bioenergiMAGASINET september 2018

Page 1

4 | SEPTEMBER 2018

M AG A S I N E T

Biogasbranchen lever op til de politiske forventninger Læs om de mange nye biogasanlæg og udvidelser som er på vej og om hvorfor biogas er som et kinderæg...


KOMMENTAREN

Energiforliget er på plads - hvad bliver Derfor skal der senest i 2024 indgås ny aftale om de tiltag, der skal sikre, at målene nås i 2030. Der er afsat ca. 500 mio. kr. om året fra 2025 og fremefter til sådanne nye tiltag. Set i det lys har Foreningen Biogasbranchen taget godt imod det nye energiforlig, selv om det indebærer et stop i 2020 for nye anlæg samt udvidelser af de eksisterende anlæg under den nuværende støtteordning, og der alene er afsat en pulje til nye biogasanlæg i årene 2021 til 2023. For de eksisterende biogasanlæg giver det en god sikkerhed, at det brede energiforlig garanterer en fortsættelse af den nuværende tilskudsordning frem til anlæggene har været i drift i 20 år - og for alle anlæg mindst til 2034. Hvordan og hvornår det bliver udmøntet for anlæg, der er helt ombygget og dermed har øget gasproduktion, vil først blive afklaret i forbindelse med den lovgivningsmæssige udmøntning af energiaftalen. Regeringen har gennem forhandlingerne fastholdt, at man ikke vil rive tæppet væk under dem, der har investeret i at udvikle nye projekter i tiltro til, at den eksisterende støttemodel ville fortsætte. Det koster rigtig mange penge at udvikle et biogasprojekt frem til både biomasseaftaler, finansiering og myndighedsgodkendelser er endeligt på plads og en række projekter venter blot på, at myndighederne giver tilladelserne.

Henrik Høgh - formand for Foreningen Biogasbranchen Det lykkedes regeringen kort før sommerferien, at indgå det bredest mulige forlig med deltagelse af alle folketingets partier. Det sikrer stabilitet om de besluttede rammevilkår og ikke mindst om målet om, at ca. 55 procent af energien skal komme fra vedvarende energikilder.

Det er Foreningens vurdering – ud fra en gennemgang af de projekter, der er under udvikling, - at der ved et krav om, at byggeriet af nye biogasanlæg skal være igangsat senest med udgangen af 2020 for at komme med under den nuværende tilskudsordning, at den samlede biogasproduktion i Dan-

Selve Energiaftalen er for perioden 2020 til 2024, mens en stor del af tiltagene i aftalen rækker til 2023 og i perioden efter. De besluttede tiltag bringer ikke Danmark i mål med VE målet på 55 procent eller med de klimaforpligtigelser Danmark har i perioden frem til 2030.

KOLOFON Nr. 4 · Sept. 2018 · 12. årgang ISSN 1902-7907 Forsidefoto Nyt hygiejniseringsanlæg giver Solrød Biogas mulighed for flere typer råvarer, øger anlæggets fleksibilitet og bevirker en stigende gasproduktion og dermed en mere solid økonomi. Læs hele artiklen side 17-18.

2

Udgiver og produktion Vmarketing Ådalen 7C · 6600 Vejen Tlf. +45 73 84 85 45 kv@vmarketing.dk www.bioenergi.dk Tryk og distribution PR Offset

Abonnement BioenergiMAGASINET udkommer 5 gange årligt og bestilles hos udgiver. Pris 432.-/år. + moms. Annoncer Mailes til udgiver. Se medieinfo på: bioenergi.dk

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

Bladudvalg John Pedersen, Formand Blåbjerg Biogas. Bruno Sander, Faglig direktør Foreningen Biogasbranchen. Kris Vetter, ansvh. redaktør.

- følg os på facebook


INDHOLD

konsekvenserne?

04

Nyt biogasanlæg klar til produktion af grøn gas

mark forsat ligger i underkanten af de 22 PJ, som regeringen har budgetteret med i energiaftalen og basisfremskrivningen. Om udmøntningen af Energiaftalen betyder et stop for nybyggeri med udgangen af 2020 eller et andet kriterie vides aktuelt ikke, men med en hurtigere udfasning vil de forventede 22 PJ ikke kunne nås, og det vil så øge udfordringerne til den kommende klimaplan. For Foreningen Biogasbranchen lægger der derfor et fortsat stort arbejde med sikre, at udmøntningen af Energiaftalen også i praksis sikrer en realisering af intentioner og mål med aftalen. Det er vigtigt fordi det også vil lægge grunden for biogassens bidrag til at løfte den danske klimaforpligtelse. Her kan biogassen med lavthængende frugter levere halvdelen af den danske drivhusgasmanko frem til 2030. Foreningen Biogasbranchen vil derfor arbejde intenst på at få dette store og billige bidrag til at blive en del af klimaplanen .

06

Fra møg til biogas

08

Biodieselfabrik med 10 år på bagen

13

Beregn værdien af dit madaffald

14

Seniorer på tur

16 Biogasanlæg klar til at modtage organisk dagrenovation 18 Hvorfor gå på nettet?

Henrik Høegh, formand for Foreningen Biogasbranchen

22 Første spadestik på økologisk biogasanlæg 23 Grøn fremtid med biogas 24 Fra plast til grøn diesel Stort biogasanlæg i planlægningsfasen 26 Biogasbranchen bakker op 28 Biogas - en lavthængende frugt

MERE BIOENERGI PÅ bioenergi.dk nofoss.dk (tidligere gas2move.dk)

biogasbranchen.dk

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

3


Nyt biogasanlæg klar til produktion af grøn gas Efter 4,5 år kunne Lundsby Biogas i 2017 begynde byggeriet af biogasanlægget ”Storde Biogas” I/S ved Bredebro i Sønderjylland Et længerevarende forløb nåede til vejs ende, da Lundsby Biogas underskrev kontrakt med Storde Biogas I/S om opførelse af et større biogasanlæg, der ved fuldlast kan producere 6-7 mio. m3 bionaturgas.

Fik hjælp af erfaren biogasmand Brødrene Dahlmann har haft god vejledning fra nuværende ejer af et Lundsby Biogasanlæg, Anders Rosenkvist fra Holbæk Bioenergi. Anders har drevet sit bio-

gasanlæg gennem fem år og forsynet Roager/Frifelt Fjernvarmeværk med 100 procent biogas til opvarmning af de to byer. Samtidig har han produceret ca. 3 mio. kW el, som er blevet sendt til elnettet. Anders har således stor driftserfaring med denne type anlæg og har bidraget med mange detaljer på det kommende anlæg ved Storde.

Leveres direkte på nettet

• Nøglefærdige biogasanlæg inkl. myndighedsbehandling • 30.000 til +300.000 ton biomasse pr. år • Økologisk eller konventionel • Biogas til kraftvarmeværk eller naturgasnet

Kontakt Lundsby Biogas A/S www.lundsbybiogas.dk · Mail: info@lundsbybiogas.dk

4

Anlægget er placeret på Jan Dahlmanns ejendom, hvor han har et større kvægbrug. Biogassen produceret på anlægget Storde Biogas leveres til det overordnede transmissionsnet for naturgas ved Harresvej, Bredebro. En strækning på i alt ca. 1,5 km. I forbindelse med projektet er der etableret en kompressorstation på Trælborgvej, hvis formål er at kunne komprimere gassen fra biogasanlægget fra et 4 bars tryk op til et 40 bars tryk. Derved kan der opnås til-

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

kobling til det øvrige naturgasnet, idet en eksisterende 40 bars ledning passerer den kommende kompressorstation.

Produktionsfakta Anlægget vil få tilført 75-100 tons biomasse pr. år, primært husdyrgødning og 2. generationsafgrøder som halm og andre restprodukter fra landbruget. En erstatning af 6.500.000 m3 naturgas giver en CO2reduktion på over 3300 ton/ år. Denne bionaturgas vil kunne forsyne mere end 3800 gennemsnitshusstande med varme året rundt. Foruden Lundsby Biogas anlæg bliver der også etableret et Ammongas-opgraderingsanlæg, der kan producere 750 m3 metan i timen. Se artiklen næste side for tiltag omkring håndtering af dybstrøelse. Tekst og foto: Kris Vetter.


Roer gi’r max gas

Lorem quis modit vent ut reiciandio om nihitib lab inihit int.

VARIETY Optional Introtext lorem ipsum Q

Feature one lorem ipsum.

Q

Feature two with highlight. Icon

Vil du have øget biogasproduktion og give din gasproduktion et boost, VARIETY Lorem quis modit så ervent roer detom oplagte valg... ut reiciandio www.kws.com

Optional Introtext lorem ipsum

Tørstofproduktion af forskellige afgrøder (tons / ha)

Lorem quis vent nihitib labmodit inihit int. ut reiciandio omnihitib lab inihit int que dolor.

30,0

28,9 t www.kws.com

ge afgrøder (tons / ha)

10,5 t

Q

CH4

Gør andre substrater interessante (i blanding med roen)

www.kws.com ■ Energiroer+top

16,8 t

Kornhelsæd (rug)

15,0 t

14,7 t

Lorem quis modit vent ut reiciandio omnihitib Slætgræs lab inihit int que dolor. Majs helsæd 10,5 t

Pil

■ Hurtig VARIETY

omsætning Optional Introtext lorem ipsum (max: 5 dg vs. majs 3 uger) Feature one lorem ipsum. Q

1/4 landscape, 1 variety

0,0

5

Feature one lorem ipsum.

Energiroer

llige afgrøder (tons / ha)

5,0

■Feature Optwo til 2% mere with highlight.

Q

finregulering i styring Majs helsæd af produktionen

23,3 t

15,0 t

Opnå større processtabilitet

Optional Introtext lorem ipsum

Slætgræs

20,0

10,0

Feature two with highlight.

Icon ■ Muliggør

25,0

15,0

Feature one lorem ipsum.

Q

VARIETY ■ Icon

Tørstofproduktion af forskellige afgrøder (tons/ha)

35,0

Q

Energiafgrøder Energiroer

Slætgræs

Energiroer+top

Majs helsæd

Kornhelsæd (rug)

Energiroer

Pil

11.01.2012

Elo West Larsen

Energiroer+top Kornhelsæd (rug) Ved spørgsmål, kontakt: Pil Lars Andersen – 8662 9636 www.kws.dk

Q

Feature two with highlight.

Icon

www.kws.com

SEEDING THE FUTURE

1/4 landscape, 1 variety

SINCE 1856


Fra møg til biogas Et skovservicefirma fra Holstebro-egnen har ”opfundet” en maskine, som kan omdanne halm, dybstrøelse og andre råvarer til en ensartet og findelt masse Hos AB skovservice knuser man halm, dybstrøelse og lignende til biogas og flis til fjernvarmeværker. Til halm, dybstrøelse og lignende har man ombygget en Tim Envipro SD 1600, som oprindeligt er konstrueret med det formål, at kunne knuse grene og andet haveog parkaffald. En konstruktionsændring betyder at halm, dybstrøelse og lignende også kan behandles i maskinen. Fordelen er helt klart at halmen og dybstrøelsen ikke bare flyver ubehandlet igennem, men bliver forvandlet fra en grov masse af lange halmstrå og store klumper

møg, til en ensartet bunke af findelt møg og halm, så det kan pumpes ind og omrøres sammen med gylle og anden biomasse.

Møgknuseren kan trækkes af en lastbil og bevæge sig på landevejen med 80 kilometer i timen, som gør at virksomheden kan komme rundt i landet. BioenergiMAGASINET ønskede med selvsyn, at se maskinen in action, hvorfor et interview med indehave-

Den ombyggede Tim Envipro SD 1600 vogn har fået en konstruktionsændring, så den nu kan behandle halm, dybstrøelse og lignende fra en grov masse af lange halmstrå og store klumper møg, til en ensartet bunke af findelt møg og halm, så det kan pumpes ind og omrøres sammen med gylle og anden biomasse.

Biogasanlægget Studsgaard

Kalundborg Bioenergi

NGF Nature Energy Korskro Hashøj Biogas Solrød Biogas

Ribe Biogas Fangel Bioenergi

Gylle med 5 procent tørstof er ikke godt nok til gasproduktion, hvorfor komøg kun er godt til biogasproduktion, hvis det er forbehandlet. Det skal neddeles og dette har i mange år været udfordringen for biogasanlæggene, som hele tiden afsøger markedet for mulige løsninger. Løsningsmodellerne er mange, men ofte har løsningerne været præget af store omkostninger, hvorfor biogasanlæggene er gået bort fra dem igen.

Lige nu er vi med til at renovere og bygge nye anlæg flere steder i landet, og vi står klar til at inspirere og sparre med dig på dit anlæg. Kontakt Frans Teisen på mail fte@envidan.dk, hvis du vil vide mere om projekterne, eller høre mere om dine muligheder. www.envidan.dk

6

En udfordring at få tilstrækkelig neddeling og homogen masse

Vi projekterer biogasanlæg i hele Danmark, og har gjort det i mange år

Limfjordens Bioenergi

Horsens Bioenergi

ren af maskinen Carsten Villadsen, mens han var i færd med at knuse og findele fast staldmøg hos Storde Biogas, blev iværksat.

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018


materiale-gennemstrømning til følge, siger Carsten Villadsen. - Jeg blev hidkaldt til Bredebro Biogas, fordi de med selvsyn ønskede, at se hvordan maskinen fungerer og ikke mindst kapaciteten, hvormed den findeler og knuser dybstrøelsen, siger Carsten til bioenergiMAGASINET. Maskinen består af en slaglemølle som materialet kører igennem for herefter at blive presset under en bom og gennem huller i en rotor. Der er også monteret en meget kraftig og effektfuld magnet således jern og uønsket metal ikke kommer med i den færdige biomasse.

Simpelt men effektivt Carsten Villadsen AB-Skovservice har stor erfaring med at knuse grene, kvas og træ, hvorfor han fik ideen til maskinen eller rettere til ombygning af maskinen. Maskinen er oprindelig bygget til, at have-parkaffald og består af en slaglemølle som materialet kører igennem

for herefter at blive presset under en bom og gennem huller i en rotor. Bagenden af ”vognen” er ændret således den kan findele halmen fra 40 cm strå helt ned til 4-5 cm strålængde. Motoren der trækker maskinen er en 600hk John Deere

motor, så der er tilstrækkelig med motorkraft tilstede. - Maskinen er jo konstrueret til tørre materialer. Men våd halm/møg er ene helt anden sag, hvorfor vi har udviklet og afprøvet gennem lang tid og har nu fundet frem til en løsning, der virker med en meget høj kapacitet af

- Vi fik et godt indtryk af Carsten Villadsens maskine. Vi blev især imponeret af kapaciteten hvormed den findeler fast staldmøg, men også at vi efterfølgende får en meget homogen masse som er meget pumpbar, siger Jan Dahlmann medindehaver af Storde Biogas ved Bredebro. Læs i øvrigt artiklen om Storde Biogas på side 4. Tekst og foto: Kris Vetter

UDSTILLING Leverandører inden for biogas, halm til energi, træpiller og træflis til både landbrugsejendomme og større energiproducerende anlæg. MÅLGRUPPER Husdyrproducenter, biogasanlæg og varmeværker herunder bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer samt ansvarlige for drift og indkøb på anlæggene. Bioenergibranchen herunder brancheforeninger mv. forventes også at deltage, ligesom universiteter og læringsinstitutioner.

KOM TIL BIOENERGIMESSEN I FREDERICIA 16.-17. JANUAR 2019 NutriFair og bioenergi-messe kobles sammen... - det giver synergi med mere end 5000 besøgende!

KONFERENCE Konferenceområde med aktuelle temaer som afsætning af gylle, dybstrøelse, halm og skovflis og forbrug af træpiller, halm, biogas, træflis mm. Foreningen Biogasbranchen er indlægsholder og Aalborg Universitet er vært for en international konference med 150 deltagere. ARRANGØRER MESSE C, BioenergiMAGASINET, Aalborg Universitet/Esbjerg. BOOK EN STAND På www.nutrifair.dk eller kontakt BionergiMAGASINET på 73 848 545.

FORENINGEN

BIOGASBRANCHEN På vej til et non-fossilt samfund med landbruget som energiforbruger og energiproducent

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

7


Biodieselfabrik med 10 år på bagen Daka ecoMotion er Dakas biodieselfabrik og kunne d. 31. maj fejre 10 års jubilæum Omkring 125 mennesker deltog, både fagpersoner, men også lokale borgere som med selvsyn kunne se og høre om muligheden for, at man i fælles kan skubbe den cirkulære økonomi fremad i Hedensted kommune og i det danske landbrug Biodieselfabrikken som ligger ud til E45 ved Hedensted, har nu som nævnt produceret bæredygtig biodiesel i 10 år, hvorfor man åbnede dørene, så de besøgende kunne få et indblik i den bæredygtige teknologi, der står bag fabrikkens produktion af 550 mio. liter biodiesel, i løbet af de 10 år. Inden talerækken var der rig mulighed for rundvisning,

hvorefter Daka Denmarks CEO, Lars Krause-Kjær, bød officielt velkommen efterfulgt af taler af Hedensteds borgmester Kasper Glyngø og administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer Karen Hækkerup. Erik Fabricius Mansig Business Unit Manager ecoMotion Danmark & Head of Public Affairs kom i sit indlæg ved jubilæet ind på historien og baggrunden for, at man i dag producerer biodiesel på fabrikken. - Vi skal faktisk mere end 10 år tilbage for at finde de første spæde kim til etableringen af fabrikken. I løbet af 80-erne opstod kogal-

skaben. Kogalskab er en frygtelig sygdom som kan ramme klovbærende dyr og desværre også mennesker. Og den er desværre uhelbredelig når den først er i udbrud. I løbet af 90-erne spredte den sig yderligere og de tiltag man forsøgte virkede ikke. Derfor indførte man i 2001 foderforbud i hele EU. Et forbud der ramte Daka rigtig hårdt da man faktisk fra den ene dag til den anden mistede hele sin omsætning. Omstændighederne gjorde det blev nødvendigt for Daka at tænke anderledes. Så foderforbuddet var ikke kun kim til Dakas biodiesel historie, men faktisk hele

den tankegang Daka i dag opererer ud fra.

Biodiesel blev kommerciel vare Biodiesel gik i løbet af slut 90erne fra at være noget man kunne på et laboratorie til at være mere kommerciel. I starten med vegetabilske olier som råvarer, men i løbet af nullerne begyndte man også at tænke på affaldsbaserede råvarer. Daka begyndte i 2002 at arbejde med en ny proces eller teknologi, hvor også animalsk fedt kunne anvendes som råvare. Først på laboratorieniveau i samarbejde med et tysk universitet, og senere på pilotanlægsskala,

ISCC certificeret biomasse til dit biogasanlæg Combi Fast Biomasse 230 er konkurrencedygtig stabil biomasse. Produktet er udvundet af oliven og certificeret for bæredygtighed.

Vi kan levere fra eget dansk lager eller i hele skibslæs via aftalt havn.

Værdifuld biomasse Biogas (teoretisk)

ISCC certifikatet betyder at du som anlægsejer kan opnå en bedretil dit biogasanlæg Biogas ISCC certificeret biomasse afregning for din biogas. dage) Combi Fast Biomasse 230 er konkurrencedygtig stabil (60 biomasse.

335 Nm3/ton 230 Nm3/ton

Produktet er udvundet af oliven og certificeret for bæredygtighed. Tørstof Combineering har mere end 25 års Vi kan levere fra eget dansk lager eller i hele skibslæs via aftalt havn. erfaring medbetyder levering energirige Aske ISCC certifikatet at duafsom anlægsejer kan opnå en bedre biomasser tilbiogas. biogasanlæg afregning for din Svovl

90 % 8% 0,1 %

Kloridaf energirige 0,3 % Combineering har mere end 25 års erfaring med levering biomasser til biogasanlæg Kvælstof 12 kg/ton 2 kg/ton VærdifuldFosfor biomasse Biogas (teoretisk) 335 Nm3/ton Kalium 25 kg/ton 3

Ring eller skriv til Bodil for mere Biogas (60 dage) Tørstof information bkk@combineering.dk Aske Ring eller skriv til Bodil for mere information bkk@combineering.dk

Svovl Klorid Kvælstof Fosfor Kalium

230 Nm /ton 90 % 8% 0,1 % 0,3 % 12 kg/ton 2 kg/ton 25 kg/ton

Combineering A/S • Bistrupvej 176 • 3460 Birkerød • Telefon: 45 58 40 40 • www.combineering.dk

8

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018


I dag er iblandingskravet i forhold til biodiesel 7 procent iblanding, siger Erik Fabricius Mansig Daka.

hvor man kunne producere op til 6-8 tons om dagen. Men fordi man arbejder med råvarer, der er defineret som særlig risikomateriale, er det ganske besværligt og omfattende at få et fuldskalaanlæg godkendt. I 2006 blev der indgået en aftale med BDI (Østrigsk virksomhed, som fra slut 90-er og start 00-erne havde specialiseret sig i at lave biodiesel på kommercielt niveau af vegetabilske olier såsom rapsolie) om at bygge et 50.000 ton anlæg, af det BDI kalder et multi-feedstock anlæg. Et anlæg der kan håndtere flere forskellige former for råvarer herunder animalske fedt. En aftale der også blev den spæde start på samarbejdet med de i dag tyske ejere. EcoMotion som er ejet af Saria, købte 10 procent af ejerskabet i biodieselfabrikken. Saria er en tysk virksomhed der håndterer organiske restprodukter primært i Europa, men er repræsenteret i hele verden.

I januar 2007 startede de første buldozere på marken og 1. september blev operatør besætningen ansat. Den 15. december 2007 løb de første dråber biodiesel ud af hanerne og den 10. februar 2008 blev FAT test afsluttet og Daka overtog officielt anlægget. Danmark, som ellers på mange områder er et foregangs land for vedvarende energi, var noget langsom til at komme ud af starthullerne i forhold til vedvarende energi i transportsektoren. Først i 2011 blev det et krav at der skulle iblandes en hvis andel af biobrændstof i den brændstof der bruges i transportsektoren. Det betød at Daka i starten måtte sælge hele produktionen til andre europæiske lande. I dag er kravet 7 procent iblanding. Lige præcis det som dieselstandarden tillader. Målene for det eksisterende direktiv udløber i 2020. I november 2016 udgav kommissionen et udkast til et nyt RED direktiv som skal gælde til 2030.

Det er et direktiv som dækker bredt, da det omfatter hele energisektoren. Først her i maj 2018 er man

gået i gang med det man kalder forhandlinger, hvor kommission, parlamentet og ministerrådet skal blive

® Gasstrøelse er halm forbehandlet med lud + tryk + temperatur i form af pelletering: - Giver op til 24 % mere biogas end rå halm - Opsuger 7 gange sin egen vægt i gylle og møg Strøelsen følger med gyllen, og opslæmningen af strøelse og gylle kan umiddelbart pumpes til gylletanken og danner ikke flydelag i tanken, idet luftporerne i halmen er presset sammen ved pelleteringen og mættet med gylle ved opkvældningen. Når gyllen skal videre til tanktransport lader strøelsen sig røre op sammen med det øvrige møg, og biogasanlægget kan tage imod uden særlige foranstaltninger. Se analyser og grafer på www.halmstroelse.dk Eller kontakt os for mere info:

Industrivej 1 · 6240 Løgumkloster · Tlf. 74 74 39 76

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

9


fraktioner og der kan genanvendes, hvor det giver mere værdi for den enkelte fraktion end i et simpelt stort biogasanlæg. F.eks. ved anvendelse i rene økologiske biogasanlæg. - Nogle organiske fraktioner vil i større udstrækning blive brugt til foder, nok også økologisk foder.

De mange besøgende i forbindelse med Daka Biodieselsfabrik´s 10 år fødselsdag havde en spændende dag med rundtur på anlægget og informative faglige indlæg.

enige om indholdet i det kommende direktiv.

Mange muligheder ved genanvendelse af madaffald Bjarne Foged Larsen, Pro-

duct Manager, Daka kom i et spændende fagligt indlæg ind på de muligheder og udfordringer, der er ved genanvendelse af madaffald.

vil se en mere differentieret indsamling, således vi tilbyder vore kunder flere typer beholdere til deres køkken og madaffald end tidligere.

- Jeg er overbevist om, at vi

- Derved indsamles i flere

- Og man skal ikke blive overrasket hvis der også produceres foder til insekter af madaffald som igen f.eks. anvendes som enten minkfoder eller petfood. - Eller måske udvikles der helt nye produktioner af disse proteiner og olie, som man kan udvinde af insekter. Der er store muligheder for at genanvende vort madaffald, på mange måder, der giver værdi, sagde Bjarne Foged Larsen, der har været med i gamet siden 1994.

Opgrader med AMMONGAS

Det betaler sig... - især på den lange bane!

7 nye anlæg alene i Danmark på ét år, fordi: Ammongas leverer markedets højeste effektivitet, med et metantab på kun 0,04 %. El forbruget er kun 0,1 kWh/m3 biogas Høj temperatur på genbrugsvarmen sikrer genbrug til reaktoropvarmning, og dermed laveste samlede energiomkostninger. Trykløs dansk opgradering gør anlægget robust, med oppetider over 99 %. Ingen behov for forrensning, og dermed ingen bøvl med ilt i gassen. Ingen reduktion af effektivitet og kapacitet over tid. Service mulighed 24-7 fra 16 ingeniører, der kender anlæggene til bunds.

Besøg vores informative hjemmeside:

www.AMMONGAS.dk

Kontakt os på amg@ammongas.dk eller 4363 6300

10

BIOENERGI MAGASINET - MAJ 2018


Udfordringer Bjarne Foged Larsen ser dog også udfordringer. - Inden vi får en 100 procent effektiv genanvendelse af alle disse organisk fraktioner, skal vore politikere stoppe med, at undvige EU’s mål om 100 procent tvungen separat indsamling af alle organiske fraktioner, for blot at lade det brænde, sagde han i sit indlæg. - Da vi jo nu har bygget mange forbrændingsanlæg som mangler affald, føles det som om beslutningen trækker i langdrag. - En anden udfordring er, at nogle kommuner gør alvor af deres planer om at blande spildevandsslam og madaffald i deres biogasreaktor på renseanlægget. Det ”låser” en stor del af den nødvendige kritiske masse, der skal til for at vi private virksomheder kan udvikle

denne branche endnu bedre i fremtiden, end bare ved at omsætte madaffaldet til simpel biogas, der anvendes til strøm, som der er kutyme på de fleste renseanlæg. - Samtidig med at man får et blandet gødningsprodukt efter bioforgasningen, som er forholdsvis besværligt og dyrt at genanvende, var hans konklusion. - Men jeg er nu ret fortrøstningsfuld, da der i Danmark og det meste af verden, selv nogle steder i USA, er mange kræfter der arbejder mod en mere bæredygtigt udnyttelse af vore resurser, fastslog Bjarne Foged Larsen.

Konklusion Så hvis alle tager et fælles ansvar for affaldsminimering og derefter genanvendelse, både i virksomhederne og organisationerne, både de faglige og NGO’erne, i stat

og kommuner og alle som enkelt- personer både privat og på vore arbejdspladser, så kan vi sikre at alle de resurser vi taber som madaffald returneres tilbage til jorden som kulstof og gødning. Så kan det igen indgå som en ny del i fødevarekæden og således kan vi sammen løfte ansvaret for at sikre en bedre fremtid for vores jord!

Madresterne udnyttes til energiproduktion på biogasanlæg Vicedirektør Anders Jeppesen Jensen Daka fortalte blandt andet om samarbejdet med Horsens Bioenergi og de synergier der ligger her. Det endelige startskud blev taget, da politikkerne på Christiansborg lancerede Ressourcestrategien i oktober 2013. Samtidig blev flere og flere biogasanlæg bygget, så der var gode muligheder for at

afsætte de indsamlede madrester til fremstilling af grøn energi. - Så både markedsviden, kompetencer og rammevilkårene dannede et solidt fundament for etablering og udvikling af Dakas nye forretningsområde, sagde Anders Jeppesen Jensen. I 2016 åbnede Danmarks første ReFood anlæg i Horsens. Her kunne Daka i samarbejde med Horsens Bioenergi grundlægge et fuldt integreret anlæg, der sikrer, at madrester og kasserede fødevarer bruges til fremstilling af bæredygtig energi i form af biogas. - Samtidig sparer vi atmosfæren for CO2 og kan fører essentielle næringsstoffer som kvælstof, fosfor og kalium tilbage til markerne, i form af gødning, pointerede vicedirektøren.

INVESTER I EN NY OG EFFEKTIV GYLLETRAILER

VM Tarm a/s tilbyder en standard gylletrailer med en volume på henholdsvis 36.000 liter eller 39.000 liter. Alle gylletrailere, som leveres med læssepumpe, får monteret vores rustfaste læssepumpe, som har en pumpekapacitet på ca.15.000 liter/min. ved optimale forhold.

Gylletraileren er produceret i rustfast stål med bl.a. 10” rustfast krananlæg, 6” rustfast omrøring, radiostyring via PLC-styring og med en egenvægt fra 9.350 kg for en 4-akslet gylletrailer. Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte salgskonsulent Jan Johansen (jj@vmtarm.dk) på tlf. 40 38 50 33. Find os på: Se oss på

VM Tarm a/s • info@vmtarm.dk • www.vmtarm.dk

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

11


2000 husstandes energiforbrug dækkes ReFood-anlægget har en kapacitet til at håndtere ca. 50.000 tons madrester. Når Horsens Bioenergi har afgasset dette, kan man dække godt 2000 husstandes årlige energiforbrug og spare atmosfæren for udledning af ca. 25.000 tons CO2 og samtidig fører 40.000 tons organisk gødning baseret på madrester ud på de omkringliggende marker. Helt i tråd med politikernes målsætning! Endvidere kan Daka levere en råvare til fremstilling af 2. generations biodiesel baseret på brugt stege- og fritureolie. Her dækkes et årligt brændstofforbrug svarende til knap 2.500 personbiler. Madaffald fra landets kantiner, restauranter, hoteller, supermarkeder og fødevareproducenter ender i dag i Horsens.

Selv køkken- og madaffald fra borgerne i Horsens Kommune håndterer Daka ReFood på anlægget. Der er også meget på spil – 1.000 kilo madrester giver gødning nok til at dyrke 1.600 poser gulerødder, strøm nok til at holde et lavenergikøleskab kørende i flere år og samtidig reducerer man CO2 udledningen med mere end 700 kilo. Jo, genanvendelse giver rigtig god mening – både for miljøet og for pengepungen. Man har i Daka ReFood også været bevidste om den interesse, der er for at bidrage til Danmarks grønne omstilling. For at gøre indsatsen synlig for forbrugerne, grundlagde man i sommeren 2015 REFOOD-mærket i samarbejde med bl.a. Stop Spild af Mad, Landbrug & Fødevare og Unilever. Dette initiativ skulle være med til

at udbrede budskabet om mindre spild og mere genanvendelse. I dag nærmer man os de 1.000 medlemmer af REFOOD-mærket og den positive udvikling fortsætter. - Vi skal stoppe med at afbrænde madrester og lade dem forsvinde i den blå luft. Der er masser at energi i madrester, og de giver næring til jorden, så vi også i fremtiden kan dyrke vores jorde, sagde vicedirektøren.

Det går fremad i Vejle og Horsens kommuner I Vejle kommune har borgere og virksomheder i knap 40 år sorteret deres madrester fra, så de kunne genanvendes. Der er nærmest tale om en hel ”bykultur” i at sortere og genanvende korrekt. For knap tre år siden fulgte Horsens Kommune trop, da borgerne blev påbudt at sortere deres organiske affald fra.

Disse kommuners fokus på sortering bidrager også til, at virksomhederne bliver bedre til at sortere og genanvende madrester og kasserede fødevarer. Både Horsens og Vejle Kommune har valgt at udbyde deres organiske affald, så man får den laveste pris for at genanvende ressourcerne. Dette betyder også, at kommunerne slipper for at investere i at bygge dyre anlæg, men i stedet bruge penge på andre relevante investeringer. En løsning som man kun kan anbefale andre kommuner, der skal i gang med at sortere organisk affald fra. Husk at der også er lokale arbejdspladser i den grønne omstilling. Tekst: Kris Vetter Foto: Daka

Støt op om Biogasbranchen Biogasbranchen er et forum for alle med interesse for at fremme produktion og anvendelse af biogas på et økonomisk sundt og bæredygtigt grundlag. Det fælles formål er blandt andet: • at sikre rammevilkår, der gør det attraktivt at investere i produktion og anvendelse af biogas • at synliggøre biogassens bidrag til løsning af samfundsmæssige udfordringer

HALMPILLER, SOLSIKKEPILLER, NONFOOD MELASSE OG OLIVENRESTER

• at fremme eksport af viden og teknologi • at sikre den nødvendige forsknings- og udviklingsindsats • at sikre kompetenceopbygning i branchen gennem kurser, efteruddannelse samt ERFA grupper.

Fleksible leveringsløsninger og kontraktsikring af mængder frem til høst 2019.

Foreningen Biogasbranchen

12

A18125

Læs mere på www.biogasbranchen.dk

Kontakt Peter Linde Tlf.: 2243 7723

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018


Beregn værdien af dit madaffald! Daka ReFood har lanceret en ny beregner, der kan omregne affaldsmængde til kWh, gødning og besparelse i C02 Beregneren er tilgængelig for alle på Daka ReFoods

hjemmeside, og kræver bare man indtaster sin affaldsmængde, så kommer resultatet af indsatsen med affaldssorteringen frem i tal alle kan forholde sig til. - Med beregneren har vores kunder mulighed for at fortælle om deres bæredygtige sorteringsindsats over for deres kunder, og bidrage til at skabe en bevidsthed om, hvor vigtigt det er at genanvende naturens ressourcer. Og som beskæftiget i fødevarebranchen er det vel også ganske interessant at vide, at man bidrager til at recirkulere vigtige næringsstoffer tilbage til jorden, som så

igen bidrager til nye afgrøder, fortæller Katrine Storgaard, Marketing Sustainability Lead, Daka ReFood. Beregneren er opbygget således at den enten omregner x antal kg madaffald til sparet C02, antal kg gulerødder, der er næringsstoffer til og kogende vand eller i ren kWh. Udregningen af de forskellige komponenter, der er verificeret af Teknologisk Institut er lavet for at imødekomme kunder fra forskellige brancher. Kilde: Daka ReFood Tekst: Kris Vetter

Pointen med at lave et værktøj som vores beregner er, at det er en rigtig god måde at gøre det nemmere for os at forstå og se resultatet af en indsats, der som udgangspunkt kan virke som en dråbe i havet, men absolut ikke er det, siger Katrine Storgaard Daka ReFood.

kValitEts Reaktortanke, gylleomrørere og pumper Vi er eneimportør af Stallkamps produkter i Danmark - din garanti for kvalitet til konkurrencedygtige priser... Godt for din bundlinie... Nyeste generation af dykpumper har snegleindfødning i toppen og endnu bedre beskyttelse af motor og sliddele. Nyeste versioner af omrørere skubber dobbelt så meget gylle, med mærkbart lavere strømforbrug!

Danmarks bedste og hurtigste reaktortanke Vores rustfrie stålreaktortanke leveres klar til montering (pallegods) på sitet. Montage af en komplet 6.000 m3 reaktortank tager kun 4 uger..!

EksEmpEl

Ved 4.000 m3 reaktortank skal man typisk anvende 3 omrørere á 18,5 kWh. Med ny version og teknologi kan du nøjes med 2 omrørere á 17 kWh. Data: 17 kWh, 128 rpm, 15.900 m3/t. *Testen er udført i vand

Hvis du siger biomassehåndtering siger du også BiogasTeknik Husk: Vi har mere end 15 års erfaring indenfor reparation og vedligehold af biogasanlæg, så kontakt os for en god og holdbar løsning... - også ved nedbrud. Ring for et uforpligtende tilbud...

R 24/7... Vi ER kla r! en alt på lage

Vi er Danmarks eneste importør og forhandler af

- og har næst

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

13


Seniorer på tur Biogas Senior klub har været på tur til Fur I den anledning har vi modtaget nedenstående øjenvidne beretning fra Jens Riddersholm. I maj måned var vi godt

20 seniorer til sommertræf. Vi skulle med færgen til Fur, hvor Karin og Sigurd Andersen havde tilrettelagt opholdet.

Efter overfarten med færgen, kørte vi til et stort sommerhus hvor vi blev indkvarteret. Om eftermiddagen var der

rundtur på Fur, hvor vi besøgte et museum, et bryghus og Fur gl. havn. På museet så vi hvorledes moleret har gemt aftryk af Fur´s geologi, der kan føres millioner år tilbage i tiden og hvorledes moleret blev anvendt til fremstilling af sten til byggeri og kattegrus mm.

Fur Bryghus er et besøg værd Her købte vi øl, kaffe og kage og så øllet blive brygget i store kobberkedler. Efterfølgende kunne man købe smagsprøver. Der er ingen begrænsning for hvor meget øl der må drikkes, for der er ingen politi på øen, sågar har man en aftale om at færgen trut-

Her fortæller Sigurd om livet som fisker på daværende tid.

Vand og Forsyning Både private og offentlige investorer foretrækker NIRAS som rådgiver, når der skal etableres eller ombygges biogasanlæg i Danmark. Vi sørger for forretningsplan, myndighedsgodkendelser og udbudsmaterialer. Vi fører tilsyn med byggeri og idriftsættelse, og vi rådgiver under drift.

DET ER REN ENERGI Kort sagt – vi er med i hele forløbet. Det giver ren energi. niras.dk

Bioenergimagasinet_nr_3_05_2018_190x130_ASM_NBA_VIG.indd 1

14

03-05-2018 15:14:59

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018


ter fire gange når politiet er med over, så er alle vist advaret! Gl. havn med havneleje benyttes ikke mere. Det er fordi strømforholdene fører sand ind og lukker for al sejllads. Her besøgte vi et gammelt fiskerhus indrettet som museum. Efter rundturen var der tid til afslapning i sommerhuset, Karin var i gang med at forberede en tre-retters menu, der blev dækket bord og nogle gik på boldbanen for at spille fodbold. Alle var dommer på én gang, men kampene forløb uden skader, så alle efterfølgende kunne gå til bords. Dag 2 var vi ude at se på de såkaldte ”Langstedhuller”.

Knudshoved er en klint i moræneler Disse er formet efter istiden, dvs. en slugt i bakken hvor vandet har skyllet jorden væk i en dyb rende. Vi så også ”Lille Knudshoved”. Her er tale om en klint opbygget i moræneler på det vestligste punkt på øen. (se foto)

Så gik turen til ”Stendal Høje” også kaldet "Bette Jensens Hyw", som er det højeste punkt på øen, hele 75 meter over havet med flot udsigt til Livø.

en top som kaldes "Bispehuen". Efter to gode dage på Fur var det tid at tage afsked. Og deltagerne vil gerne rette en stort tak til Karin og Sigurd.

Herfra kunne deltagerne se hvordan moleret blev gravet op. Midt i udgravning står

Tekst og foto: Jens Riddersholm

PRINT DIN BILLET PÅ AGROMEK.DK

OPLEV NYT BIOGASOMRÅDE PÅ AGROMEK Kom og vær med når vi lancerer det nye biogasområde på Agromek. Her kan du møde de førende aktører, se de nyeste produkter og høre faglige indlæg om aktuelle emner.

27.-30. november 2018 MCH Messecenter Herning

ENERGI – BIOGAS

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

15


Biogasanlæg klar til at modtage organisk dagrenovation Et nyt hygiejniseringsanlæg er et klart signal til affaldsselskaberne i Storkøbenhavn om, at biogasanlægget i Solrød gerne afgasser københavnernes husholdningsaffald Med investeringen i et nyt hygiejniseringsanlæg har Solrød Biogas syd for København kridtet skoene og gjort sig klar til de betydelige mængder af organisk dagrenovation, der ventes at strømme mod de danske biogasanlæg i de kommende år. - Vi vil gerne støtte op om det danske mål om, at halvdelen af alt organisk husholdningsaffald skal genanvendes i 2023. Med investeringen i anlægget har vi sendt et klart signal om, at hvis der er nogen, der har behov for at få afsat deres organiske dagrenovation, så står vi klar til at tage imod. Desuden giver anlægget os mulighed for også at tage imod andre animalske restprodukter, forklarer projektleder Mikkel Busck fra Solrød Biogas. De fælleskommunale affaldsselskaber i Storkøbenhavn er i fuld gang med at udvikle kildesortering og udnyttelse af organisk husholdningsaffald til biogas. Selskaberne

får behov for at kunne afsætte affaldet til biogasanlæg i deres nærområde. - Vi ved, at der i øjeblikket bliver kørt rigtig langt med københavnsk husholdningsaffald til biogasanlæg, og vi har da en forventning om, at der vil være interesse for at aflevere en del af det hos os i Solrød, konstaterer Mikkel Busck. Samtidig er byrådet i Solrød også positivt stemt over for muligheden for at genanvende kommunens organiske affald på sit eget biogasanlæg. - Solrød Kommune vil gerne bidrage til genanvendelsesmålene. Nu er vi klar, hvis kommunen kommer og spørger, om vi kan tage imod noget husholdningsaffald.

til at fremtidssikre Solrød Biogas. I de kommende år vil der komme stadig flere nye biogasanlæg til på Sjælland, og de eksisterende er i gang med at udvide. Samtidig betyder den nye energiaftale, at støtten til biogas gradvist sættes ned. Derfor skal produktionen optimeres. Med hygiejniseringsanlægget får Solrød Biogas mulighed for at få flere typer råvarer ind i anlægget. Det øger anlæggets fleksibilitet og vil medvirke til en stigende gasproduktion og dermed også en mere solid økonomi. - Biomasserne i København og på Sjælland ændrer sig. Vi skal have fleksibiliteten til at kunne følge med. Det får vi med det nye anlæg, der gør det muligt for os at tage imod produkter, der kræver hygiejnisering, forklarer projektlederen.

Øget konkurrence om råvarer

Øget gasproduktion

Udover at støtte op om målene for genanvendelse af husholdningsaffald er hygiejniseringsanlægget også med

I første omgang forventer Solrød Biogas, at hygiejniseringsanlægget skal behandle op mod 20.000 tons

¬ Biogasproduktion og -opgradering ¬ Tankstationer og gas til transport ¬ Offentlige og private partnerskaber www.natureenergy.dk

16XXXXX_Biogas_ann_400x60mm.indd

1

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

organisk affald om året. Det ventes at give en stigning i gasproduktionen på omkring 10 procent. - Hygiejniseringsanlægget er dimensioneret til at kunne modtage op i nærheden af 100.000 tons affald om året. Dermed har vi fremtidssikret anlægget, således at der er plads til at behandle større mængder affald, hvis der kommer et ønske om at udvide biogasanlægget, forklarer Mikkel Busck.

Kan afsættes til økologisk jordbrug Modtagelsen af de øgede mængder organisk affald til biogasproduktionen kræver også, at Solrød Biogas afsætter en stigende mængde biogødning til landbruget. Solrød Biogas modtager i forvejen en betydelig mængde organiske restprodukter fra industrien. Anlæggets biogødning er dermed allerede underlagt ”Affald til jord”-bekendtgørelsens bilag 1. Det er organisk dagrenovation også, og dermed


sker der ingen ændringer i forhold til landbrugets modtagelse af biogødningen. Mikkel Busck forventer da heller ikke, at den organiske dagrenovation kommer til at volde udfordringer. - Sorteringsanlæggene skal selvfølgelig overholde de krav, der er til fjernelse af plast og fremmedlegemer, og vi skal sikre os, at de overholder kravene. Når vi gør det, vil biogødningen i princippet kunne afsættes både til konventionelt og økologisk jordbrug, og jeg forventer ikke, at det vil volde nogen udfordringer, siger Mikkel Busck.

Tæt samarbejde med Østdansk Landboforening Afsætningen af biogødning vil blive understøttet af, at Solrød Biogas i begyndelsen af 2018 begyndte et tæt samarbejde med Østdansk Landboforening. En planteavlskonsulent fra Østdansk Landboforening arbejder med at informere landmænd om mulighederne i at anvende biogødning fra Solrød Biogas.

Her ses hygiejniseringsanlægget, der skal behandle op mod 20.000 tons organisk affald om året og forøge gasproduktionen med cirka 10 procent - Han sidder hos os en dag om ugen, men det er kendetegnende for samarbejdet, at han beholder sin kasket fra landboforeningen. Han rådgiver landmændene ud fra sin faglighed og neutralitet. Det er med til at gøre samarbejdet enormt konstruktivt, fordi landmændene ved, at

de har en seriøs og fagligt stærk partner, de kan sparre med, konstaterer Mikkel Busck.

Fakta om Solrød Biogas Solrød Biogas blev indviet i 2015 og modtager industrielle organiske restprodukter fra CP Kelco og Chr.

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

Hansen. Desuden afgasses opskyllet tang fra Køge Bugt samt husdyrgødning fra svin og kvæg. Solrød Biogas producerede 6,9 millioner kubikmeter metan i 2017. Tekst: Poul Erik Pedersen Foto: Solrød Biogas

03/02/16 15.24

17


PORTRÆT

Hvorfor gå på nettet? Ribe Biogas har efter lange overvejelser besluttet at levere opgraderet biogas til det etablerede naturgasnet. BioenergiMAGASINET har interviewet den mangeårige formand for Ribe Biogas om processen, som efter planen skal løfte Ribe Biogas ind i fremtiden som et moderne, fremtidssikret og produktionssikkert anlæg. Historisk set har Ribe Biogas altid været et af de større biogasanlæg i Danmark og indtil 2013 havde kursen været forholdsvis enkel, det

handlede om biogasproduktion leveret til det lokale fjernvarmeværk.

Fakta før 2013 4650 m3 reaktorkapacitet / 350 m3 metan pr time / 165.000 tons år. Alt gas sælges til Ribe Fjernvarme amba. på 25 års kontrakt. Modtagebidrag på (flydende) slagaffald = 20 procent af omsætning. 11 dags opholdstid – men pyt - man betales jo for at modtage affald. Sorte tal på bundlinjen og gyllen blev fordel og beriget – alle var glade!. Varmeforsyningsloven klemte dog lidt i baggrunden.

AF ET ANLÆG

genforhandle den hidtige fjernvarmekontrakt som nu havde løbet i 25 år.

I 2012 begyndte man at kunne mærke forandringens vinde i form af, at industri og slagteaffald falder i mængde og modtagegebyr forsvinder.

- Drøftelserne i bestyrelsen var mange og vi skulle forholde os til, hvad der skulle ske i fremtiden, fastslår Erik Husted.

- Vi oplevede for første gang at visse typer affald ligefrem var mod betaling, en ny situation som vi måtte forholde os til, siger Erik Husted, formand for Ribe Biogas.

- Kunne det eksempelvis være kraftvarme, spørgsmålene var mange siger Erik. Et andet væsentligt spørgsmål var, hvad man skulle gøre for at kompensere for de 2,5 millioner man ville miste i modtage-gebyrer? Man kunne sige at Ribe Biogas var på vej ind i en krise, eller man kunne vælge at

Ribe Fjernvarme amba. får tilladelse til at opsætte en fliskedel (190 kr MW) og biogassen italesættes nu som værende dyr og uhensigtsmæssig (360 kr. MW). Den 31.12-2016 skulle man







    

   

18

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018


sige, at det var en ny tid, eller med andre ord Ribe Biogas var på vej ind i en udviklingsfase, som med den rette strategi og handling kunne føre til helt nye muligheder for vækst og udvikling. Her valgte en innovativ bestyrelse at se fremtiden som en oplagt mulighed til udvikling og vækst på anlægget, hvorfor man anlagde en ny strategi.

Strategien kort fortalt Ribe Biogas A/S skal væk fra Varmeforsyningsloven og (et utilfreds) Ribe Fjernvarme amba. Anlægget skal i fremtiden kunne håndtere alle typer af faste, semi-flydende og flydende biomasser for at kunne spille på alle ”heste” og sikre lavet muligt nulpunkt på gassen (profit via lavt nulpunkt og ikke den største mængde gas). Samtidig var det helt nye, at man nu ville afsætte al gasproduktion direkte på nettet. Sideløbende ønskede man at øge produktionen med mindst en faktor 3 (idag en faktor 4-5). - Det var en spændende rejse, vi nu begav os ud på. Strategien var lagt, nu skulle vi i arbejdstøjet og udmønte strategien i konkret handling, siger Erik med et smil. Lige midt i den planlagte ud-

viklingsfase meddelte Danish Crown at de ville sælge 17 procent af ejerandelen i Ribe Biogas. Nu var spørgsmålet naturligt om leverandørforeningen (RBMF) bestående af lokale landmænd (ejer af de resterende 87 procent), skulle købe den resterende ejerandel, eller man skulle se sig om efter en ny medejer af Ribe Biogas. Her kom Nature Energy ind i billedet som den nye aktør på biogasområdet (2014). Resultatet blev, at Danish Crown solgte deres ejerandel til Nature Energy efter en accept af RBMF (i henhold til aktionæroverenskomsten). Finansieringen (både muligheden for en sådan + renteniveau) blev hjulpet af NGFs ejerskab og sæde i bestyrelsen. - Det var og er en god synergi at få en professionel ejer med. Ribe Biogas A/S kan lære af NGF og omvendt, siger Erik. - Min erfaring er, at en større virksomhed som mindretalsaktionær ofte kan give input og modspil i og til en lille virksomhed som vores, konkluderer han.

Ribe Biogas var underlagt Varmeforsyningsloven og man ønskede at komme væk fra denne forordning. Derfor forhandlede man med Ribe Fjervarme om en midlertidig kontraktforlængelse, således man kunne lave en glidende overgang til opgradering af biogas. Ønsket fra bestyrelsen i Ribe Biogas var at komme ud af kontrakten med fjernvarmen senest i 2019. - Det ville give os 3½ år til opgraderingsprojektet, indbefattet både byggeri og finansiering, siger Erik. - Planen var at man skulle på nettet senest her i 2018, fastslår han. Man udnyttede ventetiden til at sætte en ny gasmotor op, som kan indbringe 5,5 millioner ekstra pr år i strømsalg, samtidig med at gaskedlen til procesvarme lukkes ned. Man udfærdigede en meddelelse til Energitilsynet om at Ribe Biogas træder ud af Varmeforsyningsloven, hvilket i praksis betyder at man ikke længere er beskyttet af Varmeforsyningsloven. Man pointerede også at man

ønskede at eje og drive sit eget opgraderingsanlæg. Ribe Biogas er iøvrigt det første at de ”gamle” landmandsejede biogasanlæg som selv har løftet finansieringen på et opgraderingsanlæg. Andre har valgt at få f.eks DONG Energy til at opsætte og finansiere opgraderingsanlægget. - Vi tog en chance, da vi så på opgraderingsanlæg for tre år siden. Da var certifikatprisen* 8 øre, i dag er den 120 øre, så på sigt håber vi det fortsat er en fordel selv at eje opgraderingsanlægget, selvom det betød vi først kom igang 1 ½ år senere end planlagt, siger formanden. - Sommetider kan det betale sig at have lidt is i maven og vente til man selv kan løfte investeringen for derved at opnå fremtidige indtægtsmuligheder, fremhæver Erik.

Målsætning i henhold til strategi Overordnet set ønskede man, at kunne håndtere alle typer biomasser på anlægget, samtidig med at det skal

* Biogas som opgraderes til naturgaskvalitet, udløser et grønt certifikat for hver kubikmeter gas, der pumpes ud på naturgasnettet. Værdien af disse certifikater kan hæves ved, at anlægget bæredygtighedscertificeres, fordi den opgraderede gas bl.a. kan bruges i transportsektoren. Det betyder, at kunden kan få en højere pris for sine varer. En certificering giver ligeledes mulighed for salg af gas på tværs af landegrænser. Kilde: Dansk Energirådgivning. BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

19


være fleksibelt og med lavest mulig nulpunkt på gassen. Som en konsekvens af ovenstående og det oprindelige strategioplæg blev der udfærdiget en konsekvens- og investeringsplan løbende fra 2015-2018. Dette medførte investering i en 500 m3 blandetank til slagteaffald (f.eks. maveindhold kvæg) i 2015. 2 stk indfødningslinier til faste biomasser (majs og dybstrøelse) i 2016 og 2018. 200 m3 pulp-tank og 2 stk. Landia Hygiejniseringsmoduler i 2015. Skjold mølle til korn og soja i 2017. 55 m3 + 35 m3 industritanke til højenergivarer – f.eks glycerin og alkohol i 2015. En ekstra Alfa Laval Vekslelinie, som giver en årlig kapacitet på op til 325.000 m3 i 2015. Samtidig skulle reaktorkapaciteten øges fra 4650 m3

til 21.500 m3 (30.000 m3 – ultimo 2018) og opholdstiden øges fra 11 til 33 dage for at sikre bedre udrådning af svært omsættelige biomasser. Som tidligere nævnt er det endelige mål, at afsætte al

at sikre tilstrækkelig gasmængde og for at opnå en rentabel opgradering. Der er indgået en aftale med Ammongas omkring leverance af et Aminbaseret opgraderingsanlæg, samtidig med at der er etableret

“Vi har ikke råd til et fejle, så

vi må altid være nr. 2 til ny teknologi (med mindre andre tager risikoen!)„

Erik Husted, formand for Ribe Biogas

gasproduktion direkte på nettet og øge produktionen med mindst en faktor 3. Det krævede en stor investering i anlægsfaciliteter. Ført og fremmest skulle opgraderingsanlægget og tilslutningen til gasnettet finansieres svarende til 27 mio. kr. Det øvrige anlæg skulle udbygges i perioden 20142018 for i alt 50 mio. kr, for

redundans på alle pumper. Redundans på alle pumper (øger sikkerheden og driften på anlægget, ved at have flere enheder som kan udfylde samme funktion) og montering af kulfiltre og gaskompressorer på opgraderingsanlægget for at sikre højest mulig driftstid. Der skal også etableres et anlæg til integration af spildvarme.

- Mange systemer er designet, beregnet og udført af vores eget personale på Ribe Biogas, så vi derved har sparet på konsulentydelser, samtidig med at medarbejderne føler sig som en del af processen. Det giver ejerskabsfornemmelse, som er meget vigtigt for engagementet hos de enkelte medarbejdere, fremhæver Erik Husted. Filosofien på Ribe Biogas i Erik Husteds embedsperiode har altid været: Dermed menes, at man ikke altid skal være den første til at afprøve og gennemføre ny teknologi, men hellere satse på optimal produktions af biogas, med andre ord driftssikkerhed. Derfor har man også analyseret muligheder og skelet til andre biogasanlægs erfaringer omkring nye teknologiske landvindinger inden man har valgt og fravalgt muligheder.

Alternativt brændsel til dit halmvarmeværk Combi Fast Biobrændsel 18 ertil konAlternativt brændsel dit halmvarmeværk Værdifuld bioenergi kurrencedygtigt stabilt biobrændsel.

Combi Fast Biobrændsel 18 er konkurrencedygtigt stabilt biobrændsel. Brændværdi 18,5 GJ/ton Produktet er udvundet af oliven certificeret Produktet er udvundet af og oliven og bæredygtigt. (øvre) (5,1 MWh) Vi certificeret kan levere frabæredygtigt. eget dansk lager eller i hele skibslæs via aftalt havn. Combi Fast biobrændsel 18 kan leveres som granulatBrændværdi eller piller. 17,9 GJ/ton

(nedre) Vi kan levere fra eget dansk lager eller i hele skibslæs via aftalt havn. VærdifuldTørstof bioenergi

(4,7 MWh) 90 %

BrændværdiAske (øvre)(55018,5 oC)GJ/ton 8% Combi Fast biobrændsel 18 kan (5,1 MWh) (nedre) 17,9 GJ/ton 0,10 % leveres som granulat eller piller. BrændværdiSvovl (4,7 MWh) 0,25 % Klorid Tørstof 90 % 1,25 % Aske (550 oC)Kvælstof 8 % Svovl 0,10 % Fosfor 0,17 % Klorid 0,25 % Ring eller skriv til Michael for mere Kvælstof Kalium 1,25 % 2,75 % msh@combineering.dk Fosfor 0,17 % Ringinformation eller skriv til Michael for mere Bulk densitet 700 kg/m3 Kalium 2,75 % information msh@combineering.dk 3 Bulk densitet 700 kg/m

Combineering A/S • Bistrupvej 176 • 3460 Birkerød • Telefon: 45 58 40 40 • www.combineering.dk

20

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018


Her ses udvidelse nr. 3, nord for det nuværende anlæg bestående af en 8300 m3 tank, som skal isoleres her i september og være klar til ultimo november

Fravalg: - Trykbaseret opgraderingsteknologi pga. driftsudfordringer på andre anlæg - Neddelingssystemer med erfaringer fra andre anlæg

Tilvalg: Indkøb af 2 linier med Triolet og Premix (Vogelsang), kendte komponenter sammensat på en ny måde samt samarbejde med Vogelsang om delt risiko på nyt udstyr. Disruptor på ny reaktor 5, designet til dybstrøelse og neddeling i selve reaktor for at imødegå flydelag. Igen samarbejde med Vogelsang om delt risiko på nyt udstyr. Samarbejde med AD Booster (Dansk-Amerikansk firma omkring trykkogning og våd-oxidering af udgående fibre). AD Booster tager 100procent risiko. Booster-anlægget skal forsætte, når Ribe Biogas kommer på naturgasnettet.

Status/gennemført indtil 2018 2014 -2016: forøgning af anlægsstørrelse og fleksibel indfødning. Produktionsforøgelse - fra 350 m3 metan (1990-2013) til 675 m3 metan (2014-2017). Biomassegrundlag øget fra 165.000 tons til 240.000 tons. Opholdstid øget fra 11 til 20 dage. Fra 2018: Forøgning af re-

aktorkapacitet og etablering af aminbaseret opgradering. Produktionsforøgelse fra 675 m3 metan til 1200 m3 metan. Alt gas leveres til gasnettet. 1500 m3/t opgraderingsanlæg fra Ammongas. Gasmotor i reserve. Salg af gascertifikater i Europa (via NGF Nature Energy). Fra 240.000 tons til 280.000 tons biomasse. Opholdstid øget fra 20 til 33 dage. I skrivende stund har Ribe Biogas afsluttet udvidelsesprojektet. Men midt i udvidelsen kom et nyt projekt: Udvidelse nr. 3 – nord for det nuværende anlæg (se foto). Udvidelse nr. 3: 8300 m3 tank, som skal isoleres i næste måned (september). Tanken er ifølge planen klar ultimo nov. Til 1. december består anlægget således af 3 stk. 8300 m3 tanke samt de små reaktortanke på i alt 4650 m3. September tager man linie nr. 2 til dybstrøelse i brug.

Produktionsforøgelse fra 1200 m3 til 1500 m3 i pipeline. Forventeligt fra 280.000 tons til godt 300.000 tons. Opholdstid ca. 35 dage. - Målet er, at Ribe Biogas skal være et fleksibelt og moderniseret anlæg, så vi

kan følge med ”de andre gode anlæg i branchen”, siger formanden og underspiller tydeligt Ribe Biogas rolle som en af de større energiproducenter i Syd- og Sønderjylland. Input: Erik Husted, formand for Ribe Biogas Tekst: Kris Vetter

Foto: www.lemvigbiogas.com

BIOGAS GIVER GRØN ENERGI Planenergi tilbyder kvalificeret rådgivning i alle faser af planlægning og etablering af et biogasanlæg: • Forstudier og analyse af potentiale • Biogasplan • Organisering af aktører i et lokalområde • Ansøgninger • VVM, lokalplan og andre plandokumenter • Udbudsmateriale • Tilsyn og assistance under indkøring

Mål 2019 Yderligere forøgning af reaktorkapacitet og produktion (er påbegyndt). Yderligere reaktor- og lagerkapacitet er orderet og påbegyndt. BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

www.planenergi.dk Skørping · Aarhus · København

21


Lige nu er der hektisk aktivitet på byggepladsen til Outrup Biogas, da plansiloerne skal være klar til majshøsten dette efterår.

Første spadestik på økologisk biogasanlæg Økologiske kvægbønder og to minkfarme er klar til at bygge biogasanlægget Outrup Biogas til 90 millioner kroner. Tirsdag den 21. august kunne Bente Rasmussen og Preben Lauridsen se til, mens Preben Friis-Hauge (V og formand for Plan- og Teknikudvalget) tog det første symbolske spadestik.

Biogas på landmandshænder Biogassen renses og sendes ud i det lokale naturgasnet, efter planen til sommeren 2019. Bag Outrup Biogas står blandt andre Preben Lauridsen og Kjartan Poulsen, som er økologiske kvægbønder (tilsammen 900 køer) (var med til at stifte Sydvest Biogas A.m.b.a. i 2009 som senere blev til Biogas Korskro) samt Anders og Flemming Kristensen med 500 køer og de to minkfarme ved Peter Nissen og Bente Rasmussen 22

(formand) og John Lykke Jensen samt Ravnsbækgaard ApS ved Michael Lauridsen. Idemændene bag Outrup Biogas, som placeres langt ude på markerne hos minkavler Peter Nissen på Lundtangvej 171, fandt ikke afstanden fra Vittarp til Korskro forenelig med tanken om bæredygtighed og økologi, ligesom de ønskede at ejerskabet skulle være på landmandshænder, hvilket lagde kimen til det nye anlæg til 90 millioner kroner.

Bæredygtighed, miljø og næringsstoffer tilbage til landbruget Landmændene får afgasset gyllen, det lugter mindre, og næringsstofferne er mere tilgængelige for planterne. Det er ifølge ejerne en ren win-win situation.

Det handler meget om bæredygtighed, hvorfor den store afstand havde betydning, da Outrup Biogas efter planen skal modtage 12-14 transporter med gylle fra de fem gårde, der står bag Outrup Biogas hver eneste dag. Ud over finansieringen har placeringen af biogasanlægget med et samlet byggefelt på fire hektar været den største udfordring. Med mindst 500 meter til nærmeste beboelse kan det være svært, selv i Vestjylland.

Kendt og erfaren bygherre Der er tale om et Lundsby anlæg med aminopgradering fra Ammongas og den forventede gasproduktion om året vil være ca. 7 mill. m3 naturgas svarende til 4000 husstandes forbrug. Anlægget står færdigt efter planen den 1. juni 2019. Vi har brugt Dansk Energi Rådgivning til at rådgive os

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

om anlæg og ansøgninger, og LEF til at skaffe finansiering, begge dele med succes, siger formand for Outrup Biogas Bente Rasmussen. - Vores største udfordring har været at vælge opgraderingsløsning. Der har vi skiftet holdning flere gange. Det endelige valg faldt på dansk produceret anlæg, og vi håber meget vi har valgt rigtigt, siger hun med et smil. Lige nu er der travlt på byggepladsen Plansiloer skal stå færdige til majshøsten, så det syder af travlhed lige nu. Det bliver ikke et meget synligt anlæg, da reaktortankene er sænket en meter i forhold til jordoverfladen overdækket med en plastikdug. Tekst: Kris Vetter. Foto: Bente Rasmussen Outrup Biogas


Grøn fremtid med biogas En række virksomheder med relationer til biogas og biomasse samles i et stort område i en af hallerne på Agromek 2018 Biogas og biomasse kommer til at spille en endnu større rolle i fremtidens grønne energiforsyning. Det kommer nu også til udtryk på Agromek, hvor der bliver etableret et stort område med udstillere, der alle arbejder med biogas eller biomasse.

og biomasse, siger Agromeks direktør Claus Hermansen.

- Der er virkelig stor fokus på bioenergi nu. Vi er derfor meget glade for at kunne præsentere op imod 20 udstillere inden for biogasog biomassehåndtering. Det bliver en unik del af Agromek, hvor landmænd og andre interesserede kan blive opdaterede på den nyeste udvikling inden for biogas

- Vi er meget begejstrede over, at Agromek etablerer dette biogasområde. Det er lige stedet for os og målrettet vores teknologi, siger salgskoordinator Alexander Ryhl, Ammongas.

En af udstillerne i det nyetablerede område er Ammongas A/S, der producerer opgraderingsanlæg, hvor biogassen oprenses for CO2, for at den efterfølgende kan udnyttes i naturgasnettet.

Han håber, at Agromek kan medvirke til, at endnu flere bliver interesserede i

de muligheder, der ligger i at opgradere biogassen, for at den grønne energi kan lagres i naturgasnettet.

emner, der relaterer til biogas. Dem står blandt andre Foreningen Biogasbranchen for.

- Når vi er med på Agromek, er det fordi, der kommer mange af vores potentielle kunder og samarbejdspartnere fra ind- og udland. Dem vil vi gerne fortælle om mulighederne i vores anlæg, som i de fleste tilfælde bliver bygget i tilknytning til nye biogasanlæg, siger Alexander Ryhl.

- Vi bakker op om Agromeks initiativ, for vi håber, at det kan medvirke til, at der er endnu flere, der får øje på biogas og på de fordele, det har for landbruget, siger administrerende direktør, Frank Rosager, Foreningen Biogasbranchen.

I Agromeks biogasområde bliver der også holdt faglige oplæg om rammebetingelser, biogasproduktion, biomasser med videre – alt sammen

Han påpeger, at danske virksomheder ligger helt i front, når det gælder biogasanlæg, der er baseret på gylle og affald til produktion af grøn energi. Tekst: Kris Vetter

Landia GasMix

- flere fibre i dit anlæg Landia GasMix er anerkendt af branchen for sin effektive håndtering af fiberholdig biomasse som f.eks. halm og dybstrøelse. Landia GasMix tilbyder ekstra neddeling og splittelse af de langsomt nedbrydelige fibre, som er essentielt for bedre gasproduktion og opblanding. Med Landia GasMix har du kontrollen over omrøringen, og med simple justeringer tilpasses systemet til nye driftsbehov. Landia GasMix er let, hurtig og sikker at servicere. Læs mere i vores Cases på landia.dk

KT NTA

KO

734 LF. 9

T

Å

OS P

1244

ERNE ER G NDE M M VI KO RPLIGTE FO PÅ U BESØG

 Fleksibelt og fremtidssikret  Effektiv neddeling  Accelereret gasproduktion  Enkel servicering Landia a/s . Industrivej 2 . 6940 Lem St. . tlf. 9734 1244 . www.landia.dk

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

23


Fra plast til grøn diesel Norske Quantafuel har sat gravemaskinerne i gang Quantafuel har sat gang i byggeriet af deres første fuldskala fabrik til omdannelse af affaldsplast til syntetisk brændstof i GreenLab Skive i Kåstrup nord for Skive. Rasmus Hvid Kærsgaard er ny direktør for Quantafuel Skive og ansvarlig for byggeriet. Han fortæller, at byggeriet bliver det første anlæg i Europa og vil blive Quantafuels referenceanlæg. Anlægget har en banebrydende pyrolyseteknik, som gør det muligt at omdanne 1 tons affaldsplast til omkring 800 liter syntetisk brændstof. Samtidig har Quantafuel lavet en langvarig aftale med

det verdensomspændende firma Vitol, som vil aftage det syntetiske brændstof til opblanding i diesel og benzin. Produktionen af syntetisk brændstof fra affaldsplast er en mere grøn produktionsform end normal dieselproduktion, og anlægget i GreenLab Skive vil kunne reducere CO2-udledningen med op til 66 procent i produktionsleddet ift. traditionel dieselproduktion. Ligeledes er der en miljøfordel ved at bruge affaldsplast, som ellers skulle til forbrænding.

totalentreprisen og står for opførelsen af byggeriet. Byggeriet forventes færdigt i efteråret 2018. Efterfølgende kommer der en test- og indkøringsfase, inden produktionen går i gang.

Står færdigt til efteråret

Fakta om Quantafuel

Det er entreprenørfirmaet Ginnerup A/S, som har

Quantafuel har udviklet en teknologi til at omdanne

Dansk Fagcenter for

Biogas - vi understøtter biogasudviklingen

Bliv medlem... - og få følgende medlemsfordele: • Kursus og seminardeltagelse til favorabel medlemspris. • Adgang til faglige netværk med fokus på optimering af biogasproduktion i Danmark. • Mulighed for trække på faglig viden i fagcenteret og lave erfaringsudveksling. • Mulighed for matchmaking. • Direkte invitationer til arrangementer afholdt af Dansk Fagcenter for Biogas. • Mulighed for at markedsføre jeres ydelser i fagcenterets nyhedsmail.

- se priser og yderligere information på www.dffb.dk Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding T 25 76 71 78 M jl@dffb.dk H www.dffb.dk

24

I GreenLab Skive er Administrerende direktør for Energifonden Skive, Steen Harding Hintze, glad for at byggeriet nu går i gang. - Vi har set frem til denne dag og glæder os til, at fabrikken står færdig, siger han.

plastaffald til syntetisk brændstof. Den kommende fabrik i GreenLab Skive vil kunne bearbejde 60 tons affaldsplast om dagen, hvilket på årsbasis vil give15 mio. liter højkvalitetsbrændstof. Anlægget udgør en samlet investering på 100 mio. kr. og vil betyde omkring 20 nye permanente arbejdspladser. Læs mere på www. quantafuel.dk Læs mere om GreenLab Skive på greenlabskive.dk Foto Mette Johnsen Kilde: Greenlab Skive Tekst: Kris Vetter

Stort biogasanlæg i planlægningsfasen Det jyske firma Daka ReFood vil opføre et nyt biogasanlæg nær Roskilde og gravemaskinerne er i gang Et stort nyt biogasanlæg kan i 2020 blive en realitet få kilometer syd for Roskilde i Lejre Kommune, hvor det jyske firma Daka ReFood ønsker at etablere et anlæg, der håndterer madaffald. - Det giver på alle måder god mening for os at bygge et biogasanlæg på Sjælland. Vi kommer meget tættere på de store mængder af kildesorteret organisk dagrenovation og madaffald, og ikke mindst de økologiske landbrug, forklarer Lars Brødsgaard, business unit manager på Daka ReFood. Placeringen på Gammelgårdsvej er valgt; dels fordi

BIOENERGI BIOENERGI MAGASINET MAGASINET - SEPTEMBER - MAJ 2018 2018

Lejre Kommune har peget på den, dels af logistiske årsager. Der er gode tilkørselsforhold til København og Sjælland. Forventningen er, at anlægget bliver på maksimalt 3.000 kvadratmeter, og at det bliver dimensioneret til at modtage 100.000 tons organisk affald årligt. Anlægget vil kunne producere op til 15 millioner kubikmeter biogas årligt. Ifølge Lars Brødsgaard har firmaet ingen udfordringer med lugtgener, hverken på dets anlæg ved Horsens eller på et søsteranlæg i England. Tekst: Kris Vetter


Ønsker du en leverandør til dit biogasanlæg hvor erfaring og know-how er en selvfølge? NYHED Fordelene er åbenlyse: • H2S-fjernelse på over 99% kan opnås • Lave driftsomkostninger som følge af regenerering af alkalitet i bioreaktoren • Fremstilling af højkvalitets elementært svovl • Der tilsættes ikke ilt eller nitrogen, derfor holdes biogaskvaliteten • Lav risiko for tilstopning i skrubber, da der ikke foregår nogen biologisk aktivitet der Econvert-Dsulph® er den perfekte blanding af biologi og kemi. Biogas indeholder typisk H2S, en komponent, der er skadelig for dig og dit udstyr. Med denne afsvovlingsenhed kombineres den kemiske absorption af H2S i skrubberen med den biologiske genvinding af elementært svovl i bioreaktoren.

Mød os på En erfaren leverandør: Vi projekterer, producerer og forhandler high-end udstyr til biogasanlæg i hele verden...

K8066

LSH-BIOTECH er en vidensbaseret virksomhed med speciale i projektering og udvikling af specialudstyr til biogasindustrien. Med mere end 20 års erfaring i biogasbranchen, får du en stabil og sikker leverandør.

LSH-BIOTECH APS

PRODUKTERNE ER MANGEARTEDE: • • • •

Kundetilpassede produkter Separering af organisk affald Dosering & fødesystem/lager Bio-knuser

• • • •

Fyldelegemer Gaslagre Gaskølere Gasfakler

Ålunden 36 DK-8500 Grenaa Tel. +45 2960 3008 lsh@lsh-biotech.dk


Biogasbranchen bakker op Messe C i Fredericia byder velkommen til Bioenergimesse 16-17. januar 2019 Vedvarende energi herunder biomasse spiller en stadig større rolle i omstillingen fra fossil til grøn energi og en bred skare af interessenter og udstillere indenfor bioenergi har allerede vist interesse for sammenkoblingen af Nutrifair og en bioenergi-messe. Et nyt samarbejde mellem Messe C i Fredericia, BioenergiMAGASINET, Aalborg Universitet og Foreningen Biogasbranchen m.fl. skal ”løfte” bioenergimessen til endnu højere niveau. Udstillingen afvikles parallelt i nabohallen med Nutrifair, som i år havde mere end 5000 besøgende, hovedsagelig husdyrproducenter. I forbindelse med Bioenergimessen bliver der holdt faglige oplæg om rammebetingelser, biogasproduktion, biomasser med videre – alt sammen emner, der relaterer til biogas. Dem står blandt andre Foreningen Biogasbranchen for. - Vi bakker op om Nutrifairs initiativ, da det er et vigtigst mål for Foreningen Biogasbranchen, at endnu flere får øjnene op for biogas, som et columbusæg, der er en del afløsningen på landbrugets og samfundets miljø- og affaldsudfordringer, samtidig med at biogas er grøn energi, udtaler Frank Rosager, administrerende direktør i , Foreningen Biogasbranchen.

Danmark ligger helt i front, når det gælder biogasanlæg, der er baseret på husdyrgødning og organisk affald til produktion af grøn energi, og med det nye energiforlig forøges biogasproduktionen yderligere. Foreningen Biogasbranchen forventer at biogas i 2024 dækker 20 procent af det danske gasforbrug. Indehaver af bioenergiMAGASINET Kris Vetter Vmarketing er glad for at Foreningen Biogasbranchen bakker op om BioenergiMESSEN. Modtagerne af bioenergiMAGASINET er landmænd, biogasproducenter og interessenter indenfor bioenergi.

renceområde, hvor en række relevante temaer forventes belyst indenfor hovedsporene:

- Vi udgiver BioenergiMAGASINET på 12 år, som medlemsblad for netop Foreningen Biogasbranchens medlemmer, så det er naturligvis dejligt, at foreningen bakker op om arrangementet, siger Kris Vetter.

Allerede nu forventer man cirka 150 internationale deltagere til bioenergiMESSEN. Og med Jens Bo HolmNielsen i spidsen arbejdes lige nu hårdt på et program for deltagerne, som kommer fra region Syddanmark, Sjælland og Slesvig Holstein og fra Østersøregionen og Nordeuropa. Hovedfokus områder vil være: Billige råvarer og nye typer af feedstocks til biogas, omkostningseffektive forbehandlingsmetoder, proces overvågning og håndtering, opgradering af biogas til naturgas kvalitet, nyeste indenfor teknologier og nye anvendelsesmåder for opgraderet biogas til eks. transport samt biogas i samspil med vind- og solenergi.

- Vore annoncører efterspørger en messe, hvor de kan fremvise produkter og få dialog med indkøberne fra biogasanlæggene og varmeværkerne, men også det store antal landmænd som anvender biomasse som fyringsgrundlag på bedriften og som bekendt er leverandører til biogasanlæggene, siger han. I tilknytning til udstillingsområdet bliver der et konfe-

- Landbruget som energileverandør og forbruger (emner: Afsætning af gylle, dybstrøelse, halm og skovflis) (forbrug af halm + halmpiller, biogas, træflis og træpiller mm.). International biogaskonference v. Jens Bo HolmNielsen, leder af Center for Bioenergi ved Aalborg Universitet Esbjerg. Detaljeret indhold for konferencen følger senere i BioenergiMagasinet, men kan i stikord læses i nedenstående.

• Halmbriketter til biogas • Gasudbytte på ca. 250 Nm3 metan per tons halm • Briketteret halm suger mere end 5 gange sin egen vægt • Briketteret halm danner ikke flydelag ved direkte indfødning i reaktor • 2. generations teknologi – restprodukter anvendes i stedet for afgrøder

www.cfnielsen.com – kontakt: sales@kineticbiofuel.com Tlf.: 21640090 eller 21495940

26

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

De 150 deltagere forventes i større omfang, at overnatte i Fredericia og besøge både bioenergiMESSEN og Nutrifair. Projektleder Messe C, Fredericia Jørgen Kronborg glæder sig over tilslutningen og det tværfaglige samarbejde. - Vi ønsker at fremme interessen for bioenergi. Og da alle husdyrproducenter har interesse for afsætning af gylle og anden husdyrgødning er vi naturligvis meget tilfredse med at Foreningen Biogasbranchen og Center for Bioenergi, Aalborg Universitet Esbjerg bakker op om vores nye tiltag bioenergiMESSEN, siger Jørgen Kronborg. Bioenergi-området omfatter en stor udstilling med leverandører inden for biogas, halm til energi, træpiller og træflis til både landbrugsejendomme og større energiproducerende anlæg. I tilknytning til udstillingsområdet bliver der et konferenceområde, hvor en række relevante temaer forventes belyst indenfor hovedsporene: - Landbruget som energileverandør og forbruger (emner: Afsætning af gylle, dybstrøelse, halm og skovflis) (forbrug af træpiller, halm, biogas, træflis mm.). - Optimal udnyttelse af


Flere og flere får øjnene op for biogas, som et columbusæg, der er en del af løsningen på landbrugets og samfundets miljø- og affaldsudfordringer, samtidig med at biogas er grøn energi. Derfor er det oplagt at placere en udstilling og konference i kombination med NutriFair, hvor mere end 5000 husdyrproducenter kommer på besøg. Det sker 16.-17. januar 2019. næringsstoffer for landbruget (håndtering af fosfor og kvælstof, biogasproduktion, øko-biogas, separering, grøn gødning osv.). Da Nutrifair jo handler om husdyrproduktion er et gennemgående tema for BioenergiMESSEN: ”Vi rydder op efter husdyre-

ne” – fra stald til grøn energi og gødning. Showcases for anvendelse af bioenergi: ”Hvordan forarbejder man halm mest effektivt, effektiv flis-logistik mm. og ”Hvordan laver man biogas og hvordan kommer landmanden i gang med et biogasanlæg” er ligeledes oplagte emner, som indgår i

udstillingens faglige indlæg. Nutrifair 2018 havde i 2018 mere end 5.000 gratis besøgende, primært husdyrproducenter og hovedparten med indkøbsansvar. Målgrupperne for bioenergimessen er husdyrproducenter, biogasanlæg og varmeværker herunder bestyrelsesformænd, bestyrel-

sesmedlemmer samt ansvarlige for drift og indkøb på anlæggene. Bioenergibranchen herunder brancheforeninger mv. forventes også at deltage, ligesom universiteter og læringsinstitutioner. Foto Messe C, Fredericia Tekst: Kris Vetter

LIND JENSEN BIOGAS Med LJM´s mixer type OMPG R 160 til homogenisering af biomasse får du en virkelig stærk mixer i overlegen kvalitet. Dette sikrer en problemfri produktion af biogas. Vores propeller er specialudviklet til at levere den højeste ydelse i forhold til energiforbruget.

LJM Mixere

Takket være de lange serviceintervaller og den særdeles driftssikre konstruktion, får du en mixer, som vil spare dig for både penge og ærgrelser.

• Energieffektiv mixer

• Bedst på totaløkonomien • Specialdesignet propel, giver højere ydelse

Ring og få en snak med:

• Rådgivning på baggrund af mange års erfaring

Torben Nielsen

• Fleksible monteringsanordninger

Salgskonsulent

• Levering af komplette installationer

Direkte: +45 96 74 42 37 Mobil: +45 40 12 67 15 E-mail: tn@ljm.dk

• 1-3 års service intervaller

Lind Jensens Maskinfabrik A/S - Kroghusvej 7, Højmark - DK-6940 Lem St. - Tel.: +45 97 34 32 00 - Fax: +45 96 74 42 96 - E-mail: ljm@ljm.dk - www.ljm.dk

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

27


Biogas - en lavthængende frugt til en visionær klimaplan Optimering af den eksisterende produktion og anvendelse af biogas kan levere halvdelen af Danmarks manko på 9 mio. tons CO2 i klimaregnskabet Regeringen kommer snart med en klimaplan for, hvordan Danmark kan leve op til sin forpligtigelse til at reducere udslippet af drivhusgasser med 39 procent udenfor kvotesektoren frem til 2030. Her står landbruget og transporten for ca. 80 procent af udslippet. Biogas er et kinderæg, der kan reducere drivhusgasudslippet fra begge sektorer på samme tid ved at opsamle udslippet af metan fra

husdyrgødningen, som kan erstatte diesel i specielt den tunge transport. Biogasudbygningen bidrager allerede markant til, at Danmarks manko for reduktioner i perioden frem til 2030 er helt nede på 9 millioner tons CO2 ækvivalenter efter udnyttelsen af de fleksible mekanismer LULUCF (bindinger i jord og skov) samt køb af CO2 kvoter. Med tre enkle elementer kan biogassens bidrag optimeres og faktisk yderligere le-

vere halvdelen af Danmarks manko i perioden frem til 2030. 1. Biogas anvendelse i tung transport 2. Hurtig udslusning af gylle fra stalde til biogasanlæg 3. Minimering af metantab på biogasanlæggene

Biogassen til den tunge transport Hvis en fjerdedel af den tunge transport frem til 2030 gradvist omstilles til biogas, reduceres drivhusgasudslip-

pet med ca. 2,3 millioner tons CO2-ækvivalenter udenfor kvotesektoren. Og fra 2030 opnås en årlig reduktion på ca. 0,5 millioner tons CO2-ækvivalenter og samtidig opnås en markant reduktion i NOxudledningen fra den tunge transport ved at skifte fra diesel til biogas. Det vil kræve ca. 10 PJ eller ca. halvdelen af den biogasproduktion, der forventes i henhold til det netop indgåede energiforlig.

www.xergi.com

Xergi har mere end 30 års erfaring med opførelse og renovering af biogasanlæg i Danmark og i udlandet. Vores løsninger er fleksible og designet til at modtage alle typer af organisk affald. Xergi har internationalt designet og opført biogasanlæg med en kapacitet svarende til mere end 80MWe.

Vi sikrer at vores omfattende

driftserfaringer fra store anlæg, overføres til små og mellemstore anlæg.

Xergi A/S • Hermesvej 1 • 9530 Støvring • Danmark • Phone +45 99 35 16 00

28

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018


Biogassen vil samtidig bidrage til opfyldelse af Danmarks EU-forpligtelser til at øge VE andelen i transportsektoren. EU tillader ikke, at der udbetales støtte, når der samtidig skabes et markedstræk via krav om iblanding af biobrændstoffer, hvorfor støtten kan spares til al den biogas, der flyttes over til transportsektoren.

Klimaplan på vej Markedet vil kunne trække denne udvikling ved en æn-

dring af en eller flere af nedenstående rammevilkår, der også er behandlet i det af Politiken lækkede dokument med mulige tiltag i den kommende klimaplan. Det bliver spændene at se hvilke tiltag regeringen har valgt at tage med i deres klimaudspil. 1. Giv kommunernes mulighed for at indføre miljøzoner i byer med ned til 25.000 indbyggere.

2. Hæv miljøkravet i miljøzonerne gradvist til EURO 6 og udvid kravet til også at omfatte varebiler. 3. Stil krav til de offentlige flåder om anvendelse af alternative drivmidler. 4. Hæv iblandingskravet for biobrændstoffer til 8 procent og behold dobbelttælling for anden generations biobrændstof. 5. Hæv iblandingskravet for avancerede biobrændstoffer gradvist til mindst 3,5 procent i 2030.

6. Ligestil energiafgifterne, så de bliver lige for ens transport arbejde. 7. Ligestil de grønne ejerafgifter for ens. gas- og dieselvarebiler. De første 3 tiltag gør op med de forældede bestemmelser om miljøzoner i Danmark. Forslagene er teknologineutrale, men vil fremme en hurtig udskiftning af ældre busser og varebiler og gøre køretøjer baseret på alterna-

Kender I jeres usynlige tab af metan? De fleste biogasanlæg har et usynligt tab af metan til atmosfæren, som i værste fald kan medføre mindre indtjening. Den hurtigste og mest sikre metode til måling af metantab på biogasnlæg er sporgasmetoden, fordi den: • Udføres akkrediteret af FORCE Technology • Er den mest præcise metode i test • Ikke forstyrrer produktionen • Giver hurtig afklaring og kan udføres med få dages varsel

Kontakt os på Tlf. 43 25 06 11, så I ved, om I taber penge ud i den blå luft. forcetechnology.com BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

29


mio. ton CO2 ækvivalenter

Ikke kvotereguleret drivhusgasreduktion 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Nyt udbud Tung transport

?

Hurtig udslusning 1 pct. metantab

Manko

Eksisterende biogas

Nye tiltag

tive drivmidler mere konkurrencedygtige. Der er således tale om fleksible mekanismer der kan fremme el- køretøjer hvor der er behov for korte distancer i de større byer og biogasdrevne køretøjer, hvor der er brug for tungere køretøjer eller større kørselsdistancer f.eks. ud og ind af byerne med varer eller passagerer. Forslag 4 og 5 der ligeledes er teknologineutrale ligger helt i tråd med EU´s nye VE direktiv der er på vej. Her sættes der fokus på at øge andelen af alternative driv-

Fig. 1. Nye drivhusgasreduktionsbidrag fra energiforligets 20 PJ biogas sammenholdt med mankoen i Danmarks opfyldelse af klimaforpligtigelserne i henhold til Paris aftalen.

NY ROLL UP = BILLIG OG EFFKTIV MARKEDSFØRING Er jeres virksomhed klar til efterårets møder og messer? Vi leverer roll ups, bannere, bagvægge, brochurer, visitkort og meget mere fra ide til færdig tryk og levering. Netop nu skarpe priser på ovenstående produkter ved bestilling inden 01.10.2018. Kontakt os og få et tilbud.

Husk vi laver også hjemmesider www.vmarketing.dk

30

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

Tlf. 73 84 85 45


Det bliver spændende at se, hvilke tiltag regeringen har valgt at tage med i deres klimaudspil. Fra Brancheforeningen for Biogas har vi meldt klart ud, hvilke elementer der vil have størst mulig impact både til gavn for landbruget, miljøet, transportsektoren og hele samfundsøkonomien, siger direktør for Fore-ningen Biogasbranchen Frank Rosager.

midler i transporten samt at udfase de fødevarebaserede biobrændstoffer med de såkaldt avancerede biobrændstoffer der er baseret på husdyrgødning, affald samt de strå baserede biomasser. Forslag 6 og 7 gør op med de meget ulige afgifter, der er mellem diesel og gaskøretøjer, hvor afgifterne for diesel køretøjer er 25 – 30 procent lavere pr enhed en gaskøretøjerne, da de slet ikke tager hensyn til forskellene i klimabelastning eller fremme af VE til transportsektoren. Forskellene er så store at det af konkurrencemæssige årsager direkte forhindrer private virksomheder i at skifte fra diesel varebiler til biogas varebiler.

Hurtig tømning af gylle fra stalde til biogasanlæg Biogasanlæggene kan reducere drivhusgasudslippet med yderligere ca. 230.000 tons CO2-ækvivalenter om året eller 1,1 millioner tons i perioden frem til 2030. Det kan opnås, hvis biogasanlægget får gyllen allerede, når den er en uge gammel. I dag ligger gyllen typisk i stalden og afgasser metan i ca. tre uger før den sluses ud, og afhentes af biogasanlægget. Alternativt kan der etableres gyllekøling i staldene. Miljø- og Fødevareministeriet har netop etableret en rådgivningsordning for hurtig udslusning. Det er vigtigt at klimaeffekten både kommer i centrum ved etablering

af nye stalde, og at der er fokus på muligheden for at optimere i eksisterende stalde.

Reduktion af metan udslip fra de danske biogasanlæg Energistyrelsen antager, at der er et udslip af metan fra de danske biogasanlæg svarende til 2,2 procent af biogasproduktionen. Det er et område Biogasbranchen har stor fokus på, og branchen har sat et mål om at dokumentere, at udslippet senest i 2020 er under 1 procent Resultaterne fra det iværksatte måleprogram viser, at Biogasbranchen er godt på vej til at indfri målet og Danmarks klimagas-manko vil alene på den konto kunne nedskrives med 1,2 millioner tons CO2-ækvivalenter.

Kinderægget leverer halvdelen af Danmarks manko Ovenstående tre billige tiltag vil halvere den danske klimagas manko fra ca. 9 mio. tons til ca. 4,3 mio. tons. Hvis vi hertil lægger den CO2 reduktion, der bliver resultatet af energiforligets pulje til 2,7 PJ ny biogas, kommer der en yderligere reduktion på 0,8 mio. tons, hvorved mankoen kommer ned på ca. 3,5 mio. tons CO2 ækvivalenter. Dette er samlet illustreret i fig. 1. Tekst: Frank Rosager og Bruno Sander Nielsen, Foreningen Biogasbranchen

Skal du have råd til finansiering..? Vi ønsker at være med til at skabe de optimale finansieringsrammer for danske biogasanlæg. De nuværende rammevilkår – omkring energisparetilskud og mulighed for langsigtede gasprisaftaler giver gode muligheder for de danske biogasanlæg. Du skal kontakte os, hvis du har brug for råd og vejledning omkring lån og kreditgivning: • Vi har et færdigudviklet og afprøvet koncept til biogasanlæg (og andre energianlæg). • Vi har mange års erfaring med den finansielle sektor. • Allerede nu kan vi dokumentere resultater med biogasprojekter der er “kommet i land”. Kontakt LEF inden du kontakter långivere.

Njalsgade 21G, 4. Etage 2300 København S Tlf. 30 32 58 54 www.lefas.dk

Kildeparken 32 8722 Hedensted Tlf. 25 32 70 90

Vi er med dig hele vejen - det betaler sig..!

BIOENERGI MAGASINET - SEPTEMBER 2018

31


ENGINEERED TO WORK

Se mulighederne. Optimer processen

CC-Mix

PreMix

ENGINEERED TO WORK

HØJERE YDELSE PÅOPTIMAL DIT BIOGASANLÆG NÅR DET GÆLDER UDNYTTELSE AF DIT BIOGASANLÆG af dit biogasanlæg kræver det rigtige udstyr.

Den mest økonomiske og effektive drift af dit biogasanlæg kræver det rigtige udstyr.

Rotationspumper Den økonomiske løsning til mange forskellige pumpeopgave

CC-pumper Robuste excentersnekkepumper hvor Quickservice RotaCut® Macerator er vigtigt Rotationspumper Den økonomiske løsning til mange forskellige pumpeopgaver RotaCut® Macerator Sikrer homogen og flydende væske og optimerer processen DisRuptor - mekanisk disintegration Øget gasudbytte, lavt energiforbrug og hurtig procesoptimering BioCrack® - elektrokinetisk disintegration Højere gasudbytte, lavere energiforbrug og lavere driftsomkostninger

Tilførsel af væskedel (gylle/recirkulat)

•S

BioCrack® – elektrokinetisk disintegration Højere gasudbytte, lavere energiforbrug og lavere driftsomko

• QuickMix og Energy Jet indfødningsystemer •Op til 8% mere biogas og op til 40% mindre energiforbrug på Tilførsel til reaktor * Resultater fra EUAGRO BIOGaf ASbiomasse/ forskningsprojekt Tilførsel organisk materiale

Kontakt: VogelsangA/S • Tel.: +45 97 37 27 77 info@vogelsang-as.dk •

PreMix og CC-Mix indfødningsystemer Op til 8% mere biogas og op til 40% mindre energiforbrug på dine røreværker* *Resultater fra EU-AGRO BIOGAS forskningsprojekt

Kontakt: Vogelsang A/S . Tel.: +45 9737 2777 info@vogelsang-as.dk

Industry

Waste water

Biogas

Transportation Railway

Agriculture


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.