TREND jaareditie 2021

Page 1

Vlaamse Traditionele Sporten vzw | Sportiv vzw jaargang 33 | Trend editie 2021 | www.vlas.be | www.sportiv.be

DE GROTE CORONARONDVRAAG

NIEUW RECORD JEUGD+

FOCUS OP DIGITALISERING

PAGINA 6

PAGINA 12

PAGINA 28


DE VLAAMSE TRAINERSSCHOOL ORGANISEERT IN SAMENWERKING MET VLAS DE CURSUS

INITIATOR WIPSCHIETEN Wil jij nieuwe schutters en jeugdschutters op een kwaliteitsvolle manier begeleiden bij hun eerste stappen in het boogschieten? Dan is de cursus Initiator wipschieten zeker iets voor jou!

Voor zowel handboogschieten, liggende wip en staande wip

ALS INITIATOR KAN JE KWALITEIT BIEDEN VOOR: • boeiende kennismakingen organiseren voor niet-leden • plezierige initiatielessen geven aan nieuwe leden • beginners succesvol integreren in het wedstrijdgebeuren

HET ERKENDE INITIATORDIPLOMA • zorgt voor een professionele uitstraling • levert gemeentelijke subsidies op voor je club

PRAKTISCHE INFORMATIE • 53 lesuren • 8 uren stage

INTERESSE? MAIL NAAR: INFO@VLAS.BE


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

5 VOORWOORD 6 DE GROTE CORONARONDVRAAG BIJ VLAS | SPORTIV 9 INITIATOR WIPSCHIETEN

12 STEEDS MEER INTERESSE

19 ETSGA ORGANISEERT

VOOR HET PROJECT

1E EUROPEES ONLINE

JEUGD+

SEMINARIE 22 VLAS & SPORTIV:

18 EUROPESE COMMISSIE ORGANISEERT WEBINAR

WIJ HEBBEN DE BESTE

TRADITIONELE SPORTEN

ÉN TROUWSTE LEDEN!

28 VIERJARENPLAN ’21’24, DE FOCUS OP DIGITALISERING 30 NIEUWE KRUISBOOGZAAL IN MEER

31 VLAS EN SPORTIV CLUBS GAAN DIGITAAL 32 SAMENWERKINGEN 35 OVER STIJGENDE EN DALENDE CIJFERTJES … 39 BONDEN

3


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

OVER VLAS EN SPORTIV Vlaamse Traditionele Sporten vzw (kort-

Specifiek voor onze online-ledenad-

VlaS en Sportiv bieden hun clubs en

weg VlaS) is een koepel voor volkssport-

ministratie, de opvolging van sport-

bonden:

bonden en -clubs. Samen met hen voert

schutterslicenties

• informatie en advies,

VlaS promotie voor het beoefenen van

animatie-aanbod kan je terecht op admi-

traditionele volkssporten in Vlaanderen.

nistrator@vlas.be.

en

het

innovatief

• promotie van hun sporttak en hun activiteiten

VlaS is gesubsidieerd door Sport Vlaan-

• ongevallenverzekering voor leden,

deren binnen het decreet op de sportfe-

Sportiv vzw (afkorting van Sport In

bestuursleden, occasionele vrijwilli-

deraties.

Vlaanderen) is door Sport Vlaanderen

gers en niet-leden die deelnemen tij-

VlaS is tevens erkend door de Minister

erkend als Vlaamse sportfederatie. Zij wil

van Sport voor het uitreiken van sport-

de beoefening van actieve wedstrijd- en

schutterslicenties aan vuurwapenschut-

recreatiesport in Vlaanderen promoten

ters.

en bevorderen. Zij doet dit in samenwer-

• online ledenadministratie, aanmaak

dens promotieacties • vertegenwoordiging en public relations

king met haar aangesloten sportbonden

lidkaarten, getuigschriften en sport-

VlaS is lid van:

en sportclubs. Sportiv promoot de beoe-

schutterslicenties

• Vlaamse Sportfederatie vzw

fening van de aangesloten sporten voor

(VSF - www.vlaamsesportfederatie.be) • European Traditional Sports and

alle leeftijden, prestatieniveaus en doelgroepen.

Games Association (ETSGA - www.jugaje.com)

KAN JE CLUB ADVIES GEBRUIKEN? BOEK ONZE GRATIS SPORTCLUBBEGELEIDER! • Stippel samen de ambities van je club uit • Evalueer samen de werking van je club • De sportclubbegeleider adviseert, informeert en coacht jouw club Meer info https://vlas.be/club

4


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

KLAAR OM ER TERUG IN TE VLIEGEN? COLOFON

BESTE LEZER,

Trend editie 2021 | jaargang 33

REDACTIE Hein Comeyne, Nicolas Dezeure, Jason Viaene, Brent Van de Kerckhof

VORMGEVING Arti•tude | Saskia Aers

DRUK die Keure | Brugge

OPLAGE 7.500 exemplaren

REDACTIEADRES, SECRETARIAAT EN ZETEL Vlaamse Traditionele Sporten vzw Polderstraat 76 A bus 2, 8310 Brugge info@vlas.be | www.vlas.be Ondernemingsnr. 0435798234 RPR Brugge Sportiv vzw Polderstraat 76 A bus 3, 8310 Brugge info@sportiv.be | www.sportiv.be Ondernemingsnr. 0812172486 RPR Brugge tel. 050 35 84 62

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Guido Van Alsenoy Bistkapellei 24 | 2180 Ekeren

Welkom in deze tweede jaareditie van Trend. VlaS|Sportiv blijft zich inzetten, niet alleen voor de naambekendheid van onze sporten, maar ook voor de meerwaarde die al onze sporten bieden. Internationaal blijven wij de traditionele sporten volgen om ook langs deze weg sterker te staan in het sportlandschap. In het pandemiejaar 2020 hebben wij onze leden zo snel en goed mogelijk blijven informeren via alle mogelijke kanalen over wat nog kon en mocht. De jeugd is de toekomst. Om het voortbestaan van onze sporten te verzekeren, willen we in 2021 met de 3de editie van jeugd+ de clubs blijven stimuleren op het vlak van jeugdwerking. We schakelen nog meer sociale media, onze website en alle mogelijke digitale kanalen in. Dit moet helpen om samen onze sporten extra te promoten en de onderlinge communicatie te bevorderen. Wij werken ook verder aan de uitbouw van onze online leden administratie (ILA). Deze software bevat reeds veel tools die de clubs helpen bij het uitbouwen van een actieve clubwerking. Wij zetten ons verder in voor ons innovatief animatie aanbod, om ook langs die weg onze sporten te promoten. Spijtig genoeg zijn vele animaties van het voorbije jaar weggevallen door de pandemie maar we duimen alvast voor een beter 2021. Naar aanleiding van ons nieuw beleidsplan hebben wij een bevraging gedaan bij onze leden over wat VlaS en Sportiv voor hen betekenen. Met die input gaan wij verder aan de slag om jullie nog beter te begeleiden en ondersteunen. Bij deze wens ik onze clubs een sportactief en hopelijk coronavrij 2021. Hou vol en blijf sporten! Guido Van Alsenoy voorzitter VlaS | voorzitter Sportiv

Cover: Foto Kira Van Hemelrijk

5


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

DE GROTE CORONARONDVRAAG BIJ VLAS | SPORTIV STAGEPROJECT In dit artikel tonen we aan hoe onze clubs, in deze

van jaarlijkse evenementen die de kas normaal gezien

moeilijke periode, toch geprobeerd hebben om -al dan

spijsden zorgen ook voor minder financiële marge.

niet- te sporten. Een grote rondvraag leerde dat de antwoorden soms heel ver uit elkaar liggen. Sommi-

Een derde probleem was het ledenaantal dat bij som-

gen hadden elkaar al bijna een jaar niet meer gezien,

mige clubs wel degelijk daalde. Dit heeft een recht-

anderen sporten nog wekelijks. Wat me opviel is dat

streeks gevolg op de inkomsten. Een aspect van het

toch een grote meerderheid niet meer gesport heeft

dalende ledenaantal is de jeugdwerking. Sommige

sinds ofwel de pandemie begon in maart, ofwel sinds

clubs hadden schrik dat ze de doorstroming van de

oktober toen de tweede lockdown zijn intrede deed.

jeugd naar het volwassen sporten aan het kwijtraken waren of gingen kwijtraken omdat veel jongeren

Veel van onze leden die we interviewden waren kort

moesten kiezen tussen al hun vrijetijdsbestedingen

en bondig: wij sporten niet meer! Dit had heel uiteen-

en ze kozen voor een andere bezigheid dan de sport

lopende redenen. Enerzijds was er vanuit de club zelf

in kwestie. De jeugdwerking binnen onze clubs heeft

een groot probleem. Veel van onze leden hebben al

een rechtstreekse link met de toekomst van deze

een gezegende leeftijd bereikt, waardoor zij zich in de

clubs.

risicogroep bevinden. Hierdoor hadden ze heel veel schrik om op alternatieve wijzen toch nog bij elkaar

Ook accommodatie bleek vaak een groot probleem.

te komen om te sporten, zelfs al was het maar met 4

Zoals eerder vermeld was de horecauitbating een

personen. Daarnaast was ook het sociale aspect heel

probleem doordat clubs daar specifiek ook gevestigd

belangrijk.

zijn, maar ook steden en gemeenten sloten hun accommodatie waardoor men ook daar niet terecht kon.

Anderzijds waren er externe factoren die boven het

Daarnaast zijn er ook enkele van onze sporten die een

hoofd van eender wie binnen de club beslist werden.

specifieke accommodatie nodig hebben om hun sport

De overheid besloot zo om in oktober 2020 alles wat

te kunnen beoefenen. Vaak gaven ze aan dat ze deze

onder horeca viel weer te sluiten en dus konden vele

niet ‘naar buiten’ konden verplaatsen.

clubs effectief niet meer sporten. Een laatste probleem stelde zich vooral in het mentale

6

Een tweede probleem, naast het niet meer kunnen

aspect van deze pandemie. De weinige vooruitzichten

sporten, dat opdook was de financiële kant van het

die er zijn vanuit de overheid richting de sport zor-

verhaal. Sommige clubs hadden nog wel een spaar-

gen ervoor dat velen niet echt nieuwe wedstrijden of

potje in de clubkas, maar dat gaat niet eeuwig mee.

evenementen durven inplannen. Laat staan een heel

Velen hopen dus op zeer korte termijn toch op verbe-

seizoen! Dit had invloed op de motivatie om te blijven

teringen. Het sluiten van kantines en de afwezigheid

trainen.

»


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

Maar genoeg over het negatieve aspect van deze pan-

Bij short mat bowls clubs ging men trainen op kunst-

demie die de sportsector plat legt. Er zijn ook heel veel

grasveld, voor zover het zeer droog weer was. In het

positieve verhalen die ik in dit artikel zeker met ieder-

sjoelen waren het vooral de koppels onderling die sa-

een wil delen.

men trainden omdat ze meestal samen aangesloten zijn bij een club. In het touwtrekken ging men dan weer

Een eerste alternatief kwam uit de streek van het Gent-

vooral veel fitnessen en, in de mate dat het mocht, ook

se. Curling Club Gent kwam met het idee om eens cur-

touwtrekken maar dan met voldoende onderlinge af-

ling te spelen op natuurijs. In België is dit maar zelden

stand én aangepaste ontsmetting.

mogelijk omdat het simpelweg nooit echt koud genoeg is. Tot zondag 14 februari. Op Valentijn werd hun

Bij boogschieten staande wip ging men, zoals bij heel

hoop en geduld eindelijk beloond. Het had een hele

veel sportclubs de dag van vandaag, gewoon in groe-

week goed gevroren en dus was het ijs dik genoeg.

pen van vier personen trainen. Bij het doelschieten

Dit item werd zelfs opgepikt door regionale en nati-

ging men op een locatie schieten waar zowel binnen

onale nieuwszenders waardoor er heel wat mediabe-

als buiten kon geschoten worden. Dit zorgde er dus

langstelling was voor hun club én voor hun sport. Een

voor dat heel wat mensen, ook in groepjes van vier,

mooi voorbeeld van een alternatief voor een sport die

konden schieten. Blije gezichten alom!

normaal uitsluitend indoor beoefend wordt. Niet alleen bij curling, maar ook bij enkele ander sportclubs uit de

Bij al onze clubs die geprobeerd hebben om toch te

steekproef werden er alternatieven vastgesteld, zo

sporten kwamen altijd mondmaskers en handgel te

ook bij short mat bowls, touwtrekken, sjoelen, staande

pas. Eventjes wennen maar ondertussen kan iedereen

wip, doelschieten en schaken.

er al goed mee weg.

»

Curling Club Gent in actie op het natuurijs. 7


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

Een pluim op de hoed bij enkele clubs is zeker hun jeugdwerking. Vele clubs hebben de laatste jaren terecht extra ingezet op de jongere leden. Dit deels door de steun en initiatief van het jeugd+ project dat loopt bij VlaS|Sportiv. Clubs gaven vaak aan dat ze gewoon konden doortrainen, mits de juiste maatregelen, doordat jongeren wel mochten blijven sporten (-12) en dat dit ook zeer gunstig was voor de toekomst want zo konden ze toch een beetje de doorstroming blijven garanderen. Ook waren de meeste jongeren ook zelf heel inventief in het zoeken naar alternatieven om toch een beetje hun sport te kunnen blijven beoefenen. In het schaken bijvoorbeeld organiseerden jonge leden zelf online onderlinge tornooien, zowel voor het gewone schaken als een “rapid” tornooi. Bij de boogschutters staande wip circuleerde al snel een online game waar ze virtueel onder de muit stonden. Via deze weg konden ze toch hun sport een beetje ‘beoefenen’. Al is het natuurlijk altijd leuker om het echt weer samen te mogen doen … daar denken we allemaal hetzelfde over. We duimen alvast keihard mee voor een snelle heropstart!  (BVDK)

Coronaproof Klepschieten met mondmasker. Moeilijk lukt ook.

VOLKSSPORTCLUB? BIJ VLAS HOOR JE THUIS! MEER INFO: WWW.VLAS.BE/OVER-VLAS/LID-WORDEN

€ 8,00 VOORDELEN • uitstekende ongevallenverzekering • aansluiting bij een door Sport Vlaanderen erkende federatie • toegang tot onze online ledenadministratie-app

8

per lid

• gratis magazine Trend • gratis toegang tot het Dynamoproject • professionele ondersteuning en persoonlijke service


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

INITIATOR WIPSCHIETEN NIEUWPOORT De pandemie kost de organisatoren van de cursus Initiator Wipschieten heel wat kopbrekens. 61 lesuren waarvan acht uren stage organiseren met de huidige beperkingen is niet gemakkelijk. De theorielessen waren voorzien in september en oktober en zijn dus nog net kunnen doorgaan met toepassing van maatregelen zoals ontsmetting, mondmaskers, verluchting en de nodige afstand. De praktijklessen met demonstraties, microteaching en spelvormen zijn niet kunnen doorgaan (zoiets lukt niet van achter je computer) en aldus uitgesteld, wellicht naar mei of juni 2021. Ook stagemomenten vinden is voor de cursisten en docenten quasi onmogelijk. Wellicht zal de cursus pas na de zomer kunnen afgerond worden. De zes nog actieve cursisten staan te popelen om terug in actie te kunnen schieten. Het zou helpen mochten ze allemaal gevaccineerd zijn, wat natuurlijk nog niet het geval is. Een nieuwe cursus was in 2021 gelukkig niet gepland, maar voor het voorjaar 2022 zijn we op zoek naar cursisten en een plaats waar de cursus kan doorgaan. Kandidaten mogen zich aanmelden bij VlaS.  (HC) Hier zie je de deelnemers op één van de lesdagen najaar 2020 bij het plaatsen van grotere en kleurrijke doelen op de wip (foto docent Chris van Esbroeck) 9


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

Een muitwip in prachtig winterkleed - foto Antoine Caron 10


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

De schietbomen van Schuttersgilde St-Rochus Zutendaal foto Sandra Ramaekers

Een moment van rust tussen het schieten door foto Antoine Caron

Het volksspel ‘Pierbollen’ foto Jan Elbers

Een staaltje Trabol-techniek foto Dany Ophals

Arthur De Block, winnaar van onze winterfoto-wedstrijd via Facebook

Trabol met verse bollen foto Dany Ophals

Coronaproof begeleiding bij het kruisboogschieten foto Kira Van Hemelrijk

11


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

STEEDS MEER INTERESSE VOOR HET PROJECT JEUGD+ FINANCIËLE STEUN, OOK VOOR 2020

EXTRA STARTPREMIE VOOR 2021, DE 3E EDITIE 34 clubs met ambitie op het vlak van jeugdwerking schreven zich in voor jeugd+ 2021: 27 boogschieten staande wip clubs, 2 touwtrekclubs, 2 kruisboogclubs, 1 doelschietclub en 1 curlingclub. Dat er nu negen clubs meer zijn die deelnemen aan jeugd+ stemt ons hoopvol. Dankzij onze intensievere communicatie, onder meer via sociale media, raakt jeugd+ steeds beter bekend. VlaS|Sportiv verdeelde onder deze 34 clubs eind februari ’21 reeds uitzonderlijk een startpremie van 220 euro per club. Tegelijk ontvingen deze jeugd+ clubs tips hoe ze deze financiële steun én deze die ze op het

Zeven jeugd+ clubs behaalden in 2020 een ster. Dit ondanks de beperkingen op hun werking door de coronamaatregelen.

eind van het jaar nog zullen ontvangen op basis van

Het pandemiejaar 2020 maakte het voor veel clubs

als doel. VlaS zal op het einde van 2021 dus nog eens

moeilijk om echt actief te zijn. Maar specifiek rond

10.000 euro verdelen. De KNBBW biedt terug een ex-

jeugdwerking bleef er toch heel wat mogelijk. Geen

tra steun aan voor de boogschieten staande wip clubs.

hun gerealiseerde jeugdwerking nuttig kunnen besteden. Deze tips hebben een nog betere jeugdwerking

enkele club behaalde in 2020 twee gouden sterren (in 2019 behaalde boogschieten staande wip club ‘Eendracht Maakt Macht Dudzele’ dat als enige). Dit is logisch en vooral een gevolg van de beperkende coronamaatregelen. Toch zien we in de top tien van de jeugd+ clubs volgens hun aantal behaalde punten niet minder dan zeven clubs met één gouden ster. VlaS|Sportiv verdeelde eind december dan ook 8.000 euro over de 25 deelnemende jeugd+ clubs. Hoe meer punten een jeugd+ club scoorde door het aantonen van hun actieve werking, hoe groter de financiële bijdrage die ze ontvingen. De uitgekeerde bijdrage varieerde per club van 28 tot 640 euro. 12

De clubs die meewerken aan jeugd+ 2021 zijn mooi verspreid over Vlaanderen. Jammer genoeg doet geen enkele Limburgse club mee.

»


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

WAT IS JEUGD+? Sinds 2019 voorziet VlaS|Sportiv in een jeugdsportfonds. Jaarlijks worden middelen uit dit fonds verdeeld onder aangesloten clubs met een (startende) jeugdwerking. Hiervoor moeten ze hun inspanningen op het vlak van jeugdwerking zo uitgebreid mogelijk illustreren. Hoe hoger het aantal punten dat een club behaalt, hoe groter het bedrag dat ze ontvangen uit het jeugdsportfonds. Elk jaar worden ook getuigschriften uitgereikt en eventueel ‘gouden sterren’ aan clubs die zich door hun jeugdwerking onderscheiden. KNBBW zorgt voor een extra bijdrage voor de boogschieten staande wip clubs die in dit project goed scoren. De naam jeugd+ is ondertussen al goed bekend maar elk steuntje in de rug is welkom. In onze communicatie zullen we aandacht geven aan de focus die dit project legt op het belang van jeugdwerking en de impuls die dit project wil geven aan clubs met jeugdleden. Veelvuldige communicatie over het project heeft als doel de inspanningen van de deelnemende clubs in de kijker te zetten en de kansen op succes te verhogen. Clubs worden aangemoedigd om de communicatie van VlaS|Sportiv (en KNBBW) over jeugd+ over te nemen en te delen. Volg ons ook op Facebook via ‘@jeugdplus’.

Beselare 2020. Een miniwip van eigen makelij doet uitstekend dienst voor jeugdinitiaties.

13


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

TIPS VOOR AANKOPEN TEN VOORDELE VAN DE JEUGDWERKING

Voorbeelden van sportmateriaal specifiek voor de jeugd: boogschieten staande wip: jeugdboog recurve, jeugd-

1. Aankoop of huur van sportmateriaal specifiek voor jeugd (zie lijst per sport hieronder) 2. Aankoop trainingsmateriaal zoals kegels, hoepels, stopwatch, scorebord …

boog compound, junior armbeschermers, kinder-vingertabs, kinderhelmen, bouten voor jeugdpijlen, nokken voor jeugdpijlen, krachtmeter voor jeugdbogen, speciale vogels voor jeugd (animatiegaaien), materiaal

3. Inschrijvingsgeld betalen van bijscholingen voor

voor mini-wip, huur of aankoop VlaS-Festivalwip, ma-

jeugdbegeleiders (trainerscursus, bijscholing coa-

teriaal voor spelvormen, rekkers voor opwarming en

ches, bijscholing preventie grensoverschrijdend

krachttraining …

gedrag …)

kruisboog: jeugdkruisboog, jeugdpijlen, speciale bla-

4. Sportoutfit voor jeugdleden en jeugdbegeleiders

zoenen voor jeugd, andere doelen voor jeugdanima-

van je club met de vermelding ‘Jeugdwerking -

tie, liggende wip als doel met grote gaaien, animatie-

[clubnaam]’

kruisboogmateriaal (speelgoedkruisbogen), materiaal

5. Betalen fotograaf en/of grafisch ontwerper voor

voor spelvormen, rekkers voor opwarming en kracht-

het maken van een jong en dynamisch logo voor

training …

de jeugdwerking van je club.

touwtrekken: touwtrekschoenen kindermaat, dun

6. Kosten voor het drukken en verspreiden van flyers gericht op jeugdwerking 7. Kosten voor het inrichten van jeugdwedstrijden (bekendmaking, huur materiaal, trofeeën)

touwtrektouw, trekkrachtmeter geschikt voor kinderen, huur VlaS-Tegentrek, materiaal voor touwtrekspelvormen, materiaal voor opwarming … katapult: jeugdkatapulten, jeugdprojectielen, kracht-

8. Kosten voor regionale Facebook-advertenties over

meter voor jeugdkatapulten, snelheidsmeter, speciale

de jeugdwerking of voor de aanmaak van een

doelen jeugd (animatiegaaien), kinderanimatie kata-

jeugdpagina-website.

pulten met zachte balletjes, huur VlaS-Leukraak, materiaal voor spelvormen, rekkers voor opwarming en krachttraining …

Aalst, 2020. Jeugdschutters genieten meestal veel belangstelling van de oudere schutters.

14

»


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

Beselare 2020. Laat niet na je rijke historie te gebruiken als troef om jeugdleden te boeien.

curling: curlingstenen op kindermaat, curlingschoe-

aangepaste jeugdpijlen, krachtmeter voor jeugdbo-

nen in kindermaten, belijning voor curlingbaan op kin-

gen, speciale doelen voor jeugd (animatiedoelen), ma-

dermaat, materiaal voor curlingspelvormen, materiaal

teriaal liggende wip als spelvorm (wipsprang - pijlen

voor opwarming …

met bouten), soft-pijlen voor veilige spelvormen, huur

doelschieten: jeugdboog recurve, jeugdboog com-

VlaS-Festivalwip, rekkers voor opwarming en kracht-

pound, junior armbeschermers, kinder-vingertabs,

training …

»

Boezinge 2020. Verzorgde accommodatie en dito kledij vormt reclame voor de jeugdwerking.

15


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

ILLUSTREER JE JEUGDWERKING!

kan je aantonen welke inspanningen je hebt geleverd om de jeugdwerking van je club bekend te maken:

Het project jeugd+ definieerde achttien items ver-

heb je flyers verspreid, wordt je jeugdwerking bekend

spreid over vijf thema’s waarmee clubs hun jeugdwer-

gemaakt via een website of Facebook, werk je samen

king kunnen illustreren. Binnen het thema Leden zijn er

met een jeugdbeweging of school … Tenslotte kan je

de items ‘aantal jeugdleden, aantal nieuwe jeugdleden

als extra ook aantonen of je club één of andere vorm

en lidgeld jeugdleden’. Het thema Jeugdtrainingen

van fairplay of integriteit in de kijker heeft gesteld.

bevat deelnames aan jeugdoefensessies of -trainingen én het beschikken over specifiek jeugdmateriaal.

Gelieve VlaS|Sportiv het ganse jaar door op de hoog-

Het thema Trainer gaat over het aantal actieve trainers

te te houden van jullie jeugdwerking. Deel met ons je

in je club, het aantal trainers met een sportdiploma en

successen maar ook van mislukte acties kunnen we

het volgen van bijscholingen voor die trainers. Bij het

vaak veel leren.

thema Wedstrijden kan je aantonen hoeveel jeugd-

We wensen al onze jeugd+ clubs enkele nieuwe jeugd-

leden aan wedstrijden deelnamen en of je club zelf

leden toe en veel plezierige jeugdactiviteiten. 

jeugdtornooien heeft ingericht. Tenslotte, en niet van het minste belang, is er het thema Promotie. Hiermee

34 VlaS | Sportiv clubs zullen in 2021 met de steun van VlaS | Sportiv en KNBBW hun jeugdaanbod vernieuwen en verruimen. Boogschutters Galmaarden Willem Tell Curling Club Zemst De Eendracht Westmalle De Kunstvrienden Merksplas Gamekeeper Pro-shot Team Roeselare Ieper Willem Tell K.G.S.S. Dudzele K.H.G. Eernegem SS vzw K.H.G. Sint Sebastiaan Nieuwpoort K.H.H. Duinengalm Heist aan Zee K.H.M. De Verenigde Vrienden K.H.M. Willem Tell Merendree Kluisbergen de Vrije Kon. Gilde de Ware Vrienden van S.S. Gent Kon. Gilde Sint-Sebastiaan Overmere Kon. Handbooggilde Deinze St. Sebastiaan Kon. Handbooggilde Lendelede S.S. Kon. Handbooggilde Sint-Joris Boezinge Kon. Handbooggilde S.S. Sint-Denijs Kon. Handboogmaatschappij Aalst Park Koninklijke Maatschappij De Heidevrienden Kon. Schuttersgilde St.-Joris Roesbrugge Sint-Sebastiaan Beselare Sint-Sebastiaan Bissegem Sint-Sebastiaan Harelbeke Sint-Sebastiaan Roeselare Sint-Sebastiaan Woesten Sint-Joris Wingene Staden Sint-Sebastiaan TTV De Berketrekkers TTV De Powerrangers Verenigde Vrienden Meer Veurne KHG Edele Ridder St-Sebastiaan Wintam Sint-Sebastiaan

16

Wie er dit jaar nog niet bij is, kan zich aanmelden voor 2022. Website: www.vlas.be/jeugdplus VlaS jeugd+

(HC)


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

IN VOORBEREIDING Hier en daar kon je het al tussen de regels lezen in andere artikels in deze Trend. Digitalisering, sociale media, webinars … ook bij VlaS|Sportiv zoemt het digitale tijdperk ons rond de oren. Er werd dan ook snel en duidelijk gekozen om niet zomaar van de ene hype naar de andere te springen maar onze organisatie met een coherente aanpak de digitale weg op te sturen. Maar ook dat kon je al uitgebreid in een ander artikel lezen. Nu, bij die nieuwe aanpak, technologische snufjes en digitale communicatie hoort natuurlijk ook een nieuwe vormgeving. Een nieuwe inkleding. Een passend kleedje zeg maar. Een mooi design. Een nieuwe stijl … een nieuwe huisstijl dus. Héél binnenkort stellen we die aan je voor en daar horen een pak ontdekkingen bij. Al nieuwsgierig? Wordt snel vervolgd!

JE SPORTCLUB AANSLUITEN? MEER INFO: WWW.SPORTIV.BE

€ 8,00 per lid

VOORDELEN • uitstekende ongevallenverzekering • aansluiting bij een door Sport Vlaanderen erkende federatie • toegang tot onze online ledenadministratie-app

• gratis magazine Trend • gratis toegang tot het Dynamoproject • professionele ondersteuning en persoonlijke service

17


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

EUROPESE COMMISSIE ORGANISEERT WEBINAR TRADITIONELE SPORTEN Op 29 september 2020 organiseerde de Europese

• De Europese Commissie dienst Sport heeft een

Commissie Departement Sport voor het eerste een

werkplan betreffende TSG (Traditional Sports and

(online) seminarie over de toekomst van traditionele

Games). De Europese Commissie plant verdere ac-

sporten en spelen onder de titel: ‘International Semi-

ties op het vlak van traditionele sporten en spelen in

nar on Traditional Games and Sports, The Way Ahead.’

de vorm van het stimuleren van netwerken door zo-

Zo’n negentig deelnemers volgden sprekers Sean Kel-

wel online overleg als door een fysieke bijeenkomst

ly (Iers Europees parlementslid) en Gugielmo di Cola

in één van onze lidstaten in 2021.

(namens de Europese commissaris voor cultuur, opvoeding en jeugd).

• Traditionele sporten passen in het EU-motto ‘united in diversity’ (verenigd in verscheidenheid). De EU wil verscheidenheid promoten omdat deze volgens

Daarna volgde een rondetafelgesprek met Pere Lave-

haar een groot aandeel heeft in onze welvaart. Tra-

ga (voorzitter ETSGA), Celia Marcén (Erasmus+ project

ditionele sporten zijn onderdeel van het EU-sportbe-

Geo-Ludens), Jean-François Laurent (junior director

leid.

Tafisa) en Jonathan Lorcher (Unesco, dienst projecten).

• Traditionele sporten passen in dit sportbeleid om-

Als extra spreker was er nog de Poolse professor Mal-

dat het personen kan activeren die niet door ander

gorzate Bronikowska (University Poznan).

sportaanbod bereikt worden. Bij traditionele sporten zorgen identiteit, plezier en tradities voor extra moti-

Yves Le Lostecque, EU-diensthoofd Sport beëindigde

vatie om actief te blijven. 

het seminarie met volgende mooie woorden: “Ik ben erg blij dat we het verleden en het heden zorgvuldig hebben kunnen bekijken en enkele suggesties hebben gedaan voor de toekomst van traditionele sporten en spelen. Ik twijfel er niet aan dat we de komende jaren nauw zullen samenwerken om van traditionele sporten en spelen een nog belangrijker element in onze samenleving te maken. Zoals tijdens het seminar werd aangegeven, kunnen we rekenen op de krachtige steun van EU-commissaris Mariya Gabriel om de aanwezigheid van traditionele sporten in het sportbeleid van de EU te consolideren.” VlaS volgde dit seminarie en ondergetekende noteerde volgende inhoudelijke punten:

18

(HC)


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

ETSGA ORGANISEERT E 1 EUROPEES ONLINE SEMINARIE Hoewel ETSGA reeds vele jaren congressen en seminaries organiseert, vooral naar aanleiding van haar jaarlijkse bijeenkomst in functie van de algemene vergadering, zorgde corona ervoor dat geïnteresseerden voor het eerst vanuit hun huiskamer de interessante inhoudelijke bijdragen konden volgen. Vrijdag en zaterdag 15 en 16 februari 2021 organiseerde ETSGA haar eerste ‘European Forum of Traditional Games and Sports’. Iedereen kon zich gratis inschrijven om de twaalf sprekers te volgen en hen eventueel vragen te stellen. Niet minder dan 150 personen uit 37 landen en vanop vier verschillende continenten beluisterden de twaalf bijdragen. Zij werden online onder meer verwelkomd door Yves Le Lostecque - EU-Sport en Angela Melo Unesco, wat toch een mooie erkenning betekent voor

onze Europese koepel en haar werking. Ondergetekende stak een Engelstalige digitale presentatie ineen en mocht als tiende spreker de VlaS-werking en -geschiedenis toelichten. De volgende morgen al, ontving ik een Franstalig getuigschrift.

EUROPEAN FORUM OF TRADITIONAL GAMES AND SPORTS L’Association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels

CERTIFIE que

M.

HEIN COMEYNE

représentant de l’entité VLAAMSE TRADITIONELE SPORTEN - VlaS a participé, en tant qu’orateur, au 1er Forum Européen des Jeux et Sports Traditionnels qui s'est tenu les 15 et 16 janvier 2021.

Pere Lavega Président AEJeST

Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales - Association Européenne de Jeux et Sports Traditionnels

Hein lichtte onze VlaS-werking en -historie uitgebreid toe aan een internationaal publiek en ontving hiervoor een mooi getuigschrift.

European Traditional Spor ts and Games Association

European Traditional Spor ts and Games Association

Association Européenne de Jeux et Sports Traditionnels - Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales

Tijdens dit forum werden niet echt harde conclusies getrokken. Wel mogen we concluderen dat de volkssportorganisaties die een spreker afvaardigden heel divers en ook zeer actief zijn. Zeer binnenkort volgt een tweede ETSGA-seminarie met andere sprekers namens nog andere Europese volkssportverenigingen. Het is een manier om volkssportorganisaties te leren kennen, van elkaars werkwijze te leren en het netwerk levendig te houden.  (HC)

19


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

20


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

21


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

DE LEDENENQUÊTE

VLAS & SPORTIV: WIJ HEBBEN DE BESTE ÉN TROUWSTE LEDEN! Van midden oktober tot midden november liep er bij VlaS|Sportiv een ledenenquête. Deze werd ingevuld door meer dan driehonderd leden. Wij willen hen daar allen nogmaals hartelijk voor bedanken. Dankzij deze feedback kunnen we onze werking de komende vier jaar nog meer richten op wat jullie nodig achten. Hieronder worden enkele van de belangrijkste conclusies uitgelicht.

WIE HEEFT DEZE ENQUÊTE INGEVULD? Als we kijken naar wie die deze leden zijn dan krijgen we volgende conclusies: • De enquête werd ingevuld door zowel jonge als oudere leden. Personen jonger dan 30 en ouder dan

BESTUUR

80 zijn wel ondervertegenwoordigd als we dit bekijken ten opzichte van ons totaal ledenbestand.

Uit de enquête is gebleken dat veel clubs nieuwe func-

• 86% van de respondanten waren mannen. Hier zien

ties integreren in hun bestuur. We zijn verheugd om

we een ondervertegenwoordigen van onze vrouwe-

te lezen dat meerdere clubs ondertussen de functies

lijke leden. Bij VlaS|Sportiv zijn nochtans 25% van de

“communicatie & PR” en “jeugdverantwoordelijke”

leden vrouwen.

hebben ingevuld en opgenomen. Deze functies zijn

• VlaS|Sportiv heeft zeer trouwe leden. Liefst 58%

eigen aan de huidige moderne maatschappij waarin

geeft aan dat ze al langer dan 10 jaar lid zijn bij VlaS.

we leven en kunnen een belangrijke opstap zijn naar

Slechts een kleine 20% geeft aan dat ze nog maar

meer jeugd in onze sportclubs.

minder dan 5 jaar lid zijn.

22

• 26 van de 28 sporten die bij VlaS|Sportiv aange-

De inspanningen die het VlaS|Sportiv secretariaat

sloten zijn, zijn vertegenwoordigd in deze enquête.

steekt in het geven en beschikbaar stellen van advies,

Enkel van de sporten Sjoelen en Struifvogel heeft

informatie en de ledenlijsten worden goed gewaar-

niemand deelgenomen aan de enquête.

deerd door alle leden.

»


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

Ook over onze online ledenadministratie ILA zijn jullie zeer tevreden. Een kritische noot die we hier terugvinden is dat het voor sommige gebruikers het soms iets eenvoudiger mag zijn, dit zowel op de smartphone als via de computer. Wij zullen dit de komende jaren dan ook zeker bekijken hoe we dit verder kunnen aanpassen. Indien er momenteel problemen of vragen zijn rond ILA mag er altijd contact opgenomen worden met het secretariaat. Wij beschikken ook al even over een handleiding voor ILA. Wie deze graag wil stuurt eenvoudig een mail naar administrator@vlas.be. Ook ons project jeugd+ kwam aan bod in de enquête.

onze kanalen. Dit aan de hand van een digitaal com-

Dit project wordt dit jaar voor de derde keer georgani-

municatieplan. Daarover vind je meer elders in deze

seerd. Met ons jeugdfonds wil VlaS alle clubs steunen,

Trend.

ondersteunen en begeleiden … die zich willen inzetten voor de jeugdwerking. Elke club die zich wil engage-

VlaS|Sportiv beschikt over drie verschillende face-

ren voor een jeugdwerking binnen de club kan zich

bookpagina’s namelijk @secretariaat.vlas, @sportin-

hiervoor inschrijven ongeacht of je op het moment van

vlaanderen en @jeugdplus. Via deze pagina’s plaatsen

inschrijven al jeugdleden hebt of niet. Zonder jeugd is

we regelmatig nieuwe informatie, foto’s, filmpjes en in-

er geen toekomst voor onze sporten, het secretariaat

teressante artikels in de kijker. Het is dus zeker interes-

vindt het dan ook heel jammer dat van sommige spor-

sant en nuttig om hier regelmatig eens te gaan kijken,

ten zelfs geen enkele club deelneemt aan jeugd+.

net zoals op de nieuwspagina van onze websites. In de enquête geven jullie aan de VlaS-Facebookpagina

COMMUNICATIE

het meest te bekijken.

De populairste communicatiekanalen van VlaS|Sportiv

We zijn blij om te lezen dat jullie de inhoud en de nieu-

zijn de website, Facebook, e-mailings en Trend. Zoals

we stijl van deze Trend wel kunnen smaken. 75% gaf

in het beleidsplan van VlaS staat, wordt er de komen-

de inhoud van Trend een 7 op 10 of meer en 98% vindt

de jaren gewerkt aan een professionele uitbouw van

de nieuwe stijl oké tot zeer goed.

»

AANSPREEKPERSOON INTEGRITEIT (API) Veel van jullie gaven aan de API van VlaS|Sportiv niet te kennen. Daarom willen we hem nog even onder de aandacht brengen. Christoph Vanmullem is dan wel niet langer werkzaam op het VlaS|Sportiv secretariaat, toch heeft hij zich nog geëngageerd om als aanspreekpunt integriteit te blijven fungeren. Zit jij met vragen? Wil je iets melden? Nood aan een luisterend oor? Dan kan je altijd bij Christoph terecht. Hij is te bereiken via christophvanmullem@gmail.com of via het nummer 0477 43 07 84. Je kan natuurlijk ook altijd terecht bij het meldpunt 1712.

23


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

SPORTIV Uit de enquête is ook gebleken dat er wat onduidelijk heerst over wie of wat Sportiv nu juist is en hoe deze zich verhoudt tegenover VlaS. VlaS is een erkende en gesubsidieerde OSV, een Organisatie voor Sportieve Vrijetijdsbesteding. Sportiv is een ‘erkende Vlaamse sportfederatie’. In 1988 is VlaS opgericht met als doel het vertegenwoordigen en promoten van Vlaamse traditionele sporten. Als OSV moeten wij ons aan bepaalde decretale voorwaarden houden. Eén daarvan is dat enkel clubs die een activiteit, met hoofdzakelijk een sociale dimensie en met een traditie in Vlaanderen, die levenslang beoefend kunnen worden mogen aansluiten bij VlaS. Dat wil zeggen dat niet elke sportclub zich bij VlaS mag aansluiten (bijvoorbeeld volleybalclubs of triatlonclubs). Sportiv daarentegen is opgericht in 2009 als Vlaamse sportfederatie en is erkend door Sport Vlaande-

JOUW SPORT IN 2020 Enkele sporten hebben de laatste jaren een nieuwe, moderne variant ontwikkeld. Denk maar aan padel, Ultimate tennis showdown, 3x3 basket, Shortcurl … VlaS|sportiv vraagt zich dan ook af of dit ook interessant zou zijn voor onze sporten. Dankzij de enquête hebben we veel interessante, handige tips en inzichten gekregen van jullie. Dit zowel over wat deze variant zeker moet bevatten als wat er zeker niet anders zou mogen. We zullen die de komende vier jaar dan ook meenemen als we samen met een bond aan een alternatieve variant werken. We vroegen naar jullie mening naar wat nodig is om je sport succesvoller te maken. Hier kwamen volgende antwoorden het vaakst naar boven: • Inzetten op jeugd • Perceptie “een sport enkel voor senioren” veranderen • Meer initiatie-/opendeurdagen • Actief aanwezig zijn op sociale media 24

ren. Dankzij deze erkenning mogen wij een certificaat

»


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

uitdelen dat je club aangesloten is bij een ‘erkende Vlaamse sportfederatie’. Voor veel gemeentes is dit attest noodzakelijk om een subsidie te ontvangen. Bij Sportiv zijn clubs van àlle soorten sporten welkom. VlaS en Sportiv werken beide met hetzelfde secretariaat en vertegenwoordigen deels dezelfde clubs. Iedere sportclub die louter een traditionele sport beoefent, is zowel lid van VlaS als van Sportiv. Alle andere sportclubs zijn enkel lid van Sportiv.

TRAININGEN Om de kwailiteit van onze sporten en het aantrekken van nieuwe leden te bevorderen zal VlaS de komende jaren er werk van maken om in samenwerking met de bonden per volkssport een trainerscursus te organiseren. Zoals jullie zelf hebben aangehaald in deze enquête is jeugd absoluut nodig om onze sporten succesvoller te maken. Daarom vinden we het belangrijk dat de jeugd die er momenteel is goede trainingen krijgen. Door trainingen te voorzien enkel voor de jeugd zullen ze

méér dan genoeg aanwezig om hen goed op te leiden,

meer plezier beleven aan je sport. Ervaring is er alvast

gebruik die ook.  (JV en ND)

25


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

Flessenschieten - foto Frederik Vanacker 26


WEBSITE

YOUTUBE

www.vlas.be | www.sportiv.be

Vlas_Sport

FACEBOOK @secretariaat.vlas | @sportinvlaanderen

Mailen kan naar INFO@VLAS.BE

INSTAGRAM vlas_sport

27


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

VIERJARENPLAN ’21-’24, DE FOCUS OP DIGITALISERING 2020 markeerde zich niet enkel als Coronajaar maar ook als het jaar waarin we een nieuwe “Olympiade” voorbereiden. Een nieuw beleidsplan, een nieuw vierjarenplan waarbij we traditioneel even moeten stilstaan bij de toekomst en de plannen voor VlaS, Sportiv en hun vele duizenden leden, clubs en bonden. Het “beleidsplan ‘21-‘24”, dat de lijnen uitzet om VlaS en Sportiv de komende vier jaar naar een hoger niveau te tillen, is na een lang maar interessant proces helemaal klaar en werd ter goedkeuring ingediend bij Sport Vlaanderen. Met kernbegrippen als DIGITALISE-

even dieper ingaan op “digitalisering” en het daarbij

RING, COMMUNICATIE, JEUGD en DIVERSITEIT mik-

horende “communicatie”.

ken we op een mooie toekomst voor al onze sporten in de periode 2021-2024.

Bij wijze van start koppel ik graag even naar de activiteiten van VlaS in het algemeen. Vaak horen wij

Rond het thema “jeugd” en ons succesvolle project

mensen zich afvragen “wat doen ze eigenlijk dan juist

jeugd+ hebben we het al elders in dit magazine. Het

allemaal bij een sportfederatie?”. Vertegenwoordigen?

thema “diversiteit” druppelt, net als “jeugd” sowieso

Absoluut. Verzekeren? Inderdaad. Ondersteunen? Ja-

ook doorheen alle geledingen van onze organisaties

zeker. Promoten? Yep. Adviseren? Ook. Informeren?

en neemt ook een centrale plaats in bij het hervormen

Yes. Begeleiden? …. Nu ja, zo kunnen we dus nog wel

van onze besturen. Misschien kunnen we hier dan wél

even doorgaan. VlaS en Sportiv vertegenwoordigen in de eerste plaats onze sporten, clubs en bonden dagdagelijks bij Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, ETSGA en TAFISA, steden en gemeenten en allerhande belangenverenigingen. Daarnaast publiceren we het jaarlijkse Trend-magazine, zorgen we voor een officiële erkenning als federatie (waardoor je als club subsidies kan aanvragen bij je gemeente), voorzien we ledenadministratie-software voor de clubs, zetten we promotiecampagnes op, ondersteunen we jeugdwerking, verzekeren we leden tegen sportongevallen en kan je ten

28

»


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

allen tijde beroep doen op onze professionele service en advies op maat. Daarmee is zeker nog niet alles in beeld gebracht maar het punt is duidelijk: als federatie zijn wij zoveel meer dan louter “een verzekering” of “een promotiemachine” of “het secretariaat”. Als federatie jongleren wij tientallen taken tegelijkertijd om onze sportclubs op alle mogelijke manieren bij te staan en te ondersteunen. Om al die taken naar behoren uit te kunnen voeren is in de huidige maatschappij een doorgedreven vorm

en schrijven. Toch ondervindt 1 op de 5 Belgen stress

van automatisatie of ‘digitalisering’ nodig. Uitzonderlij-

door de groeiende digitalisering (cijfers: Eurostat

ke tijden als deze bewijzen bovendien nogmaals dat

2018). Dat aspect vergeten we zeker niet bij Vlas|Spor-

digitalisering tal van voordelen met zich mee brengt.

tiv en we zetten onze schouders dan ook onder een

Zonder zouden we bijvoorbeeld onze activiteiten van-

e-inclusieve samenleving. Het is meer dan ooit zaak

daag van thuis uit niet kunnen verderzetten. Maar ook

om mee te zijn met de digitalisering of anders val je

in de dagelijkse workflow en communicatie naar onze

helemaal uit de boot. Een helpende hand vanuit onze

leden toe maakt digitalisering een groot verschil.

organisatie kan dus wonderen doen.

Digitaliseren is zowel het digitaal maken van fysieke

Gelukkig is er ook goed nieuws. Voor het eerst be-

documenten en papieren processen als het digitaal

schikken alle Vlamingen minstens over één ‘smart’

verwerken van informatie. Bij digitaliseren gaat het

toestel: een computer, tablet, smartphone, wearable of

erom dat je processen anders inricht dan je tot nu toe

smart tv. Driekwart van de Vlamingen heeft minstens

deed. Slimmer, met minder handmatige handelingen

drie van deze vijf toestellen in huis. 90% van de Vla-

en minder papier. Er zijn minder mensen voor nodig,

mingen heeft een smartphone. Ook de oudere gene-

de kans op fouten is veel kleiner, het gaat sneller en je

ratie is helemaal mee met de digitale revolutie. 37%

bespaart tijd op overbodige acties.

van de 65-plussers heeft vandaag zelfs een smartphone én een tablet. Het aantal Vlamingen dat actief is op

Maar, niet alleen zijn er voordelen voor onze organisa-

sociale media stijgt naar 91% … Wil je iedereen goed

tie, het verbetert ook de service naar de klant toe. Zo

bereiken en bedienen dan ligt daar de sleutel.

kan je gewoon veel vlotter, directer en sneller communiceren en zo ook betere inzichten in de klant verwer-

Digitalisering is dus geen optie, maar noodzaak. Eén

ven. En door die inzage kan je de klant opnieuw beter

ding staat vast: de vraag luidt al lang niet meer ‘Kan

gaan bedienen. Meer dan ooit is digitalisering dus het

het?’, maar wel ‘Hoe kan het?’ En vooral ook ‘Hoe kun-

antwoord.

nen we iedereen meekrijgen?’ Bij de opmaak van ons beleidsplan hebben we daar ruim bij stilgestaan en

Met de overschakeling op digitalisering, bijvoorbeeld

goed over nagedacht. Digitalisering zal resoluut cen-

afstandsonderwijs en thuiswerken, werd echter ook

traal staan de volgende jaren binnen onze federatie

de digitale kloof in onze samenleving meer dan ooit

maar dan wel op een manier waarop we iedereen aan

zichtbaar. Uit cijfers van 2019 (Barometer Digitale in-

boord houden en met aandacht voor de waarden en

clusie) blijkt dat digitale uitsluiting samenhangt met het

service waarvoor VlaS|Sportiv al jaren staat. Daar mag

inkomen en opleidingsniveau. Maar ook andere groe-

u op rekenen. En welkom aan boord van de digitale

pen zoals ouderen, alleenstaanden en laaggeletterde

(r)evolutie! 

mensen lopen risico digitaal niet mee te kunnen. Digitale vaardigheden worden zo even belangrijk als lezen

(ND) 29


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

NIEUWE KRUISBOOGZAAL IN MEER VRIJWILLIGERS BOUWEN ZES AUTOMATISCHE BANEN Vrijwilligers van De Verenigde Vrienden Meer (Hoog-

Dit systeem maakt het nog veiliger dan het kruisboog-

straten) zijn nu al een jaar bezig met de opbouw en

schieten op doel al is, maar maakt het ook mogelijk

inrichting van een nieuwe kruisboogzaal, vlakbij hun

dat schutters in dezelfde tijdspanne meer pijlen kun-

lokaal. Ze zijn ondertussen zo ver dat ramen, deuren,

nen afschieten. Alle kruisboogschutters uit de Kempen

elektriciteit, vlasplafond met rookmelders en geother-

zijn nieuwsgierig naar de eerste ingebruikname. De

mische verwarming klaar zijn. Zo kunnen ze starten

nieuwe kruisboogzaal zal zes schietbanen bevatten

met het plaatsen van de automatische kruisboogba-

die geschikt zijn voor de gangbare schiet-afstanden

nen. Automatisch wil hier zeggen dat het doelblok met

zes meter, tien meter en twintig meter. Op twee van

blazoen via een druk op de knop tot bij de schutter

die zes schietbanen zal indoor zelfs op dertig meter

gebracht wordt. Zo kan deze het resultaat van zijn

kunnen geschoten worden. 

schot bekijken en meteen ook zijn pijl recupereren.

(HC)

Vrijwilligers realiseren een kruisboog-sportaccommodatie geschikt voor afstanden van zes tot dertig meter.

30

5 INNOVATIEVE ANIMATIES: STEEKSPEL - LEUKRAAK - TERUGWORP - TEGENTREK - FESTIVALWIP  CHECK IT: WWW.VLAS.BE


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

VLAS EN SPORTIV CLUBS GAAN DIGITAAL Het is bijna zover! Ons Facebookproject gaat bijna van

veel makkelijker om al onze ledenclubs te bereiken.

start! De laatste hand wordt momenteel gelegd aan de

Daarnaast is ook een Google Drive een sterk middel

voorbereidingen. Maar wat omvat dit project eigenlijk?

om de werking tussen clubs en organisatie te optimali-

En vooral wat is het doel van dit project?

seren. Zo maken we het via deze weg makkelijker om documenten uit te wisselen door middel van gedeelde

Hallo, ik ben Brent Van de Kerckhof, student sport-

mappen. Ook zullen we documenten plaatsen die je

management aan de Vives Hogeschool Brugge en

rechtstreeks kan aanpassen zodat wij ook meteen de

ik ben sinds 8 februari stagiair op het secretariaat bij

informatie verkrijgen die we zoeken. Denk maar aan

VlaS|Sportiv. Ik zal het meeste van mijn stagetijd aan

bijvoorbeeld de aanwezigheidslijsten van jeugd+.

dit fantastische project spenderen. Het doel ervan is om zoveel mogelijk, of bij voorkeur al, onze clubs zo

Wat gaan wij nu juist doen tijdens dit project? Wel, we

digitaal mogelijk te maken. Wij gaan ons initieel voor-

gaan onze clubs letterlijk bij de hand nemen en sa-

al richten op Facebook. Facebook is vandaag niet

men stappen zetten omtrent digitalisering. Elke club

meer weg te denken uit onze samenleving. Met de

krijgt een persoonlijke begeleiding op maat voor hun

coronacrisis is zichtbaar zijn op Facebook en andere

Facebookpagina. Er zal gebruik gemaakt worden van

sociale media nog belangrijker geworden. Daarom wil

speciaal voorziene apparatuur om hen, vanop afstand,

VlaS|Sportiv hierop sterk inzetten. Zelf zijn we ook vol-

persoonlijk te helpen om een pagina op te starten. Als

op bezig al onze digitale tools te optimaliseren.

clubbestuurder zal je volledig kunnen zien wat er gebeurt, waar je moet klikken en wat je allemaal moet

Daarnaast zullen wij ook meteen een Google Mail en

invullen in de verschillende vakken en schermen.

Google Drive gaan opzetten. Wat bedoelen we hier nu precies mee? Wel, wanneer al onze clubs een Goog-

Met dit project hopen we natuurlijk zoveel mogelijk van

le Mail account bezitten is het voor VlaS|Sportiv ook

onze clubs op Facebook, Google Mail en Google Drive te krijgen. Want hoe meer onze clubs “in the picture” komen, hoe meer wij onze sporten kunnen promoten. Daarnaast willen we zo ook proberen om de toekomst van onze clubs een beetje mee te helpen vrijwaren. Moest je door dit artikel geprikkeld zijn om de digitalisering met jouw club in te zetten, aarzel dan zeker niet om een mailtje te sturen naar info@vlas.be!! Als je daarentegen al een facebook account en/of Google drive account zou hebben, mag je ons dit zeker laten weten. Zo kunnen wij ook onze database altijd up-todate houden.  (BVDK)

Vives-stagiair Brent Van de Kerckhof. 31


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

SAMENWERKINGEN Om onze sporten nog meer in de schijnwerpers te zetten is geen inspanning te groot. Af en toe proberen we nieuwe manieren uit om die bekendheid nog te vergroten. In 2020 werden zo bijvoorbeeld twee gloednieuwe samenwerkingen opgestart. Het eerste partnership werd opgezet met KWB, de Kristelijke Werknemersbeweging, een socio-culturele vereniging binnen Beweging.net, het vroegere ACW. Met zo’n 70.000 leden en 700 lokale afdelingen bleek dit een gedroomde partner om te koppelen met onze

Het tweede partnership dat werd opgezet draait he-

innovatieve animaties. Onze animatie Leukraak werd

lemaal rond sportkampen. Sporty, een organisatie die

als proefproject gebruikt en dat leverde alvast een

zo’n kampen voor 10.000 kinderen per jaar organi-

leuk reclamefilmpje op in samenwerking met de be-

seert, bokste samen met ons het allereerste ‘Traditio-

kende komiek Bert Gabriels. Voorlopig zijn de resulta-

nele Sporten’ Kamp in elkaar. Bijna torpedeerde Coro-

ten van deze samenwerking jammer genoeg moeilijk

na ook deze nieuwigheid maar mits wat aanpassingen

in te schatten door de maatregelen rond Corona. Een

mocht het kamp de tweede week van juli toch door-

evenement organiseren met veel volk en sport & spel

gaan. Het leverde heel wat blije kindergezichtjes op.

zat er dit jaar nog niet echt in maar we kijken er hoop-

Boogschieten, touwtrekken, katapultschieten … een

vol naar uit.

wereld vol nieuwe sporten ging open voor de deel-

De opnames van het promotiefilmpje met Bert Gabriëls in volle gang 32

»


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

Eerst katapultschieten met Leukraak en dan poseren voor de groepsfoto.

Samenwerkingen op verschillende vlakken leveren overduidelijk mooie extra aandacht op voor onze sporten en dat is altijd mooi meegenomen. VlaS zet de volgende jaren nog meer in op partnerships want elk De facebookadvertentie voor het Sporty kampje afgelopen zomer.

extra jeugdlid, nieuwe fan of inschrijving bij één van onze clubs is een zieltje gewonnen en dat maakt het zeker de moeite waard! 

nemers. Doel bereikt dus en zeker voor herhaling vatbaar. Iets voor jouw kinderen en kleinkinderen? Vraag er zeker naar bij je gebruikelijke sportkampaanbieder. Misschien vloeit er wel een leuke nieuwe samenwerking uit voort.

Niks dan lachende gezichtjes bij Terugworp. 33


R WORP O G T U A R E M T G ANI RAAK -

IN - LEUK K E R T OPLEID - TEGEN SPEL

- STEEK P I W L A STIV

FE

34

Op zoek naar een leuke bijverdienste op losse basis? Vraag informatie aan via: info@vlas.be


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

OVER STIJGENDE EN DALENDE CIJFERTJES … In het kader van het beleidsplan ’21-’24 werd het vo-

gesloten bij VlaS dan zien we dat we in 2021 twee

rige vierjarenplan ‘17-‘20 geëvalueerd. Deze evaluatie

nieuwe clubs hebben mogen verwelkomen. Als we kij-

deden we onder andere op basis van volgende grafie-

ken naar het ledenaantal zien we een dat we ondanks

ken. Hieronder bespreken we enkele daarvan.

de coronacrisis toch nog steeds meer leden hebben in 2021 dan in 2019. We hopen deze positieve trend met

Het ledenaantal van VlaS daalt sinds 2002. In 2016 no-

de seizoenclubs te kunnen blijven doorzetten en dat

teerden we de grootste daling. Deze was het gevolg

we deze kunnen uitbreiden naar alle VlaS clubs.

van het vertrek van de Vlaamse Boogsport Federatie liggende wip. Los hiervan constateren we een gestage daling door het wegvallen van clubs en het stoppen van sporters door hun hoge leeftijd. De sterkste dergelijke daling is ondertussen de meest recente. In 2020 verloren we bijna 10 % van onze leden. Deze daling kan uiteraard deels maar vooral toegeschreven worden aan COVID-19 en de getroffen maatregelen door de overheid. Door de maatregelen was het gedurende enkele maanden niet of slechts beperkt toegelaten om aan sport in clubverband te doen. Als we kijken naar de louter Sportiv clubs dan zien we daar een stijging in het aantal leden van maar liefst 5%. Wij willen deze clubs dan ook een grote proficiat wensen dat ze ondanks het moeilijke jaar 2020 toch hun ledenaantal hebben kunnen uitbreiden.

»

Opvallend genoeg zijn er ook stijgingen binnen de dalingen. Als we enkel kijken naar de seizoenclubs (clubs die hun werking beginnen tussen juni en september) aan35


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

Zoals de grafiek rechts aangeeft is een groot deel (49%) van onze leden ouder dan zestig. Voor het voortbestaan van onze sporten is het belangrijk dat zowel jongeren, jongvolwassenen als 55-plussers gemotiveerd worden om onze sporten actief te gaan beoefenen. Nieuwe leden uit die leeftijdsgroepen aantrekken zal de komende vier jaar essentieel zijn om een verdere daling van het aantal leden tegen te gaan. Er zitten grote verschillen tussen het gemiddelde aantal leden per club per sport. Zo zien we dat balboog-, struifvogel-

en

luchtbuksschiet-

clubs gemiddeld slechts elf leden tellen per club. In tegenstelling tot buksschiet- en trabol waar clubs gemiddeld meer dan 45 leden tellen. Het algemeen gemiddelde van alle VlaS-clubs ligt op 22 leden per club. Dit is behoorlijk laag als we dit vergelijken met het gemiddelde van alle sportclubs in Vlaanderen. Volgens cijfers van Sport Vlaanderen is dat 81 leden per sportclub. De gemiddelde leeftijd van de bestuursleden van onze clubs is zestig jaar. Hier moet echter een belangrijke nuance gemaakt worden. VlaS is slechts op de hoogte van 771 bestuursleden, gemiddeld twee bestuursleden per club. De meeste clubs vullen niet hun volledige bestuur in maar enkel de twee verplichte bestuursleden (secretaris + …). Om een correct beeld te krijgen over het hele bestuur roepen wij dan ook onze clubs op om hun clubgegevens zo correct en volledig mogelijk in te vullen in ILA. Verjonging en diversiteit binnen de besturen tenslotte is bovendien ook een zeer belangrijk gegeven in de toekomst van onze clubs en sporten.  (JV) 36


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

“Je krijgt geen medaille om te trainen, maar zonder training behaal je geen medaille.”

“Iedere training telt. Sport regelmatig. #blijfsporten”

“Winnen doe je met z’n allen. Verliezen ook.”

“Vraag niet: ‘Heb je gewonnen?’ maar ‘Heb je je geamuseerd?’”

37


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

38


VLAS | SPORTIV // TREND 2021

BONDEN Belgische Flessenschutters Bond

Landelijke Unie der

Vlaamse Kegelsport Federatie vzw

Afdeling Vlaanderen vzw

Kruisboogschutters vzw

Karin De Bel

Remi Gruwez

Paul Bauters

0478 83 02 66

057 40 05 87

03 663 63 17

Karin.debel@telenet.be

remi.gruwez@skynet.be

secretariaat.luk@gmail.com

www.v-k-f.be

www.kruisboog-luk.be Belgische Touwtrek Bond

Verbond van Sint-Jorisgilden

Afdeling Vlaanderen vzw

Samenwerkingsverband

(Kruisboog)

Mark Snauwaert

Krulbol BKB - VKB

Frans Tackx

0477/35 79 90

B.K.B.

0468 13 06 32

mark-els@telenet.be

Patrick Huyghe

frans.tackx2@telenet.be

www.touwtrekken.be

0476 46 60 02

@BelgischeTouwtrekBond Belgian Curling Association vzw

huyghe.p@belgacom.net

Noord Kempische Karabijn

www.krulbol.be

Schutterskring

Belgische Krulbolbond

Ivo Deckers

Dirk Heylen

V.K.B.

03 669 51 08

0499 13 05 10

Annie D’Hooge

ivod.dade@skynet.be

dirk.katty@skynet.be

09 379 98 24

www.belgiumcurling.be

dhooge.annie@telenet.be

Verbond Zand-Leemstreek (klepschieten)

@belgiancurling Vlaamse Short Mat Bowls

Jean Theunissen

Koninklijke Nationale Bond der

Federatie vzw

089 41 75 30

Belgische Wipschutters vzw

Johan Stevens

jean.theunissen@skynet.be

Bram Uvyn

089 41 16 49

www.verbondzandenleemstreek.be

0485 67 21 43

Jstevens13@me.com

knbbw.frnab@gmail.com

www.shortmatbowls.be

www.knbbw.be

@BowlsBelgium

Verbond Beringen-Lummen (klepschieten) Julien Meyen

KNBBW Vlaamse katapultbond

011 43 39 92

Jozef Driesen

julien.meyen@telenet.be

0497 26 27 13 jozef.driesen1@telenet.be www.vlaamsekatapultbond.be @KatapultbondVlaanderen

Andere disciplines airsoft shooting / balboogschieten / buksschieten / doelschieten / dunne krulbol / fietsen / golfbiljart / liggende wipschieten / manchetbaankegelen / paapgooien / schaken / sjoelen / struifvogel / trabol

39


Curling Club Gent in actie op het natuurijs.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.