen ofhun dochter of zoon we1toe is aan een uur stilzitten en luiste-

ren naar levende muziekwaar je niet doorheen mag praten of ritselen. De informele sfeer is een van de charmes van een Koffieconcert, maar voor musici en bezoekers zijn et gtenzen aan de aanvaardbaarheid van opdringerige geluiden uit de zaal. Wanneer een jeugdige concertbezoeker op hinderlijke wijze duidelijk maakt dat zij of hij genoeg heeft van de muziek, is het aan de ouders om verstandig op te treden. C r è c h e :d e r e g e l s v a n h e t s p e l De leeftijdsgrenzen van respectievelijk z en 6 jaar voor de crèche zijn onverbiddelijk. Ze zijn niet willekeurig vastgesteld, maar vanuit de overweging dat de beschikbare accommodatie en de crècheleiding kinderen van 2 llm 6 jaar goed kunnen opvangen. Brengt u de crècheleiding niet in verlegenheid door de ieeftijdsgrenzen te negeren; zli heeft de opdracht de regels van het spel strikt toe te passen.

21


Compact Discs ) exclusief voor houders van een serie-abonnernenl 1993| 94 ) f 75,- per setvan 6 cd's (niet los verkriigbaar)

In combinatie met een abonnement op een van de series uit het Seizoenprogramma kunt u ook intekenen op een serie van 6 compact discs (DDD). Dat is een extra voordeel van een abonnement! Opnamen en uitgave van de cd-set vinden plaats onder verantwoordeliikàeid van het Nederlands Impresariaat. De prijs is buitengewoon aantreld<elijk. U betaalt tenslotte maar f n,5o per cd, terwijl het geen oude maar kersverseopnamen zijn.

De uitvoerenden zijn Nederlandse en buitenlandse musici die regelmatig in de kamermuziekseries van de Nederlandse concertpodia optreden. Bij de samenstelling van het repertoire is voornamelijk gekozen voor hoogtepunten uit de klassieke en romantische literatuur voor kleine bezettingen. Enfin, de namen van de uitvoerenden en van de componisten/werken spreken voor de regelmatige bezoeker van Vredenburg voor zichzelf.

Awid Engegard,Heinz Oberdorfer(víool),FerdinandErblich (alwíool), StefanMetz (cello) Grieg Strijkkw afier op.z7 Schumana Strij kkwartet op. 4 r/ r

PaulineOostemíik(hobo),Marin Mars (viool),Susannevan Els(altviool), |an Insinger (cello), DavidKuyken(píano) LoeffierRapsodievoorhobo,altvioolen piano SchumannPianokwintetop.47

Bach/Busoni Prelude en fuga BWV 532 Fauré Nocturne nr. rr Meinders Hommage à Fauré Strauss/Meinders Rosenkavalier-Suite Prokoviev Drie delen uit Cinderella Rachmaninov/Meinders Drie Liederen

Václav Remes, Vlastímil HoIek (víool),losefKlusonlalruigoll, Michael Kanka (cello) fanácek Strijkkwartet nr. I Janácek Stdjkkwartet nr. z ' I n t i e m e B r i e v e n '

Gil Sharon, Rodica Daniela Ciocoiu (víool),GeorgHaag (alwiool), Catalinllea-Meíer (cello),jeanSassen(contrabas),RayrnondDelnoye(fluít), Peter Stuyvers (hobo), I an Cober (klarínet), |ulia Heirich, Theo Schoonbrood (hoom), Pierre Kerremans (fagot)

Mozart DivertimentoKV lt+ SpohrGrandNonettoop.Jr

RonaldHoogeveen,Rami Koch (víool),Zoltan Benyacs(alwíool), HenkLambooy(cello) Moeart Klarinetkwintet KV 58r BrahmsKlarinetkwintetop. rr5

22

Wordt Vriend van Vredenbu rg Als abonnementhouder levert u een onontbeerlijke bijdrage aan de artistiekeen zakelijke'fundamenten' van Vredenburg. Maar u kunt meer doen, en wel door u aan te sluiten bij de Vrienden van Vredenburg. De Stichting Vrienden van Vredenburg beheert de gelden die worden bijeengebracht door indi viduele muzieklieÍhebbers en daarnaast door bedrijven en instellingen die het doen en laten van Vredenburg willen ondersteunen. De fondsen van de Stichting worden niet gebruikt om gaten in de begroting te stoppen. De Vrienden treden niet op als plaatsvervangersvan de overheid, die - zo vindt het bestuur - de voorwaarden moet scheppen voor een veelzijdig cultureel leven. D e d e r d ez a a l Het bestuur van de Stichting treedt o.a. op als bemiddelaar tussen sponsors en Vredenburg. De komende jarenzal veel tijd en energie worden geïnvesteerd in het verzamelen van gelden voor een nieuwe, derde concertzaal in Vredenburg. De plannen daarvoor worden, voornamelijk nog achter de schermen, ontwikkeld. Het is wellicht nog een lange weg naar die derde zaal. Maar het is wel een zaak die veel inspanningen waard is. Een derde, middelgrote concertzaal zal een grote aanwinst betekenen voor het muziekleven. Zeker is ook dat de hulo van de Vrienden bij het realiseren van de zail onontbeerlijk zal ziin. Wat hebt u aan uw Vriendschap? Voegt u zich bij de Vrienden, dan steunt u een ideaal: het beleid van Vredenburg om de meest spraakmakende concertzaal van Nederland te blijven. Maar uw wiendschap wordt toch beloond. Als Vriend van Vredenburg bent u in de loop van het seizoen in elk geval te gast bij een aantal speciale Vriendenconcerten. V r i e n d e n p r i j s/: 5 0 , Voor een bijdragevan f 5o,- mag u zich in het seizoen 19%194 Vriend vaà Vredenburg noemen. Uiteraard ontvangt u ook de Maandagenda van Vredenburg (voor zover u die niet al als serie-abonneeontvangt). Aanmelding Meldt u aan met behulp van het Bestelformulier op pagina 49. Vredenbu(g zoÍgI er voor dat uw Vriendenbijdrage wordt overgemaakt naar de penningmeester van de Stichting.


Extra (voordel ig) Abonnernent > 3 concerten in de grote zaal > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur > abonnement "f gS,- > slcchts/ 65,- in cornbinatic met een abonnerncnt op eer v:l1tcleairclcr,,. seriesr-ritcit-.2r. lrrorlr iLi't > lossekaartlf 4o,-

donderdag 6 januari

R o t t e r d a m sP h i l h a r m o n i s c hO r k e s t ValeryGergjev,díngent GraceBumbry, rnezzosopraan

Berlioz Les Troyens, opera (hoogtepunten) Wagner Gótterdámmerun g, opera (hoogtepunten)

woensdag 20 april

O r c h e s t r eN a t i o n a l d e L i l l e Casadesus, dírígent Iean-Claude

Schubert Symfonie nr. 8 'Onvoltooide' Beethoven Symfonie nr. 6 'Pastorale'

maandag 20juni

KoninklijkConcertgebouworkest RiccardoChailly,díngent

Holland Festival Concert

geboren te Parijs in Jean-Claud.eCasad.esus, 1935,is een telg uit een beroemd Frans muzikaal geslacht. De wat oudere muzieldiefhebber herinnert zich ongetwijfeld pianist Robert Casadesus. Dirigent |ean-Claude Casadesus studeerde bij onder anderen Pierre Dervaux en Pierre Boulez. Hij dirigeerde orkesten in Europa, de Verenigde Statenen fapan. Sinds 1976 is hij chefdirigent van heI OrchestreNational de Lille,metwelkensemble hij al een concertgaf in het Amsterdamse Concertgebouw. Dit voortreffelijke orkest heeft twee hoogtepunten uit de s1'rnfonische literatuur op het programma gezet. Voor de pauze horen we de Onvoltooide Symfonie van Fra'nz Schubert (t797-fi281, na de pauze de Pastorale van Ludwig van Beethoven Q77o-1827). Het Extra Abonnement beleeft een welluidende finaie met een concert door het Koninklijk Concertgeb ouworkestondet Ieiding van zijn ltaliaanse chefdirígenï Riccard.oChaílly. Het wordt zonder twijfel een feestelijke finale, want het is een herhaling van het zogenaamdeRAl-concert dat traditioneel deel uitmaakt van het Holland Festival.En bij een ensemble als het I(oninklijk Concertgebouworkestis ook een herhaling a1tijd weer een unieke muzikale gebeurtenis.

t

L

reld ook toegejuicht als operadirigent.Voor het concert op Driekoningendag 1994 heeft liet Rotterdams Philharmonisch Orkest nóg een beroemdheid weten te engageren: de Ameri kaansemezzosopraan GraceBumbry. Geen belangrijk operahuis,van de Scalate Milaan tot de Newyorkse Met, of zij heeft er wel triomfen gevierd. Het pÍogramma vermeldt hoogtepunten uit twee opera's, te weten Les Troyens van Hector Berlioz (r8o1-r869) en Gótterdámmerung van Richard Wagner (r8r3-1883).

GraceBumbry

Eenzw aargewícht-sene voor eenlíchtgewícht-príjs, dat is de formule die sinds het rode seizoenvan Vredenburg wordt ingelrrld bij de samenstelling van het Extra Abonnement. De lichtgewicht-prijs geldt voor wie een abonnement op deze serie combineert met een abonnement oo een van de andere series die in dit SeizoenprogÍamma worden aangeboden. Aan de kop en de staart van deze cyclus spelen twee ensembles die de internationale faam van

de Nederlandse orkestcultuur uitmaken. Het Rotterd.amsPhilhannonísch Orkestheeft die status in de iongste seizoenen verworven. De uit St.-Petersburg aÍkomstige dirigent VaIery Gergjevdroeg daaraan in niet geringe mate bij. Gergjev heeft zich een meester getoond in het Russischerepertoire en heeft o.a. een lans gebroken voor de symfonieën van Sjostakovitsj. Daarnaast wordt deze onwaarschiinliik energieke en bevlogen kunstenaar over de hele we-

Riccardc Chailly

z3


/Vederlands besteorkestenspelen in Vredenburg

Eenbevoorrechtepositie Welke andere Nederlandse concertzaal kan 's zich erop beroepen lands beste orkesten met grote regelmaat in huis te hebben? Vredenburg neemt (ook) in dit opzicht een bevoorrechte. positie in, te meer daar deze orkesten ook internationaal hoog staan aangeschreven. De reputatie van onze symfonie-orkesten reikt tot ver over de grenzen. Buitenlandse tournees, radio- en teievisieprodukties en natuurlijk grammofoonplaat en compact disc hebben de Nederlandse orkestcultuur uitgedragen tot in alle uithoeken van de wereld. H u i s o r k e s t en In het seizoen rygslg4rnagYredenburg weer Nederlands beste orkesten tot ziin huisorkesten rekenen. Dat zijn op de eerste plaats de orkesten uit de Randstad: > KoninklijkConcertgebouworkest > NederlandsKamerorkest > NederlandsPhilharmonischOrkest > Residentie Orkest > RotterdamsPhilharmonischOrkest Dank zij de samenwerking metverschillende zendgemachtigden horen daar ook de omroepensemblesbij: > Radio Filharmonisch Orkest > Radio Ibmerorkest > Radio Symfonie Orkest > Groot Omroepkoor O v e r v l o e d i ga a n b o d e n g r o t e v a r i a t i e 'symfonische' aanbod van Vredenburg is Het zonder meer overvloedig. En zeer gevarieerd! Elke serie heeft haar eigen aantrekkingskracht. Die wordt bepaald door het programma, door de dirigenten en solisten, door de dag en het tijdstip waarop de concerten plaatsvinden of door een combinatie van deze elementen. Goedekeuze Misschien ziet u in één oogopslag welke serie voor u is gemaakt. Het is ook niet ondenkbaar dat u een paar keer heen en weer moet bladeren voordat u een beslissing neemt. Zéker is dat u een goede keuze maakt, want in alle gevallen bent u verzekerd van een seizoen symfonische muziek op het hoogste niveau.

6 cd'svoor f 75,E x cul s i e fv o o r a b o n n e e s Orlando Kwartet, Giotto Ensemble, Frédéric Meinders, Prazák Kwartet, Amati Ensembleen Raphael Kwartet& facques Meertens Zíepagtnazz

24

Jevgeni Svetlanov

P r o g r a m m a b o e k j e2 0 % g o e d k o p e r Neem een abonnement op de programmaboekjes bij uw Orkestenserie. U betaaltdan/2,5o in plaatsvanl3,- perboekje. U kunt kiezen uit twee soortên abonnementen op de programmaboekjes: > programmabonnen: voor aanvang van elk concert haalt u, tegen afgifte van een bon, uw programmaboekje afbij de verkoopstand. > programma's per post: u ontvangt uw programmaboekje steedseen paar dagen voor elk concert per post in huis; vanwege de verzendkosten bent u iets duurder uit. Deze service kunnen wij u aanbieden bij Orkestenseriesr, z er'J, en de series Romantisch Pianoconcert, ZondagMatinee en Zondagavond HalfAcht.

U i t & T h u i s B u s s e r v i c eb i j O r k e s t e n s e r i e1 Abonnees van Orkestenserie r kunnen gebruik maken van de vertrouwde Uit & Thuis Busservice, tegen betaling van de speciale abonnementsprijs. Voorwaarde is dat men woonachtig is in de provincie Utrecht, maar buiten de gemeente Utrecht. Ruim vóór het eerste concefi in deze serie wordt een gedetailleerde dienstregeling met vermelding van opstapplaatsentoegestuurd. lnformatie overde Uit qThuis Busservíce: Antoine Croné, publiekscontacten l o J o 3 1 4 34 4 .


Orkestense rie 1 > 9 concerten in de grote zaal > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur reedsabonnementenverkocht aa,nUít qThuís-abonnees > voordezesenezíjnvóór hetverschijnenvanhetSeízoenprogr&lnma > a b o n n e m e n t f z o o , - 1 6 5 + f r y o , - / C l P e n U - p a s f 1 6 o , - > m e t U i t & T h u i s B u s s e w i c ef z z o , > losse kaart vanaf f 35,- I 65+f 32,5o I CJP enU-pas f 25,-

R e s i d e n t i eO r k e s t

|evgeni Svetlanov, dírígent Eli sabeth Leonskaja,píano

Glinka Symfoniein D Tsiaikovsky Concertfantasie, voor piano en orkest Taneyev Symfonie nr.4

zaterdag 30 oktober

R a d i oK a m e r o r k e s t

Heinz Holliger, d.íigent Maurice Bourgue,hobo i.s.m.Veronica

StraussMetamorphosen Strauss Hoboconcert Schubert Symfonie nr. 5

dinsdag 23 november

R e s i d e n t i eO r k e s t

|evgeni Svetlanov, dírígent

Mahler Symfonie nr. 9

donderdag 23 december

R a d i oS y m f o n i eO r k e s t

Andrei Boreyko, díngent Valentin Zhttk,víool i.s.m.Veroníca

Tsiaikovsky Capriccio Italien L'vov Vioolconcert Glazoenov Symfonie nr. 8

zaterdag 22januari

R a d i oK a m e r o r k e s t

Arnold Óstman, dírígent Emma f ohnson,klarínet i.s.m.MCO

Kraus Symphonie funèbre Crusell Klarinetconcert nr. l Berwald Sinfonie sérieuse

maandag 2B februari

N e d e r l a n d sP h i l h a r m o n i s cO h rkest

H artmut H aen chen, d.írígent Igor Oistralch, uiool

Lalo Symphonie Espagnole, voor viool en orkest Strauss Also sprach Zarathustra

vrijdag 25 maart

K o ni n k l i j k C o n c e r t g e b o u w o r k e s t C o l l e g i u mV o c a l eG e n t

Philippe Herreweghe, dírígent Bachfohannes-Passion Howard Crook , tenorf Evangelist Peter l(ooy, basI Chnstus Christiane O eIze,sopraan Anton Scharinger,bas

zaterdag 14mei

h rkest N e d e r l a n d sP h i l h a r m o n i s c O

Vassili Sinaiskí, dírígent lanos Starker,callo

Debussy Prélude à l'après-midi d'un faune Saint-SaënsCelloconcert nr. r Bartók Celloconcert (bewerking van Altvioolconcert) Ibdály Dansen uit Galánta

vrijdag 10juni

N e d e r l a n d sP h i l h a r m o n i s c hO r k e s t

Vassili Sinaiski, d.íigent |aap van Zweden,viool

Wagenaar OuvertuÍe De Getemde Feeks Mendelssohn Vioolconcert 'Pathétique' Tsiaikovsky Symfonie nr. 6

maandag 1 1 oktober

> Een abonnement op de 9 programmaboekjesvan Orkestenserietkost f zz,5o >Yoor f 32,5oontvangt u de boekjeseen paar dagenvoor elk concertper post

VassiliSinaiski

Jaap van Zweden

25


Orkestenserie 2 > 9 concerten in de grote zaal > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uuÍ >abonnemenrfzoo,-165+fryo,-/CfPenU-pasf:6o,->lossekaartvana{f35,-165+f3z,5o/C}PenU-pasfz5,-

donderdag 7 oktober

R o t t e r d a m sP h i l h a r m o n i s c hO r k e s t

|ukka Pekka SaÍaste,dírígent Iames Crabb. accordeon

Sibelius Pohjola's Dochter Nordheim Spur, voor accordeon en orkest Beethoven Symfonie nr. z

vrijdag 29 oktober

h rkest N e d e r l a n d sP h i l h a r m o n i s c O

Ken-Ichiro Kobayashi, dirígent PieterWispelwey, cello

Glinka Ouverture Ruslan en Ludmilla Tsjaikovsky Andante Cantabile, voor cello en orkest Arensky Chant Triste, voor cello en orkest Tsiaikovsky Pezzo Capriccio, voor cello en orkest Rimsky-Korsakov Sheherazade

H artmut H aen chen, díigent Leon Berendse,fuit

WagnerSiegfried-Idyli ReineckeFluitconcert StraussMetamorphosen

NederlandsKamerorkest woensdag 15december

maandag 3 januari

h rkest N e d e r l a n d sP h i l h a r m o n i s c O T o o nk u n s t k o o r A m s t e r d a m

H artmut H aen chen, dingent Alexandra Coku, sopraan Hebe Dijkstra, ah Hubert Delamb oye, tenor Romain Bischoff, bas

Beethoven Ouverture Egmont Beethoven Ah Perfido, scène en aria voor sopraan en orkest Beethoven Symfonie nr. 9, met slotkoor 'Ode an die Freude'

donderdag 17 februari

R e s i d e n t i eO r k e s t

Iean-BernardPommier, dírígent BlancaUrlbe, píano

Beethoven Pianoconcert nr. 2 Bruckner Symfonie nr. 3,

vrijdag t apnt

N e d e r l a n d sK a m e r o r k e s t

H artmut Haen chen, díngent Vera Beths,víool

Martin Polyptique, voor viooi en orkest Haydn Die sieben letzten Worte unseres Erlósers

donderdag 5 mei

K o ni n k l i j k C o n c e r t g e b o u w o r k e s t

|ean Fournet, d.íigent Peter Masseurs,tr ompet

DebussyTussenspelen uit Pelléaset Mélisande TomasiTrompetconcert BerliozSymphoniefantastique

maandag 30 mei

h rkest N e d e r l a n d sP h i l h a r m o n i s cO

James DePrei st, dírígent Bella D avidovi ch, píano

Chopin Pianoconcert nr. r Diepenbrock Lydische Nacht StravinslcyVuuwogel- Suite

zondag 19juni

R e s i d e n t i eO r k e s t

Ievgeni Svetlanov, dírígent

Bruckner Symfonienr.8

> Een abonnement op de 9 programmaboekjesvan Orkestenseriezkostf zz,5o >Yoor f 32,5oontvangt u de boekieseen paar dagenvoor elk concertper post

Hartmut Haenchen

26

Ken-lchiro Kobayashí


Orkestenserie 3 > 9_concerten in de grote zaal > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur (5 juni: r5.oo uur) >abonnementfzoo,- 165+f ryo,-/cfpenu-pas;f 16o,- >lossekaartva" f -f ís,- 165+f 32,5o/cfpenu-pas-f 25,-

donderdag 14 oktober

R a d i o F i l h a r m o n i s c hO r k e s t

Edo de Waart, d.írígent Ronald Hoogev een, víool Floris Mijnders, cello Maarten Dekkers,hobo Johan Steinmann,fagot í.s.m.Tros

Haydn Sinfonia concertante, voor viool, cello, hobo, fagot en orkest Mahler Symfonie nr. r

donderdag 4 november

N e d e r l a n d sP h i l h a r m o n i s c hO r k e s t

GerardOskamp,d.írtgent EmmyYerhey,víool

M.oessorgskyNacht op de kale berg Glazoenov Vioolconcert Sibelius Symfonie nr. z

woensdag 8 december

N e d e r l a n d sP h i l h a r m o n i s c hO r k e s t

Vassili Sinaiski, dírigent Julian Lloyd W ebber, cello

H. AndriessenRicercare SiostakovitsiCelloconcertnr. r BrucknerSymfoniein d'Nullte'

dinsdag 4 januari

N e d e r l a n d sP h i l h a r m o n i s c hO r k e s t Toonkunstkoor Amsterdam

HaÍtmut Haen chen, dírígent Alexandra Coku,sopraan Hebe Dijkstra, alt Hubert Delamboye, tenor Romain Bischoff, bas

Beethoven Ouverture Beethoven Ah Perfido, concertaria voor sopraan en orkest Beethoven Symfonie nr. 9, met slotkoor 'Ode an die Freude'

zaterdag 5 februari

R a d i oK a m e r o r k e s t

Heinrich Schiff, d.írígent StephenHough,píano í.s.m.Veroníca

Mozart Symfonie nr. 3r 'Parijse' Hummel Pianoconcert in a Beethoven Symfonie nr. 5

maandag 14maart

R e s i d e n t i eO r k e s t

fanos Fiirst, dírígent Stephen Hough,píano

Haydn Symfonie nr.48 'Maria Theresia' Grieg Pianoconcert Dvorák Swnfonie nr. 6

zaterdag 2 april

R e s i d e n t i eO r k e s t M o z a r t c h o rL i n z

FranzWelser-MósL,dírígent BachMattháus-passion BarbaraBonney,sopraen BernardaFink, alt Kurt Azesberger,tenor/ Evangelíst OliverWidmer. bas/ Chnstus tenor/ aría's f ohn Mark Ain s7ey, Wout Oosterkamp,bas/ aia's

vrijdag 22 april

K o n i n k l i j kC o n c e r t g e b o u w o r k e s t

Riccardo ChaiIIy, d.írigent

Mahler Syrnfonienr. 7

zondag 5 juni 15.00uur!

R o t t e r d a m sP h i l h a r m o n i s c hO r k e s t

H artmut H aen chen, díigent Christiane Oelze, sopraan

Haydn Symfoniem. zz Mozart Bella mia fiamma, concertaria KV szS Mahler Symfonie nr.4

> Een ab-onnement op de 9 programmaboekjes van Orkestenserie kost zz,5o 3 f >Yoor f 32,5oontvangt u de boekjes een paar dagen voor elk concért per post

Emmy Verhey

Edo de Waart

27


Romanti sch Pia noconcert > 9 concerten in de grote zaal > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur > a b o n n e m e n t f z o o , - 1 6 5 + f r y o , - / C f P e n U - p a s / 1 6 o , - > l o s s e k a a r t v a n af f 3 5 , - 1 6 5 + f S z , 5 o l C l P e n U - p a s f 2 5 , -

zaterdag 2 oktober

F r e i b u r g e rB a r o c k o r c h e s t e r

Thomas Hengelbrock, dírígent Andreas Staíer,fortepíano

Wagner Ouverture Der fliegende Hollànder Schumann Pianoconcert Mendelssohn A Midsummer Night's Dream, toneelmuziek

donderdag 16december

Symfonie-orkestvan St.-Petersburg

Alexander Dimitriev, dírígent Hélène Grimaud,píano

Moessorgsky Nacht op de kale berg Strauss Burlesque voor piano en orkest Rachmaninov Symfonische Dansen

zaterdag 15 januari

R e s i d e n t i eO r k e s t

Vassili Sinaiskí, d.írigent Naum Grubert, piano

Beethoven Ouverture Leonore II Rachmaninov Pianoconcert nr. z Beethoven Svmfonie nr. s

vrijdag 28januari

R a d i oS y m f o n i eO r k e s t

PavelKogan, dirigent BarryDotglas,píano i.s.m.Tros

Rachmaninov Pianoconcert nr. r Sjostakovitsj Symfonie nr. 8

vrijdag 1I februari

R a d i oK a m e r o r k e s t

Hans Zender,dirígent Grigory SokoTov,píano í.s.m.MCO

Schumann Ouverhrre, Scherzo en Finale Beethoven Pianoconcert nr. r Debussy/Zender Cinq Préludes

zaterdag 19maart

R o t t e r d a m sP h i l h a r m o n i s c hO r k e s t

Kurt Sanderlin g, dírígent ElissoWirsaladze. píano

Von Weber Ouverture Preciosa Mozart Pianoconcert KV 453 Brahms Svmfonie nr. r

dinsdag 26 april

R e s i d e n t i eO r k e s t

f evgeni Svetlanov, d.írígent Peter Donohoe,píano

Brahms Pianoconcert nr. r Brahms Svmfonie nr. r

woensdag ll mei

N e d e r l a n d sK a m e r o r k e s t

Philippe Entremont, díigent, piano SïefanYladar, píano

Mozart SerenataNotturna KVz39 Mozart Concert voor z piano's Ibert Divertissement Saint-SaënsCarnaval des Animarx

zaterdag 4 juni

R e s i d e n t i eO r k e s t

f evgeni Svetlanov, dirigent leffrey SíegeT,piano

Bernstein Ouverture Candide Gershwin Pianoconcert Franck Psyché Ravel Daphnis et Chloé, Suite nr. z

> Een abonnement op de 9 programmaboekjes van de serie Romantisch Pianoconcertkostf zz,5o >Yoor f 32,5oonwangt u de boekjes een paar dagen voor elk concert per post

Jevgeni Svetlanov

2a

HélèneGrimaud


Zondag Matinee > 9_zondagmiddagconcerten in de grote zaal > met stoelreservering > aanvang r5.oo uur >abonnementf zoo,- 165+f ryo,- lcfpenu-pas/r6o,>lossekaarrvanáf-f y,- 165+f 32,5o/cfpen u-pasf 25,_

zondag 10 oktober

N e d e r l a n d sP h i l h a r m o n i s c hO r k e s t Toonkunstkoor Amsterdam

SergeBaudo,dírígent |ean-YvesThibaudeï,píano

zondag 14november

Limburgs Symphonie Orkest

GerardOskamp,d.írígent VaughanWilliams Tallis Fantasia Gail Gilmore,rnezzosoprau,n PurcellAria uit Dido andAeneas Saint-Saëns Aria uit Samsonet Dalila Verdi Cavatinauit Macbeth GershwinMy man 's gonenow; Summertime BernsteinSymphonicDancesfromWest Side Story

zondag 12december

Radio Symfonie Orkest

KeesBakels,dirígent CoIinCarr,cello í.s.m.Veroníca

Dvorák Celloconcert Schmidt Symfoniem.4

zondag 9 januari

N a t i o n a a l J e u g dO r k e s t

Mark Wigglesworïh,dírígent PeterDonohoe,píano

Prokoviev Pianoconcert nr. 5 Siostakovitsj Symfonie nr. 7' Leningrad'

zondag 23 januari

R o t t e r d a m sP hi l h a r m o n i s c hO r k e s t K o o r L a u r e n sC a n t o r i j

Frans Briiggen, dirígent Cyndia Sieden, sopraan Anne geer Stumphíus, sopr aan Michael Chance, altus Nicovander Meel,tenor |elle Drayer, bas

Bach Hohe Messe

zondag 13 februari

R a d i o F i l h a r m o n i s c hO r k e s t

Michael Giele n, dirígent foanna McGregor,píano í.s.m.NOS

SchrekerVorspielzu einem Drama BirtwistleAntiphonesvoorpianoen orkest Suk Zomersprookjes

zondag 27 maart

R o t t e r d a m sP h i l h a r m o n i s c hO r k e s t

EdodeWaart, dírigent

BeethovenSymfonienr. 5 Saint-Saëns Syrnfonienr. 3 'Orgelsymfonie'

zondag l mei

R e s i d e n t i eO r k e s t

Ed Spanfaard, d.íigent Solist: Winnaar Internationaal PianoconcoursScheveningen

StravinskyScherzofantastique ProkovievSuiteuit Cinderella & pianoconcert (n.a.t.k.)

zondag 29 mei

N e d e r l a n d sP h i l h a r m o n i s c hO r k e s t

f amesDePreist,dirigent BellaDavidovich.oíano

Chopin Pianoconcertnr. r Diepenbrock Lydische Nacht Stravinsky Vuurvogel- Suite

Saint-SaënsPianoconcert nr. 5 Ravel Daphnis et Chloé

> Een ab-onnement op de 9 programmaboekjes van de serie Zondag Matinee kostlf zz,5o > Yoor f 32,5oontvangt u de boekl'eseen paar dagen voor elk concert per post

Gail Gilmore

lean-Yves Thibaudet

29


Zondagavond Half Acht > 9 concerten in de grote zaal > met stoelreservering > aanvang r9.3o uur >abonnementfzoo,-165+fryo,-/CfPenU-pasf$o,->lossekaartvanaff35,-165+f3z,5o/CJPenU-pasJ'25,-

zondag R o t t e r d a m s P h i l h a r m o n i s c hO r k e s t 26 september zondag 17 oktober

S t a a t s k a m e r o r k e svt a n P a r d u b i c e

zondag NederlandsKamerorkest 21 november

Gilbert Varga, dírigent TruIsMark, cello

Dvorák Celloconcert Bartók De Houten Prins, suite

EduardoMatuÍet,dírígent ShokoSugitani,píano Borikavan den Booren,viool

Schubert Symfonie nr. 1 Schumann-Wieck Pianoconcert Dvorák Romance voor viool en orkest DvorákTsiechische Suite

Anton i Ros-Marbà,dírígent Maria foáo Pues,píano Augustin Dumay,víool Gary Hoffman, cello

Beethoven Ouverture en balletmuziek uit Prometheus Beethoven Tripleconcert Mozart Symfonie nr. 4r'|upiter' 'Kerstconcert' Corelli Concerto grosso op. 6/8 Vivaldi Vioolconcert in E'Il Riposo' Manfredini Concert voor strijkers op. 3/rz Bach Klavecimbelconcert BWV ro5z Bach Concert voor drie violen BWV ro64

zondag 12 december

I Musici

Solisten: Mariana Sirbu, Claudio Buccarella, Antonio Per ez. víool: Maria Teresa Garatti. klavecímbel

zondag 16 januari

R I A SJ u g e n d o r c h e s t e r

AlunFrancis, dirígent Gail Gilmore, rnezzosopraan Quirine Viers en, cello e.a.

StraussVier letzteLieder StraussDon Quixote,voorcello,altvioolen orkest

zondag | 3 februari

N e d e r l a n d sK a m e r o r k e s t

f ean-f acques Kantorow, dirígent Nikola j Luganskí, p ían o Ido |an Stalman, trompet

ArenskyTsj aikovsky-Variaties SiostakovitsjPianoconcertnr. r Borodin Scherzo SiostakovitsjKammersinfonieop. rrSa

zondag 20 maart

R a d i o5 y m f o n i e O r k e s t

KeesBakels,díigent Jean-facquesKantorow,viool í.s.m.Tros

Liadov Kikimora, symfonisch gedicht Saint-SaënsVioolconcert nr. r Saint-SaënsIntroduction et Rondo Capriccioso, voor viool en orkest Ravel Tzigane, voor viool en orkest Glazoenov De f aargetijden, balletmuziek

zondag 10april

H e t G e l d e r sO r k e s t

Roberto Benzí, díigent Alexander Baillíe, cello

Elgar Celloconcert Stravinsky Petroesjka, balletmuziek

zondag 29 mei

O r c h e s t r eP h i l h a r m o n i q u ed e S t r a s b o ur g

Theodore Guschlbauer, d.irígent Guillermo Go nzalez, píano

DebussyPréludeà l'après-midid'un faune RavelPianoconcertin G BerliozSyrnphoniefantastique

> Een abonnement op de 9 programmaboekjes van de serie Zondagavond HalfAcht kost/ zz,5o >Yoor f 32,5oonwangt u de boekjes een paar dagen voor elk concert per post

Maria Joáo Pires

30

I Musici


Tros Klassiek > 8 concerten in de grote zaal > met stoelreservering > aanvang 20. r5uur (4mei: zo.3o uur) > voord'ezeseríezijnvóórhetverschíjnenvanhetSeízoenprograntmareeds abo,nnementenverkocht >abonnement-f rys,- 165+f 45,-/cfpentJ-pasf ry5,- >lossekaartvanaff 35,- 165+f 32,5o/cfpen rJ-pasf 25,zaterdag 9 oktober

R a d i oK a m e r o r k e s t

Frans Briiggen, d.írígent Bart Schneemann,hobo e.a.

Hellendaal Concerto grossoop.3/4 C.Ph.E.Bach Syrnfonienr. i f. S. Bach Concert voor viool, hobo en orkest BWV ro6o Mozart Symlonien r. 4r'|upiter'

zaterdag 6 november

R a d i o S y m f o n i eO r k e s t

Reinbert de Leeuw,dirigent

Erik Satie en de Groupe des Six Satie Parade,balietmuziek Poulenc Les biches, balletmuziek Honegger Pacific z3r Honegger Le chantde Nigamon Milhaud La mort d'un tyran (m.m.v. Koor Nieuwe Muziek) Milhaud Deuxième suite symphonique

vrijdag 3 december

R a d i oF i l h a r m o n i s c O h rkest

Iván Fischer, d.írígent Philippe Entr ernonï, piano

Ravel Le Tombeau de Couoerin StravinskyCapricciovoor piano en orkest Brahms Symfonie nr. 4

zaterdag Bjanuari

R a d i oS y m f o n i eO r k e s t

f ansugKakhidze,dírígent OftaHarnoy,cello ValentinZ]nuk,víool

DeliusA SongofSummer Saint-Saëns Celloconcertnr. r StraussEin Heldenleben,symfonischgedicht

zaterdag | 2 februari

R a d i oK a m e r o r k e s t Groot Omroepkoor

Ton Koopman, dírígent Klaus Mertens, bas f effrey Thoma s, tenor

Bach Sinfonia uit Cantate nr. r74 Bach Cantate nr. 56 'Ich will den Kreuzstab gerne tragen' Hándel Dettinsen Te Deum

donderdag 17maart

R a d i oF i l h a r m o n i s c O h rkest

Edo de Waart, dírígent

Mahler Symfonienr. 6 'Tragische'

zaterdag 9 april

R a d i oK a m e r o r k e s t

H einrich Schiff , d,írígent Claron McFadden.sopraan &lazztrio

DvorákSerenade voorstrijkers Debussy/Caplet Children'sCorner PrevinHoneyand Rue,liederencyclus

woensdag 4 mei 20.30uur!

R a d i oS y m f o n i e O r k e s t Groot Omroepkoor

Graeme f enkins, dírigent Vocale solisten

BeethovenChristusam ólberge,oratorium MozartMaurerischeTrauermusik MendelssohnLaudaSion,cantate

donderdag 2 september 1993!

Gratis- Extra Concert R a d i o F i l h a r m o n i s c hO r k e s t Groot Omroepkoor

Edo de Waart, dírígent Charlotte Margiono, sopra&n Birgit Remmert, ah

Mahler Symfonie nr. z ,Auferstehung,

Ais uvóór 15augustus een abonnement koopt op deze serie, wordt uw vaste stoel ook gereserveerdbij dit Extra Concert. Uw abonnementskaart is dan uw entreebewijs.

> Deze serieis samengesteld door de Tros/afcl. Culturele Programma's Radio > De Tros stelt bij elk concert een gratis programmaboekje terbeschikking

rRoss

Bart Schneemann

Ofra Harnoy

31


KRO, Bijzondere Concerten > 8 zondagmiddagconcerten in de grote zaal > met stoelreserverini > aanvang r4.oo uuÍ abonnementenverkocht > voor dezeseie zíjnvóórhetverschijnenvanhet Seízoenprograrnrnareed.s >lossekaarlvanaff >abonnementf óo,-165+f 35,-165+f 32,5o/CfPenU-pas/25,ryo,-lC)PenU-pas/r4o,-

zondag 17 oktober

R a d i oS y m f o n i eO r k e s t Groot Omroepkoor

KeesBakels,dírigent DonaldLitaker,tenor

Verdi Inno delleNazioni Verdi/Berio 8 Romances Verdi Quattro Pezzi Sacri

R a d i o S Y m f o n i eO r k e s t zondag 2 8n o v e m b e r G r o o t O m r o e P k o o r

Gounod Mors etvita, oratorium |an Latham-Koeníg, dírígent Ghyslaine Raphanel, sopr aan Barbara Dever, rnezzosopraan Z eger Vander steene,tenor David Pittman-f ennings, baiton

Freiburger Barockorchester zondag 1 9d e c e m b e r N e d e r l a n d s K a m e r k o o r

Thomas Hengelbrock, dírígent Lynne Dawson, soprean Michael Chance, altus Nico van der M eel,tenor Peter Lika. bas

BachMagnificalBWY 243 BachUnserMund seivoll LachensBWV rro BachGloriain ExcelsisDeoBWV rqr

zondag 16 januari

R a d i oK a m e r o r k e s t Groot Omroepkoor

Arnold óstman, díigent GabrieleLechner,sopra&n e.a.

Wolf Liederen SchumannMissaSacra

zondag 6 februari

Groot Omroepkoor & i n s t r u m e n t a a le n s e m b l e

Martin Wright, dírígent Vocalesolisten

Menotti The Unicorn,the Gorgonandthe Manticore (ThreeSundaysofa Poet)

zondag 27 februari

R a d i o F i l h a r m o n i s c hO r k e s t Groot Omroepkoor

feanFournet,dirigent Co-prod.uktiemetDenonf Japan

SchmittPsalm4T schmitt Fêtedela lumière SchmittLaTragédiede Salomé SchmittSalammbó,filmmuziek/suitenr. 3

zondag 20 maart

Radio Kamerorkest

Hartmut Haenchen,d,íigent Martile Rowland,sopraan aan EwaPodles,rnezzosopr

Aria's en duetten uit woeg-romantische opera's

zondag 10april

R a d i oS y m f o n i e O r k e s t Groot Omroepkoor S t e d e l i jk H e l m o n d sC o n c e r t k o o r

I ansug Kakhidze, d.írígent Sophia Larson, sopraan Zeger Vandersteene, tenor e.a.

BerliozMesseSolennelle BerliozTeDeum

door Díck van der Meer/ KRO > Dezeseríeís samengesteld

,$ Martíle Rowland

32

Jean Fournet


Een serie om van te watertanden! Dick van der Meer (KRO) neemt ons weer mee langs minder bekende routes door het muzieklandschao. en onthaalt ons zo op prachtigevergezichtendie men mist wanneer men alleen de hoofdwegen volgt. De schoonheid van de vergezichten wordt dit seizoen voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de bijdragen van het Groot Omroepkoor, Nederlands enige professionelekoor dat bovendien wel 's werelds grootste repertoire moethebben. Muziek van GíuseppeVerd,í$8ryt9or) staat op het programma van het openingsconcert. Dan klinkt de Inno d.elleN azíoní uit t8 62. Verdi componeerde deze cantate voor de Wereldtentoonstelling in Londen, maar dirigent Michael Costa weigerde het werk uit te voeren, zogenaamd omdat hij niet voldoende tijd had voor repetities. De première vond dat jaar toch plaats in Londen, bii gelegenheid van koningin Victoria's verjaardag op z4 apríI. Vervolgens staan 8 Romancesophet pÍogramma, oorspronkelijk geschreven voor stem en piano, maar door Luciano Berio (t925\ bewerkt voor stem en orkest. Zoals dat van Berio kan worden verwacht, is de ene romance in de stijl van Verdi georkestreerd, de andere als historisch commentaar of als een spel met het thema of de harmonieën. De hoofdschotel van het eerste concert wordt natuurlijk gevormd door de Quattro Pezzí Sacri (Ave Maria; Laudi alla Vergine Maria; Te Deum; StabatMater). De componist had nooit de bedoeling de vier werken tezamen uit te geven, maar dat veranderde toen Boito een gecombineerde eerste uitvoering regelde voor de GoedeWeek van 1898 in Parijs. De première was een succes,gevolgd door een even succesvolleItaliaanse première in Turijn (onder Toscanini). Het oratorium Mors etvitavan Verdi's Franse tijdgenoot CharlesGounod (r8r8-r893) staat op het programma van het tweedeconcert.Aanleiding is de herdenking van Gounods rooste sterfdag.In de titel staatde dood vóór het leven, omdat het eeuwige leven begint met de dood. In Frankrijk moest men niet veel hebben van Gounods oratoria, maar in Engeland vierde hij triomfen als koor-componist en ook als eerste dirigent van de Royal Albert Hall Choral Society. Biografe Marie-Anne de Bovet had daarvoor een verklaring: in een protestantsland beleeft men een oratorium als een kerkdienst, maar in het katholieke Frankrijk luistert men met opera-oren!Het was het Birmingham Festival dat Gounod, na het grote succes van La Rédemption (1882)vroeg een vervolgte componeren. Dat werd het driedelige Mors et vita. Counod was zich bewust van zijn roem, wanI de gages die hij vroeg waren enorrn. Zijn Tsjechische collega Antonín Dvorák (r84rr9o4) had via de kranten vernomen dat Gounod roo.ooo francs had bedonsen voor Mors et vita.Dvorákschreefaan hun bÉideruit-

Ëxtra - 2o.r5uur donderdag zo janva:1Radio Symfonie Orkest Leden Radio Filharmonisch Orkest Reinbert de Leeuw,dírigent

schreef het werk in 1956 in opdracht van de Elizabeth Sprague Coolidge Foundation. De eerste uitvoering vond plaats in oktober van dat jaar in Washington. In die tijd werkte de componist, die ook een bevlogen librettist was, aan de tekst van Samuel BarbersoperaVanessa.

MessiaenEclairssur l'Au-delà De Franse componist Florent Schmitt (r87o1958) liet een oeuvre van aanzienlijke omvang na. Hij studeerde aan het Parijse Conservatoire bij onder anderen Massenet en Fauré. In zíin muziek klinkt niet zelden zljn bewondering voor zljn leermeester Fauré en voor Debussy door. Evenals andere tijdgenoten voelde gever Novello: 'Ik bid u, betaal mijnheer Schmitt zich aangetroldcen tot de Oriënt. Die Gounod, die het echt niet nodig heeft, niet belangstelling voor het exotische leverde onder zulke immense sommen, want wat bliift er dan andere La Tragéd,íed.eSalomé op, in r9o7 genogvoormij overl' schreven als balletmuziek en drie jaar later omgewerkt tot een symfonisch gedicht. Het In december is plaats gemaakt voor een gast- werk is meesterlijk georkestreerd, van een aanoptreden door het Freiburger Barockorchester, grifpende dynamiek en het laat vooral in het het Nederlands Kamerkoor en vocale solisten laatstedeel ('La danse de I'effroi') een behandeonder leiding van Thomas Hengelbrock. ling van het ritme horen die al vooruit wijst naar Hengelbrock en zíjn Freiburger orkest maak- Stravinsky'sSacredu Printemps. Een ander opten hun indrukwekkende debuut tijdens een merkelijk werk op het programma is een suite van de jongste edities van het Holland Festival uit de filmmuziek Salammbó (naar Flaubert), Oude Muziek Utrecht. Op het pÍogramma van geschrevenin 1925. dit Kerstconcert staan drie werken van Johann In het maart-concert komen twee vocalisten SebastíanBach $685-ry5o), drie werken die de naar Utrecht die eerder in de KRO-serie van het componist schreef voor de viering van l(erst- seizoen ry92193 prachtige prestaties hebben rnis: Magnificat BWV z4j (Loflied van Maria op geleverd. Dat is op de eerste plaats de Ameride Heer), IJnserMund seivoll LachensBWV uó, kaanse sopraan Martíle Rowland.,die in februari enhet Gloría in ExcelsisDeo BWV ryt (Ere zii ry93 de zaal veroverde met haar interpretatie God in den hoge). van vier waanzinscènesuit opera's van Bellini RobertSchumaran(r8ro-r856) begon zich in de en Donizetti. De mezzosopraan Ewa Pod.les laatstejaren van zijn leven steedsmeer voor re- werkte mee aan de uitvoering van de Messaper ligieuze muziek te interesseren.In januari 185r Rossini in november ry92. Op het programma -schreef hij aan ziin bewonderaar August van dit operaconcert staan aria's en duetten uit Strackerjan: 'Zijn krachten beproeven op reli- vÍoeg-romantischeopera's. gieuze rnuziek, dat blijft toch het hoogste doel van een kunstenaar. Als we fong zijn, wortelen Een Berlioz-concert vormt de finale van de serie we nog zo stevig in de aarde met al haarvreugde IGO/Bifzondere Concerten. Om te beginnen en leed, maar met het ldimmen der jaren reiken klinkt voor het eerst in Nederland de Messe onze takken steeds hoger.' In februari r85z Solennelledie onlangs in Antwerpen werd gezette Schumann zich aan de toonzettinq van zo- vonden. Hector Berlíoz schreef $8q-fi69) wel een Mls als een Requiem, beide"bedoeld deze groots opgezette mis als zo-jarige. ZeIf voor uitvoering in de kerk. In dat jaar was de verspreidde hij het verhaal dat hij de partituur componist met zijn vrouw Clara Wieck in na de tweede uitvoering had verbrand, maar Scheveningen om - op advies van de dokter naar nu blijkt gafhii deze ten geschenkeaan koude zeebadente nemen. een Belgische violist. Bij studie van de partituur Met uitzondering van de televisie-opera (voor bleek dat delen uit de Symphonie fantastique, NBC-TV, r95z) Amahl and the Night Visitors is het Requiem, het Te Deum en de opera de muziek van de Italiaans-Amerikaansecom- Benvenuto Cellini uit deze vroege mis stamponisl Gían Carlo Menottí (r9rr) in ons land men! nauwelijks bekend. Dat is een voorbeeld van Een Te Deum aan hetbegin van de serie (een van onverdiende onbekendheid, waaraan de uitvoe- Verdi's Quattro Pezzi Sacri),een Te Deum om ring van de 'madrigaal-fabeI' The Llnicom, the de serie mee af te sluiten. Hector Berlioz Gorgonandthe Mantícorewelgeeneinde zal ma- schreefzijn toonzetting voor tenor, drie koren, ken. Maar dat ligt dan niet aan Menotti, die zich orgel en orkest. Het Te Deum werd in 1849 volvoor dit werk liet inspireren door de madri tooid, maar het duurde tot 1855voordat de partigaalkomedieuit de Renaissance.Het koorwerk ruur, inmiddels uitgebreid met delen voor bestaat uit een inleiding en twaalf madrigalen kinderkoor, tot kiinken kwam en wel bij geleplus zes instrumentale tussenspelen. Menotti genheidvan de Wereldtentoonstellingin Parijs. Voor dezeeersteuitvoering in Nederland van Olivier Messiaens'zwanezang' kunnen abonneesvan de serie KRO/Bijzondere Concerten t.z.t. tegen gereduceerde prijs entreebewijzen kopen.

33


Vero n i ca' s M eesterwe rke n > 9 conceÍten in de grote zaal > met stoelreservering> aanvang19.jo uur (3oktober: r43ou1x:. rr febmari: zo.r5 uur) reedsabonnementenverkocht > voordezeseie zíjnvóórhetverschijnenvanhetSeízoenprogramma > a b o n n e m e n t f 1 6 o , - 1 6 5 + f r y o , - / C f P e n t J - p a s f 4 o , - > l o s s e k a a r t v a n a ff y , - 1 6 5 + f 1 2 , 5 o/ C l P e n U - p a s f 2 5 , -

Radio Kamerorkest zaterdag 25 september

Thierry Fischer,díngent Abbiede Quant,fuil

Haydn SymtorÍenÍ. z C.Ph.E.Bach FluitconcertWq 169 Fauré Suite Pelléas et Mélisande Poulenc Sinfonietta

zondag 3 oktober 14.30uur!

R a d i o F i l h a r m o n i s c hO r k e s t

Silvio Varviso, díigent Michel Dalberto,píano

Strauss Till Eulenspiegeis lustige Streiche Strauss Burlesque voor piano en orkest Strauss Sluierdans uit Salomé Strauss Suite uit Der Rosenkavalier

zondag l4 november

R a d i o S y m fo n i e O r k e s t

MarcAlbrecht, dirígent Charlotte Margiono, soprean Birgit Remmert, alÍ

Opera-duetten

zaterdag 27 november

Radio Kamerorkest

Arnold Óstman, dírígent Hans van Loenen, tron'Lpet Annegeer Stumphius, sopraan Nico van der M eel, tenor Lieuwe Visser, bas

Boccherini Symfonie'La Casadel Diavolo' Hummel Trompetconcert in Es Stravinsky Pulcinella

I(ees Bakels, díigent CohnCarr, cello

Dvorák Celloconcert Schmidt Svrnfonie nr. a

Radio SYmfonieOrkest zaterdag 11december zaterdag 29 januari

R a d i o F i l h a r m o n i s c hO r k e s t

Alexander Laz aríev, díngent Vladimir Viardo, píano

Rachmaninov Dodeneiland Rachmaninov Pianoconcert nr. 3 Prokoviev Romeo en Julia, suite nr. z

vrijdag 11 februari 20.15 uur!

R a d i oS y m f o n i e O r k e s t

Pavel I(ogan, dírigent Isabelle van Keulen, uiool

Elgar In the South, concertouvelture Sibelius Vioolconcert Brahms Svmfonie nr. r

zaterdag 5 maart

R a d i oS y m f o n i eO r k e s t

Lucas Vis, díigent Herman leurissen,hoom

Ravel Ma Mère I'Oye Pokorny Hoornconcert in D TsiaikovskySymfonie nr. 3' Poolse'

zaterdag 26 maart

R a d i oK a m e r o r k e s t

Lev Markiz, dirígent Quirine Viers en, cello

Arensky Variaties op een thema van

> Deze serie is samengesteiddoor Hans Mondt/Veronica > Veronica stelt bil elk concert een gratis programmaboekie ter beschikking

LucasVis

34

lsabelle van Keulen

I SIAIKOVSKV

voorcelloen TsjaikovskyRococo-Variaties, orkest SjostakovitsiKammersinfonieop.73a


Swing > 6 concerten in de grote zaal > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur > abonnementf n5,- > losse kaartvanaf f 3o,-

zaterdag 16 oktober

D u t c h S w i n g C o l l e g eB a n d SpecíalGuest:OscarKlein, tronTpet

donderdag The Tommy Dorsey Orchestra 11november woensdag 19 januari

C h r i s B a r b e rl a z z a n d B l u e sB a n d

zaterdag 19 februari

The SwingleSingers

zondag l mei

L i l l i a nB o u t t é a n d h e r M u s i cF r i e n d s

vrijdag 3 juni

Metropole Orkest

Het Nap Orleansvan Europa, dalzoueen mooie naam zijn voor Utrecht. Misschien nog niet helemaal verdiend, maar het klinkt prima. En laten we wel wezen: jazz en aanverwanten hebben een ruime plaats verworven in het programma van Vredenburg. Denk maar eens aan .,:.ïd" het jaarlijkse SIU fazzfestival, de Vervolgcurs'usBebop van Rein de Graaff(zie pagina 36), de serie Blues en niet te vergeten Europa's belangrijkste bluesfestival met steedseen afvaardiging van de New Orleans-scene, de Blues Estafette (zie pagina 39). En wat zouuzeggen van de serie Swing, een reeks concerten die vooral de oude-stijl-jazz in ere houdtl De nieuwste serie wordt geopend door een band met een legendarische naam: de Dutch Swing CollegeBand, die niet voor niets ruimschoots wordt vermeld in de gezaghebbende New Grove Dictionary of Jazz. Ook na het overlijden van oprichter Peter Schilperoort gaatde DSCB door in de doorwrochte still die al bijna een halve eeuw de kwaliteit van de band limmy en Tommy Dorsey bepaalt. Gastartiest is Oscar Klein, Oostenrijks trompetfist maar ook gitarist, die van 1959 tot 1963 deel uitmaakte van de DSCB. gen. Al meer dan drie decennia trekken Barber en de zijnen door de wereld. Voor de hveede keer op het Vredenburg-poOok de Swíngle Síngerskomenvoor in de gezagdiurn: The Tomrny Dorsey Orchegra, het orkest hebbende jazz-encyclopedieën. De swingende dat de herinnering aan de Dorsey-sound levend vocal group werd in 196z opgericht door Ward houdt. De geschiedenis van die sound begon in Swingle, dieinrgzT in Mobile, Alabama, is ger9)4, toeÍ] Tommy en fimmy Dorsey samen boren. Naam maakten de Swingle Singers met een band oprichtten. Het orkest hield maar een hun scat-jazzversiesvan klassieke muziek, in jaar stand, want toen vlogen de gebroeders el- het bijzonder van werken van de oude heer kaar publiekelijk in de haren. Tommy begon Bach. Vele platen (waaronder opnamen met het voor zichzelfen behaalde grote successen. Dat Modern |azz Quartet) werden met succesuitgesucces was ook het resultaat van de samenwer- bracht. InrgT3werdde groep ontbonden en onking met vedetten als fo Stafford en Frank middellijk richtte Ward Swingle II op. Want het Sinatra. bloed kruiptwaar het niet gaan kan. En wat zou Vredenburgs serie Swing zijn zonDan is de beurlaan Líllían Boultá, een werkelijk der Chrís Barber?De Engelse gentleman-muzifantastische zangeres die werd geboren en getokant en zijn band hebben maar zelden ontbrogen in New Orleans. Over roots gesproken. In ken op het programma. En iedere keer wordt haar stad, maar ook elders in de United States, zijn optreden weer met enthousiasme ontvan- maakte ze snel naam vanwege haar mooie stem

': .:'';i

Líllian Boutté

en expressieveinterpretaties. In de jaren'7o maakte ze platen met o.a. Allen Toussaint en Dr. |ohn. Ook nadat Lillian Boutté regelmatig lange tournees door Europa maakte, bteef zij een graag en vaak geziene artieste in New Orleans. Triomfen vierde ze in de beroemde Off Broadway show One Mo'Time, waarin zíj demonstreerde ool< een actrice van formaat te zijn. De Music Friends \MaarmeeLillian Boutté langs 's werelds swingpodia trekt, worden aangevoerd door klarinettist en saxofonist Thomas I'Etienne. De serie swingende avonden wordt afgesloten door dé swingband van Nederland: het Metropole Orkest.De geschiedenis van dit orkest, dat recht overeind blijft in de stormen die woeden in het omroeporkestenbestel, vermeldt ontelbare hoogtepunten.

35


Vervolgcursus Bebop R e i nd e G r a a f f p r e s e n t e e r t . . . > 4 concerten & r extra, gratis concert in de kleine zaal > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur > abonnemenl"f go,- > lossekaartvanaf f 3o,-

East of the Sun, waarbij Lin Halliday zijn coIlega Sullivan betrok. Ze kunnen het hoorbaar goed met elkaar vinden. Dat moet onder andere te maken hebben met Halliday's talent om te 'The best that I play is when I hear luisteren. who I'm playing with... so you think and listen to ano*rer man's soul...' Ira Sullivan deed ziin zaterdag V o i c e si n M o d e r n ervaring op in de jaren'5o die hij, met uitzondeMíke The Four Freshmen:GregStegeman(leadvocal,trompet, 22januari Jluegelhom), ring van een korte periode bij Art Blakey's fazz Beisner(zndvocal,trompet,fluegelhom),KewnStouï(jrdvocal,trombone),Bob Messengers in New York, in Chicago doorFerreira(4thvocal) bracht. SpecíalGuest:BobFlanigan(leadvocal,trombone) De laatste avond in de serie luistert naar de volReinde GraaffTrio: Reinde Graaff,píano;KoosSerierse,bas,'EricIneke, drums vette naam Organ Grtnders Swíng, dus: Orgeldraaiers Swing, muziek die zich afspeelt op het zaterdag C h i c a g oC a l l i n g 'n grensvlak van bebop en rhy*rm blues. Die tenorsax Ira Sullivan,trompet, 5 maart Jluegelhorn, op het zit het trio van Rein de Graaffniet avond Lin Halliday,tenorsax podium; Rein doet alleen het verhaal uit de doeReindeGraaffTrio ken. Dat is vooral het verhaal van het HamgU C) mond-orgel, waarvan de eerste versie begin jazaterdag O r g a n G r i n d e r sS w i n g ren'3o werduitgevonden door de Amerikaanse RedHolloway,tenors&x 30 april o l ingenieurs l-aurens Hammond en fohn M. HaMarchelIvery,tenorsax mert. Wild Bill Davis, Milt Buckner, Brother & . t orgel CarlodeWijs, É , i fack McDuff, Groove Holmes en vooral fimmy .7t , Wim Overgauw,gítaar '5o en Smith zijn jazzorganisten die in de jaren DorrgSides,drums '6o hebben we de toon zetten. In Nederland a a a a a o a a a a a a a a Carlo de Wíjs, een nog piepjonge virtuoos op de Natuurlijk gaaï Reín d'eGraaf weer door als zo'r'Joo platen te horen, dus wie zich wil voor- Hammond-B3. Een klassieke combinatie van 'hooftlmeester' van de inmiddels zevende bereiden... orgel, gitaar, en drums is die met een oftwee tenoren, die Rein de Graaffheeft gevonden in de hebben hun eigen deel van Four Freshrnen is over The Het laatste woord Bebop. Vervolgcursus dat onderwerpnog niet gezegd,de laatstenoot de vocale jazzgeschiedenis geschrevendoor een fameuze RedHolloway $9271 eninTexas-tenor nog lang niet gespeeld.De Graaff, de levende nieuwe sound te creëren. Zij sïaan in het mid- Marchel lvery g94ol, die in mei r99o meebebop-encyclopedie,licht per concert het delount vr'anneer het hoofdstuk Voícesín Mo- werkte aan de Bebop-aflevering The Sound of thematoeen neemtdanplaatsachterdevleugel dem aan de beurt is. The Four Freshmen ont- the Wide Open Spacesen die toen opviel door zij n avontuurlijke speeltrant. wikkelden een unieke stijl die allerlei invloeden om de daadbil'het woordte voegen. In het eersteprogrammawordtde Schijnwerper absorbeerde, van Stan Kenton en Woody Her- Tot slot: het overlijden van Dízzy Gíllespíe,6 jaop de Drums gezet; áchter die drums zit man tot Mel Tormé's Meltones and the Pastels. nuari 1993 jl., is de aanleiding voor een exLra meesterdrummerArt Taylor, geborente New Met alle respect voor de close harmony-groepen concert. Dat is wel het minste wat we kunnen York in ry29. TayTorwerkte met vedettenals. van dit moment, maar de Four Freshmen zijn doen om eer te betuigen aan deze pionier van de SonnyRollins,ColemanHawkins, Bud Powell wel even andere koek. Adembenemende bebop. Gillespie, geboren in t9ry, had al hele'5o maakte hii akkoordovergangen, wonderschone harmonimaal zrjn draai gevonden in de swingende en Miles Davis. Midden jaren naam met zijn formatie Taylor'sWailers.Ver- sche wendingen, en een verbluffend ste4r- dansorkestentraditie, toen hij begin jaren' 4o volgenstreffen we hem aan in het gezelschap bereik, dat zijn een paar gerechtvaardigde het roer omgooide en mede de grondslagen van bijvoorbeeldThelonious Monk en fohnny mooie dingen die menkan zeggen van deze for- legde voor de bebop-beweging. Zijn stiilvan imGriffin. Art Taylorwordtvergezelddooreenvan matie. In 1986 verwierven de Four Freshmen proviseren en tÍompet spelen maakte school in zijn jeugdige protégés,de zr-larige altsaxo- nog een Grammy-nominatie voor hun 4rste de fourties en fifties. Rein de Graaff nodigde fonist AbrahamBurton.Burton is een leerling plaat, Fresh, in de categorie Best lazz Yocal drie jonge trompettisten uit voor de Tribute to van fackieMclean, met wiens stijlopvattinghij Performance. In onze dagen trekt veteraan Bob Dizzy Gillespie. Een van hen ís Jarmo Hoogenveel gemeenheeft. Overigens,Art Taylor is op Flanígan met een krvartet jongere super- díjk 99651, Nederlands hoop in bange trompetdagen. De andere twee zijn de Engelsman talenten, die ook instrumentaal hun mannetje 's Gerard Presoncer$972) en de Amerikaan John staan,langs werelds podia. Chicago Callíng is een mooie naam voor een M arshall (r 9 5z). De-rest van het verhaal hoort.u avond met twee legendarische blazers die zich wanneer u een abonnement neemt op de buitengewoon thuisvoelen in de Chicago- Vervolgcursus Bebop. bebopstifl. Die stijl uit de Windy City wordt gekenmerkt door een lichtere toon en een uiterst Extra Concert beweeglijke manier van fraseren die we in eerv o o r a b onnementhouders Gratis dere seizoenen hoorden van biivoorbeeld Clifford fordan, |ohnny Griffin en Von vrijdag (!) Tributeto Dizzy Freeman. De herontdekte tenorsaxofonisl Lin 10december f ohn Marshall,trornpet Hallíday (1938) en multi-instrumentalist lra f armo Hoogendijk, tr ompet Sullivan (r93r) kennen elkaar langer dan vanGerardPresenceÍ,trornpet daag. In de afgelopen jaren verschenen bij DelReindeGraaffTrio markbijvoorbeeld de cd's Delayed Exposure en Art Taylor

zaterdag 30 oktober

Spotliteon Drums ArtTaylor,d.rums AlrrahamBurton, altsax KoosSerierse.bas Fieinde Graaff.píano

rrr"

36


S(w)ingin' Ladies > 4 concerten in de ldeine zaal > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur > abonnement-f go,- > lossekaartvanaf f 3o,-

zaterdag 16 oktober

D e n i s eJ a n n a h & AngeloVerploegen(trompet,fluegelhom), Jackvan poll (píano), paul Berner (bas),LucasvanMerwijk (slagwerk )

zaterdag 27 november

M a d e l i n eB e l l & The Swingmates: BernardBerkhout (klarinet,tenorsaxofoon), F ríts Landesbergen (víbrafoon), Cor Bakker(piano),Frans Bouwmeester /bas),Hans Dekker (d.rums)

@:::

tlllti:::: :$!?::::

zaterdag Marjorie Barnes ll december &Dolfdevries (piano),FrankNoya (bas),NanningvanderHoop (drums) zaterdag 16 april

S o e s j aC i t r o e n &Trio CeesSlinger:CeesSlinger(píano),JanVoogd (bas),JoKrause (d.rums) & JarmoHoogendijk (trompet)

Dat was een schot in de roos, de introductie vorig seizoen van de serie S(w)ingin' Ladies.Een grote gok was het misschien niet, maar de enthousiaste respons (lees: de uitverkochte zaal) was toch een aangename verrassing. Dus ook dit seizoen weer een serie optredens van zingende vrouwen in de jazz & aanverwanten. De nieuwste ster aan het firmament is de in Utrecht woonachtige Surinaamse zangeres DeníseJannah. Een pril sterretje is zij bepaald niet, maar in januari 1993 kreeg ze na een optreden in hetAmsterdamse BIM-Huis de zeeen van de gezamenlijke Nederlandse jazzpers."De Volkskrant verklaarde Denise 'klaar voor New York' en NRC/Handelsblad kopte: 'Denise |annah nieuwe jazz-diva van Nederland.' En Gary Giddins, het orakel van The Village Voice, verklaarde al in november t99z daI New york

DeniseJannah

deze kruising van Sarah Vaughan en Betty Carter maar eens een warm welkom moest bereiden. A Star Is Born. Denise fannah prevelt steevast een schietgebedje voordat ze het podium opgaat: 'Om God te danken dat ik volgens de mensen zo'n goede stem heb. En dat ik werk heb.Er zljnzo veel arLiestenzonderwerk.' 'Singing is acting', vindt alleskunner Marioríe Bames,die overigens docente was van Denise fannah. Marjorie studeerde aan de Universiteit van New York. Zij leerde alle kanten van het entertainmentvak kennen: jongleren, trapezewerk, dansen en acteren. En zingen! Al heel jong trad zij op in de jazzclubs van The Big Apple. Op Broadway stond zij in een aantal toneelstukken, in Las Vegas in haar eigen show, en verder speelde zij hoofdrollen in musicals als The Magic Show, Hair en Bubblin'Brown

Marjoríe Barnes

Sugar. Op de filmset werkte zij met Duddley Moore en Liza Minelli, het podium deelde ze met Frank Sinatra, Sammy Davis )r. en Elton fohn. En in januari r99j was zij naast Elaine Delmar en Twana Rhodes een van de enthousiast ontvangen ladies in de opening night van de eerste serie S(w)ingin' Ladies. Madelíne Bell kennen we vooral als musical-ster in The Cotton Club, een produktie die honderdduizenden bezoekers trok. In de jaren '7o stond zíj in de Engelse hitparade als zangeres van Blue Mink. In de jaren '8o hoorde men haar over de hele wereld in Tom parker-produkties als The Young Amadeus en The young Messiah. Maar in de serie S(w)ingin' Ladies manifesteert zij zich natuurlijk vooral als jazzzangeres, die in haar prijzenkast o.a. de pall Mall Export Swing Award en de Wessel Ilcken Prils uit 1987 en de Peter Schilperoort BandleadersAward r99r heeft, Last but most certainly not least in de rij is SoesjaCitroen, die in r98r haar doorbraak beleeftle met een succesvol opkeden tifdens het North SeaJazz Festival. Aan fan Rensen van het Utrechts Nieuwsblad vertelde ze: 'lk heb nooit iets anders gezongen dan jazz. Dat was miin eerste liefde. Natuurlijk heb ik wel een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Toen ik twaalf, dertien jaar was, zong ik de songs van Billie Holiday, rond mijn achttiende ben ik wat moderner gaan werken. Na mijn psychologie-studie pakte ik de draad op in een experimentele omgeving met Nedley Elstak en de laatste jaren ben ik weer \iyatmeer de op harmonieën gebaseerde muziek gaan zingen. Voor mijzelf is daar ook wel de interessebijgekomen voor bijvoorbeeld opera, omdat het eenzelftle soort emotie vertegenwoordigt als de muziek die ik breng, maar in mijn werk ben ik miin eerste liefde, de jazz, trouw gebleven.'

37


Jazz Meets Latin-America > 4 concerten in de kleine zaal > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uuÍ > abonnement"f ZS,- > lossekaartrf 25,-

zaterdag 8 januari

S a l s aM e e t s J a z z NuevaManteca SpecíalGuest:OrestesVilato,timbales

zaterdag 19 februari

J a z zM e e t s C a n d o m b e B a n d aC a n d o m b e

donderdag 7 april

Tango Nuevo Quinteto Gustavo Toker

zaterdag 7 mei

S a l s aM e e t s J a z z NuevaManteca SpecíalGuest:ArmandoPeraza,percussíe

Nueva Manteca

Latin staat voor feest, en feest staat voor niet te ingewikkeld; prettig aan de oppervlakte blijven en huppetee. Vele decennia lang was de muziek uit Latijns-Amerika voor Europese oren synoniem met feestmuziek van de stranden en de casino's, opzwepend maar wel lekker aan de buitenkant van het leven blijvend. Entertainment en amusement. Gelukkig is die feestmuziek er nog steeds, want op latin-muziek gaan de beentjes toch wat spannender van de vioer dan oo het ritme van de Weense Wals ofde Oudhollanáse polonaise. '6o Maar er is sinds de jaren ook wel wat meer hand in de muziek van Latijns-Amerika. aan de Wie het programma van Vredenburg een beetje volgt, weet dat van de concerten in de achtereenvolgende series Latijns-Amerika en van het jaarlifkse Latijns-Amerika Festival (pagina 45). In. de jaren'6o kwam in Latijns-Amerika een procesvan politieke en culturele bewustwording op gang. De zoektocht naar de roots leidde naaÍ de Indiaanse en de Afrikaanse aÍkomst. Het zoeken naar de eigen identiteit leidde tot een continu, soms geleidelifk, soms schoksgewijs proces van muzikaal weerwerk, een fascinerend

Gustavo Toker

38

schouw- en luisterspel van koppeling tussen, ontkoppeling van en terugkoppeling naar de muziekvan Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Noord-Amerika. Resultaat: niet één smeltkroes maar tal van smeltkroezen met een zeer gevarieerde en steeds weer opnieuw gemengde inhoud. In de serie conceÍten die op deze pagina wordt aangeboden, komt een aantal aspecten van dit muzikaal weerwerk aan de orde, te weten een 'ontmoetingen' aantal tussen jazz en Latijnsamerikaanse tradities. In de kop en staart van de serie gaat het om de wijdverbreide fusie van Afro-Cubaanse muziek en de jazz onder de titel SalsaMeetsJ azz. De zaalwordt dan ruimschoots gerr-rld met het stevige geluíd van Nuwa Manteca,inrg8z begonnen als salsagroepen in 1987 van muzikale richting veranderd door latinritmes te laten fuseren met jazz. Niet alleen in Europa, maar ook in beide Amerika's is Nueva Manteca bejubeld. Bij dat jubelkoor voegde zich ook het toonaangevende muziekbladDownBeat. Bij beide concerten treedt een special & famous guest aan. Bij het openingsconcert is dat de in 1944 op Cuba geboren timbalist OrestesVílato, die in de loop der jaren samenwerkte met sterren als Ray Baretto en Carlos Santana en deel uitmaakte van de Fania A1l Stars. Oo de slotavond verschijnt de reedslegendarischeconga/ bongospelerÁrmandoPeraza.Perazalegde met percussionisten als Mongo Santamaria en 'Patato' Carlos Valdez de ritmische basis voor wat we tegenriloordig salsanoemen. Hij werd in rg24 op Cuba geboren, bereikte er de top en emigreerde naar Amerika. Deelde het podium met grootheden als George Shearing, Carl TjaderenCarlos Santana. Nueva Manteca bestaat uit: farmo Hoogendijk, Toon de Gouw (trompet), Ben van den Dungen (saxofoon), |an Laurens Hartong (piano, leader, arrangementen), Boudewijn Lucas (basgitaar),

Martin Verdonk, Nils Fisher (percussie) en Lucas van Merwijk (drums). De muziek van het Rio de la Plata-gebiedis in twee verschijningsvormen aan de orde in de serie lazz Meets Latin-America: candombe uit Uruguay en tango nuevo uit Argentinië. Onder de titel JazzMeets Candombe maken we kennis met het muzikale hartvan Uruguay. Candombe is van oorsprong Afrikaanse dansmuziek, maar werd in de loop der tijden de volksmuziek van Uruguay. Tijdens het grote carnaval van Montevideo trekken de candombe-comparsas, een soort samba-scholen, door de straten. Honderden drummers, dansers en zangeÍs en dui zenden omstanders die de beat aangeven. Candombe kan net als jazz alles in zích opzuígen; de confrontatie tussen beide tradities belooft een uniek muzikaal feest te worden. De '94 Banda Candombe díe in februari Utrecht aandoet, staat onder leiding van pianist |osé Lopretti uit Uruguay. Verder verschijnen op het podium: gitarist Leonardo Amuedo, basgitarist Leslie foseph, drummer Enrique Firpi, percussionist Claus Tofft en zangeres LilianVieira. De tango ontstond rond de eeuwwisseling in de 'Verkroegen en-bordelen van Buenos Aires. driet om op te dansen', is een mooie typering van de tango. De bandoneon, een variant op de accordeon, was en is het instrument dat de karakteristieke klank van de tango bepaalt. De tango nuevo, groot gemaakt door Astor PiazzolTa,ontstond in de iaren '6o uit een fusie van de tango en elementen uit de jazz. Bandoneonist Gustavo Toker, pianist fuan Pablo Dobal en bassist Kase van der Heide vormen de harde kern van het Quinteto Gustavo Toker. Sp r e e k s t al m e e s t er Alle concerten worden door Jan Laurens Hartong, muzikaal leider van Nueva Manteca, van tekst en uitleg voorzien, zodat de oren goed voorbereid kunnen worden gespitstl


BIues > 6 concertenin de kleine zaal > met stoelreservering> aanvang2o.r5 uuÍ > abonnementf no,- > lossekaartvanaf f 25,-

vrijdag 24 september

B i g B a d S m i t t y B l u e sB a n d

zaterdag 6 november

M a g i cS l i m& T h e T e a r d r o p s

donderdag 9 december

J o e L o u i sW a l k e r & T h e B o s sT a l k e r s

zaterdag 12 februari

L i t t l eJ i m m y K i n g & T h e M e m p h i sS o u l S u r v i v o r s

donderdag 10maart

W i l l i a m C l a r k e ' sW e s t C o a s tB a n d

vrijdag 22 april

Marva Wright & The BMW's

blueskringen. Hij liet zich in zljn zang en gitaarspel inspireren door zijn magische vriend, maar ook door Freddie King. Anders gezegd: Magic Slim houdt van de goed versterkte aanpak. Of, zoals Magic Slim zrjnfornatie zelf aanprijst: 'The HardestWorking Chicago Blues Band'. Magic Slim was al eerder in Utrecht (maar wel lang geleden), Joe Louis Walker weet eveneens de weg naar het podium van Vredenburg. Hij was hier biivoorbeeld tiidens de Blues Estafette van r987 en 1988. Ofschoon hij werd geboren en getogenin San Francisco,is hij toch een typische vertegenwoordiger van de Chicago-stijl. Felle vocalen en nu eens verzengend, dan weer stotend gitaarwerk. Hij stond in de loop van zijn carrière op het podium met mensen als Mississippi Fred McDowell, Earl Hooker, Freddy King en MuddyWaters. -Blues en soul zijn broer en zus in een familie waarin men het goed met elkaar kan vinden. Een broedplaats voor deze vormen van de JoeLouisWaIker zwarte muziek was in de iaren '6o en 'zo de 'Big, bad and blue to the bone' - deze aanbeve- stad Memphis. Tennessee.Uit die stadkomen ling treft men aan in de papieren van Bíg Bad de zwaat beringde Líttle Jímmy King en zijn geSmítty, die ruim vijftig jaar geleden werd gebo- volg. Geboren als Manuel Gales, werd zijn ren in Vicksburg, Mississippi. In november artiestennaam samengesteld uit twee ingrer99r was hij een van de steunpilaren onder het diënten. Omdat zijn spel leek op dat van |immy succesvan de Biues Estafette.Zijn stem leent Hendrix, werd het Little fimmy, en van zljn zich voor het spreekwoordelijke kloppen van mentor Albert King kreeg hij de rest. Het kokos, maar wordt ingezet om in de Howlin' Hendrix-ingrediënt zit nog steedsin zijn spel, Wolf-traditie krachtig en recht uit het hart te maar daar is een stevige dosis Stevie Ray zingen. Zijn gitaarspel sluit daarbij naadloos Vaughan bijgekomen. Little |immy prijst zich aan. Big Bad Smitty weet daarbij ook nog de vol- geiukkig dat hij Vaughan nog mocht ontmoeledige ruimte van het podium te gebruiken door ten voordat deze verongelukte. De rock 'n ro11is heen en weer te dansen en op passende mo- dezemuzikant dus nietvreemd, maar: 'Before I menten smekend op zijn knieën te vallen. caught the blues, I didn't know what they was. I Ook Morris Hoit, alias Magic Slím, werd gebo- tried rock and pop and other things, but didn't ren in Mississippi, ruim 55jaar geleden.In zijn feel at home 'til I caught the blues'. Dat is de jeugd raakte hij bevriend met Samuel Maghett, ware mentaliteit. die iater als Magic Sam door het leven zou gaan. Om een paar regels te schrijven over Wílliam. In 1955 trok hij naar Chicago. Daar liep hij Clarke,hoeven we alleen maar teruq te denken Magic Sam weer tegen het lijf. In de jaren '6o aan de Blues Estafettevan r99r. Tóen stelden vestigde hii zíjn naam in de beste Chicago- Clarke en de zijnen zich vooral dienstbaar op

om (bi1na)aile eer te gunnen aan de Special Guests Curtis Griffin, Smokey Wilson en Cardell Boyette.Bij gelegenheidvan dit tweede Utrechtse optreden worden aile schijnwerpers op Wi Iliam Clarkehi mseif gerícht.H i1kom I uit de warme, smoggie stad Los Angeles,waar men niet per se zwart hoeft te zijn om te wetenwaarover de blues gaat. Dat Clarke het heeft begrepen, horen we onder andere aan zijn scheurende harmonica-geluid. Tot slot: niet voor niets reist al sinds jaar en dag in november een forse afvaardiging van de New Orleans-muziekscenenaar Utrecht om een biidrage te leveren aan de Blues Estalette.Dan hoort die stad óók in de serie Blues te zijn vertegenwoordigd, zoals dít keer d oor Marua Wight, Queen of New Orleans Blues. Gestart als backup-vocalistop platen van |oe Cocker, Glen Campbell en A1len Toussaint, trad Marva Wright uit de anonimiteit met de single Mama he treatsyour daughtermean. Ze brah door met haar optreden tifdens het nationale tv-programma Saturday Night Superbowl Special in New Orieans, en met Heartbreakín''Woman,de plaat die door de Louisiana Music Critics Association tot Blues Album of the Year werd uitgeroepen.Wat willen we nog meerl!

zaterdag 20 november 1993

ffiffiffi Omstreeksr5 juni 1993verschijnteen eerstebulletin overde BluesEstafette'93, indusiefde uitnodiging om tegeneen lagerevoorverkoopprijskaartente bestellen. Krijgt u altijd Vredenburgsbluesnieuwsl Dan kriigt uhet bulletin beslisttoegestuurd.Hoort u nooit ietsvan onsofweet u het niet zekerl Stuurdan eenbriefkaartjenaar: Bluescentrum Vredenburg, Postbus55o,35ooAN Utrecht, en waasom sraïilïï"U-*van het

39


Jiddische Muziek > z series van 5 concerten, 2 in de grote en 3 in de kleinezaal> met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uul > abonnemenrf no,- > lossekaartlf 27,5o (27 aprll:f y,Sol

G i o r a F e i d m a nT r i o L e n a R o t h s t e i n& E n s e m b l e S h u r a L i p o v s k y& E n s e m b l e K l e z m e r d u oR u b i n & H o r o w i t z F e s t i v a lJ i d d i s c h eM u z i e k ' 9 4 B r a v eO l d W o r l d K ap e l y e e.a.

De series fiddische Muziek worden dit seizoen gÍoter aangepakt. Het eerste en het laatste concert vinden plaats in de grole zaal. Dat zal u niet verbazen wanneer u leest wie er dan op het podium verschijnen. Dat is op de eerste plaats Gíoro Feidrnan, een van de regerende vorsten van de klezmer, die gewend is voor grote, volle zalen op te treden. Feidman is dan ook een meester in het genre dat ontstond door de vermenging van de muziek die Oosteuropese immigranten in hun bagagemeevoerden én Amerikaanse ingrediënten als oude-stijl-jazz, vaudeville, charleston en circusmuziek. De beroemde schrijver Isaac Bashevis Singer zei eens over 'His clarinet speaks to me and has all Feidman: the varied emotions of an exiled soul.' Drie concerten spelen zích af in de intimiteit van de kleine zaal, waar ook dit seizoen een uitstapje wordt gemaakt naar een aanverwant genre, nl. naar de sefardische muziek. De liddische muziek heeft haar wortels in Oost-Europa, de sefardische muziek op het programma van Lena Rothsteínkornt oorspronkelijk van het Iberische schiereiland. Daar leefden de ' sefardische joden onder de regimes van het Romeinse Rijk, de Westgoten, het Islamitisch Kalifaat en de katholieke vorsten. Hun culturele invloed was gÍoot, maar de sefardische cultuur was evenzeer ontvankelijk voor de invloeden

Lena Rothstein

40

(hakkebord) en knoppenaccordeon, uit New York. Dit Amerikaanse coast-to-coastklezmerduo is een van de beste garanties dat de klezmermuziek nog een lang leven is beschoren. Beide musici zijn zowelwetenschappelijke vorsers als bevlogen virtuozen. Rubin en Horowitz hebben een klassieke opleiding in hun bagage. Eenmaal op het podium richten zij een waar muzikaal feest aan. Hun reoertoire is stevig geworteld in de Oosteuropese muzikale traditie. Dat de grote zaal de locatie is voor het zde Fasli val JiddíscheMuziek, waarmee de serie wordt afgesloten, ligt voor de hand. Voor dit Festival het eerste vond plaats in mei r99z - komen o.a. twee Amerikaanse topbands naar Nederland: Brave OldWorlden Kapelye.Beide orkesten zijn meesterlijke en in de Nieuwe én de Oude Wereld toegejuichte interpreten van de klezmer. Die avond kan al niet meer stuk, is de uitdrukking.

Twee series Bij het invullen van het Bestelformulier (pagina 49) gelieve u duidelijk aan te geven ofu abonnementen bestelt voor serie r of serie z. liddische Muziek 1

BraveOld World van de culturen waarmee zij in contact laram. ln r49z kwam daar een einde aan. De Reyes Católicos hadden Spanje heroverd op de Moren en wensten een katholiek rijk. De sefardim hadden de keuze tussen de dood, bekering en emigratie. De meeste sefardim vertrokken naar andere landen rond de Middellandse Zee. Zíj namen hun muziek, vol van Spaanse en Arabi sche elementen, hun taal (het ladino) en de prachtige verhalen, ballades en romances mee. Zangeres Lena Rothstein is een indringend vertolkster van deze unieke traditie. Shura Lípovsky,geboren in een joodse familie van Russisch-Nederlandse aÍkomst, had als kind al belangstelling voor de joodse volksmuziek. Na studie aan het Rotterdams Conservatorium gíngzij in New York in de leer bij de pianist en dirigent Zalrnen Mlotek en bij Ruth Rubin, expert op het gebied van de joodse folklore. In New York ontmoette ze ook de mandolinespeler en gitarist ]eff Warschauer. Shura Lipovsky trad op in tal van Europese landen en in de Verenigde Staten. Haar repertoire omvat liederen in het Jiddisch, Hebreeuws en Ladino. Tijdens haar concerten in Vredenburg wordt zij begeleid door feffWarschauer enZalmen Mlotek. Klarinettist Joel Rubín is afkomstig uit Los Angeles, Joshua HorowiÍ2, bespeler van tsimbl

dinsdag l9oktober

Giora Feidman (grotezaal)

dinsdag 30 november

Lena Rothstein

dinsdag 18 januari

Shuralipovsky

dinsdag 15maart

Rubin & Horowitz

woensdag 27 april

Festivalf iddischeMuziek (grotezaal)

liddische Muziek 2 dinsdag 19 oktober

Giora Feidman (grote zaal)

woensdag 1 december

Lena Rothstein

woensdag 19ianuari

Shura Lipovslcy

woensdag 16màart

Rubin&Horowitz

woensdag 27 april

Festivalf iddischeMuziek (grotezaal)


Muziek uit Turkije > 4 concerten: z in Vredenburg en z in RASA > i.s.m. Stichting l(ulsan > vrije plaatskeuze > aanvang 2o.Jo uuÍ > abonnementf 62,5o > lossekaartlf zo,-

zondag 24oktober Vredenburg grotezaal

De Wervelende Derwisjen van lstanboel

zaterdag Volksmuziekgezelschap 2 7n o v e m b e r v a n A d n a n A t a m a n RASA donderdag 3 maart Vredenburg kleinezaal

lstanboel Rumeli Koor & Orkest

zaterdag 16april RASA

E n s e m b l ev a n d e GoudenHoorn

Een nieuwe concertserie, deze cyclus Muziek uit Turkije, maar ook een bijzondere organisatorische aanpak. Twee van de vier concerten vinden namelijk niet plaats in Vredenburg, maar in RASA. Intercultureel Centrum RASA, gelegen aan de Pauwstreat ga in Utrecht (IeIefoon o3o - 31 6o 4o), is een centrum voor podiumkunsten uit de Derde Wereld. In het programma heeft de cultuur van Turkije altiid een belangrijke plaats ingenomen. Door de samenwerking tussen RASA en Vredenburg kan het Utrechtse aanbod op dit gebied wat royaler worden aangepakt. Vier aspecten van de rijke Turkse muziektradities komen aan bod in de serie Muziek uit Turkije. Dat kan mede dank zij de samenwerking met de Stíchting Kulsan, die zich actief inzet voor de kunst en cultuur uit Turkiie. De eerste avond is het podium van Vredenburgs grote zaal voor Turkse soefimuziek en -dans door de

De Wervelende Derwisjen van lstanboel

beroemde Wervelend.eDerwísien van Istanboel. 'Zii voeren een oorspronkeiilke Sema-dansceremonie uit, begeleid door klassieke muziek. De derwisjen in hun witte gewaden draaien in een fascinerende, almaar voortdurende dans om hun eigen as en om elkaar, waarbij zii in een toestand van trance geraken. De Soefi-muziek is een klassieke instrumentale muziek, met erin verweven mystieke gebeden en liederen. Het instrumentale ensemble speelt op o.a. ney (rietfluit), vedel, tanbur (luit), pauktrommel en cymbalen. Het Volksmuzíekgezelschap van Adnan Ataman, dat optreedt in RASA, is verbonden aan het Conservatorium van de Universiteit van Istanboel. Het ensemble heeft zich toegelegd op het verzamelen en op authentieke wijze uitvoeren van volksmuziek uit alle delen van Turkije. Troubadourliederen, liefdesliederen, spoten kJaagliederen,dansmuziek en andere muzikale cultuurschatten worden vertolk door negen instrumentalisten en negen vocalisten. Een concert door het ensemble van dirigent Adnan Ataman, zelfeen bekende bespeler van de saz. hét striildnstrument van de voiksmuziek, biedt zo een waaier van de Turkse volksmuziek.

Weer een andere blik op het onderhavige muzikale landschap wordt geboden door zes vocalisten en acht instrumentalisten van het lstanboel Rumelí Koor e Orkest,die in de kleine zaalvan Vredenburg zullen optreden. Zii vertolken romantische, levendige,weemoedigeen vrolijke liederen uit de mengeling van de Turkse en Griekse muziektraditie. Ze kunnen bij het samenstellen van hun programma putten uit een overweldigend rijh repertoire van vocale en instrumentale muziek dat door de eeuwen heen werd overgeleverd. De serie wordt afgesloten in RASA door een ensemble dat luistert naar de weelderige naam Ensemble van de Gouden Hoom. Op het programma staan composities van de beroemde r5de-eeuwse componist Abdul Kadir Maragin. De klassieke Turkse componist componeert een makam, waarin binnen één octaafwel rz tot 5o verschillende tonen liggen. Hiernaast gee[t de taksim (improvisatie) de uitvoerende musicus de wijheid om zljn eigen meesterschap te tonen. De muziek van Abdul Kadir Marasin kenmerkt zich door een sterke ritmiek "r, ór, grote levendigheid en uitbundigheid. Een mooie finale van een mooie serie.

41


Muziek uit Griekenland > z series van 4 concerten in de kleine zaal > i.s.m. Sferra > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur > abonnement f 87,5o > lossekaart/ 27,5o

NikosPapazoglou

kende wijze in geslaagd om datgene wat zij in Amerika heeft geleerd te combineren met de muziekvan de moderne Griekse componisten.

S a v i n aY a n n a t o u ElliPaspala N e n aV e n e t s a n o u

Muzíek uit het Giekenland van vandaag, dáár gaat het om in deze serie optredens van drie zangeressen en één zanger die tot de absolute top van de Griekse muziekscene behoren. Het is een passende voortzetting van de ontdekkingstocht door de Griekse muziek, die in het seizoen ry9rl9z begon met een rebètika-serie en ín ry92193 verschillende tradities van het vasteland en van de eilanden opleverde. In deze derde aflevering staat de muziek van vandaag centraal: muziek die is ingebed in het moderne Griekenland, maar die de wortels in de traditie niet verloochent. Bij de Griekse muziek van vandaag horen namen van vooraanstaande componisten als Manos Chatzidakis, Lena Platonos, Stamos Semsis en Nikos Fapazoglou. Aan laatstgenoemde, Níkos Papazoglou,valï de eer te beurt om deze serie te openen. Papazoglou, geboren in Thessaloniki, begon zijn carrière als zangerf basgitarist in rock & rollbands. Na een periode 's met veel optredens ('werken tot drie uur ochtends en om half acht er weeÍ uit') fing Nikos zljngítaar aande wilgen en legde hij zich toe op de zang. Vanaf 1983 presenteert hij zich als 'liedjesmaker'. Zijn eerste lp Charátsi (Schatplichtig) bevat voornamelijk eigen composities, van rebètikaliederen tot rockmuziek. Met zijn volgende plaat Méso Néfon (Via de wolken) maakte Nikos Papazoglou definitief naam als' componist van het nieuwe Griekse lied. In zijn muziek, die zich onder andere kenmerkt door oosterse invloeden, probeert hij een verband te leggen tussen traditionele elementen en het moderne geluid. Op zijn laatste plaat, Synerga (Gereedschap),keert hij de rock & roll voorgoed de rug toe en richt hij zich volledig op de volksmuziek, met als basis de rebètika. 'De stem kan een masker zijn dat het gezicht of de ziel verbergt. Vaak ook verraadt onze stem ons (...). Ze verraadt dingen over de zanger, die deze zelfniet eens weet. Ook al is hii zelfhet instrument dat de stem produceert, toch heeft hij geen controle over alle factoren. Wat mij altijd erg boeit, is de vervorming die de stem kan ondergaan, variërend van brullend, donker tot zwak, wouwelijk, kinderlijk, en dat allemaal binnen een en hetzelfde nummer. Met name de improvisatie maakt dit mogelijk'. Deze woorden zijn aÍkomstig van de Atheense zangeres SavinaYannatou.Met Gogo Georgilopoulou en Soiros Sakkas.aan wiens Atelier voor de Foneti sihe Kunst zij jarenlang was verbonden,

42

SavínaYannatou maakte Savina Yannatou een studie van zangtechnieken. Na studies muziektheorie, gitaar en een opleiding aan de Guildhall School of Music and Drama in Londen zong zij enige tijd bij het koor van de Griekse Omroep. Haar repertoire is ongelooflijk gevarieerd. Van werken uit middeleeuwen, renaissance en barok tot elekronische en geimproviseerde muziek. Zij heeft inmiddels twaalf zeer succesvolle olaten op haar naam staan.Tijdens het concert in deze serie zingt z1j zowel haar eigen prachtige liederen als composities van hedendaagse Griekse componisten, onder wie Lena Platonos, Nikos Kipourgos, Maragopoulos en Dmitris Lagios. De zangeres Ellí Paspalawerd in New York geboren als kind van Griekse ouders. Ze ging naar de Manhattan School of Music waar zij zanglessen kreeg van niemand minder dan de beroemde sopraan |udith Raskin. En om nog even de puntjes op de i te zetten, volgde ze toneellessen bij de ook al zeer bekende acteur William Hickey. Elli Paspalavertolkte rollen in Mozarts Figaro en Die Zauberflóte en in Medea van Gavin Bryars. In diezelfde periode zong deze bijzonder veelzijdige dame ook nog in nachtclubs liedjes van onder anderen Chatzidakis; Theodorakis en Savopoulos. In r98z vertrok ze naar Athene. Haar roem was haar kennelijk al vooruitgesneld, want binnen de kortste keren trad ze op en maakte ze albums met grootheden als Manos Chatzidakis, Stamos Semsis, Charis en Panos Katsimichas, Lena Platonos, Dionisos Savopoulosen llias Lioungos. Van deze componisten zal zij tijdens haar optreden in Vredenburg ook liederen zingen. In 1989 trad zij op verzoek van Randy Newman op in diens voorprogramma. Elli Paspala is er op uitste-

Een derde, zeer gelieftle zangeres treedt op in het laatste concert van deze serie: Nena Venetsanou,aÍkomstig uit Athene. Nena, die in Griekenland als een van de grootste zangeressen van haar generatie wordt beschouwd, kreeg haar zangopleiding in Parijs bij Irma Kolassi. Vanaf r98o woont en werkt zij in Athene. Ze trad geruime tijd als zangeres op bif Manos Chatzidakis en Nikos Mamagakis, met wie ze ook een aantal platen opnam. Nena Venetsanou heeft schitterende platen op haar naam staan, waaronder Thirteen Spanish Folk Songs of Federico García Lorca en Pandora's Box, een collectie liederen op gedichten van Griekse dichteressen uit de jaren dertig. Zij geeft actede présence, achter de piano, met eigen werk en liederen van onder anderen Manos Chatzidakis en Angelique Ionatos, een Grieks componiste die in Parijs woont. In r99o liet Nena Venetsanou een verpletterende indruk achter, na haar optreden met Chatzidakis in het Amsterdamse Muziektheater. Dus dat belooft wat. (KB)

Twee series! Bij het invullen van het Bestelformulier (pagina 49) gelieve u duidelifk aan te geven ofu abonnementen bestelt voor serie r of serie z.

Muziek uit Griekenland I vrijdag 1 oktober

NikosPapazoglou

vrijdag 3 december

SavinaYannatou

vrijdag 4 februari

Elli Paspala

vrijdag 25 maart

NenaVenêtsanou

Muziek uit Griekenland 2 zaterdag 2 oktober

Nikos Papazoglou

zaterdag 4december

SavinaYannatou

zaterdag 5 februari

Elli Paspala

zaterdag 26 maart

NenaVenetsanou


Stemmen uit het Oosten > 5 concertenin de kleine zaal > i.s.m. Paradox> met stoelreservering> aanvang2o.r5 uur > abonnement/ roo,- > lossekaart;f 25,-

woensoag 13 oktober

S h i m i n s k yE n s e m b l e Centraal-Siberië

rijke tradities van de Oekraïene. Het optreden van dit ensemble belooít een meeslepende excursie naar een voor ons noq zo onbekend deel van de wereld te worden.

woensdag Kutaisi Ensemble 17november Georsië woensdag E n s e m b l eB e r e h i n y a 15december Oekraïene woensdag 26januari

E n s e m b l eD o b r u d j a Bulgarije

woensdag 23 maart

Sirin Ensemble Rusland

In het programma van Vredenburg wordt met grote regelmaat verder gekeken dan de westeÍse neus lang is. Naast sonates en motetten, popsongsen blues, bereiken raga's en bulerias de oren van de concertbezoeker. Het programma heeft daarmee in de loop der seizoenen aan breedte en diepte gewonnen. In Vredenburgs r6de seizoenklinkt nóg meer muziek van achter de horizon: muziek uit Oost-Europa. Wíjzen uit het Oostenhadde naam van de serie kunnen zíjn, maar wie denkt daarbij aan 'wijze' 'melodie'l in de betekenis van Daarom: Stemmen uit het Oosten De concerten bieden een bloemiezing van muzikale en in het bijzonder vocale tradities die levend en authentiek zijn geblevenonder alle wisselenderegimes die de geschiedenisvan het huidige Gemenebest van OnaÍhankelijke Staten (v/h Sovjetunie) en zijn vroegeresatellietenhebben getekend.Deze serie kwam tot stand dank zii het soeurwerk van Bernard KJeikamp, die hierovei in februari r99j nog op boeiende wijze verteide in het VPRO/Radio 4-programÍna De Wandelende' Tak. De eerste avond klinken stemmen uit CentraalSiberië. II{eI Shímínsky Ensembleis aÍkomstig uit Ulan Ude, gelegen in de autonome republiek Burjatië in Siberië. Op de kaart vindt u Ulan Ude bii het Bajkalmeer. De rz-koppige formatie bestaat uit afstammelingen van Russen van het orthodoxe geloof, die in de rTde eeuw naar deze streken trokken. In een ononderbroken traditie hebben zij de koorzang doorgegeven van generatie op generatie - een gegeven dat het optreden van het Shiminsky Ensemb1eeen bijzondere dimensie verleent. Het Staats Zang- en Dansensemble Kutaísí werd in r98o opgericht. Het eeíste optreden vond plaats in Kutaisi, een van de oudste steden van West-Georgië,maar een paar dagen later stond men ook al in de hoofdstaci Tbiiisi oo het podium. Het repertoirevan het ensemble is ontleend aan de eeuwenoude volksmuziektradities van het volk van Georgië, maar Alexej Nikoladze heeft voornamelijk jonge musici en dansers om zich heen verzameld, omdat hij met dezejonge mensen de muziek uit het verle-

u""ïïu"oo"len aan de zo in beweging zijnde werkelijl&eid van vandaag de dag. Het Ensemble Berehinya ontleent ziln naam aan een oud Oekraïenswoord dat staatvoor'erfgoed der eeuwen'. Het door Berehinya gekoesterde en gecultiveerde erfgoed is een neerslag van wat het karakter van de Oekraïene typeert: optimisme, gloedvolle lyriek en sprankelende humor. Het ensembie komt met geoefende stemmen en koffers vol authentieke kostuums en instrumenten naar Nederland om ons in een programma dat geen vertaling of uitleg vraagt, te onthalen op een reeks hoogtepunten uit de

Ensemble Dobrudja is een vrouwenkoor van twaalf professionele zangeressen,niet aÍkomstig uit het GOS, maar uit Bulgarije. Zi1 treden op in regionale kostuums en brengen traditionele volksliederen in de karakteristieke harmonieuze a capella-stijl uit verschillende streken van Bulgarije, waaronder Dobrudja, Thracië, Strandja,Rhodope,Prin en Shop. De directe en intense manier van zingen is overgeleverd uit de middeleeuwen. Het opvallendste kenmerk is de nasale ldank. Het krachtige, heldere en pure geluid wordt gemaakt onder in de keel; de borst wordt voor resonantie gebruikt. Voor de kenners: de arrangementen van de overgeleverde melodieën zijn ho of dzakelij k gebaseerdop dissonante intewallen, diatonische zang en 1ineaire polyfonie. Andrei l(otov is de leider van een ensemble dat uit Moskou kornï: Sínn. De groep heeft zich toegelegd op de Russischemuziek uit de r5de tot de rTde eeuw. Daartoe beschikt Sirin over manuscripten uit de Russische middeleeuwen en over de orale tradities die van generatie op generatie zijn overgeleverd. Het betreft zowel geestelijke als profane muziek. I(otov en de zijnen waren bij de oprichting van Sirin in 1989 niet de eersten die zich met dit repertoire gingen bezighouden, maar zij onderscheidden zich door hun benadering vanuit de volksmuziektradities van Rusland.

ï

.

:x Y.a

; :

.

.:

:.

.:iii:l,a,lii

-.ilB

t

Berehinya

43


Flamenco > z series van 5 voorstellingen: z in de grote, l in de kleine zaal > i.s.m. Centro Flamenco Puro > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur > abonnement f 4o,- > lossekaartlf 27,5o (zo olxoberf 4o,-; ry aprilf 55,-)

L a ï a t i , B a i l a o r ad e Madrid 'Apologia Flamenca' I.aTati,dans ygrupo (o.a.]oaquinRuiz, loaquínGríIIo,dans\ N o c h ed e l C a n t e EnriqueSoto,zang loséMendez,zang ygruPo Noche del Baile f oselito Fernandez, dans Eva La Huerba Buena, d.ans ygrupo

N o c h ed e l a G u i t a r r a AgusnnBola,gítaar ygrupo F e s t i v a ld e F l a m e n c o Manuela Carrasco,d.ans ygrupo ElGuardiana,zang &PacoCruz,gítaar VincenteAmigo, gitaar ygruPo Grupodel Foro:o.a.Juaf,ares (zang),PacoCruz,Miguel Linares(gítaar), Carlos Benavente(bas),Ruben Dantas(percussíel, ]orge Pardo (saxofoon)

Superlatieven struikelen over elkaar wanneer men een poging doet om in woorden vast te leggen wat de betekenis is van Ia Tatívoor dehedendaagse flamenco. Daarom is het op z'n minst een eer en een genoegen om hier de komst van dit fenomeen aan te kondigen. La Tati opent de serie Flamenco, die ook voor het seizoen r9%lg4 weer tot stand is gekomen dank zij de goede relaties van Riní Kersten in flamencokringen. I(ersten is directeur van het Centro FlamencoPuro in Utrecht. La Tati dus aan de start van de serie, een werkelijk unieke danseres met een geheel eigen stijl, zeker in haar bulerias, en altijd 'in' voor een passende dosis humor in haar optreden. Zang is uiteraard de hooftlschotel van de Noche del Cante.De twee zangers die voor die gelegenheid naar Utrecht komen, stammen beide uit een familie van flamenco-artiesten. Enriaue Soto komt uit feréz en is een telg uit de Familia De Las Sorderas. fosé Mendez, woonachtig in Sevilla, behoort tot de Familia De La Paquera Delerê2. De twee dansers die de hoofdrol spelen tijdens de Nochedel Baílezijnnogjong, maar ze hebben hun sporen inmiddels in Spanje en ver daarbui ten verdiend. foselito Fernandez, aÍkomstig uit Sevilla, magzich erop beroepen deel uit te maken van de Familia Fernandez, een begrip in dr flamencowereld. Eva La Huerba Buena was al eerder in Nederland. Zij komt uit Granada. Tijdens het Holland Festival tggtzorgdezljvoor een indrukwekkende prestatie. Agustin Bola is al jaren werkzaam a1sbegelei dingsgitarist van flamenco-grootheden als de

danser El Maestro Guito, de zanger Ramon El Poritguezenzanger El Indio Gitano (El Moro). Tijdens de Nochedela Guitarrais El Bola de solist, optredend met zijn eigen begeleidingsgroep waarmee hif onlangs de cd Carmen heeft gemaakt. De Flamenco-serie wordt op 15 april rgg4van een vlammende finale voorzien, want dan vindt weer het tweejaarlijkse Festíval de Flamenco plaats. Het podium van de grote zaal is dan voor een keur van prominente artiesten, die in de loop van een lange avond alle aspecten van de flamenco de revue laten passeren. Aansluitend aan de voorstelling in de grote zaal,verplaatst de actie zich naar de kleine zaal en de foyer voor een Bal Ná, onder dettteT Una Nochede Locura. Gekte, opwinding, wolijkheid, beentjes van de vloeÍ, met o.a. de formatie DíabetícasAceleradas.

Twee series! Bi j het invullen van het Bestelformulier (pagina 49) gelieve u duidelijk aan te geven ofu abonnementen bestelt voor serie r of serie z. Flamenco 1

woensdag 20oktober

LaTati y su Grupo (grotezaal)

vtijr!ag 12 november

Noche del Cante

vrijdag 14januari

Noche del Baile

vrijdag 18maart

Noche de la Guitarra

vrijdag 15 april

Festival de Flamenco (grote zaal)

Flamenco 2

La Tati

44

woensdag 20oktober

Ia Tati y su Grupo (grotezaal)

zaterdag 13 november

NochedelCante

zaterdag 15 januari

Noche del Baile

zaterdag 19maart

Nochedela Guitarra

vrijdag 15april

Festival de Flamenco (grote zaal)


Latijns-Amerika > 3 concerten in de grote zaal > met stoelresewering > aanvang zo.r5 uuÍ > abonnementf 87,5o > lossekaartrf 32,5o(zG oktober:/45,-)

dinsdag 26oktober

Mercedes Sosa Arsentinië

dinsdag 15februari

Amparo Ochoa Mexico

dinsdag 12april

TaniaLibertad Peru

Drie prominente wouwelijke vertolkers van de nieuwe Latijnsamerikaanse muziek zíjn geëngageerdom de serie Latijns-Amerika ryy194 gestaltete geven. Gezien het kaliber van elk van de drie zal het niemand verbazen dat de serie is verplaatst van de kleine naar de grote zaal. Daar wordt het openingsconcert eind oktober gegevendoor MercedesSosa,'La Negra'. Ofschoon zij Argentijnse van geboorte is (Tucumán), wordt Mercedes Sosagezien als de ambassadricevan heel de Latijnsamerikaanse cultuur. 'De Stem van Latijns-Amerika', is haar eretitel. Die reputatie heeft zij verworven door haar brede repertoire, maar ook door haar charisma, een uitstraling die wordt gevoed door haar grote kwalitei ten. Met haar krachtige stem en indringende voordracht zal Mercedes Sosa zonder twijfel zoÍgen voor een gedenkwaardige start van de serie Latijns-Amerika.

Mercedes

De MexicaanseAmparo Ochoamaakle in 1988 veel Nederlandse wienden door haar enersieke optreden tijdens het Latijns-Amerika Feitival van dat jaar. In november r99o deed zij het nog eens dunnetjes over tijdens de Noche Mexicana. Toen maakte zij veel indruk met haar vertolking van boerenliederen, een repertoire dat de vreugden en het verdriet van de plattelandsbevolking bezingt. Amparo Ochoa vertegenwoordigde in 1983 haar land op het inmiddels legendarische Tweede Festival van het Nieuwe Latijnsamerikaanse lied in Managua, Nicaragua. Minstens zo energiek en dynamisch als Amparo Ochoa is haar Peruaanse collega Tanía Líbertad. Zíj was een van de aanjagers van het rode Latijns-Amerika Festival dat in februari r99o in Vredenburg plaatsvond.Op haar veertiende maakte Tania haar eerste plaat. In r97r kwam zij in contact met de mensen die zich in Peru inzetten voor het Nueva Canción. In dezelfde periode werd zij ook beïnvloed door de Troba Cubana en vertolkers hiervan. Tania over haar werk: 'Het beste wat ik ooit heb gedaan, is zingen, overal en elke dag. (...) ik streef geen roem na. Alwatikwil, is blijven communiceren met mijn publiek en wellicht ooit nog zien daI het volk recht wordt eedaan.'

TaniaLibertad

Amparo Ochoa

45


India Klassiek > 4 concertenin de kleine zaal > i.s.m. Stichting India Muziek > met stoelreservering> aanvang2o.r5 uur > abonnement/8o,- > lossekaartlf 25,-

vrijdag I oktober

B h i m s e n J o s h i ,z a n g met begeleidingop tabla,harmonium en tanpura

vrijdag 5 november

Af armef Y alli, bharatnatyam-dans met zangen begeleidingop mridangam,fluit, bekkentfes

vrijdag 1 1m a a r t

G . S .S a c h d e v ,b a m b o e f lu i t met begeleidingop tablaen tanpura

vrijdag 15april

lrshad Khan,sitar en surbahar met begeleidingop tabla

De oorsprong van de klassieke Indiase muziek vinden we ongeveer z.5oo jaar geleden bij de Vedische hymnen (gereciteerdeheilige teksten) in de Hindoe-tempels. De wortels van de Indiase muziek zijn dus, net als bij de westerse muziek, religieus. Uit de gereciteerde heilige teksten ontstond in de r6de/r7de eeuw aan de hoven van de Moghulheersers een klassieke Indiase muziek die louter kunstzinnige schoonheid beoogde. Daarnaast, en met name in Zuid-India, bleef de muziek in de tempels een belangrijke rol spelen als verbinding met het'goddelijke'. In hoeverre klassieke Indiase muziek tegenwoordig religieus of profaan is, hangt vooral afvan de instelling van de musicus én van de luisteraar. De overdracht vandezemuziek geschiedt mondeling; de leraar geeft zijn kennis direct door aanzlln leerling, zonder gebruik te maken van een notatiesysteem. Hij zingt of speelt voor, en de leerling volgt hem. Het kernbegrip in de Indiase muzíekis de raga. Het is een melodische vorm waarop de musicus improviseert. Het wat moeilijk te definiëren begrip raga wordt wel als volgt omschreven: 'Raga' is datgene wat aan de geest kleur geeft'. Om werkelijk ldeur te geven aan de geestvan de luisteraar, moet een raga niet alleen bestaan uit een toonschaal met versieringen, maar moet de musicus ook een, voor de raga, specifieke emotie vertolken. Zo bestaan er raga's die uitdrukking geven aan de vele gevoelens van het leven: weugde, smart, eerbied etc. Daarnaast is elke raga ook verbonden met een bepaald tijdstip van de dag, of met een jaargetijde. Zo zijn er bijvoorbeeld ochtend- en avondraga's en lente- of regentijdraga's. De serie India lCassiek is een samenwerkingsproject van Vredenbur g meï J ohn Eíjlers/ Stíchtíng Indía Muzíek.In Vredenburg gaat deze serie voor de tiende keer. Een jubileum dus, en dat is ook wel aan het programma te zien. Een scala van beroemdheden passeert tijdens dit tiende seizoen de relrre. Het spits wordt afgebeten door BhímsenJoshí, het symbool van de Noordindiase vocale tradi 'syrnbool' tie. Dat het woord bij deze zanger uit de voormalige Bhagwanstad Poona niet over-

46

dreven is, bewijzen de recensies die verschenen na z11neerdere Nederlandse optredens: 'Joshi komt evenheel dichtbij de Hoogste', 'Bhimsen 'Rilfoshi is in zijn muziek een en al emotie' en lingen bij het syrnbool van Indiase zang: Bhimsen Joshi'. De inmiddels V-jarige zanger weet zo veel gevoel in iedere toon te leggen, dat zijn vertolkingen van raga's, thumri's en bhajans (klassieke en licht-klassieke vormen van de Indiase muziek) ook toehoorders die niet erg veel kennis hebben van deze muziek, van begin tot het eind weten te boeien. De voigende in de rij is Alarmel Vallí. Zíj geldt als een van de belangrijkste vertegenwoordigsters van de bharatnatyam, de klassieke dans van Zuidoost-India. Haar eigen inbreng van gratie en souplesse betekende een belangrijke vernieuwing binnen deze statige, door strakke lijnen gekenmerkte dansstijl .lnry77 tradzij op in het Moskouse Bolshoi Theater. Ook in de Verenigde Staten en Canada is zij niet onopgemerkt sebleven. De critici waren vol lof over

Alarmel Valli

Bhimsen Joshi 'Valli haar: houdt het publiek in haar ban met de houding van een Nurejev, en het professionalisme en de techniek van iemand als Baryshnikov'. G.S. Sachdev werd geboren in Chandigarh (Noordwest-India) en woont sinds r97o ín Californië. Hij treedt regelmatig op in Nederland en is vooral geliefd om zljnTangzame, ingetogen opbouw van de raga's. Het geeft zijn muziek een meditatief karaker en de fraaie klank van de bamboefluit krijgt op die manier een doordringende schoonheid. Elsje Plantema schreef in NRC Handelsblad: 'Puurheid, een zuivere klassieke stijl en een grote fijngevoeligheid zijn enkele karakteristieken van Sachdevs muziek. (...) Hit schuwt iedere inmenging van westerse technologie, zoals elektronische tanpura's ofeffecten die alleen via de microfoon bereikt kunnen worden'. Irshad Khan werd in ry63in Calcutta geboren. Zijn vader is de beroemde sitarspeler Imrat Khan, die net als zijn zoon al eerder in Vredenburg heeft opgetreden. Naast de sitar bespeelt lrshad Khan de zeldzame surbahar, een basversie van de sitar. Hierop wordt alleen het inleidende, meditatieve gedéeltevan een raga gespeeld, zonder begeleiding op tabla. In overeenstemming met de familietraditie bespeelt hij de sitar inde khayalstijl en de surbahar in de dhrupadstijl. Dhrupad betekent letterlijk'vastgelegde compositie'. Het is zeer ingetogen, meditatieve en sobere muziek die over een langere tifd wordt uitgesponnen. Elke toon wordt heel subtiel benaderd. De dhrupad staat tegenover de khayalstijl (khayal: fantasie). Deze is meer virtuoos; er mag meer fantasie in doorklinken. (re)


Abonneeshebben eenstreepjevóor De extra voordelen van een abonnement Uw abonnementskaart geeft niet alleen toegang tot de concerten in de serie van uw keuze, maar is op andeÍe momenten ook een reductiepas. > Gratis toegang - Als abonnee wordt u tijdens het seizoen uitgenodigd een of meer bijzondere concerten gratis mee te maken. > Korting - Daarnaast zijn er concerten waarbij u korting krijgt op de entreeprijs. > Voorrang - Bovendien mag u als abonnee vaak als eerste kaarten kopen voor dezebljzondere evenementen, dus vóór de start van de 'gewone'kaartverkoop. > Extra Abonnement - U kunt direct al orofiteren van een korting wanneeÍ u intekent op het Extra Abonnement (zie pagina z3). > Serie compact discs - Alleen abonnementhouders kunnen intekenen op de exclusieve serie van 6 cd's, waaroveru leestop pagina zz. S p e c i a a bl u l l e t i n p e r p o s t i n h u i s Vredenburg zorgt ervoor dat u tijdig wordt geïnformeerd over de concerten waarbij u als abonnee een streepje vóór hebt. Regelmatig ontvangt u een Informatiebulletin over de eerstvolgende 'specials'. In elk bulletin staat een bestelformulier, zodat u de kaarten ook per post kunt bestellen en b etalen. Gemak díent deabonnee.

Bloemlezing Concerten waarbij u als abonnementhouder een streepje vóór hebt, en vr'aaroveru in speciale bulletins wordt geïnformeerd. > rr september - Radío FíIharmoníschOrkesto.I.v.Walter Weller. Ronald Brautigam, piano. Arriaga , Los esclavosfelices; Beethoven , Pianoconcert nr. 3; Dvorák, Symfonie nr. 8 (i.s.m. Tros) 19 september - ResídentieOrkesto.l.v. JoséSerebrier. Nicole Afriat, piano. Prokoviev , Romeo en |ulia, suite; Markevich , ParLita,voor piano en orkest; Tsjaikovsky, Syrnfonie nr.4 r oktober - Rad'íoKamerorkesto.l.v.Frans Briiggen. Isabelle van Keulen, viool/Ronald Brautigam, piano. Mendelssohn , Dubbelconcert; A Midsummer Night's Dream (i.s.m. NCRV) M a a n d a g e n d ai n n i e u w j a s j e 15oktober - symfonie-orkestKoninklíjk Conservatoríumo.1.v.Ed Spanjaard. Ravel , Daphnis G r a t i sb i j e e n s e r i e - a b o n n e m e n t et Chloé, suite nr. z; Ravel , Sheherazade;Stravinsky, Sacredu printemps > Gratis Met ingang van het seízoen r993f 18 oktober-Tancredí, operavan Rossini.lFíamminghi, koor en vocale solisten (o.a. Mariana ontvangt u als serie-abonnee automatisch 94 Cioromila, Nelly Miricioiu, Kolos Kovats) o.l.v. RudolfWerthen elke maand (van augustus t/m tuni) de Maandr/z november - IRCAM ProjecÍdoor het Nieuw Ensemble o.l.v. Ed Spanfaard agenda van Vredenburg in huis. U kunt dan 17 ïlln19 december - Ned.erland.se Muzíekd.agen.o.a. Radio Filharmonisch orkest, Groot nog eens de bifzonderheden over de concerten omroepkoor, Radio syrnfonie orkest, Radio KamerorkestenAsko Ensemble (i.s.m. NoS) in uw serie lezen. En u kunt van de gelegenheid . zz december - Messiah,oratoríurnvan Hrind.el.Koor & Barokorkest Nederlandse gebruik maken om peÍ post kaarten te bestellen Bachvereniging en vocale solisten o.l.v. |os van Veldhoven voor concerten die geen deel uitmaken van uw z6 december - KerstMatínee. Nieuw Sinfonietta Amsterdam o.l.v. Lev Markiz. serie. 27 ianLLari- Guarnen Kwartet. Strijkkwartetten van Haydn, Beethoven en Mendelssohn > Nieuw iasie - De Maandagenda wordt ovez februari - symfoníe-orkestKoninklíjk Conservatoriumo.l.v.Roberto Benzi. Suzanne rigens in een nieuw jasje gestoken. Nadat deze Huijnen, viool. Berlioz, ouverture Le.carnavalRomain; Saint-Saëns,Vioolconcennr.3; maandelijkse informatiebron 15seizoenen lang Tsjaikovsky, Symfonie nr. 5 in de vorm van een krant is uitgegeven, wordt het tijd voor een nieuwe, frisse vormgeving. Ui 3 februari - NDR sinfoníe-orchestero.r.v. John Eliot Gardiner. Barbara Bonney, sopraan/ Haakon Hagegard, bariton. Brahms , Symfonie nr. 4; Zemlinslg, Lyrische Slmfonie teraard staan ook in die nieuwe vormgeving (i.s.m. NCRV) duidelijkheid en overzichtelijkheid voorop! rr februari - Alban BergKwa,tet. Strijkkwartetten van Haydn, Berio en Schubert 24 en)o maart- Matthdus-PassíonvanBach. Koor & Barokorkest Nederlandse G e e ns e r i e - a b o n n e e ? Bachvereniging en vocale solisten o.l.v. Iván Fischer U neemt geen abonnement op een van de concertseries, maar u wilt wel elke maand de 29rnaart- SlagwerkgroepDen Haag. Stocheia, van fames Wood Maandagenda ontvangenl Stort dan;f 2o,- op z mei - Daniel KwarteÍ. Muzikale nalatenschap uitTheresienstadt, Strijkkrvartetten van Klein, postbankrekeníng 39949oo t.n.v. MuziekKrásaen Ullmann centrum Vredenburg riuli- Symfoníe-orkestKoninklíjk ConservatoríumlsweelínckConservs.toríumo.1.v. Utrecht (vermeld: Kent Nagano. Maandagenda 19% I 94ll. Dan kunt ook ó profiRoberta Alexander, sopraan/f ard van Nes, alt. Mahler , Symfonie nr. z ,Auferstehung, teren van de mogelijkheid om per post kaarten te bestellen. S c h r i j fo o k i n u w a g e n d a Attentie: bent u in het seizoenrggz lgl geabonHolland Festival oude Muziek Utrechtrgg3 @7 augastus t/m 5 september) > Africa Mama neerd op de Maandagenda? Wacht dan met beFestival 1993 (r8 september) > Blues Estafette 1993 (zo november) > Nachtvan de poëzie 1994 talen, want u ontvangt in september r99l een (rz maart) > sJU lazz Festival 1994 (8 t/m ro april) > Latijns-Amerika Festival 1994 (6 maart) acceptgiro waarmee u uw abonnement kunt voorjaarsserie 1994: J concerten i.s.m. veronica , Radio Filharmonisch orkest (16 april; z8 verrengen. mei) en het Radio Symfonie Orkest (7 mei)

47


Z o k o o p t u e e na b o n n e m e n t L e e sd e z e p a g i n a z o r g v u l d i gv o o r d a t u h e t b e s t e l f o r m u l i eirn v u l t !

Alle bestellingen die vóór z3 april 1993 binnen ziin bij de Abonnementenadministratie, worden in volgorde van binnenkomst op de abonnementenmarkt afgehandeld. Het maakt hierbii beslist niet uit ofu zelfnaar de abonnementenmarkt komt ófuw abonnementen per post wilt ontvangen. De abonnementenmarkt vindt plaats op z6 t I m z9 april en 1 t I rn 7 mei ry 93' M o g e l i j k h e i d1 U zoekt zelf op de abonnementenmarkt uw plaats(en) uit

M o g e l i j k h e i d2 Vredenburg zoekt op de abonnementenmarkt uwplaats(en) uit

De abonnementenmarkt van Vredenburg 'op afspraak'. bezoektu voor de abonnementenmarkt worden U wilt uitgenodigdl > Vu1 het bestelformulier volledig in. > Kruis het hokje voor'Ik kom naar de abonnementenmarkt' aan. > Stuur het bestelformulier z ónderbetalíngin een geslotenenveloppe(postzegelhoeft niet) v66r z3 april naar het besteladresdat rechts onderaandezepagina staat. > U ontvangt dan een opÍoepkaart om op een hierop aangegevendag/tijdstip uw plaatste komen uitzoeken. (Als u bent verhinderd, vraagtu iemand anders om in uw plaatste komen ófu komt dezelfde dag, of een van de volgendemarktdagen tussenrT.oo en r8.oo uur; u hoeft hiervoor geen afspraak te maken). > U betaalt pas op de markt (contant, met betaalkaart/-cheque, pincode of creditcard) en neemt dan uw abonnementskaartenmee.

Als u vóór 23,april bestelt, maar niet naar de abonnementenmarkt wilt of kunt komen, zoekt Vredenburg op de abonnementenmarkt uw plaatsuit, en wel volgensherbeste-beschíkm (zie achLerzijde bestelbare-stoel-syslee formulier). De besteldeabonnementen ontvangt u dan tijdig per post. > Stuur uw bestelformulier + beralingvóír z3 april in een geslotenenveloppe(postzegelhoeft niet) naar het besteladres dat rechts onderaan dezepagina staat. > Betalíng:uw bestellingkanpas worden behandeld wanneer uw volledígebetalíngis onwangen. Voeg daarom bij uw bestelformulier betaalkaarlen/-cheques(géénoverschrijvingsbiljet) voor het totaalbedrag. Zorg ervoor dat de (maximaal/ 3oo,- per betaalkaanen f -cheques kaart/-cheque) voor precies het juiste bedrag zijn uitgeschreven, en van uw handtekening en pasnummer zijnvoorzien; anders moeten ze worden geretourneerd! Ofbetaal per credítcardzoalsaangegevenop het bestelformulier.

L e e sd i t o o k g o e d > Met uw volgnummer kunt u op de markt alléén uw eigen bestelling afwikkelen, tenzij u abonnementen besteltzoals elders op deze 'Naast elkaar zitten'. pagina aangegevenonder

Aan de kassa Vanaf zaterdag i5 mei kunt u abonnemenien kopen aan de kassa,op maandag van rz.oo tot r8.oo uur, dinsdagtlrnzaterdag van ro.lo tot 18.oo uur. VanafT augustus is de kassatot i8.3o uur geopend. (In verband met de zomervakantieis de kassa geslotenvan maandagzS iuni t/mwiidag 6 augustus). Perpost > Stuur uw bestelformuiier + betaling in een geslotenenveloppe(postzegelhoeft niet) naar het besteladresdat rechts onderaan dezepagina staat. > Betaling:uw bestellíngkanpas worden behandeid wanneert uw volledígebetaling is

48

Ook mogelijk, maar werkt niet zo snel: maak het totaalbedrag zo spoedig mogelijk over op postbankrekening 39 9 49 o o t.n.v. Vredenburg, Utrecht.

ontvangen.Voeg daarom bij uw bestelformulier betaalkaartenf -cheques(géén overschrijvingsbilj et) voor het totaalbedrag. Zorg ewoor dat de betaalkaarten/-cheques (maximaal f 3oo,- per kaart/-cheque) voor precieshet juiste bedrag zijn uitgeschreven,en ing en pasnummer zijn van uw handtel<en voorzien; andersmoeten ze worden geretourneerd! aangegevenop het Ofbetaal per credítca.rdzoals besteiformulier. Ook mogelijk, maar werkt niet zo snel: maak het totaalbedragzo spoedigmogelijk over op postbankrekentng 399 49 o o t.n.v. Vredenburg, Utrecht.

Uw wagen over de abonnementsseries en de wijze van verkoop kunt u t/m 7 meí;993 op werkdagen tussen ro.oo en 16.oo uur stellen via een ípeciale telefoonlijn: (oio) 3r 65 4r. Vana[ro mei kunt u weer het gewonekassanummer draaien: (o3o) 3145 44.

B e t a l e ni n t w e e t e r m i j n e n ( m e t b e t a a lk a a r t e n / - c h e q u e s ) 'Wanneer uw aankooplf r5o,- ofmeer bedraagt, kunt u - ook op de abonnementenmarkt - in twee gelijke termijnen betalen. Betaal dan met betaalkaarten/-cheques voor het totaalbedrag, de ene helft gedateerd op de dag van de aankoop, de anderehelft op 15decemberr99J. N a a s te l k a a r z i t t e n ? S a m e nb e s t e l l e n! Wilt u in de zaal naast uw familie of vrienden zittenl I(oop dan gezamenlijk uw abonnementen. Verzamel de bestelformulieren, hecht ze met een nietje aan elkaar en zorgewoor datze ons tegeli jkertij d bereiken. Zor g ook v oor gezamenlijke betaling. W i j z i g i n g e nv o o r b e h o u d e n Voor de goede orde: wiizigingen in progÍamma's zijn niet uitgesloten.Musici zijn ook maarmensen. De meest actuele informatie leest u steedsin de Maandagenda. A l l e a d r e s s e ni n d e c o m p u t e r De Maandagendaalsmede alle tussentijdseinformatie over (onverhoopte) wijzigingen en over speciaie aanbiedingen gaat naar het adres dat oo het bestelformulier is vermeld. Bestelt u ook voor muzieklieÍhebbers die op een ander adres wonen, zoÍger dan voor dat wii ook hun naam en adres kennen. Voeg een brief e bij met naam, adres en telefoonnummer en de naam van de serie(s).Ofbestel zoals aangegevenonder'Naast elkaar zitten'. Wij zorgen ervoor dat de Maandagenda en andere informatie ook daar terecht komt! I I I I I I I I I I I I I BesteladreA s bonnementen Bestellingen van abonnementen in een geslotenenveloppe(postzegelhoeft niet) sturen naar: Abonnementenservice Vredenburg Antwoordnummer 83,6 15oo VB Utrecht I I I I I I I I I I I I I


Beste lformu I i er 199 3 I 94

clPlu

6t* xr52,5o

o6 ó7 oE o9 ro rr

Componistenportrebten Reizend Muziekgezelschap De Nieuwe Generatie Rondom Oe Nieuwe Serie Middeleeuwen& Renaissance

Conservatoriumconcerten SymFonische Blaasmuziek finderv'rienden r Kinderwienden z Ki-Àdervrienden3,

ir

Kinderwiendens

zz

lGndervrienden 6

-20

xrro,-

x165,-

X IIO,_

x3óo-t

xz8{:1

I]?f--

Il15r---

I]]] Ditniet invullen!

xzoox roo,x r55,-l-'eo-

op

x75,-

,ry5,-

rz Barok 6-6-cursus BaroÈ r1 KJassiek Authentiek r+ Barok&Klaiiiek-il i6 r7 18 r9

ió5-l

Totaal

xr25,

x175,-

xr25,-

Y T2O _

x Ioo,x IIO,-

x Ioo,-

x IIO,x2oo,-l-

xI xr

x75,-

z7

(debetalingis ingeslotenofonderweg). Vredenburgzoekt mijn plaatsenuit volgenshet'beste-beschikbare-stoel-systeem' (zíeachterzljdevandit bestelformulier).

x25,-

M;

l

I

Klnoervrrenden/"

I Straat& huisnummer:

z3 Rindeffrien-aGnt za finderwieruGnF 25 2\ Kofheconcerten Koffieconcerten z6

Ikkom niet naar de abonnementenmarkt

f]

x72O,-

ExtraÁSonnement Extra Abonnement Orkestenserier

x2oo,-

O-rkestenÈèrièl + busservice

i

F*-,*-

xr7o,-

I

z8 programmabonnen 29 ptogramma's pèr- post

z lo Orkestenserie 3t PÍogrammaDonnen 2,2 progÍamma'soer oost

33 Orkestenserie J J4 ProgrammaDonnen

x 200,-

x17o,-

lWoonnlaats:

x32,50 x2oo,i22,\o

x77O,-

Ft.r""-

x r7o,-

I

l

I]]]

I l

x rbo,-

] **r""-"*

\.2-?óo

1p"rt-p*

l

l Dit niet invullenl

Relatiecode:

B-ebop 49 Vervolgcursus 50 Slwpgtn'Ll4fr

x 9o," óo,-

5r )azz MeetsLatin-America 52 brues

53 JiddischeMuziekr 54 liàdischeMuziekz 55 MuziekuitTurkije s6Mutiektitc-ÍiekenlániL

sz vtg4q\r4tr:E

.

5ó )temmen ulthetOosten 59 Flamencor 6o Flamencoz tndia Klassiek

Ik Q O O O

xI20,-

'--t8t5o l

betaal per creditcard, namelijk Eurocard/Mastercard American Express visa Diners Club

xroo,Het nummer van mijn creditcard is:

G'- Latijns-Amerika 6i

Dit alleen invullen als u per creditcard betaalt.

r R.

--

Vervaldatum (maand/ j aar):

tL t.I rT rI l Handtekening:

Allep ríjzenín guld.ens

Totaal;Ê

49


Beste beschikbare stoeI Grote zaal schematíscheplattegrond

K l e i n ez a a l schematíscheplattegrond.

'Wanneer

u niet uw plaatsen komt uitzoeken op de abonnementenmarkt of aan de kassa, reserveert Vredenburg uw stoel volgens het systeem ' beste-beschíkbare -stoeI'. De computer zoekt dan de beste, nog niet gereserveerde stoel op, volgens de voorkeur die naar onze ervaring de meeste concertbezoekers hebben. Op de hierbij afgedrukte schematische zaalplattegronden is aangegeven in welke volgorde de computer de zaaT'aízoekt'naar nog beschikbare stoelen. Bij de plattegronden is ruimte om aan te geven ofu de voorkeur geeft aan een andere volgorde. uw eígenfavonete volgordein. Bii Vul desgewenst de behandeling van schriftelijke bestellingen wordt daarmee zoveel mogelijk rekening gehouden. Elke stoel is er maar één - Die beperking hebben alle concertzalen, van Wenen tot New York, van Tokio tot Utrecht: elke stoel kan maar één keer worden verkocht!

BALKON

ZAAL

bíj het Geeftu devoorkeur&a.neenanderevolgorde zoekennaareenbeschíkbare stoel? Zetdandecffirs ín d.ed.ooru gewenstevolgorde.

Geef.u devoorkeuraaneen volgorde bíj h* zoeken and.ere naareenbeschikbore stoel? Zet dan decíjfersín dedooru gewenstevolgord.e.

Kortingen 65+ Het 65+-tarief geldt voor iedereen die 65 iaar of ouder is. Bij de kaartcontrole dient men niet alleen het entreebewijs te tonen, maar ook een identiteitsbewijs waaruit blijkt dat men 65 jaar ofouder is. CJP Het CIP-tarief geldt voor iedereen die niet ouder is dan z5 jaar én in het bezit van een geldig Cultureel |ongeren Paspoort. Bii de kaartcontrole dient men niet alleen het entreebewijs te tonen, maar ook een geldig Cf P. Uitzondering: concertbezoekers t/m 4 iaar hebben ook zonder Cultureel fongeren Paspoort toegang met een entreebewijs dat voor het Cf P-tarief is gekocht. Maar het is toch goed een CfP te hebben vanwege de kortingen die het elders oolevert. CIP's ziln te koop aan de kassavan Vredenburg. Kosten/ r5,-. Bij aankoop s.v.p.een identiteitsbewijs meenemen. U-pas Het U-pastarief, dat gelijk is aan het Cf P-tarief geldt voor iedereen die in het bezit is van een Upas. Bij de kaartcontrole dient men niet alleen het entreebewiiste tonen, maar ook de U-pas. Vanaf juni 1993 geeft de Gemeente Utrecht de U-pas uit. De U-pas biedt kortingen bij diverse culturele, spofiieve en maatschappelijke voorzieninsen.

50

De U-pas kan bij het U-pasbureau worden aangevraagd door inwoners van de stad Utrecht, waarvan het bruto-gezinsinkomen maximaal f 2.55o,- per maand bedraaS. (Wie inkomsten heeft uit Studiefinanciering komt niet in aanmerkingvoorde U-pas). Informatie kan worden aangewaagd bij het Upasbureau. Stuur een briefe in een enveloppe zonder postzegel naar: Antw oordnurnrner 3 435, 35oo ZL Utrecht. Informatie is ook beschikbaar bii de filialen van de Openbare Bibliotheek. C o up o n s Wie niet voelt voor een serie-abonnement, maar wel geregeld concerten wil bezoeken, is voordeliger uit met coupons. Een set coupons kost / r35,-, maar heeft een waarde van / r5o,Korting: rooZ. De coupons gelden als betaalmiddel voor concerten die door Vredenburg worden georganiseerd. In de Maandagenda wordt bij de betreffende concerten achter de entreeprijs 'coupons geldig' vermeld. Korting voor groepen ) Groepsabbnnementen - Bij aankoop van ten minste 15 abonnementen kan een reductie van ro%" op de (tóch al voordelige) abonnementsprijs worden gegeven.Van deze.regeling wordt veel gebruik gemaakt door personeelsverenigingen, muziekscholen, cursuscentra en andere instellingen. Maar natuurlijk kunt u er

ook uw voordeel mee doen als het gaat om een groep vrienden of kennissen. ) Voor één concert - Als een groepsabonnement (nog) iets te veel van het goede is, kunt u ook een groepsreservering voor één of enkele concerten met ons afspreken. Dat kan zodra de abonnementsverkoop is afgerond (september 1993). Een groepsreserveringis mogelijk voor groepen van minimaal ro personen en levert behalve het recht van voorbespreken, meestal ook een aardige reductie op. ) Scholieren - Voor groepen scholieren van het voortgezet onderwijs zijn in veel gevallen extra reducties op de entreeprijs mogelijk. Ook biedt Vredenburg enkele kleine, voor scholen samengestelde concertseïies aan tegen een zéér lage abonnementsprijs: f 27,5o voor 3 concerten. Alles wat voor scholieren (en docentenl) van belang is om over Vredenburg te weten, staatin de Die v erschijnt in september Scholíerenbrochure. 1993 en wordt toegestuurd aan alle scholen voor voortgezet onderwijs die in het adressenbestandvan Vredenburg zijn opgenomen. Komt uw school nog niet in ons adressenbestand voorl Dan is één telefoontje voldoende om dit te veranderen en de Scholierenbrochure toegestuurd te krij gen. ) Meer informatiel - Voor alle inlichtingen over groepsbezoek en voor reserveringen kunt u contact opnemen met Antoine Croné, publiekscontacten; telefoon (olo) ll +l ++.


Vredenburg Utrecht De bestbereikbareconcertzaalvanNederland M e t h e t o p e n b a a rv e Í v o e r Vredenburg ligt op een paar minuten loopafstandvan UtrechtsCentraalStation.Utrecht CSis eenknooppuntvanhet openbaarvervoer. )> Stadsbus- Behalvebij het CentraalStation stoppenook veelbussenvan het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht voor de deur van Vredenburg. > Streekbusen sneltram - Een groot aantal streekbussenen de sneltram NieuwegeinUtrecht stoppen bij het Centraal Station Utrecht. ) Trein - Treinen uit alle delen van het land stoppenin het CentraalStationUtrecht. Terug- De avondconcerten in Vredenbtngzljn meestalafgelopenop eentijdstip waaÍopu nog ruimschootsde laatste(ofnog niet eensde laatste) bus of trein huiswaartskunt nemen. Van concertendie om zo.r5 uur beginnen,klinlt de laatstenootdoorgaans vóórz 2.1ou1fi. Laatstetreinen van Utrecht naar... > Amsterd.am-Haarlem oo.o3uur Intercity oo.2ouur Stoptrein or.ro uur NachttreintotAmsterdam o2.og uur Nachttreintot Amsterdam o3.o9uur Nachttreintot AmsteÍdam G e m a k k e l i j ke n g o e d k o o p p a r k e r e n > Amersfoort-Apeld.oomDeventer-Enschede Concertbezoekers kunnen tegen gereduceerd z).Sz,uur Intercity tariefparkeren in de parkeergarages van Hoog oo.25uur Stoptreintot Amersfoort > Amersfoort-Zwolle-Groningen/LeeuwardenCatharijne (maandag tlrr' zaterdag ná r7.oo uur; op zon- en feestdagen onbeperkt). zj.Szlu;.x Intercity Vredenburg (Pr) en Stationsstraat (Pz) zijn de oo.25uur Stoptreintot Amersfoort dichtstbijzijnde parkeergarages. > Ede-Wageníngen-Amhem-Níjmegen z3.Sr:ul.r'r Intercity De parkeerregels - U ontvangt vóór het concert oo.2ouuÍ Stoptrein aan de buffetten in de foyers een uitriikaart te> Hilversum gen afgifte van de inrijkaart (uit de automaat bij oo.2,2,ltu Stoptrein de ingang van de garage) en betaling van het ge> DenBosch-Eindhoven-Maasticht reduceerde tarieÍvan f 5,5o; tussentijdse prijs22,.341)uÍ Intercity verhogingen door Hoog Catharijne voorbehou2,j.341illr Intercitytot Eindhoven den). o o.2,2, uur Stoptreintot Eindhoven Koopavonden - Ga op koopavonden (donder> Rotterdarn dag) eerder van huis. Dan zijn de garagesvoller 2).rZ vur Intercity en duurthetvinden van een plaats langer! oo.2z:u17rStoptrein > DenHaag V o o r z i e n in g e n v o o r g e h a n d i c a p t e n 2).r9uur Intercity > Ten behoeve van slechthorendenis de Heine 2J.49urx Stoptrein zaal voorzien van een infrarood-installatie. In > Alphena/dRíjn-Leiden het voorjaarvan 1993 wordt ook in de oo.ro uuÍ Stoptrein grote zaal een dergelijke voorziening > Soest-Baam aangebracht, die met ingangvan het sei2,).S1lu;.n Stoptrein zoen 1993 optimaal kan functioneren. | 94 Belo6-9z9zvoor eerderetreinen en aansluiMedewerkersbii de ingang van de zaal reiken tingen op het overigeOpenbaarVervoer. de ontvangeruit met behulp tvaaryanmen van Fietsenstalling de infrarood-installatie gebruik kan maken. Bij het ter perse gaan van dit SeizoenprogÍamma liep nog het experimentmet de open- > Rolstoelgebruikers kunnen in beide zalen stelling rond concertenvan de fietsenstalling concertenbijwonen. Elke ingang van Vredendie de StichtingU-stalop het plein Vredenburg 11 burg is drempelloosen, waar nodig, via exploiteert.In de eersteMaandagendavan het f\{ eenhellingbaanbereikbaar. seizoen19%194 leestu of dezevoorziening E In de foyervande srote en van de kleine eendefinitief karakter krij gt. zaalbevindtziéh ""r, ""rrg".pasttoilet.

Per trein/streekvervoer ' ) LoopvanafhetCentraal Station NS eeÍst richting floog Lamanlne; volg oan de borden Muziekcentrum , ,

À

i

ofVredenburg. Parkeergarages Pr Vredenburg P2 Stationsstïaat P3 Radboud P4 Godebald P 5 Moreelsepark PeÍ auto A

vanuitRotterdam, Den Haag, Den Bosch,Breda,Arnhem (via verkeersplein Oudenrijn)

B

vanuitAmsterdam

C

vanuitMaarssen

D

vanuitDeBilt,Hilversum,Zeist

Deuren en liÍien zijn aangepast.Medewerkers begeleidenrolstoelgebruikers en anderegehandicaptenop verzoekgraagnaarhun plaats. pa*eerplaatsenvoorgehandicapten > Specíale Op het plein Vredenburgis eendrietalparkeerplaatsen beschikbaar voor gehandicapte concertbezoekers.Neem bij de start van de kaartverkoopvan het concert dat u wilt bezoeken contactop met de Receptievan Vredenburg (qo - )3 $ 44l.De receptionist reseÍveert een parkeerplaatsen stuurt u de bijbehorende ontheffingskaart en informatie toe. Concerttaxi Met ingang van het seizoen 19%194werken tweeUtrechtsetaxibedrijven,Rataxen Utax,samen om de bezoekersvan Vredenburg een nieuweservicete verlenen:de Concerttaxi. Als inwoner-van de stad Utrecht kunt u zich vóórhet concertlatenophalenen na het concert weerlatenthuisbrengen.Perrit betaaltu het gereduceerdetariefvan;f 5,- per persoon.Uit en thuis kost de Concerttaxidus / ro,- peÍ persoon.Wilt u gebruik maken van de Concerttaxi, dan belt u de dagvóórhet concerttussenro.oo en 16.oo uur naaÍ het specialetelefoonnummer 8o zo 7o in Utrecht. (Uitzonderingen:het specialetarief geldt niet bij evenementendie na z4.oo uur zijn afgelopen; anderekortingen op de ritprijs zijn niet van toepassingwanneeru van de Concerttaxi gebruikmaakt). In de eerste Maandagendavan het seizoen r9%l94leest u meer bijzonderheden overde Concerttaxi. 5Í


De>

\Zoakslsarlf

lcelic]rt

-

1993 1994seizoensbrochure  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you