Page 1

www.voltmag.no Mars 2014 • nr. 2 • 11 årgang

kraftproduksjon • transmisjon og distribusjon elektro • elektroteknikk • automatisering

Alstom Renewable Norway

Forsiktige optimister Les også:

Danner stor norsk enhet innen utbygging av kraftnett • Alstom leverer offshore vindturbiner til Deepwater Wind i USA Konsesjon til Rosten kraftverk • Leverer utstyr til Iveland • Oslo Havn velger Sweco • Vil oppgradere kraftledning mellom Sauda og Samnanger • Europas kraftmarked koblet sammen • Elsertifikatordningen fungerer etter hensikten Skal lese av strømmen til Lyse sine nettkunder • På vei til et nytt Scadasystem med Promaps Online • Lurer kobbertyvene 25 år med spenningskvalitet og relevern • Fra 3oo kV til 420 kV • Goodtech vinner kontrakt med Hydro


En drøm for montøren og netteieren NTP presenterer en ny unik trinseklemme. Rask-enkel og kostnadsbesparende En nyutviklet trinseklemme blir i disse dager introdusert i det norske marked. Denne unike linjeklemme er tilpasset NTP`s 24 kV kompositt linjestøtteisolatorer. - Klemmen passer de fleste steder, belagte og blanke liner. - Integrert trinse som gir betydelige tidsbesparelser i linjebyggingen. - AUS vennlig, tilpasset eksisterende verktøy for hurtig og sikker montering / demontering. - Armaturer tilpasset vinkel/oppstrekk/ hengslet og fast opplagring. - Ingen løse deler. For nærmere informasjon, ta kontakt med vår forhandler: www.ensto.no

Norsk teknisk Porselen as Trosvikstranda 46-48 P.o boks 188 N-1601 Fredrikstad

tel: 69 38 30 00 fax: 69 38 30 30 E mail: sales@ntp-as.no www.ntp-as.no


Alstom Renewable Norway AS Forsiktige optimister

PTK 2014 og Promaps Online Produksjons teknisk konferanse som arrangeres av EnergiNorge har etter hvert fått et skikkelig fotfeste her hjemme og ut i fra programmet vitner dette om en bransje med stor tro på framtiden med mange meget interessante foredrag. En viktig egenskap med vannkraft er rask responstid og god reguleringsevne. Store magasinverk, gjerne med betydelig fallhøyde, er spesielt viktige for å bidra med primærregulering i nettet. Økt innslag av ikke-regulerbar kraft som vind, sol og småkraft uten magasin kan øke behovet for regulerkraft og således påvirke kjøremønsteret i de store magasinkraftverkene. Det er ulik erfaring og forståelse av hvordan kjøremønster påvirker belastning og slitasje på kraftverkene og installasjonene. Seminaret vil gi en oppdatering om dagens kunnskap og erfaringer, nye beregningsmetoder samt peke ut områder hvor det er behov for ytterligere kunnskap og forskning. Tema er en av delsesjonene som vil vekke stor interesse på årets PTK. –Vi er forsiktige optimister, sier Nils Ottesen i Alstom Renewable Norway AS. Prosjektene våre går bra og vi leverer positive resultater. Det er ingen gullgruve vi arbeider i, men vi mener vi har en modell som skal sørge for at vi vil håndtere dette på en bærekraftig måte i årene framover. Vi ser for oss en forsiktig vekst av ansatte og bygger sakte opp litt mer fokus på turbinaktiviteter. Vi har jo tradisjonelt vært sterke på generatorer og skal fortsatt være det, men vi prøver å vokse noe og da på turbinsiden. Der mangler vi egne ressurser ute på anlegg så der har vi knyttet til oss to nye ansatte i år. –Det virker som det skjer mye med grønne sertifikater fram til 2020, samtidig som det er litt nybygging av kraftverk. Nye kraftverk med gammelt vann, hvis vi kan bruke det uttrykket. Uten nye naturinngrep med store dammer og veier, hvor konsesjonstiden ikke er for krevende. –Vi har i prinsippet grunnrisset til et nytt driftssentralsystem, sier Yngve Aabø i Goodtech AS. Det er ikke der vi er nå, men det er dit vi kanskje kan nå, og da snakker vi om et helt annet nivå enn de driftssentralene som finnes i dag. Fordi vi kan bruke dagens teknologi, det vil si vår og våre samarbeidspartneres teknologi på en helt annen måte enn de som har med seg hele historien tretti år tilbake. Hvilken investering er mest riktig når sannsynligheten for utfall og konsekvens legges til grunn? På hvilket tidspunkt bør en evt. investering komme? Når (i hvilket år) er forventede avbruddskostnader så høye at en utbygning kan forsvares? Hvor skal beredskap settes inn og når? Hvor og når skal vedlikehold iverksettes? Dette er spørsmål som metodikken bak Promaps Online kan være med på å besvare hvor sannsynlighet for svikt og konsekvens av dette tas med. Ved å inkludere real time værpåvirkning inn i pålitelighetsmodellene som beregner sannsynlighet for svikt og konsekvens av svikt gir dette helt nye muligheter til å optimalisere drift og planlegging av drift.

s. 30 - 33 På vei til et nytt Scadasystem med Promaps Online

Danner stor norsk enhet innen utbygging av kraftnett s.4 Konsesjon til Rosten kraftverk s.4 Leverer utstyr til Iveland s.6 Vil oppgradere kraftledning mellom Sauda og Samnanger s.6 Alstom leverer offshore vindturbiner til Deepwater Wind i USA s.7 Elsertifikatordningen fungerer etter hensikten s.8 Europas kraftmarked koblet sammen s.10 Skal lese av strømmen til Lyse sine nettkunder s.12 Tøffe vilkår for Sauland kraftverk s.13 Oslo Havn velger Sweco s.14 Goodtech vinner kontrakt med Hydro s.15 Trefall på kraftlinjer hovedgrunn til strømutfall s.16 Melbye Skandinavia Norge AS ambisiøse mål for 2014 og 2015 s.18 Kontrakt med MIRA IKS på overføringsanlegg s.20 Alstom Renewable Norway AS Forsiktige optimister s.22 - 24 Overtar Notodden-selskapet Siv.ing. E. Løkja s.29 På vei til et nytt Scadasystem med Promaps Online s.30 - 33 25 år med spenningskvalitet og relevern s.34 Konsesjon til Vesle Kjela kraftverk s.34 Millioner å spare på smart jordfeilovervåking s.36 Wire & Tube i Düsseldorf s.37 Ny kraftproduksjon i 2013 s.38 - 39 Jernbaneverkets handlingsprogram er fastsatt s.40 - 41 Hymatek med stor kontrakt for Statkraft s.42 Lurer kobbertyvene s.43 Fra 3oo kV til 420 kV s.44 - 45 Produktnyheter s.46 - 47 Nytt fra bransjen s.48 Messeoversikt s.50

Tor Bergersen

www.voltmag.no

Ansvarlig redaktør: Tor Bergersen Epost: tor@voltmag.no Telefon: 24 11 57 07

Salgsansvarlig: Charlotte Foss Epost: charlotte@voltmag.no Mobiltelefon: 926 17 850

Forside: Generator, foto: Alstom

Utgiver: Publitek Technology AS Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo

Neste utgave: Uke 18 Materiellfrist: 7. april 2014

Telefon: 24 11 57 07 Telefaks: 24 11 57 01 Epost: post@voltmag.no

Annonsematriell: Epost: annonse@voltmag.no

Grafisk formgiver: Publitek Trykk: TS trykk AS M

1

Fagredaktør: Thor Ole Gundersen Epost: thor.ole@voltmag.no Mobiltelefon: 901 60 307

Spesialmedarbeidere: Magne Skåltveit Rolf Solheim

Copyright: Volt Forbud mot ettertrykk.

Ø M ER KE T ILJ

16

Nr 2 2014.11. årgang ISSN - 1503-8246

24

o

s. 22 - 24

7 TR YKKERI

Samarbeidende foreninger NORWEA - interesse­orga­nisasjon for norsk vind-, bølge- og tidevannskraft. www.norwea.no Norsk Solenergiforening www.solenergi.no

Abonnement: Årsabonnement kr. 689,-. Norden kr. 789,-. Europa kr. 865,-. Andre verdensdeler kr. 885,-. Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk ­Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS Se oss på Facebook www.facebook.com/ voltmag.no

3


Danner stor norsk enhet innen utbygging av kraftnett Det er inngått avtale om å slå sammen Istad Energimontasje AS og Prosjektdivisjonen i Nettpartner AS. Avtalen baseres på at Nettpartner før sammenslåingen kjøper aksjemajoriteten i Istad Energimontasje AS fra Istad AS.

– Vi ønsker å bygge videre på den solide posisjonen som Istad Energimontasje har sier Arild Borgersen, adm. direktør i Nettpartner.

–Med dette kjøpet, og sammenslåing med vår eksisterende virksomhet, er et viktig strategisk fundament lagt for vår evne til å levere totaltjenester med høy kvalitet til våre kunder og gjennom det sikre videre god vekst. sier Arild Borgersen, adm. direktør i Nettpartner. Gjennom en fusjon etableres det et selskap med bred faglig kompetanse innen bygging av distribusjons-, regional- og sentralnett. Selskapet vil få en samlet omsetning på i underkant av 400 MNOK og sysselsette 170 ansatte. Selskapet vil ha hele Norge som nedslagsfelt med lokalisering i flere regioner og hovedkontor i Molde. Det fusjonerte selskapet vil fremstå under nytt navn. Daglig leder i

Istad Energimontasje AS Einar B. Hjetland vil etter fusjonen være selskapets administrerende direktør. Sterkt norsk selskap Bakgrunnen for sammenslåingen er ønsket om å bygge et sterkt norsk selskap som også kan konkurrere om store kontrakter på overliggende nett. Markedet vokser kraftig, både når det gjelder arbeid på lokale distribusjonsnett, men ikke minst knyttet til de investeringer som skal gjøres i regional- og sentralnettet. Mange av oppdragene er store og krevende, og selskapet får en større samlet bæreevne i form av økt kompetanse og kapasitet som vil posisjonere selskapet som ledende i Norge. ■­

Konsesjon til Rosten kraftverk Regjeringen har gitt konsesjon til Rosten kraftverk i Sel kommune. Kraftverket vil årlig produsere 185 GWh ren, fornybar kraft. Det tilsvarer energiforbruket til ca. 9 250 husstander.

–Dette er et relativt stort vannkraftprosjekt. Utbyggingen kan i anleggstiden gi 300-400 årsverk og gi betydelig lokal verdiskaping. Vi håper på å starte byggingen allerede høsten 2014, sier Egil Skøien, daglig leder i Oppland Energi.

4 • Volt 2-2014

Oppland Energi AS har fått konsesjon for bygging av Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune. Kraftverket vil ha en installert effekt på ca. 80 MW og utnytte et fall på ca. 103 meter gjennom det trange elvegjelet Rosten. –Vi har jobbet med denne saken i mange år og det er svært gledelig at vi nå har fått konsesjon og endelig kan starte byggingen av Rosten kraftverk, sier Egil Skøien, daglig leder i Oppland Energi. Ny 132kV linje Prosjektet ble meldt i 2007 og konsesjonssøkt i juni 2009.

NVE ga positiv innstilling til Olje- og energidepartementet i april 2012. Konsesjonen gjelder også bygging av ny 132 kV kraftledning fra Rosten til Vågåmo transformatorstasjon. Konsesjonen samsvarer i hovedsak med søknaden med unntak av at planlagt bekkeinntak i Fagerliåe er tatt ut og at utløpet fra kraftverket er flyttet høyere opp og ovenfor viktige gyte- og oppvekstområder for fisk i Lågen. Det er lagt opp til minstevannføring både sommer og vinter og flere andre avbøtende tiltak i vassdraget. ■­

Oppland Energi AS eies med 61 prosent av E-CO Energi AS og 39 prosent av Eidsiva Vannkraft AS. Selskapet eier ni kraftverk i Dokka- og Begnavassdraget og er i tillegg deleier i Opplandskraft DA og Storbrofoss kraftanlegg DA. Årlig kraftproduksjon er ca. 2 100 GWh, tilsvarende elektrisitetsforbruket til 105 000 husstander.


Viktig sertifisering av Onboard DC Grid I januar mottok ABB en Approval in Principle (AIP) for Onboard DC Grid av det amerikanske klasseselskapet American Bureau of Shipping (ABS). Onboard DC Grid er et system for likestrøms kraftdistribusjon, som kutter drivstofforbruk og utslipp takket være en mer optimal regulering av hastigheten på dieselmotorene. I tillegg er systemet plassbesparende og gir mer rom for nyttelast. –AIP-sertifiseringen er en milepæl for Onboard DC Grid, som betyr at kundene våre kan være trygge på at løsningen tilfredsstiller en rekke maritime standarder og sikkerhetskrav. Dette er et langt skritt i retning av endelig klassegodkjenning. Interessen blant kundene våre har vært stor, og den blir ikke mindre etter dette, sier leder for ABBs marinevirksomhet i Norge, Sindre Sætre. Utviklet i Norge Onboard DC Grid-konseptet er utviklet av ABBs marinevirksomhet på Billingstad og

Your gateway to smartgrid AMS åpner døren for nye muligheter. Våre løsninger tilrettelegger for nettselskapenes behov nå og i framtiden. Sammen realiserer vi Smart Grid.

i Ulsteinvik. Den første installasjonen har i ett år fungert problemfritt om bord i ”Dina Star”. Offshorefartøyet eies av Myklebusthaug Offshore og ble bygget av Kleven Verft i Ulsteinvik. –Både rederiet og verftet har gått foran ved å ta i bruk ny teknologi. Onboard DC Grid er et viktig bidrag til en mer bærekraftig, maritim bransje. Foruten drivstoffkutt og redusert plassbehov gjør systemet det enkelt og energieffektivt å integrere andre energikilder, som batteri, brenselceller eller solenergi, forklarer Sætre. ■­

Aidon Norge - Askerveien 61, 1384 Asker, Norway, Tel: +47 66 90 17 20, info@aidon.com, www.aidon.com/no

5


Leverer utstyr til Iveland Agder Energi har tildelt Alstom en kontrakt i forbindelse med utvidelsen av Iveland kraftverk. Kontrakten omfatter levering og installasjon av turbin, generator, apparat- og kontrollanlegg samt øvrig utstyr.

–Vi er veldig takknemlige og godt tilfreds med at Agder Energi har tildelt oss denne viktige kontrakten. Utbyggingen vil bidra til å sikre fremtidig elektrisitetsforsyning til innbyggerne i de sørlige delene av Norge, sier Eric Staurset, President for Alstom i Norge.

I det konkurranseutsatte norske vannkraftmarkedet opprettholder Alstom dermed sin posisjon som en ledende utstyrsleverandør. –Vi er veldig takknemlige og godt tilfreds med at Agder Energi har tildelt oss denne viktige kontrakten. Utbyggingen vil bidra til å sikre fremtidig elektrisitetsforsyning til innbyggerne i de sørlige delene av Norge, sier Eric Staurset, President for Alstom i Norge. Prosjektet vil gi Iveland kraftverk i Aust-Agder 45 MW ekstra kraft til å produsere cirka 150 GWh tilsvarende forbruket til 7 500 husstander. Total strømproduksjon fra Iveland

kraftverk blir dermed på 500 GWh, noe som vil kunne dekke strømbehovet til omkring 25 000 husstander. Alstom er en av

de store vannkraftleverandører i verden og har vært en aktør i det norske vannkraftmarkedet siden 1873. ■­

Nåværende Iveland kraftverk, foto: Kjell Inge Søreide.

Vil oppgradere kraftledning mellom Sauda og Samnanger –For å kunne ta imot mer ny produksjon på Vestlandet, sikre strømforsyningen og bruke mellomlandsforbindelsene på best mulig måte, er det behov for å øke overføringskapasiteten på ledningsnettet mellom nord og sør på Vestlandet, sier prosjektleder Bente Rudberg i Statnett. Ledningen mellom Sauda og Samnanger ble satt i drift på midten av 60-tallet. Den midterste delstrekningen mellom Blåfalli og Mauranger har noe større overføringskapasitet enn den sørligste og nordligste delstrekningen. Totalt er dagens 300 kV-ledninger mellom Sauda og Samnanger på 130 kilometer, og går gjennom kommunene Sauda, Etne, Kvinnherad, Jondal, Kvam og Samnanger.

Sima-Samnanger. Denne strekningen (Samnanger – Mødalen) blir fortsatt drevet med 300 kV spenning, men er klargjort for 420 kV. Det er dermed ikke behov for nye ombygginger på denne delen. For resten av strekningen, altså fra Mødalen til Sauda, kan ulike løsninger være aktuelle. Det er imidlertid i utgangspunktet behov for svært små endringer på Blåfalli – Mauranger.

Mødalen til Sauda De ti kilometerne som er nærmest Samnanger transformatorstasjon, fra Mødalen til Samnanger, er allerede bygget om til 420 kV. Denne ble bygget om og lagt parallelt med den nye ledningen Sima-Samnanger som en del av Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak for

Søker om konsesjon i år Aktuelle løsninger vil bli klargjort i løpet av konsesjonsprosessen. I løpet av året planlegger Statnett å søke konsesjon for ombyggingen. Dette er også i tråd med Statnetts langsiktige strategi om å oppgradere alle selskapets 300 kV-ledninger, slik at anleggene blir standardisert på 420 kV. ■­

6 • Volt 2-2014

Det er behov for å øke overføringskapasiteten på ledningsnettet mellom nord og sør på Vestlandet, sier prosjektleder Bente Rudberg i Statnett, foto: Statnett.

a


Alstom leverer offshore vindtur­ biner til Deep­water Wind i USA Alstom har signert en kontrakt for levering av fem offshore vindturbiner til Deepwater Winds. Block Island som er navnet på den 30 MW store vindparken ligger utenfor kysten av Rhode Island, USA. Prosjektet med planlagt ferdigstillelse i 2016, vil være en av de første offshore vindparkene i USA, og vil være den første i verden med Alstoms Haliade 150-6 MW - den største turbin installert i farvann hittil. De fem turbinene vil produsere ca. 125 000 MWh elektrisitet i året, nok til å dekke strømbehovet til over 17.000 hus­holdninger. ■­

Den viktigste møteplassen i 2014! 2. – 5. juni 2014 Norges Varemesse, Lillestrøm 2. juni: 10-17 • 3.-5. juni: 09-17 www.eliaden.no

• Se siste nytt om produkter og løsninger • Hold deg faglig oppdatert • Delta på interessante seminarer • Møt kolleger

Vel møtt!

automatisering og instrumentering • LYs • bYgningsautomatisering • eLektroinstaLLasjon • eLektronikk • varme • energi • sikkerhet • teLe- og datakommunikasjon

7


Elsertifikatordningen

Fungerer etter hensikten Norge og Sverige er på god vei til å nå målet om 26,4 TWh ny kraftproduksjon innen utgangen av 2020, viser rapportene fra NVE og den svenske Energimyndigheten. Rapportene vil være grunnlag for det norske Olje- og energidepartementets og det svenske Näringsdepartementets videre arbeid med den såkalte kontrollstasjonen for elsertifikatordningen. Elsertifikatavtalen mellom Norge og Sverige angir at eventuelle endringer i elsertifikatordningen skal gjøres i regelmessige kontrollstasjoner. NVE og Energimyndigheten har blant annet fått i oppdrag å vurdere eventuelle tekniske justeringer av kvotekurven som bestemmer hvor stor andel av strømforbruket som skal være elsertifikatpliktig, og anbefaler at begge lands kvotekurver justeres. –Justeringene foreslås for at landene skal oppfylle forpliktelsene i avtalen om et felles elsertifikatmarked, og innebærer ingen endring i målet for

ordningen. I Norge foreslås det kun en mindre nedjustering av kvotene på grunn av høyere strømforbruk enn forventet og mindre kraftproduksjon i overgangsordningen for kraftverk som ble satt i drift før 2012, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Raskere utbygging i Sverige I Sverige vil kvotene bli justert opp på grunn av raskere enn forutsatt utbygging av nye kraftverk i den svenske ordningen som eksisterte før den norsk-svenske ordningen trådte i

–Elsertifikatordningen har bidratt til 6,2 TWh ny fornybar kraftproduksjon siden 2012, og våre analyser viser at det er god tilgang på prosjekter i årene som kommer. Den norsk-svenske elsertifikatordningen ser ut til å fungere etter hensikten, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud, foto: Hilde Totland Harket.

8 • Volt 2-2014

kraft, samt lavere strømforbruk enn estimert. Justering av kvotekurven De foreslåtte endringene i kvotekurven innebærer at den samlede etterspørselen etter elsertifikater i Norge og Sverige øker med om lag 7 TWh per år i perioden 2016-2019. Den norske kvotekurven foreslås justert ned tilsvarende 1 TWh, mens den svenske kvotekurven foreslås justert opp tilsvarende 8 TWh. NVE og Energimyndigheten estimerer at totalt 61 millioner flere elsertifikater enn det som framkommer i dagens kvotekurve, skal annulleres innen 2035. 1. januar 2016 Olje- og energidepartementet og Näringsdepartementet har ansvaret for den videre prosess,

og departementene vil sørge for at aktørene og andre berørte parter får anledning til å uttale seg før det eventuelt fattes vedtak om endringer. Det tas sikte på at endringene skal tre i kraft 1. januar 2016. Kontrollstasjon Avtalen mellom Norge og Sverige angir at eventuelle endringer i elsertifikatordningen skal gjøres i forbindelse med en såkalt kontrollstasjon der de to landene i felleskap påser at ordningen fungerer etter hensikten. Elsertifikatordningen er forankret i avtalen om et felles elsertifikatmarked mellom Norge og Sverige fra 2011, og i lover og forskrifter i begge land. Den første kontrollstasjonen i den norsk-svenske ordningen skal gjennomføres innen utgangen av 2015. ■­


RSB® stålmast for 22kV - et solid alternativ til tre og kompositt • Styrke • Lange spenn

Hioki LR8410-20

• Store høydeforskjeller

Multi-kanals trådløs logger med Bluetooth®-teknologi

• Levetid • Miljøpåvirkning • Vekt • Klatring • Innfestninger • Jording • Fundamentering

IKM Instrutek AS er en ledende salgsog service leverandør innen test- og måleinstrumenter.

Vi har spesialkompetanse innen elektro, elektronikk, automasjon, tilstandskontroll, maritim navigasjon og kommunikasjon samt kalibrering.

Som en komplett samarbeidspartner tilbyr vi våre produkter og tjenester til blant annet industri, marine og offshore, installatører, strømleverandører, teknisk opplæring til skoleverket og offentlig sektor.

Trådløs innsamling av flerkanals måledata Samler data fra opp til syv måleenheter (105 kanaler) Enkelt oppsett med Quick Set Navigator Kabellengder er redusert og ledningers kompleksitet er eliminert Lagrer data på SD-minnekort, som medfølger, eller USBlagring Kan spille inn data i sanntid til en tilkoblet datamaskin

Selskapet har hovedkontor i Larvik og • Ta kontakt med Salgsingeniør RESENÄR ATT Bjørn-Erling STÄLLA HÖGA avd.FRAMTIDENS kontor i Stavanger og Bergen.KOMMER Vi er Elgesem PÅ EFFEKTIVA OCH PÅLITLIGA RESOR. ca. KRAV 60 ansatte, har en årlig omsetning på mobil: 90 75 77 68 ca. 200 mill. Vi er en del av IKM Gruppen Bjorn-Erling.Elgesem@IKM.no detsom att omsetter innebära medVad ca. 2kommer 500 ansatte forför oss i branschen och hur rundt 4,5vimilliarder. kan tillsammans hitta vägar för att möta resenärernas

önskemål?

www.bberntsen.no +47 32 10 97 70

www.IKM.no www.IKMwebshop.no

Välkommen till ett spännande samtal där resenären står i centrum och vi diskuterar hur vi tillsammans kan hitta sätt att skapa en attraktivare tågtrafik. Till grund för diskussionen ligger resultaten av den undersökning 2/17/2014 Volt_Februar 2014.indd 1 SIFO genomfört, XX. Vi har blandat annat bjudit in xx, SJ och Ann Wiberg, Jernhusen som kommer att ge sin bild av hur de ska bidra till resenärernas drömresa.

12:24:34 PM

Vi avslutar med mingel och middag på idylliska Hooks Herrgård. Tid: tisdagen den 4e oktober 17:00-22:30 Plats: Hooks Herrgård, Hok (20 minuter utanför Jönköping) Vänligen, Lars Kleppe, VD Alstom Sverige Alstom – shaping the future

OPPGRADERING AV ELDRE KRAFTSTASJONER GIR HØYERE YTELSE OG VIRKNINGSGRAD Alstom gjennomfører slike oppdrag med fokus på et optimalt resultat for oppdragsgiver. Gjennom riktig valg av tekniske løsninger og en effektiv og sikker gjennomføring av oppdraget ønsker vi å gi deg det beste resultatet. Våre produkter er teknisk ledende og sikrer deg lave driftskostnader og høy tilgjengelighet i et langt perspektiv. Vi gjør vannkraften enda mer effektiv.

9


Europas kraftmarked koblet sammen

75 prosent av Europas kraftmarked er nå koblet sammen. Kraftmarkedene i Norden og Storbritannia er koblet sammen med kontinentet i én felles prisberegning. Dette vil sikre mer effektivitet og bedre samfunnsøkonomi i store deler av det europeiske kraftmarkedet. operasjon med én felles modell. Prisområdene i kraftmarkedet beholdes som i dag. –Markedet er et viktig redskap for best mulig utnyttelse av kraftproduksjonen og våre nettinvesteringer. Priskoblingen vil sikre bedre likviditet og konkurranse og øke den samfunnsøkonomiske nytteverdien. Dette vil også komme forbrukerne til gode gjennom et mer effektivt marked, sier direktør Bente Hagem i Statnett. –Dette er et stort skritt på veien mot et felles europeisk kraftmarked, sier direktør Bente Hagem i Statnett, foto: Statnett.

Priskoblingen i NordvestEuropa gjennomføres ved at prisene beregnes i en daglig

Benytter samme metode Kraftbørsene i landene som deltar i koblingen vil heretter beregne priser samtidig og med samme metode. Den nye ordningen vil omfatte til

sammen mer enn 2000 TWh årlig kraftforbruk, noe som tilsvarer 75 prosent av kraftforbruket i Europa. Priskoblingen i NordvestEuropa dekker landene Tyskland, Østerrike, Frankrike, Belgia, Nederland, Storbritannia, Danmark, Finland, Sverige, Norge, Estland, Latvia og Litauen. Polen er også sammenkoblet gjennom SwePol-forbindelsen. -Det er spesielt viktig for oss at det britiske markedet nå kommer inn i markedskoblingen. Markedet i Storbritannia er omtrent like stort som det nordiske. Parallelt har Nord Pool Spot bygget opp en svært likvid spotbørs i Storbritannia.

Alt dette åpner for mer lønnsom handel mellom Storbritannia og Norge, sier Bente Hagem. Ett felles marked Etableringen av et felles europeisk kraftmarked har lenge vært et prioritert område for EU, og med allerede etablerte og velfungerende kraftmarkeder på tvers av landegrensene har de nordiske landene gått foran i dette arbeidet. I løpet av 2014 og 2015 er målet videre å sikre at andre deler av Europas kraftmarkeder også kobles sammen, slik at det blir ett felles europeisk marked. ■­

Les mer på www.voltmag.no 10 • Volt 2-2014


Power

Freedom

Comfort

Versatility

Confidence Modularity

OUTLANDER 6x6 1000 XT T3

Scan QR koden og se film HER

FEEL THE DIFFERENCE 152.900,-*

*Pris inkl. mva. Leveringsomkostninger tilkommer.

Pris fra kr for mer informasjon om vårt brede modellprogram: can-am.no

Forhandlere: ALTA: Ski-Doo Senteret AS 78457500 ARENDAL: Sigmund Aasen AS 37023512 ATRå: Powersport AS 90030042 BARDu: Brødrene Bakkehaug 77182228 DALEN: Øverland Scooter og ATV 35078560 FREkHAug: Meland Auto AS 56170976 goL: Traktorservice AS 32074796 HAmmERFEST: H.O. Motor AS 78409400 HoL: Hol Bil og Traktor AS 99417666 JESSHEIm: Akershus Traktor 63948580 kARASJok: Frode Utsi AS 78466082 kAuTokEINo: Isan 78485333 kIRkENES: Kirkenes Bil AS 78970100 kLEPPE: R. Helleland AS 51786680 koNgSvIk: R. Jacobsen AS 91350894 koNgSvINgER: Kongsvinger Maskinsenter AS 62815922 LILLEHAmmER: Motorspeed AS 61268000 LyNgDAL: Trippel Motor AS 38346200 mo I RANA: Skjærviks Scooter og MC AS 75154100 moLDE: Elvsaas Motor og Fritidsenter AS 71259595 NESTTuN: Bilskadesenteret AS 55929070 oPPDAL: Storlismia AS 72404300 RogNAN: Rognan Auto AS 75681670 RySSTAD: Hylestad Auto AS 37936111 RøDBERg: Aasen Bil og Landbruk AS 32741310 SAND: Møgedal Mek.Verksted AS 52797112 SkIEN: Moflaten Smie & Verksted AS 35587200 SkJEBERg: Hagemaskiner AS 91579598 SNåSA: Hjelde Maskinservice AS 74151240 STEINkJER: Steinkjer Motorsenter AS 74162232 STRyN: Kveen AS 57872000 SøRkJoSEN: Nyvoll Motor AS 77767200 SøRLI: Hellriders by Grundstrøm 90675433 TANA: Frode Utsi AS 78925250 TRomSø: Tromsø Motor AS 77683510 TRoNDHEIm: Brødrene Ler AS 72885330 TyDAL: Bil & Landbruk AS 73815480 vANg I vALDRES: Vang Auto-Service AS 61367500 vERDAL: Maskin og Motor AS 90798589 vEST-AgDER: H&H Motor AS 38283340 vESTFoSSEN: Powersport AS 41413232 voSS: HMV Maskin AS 56529130 øvERBygD: Åsheim Maskin AS 77721400 øvRE SuRNADAL: Polaris-Nordmøre AS 40007042 åLgåRD: Ålgård Landbrukssenter AS 51611940

GUMMIDAMMER OG FLOMLUKER FRA DYRHOFF Et firma,to alternativer. Vi er det eneste firma som leverer både luftfylte/vannfylte gummidammer og pneumatisk manøvrerbare flomluker til kraftstasjoner, fisketrapper og annen regulering eller oppdemming. Dyrhoff AS Industrigaten 14, 2406 Elverum Norway T +47 62 42 84 44 F +47 62 42 84 45 staale.dyrhoff@dyrhoff.no www.dyrhoff.no 11


Skal lese av strømmen til Lyse sine nettkunder Det finske selskapet Aidon skal levere automatiske strømmålere til Lyse sine nettkunder i Sør-Rogaland. Lyse sin utrulling av nye strømmålere til 140.000 nettkunder starter for fullt i 2015. Dette blir den største logistikkoperasjonen Lyse noensinne har utført. –Vi er glade for at vi har funnet produsenten som skal levere måleren nettkunder i Sør-Rogaland skal få installert i hjemmene sine. Myndighetene har satt frist for installasjon av ny måler til 1. januar 2019. Det er bare en fordel at vi får begynt denne logistikkoperasjonen så raskt som mulig, forteller Torbjørn Johnsen, administrerende direktør i Lyse Elnett AS. Mange muligheter Aidon fikk kontrakten etter en konkurranse, og den ble signert 13. februar. Det finske selskapet har allerede levert over en million automatiske strøm­ målere. –Selskapet leverer en avansert teknologi som er velutprøvd. I tillegg kan deres teknologi tilpasses de behov Lyse Elnett har, sier Johnsen. –Vi er stolt og spent over å ha inngått denne kontrakten. Den

gjør at vi sammen med Lyse kan levere den mest avanserte teknologiløsningen for automatisk strømmåler som finnes i markedet til nå, sier administrerende direktør Thor-Erik Næss i Aidon Norge. Samtidig med at Lyse installerer ny måler så skal Lyse også sette inn en styringsenhet. Enheten, som fortrinnsvis skal få plass i sikringsskapet ved siden av måleren, er en liten men kraftig datamaskin som skal kommunisere målerdata til Lyse. Denne styringsenheten kan også kommunisere med andre elektroniske enheter i hjemmet, som for eksempel lys og varme. –Nå skal vi bruke tiden framover til å teste målerens funksjonalitet opp mot styringsenheten. Kunden skal slippe å lese av strømmen, og da er stabilitet alfa og omega. Vi ser for oss at vi begynner

med de første installasjonene av ny strømmåler seint i 2014 eller tidlig i 2015, forklarer Johnsen. Bedre oversikt Når alle 140 000 nettkunder har fått ny automatisk måler i 2019, vil Lyse sitte med et bedre oversiktsbilde av situasjonen i

strømnettet enn tidligere. –I dag er vi avhengige av at kunden melder fra om feil og sted for feilen. I 2019 vil vi umiddelbart vite hvor det er en feil, og vi har oversikt over spenning og kvalitet i hele nettet vårt, sier Johnsen i Lyse Elnett. ■

Aidon er en voksende europeisk leverandør av smartmålere, smartmålerteknologi og Smart Grid-applikasjoner. Aidons åpne arkitektur og nyeste generasjons smartmålere tjenestegjør i dag over én million målepunkter i Norden. Selskapet har kontorer i Jyväskylä og Vantaa i Finland, Täby i Sverige og Asker i Norge. Lyse Elnett er nettselskapet til over 140.000 kunder i Sør-Rogaland. Selskapet har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av store deler av strømnettet i denne regionen. Norges vassdrags- og energidirektorat har kommet med en ny forskrift som innebærer at Lyse Elnett skal hjem til alle sine nettkunder for å installere ny automatisk strømmåler innen 1. januar 2019.

Timo Chrons, CEO i Aidon og Torbjørn Johnsen, administrerende direktør i Lyse Elnett AS.

– Vi er stolt og spent over å ha inngått denne kontrakten. Den gjør at vi sammen med Lyse kan levere den mest avanserte teknologiløsningen for automatisk strømmåler som finnes i markedet til nå, sier administrerende direktør Thor-Erik Næss i Aidon Norge.

12 • Volt 2-2014


Tøffe vilkår for Sauland kraftverk Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har innstilt på at det gis konsesjon for bygging av Sauland kraftverk. Styreleder i Sauland kraftverk AS, Finn Werner Bekken, er glad for at det endelig foreligger en innstilling, men er svært bekymret for vilkårene som NVE foreslår. Norges vassdrag- og energidirektorat tilrår at det gis konsesjon for Sauland kraftverk. Vilkårene er betydelig strengere enn forventet. Dersom de blir stående, blir det svært vanskelig å realisere utbyggingen. –Vi skal ikke legge skjul på at vi har fått betydelig strengere vilkår enn hva vi hadde forventet. Hvis disse blir stående vil det gjøre veien tung. Krevende Den største konsekvensen er at det blir mindre vann til kraftproduksjon. Det gir lavere inntekter uten at kostnadene reduseres tilsvarende. Det gjør det krevende å gjennomføre prosjektet. Bekken understreker at dette ikke er et endelig vedtak om tillatelse til utbygging av Sauland kraftverk. –Nå ligger saken i Olje- og energidepartementet. Vi vil bruke tiden fremover til å sette oss grundig inn i innstillingen. Overfor departementet vil vi argumentere for at vi må få vilkår som sikrer realiseringen av kraftverket, sier Bekken.

–Vi trenger 3,5 år til forberedelse og bygging av kraftverket etter en investeringsbeslutning som tidligst kan foreligge i 2016. Det betyr at kraftverket kan stå ferdig i 2019, sier Finn Werner Bekken styreleder i ­Sauland kraftverk AS.

Elsertifikat-frist Uansett utfall av konsesjonsbehandlingen er det en utfordring å få kraftverket ferdig innen 2020, som er fristen for å oppnå tildeling av el-sertifikater. –Vi trenger 3,5 år til forberedelse og bygging av kraftverket etter en investeringsbeslutning som tidligst kan foreligge i 2016. Det betyr at kraftverket kan stå ferdig i 2019. El-sertifikatene er viktige for lønnsomheten til kraftverket. Det gir lite ekstra tid å gå på dersom prosjektet blir forsinket.

COMPETENCE IN CATENARY FITTINGS

Viktig bidrag Sauland kraftverk vil være et viktig bidrag for å øke andelen fornybar energi slik at Norge kan oppfylle sine internasjonale klimaforpliktelser. Innen 2020 skal Norge og Sverige sammen øke kraftproduksjonen basert på fornybare kilder med 26,4 TWh. Eierselskapet Sauland kraftverk AS er eid av Skagerak Kraft (67 %), Notodden Energi (16,2 %), Hjartdal kommune (14,35 %) og lokale grunneiere (2,45 %). ■

www.neckselectric.com E-mail: post@necks.no Mobile: +47 945 22 475 13


Oslo Havn velger Sweco Oslo Havn har valgt Sweco til å ferdigstille tre reguleringsforslag igangsatt av Oslo Havn. Filipstad skal forvandles fra havneområde til fergekai og bolig- og næringsområder.

–Vi er glade og stolte over å ha vunnet kontrakten og være med på utviklingen av Oslo til en enda bedre by, sier administrerende direktør Tron Kjølhamar i Sweco.

–Vi har gode erfaringer fra tidligere samarbeid. Alliance Arkitekter har en tydelig bærekraftprofil som passer Sweco, sier administrerende direktør Tron Kjølhamar i Sweco.

Etter planen skal reguleringsforslagene behandles i Oslo Bystyre i 2014. –Filipstad er en viktig del av Fjordbyen. Utviklingen vil bringe Oslo nærmere fjorden, og forlenge den sammenhengende tilgang til vannet, sier Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Oslo Havn. 14 • Volt 2-2014

Oppdragsbeskrivelsen Swecos oppdrag er å ferdigstille områdereguleringen og to detaljplaner på Filipstad. Områdereguleringen tar sikte på å omforme nåværende jernbane- og havneområder på Filipstad til byutvikling. Hans Jægers kvartal skal bli bolig- og næringsområde, mens Hjortnes skal bli fergeterminal, skole, og hotell og konferansesenter. Sweco vant Filipstad i team med sin samarbeidspartner Alliance Arkitekter, Oslos største byutviklingsprosjekt Filipstad er per dags dato Oslo Vests største pågående byutviklingsprosjekt. En ny trikkelinje til Filipstad vil kytte fjordbyen til Sentrum. Sweco har akkurat signert kontrakten og arbeidet er i gang. ■


Goodtech vinner kontrakt med Hydro Goodtech har signert en kontrakt med Hydro for levering av elektro- og automasjonstavler til Hydros anlegg på Karmøy. Kontrakten går over 1,5 år og har en verdi på NOK 35 millioner. Kontrakten er en videreføring av et pilotprosjekt som har pågått siden 2012, der Goodtech har levert et pilotanlegg for styring av én elektrolysecelle. Denne løsningen settes nå i serieproduksjon for å styre samtlige 288 elektrolyseceller i anlegget på Karmøy. –Vi er meget fornøyde og stolte av å ha fått denne tilliten hos Hydro til å levere ny styring til deres elektrolyseceller. Ved å benytte kjent

teknologi skal vi skape en fleksibel løsning for Hydro, både når det gjelder den daglige driften av anlegget og mulighetene til å videreutvikle teknologien, sier Håkon Langdal, leder ved Goodtech Projects & Service’ Oslo-kontor. Elektroskap og styringer Leveransen utgjør totalt 288 elektroskap med motorstyringer og 288 automasjonsskap med PLS- og HMI-panel for

styring av hver enkelt celle. Systemet vil overvåkes/styres av et toppsystem som blant annet skal samle inn data, vise alarmer/status for hele fabrikken og kommunisere

med Hydros ERP-system. Kontrakten inngås av Goodtech Projects & Services AS, og innbefatter også leveranser fra søsterselskapet Goodtech Products AS. ■

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2,2 milliarder og har ca. 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Kortsluttere - hindrer livsfarlige situasjoner • Garantert kortslutning • Enkel og trygg montering • Går lett inn i kabelen • Ivaretar personsikkerheten • Hindrer livsfarlige situasjoner • God merking av kabelende Beslag og hylse som slutter og forsegler kabelende mot vanninntrenging i en rask og enkel operasjon. Den viktigste funksjonen er kortslutningen som hindrer at livsfarlige situasjoner oppstår.

Stansefabrikken Products AS Tel: +47 45 86 59 35 • Fax: +47 67 11 34 51 • E-post: post@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

15


”Hilde og Ivar”

Trefall på kraftlinjer hovedgrunn til strømutfall Rundt 194 000 kunder mistet strømmen under de to uværene ”Hilde og Ivar”. Dette kommer fram i rapporter som NVE har samlet inn fra de mest berørte selskapene. –Vi ser på hva vi kan gjøre for å unngå at så mange mister strømmen i fremtiden. Samfunnet er i økende grad sårbart, og avhengig av sikker strømforsyning. Det er derfor viktig å investere i vedlikehold og smart skogrydding langs kraftledningene, og å videreutvikle kraftforsyningsberedskapen, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Tall NVE har hentet inn fra Kraftforsyningens beredskapsor16 • Volt 2-2014

ganisasjon (KBO), viser at rundt 83.000 strømkunder i Trøndelag og Helgeland mistet strømmen på grunn av ekstremværet ”Hilde”. Rundt 55.000 kunder var fortsatt uten strøm over en time etter avbruddet. Ivar Det påfølgende ekstremværet ”Ivar” rammet både Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. Totalt rundt 111.000 kunder

var uten strøm i korte eller lengre perioder. –Det er uheldig at så mange mistet strømmen på grunn av Hilde og Ivar, men nettselskapene gjorde en formidabel innsats. De mobiliserte raskt og ordnet opp etter at ekstremværet hadde rammet kraftnettene, sier Sanderud. Være t­ ilgjengelig Sanderud understreker videre at det er viktig å ha nok personell

og materiell tilgjengelig til sikker og effektiv gjenoppretting, også ved omfattende hendelser. Samtidig er god informasjonsberedskap og krisekommunikasjon viktig, dette er noe NVE vil ha oppmerksomhet på framover. NVE har publisert en erfaringsrapport etter ekstremværet Hilde (16. - 17. november 2013). En erfaringsrapport etter ekstremværet Ivar (12. - 13. desember) vil bli publisert i løpet av kort tid. ■


Sylindrisk stålmast for 1-22kV - et solid alternativ til tre og kompositt

• Styrke • Levetid • Miljøpåvirkning • Vekt • Klatring • Innfestninger • Jording • Fundamentering

www.bberntsen.no +47 32 10 97 70

Tel 61 26 22 00 www.owren.no post@owren.no

SKANDINAVIAS STØRSTE PRODUSENT AV FORDELINGSTRANSFORMATORER.

TRANSFOMATORER OG NETTSTASJONER FOR DE STØRSTE OPPGAVENE

MØRE TRAFO AS N-6230 Sykkylven Tel. +47 70 24 61 00. www.moretrafo.no 4•9,;9(-6(:

WWW.MOREDESIGNTEAM.NO

VI LEVERER TRANSFORMATORER FRA 10 kVA TIL 4000 kVA

MER AV DET SOM TELLER 17


Melbye Skandinavia Norge AS

Ambisiøse mål for 2014 og 2015 I følge grossister og EFO tall så er markedet flatt, eller litt tilbake fra 2012, – men vi gjorde et bra år i 2013 med god vekst som vi er godt fornøyd med og har ambisiøse mål for 2014 og tiden fremover, sier salgsdirektør Morten Bakken i Melbye Skandinavia Norge AS. Endringer og forsterkninger i salgsorganisasjonen. –Vi har fra første januar i år gjort om litt på vår organisering i vårt salgsteam. Fra å være tre separate avdelinger har vi nå valgt å samle alle våre selgere i en felles salgsavdeling. Alt salg i Melbye Skandinavia Norge styres nå administrativt av salgsdirektør Morten Bakken som har med seg to operative og dyktige salgssjefer i sin stab. Dette betyr at vi får bedre effekt av våre totalt 17 selgere som vil jobbe med salg av hele Melbyes produktsortiment, dvs energi, fibernett og brønner/kanalisasjon. Det er viktig å presisere at vi vil fortsatt opprettholde vår spisskompetanse innen de forskjellige fagområder. Endringen gjør vi for å kunne møte kundene våre enda bedre, og at vi kan se mulighetene der

de er, sier Laila Mikalsen, markedssjef i Melbye. Vi ser i tillegg behov for å ansette flere selgere med spesialkompetanse innen fiberområdet, og vi er i disse dager i ferd med å signere kontrakter med to nye medarbeidere. Forsterkninger i produktavdelingen Vi satser ikke bare på salgsavdelingen, vi øker også bemanningen vår på produktsiden. Bertil Hegge, som kommer fra NTE og er godt kjent innen linjenett og prosjektering, er ansatt som produktsjef med hovedansvar for linjenett. Vi har stor tro på fortsatt god vekst på transmisjonsprosjekter og vi vet at det kommer mange prosjekter framover. Det er bare å kunne prise oss slik at vi får

prosjektene, for det er tøff konkurranse sier Bakken. Det er noen utenlandske aktører på banen også, og de sparker fra seg. Og dessverre dukker det alltid opp noen mindre seriøse aktører i bransjen. Ofte har de noen produkter og løsninger som ikke alltid er beregnet for et tøft nordisk klima, med tanke på islast, bruddlast og slike ting som vi her oppe i nord er opptatt av. Det er forskjell på å bygge en linje i nord-Norge kontra i sør-Europa eller Asia. Og vi ser at en komposittisolator ikke alltid er en komposittisolator. Det er nok dessverre mange som blir overrasket når de begynner å analysere kompositten, hvordan staven inne i isolatoren er og hvor godt isolatoren er beskyttet mot f. eks vanngjennomtrengning. –Så vi har alle en jobb å gjøre, men stort sett har vi mest med

seriøse aktører å gjøre, sier salgsdirektøren i Melbye. Nytt agentur fra OMAC Vi har nå kjøpt firmaet ELI Produkter AS som i de senere årene blant annet har solgt mye utstyr innen linje-og kabelvinsjer, trommelstativer, trinser og taljer med mer fra italienske OMAC. Åke Tidemann og Eivind Helland i ELI Produkter ønsket å trappe ned arbeidet med disse produktene, og med dette oppkjøpet får vi forsterket vår produktportefølje. Og det passer godt inn ettersom vi er opptatt av å være en komplett systemleverandør, sier Bakken. ELI Produkter vil være konsulenter for oss i en tid fremover og det setter vi stor pris på avslutter en optimistisk Bakken. ■

Vi gjorde et bra år i 2013 med god vekst som vi er godt fornøyd med og har ambisiøse mål for 2014, sier markedssjef Laila Mikalsen og salgsdirektør Morten Bakken i Melbye Skandinavia AS.

18 • Volt 2-2014


«En komplett sjøreise»

OSL-NWS14-02

5 gode grunner til å velge 2-døgns KonferanseCruise mellom Oslo og Kiel

T I TES ES

T!

KonferanseCruise

B

OSLO – KIEL

1. Unik kombinasjon av faglig og sosialt 2. Møterom med havutsikt 3. Underholdning i særklasse 4. Herlige matopplevelser 5. Du holder deltagerne samlet Velkommen om bord!

colorline.no/konferanse | 815 00 860


Kjøper verdens lengste Kontrakt med MIRA IKS på og overføringsanlegg dypeste sjøkabel Sweco Norge har inngått kontrakt med det nye renseanlegget Midtre Romerike Avløpsselskap IKS BKK Nett harAS inngått kontrakt med kabelleverandøren Nexans om utvikling, produksjon og installa(MIRA om et overføringsanlegg for kV avløp frasjøkabel. kommunene Gjerdrum sjon av IKS) verdens lengste og dypeste 420 PEX Kontrakten harog enSørum. verdi på 675 millioner kroner. Prosjektet strekker seg fra det tets fremdrift er ivaretatt ved at Den nær 30 kilometer lange PEX sjøkabelen vil krysse Hjeltefjorden og Lurefjorden i Hordaland, og blir en sentral del av den nye kraftledningen som skal bygges fra Mongstad til Kollsnes. Sjøkabelen vil på det dypeste ligge på 390 meter i Hjeltefjorden. –Kombinasjonen av type kabel, lengde og dybde gjør dette prosjektet unikt i verdenssammenheng. Vi er trygg på at leverandøren vi har valgt har den erfaring og kunnskap som skal til for at vi lykkes, sier Thor André Berg, adm. direktør i BKK Nett. Ikke olje PEX-isolasjon har de senere årene tatt mer og mer over for oljetrykkskabler når det bygges

kabelanlegg på høye spenningsnivå. Kablene er lettere å installere og utgjør ingen utslippsfare i driftsperioden slik eldre oljekabler gjør. Fram til nå er det bare to tilsvarende sjøkabelanlegg i verden som har benyttet denne type teknologi for så høy spenning som 420 kV. Den lengste til nå ligger i ytre Oslofjord og er på 13,7 km. BKK vil nå legge en PEX kabel i Hjeltefjorden på ca. 20 kilometer, og en i Lurefjorden på ca. 10 kilometer, totalt ca. 30 kilometer. Skreddersydd –Nexans er svært tilfreds med å få samarbeide med BKK om å styrke strømforsyningen til bergenserne og innbyggerne i kommunene i nærområdet.

eksisterende renseanlegget på Gjerdrum kommune, og til Nexanskommune, er i dag helthvor i front Sørum det på nyeå skreddersy ogligge leggepåunderanlegget skal Tangen. sjøiske kabler tilpasset ulike farvann, lengder og havdypelver over Miljøtiltak for belastede heledags verden. av årsakene til Per datoEn slippes all at vi har kunnet opparbeide en avløpsvann fra renseanlegget i slik spesiellkommune kompetanse vår Gjerdrum ut ier Leira, nesten 100 år lange og alt avløpsvann frahistorie Frogneri åi tilføre strøm til Norges befolkSørum kommune slippes via ning langs en kystAvløpsselskap med mange Nedre Romerike fjorder. Det er derfor ekstra vil ut i Nitelva. Dette prosjektet tilfredsstillende å få denne medføre at alt avløp fra kontrakten i vårt hjemmemarkommunene Gjerdrum og ked, siervilKjetil Sørum ledesHovland, til MIRA IKS, divisjonsdirektør med Glomma somSubmarine mottager. High rensing Voltage ii MIRA Nexans. Etter sitt prosessanlegg, vil renset Halden avløpsvann føres ut i Glomma. Nexans og Dette vilskal væreprodusere et vesentlig installere hittilbelastede er miljøtiltakdet forsom allerede verdens lengste og Nitelva. dypeste 420 elver som Leira og kV XLPE kabelanlegg. Kablene Miljøtiltaket er i henhold til EUs skal produseresfor vedvann. Nexans’ rammedirektiv –Vi vet at elvene i området allerede er belastet grunn av En av årsakene til at vi harpå kunnet utslipp avenavløpsvann fra er opparbeide slik spesiell kompetanse kommunene. Derfor er det vår nesten 100 år lange historie i å tilføre strøm tilmed Norgesetbefolkning langs en kyst viktig slikt miljøtiltak medsier mange fjorder. Det er derfor ekstra nå, Snorre Lægran, tilfredsstillende å få denne i divisjonsdirektør forkontrakten vann, plan vårtsamferdsel hjemmemarked, sier Kjetil Hovland, og i Sweco. divisjonsdirektør Submarine High Voltage i Nexans.

Passerer både kvikkleirer og kulturminner Overføringsanleggets strekning vil gå gjennom jordbrukslandskap og tettbebyggelse. Den vil Nexans skal produsere og installere det som krysse flere fylkesveier, E6, hittil er verdens lengste og dypeste 420 kV hovedbanen, XLPE kabelanlegg.Gardermobanen, Kablene skal produseres samt Leirasjøkabelfabrikk og flere mindre ved Nexans’ i Halden, mens selskapets egetstrekningen kabelleggingsskipvil C/S bekker. Langs Nexans Skagerrak skal både installere kablene. den også passere kvikkleire og kulturminner. Prosjek-

Sweco har opprettet flere prosjektkontorer. sjøkabelfabrikk i Halden, mens –Sweco har opprettet selskapets eget kabelleggingsprosjektkontorer på Lillestrøm, skip C/S Nexans Skagerrakfor skalå i Gøteborg og i Stockholm installere kablene. Kontrakten ivareta fremdriften. Der vil det har varighetsom på fire år. sitteen personell vil jobbe direkte på dette prosjektet, sier Trygge Lægran.forsyningen Sammen med den planlagte –Nå som traseen snart blir kraftledningen somåskal bygges klar vil vi begynne ta kontakt fra til grunneierne Modalen slik medMongstad de berørte danner Kollsnes at vi kanledningen foreta de fra siste til Mongstad på en traseen ring som justeringene ogvil inngå bidra til å trygge forsyningen til grunneieravtaler. Håpet er at vi innbyggere, og til kan begynnenæringsliv på gravingen industri i og rundt Bergen. høsten/vinteren 2014, sier Ringen vil også gi plassTone til ny prosjektleder i MIRA, G. kraftproduksjon det i dag Helland. Det nyesom renseanlegget ikke kapasitet til i nettet. MidreerRomerrike Avløpsselskap Den kraftledningen fra IKS skalnye i henhold til kontrakMongstad til Kollsnes skal2016. etter ten ferdigstilles 1. januar planen være i drift ved utgangen Sweco har også kontrakt på av 2017. ■ og adkomstvei til byggeledelse det nye avløpsrenseanlegget. Bærekraftig regionsutvikling Sweco har også kontrakt med Ullensaker kommune på transportsystemet fra det nye Hurdalsjøen vannverk til Rutholen ved Gardermoen. De aktuelle områdene for ledningsføringen består til dels av landskapsvernområder og områder med mange kulturminner. Sweco er gjennom disse prosjektene sentral rådgiver for vann og avløp på Romerike, og er med på en bærekraftig utvikling av denne regionen. ■ Sweco er et av Norges ledende rådgiverselskap som tilbyr tverrfaglige rådgivningstjenester innen teknikk, og miljø. Sweco i Norge har rundt 1200 ansatte og 30 kontorsteder etterspredt planen gi hele en årlig over landet. energiproduksjon påhar 4,7en Sweco-konsernet GWh. Søker planlegger sterk posisjon i Norden, en minstevannføring, omsetning på 7,2ogmrd. SEK kraftverket og 9000planlegges ansatte i 12 land. tilknyttet detgjennomfører lokale distribusFor tiden jonsnettet via en 300 Sweco oppdrag i ca.m80lang land jordkabel. ■ i verden. rundt om

Konsesjon til Hennaelva i Halsa NVE har innvilget konsesjon til Hennaelva i Halsa kommune. Hennaelva kraftverk ligger i Hennaelva, som renner ut i Arasvikfjorden i Halsa

kommune. Kraftverket vil utnytte et fall på 170 meter mellom inntak på kote 175 og kraftstasjon på kote 5. Vannveien blir 1,9 km lang, og skal graves ned på hele strekningen. For adkomst til kraftverk og inntak skal

eksisterende veier brukes, i tillegg til ca. 200 meter ny vei. Middelvannføringen ved –Vi vet at elvene i området allerede inntaket er 0,55 m3/s og erdet belastet grunnen av maksimal utslipp av avløpsvann er søktpå om fra kommunene. Derfor er det viktig med slukeevne på 1,4 m3/s. et slikt miljøtiltak nå, sier Snorre Lægran, Kraftverket vil ha en installert divisjonsdirektør for vann, plan og samferdsel effekt på 1,95 skal i Sweco sammen medMW, Tone G.og Helland, prosjektleder i MIRA.

20 • Volt 2-2014

21


TSLI

Et vanntett alternativ

Flammehemmende og halogenfri Draka Norsk Kabels nye TSLI er ditt sikre valg. Kabelen er halogenfri, flammehemmende og selvslukkende. Videre har kabelen minimal røykutvikling ved brann. Dette kan redusere skader på både liv og eiendom om en ulykke skulle inn-

treffe. Kabelen kan forlegges i rør og i bakken, og den er aksielt og radielt vanntett. Dette er akkurat hva du trenger når kravene er høye. For mer informasjon; www.prysmiangroup.no


22 • Volt 2-2014


Alstom Renewable Norway AS

Forsiktige optimister –Vi er forsiktige optimister, sier Nils Ottesen i Alstom Renewable Norway AS. Prosjektene våre går bra og vi leverer positive resultater. Det er ingen gullgruve vi arbeider i, men vi mener vi har en modell som skal sørge for at vi vil håndtere dette på en bærekraftig måte i årene framover. Akkurat nå holder vi på å utvide vår servicebase i Lier som ligger rett utenfor Oslo hvor vi flytter inn i større lokaler etter å ha utvidet vårt eksisterende servicelokale. Dette gjør vi for å kunne drive litt mer verkstedsbaserte tjenester samt reparasjonsarbeider på eksisterende utstyr, spesielt på generatorer siden med tanke på overhaling av poler og arbeider på generatorlagre og generatortopper. Slik overhaling krever litt verkstedareal. Tidligere har vi ofte brukt underleverandører til dette, men vi ser at det er penger å spare og logistikken i prosjektene blir veldig mye bedre. Samtidig som arbeidet blir utført der våre montører har hjemmebase, du får en bedre kontinuitet og det at vi kan følge produktet hele veien. Og det blir lettere for våre prosjektledere og ingeniører å komme ned til Lier for å besiktige utstyret istedenfor at de ofte måtte reise lange veier. Vi ser for oss en forsiktig vekst av ansatte og bygger sakte opp litt mer fokus på turbinaktiviteter. Vi har jo tradisjonelt vært sterke på generatorer og skal fortsatt være det, men vi prøver å vokse noe og da på turbinsiden. Der mangler vi egne ressurser ute på anlegg så der har vi knyttet til oss to nye ansatte i år. Control Balance and Plant Control Balance and Plant er et produktområde vi vokser på og vi har tegnet første kontrakt med Statkraft om det første Smart Controll anlegget. Statkraft har startet et program hvor de skal fornye et sted mellom 40 og 50 kraftstasjoner som igjen er delt opp i pakker og vi fikk den første pakken hvor vi skal levere to komplette nye kontrollanlegg

med lokalstyring, vern og alt det som er av elektrisk utstyr inne i kraftstasjonen. Det vil si hele styringssystemet inne i kraftverket med lokal strømforsyning og alt det som naturlig hører med. –Dette blir relativt store prosjekter fordi det er så mange delsystemer involvert. Vi har utviklet et nytt system som vi kaller for Smart Control som er et Alstom basert system som bygger på standard industrikomponenter og er skreddersydd for kraftverk. Og det første Smart Controll anlegget har vi solgt inn til Iveland. Det vi tidligere har solgt inn mot vannkraftbransjen i Norge og internasjonalt har vært basert på generelle industrisystemer - samme som Alstom har brukt inn mot varmekraftverk og kjernekraftverk og det har vært litt i det groveste laget for hva et kraftverk har behov av. Nå har vi et system som er mer tilpasset, og med det er vi mer konkurransedyktige på pris. Og det er det vi nå har solgt til Statkraft i første omgang, som det første systemet solgt i Norge. –Nå holder vi på med tilbud nummer to til Statkraft som skal leveres i mars måned. Vi har ansatt to personer til som skal arbeide i Control Balance and Plant avdelingen slik at vi har kapasitet på det som kommer framover av prosjekter. Gamle digitale systemer Foruten alle anleggene som Statkraft planlegger å skifte ut er det sikkert like mange anlegg fra andre kraftprodusenter. Det ser ut til å være et generasjonsskifte hvor gammel teknologi må skiftes ut til nye digitale systemer. Delvis er det gamle analoge kontrollanlegg som har levd i 30 til 40 år, amtidig som 23


VINN EN iPAD Registrer deg på www.gravograph.no/ipad og du er med i trekningen av en eksklusiv iPad 32Gb Wi­Fi inngravert med ditt navn.

NETTHANDEL HELE DØGNET Vi er en foretrukket leverandør fordi vi leverer raskt og korrekt. Våre kunder trenger skiltemner raskt for å unngå forsinkelser på kritiske leveranser. Ferdige skilt eller hele plater? Med vår nye kappekalkulator kan du raskt og enkelt designe skiltemnene du trenger og bestille for omgående levering. Dersom du ikke har maskin som skjærer ut og kantfreser skiltene, gjør vi jobben for deg.

Materialer som holder Gravograph har levert UV-bestandige og solide skiltmaterialer siden 60-tallet. Vi vet hva som tåler tidens tann og vi hjelper deg med å finne riktig skiltmateriale til akkurat den jobben du holder på med.

Priser du merkejobber? “Gravograph har en imponerende Prisen på skiltemner finner du ut ved å nettløsning. God produktinformasjon bruke kalkulatoren på nettet. Hvis du og en webshop som vi bruker dag­ produserer skilt og merking for andre, –Vi har nettopp satt i drift det siste aggregatet i Kaggefoss. Det er et typisk oppgraderingsprosjekt hvor EB Produksjon har oppgradert Kaggefoss kraftverk og Mykstufoss kraftverk på til sammen fem lig for bestilling av varer.” kan du Tilgiprosjektet pris videre til nye dinstatorer kunde umid- maskiner aggregater. har vi levert i eksisterende - en typisk oppgraderingsjobb som det er en del av for tiden, sier Nils Ottesen i Alstom Renewable Norway AS. Asbjørn Bakken, Stjørdal. delbart, enten det er natt eller helg. Det er åpenbart at flere kunder prosjektet har vi levert nye de digitale systemene som ble Rekruttere synes dette er en interessant statorer i eksisterende maskiner levert for 15 til 20 år siden har –Vi sitter på Skøyen og beveger løsning for å unngå den lange - en typisk oppgraderingsjobb kortere levetid og ofte er du deg en tre-fire hundre meter stoppen hvor alternative ville som det er en del av for tiden. sammensatt av ulike systemer og så er vi på det som var det være å gå inn i det gamle Prosjektet har vi gjennomført på programvarer som gjør at det gamle NEBB-området hvor det og bytte ut maskineriet. budsjett og overholdt tidsplanen, kan bytte utå velgeanlegget på det meste arbeidet et par Hosvære ossvanskelig er det åenkelt mellom forskjellige former for finansiering. Det er en prosess som ofte kan ta og tilbakemeldingene er positive. enkeltelementer. Bare tenk deg tusen mennesker og hvor vi Leasing med er en finansiere produksjonsutstyr på.i det videre ettmåte år elleråmer og hvor man Det hjelper oss problemet å fåhensiktsmessig tak i en PC produserte alt. Vi satt på mister produksjon i perioden. arbeidet, sier Ottesen. som kan kjøre gamle Windows kontoret og tegnet alt av Hvor skal pengene dine være? utgiftsføring Det man da Direkte heller gjør er at man og skattefradrag plattformer fordi de nye PCene i generatorer og kontrollanlegg. nyttleasing kraftverk ved du Kvalitet dag ikke kjører de gamle driftskapitalbygger et helt Tegningene ble sendt med Hvorfor skal bedriftens Ved mottar en regning pr. siden av det gamle og når det plattformene, og da må vi ut for intern post rundt omkring i Å holde kostnadene nede uten at bindes opp i varig produksjonsutstyr? måned som utgiftsføres direkte. Ingen nye kraftverket er oppe å går så å finne en ny gammel PC for å verkstedet og produsert lokalt det går på akkord med kvaliteten eiendeler stopper manaktivering det gamle,av eller lar kunne kjøre gamle Windows her. Så det er litt av en revolueri regnskapet en utfordringervi har i Er penger gratis? det gamle stånødvendig. som et reserveanplattformer. Så det er god grunn sjon bransjen har vært igjennom bransjen. Vi bruker Skattefradraget får du umid- lavkostlevetil troofte at utskiftingshastigheten de siste 30 årene. Bransjen randører, men er bevisst på slike prosjekter, Vi åfår spørsmål om leasing er legg. ‘dyrt’.Vi ser noen delbart. på tidligere digitale systemer vil kvaliteten. Det betyr at kvaliteten samtidig tror vi at det vil bli består nå av store internasjonale Svaret er nei! Leasing er ikke dyrt, men bli noe høyere i tiden framover. selskaper som produserer alt av utløst en del nye oppgraderinger som kommer fra et lavkostland Velg solide partnere har normalt en noe høyere rente enn utstyr til kraftbransjen utenfor i forbindelseFremtidsrettet med grønne drift skal være like god som kvaliteten Norge. Det derfor fraog et høykostland. har Gammelt og nyttfordi sikkerheten forsertifikater. Litt Gravograph Norge ASerog DnBviktig NORfor f.eks. boliglån, For ulikt deg hvordan som ønsker nytt konkurranse-Alstom bransjen vår åi ivareta kapasitet til å til drive flereog verksteder eier har sam –Det virker som det skjerMen mye rentenkunden Finans arbeidet mangeden år om lånegiveren er lavere. på kas-har dyktig utstyr enhver tid, samtidigsom vi selv kompetansen vi har så vi ikke igjennom prosjektene. Samtidig rundt omkring i verden som for med grønne sertifikater fram til å tilby kunderopp den mest fleksibleav sakreditt i banken til litt gjengjeldsom være ønskersom en ønsker trygg og aktør iinnenfor helt avhengige vi ser kunder å seriøs eksempel Brasil, India og Kina.våre ender 2020, samtidig som kan det er finansieringogi høyere. Dersom du harNye kapital i bank finansiering i ryggen, er utenlandsk kompetanse forsterke anlegget for å være i DetGravoLease er verksteder som erog konkurransedyktige nybygging av kraftverk. teknologi for å vedlikeholde stand til å taen effekttopper sommåte jeg å designet og produksblir fulgt oppbransjen. med kraftverk med gammelt vann, eller verdipapirer, taper du avkastningen meget god finansiere kraftverkene våre. tror vil bli mer og mer aktuelt i samme systemer med tanke på hvis vi kan bruke det uttrykket. dersom anvender med disse midlenetiden til åframover. jonsutstyr på. Ellers så ser vi jo at vi i likhet kvalitet som vi har i våre Uten nyedu naturinngrep Vi gir deg både handlefrihet og trygghet! investere i maskiner utstyr. med resten av bransjen er på vei europeiske og nord-amerikanske store dammer og veier,og hvor inn i en fase hvor det er et verksteder. Samtidig prøver vi å konsesjonstiden ikke er for Kaggefoss generasjonsskifte som finner være ekstra nøye på å følge opp krevende. Ta f. eks Iveland hvor –Vi har nettopp satt i drift det sted. 30 prosent av alle ansatte i prosessen for å være helt sikre på vi skrev kontrakt med Agder siste aggregatet i Kaggefoss. Det bransjen er over 58 år og som kommer 63 • 3036 Energi på leveranse av turbin, er etGravograph typisk oppgraderingsproNorge AS at • kvaliteten Kobbervikdalen Drammen nærmer seg raskt pensjonsalder, derifra er bra. Stort sett går det generator og kontrollanlegg til sjekt hvor EB Produksjon har Telefon: 67 17 bra, 82men 00av•ogTelefaks: så vi 01 har et stort behov for å til har vi 67 17 82 nye Iveland. Ett nytt kraftverk oppgradert Kaggefoss kraftverk utfordringer som vi løser på best som bygges ved siden av det og Mykstufoss kraftverk på tilE-post: post@gravograph.no rekruttere i tiden framover, avslutter en forsiktig optimist. ■ mulig måte. gamle uten nye naturinngrep. sammen fem aggregater. Til

LEASING ELLER KJØP?

24 • Volt 2-2014

GRAVOnytt 2011-01 VOLT.indd 1-2

www.gravograph.no

G


GRAVOnytt Nyheter og tilbud fra Gravograph Norge AS

Mars 2014

KRAV OM VARIG MERKING AV ELEKTRO­ INSTALLASJONER Varig merking med graverte skilt er i de fleste tilfeller et udiskutabelt krav når man leverer elektroinstallasjoner. Med varig merking menes graverte skilt i plast eller metall som festes mekanisk til underlaget. Merking basert på tosidig tape eller annen selv­ klebende merking anses ikke som varig. • Merkingens stykkpris blir lavere enn selvklebende merker • Anleggene du leverer får et profesjonelt preg • Kunden får opplevelsen av høy kvalitet på leveransen • Grafiske fremstillinger som flytskjema graveres rett fra tegning (DWG, PDF, DXF m. fl.) • Merkingen utføres raskt og uten feil • Data fra prosjektering benyttes via fletting til gravering (MS Excel, ASCII m. fl.) • Feilsøking, retting og ombygginger blir enklere med god merking

Vår kunnskap og høye produktkvalitet gir våre kunder best lønnsomhet i bransjen!

LEVERANDØR TIL ELEKTROBRANSJEN I OVER 50 ÅR Gravograph har levert graveringsmaskiner til tavlebyggere, e-verk, elektroentreprenører og skipselektrikere siden 1960. Vi leverer komplette løsninger for varig merking og våre maskiner og programvare leveres riktig utstyrt og konfigurert fra begynnelsen. Vi garanterer rask implementering og god opplæring, en forutsetning for at utstyrets kapasitet utnyttes best mulig. Gravograph har utviklet moderne markedsledende produkter spesielt for elektrobransjen som du finner i denne brosjyren. Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig graveringsprat. Morten Steen, daglig leder

VINN

EN iPAD Se siste side

www.gravograph.no 22.02.11 22.55


M20 – KOMPAKT MASKIN FOR ELEKTROMERKING • Graveringsareal 100 x100 mm, tar liten plass og støyer lite • PC-styrt modell med Windows-program på norsk • Graverer skilt i plastmateriale med seriegraveringsfunksjon • Populære symboler som jordingstegn, CE-merke osv.

M20 1.190,pr. mnd.

IS400 – KRAFTIG MASKIN FOR PLAST OG METALL • Graveringsareal 305 x 210 mm, kraftig aksedrift • PC-styrt modell med Windows-program på norsk • Graverer skilt i plast og metall, også rustfritt- og syrefast stål • Seriegraveringsfunksjon med datafletting og automatisk utskjæring • Populære symboler som jordingstegn, CE-merke osv. • Unik Point-and-shoot funksjon utnytter graveringsmaterialet

IS400 2.890,pr. mnd.

Installasjon, opplæring og serviceavtale er med i prisen www.gravograph.no GRAVOnytt 2011-01 VOLT.indd 3-4


LS100 EX – LASERMERKING I TOPPKLASSE • CO2-laser med 30, 40, 60 eller 80 watt effekt • Graveringsareal 610 x 305 mm • PC-styrt modell med Windowsprogram på norsk • Merker på skilt i plast, aluminium og stål (med laserspray) • Seriegraveringsfunksjon med datafletting og automatisk utskjæring • Unik Point-and-shoot funksjon utnytter graveringsmaterialet

LS100 EX 3.290,pr. mnd.

IS900 – MARKEDSLEDER FOR STORE SERIER • Graveringsareal 635 x 432 mm med høydeføler • PC-styrt modell med Windows-program på norsk • Graverer skilt i plast, aluminium og messing • Seriegraveringsfunksjon med datafletting og automatisk utskjæring • Langplateprogram for gravering av større skilt enn graveringsarealet • Populære symboler som jordingstegn, CE-merke osv. • Unik Point-and-shoot funksjon utnytter graveringsmaterialet

IS900 4.090,pr. mnd.

Installasjon, opplæring og serviceavtale er med i prisen www.gravograph.no 22.02.11 22.55


VINN EN iPAD Registrer deg på www.gravograph.no/ipad og du er med i trekningen av en eksklusiv iPad 32Gb Wi­Fi inngravert med ditt navn.

NETTHANDEL HELE DØGNET Vi er en foretrukket leverandør fordi vi leverer raskt og korrekt. Våre kunder trenger skiltemner raskt for å unngå forsinkelser på kritiske leveranser. Ferdige skilt eller hele plater? Med vår nye kappekalkulator kan du raskt og enkelt designe skiltemnene du trenger og bestille for omgående levering. Dersom du ikke har maskin som skjærer ut og kantfreser skiltene, gjør vi jobben for deg.

Materialer som holder Gravograph har levert UV-bestandige og solide skiltmaterialer siden 60-tallet. Vi vet hva som tåler tidens tann og vi hjelper deg med å finne riktig skiltmateriale til akkurat den jobben du holder på med.

Priser du merkejobber? Prisen på skiltemner finner du ut ved å bruke kalkulatoren på nettet. Hvis du produserer skilt og merking for andre, kan du gi pris videre til din kunde umiddelbart, enten det er natt eller helg.

“Gravograph har en imponerende nettløsning. God produktinformasjon og en webshop som vi bruker dag­ lig for bestilling av varer.” Asbjørn Bakken, Stjørdal.

LEASING ELLER KJØP? Hos oss er det enkelt å velge mellom forskjellige former for finansiering. Leasing er en hensiktsmessig måte å finansiere produksjonsutstyr på. Hvor skal pengene dine være? Hvorfor skal bedriftens driftskapital bindes opp i varig produksjonsutstyr? Er penger gratis? Vi får ofte spørsmål om leasing er ‘dyrt’. Svaret er nei! Leasing er ikke dyrt, men har normalt en noe høyere rente enn f.eks. boliglån, fordi sikkerheten for lånegiveren er lavere. Men renten på kassakreditt i banken kan til gjengjeld være høyere. Dersom du har kapital i bank eller verdipapirer, taper du avkastningen dersom du anvender disse midlene til å investere i maskiner og utstyr.

Direkte utgiftsføring og skattefradrag Ved leasing mottar du en regning pr. måned som utgiftsføres direkte. Ingen aktivering av eiendeler i regnskapet er nødvendig. Skattefradraget får du umiddelbart. Fremtidsrettet drift For deg som ønsker nytt og konkurransedyktig utstyr til enhver tid, og samtidig ønsker en trygg og seriøs aktør innenfor finansiering i ryggen, er GravoLease en meget god måte å finansiere produksjonsutstyr på.

Velg solide partnere Gravograph Norge AS og DnB NOR Finans har samarbeidet i mange år om å tilby våre kunder den mest fleksible og konkurransedyktige finansiering i bransjen. Vi gir deg både handlefrihet og trygghet!

Gravograph Norge AS • Kobbervikdalen 63 • 3036 Drammen Telefon: 67 17 82 00 • Telefaks: 67 17 82 01 E-post: post@gravograph.no www.gravograph.no GRAVOnytt 2011-01 VOLT.indd 1-2

G


GRAVOnytt

Overtar Notodden-selskapet Siv.ing. E. Løkja Sweco overtar selskapet Siv.ing E. Løkja med virkning fra 1. januar 2014. Selskapet holder til på Notodden og har fire ansatte; to sivilingeniører, en ingeniør, og en DAK-operatør.

KRAV OM VARIG MERKING AV ELEKTRO­ INSTALLASJONER

prosjektadministrasjon/ bygge­ledelse. Markedet deres er Telemark, særlig østre del, men også i vestfylket. De jobber også mot Kongsberg og Drammen, så vel som Oslo. Sweco kjenner firmaet svært godt fra felles prosjekter gjennom mange år.

i et lite firma. –Ved å bli en del av Sweco vil Løkja få større muligheter til å utvikle kontoret videre. Dette kan dreie seg om økt kapasitet innen eksisterende fagfelt, men vi er heller ikke fremmede for å bemanne dette kontoret opp med supplerende kompetanse, sier Bjarne Nenseter. Større utviklingsmuligheter Kontoret skal i sin helhet –For Løkja AS er det viktig å være en satellitt under Seljordknytte seg opp mot en større kontoret, og organisatorisk være aktør, som både har spiss- og Varig merking med graverte skilt er i de fleste tilfeller et udiskutabelt krav når man tilknyttet Sweco Seljord, men tverrfaglig kompetanse innenfor med tilhørighet byggfaget, samt å kunne tilby Fra venstre ser vi, Rune Løkja, Torkild Mosebø, daglig leder (Løkja), Bjarne Nenseter, regionleder leverer elektroinstallasjoner. Med varig merking menes graverte skilt i plast eller metallpå Notodden. Sweco, Jan Inge Kvamme (Løkja) og Eilev Løkja. (Løkja). –Sweco Seljord har ansatte fra flerfaglige rådgivningstjenester. Notodden, og ikke minst Bø, det viktigtape med tilgang som festes mekanisk til underlaget. Merking basertVidere på ertosidig eller annen selv­ som vil kunne jobbe på til nytte også hos oss. De har en til systemer for kvalitetssikring, –Dette er et strategisk valg for klebende anses stor ikkekundeportefølje, som varig.opparbei- miljø etc., sier Torkild Mosebø, Notodden når dette er hensiktsoss, som vil gi merking oss økt kompedet gjennom mange år, og et daglig leder i Løkja. Både offenttanse og kapasitet, sier Bjarne messig. Vi tror vi vil få en fin svært godt rennommé. Nenseter, regionleder i Sweco lig og privat sektor krever i dag dynamikk mellom Swecos • Merkingens stykkpris blir lavere enn Seljord. Løkja har lang erfaring Løkja har i en årrekke operert svært mye innenfor dette kontorer i Porsgrunn, Seljord, selv klebende for merker med prosjektering totalensom rådgivende ingeniører Notodden og Oslo etter dette, området, noe som det kan være treprenører, noe som kommer innenfor byggteknikk og avslutter Nenseter. ■ vanskelig å imøtekomme fullt ut

80

• Anleggene du leverer får et profesjonelt preg

200

• Kunden får opplevelsen av høy kvalitet på leveransen

Utendørs Skillebrytere fra 52 kV

• Grafiske fremstillinger som flytskjema graveres rett fra tegning (DWG, PDF, DXF m. fl.) • Merkingen utføres raskt og uten feil Innendørs og utendørs måletransformatorer fra ARTECHE

• Data fra prosjektering benyttes via fletting til gravering (MS Excel, ASCII m. fl.) • Feilsøking, retting og ombygginger blir enklere med god merking

Greepage distance 2370 mm.

Linea de fuga : i bransjen! Vår kunnskap og høye produktkvalitet gir våre kunder best lønnsomhet

2370 mm. Krafttransformatorer

Low voltage oltage current transformer ormer 0,72K 0,72Kv

90

LEVERANDØR TIL ELEKTROBRANSJEN I OVER 50 ÅR

2330

de Baja Tensión . 0,72KV

opp til 500 MVA og 420 kV

300

Transformador ansformador de intensidad ansf

M12

18

Toma tang. Toma tang S Tang S tap

Vi garanterer rask implementering og god opplæring, en forutsetning for at utstyrets kapasitet utnyttes best mulig. Gravograph har Ø108 utviklet moderne markedsledende produkter spesielt for elektroEnergia AS Postboks 265, 3901 Porsgrunn bransjen som du finner i denne brosjyren. Ta gjerne kontakt med Tlf: 35 55 93 18 Fax: oss 35 for 55 en 93hyggelig 19 post@energia.no graveringsprat.

Design: Wera

2

Gravograph har levert graveringsmaskiner til tavlebyggere, e-verk, elektroentreprenører og skipselektrikere siden 1960. Vi leverer 230 komplette løsninger for varig merking og våre maskiner og pro150 170 gramvare leveres riktig utstyrt og konfigurert fra begynnelsen.

Morten Steen, daglig leder

www.gravograph.no

900

1280

VINN www.energia.no EN iPAD Se siste side

29

22.02.11 22.55


Et Vestlandsk teknologisamarbeid

På vei til et nytt Scadasys

Stian Kongsvik, Creative Director; Vizrt. Stian demonstrerer teknologimuligheter, Promaps Interactive på konseptuell palttform.

–Vi har i prinsippet grunnrisset til et nytt driftssentralsystem, sier Yngve Aabø i Goodtech AS. Det er ikke der vi er nå, men det er dit vi kanskje kan nå, og da snakker vi om et helt annet nivå enn de driftssentralene som finnes i dag. Fordi vi kan bruke dagens teknologi, det vil si vår og våre samarbeidspartneres teknologi på en helt annen måte enn de som har med seg hele historien tretti år tilbake. –Husker du Norsk data? Og så kom Nebb på Skøyen som leverte NVE Statskraftverkene sitt første driftssentralsystem. Det var et monster av et driftssentralsystem som gjorde en brøkdel av de tingene som ligger i Promaps i dag. Og det beviser at hvis du slipper mye av den gamle historien så kan du gå rett på dagens teknologi, sier Aabø. Release hos Statnett Nå har vi hatt release på Promaps Online hos Statnett der vi offisielt viste Promaps Online for Statnett. Promaps Online er nå installert og Statnett skal sammen med Goodtech teste og fikse eventuelle bugs i systemet før 30 • Volt 2-2014

veien går til nye kunder. Et Vestlandsk teknologisamarbeid er født I tillegg samarbeider vi med StormGeo, Vizrt og CMR om nye produkter vi ønsker å legge inn som et tillegg til Promaps Online. StormGeo skal representere omgivelsene som Promaps Online står i - dette er hvor vi «puster» og påvirkes av omgivelsene fra. Dette samarbeidet er allerede i gang via pågående FoU prosjekt i regi av Regionalt forsknings fond (RFF). Videre er vi i et samarbeid med Vizrt, som er verdensledende grafikk-leverandør. Tanken er at vi skal forene teknologi slik at 3D grafikk gir

Promaps Online «øyner og ører» - det vil si at folkene som skal ut å reparere feilen skal kunne se det samme som operatørene på drift. Da vil operatørene og folkene som skal ut på site se anlegget animert i 3D sammen med 3D animasjon av omliggende terreng før de kommer ut på site. Videre skal vi via mobil teknologi og kameraer gi øyer «live» inn til drift. Sammen med CMR (Christian Michelsens institutt) skal vi utvikle abstrakte 3D nettverk av geografiske 2D nettverk og inkludere teknologien i Promaps. Behovet for dette kommer med en gang en skal vurdere egenskapene til store komplekse nettverk hvert 5

minutt. For å klare og analysere dette må vi visualisere vårt 2D nettverk i en abstrakt 3D struktur hvor risikonivået er med å strekke/trekke sammen nettverket for hver simulering. På denne måten vil en kunne analysere og vurdere enorme mengder dataresultat og forstå innvirkningen med ”ett–blikkpå-skjermen-prinsippet”. Teknologisamarbeidet med Jostein Mælen og Paul Skeie fra StormGeo, Stian Kongsvik og Huy Nguyen fra Vizrt og Ove Daae Lampe og Daniel Patel fra CMR sammen med Goodtech er allerede godt i gang, sier Arne Brufladt Svendsen. Promaps Risikoanalyse Probability Methods Applied to


ystem med Promaps Online

Arne Brufladt Svendsen fra Goodtech, Stian Konsgsvik og Huy Nguyen fra Vizrt.

Power Systems (Promaps) er det eneste tilgjengelige verktøyet som er utviklet for tekniskøkonomiske beregninger i store og komplekse kraftsystemer. Systemet benytter en metode som kombinerer lastflytanalyse basert på en transportmodell sammen med nyutviklet sannsynlighetsteori, og beregner sannsynligheten for feiltilstander i kraftnettet og den økonomiske konsekvensen av disse. Sannsynlighetsberegninger Som en av lederne i BKK hadde Yngve Aabø sett behovet for en metode som kunne beregne sannsynlighet for svikt på sekundærutstyr samt se innvirkningen av dette på kraftsystemet. Det var et faktum at uønskede funksjoner i sekundærutstyr forårsaket mange utfall, men man visste bare ikke hvor stor denne risikoen var. En diplomoppgave ble derfor formulert.

I år 2000 gikk NTNU-studenten Arne Brufladt Svendsen i gang med diplomoppgaven. Det ble raskt klart at pålitelighetsmetoden man ønsket å bruke for å beskrive sekundær- og primærutstyret måtte basere seg på den såkalte Markov-modellen. Denne var ifølge faglitteraturen glimrende til å beskrive detaljert tilstandsrommet til en komponent. Metoden hadde dessverre også en velkjent begrensning. Den egnet seg bare til små systemer da antall tilstander øker eksponentielt med størrelsen på systemet. Løste Markovgåten Kybernetiker og matematiker Tørris Digernes kom inn som veileder sammen med Yngve Aabø underveis i diplomoppgaven, og de ønsket å se om det var mulig å komme rundt Markov-begrensningen. En kveld i sauefjøset slo det Tørris Digernes at kanskje han kunne forsøke å benytte en matematisk

metode som han selv benyttet i sin diplomoppgave 30 år tidligere i en kombinasjon for å løse problemet. Kombinasjonen var en perfekt match og et over 100 år gammelt problem var løst. Den nye matematiske metoden ble inkludert i Marvin Raudsand sin lærebok i systempålitelighet ”System Reliability Theory; Models, Statistical Methods and Applications” fra 2004. Læreboken er i dag den som er mest benyttet i pålitelighetsanalyse og den benyttes på universiteter i hele verden. Den nye matematiske metoden er pensum på MIT i USA. Online simulator Troll Power med Arne Brufladt Svendsen, Yngve Aabø og Claudio Hernandez ble startet i 2004. Metoden ble til Promaps i samarbeid med Tørris Digernes fra MathConsult. Gjennom kundeprosjekter i inn- og

utland ble Promaps utviklet, og i 2009 ble FoU-løpet med Statnett for alvor startet. Jan Ove Gjerde og Stig Løvlund fra Statnett hadde et klart definert behov: ”Vi vil at dere utvikler en online simulator for driften og planlegging av driften”. Statnett slo fast at dersom dette ble oppnådd ville dette forandre måten kraftsystem driftes på. I 2010 ble Troll Power kjøpt opp av Goodtech AS, som hadde kompetanse og ressurser som var helt nødvendig for å ta de siste stegene med Promaps i samarbeid med FoU-miljøet til Statnett. Etter 4 års intens utvikling ser vi nå verdens første online risikosimulator av kraftsystem i drift. Online risikoberegning 25. oktober i fjor hadde Goodtech release på verdens første online risiko simulator av kraftsystem hos Statnett. Simuleringsverktøyet Promaps Online er en pilot som er 31


 rne Brufladt Svendsen og Yngve Aabø fra A Goodtech.

”Scrablet” versjon Promaps Online som står hos Statnett i dag.

32 • Volt 2-2014

installert hos Statnett og tilkoblet driftssentralen og mottar live data hvert 10 minutt. Piloten som skal testes ut har til hensikt å kunne beregne risiko for de kommende 12 timene gjennom planlegging av driften og online i driften. Dette skal muliggjøre for netteier å gjøre proaktive tiltak i nettet før noe har skjedd, i motsetning til i dag hvor reaktive handlinger (tiltak gjøres

som følge at noe har skjedd) er normen. Dette representerer allerede et paradigmeskifte i drift av kraftsystem. I risikosimulatoren ligger en avansert pålitelighetsmodell av alle komponenter og strukturer, og sammen med flytmodellen kan forventet effektleveranse-pålitelighet i kraftsystemet beregnes. Real time værdata Ved å inkludere real time

værdata og prognoser for de kommende timene/døgnene kan risiko for utfall settes direkte i sammenheng med prognosert vær. Dette åpner for helt nye muligheter og detaljeringsgraden i risikobergningen økes betraktelig. I dag benyttes gjennomsnittverdier av forventet utfall per komponent. Det vil si at utfall som skyldes vær ligger innbakt i frekvens for utfall. Med værpåvirkning på hver komponent som er eksponert så vil beregningen gå fra gjennomsnittverdier til høyoppløste verdier. Dette vil si at i godt vær vil risikonivået bli lavere enn beregnet i dag. I dårlig vær vil risikonivået bli høyere enn i dag. Goodtech Power sammen med StormGeo er i gang med tilpasning slik at Promaps Online som simulerer kraftsystemet i Norge hvert 10. minutt nå skal bli i stand til å inkludere real time værpåvirkning. Siden oppdatert modell av kraftsystemet er på plass og mottar data, er det enkelt å anvende modellen andre steder i verdikjeden. Vi tenker da på reinvestering, investering, vedlikeholdsplanlegging og beredskap. Det er fortsatt det samme kraftsystemet som vurderes, men med forskjellige tidspunkt og belastningsgrader.


Dette muliggjør at en netteier kan fatte beslutninger i hele verdikjeden vurdert med hvilken risiko dette har for systemet. Sentrale spørsmål kan nå besvares I drift og planlegging av drift vil operatørene vurdere risiko likt, handlinger som vedlikehold kan simuleres i forkant og vurderinger over hvilken risiko systemet løper når vedlikehold gjøres. Dersom risikoen er for høy kan arbeidet utsettes slik at et utfall ikke rammer 50 000 husstander i det tidsrommet de skal på jobb, forteller Svendsen. Andre spørsmål Hvilken investering er mest riktig når sannsynligheten for utfall og konsekvens legges til grunn? På hvilket tidspunkt bør en evt. investering komme? Når (i hvilket år) er forventede avbruddskostnader så høye at en utbygning kan forsvares? Hvor skal beredskap settes inn og når? Hvor og når skal vedlikehold iverksettes? Dette er spørsmål som metodikken bak Promaps Online kan være med på å besvare hvor sannsynlighet for

svikt og konsekvens av dette tas med. Ved å inkludere real time værpåvirkning inn i pålitelighetsmodellene som beregner sannsynlighet for svikt og konsekvens av svikt gir dette helt nye muligheter til å optimalisere drift og planlegging av drift. Veien videre –Vi tror at fremtidens teknologi blir avansert, men lett. Den vil være plug and play, den er scalerbar og enkel og visuelt er den en drøm. Hva om vi forteller at metoden vi benytter for online beregning av store komplekse kraftsystem, er generell, med påtrykk i greiner og akkumulering i noder og at denne metoden kan anvendes i alle transportsystemer av denne typen? Gasstransport, oljetransport, informasjonsteknologisystem, vare- transport system, veitransportsystem og togtransportsystem. Hva om vi kunne koble alle disse systemene sammen i en simulator og overvåke en nasjons risikonivå som funksjon av belastning hvert 10 ende minutt? avslutter en stolt Svendsen. ■

Goodtech Power Goodtech Power fra Bergen Har sammen med Statnett utviklet Promaps Online, verdens første online risiko simulator av nasjonale kraftsystem. Goodtech er et norsk-svenskt teknologikonsern. Har ambisjon om å bli ledende på beslutningsstøtte innenfor sanntids risk management og sanntids beslutningstøtte innenfor olje og gass via PDP(prosess data portal) StormGeo StormGeo fra Bergen er en global leverandør av vær- og ’asset management risk’-tjenester til næringer som offshore, skipsfart, fornybar energi og media. Med fokus på hvilken innvirkning vær har på kundens anlegg. StormGeo er verdensledende når det gjelder beslutningsstøtte til vær-sensitive operasjoner innen skipsfart og offshore Vizrt Vizrt er et Bergensbasert softwareselskap som tilbyr en ny visjon for produksjon og distribusjon av innhold. Våre løsninger inkluderer sanntids 3D-grafikk, sports analyse- og asset management verktøy for kringkastingsindustrien - interaktive og virtuelle løsninger, kart, vær, videoredigering og komposisjonsverktøy. Vizrt har nå kunder i mer enn 100 land over hele verden. Vizrt produkter brukes av verdens ledende kringkastere, inkludert: TV 2, NRK, CNN, CBS, Fox, BBC, BSkyB, Al Jazeera, ITN, ZDF, Star TV, Network 18, TV i dag, CCTV, og NHK. Christian Michelsens institutt (CMR) Anerkjent forskningsinstitutt. Ledende kompetanse på 3D visualisering av komplekse nettverk. Lang erfaring fra ide til produktifisering. CMR har som mål å utføre industriell forskning og utvikling i samarbeid med kommersielle aktører i næringslivet.

Vi har bredde, spisskompetanse og ikke minst energi som skaper resultater. Vi kaller det Energized Engineering– du får det hos Rejlers. rejlers.no

33


25 år med spennings­ kvalitet og relevern De fleste nettselskapene i Norge har ett eller flere av våre instrumenter og løsninger innenfor måling av spenningskvalitet, sier daglig leder Svein Weideborg i CEE Energiteknikk AS. Nye forskrifter I 2005 kom Norges Vassdrags og Elektrisitetsvesen (NVE) med nye forskrifter om leveringskvalitet (FoL). Vi var på rett sted til rett tid da disse forskriftene kom. Våre løsninger og systemer ble levert over hele landet og nesten alle nettselskapene har instrumenter og løsninger fra oss på dette området. Instrumentene og løsningene er typisk installert i trafostasjoner rundt omkring. Det heter seg det at alle nettselskaper skal ha minst ett målepunkt, og minimum ett målepunkt i hvert karakteristiske nett. De alle minste nettselskapene har ett instrument mens de store har 10 til 20 instrumenter installert.

Vi ser også at flere og flere kunder nå blir mer opptatt av lysbuevern i forbindelse ved å få en rask utkobling ved feil. Det har ikke vært så veldig fokus på det tidligere, men vi ser nå at det blir mer og mer fokus på det. Særlig gjelder dette i industrien, sier Svein Weideborg i CEE Energiteknikk AS.

Da vi startet opp i 1989 var relevern hovedaktiviteten vår. Vi var eid av franske CEE, derav en del av firmanavnet vårt. Vi hadde mange leveranser spesielt til oljeplattformene i Nordsjøen, så der er det installert mange CEE vern, spesielt fra den tiden

det ble bygget store oljeplattformer på 1980 og 90 tallet. I 2000 gikk moderselskapet vårt konkurs, og vi kjøpte da det norske selskapet. Så fra 2000 har vi stått på egne bein, og hatt en positiv utvikling siden den gang.

Relevern I tillegg til det har vi klart å følge med på utviklingen av relevern i og med at vi har det Finske merket VAMP. Det er moderne digitale vernløsninger som gjør at vi har hatt bra med leveranser. Vi er spesielt sterkt inne på Gullfaks feltet hvor det monteres nye vern. Vi har også levert relevern til en rekke gamle trafostasjoner som moderniseres med nye vern og gjerne ny fjernkontroll. Vi har etter hvert fått god erfaring med bl.a. IEC 61850 kommunikasjonsprotokoll.

Lysbuevern Vi ser også at flere og flere kunder nå blir mer opptatt av lysbuevern i forbindelse ved å få en rask utkobling ved feil. Det har ikke vært så veldig fokus på det tidligere, men vi ser nå at det blir mer og mer fokus på det. Særlig gjelder dette i industrien. Spesielt offshore er det sterkt fokus på å beskytte personell. For å få ned PPE klassen installeres det lysbuevern for å få en rask utkobling. Her kommer våre lysbuevern fra VAMP inn og vi leverer fortsatt mye til offshore selskapene ute i Nordsjøen. Måling av spenningskvalitet Dette blir mer og mer aktuelt, bl.a. fordi mye av dagens moderne utstyr som installeres er mer følsomt for forstyrrelser enn tidligere, og at en del av dagens utstyr også forårsaker mer forstyrrelser enn tidligere. Her opplever vi en økning i oppdragsmengden, både i form av salg av instrumenter og i form av måleoppdrag. Ser lyst på framtiden Med seks ansatte og økt oppdragsmengde, ser vi lyst på framtiden, avslutter 25-års jubilanten. ■

Konsesjon til Vesle Kjela kraftverk Vesle Kjela kraftverk inngår som nytt ledd i Tokke-systemet som ble bygget ut på 1960-tallet. Systemet har i alt åtte kraftverk og en samlet årsproduksjon på 4,3 TWh. NVE har gitt Statkraft konsesjon til å bygge Vesle Kjela kraftverk i Vinje kommune i Telemark. Statkraft ønsker å utnytte en større del av energipotensialet som finnes i Tokke-Vinje-vassdraget og søkte konsesjon for å 34 • Volt 2-2014

bygge ut Vesle Kjela kraftverk med inntak i det eksisterende reguleringsmagasinet (Store) Kjelavatnet. Vesle Kjela kraftverk har en beregnet årsproduksjon på cirka 25 GWh.

I vedtaket har NVE lagt vekt på at en utbygging vil gi en viss ny årlig fornybar og regulerbar energiproduksjon, og dermed gi en bedre utnytting av et vassdrag som allerede er regulert.

Kraftstasjonen skal bygges inne i fjellet nordøst for dagens tappeluke ved Kjelavatnet og det skal installeres en Francisturbin på ca. 5MW. ■­


w HMI/SCADA

zenon Energy Edition Brukervennlig, sikker og i forkant av internasjonale standarder.

Sikkerhet, standarder, fleksibilitet automatisering i energibransjen stiller høye krav til HMI/SCADA-løsningene. zenon Energy Edition er utstyrt for alle automatiseringsoppgaver for kraftverk og transformatorstasjoner, kraftdistribusjon og vindparker. Les mer på www.beijer.no

Mjørud as er en teknologibedrift beliggende i 20.000 m2, moderne lokaler i Rudskogen Næringspark. Bedriften har prosjekt- og engineering / produktutviklingsavdeling, samt eget mekanisk verksted. Vi har pr. 2014 100 årsverk i bedriften. I tillegg til egne ansatte, har bedriften et solid nettverk av samarbeidspartnere og leverandører

Mjørud AS’ kjernevirksomhet er innenfor miljøutstyr for offshore- og landbaserte gassturbinapplikasjoner med varmegjennvinningsenheter basert på væske og damp. Vi utfører design, engineering, fabrikasjon, testing og installasjon hos kunde. Våre typiske kunder er norske og utenlandske energiselskaper. Mjørud as har en rekke egne produkter som leveres worldwide.

www.mjorud.no

Scandic Energy AS er et datterselskap av Mjørud AS og innehar kompetanse innen vannkraftindustrien. Selskapet er under videre oppbygging og er et reelt alternativ til etablerte aktører i dette marked. Leveransene vil være både til nymarked og rehabilitering av vannvei, turbin og generatorer.

www.scandic-energy.no 35


Millioner å spare på smart jordfeilovervåking Jordfeil har lenge vært et problem i det norske el-nettet – både for forbrukere og nettselskap. Derfor har smartmålerleverandøren Aidon utviklet et system som automatisk finner og lokaliserer jordfeil. Derfor har Aidon nå utviklet smarte energimålere for det norske markedet som inneholder kontinuerlig måling av jordfeil og som kan sende direkte varsel og lokaliseringsinformasjon til nettselskapet når de inntreffer. Den integrerte jordfeilovervåkingen er utviklet og testet i samråd med SINTEF.

–Vi har satt opp kalkyler som viser at nettselskapene kan redusere kostnadene de i dag har til jordfeilleting med 90 prosent, noe som utgjør en betydelig effektivisering i driften av nettet, sier adm direktør, Thor-Erik Næss i Aidon.

Når det oppstår jordfeil i det elektriske anlegget, kan dette være til bry både for deg og naboene, og i noen tilfeller fører det til reell fare. For nettselskapene er det først og fremst kostbart. De må sende ut letemannskaper som ofte bruker timer eller dager på å lokalisere feilen. Det problemet vil nå kunne løses – så snart smarte strømmålere (AMS) med jordfeilovervåking er installert rundt i norske hjem. Dette vil bety store besparelser for nettselskapene, og vil øke sikkerheten for deg som forbruker. Spesielt problem i Norge –Problemet med jordfeil i fordelingsnettet er spesielt stort i Norge, fordi vi har en annen type fordelingsnett enn de fleste andre land. Ifølge gjeldende lovgivning må jordfeil når de oppstår utbedres eller kobles ut snarest mulig og senest innen 4 uker. Dette er krevende å overholde dersom man ikke har systemer som kan overvåke dette kontinuerlig, sier administrerende direktør, Thor-Erik Næss. 36 • Volt 2-2014

Lønnsomt sammen med smarte målere Egne beregninger viser at smart jordfeilovervåking effektiviserer nettdriften betraktelig og vil på den måten også sikre tilførselen av strøm til forbrukerne på en bedre måte. –Vi har satt opp kalkyler som viser at nettselskapene kan redusere kostnadene de i dag har til jordfeilleting med 90 prosent, noe som utgjør en betydelig effektivisering i driften av nettet. Dersom man etablerer jordfeilovervåking sammen med innføringen av AMS, vil ekstra-

kostnaden for denne funksjonaliteten være innspart i løpet av ett til halvannet år, sier Næss, som også minner om at integrert jordfeilmåling i måleren er kostnadsbesparende i både anskaffelse og montasje sammenlignet med ekstern jordfeilmåling. Bekrefter besparelser Et samarbeidsprosjekt mellom kunnskapssenteret REN og Haugaland Kraft viser at det er over 6 millioner kroner å spare på smart og sikker jordfeilovervåking. At det er store penger å spare på sikker jordfeilovervåking bekrefter beregningene gjort av kunnskapssenteret REN i samarbeid med kraftselskapet Haugaland Kraft. Datagrunnlaget er hentet fra sistnevnte, som har totalt 2 151 nettstasjoner. Store besparelser I perioden 2007 til 2011 ble det

r­ apportert totalt 1 062 jordfeil på 188 av disse stasjonene. I samarbeidsprosjektet har de gjort noen økonomiske betraktninger knyttet til de innrapporterte jordfeilene. Ut ifra en beregning om at hver jordfeil koster 2 mann 4 timer å finne ut av, beregnes kostnaden per jordfeil til å være 8x650kr = 5 200 NOK. Det vil si at jordfeilene har kostet Haugaland Kraft 5,5 MNOK (5 200x1062) i den perioden det er målt (20072011). Dersom man hadde investert i sikker jordfeilovervåking på de stasjonene med flest feil (5 feil eller flere), viser beregningene gjennomført av samarbeidspartnerne at den totale besparelsen for Haugaland Kraft over de neste 20 årene vil ligge på 6,6 MNOK. Selve investeringen og administrasjonskostnadene er tatt med i beregningen. ■


Wire & Tube i Düsseldorf Fra 7. – 11. april 2014 er det igjen duket for Wire & Tube i Messe Düsseldorf. 2 500 utstillere vil presentere sine innovasjoner fra ledninger, kabler og rør i messehallene og et absolutt must for aktørene i bransjen . Wire sektoren var blant de som ble rammet hardt av finanskrisen på slutten av det siste tiåret, men den økonomiske oppgangen er tilbake og produksjonen er igjen i full fart. Og her er energi -og telekom sektoren viktig for industrien. Wire Mer enn 73.000 besøkende fra over 100 land var innom Düsseldorf under siste Wire & Tube messe i 2012. Totalt 38 500 besøkende deltok for å få informasjon om de nyeste innovasjoner i wire og kabelbransjen. –Vi forventer at Wire 2014 vil fortsette sin positive utvikling som verdens ledende industri -plattformen i 2014, sier Friedrich-Georg Kehrer, direktør for Messe Düsseldorf. Tradisjonelt er fagfolk fra wire og kabel industrien representert i store

tall. Imidlertid viser det seg at representanter fra mange andre sektorer også drar nytte av Wire, blant annet fra bilindustrien, jern, stål og elektro-og elektronikkindustrien. Tube Med 1 179 utstillere i 2012 representerer dette en åtte -dobling siden 1988. Også her er det en høy andel av internasjonale utstillere med 70 %. Messen for Tube med 34600 besøkende representerte en økning på 2 600 fra 2010. Tube 2014 vil fokusere på råvarer, rør og tilbehør, samt maskiner for rør produksjon. Andre viktige temaer er måling og kontroll teknologi, så vel som spesialområder som test engineering, profiler og maskiner . Process engineering verktøy og hjelpeprosessteknologimaterialer. Besøkende til messen vil være, elektro-og elektronikkindustrien,

samt bygging , handel, håndverk og tjenester sektorer.Og en sterk

kontingent fra logistikk, miljø, onshore/offshore olje og gass. ■

Da er det bare å ønske velkommen til Wire & Tube 2014, sier Friedrich-Georg Kehrer, direktør ved Messe Düsseldorg og Janicke Hverven som er den norske representanten for Messe Düsseldorf.

Kunnskap gir energi VEO er ekspert på energibransjen, med lang erfaring i produksjonsprosesser. Som en uavhengig leverandør, kan vi i fellesskap velge den mest optimale løsningen for kundens behov. Informasjon om kraftgenerering, transmisjon/distribusjon og prosessindustri finnes på: www.veo.no

Vaasa Engineering AS • Postboks 557 • 1327 Lysaker • Tel. +47 91 670 699 • www.veo.no 37


Ny kraftproduksjon i 2013 I 2013 ble det gitt endelig tillatelse i OED, fylkeskommune eller NVE til 140 kraftprosjekter med en samlet forventet årsproduksjon på 5,3 TWh. Dette er færre saker enn i 2012 men det utgjør nesten 1,7 TWh mer i mulig ny kraftproduksjon.

38 • Volt 2-2014


Vannkraftprosjektene utgjør brorparten i antall saker mens vindkraftsakene har den største andelen målt i estimert produksjon. I fjerde kvartal ble det gitt endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til 3 vindkraft- og 39 vannkraftverk tilsvarende en estimert produksjon på 470 GWh. I fjerde kvartal ble det gitt endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til 3 vindkraft- og 39 vannkraftverk tilsvarende en estimert produksjon på 470 GWh. Det ble gitt endelig tillatelse til 128 vannkraftverk med en samlet produksjon på 1,5TWh i 2013. 12 vindkraftverk med en samlet forventet kraftproduksjon på 3,8 TWh fikk endelig tillatelse i 2013. I tillegg til tall på endelige tillatelser og avslag viser den kvartalsvise rapporten at kraftverk med en forventet samlet produksjon på 1,2 TWh ble satt i drift i fjor, hvorav 406 GWh i fjerde kvartal.

1,6 TWh ny produksjon er under bygging ved utgangen av 2013. Det er registrert byggeaktivitet ved 54 prosjekter hvorav noen er større opprustings- og utvidelsesprosjekter og mange små vannkraftverk. Til sammen er det nå nesten 1,5 TWh ny vannkraftproduksjon som er under bygging. Det er byggeaktivitet ved ett vindkraftverk.

Det ble foreslått å prioritere 103 vassdrag, hvorav 50 ble gitt høy prioritet. Rapporten gir et godt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet i vannregionene og senere behandling av konkrete revisjonssaker. Arbeidet har imidlertid lagt beslag på betydelige ressurser i NVE og har påvirket kapasiteten til å konsesjonsbehandle nye, større vannkraftsaker i 2013.

Rapporten I mai 2012 fikk NVE og Miljødirektoratet i oppdrag å gå gjennom konsesjonsvilkårene for omtrent 400 eksisterende vassdragskonsesjoner som er reviderbare fram mot 2022. Formålet med gjennomgangen var å få en nasjonal oversikt over hva som kan oppnås av miljøforbedringer gjennom revisjoner i de kommende årene, og en prioritering ut fra hvor gevinstene ved miljøforbedring antas å overstige redusert kraftproduksjon.

Byggeaktivitet Målt i forventet energiproduksjon ble det ferdigstilt over dobbelt så mye vannkraft som vindkraft i 2013. Totalt ble det innrapportert til NVE idriftsettelse ved 31 vannkraftverk og 1 vindkraftverk, i tillegg til opprusting og utvidelse av 15 vannkraftverk. Disse tiltakene kan til sammen forventes å produsere om lag 1,2 TWh. Ved utgangen av 2013 er midlere årsproduksjon for utbygd vannkraft 131,4 TWh (30 959 MW) og rundt 2,2 TWh (802 MW) for vindkraft.

Idriftsatt I fjerde kvartal er det registrert satt i drift ti nye små kraftverk med en samlet årsproduksjon på 168 GWh. Eiriksdal kraftverk på 80 MW ble satt idrift i november 2013 og inngår som et opprustings- og utvidelsesprosjekt i Høyangeranlegget. Prosjektet erstatter to kraftverk samt avlaster det største kraftverket Høyanger K5A. Det var ved årsskiftet byggeaktivitet ved ett vindkraftprosjekt og 53 vannkraftprosjekter tilsvarende 1,6 TWh, noe høyere enn ved årsskiftet 2012 (1,4 TWh). Vindkraftverket Raggovidda i Berlevåg kommune i Finnmark har en ramme på 200 MW, men det er foreløpig kun første byggetrinn på 45 MW som er igangsatt. Første byggetrinn har planlagt ferdigstillelse senhøstes i 2014 med en estimert årsproduksjon på 122 GWh. ■

39


Byggegrop ny jernbane, foto: Hilde Lillejord.

Jernbaneverkets handlings­ program er fastsatt Jernbaneverkets Handlingsprogram 2014-2023 er nå fastsatt etter å ha vært på høring. Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023. –Vi gleder oss over det store engasjementet, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Det er oppslutning om hovedprioriteringene, men mange uttaler ønske om å fremskynde prosjekter, samtidig som behov for mer midler til vedlikehold og fornyelse blir påpekt. –Dersom det kommer bevilgninger ut over de rammene som er varslet i første fireårs-periode, ønsker vi å prioritere mer til vedlikehold og legge til rette for at flere tog kan settes i trafikk i og rundt de store byene. Vi bør ta enda bedre vare på og utnytte det 40 • Volt 2-2014

jernbanenettet vi har og som så mange er avhengige av hver eneste dag, sier Elisabeth Enger. De viktigste satsingene En rekke store jernbaneutbygginger er nå i gang, og flere vil bli startet opp i inneværende tiårsperiode. InterCity-utbyggingen er den desidert største satsingen i NTP-perioden. Sammenhengende dobbeltspor skal stå ferdig til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad (Seut) innen 2024, og videre utbygging til Lillehammer, Skien og Halden

innen 2030. Utbyggingen er godt i gang, og i dag pågår arbeid på strekningene Holm-Nykirke (ferdig 2016) og Farriseidet-Porsgrunn (ferdig 2018) på Vestfoldbanen og Minnesund-Kleverud på Dovrebanen (ferdig 2015). InterCity-utbyggingen vil føre til betydelig kortere reisetid på strekningene og gi økt kapasitet som muligjør halvtimes-frekvens på InterCity-togene. Planleggingen av Ringeriksbanen vil pågå fra første del av planperioden og inngå som en fjerde InterCitystrekning.

Stor-Oslo Follobanen gir kortere reisetid mellom Ski og Oslo, samt frigjør gamle Østfoldbanen fra Ski til Oslo til flere avganger for lokaltog på en presset og folkerik lokalstrekning. Drammensområdet Planlegging av dobbeltspor på deler av strekningen DrammenHokksund med sikte på å doble frekvensen. Bergensområdet Den viktige lokaltogstrekningen Bergen-Arna får dobbeltspor med mulighet for


strekningen Stavanger - Nærbø. Det gir plass til flere passasjerer i rushtiden på en banestrekning i sterk vekst. Det blir planlegging av dobbeltspor på strekningen. Trøndelag Elektrifisering av Trønderbanen og dobbeltspor Hell-Værnes gir kortere reisetid og mer miljøvennlig transport mellom Steinkjer og Trondheim.

–Dersom det kommer bevilgninger ut over de rammene som er varslet i første fireårs-periode, ønsker vi å prioritere mer til vedlikehold og legge til rette for at flere tog kan settes i trafikk i og rundt de store byene, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger, foto: Hilde Lillejord.

hyppigere avganger for lokaltogene (Arna-Bergen hvert kvarter) og bedre kapasitet til gods- og øvrige persontog. Stavangerområdet Plattformforlengelser vil gjøre det mulig med doble togsett på

Narvik Ofotbanen er en viktig forsyningslinje mellom Nord-Norge og Sør-Norge gjennom Sverige og for utskiping av svensk jernmalm. Nye og forlengede kryssingsspor gir økt kapasitet for å dekke den økende etterspørselen på banen. ERTMS En ny, felleseuropeisk standard for digitale signalanlegg skal tas i bruk i Norge. ERTMS vil bidra til økt kapasitet på jernbanestrekningene og mer effektiv trafikkavvikling. Systemet gir også enda bedre mulighet for kundene til å følge togenes bevegelse i sanntid enn

i dag. Det er satt av seks milliarder kroner til nye signalanlegg i tiårs-perioden. Bedre tilbud Ny grunnrute fra desember 2014 gir flere avganger og lengre togsett for flere seter i lokaltrafikken inn mot StorOslo. Dette krever investeringer i anlegg for vending og parkering av tog, samt lengre plattformer på en rekke stasjoner. Disse investeringene fullføres i aller første del av perioden. Det blir lagt opp til doble togsett på alle pendellinjer som trafikkerer de store knutepunktene mellom Lillestrøm-Oslo S-Asker. Kommunikasjonssystemer Jernbanens kommunikasjonsteknologi og trafikkstyringssystemer oppgraderes gjennom flere nødvendige tiltak som til sammen bidrar til færre forsinkelser og innstillinger. Bedre teknologi i trafikkstyringen og mer robuste baner som gir færre innstilte tog og bedre punktlighet i rushtiden. Flere stasjoner oppgraderes og får bedre tilgjengelighet.

Godstrafikken Nødvendig fornyelse av Alnabru godsterminal vil starte opp. Det blir beredskapsløsninger i tilfelle stengte banestrekninger: Omlastningsterminaler underveis, ekstra diesellok og alternative godsruter i beredskap. Mot slutten av tiårsperioden vil tiltak på Alnabru, lengre kryssingsspor og mer banestrøm gi en økning i godskapasiteten på mellom 20 og 50 prosent. Generelt vil det satses på å gjøre banestrekningene mer robuste mot klimapåvirkning. Omprioriteringer etter høringsrunden Brannsikring i Oslotunnelen I løpet av høringsperioden er det gjennom analyser fremkommet behov for ytterligere brannsikring i Oslotunnelen. Dette vil Jernbaneverket prioritere i første planperiode og omfatter blant annet en ny evakueringsvei med en kostnadsramme i størrelsesorden 130-150 mill. kr. ■

41


Hymatek med stor ­kontrakt for Statkraft Hymatek Controls AS har inngått kontrakt med Statkraft Energi AS for utskifting av et større antall turbinregulatorer. Kontrakten omfatter leveranse av elektronisk turbinregulator og oljetrykksanlegg. I første omgang gjelder kontrakten leveranse av 13 aggregater, men kontrakten åpner for en utvidelse til totalt 33. Dette er dermed det største samlekjøpet av turbinregulatorer Statkraft noen gang har hatt på anbud og den største enkeltkontrakten Hymatek Controls noen gang har vunnet. I «Bundle Buy Project Turbine Governor IV» har Statkraft samlet et stort antall

aggregater. Dette er, som navnet indikerer, fjerde gang Statkraft utlyser en slik samlekontrakt på turbinregulator, av disse har Hymatek vunnet tre. I prosjektet leveres ny elektronisk turbinregulator (HYDROTROL) og nytt 100-140 bars oljetrykksanlegg (GOPS) som erstatning for eksisterende systemer. Prosjektene skal gjennomføres i perioden 2014 til 2018. ■

–Vi er selvsagt glade for å vinne nok en Bundle Buy kontrakt. Dette befester vår posisjon som en ledende aktør innen turbinregulering i Norge. De store samlekjøpene hjelper oss til å bli bedre som leverandør. Vi ser også at også Statkraft oppnår store fordeler med dette, sier salgsleder Kenneth Juul i Hymatek Controls.

Hymatek Controls AS Aktør innen turbinregulering og magnetisering i Norge. Bedriften leverer i hovedsak turbinregulatorer og magnetiseringsutstyr for vannkraftproduksjon. Hymatek har omfattende referanselister fra prosjekter over hele verden. Bedriftens ansatte har lang erfaring og kompetanse innen utvikling, produksjon, idriftsettelse, service av produkter for aggregatregulering.

Ja, vi er nok mer enn normalt opptatt av jobben...

JA!

Vi er nok mer enn normalt opptatt – God morgen, Kjære! av jobben vår.

Vi som jobber i Elteco har ikke bare kompetansen felles, men også den glødende interessen. Vi har elektronikk og automatisering “på hjernen” og synes reléer, instrumenter, givere og sensorer er skikkelig snadder. Som leverandør av verdensledende elektroniske og elektrotekniske produkter og løsninger for styring, kontroll og overvåking, har Elteco hatt markedets tillit gjennom mer enn 40 år. Det er ingen sovepute. Tillit er en ferskvare som må fornyes og styrkes. Vi gjør dette på den tradisjonelle måten: Hver dag går vi på jobben for å gi det beste vi har – til både etablerte og nye kunder. 42 • Volt 2-2014

Gifte annonse.indd 1

Elteco as Floodmyrveien 24, Porsgrunn telefon 35 56 20 70 telefaks 35 56 20 99 firmapost@elteco.no - www.elteco.no

Tung på fag, lett på tå!

18.04.2013 12:32:51


Lurer kobbertyvene Hvert år stjeles det kobber for millioner av kroner i Skandinavia. Det finnes en del produkter på markedet som forsøker å motvirke tyveri, men ingen helhetlig langsiktige løsning. Så lenge verdien på skrapmetall er høy gir dette insentiver til tyveri av kobberprodukter. –Det har vært en del fokus på det og vi ønsker å tilby en løsning på problemet sier, Nils Østnes, daglig leder i Necks Electric AS. Tyvene oppsøker alle steder der høyspentmaster, telemaster og bane- og linjemateriell finnes. De klipper av linen og det er jo farlig i seg selv, men det største problemet er jo at det blir driftsstans når kabel eller line blir klippet. –Vi har hatt Cooperweld i mange år som en ren kobberkledd stålline, men nå har vi kommet med et nytt produkt. En line som ser ut som en kobberline, men som i utgangspunktet er behandlet slik at den får en grå overflate og ikke ser ut som en kobberline, sier Østnes. Camo Copperweld ”Colored Anti.theft Metallic Oxide” (Camo)

jordledning har utseendet som galvanisert stål, men det har en kjerne av stål kledd i svært ledende kobber. Mens kobbersjikt sikrer pålitelig ledningsevne er det også umulig å skille kobber fra stålkjernen, slik at ledningen er nærmest verdiløs for kabel tyver. Fire gode grunner Camo ser ikke ut som kobber. Copperweld har utviklet en prosess for permanent å endre fargen på den blanke ytre kobber laget til en kjedelig, mørk grå, uten at det påvirker ledningsevne eller tilkobling. Det betyr at Camo ser ut som galvanisert stål wire. Camo er magnetisk. En del tyver benytter magnet for å sjekke om det er magnetisk materiale i kabel/line, Copperweld er av stål og derfor magnetisk. De vil da se at

dette ikke har noen verdi å stjele. Camo er vanskelig å kutte, i motsetning til myk, smidig kobber. Camo har nesten ingen skrapverdi. Skulle tyver stjele kabelen uansett, vil de snart finne ut at salgs verdien av produktet ikke er verdt innsatsen. Den vitenskapelig bekreftede metallurgisk bindingen som finnes i Camo`en betyr at kobber ikke kan skilles fra stål og fordi det verdifulle kopper blir skjemt av billig stål, har det praktisk talt ingen skrapverdi. Kvalitet Når man sammenligner kobberkabling og Camo, blir forskjellene tydelige. Kobber har dårlig bruddstyrke og krever ofte opp skalering for å møte strekkfasthets krav. Camo

på den annen side tilbyr høye bruddstyrker, utmerket strekkfasthet og god kapasitet for feilstrøm. Produktet gir også fremragende korrosjonsegenskaper og er 7 - 9 prosent lettere enn kobber, samtidig som de benytter samme tilkoblinger, belegg og isolasjon som kobber. Copperweld pioner bimetall teknologi ved produksjon av første Copper Clad Steel (CCS) i 1915. Det har blitt brukt av verktøy som jordledningen i USA siden 1950-tallet og i dag Copperweld er verdens ledende produsent og den eneste produsent av Copperweld CCS og Copperweld CAMO. Festemateriell Alt av tilkoblinger og festemateriell kan du bruke det same som benyttes til vanlig kobbetråd, –så der blir det ingen endring, avslutter Østnes. ■ Copperweld har utviklet en prosess for permanent å endre fargen på den blanke ytre kobber laget til en kjedelig, mørk grå, uten at det påvirker ledningsevne eller tilkobling, sier Nils Østnes, daglig leder i Necks Electric AS.

43


Samfunnets avhengighet av strøm stiller større krav til robustheten i strømnettet, foto: Emil Løvås, Statnett.

– På mange ledninger gjør vi kun små endringer i mastene. I andre tilfeller må vi bygge nye ledninger for så å rive eksisterende ledning i etterkant. På noen strekninger kan vi erstatte to gamle ledninger med én ny. Eksisterende transformatorstasjoner blir utvidet eller bygget om, sier Torkel Bugten, programdirektør for spenningsoppgradering i Statnett, foto: Statnett.

–Skal vi lykkes med å produsere mer fornybar energi må denne på nett. Fornybar kraft kan ikke alltid produseres der hvor behovet er, vinden blåser ikke nødvendigvis best der hvor forbruket er størst, sier Janne Stene, leder for Bellonas energi- og klimaarbeid, foto: Daniel Sannum Lauten.

44 • Volt 2-2014


Fra 3oo kV til 420 kV –Vi er godt i gang med å fornye gamle anlegg og oppgradere spenningen fra 300 kV til 420 kV. Det vil øke kapasiteten til sentralnettet betraktelig, sier Torkel Bugten, programdirektør for spenningsoppgradering i Statnett. I de neste ti årene skal Statnett ruste opp mer enn 1500 kilometer av sentralnettet for å tåle høyere spenning. I motsetning til nybygging, kan spenningsoppgradering gjennomføres med minimale naturinngrep og uten nye traseer. Spenningsoppgradering betyr å øke mengden energi som kan føres gjennom en ledning og en transformatorstasjon. De senere årene har strømtapet i sentralnettet økt på grunn av stadig større belastning. Strømtapet vil halveres i de ledningene som blir oppgradert. –Vi bruker mer strøm fordi folketallet vokser, spesielt i de store byene. Satsningen på fornybar energi krever mer nett, samtidig som kravet til forsyningssikkerhet blir høyere.

Og strømforbruket øker innen offshore og annen industri, I de neste ti årene skal Statnett ruste opp mer enn 1500 kilometer av sentralnettet for å tåle høyere spenning.

eksisterende ledninger og transformatorstasjoner, samtidig som Statnett skal sørge for at folk har trygg forsyning av strøm. Det krever nøye planlegging.

Nøye planlegging Spenningsoppgraderingen skjer på flere måter, fra enkel utvidelse til total ombygging. –På mange ledninger gjør vi kun små endringer i mastene. I andre tilfeller må vi bygge nye ledninger for så å rive eksisterende ledning i etterkant. På noen strekninger kan vi erstatte to gamle ledninger med én ny. Eksisterende transformatorstasjoner blir utvidet eller bygget om. For å kunne oppgradere eksisterende infrastruktur, er man avhengig av utkoblinger av

Styrke forsyningssikkerheten Samfunnets avhengighet av strøm stiller større krav til robustheten i strømnettet. –Samfunnet blir stadig mer teknisk avansert. Derfor er det helt nødvendig med tiltak for å opprettholde og styrke forsyningssikkerheten, ikke minst med tanke på strømbehovet fremover, sier Torkel Bugten i Statnett. Utbygging av vann- og vindkraft Det er planlagt utbygging av mye ny vannkraft og vindkraft i

Norge frem mot 2020, fra Sørvestlandet og oppover kysten til Finnmark. –Skal vi lykkes med å produsere mer fornybar energi må denne på nett. Fornybar kraft kan ikke alltid produseres der hvor behovet er, vinden blåser ikke nødvendigvis best der hvor forbruket er størst, sier Janne Stene, leder for Bellonas energi- og klimaarbeid. Hun mener fornybarsamfunnet vil stille større krav til nettets evne til å transportere strøm, og Bellona er derfor positive til Statnetts planlagte oppgradering av nettet. De neste ti årene skal Statnett investere mellom 5 og 7 milliarder kroner årlig i sentralnettet. Spenningsoppgraderingen utgjør en stor del av investeringen. ■ 45


Nye produkter

Kompakt og kostnadseffektiv oksygen analysator

Michell Instruments har utvidet sitt program av oksygenanalysatorer med innføringen av den kompakte og kostnadseffektive XZR200, som tilbyr en perfekt kombinasjon av pris og ytelse. Den er i stand til å måle prosentandelen oksygen til bedre enn 1 % av Span (eller 0,5 % O2) med serier av 0-25 % og 0-100 % tilgjengelig. XZR200 er enkel å installere og integrere i eksisterende systemer og blir levert med 4-20 mA, 0-10VDC og som opsjon også leveres med RS232 -utgang. Analysatoren tilbyr fire konfigurasjonsalternativer, med to valg av probelengde og to temperaturområder. Det laveste temperaturområde (opp til 250 °C) er egnet for forholdsvis lave temperaturer som emballasje til mat og drikke, mens det høyere temperaturområde på opp til 400 °C fungerer for forbrenningskontroll - og metallbehandlingsapplikasjoner. Avhengig av programmet, kan XZR200 også konfigureres til å måle i enten 0-25 % eller 0-100 % oksygenkonsentrasjoner. Den første konfigurasjonen gir den høyeste nøyaktighet på 0,5 % O2 i forbrennings prosessområdet. I 0-100 % rekkevidde nøyaktigheten er 1 % O2. En viktig funksjon i XZR200 er en 3,3 V DC logisk utgang som brukes til å overvåke sensoren for diagnostiske formål. Det er en måte å lytte til sensorens ”Heartbeat”, og gjør det mulig for operatøren å kontrollere helsen til sensoren, som gir en advarsel når hvis det er en feil med sensoren. Levetiden av zirconium-dioksyd -sensoren er mellom 1 og 7 år, avhengig av temperatur og type av gass målt. www.ikm.no, tlf. 33 16 57 00 46 • Volt 2-2014

LCP plattform

Rittals LCP plattform for kjøling er utstyrt med den nyeste teknologien for overvåking. Designet på plattformen har også blitt smartere. For et år siden lanserte Rittal den nye serien av LCP (Liquid Cooling Package) plattformen. Nå kommer neste steg i utviklingen. Rittal har nå gått over til CMC III for administrasjon og overvåking. Denne inneholder ny programvare og en ny layout på webgrensesnittet for lettere administrasjon. LCP plattform 2 har nå fått nye front dører i TS-IT utførelse, som er det designet som nå gjelder på Rittals nye serverrack. Strøm- og nettverkstilkobling finnes nå på baksiden av kjøleenheten. Viftemodulene er også nye. Den største fordelen er at den lett går å bytte uten hjelp av verktøy. Plattformen omfatter Rittal LCP rack CW, Rittal LCP Inline CW, Rittal LCP T3 + og Rittal LCP Passive. Samtlige er optimalisert når det gjelder energieffektiviteten og inngår i Rittal ”Blue e” konseptet. Det kan leveres direkte kjøling av et serverskap eller hele rackrader. LCP plattformen gir alle muligheter. www.rittal.no, tlf. 969 02 176 Induktive sensorer

Steutes forretningsdivisjon Extreme tilbyr maskin- og anleggsingeniører en rekke induktive sensorer som er veldig robuste og velegnede for bruk i krevende miljøer. Våre 3-kabels DC-sensorer har PNP-halvlederutgang

(Ingen kontakt). De brytes veldig pålitelig, nesten uavhengige av miljøforholdene. Deres brytningsintervall tillater universal bruk. Bryterstatus vises av en LED. Sensorhusene, i størrelsene M8, M12, M18 og M30, er tilgjengelige i rustfritt stål eller forniklet messing. Kunder kan velge mellom versjoner med kontakter eller kabler, og mellom beskyttelsesklassene IP 67 eller IP 68. Sensorene er tilgjengelige i utgaver som er spesielt tilpasset bruk i ekstreme miljøer – for eksempel særlig lave (ned til -40°C) eller høye (opp til +120°C) temperaturer. Vi har også 2-kabel NAMUR-versjoner godkjente for Ex-soner 0 og 20. For å forenkle integrering av sensorene inn i kontrollsystemet til maskinen eller anlegget er for eksempel reelle sikre bryterforsterkere med ATEXog IECEx-godkjenning tilgjengelige. www.marinsupply.no, tlf. 33 08 33 08

vannlekkasje, sjekk av isolering, kuldebroer og andre temperatur relaterte problemer. E-serien består av fire kameraer, FLIR E4, E5, E6 og E8 med forskjellige detektorstørrelser på henholdsvis 80x60, 120x90, 160x120 eller 320x240 piksler. Kameraene har et nytt og robust design med 2 meter dropptest og en vekt på kun 575 gram. Den patenterte innbygde funksjonen MSX fremhever konturer og tekst i termografibilde. Ta kontakt for en demonstrasjon. FLIR E-serien leveres komplett i en robust koffert med lader, batteri, manualer, kalibreringsbevis og FLIR Tools analyse/ rapport programvare til både Windows, MAC, iOS og Android. www.elma-instruments.no, tlf. 22 10 42 70 Delbare og kompakte ­strømtrafoer

Termografikamera

FLIR E-serien er veldig enkel i bruk. Utviklet til firmaer som ønsker å komme i gang med termografering uten store investeringer. Pek-og-skyt er grunnideen i FLIR E-serien. Kameraene er fullautomatiske uten vanskelige innstillinger. Du peker kameraet mot objektet, trykker på utløseren og bildene lagres i hukommelsen i JPEG format. Filen inneholder alle temperaturdata for etterfølgende analysering i den medfølgende rapport programvaren, som selvfølgelig er på norsk. FLIR E-serien er velegnet til håndverkeren, installatøren og teknikeren, som ønsker å bruke termografi i forbindelse med installasjon, reparasjon og feilsøking på f.eks. varmeanlegg, el-tavler, gulvvarme,

WAGO utvider porteføljen innen strømmåling og lanserer både en serie strømtrafoer som kan deles, og en serie kompakte strømtrafoer med en modulbredde på 17,5mm. Nøyaktighet og fleksiblitet er viktig når energiovervåkning og energisparing skal realiseres. Wago satser på nettopp dette og tilbyr alt fra kontrollsystem til måletrafoklemmer og strømtrafoer. Trafoene er tilpasset for å sette i forkant av 3 fase automatsikringer med en faseavstand på 17,5mm, og nøyaktighetsklasse 1 (1%) De leveres for 35 A og 63A /1A. De nye delbare trafoene er ideelle når man skal inn i eksisterende anlegg. Disse trafoene kan åpnes på begge sider. 855 Serien dekker opptil 1000A på primærsiden og 1A på sekundærsiden. Nøyaktighetsklassen på disse er 0,5. Alle trafoene leveres med fargemer-


Nye produkter

ket kabel og festestrips slik at de er enkle å installere. www.wago.no, tlf. 22 30 94 50 Nytt operatørpanel

krav. Typiske bruksområder er medisin, operasjonssaler, tannlege, laboratorier, farmasøytisk industri, storkjøkken og næringsmiddelindustri. www.mar-el.no, tlf. 35 07 58 41 Ny EtherTRAK-2 modul

Rittal kommer nå med et nytt operatørpanel for produksjonsmiljøer. Den er designet for å kunne anvendes sammen med Rittals nye bærearmsystem CP 40/60/120/180 som tåler en belastning opp til 180 kg. Det nye operatørpanelet er i stålplate med håndtak og erstatter tre tidligere modeller. Kapslingen, kapslingsklasse IP 55, er basert på systemplattformen for Rittals AE-serie med standard pulverlakk i RAL 7035. Det er ni standard størrelser av det nye operatørpanelet i dimensjoner fra 300 x 200 x 155 mm til 600 x 600 x 210 mm (BHD). Installasjon utføres med et enhetlig systemtilbehør. Alle konstruksjonsdetaljer er utformet for høy monteringseffektivitet. En 3 mm aluminium frontplate forenkler hulltagning og utsparinger til for eksempel TFT-skjermer, display og panel-PC. www.rittal.no, tlf. 948 01 801 IP68 tastatur for kritiske miljø

Scana Mar-El AS lanserer SCB (Smart clinical board), nye prisgunstige kvalitetstastatur frå vår tyske samarbeidspartner Indukey. Tastaturet har IP68 beskyttelse og kan vaskes og desinfiseres. Fås med Norsk layout, 86 eller 106 taster m/ integrert touch pad. Kompakt design, komfortabel å bruke, selv med mange timer pr. dag. Designet for bruk i tøffe miljø der vask og desinfisering er et

ALFA GORE-TEX® sikkERhETs FOTTøy Like tøff som det norske kLimaet!

kraftig vernestøvel med komforten fra Alfa’s velrennomerte jaktstøvler. myk spikertramp fullnarvet lær u Gore-tex Cambrelle u multifunksjonssåle Ce klasse: s3 WR. u

Sixnet lanserer en ny, allsidig EtherTRAK-2 modul. Den nye modulen E2-MIX20884-D er ideell for applikasjoner som krever høy tetthet av ulike I/O typer. E2-MIX20884-D har 20 digitale innganger, hvorav 4 kan benyttes som isolerte høyhastighets tellere, 8 digitale utganger, 8 analoge innganger (4-20mA) og 4 analoge utganger (0-20mA, 4-20mA eller 0-5V). Modulen har, som de øvrige EtherTRAK-2 modulene, 2 Ethernetporter med individuelle MAC- og IP-adresser. Dette gir to separate nettverk tilgang til de samme I/O signalene, i anlegg hvor redundans er viktig. En innebygd ringswitch gjør det mulig å koble mange I/O moduler i et ringnettverk uten bruk av separate switcher. Modulen kommuniserer via Modbus TCP og Sixnets egen protokoll. Modulen har i tillegg en RS485 port som kan benyttes for I/O utveksling, eller for kommunikasjon mot tredjeparts utstyr via Modbus. Den kan benyttes i temperaturområdet -40 til 75°C. www.autic.no, tlf. 33 30 09 50

u

sikkerhetsstøvel 755 937 101

47


Nytt fra bra nsjen Geir Sando er ansatt som administrerende direktør i Statnett Transport. Han skal lede et selskap som har spesialkompetanse på transport av utstyr til kraftsystemet, og gjennomfører de tyngste transportene på norske veier. Geir Sando har fungert som leder av Statnett Transport i et drøyt halvår. I den perioden har transportvolumet vært historisk høyt. –Vår innsats bidrar til at folk får trygg forsyning av strøm. Det gir er et meningsfylt oppdrag for meg og mine kolleger i Statnett Transport, sier Sando. Han har vært ansatt i Statnett Transport siden 2002. I denne perioden har bedriften vokst fra en årlig omsetning på 40 til 140 millioner kroner. –Da jeg ble ansatt i Statnett Transport i 2002 var det vanlig å gjennomføre fire til fem transformatortransporter i året. I 2013 gjorde vi 25 transporter, de aller fleste for Statnett SF, kommenterer Sando. I tillegg til økende ordreinngang fra Statnett skyldes veksten også anskaffelse av et nytt roro-skip i 2008 - Elektron. Det innebærer at selskapet i dag eier to slike skip og dermed har økt kapasiteten i tråd med Statnetts behov.

Ulf Sekkelsten tiltrådte som daglig leder for Bevi Norge AS den 1. oktober 2013. Han er utdannet siv.ing fra University of Glasgow (1986) med en påfølgende MBA. Ulf Sekkelsten kommer senest fra stillingen som landansvarlig i Norge for finske Reka Cables. Bevi gruppen har hovedkontor i Blomstermåla (Sverige) og salgsselskaper i Norge, Danmark, Finland, Estland, Litauen og Kina. Selskapene i gruppen eies av børsnoterte Addtech AB. Bevi har egen produktutvikling og produksjon og forhandler i tillegg utenlandske produkter. Bevi Norge har et betydelig lager av el motorer i Oslo og distribuerer også gir, kraftelektronikk og startutrustning. Kundespesifiserte motorer og vannkraft generatorer er også i produktporteføljen.

48 • Volt 2-2014

Bertil Hegge har arbeidet 31 år i NTE og vært prosjektleder for et betydelig antall linjeprosjekter i inn og utland. Med Bertils erfaring og kompetanse ser vi at han vil bli en betydelig støttespiller for våre kunder i forhold til løsninger innen linjebygging. Melbye Skandinavia AS har et stort fokus på å levere systemløsninger innen linjebygging og har ansatt Bertil som ny produktsjef. Bertil har stor erfaring med planlegging og prosjektering innen regionalnettet i Norge og Sverige, og med vår satsing innen dette fagfeltet så vil Bertil bli en viktig bidragsyter.

Lars Bangen ny konsernsjef i Infratek. Styret i Infratek ASA har utnevnt Lars Bangen som ny konsernsjef med virkning fra 1. mars 2014. Bangen har vært konstituert i stillingen siden 25. oktober 2013. Lars Bangen har vært en del av konsernledelsen i Infratek siden selskapet ble skilt ut fra Hafslund og børsnotert i 2007. Han var konserndirektør for Infrastruktur fra 2007 til 2009, konserndirektør Infrastruktur Vest fra 2009 til 2010. Bangen har vært konserndirektør for forretningsområdet Lokal Infrastruktur i perioden 2010 til oktober 2013 og deretter konstituert konsernsjef frem til dags dato. Fra 2004 var Bangen daglig leder for Hafslund Entreprenør, og før dette divisjonsleder for anskaffelser i Hafslund Nett. I perioden 2000-2002 var han divisjonsleder i Viken Energinett med ansvar for driften av regional-/distribusjonsnettet i Oslo, Asker og Bærum, og fra 1998 leder for distribusjonsnettet i Oslo. Bangen startet i Oslo Lysverker i 1986, og er utdannet sivilingeniør el-kraft fra Norges Tekniske Høyskole (NTH).


 Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger

Power by Goodtech Goodtech arbeider med det meste innen elektro og kontrollutstyr – fra fiber til 400 kV. Vi leverer alt fra nøkkelferdige anlegg for kraftproduksjon, vindkraftparker og vannkraftverk, til tekniske løsninger for kraftdistribusjon.

   

Med over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norden er Goodtech en betydelig systemleverandør og entreprenør innen elektro, automatisering, miljø- og industriteknikk.

Forstudie Teori/Analyse Risikoberegning Prosjektledelse

   

Prosjektering Konstruksjon Montasje Idriftsettelse

www.goodtech.no


Messeoversikt Mars - mai 2014

Juni 2014 - juni 2015

3. – 5. mars 2014 PTK, Produksjonsteknisk Konferanse Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, www.energinorge.no/kalender/

2. – 5. juni 2014 ELIADEN Norges Varemesse, Lillestrøm, www.eliaden.no

11. – 12 mars 2014 Power & Electricity World Africa Sandton Convention Centre, Johannesburg, South Afrika, www.terrapinn. com/exhibition/power-electricity-world-africa/index.stm

17. – 20. juni 2014 Energetika & Elektrotechnika, Lenexpo, St. Petersburg, http://energetika.lenexpo.ru/en/

11. – 13. mars 2014 emv, International Exhibition with Conference on Electromagnetic Compatibility (EMC), Düsseldorf, www.mesago.de/en/EMV/For_journalists/ Welcome/index.htm 18. – 20. mars 2014 Småkraftdagane 2014 Rica Hell på Vernes, http://kraftverk.net/visside.php?id=11 18. – 20. mars 2014 ENEX New Energy, Kielce Trade Fairs, Poland, www.targikielce.pl/index.html?k=enex_ne_ en&s=index 25. – 27. mars 2014 Energy Storage Messe Düsseldorf, Tyskland, www.energy-storage-online.de/ 26. – 28. mars 2014 Vinterkonferansen, The Ritz Carlton, Berlin, www.energinorge.no/oevrige/vinterkonferansen2014-article9909-258.html 8. – 10. april 2014 China Power 2014, The China International Electric Power & Electric Engineering Technology Exhibition Shanghai New International Expo Center, www.epower-china.cn/en/ 7. – 11. april 2014 Hannover Messe Hannover, Tyskland, www.hannovermesse.de/home 7. – 11. april 2014 Tube Messe Düsseldorf, Tyskland, www.tube.de 7. – 11. april 2014 – Wire Messe Düsseldorf, Tyskland, www.wire.de 13. – 15. mai 2014 EXPOPOWER, International Power Industry Fair Poznan, Poland, www.expopower.pl/en/ 20 – 22. mai 2014 sps/ipc/drives, Parma, Quartiere Fieristico Italia, www.sps-italia.net/en/inside.asp 20. – 21. og 22. – 23. mai 2014 EBR, Metod- och maskindagar 2014 Gävle, Sverige, www.svenskenergi.se/Vi-erbjuder/EBR-Metod--och-maskindagar-2014/

1. – 5. september 2014 EnergiForum 2014 Namsos, kontakt, Lisbeth Bråstad, tlf. 920 85 583 16. - 18. september 2014 Energetab 2014, 27th Bielsko-Biala International Power Industry Fair, Polen www.ziad.bielsko.pl/energetab/english/ 23. – 26. september 2014 WindEnergy Hamburg Messe www.windenergyhamburg.com 25. – 28. september 2014 ELEX, Electricity materials & equipment, electricity transmission & distribution fair, Istanbul Expo Center, www.elexfuari.com/?lang=1 7. – 9. oktober 2014 Scanautomatic, Process Teknikk, Svenska Mässan Gøteborg, www.scanautomatic.se 21. – 23. oktober 2014 eCar Tec Messe München, Tyskland, www.messen.de/de/12353/in/München/eCarTec/info.html 2. – 6. november 2014 interclima+elec Paris Nord Villepinte, www.interclimaelec.com/ 2. – 4. desember 2014 Nettkonferansen, Radisson Blue Royal Hotel, Bergen, www.energinorge.no/nett/nettkonferansen-2014-article10251-244.html 5. – 8. mai 2015 Elfack 2015 Svenska Mässan Gøteborg, Norgeskontor tlf. 64 92 71 09, www.elfack.com 10. - 11. juni 2015 REN Metodedager 2015 Drammen Travbane, www.ren.no


AMS -­‐  Smarte  Nett  

Styr Smarte  Nett  med  EL-­‐tjeneste  sine  UNI  skap  for  nettanalyse  og   måling   Direkte  avlesning  -­‐   uten  Nettnytte   GPRS-­‐Radio  

Jordfeil i   hus  

Driftssentral

GPRS  –  Fiber  

Kabel –  Fiber  -­‐  EX  

GPRS –  Fiber  -­‐  kabel  

Nullpunktsikring

Jordfeilovervåking

UNI-­‐Måleskap med:   Antenne,   Målekonsentrator,   kommunikasjon   Fjernstyring  og   overvåking  av   bryter  

Overvåking av   transformator  

-­‐Forbruk -­‐Spenning   Strøm   Oljetemperatur  


Returadresse: Volt Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo

Service på generator og turbin Voith Hydro er en av verdens største leverandører av utstyr og tjenester til vannkraftverk, både for nyanlegg og moderniseringer, herunder også service. Voith Hydro Sarpsborg AS har ansvaret for å betjene det norske vannkraftmarke­ det for revisjon av generator og mindre turbinprosjekter. • Alle typer generatorer • Alle typer turbiner • Viklingsproduksjon

Vi har en stab av dyktige montører og ingeniører klare til å handtere ditt revi­ sjonsprosjekt. Ta kontakt for alle behov fra inspeksjoner, hjelp med budsjettering til gjennomføring. For komplekse turbin­ prosjekter samarbeider vi med Voith Hydro AS i Oslo/Trondheim. Voith Hydro Sarpsborg AS Postboks 35, 1650 Sellebakk Tlf: 69 38 46 00, Faks: 69 38 46 97 Mobil: 907 59 092, Pål H. Torp Epost: pal.torp@voith.com

B-Economique

Volt2014 2  
Volt2014 2  
Advertisement