Page 1


Goednieuws: concertbezoekneemt nog steedstoe voorVredenburg Meerdan 4oo.ooobezoekers EEN \vOORD VAN WELKOM

muziekpraktijk van vandaag. Muziek heeft immers zijn eigen onverweemdbarewaarde, die men niet kan aflezenaande resultatenvan de kaartverkoop.Maar dat hoef ik u, die naar Vredenburgkomt voor de muziek en niet voor de cijfers,niet omstandiguit te leggen. Extraaandachtvoor de dienstverlening Overde veelzijdigheid en kwaliteit van het programmazaTookin dekomendeseizoenenworden gewaakt.Ikverzekeru datelk seizoenweer met evenveelinspiratie en zorg tegemoetwordt getreden. Extra inspanningen kunt u verwachtenop het gebiedvan de dienstverleníng.Zo wordt gewerkt aan het verbreden van de betaalmogelijkheden met behulp van de credit card, aan van het assortiment het steedsweeraanpassen van de buffetten, aan de bewegwijzering in en omhetgebouw. Voor de volledigheidzij gemeld dat uw suggestiesaltijd welkom zijn en serieusworden genomen. Harteliikwelkom Kort en goed:van harte nodig ik u uit om uw keuzete maken uit de 4o seriesdie op de volSprekende cijfers Met veel plezier heb ik onlangs de publicatie 'r99o in cijfers', een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gelezen. Onder het hoofcl'Cultuur en wijetijdsbesteding' meldde het CBS namelijk dat in de periode r985-r99o het bezoek aan concertpodia in den lande met ongeveer z8l" is toegenomen. In 1985 werden per roo inwoners 26,5 bezoeken geteld, in r99o waren dat er 34. Werkelijk verheugend nieuws. Natuurliik heb ik naast de CBS-gegevens ook de tellingen van Vredenburg gelegd. Dat kon ik zonder schroom doen, want eigenlijk wist ik al dat de vergelijking gunstig zou uiwallen. Vredenburg groeide in dezelfcle periode 1985r99o van bijna 3oo-duizend naar liefst 4r5duizend bezoekers. Dat betekent een stijging vanruimlS%o. De conclusie is even eenvoudig als verheugend: Vredenburg ligt een paar rondes voor op het landelijke gemiddelde. be waarde van muziek Bij deze mooie resultaten hoeven we niet lang stil te staan. Ze bevestigen dat de inspanningen van mijn medewerkers en mij hun doel niet voorbij schieten. Dat doel is het aanbieden van een veelzijdig en kwalitatief hoogstaand programma aan alle muzieklieÍhebbers voor wie Vredenburg goedbereikbaaris.

Degrotebelangstellingmaakhettevens'zakelijk' mogelijk om door te gaan met het nastreven van een even belangrijk doel: in het totale programma laten horen wat er gaande is in de

gende pagina's worden aangeboden. Wij willen onze lieftle voor de muziek graag metudelen! Peter Smids, dírecteur

Neem geenrisico, neem een abonnement De voordelen van een abonnement 'losse' kaarten > Tientallen guldens korting vergeleken met de prijs van > U bent zeker van uw vaste Plaats > U gáát echt: zonder abonnement blijft concertbezoek vaak een goed voornemen > Gemak dient de abonnee: u hoeft niet steedsweer bij de kassain de rij te staan

Abonnementhoudershebbeneenstreepiev66r Wie een abonnement koopt, geeft blijk van vertrouwen in Vredenburg. Daar staan in de loop van het seizoen een paar extra's tegenover, zoals: > Korting & recht van voorbespreken voor tal van bijzondere evenementen > Een abonnement op het Informatiebulletin voor Abonnees, waarin u vier maal per seizoen tijdig wordt uitgenodigd voor deze bijzondere evenementen > Exclusieve serie van 6 cd's, waarop alléén abonnees kunnen intekenen (voor de lage pnjsvanf 72,-l > Korting op het Extra Abonnement

3


Intematíonole Pi anosene > 8 nrcrtars rN DEGRorEZAAL> met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur >ABoNNEMENIfry7,5ol65+feo,-lClPfno,->lossekaartv.a.-flo,-165+fz7,5olClVfz5,-

ShuraCherkassky

DONDERDAG 17 oKTOBER

zoNDAGLouis Lortie

3 NOVEMBER

-

DINSDAG Earl Wild

2b NOVEMBER

Nikolai Luganski

DINSDAG 2I JANUARI

zoNDAGLazar Berman

23 FEBRUART DINSDAG 17 MAART

ïï""i:

TatianaNikolaieva Ivo Pogorelich

zoNDAG VladimirFeltsman EXrRA: WinnaarsKoningin 2eluNrreer Elizabeth Concours I99I

Het was de grote pianist Ferruccio Busoni (1886-1924) die de ideale kwaliteiten van een pianist eens als volgt omschreef: 'De pianist moet beschikken over een ongemene intelligentie en beschaving, over feeling, tempeÍament, verbeelfing, over poëzie, en tenslotte over dat persoonlijke magnetisme dat de arliest soms in staat stelt vierduizend mensen te inspireren, onbekenden die door het toeval zijn samengebracht, allemaal gelijkgestemd.... Als een van deze kwaliteiten ontbreekÍ, zal deze onvolkomenheid merkbaar zljn in elke frase die hij speelt.' David Dubal, schrijver van het boek Reflections From The Keyboard; The World ofthe Concert Pianist (New York, 1984), voegt daar aan toe dat er in onze tijd nog een paar zaken bijkomen: men moet één of meer internationale concouÍsen winnen, de pers behagen, de juiste manager vinden, financieel geruggesteund worden en verzekerd zljn van een goed contractmet een platenmaatsóappij. Kortom: een 'pakketvan eisen'waaraan ook de gróótste pianisten niet op elk moment van hun carrière kunnen voldoen.

Niettemin treden in de loop van de Intemationale Pianoserie van Vredenburg pianisten aan die met succes de uitdaging hebben aangenomen. De 'veteraan' Shura Cherkasslcy, in rgrr Wanneeru vóórry juni ry9t íntekentop d.eze In- in Odessa geboren, leeft het enerverende piatematíonalePíanoseríe, wordt uw vastestoelook nisten-bestaan al vele decennia. Het is zijn gereserveerd bij hetrecitaliloordeeerste die prtjs- tweede (ofmisschien wel eerste) natuur geworwinnaarsvan het befaamdeKoníngínÉIízabeth den. In rgzz emigreerde Cherkassky naar de Concours t9 9t voorpíanisten. Verenigde Staten, waarhij zijn studie afrondde aan het Curtis Institute of Music in Philadelphia. Op zijn twaalfcle maakte híj zljn debuut voor het Amerikaanse publiek, en daarmee begon een carrière die hem over de hele wereld voerde. De laatste jaren wordt Cherkasskyweer meer dan ooit gewaagd: 'Allereerst ben ik een deÍ laatsten van de romantici. Ik heb dus zeldzaamheidswaarde. Bovendien neemt bij een deel van het publiek de waardering voor ZATERDAC

IVO POGORELICH

4

SHURA CHËRKASSKY

eerr romantische speelstijl weeÍ toe. Ik speel volstrekÍ op mijn gevoel en ben niet analytisch, zoals bijvoorbeeld Maurizio Pollini.' Zijn roem was de Canadesepíanisï Louis Lortíe in ons land al vooruitgesneld via zijn uitbundig geprezen cd-opnamen (Chandos), toen hij in oktober 1989 debuteerde in het Amsterdamse Concertgebouw. Met het bejubelde tweede recital in Amsterdam (december r99o) vestigde hij zijn naam als een van de grootste pianisten van deze tijd. In 1984 behoorde Lortie tot de prijswinnaars van de Leeds International Competition en won hij het vermaarde Internationale Busoni Concours in Bolzano. Het kaliber van Lortie moge nog worden geïllustreerd door het feit dat hij wordt geafficheerd in de belangrijkste recital-series in New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco en Washington. Earl Wild is een Amerikaanse leeftijdgenoot van Cherkassky. Hii werd in r9r5 geboren in Pittsburgh. Hij studeerde o.a. bij de legendarische Egon Petri. Een belangrijk moment in zijn carrière was de uitnodiging ín r94z van Toscanini om met diens NBC Orchestra Gershwins Rhapsody in Blue te vertolken. Wild staat metbeide benen in de romantische traditie. Als Liszt-vertolker is hij een autoriteit: 'Als ik Liszt speel, voel ik het sluimerende orkest-palet in zijn pianomuziek. Hij dacht orkestraal en vertaalde het orkest met ondenkbaar vernuft naar de piano.' Níkolaj Luganskí, in r97z geboren in Moskou en leerling van o.a. Tatjana Nikolajeva, is een briljante vertegenwoordiger van de nieuwe generatie meesterpianisten. Opgewonden recensies volgden op zijn Nederlandse debuut in mei r99o: 'Pianist Luganski vestigt zijn naam' (Trouw),'Luganski kwikzilverachtig' (Utrechts Nieuwsblad). Roel van der Leeuw schreef in Trouw: 'Ik heb geen misser kunnen opmerken


in Luganski'sverbluffend knappe spel, maar veelverrasterwasik door het feit dat al die vingervlugheid, trefzekerheid en kracht uitslui tend middelenwarenom één doelte bereiken. (...)Zijn muzikale fantasiemoet tot in de nok vandezaalwordenopgevangenen begrepen.' Lazar Bermanis sinds lang een gevestigde naam.Tochis dezein r93o te Leningradgeboren virtuoos pas sinds kort regelmatig te gast op debelangrijkepodiavanhet Westen.Decennia lang moesthij buigenonderhet juk vanhet Sovjet-staatsimpresariaat. Na zij n glorieuzerecitalin Vredenburg,februari199r,zd,hljzeker tot de 'huispianisten'van ons Utrechtsepodium gaan behoren. Overigenslaat Berman zich door de verhevigde aandacht niet verleilangsalle concertpoden tot eennon-stop-race dia. Hij bereidtzijn optredenszorgvuldigvoor: 'Wie te veel speelt,raakt de muziek kwijf, is eenvanzijn goudenregels. De Russischepianisle TatjanoNíkolojevawerd in r9z4 geboren in Bizhitza. Zij was al twee maal eerderin Vredenburg,beide keren om de z4 Preludesen Fuga'svan Dmitri Sjostakovitsj uit te voeren.Met deze muziek heeft zij een bijzondereband,niet in de laatsteplaatsomdat zljinry5l de eersteuitvoeringgafvan dit opus 87,datdecomponistaanhaaropdroeg.Tatjana Nikolajeva'srepertoire is veelomvattend,en gaatterug tot de muziek van Bach.Haar recitals stralen tegelijkertijd een gezag over de materieén eengïootrespectvoordecomponist uit. Behalveals uitvoerend pianiste is Tatjana Nikolajevaook een uiterst begaafd en veelgewaagdpedagoge. Nikolaj Luganski,die op zr januari in dezeseriefigureert,is eenvan haar leerlingen. we dat hij lanam,zag Yan Ivo Pogorelíchweten en overwondoor eenconcoursníet te winnen. Tijdens het Chopin Concoursin r98o drong hij niet door tot de finale. De zaalstond op z'n kop en de jury viel uiteen, want Marttra Argerich, Louis Kentner en Nikita Magalovstapten op. En Pogorelichkwam als de grote winnaarzonder-prijs uit de strijd tevoorschijn. De prima-donna-kwaliteitenvan Pogorelichworden alleszins gerechtvaardigddoor zíjn verrichtingen aan het klavier. Eenrecital van deze in 1958 geboren foegoslaafis zonder man-

LOUIS LORTIE

keren een muzikale belevenis van de eerste was het winnen van het Concours Marguerite orde. 'Wat is het meestcrucialeaspectvan het Long in Parijs (r97r). Daama werd hij toegespelen op een podiuml', vroeg David Dubal laten tot het Conservatorium van Moskou, hem. Pogorelich:'Voor mij is dat altijd één waarhij studeerdebij de grotepedagoogJakob ding, dat het zo moeiteloosmogelijk gaat.fe Flier. Na langdurigtrainerenvan de zijde van moet allesover eenwerk weten zodathet er al- de Sovjet-bureaucratiemocht Feltsman in tijd gemakkelijk uitkomt onder welke omstan- 1987 emigreren.In de V.S. wachttehem een dighedendan ook- eenslechlezaal,eenslecht warm onthaal.Zijn debuut-recitalsin Camegie publiek,eenslechtespijsvertering.' Hall en Kennedy Center werden ware Deze niet toevállig door Oost-Europeanen triomfen. Sindsdienis hij gastbij alle belanggedomineerde serie wordt in mei r99z rijke Amerikaanseorkesten.Inmiddelsmaake afgesloten door Vladírnír Feltsman,geborente hij ook zijn opwachtingin het Amsterdamse Moskouin1952.Vanbelangvoor zijnloopbaan Concertgebouw.

Schriifalvastin uw agenda: 9-ztÍIrer1992

3deINTERNATIONAALFRANZTISZTPIANOCONCOURS In de juryhebbenzitting: fohnBingham Groot-Bríttannië FranceClidat Frankrtjk ArnaldoCohen Brazilíc Dean Elder Verenigde Staten fenó fandó Hongaríje Andrzei fasinski Polen KunWooPaik Korea DanielWayenberg Neilerland fanWijn Nederland MichaelWoskressenski Soujetuníe

VIÁDIMIR

FELTSMAN

Henk Suèr,voorzitter Nederland

Priizen Zes pijzen met eentotale waardevanf75.ooo,Engagementen voordewinnaarvande EerstePrijs Inschriiving Uiterlijk zo januari 1992. Pianistenvan elke nationaliteit kunnen deelnemenaanhet Concours. Op 9 mei r99z moetende kandidatentenminste16jaar en niet ouderdan3o jaarzlin.

Het Concoursis geheel gewiid aanwerken van Franz Liszt

Eenbrochure met informatie overvoorwaaÍden,reglement en programmais verkrijgbaar bij: Stichting Liszt Concours Postbus55o 35oo AN Utrecht Telefoon:(ololll+l++ Fa* (o3o)3165zz


Korting vooÍ groepen

I ntemationq,le Kwartetsenes > rvEE sERIËsvAN 5 coNcERrrN & de mogelijkheid om met extra korLing een abonnement te kopen voor beide series > í.s.m. De UtrechtseKríng

Groepsabonnementen Bij aankoop van tenminste 15 abonnementen kan een korting van rolo op de (tóch al zeer voordelige) abonnementsprijs worden gegeven. Van deze regeling wordt veel gebruik gemaakt door personeelsverenigíngen,rnuzíekscholen, cursuscelLtraen allerlei instellingen. Maar natuurlijk kuntu er ook uwvoordeel mee doen als het gaat om een groep wienden ofkennissen. Vooréénconcert Als een groepsabonnement (nog) iets te veel van het goede is, kunt u ook een groepsÍeservering voor één ofenkele concerten met ons afspreken. Dat kan zodra de abonnementsverkoop is afgerond (september r99r). Ëen groepsreservering is mogelijk vooÍ groepen van minimaal ro personen en levert behalve het recht van voorbespreken, meestal ook een aardige korting op. Diner & Concert / Concert & Souper Het is mogelijk om, tegelijk met uw gÍoepsreservering voor een concert, een diner-voorafte bestellen in een restaurant op loopafstand van Vredenburg. U hebt daarbij de keuze uit restaurants met Chinees-Indische. Italiaanse. Mexicaanse of Franse keuken. In enkele restaurants kunt u ook souperen ná het concert. Ook hier geldt dat een groep uit minimaal ro personen moet bestaan. Op aanvraag sturenwíj u graag eenfolder toe rnet verdereinformatie over het Díner { Concertarrangernent. Scholieren Voor groepen scholieren van het vooÍtgezet onderwijs zijn in veel gevallen extra kortingen op de entreeprijs mogelijk. Ook biedt Vredenburg enkele kleine, speciaal voor scholen samengestelde concertseries aan tegen een zeer lage abonnementsprljs: f 27,5o voor I concenen. Alles watvoor scholieren (en docenten!) van belang is om over Vredenburg te weten, staat in de Scholierenbrochure. De Scholierenbrochure ry9rl9z verschijnt in september r99r en wordt toegestuurd aan alle scholen voor voortgezet onderwijs die in het adressenbestandvan Vredenburg zijn opgenomen. Komt uw school nog niet in ons adressenbestandvoor, dan is ééntelefoontjevoldoende om dit te veranderen en de Scholierenbrochure toegestuurd te krijgen. Meer informatie? Voor alle inlichtingen over groepsbezoek, voor groepsÍeserveringen en voor het aanvragen van de folder Diner & Concert ofde Scholierenbrochure kunt u contact opnemen met: Annemi eke Vesseur, p ublíekscontacten; telefoon: (olo) ll +l ++.

ÏUILLIARD

Er gaat een mooi verhaal over een strijkkwartet dat een concert voor een kunstkring gaf. Na afloop sprak de voorzitter een dankwoord. Hij overlaadde het kwartet met complimenten, en hij sprak de hoop uit dat het dit ensemble zó voor de wind zou gaan, dat men een volgende keer met een groter aantal musici zou kunnen komen... Of deze anecdote aan de werkelijkàeid of aan de fantasie is ontleend, zullen we wel niet meer kunnen vaststellen. Wat we wel mogen veronderstellen, is dat de voorzitter geen oren aan zljn hoofd had. Anders had hij wel gehoord dat aan de combinatie twee violen, altviool en cello níets valt toe te voegen: het is een perfectebezettíng voor een genre d.at ín het muzíekleveneengeheeleígenplaats ínneemt. De verklaring voor deze uitzonderlijke positie is niet te vinden in een trend of mode, maar in de muziekgeschiedenis. Die leert ons dat het strijkkvartet zich gedurende iets meer dan tweehonderd jaren ontwikkelde tot het medium dat bij uitstek geschik bleek om de meest

KWARTET

persoonlijke emoties en diepste gedachten van een componist uit te drukken. De geboortedatum van het kwartet voor twee violen, altviool en cello moet ergens in de late Barok worden gesitueerd. Luigi Boccherini schreef bijna honderd strijkkrvartetten. Het genre werd evenwel pas 'volwassen' in de laatste decennia van de r8de eeuw, volgens ingewijden met het verschijnen van Joseph Haydns kwartetten opus 9 $769l7o). KennersenlieJhebbers zljnhet erover eens dat de muziekvoor strijklcrvartetuit het Wenen van de tweede helft van de r8de eeuw en de rgde eeuw de hoogste top is in het afwisselende landschap van de kamermuziekliteratuur. De namen van Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert en Brahms horen hier te worden genoemd. Maar 'aartsvaders' ook na deze bleefhet strijkkwartet een genre waaÍ maar weinig componisten omheen konden. En waarin maar weinig componisten hun weg wisten te vinden! Tot de enkelingen die in onze eeuw met het strijkkwartet werkelijk op goede voet stonden, behoren op de eerste plaats Bartók en Sjostakovitsj. Voor laatstgenoemde vormden de vijftien strijkkwartetten die hij schreefzelfs een soort geheim dagboek, waarin hij in een Sovjetunie die ook de artistieke wijheid trachtte te verstikken, met muziek uitdruke wat hij in woorden niet zonder gevaarvoor eigen leven kon zeggen. Tot slot: de uitvoering van het merendeel van de literatuur is een technisch en artistiekveelei sende opgave. Derhalve is een uitnodiging om in een Intemationale Kwartetserie te spelen, voorbehouden aan de beste ensembles die op dit moment bestaan.

IOSEPH HAYDN

6


Kwartetr > 5 coNcERTENINIE KLEINEZAAL> met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur >ABoNNEMENI"fr4S,-165+fry5,-lClPfrz5,->lossekaartlf42,Sol65+f4o,-lClPfi7,5o>gratisprogrammablad

MAANDAG PhilhafmOnia

KWaL1

7oKroBER Duitsrand v/oENsDAc

(atníoot) 'tan gi:::tffi'$Ëi Resa

PeterSchuhmayer,fohannesMeissel

AftiS KWaftet 27N.VËMBER à","ïau

Mozart KwartetKV 387

3:fff":ïffi:íD4. 8oa,Rosamunde, MendelssohnKwartetop.rz

(atwíoot),othmar wír*i;ï:;rtKefer ff;"ffffiï-Í,

DINSDAG MUif KWaftet FEBRUARI 4' , , verenrgce.itaten )raren woENsDAG Cherubini z6 rrsnuanr Duitsland

DanielStabrawa,ChristianStadelmann

KWaftet

DINSDAG

MOSkOU KWaftet 24MAARr Sovietunie

^uo

PeterZazofsky,BaylaKeyes(viool),Steven Ansell(alwiool),MichaelReynolds(cello)

HaydnKwartetop.T4ly BergLyrischeSuite BrahmsKwartetop.67

ChristophPoppen,Harald Schoneweg

BeethovenKwartetop.r8/4

ManuelFischer-Dieskau (cello)

BeethovenKwarterop.T4

JevgenjaAlichanova,ValentinaAlikova

MozartKwartetKV4zr

(atwíoot)' 3Ë:U1lïi,ï"#;li*u"'a illil'*:""ffff:ïïi.rn,,

Kwortetz > 5 coNcERTENIN DEKLETNE zAAL> met stoelresewering> aanvang2o.r5 uur >ABoNNEMENTfTS,-165+fry5,-lClPfn5,->lossekaart/42,50165+f4o,-lClPfi7,5o>gratisprogrammablad

DoNDERDAGlUilliafd KWaftet 7 , NoVEMBERír^-^.^:_r^ Staten Verenigdec.^.^_

RobertMann,loelSmirnoff (víool), SamuelRhodes(alWiool),foel Krosnick @eilo)

Programmawordtnogbekendgemaakt

DINsDAG PfaZák KWaftet - --- ----- y_j^^r,__r_.!r,^r;:^ )3 -DEcEMBER Tsiechoslowakije

VáclavRemes,Vlastimil Holek (víool), JosefKluson(altviool),MichaelKanka eeilo)

DvorákTerzettoop.T1a DvorákKwartetop. ro5 DvorákKwartetop.ro6

DINSDAG YSaVe KWaftet 14' IANUARI n.._,_,!,.,,_ Franknlk DINSDAG EmefSOn

ChristopheGiovaninetLi,Luc-MarieAguera Mozart KwartetKV 458 (viool),Miguelda Silva(alwíool),Michel DebussyKwartet Pottlet(cetíe BeethovenKwartetop.59/r

KWaftet

Io MAARr verenigde Staten

EugeneDrucker,Philip Seaer píool),

Dutton(atwioot)' David Finckel l:ffi:"'"

SchubertQuartettsatzD.7ol

6.415'Letchen-Quartett'

irïiïfïilï""fi Ravel Kwartet

DTNSDAGKellgf KWaftet r4ApRrL rr^__^r:^ nonganle

AndreaKeller,GyórgyAcs (víool),Zoltan GaI(alWíool),Ott6Kertécz (cello)

SchubertKwartetD.8ro'DerTodunddas Mádchen' BartókKwartetnr.s

Kwortet3 > KwantrtsrnlEs

r & 2 SAMENGEvoEGD> ro coNcERTEN IN DE KLEINE ZAAL

> ABoNNEMENT f z5o,- | 65+ f 45,- | CIP f zzo,- > cRArrs IRocRAMMABIAD

7


Componístenportr etten > rr coNcERTENrN DEKLETNE zAAr.> met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uuÍ >ABoNNÉMENI.fÍ55,-165+fryo,-lClPfno,->lossekaartv.a..flo,-165+fz7,5olClpfz5,-

^

Frank PeterZimmermann,yiool AlexanderLonquich,p íano

MozartVioolsonates

Dennis)ames(glasharmonica), Marc Grauwels (fluít), I oresvander Hauwe (hobo), I osjeter Haar (viool),Susannevan Els (alWíool),lob ter Haar (cello)

Mozart FluitkwartetKV 285b;Hobokwartet KY 37o;FluitkwartetKVz85 ReichardtGrazioso,voorglasharmonica; Rondo,voorglasharmonica, hoboen strijktrio Vanhal Variatiesvoor fluit en glasharmonica MozartAdagio,voorglasharmonica MozartAdagioen Rondo,voorglasharmonica, fluit. hobo en altviool

VenneerKwartet:Shmuel Ashkenazy, PierreMénard (víool),RichardYoung (altvíool), Marc I ohnson (cello)

SchumannDrie strijkkwartettenop.4r

MarjanneKweksilber,sopraan VeraBeths,yiool Anner Bijlsma,callo Reinbertde Leeuw,piano

ChaussonLiederen(bew.De Leeuw) ChaussonPièce,voorcello.enpiano ChaussonPianotrio

DTNSDAGBrahms

BathEnsemble: Marion vandenAkker (mezzosopraan),RiandeWaal (píano),lames Campbell(klainet),PeterCarter,DavidRoth (viool),RogerTapping (alwíool),Bruno Schrecker(cello)

Brahms Klarinettrio Brahms Drie liederen vooÍ mezzosopraan, altviool en piano Brahms Klarinetkwintet

DINSDAG

Guamerí Tno: Danièle Dechenne (píano), EevaKoskinen (víool), leanDecroos (cello)

SchubertPianotrio nr. r SchubertPianotrio nr. z

L'Archibudelli:VeraBeths(viool), lnrgen Kussmaul@lniool), AnnerBljlsma (cello), m.m.v. LucyvanDael (uiooll,StevenDann (alwíool)

BeethovenStrijkkwintet op. z9 BeethovenStrijkkwartet op. 135 BeethovenKreutzer-Sonate(bew.voor cello en strijkkwartet)

DINSDAGProkoviev

Harmende Boer (klainet), Ingrid Nissen (hobo), Y alenttn Zhuk (viool), Peler Brunt (viool), Ron Ephrat (alwi ool), Dmitri Ferschtman(cello), Frankvande Laar(píono)

Prokoviev Sonate voor cello en oiano Prokoviev Kwintet voor blazers en strijkers Prokoviev Sonate voor twee violen Prokoviev Sonate voor viool en piano Prokoviev OuverhrÍe op Hebreeuwse thema's, voor klarinet, strijkkwartet en piano

DTNSDAG Klassiek & SMAART Romantiek

DavidGolub,piano Mark Kaplan,ulool ColinCarr.cello

BeethovenAllegretto SchumannPianotrio nr. r BrahmsPianotrionr. r

Debussy

Trínitó Ensembla: Arno Bornk amp (saxofoon) , Elinevan Esch(fluít), let Sprenkels(harp), f ohn Harding (víool),BernadetteVerhagen (alwiool),Ivo fanssen(píano,celesta)

DebussyDrie Preludes,voorpiano DebussySonatevoorvioolen piano DebussyTrio voor fluit, altviool en harp DebussyRapsodievoorsaxofoonen piano DebussySixépigraphes, voorfluit, saxofoon, viool,altviool,harp en celesta

strauss

Philipp Hirschhom, uiool Nobukolmai, alwíool Dmitri Ferschtman,cello DavtdGolub,piano

StraussVioolsonate StraussCellosonate StraussPianokwartet

ZATERDAG Mozart

2ó SEPTEMBER

^

DINSDAG

Mozart

ó OKTOBER

-voENsDAGSchumann

O NOVEMBER

MAANDAG Chausson 25 NOVEMBER

17 DECEr\,ÍBER

SChUbeft

2I JANUARI

DTNSDAG Beethoven TI FEBRUARI

25 FEBRUARI

\vOENSDAG 25 MAART

:i1ïï

8


je paswerkelíjkbíj de ofkwartetben In eenkornerensernble rnuziekbetrokken DMITRI FERSCHTMAN AAN HETWOORD

mensen die dat concrete pÍogramma gÍaag met elkaar willen spelen. Want dat is de essentie van kamermuziek en dat komt de kwaliteit van de muziek alleen maar ten goede. Op deze wijze komt het publiek ook meer op de composities afdan op de naam van een bepaald gezelschap.'

De Russische cellist Dmitri Ferschtman, sinds dertien jaar woonachtig in Nederland, behoort tot de vaste bespelers van de Vredenburg-podia. Hij is dat in verschillende kwaliteiten: als eerste cellist van het Radio Kamerorkest, als solist bij verschillende orkesten en als kamermuziekspeler. Aan de serie Componistenportretten werkt hij in het seizoen r99r/92 twee maal mee: aan het Prokoviev-portret (25 februari) en aan het Strauss-portret (28 april). Als solist treedt hij in Orkestenserie 3 aan, bij het Radio Kamerorkest met een concert van Kraft (27 oktober). Agnes van d.er Horst interviewde Dmitri Ferschtman. Twintig jaarinhet Glinka Kwartet 'Mijn hart ligt bij het kwartetspel. Ik heb twintig jaar lang in het Glinka Kwartet gespeeld. Dat ensemble heeft honderden concerten gegeven in en buiten de Sovietunie. En toen ik inry78 in Nederlandkwam, heb ik samen met Misha Geller, die ook in Rusland lid van het ensemble was, een nieuw Glinka Kwartet opgericht. We hadden een prachtig kwartet met fantastische mensen. Hetbetekende voor mij echt een groot geluk. Kwartet spelen is voor mij de hoogste vorm van muziek maken. Maar opeens was het niet meer mogelijk. De artistieke beslissingen namen \ryesamen, maar alle andere zakelijke en organisatorische dingen waren mijn verantwoordelijkheid. Dat ging op een gegeven moment niet meer. Voor een kwartet zijn vier mensen nodig die zich voor de volle honderd procent inzetten, en dat kon ik niet meer. Maar het valt me nog steedsmoeilijk om naar het kwartet te luisteren: dan overvalt me een enorme nostalgie. Twee jaar geleden ben ik gestopt met het krvartet. Mijn solistische activiteiten waren zodanig uitgegroeid dat je niet meer kon spreken van nevenactiviteiten. Dat was niet meer te combineren met mijn actieve rol in het lcrvartet. De afgelopen drie jaar zijn er al vier cd's van mijn echtgenote, de pianiste Mila Baslawskaya, en mij uitgekomen, en binnenkort volgen er meer. Ze zijn overal enthousiast ontvangen. Ik geneer mij er bijna voor, want er is nog nooit een slechte kritiek geweest,maar (grijnst) dat is geen goed teken, heb ik gehoord.' Solo spelen niet miin leven Het begrip solocarrière is niet op mij van toepassing. Een carrière is iets datverbonden is aan je leven en ik kan niet zeggen dat solospelen mijn leven is; dat is de kamermuziek. Ik heb in totaal bij de radio-orkesten zo'n twintig verschillende celloconcerten opgenomen, dat is al weselijk veel. Maar daarnaast speel ik ook nog regelmatig solo bij andere orkesten. Zo speelde ik vorig jaar in Utrecht binnen een

Prokoviev speel ik met versóillende ensembles componistenportretten van Prokoviev en Richard Strauss. Eén van de redenen voor een componistenportret van Prokoviev in het sei zoen r99rl9z, is het Prokoviev-jaart99t. Hii werd honderd jaar geleden geboren. Daaraan wordt in Nederland veel te weinig aandacht besteed. In Frankrijk en Duitsland zijn veel meer activiteiten in het kader van het Prokoviev-jaar. De Cellosonate die ti1'densdit concert te horen zal zljn, wordt nog wel regelmatig gespeeld. Ik heb het werk met Ronald Brautigam op cd gezet. Ook de Vioolsonates zijn tamelijk bekend, maar de andere werken van het programma, zoals de Sonate voor twee violen, hoor je nooit.' 'Het hooftldoel van die kamermuziekprojecten is echter niet alleen het brengen van componistenportretten. Ik wil díe werken spelen die te weinig gehoord worden en dat doen met díe mensen, waarmee je de allerbeste kwaliteit kunt bereiken. Daarom speel ik een groot deel van het Prokoviev-porlret met een aantal mensen uit het Ardis-ensemble, een radio-ensemble waarÍnee ik al jarenlang speel. Peter Brunt, die met Valentin Zhuk de Sonate voor twee violen speelt, komt niet van de radio. Beiden vervullen soms de rol van concertmeester bij Nieuw Sinfonietta Amsterdam. Brunt is een bijzonder talentvol violist, die heel veel kan. De pianist in het project is Frank van de l.aar, een veelbelovend Nederlands talent. Ik heb hem, evenals Peter Brunt, lang in mijn klas gehad als kamermuziekspeler. Nu is hij uitgegroeid tot een prachtige pianist.' 'Inr99z

korte periode het Tweede Celloconcert van Sjostakovitsj, twee concerten van Boccherini, het concert van Schumann en de première van het concert van Henkemans. Dat is in feite te gek, naast mijn werk in het orkest en mijn lespraktijk. Maar dat maalÍ het spelen met orkesten wel interessant. En het is een goede training. De meeste orkesten repeteren voor een soloconcert, dat toch gauw een half uur duurt, maar zelden meer dan twee keer. Dat is te weinig. Bij het radio-orkest repeteer je soms meer, maar daar speel je zo'n werk meestal maar één keer en dat geeft je weer heel weinig ruimte om te experimenteren. Wanneer je alles zelf kan bepalen, dan repeteer je die onderdelen van de muziek die je weselijk belangrijk vindt. Ik zou de concerten die ik speel altijd waanzinnig vaak en goed willen repeteren, maar dat gebeurt maar zelden. Meestal is het een formele zaak: wanneer alles gelijk loopt en er geen ongelukken in het orkest gebeuren, is het goed. Maar dat moet iets vanzelfsprekends zijn. Daarna begint pas het belangrijkste, namelijk het dieper ingaan op de muziek.' De vlucht naar de kamermuziek 'Daarom vlucht ik naar de kamermuziek; daarin neem ik genoeg tijd voor een werk. Gelukkig houd ik mij de laatste drie jaar bezig met kamermuziekprojecten: het samenstellen van én spelen in kamermuziekensembles, want naar mijn gevoel kan je in zo'n samenstelling pas echt muziek maken. In een kamerensemble of kwartet ben je pas werkelijk bij de muziekbetrokken. In de toekomst zie ik veel mogelijkheden voor dit soort kamermuziekprojecten. Het wordt in Nederland wel al veel gedaan, maar naar mijn idee moet je er een bepaald, bijzonder karakter in aanbrengen. Ik wil die projecten dan ook niet steeds met hetzelfde ensemble spelen, maaÍ met steeds andere, speciaal gekozen

9

Strauss 'Voor het Strauss-project heb ik heel druk bezette mensen uitgenodigd, David Golub, Philipp Hirschhorn en Nobuko Imai. Maar er is voldoende tijd ingepland zodat het geen haastwerk wordt. Uitsluitend kamermuziek van Strauss op één avond is heel bijzonder. Het Pianolorartet van Strauss hoor je nooit, maar het is een fantastisch stuk. Ie hoort de toekomstige operacomponist al. Het programma wordt daar naartoe gebouwd. Ik heb Philipp Hirschhorn de Vioolsonate van Strauss horen spelen, en dat was een belevenis. De Cellosonate klinkt wel vaker; die sonate spelen of horen is steedsweer een feest.'


Reizend M uzíekgezelschap > 3 coNcERTENrN DEKLÉrNEzAAr > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur >ABoNNEMENI.f6S,-165+f6o,-lCIpfSS,->lossekaart/z7,Sol65+f25,-lClPfzz,5o

Het Reizend

Muziekgezelschap o.l.v.ChristiaanBor Ik-Hwan Bae,víool ChristiaanBor,víool PascalDevoyon,píano Emllyt{eyens,harp Toby Hoffman, alníool Godfried Hoo geveen,cello Yukiko Kamei,víool SeppoKimanen,callo I erome Lowenthal,píono Gerrit Oldeman,altviool Mark Peskanov.uiool GeorgePieterson,klarínet NathanielRosen,cello PaulRosenthal,uiool M arieke Schneemann,fluit DoNDERDAG Mozart Strijkkwintet KV4o6 r/. NovEMBER Strauss Cellosonate Taneiev Pianokwartet DONDERDAG 2I NOVEMBER

Mozart FluitkwartetKV z85b Saint-Saëns Fantasievoor viool en harp DebussySonatevoorfluit, altvioolenharp Brahms Striiksextetnr. z

DoNDERDAG ProkovievOuvertureop z8NovrMsEn Hebreeuwsethema's Schubert Pianotrio nr. r Mozart Divertimento KV 563

De serie die luistert naar de ondernemende naam ReizendMuziekgezelschap behoort tot de'basis-ingrediënten'van het kamermuziekpÍogramma.Dat is voornamelijkde verdienste van violist Chistíaan Bor, die in r98z in Amsterdam een kamermuziekfestival organiseerde.Datwashet beginvan eenvan de meestopmerkelijke fenomenen in het Nederlandse muzieldeven van het afgelopen decennium. Inmiddels is het Reizend Muziekgezelschap een 'instituut' geworden in het seizoenprogramma van podia in het heleland. Traditiegetrouw verschijnt het Reizend Muziekgezelschapin Vredenburg op drie achtereenvolgendedonderdagavonden in november. De programma'sgeveneen afwisselendbeeld van de kamermuziek die in de afgelopen tweeëneenhalve eeuwwerd geschreven. Het eersteconcertin november r99r begint met een werk van WolfuangAmad,eusMozart $756-ry9\, de componistwiens zooste sterÊ jaarwordt herdacht.Het StrijkkwintetKV 4o6 is een door de componistgemaaktebewerking van de Serenadevoor blazersKV 388 uttry8z. Tweedewerk op het programmais de Sonate voor cello en piano van Richaril Strauss$8641949).In het oeuwevan deoperacomponisten 'Sinfoniker' Straussneemt de kamermuziek een bescheidenplaats in. Het betreft jeugdwerken, waarin evenwel het genie van de meesteral de kop opsteekt.Zo ook in de Cellosonateop. 6, gecomponeerd in r88z - plezierig om te spelen,aangenaamom naarte luisteren. De muziek yan SergejTanejev(1856-1915), een leerling van de grote Tsjaikovsky,hoort men maarzeldenop onzepodia.Ten onrechte,want juist in de werken voor kleine bezettingtoont deze Rus zich een fi1'nzinnigmeester. Een rijkdom aan thema's koppelt hij aan een be-

SERGE PROKOVIËV

IO

heersing van de klassieke vonnen, en het spreekwoordelijkeSlavischecoloriet gaatdieper dan de oppervlakte van de muziek. Het Pianokwartetop. zo behoorttot het bestewat de Russischemuziek uit Tanejevsjaren heeft opgeleverd. Ook het tweede programma van het Reizend Muziekgezelschapbegint met een werk van Mozart. Wolfgang componeerdehet Fluitkwartet KV z85b in januari of februari van het jaar ry78,toen hij in Mannheimverbleef.Vermoedelijk schreef Mozart het Kwartet voor fluit, viool, altviool en cello voor een zekereDe 'der von Jean (Dechamps),een Nederlander seineneigenenMitteln lebt, ein Liebhabervon allenWissenschaften, und ein grosserFreund und Verehrervon mir.' Uit het immense en veelzijdige oeuvïe van Camille Saint-Saëns(r835-r9zr ) klinkt vervolgens de Fantasievoor viool en harp, gevolgd door de Sonatevoor fluit, altviool en harp van Saint-Saëns'land- en (jongere) tijdgenoot CloudeDebussy (1862-1918). Beidecomponisten stondenmet beidebenenin de Fransetraditie, maar tussenhun muziek liggen werelden vanverschil. Het onpeilbaar mooie en goed gehumeurde Strijksextetop.36 vanJohannesBrahrns(18331897)is het meesterwerkwaarmeehet tweede concertwordt afgesloten. De Ouverture op Hebreeuwsethema's van voor SergeProkovíeu (r89r-r953)is geschreven klarinet, strijkkwartet en piano. Het stamt uit r9r9. lnr934 orkestreerdeProkovievdit juweel waarin de Heuren-tovenaarhet zoveelstebewijs van zijn unieke kunstenaarschapafleverde. Franz Schubert$797-18281- hoe ánderszou onze muziekgeschiedeniszijn verlopen als Schuberter niet was geweestl!- schreefzijn EerstePianotrioin het jaar 1826.RobertSchumann kara}Íeriseerdehet werk als 'lijdend, wouwelijk, lyrisch'. Met het Pianotrio nr. z (1827)behoorthet tot de grootsteschattenvan kamermuziek. de r 9de-eeuwse En dan Hinkt als laatste in de serie Reizend Muziekgezelschapnog een keer Mozort, de componistwiens muziek alleszinsis opgewassentegende overmaataanaandachttijdenshet Mozart-jaarr99r. Het DivertimentoKV 563is eendiverterendtrio voorviool,alwioolen cello, op 27 september 1788 gecomponeerdin Wenen. Wolfgang Amadeusschreefhet voor zijn wiend en broeder uit de VrijmetselaarslogeMichaelPuchberg,diehem meerdaneens bijstondin tijdenvan financiëleproblemen.


Y ocq,al, > 5 REcrrALsrN DEKLETNEzelrt> í.s.m. NOS Radío > met stoelreservering > aanvangzo.rsvur >ABoNNEMENIfno,-165+frco,-lClPf9o,->lossekaartrf3o,-165+fz7,5olClPfz5,-

MAANDAG Charlotte Margiono, sopra&n rrN.'EMBER Rudolf fa nsen, píano Esther van Stral ere,altvíool MAANDAG Lieuwe Visser, bas 9 DE.EMBER Reinbert de Leeuw , píano

*.ENSDAG Maarten Koningsberger, 22 JANUARI

7

'.

Liederenvan Grieg, Brahms,Wo[, Diepenbrocken Strauss& twee Zuidamerikaansevolksliederen

Hauer Hólderlin-Liederen SiostakovitsiPoesjkin-Liederen SiostakovitsiDostoievski-Liederen Liederen van Schubert, Schumann en Fauré

baf"r.Ion

Erwin Gage,píano v/oENsDAG

van Nes, alt

fard I q F ----'2' E B R U A---RI RogerVignoles,píano MAANDAG tenor ZegerVandersteene, 2TAPR.L Kende, píano teánte Een musicus is ook maar een mens. Dat bleek maarweer eens toen Charlotte Margiono in december r99o wegens ziekte haar optreden op het allerlaatst moest annuleren. Meteen werd overeengekomen dat het recital zou worden ingepast in de vólgende serie Vocaal, en die belofte wordt hierbij gestand gedaan. De sopraan Charlotte Margíono, geboren en getogen in Amsterdam, heeft vooral in de operawereld inmiddels een grote reputatie opgebouwd. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten is zij een veelgewaagd soliste op het opera- en concertpodium. Zij ís de eerste Nederlandse sopraan die in één en hetzelfde seizoen haar debuut maakte in de Scala van Milaan, de Staatsopera in Wenen en de Salzburger Festspiele.Voor haar Utrechtse recital - dat zij de ntel Aaflotte Margpono en viendcn meegeefl - stelde zij een programma samen, waaÍvan met name de werken van Brahms en Diepenbrock moeten worden genoemd. Aan de uitvoering van die liederen wordt behalve door meester-begeleider Rudolf Jansan ook medewerking verleend door altvioliste Esther van Stralen. De andere Nederlandse zangeÍes die tot de .internationale elite behoort, is natuurlijk Jard van Nes.Sinds zij in 1978 het Internationaal Vocalistenconcours won en in 1984 werd onderscheiden met de Nederlandse Muziekprijs, heeft haar carrière een hoge vlucht genomen. Zij werkte met beroemde orkesten onder diri genten als Pierre Boulez, Nikolaus Harnoncourt, Sir Georg Solti en Carlo Maria Giulini.

Programma wordt nog bekendgemaakt

schubertwinterreise

JARD VAN NES

Een programma met een heel bijzonder karalÍer werd samengesteld door de bas Lieuwe Vísseren pianist Reinbert de Leeuw. Beide musici hebben al bij eerdere gelegenheden laten horen dat zij een bijzondere feeling hebben voor de muziek van Dmitri Siostakovitsi. De 'Er Leeuw: zit iets elementairs Russisch in. Voorveel Russische componisten zijn de noten ook hun ziel. Noten: ze verwijzen naar werelden. Dat oneindige leed, ofdat nu onder Stalin ofonder de tsaar plaatsvond, dat is iets heel elementairs Russisch. Sjostakovitsj kan net als Messiaen een majeur-drieklank opschrijven lvaarvan je denkt hoe kunnen die noten zo'n lading krijgen?' Op het programma van Lieuwe Visser en Reinbert de Leeuw ook de indrin-

CHARLOTTE MÁRGIONO

gende Hólderlin-Lieder van de Weense componist fosef Hauer (r883-r959). De bariton Moarten Koningsbergerbehoort tot de nieuwe garde Nederlandse zangers waarvan we in de toekomst nog veel zullenhoren. Koningsberger heeft een uitgesproken liefde voor het lied, terwijl hij daarnaast ook al zijn sporen in de opera heeft verdiend. Hij studeerde aan het Sweelinck Conservatorium bij Max van Egmond. Daarna zetle híj zljn studie voort bij Michel Sénéchal in Parijs en bij Eric Tappy in Lyon. Liedinterpretatie studeerde hij bij onder anderen Udo Reinemann, Lorraine Nubar en Elisabeth Schwarzkopf. De Belgische tenor Zeger Vanilersteene zet Schuberts wonderschone cyclus Wínterreíse 'Fremd bin ich eingezogen,lFremd zieh' ich wieder aus' - op het programma. Franz Schubert schreefhet werk in zijn voorlaatste levensjaar, 1827. De gedichten van Wilhelm MiiLller stammen uit de jaren r8zz en 1821.ln Winterreise is een jonge, ontwikkelde en sensitieve man aan het woord, een man die zich bewust is van zijn gevoelens. Toen de componist de cyclus had afgerond, nodigde hij zijn wienden Spaun en Schober uit om hen'einen Kreis schauerlicher Lieder'iroor te zingen, die hem meer dan woegere liederen hadden aangegrepen. Zeger Vandersteene, geboren te Gent, deed zijn eerste zang-ewaríng op in het koor van de Gentse Kathedraal. Hij studeerde bij onder anderen René Clemencic en Nikolaus Hamoncourt. Op tal van belangrijke festivals over de hele wereld maaLrÍe Zeger Vandersteene zijn opwachting.


ConservatoríLLrn concerten > 4 coNcERTENIN DEctott zalr > wi1'eplaatskeuze > aanvang:\4/ordtbij de concertenvermeld > o.a.v. Hogeschoolvoorde Kunsten Utrecht/FeculteítMuzíek en tJtrechtsMuzíekPodium > ÀBoNNEMENT "f +o,- | 65+ enClP f 25,- > lossekaarïf n,5o | 65+ enClp f 7,5o

MAANDAG Symfonieorkest r

4 NoVEMBER

KennethMontgomery,dírígent Koorenvocalesolisten

BerliozRoméoet fuliette,Syrnphonie dramatique

Dirigent nader aan te kondigen

Dvorák Serenade Sóat Clockwise, anti-clockwise Van Otterloo Serenade

Viktor Liberm an, dirígent Vocale solisten

Stravinsky Basle Concerto Siostakovitsi Syrnfonie nr. r4

LucasVis, diigent

Keuris Movements en naderaante kondigenwerken

2o.r5uuR

z

MAÁNDAG Blazersensemble

IO DECEMBER

20.r5 UUR

MAANDAG Striikorkest C) MAART

,á.r5 ,r.r*

fï""ff Symfonieorkest 14.JouuR

Op zo maart t847 werd met een concert door het Collegíum Musícum Utrojec-tinum de nieuwe concertzaal in het pas gereedgekomen Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen geopend. De correspondent van de Utrechtsche Courant was te spreken over de nieuwe aanwinst: 'Ten zes ure werden de deuren geopend, en als zoo velen haastten wij ons eene place choisie uit te zoeken. Nauwelijks gezeten, lieten wi1'de oogen door de zaal gaan, ten einde bouw en versiering op te nemen. Het geheel overlrofonze verwachting. De vorm der zaal is langwerpig. Geen onnodige lijsten ofbloemen zijn in het plafond, ofaan de wanden aangebragt, doch alleen is er voor netheid en doelmatigheid zorg gedragen, geen wonder dus, dat dit aan de zaal een even colossaal als trotsch voorkomen geeft.' Eind februari r99r was er wéér reden voor opwinding en weugde aan de Mariaplaats. Toen werd het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen heropend en een elementair deel van de Utrechtse culturele kaart in ere hersteld. Het gebouw dat in maart 1988 door een verwoestende brand in de as werd gelegd, verkeerde daarvóór al vele jaren in een deplorabele en nauwelijks bewoonbare toestand. Gelukkig werd na de brand besloten dat K & W in oude luister zouworden hersteld. Het herbouwde K & W is een sieraad voor de stad. En het is weer berekend op zíjn dubbele functie: onderwijscentrum en muziekpodium. Ook in laatstgenoemdefunctie is het natuurlilk begonnen om de studenten van het Conservatorium. Dat het Utrechts Conservatorium nu weer beschikt over het podium van het Gebouw voor Kunsten & Wetenschappen, betekent evenwel niet dat de serie Conservatoriumconcerten Vredenburg verlaat. De grote bezetLingen horen thuis in de grote zaal van Vre-

D i R E C T E U R T O N H A R T S U I K Ë R V O O R Z I J N H E R B O U W D E C O N S Ë R V A T O R T U I T( C T E O U V V O O N r E W )

denburg, waar ze de ruimte krijgen die ze in vierkante meters podium én akoestisch gezien nodig hebben. Daarbij zíjn de conservatoriumconcerten ook een dierbaar onderdeel geworden van het pÍogramma. Ton Hartsuiker, artistiek directeur van het Utrechts Conservatorium:'Conservatoriumstudenten kunnen niet genoeg mogelijkheden hebben om uitvoeringen te geven. Ze moeten zoveel mo-

t2

gelijk met de toekomstige beroepspraktijk te maken hebben. Door podia voor ze te vinden en te creëren, hebben we die kansen voor hen geschapen. (...) Bovendien komen we tegemoet aan een wens die bij het ministerie bestond, namelijkhet gevenvan een soort maatschappelijke, culturele dienstverlening. Als instituut moet je in de maatschappij staan, laten zien wat er gebeurt.'


populaír rnoartochallesbehq,lve Heelínteressa,nt, VERNER HÉRBERS ÁAN 1IETWOORD

De serieRondomwordt afgeslotenmet eencydus van drie concerten door de EbonyBand. Diezelfde Ebony Band was in het seizoen r99ol9r ook te horen, eveneensmet drie concerten rond het thema EntorteteMusík. Een boeiendmuzikaal avonhrur dat om eenvervolg waagt. Drie thema'sliggen ten grondslagaan de drie concertenin april en mei r99z: Donaueschingen, Bauhaus & andere inspiratiebronnen, en de Novembergruppe.Werner Herbers, samenstellervan de serieen oprichter van de Ebony Band, licht in een interview met MichaeldeGroofeentipje van de sluier op. 'De researchvoor het projectoverde Entartete Musik heeftongelooflijkveeltijd gekost,vooral als je het zo intensief doet als ik dat wil doen. Vaakben ik er tot aanhet conceÍtzelf meebezig.Maar dezeresearchheeft zeerveelopgeleverd, en ik wilde dan ook een soortvoortzetting van dit thema. De werken op het programma van de EbonyBand in het seizoen9rl9z ziin van iets eerderedatum dan die van het vorige drietal, maet ze zouden later wel als Entartet wordenbestempeld.De Novembergruppeis in r9r9 opgericht;Walter Gropius stichtte zijn eveneensin r9r9, en van Bauhaus-hogeschool wordende jahet festivalvan Donaueschingen ren'ar tot'26 belicht. Hetverschilis vooraldat er in die jaren nog heel veel mogelijk was in Duitsland.' 'Ikhouergvan hetidioomvan demuziekuit de eerstehelftvan dezeeeuw,inhetbijzondervan de "randgebieden".Ik heb de Ebony Band opgericht omdat ik allerlei plannen wil reali seren,met de nadruk op muziek van de eerste helft van onze eeuw, met de nadruk op avontuuÍ en op de "moderne"muziek van dat tijdsbestek.De bedoelingis om qua muzikalebeleving de juiste combinatie te bieden van herinneringsplezieren ontdeklcingsplezier.' Donaueschingen 'Eén van de componisten die bij het thema Donaueschingenaan bod komen, is de Fin Aarre Merikanto (1893-1958), die in zijn tijd een compositieprijsvan de uitgeverij Schott heeft gewonnen.Het prijswinnende stuk van die Merikantois onlangsopgenomenop eenof ander Fins festivalletjeen een paar maanden geledenin Diskotabelgedraaid.Hethele panel zat mis te gokken, en kon niet ontdekken van wie het was. maaï men vond het wel fanástisch. Merikanto stond al heel lang op mijn verlanglil'stje. Eenanderecomponist,die overigensooktot de winnaarsbehoordevan Schottsprijswaag, is Paul Dessau$894-19791.Op het progÍamma staatziin Konzertino.Datliikt me eenheelleuk

stenaars,zoals Klee en Feininger, hadden overigens op muziekgebied een tamelijk conservatievesmaak. Klee was een verdienstelijk altviolist - in het begin heeft hij er nog over gedacht om in de muziek te gaan - maar hij schijnt alleenBachen Mozart mooi te hebben gevonden.Raareigenlijk. Schlemmer,eenvan heeft de docentenaande Bauhaus-hogeschool, een stuk laten schrijven door Gerhard Miinch. Ik heb het alleennog niet kunnen achterhalen!' Novembergruppe 'Uit werken van de Novembergruppe is het heel dankbaarputten. Met ééngreepkan je een prachtig concert samenstellen.De Novembergruppe heeft rond de z5 concerten georganiseerd in de loop van de jaren, waar alles is gegaanop het gebiedvan de moderne muziek, stuk. In eenbiografievan Dessaustaatdat het van Stravinskyen Casellatot onbekendeDuitzo jammer is dat zijn Konzertino nooit wordt sers.De Novembergruppeis in r9r9 opgericht uitgevoerd.Maar, voegtmen daaraantoe, wie door architecten en beeldende kunstenaars, heeft nou tijd en gelegenheidom veertigrepe- aanvankelijkalleenvoor hun eigendisciplines. tities te houdenl Zo moeilijk werdhetblijkbaar Zij hadden veel pretenties: ze wilden de hele gevonden.Ik denk dat wij het met iets minder cultuurpolitiek, het cultuurbeleid op scholen beinvloeden, tentoonstellingen organiseren, repetitiesuitstekend aankunnen. popu- etcetera.Beginjaren'zo kwam er eenmuziekHeel interessant,maartoch allesbehalve lair, is het PerzischBallet van Egon Wellesz aftleling bif de Novembergruppe. Het stond in Donaueschingenop Eén van de eersten die zich daarvoor aan(1885-1974). het programma,samenmet SchónbergsSere- meldden, was Hermann Scherchen,dirigent, maar aanvankelijkook componist. De muzieknade.' afclelingvande Novembergruppeorganiseerde concerten, \ryaaÍvan sommige uitliepen op Bauhaus& andereinspiratiebronnen 'De Bauhaus-groepheeft naar allerlei kanten persschandaaltjes. Mensena1sGeorgeAntheil, activiteiten ontplooid, en heeft veel kunste- Kurt Weill, Wladimir Vogel en Hanns Eisler naarsvan verschillendepluimage naar zich toe zouden zich spoedig bij de NovembeÍgruppe getrokJcen, zoalsStefanWolpe.Laatstgenoem- aansluiten.Uit dezegroepheb ik in ieder geval deheefteensgezegd:"Wij reizenernaartoeals eenwerkvanKurtWeill gekozen:VomTod im naar leruzalem". Het was een centntm waar Wald, op een gedichtvan Breót. Verder een wije, creatievegeestenhet naar hun zin had- heel woeg stuk van Antheil, een Kwintet. Heel den. Wolpe heeft zelfs de basiscursusvan rare muziek, een soort Willem Breuker avantJohannesItten gevolgd- hoewelhij geenbeel- la-lettre.Af en toelijh het heelamateuristisch. dend kunstenaarwas - maar voor hem washet Jedenkr is dat wel zo bedoeld,al die rare foute een soortalgemene,"geestvemrimende"crea- notenl Als je het deeerstekeerdoorspeelt,en je kent het nog niet goed,denk je dathet nietsis. tiviteitscursus. Er zijn concertengeorganiseerdin Bauhaus- Amateurwerk. In blazersverbandhebben we verband.Sommigein het Bauhausin Weimar, het een keer echt grondig gerepeteerd en sommigein een nabijgelegenschouwburg.Ik gespeeld,en dan blijh het écht kracht te hebdachtdathetwelinteressantwasomte zienwie ben. Het is in het algemeenmoeilijk om deze zich tot het Bauhaus aangetrokken voelden. muziek vanuit een partituur te beoordelenen Ergveelleverdedatniet op, en dat is eenbeetie bij het doorspelenhet stuk op waardete schatpech voor mij. Er is althansniet veel over be- ten. Soms laat je het ten onrechtein je opkend. Erich Kahn heeft muziek geschreven pervlakkigebeoordelingvallen.' voor de toentertijd beroemdeballetgroepvan Rudolf von Laban,die is uitgevoerdop een danscongresín t9z7 in de bÍurt van het Seriesmet muziekvan de zoste eeuw: Bauhaus. De Bauhaus-groepwas daar wel nauw bij betrokken;tijdens het congresheeft 14 Schlemmer een lezing gehouden. Belang- De Nieuwe Serie............................................ 15 rijkste inspiratiebronwas in dit gevalde con- Sjostakovitsj/Strijkkwartetten....................... ...........16 Bauhaus-kunRondom De beroemde temporainedans.

13


DeNíeuweSeríe > 12 coNcERTENIN DEGRorEZAAL> i.sn. NOS Radío > metstoelreservering > aanvang:wordt bij de concerten vermeld >ABoNNErvÍENr"fryS,-165+fno,-lClPfrco,->lossekaartv.a.fzz,5ol65+fzo,-lClpfry,5o

zoNDAG SChónbefg 20 oKroBER r4'lo uuR

EnSemble

zoNDAc NieUW SinfOnietta

27 oKroBER a -^^ _r ^ , r r4.JouuR Amstefdam

zoNDAG NieUW TTNoVEMBER r4.3ouuR

EnSemble

SchónbergEnsemble -__',:i:i: I DECEMBER 2o.r5 uuR Asko Ensemble

zoNDAG NieUW SinfOnietta

22 DECEMBER

Amsterdam

^, :.:Y.T 2b IANUARI

SChónberg

,á.r5 ,r,r*

rr

í

r_

Nederlands

StravinskyApollonMusagète DenisovEsist genug,vooraltvioolen strijkers MozartAdagiJenFugaKV546 StraussMetamorphosen

Ed Spanjaard,dirigent AbBaars,saxofoon WolterWierbos,trombone

DeVries Suiteuit Eréndira KettingNieuwwerk laman Django LoevendieNieuwwerk

PeterEótvós,díigent

Kurtág....quasiunafanfasiaop.zTlt Kurtág....quasiuna fantasiaop.z7f z,voor piano, celloen ensemble Ligeti Celloconcert EótvósWindsequenzen

EllenCower,píano Taco Kooistra, cello

Ensemble í

.,

Reinbertde Leeuw, dirígent

SchónbergEnsemble

LevMarkiz, díigent

SchónbergSuite

Nobuko Imai, altviool

Schnittke Monologue, voor altviool en kamerorkest BrahmsSerenadenr.z

Reinbertde Leeuw,díigent

Skriabin/IGraievSonate SkriabinVersla flamme DeVries Eclips- HommageaanSkrjabin Voestin Thuiskomst VoestinMuziekvoortien

MaqaBon,piano

Ed Spanjaard, díigent

Schónberg Serenade Gerhard Libra Guerrero Nieuwwerk Gerhard Concerto for 8

RiccardoChaiIIy,d.irígent

MessiaenTurangalïla-Syrnfonie

LevMarkiz, dirígent ClaronMcFadden,sopraan

EscherConcertovoorstrijkersen pauken KettingNieuwwerk,voorsopraanen orkest L. AndriessenSymfonievoorlossesnaren VerbeyNieuwwerk

LevMarkiz, d.irígent PeterBrunt. uiool

Skrjabin/WagemansSonatenr. 9 HertskovitsiKleineSuite VoestinNocturnes VolkonskiSpiegelsuite SchnittkeVioolconcertnr. I

20.r5 UUR

vRIIDAG KOninkliik

Concertgebouworkest

VRITDAG Nieuw Sinfonietta

27 MAART

,ó.r5rr,r*Amsterdam ZONDAG

lvesHomechorals L.Andriessen FloraTristan(nieuwwerkvoorhet Nederlands Kamerkoor)

Wout Oosterkamp,baríton

'RIJDAGNieuw Ensemble

19 APRIL

Sjostakovitsj/V. MendelssohnAltvioolsonate

FeldmanThe Rothko Chapel

1

Kamerkoor

2I FEBRUARI

,'jilffÏ

BerglyrischeSuite Beerhoven strijkkwartetop. r3r (bew.voorstrijkorkest)

zoNDAG NieUW SinfOnietta

ZONDAG

LevMarkiz, dírtgent

LevMarkí2,d.írígent

9 FEBRUARI ^ . r 2o.r5uuR Amsterdam

16rrsruanr 2o.15uuR

RihmErscheinung sónebel wagner-Idyll Mahler/SchónbergDasLiedvonder Erde

TabeaZimmermann, altuíool

Vladimir Mendelssohn, alwiool

í

r43o.r.r*

ReinbertdeLeeuw,dírígent Anne Gjevang, sopr&an e.a-

SchónbergEnsemble

2O.15uuR

r4


Sjostakovítsj / Stnjkkwartefien > 5 coNcERTENrN DEKLETNEZAAL> met stoelreservering > aanvang: wordtbij de concerten vermeld >ÁBoNNEMENTf n5,- | 65+f n5,- lClP f rco,- >lossekaart..7Í35,- | 65+f zz,5o I CIP f 3o,-

Kwartetnr.8 Kwartetnr.rz

'Het zou een traditie mogenworden die met de Beethovenserie serieus zou kunnen concurreren: de Sjostakovitsj-strijkkwartettenserie. De uitvoering moet dan natuurlijk wel in handen zijn van het gelijknamige kwartet uit Rusland, dat met dit repertoire een naam heeft te verliezen.' Dat schreef Priska Frank in het Utrechts Nieuwsblad nadat op 23 rrraart r99o in Vredenburg een start was gemaakt met de vertolking van alle r5 strijkkwartetten van Dmitri Sjostakovitsj $9o6-ry7) door het Sjostakovitsj Kwartet. Genoemde traditie wordt wellicht gevestigd met de uitnodiging aanhet sublieme ensemble uit Moskou om in het voorjaar van 1992 weer naar Vredenburg te komen. De strijkkwarverdienen en vertetten van Dmítri Sjostakouits.T dragen zo'n traditie. Naar het voorbeeld van Haydn, Mozart en Beethoven, de grondleggers van het genre, was het strijkkwartet vooÍ Sjostakovitsj het vehikel bij uitstek voor zijn diepste gedachten en emoties, een genre waaÍin Namens Het Volk optredende functionarissen hem nietvoor de voeten konden lopen.

zoltolc 8 ue.tnt 14.3ouuR Kwartetnr. rJ Kwartetnr.14 Kwartetnr. 15

Tichon Chrennikov, o.a. hoofdredacteur van de 4z banden omvattende, volledige uitgave van Sjostakovitsj' oeuvïe, moest niets hebben van de spraakmakende, door Solomon Volkw bezorgde memoires van de componist:

siostakovitsi- Alle strijkkwartetten

SiostakovitsiKwartet Moskou

vnrJoac z8 FEBRuART 2 0 . r 5U U R Kwartetnr. r Kwartetnr.2 Kwartetnr. S

Andrei Sjislov,uiool SergejPisjugin,víool AlexanderGalkovsky,alwiool AlexanderKort sjagin,cello

ZONDAG I MAART

14.JouuR Kwartetnr.4 Kwartetnr.5 Kwartetnr.6 vRrlDAG6 uaanr 20.15uuR Kwartetnr. 9 Kwartetnr. rr Kwartetnr.T ZATERDAGT MAART 2 O . 1 5U U R Kwartetnr.

,,.@r

ro

'sjostakovitsj'muziek is ziln bestebiografie.

Hij liet geenmemoiresof da,eb

ë

w'

slaagde erin de geest en men van onze tijd i ven.' De vij ware een

slag

leggen. Het

.r". het .. teleurgesteld :,.i:.:::,::...,,:....... ':,:;;ZljnnaLi ,,,,

groot, n {,,11'"1.,iswaar '11e hinderdedat hi ' zo bitter verw status. '::t"'" i,iL:,,,,,tt striikkwartet was het 6...'Siostakovitsj voltooide.

q

i!:,

Sdlilii!ê&


Rondorn > 12 coNcERTENIN DEKLÉrNEZAAL> metstoelreservering > aanvang2,o.Tsuttr >ABoNNEMENafTS,-165+fno,*lClPfrco,->lossekaarrv.a.fzz,5ol65+fzo,-lClpfry,5o

VRIJDAG 4 OTCTOBER

-::ï::::

IO OKTOBER

GeorgePieterson,klarínet Larissa Groeneveld,,cello Reinbert de Leeuw, piano

Oestvolskaia GrandDuet,voorcelloen piano Górecki Làrchenmusik,voor klarinet. cello enpiano

BarbaraNissman, piano

ProkovievVisionsFugitivesop.zz, Vier Etudesop.z, Sonatenr.7, Sonatefi. 8

VoËNSDAG Barbara Nissman , piano

ProkovievSonatenr.4, Sarcasmen op. 17, Sonatenr. z, Sonatenr. 9, Sonatenr. ro (fragment),Sonatenr. r, Toccataop.rr

\x/oENSDAG Barbara Nissman , píano

ProkovievSonatenr. 3,Vier Stukkenop.4, Verhalenvaneenoudegrootmoederop.3r, Sonatenr. 5 (rsteversie),Sonatenr. 5 (zde versie),Sonatenr. 6

JO OTCOBER

I3 NOVEMBER

cello _.Y::LTi: Iwan Monighet+d, Ió DECEMBER

ProkovievCellosonate Webern Drei kleine StÍ.icke DebussyCellosonate SchnittkeCellosonate Ali-ZadeHabil-sajahy

Tatiana Baranova,píano

MAANDAG Silezisch

Striikkwartet

MAANDA. Silezisch

Striikkwartet

DINSDAG Rondom

Kwartet

17 FEBRUARI

24 FEBRUÀRI

MarekMos,ArkadiuszKubica (víool), LttkaszSymicki (alwíool), Pjotlanosik (cello)

TansmanStriild<wartet nr . 2,3,4, 5 SzymanowskiStrijkkwartet nr. r

TansmanStrijkJcwartet nr. 6,7, 8 SzymanowskiStrijkkwartet nr. z GeorgePieterson(klarínA), Yen Belhs (viool),AnnerBijlsma (cello), Reinbertde Leeuw (piano)

LoevendieNieuwwerk MessiaenQuatuor pour la fin du temps

VRIIDAG EntarteteMusik 17 APRIL

EbonyBand 'Werner Herbers, diigent

DonauesóingenNeueMusik 19zr- 19z6 Merikanto Concerto DessauKonzertino WelleszPersisches Ballett en naderaante kondigenwerken

'RITDAG EntarteteMusik I MEI

EbonyBand WernerHerbers,dírígent

Muziek van het Bauhaus Kahn Preludien zur Nacht Holzmann Septuor en werken van Wolpe en Mtinch

Reinbertde Leeuw,dirigent futta Geister,alÍ SiegfriedLorenz,bartton

Górecki GoodNight GoebajdoelinaPerzeption

EbonyBand WernerHerbers, dirigent

Novembergruppe- Berliin 19ry - ryrt WeillVomTodimWald GruenbergTheCreation Antheil Kwintet VogelDrei Sprechgesánge FitelbergOctet

JI MAART

ZATERDAG

9 MEr

SchónbergEnsemble

zoNDAG Entartete Musik MEI 3I

r6


alsjeopeenoud Ma,arhetblíjkt da,tdíedíngenu)íIkloppen ínstrurnent speelt AUTHENTIEKE

UITSPRÀKEN UIT DE \vERELD VAN DË OUDE MUZIEK

'Harnoncourts opnamen zijn soms 'Ér zijn altijd plekken in de muziekliteratuur geweest,bii Beethovenbijvoorbeeld, schitterend,somsafschuweliik. Het is jammer waarbii ik me afwoeg waaÍom het zó en niet dat hij die extremenheeft, maar dat maalt hem anders gegaan was. Van die groezelige in ieder geval een interessanteren opwindenplekken,waarhet notenbeeldoverladenliilit en der persoonlijkheid dan sommige figuren uit waarbii het net is of de verhouding tussen de ds,,,wereldvan de oude muziek die nooit een richtingrkÍezen,alleenmaar op safewerken.' hogeen delagenoten niet klopt. Maar het bliilit C,rrnrnrrvrBorr, sopraan dat die dingen wél kloppen als ie op een oud (o.a.TheNewLondonConsort) instrument speelt,omdat de registersdan veel duidelijker van elkaarziin onderscheiden.' o, S'raNrrv H ooc r-q,r.r fortepíanist

'Mijn werk op het podium is gebaseerd op datgenewat ik in de beschikbaregeschriften heb gevonden.Wat niet wil zeggen dat ik miin werk als uitsluitend museálearbeid beschouw.Mijn oorspronkelijke muzikale impulsen laat ik ook meespelen,maar die worden altiid gecontroleerd door de diagnose die de bronnenstellen.' Rrrr.rneno Gorsrr, MusicaAntíqw Kóln víolíst,leider

t9!,,:,,

'De oude instrumenten brengen niet de waarheid, daar is aanzienlijk meeÍ voor nodig. Het helpt ons, maar ik heb grappig geno€g wat ik zelf doe, Charpentier bijvoor'Ik heb liever dat in r99r in de beeld, of Lully, nooit beschouwdals oude muie ziek. Ik luister ernaar op dezelftle manier als toiletten van grote hotels een goedeuituoering naareen Enfantet les Sortilèges.En dat gedoe van Mozarts symfoniein g-klein kan horen dan RichardClayderman.' met noviteiten, ik haatdat!' Wrnrnr'rCnnrstrt, fosveNIivrlvrlnsrrr, clavecínist/fortepíani st, clavecíníst, leíderLesArtsFloissants leiderAnírnaEtema

'Ik ben nu in een stadium gekomen dat ik echt weiger op safe te gaan spelen. lVant dat betekent dan géén echt fortissimo, géón echt pianissimo, dat betekent altiid een beetie mezzo dit of dat en vooral niet te snel. Weliswaar heb ie dan nul fout, maar je hebt er geen barst aan en de mensen hebben er ook geen barst aan.' Ku EesrNcr, barokhoboist (o.a. Orkestvan deAchttíend.eEeuw)

'Alleen

de uitvoering van oude muziek met het correcte instrumentarium, een grondige kennis van de uitvoeringspralitiik van de betreffende tijd, een perfecte techniek en groot gevoel voor toonkwaliteit van deze oude instrumenten, gevoed door een grote muzikale gedrevenheid, datalleenkan deze oude muziek weer tot leven brengen, dat alleen kan mogeliik maken dat deze trend een bliivende renaissancewordt.' ToN KooprvreN,clavecínístforganíst, leíderTheAmsterdam Baroaue Orchestra

Bijna alle uitspraken op deze pagína zíjn ontleend aan interviews die de afgelopen jaren verschenen in hetTijdschifivoor Oude Muzíek. Dit tijdschrift voor kenners en lieÍhebbers verschijnt vier maal per jaar en bevat tevens een omvangrijke concertagenda. Inlichtingen: Stichting Organisatie Oude Muziek Utrecht Postbus734,35oo AS Utrecht Telefoon: (o1o) 34 o9 zt.

'(...), maar opnieuw was er dat gevoel iets volstrekt unieks te beleven, de ervaring die archeologen moeten hebben wanneer ze binnengaan in een sinds eeuwen niet meeÍltetreden grafkamer in een pyramidè:"Ofde opwinding van een diepzeeduiker die eindeliik in goed geconserveerde staat het rTde-eeuwse schip lokaliseert waarnaaÍ hii al jaren op zoek is.' frn Nucnrrrvr eNs,programrnaleider Holland FestívalQude Muziek tJtrecht/ N etu)erkvoor Oude M uziek

'Ik

zou zelfs liever niet voor authentiek worden versleten. Daarvoor is het allemaal te ver weg. Er valt niet meer dan vijftien procent te reconstrueren bii Mozart en ziin voorgangers. Natuurlijk streven we naar meeÍ, tenzii het belacheliik gaat worden.' Fn-nNs B nijcc r:N,Jluitíst, Ieider Orkestvan deAchttíendeEeuw

De oude-muziek-series vanVredenburg

r8 Barok& Klassiek......................................... r9 Klassiek Authentiek...................................... .........................2o B a r o k. . . . . . . . . . . . . 2r Middeleeuwen & Renaissance ...................... ......................... 19 CursusKlassiekAuthentiek

17


BarokstKlassiek > 9 coNcERTENIN DEGRorEZAAL> metstoelreservering > aanvangzo.t5uur (zz september: r4.3o uur) >ABoNNEMENI.frTS,-165+f6o,-lClPfryo,->lossekaartv.a..flS,-165+f3z,5olClpf7o,-

zoNDAGOrkest van de Achttiende

FransBr0ggen,dírtgent

Mozart Gran Partita,voor blazersKV 36 r en naderaante kondigenwerkenvan Mozart

FransBriiggen,dirigent Anne-Christine BieI,sopraan CatherinePatriasz,olt ZegerVandersteene,terror felle Draijer,bas

Mozart Divertimento KV 334 Mozart Krónungs-Messe KV 37r Mozart Vesperaesolennesde confessore KVllg

22 SËPTEMBER

r4.JouuRr EeuwMAANDAG 2J SEPTEMBER

Orkestvan de Achttiende Eeuw NederlandsKamerkoor

Les Arts Florissants ^ DINSDAG

ó OKTOBER

VRIJDAG 25 OKTOBER 2 O . 1 5u u R

WOENSDAG JO OKTOBER

ZATERDAG 15 FEBRUARI

f os van Veldhoven, dirígent Nancy Argenta, sopraan Catherine Patiasz, alt Klaus Mertens, bas e.a.

EuropeesBarokorkest 'Collegium Europae'

Ifieland Kuijken,dirígerrt Haydn Syrnfonienr. 8r AlexanderLjub imov,fort epiano Mozart PianoconcertKV 595 MozartAdagioen FugaKV 546 Mozart Syrnfonienr.33

Orkestvan de Achttiende Eeuw NederlandsKamerkoor

FransBr0ggen,dirígent Bachfohannes-Passion Hans PeterBlochwitz, Evangelíst PeterKooij, Chistus Anne-Christine Bie7,sopraan famesBowman,altus Christoph Prégardien, tenor Kristinn Sigmundsson,bas MaxvanEgmond,Pílatus |elle Draijer,Parus Nico van der M ee7,Servus

Nederlandse Bachvereniging

MAANDAG Orkest van de Achttiende

-

?O MAART

Gliickwunsch-cantates- 70 iaar Nederlandse Bachvereniging BachAuf schmettemdeTóne BachTónet, ihr Pauken!Erschallet. Trompeten! BachPreisedein Gliicke,gesegnetes Sachsen

Kooren Barokorkest NederlandseBachvereniging

ZATERDAG Koor en Barokorkest

22 FEBRUARI

WilliamChrisne,díigent Campraldomenée,tragédielyriqn" i.s.rn.StíchtingOrganísatíe Ouile Muziek

f osvan Veldhoven,dirigent BarbaraSc)'íick, sopraan PeterKooy,bas e.a.

Wie wordt de nieuwe Thomascantor, GraupnerofBach? GraupnerAus der Tiefen rufen wir Graupner Magnificat anima mea Bachfesusnahm zu sich.dieZwólfe BachDuwahrer Gottund DavidsSohn

FransBrÍiggen,diigent

SchubertSymfonienr. 9 'GrosseC-Dur' &nader aante kondigenwerken

Ton Koopman,dirígent LieuweVisser.bas

Hàndel Water Music, Suitein F CimarosaIl maestrodi capella HàndelWaterMusic, Suitein G Hándel Water Music. Suitein D

Eeuw

AmsterdamBaroque Xïï:ï: ' Orchestra

I8


Klassíek Authentiek z nrt> í.s.m. StichtingOrganisotíe Oude Muziele > met stoelreservering > aanvang r4.io uur > 5 coNcERTENrN DEKLETNE >ABoNNEMENrfrco,-165+f9o,-lClPf8o,->lossekaart/25,-165+fzz,5olClPfzo,-

zoNDAG Rosmarie Hofmann, sopraan ITN.VEMBER fos van Immerse el,fortàpíano ZONDAG 19 JANUARI

Salomon Quartet Simon Standage,MicaelaCombertt(víool), Trevor f ones (alwiool), f ennifer Ward Clarke (cello)

LiederenvanMozart en Schubert

Haydn Strijkkw artet op.76 | 4 BeethovenStrijkkwartet op.74' H aríen-Quartett' SchubertStrijkkwartet D.8r o 'DerTod und dasMádchen'

Boccherini Hobokwintet zoNDAGLes Adieux op.54l6 2l FEBRUÁRI HansPeterwestermann(hobo),Maryurrger, Haydn Strijlrkw artet op.64 | 5 Ursula Bundies(viool),Hajo Bàss(alwiool), 'Lerchen-Quartett' NicholasSelo(cello) MozartHobokrvartetKV 37o ReichaHobokwintetop. ro7 ZONDÀG 5 APRIL

?i_":: 20APRIL

Stanley Hooglan d, fortepíono

Bartvan Oort,fortepiano E[zabeth Fields(viool),vtarkzaki (alwíool), LuciaSwarts(cello), e.a.

enField werkenvanschubert f .C. Bach Pianokrrartet Haydn Pianotrio Beethoven Variaties voor cello enpiano Mozart Pianoconcert

In de serie KlassiekAuthentiek.draait alles om de kamermuziek uit de tweede helft van de r8de eeuw en de eerste decennia van de rgde eeuw - de periode die volgde op de Barok en die 'modeme' tijden van de Rovoorafging aan de mantiek. Haydn, Mozart en Beethoven zijn componisten die deze periode domineren. De muziek van deze Gelauwerden staat bijgevolg ook veelvuldig op de lessenaars tijdens deze zondagmiddagconcerten. Liederen van Mozart en Schubert staan aan de start van de serie Klassiek Authentiek. Uitvoerenden zijn de Zwitserse sopraan Rosmaie Hofrnann en de Belgische fortepianist,/os uan Immerseel - de combinatie die aan het Holland Festival Oude Muziek van r99o zo'n mooie bijdrage leverde. Rosmarie Hofmann, geboren in Luzem, is als docente verbonden aan de fameuze Schola Cantorum Basiliensis in Bazel. fos van Immerseel maakt de laatste jaren vooral furore als leider van het ensemble Anima Eterna. Met dit kamerorkest heeft hij alle pianoconcerten van Mozart opgenomen voor het label Channel Classics. II{eI Salomon Quartet bestaat uit vier promi'early music netnente leden van het Engelse work'. Zie de medewerkerslijsten van o.a. The Academy of Ancient Music en The London Classical Players! Al vele iaren houden zij zich bezig met de kwartetliteratuur van de Weense Klassieken. Het kwartet is vernoemd naar de

Reicha(177o-1836) was een componistdie de komst van de Romantiek als het ware in ziin botten voelde. In r8o3 sprak hij al van een 'neuaufsteigendenEpocheder freieren Ausweichungsarten, der feineren Verbindungen derHarmonie'. De Nederlandsepianist StanleyHooglandis een van de'stille krachten' achter de renais'Steinsancevan de fortepiano.Opgeleidds way-pianist' ontdekÍe hij de fortepiano door toedoenvan cellistAnner Bijlsma.Die had een Broadwoodin huis en vïoeg Hooglandom er eens op te spelen:'Ik vond het op de eerste plaatseen muzikale ervaring, en geenhistorischeof zoiets.(...)Maarik voeldedathet instrument echt iets toevoegdeaan de muziek. Er werden opeensontzettend veel dingen duidelijk die daarvoor problematisch waren geweest.' Eenstrijkkwarteten fortepianistBortvon Oort, leerling van Stanley Hoogland en Malcolm Bilson.sluitende serieKlassiekAuthentiekaf. Haydn en Mozart figureren op het programma,maar ook fohann ChristianBach,de 'Londense Bach'. Met Carl Friedrió Abel rol in het speeldehij een doorslaggevende creërenvan een openbaarconcertlevenin Londen. Zijn stijl, die wortelt in de Italiaanseopera, wasvan zeergroteinvloed op de muziekvan Mozart. Waarmeedecirkelweerrond is.

CursusKlassiek Authentíek \).t/r,':Y; ;ETEKEND DOOR ZIJN VRIEND MORITZ VON SCHVIND

Duitse impresario fohann Peter Salomon (r745-$rfl die Haydn naar Londenhaaldeen die grote invloed had op het openbare muzieklevenvande Engelsehooftlstad. Op het programmavan LesAdíeux, ondanksde Fransenaam een ensembleuit Keulen, staat niet alleenmuziekvan de halfgodenHaydn en Mozart maar ook van de mindere goden Boccherini en Reicha.Van die twee is Reicha de minst bekende (uit het immense oeuvïe van Boccheriniwerd in het seizoenr99ol9r nog geput door Chiara Banchini's Ensemble4r5). Beethovens Tsjechische tijdgenoot Anton

r9

voorafgaandaande > 5 BrJEENKoMsrrN, concerten > aanvangr2.oo uur Kuni.bezit Openbaar > í.s.m.Stichtíng > Cunsuscrrof'6Z,So fan Nuchelmans, programmaleidervan het Holland FestivalOude Muziek Utrecht en het Netwerk voor Oude Muziek geeft in vijf bijeenkomstentekst en uitleg. De programma's worden in een groter muziekàistorisch kader geplaatst. De bijeenkomstenbeginnenom r2.oo uur en duren tot ca. rl.3o uur. Om rr.3o uur gaande deuren van de foyer open. Het buffet is dan geopend.Voor aanvangvan het concert kan men de meegebrachtelunch opeten. Ook dan is hetbuffet geopend. orm: zie de concertdata!


T

\

7

baroK > 5 coNcERTENrN DEKLEINEZAAL> í.stn. StíchtíngOrganísatieOudc Muziek>rr,etstoelreservering > aanvang 2o.r5 uur >ABoNNEMENTfrco,- | 65+f 9o,- lClPl8o,>lossekaart./ 25,- 165+f zz,5o lClp f zo,-

Mellon, sopr&&n _ 1ï1::: Agnès 9 12 oKToBER Pierre Hantaï, klavecímbel

Erin Headley(víoladagamba,lírone),Andrew Lawrence-King(harp),StephenSítbbs (luít, chítanone)

Il BassoVirtuoso - Werken van Purcell, Monteverdi, Frescobaldi,Saracini,Landi, Philips, Huygens, Dowland, Strozzi,Kapsbergeren Iegrenzi

Marion Verbruggen,blokfluít Trio Sonnerie

Werken van o.a.Castello, Frescobaldi,Vivaldi en Telemann

_, -11_1ïi: Hary. van der Ramp,bas Ib NoVEMBER Tragicomedia

ZATERDAG

r8 JaNu,mr

Airs de cour en cantates van o.a. Lambert en Charpentier

ZATERDAG

'ïï""ff

MartaAlmaiano, sopraq,n EduardoLípezBanzo, klavecímbel, orgel

Werken van o.a. Hidalgo, Torres en Sor

EnsembleRebel

Werken van Reineken, Rebel en Rosenmi.iLller

KarenMarmer,f org-MichaelSchwarz(viool), Gail Ann Schroeder(violadagamba),Pieter Dirksen (klavecimbel)

In deze serie concerten met kamermuziek uit de Barok ligt een accent op het vocale repertoire. Het maken van een keuze uit dat repertoire is allesbehalve een kwestie van zoeken naar stukken die de toets der kritiek kunnen doorstaan. De waag is veeleer waar te beginnen, want er is bepaald sprake van een mer à boire. Uitgaan van de gewaagde vertolkers en hun 'specialiteit van het huis' is een vnrchtbare benadering, zoals zonder twijfel al zal blijken tijdens het eerste recital. De Franse sopraan Agnès Mellon heeft immers onder andere door haar samenwerking met William Christies Les Arts Florissants een bijzondere affiniteit voor het idioom van de Franse Barok ontwikkeld. De Nederlandse bas Harry von der Komp is Ie gast bij Tragícomedío.In r99o leverde hij samen met dit ensemble (en countertenor David Cordier) een schitterende bijdrage aan het Holland Festival Oude Muziek Utrecht. Tragi comedia bestaat uit drie vooraanstaande continuospelers die andere musici begeleiden in elk genre, van luitliederen tot vroege opera. Aanleiding tot de oprichting van het trio was de uitvoering van Landini's La Morte d'Orfeo onder leiding van Stephen Stubbs tijdens het Festival van Vlaanderen, Brugge 1987. Een ander beroemd trio op het gebied van de

rode Festival! Zestig hoofdconcertenen honderd andere activiteiten in historischeruimten en Vredenburg.

Monica Huggelt (víool), Sarah Cunningham (viola do gamba), Mitzi Meyerson (klavecímbel)

22 FEBRUARI

\\\

1 I lt4,

historische uitvoeringspraltijk is het Tio Sonneie. Inmiddels maaken violiste Monica Huggett, gambiste Sarah Cunningham en claveci niste Mitzi Meyerson tal van belangwekkende plaatopnamen. Daarnaast is het ensemble een vaste gast op alle belangrijke festivals in Europa en Noord-Amerika. Regelmatig wordt samengewerkt met collega's uit het netwerk. Deze keer is dat de Nederlandse blokfluitiste Maion Verbrugen, één van de briljante leerlingen van Frans Bri.iggen. Regelmatig verschijnt zij over de helewereld op hetpodium inhet gezelschap van o.a. Gustav Leonhardt, The Amsterdam Baroque Orchestra, Musica Antiqua Kóln en TafelmusikToronto. De sopraan Marta Almajano en de clavecinist/ organist Eiluarilo López Banzo kennen we van het ensemble Al Ayre Espaflol, een van de grote ontdekkingen van het Holland Festival Oude Muziek Utrecht r99o. Dit ensemble heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een van de toonaangevende ensembles voor Spaansemuziekuit de rTde en de rSde eeuw, muziek die in onze streken nog nauwelijks is doorgedrongen. Dat is overigens niet zo verwonderlijk, want ook op het Iberische schiereiland heeft de speurtocht naar dit eeuwenlang verwaarloosde repertoire nog maar net ingezet. En het einde is gelukkig nog niet in zicht.

20

Meerinformatie: Postbus734 35ooAS Utrecht Telefoon(o3ol 34 og zr J O A U G U S T U S 1 2 S E P T E M B ErRg g r

Het Nederlands-Belgische Ensemble Rebelwas de overtuigende winnaar van het Intemationale Concours EnsemblesOude Muziek dat begin maart'9r werd gehoudenin de Utrechtse Pieterskerk.Het ensemblemoestzich in de finale meten met een drietal serieuzeconcurrenten.Op het programmastaati4 elk gevalde Tombeauop de doodvan Lully,eendoorleefde kJaagzangvan naamgever /ean-Féry Rebel 9666-ry4fl. Rebelwas zeer geliefd b1j zljn tijdgenoten.Le Cerfde la Viévillehad daarvoor een verklaring: 'Rebelheeft waarlijk iets van het Italiaansegenieen vuur, maar hij heeft de smaaken het inzicht gehaddit te temperenmet de Fransewijsheid en tederheid,en hij heeft zich onthouden van de angstaanjagende en monstrueuzecadenzenwaarvande ltalianen zo smullen.'


Mí ddeleeuwens{Renatssance > 5 coNcERTENrN DÉKLETNEz eer> í.s.m. StíchtíngOrgonisatíeOud,eMuzíek> meï.sloelreservering > aanvang 2o.r5 uur (24 mei: r4.3o uur) >ABoNNEMENrfrco,-165+f9o,-lClPf8o,->lossekaartlfz5,-165+fzz,5olClPfzo'-

VRIJDAG 29 NOvEMBER

VRIJDAG IO }ANUARI

VRIJDAG 7 FEBRUARI

Sinfonye Vivien Ellis (zang),StevieWishart (vedel,sym' phonia),PaulaChateauneuf(luit),Iim Denley (slagwerk)

EnsembleProiectArs Nova MichaelCollver(zang,comomuto),lohn Fleagle(zang,harp),ShiraKammen (vedel, rebec ), laurie Monahan (tong), Crawford Young (luít)

Camerata Mediterranea Anne Azéma (zong),foelCohen(luit, císter, slagwerk,zong), Cheryl Fulton (harp), Frangois Harismendy(zong),ShiraKammen (vedel, rebec, harp), f ean-LucMadier (zang)

VRITDAG Ensemble Médiéval de Pans

IO APRIL

ZONDAG

24]|{íEr 14.3ouuR!

CatherineI oussellin (z ang,vedel), Bigitte Lesne(zang,harp), Emmanttel Bonnardot (zang,vedel,rebec),Piene F{amon (fluít, cornemuse)

EnsembleClémentf anequin

Bruno Boterf DominiqueVisse(countertenor), (tenor),Paulde Los Cobos(tenor),Frangois Fauché(baiton), Marc Busnel (bas), EÀc Bellocq (luit)

Tijdens het Holland Festival Oude Muziek r99o verscheenhet ensembleSínfonyetvteemaalop het podium metprogramma'sdie pasten bij het thema 'Verhalenop muziek', namelijk met La Romancede Tristan de Léonoisen met Amydde the Karole for to Daunce. Sinfonye was dan ook geëngageerdvanwegehet specialismevan de groep, het eenstemmige Europeserepertoirevan de Middeleeuwen.Ervaring in improvisatie uit de volksmuziek wordt gekoppeldaan ideeënoveruiwoeringsop historischonderpraktijk die zijn gebaseerd zoek.AndersdanveelalgebruikelijkwerktSinfonye niet met een groot aantalinstrumenten. Uitgangspunt is de specifiekeklank die aan de hoven en bij de latere stadsminnestrelenpopulair was, namelijk die van de combinatie menselijkestem-vedel.In 1987kreegSinfonye de hoogsteprijs op het Concoursvan Brugge. Het ensembleopentde serieMiddeleeuwenen Renaissance met eenprogÍammadat is gewiid aan de wouw in de muziek de liederen van de spinstersen repertoirevan dewouwelijke troubadours. Médíéval Het vocaalen instrumentaal Ensemble dePanszetin zijn bijdrageaandezeserietwee

Chansonsde toile en chansonsdestrobairitz

Remèdede Fortune - Muziek vanMadraut

Lo Gai Saber - Trobadors et ioglars, troo r3oo

Van deArs Antiqua tot de Ars Nova

Werken van f osquin, Paladin, fanequin, Leieune,Bertrand en Iassus

de Ars Nova werd mogelijk gemaakt door de notatietechniekendie Philippe de Vitry uit de doekendeedin zijn traktaatArsnwo (ca.t3zzl. CamerataMedíterraneaheet het ensembledat wellicht beter bekend is als The Boston Camerata. Want het is o.a. de harde kern van dit ensembledie in februari r99z onderleiding van JoelCohenop de plankenstaat.Cohenis sinds 1968 de leider van Boston Camerata,een werker van het eerste uur die in het midden vandejaren'7o aansluitingbegonte vindenbij de pioniers in de Oude Wereld. De naam CamerataMediterraneais ingegevendoor het programma,getiteldIo Gaí Saber(DeVrolijke Wetenschap).Cohen c.s. zingen en spelen muziek van de 'mediterrane' troubadours uit Onderhennatuurlijk de de rzdeen r3deeeu\ry. PortugeseGaliciër Martim Codax (cantigas d'amigo) en de rusteloosrondtrekkendeProtroubadourPeireVidal. vengaalse ProjectArsNovaleerden Deledenvan Ensernble elkaar kennen aan de ScholaCantorum Basi liensis in Bazelen richtten de groepin r98o op. De naam is ontleendaan eerdergenoemd r4de-eeuws muziektraktaat van de Franse componist Philippe de Vitry. Zowel in chronologisch alsin artistiek opzicht stond de dichter en componist Guillaume de Machaut (ca4oo-r37) aan de wieg van de FranseArs Nova.'Zonder de pretentiedat we een reconstructie hebben gemaah van de muzikale en literaire wereld van de late Middeleeuwen, trachten we toch dezewereld voor ons publiek op te roepen en zelfs tot leven te brengen', aldusPAN. Op zondagmiddag z4 mei wordt de serie Clément afgeslotendoorhet Ensemble Jonequin. Deze zangers onder leiding van countertenoÍ DominiqueVissezijn thuis in het Fransevocale repertoire uit de r6de eeuw. Naamgever was,te oorClément fanecluin(ca.1485-1558) delen naar de muziek die bewaardbleef, méér dan zijn tijdgenoten een spècialist. Het chansonvr'aszijn specialisme.Ruim z5o chansons en circa r5o psalmzettingenen geestelijkeliederen domineren zijn overigewerk. Populair zijn vooral |anequins'programmatische' chansons,waarin hij op effecwollewijze vogels (Lechantdesoiseaux),slagvelden(Labataille) enwat al niet méértotHinken brengt.

stromingen naast elkaar: de Ars Antiqua en de Ars Nova. Ars Antiqua is de naam die een kring van r4de-eeuwse Parijse schrijvers gaf aan.de rSde-eeuwsepolyfonie om deze te onderschei'moderne' polyfonie. Kampioen van den van de de Ars Antiqua was |acques de Liège, die van de nieuwe mode niets moest hebben. De enorme verrijking van muzikale expressiemiddelen in

2l

P.S.De CursusMiddeleeuwen& Renaissance wordt éénseizoenovergeslagen.


Kíndervríenden > 6 srnrrs verv 5 pRocRAMMA'srN or KLETNEZAAL> met stoelreservering > voor kinderen vanaf 6 jaar & hun ouders > ABoNNEMENT -f 4o,- > lossekaart.f ro,- > inclusiefglaasjeranja

EnsembleSaxet Plus Valentil'n Call enfels,verteller In de dierentuin, voor saxofoonkwarteten verteller Muziek:PierreVellones

Haags Blazersensemble

Oktopus Petervan der Linden, vertellcr Het Verhaal,bedacht& geregisseerd door MoniqueEngels Muziek:KeesOlthuis

Willem BreukerKollektief Ensembled'Accord Accordeonorkest o.l.v.Otto de f ong JanniePrangen,zang Bernardvan Beurden,tekstenuítleg TEKENING: NINA

TancrediTrio den gaat dit verhaal in een verhaal in een verhaal vertellen. De muziek werd geschreven door Kees Olthuís, die een paar jaar geleden samen met Annie M.G. Schmidt de kinderTelemann Kanariecantate 'De opera naam van de maan' maakte. Telemann De Schoolmeesrer Bij het optreden van het Wíllem Breuker KollekC. Ph. E. Bach Sanguinicus en Melancholicus tíefrnoet je meI schone oren verschijnen, want daar moet je af en toe je vingers in stoppen. Willem Breuker en ziin muzikanten kunnen Vijftien zondagochtenden en vijftien zondag- namelijkniet zo goed zacht spelen. Datvinden middagen zijn in het Grote Plannenboek van je ouders niet altijd zo'n succes. En je moet er Vredenburg gereserveerd voor de zesvoudige ook nog hard om lachen. Snappiel serie Kindervrienden. Goed hèl En graag hoor! Ensembleil'Accord komt met ro accordeonisten Want de serie Kinderwienden is het snelst en een zan'getes om een rondreis te maken groeiende kind van de Utreótse muziekdoor de springerige literatuur (wat betekent dát familie. Maar aan die opschepperij heb je nou weerl) voor accordeon. Muziek moet nanatuurlijk niets. Laten we daarom snel iets tuurlijk voor zichzelf spreken, maar het kan vertellen over de vijf programma's lyaaruit alle tóch geen kwaad als de beroemde muzikale zes series bestaan. Om te beginnenover In d.e kinderwiend Bemard van Beurd.eneerst even díerentuín. De Franse componist Vellones (die vertelt wat je hoort als je goed luistert. leeftle van 1889 tot 1939) schreef 16 stukjes Frank Groothof, Bekend Van De TV, komt mee muziek over eenwandeling door de dierentuin. met het Tancredi Tio om zijn mooiste keel op Over een nijlpaard met liefdesverdriet, over de te zetten. Voor het concert ziin drie hele oude struisvogel die zichzelf helemaal niet de stukken muziek uitgezocht. Die werden méér lelijkste vogel van de wereld vindt en over een dan tweehonderdjaar geleden geschreven door kakatoe die zijn liedje niet kan onthouden. beroemde componisten die ook wel eens een Valentíjn Callenfels vertelt de verhaaltjes, verzetje wilden en niet altijd maar serieus saxofoonkwartet Sax et Plusspeelt de muziek. wilden kijken als ze probeerden mooie noten Het Verhaalbegint met: er was eens, heel lang op papier te krijgen. Telemann schreef muziek geleden, in een ver land, een vervelende ko- over een kanarie en oveÍ een schoolmeester, ning. Die koning had een koningin. En hij kon Bach (een zoon van de beroemde fohann Seniet goed slapen. Daarom moest de koningin bastian) kreeg het tóch nog voor elkaar om een hem verhalen vertellen. Zo van: er was eens, moeilijke titel te verzinnen voor zljn grappige heel lang geleden... De acteur Petervan der Lin- werkie. m.m.v. Henk Rubingh, víool Frank Groothof, zang

22

Kinderriendenr -z 29 SEITEMBER SaxetPlus 22 DEcEMBÉROktopus 2 FEBRUART \I/illemBreuker Kollektief 16 rrsnuÁ,nr Ensembled'Accord 17v.Er TancrediTrio > Kinderwiendenr begintom rr.oo uur > Kinderwiendenz begintom r4.ro uuÍ

àr, Kinderwienden 3 - 4 6 orrogrn Willem Breuker Kollektief ro NoVEMBERSaxet Plus z6 JeNu,tnr Ensembled'Accord 15MAARr TancrediTrio 12APRrL Oktopus > Nncervnenoen3 Degmtomrr.oo uuÍ > Kinderwienden4 begintom r4.3ouur à& Kinderwienden 5- 6 20 oKToBER SaxetPlus r DEcEMBERWillem Breuker Kollekief 5lANuARr TancrediTrio 9 FEBRUARTOktopus 22 MAART Ensembled'Accord > Kinderwienden5begintom rr.oo uuÍ > Kinderwienden6 begintom r4.to uuÍ


Kofitconcerten rN DEGRorEZAAL> met stoelreservering > aanvangrz.oo uur (5januari:rr,oo uur) > ro coNcERTEN programmabladmettoelichting gratis > gratiscrèchevoorkinderenvanz|lrn6 jaar > gratiskopjekoffievóórhetconcert> lossekaartlf rz,5o 67,5o > > ABoNNEMENT f

ZONDAG 29 SÉPTEMBER

EllenCower,.piano SeppGrotenhuis,píono

Concertvoortwee

Fazioli-vleugels

zoNDAG Il Giardino Armonico

GiovanniAntoruni (blokfluit), VivaldiConcertidaCamera PaoloBeschi(cello), LucaPianca(luít), Lorenzo Ghielmi (klovecímbel)

zoNDAcRadioKamerorkest

M artin H aselbóck,d,irígent, orgel

13 oKTOBÉR

J NOVEMBER

zoNDAGOrlando Kwartet TTN.VEMBER sharon Kwartet

zoNDAG Nederlands Kamerorkest zoNDAG Heinrich 22 DECEMBER

ZONDAG 5 JANUARI

rr.oo uur !

Mozart Pianoconcert KV 49r Poulenc Sinfonietta

Hoogtepuntenuit de Barok

Schiff, cello

Ton Koopman, klovecímbel

SchónbergEnsemble '92 Nieuwjaarsconcert

Amsterdam

zoNDAG The Wallace Collection I MAART

,;"Xï;

HowardShelley,dírigent, aiano

F

zoNDAG Nieuw Sinfonietta

IO FEBRUARI

MozartSymfonienr. 3o C. Ph. E.Baó Concertoper L'Organo Haydn Symfonienr. 94 'Mit dem Paukenschlag' Spohr Dubbelstrijkkwartet nr. r MendelssohnOctet

I DECEMBER

-

BrahmsVariatiesop eenthema van Haydn RachmaninovSuitenr. z DebussyEn blancetnoir

Reinbertde Leeuw,díigent

SatieMercure (bew.Birtwistle) StravinskyRagtime PoulencAubade SiostakovitsiSuitevoorjazzorkest Antheil |azz-Symfonie

LevMarkiz, díigent facquesZoon,fl.uít ErnestRombout,hobo

Puccini Crisantemi Salieri Concertvoor fluit, hobo en strijkers RespighiAntiche arie e danzeper liuto Verdi Strijkftwartet (bew.voor strijkorkest)

Engelsblazersensemble o.l.v.fohnWallace

Columbus Concert,5oo iaar raar4gz: Werken voorblazers,van o,a.Morera, Sousa, Gottschalk,Villa-Lobosen Revueltas Werken van Chopin en Rachmaninov

TatianaShebanova , Piano

Superieuremelange Het samenstellenvande serieKoffieconcerten is een inspirerendebezigheid:vanwegede artistiekeaspecten,maarookomdatdeconcerten seizoenna seizoengoedzijnvoorvolle zalenen eenontspannen'zondagse' stemming. De gÍote belangstelling voor de Koffieconcertenis eenvoudigte verHaren. Op de eerste plaats is de kwaliteit van het gebodene voortreffelijk- om in koffie-termente spreken: 'superieuremelange'. De Koffieconcertenvan Vredenburg zljn dan ook geen 'aftlankertjes' of tweede garnituur. zi1'nook dagentijdstip vande Vanzelfsprekend Koffieconcerten voor veel muzieklieÍhebbers extra aantrekkeliik. En dat men al dat moois

voor een grijpstuiver kan genieten, is natuurlijk ookmeer dan een bijkomstigheid. Echte concerten Over één punt mag geen misverstand bestaan: ookbij Koffieconcerten is hetbegonnen om de muziek. Dat betekent onder andere dat ouders van jonge kinderen zichvíór hun gang naar Vredenburg moeten afwagen of,hun dochter of zoon wel toe is aan een uur stilzitten en luisteren naar levende muziekwaar ie niet doorheen mag praten ofritselen. De informele sfeer is een van de charmes van een Koffieconcert, maar voor musici en bezoekers zijn er grenzen aan de aanvaardbaarheid van opdringerige geluiden uit de zaal.

23

op hinWanneereenjeugdigeconcertbezoeker derlijke wijze duidelijk maaliÍ dat zij of hij genoegheeft van de muziek, is het aan de oudersom verstandigop te treden. Crèóe de regelsvan het spel De leeftijdsgrenzenvan respectievelijkz en 6 jaarvoor de crèchezijn onverbiddelijk.Ze ziin niet willekeurig vastgesteld,maar vanuit de overwegingdat de beschikbareaccommodatie en de crècheleidingkinderen van ztlrr' 6 jaar goed kunnen opvangen. Brengt u de crècheleiding niet in verlegenheid door de leeí tijdsgrenzente negeren;zij heeft de opdracht deregelsvanhet spelstrikt toete passen.


WordtVriend vanVredenburg De Stichtíng Vríend,envan Vredenburgbeheert de geldendie worden bijeengebrachtdoor bedrijven en instellingen, maar vooral ook door individuele muzieHieÍhebbers die het doen en laten van Muziekcentrum Vredenburg willen ondersteunen.

Abonnementskaartis óók Reductiepas

Uw abonnementskaart geeft niet alleen toegangtot de concertenin uw favoriete serie, maar is vanafhet seizoenry9tl9z óók geldig als Reductiepas.Daarmeevervalt de speciale Reductiekaart,die als overbodigeballast werd Derde Zaal ervaren. Het Bestuurvan de Stichtingtreedto.a.op als bemiddelaartussen sponsorsen Vredenburg. > Korting Op vertoon van uw abonnementskaart krijgt u korting op de entreeprijs van De komende jaren zal veel tijd en energiewordengeinvesteerd in hetverzamelenvangelden allerlei bijzondere evenementendie Vredenvoor een nieuwe, derde concertzaalin Vre- burg in deloopvanhet seizoenorganiseert. > Voorrang - Bovendienmag u als abonneeals denburg. De plannen daarvoorworden - voomamelijk eerstekaarten kopen voor deze bijzondere nog achterde schermen- ontwikÍ<eld.Zeker is evenementen,dus vóór de startvande gewone dat een derde, middelgrote concertzaaleen kaartverkoop. grote aanwinst zal betekenenvoor het muziekbulletin & bestelformulier leven.Zeker is ook dat de hulp van de Vrienden Speciaal bij het realiseren van de zaal onontbeerli.ikzal perpost zljn. Vredenburg zorgt ewoor dat alle abonnementWat hebt u aanuw Vriendschapl Eengoedewiend is niet uit op eigenvoordeel. Voegt u zich bij de Vrienden, dan steunt u een ideaal het beleid van Vredenburg om de meest spraakmakendeconcertzaalvan Nederland te blijven. Maar uw wiendschap wordt toch beloond. Als Vriend van Vredenburg bent u in de loop van het seizoente gastbij > eenspecíaalVrienilenconcert > eenexcursieofeenlezíng

houders tijdig worden geïnformeerd over de extra concerten. Regelmatig ontvangt u een bulletin met informatie over de eerstvolgende 'specials'.In elkbulletin staateenbestelformulier. U hoeft dus niet per se naar de kassate komen om te profiteren van de korting en de voorrangbij de kaartverkoop.

Bii zondere evenementen

Eenbloemlezing uit de evenementenwaarbij u alsabonneeeenstreepjevóórhebt. > Weihnachts-Oratoriumvan Bach NederlandsKamerkoor,Freiburger Vriendenprijs.f ,o,en solisten Voor eenbijdragevan..if5o,- mag u zich in het Barockorchester o.l.v. Thomas Hengelbrock (zodecember) seizoenry9rl9z Vriend van Vredenburgnoe- Nieuw Sinfonietta Kerst-Matinee > men. Voor die bijdrage ontvangt u tevens de Amsterdamo.l.v.LevMarkiz. Maandagenda vanVredenburg.(*) f aapvan Zweden,víool(zGdecember) > f ohannes-Passionvan Bach Aanmelding jk Meldt u aan met behulp van het Bestelformu- Koninkli Concertgebouworkest, lier op pagina49! Vredenburgzorgt ervoordat NederlandsKamerkooren vocalesolisten uw Vriendenbijdrage wordt overgemaaktnaar o.l.v.FransBriiggen (rc apil) > Matthàus-Passionvan Bach de penningmeestervande stichting. NederlandseBachvereniging, Amsterdam Baroque Orchestra en solisten (*) Hebt u uw Moandagenda-abonnement voor tggt / gz al betaold?Zodrouw Viendenbíjdrage ís o.l.v.Ton Koopman(n en4.apil) orLtvangen,wordt uw abonnementsgeld terug- > Orlando Kwartet& Gasten 4 concerten juni) ( zt apil, mei, zG meí en 6 5 ge$ort..

Exclusieveserievan6 compact discsvoorf 72,Alléénvoorhouders van een serieabonnement r. Harro Ruiis enaarc,cello RolandPóntinen,píano Mozart Andantino KV Anh.46 Sóubert Arpeggione-Sonate SchumannAdagio en Allegro; Fantasiestiicke; Fiinf Stiickeim Volkston z. ChristiaanBor,víool RiandeVaaT,piano RespighiVioolsonate FranckVioolsonate 3. ColoradoKwartet BrahmsStrijkftwartetop.5r,nr.r en 2 4. FodorKwintet RonaldBrautigam, píano MozertFantasieKV 594,AndanteKV 616, FantasieKV 6o8, PianokwintetKV45z 5. ferusalemStringTrio Abbie de Quant,lniÍ Mozart FluitkwartetKV 285,2 85a,285b,298 6. Strijltrio Ter Haar/Van Els BeethovenSerenade KodályIntermezzo VonDohnányi Serenade > Prijs:f 7z,-voor eensetvan6 cd's(niet opartverkijgbaar) > Bestellen& b etalenín combinatíemeteen obonnementop eenvandeconcertseries uit dezeSeizoenkrant. > Decd'sverschijnenin het najaarvanr99r; per postwordt bericht gestuurdwanneerde cd's kunnen worden afgehaald.

> De NOS in Vredenburg> NOS-Radiozendt tal van concertenuit vanuit Vredenburg.Het betreft concertenuit verschillendeseries.Daarnaast organiseertdeMuziekafdelingvandeNOSnogeenreeksconcerten.Apartevermeldingverdienende NederlandseMuziekdagen r99r op rJ, 14en 15 december,een co-produktiemet de StíchtingGaudeamus. Werken van Vermeulen,Escher,Vriend, Wagemans,Torstensson,Eámer en fansen wordenuitgevoerddoorhet RadioSymfoníeOrkest, RodioKamerorkest, RodioFilharmonischOrkesten solisten,endoorhetpianoduoCeesvonZeeland/ GerarilBouwhuis.> Op zG apilverleent heÍ RadioSymfoníeOrke$medewerkingaan een pÍogrammarond de Litouwsecomponisten'nationale held' Cíurlionis.Op het píogramma o.a.het syrnfonischgedichtDe Zee. > Het project De Grote Oversteek(5oo jaar ná Columbus)omvatvijf concerten.I{eïRedío KaftLerorkestisoptgjanuari (o.l.v.Gunther Schuller)en r5 mei (o.l.v.LukasFoss)te gast.Deoverigedrie concertenkomenvoor rekeningvan onderanderenAlwín Biir (pianol,Tio Kavíno,ClaronMcFadden(sopraan)en RobertNasvetd (pianol.Opde programma'smwiek van Amerikaansecomponistenen van Europesecomponistendie zelf de groteoversteekhebbengemaa}t.Te véélom hier op te noemen,maar in het najaarvan r99r verschijnteenfolder met alledetails!


Extr a Abonnernent. I nternati onaleOrkestensene > 3 coNcERTENrN DEGRorEzAAr> i.s.m. ConcertmanagementRobGroen>rnetstoelreservering > aanvang 2o.r5 uur de andere series > lossekaartv.a. f 32,5o > ABoNNÉMENT "f 75,- > slechts;f 6o,- incombinatiemeteenabonnementopeenvan

zoNDAGSalzburger Kammerorchester IO NOVEMBER

Oostenriik

voÉNsDAG symfonieorkestvan 2O IANUARI

Boedapest

Harald Nerat, díigent Panline Oostennik, hobo

RossiniSonatevoorstrijkersnr. r Mozart HoboconcertKV 3r4 Mozart DivertimentoKV r18 MozartCassationKV 63

TamásGáI,díigent EmmyVerhey,uiool Allison Eldredge,cello

BrahmsDubbelconcertvoorviool.celloen orkest BartókConcertvoor Orkest

Petr Altrichter , diigent Borikavanden Booren,uiool QuirineViersen,cello Niek van Oosterum,píano

Beethoven Tripleconcert voor piano, viool, cello en orkest Mozart Symfonie nr.4o

Hongarije

woENsDAG Philharmonisch T5APRIL van Pardubice

Kamerorkest

Tsjechoslowakije

l{et PhilharmonischKamerorkest von Parilubice (Tsjechoslowakije)werd in 1969 opgericht. Het ensemblebehoorttot de elite van de Europesekamerorkesten,geworteldals het is in de eeuwenoude muziekcultuur van Tsjechoslowakije. Drie jongeNederlandsemusici zijn de solisten in het Tripleconcert van Ludwig van Beethoven.Beethovenschreef het concert in flqlo4. Hij droeghet op aanvorstLobkowitz. Ter afsluiting van dit concerten van de Internationale OrkestenserieHinh de aangrijpende Syrnfonie rÍ. 40 van Wolfgang Amadeus Mozart.Decomponistschreefdit meesterwerk in Wenen,in het jaar 1788.Ook ná het Mozartlaar r99r zal deze symfonie nog ontelbare malen worden gespeeld,omdat het werk vanaf de eerste maten van een onvr'eerstaanbare dramatiekis. ÏENRIIK

Het eerste concert in deze grensoverschrijdendeserievoertonsnaar Salzburg.Het is niet meer dan vanzelfsprekenddat de musici van in hun koffers het SalzburgerKammerorchester bijna uitsluitend partituren van Wolfgang Amadeus Mozart meevoeren naar Vredenburg. Salzburgis tenslottede Mozart-stadbij uitstek,en dat niet alleentijdens de befaamde Festspiele. Voor de drie concertendoorbuitenlandse orkesten zijn op één na uitsluitend Bij de SalzNederlandsesolistengeëngageerd. burgersis dat de buitengewoongetalenteerde PaulineOostenrijk.Sinds zij op haar zevende jaar begonmet de hobostudie,won zij tal van prijzen. Zo werd zíj in ry86 winnaar in de Nederlandse finalevanhet EurovisieConcours 'YoungMusicianof the Year'.In 1988 won zlj hetTromp Concours.

niet minder dan Oostenriikeen land met een oude en rijke muziekhistorie.Het is het land van Liszt, van Bartók en Kodály.Op het progÍamma van het orkest uit de Hongaarse hooftlstadstaatná depauzeeenvan de grootste scheppingenuit de twintigste eeuw: het indrukwekkendeConcertvoor Orkest van Béla Bartók. De componist schreefhet in ry43 in opdrachtvan het BostonSymphonyOrchestra dat in ry44 de eersteuitvoering gaf. Vóór de pauzeklinkÍ het Dubbelconcertvan Johannes Brahms. Solistenzijn violiste Emmy Verhey, die geen nadere introductie behoeft, en de jonge Amerikaansecelliste Allison Eldredge. Allison Eldredgewon in 1989 de prestigieuze Avery FisherCareerGrant. Zij speeldeinmiddels bij alle grote orkestenvan de Verenigde Staten, was soliste bij de Virtuozen van Moskou en concerteerdein Japan. Daniel Voor het tweedeconcert komt het Symfoníe- Barenboimverlrouwdehaar de cello van zijn orkestvan Boedapest naarUtrecht.Hongarijeis overledenechtgenoteJacquelineDu Prétoe.

25

ExtraAbonnement De drie concertenvan dezeserievervullenin r99r.l9z de rol van Extra Abonnement, een abonnementom'erbij'te nemen.In combinatie met een abonnementop een van de andere series uit de Seizoenkrant betaalt u een aanzienlijklagereprij s.

IondonSymphony

Opde,$


J*,\6lLsLra'.t

Hft N4 IESTINFOR N4ATI IVTOCHTEN tAND DBLADVANNEDER


NederlandsBesteOrkestenspelenín Y redenburg

Vredenburg verkeert, in het bijzonder wat het symfonische progïamma betreft, in een uitzonderingspositie. Want welke andere Nederlandse concertzaal kan zich erop b"ro"p"ri's lands beste orkesten met grote regelmaat in huis te hebben? Deze uitzonderingspositie mag gerust nader posítíe, worden omschreven als een bauoorrechte temeer omdat Nederlands beste orkesten ook internationaal hoog staan aangeschreven. De reputatie van onze syrnfonieorkesten reikt tot ver over de grenzen en is in een aantal gevallen wereldwijd gevestigd. Buitenlandse tournees, radio- en televisieprodukties en natuurlijk grammofoonplaat en compact disc hebben de Nederlandse orkestcultuur uitgedragen tot in alle uithoeken van de wereld. Huisorkesten Ook in het seizoen ry9rl9z mag Vredenburg Nederlands beste orkesten weer tot zijn huisorkesten rekenen. Dat zljn op de eerste plaats de Randstad-orkesten: ) KoninHiik Concertgebouworkest ) Nederlands lGmerorkest ) Nederlands Philharmonisch Orkest ) Residentie Orkest ) Rofterdams Philharmonisch Orkest Dank zij de samenwerking met zendgemachtigden zijn ook de radio-orkesten kind aan huis: ) Radio Filharmonisch Orkest ) RadioKamerorkest ) Radio SymfonieOrkest Deze ensembles komen vaak in het gezelschap van het Groot Omroepkoor of formaties daaruit. Grote variatie Dat Vredenburg in een bevoorrechte positie verkeert, betekent natuurlijk op de eerste plaats dat de liefhebber van symfonische muziek er goed voorstaat. Het aanbod is immers overvloedig en zeer gevarieerd. Elke serie heeft haar eigen aantrekkingskracht, die wordt bepaald door het prograrrrrrra, door de dirigenten en solisten, door de dag en het tijdstip waaÍop de concerten plaatsvinden ofdoor een combinatie van deze elementen. De keuzeís aan u. Misschien ziet u in één oogopslag welke serie voor u is gemaakt. Het is ook niet ondenkbaar dat u een paar keer heen en weer moet bladeren voordat u een beslissing neemt. Zéker is dat u geen verkeerde keuze kunt maken, want in alle gevallen bent u verzekerd van een seizoen symfonische muziek op het hoogste niveau.

VALERY GERGTEV

Programmaboekie zolo goedkoper Neem een abonnement op de programmaboekjes bij uw Orkestenserie. U betaalt dan /2,- in plaatsvanf z,5oper boekje. U kuntkiezen uittwee soorten abonnementen: > programmabonnen: voor aanvang van elk concert haalt u, tegen afgifte van een bon, uw programmaboekie af bij de verkoopstand. > progÍamma's per post: u ontvangt uw programmaboekje steedseen paar dagenvoor elk concert per post; vanwege de verzendkosten bent u natuurlijkwel duurder uit. Deze service kunnen wij u aanbieden bij Orkestenseries r, z en ), en de series Romantisch Pianoconcert, Zondag Matinee en Zondagavond HalfAcht. Uit & Thuis Busservice bii Orkestenserie r Abonnees van Orkestenserie r kunnen gebruik maken van de vertrouwde Uit & Thuis Busservice, tegen betaling van de speciale abonnementsprijs. Voorwaarde is dat men

28

woonachtigis in de provincie Utrecht, maar buiten de gemeenteUtrecht. Zodraer voldoendezicht is op de 'geografische spreiding'van de Uit & Thuis-abonnees, wordt een gedetailleerdedienstregelingmet vermelding vanopstapplaatsen opgesteldentijdig toegestuurd. Informatieoverde Uit & Thuis Busservice is verkril'gbaarbij AnnemiekeVesseur,publiekscontacten(olo - ll +l ++1.

r .........................-.................. Orkestenserie 29 Orkestenserie 2 ............................................ Jo Orkestenserie 3 ............................................ 3,r Romantisch Pianoconcert..................,.......... 32 ZondagMatinee.......................................... 3l Zondagavond HalfAcht....... ........................ ]4 TrosKlassiek. ..........................35 KRO, Bijzondere Concerten ........................ 36 Veronica's Meesterwerken ........................... r8


Orkestensene t >voordezeserí,,i:;2:;;ï:;;ï"";::ï;#'":*i*!;':;i::;ï;:#:,::ï::àir1";1,ïi**,^_,bonnees >ABoNNEMENrfryo,-165+f4o,-lClPfryo,->metUit&ThuisBusserviceyfrgo,->lossekaartv.a.f3z,5ol65+f1o,-lClPfz7,5o

DINSDAG Rotterdams Philharmonisch

ValeryGergjev,díigent

BeethovenSyrnfonienr. 4 Berlioz SyrnphonieFantastique

Antoni Ros-Marbà,dirigent ElisoWirsaladze,piano

StravinskyDumbarton Oaks Mozart Pianoconcert BeethovenSymfonienr. z

RobertoBenzi, dírígent Miklos Perényi,cello

Dvorák Celloconcert fanácek Sinfonietta

fean Foumet,díigent Nobuko Imai, altviool i.s.m.NOS

H. Andriessen Kuhnau-Variaties VermeulenSymfonienr. r'Syrnphonia Carminum' BerliozHarold en Italie,vooraltvioolen orkest

André Previn, dírígent VikÍoria Mullova.víool

Programma wordt nog bekend gemaak

NederlandsKamerorkest

H artmut H aenchen,díigent AmsterdamLoekiStardust Quartet

Heinichen Concert voor 4 blokfluiten W. F. Bach Sinfonia in d Marcello Concerto di Flauti Vivaldi Concert voor a blokfluiten Hándel Water Music. suite nr. r

,;ïïïï

RadioSymfonieorkest

fanosFiirst, dirígent Valentin Zhuk, uiool í.s.m.Veroníca

Alfvén Zweedse Rapsodie nr. r Grieg Peer Gynt Suites nr. r & z Nielsen Vioolconcert Sibelius Finlandia

ïï,'ff

NederlandsKamerorkest

f ean-facquesKantorow, díigent,víool

SchubertAdagioen Rondo,voorviool en strijkers GadeSextet(versievoor strijkorkesQ Honegger Symfonienr. z

Forum Filharmonisch Forum Operakoor

G abriele Belli ni, d.írígent

Ouvertures,intermezzi en koren uit opera's van Rossini,Donizetti, Bellini, Verdi, Mascagni,Leoncavalloen Puccini

'

I( OKTOBER

Orkest

vRrlDAGNederlands Kamerorkest 15 NOVEMBER

*.ENSDAG Nederlands Philharmonisch II DECEMBER

Orkest

MAANDAG RadioFilharmonischOrkest

27 IANUART

MAANDAG 17 FEBRUARI

;ïïïï

ZATERDAG JO MEI

Koninkliik Concertgebouworkest

HARTMUT IIAENCHEN

HECTOR BERLIOZ

29


z Orkestensene > 9 coNcERTENrN DEGRorEZAAL> met stoelreservering > aanvang 2o.rj uur >ABoNNEMENTf ryo,- | 65+f 4o,- lClP f ryo,- >lossekaartv.a.f 32,5o| 65+f 3o,- lClP f 27,5o

ZATERDAG 12 OKTOBER

Radio Symfonie Orkest

DoNDERDAG Residentie Orkest 24 OKTOBER

MAANDAG 2 DECEMBER

ZATERDAG 4 'ANUARI

KoninHiik Concertgebouworkest NederlandsKamerkoor Nationaalfeugdorkest

DINSDA.Nederlands Kamerorkest

GaetanoD eloga,díigent Valentin Zhuk, yiool i.s.m.Tros

Berlioz Ouverhrrele CamavalRomain ProkovievVioolconcertnr. r Dvorák Symfonienr. 9 'Uit de NieuweWereld'

fonasAlexa,diigent Nikolaj Lrganslo, piano

Raómaninov Pianoconcertnr. z Dvorák Ouverture Othello DvorákDrie SlavischeDansen SmetanaVenkovanka;Galopvan de Bajadères

FransBr0ggen,dírígent RonaldBrautigam,píano

Mozart Ouverture Die Zauberflóte Mozart Koren en tussenspelenuit Thamos Mozart PianoconcertKV 5o3

RobertoBenzi, dirtgent Mahler Symfonienr. z 'Auferstehung' Maria Korb-Bienefeld,sopreen |ardvan Nes,alÍ

Heinrich Schitr,dírígent,cello

Takemitsu Requiem Haydn Celloconcertin C Dvorák Serenadevoor striikers

Ken-Ichiro Kobayashi,díigent LeifOveAndsnes,piano

WeberOuvertureOberon GriegPianoconcert StravinskyPetroesjka

DTNSDAG Nederlands Kamerorkest

IstvánPárkányi,diigent,viool Hans Meiier, hobo

Vivaldi Concerto f.C. BaóHoboconcert Mozart Haffner- Serenade (soli: Iswán Párkányi)

zoNDÁc Radio Filharmonisch Orkest 17 MEI

HansVonk, dírígent SemjonMeerson,viool NatasjaMorosova,viool í.s.m.Veroníca

Bach Concert voor z violen Bruckner Syrnfonie nr. 5

Simon Rattle,díigent EliseRoss,sopraan

Berg Drei BruchsttickeausWozzeck BrucknerSyrnforienr.T

II FEBRUARI

MAANDAG Nederlands Philharmonisch 2 MAART

Orkest

3I MAART

D.NDERDAG Rotterdams Philharmonisch

'

II IUNI

Orkest

> Een abonnement op de programmaboekjes van Orkestenserie z kost/ r8,> Y oor f z7 ,- ontvangt u de boekj es een paar dagen voor elk concert per post

rnaxs sniiccrN

3o


Orkestensene j > 9 coNcERTENrN DEGRorEZAAL> met stoelreservering > aanvang2o.rs:uur > ABoNNEMENT f ry o,- | 65+f 4o,- | CIP f ryo,- > lossekaart v.a.f 32,5o| 65+f 3o,- | CIP f 27,5o

RiccardoChailly,dirtgent

ProkovievKlassiekeSymfonie MoessorgskySchilderijenvaneententoonstelling RavelDaphnis et Chloé,suite nr. r & z

zoNDAG RadioKamerorkest

Amold óstman, díigent Dmitri Ferschtman,cello í.s.m.Tros

MendelssohnDie schóneMelusine I(raft Celloconcertin c StravinskyFour NorwegianMoods Haydn Syrnfonienr. ro4' Londense'

VRIIDAG Rotterdams Philharmonisch

ShlomoMintz , dirígent,víool

Beethoven Vioolconcert Beethoven Symfonie nr. 6 'Pastorale'

Sergiu Comissiona, d.iigent M ariekeBlankestijn, vi ool i.gm.Veronica

TsiaikovskyOuverture Romeoen f ulia TsjaikovskyTrois souvenirsd'un lieu cher, voorviool en orkest TsjaikovskySyrnfonienr. z

Graemef enkins,diigent EmmyVerhey,uíool

BizetArlésienne-Suite nr. z MassenetMéditation uit Thaïs Sarasate CarmenFantasie,voorvioolen orkest OffenbachGaité Parisienne Saint-Saëns Bacchanale, uit Samsonet Dalila

RadioSymfonieOrkest Groot Omroepkoor

GaetanoDelogu,dírígent Anthony Rolfe I ohnson,tenor i.s.m.Tros

Rossini Ouverture Semiramide SchubertMis in Es

Rotterdams Philharmonisch Orkest

]effreyTate,dirigent Mitsuko Uchida,piano

BeethovenOuverture Die Weihe desHauses SchónbergPianoconcert WebernLangsamerSatz Haydn Symfonienr. 99

ResidentieOrkest

IvánFischer,dirtgent Elly Arneling,soproan

Mozart Syrnfonie nr. z6 Mozart Concertaria's Vado, ma dovel; Misera, dove son!; Nehmtmeinen Dank Mahler Syrnfonie nr.4

DTNSDAG Nederlands Philharmonisch

SergeBaudo, dírtgent PascalDevoyon,píano

H. Andriessen SyrnfonischeEtudes Saint-Saëns Pianoconcert nr. z DebussyIberia RavelLaValse

MAANDAG 7 OKTOBER

KoninHiik Concertgebouworkest

27 OTCTOBER

-

2O NOVEMBËR

Orkest

ZATERDAG Radio Filharmonisch

2I DECEMBER

Orkest

'RIIDAGResidentieOrkest

17 JANUART

VRIJDAG 14 FEBRUARI

");:ïï;

ïï""ff

2IUNI

Orkest

> Eenabonnementop de programmaboekies van Orkestenserie 3 kost.,ifr8,>Yoor f 27,- ontvangtu debbekieseenpaardagenvoore1kconcertper post

RICCARDO CHAILLY

SHLOMO MINTZ

3r

MITSUKO UCHIDA


RomantíschPi anoconcert > 9 coNcERTENrN DEGRorEZAAL> met stoelreservering > aanvang2o;sllut > ABoNNEMENTfryo,- | 65+f 4o,- | CIP f ryo,- > lossekaartv.a.f 32,5o| 65+f 3o,- lClP f 27,5o

*/.ENSDAG Nederlands Philharmonisch

Ib OKTOBER

MosheAtzmon, díigent RonaldBrautigam,piano

Brahms AkademischeFestouvertiire Bartók Pianoconcertnr. J BeethovenSymfonienr. 7

OsmoVánska,diigent RiandeWad,,píono

Mozart Symfonienr.38 'Praagse' BrahmsPianoconcertnr. r

Jean-facquesKantorow, dirígent Frangois-/oëlTh íollier,píano

SchubertOuverturein Italiaansestijl Hummel Pianoconcertop. 85 SjostakovitsiKammersinfonieop.73a

ValeryGergjev,diigent piano Naum Gru-bert,

StravinskyScherzoFantastique Skrjabin Pianoconcert Rimskv-KorsakovSheherazade

Graemef enkins,dirígent Nikolaj Luganslo,,p íano i.s.rnTros

Britten Simple Symphony BeethovenPianoconcertnr. r BizetSvmfoniein C

Koninkliik Concertgebouworkest

Bernhard Klee, dírígent DezsóRanki,píano

Grieg Pianoconcert en naderaante kondigenwerken

NederlandsPhilharmonisch Orkest

Ken-IchiroKobayashi,dirígent BizetArlésienne-Suite Leovan Doeselaar, piano PoulencConcertvoorz piano's Wynekefordans,piano FallaSuiteuit De DriekantenSteek RavelBoléro

Orkest

VRIIDAG Residentie Orkest ^ ó NOVEMBER

DINSDAG Nederlands Kamerorkest

IO DECEMBER

D.NDERDAG Rotterdams Philharmonisch C) IANUARI

Orkest

ZATERDA. Radio Kamerorkest

I FEBRUARI

DONDERDAG 27 FEBRUARI

;'#ïi

DINSDAG Nederlands Kamerorkest 14 APRIL

Philippe Entrerr'onï, diigent, píano

Hindemith Kammermusik nr. r HaydnPianoconcertinD BrahmsSerenadenr.r

'RIIDAGRadioFilharmonischOrkest

MuhaiTang,dirtgent EnricoPace,piano WínnaarLisztConnurst989

OpeningsconcertInternationaal Franz Liszt Pianoconcoursr99z LisztfVeiner LesFeuxFollets LisztTasso,symfonischgedicht RachmaninovPianoconcertnr. z Albéniz/Arbós lberia

8 r"rrr

> Een abonnement op de programmaboekjes van de serie Romantisch Pianoconcert kost/ r8,>Yoor f 27,- ontvangt u de boekjes een paar dagen voor elk concert per post

PHILIPPE ENTREMONT

FRANZ LISZT

32

ENRICO PACE


ZondagMq,tínee > 9 coNcERTENrN DEGRorEZAAL> met stoelreservering > aanvang r5.oo uur > ABoNNEMENT f ryo,- | 65+f 4o,- lClP f ryo,->lossekaartv.a.lf 32,5o| 65+f 3o,- | Clp f 27,5o

zoNDAG Nederlands Philharmonisch

-

2q SEPTEMBER

H artrnut H aenchen,diigent PeterDamm,hoom

Mozart Serenadenr.8 Mozart Hoornconcert BrucknerSyrnfonienr.7

Iván Fischer,díigent Thomas Zehetm air, viool i.s.m.KRO

Haydn Symfonienr.gz SóumannVioolconcert MendelssohnSymfonienr. r

PeterSchreier,dírígent SylviaMcNair , sopraa.rl Anne SofievonOtter, rnezzosopraan I ohn-MarkAi nsIey,tenor Cornelius Hauptmann, bos

Mozart Symfonienr.38 'Praagse' MozartMis KY 427

HansVonk, dírígent ÊarlWild'piano í.s.m.Tros

LisztPianoconcertnÍ. r tiszt HongaarseFantasie,voor piano en orkest Bruckner Syrnfonienr. 6

Arnold ó stman, dírígent MelvynTan,f rtepiano

GadeOuverture Ossian SchumannPianoconcert MendelssohnSyrnfonienr. 3'schotse'

ResidentieOrkest

Vladimir Fedosejev,diigent Vadim Repin,uiool

SibeliusVioolconcert Siosakovitsi Spnfonie nr. 15

AmsterdamBaroque Orchestra

Ton Koopman, diigent, klavecímbel

Haydn Syrnfonienr. 83'La Poule' Haydn Klavecimbelconcertin D Haydn Symfonienr.85

RadioKamerorkest

FransBriiggen,diigent Nikolaj LtgansT<r, p i ano

C.Ph.E.Baó SinfoniaWq r83 Mozart PianoconcertKV 466 SchubertSyrnfonienr. r

RadioFilharmonischOrkest

dírigent |eanFowrneL, PascalRogé,piano í.s.tn.Tros

Dukas Ouverture Polyeucte FranckVariations Syrnphoniques,voor piano en orkest DukasSvmfonieinC

Orkest

zoNDAG RadioKamerorkest

r3 oKTOBER

-?

zoNDAG ResidentieOrkest NOVEMBER

NederlandsKamerkoor

zoNDAG Radio Filharmonisch

I DECEMBER

Orkest

zoNDAG RadioKamerorkest

5 JANUARI

,uíïï: ZONDAG

16rrsRuanr

ZONDAG I MAART

ZONDAG 29 MAART

> Eenabonnementop de programmaboekies van de serieZondagMatineekost/ r8,>Yoor f 27,- ontvangtu debbekjeseenpaardagenvoorelk concertper post

MELVYN TAN

ÀRNoLD óstulN

33


Zond&g&vondHaIf Achr > 9 coNcERTËNrN DÉGRorEzÁAL> met stoelreservering > aanvangrg.3ouur > ABoNNEMENTfryo,- 165+f 4o,- lClP f ryo,->lossekaartv.a..f 32,5o165+f 3o,- lClP f 27,5o

zoNDAG Orkest van de Achttiende

FransBrtiggen,diigent Anne-Christine Biel, soproan CatherinePatriasz,alt ZegerVandersteene,tenor felle Draijer,bas

Mozart Divertimento KV 334 Mozart Krónungs-Messe KV 17r MozartVesperaesolennesdeconfessoreKY ng

zoNDAG ResidentieOrkest

f evgeni Svetlanov, díigent Vladimir Ovó innikov, pí an o

TsjaikovskyOuverture Romeoen fulia RachmaninovPaganini-Rapsodie, voor pianoen orkest ProkovievSymfonienr. 7

zoNDAG C.Ph.E. Bach Orchester

Hartrnut Haenchen,diigent

C.Ph.E.BachSinfonieWq r79 Mozart Galimathiasmusicum KV 3z BachBrandenburgsConcertnr. 3 HaydnSymfonienr.8z

RobertMaxym,d.irígent Quirine Viersen,cello

HaydnSymfonienr. 7'Le Midi' Haydn Celloconcert Haydn Syrnfonienr. 8 'Le Soir'

f ohn Carewe,diigent

StravinskyBasleConcerto StravinskySyrnphoniesd'instruments à vents StravinskySymphonyin Three Movements TsiaikovskySyrnfonienr. 6 'Pathétique'

f an-Willem de Vriend, diigent Thomas Z ehetmaír. víool

BiberPassacaglia voorviool-solo SchmeltzerLamentoFerdinant I BachConcertvoorviool(naarBWV ro5z) HàndelConcertogrossoop. 6/rr ZelenkaSymphoniaà7

22 SEPTEMBER

Eeuw NederlandsKamerkoor

20 OKTOBER

17 NOVEMBER

ZONDAG I5 DÉCEMBER

ZONDAG 12 JANUARI

Kamerorkestvande Philharmonia Hungarica

Bundesiugendorchester

zoNDAG CombattimentoConsort

zoNDAG I Musici

VivaldiZevenconcertiuitl'Estro Armonico

I MAART

zoNDAG Gelders Orkest 5 APRIL

#ï:i;

RadioKamerorkest

RobertoBenzi,dírígent Mahler Liederaus 'Des IfuabenWunderhorn' ard van Nes, Ínezzosopra&n SchumannSymfonienr.4 f ThomasQuasthoff,boiton FransBrtiggen,dirígent Mariaf oàoPires,piano

Mozart Mozart Mozart Mozart

Ouverture Lucia Silla Concertrondo KV 382 Pianoconcert KV z7r 'feunehomme' 'fupiter' Syrnfonie nr.4r

) Eenabonnementop de programmaboekiesvan de serie ZondagavondHalfAcht kost/ r8,>Yoor f 27,- ontvangtu deboekjeseenpaardagenvoorelk concertper post

uanr,l JoÀoPrnrs

TEVGENI SVÉTLANOV

34


TrosKlassíek > 8 coNcrnrrN rN DEGRorEzanr > met stoelreservering > aanvang2o.r5uur (4 mei: zo.3o uur) > voorilezeseiezíjnvóórhetverschíjnmvan fu Seízoenkrontreeds abonnementenverkocht >ABoNNEMENT f 4o,- | 65+f 4o,- lClP f no,- >lossekaartv.a.fp,- | 65+f 27,5oI CIPf 25,ZATERDAG r9 oICroBER

Edode Waart, diigent Dinah Bryant, soprean fardvan Nes,alÍ MarkBaker,tenor e.a.

BeethovenMissaSolemnis

LevMarltz, dírígent SharonKwartet

Haydn Syrnfonienr. 6 'Le Matin' SpohrConcertvoor strijkkwartet en orkest SiostakovitsjKammersinfonieop.rroa

HansVonk, diigenl EarlWild,piano

LisztPianoconcertnr. r LisztHongaarseFantasie,voorpianoen orkest Bruckner Syrnfonienr. 6

GilbertVarga, diigenl lacobSlagler,hoom

Berlioz OuverhrreLeCorsaire R. StraussHoornconcertnr.r BrahmsSvmfonienr.z

feanFournet,dirígent Nobuko lma| alníool

H. Andriessen Kuhnau-Variaties VermeulenSyrnfonienr. r 'syrnphonia Carminum' BerliozHarold en ltalie,vooraltvioolen orkest

RadioSymfonieOrkest

SergeBaudo,d.iigent f ean-facquesKantorow,uiool

Beethoven Vioolconcert Raómaninov Svmfonie nr. z

RadioKamerorkest

Arnold ó stman, dírígent I sabellevan Keu7en.viool Ronald Brauti gam,píano

GriegTweeElegischeMelodieën Sibelius Suite Pelléaset Mélisande MendelssohnConcertvoorviool,pianoen striikers

RadioSymfonieOrkest Groot Omroepkoor

Henry Lewis,dirígent Vocalesolisten

DvorákReouiem

Gratis- Ertra concert

BernhardKlee,diigent MeredithParsons,rnezzo-

RadioFilharmonischOrkest Groot Omroepkoor

ZATERDAG Radio Kamerorkest

9 NOVEMBER

ZATERDAG Radio Filharmonisch

30 NOVEMBER

Orkest

" _11j.1:i:RadioSymfonieOrkest

2ó DÉcEMBER

ZA'ËRDAG Radio Filharmonisch

25 JANUART

ZATERDAG 29 FEBRUARI

ZATERDAG 2I MAART

MAANDAG

4MEr 20.3OUURI ZATERDAG

z8 srprrIvrsrn 199r

Orkest

Webern Passacaglia WagnerWesendonk-Lieder RadioFilharmonischOrkest'oo,,,n BeethovenSyrnfonienr. 7 Alsuvóórtjuli eenabonnementkoopt opdezeseie,wordtuwvastestoelookgereseweerdbíj dit ertra concert!

> Dezeseriewerd samengesteld doordeTros/afd.CultureleProgramma'sRadio > DeTros steltbij elk concerteengratisprogrammaboekje ter beschikking

0 o

o É

F ISABELLE VAN KEULEN

HENRY LEWIS

3'


KRo, BijzondereConcerten > 8 zoNoncrvrrDDAccoNcERTEN IN DEGRorEZAAL> met stoelresewering> aanvangr4.oo uur > voordezeseie zíjn vóórha verschijnen van ile Seizoenkrantreedsabonnementen verkocht >ABoNNEMENT.f qS,- | 65+f ry5,- lClP f n5,- >lossekaartv.a.fp,- | 65+f 27,5oI Clpf 25,ZONDAG

6 orrossn

RadioSymfonieOrkest Groot Omroepkoor

zoNDAG Radio Filharmonisch

roNoVÉMBER Grootomroepkoor

Orkest

' Radio Symfonie Orkest ^ zoNDAG

8 orcrrvrsrn

Groot Omroepkoor

HenryLewis, diigent Hindemith Mathis der Maler, operain zeven MechtildGessendodsoproan scènes,op eenlibrettovande componist SusánNeves,sopraotu Mimi Lerner, rnezzosoproon RichardVersalle, tenor GeorgeGray,tenor ClaesAhnsjó,Íenor famesO'Neal,Íenor DavidPittrnan-fennings,bq,ríton IGistinn Sigmundsson,bas e.o, fohnCrosby,dirigent AlessandraM arc,sopraan MaxWittges,baríton GeorgeGray,tenor e.a.

R StraussFriedenstag, operain éénbedrijf, op eenlibretto van Gregor*

Kenneth Montgomery, diigent CharlotteMargiono, sopraon WendyWhite, mezzosopraon lianyrZhang,tenor Dmitri l(awakos,bos NoëlLee/feff C ohen,piano e,o.

Mozart MaurerischeTrauermusik Roessler(Rosetti)Requiemvoor Mozart* RossiniPetiteMesseSolennelle(originele versie)

RadioSymfonieOrkest

HenryLewis,diigent Rossini Giovannad'Arco. cantate* TeresaBérganza,mezzosopraan Falla/Berio 7 CancionespopularesEspaflolas* Toldrá/Strietnan 6 CancioaesCastellanas*

RadioSymfonieOrkest Groot Omroepkoor

KeesBakels,diigent DeborahVoigt,sopraan SigmundCowan,baiton Harry Peeters,bas e.&.

MascagniIl piccolo Marat, operain drie bedriiven, op eenlibretto van Forzanoen Targioni-Tozzetti*

EdodeWaart, díisent

Wagner Eine Ring-Syrnphonie,symfonische parafrasevan Der Ring desNibelungen*

zoNDAG Radio Filharmonisch Orkest 15I\'ÍAAR' Nederlands concertkoor

Kenneth M onJgomery,diigent GabrieleLechneÍ,soprootu KatsunoriKono,boiton PeterMeven,bas e.a.

Wolf Der Corregidor,operain vier bedrijven, op eenlibretto van Mayreder-Obermayer*

zoNDAG Radio Symfonie Orkest 5APRIL Groot omroepkoor

Henry Lewis,díigent StefkaEvstatiev a,soproan Ikistj an f ohannssor, tenor DavidMalis,baiton Philip Kang,bas e.a.

Catalani ta Wally, opera in vier bedrijven, op een libretto van Illica*

ZONDAG 12 JANUARI

ZONDAG 9 FEBRUARI

zoNDAGRadiO FilharmOnisch

23 FEBÈUÀRI

Orkest

* Eersteuitvoeringin Nederland

> Deze serie werd samengesteld door Dickvan der Meer/KRO

36


De Première Serie Ook de rrde editie van de serie KRO/Bijzondere Concerten doet haar goede naam weer alle eer aan: andermaal is er sprake van een aaneenschakeling van belangwekkende premières. Dat het wijwel steeds om eeÍste uitvoeringen gaat, is het logische gevolg van de invalshoek waarmee KRO's Díck van der Meer speuÍt naar 'In werken voor de cyclus. het gewone concertleven wordt over het algemeen alleen het topje van de ijsberg belicht. Alles wat zich onder de waterspiegel bevindt - en dat is 9o of 957" van alles wat ooit is gecomponeerd blijft volkomen onderbelicht. Natuurlijk is daar werk bij dat terecht van tafel is gevallen. Maar de theorie dat de geschiedenis een goede zeef zouzijnvoor waLdeugt en niet deugt, daar geloofik niet in. Er is een schat aan muziekliteratuur die eenvoudig niet aan bod komt.' In het seizoen ry9rl9z gaat de aandacht uit naar ten onrechte verwaarloosd Duits repertoire, merendeels uit de zoste eeuw, en naar daarmee samenhangende Italiaanse muziek. Elk der componisten is wel op enigerlei wijze door een van de anderen beïnvloed. Mozart en Rossini, maar dan anders Geen Requíemván Mozart, maar vóór Mozartdat is de bijdrage aan de Mozart-vloed die het muziekleven in r99r oveÍspoelt. Een rode roos in zijn familiewapen bracht Franz Anton Roessler, omstreeks r75o geboren in het Boheemse Leitmeritz, ertoe zijn naam in Rosetti te veranderen. (Geen goed idee, want in zijn tijd waren er nog minstens vijf andere Antonio RosetLi's actieÍ!) Tijdgenoten stelden Roessler op één lijn met Haydn en Mozart. Hij was het dan ook die de opdracht kreeg om kort na Mozarts overlijden een Requiem te schrijven. Het werd met veel succes uitgevoerd 'door rzo van de beste musici'tijdens een plechtige herdenkingsdienst te Praag. Onlangs werd het manuscript in Miinchen teruggevonden. De KRO legde de hand op de rechtenvoor de eerste uitvoering, ter afsluiting van het Mozartjaar I99I. Voor het concert van n januan mag de komst van de wereldberoemde sopraan Teresa Berganza worden aangekondigd. Zij vertolkt dan 'titelrol' in de Rossini's cantate Giovanna d'Arco $832). Sensationeel was de eerste uit-

heeft getrokken van de magistraat en onverbeterlilke rokkenjager Don Eugenio de Zuniga. 'Wolfs eerste en enige voltooide opera is een verzameling korte scènes met soms een kamermuzikaal karakter, het (schitterende!) werk van een meester die niet voor niets bekend is als lied-componist.

EDO DE V/AART

voering in 1989 te Pesaro, Rossini's geboortestad, van deze cantate in de orkestrale versie. Ook aan die wereldpremière werkte Teresa Berganzamee. Hindemith, Strauss en Wolf Paul Hindemith (1895-1961) situeert de figuren in zijn magnus op:usMathís der Mahler tegen de achtergrond van de Boerenoorlog (r5z4lz). Mathias Grtinewald, de schilder van het Isenheimer Altaar (Colmar), wordt verscheurd door de twijfel ofhij het recht heeft zelfvervulling te zoeken in zijn kunstenaarschap in een wereld die waagt om deelname in de strijd tegen onrecht en ellende. Hindemith zet mensen van vlees en bloed neer in dit werk, dat als cultureel-politieke stellingname tegen het nationaal-socialisme werd gezien en daarom in het Derde Rijk niet werd uitgevoerd. De nazi's verbodeninrg34 de première, voor dirigent Furtwàngler aanleiding om zich enige tijd uit het muziekleven terug te trekken. Een protest tegen de oorlog van de alom als meeloper en opportunist afgeschilderde Ri- *i" had dat chard Strauss 9864t94) gedachtl Strauss' pacifistische belijdenis werd bij de première op 24 juni 1938 nog toegejuicht, maar verdween onmiddellijk daarna op last van Hitler uit de openbaarheid. Fríedenstag,naareen gegevenvan Stefan Zweig en uitgewerkt door foseph Gregor, speelt zich afin Breda, waat op 24 oktober 1648 een einde komt aan de Tachtigjarige Oorlog. Reprises van Friedenstag in 1988 te Mi.inchen en Santa Fé, oogstten enoÍn succes. Een concertuitvoering in 1989 in Carnegie Hall, New York, werd beloond met eentwintig minuten durende ovatie! Die gold met name de sopraan Alessandra Marc, die ook aan de uitvoering in Vredenburg meewerlt. Der Conegídor (De Magistraat) van Hugo \íolf (r86o-19o3) ging op 7 juni r896 in première in het Nationaal Theater te Mannheim. Het libretto van Rosa Mayreder-Obermayer is geba' seerd op het verhaal El sombrero de tres picos van Pedro de Alarcíny Ariza. Het is hetverhaal van de verwikkelingen rond Frasquita, de vïouw van molenaar Tio Lukas, die de aandacht

T E R E S AB E R G A N Z A

37

Mascagni en Catalani De Franse Revolutie leverde de intrige voor 1l Prccolo Marat (De lCeine Marat) van Pietro Mascagni (1863-1945). Mariella is het nichtje van 'de menseneter', voorzitter van het Revolutionaire Comité. Een prins sluit zich aan bij de Marats, de revolutionaire garde. Hij redt Mariella uit de handen van een hongerende menigte. Samen misleiden zij 'de menseneter' en redden de prinses De Fleury, moedervan de prins, van de guillotine. De intrige van De Kleine Marat ontleende Mascagni aan Sous la Terreur van Victor Martin. De eersteuitvoering vond plaats op z mei rgzr in Rome. La Wally is de vijfcle en beste opera van Alfredo Catalani (r85a-r893), die werd bewonderd door de beroemde dirigent Toscanini. De handeling speelt zich af in Tirol, omstreeks r8oo. De jager Hagenbach is verliefd op Wally. Maar Wally's vader, Stromminger, mag Hagenbach niet omdat hij de zoon van zljn oude rivaal is. Uiteindelijk kiezen de gelieven toch voor elkaar, maar ze komen om in een originele Ti rolerlawine. Doek. 'Wagner

en De Waart Een en al Wagner is aan de orde in een wel héél bijzonder concert: de parafrase die onder supewisie van dirigent Edo de Waart door Henk de Vlieger wordt gemaakt van hooftlzakelijk orkestrale delen uit Richard Wagners Ríng desNíbelungen.Zo'n 'Querschnitt' is er al van de hand van De Waarts collega Lorin Maazel, maar deze is niet uitgegeven. Edo de Waart heeft in de afgelopen seizoenen zijn grote feeling voor het idioom bewezen met spectaculaire concertante uitvoeringen van een aantal van Wagners immense meesterwerken.

ExtraConcert zoNDAG 19 APRrL 1992 - PASEN

Wagner- Parsifal RadioFilharmonisó Orkest GrootOmroepkoor Ëdode Waart, dírigmt Gabriele Schnaut,soproan GaryBachlund,tenar

;iïji11

o"ff*fffï,?::,,, Pietervan den Berg, bas

u i$yítendlosse kaartenàf 5a,; Ab:airygrygnthoudersvan de syrieKRQ N,jzondereConcertenbetalent i.t. ilàh* f 4o,-.( startkaanerko ip àdn aantekondigen)


Y eronica'sM eestarwerken > ro coNcERTENIN DEGRorEZAAL> met stoelreservering> aanvangr9.3o uur (r8 okÍober en z8 februari: zo.r5 uur) > voor dezeseie zijn vóór het verschíjnenvan de Seizoenkrantreedsabonnementenverkocht > abonnement-ft+o,-165+f ryo,-lClpf no,->lossekaartv.a.-f lo,-165+f zT,5olClpf 25,_

RadioFilharmonischOrkest

f amesLoughran,dirígent Maxim Vengerov,víool

SullivanOuvertureDi Ballo BruchVioolconcert BrahmsSymfonienr. r

I erzyMaksimfitk,dirígent RobertoCohen,callo

O. StrausSerenade voor strijkers SiostakovitsjCelloconcertnr. r SchubertSyrnfoniem. 4'Tragische'

Gaetano Delogu, díigent Misha Dichter,piano CippaDíchter, píano

Brahms Akademische Festouvertiire Mendelssohn Concert voor z piano's en orkest Schumann Symfonie nr.4

ZATERDAG Radio Filharmonisch Orkest

Edode Waart,diigent CharlotteHellekant,nlezzosopraan

Mahler Riickert- Lieder Mahler Symfonie nr. 6 'Tragische'

ZATERDAG Radio Kamerorkest

H einrich Schitr, díigent Irena Grafenauer,fluít

Lutoslawski Trauermusik Reinecke Fluitconcert Schubert Rosamunde, balletmuziek r Schubert Syrnfonie nr. 8'Unvollendete'

Radio Symfonie Orkest

Arthur Fagen, díigent

Smetana Otrverture en dansen uit Die Verkaufte Braut Brahms Serenadenr. z Dvorák Slavische Dansen op.46

Radio Kamerorkest

Ton Koopman, d.írígent Barbara Schlick, sopraan Kálmán Berkes,klartnet

MozartExsultate,jubilate Mozart Klarinetconcert Mozart DivertimentoKV ra8 Haydn Symfonienr.gg

Edo deWaart, d.írígent CéclIe Otsset, píano

MendelssohnSymfonienr. 3 'schotse' BrahmsPianoconcertnr. z

ZATERDAG 5 OKTOBER

^ 'RI,DAGRadio Kamerorkest

Ió OKTOBER

2o.r5 uuR! ZATERDAG 2 NOVËMBER

,

Radio Symfonie Orkest

IO NOVEMBER

7 DECEMBER

ZATERDAG

r8;aNulnr

ZATERDAG

8 rrsnuenr

Radio Filharmonisch Orkest ^ vRrrDAG

2ó FEBRUARI

2o.15uuRl

1ï"'iï

RadioKamerorkest

Arnold óstman, dírígent OíraHarnov,cello

Wirén Serenade voorsrijkers Haydn CelloconcertinD SchumannSyrnfonienr. z

'"ïn:

RadioFilharmonischOrkest

Hans Vonk, diigent Natasja Moros ova,víool Semjon Meerson,viool

Bach Concertvoor z violen Bruckner Syrnfonie nr. 5

> Deze serie werd samengesteld door Hans Mondt/Veronica > Veronica stelt bij elk concert een gratis programmablad ter beschikking

MAXIM VËNGEROV

CUSTAV MAHLER

38

T R E N AG R Á F E N A U E R


(1

.

>wmg > 6 coxcrnrrN rN DEGRorEzAAL> met stoelreservering> aanvang2o.r5 uuÍ > ABoNNEMENT f rco,- > lossekaartv.a.-f 25,-

VRITDAG Tommy Dorsey Orchestra

I NOVEMBER

,rï::ïïïï

TimelessOrchestraplays Glenn Miller

vRrrDAGChriS Barber

'

IO IANUARI

lazzand,BluesBand SpecialGuests: Scott Hamilton, tenorsaxofoon Wendell Brunies, tron'rpet

VRIJDAG ]I JANUARI

fohn Dankworth & The RotterdamPhilharmonic There Is No BusinessLike Showbusiness

ZATERDAG Bernard Berkhout's

'

14 MAART

Swing

Mates

VRIIDAG PasadenaRoofOrchestra

IIMMY EN TOMMy DORSÉy rN HET BËRUCHTE JAÁRrgl4

J APRIL

Swingis de naam van de serie concerten waarin de oudste jazz-tradilies levend worden gehouden. En dat die tradities nog leven, blil'kt wel uit de grote belangstelling waarin de concerten zich steedsweer mogen verheugen. Wat dat betreft mag het seizoen ry9rl9z ook met vertrouwen tegemoet worden gezíen, want de serie Swing is weer een afwisselend geheel van vaste'huisorkesten' én Utrechtse debuten. Hét swing-huisorkest is natuurlijk de band van Chis Barber. Die was bijna elk Vredenburgseizoen over de vloer, en dat niet zonder reden. Iedere keer wordt Barbers optreden rÀr'eeÍmet enthousiasme ontvangen. The Rotterdam Phílhannonic, alias het Rotterdams Philharmonisch Orkest, behoort ook al sinds vele seizoenen tot de huisorkesten van Vredenburg, maar dan vooral met de muziek van Mozart, Beethoven en vakbroeders op zak. Het is voor het eerst dat dit syrnfonieorkest (uit de stad waar men overhemden met opgerolde mouwen verkoopt) in de serie Swing aantreedt. Een experiment is het trouwens niet voor Nederlands meest swingende en avontuurlijke symfonieorkest. In thuishaven De Doelenwerden al eerder met succes swing-concerten gegeven. ThereIs No BusinessLíke Showbusíness - De Muzíek van Broad.way,luidt de titel van het pÍogramma waarmee de Rotterdammers komen. Voor dit programma is de beroemde Engelse saxofonist John Dankworth uilgenodigd. Dankworth kent uvanzijn optredens en

platen met zijn echtgenote Cleo Laine. fohn Dankworth is actief in de volle breedte van de muziek. Ook als componist, want hij schreef muziek voor kleine combo's en voor spnfonieorkesten, voor balletgezelschappen en voor films. De serie wordt geopend door een band uit de Verenigde StaIen: The Tomrny DorseyOrchestra. ln1934 stichtten Tommy en /immy Dorsey samen een band, maar een jaar later viel die al uiteen nadat de gebroeders elkaar publiekelijk in de haren waren gevlogen. Tommy begon voor zichzelf en behaalde grote successen.Het succes was ook het gevolg van de samenwerking met vedetten als Frank Sinatra en fo Stafford. Een andere kampioen van de swingende dansmuziek was Glenn Míller. De slijtvaste evergreens van Miller staan ook in het seizoen r99t | 9z weer op de lessenaarsvan The Timeless Orchestra,een orkest dat bestaat uit het puikje van de Nederlandse jazzkringen. The Timeiess Orchestra speelt uiteraard veel stukken van Miller. Daarnaast klinken arrangementen van andere grootheden uit de jazz en van recente composities. Daarmee wordt gehandeld in de geestvan Glenn Miller, die ook niet naliet actuele tophits te voorzien van zijn karakteristieke dansorkest-sound. Een debuut in deze serie voor een Nederlandse topformatie, een kwintet dat zich met elke Amerikaanse concurrent kan meten: Bemard

39

Berkhout's Swíng Mates. Sensationeel was het succesvan de Mates op het North SeaJazz Festival, op de festivals van Montreux en Edinburgh en op nog eens meer dan honderd andere internationale jazz-evenementen. Klarinettist Bernard Berkhout en vibrafonist Frits Landesbergen treden in de voetsporen van respectievelijk Benny Goodman (Kíng Of Swing) en Líonel H6mpton, die met de combinatie klarinet-vibrafoon de basis legden voor een van de meest swingende stromingen in de jazz. Gitarist Jeroen Koning, bassist Frans Bouwmeester en drummer Bob Dekker zijn de andere leden van dit kwintet, dat de cd Airmail Special een passend melancholisch motto 'When meegaf: peoplehear good musíc, it makes them homesíckfor somethíngthey neverhad.,and neverwíll have.' ( Edgar W atson H owe,t 9tt ). The Pasa.denaRoof Orchestra is een oude bekende voor trouwe Swing- abonnees. Maar we moeten voor het laatste optreden in Vredenburg toch teruggaan tot november 1988. Het orkest bestaat al sinds 1969. fohn Arty, sousafonist en bassist, werd voor gek versleten toen hij de onderneming startte terwijl de muziekwereld werd geregeerd door de popmuziek en bijbehorende geldstromen. Maar het publiek voor het vóóroorlogse repertoire van balladeersen croonerssteeg gestaag en John Arty lachtehet laatst& het best.


Y ervolgcursusBebop > 4 coNcERTENrN DËKLETNE ZAAL> met stoelreservering > aanvangzo.rsvur > ABoNNEMENT f 6o,- > lossekaart/25,-

-ï_1ï:: Singin'& Swingin' 1O NOVEMBER

ZATERDAG BOne & Bari II JANUARI

DeborahBrown,zong Billy Mitchell, tenorsox Reinde GraaffTrio: ReindeGraaff,píano KoosSerierse.bas Enclnekqilrums Curtis Fuller. t rombone RonnieCuber,baitonsax Rein de GraaffTrio

iï1Yi:

Trumpet Legends

Louis Srnilh,trottryet WebsterYoung,trompet ReindeGraaffTrio

ïïff;

Tenor Conclave

Von Freeman,tenorsatc TeddyEdwards, tenorsex Buckl{lll,tenorsax ReindeGraaffTrio

29 FEBRUARI

Vier avonden,vier thema's staan op het lesrooster van het nieuwe - vijftle! - seizoenVervolgcursusBebop. Reínde Graafgaat onverstoorbaarverder in zijn funciie van reisleider door bebop-land.De reis begint dit jaar bij De Menselijke Stem. De Graaff trok voor een avondSingin' e{Swíngín'de jonseAmerikaanse zangeresDeborahBrown aan.Zij komt uit de stadvan CharlieParker,KansasCity. Delaatste jaren maakÍe ze vooral furore in Europa.De avondwordt er niet minder op door de medewerking van tenoï BíIly Mítchell, geboren in 19z6 in voomoemdeCharlieParkerCity,maar al geruime tijd bekend ats The Colossusof Detroit.Hij is een saxofonistmet een grote ervaring,onderandereopgedaanin debandsvan DizzyGillespieen Count Basie. Bone{ Baiheet de avondmet trombonist Curtis Fuller en baritonsaxofonistRonnie Cuber. Curtís Fuller (Detroit, 1934)begon zijn loopbaan in een aÍÍny band die werd geleid door Cannonball Adderley. Toen wist hij nog niet dat hil' later deel zou uitrnaken van de orkesten vanArt Blakey,DizzyGillespieen Count Basie. De mwiek van Miles Davismaar ook die van )ohn Coltrane waren van invloed op Curtis Fullers stijl. Met Coltrane maakÍe hij de fameuzelp Blue Troín. RonnieCuberwerd in r94r in New York geboren.Hij speeldemet onderanderenGeorgeBensonen WoodyHerman. In de forse discografievan Cuber staan platen met onder meer Maynard Fergusonen CharlesMingus. Met Rein de Graaffhimself maaktehija7inry79 delp NewYorkJazz.Ook op het gebiedvan de rhythm 'n blues (met Aretha Franklin en King Curtis) en de salsa(met EddiePalmieric.s.)washij actief.Cuberis zonder meer eenvan de betere.zo niet de besteen

veelzijdigste baritonsaxofonist van dit moment. Trompettisten waren tot nu toe niet dik gezaaid in de Bebop-series.Daarom verschijnen er meteen twéé om het thema Trumpet Legends inhoud te geven.Dat levert een mooi contrast op. Want Louis Smith speelt in de extraverte stijlvan FatsNavarroen Clifford Brown, terwijl Webster Young staat voor de ingetogenheid van de woege Miles Davis. Overigenswaren beideherennogniet eerderlive in Nederlandte horen. LouísStníth(Memphis,r93r) toogin 1958naar New York om zij aan zij te staanmet illustere collega'sals Cannonball Adderley, Kenny Burrell en Charlie Rouse.Na eenkorte tijd bij Horace Silver ruilde hij het trekken langs 's heren wegenin voor eenbaanals muziekleraar.Onder kenners en lieÍhebbersgenietenzijn lp's voor Blue Note gÍoot aanzien.De naam van WebsterYoung(Columbia, ry32) werd bekend door een aantal platen die hij voor Prestige maakte met onder anderen fohn Coltrane en fackie Mclean. Daarnawerd niets meer van hem vemomen. Via trompettist Tom Kirkpatrick vernam Rein de Graaffdat Young nog tot de levendenbehoorten ook nog steedsspeelt. Een zonderling van zeldzameklasse is hij. Webster Young raakte in de ban van Miles Davis,zoalsdie speeldein ry54, niet daarvóór en ookniet daarná.Datis de Miles Davisvande kwartet-opnamenvoor Blue Note en Prestige, de Miles Davisvan de Walkin'-sessie,de Oleosessieen de Bag's Groove-sessie.De Miles Davis van vóór Kind of Blue en dergelijke vemieuwingen. Zljn eerstemwikale ervaring deedWebsterYoung op in Washingtonnaast onder anderen Lloyd Price en Buck Hill

4o

(waaroververderopméér). WebsterYoung is een fenomeen waarover mooie melodramatischeverhalenkunnen worden opgedist.Maar diebewarenwe tot schrikkeldagrggz... TenorConclavabrengt drie tenoren en generatiegenotenbijeen,niet om eennieuwepauste kiezen,maar om collegiaaltegenelkaarop te bieden. Von Freemanstaat voor de grillige, beweeglijke en niet al te zware stijl van Chi cago,de stadwaarhij in rgzz werd geborenen waar hij het podium deelde met sterren als Charlie Parker,RoyEldridgeen LesterYoung. TeddyEdwards(fackson,r9z4) heeft zijndraai gevonden aan de West Coast, waar hij werk vond in San Francisco,LosAngelesen Hollywood. Hij was een van de eerste- misschien wel dé eerste - saxofonisten die bebop speelden.EentypischeWestCoasteris hij niet. Want terwiil de muziek daar van huis uit de weugden van het zonnige klimaat en de palmbomenbezingt, onderscheidtTeddy Edwards zich door zijn stevigeaanpakdie ook de wat serieuzer emoties in pittige muzikale termenuitdrukt. Buck HiIl werd in r9z8 geborenin Washington. Dezeveteraanis eenvan de prominenten in dejazzscenevandeAmeiikaansehoofdstad, die meestal niet als jazzstad in het nieuws komt. Hill bespeeltsinds zijn dertiende de tenorsax.Overigensis Washingtonblijkbaar niet de plaats om rijk te worden van de jazz, redenwaaromBuck Hill ook tot het postbodeleger van Amerika's bestuurlijke centrum behoorde.Aan poststukkennatuurlijk geen gebrek daar.

Lespakket Lespakket, datis misschienteveelgezegd.Maar elke abonnementhoudervan de serie Vervolgcursus Bebop ontvangt in het seizoen r99rl9z vóór elk concertper post eeninteressantartikelvandehandvaneeniazzkenner.


Blues > 5 coNcERrEt: 4 in de kleine, r in de grole zaal> aanvang 2o.r5 uur > ABoNNEMENT "f 9o,- > losse kaartlfz z,5o (z5april: f35,-)

DONDERDAG Jr oKTOBER DONDERDAG I9 DECEMBER

The Doug Macleod Band

ook steedsbij. In december'9r wordt het festival'gedragen'door de Kenny Neal/Lucky Peterson Band. Neal en Peterson hebben beide hun sporen al verdiend in het vak. Kenny Neal - niet afkomstig uit Chicago maar uit Louisiana; so whatl - is de zoon van Raful Neal, aanvoerder van een hele familie bluesmuzi kanten. Op z'n zeventiende viel Kenny in voor de bassist van vaders band (waarin ook Buddy Guy had gefigureerd) en toen was zi1'n lot bezegeld. Kenny voorspelt trouwens goede tijden voor de blues: 'I think that the blues in the next 40 years will still be around.' Daarna zien we wel weer... Nijmegen, Louisiana. Onzin natuurlijk. Maar toch komt de formatie Captaín Gumbo uit Nijmegen en speelt zi1' de broeierige feestblues van Louisiana. We hebben het over de cajun, de muziek die ontstond toen Franse kolonisten vanuit Nova Scotia berooid en wel naar het zuiden trokken en terecht kwamen in Texasen Louisiana. De muziekis een mixvan blues en Franse kruiden, de teksten worden gezongen in het regionale patois. De accordeon en het rubboard zijn de karakteristieke instrumenten. Een traditioneel element van het bluesseizoen íshet Sping Blues Festíval, een monsteÍconcert in de grote zaal. Drie bands van veelbesproken bluesgedrag zullen voor deze finale worden geëngageerd. De (niet geringe) namen van deze bands worden pas bekendgemaakt nadat onze man in de States de contracten in handen heeft. De serie wordt afgesloten door Melvin 'Babyblood' Taylor, geboren in Mississippi in het jaar 1959. Twee jaar later verhuisde hi1'met zijn familie naar Chicago's West Side. Op zíjn negende greep hij naar de bluesgitaar om die nooit meer los te laten. Melvin Taylor is sinds het midden van de jaren'7o een begrip in het clubcircuit van bluesmetropool Chicago.

ChicagoBluesFestival'9t Kenny Neal/Lucky Peterson Band SpecialGuests:o.a. Michael Coleman, guítar,vocals

DoNDERDA. Captain I1 FEBRUARI

Gumbo

'T:_T: Spring BluesFestival'92 25 APRrL GROTEZAAL \vOENSDAG

6 r"rtI

Melvin Taylor& The SlackBand

Iemand die er kijk op had, zei eens dat de mooiste muziekwordt gemaakt door mensen die niet door het geluk worden achtervolgd, maar die zich ook niet door het verdriet willen laten vermorzelen. Deze filosofie wordt van boven naar beneden en van links naar rechts gestaafd door een van de meest vitale muzikale genres van dit moment: de blues. Geluk is te saai voor muziek, of zoiets. Een bluesman word je niet wanneer je vanaf de wieg tot het graf de ene meevaller na de andere incasseert. fuke Boy Bonner (r9)z 'My father passed on when I ry78) zonghet al: was two years old,/Didn't leave me a thing but a whole lot of soul./You can see I'm a bluesman,/Man, man, you know I'm a bluesman./ I want the whole world to know why I'm a bluesman.' Tweede couplet: 'My mother passed when I was about eight,/I started to learn I was growin'up in a world ofhate./That made me a bluesman,/You can see why I'm a bluesman./I want the whole world to understand what made me into a bluesman.' Liefdesverdriet, dood, uitbuiting en machtsmisbruik worden in alle bluesy toonaarden bezongen door artiesten die de kunst verstaan om de boodschap oveÍ te brengen. Bij die boodschap hoort ook de wijsheid dat het geen zin heeft om altijd te zitten zeuren. Van je áf zingen en een feestje bouwen, is een betere remedie. Dat is wat in de serie Blues gebeurt. En dat kun je bijvoorbeeld heel goed overlaten aan Doug MacLeod, geboren in New York en opererend vanuit Southern California. In r984 haalde Macleod drie W.C. Handy-nominaties binnen met zijn lp No Road Back Home, namelijk Best Song of the Year, Best Album of the Year en Best New Artist of the Year. De

MELVIN TAYLOR

W.C. Handy Award is overigens de bluesequivalent van de Grammy Award. ln ry87 volgde nog eens een nominatie voor Best Song of the Year, toen Albert Collins MacLeods Cash Talkín' the Working Man Blues opnam. Die nominaties betekenden de doorbraak van rasmuzikant Doug Macleod naar het niveau van de belangrijkste bluespodia. Onder de naam Chícago Blues Festíval reíst jaarlijks een 'package' uit Windy City langs de bluespodia van Europa. Vredenburg ziï daar

4r

uziëkuit Amerika's

blu"s.urauàrr#;;


liddíscheMuzíek > 4 coNcERrEN: 3 in de Heine, r in de grote zaal > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uuÍ > ABoNNEMENT í 7 j,- > lossekaart v .a.f 25,-

DONDERDAG 17 oKTOBER

WOENSDAG 2O NOVEMBER

WOENSDÀG 4 MAART

V/OENSDAG

6 rvrrl GROTE ZAAL

The Giora FeidmanTrio Salomon Klezmorim

Hai und TopsyFranH JiddíscheLíeder Festivalfiddische Muziek TheKezmorím TheKlezmerConservatory Band, e.&.

De jiddische cultuur is een (aangrijpend)verhaal op zich, een verhaal dat hier natuurlijk alleen maar kan worden aangestipt.In engezin is fiddisch een taal, de taal van de Europese joden (met uitzonderingvan de uit Spanjeen Portugal aÍkomstige Sefardim), die vóór de TweedeWereldoorlogdoor miljoenen jodenin alle werelddelen werd gesproken. Die taal ontstondrond het jaar rooo in de Rijnstreken, waarjoden al in de Romeinsetijd warengevestígd,. Zij namen Duitse dialecten over, maaÍ behieldenvele Romaanseelementen.Voorts nemen Hebreeuwseen Aramesetaalelementen eenbelangrijkeplaatsin. Maarde jiddischecultuur is méér dan eentaal. Het is een bijzonderecultuur die, evenalsde taal,eensmeltkroesis van invloedenuit de cultuÍen waar zich joodse gemeenschappen bevonden.We trappeneenopendeur in alswe zeggendat de culturen van die gemeenschappen werden getekend door een leven van onderdrukking, vluchten, door gedwongengettovorming enveelalook doorarmoede.

SALOMON KLEZMORIM

fiddische muziek drukt het hele scala van menselijkeemotiesuit. Wat daarbij opvalt,is dat wijwel altijd melancholie doorklinkt, als het ware gematerialiseerdin de klarinet. Een melancholie die is te verHaren uit het in de joodse gemeenschappen altijd aanwezigebesef van de tijdelijkheid van het gevoel van weugde.

vertelddoormwiekvolweugde en droeÍheid. Hai en zijn wouw TopsyFrankl komen uit Zweden. Aanvankelijk verdienden zij de kost met hun vertolkingen van Zweedsevolksmuziek. Ze traden op in tal van Europeselanden. Daarnakwamhet jiddischerepertoire.Opfestivals van het fiddische Lied in Zínch (rS8+), Wuppertalen Dorsten(1985)vestigdenzij hun reputatie als interpreten van dit bijzondere Eengeliefdevariant van de jiddische muziek is genre. Die werd in r99o nog eensbevestigd de klezmer. Klezmer is de muziek van de door hun succesvolle optreden op het zde joodseimmigranten in de VerenigdeStaten, f oodseCulturele Festivalin het PoolseKraków. een muziek-potjedat is gestoofdvan de meegeëmigreerde Oosteuropese muziek én Ameri- Aan het eindevan de seriestaathet eersteFastikaanseingrediëntenals oude-stijl-jazz,vaude- val JiddischeMuziek, een lange avond muziek ville, charleston en circusmuziek. De in waarvoor de grote zaal is gereserveerd.Twee ArgentiniëopgegroeideIsraëlischeklarinettist fameuze Amerikaanse klezmer-bands, The Giora Feídmainis uitgeroepèn tot de 'onbe- Kezmoim, en The Kezmer Conservatory Bond twiste Koning van de Klezmer'.De beroemde stekendaarvoorde oceaanover. schrijver Isaac BashevisSinger zei eens over Feidman:'His clarinetspeaksto me andhasall the variedemotionsofan exiledsoul'.Feidman is een groot muzikant en daarbij een moedig man, die als LessingsNathan der Weise humaniteit en tolerantie uitdraagt. Hij ging in op de uitnodigiíg van de Duitse regisseurPeter Zadek om, evenals Esther Ofarim, rnee te werken aande produktie 'Ghetto' van het Theater desWestensin Berliin. Klarinettist Marcel Salomonen accordeonist Theovan Tol blijven met hun interpretatie van de klezmer dicht bij de Oosteuropese muziekbron. Het levensverhaal van ChavaSilverstein is de rode draad die door hun pÍogÍamma loopt.Chavais eenvïouw, nu in denegentigen woonachtigin New York. Haar levenbegonin eenklein dorpin het Ruslandvanhet beginvan dezeeeuw.De muziek op het programmavan SalomonKezrnortrnvolgt alle fasen van haar leven. Een verhaalvol weugde en droeÍheid, GIORA FEIDMAN

42


IndíaKlassíek > 4 coNcERTENIN DËKLErNÉzsx> í.s.m.StíchtíngInd.ia-Muzíek > met stoelreservering> aanvang2o.r5 uur > ABoNNEMEN,f 65,- > lossekaartrf zo,-

VRIJDAG 27 SEPTEMBER

l::l:i:

I NOVEMBER

RaghunathSeth, bamboefluít Bal Krishna lyer, tabla Parveen Sultana, z&ng Dilshad Khan, zang met begeleiding op tabla en harmonium

VRIIDAG Alarmel Valli, bharatnatyam-d.ans

14 -FEBRUARI -r ----------

metbegeleiding op mridangam,zang,fli;jt en bekkentjes

'RIIDAGBuddhadev Das Gupta, s&rod

-r--24APRIL ----

met begeleiding op tabla en tanpura RACHUNATH

De bamboefluit is het eerste instrument dat klinkt in de serie van vier concerten met klassiekemuziek uit India. De eerste musicus die het podium betreedt is Raghunath Seth, een leerling van Pannalal Ghosh, de grote pionier van de klassieke bamboefluit. Nadat hij vele jaren in dienst was van radio en televisie, verwierfhij in India nog bredere bekendheid als componist van werkelijk honderden bijdragen aanmuziekfilms, die in zijn woonplaats Bombay aan de lopende band worden gemaakt. Eind jaren '7o gafhlj in ons land verschillende concerten. De aanhang van Chris Hinze weet dat Raghunath Seth een aantal platen maakte met dezeNederlandse jazz-fluitist. ParveenSultana geldt al vele jaren als een van debelangrijkste zangeressen van Noord-India. Haar debuut ín t96z in Calcutta - ze was amper rz jaar oud! - bracht haar veel lof. Naast de klassiekekhyal omvat haar repertoire ook de licht-Hassieke stijlen thumri, ghazal en bhajan. Het Parool prees haar eerste Nederlandse optreden in april 1989: 'De bevallige Sultanaliet (...)horen waar haar kwaliteiten liggen: haarzuivere intonatie over drie octaven, een dynamiek die reih van scheurende uithalen tot subtiele melodische versieringen en eenverbazendevirhrositeit in improvisaties.' Zanger Dilshad l(han begon zijn muzikale loopbaanonder leiding van tabla-meester )nan PrakashGhosh. Later nam hij zangles bij professorChakravarti. In r 9 64 genoot hij het priviIege te worden aangenomen als leerling van Fiaz en Niaz Ahmed Khan uit de Kirana Ghirana. Bharatnatyamis de klassieke dansstil'l uit Zuidoost-India en gaat zo'n dríeduízend jaar terug in de geschiedenis. In woeger tijden waren de danseressenverbonden aan de tempels, waar

eeuwenlang de mythologische drama's op rituele wijze ten tonele werden gevoerd. Samenvallend met de strijd voor de onaÍhankelijkheid, zagen we in de jaren '4o een revival van deze sierlijke dans, die sindsdien op de kunstpodia wordt gepresenteerd. Alannel Valli is een r epresentante van de Pandanallur-traditie, een stijl die vooral de puur klassieke elementen van de dans heeft bewaard. De afgelopen jaren is zij al een aantal malen in ons land te gast geweest, voor het laatst in april r99o toen zij met haar ensemble optrad voor tv in het Koninginnedagconcert.

SETH

Voor het laatste concert in de serie ry9rl9z komt - eindelijk - Buddhadev Das Gupta naar Utrecht. Deze meester van de sarod stond ook al eens voor het programma van 1986/87 op de agenda, maar hij moest toen verstek laten gaan wegens dwingende verplichtingen elders. BuddhadevDas Guptais afkomstig uit Calcutta, van oudsher het toonaangevende centrum van de klassieke Indiase muziek. Hij wordt algemeen erkend als een van de belangrijkste sarod-spelers. De sarod is een fretloos tokkelinstrument, iets kleiner dan de hier meer bekende sitar.


Latíjns-Arnenka > 5 coNcERrEN: r in de grote, 4 in de Heine zaal > aanvang zo.r5 uuÍ > ABoNNEMENT.f90,- > lossekaartlf zo,- (4 ohober:/35,-)

woENsDAG Mercedes Sosa

2J OKTOBER GROTEZAAL

DoNDERDAG SemblanZa 12 DECEMBER

DONDERDAG 27 FEBRUARI

CarlosMeiia Godoy & Los de Palacaiiina

DoNDERDAG Ana María Conrado z6 umnr

""","rï""i;

Quinteto TiemPo

Argentijnse musici beheersen deze serie van 'continentale' vijf concerten die niettemin de naarn Latíjns-Ameika mag dragen. Want het repertoire dat deze Argentijnen meenemen naar de podia waar zij optreden, is in de meeste gevallen grensoverschrijdend. Voor de Argendat zi1 de tijnse muziek geldt immers spreekwoordelijke smeltkroes is van ritmes en harmonieën van het hele continent. Voor zover men daaraan zou willen twijfelen, zal die twijfel tijdens het eerste concert van de serie 'La worden weggenomen door MercedesSosa, Negra'. Ofschoon zij Argentijnse van geboorte is (Tucumán, 1935), wordt Mercedes Sosa gezien als dé ambassadrice van de Latiinsameri'De kaanse cultuur: Stem van Latiins-Amerika' is haar eretitel. Die reputatie heeft zij verworven door haar brede repertoire, maar ook door die wordt haar charisma, een uitstraling gevoed door haar grote artistieke kwaliteiten. Met haar krachtige stem en haar indringende voordracht zal Mercedes Sosa zonder twiifel zorger' voor een gedenkwaardige start van de serie Latij ns-Amerika. EveneensaÍkomstig uit Argentinië is de formatie Semblanza,die in mei 1986 werd opgericht. Pianist Abel Rogantini, bandoneonist Gustavo Toker en gitarist Ernesto Snajer zijn vooraanstaande vertegenwoordigers van de nieuwe generatie Argentijnse musici. Hun muziek is een intrigerende mengeling van jazz, hedendaagse kamermuziek en de muziek van het Argentijnse volk - indusief de tango! Het is duidelijk dat zij de invloed van Astor Piazzolla en aanverwante meesters niet hebben eenegeerd.

Carlos Mejía Godoy en zijn groep Los de Palacaiiína zijn de bekendste vertegenwoordigers van de Nicaraguaanse folHore. In hetbeginvan de jaren'7o traden zij veel op tijdens volksfeesten. Vewolgens moesten Carlos Mejia Godoy en zijn muzikanten op de vlucht voor de dictatuur van Somoza. Nadat Somoza en zijn Hiek waren afgezet, keerde Godoy terug om mee tewerken aan de opbouwvanhetland. Tijdens de eerste wije verkiezingen werd Carlos Mejia Godoy door de boeren van zijn geboortestreek gekozen tot parlementslid. De Argentijnse zangeres/gitariste/componiste Ana María Conrado woont al enige jaren in Nederland. De afgelopen twee iaar was zij regelmatig te bewonderen op de Nederlandse podia en via radio en televisie. Haar composities zijn gebaseerd op de traditionele Latiinsamerikaanse dansschema's, zoals de tango en de bolero, de zamba en de chacarera. De 'Zarnba Argentina' droeg ze op aan de door haar diep bewonderde Mercedes Sosa. Maar 'zwepen en ook met haar eigen stem kan zij strelen', zoals een recensent sóreef na een optreden in Amsterdam. Ana María Conrado wordt begeleid door Hans Wieringa, een bekende naam voor ingewijden in de Latijnsamerikaanse muziek. De groep Quínteto Tíernpo is voortgekomen uit het Coro de Bellas Artes de la Ciudad de La Plata in de provincie Buenos Aires. De groep is nooit uit Argentinië vertrokken, ook niet ten tijde van de militaire dictatuur. Dat betekende dat zij zich uit het openbare leven moesten terugtrekken. We1 traden zij in het buitenland op; voor de grote festivals werden de vijf

44

zangers van Quinteto Tiempo als vanzelfsprekend uitgenodigd. In de zomer van 1988 kon Quinteto Tiempo weer in het openbaar optreden in eigen land.

CARLOS MEJIA GODOY C.S.

Schriifalvast in uw agenda ZATERDÁG2 & ZONDAG J I|'{Er1992

rzde Latiins-AmerikaFestival Thema:

5oo laarnar492


U + B"t6

'stl

tld'u-

Ftamenco íWï;,i,,*{p,

> 5 coNcERTEN:z inde grote,3 in deHeine zaal> i.s.m. Centro FlotnencoPuro> aanvang 2o.r5 uuÍ > ABoNNEMENT/roo,- > lossekaart v .a..f 25,-

W1 ZATERDAG 14 SEPTEMBER

t^l

Finale Masterclass El Giiito

GROTE ZAAL

vRrlDAGMaite Martín, za,ng 25oKroBER El califa, gítaar

-

'RITDAG Belén y fuan Ramírez, dans

11 DECEMBER

VRIJDAG 2I FEBRUARI

ZATERDAG

z8 uaenr GROTE ZAAL

y Grupo Flamenco de Cadíz PatriciaYaldez,dans GemmaRozan,Maria foséBlanco, SilverioHeredia,zeng PacoCruz,f oaquinLineras,gítoar foséLuis Avavi,luiÍ

Flamenco Festival'g, Antonio Canalesy su Grupo FamiliaFernandez IerírumoMaya,gítaar

Eenvan de meesttraditioneleen tegelijkertijd vitale kunstvorÍnen van onze tijd is de flamenco. Flamenco is een versmelting van verschillendeculturen. foodse, Byzantijnse, Arabische en Andalusische elementen alsmede die van de zigeuner-cultuur hebben zich met elkaar vermengd op een wiize die nauwelijks meer kan worden gereconstrueerd.In elk geval kunnen de geleerden het over het preciezeverloopvandie evolutienieteensworden. Waar diezelftle geleerden het wél over eens zijn, is de vocaleoorsprongvan de flamenco. Paslater kwam daar de dans bij en vervolgens de gitaar. De historische polemiek is op zich meer dan interessant,maar voor de samenstellersen de bezoekersvan dezecydus is het hédenbelangrijker.En dan is het goedom te kunnen vaststellendat de flamenco nog steeds een levende, zich voortdurend vernieuwende cultuur is. De vernieuwing wordt op gang gehouden door de invloeden uit het 'moderne' muziekleven van alledag, maar ook door professionaliseringvan de opleiding aan conservatoriain Spanjeen daarbuiten.

ren danserAntonio Conalesstaan.Hij behoort tot de belangrijkste dansersvan dit moment. Zijn interpretatie kenmerkt zich door een integratievanHassiekeen modemeelementenvan de flamenco-traditie.Hier mag ook alvastspeciale aandachtworden gewaagdvoor de r3-jarige JerónimoMaya, een wonderkind van het zuiverstewater. De serie wordt ook geopendmet een avond in de grote zaal. óp r4 septemberwordt daar op feestelijkewijze de masterclassafgeslotendie onder leiding van oude flanienco-meester El Gilíto en met medewerking van diens Gran Grupo Flamenco plaatsvindt in het Utrechtse Centro Flammco Puro. El Gtiito, geboren in Goednieuwsis dat de serieFlamenco-concer- Madrid, begon zijn formidabeleloopbaanbij tenweerzalwordenaígeslotenmet eenfestival het Ballet de Pilar López. Vervolgens was hij in de grotezaal.Utrechtheeft eengoedenaam eerstedanservan de belangrijksteSpaanseenten zuiden van de Pyreneeën,en dat kan geen sembles en natuurlijk de aanvoerdervan zijn kwaadbij het aantrekkenvan spraahnakende eigengroep. artiesten. Tijdens dit derde Utrechtse festival Zangeres Meite Mortítt treedt in oltober aan. zal het accentliggen op de dans. Op het festival- Zij is een jonge zangeres met een grote affichezal o.a.de naam van de in Sevillagebo- toekomst in de flamenco-wereld.Maite Martín

45

werd geborenin Barcelona.In 1989 behoorde zij tot de prijswinnaars van het prominente Concurso del Cante Flamenco de Córdoba. Maite is Catalaanse(evenalsde grote Carmen Amaya),maar dat is geenszinseen bezwaar: 'Flamencomoet je voelenen daarhoefje geen Andalusiërvoorte ziin.' 'Een ritmisch danswonder', z.owordt het duo BelénenJ uan Romírezdoorkenners genoemd. DezedansersvanuitzonderlijkeHassehebben een eigen, karakteristieke stijl ontrvikkeld. Hun indrukwekkende presentatieis geworteld in eengrotemuzikaliteit. De naarnFlawwncodeCodízis gegevenaaneen avonddoor ééndanseres,drie zangers,tweegitaristen en een fluitist uit Ca&z de Zurdspaansehavenstaddie is gelegenop een rotsachtig schiereiland. De danseresvan de groep is de r3-jarigePaticío Valdez,eenvan de grote beloftenvoordetoekomstvande flamenco. De seie Flamencowordt meilemogelijkgemookt doorlbrío, Aírlínesof Spain.


GnekssM uzíek ZAAL> i.srn. Het GríekseEílandslNOS Radio> aanvang2o.r5 uur > 4 coNcERrENrN DEKLETNE > ABoNNEMENT/8o,-> lossekaart,f 25,-

ZATERDAG Athinaikí

5 OKTOBER

Kompanía

'RIIDAGMichális Yennítsaris & Kompanía

r5 NOVEMBER

vRrlDAG lordanis Tsomidis & Kompanía

24 JANUARI VRIJDAG 20 MAART

VasilisNousias& Kompanía

PTRAEUS r 9, 3 7

Een nieuwe loot aan de Vredenburg-boom: een serie rond de muziek van Griekenland. Dat betekent niet het Utrechtse debuut van de Griekse muziek. Vedettes als Mikis Theodorakis en Maria Farantouri en verschillende rebétika-orkesten hebben in de loop van de seizoenen Vredenburg aangedaan. Bij die gelegenheid kon worden vastgesteld dat voor oorspronkelijke Griekse muziek grote belangstelling bestaat. In deze serie van vier concerten voert de rebétika de boventoon. De rebétika is een genre dat zekere overeenkomsten vertoont met de Amerikaanse blues, de Spaanse flamenco en de Noordafrikaanse rai, niet muzikaal gezien, maar wat betreft de sociale en culturele oorsprong. Evenals die genres is rebétika namelijk arme-luis'-muziek én muziek die onwankeliik is gebleken voor invloeden van andere culturen en van ontwikkelingen in de moderne muziek. De oorsprong van de rebétika is te vinden in de gevangenissen en de hasjkits (tekés) van de Grieksehavensteden.Daarwerd in de jaren'1o '4o en bouzouki gespeeld en gezongen oveÍ

lieftle en haat, over wijheid en onderdrukking. Rebétika is in wezen de muziek van groepen die leven aan de zelÍkant van de samenleving, groepen die hun eigen 'slang' en hun eigen expressievormen maakten. De invloed van oosterse muziek, inhetbijzonder die uitTurkije, is ook voor een niet-Grieks oor herkenbaar. Vluchtelingen uit ICein-Azië brachten die muziek mee in de vóór-oorlogse decennia. Net als in de blues. de flamenco en de raï deed zich in de rebétika de ontwikkeling voor van een amateur-muziek naar een professioneel beoefend genre. Al vóór de Tweede Wereldoorlog stonden grote bouzouki-spelers als Márkos Vanvakáris, Yórgos Bátis, Anéstos Deliás, Strátos Payoumtzís en Michális Yennítsaris op. Zij riótten de eerste rebétika- kompanía's op. Tijdens de oorlogsjaren en onder de dictaturen die Griekenland kreeg te verduren, leidde de rebétika een illegaal bestaan. Dat de rebétika ook in onze tijd een vitaal genre is, heeft alles te maken met het gegeven dat ook in de huidige Griekse samenleving (en elders...) geenszins gebrek is aan onderwerpen en inspiratie. Uniek in deze serie is een van de laatste grote

namen van de eerste generatie rebétika-spelers: Míchólís Yennítsarís.Hij werd ín r9r7 geboren in Piraeus. In 1935begon hij zijn carrière als componist, tekstschrijver, bouzoukispeler en zanger. De meeste teksten op zijn enorme repertoire zijnvan hemzelf en van zijn wouw. In r95z , met de neergang van de rebétika, ver'7o liet hij het podium om er pas in de jaren weer zeer onregelmatig op terug te keren. De serie wordt geopend door Athinaikí Kompanía, een gezelschap dat medewerking verleende aan verschillende tv-documentaires over rebétika en dat optrad met tal van sterren (o.a. Haris Alexiou). De groep bestaat uit zes musici, waaronder twee zangeressen die met hun zang de sfeer van de optredens bepalen. Iord.anís Tsomídís trad op met verschillende grootheden van de eerste rebétika-generatie. Hij maahe opnamen voor het in de wereldmuziek zo actieve label Nonesuch. In Nederland is hij een 'legende' geworden door zljn optredens en door zijn persoonlijkheid. Het bier- en hasjklimaatvan ons land beviel hem zo goed, dat hij na een aantal optredens een jaar bleefom regelmatig op te duiken in restaurants en kroegjes. Tsomidis' doorrookte stemgeluid is typerend voor het 'aardse' rebétika-leven. Zijn betoverende bouzouki-spel kenmerk zich door meesterlijke improvisaties. Vasilis Nousías is een representant van de nieuwe rebétika, die zijn onderwerpen en inspiratie ontleent aan het Griekenland van vandaag. Daarbij negeert hij de klassieken van de rebétika niet: die speelt hij met evenveel hartstocht als zijn eigen composities. Tot slot: de serie Griekse Muziek komt tot stand in samenwerking met Het Giekse Eiland, dat per concert ook een tweetalig programmaboekje zal uitgeven. Aanbevolen (Engelstalige) literatuur: Roadto Rembeiika.van Gail Holst. De seríeGiekse Muziek wordt ondersteunddoor de Giekse N atíonale Organísatievoor Toerisme.

Neem ook een abonnement op de Maandagenda nepegna.51

46


Folk > 5 coNcERTENrN DEKLETNE zÁAL > met stoelreservering > aanvang 2o.r5 uur > ABoNNËMENr/8o,- > lossekaarrv.a.f zo,-

D.NDERDAG Bisserov Sisters & 3oKroBER rrioKaradziovskaia Bulgarije DINSDAG

z6 |rovrMgrn

Kolkheti Georgië

D.NDERDAG GabrielYacoub Jo IANUARI

Frankriik

D.NDERDAG ïhe Tannahill

20 FEBRUARI

Weavers

Schotland

DoNDÉRDAG Kolinda 2 APRIL

Honganle

In de concertenvan dezeserieligt onmiskenbaareenaccentop de muziek uit Oost-Ëuropa. De gedachtedaarachterlaat zich gemakkelijk raden:de OosteuÍopese wereldis'opengelegd'. Contacten met musici uit die streken zijn aanzienlijk eenvoudigergeworden en ook het reizenwordtdoorminder obstakelsgehinderd. Tijdenshet eersteconcertis het podium van de intieme kleine zaal voor een spraakmakend ensemble uit Bulgarije: de BísserovSisters. Lyubimka,Mitra en Neda Bisserovhaddenal op tal vanbruiloften en oogsfeestengezongen, toen zij werden opgenomen in het staatsensemble dat een paar jaar geleden onder de naam 'Le Mystère des Voix Bulgares'in het Westendoorbrak.De BisserovSistersverlieten dat ensembleweer om, gesteunddoor een instrumentaal trio, door de wereld te reizen. Frans van Leeuwen (NRC, z.rr.9o): 'De

keiharde, diep uit de keel gestoten klanken werken als een snijbrander met als resultaat eenlouteringvanziel en lichaam.' De cultuur van Georgië,een van de Sovjet-republieken met een sterk nationaal bewustzijn, wordt gekenmerk door een grote veelzijdigheid. Die komt ook tot uiting in het programma van het ensembleKolkhetí,in r98o opgericht door Givi Shanidze.In 1987was Kolkheti de ster van het Intemationaal Folkfestival van Oostenrijk,waarnavele optredensin Europa volgden.Kolkhetibeheerstzowelde vocaleals de instrumentaletraditiesvan het gebiedten zuidenvan dehoofdketenvan de Kaukasus. Kenners zullen de naam Gabríel Yacoub onmiddellijk in verband brengen met Malicorne.Yacoubwas de oprichter,zangeren de 'zie7' van deze baanbrekendeFranse groep. Daarvóór had hij het vak geleerd in de gele-

B I S S E R O VS I S T É R S

47

deren van niemand minder dan Alan Stivell. Tien jaar lang speeldeMalicorneeenhoofdrol in de folkwereld. Op zoek naar vernieuwing, koosGabrielYacoubvervolgensvoor eensolocarrière,waarbij hij in zijn vele nieuwe composities zijn muzikale aÍkomst niet verloochent. Eind januari r99z komt hij naar Vredenburg,vergezeldvantweebegeleiders. Een tameliik constantefactor in de folkwereld én in de seriesvan Vredenburg is de Schotse formatie The Tannahill Weavers.De Weavers behoren inmiddels tot de veteranen. ln 1977 verscheende debuurlp van deze Schotseformatie, en zeldenwerd een debuut in ons land zo lovend ontvangen.Muziekkrant Oor schreef bijvoorbeeld:'Eenwaarlijkschitterendprodukt en voor iedere folklieÍhebber een absolute must.' Binnen twee jaar werden van dezelp liefst z5.ooo exemplarenverkocht.Naar verluidt is het met de Weaversnet als met whisky: hebje ervangeproeftl,dansmaalthet snelnaar méér,en het voordeelis datje er ook geenkater van krijg. De groepheeft eèn stevigesound, wat niet in de laatsteplaatsde verdiensteis van aanvoerderRoyGullane. De Hongaarseformatie Kolíndabehoorteveneenstot de oudere garde.Weliswaarviel de in 1974 opgerichtegroepmeer dan eensuiteen, maar drijvende kracht Peter Dabasiliet zich daardoorniet van de wijs brengen.De muziek van Kolinda kenmerkt zich door invloeden uit verschillendeculturen (Balkan,Perzië)en genres (folk, jazz). Het is een melange van uiteenlopendemuzikaleelementendie alleentot een authentieke synthesekunnen worden gebrachtdoormusici methetmuzikalehart op de juisteplaats.


Zokoopt u een abonnement LeesdezepaginozorgvuWigvóórdat u hetBestelfortnulier invult! Betalenin tweetermijnen Wanneer uw aankoop .f ,So,- of meer Alle bestellingendie vóór r mei binnen zijn, worden in volgordevan binnenkomst op de abonne- bedraagt, kunt u in twee gelijke termijnen mentenmarlit afgehandeld.Het maakt hierbii níet uit ofu zelfnaar de abonnementenmarktkomt betalen(kanook op de abonnementenmarkt!). U dient dan te betalen met twee ingevulde en ofuw bestelling per post wilt ontvangen! ondertekende betaalkaartenof -chequesvoor Deabonnementenmarhvindt plaatsop rr, ry, 14,15,r.6,17,zr en zz tnei r99r. het totaalbedrag,de ene helft gedateerdop de dag van de aankoop,de andere helft op 15december199r. Vredenburg zoekt op de abonnementenmarlÍ U zoekt zelfop de abonnementenmarktuw plaatsenuit uwplaatsenuit Naastelkaarzittenl Samenbestellen! Wilt u straks in de zaal naast uw wienden of Deabonnementenmarktvan is Als u vóór r mei bestelt, maar niet naar de Vredenburg kennissen zittenl Dat kan als u gezamenlijk eenabonnementenmark'opafspraak'. abonnementenmarktkunt ofwilt komen, koopt. Verzamel de Bestelforabonnementen U wilt voor de abonnementenmarktworden zoektVredenburguw plaatsenop deabonnehecht ze met eennietje aanelkaaren mulieren, uitgenodigdl mentenmarkt uit volgenshet zogenaamde zoÍg ervoordat ze ons tegelijkertijdén samen -beschikbare-stoeI-systeem. > Vul het Bestelformulier danvolledig en beste met debetalingbereiken. duidelijkin. > Zet eenkruisje inhethokje vóór'Ikkom naarde abonnementenmarkt'. > Stuur het Bestelformulier z ónderbetoling vóór r mei in eengeslotenenveloppe (postzegel hoeft niet) naar: AbonnementensewiceVredenburg Antwoordnummer 836, 35ooVB Utrecht > U ontvangtvervolgensper post een opÍoep om op eengegevendagen tijdstip uwplaatste komen uitzoeken (attentie:alsu dan bent verhinderd,waagtu iemandandersom in uw plaatste gaanófu komt diezelfdedagoféén vandevolgendemarktdagentussenr7.oo en 18.oouur). > U betaaltpasop de markÍ, bij het in ontvangstnemen van uw abonnement.

> Stuuruw Bestelformulier+ betalingin een geslotenenveloppe(postzegel hoeft niet) naar: AbonnementenserviceVredenburg Antwoordnummer 836, 35ooVB Utrecht Debesteldeabonnementenworden u tif dig toegestuurd. > Betaling:uw bestellíngwordtbehandeld zodra uw volledígebaolíng is ontvangen.Voeg daarombij uw Bestelformulier eenbetaalkaart ofbetaalcheque(géénoverschrijvingsbiljet!) voor het totaalbedrag. Voorkomvertraging:zorg ervoordat uw betaalkaarten/cheques voorprecieshet juiste bedragzijn uitgeschreven, en vanuw handtekening en pasnummer zljn v oorzien; andersmoeten zeworden geretoumeerd!

Leesdit ookgoed: Met uw volgnummer kunt u op de markÍ alléénuw eigenbestelling afwikkelen, tenzij u abonnementenbesteltzoalsaangegeven onder 'Naastelkaarzitten'. Leeseldersop deze pagina!

Oókmogelijk,maarwerkt niet zo snel: maakhet verschuldigdebedragzo spoedigmogelijk overop girorekening39949oo t.n.v.Vredenburg,Utrecht.

a.Aan de Kassa Vanaf zaterdagz5 mei kunt u abonnementen kopenaandekassa,op maandagvan r2.oo tot r8.oo uur, dinsdagt/m zaterdagvan ro.3otot r8.oo uur. (Dekassais in verbandmet de zomervakantiegeslotenvan maandagr juli t/mwijdag 9 augustus.)

daarombij uw Bestelformulier eenbetaalkaart ofbetaalcheque(géénoverschrijvingsbiljet!) voor het totaalbedrag. zorgervoordat uw betaalVoorkomvertroging: kaarten/cheques voorprecieshet juistebedrag zijn uitgeschreven,en van irw handtekening en pasnummerzijn voorzien;andersmoeten zewordengeretourneerd!

b. PerPost Stuur uw Bestelformulier + betaling in een geslotenenveloppe(postzegelhoeft niet) naar: AbonnementenserviceVredenburg Antwoordnummer 836, 35ooVB Utrecht Deabonnementenwordenutijdig toegestuurd. Attentie: uw bestelling wordt behandeldzodra uw volledigebetalingis ontvangen.Voeg

Ookmógelijk,maar werkt niet zo snel:maakhet verschuldigdebedragzo spoedigmogelijk overop girorekening39949oo t.n.v.Vredenburg,Utrecht. ís uw bestelling Ooktíjdensdezomervakantie welkom. Alle bestellingenworden in volgorde vanbinnenkomstbewaarden directna de vakantieafgehandeld.

48

Viizigingen voorbehouden Voor de goede orde: wijzigingen in programma'se.d.zijn niet uitgesloten.Musici zijn ookmaarmensen. Daarom ook is de Seizoenkrantniet de aangewezen informatiebron voor de losse-kaartkoper.Wie in de loop van het seizoeneenconcert wil bezoeken,doet er goed aan de actuele raadplegenof informatiein deMaandagendate de Kassate bellen. Nog bekr: neern een abonnement op ds M oandogenda ! Ziepogíno5t.

Abonnementenliin. c-3c,316 r4r Uw wagen over de abonnementsseriesen de wiize van verkoop kunt u tot en met zz mei r99r stellenvia eenspecialetelefoonlijn:(o3o) 3t6 54t (op werkdagentussenro.oo en 16.oo uur). Yanaf z3 mei kunt u weer het gewonekassanummerdraaien:(o3o))r4 j44.


Debest bereíkbq,re concertzaq,lvan Nederlond Vredenburg Utrecht VredenburgpassageTT correspondentieadres: Postbus55o- 35ooAN Utrecht Telefoonkantoor:(o3o))J 4j 44 Far (o3o)3t65zz Telex 76ro5 mcvut Postbankrekening: 19 94 9 o o Kaartverkoop& informatie aan de kassa: > maandag:rz.oo tot r8.oo uur > dinsdagt/m zaterdag:ro.3o tot r8.oo uur > drie kwartieï voor aanvangvan een concert (uitsluitend kaartverkoopvoor het betreffende concert) Telefonischekaarwerkoop& informatie: > maandag:rz.oo tot 16.oouur > dinsdagt/m zaterdag:rr.oo - 16.oo uur > telefoon:(qol31 45 44 Kaartverkoopvanafro dagenvóór de dag van een concert, tenzij anders aangekondigdin Maandagenda en advertenties. Gereserveerdekaartendienen uiterliik eenhalf uur voor aanvangvan een concertte worden afgehaald. > Concert-informatieliin: actuele informatie over concerten in Vredenburg kunt u 24 u17Í per dag beluisterenvia een bandje dat is aangeslotenop telefoonnummer(o3o) 3rfr 44.

VOORZIENINGEN VOOR

PeÍ tÍein/stÍeekvervffi . LoopvanafhetCentÍaal

Station NS eerst ridrting Hoog Cathariine; volg dan de borden Muziekcentrum of Vredenburg.

GEHANDICAPTEN > Ten behoeve van slechthorenden is in beide zalen een ringlei ding (inductielus) aangebracht.

> Rolstoelgebruikerskunnen in beide zalen concertenbijwonen. Elke ingang van Vredenburg is drempelloosen, \ryaarnodig, via eenhellingbaanbereikbaar. Deuren en liften zijn aangepast. Medewerkers begeleiden rolstoelgebruikers en andere gehandicapten opverzoek graag naar hun plaats. In de foyer van de grote en van de Heine zaal bevindt zich een aangepasttoilet. Speciale parkeerplaatsen Op het plein Vredenburg is een drietal parkeerplaatsen beschikbaar voor gehandicapte concertbezoekers. Neem bij de start van de kaartverkoop voor het concert waar u naar toe wilt contact op met de Receptie van Vredenburg (telefoon oto - t) $ 441

PeÍ auto A nuitRotterdam, DenHaag, Den Bosó, Breda,Arnhem (via verkeerspleinOudenrijn) B vanuitAmsterdam C vanuitMaarssen D vanuit De Bilt Hilversum, Zeist

Parkeergarages P r Vredenburg P 2 Stationsstraat P3 Radboud P4Godebald P 5 Moreelsepark

GEMAKKETIJK EN

PER BUS,

GOEDKOOP PARKEREN

TRAM OF TREIN

Concertbezoekers kunnen tegen gereduceerd Sadsbus - De bussenop veel lijnen van het tarief gebryik maken van de parkeergarages Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht stoppen voor de deur van Vredenburg. Ëen aantal andere lijnen van het GVU heeft eenhalte bij het perkt). Vredenburg(u) en Stationsstraat(ez) zijn de dichtstbijzijndeparkeergarages.

;ï,ffi ïïr:ïi::*ïi"ïï*e

trSi,:iïiïï3;:iilï

Deparkeerregels Vóór elk ctncert kunt u aari de buffetten en bij de programmastandsin de foyer een parkeer_munt klry€Ír.tegenafgifte van de parkeerkaa*. Gereduceerdtaief f 5,- (per r.8.9r; tussen:" tijdse prijswijzigingen door Hoog Catharijne voorbehouden).Bij hetverlatenvan de garage doet u de munt bii de slagboomin het kastje met het opschrift 'ServicemuntHoog Cathari1'ne'. Attentíe:ga op koopavonden(donderdag)eerdervan huis,want danzijn de.garages voller en duurthet zoekennaareenplaatslanger!

paar minuten

Per trein, streekbus ofsneltram - Treinen uit alle delen van het land stoppenop het Centraal Station Utrecht. Een groot aantalstreekbussen en de sneltram Nieuwegein-Utrecht stoppen eveneensbii UtrechtCS. Terug - De avondconcertenin Vredenburgzijn doorgaansafgelopen op een tijdstip dat men nog ruimschoots de laatste(of nog niet eensde laatste) trein of bus huiswaarts kan nemen. Van concertendie om 2o.r5 uur beginnen, Hinkt de laatstenoot meestaltussenz2.oo en 22,.30ulx. Als het eenkeerheellaatwordt, z4n er nog de nachtreinen!

1991 1992seizoensbrochure  
1991 1992seizoensbrochure  
Advertisement