Bioenergimagasinet marts 2018

Page 1

2 | MARTS 2018

M AG A S I N E T

BIOGASBRANCHEN HAR ØKONOMISK OG POLITISK SLAGKRAFT Ny formand og øget bemanding på sekretariat skal styrke arbejdet til gavn for medlemmerne - læs side 4-5


KOMMENTAREN

Ny, men kendt formand skal samle interesserne På årets generalforsamling blev Henrik Høegh valgt til ny formand for Foreningen Biogasbranchen. Han afløser Aksel Buchholt på posten (se omtalen inde i bladet). BioenergiMAGASINET bringer her Henrik Høeghs holdninger og motivation for at sige ja til formandsposten.

Biogas løser samfundsmæssige vigtige opgaver Biogas er et meget vigtigt redskab til at løse nogle af de store samfundsudfordringer vi står med. Det gælder i forhold til klimaforandringerne, hvor transportsektoren og landbruget er to store udfordringer. Det gælder ressourcedagsordenen og øget genanvendelse, hvor et meget vigtigt emne er næringsstofferne – og vi må heller ikke glemme kulstofindholdet i jorden. Det gælder frigørelsen fra fossil energi. Og det gælder en fortsat udvikling mod et landbrug, som taber færre næringsstoffer til det omgivende miljø. Biogas produceres også i dag af større energiselskaber, som løser en samfundsnyttig opgave med bæredygtig energiproduktion. De løser en vigtig opgave mellem biomasseleverandørerne og den danske energiforsyning.

Vi skal stå sammen i forening Her kan brancheforeningen stå som den vigtige formidler af fælles interesser og ønsket om rimelige produktionsvilkår. Alle i branchen kender lige så godt som mig den lange remse af fordele, der er ved at løfte i flok. Jeg har gennem mit liv beskæftiget mig med mange af disse emner i forskellige sammenhænge. Som landmand og som folkevalgt i landbruget. Som folketingsmedlem og som minister. Og i dag som kommunalbestyrelsesmedlem og bestyrelsesmedlem i Dansk Affaldsforening. Det lette er at tage skyklapper på og se udfordringer isoleret og hver for sig. Det spændende og perspektivrige er at tage

FAKTA Henrik Børge Høegh er født 25. februar 1952 i Alsø, Lolland, søn af gårdejer Børge Høegh og Jytte Høegh. Folketingsmedlem for Venstre i Sjællands Storkreds 13. november 2007 til 18. juni 2015. Kandidat for Venstre i Guldborgsundkredsen 2007­-2015. PARLAMENTARISK KARRIERE • Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri 2010-2011. • Miljøordfører 2011-­2015. Medlem af Miljøudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Europaudvalget og Klima­, Energi­og Bygningsudvalget 2011-­2015. • Næstformand for Europaudvalget 2007­-2010. Medlem af Det Energipolitiske Udvalg, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold 2007-­ 2010. • Stedfortræder i Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse 2007-­2010. UDDANNELSE OG ERHVERV • Landmand, Fuglse fra 1974. • Landbrugsskole, Næsgård Agerbrugsskole 1974. • Landbrugsuddannelse, Canada 1973. • Landvæsenselev 1969­-1972 • Realeksamen 1969. TILLIDSHVERV • Henrik Høegh har bla. været: Formand for Planteavlsudvalget på Lolland, Falster og Møn 1987­-1989. • Regionsformand for Landboforeningerne på Lolland, Falster og Møn 1989­-1999. • Medlem af bestyrelsen for Dansk Landbrug 1989-­2007, medlem af forretningsudvalget 1997-­2007, 1. viceformand 1998­-2007. Formand for ABED­Fonden 1989-­2010. • Formand for Landsudvalget for Planteavl 1991­-1999. • Medlem af Landbrugsrådet 1990-­2007 og medlem af præsidiet 1998-­2007. • Formand for Grønt Center, Holeby 2007-­2010. • Medlem af byrådet i Lolland Kommune fra 2014. • I dag er han 1. viceborgmester og næstformand i økonomi og teknisk udvalg i Lolland Kommune. • Bestyrelsesmedlem Dansk Affaldsforening

KOLOFON Nr. 2 · Marts 2018 · 12. årgang ISSN 1902-7907 Forsidefoto Formand for Foreningen Biogasbranchen Aksel Buchholt (tv) kunne på årets generalforsamling give stafetten videre til Henrik Høegh som blev valgt til ny formand...

2

Udgiver og produktion Vmarketing Ådalen 7C · 6600 Vejen Tlf. +45 73 84 85 45 kv@vmarketing.dk www.bioenergi.dk Tryk og distribution PR Offset

Abonnement BioenergiMAGASINET udkommer 5 gange årligt og bestilles hos udgiver. Pris 432.-/år. + moms. Annoncer Mailes til udgiver. Se medieinfo 2018 på: www.bioenergi.dk

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018

Bladudvalg John Pedersen, Formand Blåbjerg Biogas. Bruno Sander, Faglig direktør Foreningen Biogasbranchen. Kris Vetter, ansvh. redaktør.

- følg os på facebook


INDHOLD 04

Gode år at se tilbage på...

06

Biogassens grand old man takker af

08

Ny storspiller på "biogasbanen"

10

Første hold elever er i gang...

12

Godstransport under forandring

14 Henrik Høgh - foto: JP-Foto, Maribo fat på udfordringerne samlet og løse dem ud fra en helhedsbetragtning. Det er her biogassen kommer ind som et enestående godt redskab.

Høj på strå

18

Kom til spændende dage i gassens tegn

20

Sparring og netværk på biogasanlæggene

Klar til at tage fat Det glæder jeg mig til at kunne tage fat på igen – og dermed følge op efter dygtige folk, der har trukket læsset siden jeg forlod Brancheforeningens bestyrelse i 2008 – efter jeg havde været formand siden 1999. For vi har en opgave vi skal ud og vinde i de kommende uger og måneder, når vi skal sikre et godt energiforlig. Men vi har også en anden særdeles vigtig opgave. Vi skal sikre vi har én stærk forening, som vi alle er fælles om og alle biogasaktører ser sig selv i. Den opgave er lige så vigtig. Jeg går ydmygt til opgaven, men jeg forventer samtidig også, at de øvrige aktører og medlemmer af bestyrelsen har som mål, at vi trækker på samme hammel. Hvis ikke vi gør det – lytter til hinanden og går efter fælles løsninger, så får vi ikke den forening vi alle gerne vi have. Med håbet om et godt samarbejde. Med venlig hilsen Henrik Høegh formand for Foreningen Biogasbranchen

22

Vi skal have fleksibilitet i el-systemet

26 Danmarks største økologiske biogasanlæg indviet Læs flere nyheder på www.bioenergi.dk I næste nummer (udkommer den 25. maj) vil faglige artikler fra temadagen den 13. marts i Foreningen Biogasbranchen blive præsenteret.

MERE BIOENERGI PÅ bioenergi.dk gas2move.dk biogasbranchen.dk

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018

3


Gode år at se tilbage på..! Afgående formand for Foreningen Biogasbranchen Aksel Buchholt kunne i sin beretning se tilbage på et godt år for biogasbranchen Vi bringer her et uddrag af beretningen. Aksel fremhævede de seneste gode år, med gode rammevilkår for biogasanlæggene. - Røde tal, er blevet sorte og har dermed givet os mulighed for at investere i fremtiden, samt givet mulighed for nye anlægsprojekter. Mange som har stået i stampe gennem flere år, sagde formanden. Det er blevet til en fordobling af biogasproduktionen fra 2012 til 2017. - I 2018 har vi leveret præcis den biogasudbygning, Folketinget bestilte med energiforliget i 2012, sagde Aksel Buchholt. Men hans tale var også klar til tilhørerne. - Men i denne branche skal man ikke hvile på laurbærrene og dvæle ved fortiden. For så bliver man selv hurtigt til fortid, sagde Aksel og opfordrede til at kigge fremad. De gode vilkår biogasanlæggene fik i energiforliget i 2012 skal fremtidssikres, så

vi fortsat har attraktive biogasanlæg at etablere, drive og servicere. - Da vi for knap 2 1/2 år siden begyndte en proces med at samle og styrke kræfterne i én forening var det netop formålet at rejsen kan fortsætte med etablering af nye biogasanlæg og styrkelse af de eksisterende gennem moderniseringer og udvidelser i produktionskapacitet, sagde Aksel. Foreningen Biogasbranchen er nu en markant aktør, men kan blive meget stærkere, da der er rigtig mange både biogasanlæg, leverandører og rådgivere, som endnu ikke er medlemmer. - Jeg vil derfor opfordre jer alle til at hjælpe med at hverve flere medlemmer. Det vil forøge både vores økonomiske og politiske slagkraft. - Det har været et hårdt første år. Et år hvor vi i bestyrelsen har brugt mange kræfter – og for mange kræfter - på en række interne uenigheder. En forskellig kulturel tilganger hovedårsagen, sagde Aksel.

Men ved at lytte til hinanden og respektere hinandens forskelligheder kan man komme videre og kun ved at stå sammen gode rammevilkår og udviklingsmuligheder til gavn for alle. - På trods af det hårde og langt fra kønne forløb, vi har været igennem, har vi formået at skabe grundlaget for en stærk forening. Det er alle enige om i bestyrelsen, og vi håber den opfattelse også deles af medlemmerne, sagde Aksel. Som en personlig kommentar ser Aksel frem til at kunne give tøjlerne videre til Henrik Høegh, som en samlet bestyrelse anbefaler som ny formand. Henrik er for Aksel manden, som vil kunne holde aktørerne på et fælles spor og sikre, at det er en forening, der repræsenterer alle aktører i branchen.

stemet – og el når det ikke blæser og solen ikke skinner, sagde formanden. - Vi er selve motoren i den cirkulære økonomi. Og redskabet til at gøre fødevareproduktionen mere klimaog miljøvenlig, fastslog Aksel. - Vi har i det forløbne år fortsat det ihærdige og målrettede arbejde med at sælge og forankre den store brede fortælling om biogas. Både blandt politikere, hos embedsværket, meningsdannere og organisationer og er lykkedes langt henad vejen, sagde Aksel.

Energiforlig på vej

Men biogassen kan kun løse disse samfundets udfordringer, hvis der er de rette rammevilkår. Der skal være en økonomi, som tiltrækker investorer. En økonomi som giver tryghed i den finansielle sektor. En økonomi som giver incitamenter til alle aktører i værdikæden.

Der er nok at kæmpe for. Omkring påsketid forventes regeringen at spille ud med et oplæg til den næste energiaftale. - Det er en ny situation og det bliver en energiaftale, som skal indgås på en helt anden baggrund end i 2012. Regeringen og Folketinget er enige om at biogassen kan levere omstilling af gassy-

Det er foreningens klare forventning, at regeringen og forligskredsen ikke vil skabe investorusikkerhed ved at forringe økonomien for de eksisterende anlæg. Dermed skulle der være sikkerhed for rammevilkårene i en årrække frem. Også efter at støtteordningen skal renotificeres i EU i 2023.

En velbesøgt generalforsamling og efterfølgende temadag vidner om stort engagement og interesse for biogas fra såvel producenter som leverandører. Bestyrelsen konstituerede sig med Henrik Høegh som formand og Hans Duus Nature Energy og Kristian Gade Landbrug & Fødevarer som næstformænd. Hele bestyrelsen kan ses på www.bioenergi.dk eller www.biogasbranchen.dk. 4

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018


Overkompensation eller ikke? Energistyrelsens vurderer, at der allerede nu er tale om en betydelig overkompensation til biogasanlæggene, som kræver en markant nedregulering af tilskuddet. Det har sekretariat og politisk udvalg arbejdet intensivt med siden. Sagen understreger nødvendigheden af at have et mere slagkraftigt sekretariat med tilstrækkelig analyse-, forhandlings- og kommunikationskraft og at vi får skabt en fælles platform til at gå i rette med myndighederne, så reguleringen er fair og sagligt funderet. Regeringens ambitionsniveau for den nye energiaftale er uklart. Bortset fra, at de har et overordnet VE mål på 50 pct. i 2030, og nogle internationale forpligtigelser til at reducere CO2 udslippet.

Biogas løser samfundsmæssige udfordringer Finansminister Kristian Jensen har understreget ved flere lejligheder er regeringen indstillet på, at biogassen skal have tilskud udover det niveau, der gives til andre VE-teknologier. Det kan illustreres som en basisstøtte svarende til den billigste troløse og uregerlige kilowatt time el fra sol eller vind. Oveni dette kan biogassen aflønnes for de prissatte eksternaliteter. Det kan ikke lukke hullet op til det tilskudsniveau, der er nødvendigt for at sikre en fortsat udbygning. Blandt andet fordi det ikke er muligt at værdisætte alle eksternaliteter - eller at værdien først kommer ude i fremtiden. Derfor vil et yderligere politisk begrundet tilskud være nødvendigt, bedst

over finansloven og ikke via PSO-afgifterne. Biogas kan stabilisere energisystemet og samtidig løse den langsigtede fosfordagsorden. - Det er en ren politisk prioritering af, om man ønsker at bruge biogas til at løse en række af de samfundsudfordringer, vi står overfor, sagde Aksel.

Endelig løsning på slamproblematikken på vej Og nu har Miljøstyrelsen omsider – efter mere end et årtis forsinkelse – bevæget sig ind i slutfasen med at revidere affald-til-jordbekendtgørelsen, som det er vigtigt, vi alle husker at kalde den, så vi kommer af med de kedelige associationer til tidligere tider. Der mangler nogle detaljer i forhold til, hvordan grænseværdien specifikt skal udtrykkes og kontrolleres. Der er også behov for en yderligere afklaring af afgrænsningen mellem affald til jordbekendtgørelsen og reglerne for animalske biprodukter. Disse emner er vi i tæt dialog med Miljøstyrelsen om. - Det er vigtigt disse bliver løst. Men det vigtigste er, at bekendtgørelsen bliver færdig inden påske. Hvis ikke man når det, misser man muligheden for, at den kan træde i kraft 1. juli, da EU skal have den til gennemsyn i en tre måneders periode, sagde Aksel.

Nye afsætningsmuligheder for biogas

skeligt at få perspektiverne omsat til praksis. Der er mange barrierer, men der er også store muligheder. Et marked, hvor vi kan få en højere værdi, som er meget vigtigt, da vi jo ikke i samme omfang som sol og vind, kan reducere vores omkostninger.

Viden og kompetence skal deles Et andet felt vi har arbejdet med i årets løb er videreførelse og styrkelse af erfaringsudvekslingen og kompetenceopbygningen i branchen. Det gælder bl.a. driftsledermøderne, som afholdes i samarbejde med Dansk Fagcenter for Biogas. Ligesom vores fagblad bioenergiMAGASINET formidler

Den afgående formand Aksel Buchholt kunne glæde sig over de nu sorte tal på bundlinien hos biogasanlæggene og den kraftige udbygning af produktionskapaciteten, der har fundet sted de sidste år. viden, men også er med til at påvirke udviklingen i positiv retning. - Det er vigtigt, vi har fokus på at styrke den interne dialog og erfaringsudveksling. At vi hjælper hinanden på alle de felter, hvor vi ikke behøver konkurrere med hinanden, sagde Aksel. Kilde: Aksel Buchholt Tekst: Kris Vetter

Dansk Fagcenter for

Biogas - vi understøtter biogasudviklingen

Bliv medlem... - og få følgende medlemsfordele: • Kursus og seminardeltagelse til favorabel medlemspris. • Adgang til faglige netværk med fokus på optimering af biogasproduktion i Danmark. • Mulighed for trække på faglig viden i fagcenteret og lave erfaringsudveksling. • Mulighed for matchmaking. • Direkte invitationer til arrangementer afholdt af Dansk Fagcenter for Biogas. • Mulighed for at markedsføre jeres ydelser i fagcenterets nyhedsmail.

- se priser og yderligere information på www.dffb.dk

Biogas er et helt godt alternativt drivmiddel. Ja nærmest et suverænt drivmiddel, konkluderede Energistyrelsen jo for et par år siden. Men alligevel er det vanBIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018

Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding T 25 76 71 78 M jl@dffb.dk H www.dffb.dk

5


Biogassens grand old man takker af Formand for Foreningen Biogasbranchen Aksel Buchholt aflagde sin sidste beretning på årets generalforsamling i foreningen tirsdag den 13. marts i Vingsted Centret Dermed afsluttede Aksel en lang karriere som biogassens ”førstemand”. Han blev dog efterfølgende valgt som bestyrelsesmedlem og kan derfor fortsætte med at bidrage med mange års erfaring og viden i Foreningen Biogasbranchen. Aksel er en af pionererne som har været med lige fra starten, da man "opfandt" biogas og Niels Bahnsen Niras kunne i sin tale til Aksel fortælle om en person med mange facetter. Vi skal helt tilbage til 1980`erne, hvor Aksel sammen med andre fremsynede landmænd på Rødding egnen startede Linkogas. Anlægget er vokset og

udviklet op gennem årene, men de sidste 5-10 år er det virkelig gået stærkt. Med underskriften af aftalen med DONG, for få år siden, om at komme på det etablerede forsyningsnet, er LinkoGas sikret en fremtid med flere afsætningskanaler og muligheder. - Lugtgener fra biogasproduktion var din store udfordring fra starten af og i dag hvor det ikke lugter, irriterer det dig, at skulle lytte til den offentlige debat hvor folk stadig hævder at det lugter, sagde Niels Bahnsen

Foreningsmanden Aksel Aksel er en meget aktiv person både i det lokale

foreningsliv, hvor han er formand for Venstre i Rødding og på landsplan hvor han gennem alle årene har siddet med ved bordet i biogassammenhæng.

han har siddet indtil sammenlægningen med Foreningen for Danske Biogas sidste år. Her blev han valgt som formand for den nye forening.

Satte sig for bordenden

Målsat og stålsat personlighed

Det varede ikke længe inden Aksel satte sig for bordenden og blev formand for Linkogas, ligesom han blev formand for Foreningen for Danske Biogasanlæg i 2003 og kom i bestyrelsen for Brancheforeningen for Biogas, i øvrigt i makkerskab med Henrik Høegh (formand). I 2011 tog Aksel over og blev formand for Brancheforeningen for Biogas, hvor

Aksel er kendt som en person, der kalder en skovl for en skovl og en spade for en spade. Måske ikke den fødte diplomat, men med gode folk omkring sig lykkes det altid at få meningen bag hans udtalelser tydeliggjort. Hans direkte facon betyder at han altid får sat emner på dagsordenen og får sagt sin personlige mening. Det kan for nogle personer

www.xergi.com

Xergi har mere end 30 års erfaring med opførelse og renovering af biogasanlæg i Danmark og i udlandet. Vores løsninger er fleksible og designet til at modtage alle typer af organisk affald. Xergi har internationalt designet og opført biogasanlæg med en kapacitet svarende til mere end 80MWe.

Vi sikrer at vores omfattende

driftserfaringer fra store anlæg, overføres til små og mellemstore anlæg.

Xergi A/S • Hermesvej 1 • 9530 Støvring • Danmark • Phone +45 99 35 16 00

6

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018


der op efter den animalske produktion og bidrager til såvel energiproduktion såvel som det miljømæssige aspekt ud fra en samlet samfundsbetragtning.

Aksel Buchholt blev valgt til bestyrelsen i Foreningen Biogasbranchen, så han fortsat kan bidrage med viden og erfaring. virke bombastisk og meget direkte. Men det kommer fra hjertet og er altid ærligt ment. Og Aksel er altid lattermild og kan ofte se en humoristisk vinkel, selv i svære situationer.

For når man er passioneret, som Aksel er, omkring de opgaver man repræsenterer, er det også den oprigtige facon som hurtigst vinder accept! Han har altid stået for den danske model, hvor vi ryd-

Aksel har sat mange skelsættende emner på dagsordenen gennem årene lige fra en ny økonomimodel i 2008, hvorefter biogasanlæggene fik 74,5 øre/kwh i tilskud frem til 2012, hvor den blev hævet til 1,15 kr/kwh. Dette satte gang i den udbygning og kapacitets forøgelse som politikerne og samfundet ønskede. I 2012 kæmpede Aksel for ligestilling med gas til elproduktionen, det lykkedes også. Det betyder eksempelvis at Linkogas i dag sælger el,

varme og gas til offentlige forbrugere. Han er også drivkraften og moderatoren for og på det årlige Økonomiseminar, hvor han træder i karakter og slår stemningen positiv an fra starten af, typisk med en sang.

Landbrugets mand Aksel kæmper for landbruget og sågar på regionalt tv stod han frem som lokal landmand med sin ærlige mening. Tak for din store indsats som formand for tre foreninger gennem årene. Også tak herfra BioenergiMAGASINET for dit gode humør og positive tilgang samt dine mange gode input til medlemsbladet gennem årene.

Kender I jeres usynlige tab af metan? De fleste biogasanlæg har et usynligt tab af metan til atmosfæren, som i værste fald kan medføre mindre indtjening. Den hurtigste og mest sikre metode til måling af metantab på biogasnlæg er sporgasmetoden, fordi den: • Udføres akkrediteret af FORCE Technology • Er den mest præcise metode i test • Ikke forstyrrer produktionen • Giver hurtig afklaring og kan udføres med få dages varsel

Kontakt os på Tlf. 43 25 06 11, så I ved, om I taber penge ud i den blå luft. forcetechnology.com BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018

7


Ny storspiller på banen med biogasrelaterede produkter Flere og flere landmænd får øjnene op for at etablere biogasanlæg

Den store grovvarevirksomhed DLG har derfor oprettet en ny biogas-produktgruppe, da de har en naturlig rolle som leverandør af biogasrelaterede produkter. DLG er et af Europas største landbrugsselskaber med en omsætning på 49,1 mia. kr. og 6.300 medarbejdere. - Vores energiforretning DLG Energi er allerede en af de

førende spillere herhjemme på diesel, fyringsolie, smøreolier, biobrændsel til private, erhverv og landbrug. Nu er turen kommet til biogas relaterede produkter, da vi har stor ekspertise, mange lokationer og et stort netværk og da vi er et stort andelsselskab ejet af 26.000 danske landmænd, siger produktchef for biogas i DLG, Peter Linde Jensen.

HaGe, der har stor viden på området. - Så biogas er et område, som vi har store forventninger til, fastslår produktchefen.

- Vi kan i DLG levere en række biogas-relaterede produkter til produktionen af biogas som f.eks glycerin, halmpiller med mere. Der er derfor et rigtigt spændende forretningspotentiale for os og vores landmandskunder, da vi vil få en helt naturlig rolle som leverandør af disse produkter. Vi har samtidig hentet eksperterfaringer fra vores tyske datterselskab



Biogas batter DLG har derfor oprettet et forretningsområde indenfor biogas. - Vi oplever en stor efter-





    

   

8

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018


DLG Energi går nu ind i biogasbranchen og tilbyder, at levere biogasrelaterede produkter og udnytter dermed eksisterende netværk og kontakt til landbruget. Foto: Jonas Fotografi

spørgsel på bæredygtige produkter, der kan udvikle metan, har lavt svovlindhold og som er lette at håndtere for biogasanlæggene. DLG har en lang række lokationer over hele landet, der giver mulighed for lagerfast opbevaring, kombineret med et stærkt setup på logistik på land og vand. Det betyder, at vi er fleksible med leveringstider, håndteringer og opbevaring af større partier. For det enkelte biogasanlæg betyder det, at vi kan levere med kort varsel. Indgår vi en kontrakt på biogasrelaterede produkter med fast pris i en given periode, så kan vi således levere successivt, siger han.

Stor efterspørgsel på halmpiller Et område hvor DLG oplever stor efterspørgsel er halmpiller. Ved presning af halmpillen frigøres ligninen. Når halmpillen udsættes for vand, går der ikke mange minutter før, at den er op-

FAKTA DLG er et af Europas største landbrugsselskaber med en omsætning på 49,1 mia. kr., aktiviteter i 18 lande, 6.300 medarbejdere og er en af Danmarks største virksomheder målt på omsætning. DLG er et andelsselskab, der er ejet af danske landmænd. Læs mere på www.dlg.dk.

Ønsker du en erfaren leverandør til dit biogasanlæg?

Gasfakler

Fyldelegemer

Gaskølere

Bio-knusere

Gaslagre

Gasblæsere

Dosering og fødesystem/lager

Separering af organisk affald

løst. Allerede efter 30 dages opholdstid er der et stort metan-potentiale i halmen. - Vores levering af halmpiller foregår med tip badekar eller forvogn/hænger, hvor et badekar tipper for højt. Enkelte biogasanlæg får pillerne leveret blæst direkte i en gyllebeholder. Ved hjælp af et ø100 mm blæserør, der er ført under overfladen i gylletanken, kan blæse-bilen levere varen direkte i tanken, hvilket minimerer støv og tidsbrug på aflæsning, forklarer Peter Linde Jensen. Udover halmpiller er nonfood melasse en vare, som flere og flere biogasanlæg viser interesse for. DLG lagerfører nonfood melassen to steder i Danmark og har tre tanke. Man udtager en svovlprøve og leverer altid ud fra den tank med laveste mulige svovlindhold. Nonfood melassen er pumpbar og leveres i tankbil. - Vores opgave og mission er ud fra anlæggenes efterspørgsel at servicere med de biogasrelaterede produkter, der har en god gaseffekt og kan håndteres nemt med øje for, at varen skal have en økonomisk og bæredygtig effekt for biogasanlægget, konkluderer Peter Linde Jensen. Kilde: DLG v. produktchef Peter Linde Jensen

Vi projekterer, producerer og forhandler high-end udstyr til biogasanlæg i hele verden... LSH-BIOTECH er en vidensbaseret virksomhed med speciale i projektering og udvikling af specialudstyr til biogasindustrien.

Med mere end 20 års erfaring i biogasbranchen, får du en stabil og sikker leverandør

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018

LSH-BIOTECH APS Ålunden 36 DK-8500 Grenaa Tel. +45 2960 3008 lsh@lsh-biotech.dk

9


Første hold elever er i gang på biogasanlæggene I uge 7 startede de første 2 elever på procesoperatøruddannelsen med fokus på biogas Det er Ribe Biogas A/S g Blåbjerg Biogas Amba, som har ansat to elever, der i de næste tre år skal gå på uddannelsen. Der er store forhåbninger til eleverne og uddannelsen, som blandt andet har været en stor succes i spildevandsbranchen.

Faglært uddannelse Uddannelsen som procesoperatør er en faglært uddannelse med kombineret skoleophold og praktik på anlægget. Den er oprindelig udviklet til den danske procesindustri, hvor procesoperatøren uddannes til at have ansvaret for, at der produceres til aftalt tid, i den rigtige kvalitet og uden ressourcespild. En vigtig del af arbejdet er at forebygge og løse tekniske problemer og kontrollere kvaliteten løbende. På uddannelsen lærer man at overvåge, styre og vedligeholde produktionsanlæg, der som regel er computerstyrede og højt automatiserede.

Man lærer, hvordan anlæggene fungerer, og hvordan man styrer og regulerer de processer, der foregår i anlæggene. Og man lærer også at gribe ind, hvis produktionen ikke kører, som den skal, samt udføre forskellige målinger og kvalitetsopgaver.

Gennemtænkt kvalitetsuddannelse Det er Dansk Fagcenter for Biogas og EUC Lillebælt, der i en længere periode har arbejdet på at forberede uddannelsen og sikre det ”rigtige” indhold. Der har blandt andet været afholdt en uddannelsesdag på Ribe Biogas for undervisere fra procesoperatøruddannelsen, som har givet underviserne en bedre indsigt i biogasproduktion og de krav som anlæggene stiller til kompetencer og viden. Derudover efterspørger EUC Lillebælt også brugt procesudstyr fra biogasanlæg, da undervisningsmateriale til

FAKTA Kompetenceudvikle den danske biogas branche gennem kursusaktiviteter og uddannelse. Finansieret af medlemmer, Vejen Kommune og BiogasAction, som er et EU projekt under Horizon2020.

I januar blev der afholdt introduktionsmøde med biogaseleverne, hvor både elevens familie og biogasanlæggene var inviteret ud på EUC Lillebælt for at besigtige faciliteterne. biogas er en mangelvare. Især viden om slidtage på procesudstyr er ukendt. Der er ikke viden om den effekt biomassen har på for eksempel pumper, ventiler med videre.

Vi skal tiltrække unge mennesker En anden udfordring, som man har oplevet i forbindelse med uddannelsen er, at det er meget svært at få elever til den danske biogasindustri. - Biogasbranchen oplever desværre ligesom andre fagområder, at det er svært at

• Halmbriketter til biogas • Gasudbytte på ca. 250 Nm3 metan per tons halm • Briketteret halm suger mere end 5 gange sin egen vægt • Briketteret halm danner ikke flydelag ved direkte indfødning i reaktor • 2. generations teknologi – restprodukter anvendes i stedet for afgrøder

www.cfnielsen.com – kontakt: sales@kineticbiofuel.com Tlf.: 21640090 eller 21495940

10

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018

tiltrække faglært personale og i forbindelse med det første hold på uddannelsen har andre anlæg også oplevet at det ikke har været muligt at få elever. Det kan blive en udfordring på sigt, hvis vi ikke kan skaffe elever til branchen. Det bliver vi nød til at arbejde mere på, siger Jakob Lorenzen, Dansk Fagcenter for Biogas. Hvis man ønsker mere viden om uddannelsen, så er man velkommen til at kontakte Dansk Fagcenter for Biogas. Tekst og fotos: Jakob Lorenzen Fagcenter for Biogas.


Roer gi’r max gas

Lorem quis modit vent ut reiciandio om nihitib lab inihit int.

VARIETY Optional Introtext lorem ipsum Q

Feature one lorem ipsum.

Q

Feature two with highlight. Icon

Vil du have øget biogasproduktion og give din gasproduktion et boost, VARIETY Lorem quis modit så ervent roer detom oplagte valg... ut reiciandio www.kws.com

Optional Introtext lorem ipsum

Tørstofproduktion af forskellige afgrøder (tons / ha)

Lorem quis vent nihitib labmodit inihit int. ut reiciandio omnihitib lab inihit int que dolor.

30,0

28,9 t www.kws.com

ge afgrøder (tons / ha)

10,5 t

Q

CH4

Gør andre substrater interessante (i blanding med roen)

www.kws.com ■ Energiroer+top

16,8 t

Kornhelsæd (rug)

15,0 t

14,7 t

Lorem quis modit vent ut reiciandio omnihitib Slætgræs lab inihit int que dolor. Majs helsæd 10,5 t

Pil

■ Hurtig VARIETY

omsætning Optional Introtext lorem ipsum (max: 5 dg vs. majs 3 uger) Feature one lorem ipsum. Q

1/4 landscape, 1 variety

0,0

5

Feature one lorem ipsum.

Energiroer

llige afgrøder (tons / ha)

5,0

■Feature Optwo til 2% mere with highlight.

Q

finregulering i styring Majs helsæd af produktionen

23,3 t

15,0 t

Opnå større processtabilitet

Optional Introtext lorem ipsum

Slætgræs

20,0

10,0

Feature two with highlight.

Icon ■ Muliggør

25,0

15,0

Feature one lorem ipsum.

Q

VARIETY ■ Icon

Tørstofproduktion af forskellige afgrøder (tons/ha)

35,0

Q

Energiafgrøder Energiroer

Slætgræs

Energiroer+top

Majs helsæd

Kornhelsæd (rug)

Energiroer

Pil

11.01.2012

Elo West Larsen

Energiroer+top Kornhelsæd (rug) Ved spørgsmål, kontakt: Pil Lars Andersen – 8662 9636 www.kws.dk

Q

Feature two with highlight.

Icon

www.kws.com

SEEDING THE FUTURE

1/4 landscape, 1 variety

SINCE 1856


Godstransport under forandring Godstransporten i Danmark er under hårdt konkurrencepres disse år

Teknologien findes og transportørerne er klar til at anvende biogas som drivmiddel, såsnart det økonomisk kan betale sig uden at de mister konkurrencekraft til udenlandske transportører.

Udenlandsk konkurrence og udflagning får skylden, hvorfor transportørerne skal finde nye løsninger til at forbedre bundlinieresultatet. Fra politisk side er ønsket at danske transportvirksomheder får sikkerhed for, at der er fri og lige konkurrence på godstransport- og logistikområdet, ellers udspiller Danmark sin rolle på transportområdet!

Europa, så teknologien er gennemprøvet, siger Poul Erik Pedersen fra Gas2move.

Sager om brug af illegal arbejdskraft, omgåelse af SKAT og socialt bedrageri står på listen over faktorer, der skaber ulige vilkår og skader de vognmænd som kører efter reglerne. Husk transportbranchen er jo netop med til at binde de andre sektorer sammen. Det gælder for eksempel landbrug, industri, affald og fødevarer. Kan transportbranchen gøre det med lavere brændstofudgifter og mindre CO2udslip til følge, så er man

naturligvis parat til det! Øget lastekapacitet for lastbiler og bedre udnyttelse af vejinfrastrukturen og investeringer deri er oplagte strategiske mål for de danske transportører.

Biogas er oplagt som drivmiddel Transportsektoren skal knække CO2-kurven, og det skal ske med biogas. Biogas er det helt oplagte middel for transportbranchen til for alvor at komme ind i miljøkampen og få knækket CO2-kurven. Det mener virksomheden Gas2move, som netop har afsluttet en hel række af roadshows landet over i samarbejde allieret med NTU og Aarhus Universitet, for netop at profilere biogas som oplagt drivmiddel til den ”tunge” del af transporten. - Der kører i dag over en million gasbiler rundt i

Det er vejen frem at anvende biogas som drivmiddel til lastbiler, varebiler og busser, men mange kommuner og virksomheder ved det ikke. Allerede nu kan man købe biogas via det danske gasnet. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har ved gentagne lejligheder fremhævet biogas som et særdeles velegnet drivmiddel til transport, især når det gælder den tunge transport. Men vi mangler stadig politisk handling til at sikre implementeringen af biogas til transport i Danmark.

Ny rapport viser vejen Energistyrelsen belyser i en ny rapport fra 2017 at biogas kan være nøglen til udfordringerne med omlægningen fra fossilt brændstof til

vedvarende grøn energi. Biogas kan på lang sigt forventes at blive et billigere og mere klimavenligt brændstof til tung transport end flydende biobrændstoffer. Det er konklusionen fra Ea Energianalyse og SDU i projektet. Ea Energianalyse og SDU har for Energistyrelsens Biogas Taskforce analyseret tre scenarier for en fremtidig transportsektor i 2050 uden fossil energi: ”Den flydende vej”, hvor den tunge transports brændstofbehov primært dækkes af flydende biobrændstoffer. ”Gas-vejen”, hvor brændstofbehovet i højere grad dækkes af biogas. ”Gas-metan-vejen”, hvor biogassen hydrogeneres med brint til metan. Hele transportsektoren og samspillet med det øvrige energisystem, herunder det nordeuropæiske elmarked, er medtaget i analysen. Det

80 års erfaring med udvikling og produktion af højtydende smøreolier kommer nu de danske motorer til gavn...!

Ønsker du stabil drift og lang holdbarhed på din gasmotor? Addinol lube Oil Danmark ApS Snedkervej 14 · 6710 Esbjerg V · Tlf. 75 450 400 · se@addinol.dk · www.addinol.dk

12

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018


antages, at 1. g. biobrændstoffer udfases inden 2040, og at den lette transport og dele af den tunge transport elektrificeres.

Biogas billigere på lang sigt ”Gas-vejen” er på kort sigt dyrere end flydende biobrændstoffer på grund af meromkostninger til at etablere infrastrukturen i form af gas-biler og gastankstationer. På lang sigt er dette scenarium imidlertid billigere. Det skyldes dels, at det er dyrere at distribuere flydende brændstoffer end gas, når gastankstationerne er bygget, og dels at de flydende brændstoffer forventes at forblive dyrere end biogas. ”Gas-vejen” har samtidig et bedre klimaregnskab end ”den flydende vej”, fordi biogas anvender husdyrgødning og bidrager til en reduktion i udledningen af drivhusgasser herfra.

Svært at konkurrere med naturgas Analyserne viser, at der skal meget markante økonomiske virkemidler til, hvis biogas og andre grønne gasser skal kunne udkonkurrere naturgas. Det har således en fortrængningsomkostning på op til 2000 kr. pr. ton CO2 at udskifte naturgas med biogas i både energi- og transportsektoren. Endelig peger analyserne på, at efterspørgslen efter biobrændstoffer på lang sigt kan overskride de bæredygtige ressourcer. Integration af brint i brændstofproduktionen kan afhjælpe ressourceudfordringen.

Kom til en spændende temadag Fokus hos transportører og vognmænd er på fremtiden, når det handler om at være klædt bedst muligt på i henhold til konkurrencen. En dag med indlæg om

køretøjsteknologi, brændstof, værktøj og IT-løsninger, skal gøre vognmænd og transportører bedre rustet til fremtidens transport i Danmark. Arrangør af temadagen er Transportøkonomisk Forening (i daglige tale TØF), som er en uafhængig forening, der på tværs af transport-formerne er et fagligt forum - hvor viden, erfaringer og ledelsesmæssige kompetencer udveksles og formidles inden for transportpolitik, logistik og værdikæder, transportteknik, -økonomi, -forskning og -uddannelse. På dagen er emnerne vidt forgrenet lige fra ”Håndbog i miljøledelse” med Grøn Beregner og andre værktøjer til transportbranchen, Få styr på de reelle emissioner, Transport og Logistik i skyen som abonnement, Praktisk anvendelse af IT i

vognmandsvirksomhed og til Syntetisk diesel og andre nye brændstoffer. Transportør og vognmandsforretning P. Fournaise kommer og fortæller om praktiske erfaringer med lastbiler på gas og Volvo kommer og fortæller om lastbiler på LNG og test af selvkørende skraldebiler, ligesom Banke Electromotive vil fortælle fuldelektriske renovationsbiler. Selvkørende køretøjer og platooning (Gruppering af køretøjer i platoner er en metode til at øge vejens kapacitet). Et automatiseret motorvejssystem som en foreslået teknologi til at gøre dette vil også blive berørt af repræsentant fra Scania Danmark. Det foregår den 5. april hos Audi i Fredericia. Læs mere på www.toef.dk, hvor man også kan tilmelde sig. Kilder: Energistyrelsen, TØF. Tekst: Kris Vetter.

INVESTER I EN NY OG EFFEKTIV GYLLETRAILER VM Tarm a/s tilbyder en standard gylletrailer med en volume på henholdsvis 36.000 liter eller 39.000 liter. Alle gylletrailere, som leveres med læssepumpe, får monteret vores rustfaste læssepumpe, som har en pumpekapacitet på ca.15.000 liter/min. ved optimale forhold.

Gylletraileren er produceret i rustfast stål med bl.a. 10” rustfast krananlæg, 6” rustfast omrøring, radiostyring via PLC-styring og med en egenvægt fra 9.350 kg for en 4-akslet gylletrailer. Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte salgskonsulent Jan Johansen (jj@vmtarm.dk) på tlf. 40 38 50 33. Find os på: Se oss på

VM Tarm a/s • info@vmtarm.dk • www.vmtarm.dk

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018

13


Høj på strå… Forbehandlet halm og den gode synergi Biogasproduktionen i Danmark kan mangedobles med halm og hø ifølge forskere på Aalborg Universitet Danmark har alle dage været et landbrugsland, og der har længe været fokus på fornuftig og værdiskabende anvendelse af restprodukterne fra landbrugssektoren. Halm er ingen undtagelse. Siden det i slutningen af 80'erne blev besluttet at markafbrænding skulle udfases, og halmresourcen skulle sættes i bedre anvendelse, har halm generelt været anset som et værdiprodukt. Alligevel bliver godt 42 procent af halmressourcen, ifølge tal fra Danmarks Statistik, efterladt på marken og bliver altså ikke anvendt. Derved ikke sagt at den ingen nytte gør, da resourcen bliver pløjet ned, og derved hjælper med at sikre struktur og kulstof i landbrugsjorden. Men kan det gøres smartere?

Booste biogasproduktionen Nye undersøgelser indikerer, at halmresourcen kan booste biogasproduktionen i de danske biogasanlæg, og samtidig gøre nytte som rest kulstofkilde på landbrugsjorden, idet afgasset halm leveres tilbage som ligninfibre i

den organiske gødning. Det kræver dog en forbehandling af halmen, og herved indlejres endnu en omkostning på halmens tur fra mark til biogasanlæg og tilbage igen. Og hvem skal betale den? Det skal halmen selv. Flere studier udført af blandt andet Lemvig Biogas, Århus Universitet og Aalborg Universitet i Esbjerg, viser alle gode merudbytter af metanpotentialet i laboratoriet, og ved test med halm der inden udrådning er blevet pelleteret eller briketteret. Op imod 24 procent merudbytte kan opnås blot ved denne simple mekaniske forbehandling. Andre studier indikerer ydermere, at en øget mængde halm i reaktorerne, skaber en bedre balance mellem kulstof og kvælstof, der derved sikrer en bedre og mere stabil udrådning af eksisterende substrat. Merudbyttet er dog ikke i sig selv nok til at dække omkostningerne for forbehandlingen. Det forbehandlede halm skal sættes i god anvendelse inden det når

biogasanlægget. Og også her kan der skabes synergi, og denne gang er landmanden i centrum.

Forbehandling giver øget absorption Halmpiller eller briketter kan for landmænd blive et yndet produkt som sengebås og strøelsesmedie. Grundet forbehandlingen sker der en kraftig forøgelse af absorptionsevnen på op imod 500 procent, der sikrer et behageligt og tørt leje for dyrene, med mindskede hævelser og hårafslid. Derudover bliver forbehandlede halmprodukter ifølge en rapport fra videns center for landbrug forbundet med

FAKTA I dette projekt arbejder man fra Institut for Energiteknologi Aalborg Universitet i Esbjerg som lead partner på det Dansk/Tyske Interreg5a, Large Scale Bioenergy Lab2. Det handler om at finde diverse innovative løsninger, hvor dette netop i det seneste år, er kommet mere i fokus, at der skal tilføres mere billigt tørstof og kulstof til biogasanlæggene generelt, og der skal følge omkostningsreduktioner med. Så der er lang vej endnu. I år har man valgt at se på optimeret logistik og decentrale fordelingsløsninger af halmforarbejdningen og distributionen.

¬ Biogasproduktion og -opgradering ¬ Tankstationer og gas til transport ¬ Offentlige og private partnerskaber www.natureenergy.dk

14XXXXX_Biogas_ann_400x60mm.indd

1

nem håndtering, gode strøelsesegenskaber og forbedret staldmiljø. Samarbejdet omkring skabelse og realisering af denne synergi er dog meget vigtig, da ingen af de tre interessenter, producenten, landmanden eller biogasanlægget, kan skabe det fornødne momentum selv. Dertil skal der en ny økonomisk model samt en portion goodwill til. Og det er netop hvad der er ved at ske i det vestjyske. Blåbjerg Biogasanlæg præsenterede ved biogasbranchens økonomiseminar i december 2017 positive driftsøkonomiske tal, ved anvendelse af netop varme-

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018


Sønderjysk Tørreindustri går i gang med en modernisering og opgradering af hele indfødningsanlægget til produktion af halmstrøelse i år for at efterkomme en endnu større efterspørgsel.

behandlet halm som hovedelement i en ny innovativ værdikæde (se tidligere artikler på www.bioenergi.dk eller i tidligere udgaver af bioenergiMAGASINET). Modellen realiserer ikke blot et merudbytte af biogas, men skaber samtidig potentielt forbedrede staldmiljøer uden meromkostninger for de deltagende landmænd. Modellen er relativ simpel og fungerer på den vis, at Blåbjerg Biogas yder et tilskud til landmanden der dækker merprisen for indkøb af varmebehandlet halm til hans landbrug. Landmanden indgår en aftale med Blåbjerg Biogas om indlevering af materialet efter brug, og derved kan Blåbjerg realisere merudbyttet af halmen, samt de positive effekter halmen har på den generelle drift af biogasanlægget. Der er derved tale om ikke blot win-win, men win-winwin-win, da både produ-

centen af halmprodukterne, landmanden, biogasanlægget og samfundet som helhed, grundet samarbejdet, høster det maksimale afkast af vores "gyldne" resource. - Ved Institut for Energiteknologi på Aalborg Universitet i Esbjerg arbejder vi som lead partner på det Dansk/ Tyske Interreg5a projekt, Large Scale Bioenergy Lab2, på diverse innovative løsninger, hvor dette netop i det seneste år, er kommet mere i fokus, siger projectmanager Emil Brohus Aalborg Universitet. - Der skal tilføres mere billigt tørstof og kulstof til biogasanlæggene generelt, og der skal følge omkostningsreduktioner med, så vi er på ingen måde færdige. Optimeret logistik og decentrale fordelingsløsninger af halmforarbejdningen og

distributionen skal der ses yderligere på i år, fastslår han.

Gasstrøelse giver op imod 24 procent højere gasudbytte Sønderjysk Tørreindustri kunne præsentere et udvalg af repræsentanter fra biogasanlæggene for forskellige halmprodukter fra virksomheden, som med fordel kan indgå i biogasproduktionen. Det skete ved et åbent hus og fagligt arrangement den 7. marts i Løgumkloster arrangeret af Institut for Energiteknologi Aalborg Universitet i Esbjerg, hvor deltagerne med selvsyn kunne se hvorledes halmen bliver oprevet og kørt gennem pillepresse for derefter at blive til gasstrøelse. Virksomheden har udviklet

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018

en teknik der muliggør anvendelsen af ludhalm til et kombineret strøelsesprodukt og biogasråvare, og givet det navnet Gasstrøelse. Et navn og en produktionsmetode som Sønderjysk Tørreindustri har taget patent på (beskrevet i bioenergiMAGASINET nr. 4 2017). Luden "æder" simpelthen den voksbeskyttelse, som naturen har udstyret halmstrå med, halmen komprimeres og opvarmes under højt tryk i pillepressen, og cellulosen bliver derved blottet, og lignin plus lud danner et nedbrydningsprodukt, som udover at fremhæve halmens gule farve, binder partiklerne sammen, hvilket væsentligt reducerer støv ved den senere håndtering i stalden. Man forbehandler halmen med lud, sætter den

03/02/16 15.24

15


under tryk og høj temperatur i form af pelletering (op til 85 grader). Sugeevnen bliver forbedret med op til 7 gange. Man kan med fordel lade halmen gøre nytte som strøelse i stalden, og bagefter booste biogasproduktionen. Produktet leveres klar til at blive kastet ind under dyrene, og når det udsættes for gylle kvælder det op (rumfangsudvidelse, svulmer op red) og danner en slags måtte. Det virker siger lokal kvægbrugsleder.

Her ses det færdige produkt halmstrøelse klar i bigbags til levering til de lokale landmænd

Biogasanlægget Studsgaard

Kalundborg Bioenergi

NGF Nature Energy Korskro Hashøj Biogas Solrød Biogas

Ribe Biogas Fangel Bioenergi

- Ingen tvivl om, at vi fortsætter med at bruge strøelsesproduktet, især når vi så efterfølgende kan aflevere en kvalitetsgylle til biogasproduktion på det lokale biogasanlæg, siger han. Strøelsen danner ikke flydelag i tanken, idet luftporerne i halmen er presset sammen ved pelleteringen og mættet med gylle ved opkvældningen.

Lige nu er vi med til at renovere og bygge nye anlæg flere steder i landet, og vi står klar til at inspirere og sparre med dig på dit anlæg. Kontakt Frans Teisen på mail fte@envidan.dk, hvis du vil vide mere om projekterne, eller høre mere om dine muligheder. www.envidan.dk

16

- Det er nemt at strø ud og suger fantastisk, så resultatet er renere køer også når yveret og patterne møder malkerobotterne. Samtidig kan vi konstatere et tørstofindhold på 8 procent vel at mærke inklusiv vaskevand fra malkeområdet, fastslår kvægbrugslederen.

Vi projekterer biogasanlæg i hele Danmark, og har gjort det i mange år

Limfjordens Bioenergi

Horsens Bioenergi

- Vi har været med lige fra starten af, da Sønderjysk Tørreindustri begyndte at producere produktet og vi må sige vi har fået virkelig god effekt af, at anvende gasstrøelse i vores malkekvægsbesætning, siger kvægbrugsleder Niels Kr. Pedersen (kvægbrugsleder hos Jan Nørregaard).

- Den efterfølgende masse er let at pumpe og klumper ikke, ligesom vi undgår ”haseslid” på køerne ved at anvende strøelsesproduktet, fremhæver Niels.

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018


Arbejdslettelsen og hygiejnen i stalden plus merudbyttet i biogasanlægget er den økonomiske gevinst ved Gasstrøelse. Ved det efterfølgende møde på kroen i Løgumkloster fik deltagerne en gennemgang af produktionen af de forskellige strøelsesprodukter herunder Gasstrøelse ved Ejnar Lange Sønderjysk Tørreindustri suppleret af medejer hans La Cour, som blandt andet står for den faglige del af produkterne til biogasanlæggene. Project Manager Emil Brohus Aalborg Universitet fortalte om de foreløbig resultater som man har opnået omkring øget anvendelse af halm til biogas, ligesom den lokale kvægbrugsleder (se side 16) fortalte om sine erfaringer og endelig kunne driftsleder ved Blaabjerg Biogas, Bent Jespersen, fortælle om deres positive erfaringer med gasstrøelse til biogasproduktion.

Deltagerne var enige om, at der skal mere fokus på at ludbehandlet halmstrøelse faktisk er et virkelig godt alternativ til sand i sengebåsene og at vi skal blive bedre til at markedsføre produkterne overfor dyrlæger, bygningsrådgivere, kvægbrugskonsulenter og endelig primær fødevareproducenter (landmænd). Fordelene ved at anvende halm som strøelse er store både for landmanden og biogasanlægget. Derfor var man sluttelig enige om at det handler om oplysning og markedsføring, så vil ludbehandlet halm spille en langt større rolle som strøelsesprodukt i de danske stalde i fremtiden. Vi vil her i bladet følge udviklingen tæt. Tekst: Kris Vetter. Kilde: Emil Brohus Jacobsen, Jens Bo Holm-Nielsen og Sønderjysk Tørreindustri.

Direktør Sønderjysk Tørreindustri Ejnar Lange (th) og Erik Husted formand for Ribe Biogas får en faglig snak om potentialet i halm til biogasproduktion

LIND JENSEN BIOGAS Med LJM´s mixer type OMPG R 160 til homogenisering af biomasse får du en virkelig stærk mixer i overlegen kvalitet. Dette sikrer en problemfri produktion af biogas. Vores propeller er specialudviklet til at levere den højeste ydelse i forhold til energiforbruget.

LJM Mixere

Takket være de lange serviceintervaller og den særdeles driftssikre konstruktion, får du en mixer, som vil spare dig for både penge og ærgrelser.

• Energieffektiv mixer

• Bedst på totaløkonomien • Specialdesignet propel, giver højere ydelse

Ring og få en snak med:

• Rådgivning på baggrund af mange års erfaring

Torben Nielsen

• Fleksible monteringsanordninger

Salgskonsulent

• Levering af komplette installationer

Direkte: +45 96 74 42 37 Mobil: +45 40 12 67 15 E-mail: tn@ljm.dk

• 1-3 års service intervaller

Lind Jensens Maskinfabrik A/S - Kroghusvej 7, Højmark - DK-6940 Lem St. - Tel.: +45 97 34 32 00 - Fax: +45 96 74 42 96 - E-mail: ljm@ljm.dk - www.ljm.dk

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018

17


Kom til spændende dage i gassens tegn Dansk Gasteknisk Forening arrangerer i samarbejde med Foreningen Biogasbranchen vanen tro to spændende dage med faglige input omkring gas I år er ingen undtagelse. Programmet kører med start tirsdag den 8. maj og fortsætter onsdag den 9. maj. Det spænder vidt og arrangørerne inviterer på et bredt

fagligt program igen i år! Formand for Dansk Gas Forening Søren Hylleberg byder velkommen inden Bruno Sander fra Foreningen Biogasbranchen tager

® Gasstrøelse er halm forbehandlet med lud + tryk + temperatur i form af pelletering: - Giver op til 24 % mere biogas end rå halm - Opsuger 7 gange sin egen vægt i gylle og møg Strøelsen følger med gyllen, og opslæmningen af strøelse og gylle kan umiddelbart pumpes til gylletanken og danner ikke flydelag i tanken, idet luftporerne i halmen er presset sammen ved pelleteringen og mættet med gylle ved opkvældningen. Når gyllen skal videre til tanktransport lader strøelsen sig røre op sammen med det øvrige møg, og biogasanlægget kan tage imod uden særlige foranstaltninger. Se analyser og grafer på www.halmstroelse.dk Eller kontakt os for mere info:

Industrivej 1 · 6240 Løgumkloster · Tlf. 74 74 39 76

18

Gastekniske Dage i Billund er to dage med faglige indlæg og socialt samvær med kollegaer.

over med et fagligt indlæg om strategien for biogasbranchen. Vanen tro plejer Brunos indlæg at være med fuld fart over feltet og bærer præg af en person, som har været faglig involveret i biogasbranchen gennem mange år, hvorfor indsigt og viden er på højt niveau. Jan Møller Mikkelsen Sikkerhedsstyrelsen tager over med et indlæg om den nye gaslov. Lovforslaget til den nye gaslov som træder i kraft her den 21. april 2018 er en modernisering og forenkling af den nuværende lov om gasinstallationer og gasmateriel. Loven vil blive suppleret af en række bekendtgørelser, der erstatter det gældende gasreglement. Lovforslaget tilpasser desuden de danske regler til en ny gasapparatforordning i EU. Efter en kort kaffepause deles indlæggene op i tre spor, hvor tilhørerne frit kan vælge efter interesseområder. Sporene er inddelt efter biogas, gas og gasfyring samt distribution og energianlæg (bla. kraftvarme).

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018

Efter dagens sidste kaffepause samles tilhørerne igen til to afsluttende indlæg om henholdsvis metantab fra gasnettet og emnet Grøn gas på dagsordenen. Det er Dansk Gasteknisk Center og Nature Energy der runder dagen af. Der er rig mulighed for at besigtige den tilhørende udstilling i pauserne og efter dagens program. Her kan du få en faglig snak med leverandører til gasindustrien. Om onsdagen startes op med et indlæg ved Richard Schalburg Dansk Energi som vil fortælle om hybridløsninger og Smart Energy. Derefter deles igen op i tre spor med faglige tekniske indlæg. For brancheinteresserede og andre involverede er der noget for enhver smag og gode muligheder for faglig opdatering ligesom man får muligheden for at møde kollegaer og udveksle erfaringer. Se hele programmet og tilmeld dig på www.danskgasforening.dk. Kilde og foto: DGC Tekst: Kris Vetter


- en del af

- en del af

NIRAS er en international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter inden for blandt andet byggeri og infrastruktur, forsyning, miljø og natur, klima og energi samt planlægning og udviklingsbistand.

NIRAS OG AAEN

GÅR SAMMEN OG STYRKER BÆREDYGTIG FJERNVARMEPROFIL www.niras.dk

NIRAS A/S

BioenergiMagasinet_190x130_Fjernvarme_02_2016_RVH_VIG.indd 1

12-02-2016 13:09:47

kValitEts Reaktortanke, gylleomrørere og pumper Vi er eneimportør af Stallkamps produkter i Danmark - din garanti for kvalitet til konkurrencedygtige priser... Godt for din bundlinie... Nyeste generation af dykpumper har snegleindfødning i toppen og endnu bedre beskyttelse af motor og sliddele. Nyeste versioner af omrørere skubber dobbelt så meget gylle, med mærkbart lavere strømforbrug!

Danmarks bedste og hurtigste reaktortanke Vores rustfrie stålreaktortanke leveres klar til montering (pallegods) på sitet. Montage af en komplet 6.000 m3 reaktortank tager kun 4 uger..!

EksEmpEl

Ved 4.000 m3 reaktortank skal man typisk anvende 3 omrørere á 18,5 kWh. Med ny version og teknologi kan du nøjes med 2 omrørere á 17 kWh. Data: 17 kWh, 128 rpm, 15.900 m3/t. *Testen er udført i vand

Hvis du siger biomassehåndtering siger du også BiogasTeknik Husk: Vi har mere end 15 års erfaring indenfor reparation og vedligehold af biogasanlæg, så kontakt os for en god og holdbar løsning... - også ved nedbrud. Ring for et uforpligtende tilbud...

R 24/7... Vi ER kla r! en alt på lage

Vi er Danmarks eneste importør og forhandler af

- og har næst

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018

19


Sparring og netværk på biogasanlæggene Efter et par års pause blev der igen afholdt driftslederseminar med overnatning for driftsledere og driftspersonale fra danske biogasanlæg Målet er at deltagerne får maksimalt fagligt input og får muligheden for at sparre og udveksle erfaringer med hinanden. Seminaret blev afholdt den 17-18. januar på Sabro Kro lidt udenfor Århus. Driftslederseminaret blev afholdt i et samarbejde mellem Dansk Fagcenter for Biogas og Foreningen Biogasbranchen. Fagcentret afholder også løbende driftsledermøder. Som vanligt var der nyt fra Foreningen Biogasbranchen, hvor der også var mulighed for at få en snak med Frank Rosager, den nye direktør for Foreningen Biogasbranchen,

som deltog for første gang på et driftslederseminar. Bruno Sander Nielsen orienterede om udviklingen i foreningen samt de aktuelle emner. Der blev blandt andet opfordret til at anlæggene får lavet deres metanmåling. I den forbindelse blev problematikken omkring udslip drøftet. Erfaringsmæssigt, blandt andet hos Ribe Biogas, stammer langt den største del af udslippet fra fortanke og det er derfor vigtigt, at man sikrer fortankene mod udslip. Foreningen blev også efterfølgende opfordret til at tage en dialog med Sikkerheds-

styrelsen omkring regler for gasproduktionsanlæg, hvor der er tydelige proportionsforskelle mellem gasproduktion på Nordsøen og på et biogasanlæg. Branchen kan nok ikke håndtere de samme krav til sikkerhed og det skal der tages en dialog med Sikkerhedsstyrelsen omkring.

Uddannelsesbehov på biogasanlæg Efter orienteringen fra branchen var der en workshop, hvor der blev fokuseret på uddannelses- og kompetencebehov på biogasanlæg. Formålet var at få afdækket emner og behov på biogasanlæg, som fremadrettet kan anvendes til nye kurser og temadage. Der kom mange emner

på bordet og anlæggene opfordres også til fortsat at komme med indspark til uddannelses- og kompetencebehov til enten DFFB eller Foreningen Biogasbranchen. Herefter var der mere eller mindre "fri leg". Formålet med seminaret var nemlig også, udover faglige input og videndeling, at få en mere uformel snak blandt driftslederne og driftspersonale i forhold til de almindelige driftsledermøder, hvor tiden er mere begrænset. Driftslederne har selv efterspurgt muligheden for mere uformelle mødeformer og aftenens drøftelser over en god middag og en øl eller to medførte da også megen videndeling og uformel snak.

ACTIVE

Active NS - øger gasproduktionen op til 15% BY

AC

TIV

E NS SLU R

RY

M

MENT

CERT

NS

GE

IF

IE

D

A

ACTIVE

NA

Active NS er det mest gennemtestede gylleaddtiv, der findes på markedet

NS

GUAR ANTEE

Active NS giver dokumenteret effekt * Giver et bedre råvaremix * Ingen bundfald i procestanken * Lettere oprøring af for- og procestanke helt uden flydelag

FARM CARE SERVICE INTERNATIONAL

Priorsvej 2 · DK-8600 Silkeborg · Tel.: +45 72 18 30 88 · info@fcsi.dk · www.fcsi.dk

20

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018

MONEY BACK GARANTI Når Active NS anvendes korrekt i henhold til brugsanvisningen, garanterer vi mere homogen biomasse i anlægget, helt uden flydelag. Kontakt os og hør nærmere


- Det giver bare rigtig meget at snakke i mindre grupper og på et mere uformelt niveau end vi er vant til på de almindelige driftsledermøder og andre møder, hvor vi mødes. - Vi får snakket på en anden måde om de ting der fylder i hverdagen, både nye tiltag, nye måder at gøre tingene på, men også de udfordringer vi står over for som biogasanlæg, siger driftsleder Martin Fey fra Linkogas.

Styring, regulering og overvågning På andendagen var der først et fagligt indlæg fra Novotek. Et firma, som leverer SRO (Styring Regulering Overvågning) og vedligeholdelsessystemer til procesanlæg, hvor man kan sikre sig, at man overholder vedligeholdelsesplaner for de forskellige dele af procesanlægget. Samtidig giver systemet også mulighed for at opsamle

data, som man fremadrettet kan anvende i optimering af produktionen.

Dansk Gas Forening

2018

Besøg og indlæg på Thorsø Biogas

Gastekniske Dage

Som et sidste punkt på dagsordenen underholdt driftsleder, Anders Nedergaard fra Thorsø Biogas, med de seneste tiltag omkring energioptimering og udbygning på Thorsø. Thorsø har, ligesom andre anlæg, været ramt af at en leverandør af reaktortanke er gået konkurs og det har givet udfordringer, da Thorsø har overtaget hele arbejdet med at sikre en korrekt konstruktion af blandt andet reaktortankene. Seminaret sluttede af med en rundvisning på anlægget, hvor man ved selvsyn kunne se de forskellige tiltag og udbygninger. Tekst og foto: Jakob Lorenzen Fagcenter for Biogas.

8.-9. maj på Hotel Legoland i Billund

2017

Kom og hør om indpasning af biogassen i energisystemet • • •

Støt op om Biogasbranchen Biogasbranchen er et forum for alle med interesse for at fremme produktion og anvendelse af biogas på et økonomisk sundt og bæredygtigt grundlag. Det fælles formål er blandt andet: • at sikre rammevilkår, der gør det attraktivt at investere i produktion og anvendelse af biogas • at synliggøre biogassens bidrag til løsning af samfundsmæssige udfordringer • at fremme eksport af viden og teknologi • at sikre den nødvendige forsknings- og udviklingsindsats • at sikre kompetenceopbygning i branchen gennem kurser, efteruddannelse samt ERFA grupper.

• • • • • • • • • • •

Meld dig til årets gastekniske konference, hvor du bl.a. kan høre indlæggene:rategi for biogasbranchen Bruno Sander, Foreningen Biogasbranchen Hvilke bakterier arbejder for os i biogasanlægget? Jeppe Lund Nielsen, Aalborg Universitet Ørsteds planer for biogasproduktion Asger Myken, Ørsted Opgraderingsomkostninger mv. Anette Münther Hansen, Dansk Gasteknisk Center Hvorfor går vi på nettet - og hvorfor gør vi, som vi gør? Erik Husted, Ribe Biogas Udvikling af gasnettet til decentral indfødning Carsten Rudmose og Karsten Houmøller, HMN GasNet PS KOD skal da i gyllebiogasanlæggene Henrik Wentzel, Syddansk Universitet Grøn gas på dagsordenen Rasmus Winther, NGF Nature Energy Alternativ brug af naturgas/biogas Henrik Busch-Larsen, Unibio Storskala-elektrolyse til energilagring Uffe Borup, Nel Hydrogen Solutions Hvad kan brint bruges til i den grønne omstilling? Lars Udby, CEMTEC Metanisering og biogas Michael Vedel Wegener Kofoed, AU Hvordan opnår forgasning en fremtid i Danmark? Niels Bjarne Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center Flydende natur- og biogas Frej Olsen, Kosan Crisplant Potentiale for brint og forgasning i fremtidens energimix Anders Bavnhøj Hansen, Energinet

Gastekniske Dage byder i år på ca. 50 spændende indlæg, en gasteknisk udstilling og mulighed for at netværke med andre i branchen. Få mere information på www.danskgasforening.dk, hvor du kan se hele programmet og tilmelde dig.

Foreningen Biogasbranchen Læs mere på www.biogasbranchen.dk

Gastekniske Dage er arrangeret af Dansk Gas Forening og Biogasbrancheforeningen •

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018

21


Vi skal have fleksibilitet i elI Paris-aftalen har 195 lande aftalt at holde den globale opvarmning under 2 grader på førindustrielle niveauer Dette kræver kraftige reduktioner af drivhusgas-emissionerne, især fra de udviklede lande, der generelt er forrest med den teknologiske udvikling på området og derfor har de bedste muligheder for at reducere drivhusgassen. Den Europæiske Union har

forpligtet sig til at reducere sine emissioner med 80 til 95 procent inden 2050 i forhold til 1990-niveauet. Dette mål blev sat forud for Paris-aftalen, og det synes sandsynligt, at målet vil bevæge sig mod den øvre ende af dette interval. Men det fordrer en overgang

til et ”nulcarbon” energisystem. Der er bred enighed om, at opnåelse af et nul-kulstofenergisystem kun vil være muligt, hvis man øger energieffektiviteten i alle sektorer, herunder bygninger, industri og transport kombineret med en hurtig opgradering af vedvarende energi. Samtidig er ønsket naturligvis, at Europas energiforsyning fortsat er pålide-

lig, stabil og ikke mindst konkurrencedygtig, hvilket er afgørende elementer for at sikre offentlig accept af energitransformationen. Det tredobbelte mål om bæredygtighed, sikker/stabil og konkurrencedygtig energi udgør kernen i Europas energipolitik.

Voldsomme besparelser er mulige ved anvendelse af vedvarende gas Man konkluderer, at det i

Opgrader med AMMONGAS

Det betaler sig... - især på den lange bane!

7 nye anlæg alene i Danmark på ét år, fordi: Ammongas leverer markedets højeste effektivitet, med et metantab på kun 0,04 %. El forbruget er kun 0,1 kWh/m3 biogas Høj temperatur på genbrugsvarmen sikrer minimalt netto forbrug. Trykløs dansk opgradering gør anlægget robust, med oppetider over 99 %. Ingen behov for forrensning, og dermed ingen bøvl med ilt i gassen. Ingen reduktion af effektivitet og kapacitet over tid. Service mulighed 24-7 fra 16 ingeniører, der kender anlæggene til bunds.

Besøg vores informative hjemmeside:

www.AMMONGAS.dk

Kontakt os på amg@ammongas.dk eller 4363 6300

22

BIOENERGI MAGASINET - FEBRUAR 2018


-systemet 2050 er muligt at opdele produktionen af vedvarende gas (biomethan og vedvarende hydrogen) i EU til en mængde på 122 mia. m3 i 2050. Man konkluderer også, at brugen af denne gas med eksisterende gasinfrastruktur, intelligent kombineret med vedvarende elektricitet i sektorer, hvor den tilføjer mest værdi, kan føre til 138 mia. euro i samfundsomkostningsbesparelser.

I syv gastransportvirksomheder (Enagás, Fluxys, Gasunie, GRTgaz, Open Grid Europe, Snam og TIGF), der har base i seks EU-medlemsstater plus to vedvarende gasproducerende organisationer (European Biogas Association and Consorzio Italiano Biogas) deler gruppen synspunktet om, at vedvarende og lavt CO2-gas, transporteret, opbevaret og distribueret af den eksisterende gasinfrastruktur, kan

Foto: www.lemvigbiogas.com

BIOGAS GIVER GRØN ENERGI

Skal du have råd til finansiering..? Vi ønsker at være med til at skabe de optimale finansieringsrammer for danske biogasanlæg. De nuværende rammevilkår – omkring energisparetilskud og mulighed for langsigtede gasprisaftaler giver gode muligheder for de danske biogasanlæg. Du skal kontakte os, hvis du har brug for råd og vejledning omkring lån og kreditgivning: • Vi har et færdigudviklet og afprøvet koncept til biogasanlæg (og andre energianlæg). • Vi har mange års erfaring med den finansielle sektor. • Allerede nu kan vi dokumentere resultater med biogasprojekter der er “kommet i land”. Kontakt LEF inden du kontakter långivere.

Planenergi tilbyder kvalificeret rådgivning i alle faser af planlægning og etablering af et biogasanlæg: • Forstudier og analyse af potentiale • Biogasplan • Organisering af aktører i et lokalområde • Ansøgninger • VVM, lokalplan og andre plandokumenter • Udbudsmateriale • Tilsyn og assistance under indkøring

www.planenergi.dk Skørping · Aarhus · København

Njalsgade 21G, 4. Etage 2300 København S Tlf. 30 32 58 54 www.lefas.dk

Kildeparken 32 8722 Hedensted Tlf. 25 32 70 90

Vi er med dig hele vejen - det betaler sig..!

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018

23


Biomethane Power to Gas meget vedvarende gas af bæredygtig biometanproEuropa kan producere, og duktion produceret af en Industry 24 hvad samfundsværdien er række landbrugs- og træagtiTransport ved at bruge denne gas i ge-biomassetyper. Buildings and Power generation 45 eksisterende gasinfrastrukEt forsigtigt skøn over et tur i forskellige sektorer af virkelig bæredygtigt produkøkonomien. tionspotentiale for biometan Baseret på konservative aninden for EU viser, at det er tagelser konkluderer man, at muligt at producere mindst Biomethane 98 milliarder kubikmeter det er muligt at øge produkPower to Gas 48 5 (bcm), dvs. 1.072 TWh tionen og brugen af vedvaenergi årligt inden 2050. rende gas kraftigt i EU. Industry Ved at fokusere på EU-proAt holde den eksisterende Transport duktionen er Europas sikgasinfrastruktur på plads kerhed for energiforsyning for at muliggøre transport, Buildings and Power generation bedre, og ”landøkonomien” opbevaring og distribution vil blive styrket. af denne vedvarende gas Derudover ser man i analyreducerer betydeligt de bidrage til at opnå et ”nettoDet betyder, at gassen er samlede omkostninger i EU's sen potentialet til at prokulstof-europæisk energiproduceret fra vedvarende ducere 24 bcm vedvarende energisystem. system” (kulstof-balance) energikilder, og at ethvert hydrogen ved at omdanne inden 2050 på en omkostlavpris vind og solenergi til ningseffektiv måde. Ved at kombinere el med gas kan vi hydrogen. Brug af vedvarende gas kan sikre at Europa når Paris-aftalemålet, Læs hele den spændende spare 138 mia. EUR om året undersøgelse på: inden 2050. med lavest mulige omkostninger www.gasforclimate2050.eu Kilde: Frank Rosager Gas kan derfor spille en væDenne undersøgelse tager forbrug af naturgas komForeningen Biogasbranchen, sentlig rolle i et fuldt decarudgangspunkt i det perbineres med kulfangst og Rasmus Winther - Nature spektiv, at alle gasforbrug oplagring eller opsamling og boniseret energisystem. Energy. Dette er muligt gennem en i Europa i 2050 skal være permanent udnyttelse. Tekst: Kris Vetter omfattende implementering ”netto kulstof”. Ecofys analyserer, hvor

Landia GasMix

- flere fibre i dit anlæg Landia GasMix er anerkendt af branchen for sin effektive håndtering af fiberholdig biomasse som f.eks. halm og dybstrøelse. Landia GasMix tilbyder ekstra neddeling og splittelse af de langsomt nedbrydelige fibre, som er essentielt for bedre gasproduktion og opblanding. Med Landia GasMix har du kontrollen over omrøringen, og med simple justeringer tilpasses systemet til nye driftsbehov. Landia GasMix er let, hurtig og sikker at servicere. Læs mere i vores Cases på landia.dk

KT NTA

KO

734 LF. 9

T

Å

OS P

1244

ERNE ER G NDE M M VI KO RPLIGTE FO PÅ U BESØG

 Fleksibelt og fremtidssikret  Effektiv neddeling  Accelereret gasproduktion  Enkel servicering Landia a/s . Industrivej 2 . 6940 Lem St. . tlf. 9734 1244 . www.landia.dk

24

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018


En lang proces som kan lykkes! Nyt konsortium bag biogasanlægget Viborg Bioenergi i Midtjylland møder modstand allerede inden det nærmest er kommet i gang, hvorimod et biogasanlæg ved Iglsø er i drift.

ton, delvis fra gårdens egen husdyrproduktion på Ø. Børstingvej 6 og delvis fra 4 andre lokale husdyrproduktioner.

Serupgård Svineproduktion, Lundsby Biogas, Danroots, Jakob Stausholm og Søren Nymann vil bygge et biogasanlæg 900 meter syd for Vammen ved landbruget på Sønderupvej 1, der ligger mellem Vammen og Tjele. Det til trods møder anlægget allerede modstand, blandt andet fordi det placeres tæt ved flere naturbeskyttelsesområder. Trods det faktum, at området ved Sønderupvej i kommuneplanen allerede er udpeget som en lokaliseringsmulighed for et biogasanlæg.

Det nye anlæg kan producere 3,6 mio. m3 bionaturgas, der sendes ind i naturgasnettet og svarer til det årlige naturgasforbrug for 3700 husstande. Til sammenligning bruger Viborg Kraftvarme 34 millioner kubikmeter naturgas om året. Transporten til og fra anlægget i Iglsø forventes at være på 23 daglige transporter i lukket tankbil eller lastbil.

Borgerinddragelse En række hovedspørgsmål vil sammen med relevante idéer og forslag fra debatfasen blive belyst i en miljøkonsekvensrapport: Hvordan påvirkes naboer visuelt, med støj og med lugt? Hvordan vil anlægget påvirke nærlig-

Når denne debatperiode er slut, vil kommunen vurdere de indkomne idéer og forslag, og udarbejde forslag til lokal- og kommuneplan. Til slut kræves en godkendt Miljøkonsekvensrapport og en miljøgodkendelse samt en række øvrige tilladelser til projektet. Når anlægget er sat i drift har Viborg Kommune miljøtilsyn med biogasanlægget og man kan til enhver tid stille krav om overholdelse af retningslinjer, lovkrav og vilkår.

Efter en offentlig høringsfase i perioden 1. november 2017 – 2. januar 2018 vedtog byrådet den 21. februar en udbygningsaftale med Iglsø

Se i øvrigt artiklen ”Opførelse af biogas er et samfundsgode” med 11 gode råd til kommuner omkring planlægning af hele projektfasen ved etablering af biogasanlæg. Input: Viborg Kommune ved Anna Dorte Nørgaard, planlægger i forvaltningen for Teknik & Miljø. Tekst: Kris Vetter.

Biogasanlægget ved Iglsø er klar til opførelse Iglsø Agro og Biogas A/S fik i 2016 miljøgodkendelse og landzonetilladelse til at etablere et biogasanlæg, der kan behandle op til 100 ton biomasse pr. dag. Det viste sig hurtigt, at det var muligt at skaffe mere biomasse og afsætte mere biogas og det fik folkene bag projektet til at ønske en godkendelse af et anlæg, der kan behandle 400 ton pr. dag, hvilket udløste krav om en VVM-redegørelse, som beskriver og vurderer miljøpåvirkningen fra anlægget. Efter planen skal anlægget modtage kvæggylle samt dybstrøelse og afgrøder som majs, græs og efterafgrøder eller grøn biomasse. Der vil være en daglig tilførsel af biomasse på cirka 400

HALMPILLER TIL BIOGAS Mangler du halm? Leveringsgaranti frem til høst 19 275 m3 CH4 potentiale efter 30 dages opholdstid. Tip eller blæst, leveret efter behov. Kontakt Peter Linde Tlf.: 2243 7723 A18024

Anlægget ligger ca. 400 meter fra Natura 2000 området Tjele Langsø og ligger ligeledes udenfor fredede områder, og arealer, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Der er ca. 220 m til nærmeste nabo og ca. 900 meter til det nærmeste byområde ved Vammen. Biogasanlægget placeres i et landbrugsområde, der er udlagt til landbrugsdrift. Det indledende planlægningsarbejde er i gang. Biogasanlægget skal i fuld drift behandle 245.000 ton biomasse om året og på basis her af producere cirka 12 millioner m3 biogas (opgraderet til nettet).

gende habitatområder? Hvordan afvikles transporten til og fra anlægget? Hvilke effekter har anlægget på klima og miljø? Er der andet, du ønsker belyst?

Agro og Biogas A/S, som fastlægger, at virksomheden finansierer udvidelsen af Ø. Børstingvej mellem indkørslen til Ø. Børstingvej 6 og Lånum for at opnå en øget udbygningsmulighed af ejendommen Ø. Børstingvej 6 og dermed at kunne etablere et biogasanlæg.

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018

25


PORTRÆT AF ET ANLÆG

Danmarks største økologiske bioga Finansminister Kristian Jensen kunne den 2. marts indvie Danmarks første økologiske biogasanlæg, som leverer biogas til gasnettet Den 2. marts 2018 indviede finansminister Kristian Jensen Danmarks første økologiske biogasanlæg, der producerer økologisk biogas til gasnettet. Nature Energy Månsson er navnet på anlægget i Brande. Ved åbent hus arrangementet om lørdagen kunne man blandt andet få mulighed for at se nærmere på biogasanlægget, deltage i konkurrencer og producere sin egen biogas. - Vi er stolte og glade over at vi i dag kan indvie vores biogasanlæg, sagde landmand og økologisk grøntsageproducent Aksel Månsson i sin velkomst.

Han berettede hvorledes madskandalen tilbage i foråret 2011 faktisk var grundstenen til at han begyndte at interessere sig for biogas. En farlig bakterie ved navnet VTEC i bønnespirer resulterede i at flere mennesker i Tyskland blev syge og 50 mennesker døde af det man konkluderede var en bakterie som kom fra bønnespirer. Samtidig blev mere end 3800 mennesker syge i 16 lande.

være steril, hvorfor det giver mere sikkerhed når man producerer fødevarer. - Målet er at blive selvforsynende med gødning, da man som økologisk producent skal have 100 kontrol med alt hvad der foregår i værdikæden, forklarede Axel.

- En fødevarekatastrofe af det omfang gør at man tænker alvorligt over om man selv har den fødevaresikkerhed der skal til i et kvalitetsmarked, sagde landmanden.

- Vi kan med et biogasanlæg udnytte alle affaldsprodukterne fra grøntsagsproduktionen til metanproduktion, ligesom udrådningen i reaktorerne slår alle eventuelle bakterier ihjel, det er en win-win for os, fastslog Aksel Månsson og overlod mikrofonen til Ole Hvelplund Nature Energy.

- Afgasset gylle er tæt på at

- Vi er glade for det fine og

Projektleder Jan Thorup Hansen Renew Energy (fra venstre), John Pedersen formand for Blaabjerg Biogas, Poul Ejner Rasmussen dir. Renew Energy og formand for Ribe Biogas Erik Husted blev vist rundt på biogasanlægget 26

BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018

gode partnerskab vi har med Månsson. Som energiproducerende virksomhed er det dejligt at konstatere at vi med biogasproduktion kan recirkulere vigtige gødningsstoffer tilbage til landbruget samtidig med at vi udnytter ”affaldsstoffer” til energiproduktion. Og det er vel at mærke bionaturgas som kommer direkte på det etablerede naturgasnet sagde Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy. - I dag er en festdag og vi er meget glade for og stolte over, at finansminister Kristian Jensen har sagt ja til at foretage den officielle indvielse af det økologiske biogasanlæg i Brande. Der er fuld fart på den grønne omstilling af gasnettet, og de særlige kompetencer vi har i Danmark til at genanvende samfundets restprodukter til grøn gas rummer et kæmpe eksportpotentiale, sagde Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy. Nature Energy producerer den grønne gas, biogas, ved at bruge biomasser som husdyrgødning og organiske restprodukter fra industri og husholdninger. Dermed reduceres udledningen af klimaskadelige gasser samtidig med at den fossile naturgas fortrænges. En netop offentliggjort analyse fra Damvad Analytics estimere, at der er et årligt eksportpotentiale på 10 mia. kr. og 10.000 danske arbejdspladser i biogassektoren. Finansminister Kristian Jensen trådte til, da prins


sanlæg indviet FAKTA Landbrugsvirksomheden er grundlagt i 1976 af Axel Månsson. Gennem 1980´erne blev landbruget indrettet efter produktion af æg og grøntsager og sidst i 1990´erne omlagt til økologisk produktion. I dag er virksomheden hovedsagelig økologisk. Axel Månsson A/S producerer idag en bred vifte af grønsagsafgrøder, især icebergsalat, løg, broccoli og andre kåltyper, på godt 1.300 ha, hvoraf mere end halvdelen er økologisk. Grønsagerne leveres til alle danske supermarkedskæder og grossister, samt en del til eksport. Ægproduktionen baseres på 141.000 økologiske æglæggende høns. I 2018 vil landbrugsarealet udgøre 1600 hektar. Råvarerne til biogasanlægget: Majs, kartoffelpulp fra kartoffelmelsfabrik, græs fra slæt, gylle (kvæg, svin og mink samt gødning fra æglæggende høns).

Joachim meldte forfald på grund af hofsorg frem til den 14. marts. - Dejligt at I kunne bruge mig til, at indvie dette biogasanlæg. I Danmark går vi foran med den ”grønne” omstilling i tråd med FN´s 2017 mål. Det er dejligt som minister at være i et foregangsland som leverer den teknologi der skal til at skabe en grøn omstilling indenlands samtidig med at vi har en teknologieksport som er stigende med op imod 140 mia. kr. Det tyder på en grøn og gylden fremtid, sagde ministeren. - Vi skal huske på at biogas har mange vigtige eksternaliteter udover energiproduktionen. Biogas afhjælper på belastningen af miljøet samtidig med at man recirkulerer, for landbruget, vigtige næringsstoffer. Derfor skal biogas spille en central rolle i den vedvarende og grønne omstilling af energisektoren i Danmark, konkluderede Kristian Jensen.

Her indvier finansminister Kristian Jensen finansminister Kristian Jensen officielt Nature Energy Månsson ved Brande cerer biogas af økologiske restprodukter. Når anlægget er fuldt udbygget kommer det til at producere biogas til opvarmning af op mod 4.000 boliger. Samtidig giver anlægget næringsrig og plantetilgængelig gødning, der er velegnet til økologisk dyrkede marker: Dagen efter den officielle indvielse var der åbent hus med rundvisning på biogasanlægget for offentligheden.

På nettet

- Det har været utroligt spændende at være med til at designe og projektere Nature Energy Månsson. Selvom Renew Energy har mange års erfaring med biogasanlæg, er det en udfordring, at ikke to anlæg er ens.

Biogasanlægget i Brande er særligt, da anlægget produ-

- Netop derfor har det været

Opholdstid i reaktor ca. 50 dage.

Renew Energy A/S har projekteret biogasanlægget og været rådgivende omkring kapacitet og opbygning af anlægget. Flere vil være beskæftiget i fremtiden, herunder chauffører, regnskabsfolk mm.

En varmeveksler for hver enkelt reaktor sikrer en optimal temperatur og dermed optimal udrådning i reaktorerne BIOENERGI MAGASINET - MARTS 2018

vigtigt at bruge erfaringerne til at bygge et fleksibelt og velfungerende biogasanlæg. Nye anlæg stiller større krav til fleksibilitet omkring råvaresammensætningen. Der er således investeret i et stort modtageanlæg for fast biomasse, hvor en kran/greb opblander biomassen, inden den føres ind i et premix-system, hvor biomassen via en snegl findeles og opblandes med gylle, så der kommer en pumpbar biomasse videre til reaktorerne, siger projektleder Jan Thorup Hansen, Renew Energy. - Pumpbare biomasser som madaffald/industriaffald, glycerin samt gylle indføres i separate systemer til reaktorerne, siger han. - Vi har opbygget reaktorerne med et pumperum imellem de tre reaktorer således, at vedligeholdelse og servicering bliver let og overskuelig. Med en varmeveksler til hver enkel reaktor sikrer vi en optimal temperatur og optimal udrådning i reaktorerne, siger projektleder Jan Thorup Hansen slutteligt. Kilde: Nature Energy og Renew Energy. Tekst: Kris Vetter 27


ENGINEERED TO WORK

Se mulighederne. Optimer processen

CC-Mix

PreMix

ENGINEERED TO WORK

HØJERE YDELSE PÅOPTIMAL DIT BIOGASANLÆG NÅR DET GÆLDER UDNYTTELSE AF DIT BIOGASANLÆG af dit biogasanlæg kræver det rigtige udstyr.

Den mest økonomiske og effektive drift af dit biogasanlæg kræver det rigtige udstyr.

Rotationspumper Den økonomiske løsning til mange forskellige pumpeopgave

CC-pumper Robuste excentersnekkepumper hvor Quickservice RotaCut® Macerator er vigtigt Rotationspumper Den økonomiske løsning til mange forskellige pumpeopgaver RotaCut® Macerator Sikrer homogen og flydende væske og optimerer processen DisRuptor - mekanisk disintegration Øget gasudbytte, lavt energiforbrug og hurtig procesoptimering BioCrack® - elektrokinetisk disintegration Højere gasudbytte, lavere energiforbrug og lavere driftsomkostninger

Tilførsel af væskedel (gylle/recirkulat)

•S

BioCrack® – elektrokinetisk disintegration Højere gasudbytte, lavere energiforbrug og lavere driftsomko

• QuickMix og Energy Jet indfødningsystemer •Op til 8% mere biogas og op til 40% mindre energiforbrug på Tilførsel til reaktor * Resultater fra EUAGRO BIOGaf ASbiomasse/ forskningsprojekt Tilførsel organisk materiale

Kontakt: VogelsangA/S • Tel.: +45 97 37 27 77 info@vogelsang-as.dk •

PreMix og CC-Mix indfødningsystemer Op til 8% mere biogas og op til 40% mindre energiforbrug på dine røreværker* *Resultater fra EU-AGRO BIOGAS forskningsprojekt

Kontakt: Vogelsang A/S . Tel.: +45 9737 2777 info@vogelsang-as.dk

Industry

Waste water

Biogas

Transportation Railway

Agriculture


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.