bioenergiMAGASINET marts 2019

Page 1

2 | MARTS 2019

Kraftig udvidelse af produktionskapacitet til gavn for den grønne omstilling Læs om forventningerne til biogasanlæggene de kommende år. Der bygges og udvides som aldrig før.


KOMMENTAREN

Et valgår på godt og ondt….! Foreningen Biogasbranchen har netop overstået generalforsamlingen for det første hele år som ny forening efter sammenlægningen af de to foreninger: Foreningen for Danske Biogasanlæg og Brancheforeningen for Biogas. Stiftelsen af den nye forening skete 28. marts 2017 og siden er det gået stærkt med at skabe en stærkere interessevaretagelse, udbygge kommunikationen, sikre kompetenceopbygning og skabe netværksaktiviteter til gavn for medlemmerne. Som ny formand for Foreningen Biogasbranchen kan jeg se tilbage på et begivenhedsrigt år, hvor foreningen har fået en nettotilgang af nye medlemmer. Foreningens arbejde har i høj grad været organiseret og koordineret ud fra de af bestyrelsen nedsatte fire arbejdsgrupper: - Energi og klimapolitisk udvalg - Landbrugsudvalget - Aktivitetsudvalget - Kommunikationsudvalget. Herudover har der været nedsat et vedtægtsudvalg, der gennem en møderække har udarbejdet en række vedtægtsændringer.

En spændende tid Der har i 2018 været ekstraordinær stor aktivitet på biogasområdet som følge af forhandlingerne om et nyt energiforlig, ny regulering for overkompensation samt klima- og luftudspillet. Det er alle forhold, der er afgørende for Foreningens medlemmer i nærmeste fremtid. Foreningen har fået bremset og reduceret en overkompensationsregulering, der ville have ramt medlemmerne meget hårdt økonomisk. Men da der også fremover vil ske en årlig overkompensationsvurdering, vil dette område blive en fast del af Foreningens interessevaretagelse, så vi sikrer medlemmerne optimale produktionsvilkår. Som bekendt blev der midt i året 2018 indgået et energiforlig med tiltrædelse af samtlige partier i Folketinget.

Energiaftalen lukker for tilgang af nye anlæg og lægger loft over støtten for de eksisterende anlæg i 2020. Forliget har afsat begrænsede støttemidler til ny biogasproduktion, som forventes i udbud fra 2021. Derfor havde vi travlt i Sekretariatet gennem hele 2018, men også nu i 2019, hvor et forestående Folketingsvalg er på trapperne. Vi har stor mødeaktivitet med blandt andet det Energi- og klimapolitiske udvalg og med ministre og med partiernes ordførere for at forklare den unikke position biogasanlæggene står i med hensyn til at løfte samfundsopgaver omkring Klima og Luftpakken, den grønne og vedvarende energiforsyning, som leverandør til den tunge transport og ikke mindst som løsning for landbrugets udfordringer med miljø og fordeling af næringsstoffer. Nogle af forslagene i de 38 punkter i Klima og Luftpakken adresserer Foreningens ønsker og forslag. Men de store og væsentlige forhold, der vedrører afgifterne på transportområdet, er ikke adresseret. Foreningen arbejder for at rette op på det ved at øve påvirkning og afholde møder med Skatteudvalget og Skatteministeren samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeren. Klima og Luftpakken er hovedfokusområde lige nu her i foråret 2019. Biogas kan være med til at løfte ansvaret for grøn omstilling i transportsektoren, men der skal ske en afgiftsændring for at dette sker.

Medlemmerne har også travlt Den voldsomme kapacitetsudvidelse og nybygninger af biogasanlæg, har affødt kraftig aktivitet i leverandørleddet til anlæggene. Samfundets stigende fokus på klimaudfordringerne, den grønne omstilling og cirkulær økonomi styrker biogasbranchens berettigelse i fremtiden. Branchens mange store udfordringer i 2018 har dokumenteret behovet for at have en stærk og slagkraftig brancheforening. Ligeledes har de resultater, som Foreningen har

KOLOFON Nr. 2 · Marts 2019 · 13. årgang ISSN 1902-7907 Forsidefoto LinkoGas udvider kraftigt, nu også med økologisk linje, hvorfor der blev afholdt rejsegilde i marts måned. Læs mere inde i bladet.

2

Udgiver og produktion Vmarketing Ådalen 7C · 6600 Vejen Tlf. +45 73 84 85 45 kv@vmarketing.dk www.bioenergi.dk Tryk og distribution PR Offset

Abonnement bioenergiMAGASINET udkommer 5 gange årligt og bestilles hos udgiver. Pris 432.-/år. + moms. Annoncer Mailes til udgiver. Se medieinfo på: bioenergi.dk

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019

Bladudvalg John Pedersen, Formand Blåbjerg Biogas. Bruno Sander, Faglig direktør Foreningen Biogasbranchen. Kris Vetter, ansvh. redaktør.

- følg os på facebook


INDHOLD 04

Biogas spiller en vigtig rolle i klimaindsatsen

06

Udmøntning af Energiforliget

09

Vi skal tænke smartere

12

Kommissionen skal finde 50 milliarder til grøn omstilling

13 Partnerskab mellem landbrug og regering Kommentaren er skrevet af Henrik Høegh, formand Foreningen Biogasbranchen

16 Forbehandling af organisk affald 25

Nyt biogasanlæg i Sønderjylland på vej...

opnået i 2018 vist, at det nytter noget at investere i interessevaretagelse. Branchens mange store udfordringer i 2018 har dokumenteret behovet for at have en stærk og slagkraftig brancheforening og de resultater, som Foreningen har opnået i 2018 har vist, at det nytter noget at investere i interessevaretagelse, hvorfor det er vigtigt at fortsætte arbejde med fornyet styrke her i de kommende år. Vi skal arbejde hårdt for medlemmernes interessevaretagelse, ligesom vi fortsat skal gøre det attraktivt for endnu flere, at melde sig ind i Foreningen Biogasbranchen, så vi kan få så slagkraftig en forening som muligt og dermed øge en maksimal indflydelse på beslutningstagerne til fremtidens grønne og vedvarende energiforsyning. Se hele formandens beretning på www.bioenergi.dk eller www.biogasbranchen.dk I maj udgaven af bioenergiMAGASINET vil der være fyldige uddrag fra temadagen afholdt efter generalforsamlingen 18. marts.

22 Husdyrgødning skal selvfølgelig til biogasproduktion 26 Faglig inspiration og erfaringsudveksling på dagsordenen 29 Håndtering og forbehandling af kildesorteret dagrenovation 30 Rejsegilde på økologisk biogasanlæg

MERE BIOENERGI PÅ M

20 19 ED IE I NF O

S I N E T M AG A ing markedsfør det gælder et medie, når

…et målrett

mer på ram2019 Se medieinfo Med 0% 10 n www.bioenergi.dk målgruppe du ALE: ONCEMATERI

PÅ ANN IFIKATIONER

TEKNISKE SPEC Trykteknik d Rasterfinhe Farvetryk Format Annoncer

n Offset rotatio 60# linier (CMYK) Europa-skala mm) A4 (210 x 297 300dpi Pdf højopløselig, nte skal (Alle postscript-fo entet være med i dokum separeret Farver skal være i CMYK)

REDAKTION OG

Se de sidste nyheder

■ OPLAG ES■ UDGIVELS FREKVENS

■ FORMATER ■ KONTAKT

UDGIVER:

og faglige artikler

på e-mail til: iale Fremsendes g.dk kv@vmarketin eriale, der ikke For annoncemat ecifikationerne, overholder kravsp blive faktureret ling is vil efterbehand gældende timepr særskilt efter elektronisk på res afleve Kan pdf højopløselig cd-rom, som st for Kontakt os venlig kationer specifi ke teknis

Digitalt mater Generelt

Indstik

tning af er opsæ k assistance fis les vi tilbyd HUSK - r og anden graejde til særde annonce rnalistisk arb ser..! pri samt jouencedygtige konkurr

■ PRISER ■ INDHOLD ■ TEMAER

bioenergi.dk

S I N E T M AG A

nofoss.dk (tidligere gas2move.dk)

S I N E T M AG A

biogasbranchen.dk

arketing.dk

• kv@vm nde: Kris Vetter • Tlf. 7384 8545 Ansvarshave 7C • 6600 Vejen arketing.dk GASINET • Ådalen 8545 • kv@vm bioenergiMA eting • Tlf. 7384 indstik: Vmark Annoncer eller

om bioenergi og

grøn gas til transport

på...

biogasdk.dk n.dk

bioenergi.dk

nofoss.dk

biogasbranche

dffb.dk

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019

3


Biogas spiller en vigtig rolle i klimaindsatsen Regeringens principper for klima og lufttiltag giver gode muligheder for at biogassen kan spille en afgørende og vigtig rolle Regeringen ønsker nemlig at skabe de rigtige rammer for en markedsdrevet og teknologineutral omstilling, der giver aktørerne incitament til at vælge de mest omkostningseffektive klimatiltag. Og samtidig er målet med klimaindsatsen at den skal være omkostningseffektiv, så vi får mest mulig klima for pengene. Som vi tidligere har beskrevet her i bladet består Klima og luftpakke dateret den 9. oktober 2018 af 38 initiativer for en grønnere fremtid.

De væsentligste områder, der kan få afgørende betydning for landbruget og biogasproduktionen er: - Målet om stop for salg af nye benzin og dieselbiler fra 2030. Det betyder ifølge Regeringen, at der kan være over en million elbiler, plug-in hybridbiler eller tilsvarende grønne biler i Danmark. - Ligeledes går Regeringen efter at stoppe udledningen af CO2 og luftforurening fra busser i byerne fra 2030. Første skridt er at busserne

fra 2020 skal være CO2 neutrale (så har vi travlt..smil red). I 2025 er målet så, at busserne ikke må udlede luftforurening eller CO2. Og endelig er tredje trin at ingen busser må udlede luftforurening eller CO2 gældende fra 2030. Overskriften Luft- og klimavenlig teknologi i svinestalde dækker over, at ny teknologi kan gavne både luft og klima. Derfor vil Regeringen etablere en tilskudsordning til investeringer i nye slagtesvinestalde, hvor målet er ammoniak og drivhusgasreducerende teknologier som f.eks.anlæg til forsuring. I den ikke kvotebelagte sektor udgør reduktionsbehovet



for biogas i årene 2021-2030 1,1 mio. tons CO2.

Det er gødningens tørstofprocent, der omdannes til biogas Gylle med et højt indhold af tørstof reducerer transportomkostninger og øger biogasanlæggets kapacitet, men er i høj grad også i landmandens interesse, fordi der skal opbevares og udbringes en mindre gyllemængde på ejendommen. Eksempelvis kan et biogasanlæg, der modtager 200.000 ton gylle om året, spare 750 ture om året, hvis tørstofprocenten i gennemsnit øges med 1 procentenhed viser beregninger foretaget af DLBR (Torkild Birkemose





    

   

4

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019


Lastbilindehaverne i Danmark vil gerne skifte til ”grønne” drivmidler, men nuværende afgiftsstruktur umuliggør en omlægning til eks. biogas i den tunge transport

AgroTech for Videncentret for Landbrug). Halm kan nyttiggøres til biogasproduktion uden at reducere jordens indhold af humus, hvorfor biogasanlæggene med fordel kan anvende store mængder halm, hvis man har indfødningskapacitet til dette. For landbruget er det vigtigt at notere, at afgasset gylle har et højt potentiale for høj kvælstofudnyttelse, da der er tale om en høj andel af ammoniumkvælstof (plantetilgængeligt) i den afgassede gylle samtidig med at tørstofprocenten er lav. Så udover minimering af lugtgener, da den afgassede gylle hurtigere trænger ned i jorden, får landbruget også

et højere potentielt høstudbytte eller en besparelse af handelsgødning. Man skal også huske på, at de fleste biogasanlæg hygiejniserer den afgassede gylle, hvorved risikoen for smitte fra én besætning til en anden reduceres betragteligt. Flere og flere af de større biogasanlæg har idag eget laboratorium hvor de løbende tjekker bakterieindholdet både til gavn for omsætningen til methan, men også for at sikre at smittekiim ikke overføres til restfibermassen.

Biogas har stort potentiale i transportsektoren Hvis biogas skal spille en afgørende rolle i den tunge

del af transportsektoren skal der en afgiftsregulering/lettelse til. Biogas kan både substituere diesel og reducere CO2 udledning, så det er en win-win for både miljø og samfundsøkonomi, hvis biogassen erstatter diesel som drivmiddel især til den tunge del af transporten. Ifølge nyeste oplysninger fra Finansminister Kristian Jensen skal transporten som udgangspunkt selv finde det manglende provenue som afgifterne indbringer (op

imod 50 mia. kr. red). Se artikel om den nye kommission, nedsat af Regeringen her i bladet. Det bliver spændende at se hvordan Regeringen og Folketinget vil tackle den udfordring, især her op imod et forventet snarligt Folketingsvalg. Foreningen Biogasbranchen lægger op til afgiftsmæssig ligestilling og at busudbud tager hensyn til bussers levetid i Klima- og Luftplanen. Tekst: Kris Vetter

Vand og Forsyning Både private og offentlige investorer foretrækker NIRAS som rådgiver, når der skal etableres eller ombygges biogasanlæg i Danmark. Vi sørger for forretningsplan, myndighedsgodkendelser og udbudsmaterialer. Vi fører tilsyn med byggeri og idriftsættelse, og vi rådgiver under drift.

DET ER REN ENERGI Kort sagt – vi er med i hele forløbet. Det giver ren energi. niras.dk

Bioenergimagasinet_nr_3_05_2018_190x130_ASM_NBA_VIG.indd 1

03-05-2018 15:14:59

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019

5


Der var et flot fremmøde til Ejermøde for de danske biogasanlæg og Foreningen Biogasbranchen drøftede i samråd med deltagerne de forventede politiske tiltag til fremtidens biogasproduktion (se også side 26-28)

Udmøntning af Energiforliget Direktør i Foreningen Biogasbranchen Frank Rosager begav sig på Ejermødet for biogasejerne ud i den svære kunst at spå om fremtiden for biogasproduktionen i Danmark - Det er en spændende tid vi lever i. Forhandlingerne omkring udmøntningen af Energiforliget pågår i disse uger og måneder, og mens vi er samlet her i Rødding drøftes der på livet løs, sagde Frank Rosager. - Heldigvis bliver der lyttet meget på, hvad vi som forening fremlægger af problemstillinger, men når det er sagt, kender vi ikke resultatet for nuværende, og vi frygter lige nu et hårdt 6

indgreb, sagde en spændt direktør for brancheforeningen.

Indgrebet i energiaftalen kom kort tid efter ejermødet Både op til energiforligskredsens møde den 8. februar og specielt efter beslutningen om en hurtig nedlukning for tilgangen for ny biogas til 2012 energiforliget, har sekretariatet og formanden i Foreningen Biogasbranchen arbejdet hårdt for at undgå, at projekter kommer i klemme. - Vi har en tæt dialog med såvel ordførere som ministeren og embedsværket, siger formand for Foreningen Biogasbranchen Henrik Høegh til BioenergiMAGASINET. Foreningen Biogasbranchen har haft møder med Energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, hvor

man har påpeget det stærkt uheldige i, at projekter, som har været undervejs i op til mange år og har investeret store beløb i projektudvikling, myndighedsbehandling og irreversible investeringer i nettilslutning og udstyr, kommer i klemme med den politiske beslutning, også selvom de måske kun mangler de sidste formalia. - Vi oplever dog imødekommenhed overfor at se på løsninger i forhold til dem, der kommer i klemme, og det arbejder vi videre med, siger Henrik Høegh. - Samtidig har vi ført og fører stadig en tæt dialog med medlemmerne omkring status på nybyggeri og udvidelser af den nuværende produktionskapacitet, så vi kan få det samlede overblik og forsøge at sikre, at biogasanlæg ikke kommer i klemme i den nuværende

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019

situation, fremhæver formanden.

Brancheforeningen indsamler fakta For at stå bedst muligt i den videre dialog har sekretariatet anmodet alle, der har projekter i gang om hurtigst muligt at melde status ind, herunder specielt, hvor langt man er i VVM og miljøgodkendelsesfaserne. Blandt andet; Hvornår er ansøgninger indsendt? Hvornår er der høring? Hvornår forventet man at være færdig og hvornår man har foretaget irreversible investeringer såsom turnkey anlæg, opgraderingsanlæg eller nettilslutning, som man er kommet i klemme med?

Regeringens konklusioner i forhold til biogas Den 8. februar 2019 blev det besluttet, hvordan energiaftalens stop for nye anlæg på


EL

BIOGAS

BRINT

BIO BRÆNDSTOFFER

20 TALERE. 17 SESSIONER. 2 DAGE GRØN TRANSPORT 2019 Konferencen Grøn Transport afholdes i forbindelse med Skandinaviens førende transportmesse Transport 2019 i MCH Messecenter Herning, 21.-23. marts 2019

Læs mere om Grøn Transport på transportmessen.dk


- Det er glædeligt, at så mange ser potentialet i biogas, men det betyder desværre også, at støtteregningen kommer til at stige. Derfor har vi besluttet, at nye biogasanlæg kan få støtte på den nuværende ordning, hvis de er tilsluttet senest d. 1. januar 2020, sagde Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt adspurgt den 8. februar.

Ministeren fremhæver biogassens vigtige rolle - Biogas i Danmark har stadig en vigtig rolle at spille, og med dagens udmøntning af teksten fra Energiaftalen vil der stadig blive bygget flere anlæg, end vi i udgangspunktet regnede med. - Men biogassen er også klar til en ny fase i sin udvikling og blive mere konkurrencedygtig. Derfor har vi i Energiaftalen aftalt at lave en

Processen frem mod den 1. januar 2020 og efterfølgende ansøgningsrunde: Ændringerne af de eksisterende støtteordninger til anvendelse af biogas vil blive gennemført ved en ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning. Lovændringerne forventes sendt i ekstern høring inden sommerferien 2019, og efterfølgende fremsat for Folketinget i efteråret 2019. Det forventes, at der indkaldes til en ansøgningsrunde umiddelbart efter 1. januar 2020, hvor eksisterende støttemodtagere, samt projekter der opfylder de krav til idriftsættelse eller dispensation, som fremgår af det vedlagte materiale, kan ansøge om tilsagn om støtte fra de eksisterende biogasstøtteordninger samt få fastlagt et individuelt loft

25

+200 mio. m3 CH4/år i godkendelsesproces nu

}

20,3 eksl. forgasning 20 17,3 under etablering eller udvidelse

75 mio. m3 CH4/år

15

10

5

Opgradering

Varme

Transport

Proces

El (inkl. forgasning)

Figur 1: Energiaftalen - forventet udvikling i gasproduktion fra eksisterende anlæg. over den støtteberettigede produktion. Figur 1 viser den forventede udvikling ved indgåelse af energiforliget, som ender i ca. 20,3 PJ. Endvidere vises at der er risiko for en højere produktion, hvis der ikke lukkes markant af for støtten. Biogasbranchen mener at der faktisk er økonomisk råderum for denne ekstra produktion som følge af støttenedsættelsen 1. januar 2019, som ikke var forudset ved indgåelsen af energifor-

liget. Dette er en del af vores politiske budskab. Nedenstående tabel er vist de reducerede støttesatser for 2019. Frank Rosager påpegede at alle el-producerende anlæg nu skal overveje at skifte støttemodel fra fastprismodellen til tillægsprismodellen inden den 1. oktober 2019. Da denne model nu er mere attraktiv når elpriserne ligger over 28 øre/kWh. De er pt. ca. 33 øre/kWh. Hvilket aktuelt giver en gevinst på ca. 5 øre/kWh. Kilde: Frank Rosager. Tekst: Kris Vetter.

Prognose for biogastilskud 2019 Pristillæg opgraderet biogas: Elproduktion fast pris 17 procent lavere end 2018

108 kr./GJ 105 øre/kWh

Modelskift inden 01.10.2019? Elproduktion pristillæg

78 øre/kWh

Markedspris middel 2018

33 øre/kWh

Afregning ved tillæg

111 øre/kwh

Balance pris fra 36 øre/kWh til 28 øre/kWh. Plus tillæg for døgn reguleringsevne?

80 års erfaring med udvikling og produktion af højtydende smøreolier kommer nu de danske motorer til gavn...!

Ønsker du stabil drift og lang holdbarhed på din gasmotor? Addinol lube Oil Danmark ApS Morsøgade 9B · 6700 Esbjerg · Tlf. 75 450 400 · se@addinol.dk · www.addinol.dk

8

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

0 2002

Kort fortalt sættes der et stop for støtte til nye anlæg til elproduktion på biogas og anlæg til opgradering af biogas til gasnettet pr. 1. januar 2020. Nye anlæg skal være i drift senest på denne dato for at kunne få nuværende støtte. Det vil blive muligt at ansøge om dispensation for anlæg, som ikke er i drift den 1. januar 2020, såfremt de har gennemført en irreversibel investering senest den 8. februar 2019. Pr. 1. januar 2020 gives ikke nye tilsagn om støtte til anlæg, som anvender biogas til transport, industrielle processer og varme.

Fortsat udvikling og estimeret status

2000

pulje på 240 mio. kr. i 20212023, som vil blive udformet som et udbud, sagde han.

PJ

de eksisterende biogasstøtteordninger, skal gennemføres, samt hvordan loftet over støtteberettiget produktion skal fastsættes. I en udsendt pressemeddelelse den 8. februar, fra Energistyrelsen, kan man læse om tiltagene. Energiforligskredsen har fastlagt rammerne for det støttestop i 2020 til nye biogasværker på den nuværende støtteordning, som blev besluttet i energiaftalen 2018. Begrundelsen lyder på, at støttesatsen til biogas overstiger markant den øvrige støtte til vedvarende energi. Biogas får i dag hver fjerde VE-støttekrone, men bidrager med godt 10 procent af den samlede VE-produktion.

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019


Projektet ”Det fleksible energisystem” skal blandt andet undersøge, hvordan spildevand fra biogas, udnyttelse af industriel overskudsvarme og elbiler kan spille sammen og levere varme i et integreret energisystem. En sammentænkning som kan være oplagt for mange andre biogas og varmeværker landet over (Her ses Sindal biomassefyrede kraftvarmeværk).

Vi skal tænke smartere Syv projekter har opnået støtte fra Smart Energipuljen, der skal udvikle fremtidens fleksible og sammentænkte energisystem

I fremtiden skal vi tænke energi på en smartere måde end nu. Det er helt afgørende for, at vores energisystem og energiproduktion kan følge med forbruget, når specielt vores

strømproduktion bliver 100 procent grøn i 2030. Det kræver innovation og nytænkning. Derfor uddeles der nu 3,6 mio. kr. til i alt syv projekter, som skal hjælpe Danmark

på vej mod det fleksible energisystem. I Billund får det lokale varmeværk nu hjælp til at samle de relevante aktører, når en stigende byfortætning stiller nye krav til varmebehovet.

Opgrader med AMMONGAS

Det betaler sig... - især på den lange bane!

7 nye anlæg alene i Danmark på ét år, fordi: Ammongas leverer markedets højeste effektivitet, med et metantab på kun 0,04 %. El forbruget er kun 0,1 kWh/m3 biogas Høj temperatur på genbrugsvarmen sikrer genbrug til reaktoropvarmning, og dermed laveste samlede energiomkostninger. Trykløs dansk opgradering gør anlægget robust, med oppetider over 99 %. Ingen behov for forrensning, og dermed ingen bøvl med ilt i gassen. Ingen reduktion af effektivitet og kapacitet over tid. Service mulighed 24-7 fra 16 ingeniører, der kender anlæggene til bunds.

Besøg vores informative hjemmeside:

www.AMMONGAS.dk

Kontakt os på amg@ammongas.dk eller 4363 6300

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019

9


Skal du have råd til finansiering..? Vi ønsker at være med til at skabe de optimale finansieringsrammer for danske biogasanlæg. De nuværende rammevilkår – omkring energisparetilskud og mulighed for langsigtede gasprisaftaler giver gode muligheder for de danske biogasanlæg. Du skal kontakte os, hvis du har brug for råd og vejledning omkring lån og kreditgivning: • Vi har et færdigudviklet og afprøvet koncept til biogasanlæg (og andre energianlæg). • Vi har mange års erfaring med den finansielle sektor. • Allerede nu kan vi dokumentere resultater med biogasprojekter der er “kommet i land”. Kontakt LEF inden du kontakter långivere.

Projektet ”Det fleksible energisystem i Billund Kommune” skal blandt andet undersøge, hvordan spildevand fra biogas, udnyttelse af industriel overskudsvarme og elbiler kan spille sammen og levere varme i et integreret energisystem. Projektet i Billund Kommune er et af 7 projekter, der har fået tilskud til at gennemføre aktiviteter, der skal hjælpe smarte energiløsninger på vej til at blive en realitet. Projekterne spænder fra samling af aktører på tværs af landet til projekter, der skal kortlægge energilandskabet lokalt. Smart Energi-puljen skal bidrage til sammentækning af vores energisystem så grøn strøm udnyttes bedre. Der kan være store gevinster for både samfundet og forbrugeren ved at skabe større samspil mellem de forskellige forsyningssektorer. For eksempel el, vand, varme og gas. Smart energi betyder, at energisystemerne tænkes mere sammen og indrettes mere fleksibelt, så for eksempel vindkraften kan lagres, når det blæser rigtig meget, og bruges som varmt vand i fjernvarmesystemet på et andet tidspunkt.

Puljen støtter projekter, der integrerer flere forsyningssystemer Formålet er at støtte forretningsmodne løsninger, der går på tværs af forsyningssektorer – for eksempel ved at udnytte overskud eller affald fra forskellige forsyninger som varme, køling, el, affald og vand. Der er i 2017 og 2018 i alt givet tilsagn om tilskud for 7,8 mio. kr. til 12 smart energi-projekter. Puljen er et initiativ, der blev besluttet i forbindelse med udmøntningen af Energireserven, og den udmøntes efter EU’s såkaldte de minimis-forordning. Projekter med tilsagn om tilskud skal inden februar 2021 have gennemført og afrapporteret deres resultater. Læs mere om de 7 projekter, der har fået støtte fra Smart Energi-puljen her: https://efkm.dk/energi-ograastoffer/energisystemet/ smart-energi/smart-energipuljen/ Kilde: Energi, Forsynings og Klimaministeriet Tekst: Kris Vetter

FAKTA Der blev med udmøntningen af energireserven afsat 3 mio. kr. årligt i 2016 – 2018 til initiativer til fremme af et smart energisystem, smart energi puljen.

Njalsgade 21G, 4. Etage 2300 København S Tlf. 30 32 58 54 www.lefas.dk

Kildeparken 32 8722 Hedensted Tlf. 25 32 70 90

Målet med initiativet er at forbedre udnyttelsen af de stigende mængder fluktuerende vedvarende energi, der forudsætter øget forbrugerfleksibilitet og integration mellem forsyningsarter. Der er blevet indkaldt ansøgninger til smart energi puljen i både 2017 og 2018. Der er i alt giver tilsagn om tilskud til 12 projekter for 7,8 mio. kr.

Vi er med dig hele vejen - det betaler sig..! 10

Projekterne skal senest i februar 2021 have gennemført og afrapporteret deres projekter.

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019


Roer gi’r max gas

Lorem quis modit vent ut reiciandio om nihitib lab inihit int.

VARIETY Optional Introtext lorem ipsum Q

Feature one lorem ipsum.

Q

Feature two with highlight. Icon

Vil du have øget biogasproduktion og give din gasproduktion et boost, VARIETY Lorem quis modit så ervent roer detom oplagte valg... ut reiciandio www.kws.com

Optional Introtext lorem ipsum

Tørstofproduktion af forskellige afgrøder (tons / ha)

Lorem quis vent nihitib labmodit inihit int. ut reiciandio omnihitib lab inihit int que dolor.

30,0

28,9 t www.kws.com

ge afgrøder (tons / ha)

10,5 t

CH4

Gør andre substrater interessante (i blanding med roen)

www.kws.com ■ Energiroer+top

16,8 t

Kornhelsæd (rug)

15,0 t

14,7 t

Lorem quis modit vent ut reiciandio omnihitib Slætgræs lab inihit int que dolor. Majs helsæd 10,5 t

Pil

■ Hurtig VARIETY

omsætning Optional Introtext lorem ipsum (max: 5 dg vs. majs 3 uger) Feature one lorem ipsum. Q

1/4 landscape, 1 variety

0,0

5

Feature one lorem ipsum.

Q

Energiroer

llige afgrøder (tons / ha)

5,0

■Feature Optwo til 2% mere with highlight.

Q

finregulering i styring Majs helsæd af produktionen

23,3 t

15,0 t

Opnå større processtabilitet

Optional Introtext lorem ipsum

Slætgræs

20,0

10,0

Feature two with highlight.

Icon ■ Muliggør

25,0

15,0

Feature one lorem ipsum.

Q

VARIETY ■ Icon

Tørstofproduktion af forskellige afgrøder (tons/ha)

35,0

Q

Energiafgrøder Energiroer

Slætgræs

Energiroer+top

Majs helsæd

Kornhelsæd (rug)

Energiroer

Pil

11.01.2012

Elo West Larsen

Energiroer+top Kornhelsæd (rug) Ved spørgsmål, kontakt: Pil Lars Andersen – 8662 9636 www.kws.dk

Q

Feature two with highlight.

Icon

www.kws.com

SEEDING THE FUTURE

1/4 landscape, 1 variety

SINCE 1856


Kommission skal finde 50 milliarder til grøn omstilling Regeringens klimaudspil har blandt andet som ambition, at der skal være en million grønne biler på de danske veje i 2030 Men hvis det sker, vil staten komme til at savne indtægter for omkring 50 milliarder kroner i bilafgifter. Og de penge skal findes andre steder på vejene. Derfor skal en kommission med den tidligere Dong-direktør Anders Eldrup i spidsen finde ud af, hvordan statens kan erstatte de manglende indtægter. Det fortæller Finansminister Kristian Jensen (V). - I dag får vi cirka 50 milliarder kroner ind på bilafgifter, siger han og formulerer kom-

missionens opgave: Hvordan klarer vi det i et samfund med elbiler og brintbiler? Kommissionen får dog ikke frit valg på alle hylder, når den skal finde de nye indtægtskilder. I sin opgavebeskrivelse kan kommissionen læse, at pengene som udgangspunkt skal findes på transportområdet.

Fakta fra Regeringens klimaplan

90 millioner kroner skal afsættes til klimaforskning, der skal kortlægge, hvordan man

NYT JernOxidHydrat mod svovl - mindre agressiv

BIOMASSER

– SIKKER LEVERING I 2019 • Olivenrest med ISCC – Møllet og opbevaret tørt • Halmpiller • Melasse • Glycerin

A19002

Kontakt Peter Linde Tlf.: 2243 7723

12

På transportområdet har vi forsat en stor udfordring foran os, hvorfor vi synes det er rimeligt, at det er transportområdet, er med til at finansiere den grønne vognpark fremover, siger finansminister Kristian Jensen. bedst kan nedbringe udledning af drivhusgasser med teknologi. - Biogasanlæg skal gøres tættere for at mindske metanudslip. - Et udvalg nedsættes, der skal finde frem til tiltag i kampen mod ammoniak i luften. 160 millioner kroner afsættes i en pulje til disse konkrete tiltag. - 80 millioner kroner afsættes til hurtigladestande for elbiler. - Registreringsafgiften på grønne biler for under 400.000 kroner fjernes i 2019 og 2020. - I 2030 må ingen busser i byerne udlede luftforurening eller CO2. Allerede i 2020 skal de være CO2-neutrale. - Benzin- og dieselbiler skal i 2030 være fortid i taxabranchen. - Gamle brændeovne fra før 2000 skal fjernes ved køb af bolig. Der nævnes som eksempler modeller for betalingsveje og vejafgifter samt "muligheder for en omlægning til teknisk baserede bilafgifter". - Vi kan se, at på rigtig mange områder – energi, husholdninger, virksomheder – har vi gjort rigtig meget for at reducere vores CO2-udledning, siger Kristian Jensen. - På transportområdet har vi forsat en stor udfordring foran

BIOENERGI MAGASINET - FEBRUAR 2019

os. Derfor synes vi, at det er rimeligt, at det er transportområdet, der er med til at finansiere en grønpark fremover.

Færdig ved udgangen af næste år

Ifølge Kristian Jensen er alle forslag fra Anders Eldrup og hans kommission velkommen. Kommissionen skal aflevere en delrapport ved udgangen af 2019, mens dens endelige arbejde skal være færdig omkring udgangen af 2020. Vil regeringen føle sig forpligtet til at støtte kommissionens forslag, hvad end de er? - Det, der kommer, vil være vores udgangspunkt i de forhandlinger, der så skal starte, siger Kristian Jensen. Hvad sker der, hvis der ikke er politisk flertal for et tilstrækkeligt beløb til at finansiere regeringens klimaudspil? - Så må vi finde andre finansieringskilder. For vi går ikke tilbage på ambitionen om at nå en million grønne biler i 2030, siger ministeren. Kommissionen kommer ud over Anders Eldrup til at indeholde fem forskere fra blandt andet DTU og Københavns Universitet og fire "eksperter" fra hvert sit ministerium. Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Tekst: kris Vetter


Landbruget udvikler sig positivt i disse år og går fra kun at være fødevareproducerende til nu også at være en del af løsningen på klima-udfordringen og grøn energileverandør

Partnerskab mellem landbrug og regering Nyt klimapartnerskab mellem Regeringen, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening skal vise vejen mod 2030 og 2050 Ønsket er at gøre dansk landbrug til en del af løsningen på klimaudfordringen, og samtidig styrke eksporten af klimavenlige fødevarer. Klimaregnskaber kan blive et af landmandens nye værktøjer. Danmark skal i 2050 optage

lige så meget drivhusgas, som der udledes. Det ligger fast, efter at regeringen og de øvrige parter bag Energiaftalen i juni 2018 vedtog et mål om, at Danmark skal være klimaneutralt. Målet er ambitiøst og stiller store krav til alle sektorer

– også landbruget, hvor det kan være vanskeligt helt at forhindre drivhusgasudledninger fra husdyr og gødning samt sikre optag i jord og skov. I hvert fald med de virkemidler, man kender i dag. Derfor har regeringen i forbindelse med klima- og luftudspilet afsat 90 mio. kr. til forskning i nye klimaløsninger i landbruget.

i 2050 skal være klimaneutralt. Det kræver klimaet - og det skal der leveres på. Derfor glæder det mig, at erhvervet bakker op om partnerskabet og vil vise vejen. Især fordi landbrugets udledninger udgør en særlig udfordring, som kun kan løses, hvis vi får udviklet nye løsninger i samarbejde, siger Lars Christian Lilleholt.

- Regeringen har et klart mål om, at Danmark senest

- Klimaudfordringen er stor og reel, og alle skal bidrage,

PUMPER

Top-Performance i alle flydende medier! Stallkamp Dykkede pumper er resultatet af know-how, udvikling, afprøvning samt effektiv kontrol. De er arbejdspålidelige og sikre, er høj effektive og utrolig økonomisk venlige på samme tid. Godt for din bundlinie... Nyeste generation af dykpumper har snegleindfødning i toppen og endnu bedre beskyttelse af motor og sliddele. Nyeste versioner af omrørere skubber dobbelt så meget gylle, med mærkbart lavere strømforbrug! Danmarks bedste og hurtigste reaktortanke Vores rustfrie stålreaktortanke leveres klar til montering (palle-gods). Montage af en komplet 6.000 m3 reaktortank tager kun 4 uger..! Biomassehåndtering er lig med BiogasTeknik Vi har mere end 15 års erfaring indenfor reparation og vedligehold af biogasanlæg, kontakt os for en holdbar løsning...

Vi er Danmarks eneste importør og forhandler af

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019

13


Klima, Bolig og Energiminister Lars Christian Lilleholt

Miljø og Fødevareminister Jacob Ellemann Jensen

hvis vi skal nå i mål. Det gælder også landbruget. Og her er der brug for et partnerskab med erhvervet, hvis vi skal finde de gode svar og samtidig høste de muligheder, som den grønne omstilling giver. Vi finder kun de bedste klimaløsninger, hvis vi lytter til dem, der har jord

det kommer til at reducere udledninger, kan erhvervet også bidrage med vigtige løsninger. Skovrejsning, udtag af lavbundsjorder og skånsom jordbehandling er nemlig vigtige virkemidler, hvis der skal optages og lagres drivhusgasser.

under neglene og kender de praktiske udfordringer og løsninger, supplerer Miljøog Fødevareminister Jakob Elleman-Jensen.

Løsningsorienteret landbrugserhverv Samtidig med, at landbruget har udfordringer, når

Partnerskabet vil blandt andet undersøge, hvordan man kan udvikle en model for klimaregnskaber på bedriftsniveau. Modellen skal være et nyttigt værktøj for den enkelte landmand og udnytte de data, han allerede indberetter, samtidig med de kommende

LIND JENSEN BIOGAS Med LJM´s mixer type OMPG R 160 til homogenisering af biomasse får du en virkelig stærk mixer i overlegen kvalitet. Dette sikrer en problemfri produktion af biogas. Vores propeller er specialudviklet til at levere den højeste ydelse i forhold til energiforbruget.

LJM Mixere

Takket være de lange serviceintervaller og den særdeles driftssikre konstruktion, får du en mixer, som vil spare dig for både penge og ærgrelser.

• Energieffektiv mixer

• Bedst på totaløkonomien • Specialdesignet propel, giver højere ydelse

Ring og få en snak med:

• Rådgivning på baggrund af mange års erfaring

Torben Nielsen

• Fleksible monteringsanordninger

Salgskonsulent

• Levering af komplette installationer

Direkte: +45 96 74 42 37 Mobil: +45 40 12 67 15 E-mail: tn@ljm.dk

• 1-3 års service intervaller

Lind Jensens Maskinfabrik A/S - Kroghusvej 7, Højmark - DK-6940 Lem St. - Tel.: +45 97 34 32 00 - Fax: +45 96 74 42 96 - E-mail: ljm@ljm.dk - www.ljm.dk

14

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019


års forskningsresultater bringes i spil. Den skal gavne klimaet, bedriften og kunne fungere i praksis. - Forskellige marker og husdyr udleder forskellige mængder drivhusgas. Og de forskelle skal vi kunne måle dels for at give landmanden et værktøj til stærkere klimaindsatser, dels for at dokumentere, at dansk landbrug

er i verdensklasse, så vi kan afsætte klimavenlige fødevarer til klimabevidste forbrugere. For os er det afgørende, at man får udviklet langtidsholdbare klimaløsninger i landbruget, der lever op til den dobbelte bundlinje hos landmanden – indsatserne skal give både klimagevinster og økonomiske gevinster, forklarer Formand Martin Merrild fra Landbrug & Fødevarer.

Økologisk landbrug en vigtig partner Ifølge Økologisk Landsforening kan økologer spille en særlig rolle, blandt andet fordi deres sædskifte sørger for, at planterne optager en stor mængde kulstof fra luften. Det betyder mindre CO2, til gavn for klimaet. - Vi glæder os til at bidrage med de mange klimaløsninger, som vi ser i landbruget.

Vi skal sammen skabe en ambitiøs og fremtidssikret klimapolitik, med klimaregnskaber for de danske gårde, som er med til at få landmænds håndværk, handlekraft og nye løsninger i spil. Landmændene kan løse klimaudfordringen, i samspil med både naturen og samfundet. Og det er tid til handling, fastslår formand Per Kølster. Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Kris Vetter

• • • •

Halmbriketter til biogas Gasudbytte på ca. 250 Nm3 metan per tons halm Briketteret halm suger mere end 5 gange sin egen vægt Briketteret halm danner ikke flydelag ved direkte indfødning i reaktor • 2. generations teknologi - restprodukter anvendes i stedet for afgrøder www.kineticbiofuel.com kontakt: sales@kineticbiofuel.com Tlf.: 21640090 eller 21495940

INVESTER I EN NY OG EFFEKTIV GYLLETRAILER

VM Tarm a/s tilbyder en standard gylletrailer med en volume på henholdsvis 36.000 liter eller 39.000 liter. Alle gylletrailere, som leveres med læssepumpe, får monteret vores rustfaste læssepumpe, som har en pumpekapacitet på ca. 15.000 liter/min. ved optimale forhold.

Gylletraileren er produceret i rustfast stål med bl.a. 10” rustfast krananlæg, 6” rustfast omrøring, radiostyring via PLC-styring og med en egenvægt fra 9.350 kg for en 4-akslet gylletrailer. Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte salgskonsulent Jan Johansen (jj@vmtarm.dk) på tlf. 40 38 50 33.

Find os på:

VM Tarm a/s • info@vmtarm.dk • www.vmtarm.dk

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019

15


Forbehandling af organisk affald Flere og flere biogasanlæg modtager i disse år kildesorteret organisk affald (KOD) Kildesorteret organisk affald (KOD) spiller en central rolle i omstillingen fra fossil til grøn energi og et cirkulært samfund, hvor vi recirkulerer næringsstoffer og fører dem tilbage til landbruget. KOD er en værdifuld ressource og fordelene ved indsamling og bioforgasning af affaldet er mange. Brugen af biomassen som gødning minimerer udvaskningen af kvælstof til grundvandet og øger recirkulering af næringsstoffer markant.

Samtidig kan genanvendelsen af det organiske affald give mere biogas, som kan bruges til varme, el og brændstof til for eksempel busser. De senere år er flere af kommunerne begyndt at sortere madaffald fra, og nu indsamler næsten tre ud af fire ejerkommuner kildesorteret organisk affald fra borgerne. Alle eksperter er enige om, at optimering af sorteringen er et vigtigt element i en øget biogasproduktion.

Jo renere det organiske affald er fra starten, jo billigere bliver processen. Derfor skal der fokuseres på, at sorteringen sker korrekt hos borgerne. Alle er jo enige om, at den cirkulære tankegang omkring organisk affald, biogas og biomasse skal styrkes, særligt i forhold til at øge kredsløbet af næringsstoffer i landbruget. Så klare grænseværdier efterlyses, så der er kontrol

med biomassens oprindelse og fysiske urenheder og kemikalier (for eksempel tungmetaller og medicinrester) i biomassen.

Optimering af biogasproduktionen nødvendig I produktionen af biogas skal der derfor optimeres på alle parametre i en sammenhæng: indsamling, sortering, transport og forbehandling af både gylle og KOD, forgasning, afsætning og for-

Mængde og sammensætning af Madspild og Øvrigt madaffald fra hhv. enfamilieboliger og etageboliger, 2017. Gram pr. husstand pr. uge, kg pr. husstand pr. år og procent Gram pr. husstand pr. uge Fraktion

Kg pr. husstand pr. år

Fordeling procent

Enfamilie bolig Etagebolig Enfamilie bolig Etagebolig Enfamilie bolig Etagebolig

Kød og kødprodukter

308

237

16

12

3,9

3,7

Mejeriprodukter

148

101

8

5

1,9

1,6

Bageriprodukter

485

308

25

20

6,2

5,9

Langtidsholdbare fødevarer

314

243

16

13

4,0

3,8

Frugt og grøntsager

730

546

38

28

9,3

8,4

19

17

1

1

0,2

0,3

Madspild, i alt

2.004

1.524

104

79

25,5

23,5

Øvrigt madaffald

1.784

1.152

93

60

22,7

17,8

Madaffald, i alt

3.788

2.676

197

139

48,2

41,3

Andet affald, i alt

4.058

3.798

211

198

51,8

58,7

Dagrenovation, i alt

7.846

6.474

408

337

100,0

100,0

Fødevarevæsker

¬ Biogasproduktion og -opgradering ¬ Tankstationer og gas til transport ¬ Offentlige og private partnerskaber www.natureenergy.dk

16XXXXX_Biogas_ann_400x60mm.indd

1

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019


brug af biogas og biomasse samt beskæftigelse inden for sektoren. I 2018 kortlagde Miljø og Fødevareministeriet, i en rapport, sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra enfamilieboliger og etageboliger fordelt på 24 fraktioner. I rapporten indgår også eventuelt kildesorteret organisk affald fra husholdninger i de opgjorte affaldsmængder. Ifølge Ressourcestrategien forventes det, at der på landsplan kan sorteres ca. 200.000 ton KOD (svarende til 35 kg/person/år) i 2018 og ca. 300.000 ton KOD (svarende til 53 kg/person/

år) i 2022 (Miljøstyrelsen, 2015a). Hvert ton KOD, afhængig af sammensætningen, estimeres at have et gaspotentiale på 79 Nm3 metan (Miljøstyrelsen, udkast 2016), hvilket giver et samlet gaspotentiale på 23,7 mio. Nm3 metan på landsbasis ved en KOD mængde på 300.000 ton. Dette svarer til 0,85 PJ/år (23,7 mio. Nm3 CH4 x 36 MJ/Nm3 CH4 = 0,85 PJ) i potentiel bruttoenergi, hvilket er en betydelig energimængde sammenlignet med den nuværende energiproduktion fra biogasanlæg. I 2014 blev der produceret 5,5 PJ i Danmark fra biogasproduktionen (Biogasanlæg + renseanlæg), hvoraf de 1,1 PJ (ca. 20 procent) blev

produceret på renseanlæg (Energistyrelsen, 2016a). Til sammenligning var det samlede energiforbrug i Danmark i 2014 på 608 PJ (Energistyrelsen, 2016b). Kortlægningen er sket for, at belyse mængden af madspild og plast i husholdningsaffaldet (dagrenovation). Sammenlignes kortlægningen med tilsvarende data fra 2011 viser det sig, at madspildet hos enfamilieboliger er stort set uændret, mens der er et fald på 24 procent i madspildet hos folk i etageboliger. Dette svarer til et samlet fald i madspild fra alle husholdninger på 8 procent. Den samlede mængde dagrenovation udgør i 2017 995.000 tons, hvoraf 24,8

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019

procent er madspild og 12,4 procent er plastaffald. Kortlægningen munder ud i et landsgennemsnit som kommuner kan bruge til at vurdere sammensætningen af husholdningernes affald i egen kommune. Især madaffald er interessant, når vi taler anvendelse til biogasproduktion. Tabelen viser mængde og sammensætning af madspild og øvrigt madaffald fra hhv. enfami-lieboliger og etageboliger, 2017 målt i gram pr. husstand pr. uge, kg pr. husstand pr. år og procent. Den samlede mængde madaffald (her madspild og øvrigtmadaffald) er stort set uforandret for enfamiliebo-

03/02/16 15.24

17


liger fra 1979 til 2017, så det er store mængder vi taler om, som med fordel kan indgå i biogasproduktionen. Madspild og øvrigt madaffald udgør ca. 80 procent (2.209 gram ud af 2.785 gram) af kildesorteret organisk affald. De resterende 20 procent af kildesorteret organisk affald består af andet affald. Andet affalder ikke nødvendigvis fejlsorteret - knap halvdelen heraf består af andet papir (primært køkkenrullepapir ol.) samt blomster og haveaffald – altså fraktioner, der kunne indgå i en videre biologisk behandling. Af madspildsfraktionerne er det frugt og grønt og bageriprodukter, der udgør den største madspildsfraktion både i restaffald og i det kildesorterede organiske affald. Sammenlignes gennemførte kortlægning med tilsvarende

Andet ikke brændbart 4% Madspild 25%

Andet brændbart 12%

Farligt affald mv. 1%

Øvrigt genanvendeligt 22% Plast 12%

Haveaffald 3%

Sammensætning af dagrenovation fra boliger opgjort i procent. data fra 2011 viser det sig, at madspildet hos enfamilie-

Dansk Fagcenter for

Biogas - vi understøtter biogasudviklingen

Bliv medlem... - og få følgende medlemsfordele: • Kursus og seminardeltagelse til favorabel medlemspris. • Adgang til faglige netværk med fokus på optimering af biogasproduktion i Danmark. • Mulighed for trække på faglig viden i fagcenteret og lave erfaringsudveksling. • Mulighed for matchmaking. • Direkte invitationer til arrangementer afholdt af Dansk Fagcenter for Biogas. • Mulighed for at markedsføre jeres ydelser i fagcenterets nyhedsmail.

- se priser og yderligere information på www.dffb.dk Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding T 25 76 71 78 M jl@dffb.dk H www.dffb.dk

18

Øvrigt madaffald 21%

boliger er stort set uændret, mens der er et fald på 24 procent i madspildet hos folk i etageboliger. Dette svarer til et samlet fald i madspild fra alle husholdninger på 8 procent. Den samlede mængde dagrenovation udgør i 2017 995.000 tons, hvoraf 24,8 procent er madspild og 12,4 procent er plastaffald. Læs hele rapporten på Miljøstyrelsens hjemmeside: https://www2.mst.dk/Udgiv/ publikationer/2018/03/97887-93614-78-9.pdf I 2017 udgav SK Forsyning og Slagelse Kommune i samarbejde Envidan en håndbog i behandling af KOD biopulp på rådnetanke. I publikationen tales der om dagrenovation, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger. Herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende,

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019

snavset papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger (definition: Affaldsbekendtgørelsen, BEK nr. 1309 af 18/12/2012). Forbehandlingsanlæg kendetegnet ved at det oparbejder KOD biomasse til en pumpbar KOD biopulp ved at neddele materialet (ved at kværne, presse eller rive) og tilsætte vand. Hygiejnisering/Slambekendtgørelsen og biproduktforordningen stiller krav om, at KOD biopulpen varmebehandles ved minimum 70° C i en time eller tilsvarende valideret alternativ hygiejniserings-metode, inden materialet udbringes på landbrugsjord.

50 procent anvendelse af husholdningsaffald Ressourcestrategien (Danmark uden Affald) har et overordnet mål om 50 procent genanvendelse i 2022 af 7 udvalgte fraktioner i husholdningsaffaldet. Den organiske del af husholdningsaffaldet udgør en ganske stor del af den totale affaldsmængde (40-45


procent) og det vurderes, at målet om 50 procent genanvendelse kun kan nås, hvis også den organiske fraktion genanvendes. Den organiske fraktion anses som genanvendt, når den er anvendt på landbrugsjord. Udgivelsen af denne håndborg er sket fordi, der er et stort behov for retningslinjer, der belyser muligheden og potentialet for yderligere biogasproduktion fra udrådning af KOD biopulp og de perspektiver, der ligger i, at udnytte eksisterende overskudskapacitet på rådnetanken hertil.

Tværkommunalt samarbejde Projektet har modtaget tilskud fra Miljøstyrelsens Pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen). Projektet er tværkommunalt forankret, og det tværkommunale samarbejde er sikret gennem inddragelse af en bred følgegruppe. Der er en lang række rammebetingelser, som skal være opfyldt hvis en forsyning ønsker at modtage og håndtere KOD biopulp på deres renseanlæg. Af vigtige rammebetingelser kan nævnes: At kommunen indsamler KOD, at kommunen, affaldsselskabet og forsyningen ser hinanden som ligeværdige partnere, at der er forbehandlingskapacitet i oplandet, at forsyningssikkerheden er i orden, at projektet er lokalt forankret, at forsyningen råder over restkapacitet på rådnetanken(e) og det øvrige renseanlæg samt at den ekstra biogas, som produceres, kan afsættes på en god og effektiv måde. Hvis alle, eller størstedelen af disse rammebetingelser er opfyldt, bør forsyningen lave en business case der skal belyse rentabiliteten af projektet samt gennemføre

en juridisk analyse, inden projektet igangsættes. Alle renseanlæg og forsyninger er forskellige, så det er vigtigt at foretage disse overvejelser for den enkelte forsyning og det enkelte renseanlæg.

Skal kunne afsættes til landbruget En central forudsætning for modtagelse og behandling af KOD biopulp på renseanlæg er, at den producerede biogødning (udrådnet materiale fra renseanlæggets rådnetank(e)) kan afsættes til landbruget. Kun hvis dette er opfyldt, indgår affaldsmængden i den overordnede andel af genanvendelse i Danmark, jf. Ressourcestrategien. At biogødningen kan afsættes til landbruget sikres ved, at kvaliteten af KOD og dernæst KOD biopulpen er høj. Ved kvalitet menes både lavt indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer, samt lavt indhold af urenheder. Kvaliteten af KOD sikres ved den enkelte borger ved eksempelvis gode indsamlingsordninger samt med god information/kampagner om renhed af affaldet. Kvaliteten af KOD biopulpen sikres ved, at vælge en god forbehandlingsteknologi, som kan levere et produkt med lavt indhold af urenheder. Kvaliteten af biopulp foreslås sikret via indførelse af en obligatorisk deklaration af KOD biopulpen. Hermed sikres, at det er de samme parametre, som kvaliteten beskrives ud fra. I deklarationen bør blandt andet indgå information om kildemateriale og sammensætning, synlige og fysiske urenheder samt fysisk/ kemiske karakteristika. Sidstnævnte kan omfatte tørstofindhold, indhold af organisk materiale (VS), biogaspotentiale, indhold af næringsstoffer samt indhold

Ønsker du en erfaren leverandør til dit biogasanlæg? Vi er din specialist på: • Dansk producerede gasfakler - helt op til 4000m3. • Biologisk og kemisk svovlrensning. • Energieffektive overdækninger/membraner. Reducer varmetabet op til 50%.

! HUSK på garanti

2 års å dugen Vi giver aranti p g s r å 5 , nti på el-teknik års gara 0 1 le e og h ger svejsnin

Vi projekterer, producerer og forhandler high-end udstyr til biogasanlæg i hele verden... - lige fra gasfakler, fyldelegemer, gaskølere, bio-knusere, gaslagre, gasblæsere, dosering og fødesystem/lagre til separering af organisk affald... - kort sagt er vi totalleverandør af komponenter til dit biogasanlæg!

Med mere end 25 års erfaring i biogasbranchen, får du en stabil og sikker leverandør

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019

LSH-BIOTECH APS Katrineholmsallé 62 DK-8300 Odder Tel. +45 2960 3008 cd@lsh-biotech.dk

19


af tungmetaller og miljøfremmede stoffer.

Kendte tekniske løsninger De tekniske løsninger til modtagelse og behandling af KOD biopulp på rådnetanke er kendte, dels fra spildevandsbranchen dels fra biogasbranchen. De tekniske løsninger kan deles op i installationer på det eksisterende renseanlæg samt nye installationer, som er nødvendige for at modtage og

håndtere KOD biopulp på renseanlæg. Når KOD biopulp ønskes tilført renseanlæggets rådnetank(e), er det i første omgang rådnetanken(e) som skal vurderes. Den hydrauliske belastning samt tørstof-, organisk- og kvælstofbelastning er nogle af de forhold som skal undersøges, for at sikre en god og stabil rådnetanksdrift. Udover selve rådnetanken, har tilførsel af KOD biopulp konsekvenser for mange af

de øvrige dele på renseanlægget. Gassystemet påvirkes af den ekstra mængde producerede biogas, slambehandlingsdelen påvirkes af den ekstra mængde biogødning og procesafsnittet (eller det separate rejektvandsbehandlingssystem) påvirkes af den ekstra mængde kvælstof, som frigives ved udrådning og efterfølgende afvanding af biogødningen. Alle nævnte dele af renseanlægget skal have den

nødvendige restkapacitet, før der gives grønt lys for at håndtere mængden af KOD biopulp. Af nye installationer, som kan være nødvendige for modtagelse og håndtering af KOD biopulp kan nævnes, modtagetank til KOD biopulp samt hygiejniseringsanlæg. Sidstnævnte er et krav jf. Slambekendtgørelsen, hvis biogødningen skal anvendes på landbrugsjord. Der kan også være behov for yderligere installationer på renseanlægget, hvis renseanlægget ikke allerede er udstyret med det. Eksempelvis kan der blive behov for lugt- og gasrensningssystem. Ønsker en forsyning at håndtere KOD biopulp på deres renseanlæg er der en række lovgivningsmæssige overvejelser, som skal vurderes grundigt inden et projekt sættes i søen. I Vandsektorloven beskrives spildevandsselskabernes mulighed for at deltage i andre aktiviteter end selskabets hovedaktivitet (rensning af spildevand). Spildevandsselskaber må alene deltage i tilknyttet aktivitet, når aktiviteten har nær tilknytning til forsy-

Stålkonstruktioner til biogas-anlæg? haugegruppen.dk tlf. 66 18 96 00

20

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019


ningsvirksomheden, og de i øvrigt udøves på kommercielle vilkår. Det vurderes, at det er lovligt at udnytte ledig (overskuds)kapacitet på renseanlæg til eksempelvis håndtering af KOD biopulp, men investeringerne som er nødvendige for modtagelse og håndtering af KOD biopulp må IKKE afholdes af et spildevandsselskab. Dette skaber udfordringer for forsyningerne der ønsker at modtage og håndtere KOD biopulp på renseanlæggets rådnetanke. Herudover er spildevandsselskabernes deltagelse i energiproduktion reguleret i en række regelsæt, hvilket forårsager at spildevandsselskabet skal tage stilling til en mulig omorganisering af selskabet. Hertil kommer eventuelle myndighedsgodkendelser der er påkrævet ved håndteringen af KOD, samt øvrige gældende lovgivninger og bekendtgørelser, som vandselskabet skal overholde. Det anbefales, at der foretages en gennemgribende juridisk vurdering af den enkelte forsynings tilgang, til et muligt projekt om modtagelse og håndtering af KOD biopulp. Sidst i håndbogen gennemgås en business case for modtagelse og håndtering af KOD biopulp på Slagelse renseanlæg. Det vurderes, at rentabiliteten for Slagelse renseanlæg kan sikres ved at sørge for at gasudnyttelsessystemet optimeres ved indkøb af en ny og effektiv gasmotor. Derudover skal der være fokus på, at modtage så stor en mængde KOD biopulp som muligt, uden at gå på kompromis med belastningen af de enkelte dele af Slagelse renseanlæg.

Overskydende kapacitet I Danmark er der registeret 53 renseanlæg med rådne-

tank(e) (Energistyrelsen, 2016a). Af disse vurderes et betydeligt antal at råde over en restkapacitet i større eller mindre omfang. Det er estimeret at sjællandske rådnetanke i gennemsnit råder over en overskudskapacitet på 25 procent (Miljøstyrelsen, udkast 2016), og det vurderes at billedet er det samme for de øvrige landsdele. Det vurderes også, at variationen er meget stor på den måde, at nogle anlæg har meget stor restkapacitet og andre er overbelastede. Det vurderes, at eksisterende rådnetanke på danske renseanlæg kan bidrage med en væsentlig afsætningskapacitet for behandling af KOD og dermed bidrage til opfyldelse af Ressourcestrategien. Ifølge Miljøstyrelsens rapport om kapacitet af biogasanlæg fra 2015 er der et behov for at inkludere den eksisterende overskudskapacitet på de danske forsyningers rådnetanksanlæg, for at den samle-de mængde KOD kan håndteres med den eksisterende udrådningskapacitet (Miljøstyrelsen, 2015a). I dag er der kun et enkelt renseanlæg, som modtager KOD til udrådning, nemlig Billund Biorefinery (tidligere Grindsted Renseanlæg). Foruden rådnetanke på renseanlæggene, var der i 2014: 23 fællesbiogasanlæg, 48 gårdbiogasanlæg og 5 industrianlæg, som kan bidrage til at løse opgaven omkring håndtering af KOD (Energistyrelsen, 2016a). Læs hele pjecen her: https:// genanvend.mst.dk/media/ 182105/haandbog-ibehandling-af-kod-biopulppaa-raadnetanke.pdf Kilde: Slagelse Forsyning A/S, Slagelse Kommune og EnviDan A/S Tekst: Kris Vetter

Blaabjerg Biogas

Solrød Biogas

Hærup Biogas, Hobro

Tænk grønt med beton Vi producerer, leverer og monterer cirkulære beholdere i beton til biogasanlæg. Beholderne opbygges af elementer i op til 8,6 m højde og leveres i størrelser fra ca. 30 m³ og til ca. 10.000 m³. De kan udføres åbne eller overdækkede, og de bliver enten gravet ned eller opstillet i niveau med terrænet. Beholderne benyttes typisk som • Reaktortanke • Fortanke • Afgasningstanke • Efterlagertanke mm.

BIOG

ASAN

industribeton.dk

LÆG CIR BEHO KULÆRE LDER E I BE TON

Nature Energy Midtfyn

ØSB | PERSTRUP | BYGGEBJERG | SVINNINGE | ABEO

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019

21


Husdyrgødning skal selvfølgelig til biogasproduktion Ny direktør for SEGES Ejnar Schultz har gode bud på, hvorfor landbruget skal levere sin husdyrgødning til biogasproduktion Husdyrgødning skal selvfølgelig til biogasproduktion Ny direktør for SEGES Ejnar Schultz har gode bud på, hvorfor landbruget skal levere sin husdyrgødning til biogasproduktion. - Jeg ser biogasproduktion som en oplagt mulighed for mange landmænd. Landbruget har råvaren som med fordel kan bære hovedparten af biogasproduktionen. Det kan blandt andet frakoble husdyrproduktionen fra landbrugsarealet og samtidig være med til at landbruget udover at være fødevareproducent nu også er grøn energiproducent i stigende grad, siger Ejnar Schultz. Han fremhæver især det faktum, at man ved biogasproduktion kan mindske metanudledningen fra gødningslagre.

- Som bekendt øger vi udnyttelsesgraden af kvælstof i husdyrgødning ved biogasproduktion. Ved at gøre gødningen mere flydende og mindre fiberholdig bliver det

gen af dybstrøelsen. Det giver mulighed for en større udbyttevirkning. - Når landmanden leverer sin husdyrgødning til et biogasanlæg mindskes lugtgenerne og landmanden får anerkendelse og velvilje i lokalområdet, hvilket også et stort plus, fastslår direktøren.

“Landbrugets skal efter min mening

krediteres for den CO2 nedbringelse som produktion af biogas foranlediger, da det er landbrugets råvarer der anvendes

Ejnar Schultz, direktør for SEGES lettere at få gødningen indarbejdet i jorden og udnyttet af planterne, siger han. Man skal dog være opmærksom på at den afgassede gødning skal beskyttes mod fordampning af ammoniak. Som gødningsreglerne er nu, har landmændene mulighed for at øge gødningsvirknin-

Kan afhjælpe harmoniproblemer og sikre fordelingen af næringsstoffer Ved at levere til et biogasanlæg gives gode muligheder for omfordeling af overskydende næringsstoffer. Så hvis biogasanlægget har påtaget sig at fordele den

afgassede gødning, vil husdyrbedrifter, der har udfordringer med harmoniregler og fosforloft kunne undgå, at de selv skal finde aftagere eller skal investere i jord til at opfylde kravene om udbringningsarealer. - Vi må heller ikke glemme, at landmanden i mange tilfælde har mulighed for at få ejerskab i et biogasanlæg og dermed få andel i udbyttet ved gassalg enten som ejer eller medejer, fastslår Ejnar. Landbruget er dog udfordret økonomisk i disse år og mange landbrug har ikke kapital, de kan sætte i biogasproduktion, og de vil derfor ikke få andel i fremtidige selskabsværdier. Landmændene som ikke er ejere af biogasanlæggene bør kræve betaling for den leverede biomasse i forhold til biomassens gaspotentiale ifølge Ejnar Schultz.

Forskning og udvikling er et must Nye teknologier der kan gøre afgasset gylle mere transportegnet er vigtige elementer at få implementeret i produktionen. På den måde kan vi fordele næringsstofferne bedre og mere bæredygtigt.

Biogasproduktion er en oplagt mulighed for mange landmænd, da landbruget har råvaren som med fordel kan bære hovedparten af biogasproduktionen, siger direktør for SEGES Ejnar Schultz. 22

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019

- Det er i stigende grad nødvendigt, at biogasanlæg bistår med at få næringsstoffer transporteret væk fra et givet område og på tværs af landet, pointerer han med henvisning blandt andet til den ny fosforregulering. En hensigtsmæssig omfordeling af næringsstoffer et jo endnu en god grund til at producere biogas. - Jeg vil derfor gerne opfor-


FAKTA Fakta fordele for landbruget ved biogasproduktion: Øge udnyttelsesgraden af kvælstof i husdyrgødning Fjerne metan-udledning fra gødningslagre Mindske lugtproblemer og tilhørende nabokonflikter Mulighed for omfordeling af overskydende næringsstoffer Andel i udbyttet ved gassalg som ejer eller medejer En del af bæredygtighedsdagsordenen mht. klima og recirkulering dre til at man holder meget øje med teknologier, der kan gøre afgasset gylle mere transportegnet så vi kan fordele næringsstofferne bedre og mere bæredygtigt når nu så mange kvægbedrifter ligger meget højt i husdyrtryk. - Der er ingen der tror på at vi langsigtet tilfører mere fosfor end vi har behov for, siger han. Hvis biogasanlæggene fortsat skal have landmændenes opbakning, så bør de hjælpe til her. Se nyt projekt sidst i artiklen.

Biogas sikrer stabilitet i energiforsyningen Alle ”biogasfolk” ved, at det er dyrere, at støtte biogas frem for at støtte sol- og vindenergi. Derfor skal alle de samfundsrelaterede fordele biogassen bidrager sættes til værdi. Eksempelvis kan biogas jo spille en afgørende rolle for at sikre et stabilt energiflow, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Biogas er meget velegnet til denne backup, da det kan lagres i naturgasnettet og der er meget kort opstartstid på elproduktion fra gas.

Overskud af el i perioder med meget vind kan også gemmes som metan produceret på biogasanlæggene af brint fra elektrolyse og CO2 fra biogassen. Anbefalingerne netop nu fra eksperterne er, at biomasse ikke skal bruges til kontinuerlig elproduktion i fremtiden men som back up i de perioder, hvor sol og vind ikke kan dække forbruget, og hvor vedvarende el fra udlandet er for dyr. - Hvis teknologiforskningen og udviklingen viser, at vi kan producere grøn energi til transportsektoren herunder især flybrændstof , åbner det for helt nye muligheder for biogassen, så det er utroligt spændende at følge denne udvikling, fastslår han.

Dansk Gas Forening

Gastekniske Dage

2017

2019

22.-23. maj på Hotel Legoland, Billund

Teknisk udstilling i foyereno

Teknisk konference i tre sale

Gastekniske Dage har fokus på biogas KOM OG HØR BLANDT ANDRE •

Bruno Sander, Foreningen Biogasbranchen fortælle om ”Det frivillige måleprogram for metantab” Jonas Svendsen, Nature Energy fortælle om ”Projekt e-fuels” Christian Dannesboe, Århus Universitet fortælle om ”Metanisering via SOEC elektrolyse” Månson Biogas, Nature Energy fortælle om ”Nyttiggørelse af CO2 fra biogasproduktion”

Han peger på flere af de synergifordele der er ved biogasproduktion: - Danmark har et veludbygget naturgasnet, som kan levere back-up til energiproduktionen, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser (som nævnt tidligere). - Biogasanlæggene muliggør intelligent genanvendelse af næringsstoffer fra restprodukter fra industrien og kildesorteret organisk dagrenovation (KOD). - Når industriprodukter og KOD afgasses tilsættes husdyrgødning sammen med. Afgasning af husdyrgødning giver en markant CO2-reduktion i forhold til andre tiltag som f.eks. gylleforsuring.

Vi skal udforske nye områder

Få mere information på www.danskgasforening.dk, hvor du kan se hele programmet og tilmelde dig.

Som indtil flere eksperter påviser, er transportsektoren et oplagt område at kigge nærmere på, når vi skal sikre afsætning af biogas til andre formål end strøm og varme. Biogas til tung transport er en bæredygtig løsning. Sågar produktion af plast

• •

DU KAN OGSÅ HØRE • • •

Jane Glindvad Kristensen, Energistyrelsen Jeppe Danø, Energinet Poul Erik Morthorst, FutureGas

FAGLIGE INDLÆG OG NETVÆRK Gastekniske Dage byder på 44 spændende indlæg, en gasteknisk udstilling og mulighed for at netværke med andre i branchen.

BOOK EN STAND PÅ UDSTILLINGEN Den gastekniske udstilling holder til i foyeren, som også er samlingspunkt i pauserne. Se udstillingsbrochuren og book en stand på www.danskgasforening.dk.

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019

Gastekniske Dage er arrangeret af Dansk Gas Forening og Foreningen Biogasbranchen

23


har senest været fremme i medierne som en mulighed. Metan formodes at være et godt råstof til fremstilling af plast, som i dag produceres ud fra fossil olie. (Klimarådets rapport fra 2018 og anvendelse af biomasser nævner, at 5 procent af det globale olieforbrug går til fremstilling af plastic) Cirka halvdelen af forbruget af fossile energikilder går til transport og produktionserhvervene. Mange af de biogasanlæg, som etableres i dag har opgraderingsanlæg, som fjerner CO2-indholdet i biogassen og muliggør at den opgraderede biogas kan injiceres i naturgasnettet. Elproduktion fra fx solceller og vindmøller kan i fremtiden levere billigere strøm, men det omfattende naturgasnet som lager betyder, at biogassen kan levere i de perioder hvor mangel på

sol og vindenergi gør grøn energi er dyrt. - Derudover skal biogas spille en rolle i fremtiden i forhold til at levere kulbrinter til plastik, jet fuel og i andre anvendelser, hvor el ikke er relevant efter min mening. siger Ejnar Schultz.

Kampen om råvarerne Recirkulering er et hot emne og der bliver rigtig hård kamp om de gode ”råvarer” i form af ikke forurenende spildprodukter, som fremover skal udnyttes så højt i værdikæden som muligt. Herunder konkurrencen fra dem der vil producere f.eks. insektprotein. - Hvor skal biogassen få flere råvarer fra når nu gyllen er gjort tynd, spørger Ejnar Schultz. Efter Ejnar Schultz mening skal biogassen arbejde med

de råvarer, der er mindst rift om fra andre. Det kan f.eks. være halm eller nye strømme af restprodukter, og/eller evt. restprodukt efter proteinfremstilling af græs. Og når ovenstående er sagt skal vi huske på at landbrugsjorden fortsat skal anvendes til højkvalitets fødevareproduktion. Derfor må landbrugsjorden ikke blive et deponi for uønskede produkter. - Vi skal stille krav til leverandørerne af restprodukter, for landbrugsjorden må aldrig blive deponi for uønskede reststoffer. For eksempel kan mikroplast nemt blive et vigtigt emne i debatten fremover. fremhæver Ejnar Schultz. Biogasanlæggene skal derfor være med til at stille krav til leverandørerne af restprodukter, og de skal om nødvendigt medvirke til at få lavet en restriktiv lovgivning, som beskytter landbrugsjorden.

Biogasanlæggene skal udvise ansvarlighed

® Gasstrøelse er halm forbehandlet med lud + tryk + temperatur i form af pelletering: - Giver op til 24 % mere biogas end rå halm - Opsuger 7 gange sin egen vægt i gylle og møg Strøelsen følger med gyllen, og opslæmningen af strøelse og gylle kan umiddelbart pumpes til gylletanken og danner ikke flydelag i tanken, idet luftporerne i halmen er presset sammen ved pelleteringen og mættet med gylle ved opkvældningen. Når gyllen skal videre til tanktransport lader strøelsen sig røre op sammen med det øvrige møg, og biogasanlægget kan tage imod uden særlige foranstaltninger. Se analyser og grafer på www.halmstroelse.dk Eller kontakt os for mere info:

- Et arbejde som jeg ved Foreningen Biogasbranchen allerede er aktiv hovedaktør på, sammen med Energistyrelsen, og hvor jeg kan forstå, at man allerede er lykkedes med, at sikre hovedparten af anlæggene, så udslip undgås til gavn for både miljø og biogasanlæggets økonomi, siger Ejnar Schultz.

Mange spændende projekter igang

Industrivej 1 · 6240 Løgumkloster · Tlf. 74 74 39 76

24

Methanudledning fra biogasanlæg skal være på et absolut minimum, så hvis der er anlæg med utætheder opfordres disse til at få lokaliseret disse og få udbedret.

SEGES har blandt andet i 2019 igangsat det GUDPstøttede SMARAGD-projekt. I projektet demonstreres et

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019

paradigmeskifte i udnyttelsen af næringsstoffer i afgasset biomasse, hvor næringsstofferne fordeles efter afgrødernes behov i stedet for blot at blive afsat tilfældigt. Det samlede koncept demonstreres og evalueres på Videbæk Biogas og hos de tilkoblede landmænd, og udbredes bredt i branchen til planteavlskonsulenter, biogasanlæg og landmænd. En mere effektiv næringsstofudnyttelse er desuden en forudsætning for, at landmænd fremadrettet ønsker at være gylleleverandører, og for en fortsat udbygning af biogasbranchen. I Projektet udvikles og demonstreres online analyse og produktion af unikke veldefinerede gødningsprodukter, samt udvikling og demonstration af et næringsstofmodul, som samler og bearbejder landmændenes ønsker og agerer bindeled mellem deres gødningsplansystem og biogasanlæggets logistik-systemløsninger, der alle er forudsætninger for, at biogasanlæg udvikler sig fra at være formidlere af afgasset gylle til at kunne levere skræddersyede gødningsprodukter.

Nyt projekt skal sikre høj næringsstofudnyttelse. Det netop startede projekt ClimOptic som foregår på Foulum skal arbejde med at udvikle N-beriget flydende gødning og tør fosforrig gødning. Målet er at det skal medvirke til en meget høj udnyttelse af næringsstofferne ved at gødningerne kan bruges netop der, hvor de giver størst mulig udbytterespons. Kilde: SEGES v. Ejnar Schultz Tekst: Kris Vetter


Nyt biogasanlæg i Sønderjylland på vej… Byggeriet af et nyt biogasanlæg blev sat i gang, da borgmester Erik Lauritzen den 26. februar satte spaden i jorden Sønderborg Kommune kom tirsdag den 26. februar endnu et skridt nærmere COneutralitet, da borgmester Erik Lauritzen satte spaden i jorden og startede byggeriet af Nature Energys og BioenergiSyds nye biogasanlæg ved Glansager. Senere kommer endnu et anlæg ved Kværs, og dermed reduceres den årlige CO2-udledning med 80100.000 ton. Sønderborg viser således, at byens visioner bliver fulgt af handling, og samtidig skaber Nature Energys anlæg lokale arbejdspladser og bidrager dermed til Sønderborgs vækst. Ifølge Erik Lauritzen er det netop kombinationen af udvikling og bæredygtighed, der har været afgørende.

- I Sønderborg Kommune arbejder vi løbende på at blive mere bæredygtige. En stor del af det arbejde handler om at omstille til grøn energi. Biogas er en hjørnesten i den indsats, og derfor jeg glad for, at der nu tages første spadestik til det kommende anlæg. Det vil skære en stor del af kommunens CO2-udledning og skabe en sund cirkulær økonomi til fordel for alle parter. Dermed er det endnu et godt eksempel på formålet med ProjectZero – at gøre en forskel for klimaet og skabe udvikling i Sønderborg Kommune, siger borgmesteren. Nature Energy, glæder sig over, at Sønderborg Kommune viser handling og tager ansvar.

- Biogas er med til at løse det moderne samfunds affaldsproblemer samtidig med, at vi får CO2-neutral energi til mange formål. Det er vigtigt, at vi i Danmark forstår, at biogas er en uadskillelig del af vores grønne

fremtid og et nødvendigt supplement til vind- og solenergi, siger direktør Ole Hvelplund Nature Energy. Tekst: Kris Vetter

Støt op om Biogasbranchen Biogasbranchen er et forum for alle med interesse for at fremme produktion og anvendelse af biogas på et økonomisk sundt og bæredygtigt grundlag. Det fælles formål er blandt andet: • at sikre rammevilkår, der gør det attraktivt at investere i produktion og anvendelse af biogas • at synliggøre biogassens bidrag til løsning af samfundsmæssige udfordringer • at fremme eksport af viden og teknologi • at sikre den nødvendige forsknings- og udviklingsindsats • at sikre kompetenceopbygning i branchen gennem kurser, efteruddannelse samt ERFA grupper.

FAKTA OM ANLÆGGET BioenergiSyd er en leverandørforening af lokale landmænd Nature Energy og BioenergiSyd investerer 250 mio. kroner Anlægget kan behandle 370.000 ton organisk affald Produktionen bliver 17,5 mio. m³ biogas og sendes ud i gasnettet, hvor den erstatter almindelig naturgas. Det er nok til f.eks. at opvarme 15.000 husstande.

Foreningen Biogasbranchen Læs mere på www.biogasbranchen.dk

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019

25


Faglig inspiration og erfaringsudveksling på dagsordenen Foreningen for Danske Biogasanlæg afholdte Formandsmøder og derudover blev generalforsamlingerne afholdt som et weekendarrangement. Disse arrangementer for ejere, bestyrelsesmedlemmer, driftspersonale m.v. på biogasanlæg videreføres som Ejermøder i Foreningen Biogasbranchen

det kræver, at også de større biogasanlæg går aktivt ind i planlægningen sammen med Foreningen, sagde Aksel Buchholt LinkoGas, som udover at være formand for Foreningens Aktivitetsudvalg også var arrangør af dette ejermøde på Hotel Rødding.

Formålet har gennem alle årene været faglig inspiration og videns- og erfaringsudveksling, ligesom det sociale også har været en vigtig del af arrangementet. Derfor er ikke alene for biogasnørderne, men også med ledsagere.

bruar med fagligt program lørdag eftermiddag og samtidig var der program for ledsagere. Der var festmiddag for alle om aftenen. De faglige temaer var bredt forankret i aktuelle udfordringer for biogasanlæggene.

I evalueringen i slutningen af det faglige program blev der udtrykt interesse for at fastholde aktiviteten, men det blev også understreget fra deltagerne, at det forudsætter, at man møder op og deltager aktivt.

- Vi vil gerne fortsætte med disse ejermøder i Foreningen Biogasbranchen, men

Spændende programindhold

I år blev mødet afholdt på Hotel Rødding den 2.-3. fe-

Foto: www.lemvigbiogas.com

BIOGAS GIVER GRØN ENERGI Planenergi tilbyder kvalificeret rådgivning i alle faser af planlægning og etablering af et biogasanlæg: • Forstudier og analyse af potentiale • Biogasplan • Organisering af aktører i et lokalområde • Ansøgninger • VVM, lokalplan og andre plandokumenter • Udbudsmateriale • Tilsyn og assistance under indkøring

www.planenergi.dk Skørping · Aarhus · København

26

Det faglige program indeholdt en række oplæg: • Produktionsloft og tilskud-speriode – aktuel status for udmøntning af forliget ved direktør Frank Rosager, Foreningen Biogasbranchen. • Hvordan kan biogasanlæg og landbrug bidrage til klimaindsatsen ved faglig direktør Bruno Sander Nielsen, Foreningen Biogasbranchen. • Visioner og strategi ved Hans Chr. Buchholt, Linkogas. • Bestyrelse, driftsledelse og ansatte – hvad er godt samarbejde ved Hans Bruun Hansen, Udvikling Vejen. • Hvad er der i biogas for landmanden og hvad kan SEGES bidrage med ved direktør Ejnar Schulz, SEGES.

spiller ind i en række af regeringens 38 initiativer. - Vi står i biogassen med gode tilbud som passer ind i regeringens overordnede princip om markedsdrevne og teknologineutrale tiltag, der giver aktørerne mulighed for at vælge omkostningseffektive tiltag, sagde Bruno Sander. Han fremhævede specielt tre områder: Regeringens mål om en million grønne køretøjer i 2030, klimavenlige tiltag i svinestalde og omstillingen af den kollektive transport. I regeringens klima- og luftpakke er der skitseret en række tiltag og konkrete indsatsområder til at nå Danmarks akkumulerede reduktionsforpligtelse på 32-37 mio. tons CO2-ækvivalenter frem til 2030. Det mængdemæssigt største tiltag er godskrivelse for optag i jorde m.v. skove og køb og annullering af kvoter, som forventes at skære 21 mio. tons af udfordringen. Energiaftalen fra juni 2018 forventes at bidrage med en reduktion på 1,3 mio. tons. - Ud af de konkrete tiltag på ca. 4 mio. tons står biogasanlæg for en fjerdedel svarende til 1,1 mio. tons gennem dokumentation af, at metantabet fra biogasanlæg kun er på 1 procent, påpegede Bruno Sander.

Landbrug og biogas vigtige i klimaindsatsen

- Derfor er det frivillige måleprogram for metantab på biogasanlæggene vigtigt, pointerede Bruno Sander.

Bruno Sander tog i sit indlæg udgangspunkt i regeringens klima- og luftpakke fra oktober 2018, hvor biogas

Han glædede sig derfor over den store opbakning til Biogasbranchens Frivillige

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019


20

0,5

0

0,0

Produktion

Jan 2018

Procent metantab

1,5

Sep 2018

2,0

40

Jul 2018

60

Maj 2018

2,5

Mar 2018

3,0

80

Nov 2017

3,5

100

Sep 2017

120

Jul 2017

4,0

Maj 2017

Bruno Sander fremhævede endvidere betydningen af at fokusere på at få gyllen afgasset i biogasanlæg frem for regeringens fokusering på forsuring.

140

Mar 2017

Frisk gylle til biogasproduktionen

Frivillige måleprogram virker

Jan 2017

- Jeg kan kun opfordre de sidste anlæg til at få foretaget kvantificeringerne, da det er nødvendigt for vi kan blive godskrevet vores store værdi som klimatiltag – og

det er en ren win-win situation både for klimaet og for biogasanlæggets økonomi, sagde Bruno.

Biogasproduktion mio. m3

måleprogram for metantab. Her er der nu foretaget kvantificering af metantabet på anlæg, som står for ca. halvdelen af biogasproduktionen.

Akk. Tabsprocent

PUMP – OG SKÅN MILJØET

 Spar tid  Spar penge  Vær miljøbevidst

Vi har løsningen til fremtidens gylletransport!

Landia a/s . Industrivej 2 . 6940 Lem St. . tlf. +45 9734 1244 . landia.dk BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019

27


Biogas reducerer gyllens klimapåvirkning kg CO2-ækvivalenter pr. ton svinegylle

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Biogas normal udslusning

Biogas m/hurtig udslusning

Gyllekøling og biogas

Forsuring

Reduceret drivhusgasudslip (kg CO2-ækvivalenter pr. ton svinegylle). Klimaplanen har godt fokus på gyllen, men forsuring umuliggør afgasning i biogasanlæg. - Gyllekøling i stalde eller hurtig udslusning kombineret med afgasning af gyllen i biogasanlæggene er efter vores opfattelse et langt bedre tiltag end forsuring, fastslog direktøren.

Han understregede endvidere, at den bedste måde at udnytte halm til energiformål er ved at afgasse den i biogasanlæg, da det ikke går ud over jordens langsigtede dyrkningsegnethed.

Forsuring i stalde ødelægger staldinventar og derudover giver det lugtgener i mark og dårligt arbejdsmiljø i staldene, samtidig med at det umuliggør biogasproduktion.

- Der lagres lige så meget kulstof i jorden på længere sigt når halmen afgasses i biogasanlæg, som der ville lagres, hvis halmen blev nedpløjet, understregede Bruno Sander.

28

Regeringen lægger i sit klima- og luftudspil op til at nye busser fra 2020 skal være CO2-neutrale, og fra 2025 skærpes kravet til, at nye busser skal have nulemission. - Det er meget fint regeringen lægger op til at skabe et markedstræk for biogasbusser fra 2020, men desværre slukker regeringen selv for muligheden for at realisere det ved at lægge op til et

11

Biogas kan levere halvdelen af mankoen Bruno Sander understregede afslutningsvis, at biogas kan levere halvdelen af den danske klimaudfordring på ikke-kvoteområdet frem til 2030. Nøglen hertil er tre simple elementer: 1. En mere klimaeffektiv håndtering af gyllen inden den afgasses i biogasanlæg – enten via gyllekøling eller hurtig udslusning. 2. Dokumenation af, at metantabet fra biogasanlæg kun er på 1 procent og ikke de 2,2 procent der indgår i de officielle opgørelser. 3. At der gradvist indsluses 10 PJ biogas frem til 2030 svarende til en tredjedel af den tunge transports brændstofforbrug. Kilde: Bruno Sander, Energistyrelsen. Tekst: Kris Vetter.

Øvrige tiltag**

10 9

3 PJ tung transport***

8

3 PJ ekstra biogas

7 6 5 4 3 2 1 0

Manko non-ETS

Gylle kølling Ny pulje biogas Klima- og luftpakken

- Når KOD fra byerne tilføres til husdyrgødningsbaserede biogasanlæg og dermed muliggør afgasning af mere gylle, er klimaeffekten 5-6 gange større end ved afgasning i rene affaldsbiogasanlæg for madaffald, sagde Bruno Sander.

Biogas i den tunge transport

forbud mod kørsel med biogasbusser allerede fra 2030 – længe før busserne er tjent hjem, sagde Bruno Sander.

Biogas et centralt virkemiddel - Non EST manko og tiltag 2021-2030

Akkumuleret manko 3021-2030

Han understregede endvidere, at klimaeffekten af biogasanlæg afhænger af den biomasse, som afgasses – for eksempel afgasningen af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).

Han understregede i sit indlæg endvidere, at biogas formodentlig også har en effekt i forhold til emissionen

Akkumulerede mio. ton CO2-ækvivalenter

- Afgasning af gylle i biogasanlæg giver en væsentlig højere reduktion i udslippet af metan end forsuring – og effekten kan yderligere forbedres ved gyllekøling eller hurtig udslusning af gyllen, sagde Bruno.

af en anden alvorlig drivhusgas, lattergas. Men desværre foreligger der ikke tilstrækkelig dokumentation af effekten. Han er dog overbevist om, at den bedre udnyttelse af kvælstoffet i husdyrgødningen og den deraf følgende mulighed for at spare på tilførslen af handelsgødning mindsker lattergasudslippet. Endvidere fremhævede han, at klimagevinsten ved at afgasse husdyrgødning og restprodukter er væsentligt større end for energiafgrøder. Og endelig understregede han betydningen af at sikre en ordentlig udrådning af den tilførte biomasse og herunder opsamling af gas fra efterlagertanke.

Klimaudspillet

Metantab Manko*

Nye biogas tiltag

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019


Håndtering og forbehandling af kildesorteret dagrenovation Dansk agentur tilbyder enkle procesløsninger til håndtering af biprodukter og fødevarer LSH-Biotech leverer gennem sin Hollandske partner MAVITEC enkle procesløsninger på systemer til udpakning af (semi) våde biprodukter, udpakning af tørre biprodukter, smeltning af fedt/gul fedt, neddeling af biprodukter fra landbruget og sterilisering og pasteurisering af biprodukter, på en enkel, effektiv måde, tilpasset kundernes behov. - Produktsortimentet indenfor varegruppen Mavitec Green Energy fokuserer specifikt på genbrug af biprodukter og fødevarer, siger indehaver af LSH-Biotech Christian Dreyer. Disse biprodukter kan være organisk husholdningsaffald, affald fra supermarkeder, fedt fra snackbars, madrester fra restauranter/spisesteder, landbrugsaffald med mere. Mavitec har udviklet seks unikke systemer til genbrug af disse forskellige biprodukter: - Organisk dagrenovation (KOD) - Tørfoder - Fedt smelte systemer - Systemer til neddeling af biprodukter landbruget - Pasteuriserings og steriliserings systemer - Vi kan indenfor dette produktområde tilbyde kort tilbagebetalingstid (ROI, return of investment), siger indehaveren af LSH-Biotech. Der er desuden høj kvalitet på slutprodukterne eksem-

pelvis er pulpen 99,5 procent ren efter behandling. - Vi har bevidst valgt MAVITEC som leverandør fordi de danske kunder forlanger høj kvalitet på maskinudstyr og et stærkt service set-up, siger Christian Dreyer. - Men også fordi de er kendetegnet ved en sund virksomhedsøkonomi og ikke mindst konkurrencedygtige priser der kan matche det skandinaviske marked, siger indehaveren. Det kan MAVITEC i samarbejde med LSH-Biotech leve op til og de mange dokumenterede og velfungerende referenceanlæg i mange lande bekræfter da også påstanden.

Paddle Depacer forvandler organiske fødevarer til pulp med en renhed på op imod 99,5 procent ren efter behandling gemer, bio-knusere, doserings og fødesystemer samt separering af organisk affald. Virksomheden samarbejder med en række stærkt specialiserede underleverandører og partnere fra hele Europa hvilket sikrer at alle vores løsninger og leveran cer lever op til en meget høj standard.

Fakta Paddle Depacker Paddle Depacker gør dine produkter fra supermarked,

restaurant, hotel, kirsebæraffald til ren biopulp, fås også i en kompakt størrelse: Paddle Depacker Model S (1-5 m3 pr. Time). Kapacitet: op til 30 m3 pr. time Affald fra: Supermarked, restaurant, hotel mm. Referencer i: Danmark, England, Irland, Holland, Rusland, Saudi Arabien og mange flere lande. Tekst: Kris Vetter

-Vores motto er: Affald bliver til energi i en bæredygtig løsning og ved anvendelsen bliver virksomheden miljø og klimavenlig, fastslår Christian Dreyer.

Fakta om LSH-Biotech LSH-Biotech er en videnbaseret virksomhed med mange års erfaring i projektering og udvikling af specialudstyr til industrien, hovedsageligt inden for biogas teknologi. I dag ejet af Christian Dreyer med den tidligere ejer tilknyttet som konsulent. Man råder over en unik viden inden for gasfakler, gaslagre, gaskølere, fyldele-

• Nøglefærdige biogasanlæg inkl. myndighedsbehandling • 30.000 til +300.000 ton biomasse pr. år • Økologisk eller konventionel • Biogas til kraftvarmeværk eller naturgasnet

Kontakt Lundsby Biogas A/S www.lundsbybiogas.dk · Mail: info@lundsbybiogas.dk

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019

29


Rejsegilde på økologisk biogasanlæg LinkoGas ved Rødding på vej med en økologisk biogaslinje Ejerne de lokale landmænd fremtidssikrer biogasanlægget med nu også at etablere modtagelse for økologer.

logisk linje, sagde formanden Aksel Buchholt ved det velbesøgte rejsegilde torsdag den 7. marts.

Der er tale om en investering på cirka 85 mio.kr godkendt af de 55 andelshavere til anlægget.

Cirka 210.000 ton økologisk biomasse forventer man at modtage til produktion af biogas.

Udviklingen er fortsat mod stadig større produktionskapacitet gennem endnu bedre udnyttelse af tilgængelig biomasse samt udbygning af reaktorkapaciteten og dermed højere gasproduktion. - Det har været en lang rejse for vores anlæg, som gennem årene er vokset i volumen og fortsat vil vokse, især nu hvor biogassen har flere afsætningskanaler. Nu tager vi næste store skridt med etableringen af en øko-

Der var et flot fremmøde til rejsegildet på LinkoGas nye økologiske linje og kraftige udvidelse af produktionskapaciteten.

Vi er biogasbranchens opkøber af anlæg..! Vi tilbyder bl.a.: • Opkøb af gasmotorer og udstyr. • Demontage af anlæg. • Rømning af maskinrum og kedelhaller. • Flytning af udstyr. Forhør nærmere om vores tilbud eller kommissionsaftaler.

VI HAR STOR ERFARING I AT BAKSE RUNDT MED STORE ELEMENTER...

Tro flytter bjerge, VI flytter resten. Vi er den fremtidige samarbejdspartner til biogasbranchen! Møllersmindevej 37 · 8763 Rask Mølle · Tlf: 2484 3322 · jmf@mail.dk · www.jyskmaskinflyt.dk 30

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019


Og det vil resultere i en øget gasproduktion svarende til ca. 8,4 mio. m3 bionaturgas. Vejen Kommune har givet grøn lys i form af en miljøgodkendelse, efter gennemførelsen af en miljøkonsekvensrapport. Den økologiske biogaslinje skal ”køre” adskilt fra det konventionelle anlæg.

I dag aftager LinkoGas mange forskellige råvarer lige fra gylle og industriaffald til husholdningsaffald mv. som omdannes til biogas. Der er en ny modtagehal til de økologiske råvarer, 3 op til 28 meter høje rådnetanke i stål, 5 efterlagertank, nyt hygiejniseringsanlæg og nyt ”gashus” med 3 fakler under opførelse. Tekst: Kris Vetter

Ideen med et økologisk biogasanlæg i forbindelse med LinkoGas er ikke ny og de 15-20 økologer som man samarbejder med, har man haft drøftelser med gennem flere år omkring etableringen af en økologisk linje.

Formand for LinkoGas Aksel Buchholt ses her foran de to nye reaktorer til det kommende økologiske biogasanlæg

Elite IT Navision:

En effektiv logistik-løsning til alle typer biogasanlæg Elite IT’s system tilbyder dig en hverdag uden regneark og manuel indtastning, så du i stedet kan bruge tiden på at skabe værdi for din virksomhed. Vi understøtter alle de essentielle processer i driften, ved hjælp af IT.

Vores system er allerede i drift på mange anlæg i Danmark, og bliver løbende forbedret på baggrund af driftserfaringer. For dig betyder det nem igangsætning, integration og drift!

Elite IT biomasseløsning: • Integration af bro-og laboratorie-vægte til Navision • Chauffør-app til trekantkørsel med GPS-sporing • Leverandørportal med booking af afhentning og gødningsregnskab • Avanceret lagerstyring der understøtter forskellige gødningsprofiler og linjer • Mobil timeregistrering både til medarbejdere og maskiner • Bygget på et af verdens mest udbredte økonomisystemer: Dynamics NAV

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2019

Ring til os på 88 16 88 10 eller læs mere på eliteit.dk

31


ENGINEERED TO WORK

Se mulighederne. Optimer processen

CC-Mix

PreMix

ENGINEERED TO WORK

HØJERE YDELSE PÅOPTIMAL DIT BIOGASANLÆG NÅR DET GÆLDER UDNYTTELSE AF DIT BIOGASANLÆG af dit biogasanlæg kræver det rigtige udstyr.

Den mest økonomiske og effektive drift af dit biogasanlæg kræver det rigtige udstyr.

Rotationspumper Den økonomiske løsning til mange forskellige pumpeopgave

CC-pumper Robuste excentersnekkepumper hvor Quickservice RotaCut® Macerator er vigtigt Rotationspumper Den økonomiske løsning til mange forskellige pumpeopgaver RotaCut® Macerator Sikrer homogen og flydende væske og optimerer processen DisRuptor - mekanisk disintegration Øget gasudbytte, lavt energiforbrug og hurtig procesoptimering BioCrack® - elektrokinetisk disintegration Højere gasudbytte, lavere energiforbrug og lavere driftsomkostninger

Tilførsel af væskedel (gylle/recirkulat)

•S

BioCrack® – elektrokinetisk disintegration Højere gasudbytte, lavere energiforbrug og lavere driftsomko

• QuickMix og Energy Jet indfødningsystemer •Op til 8% mere biogas og op til 40% mindre energiforbrug på Tilførsel til reaktor * Resultater fra EUAGRO BIOGaf ASbiomasse/ forskningsprojekt Tilførsel organisk materiale

Kontakt: VogelsangA/S • Tel.: +45 97 37 27 77 info@vogelsang-as.dk •

PreMix og CC-Mix indfødningsystemer Op til 8% mere biogas og op til 40% mindre energiforbrug på dine røreværker* *Resultater fra EU-AGRO BIOGAS forskningsprojekt

Kontakt: Vogelsang A/S . Tel.: +45 9737 2777 info@vogelsang-as.dk

Industry

Waste water

Biogas

Transportation Railway

Agriculture