bioenergiMAGASINET november 2016

Page 1

w w w . b i o e n e r g i . d k

Nr. 5 - November 2016 - 10. årgang

■ Fokus på morgendagens energi- og klimapolitik - side 3-4 ■ Indvielse og roadshow om biogas til transport - side 12-13 ■ Biogas i rivende udvikling, læs mere om kommende Økonomiseminar - side 19 ■ Sønderjysk Biogas officielt indviet - side 22-23


Nr. 5 - November 2016 10. årgang - ISSN 1902-7907

Forsidefoto Borgmester Michael Ziegler Taastrup Kommune og COO Henrik Rasmussen E.ON klippede det røde bånd og åbnede derved biogastankstatíonen i Høje Taastrup - læs mere på siderne 12-13.

Biomasse spiller en væsentlig rolle i den danske klima- og energipolitik. Den kan anvendes både til transportformål og i energisektoren til produktion af el, gas og varme, hvor biomasse alle steder kan erstatte fossile brændsler i bygninger heller ikke må baseres på individuelle olieeller naturgasfyr. Omstillingen af opvarmningen er allerede i gang. Flere varmeværker har i dag omstillet driften fra kul og naturgas til biomasse, og mange husejere installerer et træpillefyr i stedet for deres oliefyr. Den tendens ser ud til at fortsætte de kommende år.

Udgiver og grafisk produktion Vmarketing Ådalen 7C · 6600 Vejen Tlf. +45 73 84 85 45 kv@vmarketing.dk www.bioenergi.dk

Bladudvalg John Pedersen, næstformand i Foreningen for Danske Biogasanlæg. Bruno Sander, Sekretariatsleder i Brancheforeningen for biogas. Kris Vetter, ansvarshavende redaktør.

Abonnement BioenergiMAGASINET udkommer 5 gange årligt og bestilles hos udgiver. Pris 360.-/år.+ moms.

Tryk og distribution PR Offset

Annoncer Mailes til udgiver. Se september-nummeret:

www.bioenergi.dk - følg os på facebook

BioenergiMAGASINET fylder

10

år!

Se også hjemmesiderne:

bioenergi.dk

Biomasse er dog en begrænset ressource, og derfor er en optimal udnyttelse af biomasseressourcerne væsentlig for omstillingen til et fremtidigt lavemissionssamfund. Anvendelsen af biomasse til produktion af el og fjernvarme har været stigende de seneste år. Siden 2000 har der været en tredobling af forbruget af biomasse. Næsten halvdelen af biomassen er importeret, det er især træpiller. Biomasse får også en vigtig rolle i fremtidens energisystem både til produktion af biobrændstoffer til transport og i produktionen af el og varme, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. Det slår Klimarådet fast i sin første rapport Omstilling med omtanke – status og udfordringer for dansk klimapolitik fra november 2015.

Skal biomasse spille en lige så stor rolle som i dag i opvarmningen? Danmark skal være uafbiogasdk.dk hængig af fossile brændsler

biogasdk.dk

gas2move.dk

2

kommentaren

Biomasse er vigtigt for den grønne omstilling – men ikke for enhver pris

i 2050. Det indebærer, at produktionen af fjernvarme skal foregå uden brug af fossile brændsler som kul og naturgas, og at opvarmning

Derimod kniber det med at få eldrevne varmepumper i spil i opvarmningen, og det er ærgerligt, for der er penge at spare, viser Klimarådets rapport Afgifter der forandrer - forslag til klimavenlige afgiftsomlægninger fra juni 2016. Varmepumper, der kører på 100 pct. grøn strøm, er samfundsøkonomisk billigere end biomasse, når det kommer til opvarmning. Men afgifterne står i vejen. Der betales i dag afgift på el til opvarmning, mens biomasse er fritaget for energiafgift. Derfor falder valget på biomasse i stedet for varmepumper hos mange fjernvarmeproducenter og husejere. De kommende 15 år skal over halvdelen af alle olieog naturgasfyr udskiftes, og når grundbeløbet på ca. 2 mia. kr. til de decentrale fjernvarmeværker bortfalder i 2019, vil mange fjernvarmeproducenter se sig om efter en billigere varmeløsning. Så det gælder om at have de rette rammer på plads snarest, så fjernvarmeproducenter og husejere fremover vælger den billigste løsning

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016

samfundsøkonomisk set. Klimarådet har regnet på de mulige gevinster ved at nedsætte afgiften på el til opvarmning med ca. 30 øre/ kWh. Husholdninger og virksomheder kan i givet fald spare ca. 1,3 mia. kr. om året på varmeregningen, og vi kan skære ca. 1 mia. kr. af samfundets regning for den grønne omstilling. Den grønne omstilling skal gennemføres på en klog måde. Klimarådet anbefaler derfor, at afgiften på el til opvarmning sættes ned.

Biomasse skal anvendes klogt

Biomasse har mange anvendelsesmuligheder inden for energi, men da det er en begrænset ressource, skal vi anvende den klogt. Vind og sol er oplagte kilder til grøn strøm i et fremtidigt energisystem, og biomasse vil være nødvendigt til backup, når vinden lægger sig i skumringen, eller kablerne til udlandet overbelastes. Og selvom den første danske eldrevne færge forventes indsat mellem Fyn og Ærø om et års tid, er det svært at forestille sig, at den tunge transport med lastbiler, skibe og fly kan foregå uden massiv brug af brændstoffer baseret på biomasse. Men til opvarmning er eldrevne varmepumper et godt og billigt alternativ til biomasse.

Af Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet og professor i økonomi ved Københavns Universitet.


Fokus på morgendagens energi- og klimapolitik Fællessalen på Christiansborg var fyldt til årets Energipolitiske Åbningsdebat Flere ministre og medlemmer af Folketinget stillede op til debat og belysning af, hvad der rør sig på Christiansborg. Fra branchen fremlagde aktører blandt andet deres bud på innovative løsninger og syn på vejen frem mod et fossilfrit 2050. Den Radikale energiordfører Andreas Steenberg var i år vært for arrangementet. Han var glad for at kunne fastholde den gode tradition med at åbne Folketingsåret

med en grundig energipolitisk debat. Og det stod ret hurtigt klart, at ”Scenen” ikke er positiv i Folketinget. Der hersker hverken politisk fodslag omkring mål eller midler! VE-initiativer nyder fremme overalt. Målene er overordnet set grønne og vi ønsker at være fossilfrie fra 2050, men politikerne er ikke enige om vejen mod et fossiltfrit samfund, ifølge den radikale energiordfører Andreas Steenberg.

Tidligere udenrigs-, klimaog energiminister og nu MF (RV) Martin Lidegaard bakkede Andreas Steenberg op og konkluderede, at dansk energipolitik lige nu sejler! - Det hele sejler lige nu, men der skal dog ikke herske tvivl om, at vi i Danmark både kan og skal fastholde vores position som energisupermagt, ved at være flere skridt foran på vedvarende energi og teknologi, fastslog Martin Lidegaard i sit indlæg på energikonferencen.

Vi vil effektivisere, ikke privatisere Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt valgte i sit indlæg

på konferencen, at fokusere på tre brandaktuelle temaer, nemlig grundbeløb, PSO og effektivitet. Der ligger ifølge ministeren reelt et potentiale på hele 6 milliarder kroner i effektivisering, som vi ikke bare kan vælge at overse. - Danskernes udgifter til forsyning er hvert år i cirka samme størrelse som indkøb af fødevarer og kan vi være med til at lette på dette budget ved at sætte loft over taksterne og fremme en reduktion i størrelsesordenen 2.800 kr. årligt i 2025, så har jeg svært ved at se, hvilke organisationer, værker og eller forbrugergrupper,

INVESTER I EN NY OG EFFEKTIV GYLLETRAILER TIL NÆSTE SÆSON

VM Tarm a/s tilbyder en standard gylletrailer med en volume på henholdsvis 36.000 liter eller 39.000 liter. Alle gylletrailere, som leveres med læssepumpe, får fra den 1. oktober 2016 monteret VM Tarms nye rustfaste læssepumpe, som har en pumpekapacitet på ca. 15.000 liter/min. ved optimale forhold.

Gylletraileren er produceret i rustfast stål med bl.a. 10” rustfast krananlæg, 6” rustfast omrøring, radiostyring via PLC-styring og med en egenvægt fra 9.350 kg for en 4-akslet gylletrailer. Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte salgskonsulent Jan Johansen (jj@vmtarm.dk) på tlf. 40 38 50 33.

Find os på: Se oss på

VM Tarm a/s • info@vmtarm.dk • www.vmtarm.dk

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016

3


foranstaltninger, så man kan modvirke prisstigninger ved f.eks. at åbne mere op for det fri brændselsvalg.

Konferencens vigtige budskaber til Folketinget

Som altid var årets Energipolitiske Åbningsdebat en god blanding af faglighed, debat og meningsudveksling krydret med erfaringsudveksling og socialt samvær der kan have fornuftsbetonede indvendinger imod det, sagde Lars Chr. Lilleholt. Han pointerede også dermed at regeringen er ligeglad med hvem der ejer og driver forsyningsvirksomhederne, men derimod meget optaget af effektiviteten i forsyningssektoren. Der skal være mere konkur-

rence, dér hvor det giver mening, som f.eks. forbrændingssektoren. Naturlige monopoler som f.eks. varmesektoren vil blive underlagt økonomisk regulering, med et ”loft” over priserne. Samtidig vil man stille krav til miljø og forsyningssikkerhed, så vi ikke går på kompromis med den høje kvalitet, som vi har i dag,

Dansk Fagcenter for

Biogas - vi understøtter biogasudviklingen

lød det fra ministeren. Om PSO kunne ministeren konkludere, at regningen er blevet betragtelig større end forventet i energiforliget fra 2012 (hele +4 mia.kr/ år), hvorfor regeringen har fremlagt en plan for den største ”erhvervsbyrdelettelse” nogensinde. - Vi vil ikke bare sidde stille og se på, at regningen eksploderer. Tillige har vi jo i klare ord fra Bruxelles hørt, at PSO-ordningen i sin nuværende udformning ikke holder vand, sagde ministeren.

På arrangørernes vegne fik konferencedeltagerne en overordnet konklusion på de to konferencedag fra vicedirektør Kim Behnke, Dansk Fjernvarme: Den globale dagsorden er ikke kun klima, men i lige så høj grad miljøforurening. De fossile brændsler vil fortsat falde i pris lige som den grønne energi bliver billigere. Elektrificeringen kommer ikke uden fjernelse af PSO og reduktion i elafgifter og tariffer. Behov for en aftale om anvendelse af biomasse til el og varme. Store termiske værker på biomasse erstatter kul, decentrale værker erstatter gas. Varmepumper kræver gode punktkilder, spildevandsanlæg er oplagte. Energinet.dk øger kapaciteten på udlandsforbindelser for naturgas og el.

“Energiforsyningen til borgerne skal være miljøvenlig, sikker og billig, det er vores mål„ Lars Christian Lilleholt, forsynings-, energi- og klimaminister

Bliv medlem... - og få følgende medlemsfordele: • Kursus og seminardeltagelse til favorabel medlemspris. • Adgang til faglige netværk med fokus på optimering af biogasproduktion i Danmark. • Mulighed for trække på faglig viden i fagcenteret og lave erfaringsudveksling. • Mulighed for matchmaking. • Direkte invitationer til arrangementer afholdt af Dansk Fagcenter for Biogas. • Mulighed for at markedsføre jeres ydelser i fagcenterets nyhedsmail.

- se priser og yderligere information på www.dffb.dk Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding T 25 76 71 78 M jl@dffb.dk H www.dffb.dk

4

Det skal lykkes at være frigjort af fossile brændsler i 2050 og målt i international målestok, er vi allerede meget langt foran. Derfor nærer regeringen ingen bekymringer ved at foreslå, at vi udskyder yderligere udbygning med kystnære vindmøller og strammer mere op i VE-støtteordningerne. Med hensyn til grundbeløbet erkender ministeren, at det bliver meget svært at ændre på, men regeringen er helt klar over de problemer det rejser og arbejder på at tilvejebringe kompenserende

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016

Afgiftsanalysen er på vej – måske årets julegave? Endnu en gang 1 ½ spændende døgn med spændende indlæg, gode debatter og budskaber til alle aktører indenfor vedvarende energi afholdt af Foreningen for Danske Kraftvarmeværker. Se hele programmet og de spændende indlæg på www.fdkv.dk Kilde: Foreningen for Danske Kraftvarmeværker. Tekst: Kris Vetter.


Biogasbranchen vil minimere metantab Til gavn for både klimaet og driftsøkonomien Under lagring af husdyrgødningen i stalde og gylletanke sker der en emission af metan, som er en kraftig drivhusgas. Hvis gyllen afgasses i biogasanlæg opsamles metanen i stedet i form af biogas, som kan erstatte fossil energi. Herved opnås en dobbelt klimaeffekt. Ifølge DCE ved Aarhus Universitet spares atmosfæren for 7,88 kg CO2-ækvivalenter, hver gang ét ton kvæggylle afgasses og 15,32 kg CO2ækvivalenter når et ton svinegylle afgasses. Det svarer til henholdsvis en reduktion på 41 og 25 pct. Hvis staldindretningen gør det muligt for biogasanlæggene at få gyllen inden den er en uge gammel, vil reduktionen af metanudledningen kunne øges til over 70 pct. Metantab reducere klimaeffekten, og betyder tab af indtjening, hvorfor biogasanlægsejere og klimaet har fælles interesse i at minimere tab. I 2014 blev der målt et gennemsnitligt metantab på 4,2 pct. Det høje gennemsnit skyldtes nogle få ekstraordinære kilder, som var lette at udbedre, og en opfølgende måling viste, at det gennemsnitlige tab var reduceret til 0,8 pct. Tilsvarende viste målingerne på en god håndfuld anlæg i 2015 et gennemsnitligt tab på 2,2 pct. og 2,4 pct. inkl. det gennemsnitlige udslip fra opgraderingsanlæg. Igen var der et par særlige kilder, som trak gennemsnittet op, som anlægsejerne har udbedret. Energistyrelsen har vurderet, at tabet ville kunne være på op mod 15 pct. før klimagevinsten går tabt. Det er jo et niveau vi allerede nu ligger

meget, meget langt fra. Resultaterne af de to års pilotforsøg viser altså, at det med fokus på problemstillingen er muligt at sikre et meget lavt metanudslip fra biogasanlæg og opgraderingsanlæg.

Stor opbakning til frivilligt måleprogram Brancheforeningen for Biogas har derfor i samarbejde med Energistyrelsens Biogas Taskforce og Dansk Gasteknisk Center udarbejdet et frivilligt måleprogram, så vi hurtigt kan komme i gang med en målrettet indsats. Ved tilmelding til det frivillige måleprogram for metantab forpligter biogasanlæg og opgraderingsanlæg sig til 1. at udarbejde et egenkontrolprogram, hvor mulige kilder til metantab identificeres, og der indføres rutiner, så disse regelmæssigt kontrolleres 2. minimum hvert andet år at få foretaget kvantificering af metantabet og hvis der er tale et betydende tab at gennemføre en lækagesporing 3. indberette resultatet af målingerne, så der udarbejdes en årlig rapport over resultatet af de målinger, der er udført. Alle biogasproduktionsanlæg opfordres til at tilmelde sig, da det er vigtigt hele biogassektoren viser vi tager ansvar. Det gælder også spildevandsrensningsanlæg med rådnetanke og industrielle biogasanlæg. Over 90 pct. af produktionskapaciteten i medlemskredsen har således tilmeldt sig allerede inden for den første måned efter lanceringen. Mange anlæg endvidere allerede fået foretaget målinger af metantab efter der har været fokus på emnet på Økonomiseminaret i både 2014 og 2015.

I branchen har vi en målsætning om, at tabet skal være under 1 pct. fra biogasanlæg og opgraderingsanlæg i 2020. Vi tror på, det er muligt, fordi der som nævnt er en klar driftsøkonomisk interesse i at minimere metantabet. Det har endvidere en stor betydning for hele branchen, da biogassen herigennem kan dokumentere, at biogas er et effektivt klimavirkemiddel. DGC har i 2015 udarbejdet nogle få klare anbefalinger til, hvordan det enkelte biogasanlæg kan reducere metantabet • gennemføre lækagesøgning på dit anlæg; helst med hjælp fra specialister. • undgå opvarmning i fortank, medmindre den er tæt og med gasopsamling. • vurdere om gastab fra fortanke eller lagertanke kan

nyttiggøres eller mindskes ved reduktion af volumen. • vælge opgraderingsanlæg, hvor lavt metantab kan garanteres. • undgå at overbelaste vandskrubberbaserede opgraderingsanlæg. • vurdere om trykniveauer i systemet kan reduceres. Det giver mindre lækagetab og færre aktiveringer af trykventiler. • gennemføre lækagesøgning ved reparationer eller stille krav om dette til reparatør. • systematisk kontrol af: gasblæsere/boostere, sikkerhedsventiler og membraner, vandlåse og gennemføringer f.eks. ved omrører, kabler og fra samlinger. Tekst: Bruno Sander Nielsen, sekretariatsleder Brancheforeningen for Biogas.

Foto: www.lemvigbiogas.com

BIOGAS GIVER GRØN ENERGI Planenergi tilbyder kvalificeret rådgivning i alle faser af planlægning og etablering af et biogasanlæg: • Forstudier og analyse af potentiale • Biogasplan • Organisering af aktører i et lokalområde • Ansøgninger • VVM, lokalplan og andre plandokumenter • Udbudsmateriale • Tilsyn og assistance under indkøring

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016

www.planenergi.dk Skørping · Aarhus · København

5


Første spadestik på Bio4 Bæredygtig biomasse er vejen mod CO2-neutralitet i København Biomasse skal varme københavnerne, sådan lød det fra blandt andre teknik- og miljøborgmester Morten Kabell, da Hofor i september måned tog første spadestik til kraftværksblok Bio4, der skal stå klar til drift fra 2020. Sikkerhedssko og sorte kontorsko gik rundt mellem hinanden på et lag af træflis, da HOFOR torsdag havde inviteret til første spadestik på selskabets kommende kraftværksblok Bio4. Spadestikket blev taget i fællesskab af Københavns overborgmester Frank Jensen (S),

bestyrelsesformand i Hofor Leo Larsen og Morten Kabell (EL), der både er teknik- og miljøborgmester i København og bestyrelsesformand for CTR, der er et varmetransmissionsselskab for fem hovedstadskommuner. I 2020 skal Bio4 afløse den kulfyrede blok 3, og det vækker politisk glæde. - Vi får det fossile væk, og det er utroligt vigtigt for at kunne nå vores mål om CO2-neutralitet. Det er vigtigt for, at vi kan leve op til vores målsætninger om at

være den grønneste storby i verden. Samtidig bevæger os mod mere effektiv og billig varme til københavnerne, slog Morten Kabell fast i sin tale, inden han var med til at tage det første spadestik, og derefter plantede et træ. Træet vil senere blive placeret på toppen af den nye blok og er samtidig symbol på, at det nye værk benytter biomasse, der skal overholde krav om blandt andet løbende genplantning af skoven og beskyttelse af biodiversitet efter de gældende krav i den danske brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse. Ved at stille krav til biomassen er de otte kommuner, der ejer Hofor, herunder Københavns Kommune, med til at motivere leverandører til at producere bæredygtigt. Leo Larsen slog i sin tale fast, at hvor man før har talt om kraftvarmeværker, så er det måske mere passende at tale om Bio4 som et varmekraftværk. Nøgleordet i opbygningen er nemlig fleksibilitet. Det betyder, at elturbinen kan bypasses, når der produceres nok el på for eksempel vindmøller. - Fleksibiliteten er vi nødt til at have for at få mest ud af det mix af energi, vi har, sagde bestyrelsesformanden.

6

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016

Han kunne under sin tale kigge over på forbrændingsanlægget Amager Bakke, der er ved at blive bygget som en af de nærmeste naboer til Amagerværket. Og ligesom på Amager Bakke bliver Bio4 også tilgængeligt for offentligheden. På vej mod toppen 40 meter oppe vil besøgende kunne se direkte ind på varmeproduktionen. Bio4 kommer til at mindske CO2-udledningen fra Amagerværket med cirka 1 million tons årligt. BIO4 har gjort sig internationalt bemærket og arkitekterne bag Gottlieb Paludan Architects har modtaget en LEAF award 2016 for projektet. Vinderprojektet, der omfatter en ny kraftværksblok og en helhedsplan for den fremtidige udvikling af Amagerværket, vandt i sin kategori over projekter fra Sydafrika, Afghanistan og USA. Arkitekturen i den nye kraftværksblok fortæller om den grønne omstilling, blandt andet ved at invitere borgerne til at bestige værkets facade af træstammer og få indblik i produktionsprocesserne, ifølge Gottlieb Paludan Architects i en pressemeddelelse. Kilde: Dansk energi.dk. Tekst: Kris Vetter. Foto: HOFOR


Roer gi’r den gas!

ROER Vil du have øget biogasproduktion og give din gasproduktion et boost, så er roer det oplaget valg...

Tørstofproduktion af afgrøder (tons / (tons ha) Tørstofproduktion afforskellige forskellige afgrøder / ha) 35,0

Tørstofproduktion af forskellige afgrøder (tons / ha) 35,0 30,0

28,9 t

30,0 25,0

35,0

23,3 t

Slætgræs

28,9 t

Majs helsæd

25,0 20,0 30,0 20,0 25,0

23,3 t 14,7 t

5,0

15,0

5,0

5

10,0 0,0 5,0 5

Pil 10,5 t

15,0 t

Energiafgrøder

15,0 t

14,7 t

KWs sCandinavia a/s tlf. 86 62 96 36 10,5 t lars.andersen@kws.com www.kws.dk Energiafgrøder

11.01.2012

11.01.2012

Elo West Larsen

Elo West Larsen

Energiafgrøder Elo West Larsen

Slætgræs

Majs Kornhelsæd (rug)

15,0 t

16,8 t

10,0 16,8 0,0 t

Energiroer+top

23,3 t

14,7 t

10,0

20,0

11.01.2012

28,9 t

15,0

15,0

0,0

Energiroer 16,8 t

10,5 t

helsæd

Energiroer

Slætgræs

Energiroer+top

Majs helsæd

Kornhelsæd (rug)

Energiroer

Pil

Energiroer+top Kornhelsæd (rug) Pil

seeding the future since 1866


Flot fremmøde i aktiv forening Ved formandsmøde i Foreningen for Danske Biogasanlæg den 10. oktober mødtes knap 30 formænd, bestyrelsesmedlemmer og ejerrepræsentanter fra biogasfællesanlæg og gårdbiogasanlæg I sin velkomst takkede store entusiasme og nyskaren kommer ind og inveforeningens formand, Aksel belse i branchen. sterer i nye anlæg sammen Buchholt Per, Kim og Boe Formanden glædede sig med landmænd. Madsen fra Madsen Bioener- samtidig over, at biogassen Der er samtidig udfordringer gi for at stille deres mødeer i gang med den største for den grønne omstilling og faciliteter til rådighed og udbygning nogensinde og at han understregede, at det er for deresBioenergiMagasinet_190x130mm_300dpi_med_skæremærker.pdf altid gode humør, nye aktører fra energisektovigtigt,20.21 at branchen støtter 1 12/01/15

op om det frivillige måleprogram, der er sat i gang til at minimere metantabet fra biogasanlæg. - Der er klar fælles interesse mellem hensynet til det

Dybstrøelse i biogasanlægget? C

Xergi har udviklet og leveret en samlet løsning til problemfri automatisk indfødning af besværlige biomasser.

M

Y

X-chopper® fra Xergi sikrer en homogen og velneddelt biomasse. Dette giver øget pumpbarhed, mindre krav til omrøring og minimerer risiko for flydelag.

CM

MY

CY

X-chopper® kan ved hjælp af en specialudviklet kædeneddeler sikre optimalt gasudbytte for alle typer af besværlige biomasser som dybstrøelse, kløver og frøgræs, enghø, kant- og græsklip, roer, dækafgrøder og grøntsagsaffald.

CMY

K

Indføring og udføring er belastningsstyret og sker optimalt og kontinuerligt. Der er tale om en robust, enkel og driftssikker maskine, designet og bygget til nem og billig vedligeholdelse samt lavt energiforbrug. Det samlede system er opstillet og i drift i Danmark og i udlandet. Kontakt for besøg på nærmenste referenceanlæg.

Systemet består af:

der modtager, lagrer og opriver

der føder ind i neddeleren

der neddeler biomassen effektivt

Tlf. 99 35 16 00 eller mail@xergi.com xergi.com

8

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016


globale klima og biogasanlæggenes økonomi, derfor er der kun gode argumenter for at melde sig til det frivillige program, så vi viser vi er vores ansvar bevidst, sagde Aksel Buchholt. Efterfølgende præsenterede Erik Husted, formand for Ribe Biogasanlæg det nye udstyr, de har installeret, så de er i stand til at bruge dybstrøelse. - Det er billigt og simpelt og dermed er det ikke umuligt for os gamle anlæg også at bruge dybstrøelse, sagde Erik Husted. Derefter gik snakken gik lystigt i små grupper med at udveksle erfaringer med nye biomasser og andre udfordringer, der bliver arbejdet med på de enkelte anlæg. Som sidste indslag i formiddagens program fortalte sekretariatsleder Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen

for Biogas og Foreningen for Danske Biogasanlæg om en række aktuelle aktuelle sager og nyheder. Det er blandt andet den nye målrettede regulering, det frivillige program til minimering af metantab, en ny rapport fra DCE, som dokumenterer biogassens reduktion i metanudslip fra gylle samt resultater fra Syddansk Universitet om , hvorfor det er en rigtig god idé at bruge halm i biogasanlæg, da det både giver energi og bidrager til opbygning af jordens humusindhold. Efter frokost fortalte Boe Madsen om deres erfaringer efter nu at have drevet deres fælles biogasanlæg i præcis to år.

Brdr. Madsen er kendt for deres gode humør, entusiasme og evne til at være nyskabende indenfor biogasområdet

Dagen blev sluttet af med et besøg på brødrenes biogasanlæg, som fik mange anerkendende ord og blikke fra deltagerkredsen. Formand for Foreningen for Danske Biogasanlæg Aksel Buchholt glæder sig over den største udbygning af biogas nogensinde







    

   

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016

3 9


Aktivt Fagcenter for Biogas Nu tilbydes der også en ny uddannelse i samarbejde med EUC Lillebælt Dansk Fagcenter for Biogas arbejder for at øge kompetenceniveauet og samarbejdet inden for biogas og tilbyder ny uddannelse fra sommeren 2017.

Procesoperatøruddannelsen til biogasbranchen - Vi vil til sommer 2017 udbyde en procesoperatøruddannelse til biogasanlæggene sammen med EUC Lillebælt, siger fagcenterleder Jakob Lorenzen. Det er en uddannelse, som tager 3 1/2 år og hvor anlæggene skal tage en elev ind. Set i forhold til at branchen kommer til at mangler medarbejdere med de mange nye anlæg på vej, skal an-

læggene ruste sig til fremtiden med hensyn til medarbejderressourcer. - Det er derfor uden tvivl en rigtig god idé at tage elever ind. Allerede nu har enkelte anlæg tilmeldt sig, ligesom interessen for kurset breder sig, udtaler fagcenterlederen. Der er også en rigtig god branding i det for biogasanlæggene, både i forhold til staten og lokalsamfundet. Jakob Lorenzen forventer at kunne indvie deltagerne på dette års biogas-økonomiseminar til december mere i kursusindhold og muligheder for biogasanlæggene. Fra sommeren 2017 vil det således være muligt for biogasanlæg i Danmark at få tilknyttet en lærling, som

uddannes til procesoperatør indenfor biogas. Dansk Fagcenter for Biogas har sammen med EUC Lillebælt i Fredericia det seneste års tid arbejdet på at kunne tilbyde en procesoperatøruddannelse til biogas branchen. Uddannelsen er en 4 ½-årig uddannelse afsluttende med svendebrev (uddannelsen kan dog afsluttes efter 2 ½ år, hvor man så er procesarbejder). Den består af skiftevis af undervisning på skole og praktik på et biogasanlæg. Ca. tre år af den samlede uddannelse foregår på biogasanlægget, hvor man som elev afprøver teorien fra skolen og får indblik i anlægget. Efter 4 1/2 år er man uddannet og klar til en fast stilling.

Hvad kan en procesoperatør? Procesoperatøren kan have ansvaret for, at der produceres til aftalt tid, i den rigtige kvalitet og uden ressourcespild. En vigtig del af arbejdet er at forebygge og løse tekniske problemer og kontrollere kvaliteten løbende. Procesoperatøren lærer at finde og rette fejl (også komplekse fejl) på anlæggene og hjælper med at forbedre produktionen. På uddannelsen lærer procesoperatøren derfor at overvåge, styre og vedligeholde anlæg, der er computerstyrede og højt automatiserede. Han eller hun lærer, hvordan anlæggene fungerer, og hvordan man styrer og

Ønsker du en erfaren leverandør til dit biogasanlæg? Vi projekterer, producerer og forhandler high-end udstyr til biogasanlæg i hele verden... LSH-BIOTECH er en vidensbaseret virksomhed med speciale i projektering og udvikling af specialudstyr til biogasindustrien.

Vi gør det vi siger, og det vi siger, er det vi gør... Vi samarbejder med en række stærkt specialiserede underleverandører og partnere, hvilket sikrer at alle vores løsninger og leverancer lever op til en meget høj standard og er kundetilpasset til netop jeres projekt. Med mere end 20 års erfaring i biogasbranchen, får du en stabil og sikker leverandør.

PrOdukTErnE Er mangEarTEdE:

10

• Kundetilpassede produkter • Separering af organisk affald

www.lsh-biotech.dk

s på mød o 2016 ek agrom asmart g på Bio den stan • Dosering & fødesystem/lager • Bio-knuser

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016

Ålunden 36 DK-8500 Grenaa Tel. +45 2960 3008 lsh@lsh-biotech.dk • Fyldelegemer • Gaslagre

• Gaskølere • Gasfakler


FAKTA OM FAGCENTER FOR BIOGAS OG EUC LILLEBÆLT Dansk Fagcenter for Biogas er en forening, der skal være med til at øge kompetenceniveauet i den danske biogasbranche. Foreningen er medlemsbaseret via biogasanlæggene og får desuden støtte fra Vejen Kommune og EU gennem projektet BiogasAction. EUC Lillebælt er en moderne erhvervsskole, der arbejder meget projektorganiseret. Skolen tager i alle sammenhænge udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, evner og behov. Skolen er placeret i Fredericia og dermed meget centralt i forhold til den danske biogasbranche. Hør mere om den nye spændende uddannelse på årets Økonomiseminar i Foreningen for Danske Biogasanlæg

regulerer de processer, der foregår i anlæggene. De lærer også at gribe ind, hvis produktionen ikke kører, som den skal, samt udføre forskellige målinger og kvalitetsopgaver. En vigtig del af arbejdet er at hjælpe med til at forbedre og optimere produktionen. Det kan f.eks. være, at man skal finde en praktisk løsning på, hvordan der kan spares vand eller energi i produktionen. På den måde er procesoperatøren med til at gøre en forskel for klima og miljø.

Godt udgangspunkt for flere medarbejdere i branchen Med flere nye anlæg etableret indenfor de seneste år og flere på vej, står branchen overfor en øget efterspørgsel efter medarbejdere. Procesoperatør uddannelsen er derfor oplagt for at sikre flere kompetence medarbejdere til de danske biogasanlæg. - Vi synes uddannelsen som procesoperatør er et rigtig godt tilbud til biogasanlæggene. Det vil være med til at øge udbuddet af arbejdskraft til biogasbranchen. Samtidig viser det også at biogasbranchen er med til en samfundsudfordring med at finde praktikpladser til unge mennesker og dermed sikre at unge i dag kan få en uddannelse i nærområdet. Jeg tror også lokalområderne vil tage godt imod at anlæggene er med til at uddanne unge fra lokalområderne, siger Aksel Buchholt, formand for Dansk Fagcenter for Biogas. Til foråret 2017 vil Dansk Fagcenter for Biogas sammen med EUC Lillebælt tage kontakt til og indkalde interesserede anlæg til informationsmøder. Dansk Fagcenter for Biogas og EUC Lillebælt vil samtidig også være behjælpelig med at finde elever, hvis anlæggene ønsker hjælp hertil.

Skal du have råd til finansiering..? Vi ønsker at være med til at skabe de optimale finansieringsrammer for danske biogasanlæg. De nuværende rammevilkår – omkring energisparetilskud og mulighed for langsigtede gasprisaftaler giver gode muligheder for de danske biogasanlæg. Du skal kontakte os, hvis du har brug for råd og vejledning omkring lån og kreditgivning: • Vi har et færdigudviklet og afprøvet koncept til biogasanlæg (og andre energianlæg). • Vi har mange års erfaring med den finansielle sektor. • Allerede nu kan vi dokumentere resultater med biogasprojekter der er “kommet i land”. Kontakt LEF inden du kontakter långivere.

Kilde: Jakob Lorenzen Dansk Fagcenter for Biogas. Tekst: Kris Vetter.

Njalsgade 21G, 4. Etage 2300 København S Tlf. 30 32 58 54 www.lefas.dk

Fagcenter for Biogas har som et vigtigt formål at sikre kompetance udvikling og uddannelse for driftsledere, direktører og bestyrelsesmedlemmer i Foreningen for Danske Biogasanlæg. Her ses driftslederne samlet i forbindelse med tidligere afholdt kursus.

Kildeparken 32 8722 Hedensted Tlf. 25 32 70 90

Vi er med dig hele vejen - det betaler sig..!

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016

11


Borgmester Michael Ziegler Taastrup og COO Henrik Rasmussen E.ON indviede den nye biogastankstation ved at klippe den røde snor

Fiat Danmark er langt fremme med, at tilbyde markedet varevogne og biler, der kører på biogas

Indvielse og roadshow i Hø Høje Taastrup transportcenter kunne den 6. oktober indvie et ny flot biogastankanlæg i forbindelse med det eksisterende tankanlæg I samme forbindelse blev afholdt Roadshow om biogas til transport om eftermiddagen. Allerede ved morgenkaffen kl. 10.30 begyndte interesserede at ankomme og snart summede pladsen af interesserede vognmænd, leverandører, politikere, fagfolk og ikke mindst lastvognschauffører, der med selvsyn havde taget turen for, at se om en lastvogn på biogas nu også kan stå mål med kørsel på diesel! Det omfattende program havde som hovedformål dels at indvies det nye biogastankanlæg, samt at promo-

vere biogas til transportmæssige formål ved at vise tilgængelig teknologi ved udstillinger i teltet samt ved de producenter af lastvogne og biler som er firstmovere på gas til transport. Borgmester Michael Ziegler orienterede om Høje Taastrups store engagement med at gøre især den tunge transportsektor grøn. - Vi har dagligt mange mindre og større lastbiler, der tanker her, så placeringen er optimal. Fra hovedstaden er der en livlig trafik på tankanlægget og mange af

disse transportører kan nu med fordel skifte over til biogas som drivmiddel til deres lastbiler, fremhævede borgmesteren. - Biogas er uden tvivl det drivmiddel til den "tungere" del af transportsektoren som har flest afledte fordele, både for nedbringelsen af CO2 herunder miljøet, for landbruget som kan afsætte gylle til vedvarende energi og for transportørerne som dermed kan profilere sig som socialt ansvarlige både i forhold til miljøet og den omgivende befolkning, sagde Michael Ziegler.

¬ Biogasproduktion og -opgradering ¬ Tankstationer og gas til transport ¬ Offentlige og private partnerskaber www.natureenergy.dk

12XXXXX_Biogas_ann_400x60mm.indd

1

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016

Han fremhævede ligeledes biogas positive egenskaber som drivmiddel i forhold til diesel. Her kunne han pointere, at man med biogas ikke har problemet med udskiftning af dieselfiltre og partikel udledning, ligesom der i mange tilfælde kan være tale om nedsat støj ved anvendelse af biogas som drivmiddel. - Nu er min og andre lokalpolitikeres opgave at få påvirket landspolitikerne, så vi kan få afgifterne lettet til gavn for det samfundsøkonomiske aspekt omkring biogas som drivmiddel til


Den første lastbil bliver her tanket på det nye anlæg

øje Taastrup FAKTA Energiselskabet E.ON indviede 6. oktober en ny biogastankstation i Høje-Taastrup ved transportcenteret, som drives i partnerskab med OK. Biogastankstationen skal gøre varedistributionen i hovedstadsområdet CO2-neutral. Transportcenteret er knudepunkt for gods- og varedistribution til Storkøbenhavn. Her tanker hundredvis af last- og varebiler dagligt, når de skal bringe friske varer ud til københavnerne. Ambitionen er klar: flere last- og varebiler skal gå fra diesel til bæredygtig og fossilfri biogas. Biogastankstationen er de to partneres tredje i hovedstadsområdet. Roadshowet er en del af EU-projektet Biogas2020, der er medfinansieret af Interreg Øresund-Kattegat og Skagerak. Formålet er at udvikle skandinavisk biogasproduktion og udbrede anvendelsen af biogas til transportsektoren. I 2017 vil endnu flere roadshows blive afviklet rundt i Danmark (se mere på www.gas2move.dk).

Der var et flot fremmøde til roadshow efter indvielsen og mange aktører og vognmænd lagde vejen forbi for at prøve et gaskøretøj i praksis

tung transport, konkluderede borgmesteren. Ved udstillingen i Høje Taastrup var Iveco Danmark, Scania, NærEnergi, Bay Naturgas, Fornovogas, Aarhus Universitet, NTU, Addinol Danmark ApS og gas2move repræsenteret.

Mulighed for at se og prøve gaskøretøjer Flere vognmænd herunder Frode Laursen havde velvilligt stillet deres lastvogne til rådighed, så deltagerne med selvsyn kunne se at teknologien allerede forefindes og lastbilerne allerede er at finde på de danske landeveje. Ligesom det var muligt at få en prøvetur i et biogasdrevet køretøj. Danmark har verdens bedste energi og det danske energisystem høster hæder i FN's såkaldte World Energy

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016

Trilemma Index, der hvert år måler landenes evne til at løse den klassiske udfordring at levere billig, sikker og bæredygtig energi. Fra en sjetteplads i 2015 er Danmark nu rykket helt i top og kan bryste sig af at have ”verdens bedste energisystem”. Rapporten fremhæver vores brede energiforlig, høje forsyningssikkerhed og grønne omstilling som årsagerne til, Danmark får en førsteplads. Til gengæld udfordres Danmark, når transportsektoren skal frigøres af fossile brændsler, og når stadigt større mængder vindmøllestrøm skal håndteres, hvorfor blandt andet biogas til transport bør spille en væsentlig rolle i omstillingen fra fossil brændstof til vedvarende energi. Tekst og foto: Kris Vetter.

03/02/16 15.24

13


De store gaslastbiler er på vej De danske biogasanlæg kan godt begynde at kigge på deres investeringsplaner og gå i dialog med de vognmænd, der transporterer gyllen for dem. Inden for de kommende 2-3 år begynder flere af de store lastbilproducenter nemlig at producere lastbiler, der er store nok til, at de kan køre med gylle til biogasanlæggene. Det fremgik af flere præsentationer ved Skandinaviens Biogaskonference i Trollhättan i Sverige den 26. oktober. I blandt andet Italien og Frankrig er gassen væsentligt billigere end diesel, og det gælder nu også i Spanien, fortalte Ken V.G. Martin-

sen fra Iveco North Europe & Baltics. - I Spanien betyder skattelettelser til gas, at brændstofomkostningerne falder med 40 procent, når man skifter fra diesel til gas. Gaslastbilerne betaler ikke omkostninger til partikelfiltre og ad blue, og samtidig har vores gaslastbiler sammenfaldende momentkurver, så gaslastbilerne har samme performance som dieselbilerne, fortalte Ken V.G. Martinsen. De lave priser på gas i Sydeuropa har givet lastbilproducenterne incitamenter til at tage fat på udviklingen af større gaslastbiler. Det er baggrunden for, at Iveco i juni lancerede en ny Stralis,

Som et tilbud på messen i Troldhättan blev gæsterne oplyst om, at man faktisk med fordel kan tanke biogas i København der er specialdesignet til langturstransporter med en totalvægt på de maksimale 40 tons. Den leveres med tanke til både komprimeret og flydende gas, idet den flydende gas giver en rækkevidde på op til 1300 kilometer. Johan Ameen fra Scania oplyste, at den svenske lastbilproducent er på vej med en større gaslastbil med en 13 liters motor og et sted mellem 400 og 500 heste,

og som vil kunne trække 56 tons. Denne kan forventes at komme inden for de næste 2-3 år. Ligeledes forlød det ved konferencen, at Volvo er på vej med en euro VI udgave af sin dual-fuel lastbil, der kører på en blanding af flydende gas og diesel. Som det ser ud lige nu ventes denne klar til markedet i 2017-2018. Tekst og foto: Poul Erik Pedersen, gas2move

Halm til biogas Landia GasMix teknologi har en positiv effekt på halm i f.eks. dybstrøelse med forøget biogasproduktion til følge.

 Effektiv forbehandling

Landia GasMix er det ideelle valg for omrøring af reaktortanken og sikrer minimale vedligeholdsomkostninger og intet tab af biogasproduktion i forbindelse med service.

 Ingen roterende dele i tanken

 Hurtigere gasproduktion  Let at servicere  Økonomisk gevinst

Landia GasMix til forbehandling, hvor den gør biomassen mere let flydende og fremmer biogasproduktionen.

G BESØ dk ia.

land

Landia a/s . Industrivej 2 . 6940 Lem St. . tlf. 9734 1244 . www.landia.dk

14

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016


Rekordstort biogasanlæg ved Korskro Nature Energy og Sydvestjysk Biogas stak efter flere års tilløb spaden i jorden til det nye biogasanlæg ved Korskro ved Esbjerg d. 11. november Det var en begejstret Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy, der kunne sætte endnu et flag på biogaslandkortet: - Vi har armene helt oppe over dette projekt. Det er Danmarks største biogasanlæg, men endnu vigtigere er det, at det er endnu et stort anlæg, sagde han.

Grønt projekt med sund økonomi Anlægget i Korskro medfinansieres af Danmarks Grønne Investeringsfond, der sat i verden for at fremme den grønne omstilling ved at yde finansiering i form af lån på op til 100

mio. kr. per projekt. Korskro er det første biogasanlæg, fonden har finansieret. - Vi finansierer projekter, som bidrager til den grønne omstilling, og som har en sund økonomi. Begge dele lever biogasanlægget ved Korskro til fulde op til, sagde Michael Zöllner, direktør i Danmarks Grønne Investeringsfond.

Landbrugets vigtige rolle Biogasanlægget ved Korskro vil primært være baseret på biomasse fra landbruget i form af gylle og dybstrøelse. - Leverandørforeningen Sydvestjysk Biogas er opstået

ud fra ønsket om at sikre bæredygtigheden i vores landbrug, sagde leverandørformand Henning Bloch. - Vi har kæmpet med alt, hvad vi har, for det her projekt – for det bliver ikke meget bedre end her. De generelle økonomiske udfordringer i landbruget har spillet ind på, hvor hurtigt vi har kunnet sætte projektet i gang. Det har alle parter i projektet haft respekt for. Nu er de nødvendige tilmeldinger på plads, og så betyder historikken ikke så meget, sagde han i forbindelse med første spadestik. Kilde: Nature Energy. Tekst: Kris Vetter.

FAKTA 100 leverandører har sagt ja til anlægget. Anlægget i Korskro kræver en investering på ca. 230 mio. kr. Det skal årligt behandle 710.000 ton affald fra industri, detail og landbrug, primært fra kvæg. Dermed kan der sendes ca. 22 mio. m3 biogas på gasnettet hvert år. Anlægget vil stå færdigt til drift i foråret 2018. Nature Energy har siden august 2015 kunnet åbne gashanerne til fire moderne anlæg og arbejder videre i år med anlæg i bl.a. Brande, Blans og Videbæk. I foråret 2018 vil selskabet derfor kunne sende godt 75 mio. m3 grøn gas ud i det danske naturgasnet. Læs hele artiklen på www.bioenergi.dk

Vil du minimere dit tab af biogas og forbedre din økonomi?

Foto: lemvigbiogas.com

Vi kan teste, om dit anlæg er tæt Med vores udstyr og erfaring kan vi teste, om dit anlæg er tæt, og bestemme, hvor eventuelle utætheder er. Et biogastab er ikke alene til skade for miljøet, men har også stor betydning for din driftsøkonomi.

Målinger i det frivillige måleprogram for tab af metan fra biogas- og opgraderingsanlæg DGC kan udføre alle målinger, som indgår i måleprogrammet, både undersøgelse af, hvor der er metantab, og måling af, hvor stort metantabet er. (se beskrivelse af programmet i dette blad)

Dansk Gasteknisk Center a/s • Dr. Neergaards Vej 5B • DK - 2970 Hørsholm • Tlf +45 2016 9600 • www.dgc.dk

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016

15


Region ønsker styrket biogassektor I september blev der afholdt en workshop om biogas for de sjællandske kommuner Kommunerne på Sjælland vil sammen med regionen ønsker at biogas skal spille en væsentlig rolle i fremtidens energisystem, hvorfor netværksarbejde og vidensdeling stod på dagsordenen, da Dansk Fagcenter for Biogas og Gate 21 havde

samlet hele syv kommuner til workshop. Dagen blev afsluttet med et besøg på Hashøj Biogasanlæg, hvor der leveres gylle fra lokale bønder og organisk industriaffald fra forskellige virksomheder på Sjælland.

FAKTA Dansk Fagcenter for Biogas stod i samarbejde med Gate 21 bag workshoppen. De sjællandske kommuner Lejre, Ringsted, Holbæk, Slagelse, Guldborgsund, Odsherred og Frederikssund Kommune var alle mødt op for at blive klogere på kommunale udfordringer og erfaringer med myndighedsbehandling og biogasplanlægning. Workshoppen den 8. september var arrangeret af Dansk Fagcenter for Biogas og Gate 21 ved projekterne Implementeringsprojekt II og Biogas2020. Arrangementet var finansieret med midler fra det europæiske projekt Biogas Action og understøttet af Implementeringsprojekt II, der er finansieret af Region Sjælland

På Sjælland er der et stort uudnyttet potentiale for at producere biogas og formålet med dagen var, at finde frem til hvordan kommuner og offentlige aktører kan udnytte dette potentiale og fremme udbygningen, til gavn for landbruget, forbrugerne og ikke mindst miljøet. Allerede nu arbejder mange af de sjællandske kommuner med udvikling af biogas og etablering af flere anlæg. Flere kommuner er allerede i planlægningsfasen, hvor der netop er særlig brug for vidensdeling og samarbejde på tværs. Det handler jo dybest set om, at lære af de etablerede biogasanlæg for derved at undgå at gentage fejl og få

etableret så effektive, produktive og driftssikre anlæg som muligt. Region Sjællands ambition er ”grøn omstilling” med fokus på lokaløkonomiske fordele, der blandt andet kommer til udtryk i medfinansiering af to biogas-projekter.

Mange gode eksempler I Lejre, Holbæk, Odsherred og Frederikssund arbejdes der lige nu med konkrete biogasprojekter og her er man ved at undersøge mulige placeringer, biomassepotentiale og forretningsmodeller. Kommunerne arbejder på at udvikle anlæg, der kan indgå i en større sammenhæng i kommunen. Det handler også om at udnytte sammenhæng mellem anlæg.

- en del af

- en del af

NIRAS er en international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter inden for blandt andet byggeri og infrastruktur, forsyning, miljø og natur, klima og energi samt planlægning og udviklingsbistand.

NIRAS OG AAEN

GÅR SAMMEN OG STYRKER BÆREDYGTIG FJERNVARMEPROFIL NIRAS A/S

BioenergiMagasinet_190x130_Fjernvarme_02_2016_RVH_VIG.indd 1

16

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016

www.niras.dk

12-02-2016 13:09:47


Hans Christian Dahl og driftsassistent, Jørgen Pedersen fortalte om Hashøj Biogas til de fremmødte

For eksempel arbejder Slagelse Kommune mod at optimere kommunens sortering af affald, så det kan udnyttes af Hashøj Biogasanlæg. Og i Guldborgsund Kommune, hvor man har Nysted Biogasanlæg, er man ved at afdække om biomassegrundlaget rækker til endnu et anlæg. - Workshoppen var en oplagt mulighed for at møde kollegaer fra nabokommunerne og andre fagfolk, der er beskæftiget med biogas og som arbejder med biogasudbygning. Det giver os som kommune god mulighed for at drøfte egne problemstillinger med andre kommuner, der sidder med tilsvarende udfordringer – og derudover er man en del

af et netværk, som er guld værd, når man sidder med komplekse problemstillinger inden for biogasområdet, siger Kasper Funch Vinding, Miljøplanlægger i Holbæk Kommune.

Biogas giver mere end varm luft En udbygning af biogas i Danmark kan være med til at sikre fremtidens grønne varmeforsyning. Og det er godt nyt for lokalområderne, fordi et nyt biogasanlæg medfører en række lokaløkonomiske effekter. Et biogasanlæg har potentiale til at give arbejdspladser i udkantsområderne og blandt andet understøtte landbrugserhvervet, fordi landmænd eksempelvis kan få afsat deres halm og få mulighed for

at sprede et bedre gylleprodukt ud på markederne. Samtidig udgør gas en vigtig regulerende kraft i fremtidens energisystem. Når der er underskud af for eksempel vindenergi, kan

der hurtigt tændes og slukkes for leverancen af gas og mindske behovet for udenlandsk gas. Kilde: Jakob Lorenzen Dansk Fagcenter for Biogas. Tekst: Kris Vetter.

Fordi gas er vores speciale ...

HOS ENVIDAN BIDRAGER VI POSITIVT TIL DEN CIRKULÆRE ØKONOMI I HELE GASKREDSLØBET. Vi leverer specialistløsninger inden for biogas, fjernvarme, spildevand, rent vand og energi til den danske forsyningssektor, og med en holistisk tilgang til opgaverne, tager vi udgangspunkt i den konkrete udfordring og sætter det bedste hold – hver gang. Vi tænker hele ressourcekredsløbet ind i vores projekter og går gerne ud af boksen, for at opnå de bedste OG mest bæredygtige løsninger. Vil du høre mere om, hvad vi kan tilbyde så kontakt Frans Teisen på fte@envidan.dk eller 21 63 20 30.

www.envidan.dk

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016

17


Velbesøgt temadag om gårdbiogasanlæg

Temadagen om gårdbiogasanlægs udfordringer og økonomi var velbesøgt og deltagerne fik en grundig information om biogasprocessen og økonomien i et gårdbiogasanlæg

LMO havde inviteret til temadag om biogas med to gårdbesøg Den velbesøgte temadag bød på hele to besøg på nye gårdbiogasanlæg og indlæg om emnet fra eksperter. Michael Støckler fra Agro Business Park fortalte om biogasprocessen og Kurt Hjort-Gregersen fra AgroTech/TI berettede om de økonomiske muligheder i biogasproduktionen.

ning af mulighederne for et biogasanlæg på den enkelte bedrift. Beregningen kan indtil videre udføres som led i projektet, og er derfor gratis. Herefter fortalte Jakob Ulstrup fra LMO om de næringsstofmæssige aspekter ved anvendelse af afgasset gylle, og endelig gav Peter Mejnertsen LMO et indlæg om de særlige forhold der knytter sig til biogasanlæg på økologiske landbrug. Dagen indledtes imidlertid med et besøg på Kroghs-

BioEnergy Farm2 projektet blev omtalt. Det er et projekt støttet af EU kommissionen, som giver mulighed for at få foretaget en økonomibereg-

minde i Strellev ved Ølgod, hvor den økologiske mælkeproducent Jens Krogh nu i godt et år har drevet et biogasanlæg baseret på relativt store mængder dybstrøelse, gylle og majs. Biogassen anvendes til el og varmeproduktion og annlægget er leveret af JH Bioenergi. Som afslutning på dagen var der indlagt et besøg på Viftrup Biogas, der ejes af Knud Christensen. Knud har det erklærede mål at basere biogasproduktionen på

husdyrgødning og grønne plantedele, som han forventer at kunne bjerge på egne og naboers arealer. Særlig interessant var et forsøg med at ensilere frøgræshalm, som så ud til at falde heldigt ud. Biogassen sælges til kraft-varmeanvendelse via en gasledning til byen Spjald 4 km. væk. Dette anlæg er leveret af Lundsby Bioenergi. Tekst: Amparo Gomez Cortina LMO og Kurt Hjort-Gregersen, AgroTech/TI

ORIG1NAL LJM BIOGAS

Med LJM´s mixer type OMPG R 160 til homogenisering af biomasse får du en virkelig stærk mixer i overlegen kvalitet. Dette sikrer en problemfri produktion af biogas. Vores propeller er specialudviklet til at levere den højeste ydelse i forhold til energiforbruget. Takket være de lange serviceintervaller og den særdeles driftssikre konstruktion, får du en mixer, som vil spare dig for både penge og ærgrelser.

Orig1naleN

LJM Mixere • Energieffektiv mixer • Specialdesignet propel, giver højere ydelse • Rådgivning på baggrund af mange års erfaring

Ring og få en snak med:

• Fleksible monteringsanordninger

Torben Nielsen Salgskonsulent Direkte: +45 96 74 42 37 Mobil: +45 40 12 67 15 E-mail: tn@ljm.dk

• Levering af komplette installationer

LIND JENSEN JENSEN LIND BIOGAS BIOGAS

Lind Jensens Maskinfabrik A/S - Kroghusvej 7, Højmark - 6940 Lem St. - Tel.: 97 34 32 00 - Fax: 96 74 42 96 - E-mail: ljm@ljm.dk - www.ljm.dk

18

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016


Biogas i rivende Økonomiseminar udvikling for biogasanlæg

foreningen for danske biogasanlæg afhold-

Det seneste år er der sket en produktionsudvidelse, som måske aldrig før ligesom nye anlæg er indviet og igangsat i årtiers største biogasudbygning i Danmark Hør om aktuelle sager og udfordringer for biogasbranchen og debattér med formand for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, Thomas Danielsen på årets Økonomiseminar afholdt af Foreningen for Danske Biogasanlæg på Hotel Legoland i Billund. Agendaen for dagen er derfor også positiv, selvom mange udfordringer lurer i horisonten.

De sidste mange år har seminaret været utrolig velbesøgt med over 100 deltagere med en bred repræsentation fra hele branchen. Anlægsejere, branchens firmaer, nye projektgrupper, rådgivere, forskere og almindelig interesserede branchefolk har deltaget og mange nye interessenter møder typisk op for, at få nyt fra branchen og for at møde kollegaer og få nye input!

skal udvikle eksisterende biogas“Vi anlæg og bygge nye anlæg, hvis vi

skal nå regeringens ambitiøse mål for biogas

Aksel Buchholt, formand for Foreningen af Danske Biogasanlæg Alle politikere med respekt for sig selv nævner biogas som en af de vigtigste vedvarende energikilder til at løse fremtidens krav til CO2 reduktion og energiforsyning, men spørgsmålet lige nu er den fremtidige finansiering, herunder hvorledes regeringen sammen med Folketingets partier får ”landet” en aftale uden PSOafgift og hvor branchen får rammevilkår der sikrer en fortsat udbygning og produktionsvilkår, der sikrer indtjening og vækstmuligheder fortsat. Årets økonomiseminar afholdt af Foreningen for danske biogasanlæg er et afvekslende program som sætter fokus på fremtiden for biogas i Danmark. Seminaret afholdes som dagsseminar mandag d. 5. december på Hotel Legoland i Billund.

- Vi har virkelig fået biogas på den politiske og kommercielle dagsorden, hvorfor jeg forventer en virkelig god opbakning til årets økonomiseminar, siger formand for Foreningen for Danske Biogasanlæg Aksel Buchholt. Du får på dagen en unik mulighed for at møde erfarne biogasfolk og etablere netværk og kontakt til folk, som det er godt at kende, hvis man går i biogastanker. Efter velkomst og introduktion til dagen vil de forskellige faglige indlægsholdere tage over og byde på spændende og inspirerende indlæg. Se mere i programannoncen her på siden og tilmeld dig senest den 25. november. Pris for deltagelse: 1000 kr. pr. person. Tekst: Kris Vetter

Mandag d. 5. december 2016 Hotel Legoland, Billund 09.00-10.00 Registrering, kaffe og morgenbrød 10.00-10.10 Velkomst, v/Aksel Buchholt, Foreningen for Danske Biogasanlæg 10.10-10.30 Aktuelle sager og udfordringer v/ Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for Biogas 10.30-10.50 Biogas reducerer gyllens udslip af drivhusgasser v/ Steen Gyldenkærne, DCE / Aarhus Universitet 10.50-11.10 Halm skal da i biogasanlæg v/ Julie Houge Hansen, Syddansk Universitet 11.10-11.30 Biogas – et godt brændstof i den tunge transport v/ Hans Henrik Lindboe, EA Energianalyse 11.30-12.00 Eksternaliteter – værdien for samfundet af biogassens fordele v/ Camilla K. Damgaard, Niras 12.00-13.00 Frokost 13.00-13.20 2 år med biogas – hvordan er det og hvad har vi lært? v/ Boe Madsen, Madsen Bioenergi 13.20-13.40 Vi gamle kan også håndtere dybstrøelse! v/ Erik Husted, Ribe Biogas 13.40-14.00 En lang rejse, men nu er vi i gang v/ Michael Dalby, E.ON 14.00-14.30 Kaffe 14.30-14.50 Ny procesoperatør uddannelse for biogas v/ Jakob Bro Lorenzen, Dansk Fagcenter for Biogas 14.50-15.10 Sådan får vi mere KOD – erfaringer fra Vejle Kommune v/ Yvonne Thagaard Andersen, Vejle Kommune 15.10-15.30 Biogassens rolle fremadrettet v/ Thomas Danielsen, MF og formand for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg 15.30-16.00 Afrunding og tak for i dag v/ Aksel Buchholt

Pris kr.:

1.000,-

Tilmelding til Belinda Stummann + moms v. frokost m l. k in (bs@lf.dk) senest den 27. november 2016 med oplysning om navn og fakturaadresse hhv. EAN nr. på alle deltagere. Yderligere oplysninger: Bruno Sander Nielsen, (bsn@lf.dk / 2724 5967).

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016

19


Ting tager tid… -afskaffelse af PSO tager lang tid Planerne om ændringer af den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift og dermed pålægge biomasse en afgift som det blev besluttet i 2012, er nu skudt til hjørne igen Energiminister Lars Chr. Lilleholt kan ikke love, at den længe ventede afgiftsanalyse bliver klar til jul. Men som det ser ud nu, har regeringen ingen planer om, at pålægge biomasse afgifter, til at kompensere for manglende indtægter fra PSO-afgiften. Regeringen har som bekendt fokus rettet mod at fjerne PSO-afgiften, men det skal

ikke ske på bekostning af at en anden afgift opstår. Tankerne om at pålægge biomasse en afgift blev opgivet i 2014, hvorfor hele forsyningssikkerhedsaftalen blev rullet tilbage igen. Så længe varmeselskaberne er pålagt at skulle anvende billigste brændselsform, og med de nuværende priser på fossile brændsler, kan det være vanskeligt at få den ”grønne” omstilling igang som politikerne ønsker! Hvis man så samtidig kunne finde på, at lægge afgifter på biomasse, vil det jo definitivt sætte en stopper for omstillingen til andre energiformer på varmeværkerne. Håbet er, at den liberalisering som regeringen barsler med, betyder at man gør op

med det tvungne brændselsvalg. Men hvor skal afgiftsindtægterne så komme fra? Varmeværkerne har netop nu svært ved at planlægge fremtidige investeringer, da fremtiden er meget usikker med hensyn til de valg som politikerne står over for. Hvorfor flere værker fastholder anvendelsen af kul og ikke lægger om til biomasse. Men tiden løber og hvis man vil fastholde intentionerne om et fossiltfrit samfund skal denne Gordiske knude løses. Allerede i 2013/2014 (i forbindelse med ministerrokaden 3. februar 2014 blev Morten Østergaard udpeget som ny skatteminister, efter-

FAKTA Fjernvarmen leveres i dag af mere end 400 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 50 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7 mio. – eller 64 % – af de danske husstande modtager fjernvarme. 50 % af fjernvarmen kommer fra vedvarende energikilder såsom biomasse, solvarme og vindmøllestrøm.

som Jonas Dahl (SF) trådte ud af regeringen. Med skatteminister) Morten Østergaard i spidsen, var man klar over vanskelighederne ved at sammensætte en forsyningssikkerhedsafgift, som ikke medfører voldsomme omkostninger for både borgere og virksomheder. De samme udfordringer står Lars Chr. Lilleholt overfor nu. En af udfordringerne er

Rullende værksted giver fleksibel service - til konkurrencedygtige priser..! Mere end 15 års erfaring som smed og servicemontør sikrer kunderne kvalitet i enhver henseende, uanset om det gælder reparation, montering eller service. Nedbrud sker oftest ubelejligt om natten eller udenfor normal arbejdstid, hvorfor hurtig udrykning, fejlfinding og reparation skal ske hurtigt og effektivt. Virksomheden har speciale i gyllepumper og omrørere, lige fra renovering og reparation til montering og opsætning samt vedligehold af disse. Men også opgaver indenfor udmugningsanlæg herunder linespilsanlæg over og under spalter, kædeanlæg og hydrauliske anlæg mm. Kontakt Espen Johansen for en god aftale, så er du sikret en god betjening i fremtidige opgaveløsninger. Hvis du siger gyllehåndtering, siger du også BiogasTeknik!

- vi er Danmarks eneste importør og forhandler af Stallkamp...

20

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016


også, at biomasse findes overalt i haver og skove, og derfor er det en vanskelig opgave at afgrænse, hvilken type biomasse, man vil afgiftsbelægge. Ministeren påpeger, at vi jo skal finde en afgiftsmodel, som kan fungere i praksis og ikke mindst kan godkendes i EU. Han nævner også øget forurening som en mulig konsekvens af afgift på biomasse til fjernvarme, hvilket absolut ikke er en afledt effekt som regeringen ønsker!

Klimarådet og Dansk Fjernvarme erkender det er svært Klimarådet er som udgangspunkt for en afgift på biomasse, men erkender også udfordringerne ved en sådan. Markedet og prissætningen på fossile brændsler kan jo let betyder at private husholdninger skifter tilbage til fossile brændsler. Absolut ikke en udvikling Klimarådet ønsker. En afgift kan jo også ødelægge nye investeringer i biomasseanlæg og endelig vil det være vanskeligt at administrere en sådan afgift lyder det fra Klimarådet. Formand for rådet Peter Birch Sørensen foreslår at lette afgiften på el til opvarmning. Et forslag som ministeren dog ikke er enig i, da han mener det planlagte farvel til PSO-ordningen vil sænke afgifterne på el tilstrækkeligt (læs i øvrigt denne udgaves leder/kommentar skrevet af Klimarådets formand). Grøn el i fjernvarmen kommer ikke af sig selv. Der skal en politisk beslutning til, hvis fjernvarmen skal aftage mere el end i dag. Ellers satses der på naturgas, konkluderer fjernvarmens tænketank Grøn Energi.

Energiforsyning 2030 hovedkonklusioner På Dansk Fjernvarmes 58. landsmøde i oktober kunne

man præsentere sit bud på den fremtidige energiforsyning frem mod 2030.

Konklusioner: • Varmepumper er bedst for samfundet og statskassen. • Mange fjernvarmeselskaber vil investere i gasmotordrevne varmepumper, hvis de nuværende rammevilkår fastholdes. • Dermed udskydes omstillingen til andre og grønnere løsninger nogle steder med mindst 20 år. • -nvesteringer i biomasseanlæg er den hurtigste og billigste vej til at reducere CO2. • Mange decentrale fjernvarmeselskaber vil skrotte deres kraftvarmeanlæg i et større antal og hurtigere tempo end tidligere forventet. • Solvarme er rentabelt, og mange fjernvarmeselskaber investerer massivt i det. • Man har fastslået at det er afgørende, hvordan den næste energiaftale med virkning efter 2020 kommer til at se ud, fordi det bliver en vigtig milepæl på vej mod 2050-målet Kilde: Energistyrelsens Energistatistik, Dansk Fjernvarme, Danmarks Statistik. Der står milliarder på spil i den danske fjernvarmesektor, når vi taler om investeringer i fremtiden. De valg de træffer nu får konsekvenser for hvilket energisystem der i fremtiden skal være fremherskende. Derfor betyder rammevilkårene meget. I rapporten giver Grøn Energi i samarbejde med Ea-Energianalyse deres bud på fremtiden i tre forskellige scenarier og Energiforsyning 203 giver samtidig et fingerpeg om, hvordan sektoren kan indrettes og ikke mindst hvilke konsekvenser det har for samfundet og fjervarmen.

De tre scenarier: • Grundscenariet viser konsekvensen ved afskaffelse af PSO-afgiften. • Biomassescenariet viser konsekvensen ved afskaffelse af PSO-afgiften og gradvist udfase kraftvarmekravet samtidig med at man gør det mere attraktivt at investere i biomasse. • Elscenariet viser konsekvensen ved afskaffelse af PSO-afgiften, udfasning af kraftvarmekravet og halvering af el-afgiften. Det der adskiller disse beregninger fra tidligere er, at man også har regnet på gasdrevne varmepumper og indikerer at gas kan være fremtiden i fjernvarmesektoren. Fjernvarmesektoren skal reducere udledningen af store mængder CO2 over de kommende år. Frem mod 2030 er det muligt at sænke CO2-udlednin-

gen til 8,9 mio. ton om året ved at følge grundscenariet. For biomassescenariet udledes 7,2 mio. ton, mens elscenariet ender på 8,4 mio. ton årligt i 2030 med den nuværende sammensætning af elproduktionen. Derfor er biomassescenariet det mest effektive, hvis vi ser på CO2 reduktion! Så alle parter i forsyningsbranchen erkender vi står over for vanskelige beslutninger. Men mens tiden går, får vi jo som bekendt ikke den grønne omstilling, som Folketinget har besluttet, hvorfor det haster med at få taget de for samfundet vigtige politiske beslutninger, der skal sikre vedvarende energi når vi overgår til et fossilfrit samfund, efter planen, i 2050. Se hele rapporten på www.danskfjernvarme.dk Kilde: Danskenergi.dk, kemin. dk, Dansk Fjernvarme.dk. Tekst og foto: Kris Vetter.

HTL Service Transport & Manpower Halm transport over alt i DK Maskinfører - Industrirengøring

www.htl-transport.dk Henning Lauritzen tlf. 40 28 04 00 htl@htl-transport.dk

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016

21


FLERE NYE RÅVARER · MERE GAS · BEDRE AFSÆTNING

PORTRÆT AF ET ANLÆG

Nyt biogasanlæg i Sønderjylland indviet Endnu en gang kunne man proklamere, at Danmarks største biogasanlæg kunne indvies, denne gang i Bevtoft i Sønderjylland Mandag den 26. september blev Sønderjysk Biogas officielt indviet og hanerne åbnet! Bag biogasanlægget står lokale landmænd og E.ON som sammen har investeret i alt 250 mio.kr. i anlægget, der med 160.000kvm. bliver det foreløbige største anlæg En stolt direktør kunne byde velkommen. - Med dette biogasanlæg har vi vist vejen for, hvordan vi kan løse nogle af vores klima- og miljøudfordringer, og hvordan vi kan sikre en mere bæredygtig udvikling, sagde Tore Harritshøj, administrerede direktør i E.ON Danmark. - Skal vi nå vores miljø- og klimamål, udstukket af Folketinget, er det bydende nødvendigt, at vi bliver bedre til at udnytte de synergieffekter, der ligger i at omdanne restprodukter til ressourcer. Det gør vi med biogasproduktion, hvor vi bruger gylle, halm og andre restprodukter til at producere klimavenlig biogas. - Derfor er det et stort og

vigtigt skridt, vi nu tager,” siger Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON Danmark og påpeger, at det tætte partnerskab mellem leverandørforeningen og E.ON har været helt afgørende for succesen. - E.ON ønsker absolut at være en betydelig del af biogasudviklingen nu og i fremtiden i Danmark, pointerede Tore Harritshøj.

- Men selvom vejen har været lang, er det alligevel ikke mere end 17 mdr. siden, vi foretog første spadestik på området og dermed er op-

førelsen og hele byggefasen gået utrolig stærkt, fremhævede han. - Vi har holdt mange møder,

Lang vej mod målet Allerede i 2009 gik 86 landmænd i lokalområdet sammen om at danne Sønderjysk leverandørforening for i fællesskab at skabe mulighed for opførelsen af et stort biogasanlæg i Sønderjylland. Efter nogle års forberedelser kontaktede man i 2011 E.ON og et fælles selskab stiftet. - Det har været en lang vej mod målet. Vi tog chancen fra starten af og anlagde en vej med asfalt. Vi troede på projektet, men ikke uden grund hedder vejen i dag ”Langvej”, sagde den altid humoristiske og veltalende borgmester i Haderslev, H.P. Gejl.

En stolt direktør Tore Harritshøj kunne byde velkommen til indvielsen af Sønderjysk Biogas ved Bevtoft i Sønderjylland.

80 års erfaring med udvikling og produktion af højtydende smøreolier kommer nu de danske motorer til gavn...!

Ønsker du stabil drift og lang holdbarhed på din gasmotor? Addinol lube Oil Danmark ApS Snedkervej 14 · 6710 Esbjerg V · Tlf. 75 450 400 · se@addinol.dk · www.addinol.dk

22

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016


FAKTA Biogasanlægget er opført af de to partnere E.ON Danmark A/S og leverandørforeningen SBI A/S, som forsyner anlægget med gylle fra lokale landmænd (70 landmænd og investorer).

Sønderjysk Biogas er anlagt med omtanke, således det falder godt ind i naturen, trods det faktum at selve anlægget fylder hele 16 hektar

altid i positiv ånd, selvom vi ikke altid har været enige om alt. Jeg synes det er et mønster eksempel på god

det bliver produceret og i industri eller i transporten, når det fortrænger fossile brændsler.

“Jeg ser biogas som et columbusæg,

da biogas kan løse udfordringer både for landbruget, samfundet og ikke mindst miljøet

Lars Christian Lilleholt, forsynings-, energi- og klimaminister og frugtbar dialog samt samarbejde og i dag ser vi resultatet, så bare giv den gas, opfordrede borgmesteren i sin indvielsestale.

Biogas er en vigtig spiller i det samlede reduktionsmål Ifølge EU's 2030-klimamål skal Danmark reducere COudslippet fra de ikke kvotebelagte sektorer også kendt som biler, boliger og bønder med 39 procent, sammenlignet med 2005-niveau. Derfor vil biogas til spille en afgørende rolle, da biogassen har en dobbelt CO2effekt. Biogas reducerer både udslippet i landbruget, når

- Biogas har en klar værdi for samfundet. Biogas mindsker ikke kun landbrugets klima- og miljøbelastning, men i det omfang biogassen også fortrænger fossile brændsler, har biogassen en dobbelt CO2-gevinst. Derfor er det også glædeligt, at vi åbner endnu et stort dansk biogasanlæg, sagde forsynings-, energi- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt ved indvielsen. - Jeg ser biogas som et columbusæg, illustreret ved at biogas kan løse mange udfordringer både for landbruget, samfundet og ikke mindst miljøet, sagde ministeren ved indvielsen.

- Vi indvier nu Danmarks størst biogasanlæg til naturgasnettet og alle her skal vide, at jeg og regeringen er stor fortaler for ”grøn omstilling”, men vel at mærke en omstilling der på sigt kan hvile i sig selv uden substitutions støtte, fastslog ministeren.

Vi anvender kun ca. 15% af husdyrgødningen til energi Den danske biogasproduktion er endnu ikke særlig udbredt til trods for, at Danmark har enestående forudsætninger for at producere biogas i form af et vidtforgrenet natusgasnet og en stor landbrugssektor. Selvom regeringen har et mål om at bruge op til 50% i 2020, bliver i dag kun cirka 15% af husdyrgødningen anvendt til energiformål. E.ON åbnede tidligere i år Nordjyllands største biogasanlæg, GrønGas Vrå og vil med åbningen af biogasanlægget i Bevtoft står få knap en femtedel af Danmarks samlede biometan-produktion. Tekst og foto: Kris Vetter

Samarbejdet mellem energikoncernen E.ON og landmændene bag SBI er et 50-50% joint-venture, som står bag anlægsinvesteringen på 250 mio. kr. Sønderjysk Biogas er medfinansieret med 48 millioner kroner i form af anlægsstøttemidler fra EU og den danske stats biogaspulje. Anlægget vil omdanne omkring 540.000 tons husdyrgødning, halm og andre organiske restprodukter til grøn energi. Sønderjysk Biogas vil årligt producere cirka 21 mio. m3 opgraderet bionaturgas, svarende til energiforbruget i 15.000 boliger eller 570 bybusser. CO2 besparelse 51.000 tons om året. Afhentnings radius for husdyrgødning ca. 18 km. Direktør for anlægget Marina Berndt. Ansat 3 driftsteknikere samt en maskinfører, som skal håndtere de tørre råvarer til anlægget. Herudover forventes man at ansætte yderligere to fultids-maskinførere ved fuld drift. Op imod 100 mennesker har arbejdet med at opføre anlægget, ligesom indtil flere vil være beskæftiget i fremtiden, herunder chauffører, regnskabsfolk mm.

FAKTA OM E.ON E.ON Danmark A/S fokuserer på biogasproduktion, el, fjernvarme, bæredygtig mobilitet og energieffektivisering. E.ON er operatør og medejer af havvindmølleparken Rødsand II, og ejer og driver også kraftvarmeanlæg, fjernvarmenetværk på Sjælland og biogasanlæg i Jylland. E.ON driver Danmarks største netværk af ladesteder til elbiler og bygger gastankstationer til tungere transport og arbejder målrettet på at gøre vejtransporten grønnere. (se artiklen om indvielse af biogastankanlæg ved Høje Taastrup her i bladet).

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2016

23


ENGINEERED TO WORK

ENGINEERED TO WORK

PreMix

CC-Mix

se mulighederne. Optimer processen ENGINEERED TO WORK

NÅR DET GÆLDER OPTIMAL HøjERE yDElsE UDNYTTELSE DIT BIOGASANLÆG PÅ DIT AF bIOGasaNlæG

se mulighederne. processen Den mest økonomiske og effektive drift af dit biogasanlæg kræver detOptimer rigtige udstyr. Den mest økonomiske og effektive drift CC-pumper af dit biogasanlæg kræver det rigtige udstyr.  Robuste excentersnekkerpumper hvor Quickservice er vigtigt Rotationspumper Rotationspumper Den økonomiske løsning tilpumpeopgaver mange forskellige pumpeopgaver  Den økonomiske løsning til mange forskellige

HøjERE yDElsE PÅ DIT bIOGasaNlæG

RotaCut® MaceratorRotaCut® Macerator  Sikrer homogen ogsikrer flydende væske og og flydende optimerervæske processen homogen og optimerer processen Den mest økonomiske og effektive drift BioCrack® - elektrokinetisk disintegration af dit biogasanlæg kræver det rigtige udstyr. bioCrack® – elektrokinetisk disintegration  Højere gasudbytte, lavere energiforbrug og lavere driftsomkostninger Højere gasudbytte, lavere energiforbrug og lavere driftsomkostninger PreMix og CC-Mix indfødningsystemer Rotationspumper QuickMix ogtilEnergyjet indfødningsystemer  Op til 8% mere biogas og op 40% mindre energiforbrug på dineløsning rørværker* Den økonomiske til mange forskellige pumpeopgaver *Resultater fra EU-AGRO forskningsprojekt Op BIOGAS til 8% mere biogas og op til 40% mindre energiforbrug på dine rørværker* RotaCut® Macerator * Resultater fra EU-aGRO bIOGas forskningsprojekt af væskedel (gylle/recirkulat) sikrer Tilførsel homogen og flydende væske og optimerer processen

• • •

• •

Kontakt: bioCrack® – elektrokinetisk disintegration Vogelsang a/s • Tel.: +45 97 37Højere 27 77 •gasudbytte, info@vogelsang-as.dk lavere energiforbrug og lavere driftsomkostninger

• QuickMix og Energyjet indfødningsystemer • Op til 8% mere biogas og op til 40% mindre energiforbrug på dine rørværk * Resultater fra EU-aGRO bIOGas forskningsprojekt

Tilførsel til reaktor Industry

Waste water

Kontakt: Biogas Agriculture Vogelsang a/sRailway • Tel.: +45 97 37 27 77 • info@vogelsang-as.dk

Tilførsel af biomasse/ organisk materiale Kontakt: Vogelsang A/S . Tel.: +45 9737 2777 info@vogelsang-as.dk

Industry

Waste water

Biogas

Railway

Agriculture


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.