TREND jaareditie 2022

Page 1

Vlaamse Traditionele Sporten vzw | Sportiv vzw jaargang 34 | Trend editie 2022 | www.vlas.be | www.sportiv.be

TOP 3 JEUGD+ 2021 pagina 8

TOCATI 2021 pagina 13

WERELDKAMPIOENEN! pagina 32


DE VLAAMSE TRAINERSSCHOOL ORGANISEERT IN SAMENWERKING MET VLAS DE CURSUS

INITIATOR WIPSCHIETEN Wil jij nieuwe schutters en jeugdschutters op een kwaliteitsvolle manier begeleiden bij hun eerste stappen in het boogschieten? Dan is de cursus Initiator wipschieten zeker iets voor jou!

Voor zowel handboogschieten, liggende wip en staande wip

ALS INITIATOR KAN JE KWALITEIT BIEDEN VOOR: • boeiende kennismakingen organiseren voor niet-leden • plezierige initiatielessen geven aan nieuwe leden • beginners succesvol integreren in het wedstrijdgebeuren

HET ERKENDE INITIATORDIPLOMA • zorgt voor een professionele uitstraling • levert gemeentelijke subsidies op voor je club

PRAKTISCHE INFORMATIE • 53 lesuren • 8 uren stage • start: januari 2023 • Wijnegem

INTERESSE? MAIL NAAR: INFO@VLAS.BE


5 VOORWOORD 6 GILDE SINT-SEBASTIAAN SINT-ANDRIES RICHTING 2050 8 TOP 3 JEUGD+ 2021 13 TOCATI 2021

15 ETSGA

20 BEKER VAN VLAANDEREN KRULBOL

16 HET DIGITALE JAAR 2021 IN VOGELVLUCHT

22 OPVALLENDE TOENAME LEDENAANTAL

18 WIE IS ONZE NIEUWE STAGIAIR?

23 VLAS STEUNT G-SPORT

19 GEEN ASBAKKEN ROND

24 KATAPULTSCHIETEN OP

DE SPORT

INCLUSIEVE SPORTDAG

28 SPORT SPIRIT 29 BEKER VAN BERINGEN 2021 30 EEN UITZONDERLIJK JAAR VOOR JONGE KRUISBOOGSCHUTTER DIETER PALINCKX

31 LETSELPREVENTIE 32 WERELDKAMPIOENEN BIJ VLAS|SPORTIV 34 ACHT TIPS OM TOT EEN GOED BESTUUR VAN JE SPORTCLUB TE KOMEN

35 EEN NIEUW JAAR VOL NIEUWE SPORTEN 36 SCHUTTERSTORENS VERDWIJNEN 39 BONDEN

3


OVER VLAS EN SPORTIV Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Specifiek voor onze online-ledenad-

Vlas en Sportiv bieden hun clubs en

(kortweg Vlas) is een koepel voor

ministratie, de opvolging van sport-

bonden:

volkssportbonden en -clubs. Samen

schutterslicenties en de #volks-

• informatie en advies,

met hen voert Vlas promotie voor het

sportanimaties kan je terecht bij

• promotie van hun sporttak en hun

beoefenen van traditionele volks-

administrator@Vlas.be.

activiteiten • ongevallenverzekering voor leden,

sporten in Vlaanderen. Vlas is gesubsidieerd door Sport

Sportiv vzw (afkorting van Sport

bestuursleden, occasionele vrijwil-

Vlaanderen binnen het decreet op

In Vlaanderen) is door Sport Vlaan-

ligers en niet-leden die deelnemen

de sportfederaties.

deren erkend als Vlaamse sportfe-

tijdens promotieacties

Vlas is ook erkend door de Minis-

deratie. Zij wil de beoefening van

ter van Sport voor het uitreiken van

actieve wedstrijd- en recreatiesport

sportschutterslicenties aan vuurwa-

in Vlaanderen promoten en bevorde-

• online ledenadministratie, aan-

penschutters.

ren. Zij doet dit in samenwerking met

maak lidkaarten, getuigschriften

haar aangesloten sportbonden en

en sportschutterslicenties

Vlas is lid van:

sportclubs. Sportiv promoot de be-

• Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF -

oefening van de aangesloten sporten

www.vlaamsesportfederatie.be)

voor alle leeftijden, prestatieniveaus

• European Traditional Sports and

• vertegenwoordiging en public relations

en doelgroepen.

Games Association (ETSGA - www.jugaje.com)

WIJ DOEN JE CLUB GROEIEN EN BLOEIEN! BOEK ONZE GRATIS SPORTCLUBBEGELEIDER!

• Stippel samen de ambities van je club uit • Evalueer samen de werking van je club • De sportclubbegeleider adviseert, informeert en coacht jouw club Meer info mail naar info@vlas.be

4


TREND 2022

WELKOM IN DEZE DERDE JAAREDITIE VAN TREND 2021 was door de pandemie voor onze volkssporten alweer een

COLOFON Trend editie 2022 | jaargang 34

moeilijk jaar. Onze wens, om in 2021 een coronavrij jaar mee te mogen maken, is helaas niet uitgekomen. Vlas heeft in deze periode waar vele activiteiten werden geannuleerd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een prachtige restyling door te voeren. Naast een nieuwe huisstijl en logo werd ook een volledig vernieuwde website

REDACTIE

voorgesteld. Zeker de moeite waard om eens te bekijken. Je vindt er

Hein Comeyne, Nicolas Dezeure,

onder andere heel wat foto’s van volkssport-evenementen, een over-

Jason Viaene, Robbe Van Mol

zicht van al onze sporten, een ledenhoekje met heel wat interessant materiaal en natuurlijk het meest recente nieuws.

VORMGEVING Arti•tude | Saskia Aers

De jeugd is onze toekomst, daarom blijft Vlas zich ook dit jaar weer inzetten voor projecten gericht op jeugd. De jeugd meer van onze

DRUK

sporten laten proeven en ze op die manier te overtuigen om aan te

Die Keure, Brugge

sluiten blijft het ultieme doel. Alvast een dikke proficiat voor al wie al eerder deelnam of zich dit jaar inschreef voor ons project jeugd+.

OPLAGE 7.500 exemplaren

Internationaal oogstte Vlas veel lof op het Tocati-stadsfestival in Verona, Italië. Vlas was er aanwezig via de steun van CJM Vlaanderen

REDACTIEADRES,

met onze Festivalwip om het voor onze Vlaamse regio zo kenmer-

SECRETARIAAT EN ZETEL

kende handboogschieten op de staande wip te promoten. Wij hopen,

Vlas: Polderstraat 76 A bus 2

onder meer door deze internationale uitstraling en samenwerking,

Sportiv: Polderstraat 76 A bus 3

een betere en bredere erkenning voor onze sporten in Vlaanderen

8310 Brugge

te verkrijgen.

tel. 050 35 84 62 e-mail: info@vlas.be

Veel leesgenot en hopelijk komt onze wens van vorig jaar voor een

www.vlas.be | www.sportiv.be

gezond en sportief 2022 dit jaar wel uit. Steun jouw sport, blijf bewegen en blijf vooral sporten!

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Guido Van Alsenoy

Guido Van Alsenoy

voorzitter Vlas/Sportiv

Bistkapellei 24 | 2180 Ekeren 5


GILDE SINT-SEBASTIAAN SINT-ANDRIES RICHTING 2050 De mooie villa met rieten dak met twee open staande

De gilde bestaat al sinds 1833, is sinds 2016 onder de

wippen op een groot grasveld is iedereen wel bekend

hoede van Geert en floreert als nooit tevoren met een

die ooit in Domein Koude Keuken in Brugge passeerde.

prachtige update van hun locatie als exponent. Ver-

Ik herinner het me alvast van toen ik er medio jaren 80

nieuwing kan nooit kwaad dacht Geert én bovendien

verplicht aan schoolloopwedstrijden moest meedoen.

rees meer en meer de vraag onder de leden om ook op

Gilde Sint-Sebastiaan Sint-Andries is er al veel langer

de liggende wip te kunnen schieten en dan nog liefst

thuis en voelt zich er duidelijk uitstekend. Tijdens een

indoor. Het idee bleef rijpen en het nut van het opstel-

lockdown-wandeling viel mij plots een lange, versge-

len van een gedegen dossier bewijs zijn waarde. Dank-

goten funderingsplaat op, palend aan de villa. Iets ver-

zij een goed en creatief uitgewerkt dossier (én eigen

derop stond een man de omheining en de overkapping

centjes) verkreeg de gilde een mooie subsidie van Stad

te schilderen met zoveel enthousiasme dat er nogal

Brugge om hun droom te realiseren.

wat verf in z’n haar bleef hangen. Een praatje op veilige afstand sloeg niemand toen tijdens de lockdown

Middenin de pandemie werden de werken aangevat en

af en Geert Leys, de man met het halfgroene kapsel,

ondertussen is, met hulp van vele handen, alles zo goed

was maar wat trots om over zijn uitbreidingswerken

als afgewerkt en kan er al geschoten worden. Niet alleen

honderduit te kunnen praten. Ik kreeg er meteen een

door de confraters van de gilde zelf trouwens want als

rondleiding bij.

de jeugd een handje kan geholpen worden steekt deze gilde ook graag een tandje bij. Louise Demey, een groot talent in doelschieten was zo op zoek naar indoor-trainingsmogelijkheden. Niet evident met afstanden tot 18 meter indoor. Na een bezoekje aan VLAS en bovenstaande pandemiewandeling die door Geert werd rondgeleid in dit prachtige project was de link snel gelegd. Geert en zijn bestuur beseffen het nut van boogschieten als topsport en als uithangbord voor de sport op zich en stelden hun gloednieuwe accommodatie meteen ter beschikking als trainingsfaciliteit voor Louise. Ondertussen groeit deze gilde duidelijk door onder aansturing van een volledig vernieuwd en verjongd bestuur. Het aantal leden verdubbelde bijna en dat zelfs onder Corona. Het was zeker geen evidentie voor velen

6


TREND 2022

om los te kunnen laten maar met nog wat hulp van de anciens zorgt zo’n bestuurswissel ook hier weer voor een verzekering naar de toekomst toe. De leden werden trouwens geinspireerd door zoveel inspanningen en droegen op hun beurt graag een steentje bij aan de hernieuwde uitbouw van deze gilde en zijn magnifieke accomodatie. Ook het contact met de buren op dit mooie domein wordt trouwens belangrijk geacht en goed onderhouden. Zo werd de “Clash van de Koude Keuken” opgestart waar de gilde het opneemt tegen enkele jeugdbewegingen op hetzelfde domein. Schitterend voor de sfeer in de buurt en prachtig naar ledenwerving toe in de toekomst. Het algemene gevoel zit dus meer dan goed, de sfeer

mogelijkheden om te investeren in club én sport. Een

is altijd ludiek, de concurrentie tussen generaties van

mooi voorbeeld van hoe “durven” uitmondt in “toe-

schutters is mooi om te zien en het lidgeld (75€) blijft

komst”.

voor iedereen democratisch maar opent dus duidelijk

(ND)

© @simplylouiseshooting | @justsimplydom

7


TOP 3 JEUGD+ 2021 Het eerste Coronajaar (2020) slaagde geen enkele club erin om twee Jeugd+-sterren te behalen zoals Dudzele Eendracht Maakt Macht in 2019 al presteer-

GEERT VANDERJEUGT VAN BOEZINGE SINT-JORIS

de. Dit jaar mochten toch drie clubs met die eer gaan

Hoe belangrijk is de jeugdwerking voor jullie club?

lopen: St-Sebastiaan Woesten, St-Joris Boezinge en

Zeer belangrijk. Dit maakt zeker een derde uit van het

Eendracht Maakt Macht Dudzele (alle drie staande

totaal van de werking van onze club.

wip clubs), daarnaast behaalden nog vijf clubs elk één ster – proficiat aan allen.

Wat zou jullie jeugdwerking nog verbeteren?

Aan de top drie stelden we enkele vragen. Hun jeugd-

Mooi en nieuw materiaal. Nieuwe bogen. Het is moei-

verantwoordelijken waren zo vriendelijk om deze te

lijk om betaalbaar nieuw instructiemateriaal te vinden.

beantwoorden.

Goeie linkse compoundbogen zijn erg duur of moeilijk

ANGELO GARREYN VAN ST-SEBASTIAAN WOESTEN

te verkrijgen. Is het plezant om jeugdschutters op te leiden? Vooral als je een groepje hebt van de dezelfde leeftijd

Hoe belangrijk is de jeugdwerking voor jullie club?

trekken ze zich aan mekaar op. Dat geeft veel voldoe-

Jeugd is de toekomst, dus belangrijk.

ning en minder drop-out dan als ze alleen zouden zijn. Vooral voor de jongeren ouder dan 14 jaar.

Wat zou jullie jeugdwerking nog verbeteren? Meer jeugdtrainingen. Nu is dat één keer per week, beter zou twee keer per week zijn. Echter door problemen met mijn knie is het momenteel niet mogelijk. Tegelijk heeft de storm onze muitwip onbruikbaar gemaakt. Is het plezant om jeugdschutters op te leiden? Zeker plezant. De glimlach als ze een vogel schieten en het enthousiasme waarmee ze toekomen op training maken het de moeite waard. Wat is je ambitie voor 2022? Het probleem met de muitwip oplossen. Daarnaast goed revalideren zodat ik terug training kan geven en Jean-Pierre De Beer inschakelen voor de jeugdtraining (volgde de cursus Initiator Wipschieten in Nieuwpoort). Ook willen we nieuwe jeugdleden aantrekken want enkele zijn achttien geworden. 8


TREND 2022

Wat is je ambitie voor 2022? Handhaving van het aantal jeugdleden (15 in 2021). Aantrekken nieuwe leden in jongste leeftijdsklasse (812 jaar) via scholen – sportdagen of kinderen van onze volwassen leden. In oudere leeftijdsgroepen vooral werven via vrienden. Kinderen van volwassen schutters die lid zijn in clubs die geen jeugdwerking hebben, zijn ook welkom in onze club.

NATALIE BRUYNOOGHE VAN EENDRACHT MAAKT MACHT DUDZELE Hoe belangrijk is de jeugdwerking voor jullie club?

Wat is je ambitie voor 2022?

Als je wil dat wipschieten blijft bestaan moet je bezig

Nog meer jeugdleden enerzijds (nu 16) maar ook meer

zijn met jeugdwerking. Doordat we nu plannen om

jeugdleden meekrijgen naar de jeugdtornooien. Voor

tweemaal per week te trainen zal de jeugdwerking al

dat laatste zoeken we nog steun van enthousiaste ou-

gauw de helft van onze volledige werking uitmaken.

ders.

Wat zou jullie jeugdwerking nog verbeteren?

OVER HET JEUGDSPORTFONDS VLAS-SPORTIV

Er is vraag voor een tweede training per week omdat niet alle jeugd op woensdag kon komen. Zo’n tweede trainingsmoment zou een mooie verbetering zijn.

DOEL: Meer en betere jeugdwerking bij onze clubs met als gevolgen: meer actieve jeugdleden en meer

Is het plezant om jeugdschutters op te leiden?

deelnames aan wedstrijden.

Voor ons is het leuk om met jeugd bezig te zijn. Het is plezant om te zien hoe leergierig ze zijn. De motivatie

DIT DOEN WE DOOR: De Jeugd+ clubs in de kijker

komt deels door het klassement met punten van alle

te zetten, hen aan te moedigen, hun vragen te beant-

blokken die ze wekelijks schieten.

woorden, tips te geven en hen te belonen. In de voor-

9


bije drie jaar reikten we zo in het totaal al 23 sterren uit en stortten maar liefst 35.396 euro door aan de deelnemende clubs.

GEBRUIK DE TIP VAN KAMAL KHARMACH In het VRT-programma ‘Andermans zaken’ adviseert

Alle info op www.vlas.be/jeugdplus

Kamal Kharmach bedrijven in nood. Eén van de advie-

of Facebook: @jeugdplus

zen die hij bedrijfsleiders geeft en helpt toepassen kom

32 CLUBS SCHREVEN IN

steeds terug: ‘meer focus’; concentreer je aandacht, middelen en energie op wat belangrijk is en het meest opbrengt-verkoopt. [Bakkerij Laurens verkocht naast

Voor het vierde werkingsjaar van Jeugd+ schreven 32

te veel soorten brood ook teveel andere zaken, bij

clubs in. Zeven clubs haakten af maar er kwamen ook

zetelfabriek Depoorter wist de klant niet wat zijn spe-

vier nieuwe bij. Het grootste aandeel zijn staande wip

cialiteit was, ook muziekwinkel Tenuto’s winkel stond

clubs (24) daarnaast clubs van touwtrekken, kruis-

propvol waardoor de focus niet duidelijk was, Fruit-

boog, doelschieten en katapult. We wensen ze allemaal

hofje ML wou specialiseren op vers fruit en groenten

veel succes.

maar verkocht ook diepvries en droge voeding, …] Je kan die tip op verschillende manieren vertalen naar de jeugdwerking van volkssportclubs. Ten eerste: om jeugdwerking in jouw club te doen slagen moet je daarop focussen. ‘Op al onze activiteiten is ook de jeugd welkom.’ is zelden een succesformule. Als je de jeugdwerking wil doen slagen moet op alle vlakken aandacht naar de jeugd gaan. Hoe moet dat

32 clubs schreven in voor het vierde jaar van onze actie

focussen nu? De mogelijkheden zijn divers.

jeugd+ in 2022

Eén daarvan is een aparte activiteit voorzien, enkel voor de jeugd. Dat kan een uur voor de start van de gewone activiteit zijn, maar ook gewoon een andere dag en uur. Bij de keuze van dag en uur hou je best met Facebookberichten vormen tegelijk een belangrijke reclame die helpt bij de ledenwerving.

10


TREND 2022

twee dingen rekening: Eén: ‘Wanneer kunnen je vrij-

pagina van je website. Een goed idee is om op je

willigers zich vrij maken (liefst wekelijks) om de jeugd

website ook een submenu ‘jeugd’ te voorzien waarin

op te leiden?’ en twee ‘Wanneer past het best voor de

je de jeugdactiviteiten toelicht, de jeugdbegeleiders

jeugd (en hun ouders) om naar de training te komen?’.

voorstelt, … Ook op Facebook kan je jeugd prominent afbeelden in je omslagfoto of profielfoto en een foto-

Een andere manier om de focus te vergroten is om

album ‘jeugd’ aanmaken. Onder de knop ‘Info’ kan je in

je jeugdactiviteiten niet te richten op alle leeftijden

Facebook kort de werking van je club toelichten. Ver-

van kleuter tot adolescent. De kans op succes is gro-

geet daarbij ook zeker de jeugdwerking niet. Hebben

ter - zeker bij het aantrekken van nieuwe leden - als

jullie een clubflyer? Neem ook daarin de jeugdwerking

je een keuze maakt voor een bepaalde leeftijdsgroep.

op – mét een foto van een jeugdlid in actie.

Bijvoorbeeld 12-14 jaar. Kinderen van dezelfde leeftijd ontmoeten elkaar graag in de sportclub en voelen zich

Ook het aanduiden van een jeugdverantwoordelijke in

daar beter thuis. Een vriendengroepje van dezelfde

je club zal helpen bij het focussen (en dus slagen) van

leeftijd kan samen doorgroeien.

de jeugdwerking. Vergeet ook niet bij elke bestuursvergadering een agendapunt ‘jeugd’ te voorzien.

Tenslotte moet je die focus op jeugd ook bekend maken. Plaats dus foto’s van jeugd in actie op de home-

(HC)

32 Vlas | Sportiv clubs zullen in 2022 met de steun van Vlas | Sportiv en KNBBW hun jeugdaanbod vernieuwen en verruimen. Berketrekkers Merksplas Beselare Sint-Sebastiaan Dudzele K.S.S. Gilde Eendracht Maakt Macht Eindertse Katapultclub Galmaarden Willem Tell Gamekeeper Proshot Team Roeselare K.H.G. Duinengalm K.H.G. Edele ridder St. Sebastiaan Veurne K.H.G. S. Sebastiaan Bissegem K.H.G. S. Sebastiaan Nevele K.H.G. S. Sebastiaan Roeselare K.H.G. Sint-Joris Boezinge K.H.G. St. Sebastiaan Nieuwpoort K.H.G. St. Sebastiaan Sint-Denijs K.H.G. Willem Tell Ieper K.H.M. Aalst Park K.H.M. De Eendracht Westmalle K.H.M. De Kunstvrienden K.H.M. St. Sebastiaan Wintam K.H.M. St. Sebastiaan Woesten K.H.M. Willem Tell Merendree K.K.M. Marnix vzw K.M. De Vrije Schutters Kluisbergen K.S.G. St. Sebastiaan Sint-Pieters-Leeuw Kon. Gilde de Ware Vrienden van S.Sebastiaan Gent Kon. Gilde St. Sebastiaan Deinze Kon. Gilde St. Sebastiaan Eernegem Kon. Gilde St. Sebastiaan Overmere Kon. St. Sebastiaansgilde Staden Souvereine Sint-Jorisgilde St-Amandsberg St. Sebastiaan Harelbeke Handboogschutters Touwtrekker Vereniging De Powerrangers

Wie er dit jaar nog niet bij is, kan zich aanmelden voor 2023. Website: www.vlas.be/jeugdplus @jeugdplus

11


12


TREND 2022

TOCATI 2021 Op het Tocati-festival in Verona komen elk jaar tal van

wip-animatie op het fantastische plein “Piazza Delle

internationale groepen beoefenaars er hun sporten en

Erbe”, een ereplaats binnen de oude stadsmuren.

spelen demonstreren en is er ook een internationaal colloquium waar projecten rond het zorg dragen voor

Ondertussen woonde de directeur van VLAS, Nicolas

traditionele sporten en spelen worden gedeeld.

Dezeure, het symposium “Tocati - a shared heritage: resistance and creativity of heritage communities in

Op vraag van het Departement Cultuur, Jeugd en

times of pandemic” bij. Samen met Jorijn Neyrinck

Media vertegenwoordigde VLAS Vlaanderen dit jaar

(Werkplaats immaterieel erfgoed) en Sophie Muyllae-

als ere-gast op het festival met boogschieten op de

rt (Vlaamse overheid) die online aansloten werd een

staande wip. De volledige delegatie werd uitgenodigd

voordracht gegeven in het kader van een internatio-

om deel te nemen aan de openingsceremonie op vrij-

nale nominatie rond traditionele sporten bij UNESCO.

dagavond na een eerste kennismaking met wat alvast een wondermooie stad bleek te zijn. Op zaterdagmor-

Aansluitend op het symposium vond ook nog de be-

gen startten onze meegereisde schutters de Festival-

faamde “Heritage-walk” plaats. Deze wandeling door

13


Ook op zondag werd de schuttersinitiatie en -demonstratie succesvol verder gezet ondanks een spatje Zuiderse regen. Het publiek vormde rijen van tientallen meters lang om te mogen proeven van onze typisch Vlaamse boogschietdiscipline. Jong en oud schoof met plezier 40 minuten aan voor een kans om te mikken op de hoofdvogels. Onze animatie en hun begeleiders maakten zelfs zo’n goede indruk dat een uitnodiging voor de jubileum-editie Tocati in 2022 al op zak is. Het wordt een bestof van de voorbije 20 jaar en het is dus een hele eer om tot dat selecte kransje te mogen toetreden. Een schitterend stadsfestival in het al even fabuleuze Verona waar Vlaanderen als voornaamste ere-gast fantastisch werd ontvangen in een uniek kader. Dat is de samenvatting van deze driedaagse. Met dank aan de Associazione Giochi Antichi, de honderden, gemotiveerde lokale vrijwilligers, het massaal aanwezige publiek én onze fantastische, meegereisde schutters Jan, vlnr. Geert, Nicolas, Jan, Aaron en Jason

Geert en Aaron.

het prachtige Verona, om kennis te maken met alle

Grazie mille per tutti e alla prossima volta!

demonstraties en initiaties die werden opgezet, werd

(ND)

persoonlijk begeleid door de directeurs en bezielers van het festival Paolo Avigo en Giuseppe Giacon. Alle aanwezige, internationale deelnemers aan het symposium konden zo proeven van wat Tocati én Verona allemaal te bieden hadden. Een méér dan prachtige ervaring.

Directeur Nicolas Dezeure spreekt op het UNESCO-symposium

14

De Festivalwip op het wondermooie Piazza Delle Erbe


TREND 2022

ETSGA De algemene vergadering is de jaarlijkse hoogmis voor

Onze huidige Voorzitter Guido Van Alsenoy werd ten-

elke organisatie, zeker bij onze Europese koepel ETS-

slotte genomineerd voor zijn vele jaren van inzet voor

GA. Een jaarlijkse ontmoeting van gelijkgezinden die

de “erkenning van de goede praktijken bij het bescher-

ervaring uitwisselen hoe zij met hun tradities omgaan

men en promoten van de traditionele sporten en spe-

en de vinger aan de pols houden in hun land of regio.

len”. Ook hij mocht deze leerrijke AV-driedaagse verla-

Vaak gaat de AV ook door gekoppeld aan een festival

ten met een mooie en welverdiende eretitel.

met demonstraties van traditionele sporten.

(ND)

Door de pandemie was de AV vorig jaar niet ‘live’ kunnen doorgaan. Dit jaar ging het gelukkig wel fysiek door in het prachtige Svetviceat, Kroatië. Voor de organisatie bleek het een zware opdracht om aan alle regels te voldoen. Uiteindelijk waren er toch 81 organisaties aanwezig op de AV van 23 oktober. Op 21 en 22 oktober was iedereen al aanwezig om ondergedompeld te worden in een bad vol tradities. O.a. het ‘OPPORTUNITY Erasmus+ project’ maakte veel indruk. Alle deelnemende partners kwamen in contact met scholen uit de omgeving die regelmatig workshops en initiaties rond traditionele spelen en sporten bijwonen. Ook de internationale wetenschappelijke conferentie over de rol van traditionele sporten in de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen in de context van duurzaam toerisme leverde heel wat interessante inzichten op. Op de AV werd ook aandacht besteed aan personen of organisaties die de voorbije jaren hun steentje hebben bijgedragen voor het beschermen en promoten van traditionele spelen. Dit jaar kreeg Erik de Vroede, onze oud-Voorzitter, de titel van erelid. Erik was mede-oprichter van Vlas én ETSGA en vertegenwoordigde jarenlang ook de museale werking van het Sportimonium in Herentals.

15


HET DIGITALE JAAR 2021 IN VOGELVLUCHT 2021 was het eerste jaar in ons vierjarenplan ’21-’24. In

schiedenis en trots voor de organisatie die we vandaag

dit beleidsplan werd o.a. de focus gelegd op digitalise-

zijn en die we ook zeker in de toekomst willen zijn.

ren en communicatie. Deze focus vertaalt zich dan ook

Sterk in volkssport! De volledige huisstijl evolueerde

in volgende projecten en cijfers.

mee: de lettertypes kregen een update en er is werk gemaakt van een nieuw en fris kleurenpallet aangevuld

De belangrijkste verwezenlijking rondom deze thema’s

met mooi, nieuw fotomateriaal en een kwalitatieve ont-

was natuurlijk de lancering van de nieuwe logo’s, de

werpstijl.

nieuwe websites en de algemene nieuwe huisstijl waar

16

we énorm trots op zijn! Het nieuwe logo weerspiegelt

Naast deze ‘rebranding’ was ook ons Facebookproject

de dynamiek, creativiteit en onze blik vooruit. Het is

een belangrijke actie in 2021. Doorheen enkele maan-

een herkenbaar beeldmerk met respect voor onze ge-

den werden alle clubs die zich inschreven individueel


TREND 2022

geholpen met het opzetten en uitbouwen van een ei-

Dat onze nieuwe websites aanslaan zien we eind 2021

gen Facebookpagina. Dankzij deze pagina kunnen ze

voor een stuk al terug in de cijfers. Zo bezochten er

eenvoudig en direct communiceren met hun leden,

maar liefst 13.217 mensen de Vlas|Sportiv-website. Dit

supporters, buurtbewoners… maar zijn ze vooral ook in

is een absoluut record en maar liefst 50% meer dan

staat om op een vlotte manier nieuwe mensen of spor-

vorig jaar en 28% meer dan het vorige record. Ook op

ters aan te spreken. Dankzij het Facebookproject be-

onze sociale media pagina’s zien we dat er zich een

schikken er 32% meer clubs over een eigen Facebook-

mooie groei voordoet. Op Facebook zien we een stij-

pagina met alle extra reclame en bekendheid vandien.

ging van 18%, op Instagram 43% en op LinkedIn zelfs 46%. Bedankt daarvoor en blijf ons zeker volgen, liken

Communicatie vormt een ander belangrijk punt in ons

en delen!

vierjarenplan, zoniet het allerbelangrijkste. We kunnen natuurlijk enkel communiceren met onze clubs en le-

Tot slot nog wat extra aandacht voor onze animaties.

den als we die ook effectief kunnen bereiken. In 2021

Al jaren worden zij succesvol ingezet ter promotie van

beschikten we van 99% van de clubs over minimum 1

onze mooie volkssporten. In 2021 maakten ook zij deel

emailadres van de bestuursleden. Daarnaast beschik-

uit van de rebranding binnen de nieuwe huisstijl. Ons

ken we ondertussen van 33% van onze leden over hun

“Innovatief Animatie Aanbod” gaat voortaan door het

e-mailadres. We proberen, samen met de clubs dit per-

leven als “Volkssportanimaties” en daar hoort ook

centage de komende jaren nog zo veel mogelijk te la-

een eigen pagina bij op onze website, zeker een be-

ten stijgen om de communicatie nog te verbeteren. Het

zoekje waard, én een eigen Facebookpagina. Zoek op

is dus belangrijk om ook het emailadres steeds in te

Facebook maar eens naar @volkssportanimaties en je

vullen via ILA. Zo hoeft niet alle communicatie telkens

ziet snel wat we bedoelen. Volg en like zeker de nieuwe

enkel via het bestuur en kunnen leden ook rechtstreeks

pagina, alle reclame geeft extra bekendheid aan onze

belangrijke evoluties binnen onze federatie en sporten

sporten en onze grote volkssportfamilie!

makkelijk opvolgen. Heb je je mailadres al via ILA door-

(ND)

gegeven maar zie je niks binnenkomen ? Check dan zeker ook eens je Spam-folder.

#volkssportanimaties

STEEKSPEL - LEUKRAAK - TERUGWORP - TEGENTREK - FESTIVALWIP 17

Vlas.be/animaties


WIE IS ONZE NIEUWE STAGIAIR? “Ik ben Robbe, sinds februari de nieuwe stagiair op het Vlas|Sportiv secretariaat en ben afkomstig uit Niel in Antwerpen. Sport is al sinds mijn eerste herinneringen mijn grootste passie en lievelingsbezigheid. Naast mijn persoonlijke favoriet voetbal, vind ik ook de biljartsport zeer interessant. Tegen een potje carambole, drieband, golfbiljart of snooker zeg ik geen nee. Gezien mijn passie voor sport(en) is het misschien niet verrassend dat ik momenteel student sportmanagement ben. DoorStagiair Robbe Van Mol is klaar om erin te vliegen.

heen mijn opleiding heb ik geleerd over de oorsprong, opkomst en verspreiding van alle sporten; over de

Ook dit jaar kan Vlas|Sportiv weer rekenen op jong ge-

structuur van het sportbeleid in Vlaanderen en natuur-

weld. Stagiair Robbe Van Mol van Hogeschool VIVES

lijk kon ook een stevige portie aan marketing-gerela-

komt ons gedurende vier maand ondersteunen. Hij zal

teerde vakken niet ontbreken. Ik kijk ernaar uit om mijn

bijspringen op diverse vlakken waar nodig maar voor-

theoretisch kennis om te zetten in praktijkervaring en

al om ons project digitalisering vooruit te helpen. Om

dat terwijl we allemaal samen werken aan een mooie

jullie een beeld te geven van onze nieuw werkkracht

toekomst voor de Vlaamse traditionele sporten.”

vroegen we hem om zichzelf kort voor te stellen:

18

(RVM)


TREND 2022

GEEN ASBAKKEN ROND DE SPORT

VLAS GELOOFT IN PROJECT ‘GENERATIE ROOKVRIJ’ Want zien roken, doet roken. Kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag. Als niet-roken de norm wordt, zullen kinderen ook minder geneigd zijn om later zelf een sigaret op te steken. Dat is ook de reden waarom Kom op tegen Kanker, Gezond Leven vzw, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Ook Vlas ondertekende het Charter van Generatie

Sportfederatie, Gezond Sporten en de Vereniging voor

Rookvrij en moedigt zo haar clubs en bonden sterk

Sport- en Keuringsartsen hun schouders zetten onder

aan om roken te bannen op hun sportterreinen. Op de

“Generatie Rookvrij”: een brede beweging van burgers

website www.generatierookvrij.be kan je een handig

en organisaties die streven naar een samenleving waar

plan vinden om dit stapsgewijs in te voeren.

niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken.

Overal om ons heen zien we het gebeuren. Steeds meer plekken worden rookvrij. En dat is zeker ook in

Door het charter van Generatie Rookvrij te onderte-

de sportwereld het geval. Meer en meer sportvereni-

kenen engageert ook Vlas zich hiervoor. Daarmee ma-

gingen, sportevenementen en sportterreinen bannen

ken we werk van een eerste rookvrije generatie en een

de sigaret. Logisch want sporten en roken gaan niet

maatschappij waarin niet-roken de norm is in alle lagen

samen. Door sportomgevingen rookvrij te maken, ge-

van de bevolking.

ven we jonge sporters bovendien het goede voorbeeld.

(ND)

19


BEKER VAN VLAANDEREN KRULBOL In het lastige coronajaar 2021 was het voor het secre-

spelen naar Doornzele. Foto’s van de voorgaande edi-

tariaat van Vlas|Sportiv moeilijk om aanwezig te zijn op

ties van dit volksfeest zijn te vinden onder www.vlas.be/

evenementen. De meeste grote evenementen waren

nieuws-media. Door de geldende coronamaatregelen

verboden en bij degene die wel mochten doorgaan

besliste de Belgische Krulbolbond om het evenement

was er slechts een beperkt publiek toegestaan. Een van

deze keer te beperken tot enkel de krulbolactiviteiten.

de weinige momenten waar we live konden aanwezig

Zo was er op vrijdag een bolling voor recreanten, het

zijn grepen we dan ook met beide handen aan.

Kampioenschap van België op zaterdag en het Kampioenschap van Vlaanderen op zondag.

Het evenement waar ik aanwezig was, was de 23

ste

20

editie van het Kampioenschap van Vlaanderen Krulbol

Het Kampioenschap van Vlaanderen wordt gespeeld in

in Doornzele. Normaal gaat dit kampioenschap door

teams van 2 personen met “maat mee”. Dit wil zeggen

tijdens de Europese Spelen. Tijdens de Europese Spe-

dat je per team van twee personen inschrijft voor het

len komen verschillende traditionele volkssporten en –

volledige toernooi. Voor de titel bij de mannen gingen


TREND 2022

49 teams de strijd aan, bij de vrouwen waren dat 12 teams. Na een mooie spannende strijd kregen we volgende podia: Podium mannen 1. Van Daele Denis – Van Durme Xander 2. Bekaert Luc – Van Landeghem Jasper 3. Wante Patrick – Bauwens Gilles Podium vrouwen 1. Vervinckt Christiane – Van Daele Sofie 2. Van Den Berghe Christine – Lemajeur Sandy 3. Ghyselinck Katleen – De Baets Kathy loot in een team, voor de tweede ronde volgt nog een Dit kampioenschap was voor mij de eerste erva-

nieuwe loting. Hierna werken ze het toernooi af met dit

ring met krulbol, maar zeker een aangename er-

team. Bij de mannen werd er in teams van 3 personen

varing. Niet enkel de sportieve prestaties vielen

gespeeld terwijl dit bij de vrouwen per 2 was.

mij op, maar ook de extrasportieve. Zo zag ik enkele deelnemers een initiatie geven aan toeschou-

Podium mannen

wers. Ze toonden hen de kneepjes van het vak en

1. Danneels Henri – Wante Patrick – Heye Ronald

na enkele keren proberen konden deze toeschou-

2. Lybaert Romaan – De Craene Antoine – De Crae-

wers zelf al aardig een spelletje krulbol afwerken. Enkele andere deelnemers zag ik dan weer gretig supporteren voor en tips geven aan hun concullega’s.

mer Dirk 3. Heyde Dirk – De Clercq André – Van Durme Xander

De dag voor ik langsging vond het Kampioenschap

Podium vrouwen

van België plaats. In deze 33ste editie waren er 135 in-

1. Smessaert Sabine – Gelaude Christiane

schrijvingen bij de mannen en 22 inschrijvingen bij de

2. Gyselinck Katleen – Van Bastelaere Dorine

vrouwen. Op het Kampioenschap van België wordt er

3. Vervinckt Christiane – Lemajeur Sandy

gespeeld volgens het “maat loten” principe. Hier schrijf je individueel in en wordt je voor de eerste ronde ge-

(JV)

21


OPVALLENDE TOENAME LEDENAANTAL In tegenstelling tot enkele andere schuttersverenigingen zijn ze bij Brakel de Ware Vrienden tijdens corona blijven schieten. Hierdoor bleef iedereen geëngageerd en werden er ook nieuwe leden aangetrokken. Mensen die tijd over hadden doordat hun hobby wegviel vonden zo een nieuwe uitdaging in het boogschieten op de staande wip.

SEIZOENCLUBS Bij Vlas|Sportiv zijn er twee soorten clubs aangesloten. Enerzijds de kalenderjaarclubs (verlengperiode december-maart) en anderzijds de seizoenclubs (verDe coronapandemie heeft over het algemeen een

lengperiode juni-september). Bij deze laatste groep

slechte invloed gehad op de ledenaantallen van

zien we een stijging in het ledenaantal én in het aantal

Vlas|Sportiv en onze clubs. Toch zagen we midden

clubs voor het seizoen 2021-2022. Dit seizoen zijn er op

in de coronacrisis toch enkele opvallende stijgingen.

het moment van schrijven 665 leden ingeschreven bij

Deze lichten we er dan ook graag eens uit.

een seizoenclub. Dit zijn er 51 meer dan vorig seizoen.

DE WARE VRIENDEN BRAKEL

Hier kunnen er nog enkele bijkomen, pas op 1 juni 2022 weten we exact hoe groot de stijging was ten opzichte van het seizoen 2020-2021.

Boogschieten op de staande wip wordt al sinds 1887 uitgeoefend bij De Koninklijke Handboogmaatschappij

We zien dat deze stijging niet specifiek aan één sport

De Ware Vrienden Brakel. Tussen 2010 en 2020 schom-

of club toe te wijzen is, maar zien bij zowel de Vlaamse

melt hun ledenaantal tussen de 8 en 16 leden maar in

Katapultbond, de Vlaamse Short Mat Bowls Federatie

2021, midden in corona, maken ze plots de sprong naar

als bij de losse clubs een mooie stijging.

36 leden. Wij zochten uit hoe ze dit gedaan kregen.

De Vlaamse Katapultbond is misschien wel het exponent van deze stijging binnen de seizoenclubs. Ze heb-

Volgens secretaris Dieter Gezels heeft dit enkele rede-

ben dit seizoen al hun hoogste ledenaantal ooit bereikt

nen maar de belangrijkste van allemaal is een goede

en met nog enkele maanden te gaan kunnen ze met

samenwerking met de gemeente. Van de gemeente

een absoluut record eindigen.

Brakel kregen De Ware Vrienden een nieuwe schietstand. De schuttersmaatschappij werd ook lid van de sportraad wat de relatie zeker bevorderde. 22

(JV)


TREND 2022

VLAS STEUNT G-SPORT In het kader van het Corona-noodfonds, met steun van

ginstellingen, rusthuizen, begeleid wonen, ... de lijst

Sport Vlaanderen, werd een apart potje subsidie voor-

lijkt wel eindeloos. Vlas is verheugd dat we aan elke

zien voor G-sportwerking binnen onze sportclubs. Vlas

G-sport-actieve club een geldelijke steun van driehon-

bracht de voorbije maanden deze werking nauwgezet

derd euro konden schenken. Deze kunnen ze inves-

in kaart en was aangenaam verrast door de vele leu-

teren in hun G-werking. Een leuk steuntje in de rug.

ke initiatieven die overal worden opgezet. We dragen

Nogmaals een dikke proficiat aan onze clubs die deze

een warm hart toe aan de vele samenwerkingen met

kansen voor G-sporters scheppen.

revalidatiecentra, medisch-pedagogische instituten,

(ND)

scholen uit het bijzonder onderwijs, dagcentra, zor-

K.H.M Willem Tell Oostende 1907 ism To Walk Again vzw

23


KATAPULTSCHIETEN OP INCLUSIEVE SPORTDAG Na een Corona-onderbreking werd de Antwaarpse

ging maar stonden meteen erna terug aan te schuiven

Katapultclub opnieuw uitgenodigd op de Inclusieve

met zin in meer. Enthousiasme genoeg dus, zeker wan-

Sportdag in Brasschaat, georganiseerd door Sport

neer er een raak schot werd afgevuurd… het zorgde

Vlaanderen. Op dit evenement kunnen mindervaliden

telkens voor feestje met de omstaanders.

zich een dag helemaal uitleven, individueel vergezeld van een leerling uit de zorgopleiding.

Onder de 61 deelnemers aan de initiatie, waren er ook veel die de coaches herkenden uit vorige edities. Dat

De doelen werden wat aangepast en de nodige ruimte

iedereen hier duidelijk z’n hartje weer kon ophalen,

werd voorzien om ook mensen die zich in een rolstoel

werd ook door de inrichters opgemerkt en al meteen

dienen te verplaatsen de mogelijkheid te geven om

werd er een datum geprikt voor 2022! Maar niet alleen

eens katapultschieten uit te proberen, al dan niet ge-

de deelnemers hadden plezier, ook voor de coaches

holpen door de ondertussen enorm ervaren initiators.

van de Antwaarpse Katapultclub was het een topdag!

Sommigen begonnen aan een eerste, schuchtere po-

24

(ND)


WEBSITE

www.vlas.be | www.sportiv.be

FACEBOOK

YOUTUBE Vlas_Sportiv

Mailen kan naar INFO@VLAS.BE

@secretariaat.vlas | @sportinvlaanderen

INSTAGRAM Vlas_Sportiv

25TREND 2022

OR - TERUGWORP T A M I G AN KRAAK

IN K - LEU E R T OPLEID N - TEGE

EKSPEL E T S ALWIP FESTIV

Op zoek naar een leuke bijverdienste op losse basis? Kom op zaterdag 9 april van 9 tot 12 uur naar onze opleiding. Vraag informatie aan via: info@vlas.be


• Sport met inzet. Train met overgave. • Supporteren is aanmoedigen. • Coach positief. Sport eerlijk. • Wij zijn geen profspelers. Scheidsrechters zijn ook vrijwilligers. • Spelplezier staat voorop. Onze tegenspelers zijn onze vrienden. 28


TREND 2022

BEKER VAN BERINGEN 2021 Net zoals voor iedere andere sporter was 2021 een

door ze de wisselbeker voor één jaar in hun prijzenkast

moeilijk jaar voor de karabijnschutters uit Beringen.

mogen tentoonstellen.

Doorheen het seizoen zijn er geen schietingen doorgegaan. Maar de schuttersgilden uit Beringen bedach-

De einduitslag:

ten toch een alternatief om enkele schietingen te laten

1.

Sint-Antonius Geenhout Paal

153 punten

plaatsvinden.

2. Sint-Denijs Beringen-Mijn

149 punten

Elk jaar wordt er door de karabijnschuttersgilden van

3. Sint-Joris Brelaar Paal

141 punten

Beringen geschoten voor de wisselbeker van de stad

Sint-Ludovicus Paalstraat Paal

141 punten

Beringen. In een normaal seizoen gaat deze wedstrijd door op één zondag. Maar doordat er in het voorbije

Op de laatste schieting bij Sint-Ludovicus Paalstraat

seizoen geen schietingen plaatsvonden beslisten vier

werd niet enkel de Beker van Beringen beslist, er werd

karabijnschuttersgilden om voor deze beker te strijden

ook geschoten voor de schaal van Burgemeester Vints.

in een minicompetitie over 4 wedstrijden.

Om deze prijs binnen te halen werd er zeer nauwkeurig

De vier schuttersgilden die deelnamen aan deze com-

geschoten, zo was de score van 39/40 van Sint-Joris

petitie waren Sint-Denijs Beringen-Mijn, Sint-Joris

Brelaar Paal niet voldoende om de schaal binnen te

Brelaar Paal, Sint-Antonius Geenhout Paal en Sint-Lu-

halen. De schutters van Sint-Antonius Geenhout Paal

dovicus Paalstraat Paal.

schoten namelijk niet mis.

Na drie wedstrijden had Geenhout een voorsprong van

Zo mocht voorzitter Pascal Vos van Sint-Antonius

2 punten op Sint-Denijs Beringen-Mijn. De laatste be-

Geenhout Paal twee prijzen in ontvangst nemen.

slissende wedstrijd ging door bij Sint-Ludovicus Paalstraat. Ook hier toonde Geenhout zich de beste waar-

(JV)

Voorzitter Jean De Wit van Verbond Beringen-Mijnstreek reikt

Burgemeester Thomas Vints overhandigt de schaal aan

de Beker van Beringen uit aan St. Antonius Geenhout Paal

voorzitter Vos Pascal van Sint-Antonius Geenhout Paal.

29


EEN UITZONDERLIJK JAAR VOOR JONGE KRUISBOOGSCHUTTER DIETER PALINCKX Investeren in jeugd loont. We hebben het al vaak aan-

Zo won hij de Grote Prijs Jan Vogel in de B- reeks met

gehaald maar bewijzen en resultaten maken vaak meer

een maximum van 120 op 120. Hij was ook Eindwinnaar

indruk dan woorden. Dieter Palinckx, aangesloten bij

in de B-reeks bij de schietingen van de Kempische

Graaf Van Vlaanderen in Deurne en de Koninklijke

Bond der Kleine Kruisboogmaatschappijen met een

Maatschappij der Heidevrienden in Wuustwezel, is pas

totaalscore van 836 op 840. Op 6 van de 8 schietin-

25 maar verzamelde het voorbije jaar een palmares

gen behaalde hij trouwens de maximumscore. Ook op-

waar zelfs de meest ervaren schutters U kunnen tegen

vallend is dat hij de strafste schutter over alle reeksen

zeggen.

heen was van het jaar 2021. Dieter behaalde maar liefst 7 punten meer dan de winnaar van de Ere-reeks. Hij kroont hij zich daarmee tot beste schutter van de Kempische Bond der Kleine Kruisboogmaatschappijen. Nog niet onder de indruk ? Wel, Dieter werd ook Provinciaal kampioen met een score van 99 op 100, won ook de B-reeks in de Beker van Vlaanderen, werd Belgisch kampioen in de reeks Heren ingericht door UNAB-NUKB, scoorde zilver op het BK op 10 meter en was tenslotte Winnaar van het kampioenschap in afdeling 2 op de 6 meter. Als uitsmijter nog een speciale vermelding. Wat deze topprestaties van Dieter nog meer bijzonder maakt, is dat hij de kruisboog waarmee hij schiet zelf ontworpen en gemaakt heeft. Een knap staaltje van vakmanschap! Proficiat Dieter en doe zo voort! (ND)

30


MEDISCHE CHECK-UP Sport je voor het eerst of start je opnieuw? Wanneer je ademhalingsproblemen of pijn aan de borst ervaart, twijfel dan niet en onderga een sportmedisch onderzoek. HYDRATEREN MOET JE LEREN Bij het sporten is het belangrijk dat je spieren voldoende gehydrateerd blijven, niet enkel tijdens warme dagen. Drink hiervoor voldoende water zowel voor als tijdens je activiteit. OPWARMING Een goede opwarming moet cardiovasculair en sportspecifiek zijn. Dit betekent dat je op een laagintensemanier de hartslag omhoog moet krijgen en dat je dit doet met oefeningen die relevant zijn voor je sport. STABILITEIT IS PRIORITEIT Bij zowat elke (sport) activiteit die je doet is het belangrijk om een goede stabiliteit te hebben. Hierdoor heb jemeer controle en minder kans om bijvoorbeeld te vallen. Stabiliteitsoefeningen zullen je hierbij helpen. UITRUSTING De geschikte uitrusting voor de geschikte activiteit is absoluut geen overbodige luxe. Zeker niet als het gaat omletselpreventie. Kom dus in de gepaste kledij en schoeisel naar je activiteit. TRAININGSPLAN Als je blessurevrij wil sporten is het belangrijk om ook voldoende herstelperiodes in te plannen. Luister goednaar je lichaam en maak voor jezelf uit hoeveel rust je nodig hebt. AFLOOP VAN DE ACTIVITEIT Wanneer je activiteit ten einde loopt, is het belangrijk om niet zomaar abrupt te stoppen. Het is aan te raden op een sportspecifieke manier de intensiteit langzaam te doen dalen. STRETCHEN Zowel voor als na de sportactiviteit is stretchen sterk aangeraden. Op een goede manier stretchen doe je doorrustig adem te halen en de stretch telkens net iets langer dan 8 tellen aan te houden. SCHOUDERMOBILITEIT, LAGE RUG EN BEKKEN Om blessurevrij te kunnen blijven sporten mag het belang van schoudermobiliteit, lage rug- en bekkenmobiliteit niet onderschat worden. Regelmatige rekoefeningen en krachtoefeningen zijn een goed idee. FUNCTIONELE KRACHT Een belangrijke factor die be nvloedbaar is, is kracht. Het is noodzakelijk om te trainen rond functionele kracht. Een aantal krachtoefeningen in functie van je sport kunnen wonderen doen als het om blessurepreventie gaat.


WERELDKAMPIOENEN BIJ VLAS|SPORTIV Van 15 tot 19 september ging in het Baskenland het wereldkampioenschap touwtrekken door. Onze Belgische touwtrekkers waren met enkele ploegen vertegenwoordigd. In de open club competitie kroonde Fam. Janssens & Mertensmannen zich tot wereldkampioen in de klasse 720kg. Deze titel behaalden ze na een spannende strijd met het Britse Lincoln TOW Club. In de categorie 580kg mix behaalde de Fam. Janssens een mooie 4de plaats. Ook in de U23 categorie was België vertegenwoordigd. Hier streden de Powerrangers zich naar een mooie zilveren medaille! In de gesloten landencompetitie behaalde België een mooie 6de plaats in de categorie 680kg. In de categorie

De mannen en vrouwen van Fam. Janssens die deelnamen

580kg mix streden ze voor een plaats in de selectie van

aan de 580kg mix.

De heren van Fam. Janssens en de Mertensmannen op het podium in het Baskenland.

32


TREND 2022

de World Games, deze haalden ze met hun 8ste plaats

Deze prachtige resultaten kwamen niet zomaar uit de

jammer genoeg niet. Bij de mannen 640kg werd de se-

lucht komen vallen... hard werken loont uiteindelijk al-

lectie voor de World Games wel afgedwongen dankzij

tijd. Proficiat aan alle deelnemers!

een mooie 5 plaats.

(JV)

de

De nationale selectie 640kg kon zich kwalificeren voor de World Games.

VOLKSSPORTCLUB? BIJ VLAS HOOR JE THUIS! MEER INFO: WWW.VLAS.BE

VOORDELEN • uitstekende ongevallenverzekering • aansluiting bij een door Sport Vlaanderen erkende federatie • toegang tot onze online ledenadministratie-app • gratis magazine Trend • gratis toegang tot clubgrade van VSF • professionele ondersteuning en persoonlijke service

€ 8,00 per lid


TIPS OM TOT EEN GOED BESTUUR VAN JE SPORTCLUB TE KOMEN 1. Het belang van de sportbeoefening gaat boven alles. (boven catering, sponsoring, administratie …) 2. Leg na te streven doelen vast en maak die bekend. Dat werkt motiverend. 3. Definieer bestuurstaken, verdeel deze en evalueer de uitvoering ervan. 4. Zorg dat bestuursleden de nodige competenties hebben of verwerven. 5. Licht je leden in over een beslissing die je als bestuur neemt en argumenteer waar nodig. 6. Verzorg relaties met mensen en organisaties die invloed hebben op jouw club. (PR) 7. Werk als een team, spreek elkaar niet tegen. (meningsverschillen worden binnen het bestuur uitgepraat, het bereikte compromis wordt door iedereen verdedigd). 8. Luister goed naar àl je leden. Ook naar zij die kritiek uiten. Ze doen dat vooral omdat ze iets willen verbeteren. (HC)

34


TREND 2022

EEN NIEUW JAAR VOL NIEUWE SPORTEN Een nieuw jaar brengt vaak ook nieuwe uitdagingen

Loop- of joggingsclubs schieten als paddenstoelen uit

maar zo hebben wij het graag. Zo verwelkomen we

de grond in Vlaanderen de laatste jaren. Lopen is vaak

bij Vlas|Sportiv in januari met open armen en voor het

een solosport maar tijdens de pandemie zoeken we

eerst in lange tijd alvast een hoop nieuwe sporten. Na-

toch duidelijk elkaar op en samen lopen geeft heel wat

gelen, 3D Archery, Zumba, Yoga, Pound, Taekwondo,

voldoening en broodnodig maar veilig sociaal contact.

Joggen en wellicht Ju Jitsu. De eerste twee zijn traditionele sporten of volkssporten die nooit eerder waren aangesloten en worden ondergebracht bij Vlas. Nagelen is nochtans voor velen welbekend en heeft een lange traditie in Vlaanderen. Met z’n allen rond het grote houtblok, een lekkere verfrissing erbij en kloppen maar op die nagels! Binnenkort wordt zelfs het eerste Belgisch Kampioenschap op touw gezet om deze mooie traditie een nieuw elan te geven. 3D Archery is dan weer een discipline van het boog-

“Vlas|Sportiv verwelkomt in 2022 een hele resem nieuwe, toffe en uitdagende sporten. Onze grote sportclub-familie blijft maar groeien!”

schieten, een sport waar we hier natuurlijk al vele jaren erg vertrouwd mee zijn. Verschillende plastic 3D-dieren op ware grootte worden langs een parcours ge-

Voor het eerst sluiten met Ju Jitsu en Taekwondo ook

plaatst in een bos waarna de schutters op gelimiteerde

twee traditierijke gevechtsporten aan bij Sportiv. Tra-

afstanden de dieren moeten weten te raken. Gaia zal

ditie gecombineerd met respect, discipline, samenho-

het graag horen.

righeid én plezier. Beide sporten focussen op het sportieve en werken graag met een open visie. Ze hebben

Vanuit Antwerpen sluit ook het domein ‘fitness en

alvast ook heel wat ervaring rond jeugdwerking en dat

beweging’ aan, met onder andere Zumba, Pound en

zien we bij Vlas|Sportiv natuurlijk héél graag gebeuren!

Dance-fit. Je conditie verbeteren, spiermassa verhogen, gewicht verliezen of gewoon even een inspanning

Een warm welkom aan onze nieuwe sporten, clubs én

doen om je beter in je vel te voelen, ze hebben voor

hun leden.

alles een oplossing klaar. Als je energieniveau na zo’n

(ND)

training wat te wensen overlaat kan je je meteen weer opladen met wat Flexibility Yoga. Heerlijk zen.

35


SCHUTTERSTORENS VERDWIJNEN

OVERDEKTE WIPPEN NIET MEER RENDABEL Vroeger draaiden de schutterstoren in de winter op

Het resultaat is dat vijf schiettorens de laatste jaren

volle toeren. Vijf dagen op zeven waren ze open voor

werden afgebroken, acht schiettorens zijn al enige tijd

beschrijfschietingen. Beneden aan de wip en in de

niet meer in gebruik. Van de zes resterende toren zijn

kantine heerste een gezellige drukte. Het was er fris

er drie in gevaar. (zie lijst hieronder) Hoe lang duurt

(want zo’n toren is niet te verwarmen), maar de schut-

het nog eer de laatste verdwijnt? Gaat Vlaanderen

ters konden er beschermd tegen de weeromstandig-

niets ondernemen om dit erfgoed te vrijwaren?

heden hun schietsport beoefenen. Meerdere factoren bepaalden de neergang van de schutterstorens. Met de komst van de muitwippen, begonnen steeds meer schuttersmaatschappijen via sterke spots hun sprangen verlichten. Dit maakte avondschietingen op de buitenwippen mogelijk tot eind september en zelfs oktober. Dit maakt het torenseizoen korter en dus minder rendabel. Tegelijk daalde het totaal aantal staande wip verenigingen en staande wipschutters, dus ook het aantal schutters die ’s winters voor de schiettorens kozen. Veel schutters vrezen de terechte alcoholcontroles op de terugweg van de schieting. Daardoor wordt er minder geconsumeerd tijdens de schietingen. Ouder wordende schutters op pensioen die meermaals per week gingen schieten, spenderen niet zoveel meer aan de toog en zien op tegen de verre verplaatsing. Deze laatste werd steeds groter doordat het aantal schiettorens verminderde. Uitbaters concentreren zich op de drankverkoop, de organisatoren van de schietingen ronselen sponsors voor de prijzenpot en vullen hun inkomsten aan met het dobbelen. Veel schiettorens bleven verstoken van vernieuwing en zelfs het vereiste minimale onderhoud werd niet in acht genomen. De stad Brugge herstelde het dak van de schutterstoren.

36


TREND 2022

KNBBW en Vlas belegden een vergadering hierover

beheer, staat van het gebouw, erfgoedwaarde). Hier-

naar aanleiding van het afbranden van de toren in

aan kan een onderzoek naar de noden van eigenaars,

Wetteren en de nakende afbraak van de toren in Zel-

uitbaters en schutters gekoppeld worden. Vlas sugge-

zate. KNBBW tekende zelfs nog beroep aan tegen de

reert dat overheden (Vlaams en gemeentelijk) hun ver-

afbraak van de Zelzaatse toren maar dit mocht niet

antwoordelijkheid nemen en schutterstorens als sport-

baten. Voor Wetteren blijft KNBBW aandringen op

infrastructuur beheren, net zoals andere gemeentelijke

heropbouw van de toren die als monument is erkend.

en Vlaamse sportinfrastructuur.

Vlas stelt voor om een gedetailleerde inventaris te la-

(HC)

ten maken van de Vlaamse schutterstorens (eigendom,

LIJST STAANDE WIP TORENS (situatie maart 2021)

• Stekene, O-VL • Zaffelare, O-VL • Kortrijk, W-VL

VLAANDEREN

• Roeselare De Beiaard, W-VL

Schiettorens in gebruik:

Verdwenen schiettorens:

• Limburg - Heusden [regelmatig schietingen in

• Gent St-Pietersstation, O-VL (afgebroken 2011)

de winter] (eigendom gilde Sint-Sebastiaan)

• Sint-Niklaas, O-VL (omgebouwd tot woningen)

• Oost-Vlaanderen, Beveren [regelmatig schietingen in de winter] (eigendom stad) • Oost-Vlaanderen, Ronse Sint-PietersNieuwstraat [regelmatig schietingen in de winter] (privé eigenaar) - over te nemen • Oost-Vlaanderen, Sint-Amandsberg (Gent)

• Wetteren, O-VL (afgebrand in 2020) [vastgesteld monument 2005*] • Zelzate, O-VL (gesloopt in 2020) [vastgesteld monument 2009*] • Brugge, W-VL (Boudewijnpark, afgebroken in 2009)

(eigendom van gilde Immer Vooruit) [regelmatig schietingen in de winter] • Vlaams Brabant, Leuven ‘Toewip’ [privé eigenaar] • West-Vlaanderen, Brugge, ‘Koude Keuken’

WALLONIË • Bernissart (momenteel niet in gebruik maar zou terug opgestart worden) • Genval (Rixensart) - huisvest ook

[regelmatig schietingen in de winter] (eigendom

boogschietmuseum (http://users.skynet.be/

stad Brugge)

musee-arc-rixensart/)

Bestaande torens niet meer in gebruik:

FRANKRIJK

• Wilrijk, ANT (ruimte gebruikt voor vechtsport)

• Caestre

• Oudenaarde, O-VL • Ronse Spinstersstraat, O-VL

NEDERLAND

• Sint-Gillis Waas, O-VL

• geen torens

* erfgoedstatuut Vlaamse torens volgens website www.onroerenderfgoed.be

37


JE SPORTCLUB AANSLUITEN? MEER INFO: WWW.SPORTIV.BE VOORDELEN • uitstekende ongevallenverzekering • aansluiting bij een door Sport Vlaanderen erkende federatie • toegang tot onze online ledenadministratie-app • gratis magazine Trend • gratis toegang tot clubgrade van VSF • professionele ondersteuning en persoonlijke service

€ 8,00 per lid


TREND 2022

BONDEN Belgische Flessenschutters Bond -

Landelijke Unie der

Vlaamse Kegelsport Federatie vzw

Afdeling Vlaanderen vzw

Kruisboogschutters vzw

Karin De Bel

Remi Gruwez

Paul Bauters

0478 83 02 66

057 40 05 87

03 663 63 17

Karin.debel@telenet.be

remi.gruwez@skynet.be

secretariaat.luk@gmail.com

www.v-k-f.be

www.kruisboog-luk.be Belgische Touwtrek Bond - Afdeling

Verbond van Sint-Jorisgilden

Vlaanderen vzw

Samenwerkingsverband

(Kruisboog)

Mark Snauwaert

Krulbol BKB - VKB

Guido Van Gestel

0477 35 79 90

Patrick Huyghe

0470 79 89 08

mark-els@telenet.be

0476 46 60 02

guy.van.gestel@skynet.be

www.touwtrekken.be

huyghe.p@belgacom.net

@BelgischeTouwtrekBond

www.krulbol.be Belgische Krulbolbond

Belgian Curling Association vzw

Noord Kempische Karabijn Schutterskring Ivo Deckers

Stephane Vandermeeren

Vlaamse Short Mat Bowls

03 669 51 08

0479 98 58 49

Federatie vzw

ivod.dade@skynet.be

svandermeeren@yahoo.com

Johan Stevens

www.belgiumcurling.be

089 41 16 49

Verbond Zand-Leemstreek

Jstevens13@me.com

(klepschieten)

www.shortmatbowls.be

Jean Theunissen

@belgiancurling Koninklijke Nationale Bond der

@BowlsBelgium

Belgische Wipschutters vzw

089 41 75 30 jean.theunissen@skynet.be

Bram Uvyn

Vlaamse katapultbond

0485 67 21 43

Jozef Driesen

knbbw.frnab@gmail.com

0497 26 27 13

Verbond Beringen-Lummen

www.knbbw.be

jozef.driesen1@telenet.be

(klepschieten)

www.vlaamsekatapultbond.be

Julien Meyen

@KatapultbondVlaanderen

011 43 39 92

KNBBW

www.verbondzandenleemstreek.be

julien.meyen@telenet.be

Andere disciplines: airsoft shooting / balboogschieten / buksschieten / doelschieten / dunne krulbol / golfbiljart / liggende wipschieten / manchetbaankegelen / paapgooien / schaken / sjoelen / struifvogel / trabol / 3D archery / nagelen / pierbol / pound, zumba, yoga / taekwondo / joggen

39Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.