Page 1

3 | MAJ 2019

Klimaet er kommet på den politiske dagsorden og biogas er en del af løsningen Læs om hvorfor det er naturligt, at bringe biogas i spil, som den vedvarende energi, der løser fremtidens klimaudfordringer.


KOMMENTAREN

Efter energiforliget er vi klar til de næst Hvor kriterierne for låget over de eksisterende biogasanlægs produktion er acceptabel, var udmøntningen helt uacceptabel i forhold til tilgangen af nye anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg. Herefter fulgte et par meget travle måneder for Biogasbranchen, hvor det lykkedes at overbevise ministeren og forligskredsen om, at der var tale om en udmøntning med tilbagevirkende kraft, hvor mange kom økonomisk i klemme med allerede foretagne investeringer i udstyr og nettilslutning. Justeringerne af dispensationskriterierne fra 4. april hjælper de projekter, der har foretaget disse investeringer, men der er stadig en snes projekter, som ikke kan realiseres på trods af, de har investeret i projektudvikling. En del af disse er udvidelser og ombygninger, der ligger i en gråzone under de nye betingelser. Her gør sekretariatet i øjeblikket en stor indsats for at hjælpe med at få Energistyrelsens konkrete vurdering af deres situation. Et endeligt støttetilsagn kan imidlertid ikke opnås før primo 2020, når den kommende lovændring er vedtaget og udmøntet.

Kommentaren er skrevet af Henrik Høegh, formand Foreningen Biogasbranchen

Hvis alle projekterne realiseres med fuld produktion, kan biogasproduktionen nå op mod 25 PJ under den eksisterende støtteordning. Det vil være en seksdobling af produktionen, som vil svare til ca. 25 procent af det totale gasforbrug i Danmark.

Energiforligskredsen nikkede den 8. februar til en konkret udmøntning af den med energiforliget af 29. juni 2018 besluttede nedlukning i 2020 af tilgangen til den eksisterende tilskudsordning fra 2012.

Det er flot, men vi er stadig kun knap halvvejs i forhold til målet om 55 procent VE i 2030. Derfor skal der de kommende år arbejdes politisk med en lang række emner, som får stor indflydelse på biogasbranchens fremtidsmuligheder.

KOLOFON Nr. 3 · Maj 2019 · 13. årgang ISSN 1902-7907 Forsidefoto Årets transportmesse i Herning bar tydeligt præg af, at fremtidens drivmiddel skal være grøn og komme fra en diversitet af vedvarende energikilder, såsom biogas, bitoethanol, brint og el med flere. Se side 29.

2

Udgiver og produktion Vmarketing Ådalen 7C · 6600 Vejen Tlf. +45 73 84 85 45 kv@vmarketing.dk www.bioenergi.dk Tryk og distribution PR Offset

Abonnement bioenergiMAGASINET udkommer 5 gange årligt og bestilles hos udgiver. Pris 432.-/år. + moms. Annoncer Mailes til udgiver. Se medieinfo på: bioenergi.dk

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

Bladudvalg John Pedersen, Formand Blåbjerg Biogas. Bruno Sander, Faglig direktør Foreningen Biogasbranchen. Kris Vetter, ansvh. redaktør.

- følg os på facebook


INDHOLD 04 Danskerne bakker massivt op om den grønne omstilling

te udfordringer

06 Biogas - en del af løsningen på klimaudfordringerne

Nedenstående emner er allerede sat på dagsordenen, og for de fleste er det forberedende arbejde allerede godt i gang: • Endelig fastlæggelse af fremtidens overkompensationsregulering • Udmøntning af den nye pulje for grønne gasser til gasnettet samt transport • Gasstrategien, der fastlægger gassens og gassystemets fremtid i Danmark • Implementering af det nye VE direktiv (RED II) • Fremtidige råvaregrundlag, fx staldsystemer, cirkulær økonomi og energiafgrødekrav efter 2021 • Ny klimalov og implementering af klimaudspillets forslag • Nyt iblandingskrav for biobrændstoffer fra 1. januar 2020 • Knække nødden med biogas til transport, herunder omlægning af afgiftssystemet • Dokumentation af metantab fra de resterende anlæg sammen med Energistyrelsen • Løsninger for biogasanlæg og landmænd i forhold til fosforudfordringer • Kommende BAT krav til biogasanlæg Biogasbranchen har løbet stærkt det seneste år, men med de udfordringer vi står overfor, vil pulsen også være høj fremover. Derfor er den store medlemstilgang, vi oplever i øjeblikket, særdeles positiv. Både fordi det giver større gennemslagskraft som en samlet branche og ikke mindst giver større økonomiske muskler til at varetage branchens interesser, hvor der nu er kontingentgrundlag for at styrke sekretariatet yderligere, så vi kommer op på fire fuldtidsstillinger. Jeg håber derfor, at alle medlemmer fortsat bidrager til at forøge medlemsgrundlaget. Af Henrik Høegh, formand Biogasbranchen

10

Biogas på dagsordenen

12 Designergylle en gevinst for miljøet og for landbruget 14 Lastbilerne tanker udenfor Danmarks grænser 16

Indvielse af nyt forbehandlingsanlæg

18

Økologer vil aftage konventionel gødning fra biogasanlæg

22 Biogas - skift af el-afregningsmodel i 2019? 26 Bioenergi-taskforce impact på biogas 29 Nofoss på transportmessen 2019 26 Nyt it-program skal hjælpe landmænd og biogasanlæg 31 Bestyrelsen valgt i Biogasbranchen

MERE BIOENERGI PÅ M

20 19 ED IE I NF O

S I N E T M AG A ing markedsfør det gælder et medie, når

…et målrett

mer på ram2019 Se medieinfo Med 0% 10 n www.bioenergi.dk målgruppe du

bioenergi.dk

S I N E T M AG A

ALE: ONCEMATERI

PÅ ANN IFIKATIONER

TEKNISKE SPEC Trykteknik d Rasterfinhe Farvetryk Format

n Offset rotatio 60# linier (CMYK) Europa-skala mm) A4 (210 x 297 300dpi Pdf højopløselig, nte skal (Alle postscript-fo entet være med i dokum separeret Farver skal være i CMYK)

på e-mail til: iale Fremsendes g.dk kv@vmarketin eriale, der ikke For annoncemat ecifikationerne, overholder kravsp blive faktureret ling is vil efterbehand gældende timepr særskilt efter elektronisk på res afleve Kan pdf højopløselig cd-rom, som st for Kontakt os venlig kationer specifi ke teknis

Digitalt mater Generelt

Indstik

God sommer - næste blad udkommer 13. september

Annoncer

tning af er opsæ k assistance fis les vi tilbyd HUSK - r og anden graejde til særde annonce rnalistisk arb ser..! pri samt jouencedygtige konkurr REDAKTION OG

Se de sidste nyheder

■ PRISER ■ INDHOLD ■ TEMAER

■ OPLAG ES■ UDGIVELS FREKVENS

■ FORMATER ■ KONTAKT

UDGIVER:

og faglige artikler

grøn gas til transport

biogasbranchen.dk

arketing.dk

på...

biogasdk.dk n.dk

bioenergi.dk

(tidligere gas2move.dk)

S I N E T M AG A

• kv@vm nde: Kris Vetter • Tlf. 7384 8545 Ansvarshave 7C • 6600 Vejen arketing.dk GASINET • Ådalen 8545 • kv@vm bioenergiMA eting • Tlf. 7384 indstik: Vmark Annoncer eller

om bioenergi og

nofoss.dk

nofoss.dk

biogasbranche

dffb.dk

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

3


Danskerne bakker massivt op om den grønne omstilling Danmark bør gå forrest i den grønne omstilling. Det mener en overvejende del af danskerne Der er flere forskellige bud på, hvordan det bedst kan gøres. Det viser en ny undersøgelse. Bør Danmark være foregangsland og gå forrest i den grønne omstilling? Det er et af spørgsmålene i en ny undersøgelse foretaget for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Og det nikker hele 67 procent af de 1.007 adspurgte danskere ja til, også selv om en grøn omstilling kan have økonomiske omkostninger. Når det kommer til grønne løsninger, er der også bred enighed om, at Danmark skal iklæde sig en førertrøje. 81 procent i undersøgelsen svarer nemlig, at Danmark bør være blandt de bedste i verden til at udvikle grønne løsninger. Kun 3 procent er ikke enige. Det falder også i fin tråd med, at over halvdelen af danskerne mener, at Danmark bør investere mere i grøn omstilling i forhold til gennemsnittet blandt EUlandene. - Det glæder mig, at danskerne virkelig vil den grønne omstilling. Derfor ser jeg også frem til for alvor at komme i gang med den

folkehøring, vi lancerede i torsdags. Med folkehøringen vil vi give danskerne mulighed for at være med til at skabe den fremtidige klimapolitik og den nye klimalov, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Danskerne vil gerne selv bidrage til klimaindsatsen I undersøgelsen er der overordnet enighed om, at den enkelte dansker skal bidrage til at løse klimaudfordringerne. For eksempel ved at ændre livsstil. 63 procent af de adspurgte erklærer sig nemlig enige i, at vi danskere bør lægge vores livsstil markant om for at reducere vores CO2-udledning. - Der er et stærkt engagement blandt danskerne for at gøre noget for klimaet, og danskerne vil gerne selv bidrage. Det faktum, at danskerne er meget engagerede i at løse klimaudfordringerne, understreger netop behovet for at inddrage danskerne i udformningen af den nye klimalov, siger Lars Chr. Lilleholt. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet satte i går i

gang i en stor høring af danskerne under overskriften ”Giv klimaet lov”. Her kan alle danskere komme med idéer, erfaringer og input til, hvordan den nye klimalov skal udformes. I første omgang kan man komme med sit bidrag på et af de to borgermøder, der afholdes i løbet af april og på www.givklimaetlov.dk. Alle de bidrag Ministeriet modtager, bliver indsamlet og vil indgå i en stor opsamlende folkehøring efter sommerferien. Baggrunden for høringen er, at regeringen ønsker at fremsætte en ny klimalov i næste folketingssamling og danskerne skal hjælpe med at udforme den.

Fakta om ”Giv klimaet lov” På www.givklimaetlov.dk kan alle komme med deres idéer og forslag til, hvad regeringen skal have med i den nye klimalov. Alle input samles op og indgår i en samlet afrapportering, som vil danne grundlag for udformningen af en ny klimalov, der fremsættes i næste folkesamling. 67 procent erklærer sig enige eller meget enige i, at Dan-

• • • •

mark bør være foregangsland og gå forrest, når det kommer til grøn omstilling, også selv om det kan have økonomiske omkostninger. 81 procent er enige eller meget enige i, at Danmark bør være blandt de bedste i verden til at udvikle grønne løsninger - kun 3 procent er uenige eller meget uenige. 63 procent af de adspurgte er enige eller meget enige i, at danskerne bør lægge deres livsstil markant om for at reducere CO2-udslippet. 31 procent er klar til at bruge mere af deres private indkomst på klimaudfordringen. 30 procent er ikke klar til at bruge mere af deres private indkomst. 40 procent af danskerne har ikke problemer med have vindmøller og biogasanlæg tæt på deres hjem, mens 34 procent nødigt vil have vindmøller og biogasanlæg tæt på deres hjem. Undersøgelsen er foretaget af Norstat for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og 1.007 danskere har besvaret undersøgelsen mellem 28. marts og 31. marts. Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Tekst: Kris Vetter

Halmbriketter til biogas Gasudbytte på ca. 250 Nm3 metan per tons halm Briketteret halm suger mere end 5 gange sin egen vægt Briketteret halm danner ikke flydelag ved direkte indfødning i reaktor • 2. generations teknologi - restprodukter anvendes i stedet for afgrøder www.kineticbiofuel.com kontakt: sales@kineticbiofuel.com Tlf.: 21640090 eller 21495940

4

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019


FAKTA OM JOBBET

TEAMCHEF/ BIOGAS-DETEKTIV

Arbejdssted: Aarhus, Kolding eller Høje-Taastrup Afdeling: BioRec Tiltrædelse: Medio august Ansøg via: www.hededanmark.dk/TC-biogas Ansøgningsfrist: 11. juni 2019

Er du skarp til køb, salg og værdisætning af substrater til biogas? Og har du erfaring med/interesse for global sourcing og indkøb til dansk biogasindustri? Så har vi et spændende job! Som leder af et biogasteam under opbygning går du forrest – også operationelt – i alle led i afsætningskæden. Du skal videreudvikle vores lønsomme værdikæde for substrater og restprodukter, hvor vi håndterer produkter fra Danmark, men også køber globalt, fragter til Danmark, lagrer og videresælger. Du bliver en del af afdelingen BioRec i HedeDanmark, som er i god vækst. Vi har i mere end 20 år arbejdet med organiske og mineralske restprodukter fra bl.a. fødevareindustrien til genanvendelse i landbruget (til foder, biogas og gødning). Vi er godt 20 kolleger på fire kontorer i Danmark og Sverige. Dine opgaver vil blandt andet være: • opsøgende strategisk indkøb på globalt plan – over for potentielle leverandører, der har biogas-egnede produkter • ansvar for vores værdikæde (indkøb, logistik/fragt, oplagring og salg til primært danske biogasanlæg) • ansvar for import og distribution efter gældende regler • beregning af kostpriser, prissætning, forhandling og indgåelse af aftaler • budgettering og økonomiopfølgning • sikre vores synlighed hos danske biogasanlæg i en voksende branche • opbygning af dit team i takt med forventet vækst • ledelse af personalet i dit team Vi forventer, at du: • har stort kendskab til biogasbranchen • har en kommerciel, teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse • har erfaring med strategisk salg og indkøb på højt niveau

ressourcegenanvendelse.dk

• taler og skriver engelsk på forhandlingsniveau • er dygtig til at forhandle • kan skabe gode relationer blandt kolleger og eksterne samarbejdspartnere • er interesseret i at skabe de nødvendige relationer i udlandet • løser opgaverne kompetent og effektivt Du skal forvente omkring 30 rejsedage årligt i udlandet. Vi tilbyder dig: Et spændende job i en virksomhed med mere end 150 års erfaring i at arbejde med naturen. Du får mulighed for at præge din egen hverdag og udvikle dit eget job i et fagligt stærkt miljø, hvor kollegerne også brænder for deres arbejde. Der er en stor grad af frihed i jobbet, men du vil også selv have et stort ansvar for at skabe succes. Der er tale om en fast stilling og løn efter kvalifikationer, hvor din base som udgangspunkt bliver på vores kontor i Aarhus, Kolding eller Høje-Taastrup. Har du spørgsmål til stillingen? Kontakt områdedirektør Sune Aagot Sckerl på T: 23 72 12 66. Ansøgning Hvis du er interesseret i stillingen, bedes du sende din ansøgning og dit cv elektronisk via hjemmesiden www.hededanmark.dk/TC-biogas senest den 11. juni 2019. Vi forventer at afholde 1. samtaler den 19. juni og evt. 2. samtaler den 24. juni.


Biogas - en del af løsningen på klimaudfordringerne Klima

18. marts 26. juni 2019 2012

Klimaet er kommet på den politiske dagsorden og i befolkningens bevidsthed, hvorfor det er naturligt at se på, hvorledes biogas kan bidrage med løsninger og optimere klimaindsatsen Et rekordstort publikum deltog i årets Generalforsamling og den efterfølgende temadag afholdt af Foreningen Biogasbranchen.

Globale temperaturafvigelser i forhold til gennemsnit for perioden 1961-1990

- Vi skal bringe biogas ind som den vedvarende energi der løser fremtidens klimaudfordringer, sagde formand for Foreningen Biogasbranchen, Henrik Høgh, i sin velkomst til de mange fremmødte på årets Generalforsamling i Vingsted.

Biogas kan optimere klimaindsatsen På årets temadag 18. marts

Foreningen Biogasbranchen

Det er ikke bare gas, når vi siger, at Vi arbejder for en grøn fremtid!

Vi går gerne forrest, når der skal projekteres nye grønne biogasanlæg. Vi er proaktive i vores tilgang til at bidrage til den grønne omstilling og ser biogassen, som én af de mest værdiskabende energiteknologier i Danmark. Kontakt Frans Teisen på fte@envidan.dk, hvis du vil vide mere om projekterne og dine muligheder!

6

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

Kilde: DMI


18. marts 26. juni 2019 2012

Planche 5 Reduktionseffekt/ behov

≈ 1,3 MT efter generalforsamlingen om formiddagen, havde faglig direktør Bruno Sander gode input til, hvorfor biogas kan spille en afgørende rolle for de klimaudfordringer vi står over for. Regeringen har udtrykt generelle principper om klima og luftindtag. Heri lyder det at man vil skabe rammerne for en teknologineutral og markedsdrevet omstilling, der giver aktørerne de bedste muligheder for at vælge de mest omkostningseffektive klimatiltag. Med andre ord, vi skal have mest mulig klima for pengene ifølge Regeringen (uddrag af pjecen en ”Grønnere fremtid”).

≈ 4 MT

≈ 21 MT

Foreningen Biogasbranchen Klimaog Luftpakken inBiogasanlæggene er for deholder hele 38 initiativer, nuværende tæt på at nå hvor minimering af metanRegeringens mål om maks. 1 tab og den generelle forbed- procent metantab fra biogasring af biogasproduktionsanlæggene i 2020. anlæggene naturligt indgår i regnestykket. Men det er jo også i alles in-

teresse, da der som bekendt er god økonomi i at minimere tab for biogasanlæggene og når det oveni har stor effekt på klimaindsatsen er der god synergi forbundet herved.

Vand og Forsyning Både private og offentlige investorer foretrækker NIRAS som rådgiver, når der skal etableres eller ombygges biogasanlæg i Danmark. Vi sørger for forretningsplan, myndighedsgodkendelser og udbudsmaterialer. Vi fører tilsyn med byggeri og idriftsættelse, og vi rådgiver under drift.

DET ER REN ENERGI Kort sagt – vi er med i hele forløbet. Det giver ren energi. niras.dk

Bioenergimagasinet_nr_3_05_2018_190x130_ASM_NBA_VIG.indd 1

03-05-2018 15:14:59

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

7


18. marts 26. juni 2019 2012

Klimavirkemiddel i landbruget

18. marts 26. juni 2019 2012

Klimavirkemiddel i landbruget

Hvilke incitamenter kan vi bruge til at få en ung gylle?

Foreningen Biogasbranchen Planche 12. ”Drivhusreduktion afgasning af gylle”.

Planche 10. ”Klimavirkemiddel i landbruget”. Foreningen Biogasbranchen Bruno Sander kom også ind på gyllekøling i sit indlæg. - Gyllekøling er effektivt og der er hele 43 procent lavere metan emission/tab ved hurtig udslusning og køling, pointerede Bruno Sander. I dag er gyllen typisk 3-4 uger gammel. Ved kun en uges opbevaring kan vi fordoble klimaeffekten (drivhusgasreduktionen). Og

med en mærkbar effekt på lattergasemissionen oveni hatten. - Derfor arbejder vi i Foreningen Biogasbranchen hårdt for at vi skal undgå forsuring og arbejde henimod køling og hurtig udslusning af gyllen, fastslog Bruno. I figur 12 ses tydeligt den

merproduktion af biogas, der kan opnås ved hurtig udslusning af gyllen, hvorfor det handler om at få landbruget motiveret til dette.

forsuring til afkøling og hurtig udslusning af gyllen.

Forsuring har negative effekter på staldmiljøet, da det ødelægger staldinventaret, samtidig med at det giver dårlig lugt i stald og mark. Derfor er branchens mål, at flytte opmærksomheden fra

Husdyrgødning/gylle i kombination med KOD giver op til 6 gange større klimaeffekt (synergieffekt). Halm kan nyttiggøres til biogas uden at tære på jordens indhold af kulstof.



Organisk husholdningsaffald (KOD) i kombination giver effekt





    

   

8

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019


- Dog ser vi en endnu bedre effekt med halm, da tørstofprocenten derved kommer op og gasproduktionen stiger, siger Bruno.

Optimeringsmuligheder for biogasanlæg og landbrug Samlet set kan man konkludere at biogasanlæg fortsat skal arbejde for, at forebygge og minimere metantab blandt andet ved god udrådning og gasopsamling i tanke og lagre og ved anvendelse af mest mulig husdyrgødning og restprodukter i biogasproduktionen. Landbruget bør satse på gyllekøling kombineret med og/eller hurtig udslusning af gyllen, ligesom det naturligvis gælder om, at udnytte den afgassede biomasse bedst muligt (læs om designergylle her i bladet). Ligesom landbruget skal satse på mest muligt omsætteligt tørstof i gyllen og huske den vigtige kulstoflagring gennem den afgassede biomasse. Bruno Sander fremhævede også den skæve forvridning af afgiftsstrukturen i Danmark der umuliggør en

omstilling i transportsektoren til flere grønne drivmidler, herunder biogas til den tunge transport. Biogasbiler pålægges 40 procent højere afgifter og afgifterne på biogas er 4 gange højere i Danmark Europa stiller om til flydende gas og Danmark mister provenu. Læs artiklen side 14. - Simple tiltag vil sikre omstillingen til grønne drivmidler, pointerer fagdirektøren fra Foreningen Biogasbranchen. Fritagelse for CO2-afgift for biogas via gasnettet og ligestilling af afgifter for ens transportarbejde (km) samt fastlåsning af grønne ejerafgifter for biogas på dieselniveau, er nogle af de virkemidler der kan sætte en grøn omstilling i gang, ligesom Bruno Sander foreslår at registreringsafgiften fastlåses på dieselniveau, hvilket vel kun er rimeligt? Kilde: Faglig direktør i Foreningen Biogasbranchen Bruno Sander Tekst: Kris Vetter

Ønsker du en erfaren leverandør til dit biogasanlæg? Vi er din specialist på gasfakler: • Gasfakler standard og special designede • Gasfakler designet til specifikke behov • Kapacitet op til 4.000 Nm3/h • Leveres som åben og lukket flamme (GF og GFC) • Begge modeller anvendes til biogas med 45-100% CH4 • Med automatisk tændingssystem får du en pålidelig gasfakkel • Let anvendelig kontrolpanel monteret ved foden (remote start signal, flammefælde, Uv-sensor m.m.) Vi projekterer, producerer og forhandler high-end udstyr til biogasanlæg... - lige fra gasfakler, fyldelegemer, gaskølere, bio-knusere, gaslagre, gasblæsere, dosering og fødesystem samt udstyr til produktion af bio-pulp... - kort sagt er vi totalleverandør af komponenter til dit biogasanlæg!

• Nøglefærdige biogasanlæg inkl. myndighedsbehandling • 30.000 til +300.000 ton biomasse pr. år • Økologisk eller konventionel • Biogas til kraftvarmeværk eller naturgasnet

Kontakt Lundsby Biogas A/S www.lundsbybiogas.dk · Mail: info@lundsbybiogas.dk

Med mere end 25 års erfaring i biogasbranchen, får du en stabil og sikker leverandør

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

LSH-BIOTECH APS Katrineholmsallé 62 DK-8300 Odder Tel. +45 2960 3008 cd@lsh-biotech.dk

9


Biogas på dagsordenen Avfall Norge var den 9. – 11. april vært for Nordic Biogas Conference i Oslo NBC arrangeres i samarbejde mellem biogasforeninger fra de fem nordiske lande og dette var den syvende i rækken siden starten i Helsinki i 2006. De øvrige arrangører er Biogasbranchen fra Danmark, Avfall Sverige, den finske biogasforening og Sorpa fra Island.

Den næste konference afholdes i Linköping i 2021. På konferencens to første dage var der knap 40 præsentationer inden for et meget bredt felt af emner: Regulering, produktion, anvendelse, spredning af budskabet om biogassens fordele, marked, gødning,

Fig 1. Biogasproduktion i de fem nordiske lande som præsenteret på Nordic Biogas Conference 2010-2019. Øverst (a) i GWh og nederst (b) udviklingen i de enkelte lande, hvor de præsenterede tal i 2010 = index 100.

Fig. 2. Mats Ekelund fra Biogas Research Center ved universitetet i Linköping understregede vigtig-heden af at formidle biogassen som det element, der løser mange samfundsudfordringer – både ved produktion og anvendelse.

energi, recirkulering, certifikater, transnational samhandel m.v. På den sidste dag var der ekskursioner i Oslos omegn.

Produktion og anvendelse af biogas Som på de foregående konferencer gav Bruno Sander, Biogasbranchen et hurtigt vue over status for produktion og anvendelse af biogas i de fem nordiske lande – og ikke mindst et ultrakort overblik over aktuelle politiske og regulatoriske forhold. Her opsummerede han bl.a. udviklingen, som den er præsenteret på de foregående Nordic Biogas Conferencer. Efter Sverige i en årrække har haft den største biogasproduktion blev de i 2017 (de nyeste tal) overhalet af Danmark. Finland og Norge har udviklet sig helt parallelt over årene på et lidt lavere niveau. (se fig.1a). En opgørelse af de absolutte producerede mængder er naturligvis urimelig overfor Island, som har to anlæg til opsamling af lossepladsgas samt et enkelt gårdanlæg og en rådnetank på en virksomhed. Derfor giver en relativ skala, hvor index 100 er den produktion, der blev præsenteret på konferencen i Oslo i 2010, et mere sammenligneligt billede (fig 1b). Igen ligger Danmark i front som det land, hvor produk-

tionen er steget mest fulgt af Finland, mens produktionsudviklingen i Sverige ligger lavere. Sverige ligger til gengæld helt i top når det gælder anvendelsen af biogas i transportsektoren. Der er over 55.000 gaskøretøjer i Sverige og over 90 procent af gassen er biogas. Til sammenligning er der i Danmark 585 gaskøretøjer, som også er væsentligt under Finland med over 7.000 gaskøretøjer. Til gengæld ligger Danmark højt når det gælder andelen af husdyrgødning, der afgasses i biogasanlæg. I alle nordiske lande er der fokus på biogas som et centralt element til at binde energi, fødevareproduktion, cirkulær økonomi, klima m.v. sammen.

Biogas er slutstenen i energisystemet Henrik Wenzel fra Syddansk Universitet gav et glimrende indlæg om biogassens centrale rolle i det fremtidige fossil uafhængige samfund. Han understreger, at det er nødvendigt, at forbruget af bioenergi pr. global borger, kommer under 20 GJ pr. år. Her spiller biogas en helt central rolle ved at kunne levere det kulstof, som er helt essentielt samtidig med at biogassen kan lagre energi fra sol og vind. Dermed får biogassen ifølge Henrik Wenzel en helt central rolle - ganske som

80 års erfaring med udvikling og produktion af højtydende smøreolier kommer nu de danske motorer til gavn...!

Ønsker du stabil drift og lang holdbarhed på din gasmotor? Addinol lube Oil Danmark ApS Snedkervej 14 · 6710 Esbjerg V · Tlf. 75 450 400 · se@addinol.dk · www.addinol.dk

10

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019


slutstenen, der holder hvælvingerne sammen i kirker. Henrik Wenzel understreger, at biogassen kan videreforarbejdes og anvendes ikke kun i den tunge landtransport, men også i skibsfart og fly.

Biogas er løsningen på mange udfordringer Professor Mats Ekelund fra Linköping Universitet, der samtidig er direktør for biogasforskningscentret understregede i sit meget inspirerende indlæg vigtigheden af at brande biogas som en samlet løs-ning på mange udfordringer. Han påpegede således risikoen for at miste en del af helheden ved at fokusere alene på biogas som en

Fig. 4. Henrik Wenzel, Syddansk Universitet satte som altid biogassen ind i en central rolle i fremtidens fossilfri samfund. (Foto: Bruno Sander Nielsen) energiproduktion eller på recirkulering af næringsstof-

fer, selv om det er to helt centrale gevinster.

Tekst: Kris Vetter

Opgrader med AMMONGAS

Det betaler sig... - især på den lange bane!

7 nye anlæg alene i Danmark på ét år, fordi: Ammongas leverer markedets højeste effektivitet, med et metantab på kun 0,04 %. El forbruget er kun 0,1 kWh/m3 biogas Høj temperatur på genbrugsvarmen sikrer genbrug til reaktoropvarmning, og dermed laveste samlede energiomkostninger. Trykløs dansk opgradering gør anlægget robust, med oppetider over 99 %. Ingen behov for forrensning, og dermed ingen bøvl med ilt i gassen. Ingen reduktion af effektivitet og kapacitet over tid. Service mulighed 24-7 fra 16 ingeniører, der kender anlæggene til bunds.

Besøg vores informative hjemmeside:

www.AMMONGAS.dk

Kontakt os på amg@ammongas.dk eller 4363 6300

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

11


Designergylle en gevinst for miljøet og for landbruget Gylle er en ressource, som kan skræddersyes til den enkelte bedrift i højere grad end i dag Landbruget vil nu, sammen med biogasselskabet Nature Energy, arbejde målrettet med specialdesignet gylle. Med ”designergylle” kan biogasanlægget kombinere næringsstofferne fosfor og kvælstof præcis i de mængder, der er behov for på en konkret bedrift. Med andre ord: Man kan skræddersy gyllen til at have en helt bestemt sammensætning af næringsstoffer. - Der er et stort potentiale i dette og der er kun vindere, hvis vi lykkes med at producere designer-gylle: Det er godt for miljøet, det er godt for landbruget, og det er godt for biogas-producenten, siger Lars Villadsgaard Toft, der er bioøkonomichef i SEGES, som er landbrugets videns- og innovationshus. SEGES står i spidsen for projektet, der har modtaget tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet. De konkrete afprøvninger vil foregå på Nature Energys biogasanlæg i Videbæk og med Vestjysk Landboforening og lokale landmænd, som centrale spillere. Designergylle er et eksempel på bæredygtig udvikling i landbrugs- og energisektoren. Projektet støtter den grønne udvikling i landbruget, til gavn for den enkelte landmand, landbrugserhvervet, biogas-branchen og samfundet. Projektet, der skal afdække

mulighederne, løber over de næste tre år, og i slutningen af projektet forventes designergylle at blive tilgængeligt for leverandørerne til Videbæk Biogas.

Så meget naturlig gødning som muligt

Landmanden og landmandens planteavlskonsulent beregner allerede i dag de enkelte marks næringsstofbehov og lægger en gødningsplan for den samlede bedrift. Det sker typisk via IT-programmet Mark Online (omtalt her i bladet). Målet er, at der kan sendes en bestilling direkte fra Mark Online til biogasanlægget, som herefter skræddersyr den afgassede gylle til den enkelte bedrift. - På den måde sammensættes gyllen optimalt, og landmanden kan begrænse eller måske helt undgå at skulle supplere den naturlige gødning, som gyllen er, med handelsgødning. Der er med andre ord fordele for landmanden og for miljøet. Det er derfor vi i landbruget har taget initiativet til at demonstrere, hvordan vi kan få teknikken til at fungere i alle led i kæden, så vi kan gøre designergylle til virkelighed, siger Lars Villadsgaard Toft. Som det er i dag, er den afgassede gylle fra biogasanlæg en one-size-fits-all gødning. Det betyder, at det fulde potentiale i den naturlige gødning ikke udnyttes. I nogle tilfælde vil standardgyllen fra biogasan-

lægget desuden indeholde så meget fosfor, at landmanden ikke kan udnytte gødningspotentialet, fordi den afgassede gylle rammer loftet for hvor meget fosfor, der må udbringes på marken. Ved at kunne justere kvælstof:fosforforholdet bliver gyllen meget mere attraktiv for landmanden – og kan dermed fortrænge handelsgødning. Lokale landmænd leverer i dag husdyrgødning til Videbæk Biogas, som er et af Danmarks største biogasanlæg. Cirka 80 landmænd i området aftager den afgassede gylle til at gøde markerne. I projektet vil det blive demonstreret og kvantificeret hvor meget handelsgødning, der kan spares med designergyllen. Landmand Ole Kjær er formand for Leverandørforeningen Videbæk Biogas, som består af de cirka 80 landmænd, der leverer gylle til anlægget. Han peger på, at designergylle vil kunne spille en væsentlig rolle i forhold til at sikre det rette fosforniveau i den afgassede gylle, landmanden gøder afgrøderne med. - Det kan blive guld værd for os, hvis det betyder, at man kan få afgasset gylle med lavt indhold i fosfor, hvor dét er nødvendigt, eller med ekstra fosfor, hvor det er nødvendigt. I begge situationer kan man forhåbentlig helt undgå at supplere med handelsgødning, og for visse afgrøder kun behøver gøde med afgasset gylle, siger Ole Kjær.

En del af den grønne omstilling

Biogasselskabet Nature Energy ser også et stort potentiale i at kunne levere designer-gylle til landbruget.

Ved anvendelse af designergylle (fiberrest fra biogasproduktion) kan den enkelte landmand spare handelsgødning i anseelige mængder. Her ses Videbæk Biogas. 12

- Vi ser projektet som del af en helhed, hvor biogasproduktion både er en vigtig del af Danmarks grønne omstilling, og hvor vi intelligent indgår i den cirkulære økonomi. Det vil være en fantastisk gevinst både

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

for landmanden og vandmiljøet at kunne tilføre de forskellige marker en afgasset gylle med netop de mængder af fosfor og kvælstof – og ikke mere - som afgrøderne har brug for og kan optage, siger Nature Energys adm. direktør Ole Hvelplund. Tekst: Kris Vetter

FAKTA Projektet analyserer næringsstofferne i den gylle, der er til rest efter afgasning. Der ses på, hvordan gyllen separeres i næringsstoffer og sammensættes igen. Målingerne af næringsstofindholdet skal foretages på hver enkelt leverance af afgasset biomasse. En anden stor opgave ligger i at sikre et automatisk flow mellem landmandens mark- og gødningsregnskab og biogasproducenten, med specifikationer af ønsket næringsstofsammensætning. Landmanden har fordel af at få afgasset gylle, der indeholder præcis de næringsstoffer, der er behov for på den enkelte bedrift. Derved kan forbruget af handelsgødning reduceres, og landmandens udbytte og økonomi forbedres. Biogasanlæggene bliver i stand til at levere gødningsprodukter, der matcher næringsstofbehovet. Der kan med andre ord leveres et specialdesignet produkt med ekstra værdi. Samfundet får øget hensyn til miljø i form gennem forbedret udnyttelse af den afgassede husdyrgødning. Dermed optimeres udnyttelsen af næringsstofferne, og indkøb af kunstgødning og fosfor kan reduceres. En større andel af afgasset husdyrgødning vil reducere CO2-udledningen fra landbruget.


Roer gi’r max gas

Lorem quis modit vent ut reiciandio om nihitib lab inihit int.

VARIETY Optional Introtext lorem ipsum Q

Feature one lorem ipsum.

Q

Feature two with highlight. Icon

Vil du have øget biogasproduktion og give din gasproduktion et boost, VARIETY Lorem quis modit så ervent roer detom oplagte valg... ut reiciandio www.kws.com

Optional Introtext lorem ipsum

Tørstofproduktion af forskellige afgrøder (tons / ha)

Lorem quis vent nihitib labmodit inihit int. ut reiciandio omnihitib lab inihit int que dolor.

30,0

28,9 t www.kws.com

ge afgrøder (tons / ha)

10,5 t

CH4

Gør andre substrater interessante (i blanding med roen)

www.kws.com ■ Energiroer+top

16,8 t

Kornhelsæd (rug)

15,0 t

14,7 t

Lorem quis modit vent ut reiciandio omnihitib Slætgræs lab inihit int que dolor. Majs helsæd 10,5 t

Pil

■ Hurtig VARIETY

omsætning Optional Introtext lorem ipsum (max: 5 dg vs. majs 3 uger) Feature one lorem ipsum. Q

1/4 landscape, 1 variety

0,0

5

Feature one lorem ipsum.

Q

Energiroer

llige afgrøder (tons / ha)

5,0

■Feature Optwo til 2% mere with highlight.

Q

finregulering i styring Majs helsæd af produktionen

23,3 t

15,0 t

Opnå større processtabilitet

Optional Introtext lorem ipsum

Slætgræs

20,0

10,0

Feature two with highlight.

Icon ■ Muliggør

25,0

15,0

Feature one lorem ipsum.

Q

VARIETY ■ Icon

Tørstofproduktion af forskellige afgrøder (tons/ha)

35,0

Q

Energiafgrøder Energiroer

Slætgræs

Energiroer+top

Majs helsæd

Kornhelsæd (rug)

Energiroer

Pil

11.01.2012

Elo West Larsen

Energiroer+top Kornhelsæd (rug) Ved spørgsmål, kontakt: Pil Lars Andersen – 8662 9636 www.kws.dk

Q

Feature two with highlight.

Icon

www.kws.com

SEEDING THE FUTURE

1/4 landscape, 1 variety

SINCE 1856


Lastbilerne tanker udenfor Danmarks grænser

Vi mister både teknologisk og økonomisk udbytte, når vi ikke sætter gang i omstillingen af den tunge transport til klimavenlige drivmidler som eks. biogas. Foto: Iveco.

På grund af den fortsatte afgiftsbelastning af grønne drivmidler i Danmark, er transportørerne nu for alvor begyndt at tanke syd for grænsen Så umiddelbart står den danske stat over for et markant provenuetab! Her tidligere på året nedsatte Regeringen en kommission, den såkaldte ”Eldrup Kommission”, med Lars Eldrup i

spidsen, med det formål at finde løsningen på, hvorledes der kan gennemføres en grøn omstilling af transportsektoren med lav- og nulemissionskøretøjer uden tab af de 50 mia. kr., som

afgifterne på fra transportsektoren indbringer idag.

Det står stille med omstillingen i Danmark De hidtidige politiske tiltag på transportområdet taler

desværre deres tydelige sprog. På den anden side presser klimaudfordringen sig mere og mere på, hvor forskerne løbende påpeger behovet for hurtige reduktioner, da

Stålkonstruktioner til biogas-anlæg? haugegruppen.dk tlf. 66 18 96 00

14

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019


udviklingen er selvforstærkende. Nu konkluderer forskerne, at omstillingen går så langsomt, at vi samlet skal levere negative udledninger i fremtiden for at undgå katastrofale klimaforandringer. Derfor omstiller man fra diesel til naturgas uden for landets grænser, hvor der er der fuld fart på omstillingen af den tunge transport fra diesel til gasdrift. Det skyldes ikke blot, at omstillingen understøttes afgiftsmæssigt, men skyldes også stigende kundekrav i markedet om, at transportbranchen mindsker sit klimaaftryk. I transportbranchen er der enighed om, at det eneste reelle alternativ for en hurtig klimareduktion for den tunge transport er omstilling til gasdrift med løbende overgang til biogas. Det blev bemærket og fremhævet på årets Transportmesse i Herning, hvor der for første gang var afsat et helt område til Grøn Transport for netop at oplyse og fremme omstillingen overfor beslutningstagere og kunderne de danske vognmænd (se artikel andetsteds i bladet).

Nye tankanlæg syd for grænsen på grund af politisk opbakning Sydpå i Europa er en korridor af tankstationer for flydende gas under etablering i ECO-GATE projektet med deltagelse af Tyskland, Frankrig, Spanien og Portugal. Her har en række store aktører forpligtet sig til at opstille mindst 40 tankstationer for flydende gas i Europa samt etablere produktionsfaciliteter for flydende biogas. Det første anlæg bliver nu etableret i Holland. Samtidig gives der EU baseret tilskud samt finansieringsløsninger til lastbiler, der drives på flydende naturgas.

Tankningen af lastbiler der krydser den danske grænse tager fart nu, da man i Tyskland gasdrevne lastbiler for motorvejsafgifterne, og da afgifterne her kun er en fjerdedel af afgifterne i Danmark. Padborg er faktisk i top tre over tankningsvolumen for diesel i Europa, hvilket indbringer Danmark ca. en halv mia. kr. om året i afgifter. Når de store transportaktører i Europa nu stiller om til flydende gas, vil den danske statskasse stå overfor et meget stort provenutab, da disse fremover vil tanke syd for grænsen.

Blaabjerg Biogas

Solrød Biogas

Hærup Biogas, Hobro

Ifølge Foreningen Biogasbranchen kan den grønne omstilling af varetransporten faktisk ske provenuneutralt! Hvis en tredjedel af den tunge transport frem til 2030 blev omstillet til biogas, kunne det dækkes med halvdelen af den danske biogasproduktion i 2020. - Så kan vi årligt skære ½ mio. tons af den danske CO -udledning udenfor kvotesektoren, vel og mærke uden yderligere biogasproduktion, konkluderer Frank Rosager Foreningen Biogasbranchen. Afgiften på biogasdrevne køretøjer er ca. 40 procent højere end for de dieseldrevne køretøjer. En afgiftsmæssig ligestilling mellem biogasdrift og dieseldrift for det samme kørselsarbejde kan ske uden provenutab. Vi bliver sat bag ud af dansen, både teknologisk og økonomisk, hvis vi ikke reagerer ”grønt” nu og alle nabolandene får fordelen af at være first mover på dette for klimaets omstilling, så vigtige område.

Tænk grønt med beton Vi producerer, leverer og monterer cirkulære beholdere i beton til biogasanlæg. Beholderne opbygges af elementer i op til 8,6 m højde og leveres i størrelser fra ca. 30 m³ og til ca. 10.000 m³. De kan udføres åbne eller overdækkede, og de bliver enten gravet ned eller opstillet i niveau med terrænet. Beholderne benyttes typisk som • Reaktortanke • Fortanke • Afgasningstanke • Efterlagertanke mm.

BIOG

ASAN

industribeton.dk

LÆG CIR BEHO KULÆRE LDER E I BE TON

Nature Energy Midtfyn

Tekst: Kris Vetter ØSB | PERSTRUP | BYGGEBJERG | SVINNINGE | ABEO

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

15


Indvielse af nyt forbehandlingsa

Gemidan Ecogi kunne den 8. april byde gæsterne velkommen til et helt nyt forbehandlings Gemidans direktør Rune Nyhuus bød velkommen ved den officielle indvielse af det nye forbehandlingsanlæg hos Frederikshavn Affald og glædede sig over de store perspektiver teknologien og anlægget kan bibringe. Der var tale om indvielsen af et anlæg til forbehandling af organisk husholdnings- og erhvervsaffald og i forbindelse og indvielsen var med temaet ”Affaldets vej igennem systemet – fra bord til jord”, hvorfor der i programmet var indlagt indspil fra centrale aktører i branchen, både i form af stande, hvor

der bl.a. blev informeret om lovgivning, cirkulær økonomi, affaldssorteringsvejledninger, affaldsindsamling, spande, renhold, kvalitet af pulp, bioforgasning, spredning af forgasset pulp og meget mere. Forbehandlingen på det nye anlæg varetages af Gemidan, der har købt 10.000 kvadratmeter jord ved affaldskraftvarmeværket i Frederikshavn. Anlægget bruger regnvand i forbehandlingen, som opsamles i en sø der etableres i forbindelse med byggeriet. På den måde sikrer man, at

Gemidan Ecogi-anlægget er et nyt forbehandlingsanlæg i Frederikshavn til forbehandling af organisk husholdnings- og erhvervsaffald.

forbruget af vand gøres så grønt som muligt.

Store investeringer i affaldsbehandling Bestyrelsesformand for Gemidan Lauge Dehn kom i sin tale ind på historikken og de store investeringer, der er foretaget gennem årene og nu senest her ved åbningen i Frederikshavn. Gemidan blev i 1988 etableret i Hjallerup, hvor man startede med et enkelt mobilt anlæg til kompostering af have- park affald. Her arbejdede man udelukkende med et mobilt koncept. Det sker stadig dog er forretningen udviklet massivet siden da. På grund af udvidelsen i kapacitet og mandskab flytter man fra Hjallerup til Nørresundby pr. 1. juni i år. Ud over at arbejde med kompostering og sortering startede man allerede tilbage i 90’erne med indpakning af affald i baller, så man kan opbevare overskydende affald til senere forbrænding, eller transportere det til et andet forbrændingsanlæg. Dette er stadig et af virksomhedens hovedområder. I 2012 fik Gemidan mulighe-

¬ Biogasproduktion og -opgradering ¬ Tankstationer og gas til transport ¬ Offentlige og private partnerskaber www.natureenergy.dk

16XXXXX_Biogas_ann_400x60mm.indd

1

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

den for at opkøbe Komtek Miljø, der ligger i Holsted. Her var der allerede etableret en stor behandlingsplads for diverse affaldsfraktioner, og brugt en del penge på at lave et anlæg til behandling af organisk affald. - I Holsted havde vi første udgave af det anlæg, som vi ser her i dag, og det har vi udviklet på gennem de sidste 7 år. Vi har hele tiden behandlet organisk affald på anlægget og idag kan vi producere en pulp, der har en renhedsgrad, som ingen andre anlæg i Danmark kan, fremhævede bestyrelsesformanden. Næsten al plastik bliver fjernet i processen, og det bevirker, at det slutprodukt, der ender på landmandens mark, er ”fri” for plastik. I 2012 fik man også en mulighed for at købe aktiemajoriteten i Special Waste System, der behandler farligt affald i Nr. Alslev på Falster. Idag har man et fuldt moderniseret anlæg, der forbrænder 6000 tons farligt affald om året og ejer 75 procent af selskabet, mens det lokale affaldsselskab REFA ejer de sidste 25 procent.


sanlæg

sanlæg i Frederikshavn Datterselskabet Gemidan Ecogi er etableret som det selskab, hvor man videreudvikler og sælger Ecogianlæg. Virksomheden har i 2018 afleveret det første anlæg til en ekstern køber, nemlig Affald Plus i Næstved, og det anlæg kører upåklageligt og man arbejder med flere projekter i udlandet, og håber på, at man snart kan afsætte det første anlæg uden for landets grænser. - Skal vi i Danmark opfylde EU’s målsætninger om en genanvendelsesprocent på 50 procent i 2022, så skal der findes løsninger for det kildesorterede organiske husholdningsaffald, og der står vi klar til at bidrage med, sagde Lauge Dehn.

Biogasbranchen ruster sig til fremtiden Faglig direktør i Foreningen Biogasbranchen Bruno Sander ønskede anlægshaverne tillykke med det nye anlæg. - Jeg har fulgt Komtek/ Ecogi gennem mange år og oplevet dem fokusere på, at levere et godt produkt, som netop er i tråd med det som biogasproducenterne ønsker, sagde Bruno Sander.

Gemidan Ecogi-anlægget er et nyt forbehandlingsanlæg i Frederikshavn til forbehandling af organisk husholdnings- og erhvervsaffald. - Biogasbranchen har arbejdet for kildesortering og genanvendelse af næringsstoffer gennem 20 år. Derfor er vi glade for ressourcestrategien (En målsætning i Ressourcestrategien er bl.a. at vi skal genanvende dobbelt så meget af vores husholdningsaffald i 2022 red,) og at kommunerne går så engageret ind i det, sagde Bruno Sander. Han ser frem til at Ressorucestrategien sammenholdt med den massive udbygning af biogasproduktionen i disse måneder vil få produktionen til at stige endnu mere. - Vi har tredoblet produktionen de seneste 4 år og biogas nu udgør 15 procent af det danske naturgasforbrug. Men vi skal huske på at biogas ikke kun handler om omstilling af energisystemet. Det handler også om føde-

vareforsyningen fremover, hvor kildesortering og brug af anlæg som det vi indvier her i dag, er helt nødvendigt for at sikre den fremtidige fødevareforsyning, fastslog direktøren. Biogasanlæg er jo perfekte til recirkulering af næringsstoffer, hvor især P er i fokus, men også N og K, plus kulstof til jorden.

dierne, så vi opnår en så høj gra af renhed som muligt.

- Men det forudsætter kvalitetskrav/hensyn gennem hele kæden lige fra kommunen, borgeren, renovationen, forbehandling, biogasanlæg, landmænd, så vi sikrer at kvaliteten er i top, ellers siger landmændene nej, konkluderede Bruno.

Bruno Sander fremhævede fordelene ved, at vi får kildesorteret og får pulpen i biogasanlæg. Ved at få KOD-delen tilført til husdyrgødningsbaserede anlæg sikrer klimaeffekten med en faktor 5-6 gange større end i rene affaldsanlæg. Og det er faktisk det tilsvarende, når vi taler reduktion af udvaskningen af kvælstof.

Han fremhævede også det positive i at vi nu har fået grænseværdier for fysiske urenheder, men sagde også at der jo ingen grund er til at lægge sig tæt på grænsevær-

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

- Forhandlingerne på dette område er et godt eksempel på, at fødevareindustrien, miljøorganisationerne og myndighederne kan finde fælles fodslag og få vedtaget regler som alle kan acceptere og honorere, sagde Bruno Sander.

Tekst: Kris Vetter. Fotos: Gemidan.

03/02/16 15.24

17


Økologer vil aftage konventionel gødning fra biogasanlæg En ny gødningsdatabase skal hjælpe biogasanlæggene, de økologiske landmænd og andre aktører med at finde sammen om at omfordele næringsstoffer Der bliver i øjeblikket taget en del flere nye initiativer for at involvere biogasanlæggene – både de konventionelle og de økologiske og yderligere i udviklingen af den økologiske fødevareproduktion i Danmark. Det fortalte konsulent Casper Laursen fra Økologi Innovation hos SEGES, da brancheforeningen Genanvend Biomasse holdt årsmøde på Axelborg den 3. april.

- Branchen står bag en ny model for anvendelse af konventionel husdyrgødning til økologisk planteproduktion. Indtil videre må økolandmanden bruge 50 kg kvælstof pr. hektar fra konventionel husdyrgødning. I den kommende model bliver det sat ned til 40 kg kvælstof pr. hektar, men hvis den konventionelle husdyrgødning bliver afgasset i et biogasanlæg, må han gå op på 60 kg pr. hektar, forklarede Casper Laursen.

Den nye gødningsmodel er ikke endeligt vedtaget endnu. Den bearbejdes aktuelt i Landbrugsstyrelsen og ventes klar til gødningsåret 2020-2021.

Nyt værktøj skal formidle næringsstoffer Gødningsmodellen er en del af en proces, som handler om at udfase konventionel husdyrgødning, samtidig med at den økologiske planteavl får adgang til stadig flere næringsstoffer i form

af gødning fra biogasanlæg, fødevareaffald og organiske restprodukter fra industrien. I denne proces bliver det vigtigt for de økologiske landmænd at kunne holde styr på, hvilke gødningsprodukter der er tilgængelige i markedet, hvad man må bruge og hvordan. Derfor er SEGES i gang med at udvikle en ny gødningsdatabase, der kan hjælpe markedet med omfordelingen af næringsstoffer.

PUMPER

Top-Performance i alle flydende medier! Stallkamp Dykkede pumper er resultatet af know-how, udvikling, afprøvning samt effektiv kontrol. De er arbejdspålidelige og sikre, er høj effektive og utrolig økonomisk venlige på samme tid. Godt for din bundlinie... Nyeste generation af dykpumper har snegleindfødning i toppen og endnu bedre beskyttelse af motor og sliddele. Nyeste versioner af omrørere skubber dobbelt så meget gylle, med mærkbart lavere strømforbrug! Danmarks bedste og hurtigste reaktortanke Vores rustfrie stålreaktortanke leveres klar til montering (palle-gods). Montage af en komplet 6.000 m3 reaktortank tager kun 4 uger..! Biomassehåndtering er lig med BiogasTeknik Vi har mere end 15 års erfaring indenfor reparation og vedligehold af biogasanlæg, kontakt os for en holdbar løsning...

Vi er Danmarks eneste importør og forhandler af

18

BIOENERGI MAGASINET - FEBRUAR 2019


Biogasanlæggene er blandt målgrupperne for den nye database. - Hvis man er gødningsproducent, grovvareselskab eller biogasproducent, kan man få adgang til alle økologer via gødningsdatabasen. Den bliver lavet som en form for webshop, hvor forhandlere kan lægge produkter op og vise, at de er tilgængelige i bestemte områder. Det bliver muligt for økologerne at sammenligne produkter og priser. Desuden kommer vi til at vise, hvilket maskineri der er nødvendigt, anvendelsesmuligheder, opdateret lovgivning, hvordan økologerne må bruge produkterne, brancheaftaler osv., forklarede Casper Laursen.

Økologer mangler næringsstoffer på Sjælland Håbet er, at de nye initiativer kan være med til at

afhjælpe en stor mangel på næringsstoffer – ikke mindst hos de økologiske planteavlere på Sjælland. Chefkonsulent Torkild Birkmose fra SEGES forklarede, at den høje husdyrtæthed i Vestdanmark naturligt har ført til en høj koncentration af biogasanlæg her, og at biogasanlæggene tiltrækker yderligere næringsstoffer fra øst mod vest. Dermed forstærkes overskuddet af næringsstoffer i det vestlige og sydlige Jylland, mens underskuddet bliver større på Sjælland. Casper Laursen forklarede, at underskuddet af næringsstoffer i den økologiske planteavl bremser omlægningen til økologi rigtig meget. - Når man ikke kan bruge handelsgødning, så bliver situationen en stor udfordring. Næringsstoffer er økologer-

NYT JernOxidHydrat mod svovl - mindre agressiv

Skal du have råd til finansiering..? Vi ønsker at være med til at skabe de optimale finansieringsrammer for danske biogasanlæg. De nuværende rammevilkår – omkring energisparetilskud og mulighed for langsigtede gasprisaftaler giver gode muligheder for de danske biogasanlæg. Du skal kontakte os, hvis du har brug for råd og vejledning omkring lån og kreditgivning: • Vi har et færdigudviklet og afprøvet koncept til biogasanlæg (og andre energianlæg). • Vi har mange års erfaring med den finansielle sektor. • Allerede nu kan vi dokumentere resultater med biogasprojekter der er “kommet i land”. Kontakt LEF inden du kontakter långivere.

BIOMASSER

– SIKKER LEVERING I 2019 • Olivenrest med ISCC – Møllet og opbevaret tørt • Halmpiller • Melasse

Njalsgade 21G, 4. Etage 2300 København S Tlf. 30 32 58 54 www.lefas.dk

Kildeparken 32 8722 Hedensted Tlf. 25 32 70 90

• Glycerin

A19002

Kontakt Peter Linde Tlf.: 2243 7723

Vi er med dig hele vejen - det betaler sig..! BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

19


nes ”license to produce”. Der er ikke god økonomi i at undergødske jorden. Vi ser i øjeblikket, at der på Sjælland er fosfortal, der kommer ned omkring 1, og det kan være svært at få op igen. Der tales meget om, at der er for meget fosfor i Danmark, men der er også områder, hvor der mangler rigtig meget fosfor. Derfor er der en del landmænd, der omlægger færre arealer til økologi, end de egentlig gerne ville, konstaterede Casper Laursen. Både Casper Laursen og Ph.D. Nina Høj Christiansen fra Aarhus Universitet præsenterede forsøgsresultater, der viser, at eksempelvis gødningsprodukter fra biogasanlæg, men også forskellige typer af organisk affald kan anvendes som gødning. Torkild Birkmose ser aktuelt på mulighederne for at brænde fiber fra biogasanlæg og udvinde fosfor af asken, så den kan indgå i en økologisk handelsgødning til sjællænderne

Så den organiske gødning kan medvirke til at dække manglen på næringsstoffer

hos økologerne. Udfordringen er at få det gennemført i praksis.

Behov for biogasanlæg på Sjælland Torkild Birkmose, fortalte, at SEGES er i gang med at undersøge økonomien i at fraseparere fosfor fra biogasanlæggene i Vestjylland og transportere det til Sjælland. Men som teknologierne og økonomien ser ud lige nu, er det forbundet med betydelige – især økonomiske – udfordringer. - En lovende mulighed kunne være at brænde fiberresten fra biogasanlæggene, så anlæggene får energiudbytte af fiberen. Derefter kan man udvinde fosfor fra asken og måske med fordel transportere den til Sjælland. Det er en mulighed, vi kigger nærmere på, sagde Torkild Birkmose.

LIND JENSEN BIOGAS Med LJM´s mixer type OMPG R 160 til homogenisering af biomasse får du en virkelig stærk mixer i overlegen kvalitet. Dette sikrer en problemfri produktion af biogas. Vores propeller er specialudviklet til at levere den højeste ydelse i forhold til energiforbruget.

LJM Mixere

Takket være de lange serviceintervaller og den særdeles driftssikre konstruktion, får du en mixer, som vil spare dig for både penge og ærgrelser.

• Energieffektiv mixer

• Bedst på totaløkonomien • Specialdesignet propel, giver højere ydelse

Ring og få en snak med:

• Rådgivning på baggrund af mange års erfaring

Torben Nielsen

• Fleksible monteringsanordninger

Salgskonsulent

• Levering af komplette installationer

Direkte: +45 96 74 42 37 Mobil: +45 40 12 67 15 E-mail: tn@ljm.dk

• 1-3 års service intervaller

Lind Jensens Maskinfabrik A/S - Kroghusvej 7, Højmark - DK-6940 Lem St. - Tel.: +45 97 34 32 00 - Fax: +45 96 74 42 96 - E-mail: ljm@ljm.dk - www.ljm.dk

20

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019


I den efterfølgende debat blev der spurgt, om det kunne være en mulighed at klare manglen på næringsstoffer til økologerne ved at etablere biogasanlæg på Sjælland. - Ja, der er helt klart brug for biogasanlæg på Sjælland. Man kan godt transportere husholdningsaffald rigtig langt (fra Sjælland til Jylland, red.), før klimaeffekten går i nul, men det er rigtigt, at der er en kæmpe udfordring i forhold til at få etableret nogle biogasanlæg på Sjælland, lød svaret fra Casper Laursen. Oven i al praktikken kommer desuden arbejdet med at opnå både nationale danske og europæiske godkendelser af, at forskellige produktkategorier må anvendes som gødning på økologisk landbrugsjord. Det er en kompleks proces,

som for nogle produkters vedkommende tager flere år, fremgik det af debatten.

Vil økologerne betale for næringsstofferne? En af årsmødedeltagerne spurgte, om der blandt økologerne vil være vilje til at betale for næringsstofferne – og nævnte, at for eksempel renseanlæggene betaler landmænd for at tage imod deres slam, så i dette tilfælde går pengestrømmen den anden vej. - Vi ved jo, at pengene sidder tæt på kroppen hos landmænd, men hvis de mangler næringsstoffer, så kan de blive nødt til at betale. Jeg tror det i sidste ende kommer an på, hvor man er henne i landet, konstaterede Casper Laursen. Tekst og fotos: Poul Erik Pedersen

Casper Laursen understregede, at de økologiske landmænd har et stort behov for flere biogasanlæg på Sjælland

INVESTER I EN NY OG EFFEKTIV GYLLETRAILER

VM Tarm a/s tilbyder en standard gylletrailer med en volume på henholdsvis 36.000 liter eller 39.000 liter. Alle gylletrailere, som leveres med læssepumpe, får monteret vores rustfaste læssepumpe, som har en pumpekapacitet på ca. 15.000 liter/min. ved optimale forhold.

Gylletraileren er produceret i rustfast stål med bl.a. 10” rustfast krananlæg, 6” rustfast omrøring, radiostyring via PLC-styring og med en egenvægt fra 9.350 kg for en 4-akslet gylletrailer. Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte salgskonsulent Jan Johansen (jj@vmtarm.dk) på tlf. 40 38 50 33.

Find os på:

VM Tarm a/s • info@vmtarm.dk • www.vmtarm.dk

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

21


Biogas - skift af el-afregningsmodel i 2019? De elproducerende biogasanlæg bør hvert år individuelt vurdere, om det kan svare sig for dem at skifte støttemodel fra fastprisafregning til pristillæg Hvert år inden 1. oktober har biogasanlæggene (tilskudsmodtagerne) mulighed for at skifte el afregningsmodel for det kommende kalenderår. Det er meget individuelt, om det er en god ide, hvilket denne artikel kommer nærmere ind på. Den reduktion i støtten, der blev gennemført pr. 1. januar 2019 som følge af overkompensationsvurderingen i

2018 har sammen med udviklingen på el-børsen gjort, at de el-producerende biogasanlæg igen skal følge med i udviklingen af elmarkedspriserne. Det var alene fastprismodellen, der blev reduceret med 8 øre/kWh, mens pristillægget ikke blev ændret. Ved en gennemsnitlig markedspris på over 30 øre/kWh kan det derfor nu teoretisk svare sig

at skifte afregningsmodel. Men det er også forbundet med risici at skifte, som det vil koste at prissikre, hvis man ikke kan leve med disse. Årsmiddel spotprisen var i 2018 henholdsvis 32,8 og 34,4 øre/kWh i Øst- og Vestdanmark. De anlæg, der har mulighed for at regulere produktionen og/eller kan afsætte el direkte til slutbrugere har

Figur 1: Udviklingen i el-afregningsprisen i de 2 forskellige biogasstøttemodeller fastpris- og tillægspris siden de blev besluttet i Energiforliget i 2012. Efter 2018 er priserne baseret på Energistyrelsens gas- og elprisprognose samt egene illustration af årlige udsving som følge af vejrudsving m.v. 22

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

mulighed for at opnå en afregning, der ligger over den gennemsnitlige elspotpris.

Udvikling i afregning for de to støttemodeller I figur 1 er vist elafregningspriserne for biogas- og forgasningsanlæg med de i energiforliget i 2012 fastlagte niveauer for henholdsvis fast pris og pristillæg. I 2012 var afregningspris på samme niveau for de to modeller. Både den faste afregningspris og pristillægget reguleres pr. 1. januar i forhold til naturgasprisudviklingen det foregående kalenderår. Men hvor fastprismodellen, som navnet siger, giver en fast afregningspris for året, så er man på pristillægsmodellen afhængig af den aktuelle markedspris for el. Siden 2012 er elmarkedsprisen faldet betydeligt fra ca. 36 øre/kWh ned til 17 øre/ kWh i 2015, hvorefter den som det fremgår af figur 1igen er stigende. Reguleringen for overkompensation på 8 øre/kWh, der er forårsaget af en stigende el – afregning efter fastprisafregningsmodellen fra 2012 til 2018, gør sig derfor


Figur 2. El- spotpris (grøn) elforbrug (rød) og produktionsfordeling 21. – 28. januar 2019. ikke tilsvarende gældende for tillægsprismodellen, hvorfor denne ikke er reguleret. Det betyder, at forskellen i støtten i de to modeller er indsnævret med 8 øre/kWh, hvilket med stigende elmarkeds priser gør tillægsprismodellen mere attraktiv.

Balancen mellem de to tilskudsmodeller ligger nu fast ved en markedspris på 30 øre/kWh. En pris der varierer fra time til time og i middel fra år til år. Figur 1 viser, at afregningsprisen som årsmiddel pt.

stort set er ens for de to modeller selv med elpris svingninger på plus/minus 10 procent. Det vurderes derfor at El markedsprisen i middel ikke er tilstrækkeligt høj til at betale for en prissikring i tillægsprismodellen de kommende år. Årsmiddelprisen i elmarkedet er

meget afhængt nedbøren og dermed de norske vandreservoirer, men også af om der er tale om et vindrigt eller vindfattigt år. Der kan derfor komme år, hvor der er rigeligt plads til en prissikring. 2018 var et typisk tørt år

Vi håndterer organiske restprodukter Køb biopulp til forgasning i biogasanlæg hos Gemidan/Komtek i Frederikshavn og Holsted. Vi leverer i hele Jylland og på Fyn. Du får:

• Pulp med enestående renhed (>99,9%)

• Pulpen er klar til direkte udbringning på landbrugsjord efter energiudnyttelse i biogasanlægget KomTek modtager og behandler organiske affaldsprodukter, såsom:

Pulp til biogasanlæg med enestående renhed

• Kildesorteret dagrenovation • Kasserede fødevarer • Have/park affald • Træaffald

Kontakt os og få en aftale om leverance af pulp til jeres biogasanlæg på: 70 20 54 89, mail@komtek.dk Læs mere på www.komtek.dk

Vi producerer også affaldshåndteringsanlæg

Anlægget sikrer en optimal udnyttelse af de organiske rester i affaldet... - først til energi og dernæst som gødning til landbruget. Læs mere på www.ecogi.dk

Tlf. 70 20 54 89 BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

www.komtek.dk 23


Figur 3. El- spotpris (grøn) elforbrug (rød)og produktionsfordeling 4. – 10. juni 2018. Illustration: EMD International A/S med meget små vandkraftressourcer i Norge. Det drev elmarkedspriserne i vejret. Samtidig var 2018 et relativt vindfattigt år, hvorimod el fra solceller toppede. Samlet set betød dette markant højere el-markedspriser. Udbygningen med yderligere

vindkraft efter 2025 i både Danmark og de lande, vi er elektrisk forbundet med, forventes at reducere el-prisen i de vindrige perioder, mens den stiger i de vind- og sol fattige perioder, da mange termiske kraftværker lukker ned. Der forventes stigende elpriser ved idriftssættelse af

Støt op om Biogasbranchen Biogasbranchen er et forum for alle med interesse for at fremme produktion og anvendelse af biogas på et økonomisk sundt og bæredygtigt grundlag. Det fælles formål er blandt andet: • at sikre rammevilkår, der gør det attraktivt at investere i produktion og anvendelse af biogas • at synliggøre biogassens bidrag til løsning af samfundsmæssige udfordringer • at fremme eksport af viden og teknologi • at sikre den nødvendige forsknings- og udviklingsindsats • at sikre kompetenceopbygning i branchen gennem kurser, efteruddannelse samt ERFA grupper.

både Cobra link til Holland samt Viking Link til England, hvor el-priserne ligger væsentligt højere.

Anlæggenes elreguleringsevne påvirker afregningsprisen

løb (grøn kurve) for henholdsvis en sommeruge i 2018 og en vinteruge i 2019 sammenholdt med el-produktion og -forbrug. Forskellen mellem forbrug og produktion balanceres med import/eksport af el.

Af figur 2 og 3 ses udviklingen i spotpriserne i ugens

Det ses, at priserne i spot-

Dansk Fagcenter for

Biogas - vi understøtter biogasudviklingen

Bliv medlem... - og få følgende medlemsfordele: • Kursus og seminardeltagelse til favorabel medlemspris. • Adgang til faglige netværk med fokus på optimering af biogasproduktion i Danmark. • Mulighed for trække på faglig viden i fagcenteret og lave erfaringsudveksling. • Mulighed for matchmaking. • Direkte invitationer til arrangementer afholdt af Dansk Fagcenter for Biogas. • Mulighed for at markedsføre jeres ydelser i fagcenterets nyhedsmail.

- se priser og yderligere information på www.dffb.dk Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding

Foreningen Biogasbranchen Læs mere på www.biogasbranchen.dk

24

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

T 25 76 71 78 M jl@dffb.dk H www.dffb.dk


markedet påvirkes af såvel variationerne i elforbruget som variationerne i el- og vindproduktionen – både om sommeren og om vinteren. Når kombinationen af høj produktion og lavt forbrug indtræder samtidig går prisen helt i bund. Det fremgår tydeligt i weekenden i vinterugen i figur 2 hvor prisen kommer ned på 10 øre/kWh. I sommerugen ses også et klassisk forløb med høje spidser formiddag og aften, da elproduktionen fra solceller og delvist fra vindmøllerne midt på dagen. Anlæg der kan øge deres elproduktion i de timer, hvor el- priserne er høje og reducere eller helt stoppe produktionerne i de timer, hvor el- priserne er i bund, opnår derfor en afregningspris, der ligger over gennemsnitsprisen der opnås ved en jævn og konstant produktion. I 2019 skal der lægges 75 øre pr. kWh til de 30 øre/ kWh i fastprismodellen eller fast 105 øre/kWh, mens de 75 øre/kWh skal tillægges timepriserne i tillægsprismodellen, hvilket i januar ugen giver en variation mellem 155 øre/kWh og 85 øre/ kWh.

Uudnyttet gasmotorkapacitet og lagringsfaciliteter er aktiver Størstedelen af de el-producerende biogasanlæg har uudnyttet gasmotorkapacitet, som kan bringes i spil. Det kan enten ske, når man har mulighed for at lagre nogle timers biogasproduktion eller ved at regulere indfødningen af de let omsættelige biomasser, som f.eks. glycerin og energiafgrøder. Det vurderes, at det f.eks. vil være muligt på årsbasis at løfte elafregningsprisen med 2 - 4 øre pr. kWh såfremt man har et gaslager til 2 - 4 timers biogasproduktion.

Hertil kommer muligheden for at regulere gasproduktionen via indfødningen af henholdsvis let- og tungtomsættelige biomasser – både over døgnet og henover weekenden, hvor elafregningen typisk er lav. I perioder med biomassemangel kan dette give en forøge indtægtsgrundlaget. Anlæg der både har opgraderingsanlæg og en gasmotor har særlige optimeringsmuligheder ved alene at anvende gasmotoren i perioder med høje elpriser samt deltage i op- og nedregulerings-markedet, mens opgraderingsanlægget aftager ekstra gas ved lave elpriser, eller i nedregulerings-perioder.

Anbefalinger Deltagelse i el- markedet giver også bindinger i forhold til at levere de mængder, der bydes ind i markedet. Dette komplicerer driften, og giver en risiko for at tabe penge i markedet. Derfor bør en overgang til tillægsprismodellen ske i samarbejde med en produktionsbalanceansvarlig, der i forvejen håndterer andre elproduktionsanlæg og har indgående viden om forward priser i elmarkedet. Både fastprissikringsmodeller og bundprissikringsmodeller er relevante at inddrage i den sammenhæng. Beslutningen om at skifte fra fastpris til pristillæg skal derfor ske ved en nøje afvejning af risici og øget administration overfor den potentielle gevinst.

KOM TIL INTERNATIONAL FAGMESSE

Med mere end 250 udstillere og et utal af fagkonferencer byder DLG/fachverband Biogas velkommen til en af Europas største fagmesser indenfor biogas. Du har nu muligheden for at deltage i denne messe sammen med bioenergiMAGASINET, MesseC og DFFB samt kollegaer fra den danske biogasbranche. Vi garanterer en hyggelig faglig tur med kollegaer fra biogasbranchen og masser af faglige input. DET SKER: Den 10-11. december 2019. OPLEV BL.A. FØLGENDE PÅ DE TO DAGE: Diverse faglige indlæg – f.eks. affald til biogasproduktion og biogas som fleksibelt energi. Diverse workshops og paneldebatter Endeligt program er under udarbejdelse. Se sidste års program på www.biogas-convention.com Alt simultanoversættes til engelsk. STED: Nürnberg i Tyskland. PROGRAM (2-dages tur) Tirsdag: Afgang Fredericia kl. 06.00 - Hamborg (morgenmad og indlæg i bussen). Fly fra Hamborg til Nürnberg. Metro til messen/konferenceområdet. Middag i messeområdet. Faglige indlæg om biogas. Onsdag: Morgenmad og afgang med metro til messen/konferenceområdet. Retur i Danmark ca. kl. 21.00. ARRANGØRER: Dansk fagcenter for Biogas, bioenergiMAGASINET og Nutrifair (bioenergiMESSEN). Tilmeld dig på bioenergi.dk eller jk@messec.dk. Se folder om arrangementet på bioenergi.dk og nutrifair.dk. HURTIG TILMELDING da der kun er begrænsede pladser. Samlet pris for deltagelse forventet 6.000,- kr. + moms (incl. bus, fly, hotel og morgenmad samt middag tirsdag aften). Øvrige udgifter for egen regning. Deltagerbetaling faktureres ved tilmelding (senest 4. juni).

Biogasanlæg der er i tvivl om hvilken afregningsmodel de skal vælge kan med fordel kontakte Foreningen Biogasbranchen og få råd og vejledning. Tekst: Frank Rosager, Direktør Biogasbranchen

NB: Som firmarepræsentant vil der være mulighed for at sponsere dele af turen (og få mulighed for at komme med mindre indlæg i bussen til og fra Hamborg). Aftal nærmere med arrangørerne. Med forbehold/ret til ændringer.

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

25


Bioenergi-taskforce I Energiaftalen fra 29. juni 2018 blev der afsat 5,4 Taskforcen skal i perioden 2019-2021 blandt andet se på: • Effektiviseringsmuligheder for biogas samt effektiviseringsmuligheder for biogas samt • Bæredygtighed i forskellige former for bioenergi • Herunder biogas fra spildevand Målet er at der skal etableres et tæt samarbejde mellem branche og og vidensinstitutioner Der skal arbejdes med både biogas og fast biomasse og bioenergi til transport. - Vi skal se på, hvordan de forskellige former for bioenergi mest hensigtsmæssigt

kan anvendes i det danske energi -og transportsystem, sagde leder af taskforce Bodil Harder i sit indlæg på årets temadag afholdt af Foreningen Biogasbranchen. Taskforcenkan være nyttig rapporteringer til EU, herunder blandt andet DK klima og energiplaner, og ”supplychainanalysis”. Også når det gælder implementeringen af VE-direktivet, herunder iblandingskrav for biobrændstoffer og den samlede gasstrategi og kuludfasning vil en task-force til at samle input være en gevinst. - Vi skal også arbejde med politikken på bioenergi-

Foto: www.lemvigbiogas.com

®

BIOGAS GIVER GRØN ENERGI Planenergi tilbyder kvalificeret rådgivning i alle faser af planlægning og etablering af et biogasanlæg: • Forstudier og analyse af potentiale • Biogasplan • Organisering af aktører i et lokalområde • Ansøgninger • VVM, lokalplan og andre plandokumenter • Udbudsmateriale • Tilsyn og assistance under indkøring

Gasstrøelse er halm forbehandlet med lud + tryk + temperatur i form af pelletering: - Giver op til 24 % mere biogas end rå halm - Opsuger 7 gange sin egen vægt i gylle og møg Strøelsen følger med gyllen, og opslæmningen af strøelse og gylle kan umiddelbart pumpes til gylletanken og danner ikke flydelag i tanken, idet luftporerne i halmen er presset sammen ved pelleteringen og mættet med gylle ved opkvældningen. Når gyllen skal videre til tanktransport lader strøelsen sig røre op sammen med det øvrige møg, og biogasanlægget kan tage imod uden særlige foranstaltninger. Se analyser og grafer på www.halmstroelse.dk Eller kontakt os for mere info:

www.planenergi.dk Skørping · Aarhus · København

26

Industrivej 1 · 6240 Løgumkloster · Tlf. 74 74 39 76

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019


impact på biogas mio. kr. til en bioenergi-taskforce området og støttevilkår for biogas og fast biomasse, ligesom vi skal yde global rådgivning og ikke mindst være storyteller omkring den danske eksport fortælling, fremhævede Bodil Harder. Som det har været nævnt flere gange her i bladet er indsatsen mod metantab vigtig, her vil bioenergi-taskforce naturligvis også spille en rolle. Der skal opnås en dokumentation af emissionsfaktor og etableres en emissionsfaktor for DK biogasanlæg, ligesom målet er en opdatering af tekniske driftskrav i miljøgodkendelser. Minimering af lækage skal

indgå på lige fod med andre aspekter, ligesom målinger og erfaringsdeling skal optimeres og måleprogrammet skal udvides til flere anlæg. - Branchen har jo selv iværksat målinger, men vi mangler at få de sidste biogasanlæg med pointerede Bodil Harder.

Bioenergi Taskforceprojekter 2019 • Danmarks produktion og brug af bioenergi • Workshop om grønne gasser • Måleprogram for metantab fra biogasproduktion 2019-2020 • Klima- og miljøkonsekvenser for biogas

• Biogas på spildevandsanlæg-økonomi • Bæredygtighed - fast biomasse • Danmarks bioenergipotentiale skal fastlægges Energistyrelsen skal administrere midler til at gennemføre målinger at metantab og der skal etableres erfaringsdeling og udbredelse af ”bestpractice” imellem biogasanlæggene. Der vil blive indført krav om kontrol af metantab og deltagelse i måleprogrammet i kraft af de nye støtteordninger til biogas. Målet er et ansvarligt måle-

firma samt underleverandører (målefirmaer), der gennemfører målinger på alle de biogasanlæg i Danmark, der ønsker det, både når det gælder lækage opsporing og kvantificering af metantab. Der vil indgå en beregning af emissionsfaktor (med DCE). - Anlæggene skal formentlig selv betale en andel af omkostningerne, siger Bodil Harder.

Klima- og miljøkonsekvenser af biogas Bodil Harder fremhævede de berøringspunkter som biogas har til det omgivende samfund.

PUMP – OG SKÅN MILJØET

 Spar tid  Spar penge  Vær miljøbevidst

Vi har løsningen til fremtidens gylletransport!

Landia a/s . Industrivej 2 . 6940 Lem St. . tlf. +45 9734 1244 . landia.dk BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

27


Kr./GJ biogas

Husdyrgødning (ved fortsat gødningsregnskab)

Afgrøder (der ellers ikke ville være bragt ud)

Kvælstofudvaskning

6

-7,2

Lattergasudslip

0

-1,1

Metan

2,6

-4,3

Transport

-4

-4

Lugtgener

14

-x

18,6

-16,6 - x

I alt

Foreløbige skøn over miljøvirkninger fra porduktion af biogas - Når vi taler klimaet, er en reduktion af metan fra gyllelager og minimering af lattergas samt minimering af tab fra anlæg herunder opgradering oplagte indsatsområder, fastslog Bodil Harder.

og udvaskning af kvælstof og fosfor, kan biogas også spille en afgørende rolle, ligesom biogas kan være med til at reducere luftforurening og lugtgener, så miljøet har også stor gavn af biogasproduktion, fremhævede hun.

jø og udledningen af metan og lattergas, hvis landbrugets og deponiers miljø-og klimaeffekter ikke reguleres direkte.

Biogas kan jo som bekendt substituere fossil energi og tilføre energi til proces og transport, så det er absolut en vigtig grøn energikilde.

Hun fremhævede delrapport fra 2017, hvor det tydeligt fremgår, at der bør være tilskud og afgifter på produktionen af biogas, svarende til positive og negative eksterne effekter på primært vandmil-

Når vi taler energiafgrøder til biogasproduktion gælder følgende stadig: - En øget produktion af biogas baseret på majs kan resultere i, at miljø-og klimafordelen ved biogas-

- Når vi taler recirkulering

Slut med majs til biogasproduktion?

Samarbejd med Kemira og øg dit biogas udbytte KEMIRA BIOGAS BOOSTER (BDP) Øger biogasudbyttet og sikrer stabil drift KEMIRA KEMGUARD® Effektiv belægningshæmmer mod udfældning

WWW.KEMIRA.COM

28

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

produktion reduceres eller helt bortfalder”. -biogasproduktion skal ”hovedsagelig baseres på rest-og affaldsprodukter”, -”Ministerhjemmel til sikre, at biogas, der produceres på basis af en ikke-bæredygtig produktion af majs, men også andre afgrøder, ikke kan opnå støtte”. Tillægsbetænkning Energistyrelsen til L182, fra 2012 Det er forventningen, at andelen af iblandet majs og andre energiafgrøder fra 2021 vil være på et lavere niveau end i perioden 20182020” og tilladt niveau efter juli 2021 vil blive besluttet efter en analyse i 2018. - Men vi skal højst sandsynligt forvente en lavere grænse i fremtiden, konkluderede Bodil Harder. Tekst: Kris Vetter


Det var en livlig paneldebat som tydeligt bar præg af politikernes gode intentioner, men manglende handling, når det gælder grønne drivmidler i transportsektoren. Debatten blev godt styret af en professionel Cecilie Beck

Nofoss på transportmessen 2019 På årets transportmesse i Herning blev det nye tiltag om Grøn Transport modtaget med succes For første gang i transportmessens mangeårige historie i Herning blev den grønne omstilling af transporten sat i spotlyset af både konferencen Grøn Transport 2019 og en udstilling med grønne køretøjer i konferenceområdet. Virksomheden nofoss havde arrangeret konferencedelen torsdag og fredag og indsatsen gav pote. Mere end 160 deltagere kunne se en oplagt Cecilie Beck (nyhedsvært på TV2) styre den politiske debat. Udstillingen af leverandører til den grønne omstilling omkring konferencen var velbesøgt alle dagene. 30.427 besøgende lagde fra torsdag til lørdag vejen forbi 375 udstillere i 14 haller til Transport 2019 i MCH Messecenter Herning. Det højeste besøgstal siden 2005 skabte aktivitet og positiv stemning i alle haller, og også hos ledelsen i MCH er der på de rekordmange udstilleres vegne glæde over

både besøgsfremgang og optimisme.

sen, siger Lars Bo Larsen, og glæder sig også over den positive respons på de nye miljørigtige løsninger som LNG og el-drift samt hjælpemidler til chaufførernes komfort og sikkerhed.

Transportmessen samler hele branchen

- Vi forsøger at pulje aktiviteterne her og udnytte messens tre dage, siger administrerende direktør for Volvo Danmark, Lars Bo Larsen, der forventer øget salg og fremhæver transportmessen som det største og bedste mødested i Danmark: Transportmessen samler alle i transportbranchen ét sted - både alle mærker og leverandører samt alle nuværende og potentielle kunder. Det giver os mulighed for at komme ud og møde folk personligt, øge salget, styrke begge vore brands og dermed styrke vores netværk i Danmark, siger Lars Bo Larsen og gør status over Transport 2019.

Lastbilimportørerne var alle syv repræsenteret på messen, og også herfra var der positive meldinger. Volvo og Renault Truck-netværket havde mange forskellige arrangementer under messen, hvor de fyldte hal E og holdt medarbejderdag, pressemøde og et stort kundearrangement fredag aften for 800 gæster.

- Vi har haft en rigtig god messe med mange besøgende og er taknemmelige over de mange interesserede besøg af både vognmænd og chauffører, der bruger vores køretøjer i deres daglige arbejde. De mange gode snakke understreger vigtigheden af det personlige møde på transportmes-

- Det er godt, at den grønne omstilling er i fokus på messen. Jeg håber, at messen kan bidrage til, at der kommer meget mere grøn transport ud at rulle i virkeligheden, siger Henrik Gudmundsson og fortæller om sin oplevelse på messen og til konferencen Grøn Transport.

- Jeg glæder mig over tre dejlige dage med positiv stemning blandt både udstillere og de 30.427 besøgende, og jeg er taknemmelig over, at hele branchen har været samlet her om deres fælles passion for transport og logistik, siger administrerende direktør i MCH A/S, Georg Sørensen, og understreger, at målet med transportmessen netop er at inspirere, motivere og stimulere interessen for produkterne og løsningerne.

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

Ros til fokus på Grøn Transport Transportmessen havde med både aktiviteter, konferenceprogram og udstilling også fokus på grøn transport, der tiltrak både branchen og dem, der interesserer sig for fremtidens transportløsninger, herunder Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent for transport og byer i den grønne tænketank Concito.

29


feedback, siger salgschef og medejer af Nofoss, Kris Vetter.

Læs meget mere på nofoss.dk - Det er fascinerende, at man har det hele samlet på ét sted, og det er spændende at se de nye busser og lastbiler samt høre de emner, man diskuterer. Og det er interessant, at både nogle af producenterne og mange af debattørerne er opmærksomme på klima og miljø. Vi er ved begyndelsen af en grøn omstilling, og det er derfor vigtigt, at de nye tendenser bliver præsenteret for branchen generelt, og at de personer, der skal vælge en ny transportløsning, kan se og sammenligne alt, hvad de nye ting kan. Udstillerne i det grønne

udstillingsområde var i høj grad tilfredse med messen. I det grønne udstillingsområde kunne man finde løsninger inden for både biogas, el og brint. Samtidig var der også køretøjer til alternative drivmidler på en række andre stande på messen. Så det grønne satte i det hele taget et betydeligt aftryk på årets transportmesse. - Vi har fået at vide fra udstillerne, at det grønne udstillingsområde var en rigtig god idé. Udstillerne fik mange relevante kontakter og samtaler med messe- og konferencegæster og har generelt givet os rigtig god

Transportmessen i MCH Messecenter Herning er Skandinaviens største indendørs fagmesse for transportbranchen. Transport 2021 finder sted 15.-17. april 2021. Messen arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med ATL - Transportens arbejdsgivere, AutoBranchen Danmark, Dansk PersonTransport, Danske Speditører, De Danske Bilimportører, DI Transport, DTL - Danske Vognmænd, Foreningen af Vognimportører i Danmark, ITD og 3F Transportgruppen.

Nofoss Som navnet antyder lægger man op til at fossile brændstoffer skal udfases og erstattes af grønne drivmidler. Virksomheden og sitet

ejes af Poul Erik Pedersen og Kris Vetter. Nofoss.dk er en hjemmeside vil vi være med til at skabe et gennemsigtigt marked for grønne drivmidler til transport i Danmark og ønsker at hjælpe markedet med at følge med i udviklingen og bevare overblikket over, hvilke grønne drivmidler der er bedst til hvad. Hjemmesiden gør det muligt for kommuner, virksomheder og privatbilister at finde og møde relevante leverandører, og vi hjælper leverandørerne med at finde de rigtige kunder. Nofoss.dk leverer både nyheder og analyser om udviklingen inden for grønne drivmidler, infrastruktur og køretøjer. Desuden leverer man annoncer, eventservices, konsulentydelser mm. Tekst og foto: Kris Vetter

Nyt it-program skal hjælpe landmænd og biogasanlæg BiogasOnline hedder et nyt it-programmet, som systematiserer processen mellem landmand og biogasanlæg Programmet kobler op til Dansk Markdatabase og MarkOnline, og er dermed en stor hjælp for landmand, biogasanlæg og planteavlskonsulent. Der er rigtigt mange sagsgange i form af indberetninger mellem landmænd, biogas og myndigheder i forbindelse med håndteringen af biomasse til og fra biogasanlæggene, så behovet for at systematisere processen en stort. Det har SEGES nu gjort med et nyt IT-værktøj. Nemmere håndtering af data og papirgange om biogas30

produktion er et stort ønske fra både landmænd og biogasselskaber. - Behovet for at systematisere processen er udtalt. Der er rigtigt mange sagsgange i form af indberetninger mellem landmænd, biogas og myndigheder i forbindelse med håndteringen af biomasse til og fra biogasanlæggene, og det er det problem, som BiogasOnline løser. Vi er klar til at rulle programmet ud om ganske kort tid og har allerede fået de første henvendelser fra potentielle kunder, fortæller

Troels Toft, sektordirektør i SEGES. Han peger specifikt på, at biogasselskabet nu får lettere ved at modtage de nødvendige informationer fra landmanden som leverandør og efterfølgende nemmere kan fortage den lovpligtige indberetning til myndighederne. Derudover får biogasanlæggene også langt lettere ved at håndtere enkelte aftaler mellem landmanden og biogasanlæggene, der sikrer, at landmanden får lige netop den mængde afgasset biomasse, han har behov for og med det korrekte nærings-

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

stofindhold. - For landmanden er fordelene, at han som leverandør til og modtager fra biogasselskabet kan indberette og få data via Dansk Markdatabase og planteavlsprogrammet Mark Online, som arbejder fuldstændig sammen med BiogasOnline. - Planteavlskonsulenterne får dermed også langt lettere ved at håndtere både indleverede mængder biomasse og afgasset biomasse for den enkelte landmand, fortæller Troels Toft. Tekst: Kris Vetter


Her ses den nye konstituerede bestyrelse i Foreningen Biogasbranchen. Jens Peter Lunden og Gert Rosenquist var fraværende

Bestyrelse valgt i Biogasbranchen Foreningen Biogasbranchen har konstitueret sig Henrik Høegh blev genvalgt som formand. Derudover består bestyrelsen af: Kernemedlemmer: Henrik V. Laursen, Bigadan, Michael Dalby, E.ON og Hans Duus

Jørgensen, Nature Energy. A-medlemmer: Kristian Gade, Landbrug & Fødevarer, Gert Rosenqvist, Lundsby, Michael Kamstrup Søndergaard, Vinkel Bioenergi og Asger Myken, Ørsted. B-medlemmer med biogasproduktion: Jens Peter Lunden, Grøngas, Gustav

Madsen, Lemvig Biogas, Aksel Buchholt, Linkogas og Erik Husted, Ribe Biogas. B-medlemmer uden biogasproduktion: Louise Kreilgård, Cowi, Niels Bahnsen, Niras, Anders H. Nedergaard, Planenergi og Jesper Arndt Andersen, WHPlanAction.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Kristian Gade og Hans Duus Jørgensen som næstformænd. Første bestyrelsesmøde blev afholdt den 1. maj, se uddrag i dette nummer Kommentar side 3-4.

Elite IT Navision:

En effektiv logistik-løsning til alle typer biogasanlæg Elite IT’s system tilbyder dig en hverdag uden regneark og manuel indtastning, så du i stedet kan bruge tiden på at skabe værdi for din virksomhed. Vi understøtter alle de essentielle processer i driften, ved hjælp af IT. Elite IT biomasseløsning: • Integration af bro-og laboratorie-vægte til Navision • Chauffør-app til trekantkørsel med GPS-sporing • Leverandørportal med booking af afhentning og gødningsregnskab • Avanceret lagerstyring der understøtter forskellige gødningsprofiler og linjer • Mobil timeregistrering både til medarbejdere og maskiner • Bygget på et af verdens mest udbredte økonomisystemer: Dynamics NAV

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2019

Vores system er allerede i drift på mange anlæg i Danmark, og bliver løbende forbedret på baggrund af driftserfaringer. For dig betyder det nem igangsætning, integration og drift! Ring til os på 88 16 88 10 eller læs mere på eliteit.dk

31


ENGINEERED TO WORK

Se mulighederne. Optimer processen

CC-Mix

PreMix

ENGINEERED TO WORK

HØJERE YDELSE PÅOPTIMAL DIT BIOGASANLÆG NÅR DET GÆLDER UDNYTTELSE AF DIT BIOGASANLÆG af dit biogasanlæg kræver det rigtige udstyr.

Den mest økonomiske og effektive drift af dit biogasanlæg kræver det rigtige udstyr.

Rotationspumper Den økonomiske løsning til mange forskellige pumpeopgave

CC-pumper Robuste excentersnekkepumper hvor Quickservice RotaCut® Macerator er vigtigt Rotationspumper Den økonomiske løsning til mange forskellige pumpeopgaver RotaCut® Macerator Sikrer homogen og flydende væske og optimerer processen DisRuptor - mekanisk disintegration Øget gasudbytte, lavt energiforbrug og hurtig procesoptimering BioCrack® - elektrokinetisk disintegration Højere gasudbytte, lavere energiforbrug og lavere driftsomkostninger

Tilførsel af væskedel (gylle/recirkulat)

•S

BioCrack® – elektrokinetisk disintegration Højere gasudbytte, lavere energiforbrug og lavere driftsomko

• QuickMix og Energy Jet indfødningsystemer •Op til 8% mere biogas og op til 40% mindre energiforbrug på Tilførsel til reaktor * Resultater fra EUAGRO BIOGaf ASbiomasse/ forskningsprojekt Tilførsel organisk materiale

Kontakt: VogelsangA/S • Tel.: +45 97 37 27 77 info@vogelsang-as.dk •

PreMix og CC-Mix indfødningsystemer Op til 8% mere biogas og op til 40% mindre energiforbrug på dine røreværker* *Resultater fra EU-AGRO BIOGAS forskningsprojekt

Kontakt: Vogelsang A/S . Tel.: +45 9737 2777 info@vogelsang-as.dk

Industry

Waste water

Biogas

Transportation Railway

Agriculture

Profile for Vmarketing

bioenergiMAGASINET maj 2019  

Klimaet er kommet på den politiske dagsorden og biogas er en del af løsningen Læs om hvorfor det er naturligt, at bringe biogas i spil, som...

bioenergiMAGASINET maj 2019  

Klimaet er kommet på den politiske dagsorden og biogas er en del af løsningen Læs om hvorfor det er naturligt, at bringe biogas i spil, som...

Advertisement