__MAIN_TEXT__

Page 1

w w w . b i o e n e r g i . d k

MAGASINET Nr. 2 - Marts 2017 - 11. årgang

■ Biogasproducenterne lever op til de politiske krav side 3-5 ■ Leverandører til biogasbranchen oplever fremgang side 8-11 ■ Skive Kommune vil være førende på vedvarende energi side 14-15 ■ Kildesorteret organisk husholdningsaffald skal i biogasanlæg side 18-20


Nr. 2 - Marts 2017 11. årgang - ISSN 1902-7907

Forsidefoto Holsted Biogas (Nature Energy) ved Esbjerg er bare et eksempel på de mange nye biogasanlæg der har set dagens lys de sidste 3 år. Her ses de flotte lastbiler som kører i området og afhenter gylle hos landmændene.

Udgiver og grafisk produktion Vmarketing Ådalen 7C · 6600 Vejen Tlf. +45 73 84 85 45 kv@vmarketing.dk www.bioenergi.dk

Bladudvalg John Pedersen, næstformand i Foreningen for Danske Biogasanlæg. Bruno Sander, Sekretariatsleder i Brancheforeningen for biogas. Kris Vetter, ansvarshavende redaktør.

Abonnement Bioenergimagasinet udkommer 5 gange årligt og bestilles hos udgiver. Pris 360.-/år. + moms.

Tryk og distribution PR Offset

Annoncer Mailes til udgiver. Se januar-nummeret:

www.bioenergi.dk - følg os på facebook

Vi har siden energiforliget oplevet den kraftigste udvikling og udbygning på biogasområdet nogensinde. Den danske biogasproduktion er fordoblet på under en håndfuld år. En udvikling der matcher udviklingen det foregående kvarte århundrede. Den udbygning er selvfølgelig båret af, at politikerne på Christiansborg har set biogas som et columbusæg i forhold til at løse nogle af de store samfundsudfordringer vi står overfor. Det gælder i forhold til at omstille energisektoren og gøre den mindre fossilafhængig, til at sikre en bæredygtig fødevareproduktion med mindst mulig påvirkning af klima og miljø, til at realisere målet om cirkulær økonomi, hvor restprodukter og spild nyttiggøres til energi og næringsstoffer og kulstof recirkuleres til markerne. Det gælder også som redskab til at sikre et sammenhængende og stabilt energisystem, hvor biogas kan supplere el – både i forhold til at stabilisere energisystemet og i forhold til at levere der, hvor el ikke rækker – for eksempel i den tunge transport og i industrien.

Men den er også båret af, at biogasbranchen havde gjort et solidt hjemmearbejde i forhold til at dokumentere og underbygge, hvad der skulle til for at sætte gang i udbygningen. Og det kommer alle i branchen til gavn. Både de, der allerede har et biogasanlæg og ønsker at udvikle og udbygge det og dem, der arbejder med planer om at etablere biogasanlæg. Men jo i høj grad også alle de virksomheder, som er blomstret frem i tilknytning til biogasanlæggene de sidste 30 år. Det gælder biogasanlægsleverandører, rådgivere og underleverandører af alt fra tanke, rør, pumper, overvågning og styring til forbehandlingsanlæg, tankvogne og biomasse. Vi har en meget stor fælles interesse i at dokumentere og formidle biogassens bidrag til løsning af de store samfundsudfordringer og videreudvikle og effektivisere logistik, produktion og afsætning af biogas m.v. Både fordi det giver mulighed for skabelse af nye arbejdspladser og fordi det er nødvendigt for at sikre, vi også i fremtiden har politisk opbakning til rammevilkår, som kan understøtte

bioenergiMAGASINET ...med 10 år på bagen! Du er kun et klik væk fra nyheder:

bioenergi.dk

biogasdk.dk biogasdk.dk

gas2move.dk

2

Af vicedirektør Henrik V. Laursen, Bigadan og medlem af bestyrelsen i Brancheforeningen for Biogas bioenergi magasinet - marts 2017

kommentaren

Sammenhold gør stærkere

biogasbranchens fortsatte udvikling, effektivisering og bidrag til omstilling af samfundet. I forhold til andre brancher – såvel i energisektoren, affaldssektoren, landbruget som i håndværk og industri – har vi hidtil formået at opnå meget store resultater på trods af, at vi har haft meget beskedne ressourcer. Det bliver ikke ved med at række. Det er baggrunden for, at vi gennem det sidste år har arbejdet med at etablere en ny samlet og slagkraftig fælles base for alle aktører med direkte og indirekte tilknytning til biogassen. Grundlaget er en forventet sammenlægning af: Brancheforeningen for Biogas og Foreningen for Danske Biogasanlæg. Men vi håber også, at vi med en ny samlet forening kan skabe en fælles styrket platform, som kan tiltrække yderligere aktører. For vi må ikke være i tvivl om, at vi ikke kan læne os tilbage og hvile på laurbærrene. Der skal arbejdes hårdt for at sikre fortsat gode rammevilkår og for at skabe udvikling og innovation, så vi kan blive endnu mere effektive. Både i forhold til produktionsomkostningerne og i forhold til løsning af samfundets store udfordringer. En ny samlende forening skal også arbejde hårdt for at bistå medlemmerne i at realisere store muligheder for eksport af dansk biogasteknologi da resten af verden er ved at få øjnene op for den danske biogasmodel baseret på husdyrgødning og restprodukter fra husholdninger, landbrug og industri. Jeg skal derfor opfordre alle til at støtte op om den nye samlede forening for alle aktører på biogasområdet.


Biogasproducenter lever op til politikernes krav Formanden for Foreningen for Danske Biogasanlæg kunne i sin beretning fortælle om en flot udbygning og produktionsudvidelse i biogassektoren Vi bringer her et uddrag af formand for foreningen Aksel Buchholts beretning: Der er tale om en massiv og flot udbygning og udvikling lige nu. Siden Energiforliget i 2012 har det resulteret i produktionsfremgang ikke set lignende i biogasbranchens historie. Reelt set er der tale om en fordobling af biogasproduktionen siden EU godkendelsen i 2014. Tankevækkende at det vi har været 25-30 år om at opnå er sket på under tre år. - Så vi leverer det, som et meget stort flertal i Folketinget bestilte for 5 år siden, sagde en tilfreds formand.

Vi må ikke hvile på laurbærrene Men lige nu skal vi på alle anlæg huske at bruge de ak-

tuelle gode vilkår til at ruste os til fremtiden. Få foretaget de investeringer som gør, at vi også står stærkt i fremtiden og ikke mindst få optimeret driften, så omkostningerne kommer ned.

Biogassen løser samfundsmæssige udfordringer Prisen for både vindmøllestrøm og solcellestrøm bliver lavere og lavere. Her kan biogassen natur-

“Biogasbranchen skal tale med én stemme i forhold til politikerne og det øvrige samfund„ sagde Aksel Buchholt Nye råvaretyper fordrer nye indtag, det skal der også investeres i. Ligesom vi skal have ryddet noget af vores gæld af vejen.

Den politiske dagsorden er ændret Fra at politikerne ved indgåelsen af Energiforliget var enige om en ”grøn” dagsorden er fokus nu på omkostningerne ved en sådan omstilling.

ligvis ikke følge med, men biogassen kan noget helt andet. Biogas kan løse samfundets store udfordringer på en hel række områder: - Levere energi, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser - Skabe forsyningssikkerhed og skabe lagerbar og fleksibel VE

bioenergi magasinet - marts 2017

- Supplere med VE på områder, hvor el ikke rækker. For eksempel i den tunge transport og tung proces i industrien - Tage hånd om og sikre genanvendelse af samfundets restprodukter og omdanne dem til energi og effektiv og miljøvenlig gødning. Og dermed sikre fødevareforsyningen på lang sigt - Trække energi ud af biomassen og samtidig levere noget kulstof tilbage til jorden, og dermed bibeholde og forbedre jordens dyrkningsegenskaber - Træde til med løsninger i forhold til EU's krav om at reducere udslippet af drivhusgasser fra det ikke-kvotebelagte område ved at opsamle metan fra husdyrgødningen, og bruge den til at erstatte fossile brændstoffer i bilerne 3


- Tilbyde løsninger i forhold til landbrugets fosforudfordring ved at omfordele og efter behov separere en del af den afgassede biomasse. - Vi kan slå flere fluer med ét smæk, hvorfor biogas er oplagt som vedvarende energikilde, sagde formanden med et smil. Formanden manede til at stå sammen. Kun ved at stå sammen som branche kan vi varetage vores fælles interesser, hvorfor der fortsat skal arbejdes for en sammenlægning af Brancheforeningen for Biogas og Foreningen for Danske Biogasanlæg ifølge formanden. Vi skal huske, at det er en styrke, at vi har så mange forskellige aktører, som er interesseret i biogas, og som ser biogas som en del af deres fremtidige forretningsgrundlag.

Landbrugets nye produktionsvilkår kan få følger for biogasproduktionen Kort før jul 2015 vedtog blå blok i Folketinget en Fødevare- og Landbrugspakke, som ændrer på miljøreguleringen i landbruget og skaber rammer for en fortsat effektiv og lønsom landbrugsproduktion. Det er jo grundlaget for biogassen. Her har Foreningen for Danske Biogasanlæg været i tæt dialog med ministerier og politikere for at sikre, at husdyrgødning, der går gennem et biogasanlæg som minimum ligestilles med øvrig husdyrgødning. Både når det drejer sig om at udbringe 170 kg kvælstof fra alle husdyrarter, og i forhold til den nye fosforregulering. Resultatet i form af lovforslaget, der er på vej gennem Folketinget, og de forelø-

Dansk Fagcenter for

Biogas - vi understøtter biogasudviklingen

Bliv medlem... - og få følgende medlemsfordele: • Kursus og seminardeltagelse til favorabel medlemspris. • Adgang til faglige netværk med fokus på optimering af biogasproduktion i Danmark. • Mulighed for trække på faglig viden i fagcenteret og lave erfaringsudveksling. • Mulighed for matchmaking. • Direkte invitationer til arrangementer afholdt af Dansk Fagcenter for Biogas. • Mulighed for at markedsføre jeres ydelser i fagcenterets nyhedsmail.

- se priser og yderligere information på www.dffb.dk Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding T 25 76 71 78 M jl@dffb.dk H www.dffb.dk

4

Formand for Foreningen for Danske Biogasanlæg Aksel Buchholt opfordrede forsamlingen til at bakke op om arbejdet med at skabe en ny samlende forening sammen med Brancheforeningen for Biogas bige ridser til udmøntning i bekendtgørelserne, kan foreningen langt hen ad vejen være tilfredse med. De nye fosforkrav giver udfordringer for landmænd. Men vi kan som biogasanlæg hjælpe med at afbøde dem. Både for de slagtesvineproducenter, som får svært ved at nå op på 170 kg N pr. ha, og for de undtagelsesbrug i kvægsektoren, som rammer fosforloftet, før de rammer 230 kg N.

bioenergi magasinet - marts 2017

Mange indsatsområder Hvis bare man kunne få svinegyllen ud af stalden inden den er en uge gammel, kunne vi reducere metantabet med 70 procent til gavn for både landbrugets klimaudfordring og økonomien i biogasanlæggene. Et indsatsområde i samarbejde med landbruget men også hos producenten af staldinventar og udstyr. Kildesorteret organisk dagrenovation er et andet område, hvor foreningen gennem mange år har kæmpet for en løsning, således biogas-


fællesanlæg kan modtage kildesorteret organisk dagrenovation, hvis den afgassede biomasse skal udbringes på arealer til kvægfoder. I oktober 2016 lykkedes det gennem en tæt dialog, og via et konkret projekt med kildesortering forbehandling og afgasning, at få Mejeriudvalget til at nå frem til, at forbehandlet KOD er ukritisk at bruge i biogasanlæg. Det er en fordel for både samfundet og biogasanlæggene at vi nu kan få denne ressource anvendt til biogasproduktion! Også omkring tilslutning til gasnettet er der sket en opblødning. Der er nu politisk opbakning til en ny administrativ praksis for tilslutning til gasnettet, hvor det ikke længere er den enkelte biogasproducent, som hænger på omkostningen til at omstille og fremtidssikre gasnettet.

I foråret 2016 besluttede regeringen, at Danmark skal fremme anvendelsen af avancerede biobrændstoffer i transportsektoren. EU kræver en halv procent, men regeringen besluttede at øge det til 0,9 procent Målet på 0,9 procent er for avancerede biobrændstoffer generelt, og gælder dermed også for biogas. Hermed er der skabt en åbning for, at vi biogasanlæg kan være en del af løsningen i forhold til EU’s kommende krav om reduktion af drivhusgasudslippet fra de ikke kvotebelagte områder: landbrug, transport og husholdninger.

Biogas er blevet hængt ud i pressen Især påståede voldsomme metantab fra biogasanlæg har været i mediernes søgelys. Tankevækkende da det jo er i alles interesse at mindske metantabet.

Ikke bare fordi det mindsker biogassens effekt som klimavirkemiddel, men fordi mistet metan er et økonomisk tab. En tæt dialog med Energistyrelsen og ministeren på området har dog betydet at vi har kunnet holde fast i, at vi tager udfordringen alvorligt. Og nå så mere end 90 procent af medlemmerne i foreningen har bakket op om det frivillige måleprogram, vi har sat i søen, er det en tilfreds formand i ser. Nu har vi et fælles ansvar for at vise, at vi via egenkontrolprogrammerne kan minimere tabene og leve op til den målsætning, vi har opstillet om, at tabet fra biogasanlæg og opgraderingsanlæg skal under 1 procent i 2020.

den interne erfaringsudveksling og kompetenceopbygning i branchen. Dels gennem driftsledermøder og formandsmøder. Dels via kurser i regi af Dansk Fagcenter for Biogas. Det er vigtigt, at vi alle bakker op om Fagcentret, og får skabt en bæredygtig platform til erfaringsudveksling og kompetenceopbygning. Både blandt driftsfolk og blandt ejerrepræsentanter.

Vi skal udveksle erfaringer og sikre kompetenceopbygning

Kilde: Aksel Buchholt. Tekst og foto: Kris Vetter.

Vi skal kæmpe for at bevare de gode rammevilkår, vi har fået og som har været nødvendige for, at vi har kunnet levere det kæmpe produktionsryk, biogasbranchen har skabt. Vi skal også holde fokus på de politiske, faglige og driftsmæssige udfordringer.

Vi har også haft fokus på

Dansk-tysk konference om bioenergi Tirsdag den 4. april 2017 i Pakhuset i Kolding

Hør om innovative biomasse- og biogasløsninger fra Tyskland og Danmark, mød potentielle samarbejdspartnere, udvid dit netværk og hør spændende oplæg om bioenergimarkedet i Danmark og Tyskland. Deltagelse er gratis. Læs mere og tilmeld dig på: www.handelskammer.dk/bioenergy

Arrangører:

Annonce bioenergy 2017.indd 1

16-01-2017 12:08:55

bioenergi magasinet - marts 2017

5


r

ed

tabæg.

ælles

Nm³

. kr.

. kr.

. kr.

. kr.

. kr.

. kr. . kr.

Kul er på tilbagegang og andre biomasser er på vej i de danske kraftvarmeværker. Det var hovedbudskabet Ved en konference om bæredygtig energi/biomasse 30. januar i København

Stabile rammer for biomasseinvesteringer ønskes Ved en konference om bæredygtig energi/biomasse 30. januar var de Konservative og Socialdemokratiet enige om, at vi skal have stabile investeringsrammer for biomasse i Danmark Hjørring

MR-station Hjørring

HMN - 50 bar naturgasledning

Der bliver brændt mindre kul og mere rest- og udtynBiogasledning Hæstrup dingstræ af på de danske kraftvarmeværker. Sådan lød det på Christiansborg mandag eftermiddagLBT-Agro hvor bæredygtig biomasseOpgraderingsanlæg var til debat.

Den bæredygtige biomasse vil i 2020 ståIlbro for 28 procent af reduceringen af Danmarks CO2-udledning. Udviklingen var temaet på en konference arrangeret af Dansk Fjernvarme og Dansk Energi.

Hæstrup Mølleby

En udvikling der ifølge branFra politisk side var der chen er drevet og afhængig anerkendelse af biomassens Rønnovgård Biogas af de politiske rammer. Selv betydning Harken for danskernes Opgraderingsanlæg Oversigt Hjørring –projektet en lille forskydning for forsyning af stabil kraftvarme og behovet for stabile eksempel i form af en biorammer. masseafgift – vil medføre,

menæg ar ap om-

BIOENERGI

en-

g ere ing

ed

nveette

• • • •

Nøglefærdige biogasanlæg inkl. myndighedsbehandling 30.000 til +300.000 ton biomasse pr. år Økologisk eller Konventionel Biogas til Kraft/Varmeværk eller Naturgasnet

Kontakt Lundsby Bioenergi A/S Kontakt Lundsby Biogas A/S Tlf.: 9649 4300 eller 316 316 99· Mail: info@lundsby.dk

N v. mose.

www.lundsbybiogas.dk · Mail: info@lundsbybiogas.dk

6

at flere skibe igen vil losse ladninger af kul af i de danske havne. - Biomasse er 3-4 gange så dyrt i brændselsindkøb som kul, så der er brug for rammer, der beskytter investeringerne og støtter op om at bruge grønne brændsler. Pas på med at rykke på det, sagde Jane Egebjerg Andersen, forsyningsdirektør i HOFOR. Også fra Dansk Energi og Dansk Fjernvarmes direktører, Lars Aagaard og Kim Mortensen, lød der på konferencen en opfordring til at skabe ro om branchens investeringer i bæredygtig biomasse. - Jeg anerkender fuldt ud, at der er behov for investortillid også på dette felt, og at vi har et politisk ansvar for at leve op til det. Det, der er vigtigt, er, hvordan vi får lavet en omstilling, hvor biomassen erstatter kul, men heller ikke bruges for meget, sagde Mette Abildgaard, gruppeformand og energiordfører (K). Jens Joel (S) var enig og lagde desuden vægt på, at spørgsmålet om energiafgifter er en balance. Afgifter på biomasse kan ikke diskuteres isoleret, men afhænger af afgifterne på andre ting, lød det fra den socialdemokratiske energiordfører. - Jeg tror, det er vigtigt, at vi politikere påtager os en

bioenergi magasinet - marts 2017

styringsrolle. Man kan håbe, at vindmøller og solceller snart kommer i en situation, hvor de kan leve med mindre støtte, og at man så kan bruge nogle af de penge til at afbøde mindre afgiftsindtægter andre steder, sagde han og fortsatte: - Biomasse kan sagtens kritiseres for alt muligt, men kan altså levere en stabil kraftvarmeforsyning i de store byer.

Mængden af biomasse i verden vokser By for by har bæredygtig biomasse, der kan være både rest- og udtyndingstræ eller hurtigt voksende afgrøder som pil eller poppel dyrket til formålet, skubbet olie, kul og naturgas ud af værkerne. Og der er plads til at anvende meget mere biomasse til energi uden at skade naturen, fastslog Claus Felby, professor i skov, natur og biomasse på Københavns Universitet. - Mængden af biomasse i verden vokser i øjeblikket. Faktisk er land- og skovbrugets biomasse det største redskab, vi har til at ændre på atmosfærens indhold af drivhusgasser. Samtidig kan det bidrage betydeligt til vores energisystem, sagde Claus Felby og opfordrede til at tænke langsigtet. Kilde: Michael Bilde Hinrichsen, biomasse og fjernvarme. Tekst: Kris Vetter.


Roer gi’r den gas!

ROER Vil du have øget biogasproduktion og give din gasproduktion et boost, så er roer det oplagte valg...

Tørstofproduktion af afgrøder (tons / (tons ha) Tørstofproduktion afforskellige forskellige afgrøder / ha) 35,0

Tørstofproduktion af forskellige afgrøder (tons / ha) 35,0 30,0

28,9 t

30,0 25,0

35,0

23,3 t

Slætgræs

28,9 t

Majs helsæd

25,0 20,0 30,0 20,0 25,0

23,3 t 14,7 t

5,0

15,0

5,0

5

10,0 0,0 5,0 5

Pil 10,5 t

15,0 t

Energiafgrøder

15,0 t

14,7 t

KWs sCandinavia a/s tlf. 86 62 96 36 10,5 t lars.andersen@kws.com www.kws.dk Energiafgrøder

11.01.2012

11.01.2012

Elo West Larsen

Elo West Larsen

Energiafgrøder Elo West Larsen

Slætgræs

Majs Kornhelsæd (rug)

15,0 t

16,8 t

10,0 16,8 0,0 t

Energiroer+top

23,3 t

14,7 t

10,0

20,0

11.01.2012

28,9 t

15,0

15,0

0,0

Energiroer 16,8 t

10,5 t

helsæd

Energiroer

Slætgræs

Energiroer+top

Majs helsæd

Kornhelsæd (rug)

Energiroer

Pil

Energiroer+top Kornhelsæd (rug) Pil

seeding the future since 1866


Når det regner på præsten, drypper det på degnen I sin beretning på generalforsamlingen i Brancheforeningen for Biogas kunne formand Aksel Buchholt glæde sig over, at den ekspansive produktionsudvikling på biogasanlæggene har haft betydende positiv afsmitning på såvel rådgivende konsulent virksomheder såvel som andre leverandører til biogasbranchen. Vi bringer her et uddrag af beretningen. - Den rivende udvikling vi er inde i med hensyn til produktion af biogas er aldrig set før. - Det vi var 25-30 år om at nå, har vi fordoblet på under

tre år (siden EU-godkendelsen 2014) af Energiforligt fra 2012), sagde Aksel Buchholt i sin beretning den 7. marts i Brancheforeningen for Biogas.

Gode rammevilkår skal bruges til fremtidige investeringer De forbedrede rammevilkår har både givet økonomisk råderum på eksisterende biogasanlæg til at renovere og udvidet og det har gjort det muligt at realisere mange af de projekter til etablering af nye biogasanlæg, som havde været under planlægning i årevis.

Det har også en positiv effekt på I mange virksomheder, som er i biogasbranchen. Enten biogasanlægsleverandører, rådgivere eller underleverandører af alt fra tanke, rør, pumper, overvågning og styring til forbehandlingsanlæg og tankvogne. Eller som biomasseleverandører. Der er gode tider nu, men også her skal der tænkes i fremtidssikring, udvikling og nye markeder. Det er vigtigt, at de enkelte biogasanlæg husker at bruge de aktuelle gode vilkår til at ruste sig til fremtiden.

Få foretaget de investeringer som gør, at vi også står stærkt i fremtiden. Få optimeret driften, så omkostningerne kommer ned og få gearet os til det råvareindtag, som er relevant fremover. Og vi skal få ryddet noget af vores gæld af vejen. Så vi er gearet til nye tider.

De to foreninger skal stå sammen Ved indgåelsen af energiforliget i 2012 var der politisk enighed om, at vi som samfund skal i en grøn og mindre fossil afhængig retning. Det gjorde - sammen med

Fra 50.000 til 250.000 ton biomasse på Nature Energy Vaarst EnviDan har renoveret og udbygget Nature Energy Vaarst fra 50.000 t/år til 250.000 ton/år. Nye biomassehaller, ny lugtbehandling og tre nye reaktortanke samt et gasopgraderingsanlæg 5-dobler kapaciten. Byggeriet er tilpasset den meget begrænsede plads i den tidligere grusgrav, og det har været en udfordring for designet. Nature Energy står selv for byggeriet, men har valgt EnviDan som bygherrerådgiver på projektet, med ansvar for design, projektering, entrepriseudbud, leverandørudvælgelse, samt aflevering og indkøring . Kontakt Carl Stephansen hos EnviDan på 50 50 22 07, hvis du vil vide mere om projektet, eller selv går med planer om en udvidelse.

www.envidan.dk

8

bioenergi magasinet - marts 2017


Brancheforeningen for Biogas medlemmer har haft stor glæde af den store udbygning og produktionsudvidelse som biogasproducenterne har gennemgået de senere år det grundige og seriøse forarbejde vi havde lavet i tæt dialog mellem Brancheforeningen og Foreningen for Danske Biogasanlæg – at vi fik et rigtig godt energiforlig. Set med biogasøjne. Nu er den politiske dagsorden ændret. Der er kommet stor fokus på omkostningerne ved den grønne omstilling. PSO'en er afskaffet, men det betyder også, at der nu mangles indtægter! - Her bliver der kamp om midlerne hvert eneste år på finansloven. Her er det vigtigt, at vi fra biogasside

kan stå sammen og klart formulere vores tilbud til samfundet. Og vores behov, sagde formanden. Rigtig mange ved godt, at biogas kan bidrage med løsninger, og at vi netop leverer løsninger på mange af de store samfundsudfordringer på samme tid. Vi slår flere fluer med ét smæk. Men det er noget, vi skal være i stand til at gøre vedholdende, og med nye budskaber og nye vinkler. Og vi skal være i stand til at sætte tal på perspektiver og konsekvenser af forskellige tiltag.

Derfor bør vi opruste på indsatserne i sekretariatet med det formål at skabe en større, stærkere og mere slagkraftig forening for alle på biogasområdet. Vi skal have fokus på de fælles udfordringer alle i biogasbranchen har! Det er en styrke, at vi har så mange forskellige aktører, som er interesseret i biogas, og som ser biogas som en del af deres fremtidige forretningsgrundlag. Og som et redskab til at løse egne eller samfundets udfordringer. Analyser og konsekvensberegninger af forskellige

politiske forslag. Og udarbejdelse af egne analyser, som vi kan bruge i det politiske arbejde er et vigtigt arbejdsområde. Men kommunikation såvel udadtil til det omgivende samfund om biogassens løsninger, som information til medlemmerne om aktuelle og kommende muligheder, udfordringer og aktiviteter er også vigtigt, så vi kan få det gode budskab ud.

Mange udfordringer endnu Kort før jul 2015 vedtog blå blok i Folketinget en Fødevare- og Landbrugspakke,

- en del af

- en del af

NIRAS er en international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter inden for blandt andet byggeri og infrastruktur, forsyning, miljø og natur, klima og energi samt planlægning og udviklingsbistand.

NIRAS OG AAEN

GÅR SAMMEN OG STYRKER BÆREDYGTIG FJERNVARMEPROFIL NIRAS A/S

BioenergiMagasinet_190x130_Fjernvarme_02_2016_RVH_VIG.indd 1

bioenergi magasinet - marts 2017

www.niras.dk

12-02-2016 13:09:47

3 9


som ændrer på miljøreguleringen i landbruget og skaber rammer for en fortsat effektiv og lønsom landbrugsproduktion. Det er jo grundlaget for biogassen. Her har vi været i tæt dialog med ministerier og politikere for at sikre, at husdyrgødning, der går gennem et biogasanlæg som minimum ligestilles med øvrig husdyrgødning. Resultatet i form af lovforslaget, der nu er vedtaget i Folketinget, og de foreløbige ridser til udmøntning i bekendtgørelserne, kan vi langt hen ad vejen være tilfredse med. Det er klart, at de nye fosforkrav giver udfordringer for landmænd. Men vi kan som biogasanlæg hjælpe med at afbøde dem. Både for de slagtesvineproducenter, som får svært ved at nå op på 170 kg N pr. ha, og for de undtagelsesbrug i kvægsektoren, som

rammer fosforloftet, før de rammer 230 kg N.

svinegyllen ud af stalden inden den er en uge gammel, kunne vi reducere metanta-

“Uden de forbedrede rammevilkår for biogasproduktionen, havde vi ikke set den massive produktionsudvidelse, så nu skal vi stå sammen for at sikre de gode rammevilkård

sagde Aksel Buchholt i sin beretning på årets generalforsamling i Brancheforeningen for Biogas

Et andet område, der er brugt en del ressourcer på, er i forhold til at dokumentere afgasningens betydning som klimavirkemiddel i landbruget. Aarhus Universitet har dokumenteret, at vi med dagens staldteknik og management kan reducere metantabet fra kvæggylle med 41 procent og med 25 procent fra svinegylle. Men hvis bare vi kunne få

bet med 70 procent til gavn for både landbrugets klimaudfordring og økonomien i biogasanlæggene. Det er noget viden vi skal have ind under huden hos landmanden, hans rådgiver og hans leverandør af staldudstyr. Vi har gennem en årrække haft en tæt dialog med mejeribruget om deres blokering for, at biogasfællesanlæg

kan modtage kildesorteret organisk dagrenovation, hvis den afgassede biomasse skal udbringes på arealer til kvægfoder. Her lykkedes det i oktober – gennem en tæt dialog, og via et konkret projekt med kildesortering, forbehandling og afgasning – at få Mejeriudvalget til at nå frem til, at forbehandlet KOD er ukritisk at bruge i biogasanlæg. Nu kan vi biogasanlæg byde os til overfor de mange kommuner, som i forlængelse af ressource-strategien fra 2013 har igangsat kildesortering. Og vi kan undgå, at denne ressource ryger i renseanlæggenes frem for i vores anlæg. Vi presser nu på for, at Miljøstyrelsen får fastsat renhedskriterier for fysiske urenheder. Det er vores klare forventning, at det kommer i løbet af foråret i den proces Miljø-

Medlemmerne af Brancheforeningen for Biogas ønsker at styrke sekretariatet i den kommende sammenlagte forening, således flere og vigtige opgaver kan løses. 10

bioenergi magasinet - marts 2017


styrelsen er i gang med, med at tilpasse husdyrgødningsbekendtgørelsen og affaldtil-jord-bekendtgørelsen til den nye miljøregulering. Efter tre års arbejde og dialog lykkedes det endelig at få politisk opbakning til en ny administrativ praksis for tilslutning til gasnettet. Nu er det ikke er den enkelte biogasproducent, som hænger på omkostningen til at omstille og fremtidssikre gasnettet. Det er en vigtig opgave for gasnettet at sikre adgang for biogassen. På trods af, at vores udgangspunkt har været, at vi har været pålagt nogle omkostninger, som ikke var rimelige, når vi sammenligner med elsiden, så er resultatet blevet, at der sker en lille modregning i støtten. Men det bliver ikke før 1. januar 2023. Det vil sige langt på den anden side af det kommende energiforlig. I foråret besluttede regeringen, at Danmark skal fremme anvendelsen af avancerede biobrændstoffer i transportsektoren. EU kræver en halv procent, men regeringen besluttede at øge det til 0,9 procent Hvis ikke det var noget, der kan komme os til gavn, var der nok nogen, der ville kalde det over-implementering. Men nu lever vi med det. Og vi lever jo specielt med det, fordi det lykkedes at få regeringen til at vedtage, at målet på 0,9 procent er for avancerede biobrændstoffer generelt, og dermed også gælder for biogas. Hermed er der skabt en åbning for, at vi biogasanlæg kan være en del af løsningen i forhold til EU’s kommende krav om reduktion af drivhusgasudslippet fra de ikke kvotebelagte områder: landbrug, transport og husholdninger. Og vi kan

bidrage i alle tre sektorer. Jeg kunne nævne en lang række andre ting, der har været arbejdet med, herunder den kommende EUregulering af gødningsstoffer, tilpasninger af biproduktforordningen, næringsstofforsyning til økologiske bedrifter, branchedeklarering for opgraderet biogas, der sælges via gasnettet, veterinære udfordringer, herunder afgrænsning mellem reglerne for animalske biprodukter og affald.

Ønsker du en erfaren leverandør til dit biogasanlæg?

Gasfakler

Fyldelegemer

Gaskølere

Bio-knusere

Gaslagre

Gasblæsere

Dosering og fødesystem/lager

Separering af organisk affald

Næste energiforlig på trapperne Vi er også i arbejdstøjet i forhold til de kommende politiske forhandlinger om det næste energiforlig, som jo starter op sidst på året. Her spiller biogas en vigtig rolle, da vi kan tilbyde lagerbar energi i form af biogas. Og alle de andre fordele biogassen giver. Brancheforeningen har sammen med Foreningen for Danske Biogasanlæg sammen med Energi-styrelsen og en række virksomheder igangsat et projekt til værdisætning af de såkaldte eksternaliteter ved biogas samt en opdatering af biogassens samlede samfundsøkonomiske værdi. Det er et vigtigt arbejde, som vi kommer til at trække hårdt på i den fremtidige interessevaretagelse. Vi har vist vi kan i forhold til politikernes ønske om en kraftig biogasudbygning! - Nu handler det om at stå fast og kæmpe for at bevare de gode rammevilkår, vi har fået og som har været nødvendige for, at vi har kunnet levere det kæmpe ryk frem, vi har leveret, sagde formanden. Kilde: Aksel Buchholt. Tekst: Kris Vetter.

Vi projekterer, producerer og forhandler high-end udstyr til biogasanlæg i hele verden... LSH-BIOTECH er en vidensbaseret virksomhed med speciale i projektering og udvikling af specialudstyr til biogasindustrien.

Med mere end 20 års erfaring i biogasbranchen, får du en stabil og sikker leverandør

bioenergi magasinet - marts 2017

LSH-BIOTECH APS Ålunden 36 DK-8500 Grenaa Tel. +45 2960 3008 lsh@lsh-biotech.dk

11


15 plejebiler skal køre på biogas Kommunens 15 nye plejebiler er allerede på gaden og de kører alle på CO2-neutral biogas, produceret bæredygtigt på gylle og affald. - Med valget af gasbiler kan der tages hensyn til både økonomi, klima og plejeopgaverne på én gang, lyder det fra Christian Bro, udvalgsformand i Fredericia Kommune

Ønsker CO2-neutralitet i 2030 Fredericia Kommune vil være CO2-neutral i 2030. Derfor har man siden 2010 arbejdet målrettet på at gøre den kommunale transport grønnere. Allerede i 2013 var kommunen den første herhjemme til at hælde gas på bybusserne i stor stil, og nu er turen altså kommet til de kommunale plejebiler.

Fra 20. februar kom 15 nye VW Up på gaden og formand for Miljø & Teknik i Fredericia Kommune, Christian Bro, har set frem til at få rullet den nye flåde ud men understreger, at det ikke var frontløbertitlen, der lokkede igen. - Vi er da glade for igen at være de første med en større gasflåde, men det har ikke været et mål i sig selv. Vores vigtigste opgave er at skabe de bedste løsninger for borgerne, så når vi træffer en beslutning om grøn transport i mit udvalg, skal den strategi være i balance med både miljø, økonomi og hensynet til borgere og medarbejdere. Og det princip har vi også arbejdet efter her. Gik vi efter ren økonomi, er benzinbiler billigst, men belaster mest. Elbiler er

Foto: www.lemvigbiogas.com

BIOGAS GIVER GRØN ENERGI

dyrest, og samtidig ville vi pga. opladningstider være nødt til at indrette ruterne efter bilerne, ikke borgerne. Med gasbilerne skal vi ikke tænke i afstande, og vi sparer både CO2 og penge og sikrer gode forhold for både brugerne og borgerne. Derfor er gas den bedste løsning, fastslår formanden for Miljø & Teknik.

Nature Energy leverer biogassen Hos energiselskabet Nature Energy, der leverer biogassen til bilerne, bifalder man Fredericias udbygning af gas til transport, og adm. direktør i Nature Energy, Ole Hvelplund, mener, at kommunens tilgang bør tjene som eksempel for mange andre kommuner. - Fredericia Kommune valgte gas for 5 år siden, og det står klart, at det var et rigtig godt valg. Elbilerne er stadigvæk for dårlige på praktikken, gassen er kun blevet billigere, og der kommer mere og mere af den grønne biogas i nettet. Det er helt nødvendigt at tænke gassen ind i den grønne omstilling af transportsektoren, og

tænke i samlede løsninger. Når kommunerne tager de store skridt og sikrer tankanlæg og et stabilt flow, får vi også de små personbiler med, så vi kan få løftet både biler, busser og lastbiler væk fra diesel og benzin, siger Ole Hvelplund.

Praktikken er på plads Valget af gasbiler er del af Fredericia Kommunes bæredygtighedsstrategi, der også omfatter bl.a. el-cykler og -biler, en ny supercykelsti og klimarenovering af kommunens daginstitutioner. De nye grønne gasbiler er taget i brug med det samme, fordi de alle kan tankes på Nature Energys eksisterende gastankanlæg på Venusvej, der i dag betjener busser og renovationsbiler samt private biler på gas. Nature Energy producerer biogassen til bilerne på anlæg både i Jylland og på Fyn. Her bliver gylle og organisk affald fra industrien omdannet til bæredygtig gas, og på sigt vil også lokalt husholdningsaffald kunne anvendes i anlæggene. Tekst: Kris Vetter. Foto: Nature Energy.

Planenergi tilbyder kvalificeret rådgivning i alle faser af planlægning og etablering af et biogasanlæg: • Forstudier og analyse af potentiale • Biogasplan • Organisering af aktører i et lokalområde • Ansøgninger • VVM, lokalplan og andre plandokumenter • Udbudsmateriale • Tilsyn og assistance under indkøring

www.planenergi.dk Skørping · Aarhus · København

12

De nye gasbiler kan kendes på det grønne biogasmærke. Gassen er certificeret biogas og sikrer CO2-neutrale brændsler til Fredericias bytrafik

bioenergi magasinet - marts 2017


nce om bioenergi

Kolding

Dansk Gas Forening

Gastekniske Dage

2017

23.-24. maj på Hotel Legoland i Billund

Ha tilme r du til 2 s ldt dig dage pændend om g e a s s frem tid...? ens

16-01-2017 12:08:55

Kom til en spændende dag om bioenergi Det Dansk-Tysk Handelskammer inviterer interesserede ”bioenergientusiaster” til en spændende dag om bioenergi i Danmark og Tyskland Konferencen vil blive afholdt i samarbejde med Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) og DI Bioenergi. Målet med dagen er, at diskutere potentialet i bioenergisektoren for industrien samt at diskutere den nuværende udvikling af biomasse og biogas i begge lande: Der er også rig lejlighed til at networke i de indlagte pauser, så du kan udvide dit netværk og få inspiration og input fra ligesindede. Brug denne oplagte mulighed for at møde interessante virksomheder og vigtige

interessenter til gavn for din virksomhed og dit netværk.

Kom og hør om gassens rolle i den grønne fremtid Gastekniske Dage er en teknisk konference med ca. 50 indlæg og udstilling. Du kan høre om emner som grøn omstilling, biogas, gas til transport og fremtidens installationer. Og du kan bl.a. møde: • Lone Saaby, Sikkerhedsstyrelsen • Peter Birch Sørensen, Klimarådet • Frode Sørensen, tidl. minister

Deltagelse er gratis. Bemærk venligst, at konferencen vil være på engelsk. Se hele programmet på www.handelskammer. dk eller gå ind via www. bioenergi.dk Tilmelding senest den 28. marts 2017 (se tilmeldingsannoncen her i bladet eller på www.bioenergi.dk). Kilde: Dansk-Tysk Handelskammer. Tekst: Kris Vetter.

Udstilling med teknisk fokus Som udstiller på Gastekniske Dage får du god mulighed for at komme i kontakt med teknikere og beslutningstagere i gasbranchen. På www.gasenergi.dk kan du tilmelde dig og få mere information om konferencen og udstillingen. Gastekniske Dage er arrangeret af • Dansk Gas Forening og Brancheforeningen for Biogas

bioenergi magasinet - marts 2017

13


Energisk energi-kommun Skive Kommune er tildelt 9 millioner kroner af Erhvervs- og Vækstministeriet til den videre udvikling af GreenLab Skive Erhvervsminister Brian Mikkelsen har udpeget Skive kommune som et af de første områder, hvor der igangsættes en målrettet erhvervsindsats.

Virksomhederne på skiveegnen har engageret sig og taget ejerskab, det giver et stærkt fundament for GreenLab Skive i forhold til den teknologiske viden og ressourcer, som er nødvendig for at kunne gennemføre projektet, siger direktør i Energifonden Skive, Steen Hintze.

- Regeringen ønsker at styrke den private vækst- og jobskabelse i hele Danmark. Nu sætter vi en målrettet indsats i gang i flere områder, hvor kombinationen af regionale styrkepositioner, lokal vindermentalitet og privat engagement skal skabe den selvbærende vækst og beskæftigelse, som områderne har brug for,

¬ Biogasproduktion og -opgradering ¬ Tankstationer og gas til transport ¬ Offentlige og private partnerskaber www.natureenergy.dk

14XXXXX_Biogas_ann_400x60mm.indd

1

bioenergi magasinet - marts 2017

siger erhvervsminister Brian Mikkelsen siger om udpegningen. Med tildelingen af de 9 millioner kroner engagerer regeringen sig i Skive kommunes projekt om at etablere erhvervsparken ”GreenLab Skive”. Erhvervsparken vil udvikle fremtidens energiteknologier i et test- og produktionsmiljø for virksomheder inden for fremstilling af f.eks. biogas, solenergi, vind og balancering af energisystemer.

Glæde i Skive - Vi er rigtig glade for, at vi


ne har fået tildelt de 9 millioner kroner. Det er i høj grad en anerkendelse fra ministeren af vores projekt, og det er medvirkende til, at vi kan udvikle GreenLab Skive og skabe fremtidens energiteknologier og balancerede energisystemer, siger Peder Christian Kirkegaard (V), borgmester i Skive kommune og fortsætter:

skel, at så mange af vores virksomheder på Skiveegnen har engageret sig og taget ejerskab i GreenLab Skive. De udgør et stærkt fundament i forhold til den teknologiske viden og ressourcer, som er nødvendig for at kunne gennemføre projektet, tilføjer direktør i Energifonden Skive, Steen Hintze.

- Jeg vil gerne rose regeringen for dens vilje til at skabe job og vækst i områder uden for de store vækstområder. - Det har gjort en stor for-

Indstillet af Region Midtjylland

Det er Vækstforum i Region Midtjylland, der har indstillet GreenLab Skive på baggrund af en konkret ansøgning fra Skive Kommune. Alle regioner i Danmark har haft muligheden for at indstille områder, hvor der har været behov og ønske om en særlig målrettet indsats.

Den målrettede erhvervsindsats er sat i gang for at styrke jobskabelsen og den private vækst i de udvalgte

Initiativet om målrettet erhvervsindsats er en del af aftalen om vækst og udvik-

kommuner, som udover Skive tæller Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner.

bioenergi magasinet - marts 2017

ling i hele Danmark fra den 9. februar 2016. I alt er der afsat 24 millioner kroner til målrettet erhvervsindsats frem mod 2019. Billedtekst: Her ses modelfoto af GreenLab i Skive, som skal udvikle fremtidens energiteknologier i et test- og produktionsmiljø for virksomheder inden for fremstilling af f.eks. biogas, solenergi, vind og balancering af energisystemer. Tekst: Kris Vetter.

03/02/16 15.24

15


Årets initiativpris til forkæmper for biogas Under aftenfesten ved generalforsamlingen i Foreningen for Danske Biogasanlæg overrakte foreningens formand Aksel Buchholt årets initiativpris til Kurt HjortGregersen Aksel Buchholt understregede i sin tale den store rolle Kurt har spillet for biogassen igennem årtier. Først og fremmest gennem sin opsamling, analyse og formidling af erfaringerne fra biogasanlæggene helt siden oprettelsen af Opfølgningsprogrammet for biogasfællesanlæg. Men også som sekretær for foreningen gennem en årrække.

Halm til biogas Landia GasMix teknologi har en positiv effekt på halm i f.eks. dybstrøelse med forøget biogasproduktion til følge.

 Effektiv forbehandling

Landia GasMix er det ideelle valg for omrøring af reaktortanken og sikrer minimale vedligeholdsomkostninger og intet tab af biogasproduktion i forbindelse med service.

 Ingen roterende dele i tanken

Landia GasMix til forbehandling, hvor den gør biomassen mere let flydende og fremmer biogasproduktionen.

 Hurtigere gasproduktion  Let at servicere  Økonomisk gevinst

G BESØ dk ia.

land

Landia a/s . Industrivej 2 . 6940 Lem St. . tlf. 9734 1244 . www.landia.dk

16

bioenergi magasinet - marts 2017


Gas til tung transport kan på længere sigt levere en mere omkostningseffektiv transportsektor end ved fortsættelse med flydende brændstoffer, lyder det i en ny rapport fra EAEnergianalyse og SDU foretaget på vegne af Energistyrelsen.

Biogas kan spare samfundet for milliarder Samfundsøkonomisk er biogas til især den ”tunge” transport den helt rigtige vej at gå En ny rapport peger på biogas som vejen frem for lastbiler. Selv om det vil medføre store omkostninger at etablere, vil biogas kunne spare samfundet for milliarder årligt i fremtiden, konkluderer Ea Energianalyse og SDU som har foretaget analysen for Energistyrelsens Biogas Taskforce. Gas til tung transport kan på længere sigt levere en mere omkostningseffektiv transportsektor end ved fortsættelse med flydende brændstoffer, lyder det i rapportens konklusion. I rapporten er der analyseret på tre scenarier: • "Den flydende vej", hvor den tunge transports brændstofbehov primært dækkes af flydende biobrændstoffer. • "Gas-vejen", hvor brændstofbehovet i højere grad dækkes af biogas. • "Gas-metan-vejen", hvor biogassen hydrogeneres med brint til metan.

På kort sigt vil det være dyrere end at vedblive med flydende brændstoffer som benzin og diesel på grund af omkostningerne til at implementere gasbiler og gastankstationer. Men i 2050 vil omstillingen til biogas medføre en besparelse på cirka 4 mia. kr. om året. Beregnet som nutidsværdi i 2016 ved en samfundsøkonomisk rente på 4 procent resulterer gas-basis scenariet i en besparelse på 2,8 mia. kr., noteres det. Rapporten bygger på en lang række forudsætninger; Blandt andet at det globale forbrug af biomasse stiger til 50-75 procent mere end hvad der bæredygtigt er ressourcer til, og at prisen på træflis stiger til over 100 kr./ GJ. Derudover forudsættes det, at kvoteprisen for CO2 stiger til 800kr./tons frem mod 2050.

HTL Service Transport & Manpower Halm transport over alt i DK Maskinfører - Industrirengøring

www.htl-transport.dk Henning Lauritzen tlf. 40 28 04 00 htl@htl-transport.dk

Kilde: EA Energianalyse, Biogas Task Force. Tekst: Kris Vetter. bioenergi magasinet - marts 2017

17


Det organiske affald skal Vejle Kommune har i årtier fokuseret på, at kildesortere organisk husholdningsaffald I et indlæg på Foreningen for Biogasanlægs Økonomiseminar kunne Yvonne Thagaard Andersen Vejle Kommune fortælle om Vejle Kommunes stålsikre ressourcestrategi mod især sortering af det organiske husholdningsaffald. I øvrigt har Vejle Kommune gjort dette siden 1989, hvorfor kommunen har været banebrydende på området og derfor har masser af erfaring at dele ud af.

Der skal findes nye affaldstyper til biogasproduktionen

at kunne leve op til Grøn Vækst Strategien skal meget mere husdyrgødning igennem biogasanlæg, end det sker i dag og det er nødvendigt at man samtidig finder nye organiske affaldstyper. Og her er kildesorteret organisk affald fra husholdninger, storkøkkener og butikker (KOD) oplagt til biogasproduktion.

Vejle Kommune er foregangskommune Det er i Vejle lykkedes, gennem målrettet indsats, at øge det organiske med 133 procent samtidig med man har øget den generelle genanvendelse fra 43 procent i 2015 til 56 procent i 2016. Det fortæller at borgerne er med på at kildesortere og

det momentum skal selvfølgelig udnyttes til endnu mere genanvendelse. Og de bruger Kildesorteret organisk husholdningsaffald til biogas til biler svarende til 8.000 tons organisk affald svarende til 768.000 m3 metan pr år. Vejle får nu 60 procent af de 125 kg organiske madaffald hver vejlenser producerer pr. år, så det er anseelige mængder der er tale om!

Aftale om spredning af afgasset biomasse fra KOD forventes Mejeribranchens brancheaftale har indtil nu bestået af et sæt regler, der betyder at mælkebønderne ikke må modtage afgasset biomasse, der delvist er baseret på kil-

Nye typer af organisk affald er nødvendigt for udbygningen af biogassektoren! I forbindelse med den kraftige udbygning med biogasanlæg, som er i gang, vil der ikke være nok af de faste organiske materialer, især slagteriaffald, som hidtil er brugt til at blande i gyllen for at hæve tørstofindholdet og dermed energiproduktionen. De typer af organisk affald, som indtil nu har været brugt af biogassektoren til at supplere husdyrgødningen er ved at slippe op. For 18

desorteret organisk husholdningsaffald på grund af et ønske om sporbarhed og ud fra et forsigtighedsprincip. Afgasset biomasse baseret på bl.a. KOD må ikke spredes på markerne ifølge Mejeriforeningens positivliste idet KOD ikke er sporbar tilbage til de enkelte husstande og derfor ikke muligt at vurdere. Positivlisten eller Branchepolitikken indeholder imidlertid ikke mere specifikke oplysninger om krav til sporbarhed eller betydningen heraf. Sporbarhedsbegrebet har sin oprindelse fra det svenske ARLA, som fusionerede med MD Foods i 2000. Svenskerne havde tradition for bioafgasning af organisk

Yvonne Thagaard Andersen, chef for AffaldGenbrug Vejle Kommune bioenergi magasinet - marts 2017


kildesorteres..! affald fra husholdninger og servicesektoren uden sammenblanding med gylle. Herfra er sporbarhedskravet introduceret, men i dansk sammenhæng ser det ikke ud til, at der er lagt noget specifikt indhold eller analyser ind i begrebet. Dette taler for, at sporbarhed i forhold til KOD heller ikke er nogen væsentlig faktor i

relation til markedsføring af mælken. De økologiske landmænd står over for krav om udfasning af importen af konventionel gødning til de økologiske marker. Derfor har de interesse i recirkulering af næringsstoffer fra byerne. Men netop nu pågår forhandlinger om en mulig

certificeringsordning således den afgassede biomasse kan spredes på de danske landbrugsarealer. En tæt dialog gennem flere år mellem biogasbranchen og mejeribruget ser nu ud til at bære frugt. Mejeriudvalget konstaterede derfor i efteråret 2016, at KOD via biogasanlæg er

ukritisk når et forbehandlings- og biogasanlæg sikrer sporbarhed (egenkontrol), hvis der foreligger analyse for tungmetaller og miljøfremmede stoffer og af fysiske urenheder i forbehandlet pulp. Ligeledes foreslås egenkontrol på forbehandlingsanlæg hver måned og eksterne analyser fire gange årligt.

www.xergi.com

Xergi har mere end 30 års erfaring med opførelse og renovering af biogasanlæg i Danmark og i udlandet. Vores løsninger er fleksible og designet til at modtage alle typer af organisk affald. Xergi har internationalt designet og opført biogasanlæg med en kapacitet svarende til mere end 80MWe.

Vi sikrer at vores omfattende

driftserfaringer fra store anlæg, overføres til små og mellemstore anlæg.

Xergi A/S • Hermesvej 1 • 9530 Støvring • Danmark • Phone +45 99 35 16 00

bioenergi magasinet - marts 2017

19


Frivillig henteordning

Obligatorisk henteordning

Genanvendeligt Dagrenovation

Haveaffald

Fremtidige ordninger

Bringeordning

Glas og -flasker

Nu venter man på Miljøstyrelsen fastsætter grænser for fysiske urenheder. Hverken Mejeriforeningen eller Arla er deciderede modstandere af en ændring af brancheaftalen, hvorfor biogasbranchen håber på en snarlig positiv løsning på udfordringen.

Der er masser af husdyrgødning til rådighed I 2012 blev 7 procent af den danske husdyrgødning anvendt til biogas. Hvis alle de planlagte biogasanlæg realiseres, vil den samlede kapacitet komme op på knap 22 procent af den samlede opsamlede mængde. Det svarer til den til rådighed værende kvæggylle i oplandet til anlæggene, som beregnes til godt 22 pro20

Fremtiden fordrer flere krav til genanvendelse

Storskrald

Problemaffald

Genbrugspladser

cent, hertil kommer andre gødningsfraktioner, som kan tilgå anlæggene: Gylle fra slagtesvin, gødning fra fjerkræ og pelsdyr, dybstrøelse, mm. Tilgængeligheden af egnet husdyrgødning udgør altså ikke umiddelbart nogen barriere for at nå fuld produktion på anlæggene.

Vejle Kommune går skridtet videre Med nyeste ressourcestrategi 2013-2018 vil Vejle Kommune fokusere mere på mindre forbrænding af affald og bedre udnyttelse af ressourcer. Man ønsker at reducere miljøpåvirkningen fra affald og der skal være kvalitet i genanvendelsen, hvorfor farlige stoffer skal ud af affaldet før det genanvendes.

strategi er 50 procent genanvendelse af 7 fokusfraktioner i 2022 derfor har man besluttet at delmålene skal være: 2014: 41 procent genanvendelse af husholdningsaffaldet. 2018: 53 procent genanvendelse af husholdningsaffaldet. 2024: 55 procent genanvendelse af husholdningsaffaldet. Det er som tidligere nævnt lykkedes!

Bringeordning

Affaldsomlægningen skal ske gennem styrket offentlig og privat samarbejde. De nye ordninger indebærer sortering af organisk og restaffald for borgerne. Der uddeles poser til organisk affald og tømning hver uge eller hver 14 dag. Der kan vælges mellem tre størrelser af ”spande” (240l, 190l eller 370l), ligesom fællesbebyggelser har mulighed for endnu større ”spande” og boligselskaber skal sågar etablere nedgravede affaldscontainere. Der sorteres også mellem papir, karton og metal/plast. Af øvrige ordninger nævnes haveaffald, storskrald og farligt affald som er hovedområder, der skal sorteres under den nye ordning. Målet i den nye ressource-

bioenergi magasinet - marts 2017

Øget liberalisering på affaldsområdet, hvor det kommunale råderum kommer under pres. - Det vil blive hårde tider for fælleskommunale selskaber, hvor kravet vil være øget genanvendelse og ressourceudnyttelse, siger Yvonne Thagaard Andersen chef for affald og genbrug i Vejle Kommune. Hun peger på, at der vil være et øget behov for stordrift på en helt række områder, ligesom der skal være et øget samarbejde mellem kommuner og private aktører for at målene om øget genanvendelse skal kunne nås. - Vi skal fokusere på nytænkning, både omkring håndtering, anlæg og struktur i fremtiden, konkluderede affaldschefen. Men en borgerundersøgelse viser, at vejlenserne gerne vil sortere deres affald, især hvis det er nemt, så i Vejle Kommune har man et højt ambitionsniveau omkring sortering af affald og ikke mindst organisk affald til biogasproduktion. Kilde: Yvonne Thagaard Andersen, chef for AffaldGenbrug Vejle Kommune. Tekst: Kris Vetter.


På bare fire år er produktionen fordoblet De danske landmænd kan nu også skrive energileverandører på visitkortet Produktionen af biogas er på fire år blevet fordoblet og er dermed en af de industrier inden for det danske landbrug, som har den stejleste vækstkurve. Ifølge tal fra Brancheforeningen for Biogas og Energistyrelsen er tallet steget fra fire PJ i 2012 til over 9 PJ i 2016. Det svarer til, at cirka ti procent af det danske naturgasforbrug sidste år kom fra biogas. Stigningen skyldes primært, at en række selskaber i ener-

gisektoren har investeret i nye anlæg, ligesom man har udvidet eksisterende. De største biogasanlæg er i dag Måbjerg, Sønderjysk Biogas, LinkoGas samt Nature Energys to anlæg i Holsted og Midtfyn. Energistyrelsen forventer ifølge en prognose, at produktionen kan nå over 14 PJ i 2020. Tidligere prognoser har ellers sat det tal til 16,7 PJ. Kilde: Landbrugsavisen. Tekst: Kris Vetter.







    

   

bioenergi magasinet - marts 2017

21


Halmforbruget stiger Danske Halmleverandører ser efter veloverstået årsmøde, den 3. marts 2017 hos DLG Fyn i Odense, frem til et nyt positivt år for halmen og ikke mindst forbruget af halm i Danmark Forventninger er at forbruget vil stige de kommende år!

tør Ole Hvelplund fra Nature Energy efterfulgt af indlæg af Energi-, Forsyning og Klimaminister Lars Christian Lilleholt. På årsmødet afholdt formand Hans Stougaard bestyrelsens

Der var godt 90 deltager til eftermiddagens arrangement, som ud over årsmøde havde indlæg af adm. direk-

beretning, tæt suppleret af Hans Otto Sørensen og Karl Johan Thomasen fra bestyrelsen samt Mogens Kjeldal fra Danske Maskinstationer samt Thomas Holst fra sekretariatet i foreningen. - Igen i 2016 har vi set en stigende efterspørgsel på halm, primært i Jylland, hvor nye halmvarmeværker har set dagens lys, sagde formand for foreningen Hans Stougaard. Det er værker som har nytte

af regeringens lempelse af kravet til kraftvarmeproduktion på 85 navngivne værker og foreningen vil arbejde på, at det kan udbredes til flere værker, end de 85. Samtidig arbejdes på at få hævet størrelsen fra 1 MW til 20 MW, som er en størrelse værker, der ikke er underlagt EU's CO2 kvotesystemet.

God kontakt til politikere og minister Gennem året har der været afholdt møder med politi-

ORIG1NAL LJM BIOGAS

Med LJM´s mixer type OMPG R 160 til homogenisering af biomasse får du en virkelig stærk mixer i overlegen kvalitet. Dette sikrer en problemfri produktion af biogas. Vores propeller er specialudviklet til at levere den højeste ydelse i forhold til energiforbruget. Takket være de lange serviceintervaller og den særdeles driftssikre konstruktion, får du en mixer, som vil spare dig for både penge og ærgrelser.

Orig1naleN

LJM Mixere • Energieffektiv mixer • Specialdesignet propel, giver højere ydelse • Rådgivning på baggrund af mange års erfaring

Ring og få en snak med:

• Fleksible monteringsanordninger

Torben Nielsen Salgskonsulent Direkte: +45 96 74 42 37 Mobil: +45 40 12 67 15 E-mail: tn@ljm.dk

• Levering af komplette installationer

LIND JENSEN JENSEN LIND BIOGAS BIOGAS

Lind Jensens Maskinfabrik A/S - Kroghusvej 7, Højmark - 6940 Lem St. - Tel.: 97 34 32 00 - Fax: 96 74 42 96 - E-mail: ljm@ljm.dk - www.ljm.dk

22

bioenergi magasinet - marts 2017


Energi-, forsyning- og klimaminister Lars Christian Lilleholt fortalte i sit indlæg blandt andet at FjernvarmeFyn har fået 65 mio. kr i tilskud fra VE-proces puljen.

kere og Klima- og Forsyningsminister Lars Christian Lilleholt, om de muligheder der er for at finde løsninger til halmen i fremtidens energisystem. I foråret 2016 havde foreningen foretræde for Energi-, Forsyning- og Klimaudvalget i Folketinget. Det er udvalg med deltagelse af ordfører fra partierne på Christiansborg. Her fik delegationen afleveret budskabet om de hindringer, der fortsat er for

yderligere udbredelse af anvendelse af halm til energi. Udvalget fik også en beskrivelse af de mange muligheder og fordele ved halm.

Godt samarbejde med aftagere Fynsværket ser i fyringssæsonen 2016/17 ud til at opnå et rigtigt stort forbrug. Der forventes et forbrug på op mod 230.000 tons i stedet for de planlagte 170.000 tons. Samarbejdet med Fjernvarme

vi er eksperter i Biogas opgradering:

Biometan af den bedste kvalitet og den højeste effektivitet

Birkemose Allé 39 · 6000 Kolding · Salgsansvarlig Louise Halkjær, tlf. 0046 70 164 43 12 · www.puregas-solutions.com bioenergi magasinet - marts 2017

23


Der var godt 90 deltagere til eftermiddagens arrangement i forbindelse med Dansk Halmleverandørers årsmøde.

Fyn har ligeledes givet mulighed for forsøgsordning med levering af halm uden tildækning med net. Det er en besværlig proces at pålægge net på halmtransporterne og der er ikke vurderet umiddelbar synlig effekt, så snart lastbilen er kommet i fart. Det er et forsøg som køres i første halvår 2017, hvorefter det evalueres. Affaldvarme Aarhus har nu etableret deres halmfyrede kedel i Lisbjerg (BKVV), som i disse dage (marts 2017) har tændt det første halm i deres nye kedel. Der forventes varmelevering fra april. Danske Halmleverandører har været

i dialog med værket gennem 2016, både op til deres første licitation om halm til bl.a. indkøring. BKVV har været voldsomt udfordret på, at deres leverandør af kedlen (B&W energy) gik konkurs i januar 2017. Det betyder at BKVV nu selv stå som hovedentreprenør på byggepladsen. NatureEnergy i Odense ejer en række biogasanlæg, og Danske Halmleverandører har været i dialog med selskabet om løsninger for anvendelse af halm til biogas. NatureEnergy har arbejdet meget seriøst på at finde løsninger, og det er et samarbejde som vil fortsætte gennem 2017 også. Der er

fundet muligheder for løsninger, som skal testes.

Fugtmåling og lagring Arbejdet med at sikre mere ens og korrekt fugtmåling af halm, vil fortsætte i 2017 blandt andet via et samarbejde med Teknologisk Institut og producenter af udstyr til bestemmelse af fugt. Herudover er der arbejdet med reglerne for lagring af halm, oprettelse af en halmbørs, dialog med maskinproducenter om forventninger til nye halmballepressere.

Mere halm til biogasproduktion Administrerende direktør Ole Hvelplund for Nature Energy, fortalte om de store

planer virksomheden har for anvendelse af halm til biogas. De forventer i løbet af 2017 at finde den rette metode til iblanding af halm i biogasanlæg. Energi-, forsyning- og klimaminister Lars Christian Lilleholt fortalte blandt andet at FjernvarmeFyn har fået 65 mio. kr i tilskud fra VEproces puljen, som afventer EU godkendelse inden de kan frigives. Men herefter forventer FjernvarmeFyn at igangsætte projekt til anvendelse af yderligere 100.000 tons halm på Fynsværket. Kilde og foto: Halmleverandørforeningen. Tekst: Kris Vetter.

80 års erfaring med udvikling og produktion af højtydende smøreolier kommer nu de danske motorer til gavn...!

Ønsker du stabil drift og lang holdbarhed på din gasmotor? Addinol lube Oil Danmark ApS Snedkervej 14 · 6710 Esbjerg V · Tlf. 75 450 400 · se@addinol.dk · www.addinol.dk

24

bioenergi magasinet - marts 2017


Spændende og udfordrende tid for biogassen På den velbesøgte temadag på Axelborg den 7. marts i Brancheforeningen for Biogas, var hovedtemaet at synliggøre biogas som den vedvarende energikilde, der samfundsøkonomisk er mest optimal Spændende og udfordrende tid for biogassen På den velbesøgte temadag på Axelborg den 7. marts i Brancheforeningen for Biogas, var hovedtemaet at synliggøre biogas som den vedvarende energikilde, der samfundsøkonomisk er mest optimal. Camilla K. Damgaard fra NIRAS fortalte om status på projektet om at værdisætte de fordele som biogassen umiddelbart tilfører samfundet (se tidligere artikel i bioenergiMAGASINET januar udgaven).

Det handler om at værdisætte de samfundsøkonomiske fordele som ikke umiddelbart kan beskrives direkte. Konklusionen er at der er positive effekter bl.a. fra reduceret udvaskning og mindre metan og lattergasudledning fra gylle samt især substitution af naturgas. Negative eksternaliteter kommer fra øget transport og metanudledning fra anlæggene. De råvareinput biogasanlæggene anvender udover gylle har naturligvis stor betydning for eksternaliteterne. Som eksempel nævnte

Camilla husholdningsaffald, som har stor værdi af næringsstoffer, men øget udvaskning (afhænger af alternativ anvendelse). Konklusionen er også, at dybstrøelse medfører mindre reduceret udvaskning (end gylle) og har et større gødningsindhold. Generelt har råvare-inputsammensætningen stor betydning for de fordele der er ved biogasproduktion. Kortere opholdstid i stalden er et af de områder man bør fokusere på for at minimere metanudslippet og dermed gastabet!

Projektet fortsætter og der var flere der pointerede vigtigheden af at få sat økonomiske pejlemærker på effekten af anvendelse af biogas i de efterfølgende spørgsmål fra salen.

Nettilslutning hvordan? Niels Capion HMN Naturgas fortalte hvorledes man skal forholde sig når man ønsker at få biogas på det etablerede gasnet. I henhold til de "gamle" regler var det pålagt "opgraderingsejer" at betale alle omkostninger forbundet med opgradering af biogassen og

INVESTER I EN NY OG EFFEKTIV GYLLETRAILER

VM Tarm a/s tilbyder en standard gylletrailer med en volume på henholdsvis 36.000 liter eller 39.000 liter. Alle gylletrailere, som leveres med læssepumpe, får monteret vores nye rustfaste læssepumpe, som har en pumpekapacitet på ca. 15.000 liter/min. ved optimale forhold.

Gylletraileren er produceret i rustfast stål med bl.a. 10” rustfast krananlæg, 6” rustfast omrøring, radiostyring via PLC-styring og med en egenvægt fra 9.350 kg for en 4-akslet gylletrailer. Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte salgskonsulent Jan Johansen (jj@vmtarm.dk) på tlf. 40 38 50 33.

Find os på: Se oss på

VM Tarm a/s • info@vmtarm.dk • www.vmtarm.dk

bioenergi magasinet - marts 2017

25


Skal du have råd til finansiering..? Vi ønsker at være med til at skabe de optimale finansieringsrammer for danske biogasanlæg. De nuværende rammevilkår – omkring energisparetilskud og mulighed for langsigtede gasprisaftaler giver gode muligheder for de danske biogasanlæg. Du skal kontakte os, hvis du har brug for råd og vejledning omkring lån og kreditgivning: • Vi har et færdigudviklet og afprøvet koncept til biogasanlæg (og andre energianlæg). • Vi har mange års erfaring med den finansielle sektor. • Allerede nu kan vi dokumentere resultater med biogasprojekter der er “kommet i land”. Kontakt LEF inden du kontakter långivere.

Njalsgade 21G, 4. Etage 2300 København S Tlf. 30 32 58 54 www.lefas.dk

Den 24. november 2016 tilsluttede Energistyrelsen sig netselskabernes vurderingskriterier, som nu træder i stedet for Energistyrelsens fortolkningsbidrag fra marts 2014. - Det betyder i gennemsnit en halvering af omkostninger for opgraderingsejer i forhold til tidligere, siger Niels Capion.

Kildesorteret organisk dagrenovation et godt supplement til biogasproduktion (KOD) Linda Bagge fra Miljøstyrelsen kunne i sit indlæg

fortælle om kvaliteten af KOD og fortælle at plast er et stigende problem! Måske især ved Kildesorteret organisk dagrenovation, da det kommer i biogasreaktoren og derved kan risikere at komme tilbage på landbrugsjorden? 22 kommuner sorterer nu organisk affald, men der er lang vej til at alle 98 kommuner er med. - Men vi er godt på vej og jeg er sikker på at mange flere kommuner vil følge efter inden for kort tid, sagde Linda Bagge. Sorteringsvejledning kan være en hjælp for kommunernes borgere, ligesom det er vigtigt, at udsende foldere og nyhedsbreve med videre, så kommunerne hele tiden opfordrer borgerne til at sortere og ikke mindst gøre det rigtigt. Netop nu arbejdes der med at stille betingelser og krav til indholdet af tungmetaller. Biopulpen skal undersøges for tungmetaller. Vi har i Danmark meget høje krav til Cadmium og Kobber i forhold til andre lande i Europa…måske endda for høje krav, hvorfor der kigges på revidering. Miljøstyrelsen udarbejder nu forslag til grænseværdi for fysiske urenheder i den

Kildeparken 32 8722 Hedensted Tlf. 25 32 70 90

Vi er med dig hele vejen - det betaler sig..! 26

tilslutning til gasnettet. Energistyrelsens fortolkning: Kompression er en direkte henførbar omkostning, som betales af opgraderingsejer. Udfordringen og problemet med de "gamle" regler var at det stillede opgraderingsejerne meget forskelligt. Eks. hvis det i nogle tilfælde er nødvendigt med kompressor til opgradering og i andre tilfælde ikke. Andre kan også benytte sig af allerede opgraderet gas, hvorfor det ikke stiller alle lige og fordi principperne ikke kunne administreres ligeligt. Derfor gik man igang med at lave nyt forslag til omkostningsfordeling ved opgradering og tilslutning til gasnettet.

Nils Capion fra HMN Naturgasnet fortalte om det vigtige arbejde med at få lavet reglerne for nettilslutning til naturgasnettet om, således opgraderingsejerne ikke står alene med alle udgifterne.

bioenergi magasinet - marts 2017


De nye kriterier (typisk tilslutning) Gaskrom

Ford. net (19/40 bar)

Transm. net (80 bar)

Leveringspunkt

(afgangsflangen på opgraderingsanlæg)

Kompressor Kompressor

Biogasproduktion

Opgradering

Modtagestation

Ledning

MR station

Injektionsenhed

Tilslutningspunkt

Betalt af opgraderingsejer

Betalt af netselskab

nye "affald til jord" bekendtgørelse (flyttes til landbrugs bekendtgørelsen i år).

Grænseværdi? Analysemetode? Prøvetagning af analysen?

- Vi ønsker at stille krav inden affaldet går til biogasanlæggene, sagde Linda Bagge.

Afslutningsvis pointerede hun at mikroplast er et element som vi skal tage højde for. Det er et globalt problem.

Der skal tages stilling til følgende: Vægtbaseret eller arealbaseret?

- Vi gør det allerede nu i vores bekendtgørelser i forhold

Dist. net (4 bar)

til spildevandsanlæggene, men vi skal i det hele taget have kigget på fysiske urenheder i forhold til biogasanlæggene, sagde hun. Knud Boesgaard fra virksomheden Fremsyn havde et spændende indlæg med titlen "Vi gir den fuld gas", hvor formålet er at belyse de fordele som biogas har ved

anvendelse i transportsektoren. Han deltager i samarbejde med HMN, NGF og Eon i et udredningsarbejde om muligheder og barrierer for biogas til tung transport. Ifølge de foreløbige analyser er der store samfundsøkonomiske fordele ved at anvende netop biogas som drivmiddel til transport. Især når vi taler om drivhusemissioner er biogas helt klart topscorer med lavest mulige emissioner til miljøet. Biogas er kort fortalt det "reneste" drivmiddel, men hvis biogas virkelig skal slå igennem i forhold til fossile brændstoffer, skal afgiften på biogas sættes ned . Se artiklen i næste nummer (udkommer i maj måned) og/eller se alle indlæg på www.bioenergi.dk eller www.biogasdk.dk Tekst og foto: Kris Vetter.

Rullende værksted giver fleksibel service - til konkurrencedygtige priser..! Mere end 15 års erfaring som smed og servicemontør sikrer kunderne kvalitet i enhver henseende, uanset om det gælder reparation, montering eller service. Nedbrud sker oftest ubelejligt om natten eller udenfor normal arbejdstid, hvorfor hurtig udrykning, fejlfinding og reparation skal ske hurtigt og effektivt. Virksomheden har speciale i gyllepumper og omrørere, lige fra renovering og reparation til montering og opsætning samt vedligehold af disse. Men også opgaver indenfor udmugningsanlæg herunder linespilsanlæg over og under spalter, kædeanlæg og hydrauliske anlæg mm. Kontakt Espen Johansen for en god aftale, så er du sikret en god betjening i fremtidige opgaveløsninger. Hvis du siger gyllehåndtering, siger du også BiogasTeknik!

- vi er Danmarks eneste importør og forhandler af Stallkamp...

bioenergi magasinet - marts 2017

27


ENGINEERED TO W

ENGINEERED TO WORK

PreMix CC-Mix

ENGINEERED TO WORK Se mulighederne. Optimer processen

NÅR DET GÆLDER OPTIMAL HØJERE YDELSE UDNYTTELSE AF DITPÅ BIOGASANLÆG DIT BIOGASANLÆG

Den mest økonomiske og effektive drift af dit biogasanlæg kræver det rigtige udstyr. CC-pumper Robuste excentersnekkepumper hvor Quickservice er vigtigt Rotationspumper Den økonomiske løsning til mange forskellige pumpeopgaver RotaCut® Macerator Sikrer homogen og flydende væske og optimerer processen DisRuptor - mekanisk disintegration Øget gasudbytte, lavt energiforbrug og hurtig procesoptimering BioCrack® - elektrokinetisk disintegration Højere gasudbytte, lavere energiforbrug og lavere driftsomkostninger PreMix og CC-Mix indfødningsystemer Op til 8% mere biogas og op til 40% mindre energiforbrug på dine røreværker*

af dit biogasanlæg kræverTilførsel det rigtige udstyr. (gylle/recirkulat) af væskedel Rotationspumper Den økonomiske løsning til mange forskellige pumpeopgaver

RotaCut® Macerator S

BioCrack® – elektrokinetisk disintegration Højere gasudbytte, lavere energiforbrug og lavere driftsomkostninger

• •

Tilførsel QuickMix til reaktor og EnergyJet indfødningsystemer Tilførsel af biomasse/ Op til 8% mere biogas og op til 40% mindre energiforbrug på dine rørv organisk materiale * Resultater fra EU-AGRO BIOGAS forskningsprojekt

Kontakt: Vogelsang A/S • Tel.: +45 97 37 27 77 • info@vogelsang-as.dk

*Resultater fra EU-AGRO BIOGAS forskningsprojekt

Kontakt: Vogelsang A/S . Tel.: +45 9737 2777 info@vogelsang-as.dk

Industry

Waste water

Biogas

Transportation Railway

Agriculture

Profile for Vmarketing

bioenergiMAGASINET marts 2017  

Biogasproducenterne lever op til de politiske krav. Leverandører til biogasbranchen oplever fremgang. Skive Kommune vil være førende på vedv...

bioenergiMAGASINET marts 2017  

Biogasproducenterne lever op til de politiske krav. Leverandører til biogasbranchen oplever fremgang. Skive Kommune vil være førende på vedv...

Advertisement