TREND jaareditie 2023

Page 1

Vlaamse Traditionele Sporten vzw | Sportiv vzw

jaargang 35 | Trend editie 2023 | www.vlas.be | www.sportiv.be

1E NATIONALE INFODAG pagina 8 SCHOT IN DE ROOS pagina 22 TOPMOMENTEN IN 2022 pagina 30

INITIATOR WIPSCHIETEN

Wil jij nieuwe schutters en jeugdschutters op een kwaliteitsvolle manier begeleiden bij hun eerste stappen in het boogschieten?

Dan is de cursus Initiator wipschieten zeker iets voor jou!

Voor zowel handboogschieten, liggende wip en staande wip

ALS INITIATOR KAN JE

KWALITEIT BIEDEN VOOR:

• boeiende kennismakingen organiseren voor niet-leden

• plezierige initiatielessen geven aan nieuwe leden

• beginners succesvol integreren in het wedstrijdgebeuren

HET ERKENDE INITIATORDIPLOMA

• zorgt voor een professionele

uitstraling

• levert gemeentelijke subsidies op voor je club

PRAKTISCHE INFORMATIE

• 53 lesuren

• 8 uren stage

• start: september 2024

• Gent

INTERESSE? MAIL NAAR: INFO@VLAS.BE

DE VLAAMSE TRAINERSSCHOOL ORGANISEERT IN SAMENWERKING MET VLAS DE CURSUS

38

39

3 5 Voorwoord 6 Nieuwe statuten en een nieuw bestuur 8 Eerste Nationale Infodag 10 Sterrenrecord Jeugd+ 2022
Cursus wipschieten
Een toekomst voor het balboogschieten
Tocati 2022
Schot in de Roos
Taylor Plysier Europees Kampioene Katapult!
Pleidooi voor clubs met ambitie
Verzekering
Topmomenten in 2022 30 Verbond BeringenMijnstreek en Lummen
Jonge koningen presteren op Keizerschieting
Wisselbeker
Van Aperen
Jong bestuur in Tervuren
Boogschutters van LINKA verhuizen en kiezen nieuwe voorzitter
13
14
17
20
23
24
26
29
32
VOLKSSPORTANIMATIES 33
Arnold
34
37
Vlas-kampioenschap Flessenschieten 2022
Bonden

OVER VLAS EN SPORTIV

Vlaamse Traditionele Sporten vzw (kortweg Vlas) is een koepel voor volkssportbonden en -clubs. Samen met hen voert Vlas promotie voor het beoefenen van traditionele volkssporten in Vlaanderen. Vlas is gesubsidieerd door Sport Vlaanderen binnen het decreet op de sportfederaties.

Vlas is ook erkend door de Minister van Sport voor het uitreiken van sportschutterslicenties aan vuurwapenschutters.

Vlas is lid van:

• Vlaamse Sportfederatie vzw (VSFwww.vlaamsesportfederatie.be)

• European Traditional Sports and Games Association (ETSGA - www.jugaje.com)

Sportiv vzw (afkorting van Sport In Vlaanderen) is door Sport Vlaanderen erkend als Vlaamse sportfederatie. Zij wil de beoefening van actieve wedstrijd- en recreatiesport in Vlaanderen promoten en bevorderen. Zij doet dit in samenwerking met haar aangesloten sportbonden en sportclubs. Sportiv promoot de beoefening van de aangesloten sporten voor alle leeftijden, prestatieniveaus en doelgroepen.

Vlas en Sportiv bieden hun clubs en bonden:

• informatie en advies,

• promotie van hun sporttak en hun activiteiten

• ongevallenverzekering voor leden, bestuursleden, occasionele vrijwilligers en niet-leden die deelnemen tijdens promotieacties

• vertegenwoordiging en public relations

• online ledenadministratie, aanmaak lidkaarten, getuigschriften en sportschutterslicenties

WIJ DOEN JE CLUB GROEIEN EN BLOEIEN!

BOEK ONZE GRATIS

SPORTCLUBBEGELEIDER!

• Stippel samen de ambities van je club uit

• Evalueer samen de werking van je club

• De sportclubbegeleider adviseert, informeert en coacht jouw club

Meer info mail naar info@vlas.be

4

COLOFON

Trend editie 2023 | jaargang 35

REDACTIE

Nicolas Dezeure

Jason Viaene

Hein Comeyne

Nick Vanderheyden

VORMGEVING

Arti•tude | Saskia Aers

DRUK

Mediatopper, Ieper

OPLAGE

7.500 exemplaren

REDACTIEADRES, SECRETARIAAT EN ZETEL

Vlas: Polderstraat 76 A bus 2

Sportiv: Polderstraat 76 A bus 3

8310 Brugge

tel. 050 35 84 62

e-mail: info@vlas.be

www.vlas.be | www.sportiv.be

VERANTWOORDELIJKE

UITGEVER

Guido Van Alsenoy

Bistkapellei 24 | 2180 Ekeren

SAMEN STERK VOOR HET BEHOUD VAN ONZE SPORTEN

Beste lezer, Welkom in de vierde jaareditie van Trend. Een editie waarin we als vlas|sportiv oproepen tot samenwerking. In maart kwam namelijk het nieuws dat Sport Vlaanderen onze sporten onder de loep zal nemen, met mogelijk een negatieve uitkomst voor onze traditionele sporten. Over deze evolutie maken we ons bij vlas|sportiv zorgen, zonder dat we bij de pakken blijven zitten. Dankzij een doorgedreven onderlinge samenwerking, staan we samen sterk. Door als één blok achter onze sporten te staan, kunnen we onze tradities bestendigen.

Als vertegenwoordiger van de Vlaamse traditionele sporten bij de Vlaamse overheid streeft vlas|sportiv naar meer erkenning van onze sporten. We zijn alert om de belangen van onze sporten en het bijhorende sociale weefsel te verdedigen. Daarvoor vragen we aan ondersteuning van ambassadeurs van traditionele sporten die zich willen inzetten voor de promotie van onze Vlaamse tradities. We maken tenslotte allemaal deel uit van een grote vlas-familie en dat maakt ons sterk.

Het is prachtig om te zien dat steeds meer clubs werk maken van een gedegen jeugdwerking. Dankzij Jeugd+ bieden we extra ondersteuning aan deze clubs die inspanningen doen om jeugdspelers en -trainers aan te trekken. We roepen ook andere clubs op om hieraan mee te werken en zich in te zetten voor de jeugd. Het engagement van jeugdspelers voor onze prachtige sporten is essentieel voor het voortbestaan ervan.

We zijn daarnaast opgelucht dat de moeilijkere pandemiejaren intussen achter de rug zijn. Jammer genoeg heeft deze periode bij sommige clubs sporen nagelaten. Infrastructuren zijn verdwenen, tal van wedstrijden konden niet doorgaan en het onderlinge contact verzwakte. Gelukkig stellen we vast dat dit niet meteen een zware impact had op het ledenaantal bij onze clubs. We hopen van harte dat er in 2023 daarbovenop een heropleving mag zijn voor onze sporten.

In deze vierde jaareditie van Trend zetten wij enkele (van de vele) sporten, projecten en activiteiten in de kijker. Hieruit blijkt duidelijk dat vlas|sportiv en onze clubs niet zijn blijven stilzitten en dat we onze sporten blijvend ondersteunen en promoten.

We zijn overtuigd dat onze clubs een mooie toekomst hebben en verder zullen bloeien in 2023.

Veel leesgenot

TREND 2023 5
Guido Van Alsenoy voorzitter Vlas | Sportiv

NIEUWE STATUTEN EN EEN NIEUW BESTUUR

Heel wat vzw’s moesten de voorbije jaren aanpassingen uitvoeren aan hun statuten of ze zelfs volledig herschrijven door de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Die inwerkingtreding begon op 1 mei 2019 en gaf vzw’s nog tijd om aanpassingen te doen tot 2024. Heeft jouw vzw hier trouwens nog hulp bij nodig, kijk dan zeker even richting secretariaat.

Na heel wat voorbereidend werk organiseerden in juni 2022 Vlas én Sportiv een Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) om o.a. onze statuten aan te passen aan die vernieuwde wetgeving. We maakten dan ook meteen van de gelegenheid gebruik om onze ganse structuur up te daten met o.a. een modern en gediversifieerd bestuur en een uitgebreidere inspraakmo-

gelijkheid voor clubs en sporttakken in de Algemene Vergadering. Daar hoorden uiteraard ook meteen verkiezingen bij voor een compleet vernieuwde Raad van Bestuur of wat nu “Bestuursorgaan” moet gaan heten.

Vlas en Sportiv streven, volgens de “Code Goed Bestuur” van Sport Vlaanderen, naar een gedifferentieerde samenstelling van het Bestuursorgaan inzake genderverhoudingen, leeftijd en etniciteit. Wat betreft professionele competenties is elk Bestuursorgaan gebaat bij zowel generalisten als specialisten. Relevante gespecialiseerde kennisdomeinen om de directie actief te kunnen adviseren zijn ook altijd meegenomen en daarbij verkozen we de mogelijkheid om externe en onafhankelijke bestuurders toe te laten in het Bestuursorgaan.

6

Tijdens de BAV werden zo vijf bestuurders verkozen voor een periode van vier jaar. Guido Van Alsenoy was daar één van en hij nam de verantwoordelijkheid op om deze nieuwe equipe de eerste jaren bij te staan met al zijn ervaring als voorzitter. Ook Jan Lenaerts draagt weer graag zijn steentje en expertise bij. Aangevuld met Frédéric Rimaux en Margot Lemaire zijn ook de volgende generaties mét pakken volkssportervaring ruim vertegenwoordigd. Tot slot voegt ook Yana Seel (Lotto-Dstny Cycling) zich als onafhankelijk bestuurslid, met heel wat expertise vanuit de bedrijfswereld in strategisch management, bij dit dreamteam.

Vlas roept zijn clubs al jaren op om te streven naar een gedifferentieerde samenstelling van hun bestuur inzake genderverhoudingen, leeftijd en etniciteit. Het is daar met deze kleppers zelf ruimschoots in geslaagd en wil zo het goede voorbeeld geven aan al z’n aangesloten sportclubs.

Het is zeker geen nieuw fenomeen; organisaties met een traditioneel karakter worden vaak uitsluitend bestuurd door iets oudere en vaak uitsluitend mannelijke bestuursleden. Logisch, want daar zit vaak de ervaring

én “mee besturen” is voor velen vaak onbekend terrein en misschien zelfs een beetje eng. Dat is eigen aan de mens. Een negatief gevolg daarvan kan zijn dat de werking van je sportclub jaren ter plaatse blijft “hangen” en niet echt meer vooruitgang boekt. Daarom is het interessant om ook jouw bestuur te durven evalueren, vernieuwen én te verjongen. Het aanstellen van een meer divers en jonger bestuur kan een enorme boost opleveren. Het zorgt voor een frisse wind binnen de club waardoor er in de toekomst weer meer (groei)mogelijkheden zijn. Jonge(re) mensen zijn zo bijvoorbeeld vaak beter mee met hedendaagse communicatiemiddelen en de nieuwste trends, zorgen voor nieuwe ideeen en alternatieve oplossingen of invalshoeken. Op die manier plaats je jouw organisatie in de perfecte positie om de toekomst op een positieve manier tegemoet te gaan.

En vergeet niet: niemand schuift graag zichzelf naar voor, zeker niet voor een functie als bestuurslid. Stel dus die vraag actief binnen je club. Spreek je leden hierover persoonlijk aan. Een nee heb je, een ja kan je krijgen. Evolueer en floreer!

TREND 2023 7
(ND) 7

EERSTE NATIONALE INFODAG

Op zaterdag 8 oktober was het verzamelen geblazen in Beveren-Waas voor onze allereerste Nationale Infodag. Tijdens deze dag konden bestuurders uit al onze volkssportclubs kennismaken met elkaar onder een hapje en een drankje, proeven van enkele andere volkssporten en hun kennis over ILA, jeugdwerking en vooral digitalisering bijschaven. Deze eerste editie was alvast qua inschrijvingen, 120 in totaal over 14 verschillende sporten, een onverhoopt succes waar hard naar werd uitgekeken.

Om 9u openden de deuren en werd er al druk genetwerkt bij een warme tas koffie en een koffiekoek, aangeboden door onze gastvrouw Martine van Sporthal ’t Zillebeek. Na een korte inleiding door Vlas en Sportiv Voorzitter Guido Van Alsenoy en directeur Nicolas Dezeure werden de sportinitiaties opgestart en kon ook de eerste infosessie op gang worden getrokken.

De eerste infosessie werd gegeven door Jason, administratief medewerker op het secretariaat en voor velen vaak het eerste contactpunt bij Vlas en Sportiv. In een kort uurtje nam Jason de aanwezigen mee door

het ledenadministratieprogramma ILA. Nadien behandelde hij ook nog wat praktische vragen die vaak terugkomen op het secretariaat.

Om 10u30 ging Hein dan van start met zijn uiteenzetting over Jeugd+, het succesvolle jeugdproject van Vlas|Sportiv dat in 2023 al voor de vijfde keer doorgaat. Tijdens het eerste deel van Hein z‘n presentatie werd de praktische kant van het project toegelicht: waarom doen we dit project, hoe helpen wij mee jouw jeugdwerking naar een hoger niveau te brengen … Ook de resultaten van de voorbije jaren kwamen aan bod. Tijdens het tweede deel van de presentatie kwamen enkele goede voorbeelden aan bod. Zo konden alle aanwezige bestuursleden inspiratie opdoen en sport-overschrijdend leren van elkaar. Als afsluiter werden door middel van een warme oproep alle clubs opgeroepen om deel te nemen aan Jeugd+ 2023 en zo mee de toekomst van onze geliefde volkssporten proberen veilig te stellen.

Naast de infosessies konden de deelnemers ook eens proeven van een aantal volkssporten. Sporthal ’t Zille-

8

beek was daarom dan ook een ideale locatie om deze infodag te laten doorgaan. De sporthal is voorzien van 4 schaarbaan-kegelbanen, een stand voor boogschieten op de liggende wip en een schutterstoren waarin er aan boogschieten op de staande wip kan gedaan worden.

Na een deugddoende lunch kwam Gert-Jan van Digiraf ons vervoegen om rond communicatie, digitalisering en ledenparticipatie in dialoog te gaan met de talrijke aanwezigen. Tijdens deze infosessie werden alle bestuurders uitgedaagd om hun eigen communicatie-werking in vraag te stellen. Hierdoor werden er vaak nieuwe inzichten gecreëerd en konden nieuwe uitdagingen en werkpunten binnen de club vastgesteld worden.

Zowat iedereen had ondertussen kunnen proeven van boogschieten op de staande en op de liggende wip én van het schaarbaankegelen. Zoals de fantastische initiators kunnen getuigen werd er gretig gebruik gemaakt van dit aanbod. Er werden zelfs al kegelwedstrijdjes geïmproviseerd tussen de verschillende aanwezige boogschietclubs. Proeven van elkaars volkssport blijkt een uitstekend experiment te zijn en een bindmiddel dat we zeker meenemen naar volgende edities.

Ter afsluiting van de dag werd door Vlas en zijn sponsors nog een glaasje aangeboden aan alle deelnemers. Ondertussen was iedereen moe maar voldaan mogen we hopen, de commentaren op sociale media achteraf klonken alleszins unaniem positief. Rest ons nog iedere aanwezige, onze sponsors én de initiatoren nogmaals

uitgebreid te bedanken voor hun aanwezigheid en bereidwillige medewerking. Op ons YouTube-kanaal vind je trouwens nog een leuke “Aftermovie” terug.

Op naar een volgende editie !!

(JV & ND)

Kon je er niet bij zijn tijdens deze leerrijke dag maar wil je toch over een van de onderwerpen wat meer info? Op onze website vind je onder de nieuwsrubriek een korte samenvatting mét de PowerPointpresentaties die werden vertoond. Je kan ook steeds je vragen stellen via info@vlas.be aan het secretariaat.

Met dank aan:

TREND 2023 9

STERRENRECORD

In 2021 bestond de Top drie uit Woesten Sint-Sebastiaan, Boezinge Sint-Joris en Dudzele Eendrachtmaakt-macht met elk twee sterren. Voor het werkjaar 2022 werden twee van deze drie afgelost door de Berketrekkers Merksplas en Willem Tell Merendree, die elk drie sterren behaalden. Enkel Boezinge Sint-Joris behield zijn plaats in de top drie met eveneens drie sterren. Maar ook Dudzele bleef het goed doen en ook de Kunstvrienden Merksplas verdiende nog drie sterren. De andere vijf clubs in de top tien behaalden elk twee sterren. Proficiat aan allen!

We laten de Jeugd+-toppers aan het woord. Hun jeugdverantwoordelijken waren zo vriendelijk om drie vragen te beantwoorden.

JAN LENAERTS VAN BERKETREKKERS MERKSPLAS

13 JEUGDLEDEN

Wat is er precies plezant aan jeugdwerking? We doen nauwelijks iets anders dan jeugdwerking, we hebben momenteel geen volwassenwerking. Vanuit het oogpunt van de begeleider is met jeugd werken telkens opnieuw een uitdaging. Kinderen zijn in ontwikkeling, veranderen. Soms zijn kinderen moeilijk en onmogelijk maar worden later toch absolute toppers.

Wat heb je nodig om jullie jeugdwerking nog te verbeteren?

Idealiter nog meer leden in elke leeftijdsgroep zodat we de trainingen nog meer kunnen opsplitsen volgens niveau. Er is een te groot verschil in beleving tussen de ouderen (16-18j) en de jongste jeugd (8-10j).

Wat is je ambitie voor de komende jaren?

We willen vooral de jeugdleden laten doorstromen naar de beloften (tot 23 jaar), zodat we ook meer actieve trekkers hebben bij de jongvolwassenen. Sommige van onze vroegere jeugdleden zijn nu actief bij andere touwtrekclubs, liever behouden we die als volwassen lid van de Berketrekkers.

AARON DE SCHRYVER VAN

DE MERENDREE WILLEM TELL

6 JEUGDLEDEN

Wat is er precies plezant aan jeugdwerking?

Het plezante aan de jeugdwerking is de jongeren zien groeien van een eerste kennismaking langs plezier beleven in onze sport tot de uiteindelijke successen, hoe klein die ook zijn. Het doet deugd te zien hoe onze jeugd een voor hen voordien onbekende sport leert kennen en er nadien enthousiast over vertelt, zowel thuis als op school.

Wat heb je nodig om jullie jeugdwerking nog te verbeteren?

Meer visibiliteit voor de traditionele sporten. Nu is het lastig opboksen tegen de populaire sporten die overal te zien zijn. Ook meer samenwerking met de steden en gemeenten hierin zou ook een goede stap voorwaarts zijn (hoewel ze in Deinze al goed hun best doen).

Ook moeten we alle volwassen schutters de voordelen van jeugdwerking laten inzien als enige mogelijkheid om het wipschieten te laten overleven (velen zien jeugdwerking nu als een last die niets opbrengt). Jeugdwerk werkt enkel goed als ook iedereen er achter staat. Dat ook de federatie nieuwe ideeën op het

10
JEUGD+ 2022

vlak van jeugdwerking zou oppikken en aanbieden zou een meerwaarde betekenen.

Wat is je ambitie voor de komende jaren?

Onze ambitie de komende jaren is de huidige groep behouden en hun enthousiasme nog aanwakkeren. Daarnaast willen we alles in het werk stellen om onze werking verder uit te breiden en een kwalitatieve maar steeds plezante werking blijven aanbieden.

GEERT VANDERJEUGT VAN

SINT-SEBASTIAAN BOEZINGE

19 JEUGDLEDEN

Wat is er precies plezant aan jeugdwerking?

Het plezante aan jeugdwerking is wanneer je het aantal jeugdschutters kunt doen toenemen. Dit vertaalt zich dan in een hechtere groep jeugdleden die elkaar stimuleren om aanwezig te zijn op wekelijkse training en clubschietingen.

Ze gaan dan ook graag mee naar wedstrijden. Op de eerste buitentraining op de staande wip deze week waren 8 jeugdleden aanwezig. Morgen gaan normaal gezien 10 van onze jeugdschutters mee naar de eerste schieting van het West-Vlaams Jeugdcriterium in Staden.

Wat heb je nodig om jullie jeugdwerking nog te verbeteren?

De mogelijkheid om te blijven investeren in bogen en pijlen die voldoen aan de noden van de beginnende schutters.

Wat is je ambitie voor de komende jaren? Het aantal jeugdschutters op peil houden. De uitstroom op 18 jaar opvangen door nieuwe jeugdleden aan te trekken door extra wervingsdagen annex initiaties te organiseren.  Eens 18+ ervoor zorgen dat ze hun boog niet aan de haak hangen! Bijvoorbeeld door een opleiding initiator te laten volgen om ook de toekomst te verzekeren qua voldoende aantal trainers binnen de vereniging.

OVER HET JEUGDSPORTFONDS VLAS-SPORTIV

DOEL: Meer en betere jeugdwerking bij onze clubs met als gevolgen: meer actieve jeugdleden en meer deelnames aan wedstrijden.

DIT DOEN WE DOOR: de Jeugd+ clubs in de kijker te zetten, hen aan te moedigen, hun vragen te beantwoorden, tips te geven en hen te belonen.

In de voorbije jaren reikten we zo in het totaal al 55 sterren uit en stortten maar liefst 45.400 euro door aan de deelnemende clubs! De jeugdwerking zetten we in de kijker via artikels over jeugdwerking op vlas.be, via onze digitale nieuwsbrief en via de Facebookgroep‘Vlas Sportiv Jeugd+’. Het aanmoedigen van de Jeugd+-clubs doen we via clubbezoeken, door middel van de opleidingen en door specifieke feedback aan elke Jeugd+club. Daarnaast stellen we een handige tool ter beschikking om via een googlespreadsheet bij te houden hoe frequent jeugdleden actief trainen, meedoen aan clubavonden of deelnemen aan jeugdwedstrijden.

Het

TREND 2023 11
aantal jeugdleden Jeugd+
300 250 200 150 100 50 0 2018 2019 2020 2021 2022 202 218 180 207 239
Volwassenen enthousiast over jeugdkampioen
clubs
positieve effect in het aantal jeugdleden dankzij Jeugd+

28 CLUBS DOEN MEE AAN JEUGD+ 2023

Voor het vierde werkingsjaar van Jeugd+ schreven 28 clubs in. Zeven clubs haakten af, er kwamen er drie bij. Het grootste aandeel zijn nog steeds staande wip clubs (23), daarnaast clubs van touwtrekken, kruisboog, doelschieten en katapult. We wensen ze allemaal veel succes. Nog even vermelden dat Vlas nóg veel clubs telt met jeugdleden … hopelijk doen die vanaf 2024 ook mee.

TIPS VOOR JEUGDSPORTTRAINERS

Zorg voor plezierbeleving

‘Regiokampioen Arne: ‘Oorspronkelijk kwam ik voor de vriendjes en de chips, gaandeweg steeg mijn interesse in het boogschieten.’ Geef dus je jeugdleden te gelegenheid om vriendschappen te smeden voor, na en tijdens de clubactiviteiten.

Hoe beter je er als jeugdtrainer in slaagt om de trainingen aan te laten sluiten bij de wensen van de jongeren, hoe groter de kans dat jongeren enthousiast blijven voor je sport. Probeer regelmatig nieuwe activiteiten uit en herhaal deze waarbij je jeugdleden het meest plezier beleefden.

Maak je oefeningen uitdagend én haalbaar

Als het niveau van de training past bij het individueel niveau van elk lid, dan is het plezier en de motivatie het hoogst. Leeftijdsverschillen en verschillen in ervaring en aanleg maken dit moeilijk. Ze kunnen ervoor zorgen dat een oefening voor sommige jeugdleden veel te gemakkelijk is. Dus niet uitdagend is en demotiverend. Een andere oefening kan voor de jongsten of nieuwelingen te moeilijk zijn en dus ontmoedigend.

Om ieder jeugdlid uit te dagen op eigen niveau kan de jeugdsportbegeleider niet anders dan tegelijkertijd opdrachten geven op een verschillend niveau. Dit differentiëren is natuurlijk niet gemakkelijk. Je kan best groepjes maken van jongeren van hetzelfde niveau. Geef elk groepje een aangepaste oefening. Idealiter is zo’n oefening niet te moeilijk, zodat succes ervaren mogelijk is, maar ook niet te gemakkelijk zodat het voor je jongeren een uitdaging blijft om ze goed uit te voeren. Zo probeer je als jeugdtrainer iedere jongere uit te dagen om te groeien, elk op z’n eigen niveau.

Moedig aan

Haal het beste in je spelers naar boven door te tonen dat je in hen gelooft. Benoem wat ze goed doen. Maak duidelijk dat ze tijdens de training het sportief resultaat moeten vergeten. Laat ze focussen op onderdelen van het geheel (houding, techniek). Geef ze complimenten voor goede uitvoering van deze onderdelen, zelfs al is er nog geen sportief resultaat. Moedig ze aan voor hun inzet. Overtuig je jeugdleden dat wekelijks oefenen op termijn zal leiden tot sportieve resultaten. Laat ze ook weten dat je daarom verwacht dat ze geen oefensessies overslaan.

Na het nieuwe logo voor Vlas en voor Sportiv en onze nieuwe huisstijl kon Jeugd+ natuurlijk niet achterblijven. Ons succesvol jeugdproject dat zijn 5de jaar ingaat verdiende om eindelijk ook met een eigen logo te kunnen uitpakken. Het werd, zoals je ziet, een speels en jeugdig logo dat helemaal past bij Jeugd+ en dicht bij onze huisstijl blijft aanleunen. Zo bouwt Jeugd+ aan z’n eigen identiteit en wordt het inhoudelijke verhaal over kwaliteitsvolle jeugdwerking vertaald naar het nieuwe logo dat staat voor dynamiek, creativiteit en kwaliteit.

12
(HC)
Differentiëren: tijdens deze jeugdtraining maakten de jeugdtrainers vanzelfsprekend twee leeftijdsgroepen.

CURSUS WIPSCHIETEN

Reeds vele jaren worden professionele trainerscursussen ingericht voor het handboogschieten. Sinds 2017 besliste de Vlaamse Trainersschool om dit voor de wipschutters apart te doen. Dat maakt het moeilijker om jaarlijks aan het minimum aantal inschrijvingen te komen. Anderzijds is de cursus meer op maat van handboogschutters die zich vooral op het staande wip- of liggende wipschieten richten.

In elk geval zijn de cursisten van de voorbije jaren, en zeker zij die het diploma behalen, belangrijk in het vrijwaren van een toekomst voor het wipschieten. Hun enthousiasme om zeven zaterdagen de lessen te volgen, stage te doen en examens voor te bereiden, maakt hen de best denkbare trekkers binnen je club. Ze kunnen zowel van jeugd als volwassen beginners enthousiaste en kundige wipschutters maken. Dàt is het belang van de cursus.

Dank aan de docenten Chris, Eric, Guido, Mia en Jan en alvast proficiat aan de zes deelnemers van de editie 2023 in Wijnegem: Jurgen (Leefdaal), Shani (Kallo-Sas), Sam en René (Wijnegem), Eric (Willebroek) en Wim (Linka -Ekeren). We duimen dat jullie allemaal slagen!

Extra proficiat aan gastheer Wijnegem in de persoon van René Geyskens die zorgt dat cursisten noch docenten zich over praktische beslommeringen moeten zorgen maken.

Hierbij enkele foto’s van cursus die nu op zijn einde loopt (nog enkel de stages en het examen).

We bereiden momenteel reeds de volgende edities voor. Deze van 2024 zou starten half september in Gent, voor de editie van 2025 trekken we wellicht terug naar West-Vlaanderen.

TREND 2023 13

EEN TOEKOMST VOOR

HET BALBOOGSCHIETEN

Vanuit de Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw werd begin 2022 aan Vlas gemeld dat het slecht gaat met het balboogschieten. Het aantal clubs en leden gaat steil bergaf. Aan Vlas werd gevraagd naar passend advies en ondersteuning. Vanuit Vlas werd ingezet op informatieverzameling en -uitwisseling én op basis daarvan verschillende adviezen geformuleerd.

Uit de informatieronde bleek al snel dat de balboogsport inderdaad in crisis verkeert. In tien jaar verdween de helft van de clubs en het aantal leden daalde tot een veertigtal. Twee van de resterende vier Vlaamse clubs dreigen nu ook te verdwijnen. De federatiewerking richt zich vooral op de opmaak van jaarlijkse wedstrijdkalender. Ondanks de daling van het ledenaantal blijft het aantal wedstrijden per jaar wel gelijk. Het aantal deelnemers aan deze wedstrijden kan zo na-

tuurlijk moeilijk op peil blijven. Uit getuigenissen blijkt dat balboogschutters het moeilijk vinden om nieuwe mensen te enthousiasmeren. Iedere nieuwe schutter moet zich een balboog aanschaffen en zijn eigen loden ballen hiervoor op maat draaien (op tienden van een millimeter nauwkeurig). Samen met het gevaar van de terugvallende ballen vormen dit grote drempels.

Toch vinden de balboogschutters hun schietsport uniek en erg waardevol en wensen ze dat ook toekomstige generaties deze sport kunnen beoefenen. Om dit waar te maken moeten ze zich kunnen herpakken en focussen op succesvolle activiteiten. Waar vinden ze deze?

In een tweede informatieronde werden zo positieve punten gevonden en benadrukt. Zo zijn er blijkbaar

14
Balboogschutters en vrijwilligers. Tienen, 15 mei 2022 .

nog voldoende balbogen ter beschikking in de clubs. Daarnaast wisten de bestuurders maar liefst zestien redenen op te sommen waarom balboogschieten plezant is of waarom ze het graag doen.

Plots viel er ook wat positief nieuws te rapen: de wip aan het Beukenhof te Aalst wordt terug opgericht en een Whatsappgroep en een Facebookpagina balboog zijn opgestart. Er is zelfs weer een jeugdlid actief en de balboogsport werd opgenomen in de nieuw flyer van LUK.

Samen werden nog enkele concrete doelen in het vooruitzicht gesteld zoals streven tegen het jaar 2024 naar 70 leden (nu 40), gemiddeld 22 deelnemers (nu 16) aan de nationale schietingen en behoud van het aantal actieve clubs (5).

Belangrijk is dat het bestuur alle balboogschutters meekrijgt in dit streven. De trekkers moeten anderen besmetten met hun geloof in een betere toekomst.

Volgende acties werden geopperd om balboogwedstrijden aantrekkelijker te maken:

• Muziek rondom de wip

• Voorstellen van de schutter aan beurt door middel van geluidsversterking

• Afficheren van de scores - resultaten van de schutters

• Aanvullende activiteiten voorzien die passen bij het balbooggebeuren

• Aanwijzen van geschikte (veilig en met zicht op sprang en scorebord) plaats voor kijkers-passanten-supporters-familie.

Voor ledenwerving zouden balboogschutters het volgende kunnen ondernemen:

• Alle leden inschakelen om mensen aan te spreken en te enthousiasmeren

• Bij elke wedstrijd bord met uitnodiging voor de volgende wedstrijd

• Meer nieuwsberichten opmaken en verspreiden

• Een aanpak uitschrijven hoe clubs een kandidaat lid een optimale eerste balboogervaring kunnen geven

• Een aanbod voor groepen uitschrijven: ‘BBQ + balboogkennismaking’

• Een peter (meter) toewijzen aan elk nieuw lid: deze begeleidt het nieuwe lid gedurende een vol jaar

• Oud-balboogschutters opnieuw betrekken door ze uit te nodigen voor een feestwedstrijdje

TREND 2023 15
Drie wedstrijdschutters in actie met de balboog.

De online communicatie moet meer en beter, zo kan je voor de balboogsport gratis reclame maken. Op dat vlak werd het volgende voorgesteld:

• Focus op één federatiewebsite balboog.be, geef die ook een moderne de lay-out en zorg dat die altijd up-to-date is.

• Maak een Whatsappgroep ‘leden Balboogfederatie’ aan, vraag hiervoor alle gsm-nummers op (reserveer het invoegen van berichten voor de beheerders).

• Plaats zeer regelmatig nieuwsberichten -telkens mét foto- op de Facebookpagina ‘Balboogsport’. Minstens voor en na elke wedstrijd.

Als Vlas-medewerker ben ik overtuigd van de kracht van vrijwilligers. De balboogschutters vinden in hun midden zeker schutters die elk een (deel-)taak op zich willen nemen. (HC)

#volkssportanimaties

16 STEEKSPEL - LEUKRAAK - TERUGWORP - TEGENTREK - FESTIVALWIP Vlas.be/animaties
De doelen van de balboogschutters: 7 houten gaaien op een rij. Ook jeugd houdt van de uitdaging van het balboogschieten.

TOCATI 2022

Na de succesvolle aanwezigheid op Tocati 2021 viel er amper een maand na thuiskomst al een uitnodiging voor 2022 in de bus. Een jubileum-editie waar het beste van 20 jaar Tocati de eer kreeg om nogmaals aanwezig te zijn als centrale eregasten.

Net zoals vorig jaar vertegenwoordigde Vlas dus Vlaanderen in Verona op vraag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media als ere-gast op het festival met de volkssport ‘boogschieten op de staande wip’.

De volledige delegatie mocht op vrijdagavond aantreden in de internationale openingsparade doorheen de stad en werd officieel ontvangen door de aanwezige lokale en nationale notabelen. Meer zelfs, toen de organisatie werd gevraagd uitzonderlijk enkele deelnemende volkssporten in avant-première te demonstreren voor de Italiaanse nationale TV-zender Rai Uno viel deze eer onze mooie Vlaamse sport te beurt.

Op zaterdagmorgen zetten de meegereisde schutters de Festivalwip dit keer op op het fantastische ‘Piazza Duomo’, alweer een mooie ereplaats binnen de oude stadsmuren.

Binnen het Unesco-kader organiseerden Tocati, Verona, AGA en het Italiaanse Ministerie van Cultuur ook dit jaar een internationaal symposium. Vlas-directeur Nicolas Dezeure woonde dit congres, met als thema “Intangible heritage and sustainable tourism”, als afgevaardigde bij. Samen met Jorijn Neyrinck (Werkplaats immaterieel erfgoed - Unesco) en Sophie Muyllaert (Vlaamse overheid - CJM), die online aansloten, gaf hij er ook een voordracht rond immaterieel erfgoed en traditionele sporten in relatie met duurzaam toerisme in Vlaanderen. Ondertussen vertegenwoordigde Voor-

TREND 2023 17

zitter Guido Van Alsenoy Vlas en Vlaanderen op de Algemene Vergadering van ETSGA, druk bijgewoond door Italiaanse overheidsfunctionarissen, invités en vertegenwoordigers van Unesco.

Ook op zondag werd de schuttersinitiatie en -demonstratie succesvol verder gezet. Het publiek vormde rijen van tientallen meters lang om te mogen proeven van onze typisch Vlaamse boogschietdiscipline. Jong en oud schoof met plezier alweer aan voor een kans om te mikken op de hoofdvogel.

Ook dit jaar werd het een unieke belevenis aanwezig te mogen zijn op dit stadsfestival in het prachtige Verona waar Vlaanderen als ere-gast fantastisch werd ontvangen en onze delegatie onschatbare relaties kon uitbouwen met andere internationale deelnemers en organisaties uit o.a. Hongarije, Mexico, Schotland, Spanje, Slovenië, Zwitserland, Cyprus, Kroatië,Frankrijk, Griekenland en Iran . Met dank aan de Associazione Giochi Antichi, de honderden lokale vrijwilligers, het massaal aanwezige publiek, het departement CJM én onze fantastische, meegereisde schutters.

Bij thuiskomst viel er nog een persbericht op de mat dat smaakte als een kers op de taart:

“Het internationaal samenwerkingsverband voor het borgen van traditionele sporten en spelen onder de naam Tocatì kreeg zopas officiële erkenning van UNESO. Samen spelen en sporten versterkt participatie, empathie, sociale cohesie en interculturele dialoog. De voorbije jaren zetten enthousiaste partners vanuit Vlaanderen méé de schouders onder het inbedden van de kennis en expertise vanuit Vlaanderen in dit bredere internationale Tocatì programma met deze UNESCO-erkenning als oververdiend gevolg.

Met dank aan Volkssportkoepel Vlas met de volkssportclubs en spelers vanuit Vlaanderen, het museum Sportimonium, immaterieel-erfgoedorganisatie Werkplaats immaterieel erfgoed, de Vlaamse overheid (Departement Cultuur, Jeugd en Media), met de verschillende experts en trekkers Erik Devroede, Roland Renson, Nicolas Dezeure, Marc Jacobs, Jorijn Neyrinck, en Sophie Muyllaert.”

18

Departement CJM: “Op 1 december besliste het internationale Unesco-comité om ‘Tocatì: a shared programme for the safeguarding of traditional sports and games’ op het Unesco-Register van goede borgingspraktijken te plaatsen. In het programma werken Vlaanderen, Italië, Frankrijk, Kroatië en Cyprus samen om traditionele sporten en spelen levend te houden voor de volgende generaties. Unesco waardeert deze waardevolle samenwerking en wil het initiatief wereldwijd in de kijker zetten.

Krulbollen, sjoelen, touwtrekken of boogschieten, het zijn traditionele sporten en spelen die tot ons immaterieel erfgoed behoren. In Vlaanderen beoefenen we vandaag nog heel wat van die sporten en spelen. Ook elders in de wereld is gelijkaardig erfgoed terug te vinden. Toch is het ‘borgen’ - erfgoed levend houden en verderzetten - soms een uitdaging.

Landen kunnen van elkaar kunnen leren hoe ze dit soort erfgoed op een dynamische manier doorgeven aan toekomstige generaties. Daarom nam Italië een aantal jaar geleden het initiatief om een internationaal samenwerkingsprogramma op te zetten rond het borgen van traditionele sporten en spelen. Het programma kreeg de naam Tocatí, Italiaans voor ‘het is aan jou’, wat vaak gezegd wordt bij sport en spel. Ook Vlaanderen, Frankrijk, Kroatië en Cyprus werken eraan mee. Tocatì koppelt het internationale programma traditionele spelen en sporten aan de waarden van

immaterieel erfgoed en mobiliseert duizenden spelers, vrijwilligers, bewonderaars en media-actoren.

Tocatí krijgt nu als voorbeeldpraktijk een plaatsje op het Register van goede borgingspraktijken, een van de Unesco-lijsten voor immaterieel erfgoed. Daarmee geeft Unesco blijk van waardering voor dit initiatief en wil het deze internationale samenwerking rond het borgen van traditionele sporten en spelen wereldwijd in de kijker zetten.”

De Unesco-erkenning is niet alleen een duwtje in de rug voor de duizenden beoefenaars van sporten en spelen en hun verenigingen, maar ook voor de organisaties binnen sport en erfgoed die zich inzetten voor dit immaterieel erfgoed. Via Tocatì kan Vlaanderen de lokale traditionele sporten en spelen internationaal promoten, de eigen goede borgingspraktijken in de kijker zetten en leren van buitenlandse bestpracticevoorbeelden. In de toekomst wil Vlaanderen verder inzetten op internationale samenwerking.

Ondertussen werd Vlas uitgenodigd voor de volgende Tocati-editie in 2023. Wordt dus ongetwijfeld weer vervolgd …

TREND 2023 19
(ND)

SCHOT IN DE ROOS

TENTOONSTELLING KONINKLIJK

HANDBOOGGILD SINT-SEBASTIAAN

TORHOUT ANNO 1384

Hoe kunnen we mensen kennis laten maken met onze sport? Dat is een vraag waar elke volkssportclub een antwoord op probeert te vinden. De Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan Torhout heeft dit gedaan met een innovatieve en interactieve tentoonstelling in het kasteel Ravenhof.

Erfgoeddag, zondag 24 april 2022. Na maanden van intense voorbereiding en samenwerking is het dan eindelijk zover. De grote opening van de tentoon-

stelling ‘Schot in de Roos’. Openen doet de Sint-Sebastiaansgilde Torhout in stijl met een heuse optocht door stad. Het weer was zalig zodat we buiten aan het kasteel Ravenhof de openingsceremonie konden houden. De kanonniers van Sint-Kruis hadden voor deze speciale gelegenheid zelfs hun kanonnen mee zodat onze hoofdman Paul Warlop en burgemeester Kristof Audenaert heel letterlijk het startschot konden geven. Die dag werden ook al de winnaars bekend gemaakt van onze internationale cartoonwedstrijd, die was uitgegeven door O’Sekoer alias Luc Descheemaeker rond het thema boogschieten. Ze ontvingen maar liefst 24 werken van over heel de wereld.

Ongeveer een jaar voor de opening kregen de schuttersvereniging van het lokaal bestuur Torhout de vraag of er interesse was om met de gilde, de oudste vereniging van Torhout en omstreken, een tentoonstelling te organiseren. Gretig gingen we in op dat voorstel. Samen met scenograaf Jan D’Hondt, verschillende diensten van stad Torhout en met de financiële steun van Torhout en Vlaanderen gingen ze aan de slag. Geen haar op hun hoofd dat eraan dacht om een klassieke tentoonstelling van porseleinen borden en zilveren servies te organiseren. Nee, dit moest iets nieuws en vernieuwend worden waardoor onze geliefde sport opnieuw in de kijker zou worden gezet. Ze trokken alle registers open en gingen zo breed mogelijk inventariseren wat er, naast de rijke geschiedenis van Sint-Sebastiaan Torhout, nog zo belangrijk was om mee te geven met onze bezoekers.

In een prachtig decor, het kasteel Ravenhof met zijn schitterende zalen, begon dan ook de uiteindelijke opbouw. De inkomhal werd gevuld met wel 200 houten pijlen die de bezoeker meenamen als in een vlucht

20

doorheen onze tentoonstelling. Een eerste zaal hing vol met foto’s van leden doorheen de talrijke geschiedenis van de schuttersvereniging.

In een 2de ruimte plaatsten ze 6 grote sokkels waarop gebruiksvoorwerpen met een speciale betekenis of verhaal werden geplaatst. Die voorwerpen werden begeleid met een audiofragment waarbij de bezoeker, via een QR-code, wat meer uitleg kreeg over het verhaal achter de curiositeiten.

Een derde zaal voorzag de bezoeker van kennis over het ontstaan van de Sint-Sebastiaansgilde met al zijn verhalen, bestuursleden, sires en baljuws. Ze gingen de discussie over vrouwen in de gilde niet uit de weg en probeerden de bezoeker wegwijs te maken in het kluwen van regels, waarden en normen van de gilde door gebruik van schitterende prenten, schema’s en tijdslijnen.

Vernieuwend was alleszins de game-room waarin gasten konden ondervinden hoe het is om een boog in handen te hebben. De leerlingen van het VTI maakten, samen met hun leerkracht Koen Geeraert een fantastische constructie waardoor de kracht en precisie die bij het boogschieten cruciaal zijn, konden worden nagebootst bij het verslaan van de bosgodin Thorwoudia. Een ware ervaring en krachtmeting voor velen! Een andere unieke ervaring in de gameroom was ook het Virtual Realityspel waarbij bezoekers via een hoofdset

volledig ondergedompeld werden in het schieten op pompoenen en wapenschilden in een virtuele middeleeuwse omgeving. Voor velen de eerste ervaring in de wereld van Virtual Reality!

Via een meesterlijk gedicht van Torhouts vorige stadsdichter Joris Denoo, speciaal geschreven voor de tentoonstelling, werd de bezoeker vervolgens naar boven geleid. Op de bovenverdieping etaleerden ze hun uitgebreid porseleinen servies met zilveren bestek en kristallen glazen. Verder werd de bezoeker uitgedaagd om via een electrospel zijn kennis van het schuttersjargon te testen.

Afsluiten van je onvergetelijk bezoek aan de tentoonstelling deed je in de schuttersbar aan de voorzijde van het kasteel. Hier kon je, hoe kan het ook anders, proeven van een speciaal gebrouwen biertje voor de tentoonstelling namelijk De Panache! Altijd een voordeel als er een brouwer in de gilde zit.

Op 11 september sloten we dan de tentoonstelling af met een even groot feest als bij de opening. We zorgden voor verschillende animaties waaronder de festivalwip van VLAS en maakten de winnaars bekend van de enquête over de lokalisatie van de Gaeyperse én de winnaars van de lokale tekenwedstrijd en sloten met een voldaan gevoel de deuren.

TREND 2023 21
JV op basis van artikel Koen Pirlet

OPLEIDING ANIMATOR

FESTIVALWIP - STEEKSPEL -

Op zoek naar een leuke bijverdienste op losse basis?

Vraag informatie aan via: info@vlas.be

TEGENTREK - LEUKRAAK - TERUGWORP

TAYLOR PLYSIER EUROPEES KAMPIOENE KATAPULT!

De 16-jarige Taylor Plysier uit Hooglede is Europees kampioen geworden in het katapultschieten bij de dames. Het was de eerste keer dat Gamekeeper Pro-Shot Team Roeselare (GPTR) een Europees Kampioenschap katapultschieten organiseerde. Eerder op het jaar organiseerde de club ook al het Belgisch Kampioenschap waar o.a. papa Koen zich tot kampioen kroonde.

Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 juli 2022 streek in Rumbeke het kruim van de katapultwereld neer voor het EK, georganiseerd door Vlas-club Gamekeeper Pro-Shot Team en de Vlaamse Katapultbond. Tien landen en 130 schutters namen deel aan dit EK, geen klein bier. De familie Plysier, een gevestigde waarde binnen het Belgische katapultschieten liet zich in hun thuisbasis geweldig opmerken.

Zaterdagmiddag startte het individueel kampioenschap verdeeld over een jeugdcategorie, een damesen herencompetitie. Voor Taylor Plysier was het de eerste keer dat ze in de hoogste klasse aantrad na eerdere titels bij de jeugd.

Zowel haar vader, moeder en jongere zus schieten op een hoog competitieniveau. “Mijn moeder Kelly Degryse is zelfs één van mijn grootste concurrentes in dit kampioenschap”, vertelde de tiener. “Ik vermoed dat

het om aangeboren talent gaat bij ons in de familie. Een toevallige initiatie in Plopsaland was ooit de aanleiding om ermee te beginnen.”

Taylor haalde het uiteindelijk bij de dames en kroonde zich dus tot Europees kampioene, wat een prestatie!

Haar jongere zus Gibsy Plysier deelt het talent en volgde haar zus op met een Europese titel bij de jeugd. Ook mama Kelly mocht met brons mee op het podium met haar oudste dochter, naast Guida Van Wonterghem die eervol tweede werd. Wat een triomf voor de familie en het Belgische katapultschieten in het algemeen. En voor le petit histoire … de Spaanse katapultschutter Collado Para Oscar werd trouwens Europees kampioen bij de mannen.

Een dikke proficiat aan Taylor, Gibsy en Kelly met de titels en medailles en aan de Vlaamse Katapultbond voor de fantastische organisatie!

Heb je zin om zelf katapultschieten ook eens te proberen in de regio West-Vlaanderen, Limburg of Antwerpen ? In Roeselare, Bekegem, Bree, Geel, Deurne en Eindhout vind je onze katapult-clubs terug en ze zien jou daar héél graag komen … zéker weten!

(ND)

TREND 2023 23

PLEIDOOI VOOR CLUBS MET AMBITIE

Wat is ambitie? Het bezitten van een sterk verlangen om succes te boeken en dit bekend maken. Ambitie is het streven naar een moeilijk te halen doel. Iemand met ambitie wil iets opmerkelijk realiseren, wil beter doen.

In dit artikel willen we het niet hebben over ambities van personen om carrière te maken maar over de ambities die Vlas-clubs al dan niet laten zien. Hebben onze clubs de wil om zichzelf te verbeteren, om vooruitgang te boeken? Zijn er nog Vlas-clubs met een brandend verlangen naar succes? Zijn er nog Vlas-clubs die wilde plannen maken en dromen koesteren? Een club zonder ambitie is saai, ze hebben geen hoger doel, geen streven naar beter en hun schaarse succes is wellicht toevallig.

Een ambitieuze sportclub steekt zijn ambitie niet weg, hij maakt zijn ambitie bekend. Dat is nodig om anderen

mee te krijgen in hun streven. Wanneer een voorzitter of clubbestuur de lat hoog durft leggen en een plan voorlegt hoe de ambitie bereikt zal worden, enthousiasmeren ze alle betrokkenen.

Een ambitie moet doen dromen, maar het mag niet bij een droombeeld blijven. De weg ernaar moet duidelijk uitgestippeld zijn en moet meteen ingeslagen worden. Dan haken andere vrijwilligers hieraan graag hun karretje. Bij het stellen van een ambitieus doel maak je meteen duidelijk dat er hard gewerkt zal moeten worden en dat er helpende handen nodig zijn. Niks beter dus dan een ambitieus doel om van je vrijwilligers werkbijen te maken die zich stuk voor stuk voor hetzelfde doel inzetten. De ambitie is niet deze van de voorzitter maar moet deze zijn van het voltallige bestuur en van alle leden.

24

Als je als bestuurder al eens eerder een ambitieus doel hebt gesteld én behaald, dan verhoogt dit je geloofwaardigheid bij het stellen van een nieuw, nog ambitieuzer doel. Bepaal je ambitie dus niet op basis van je wildste dromen.

Ambitieuze doelen vooropstellen als clubvoorzitter vraagt dus ook wat moed. Maar faalangst mag niet overheersen. Tijdens gesprekken met clubbestuurders ervaar ik eerder een te grote voorzichtigheid bij het stellen van doelen dan een te grote ambitie. De kunst is dus om een fantastische maar toch haalbare ambitie te formuleren. De voorzitter is natuurlijk de eerste stem die de ambities verwoord en moet zelf meteen aan de slag, hij is het die de kar in gang trekt en daarna waar nodig opnieuw een duw in de rug geeft.

Voorbeelden van clubambities:

• We hebben de ambitie om binnen de vier jaar zestig leden te tellen waarvan twintig jeugdleden en om er

in te slagen om deze aantallen minstens te behouden.

• In vier jaar tijd zullen we onze sportieve aanpak op diverse vlakken zodanig structureel verbeteren dat onze we medailles behalen op nationaal niveau.

• Onze ambitie is gemiddeld tien jeugdleden aanwezig op de wekelijkse jeugdtrainingen.

• We spreken de ambitie uit dat er op de wekelijkse oefenavond gemiddeld dertig deelnemers zijn.

• Onze ambitie is dat onze club over vier actieve trainers beschikt met een diploma Initiator Boogschieten of Wipschieten.

• Opgelet: Het verhogen van de omzet van de kantine is geen goede sportclubambitie. Beter is een ambitie om voldoende fondsen te werven voor het bekostigen van vernieuwing van sportaccommodatie, sportuitrusting voor alle leden of een verre reis naar een tornooi.

TREND 2023 25
03 376 06 22 info@nrgman.be www.nrgman.be Doornpark 112A, 9120 Beveren • Zonnepanelen • Batterijen • Laadpalen • Windenergie
(HC)

VERZEKERING

“Hoe zit dat eigenlijk juist met die verzekering” is een vraag die we héél vaak krijgen en die na al die jaren maar blijft terugkeren. Een poging dus om wat verduidelijking te brengen:

Vlas wordt vaak gemakkelijk weggezet als ‘de verzekeringsfirma’ maar dat zijn we natuurlijk niet. Vlas|Sportiv is een overkoepelende en erkende sportfederatie. De verplichte sportongevallenverzekering is slechts één van de vele diensten die zijn inbegrepen in het lidmaatschap bij onze federatie.

Wij vertegenwoordigen zo bijvoorbeeld onze sporten, clubs en bonden dagdagelijks bij de overheid, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, steden en gemeenten en allerhande belangenverenigingen. We voorzien ook in dit jaarlijkse Trend-magazine, zorgen voor erkenning waardoor je als club vaak subsidies kan aanvragen in je gemeente en verzorgen mee je ledenadministratie. Je sport maak ook deel uit van onze vele promotiecampagnes, we ondersteunen jeugdwerking, je ontvangt een lidkaart, we verlenen professionele ondersteuning, begeleiding en advies op maat, enz. Die lijst loopt wel nog even door.

De voorbije jaren zorgden we zo onder andere mee voor extra subsidies in het kader van jeugd, energiekosten, g-sport en corona die allemaal rechtstreeks naar onze clubs vloeiden. Zowel via de overheid als uit onze eigen middelen. Zo dragen we ook ons steentje bij aan de soms moeilijke financiële situatie van onze leden.

Maar dus even terug naar die verzekering …

De Vlaamse overheid veranderde de wetgeving op 1 januari 2023 rond die verplichte sportongevallenverzekering voor sportclubs. Vanaf dan legde Sport Vlaanderen een paar extra regels op. Samen met onze verzekeringspartner hebben we ervoor gezorgd dat onze polis volledig aan die nieuwste vereisten voldoet. Zo ben je zeker dat je leden goed verzekerd zijn én dat je sportclub-bestuurders helemaal veilig zijn op gebied van enige persoonlijke aansprakelijkheid. Alternatieve verzekeringen die soms heel goedkoop aan clubs worden aangeboden voldoen vaak niet aan deze nieuwe regels. Let daar dus goed mee op.

Tot slot nog dit. De officiële erkenning voor je sportclub via je aansluiting bij ons heeft als belangrijk voordeel dat je elk jaar een stukje lidgeld bij je sportclub kan terugvragen bij je mutualiteit. Vergeet dit zeker niet in te dienen, dat loopt bij sommige mutualiteiten al op tot 60€ per jaar! Op onze website vind je een handige update en linken naar alle mutualiteiten.

26
(ND)

TOPMOMENTEN IN 2022

Het lijkt ondertussen alweer een ver verleden maar amper een goed jaar geleden moesten we nog leren leven met “Code oranje”. Het sportjaar ging van start met allerhande richtlijnen rond publiek, mondmaskers bij sporters, Covid Safe Ticket en verplichte Co2-meters in je infrastructuur. Ondanks deze valse start bloeide 2022 als sportjaar bij Vlas & Sportiv alsnog helemaal open.

Zo werden we voor het eerst in jaren terug uitgenodigd door Sport Vlaanderen om te participeren in “De Sportzomer”. Een mooi evenement doorheen de zomer waar sport en bewegen centraal staat langsheen onze Belgische Kustlijn. Van De Panne tot Zeebrugge werd halt gehouden met een gigantisch event waar sport mocht opvallen en de media graag op inpikte. Toeristen en inwoners konden zich helemaal uitleven en proeven van tientallen sporten op de zeedijk waaronder voor ons het katapultschieten, boogschieten op staande wip en touwtrekken. De Touwtrekbond breide daar een dikke maand later nog een leuk vervolg aan op de door Studio100 en Sport Vlaanderen georganiseerde “K3 Run&Fun”. Honderden kinderen die genieten van sport … zeker ook eentje die voor herhaling vatbaar is.

Niet alleen dagjestoeristen aan zee en kleine fans van K3 en Plop kwamen in de verleiding om van onze sporten te proeven, ook BV’s vinden soms de weg naar onze meer traditionele sporten . In het verleden konden we zo onder andere al Philippe Geubels (trabol), Sam Gooris (liggende wip), Bertje Vermeire (staande en liggende wip), Wilfried Martens (krulbol), Sergio Herman (schaken) en Wesley Sonck (kaatsen) bijschrijven op onze BV-lijst, deze keer kwam daar Jan Van Looveren bij op de Sportdag in Ekeren. Bekend van oa. Factcheckers en Zone Stad op één en natuurlijk de legendarische Joeri -“Ik ben de Joeri en ik wil aangesproken worden als de Joeri”- uit Trigger Happy. Jan was presentator op het event en kon het natuurlijk niet laten

TREND 2023 27

om ook eens actief het schieten op de liggende wip te proberen en interviewde daarna uitgebreid de jeugdschutters van LINKA. Mooie promotie voor deze sport.

In mei kon men ook genieten van een prachtig Europees Schutterstreffen - EST in Deinze, even later gevolgd door het mooie initiatief SHOOT, een tentoonstelling over het schuttersleven als cultureel erfgoed die nu trouwens volledig online nog kan bekeken worden. Uiteraard lieten we niet na om onze typische Vlaamse sporten ook internationaal uit te spelen en op de kaart te zetten. Zo werden we opnieuw uitgenodigd op het beroemde stadsfestival Tocati. Deze keer mochten “the best of the best” doorheen het 20-jarig bestaan

van het festival nog eens hun kunnen demonstreren. Met onze welbekende Festivalwip en een topteam aan ervaren schutters (bedankt Geert, Jan en Aaron) konden we weer honderden internationale bezoekers laten kennismaken met onze ‘Schone Vlaamsche Sporten’.

Ook op het gebied van sportieve prestaties werd, naar jaarlijkse gewoonte, heel wat moois neergezet. Vlaamse, Vlas-, Belgische, Regio- en club-kampioenen. Koningen, Keizers, Bekerwinnaars, Ploegtitels en trofeeën voor Sportverdienste van het jaar in sporten als katapultschieten, trabollen, schaarbaankegelen, flessenschieten, pagschieten en short mat bowls … de lijst was weer gigantisch in 2022. Twee daarvan verdienen hier nog een kleine extra vermelding wegens hoogst uitzonderlijk. In het katapultschieten kroonde Taylor Plysier zich volwaardig Europees Kampioene. Samen met haar getalenteerde familieleden domineerde ze het EK in eigen land en dat verdient een extra applausje. Ook de Pull Bulls, de Belgische touwtrek-mannen in de klasse tot 640 kilogram mogen nog eens extra onder de spotlight. Zij veroverden een bronzen medaille

28

op de World Games in Birmingham (USA), zeg maar de Olympische Spelen voor niet-Olympische sporten. Ze hielden er onder meer een heuse audiënte bij Koning Filip aan over.

Al deze mooie events en topprestaties kaderen uiteraard allemaal binnen een grote organisatie die wordt samengesteld uit duizenden sporters, honderden vrijwilligers, sportclubs, bonden en federaties. Ook binnen koepelorganisatie Vlas en zijn diverse besturen wordt jaar na jaar hard gewerkt om dit alles mee recht te houden en de toekomst van onze sporten veilig te stellen. Zo werd er in 2022 onder andere gewerkt rond “meer vrouwen in de sport”, “verjonging van je bestuur, “geen sigaretten rond het sportplein” en “digitaliseer je sportclub”. Omwille van een immer wijzigende wetgeving werden ook de statuten en het bestuur aangepakt en gemoderniseerd. Een niet altijd even interessant klusje maar ook die moeten aangepakt worden. Het resultaat is o.a. een kersverse, diverse en moderne bestuursequippe die met véél goesting z’n schouders onder het voortbestaan van onze mooie sporten zet.

Sommigen daarvan konden jullie zelf ontmoeten op onze allereerste Nationale Infodag. Eindelijk konden en mochten we elkaar weer ontmoeten, zien, handen schudden en samen sporten. Meer dan honderd lokale en nationale bestuursleden daagden op en kregen een leuke mix van sport en informatie voorgeschoteld met dank aan het Vlas-secretariaat én onze sponsors. De sfeer was uitgelaten, positief, uniek en de commen-

taren nadien unaniem lovend. Dat deed deugd. Zéker ook voor herhaling vatbaar.

Ondanks de “oranje” start was het dus weer een prachtig en goedgevuld jaar. De ruimte rest me niet meer om zaken zoals gratis opleidingen, energiesubsidies, Jeugd+ en onze volkssportanimaties aan te halen maar alles samen komen we toch weer uit bij een uitermate geslaagd jaar. Een jaar waarin we dalende sportersaantallen (post-Corona) stilaan weer zagen keren in de goede richting, sommige sporten nieuw leven werd ingeblazen en de erkenning voor onze mooie, traditionele sporten weer wat extra glans kreeg. Het was een goed jaar, een grand cru.

Tot slot nog een kleine oproep. Via de extra subsidie in het kader van digitalisering konden we gratis lessen aanbieden aan ieder lid die zich op dat vlak wou bijscholen om zijn of haar club verder op weg te helpen. We kwamen zo in elke provincie en mochten heel wat gedreven vrijwilligers ontmoeten en bijstaan op die digitale snelweg. Dat betekent nu uiteraard ook dat er in elke provincie “digitaal geschoolde” hulp beschikbaar is. Er is dus altijd wel iemand in de buurt van jouw sportclub die je kan helpen met Facebook, Instagram, Google-documenten, e-mail of pakweg Powerpoint.

Zit je even vast, heb je een leuk plan groot of klein of wil je graag gewoon digitaal wat vooruit ? Laat het ons zéker weten, hulp is dichterbij dan je denkt!

TREND 2023 29
(ND)

VERBOND BERINGENMIJNSTREEK EN LUMMEN

Nu Corona wat gaan liggen is konden de klepschutters van het verbond Beringen-Mijnstreek en Lummen terug enkele grote kampioenschappen organiseren. Doorheen 2022 werden er bij het verbond vier trofeeën uitgereikt: De beker van Beringen, de Vlas-beker en de Kampioenschappen van het verbond Beringen-Mijnstreek en Lummen per ploeg en individueel.

HET VERBOND

Het verbond Beringen-Mijnstreek en Lummen is één van de twee klepschuttersverbonden die aangesloten is bij Vlas. Het verbond telt ongeveer 130 leden verdeeld over zes clubs.

• KSG St-Denijs Beringen-Mijn

• St-Sebastiaan Schalbroek

• St-Antonius Geenhout Paal

• KSG St-Anna Mellaer

• Sint-Joris Brelaar Paal

• KSG St-Willebrordus Meldert

BEKER VAN BERINGEN

Elk jaar wordt er door de karabijnschuttersgilden van Beringen geschoten voor de wisselbeker van de stad Beringen. Deze wedstrijd gaat gewoonlijk door op een zondag in augustus. Om de drie jaar wordt de beker definitief toegekend aan de ploeg met de meeste punten over deze drie jaren. Door Corona werd er in 2020 niet geschoten en bijgevolg tellen de punten van 2019 - 2021 - 2022. In 2021 werd er geschoten over vier wedstrijden om toch een mini competitie op te zetten na het afgelasten van de verbondswedstrijden, deze punten werden gedeeld door vier.

De vier deelnemende schuttersgilden zijn: Sint Denijs Beringen-Mijn, Sint Joris Brelaar Paal, Sint Antonius Geenhout Paal en Sint Ludovicus Paalstraat Paal. Het was een spannende editie, Geenhout begon aan de laatste wedstrijd met slechts één punt voorsprong op Beringen-Mijn. Door opnieuw een maximum score neer te zetten, won Geenhout de Beker van Beringen.

Bij het klepschieten wordt er met een karabijn (kaliber zes mm) geschoten. De schietstand bestaat uit een ‘schietboom’ (20 meter hoog) en een aanlegpaal. De aanlegpaal staat op zes meter van de schietboom verwijderd en wordt gebruikt bij het mikken. Bovenaan de schietboom is het doel een ronde metalen klep ongeveer ter grootte van een twee euro muntstuk.

Klepschutters moeten een sportschutterslicentie aanvragen vooraleer zij hun hobby kunnen beoefenen. Om de jeugd aan zijn trekken te laten komen, wordt vaak de luchtkarabijn ingeschakeld. In wedstrijdvorm schieten clubploegen bestaande uit zes schutters elk zes kogels op de klep. Wanneer er een gelijke stand is wordt er “gekaveld” voor de overwinning.

Bij het kavelen schieten de teams drie kogels per schutter op een klep van 25 mm, daarna twee kogels per schutter op 20 mm en zo verder op 16, 12 en zelfs 10 mm. Dit tot er een winnaar gekend is.

30

Burgemeester Vints van Beringen reikte op deze dag ook de Schaal van de burgemeester uit. Dankzij een 40 op 40 haalde Geenhout ook deze prijs binnen. Paalstraat werd nipt geklopt met slechts één misser. Beringen-Mijn mocht de top drie volmaken.

VLAS BEKER

Op zaterdag 10 september 2022 werd er voor de achtste keer geschoten voor de Vlas beker van het verbond Beringen-Mijnstreek en Lummen. Dit jaar werd het kampioenschap georganiseerd daar Sint-Sebastiaan schalbroek.

Schalbroek zette met twee verschillende ploegen een perfect resultaat neer. Allebei de ploegen schoten dertig keer raak. Sint-Joris Brelaar en Sint-Antonius Geenhout grepen net naast de overwinning met elk slechts één misser.

KAMPIOENSCHAP VERBOND

BERINGEN-MIJNSTREEK EN LUMMEN

Doorheen het jaar worden er negen verbondswedstrijden georganiseerd met ook hier weer zes schutters per ploeg die telkens elk zes schoten afvuren. Er zijn drie verschillende reeksen: A, B en C. In 2022 waren er echter te weinig C ploegen waardoor deze werden ingedeeld in de B-reeks.

UITSLAG PLOEGEN

1ste plaats: Sint-Antonius Geenhout 320/324

2de plaats: Linkhout 315-18

3de plaats: Gestel 315-17

UITSLAG INDIVIDUEEL

Dames:

1ste plaats: Nancy Jans (Geenhout) 54 & 12/12 kavelen

2de plaats Evelyn Coenen (Paalstraat) 54 - 11

3de plaats Hannelore Vos (Geenhout) 54 - 10

Senioren Dames

1. Rita Reynders (Linkhout) 54/54

2. Magda Isenborghs (Geenhout) 53

3. Marie-Jeanne Vanbrabant (Brelaar) 50

Heren

1. Freddy Broekhoven (Gestel) 54-23

2. Jimmy Christiaens (Beringen) 54-21

3. Pascal Peremans (Laren) 54-20

Senioren heren

1ste plaats: Jean De Wit (Geenhout) 54 - 9/9

2de plaats: Julien Meyen (Geenhout) 54 - 21

3de plaats: Robert Vogels (Laren) 54-6

FOTO’S:

Beker van beringen 2022.jpg

Jean De Wit VBL.jpg

Nancy Jans Kampioen VBL.jpg (JV, met dank aan Julien Meyen)

TREND 2023 31
Kampioen Jean De Wit Kampioen Nancy Jans Voorzitter Vos Pascal van Geenhout ontvangt de beker van burgemeester Thomas Vints en voorzitter Jos Vanden Eynde van Paalstraat.

JONGE KONINGEN PRESTEREN OP KEIZERSCHIETING

Voor de 91ste Keizerschieting boogschieten staande wip van de KNBBW te Boezinge (Ieper) schreven er 108 koningen in. Zij mochten elk drie pijlen naar de hoofdvogel mikken. De keizersvogel werd daarbij slechts door acht schutters neergehaald (elk één keer). In de tweede ronde van de afkamping schoot Jordy Bellemans als enige raak. Hij is nu regerend Keizer van België 2022.

Jong wint het van oud. Alhoewel in de meeste staande wip maatschappijen de ouderen het halen van de jongeren om zich tot koning te kronen, bevinden er zich onder de deelnemers toch af en toe jonge schutters en zelfs jeugdschutters. En ze doen het ook nog goed op deze ontmoeting van topschutters.

In 2021 won Tjorven Lagrou (27j) die als 8-jarig jeugdlid startte bij Boezinge St-Joris. In 2022 werd de verjonging doorgezet door Jordy Bellemans (21j) die startte als 16- jarig jeugdlid van Galmaarden Willem

Tell. Opvallend: onder de zeven andere kampers bevond zich zelfs een 11-jarig jeugdlid. Hij haalde het net niet, maar dat gold ook voor een 72-jarige met meer dan een kwarteeuw ervaring.

In Boezinge zal het organiseren van de Keizerschieting ongetwijfeld deugd gedaan hebben aan de jeugdtrainers die zich al dertig jaar inzetten om jongeren tot volwaardige staande wip schutter op te leiden. Galmaarden Willem Tell startte meteen de voorbereiding voor de volgende editie maar secretaris Gunter Niels laat ons ondertussen ietwat teleurgesteld weten dat zij dit grote evenement niet aankonden. De huur van twee extra wippen (Galmaarden beschikt maar over één vaste wip) en de huur van een evenemententent (of -zaal) zijn een te grote kost. De Keizerschieting 2023 wordt aldus ingericht op 21 mei 2023 door een andere vereniging uit de 5de sector van de KNBBW: La Louvière (Société Royale Saint Sébastien Havré). (HC)

32
Jordy Bellemans, Keizer KNBBW 2022 in actie tijdens de afkamping. Jordy’s pijl neemt de keizersvogel mee de hoogte in. Eelyias Van Bruyssel schoot als 11-jarige koning op de Keizerschieting met één van zijn drie pijlen raak.

WISSELBEKER ARNOLD VAN APEREN

Op 27 en 28 februari 2022 vond in Meer de strijd plaats voor de Wisselbeker Arnold Van Aperen. Deze kruisboogwedstrijd werd voor de 13de keer georganiseerd door de kruisboogboogmaatschappij “De Verenigde Vrienden”.

Dat kruisboogschieten een sport is voor iedereen bewees deze wedstrijd nog maar eens. De oudste deelnemer was 89 jaar, terwijl de jongste deelnemer amper 13 jaar was.

Tijdens deze tweedaagse-wedstrijd namen 17 verschillende verenigingen deel. Iedere vereniging werd vertegenwoordigt door 5 schutters.

De top 6 mocht hun wisselbeker in ontvangst nemen:

1. Ronny Geuddens: Verenigde Vrienden Meer

2. Gery Dockx: St-Joris Meer

3. André Bols: St-Joris Wortel

4. Yenthe Bevers: St. Joris Rijkevorsel

5. Guy Van Gestel: St. Joris Castelre

6. Robert Janssens: St. Joris Ekeren (JV)

TREND 2023

JONG BESTUUR IN TERVUREN

De Koninklijke Wipschuttersclub Sint Hubertus Tervuren, een van de oudste staande wip-clubs van het land met een historiek die reikt tot in de 14e eeuw, maakt een straffe comeback dankzij enkele enthousiaste twintigers. De club sloten initieel aan bij Vlas in 1995 met 37 schutters. Jaar na jaar verminderde dat aantal met hier en daar nog een kleine opleving. In de jaren voor Corona was het ledenaantal zelfs gezakt tot 4 en werd er amper nog geschoten, de mot zat er goed in.

Maar dan konden enkele jongeren overtuigd worden om met het bestuur de handen uit de mouwen te steken. Zo kregen ze allemaal samen opnieuw goesting in de sport en ondertussen namen ze de fakkel zelfs al gedeeltelijk over. Het bestuur vormt nu een mooie, representatieve mix van alle leeftijden … van 18 tot 92 jaar!

mocht gaan. Met dat argument hebben ze mij over de streep getrokken. En intussen kan ik al redelijk goed handboogschieten, ik heb al bewezen dat ik niet moet onderdoen.”

Ook Voorzitter Hubert Verstraeten, met 92 het oudste lid van de club, is opgetogen. “Deze jonge gasten hebben onze club gered en hopelijk volgen er nog veel meer jongeren die willen komen boogschieten”.

De wippen en het terrein werden samen opgefrist, de kantine zelfs helemaal vernieuwd. Ondanks een zware tegenslag, er werd ingebroken tijdens de renovatie waarbij bogen werden gestolen en vernielingen aan-

Eén van die gemotiveerde jongeren is secretaris Thomas Gijns: “Het was eigenlijk nooit in mij opgekomen om dit te doen, tot op het moment waarop ik effectief werd gevraagd om het administratieve luik van de club op mij te nemen. Ze vertelden me dat de club immaterieel erfgoed was dat beschermd moest worden, een van de oudste clubs van België die niet teloor

34
“Deze club is immaterieel erfgoed dat beschermd moet worden en niet mag teloor gaan.” Thomas Gijns
© Peter Van Rossum

gebracht, slaagde het team erin om post-Corona een geslaagde opening in elkaar te steken. Een try-out waar velen al eens kwamen proeven van deze leuke en uitdagende sport. Even later zelfs al gevolgd door de “Sinksenschutting”, een begrip in Tervuren en omstreken dat nu nieuw leven werd ingeblazen. In 2023 plannen ze al 5 wedstrijdschietingen, blijven ze open trainingen geven om zoveel mogelijk iedereen de kans te geven om te schieten en de cijfers tonen aan dat de club nog vlot blijft groeien. De nieuwe aanpak loont dus.

Vanuit Vlas riepen we al vaker op tot een divers bestuur en braken we al eerder een lans voor o.a. jongeren en vrouwen in het bestuur. Meer diversiteit in je bestuur leidt namelijk tot meer vernieuwende ideeën, breder inzicht, verse motivatie en daarmee ook tot betere beslissingen. Uiteindelijk zorgt dat altijd voor beter presterende verenigingen. Sint Hubertus Tervuren is daar een prachtig voorbeeld van en we wensen hen vanuit Vlas nog veel extra leden toe en daarmee een mooie toekomst!

(ND)

(met dank aan Lieselot Terryn, Radio 2 - VRT 2022)

TREND?

TREND 2023 35
© Peter Van Rossum
ABONNEER JE DAN ZEKER OP ONZE NIEUWSBRIEF! INSCHRIJVEN KAN VIA WWW.VLAS.BE OP ONZE HOMEPAGINA VIND JE ONDERAAN DE KNOP “SCHRIJF NU IN OP ONZE NIEUWSBRIEF”
© Peter Van Rossum
LEES JE GRAAG
36 WEBSITE www.vlas.be | www.sportiv.be YOUTUBE Vlas_Sportiv FACEBOOK @secretariaat.vlas | @sportinvlaanderen INSTAGRAM Vlas_Sportiv Mailen kan naar INFO@VLAS.BE

BOOGSCHUTTERS VAN LINKA VERHUIZEN

Na intens zoeken hebben de boogschutters van de liggende wipclub LINKA een nieuw onderkomen gevonden in de sporthal ‘t Venneke in Ekeren. Sinds 2007 was Elcks Thuys in Sint-Mariaburg hun thuishaven, maar nadat de zaal een nieuwe uitbater kreeg, was er voor de boogschutters geen plaats meer.

“We hebben in onze zoektocht zowat alle hoeken van Ekeren gezien. Uiteindelijk kregen we positief antwoord van districtsschepen Annemie Pompen”, vertelt kersvers voorzitter Wim Marissens. In overleg met BBC Ekeren werd LINKA een ruimte aangeboden in de sporthal ‘t Venneke. “We voelen ons hier al thuis”, zegt de voorzitter.

Marissens nam de fakkel over van Frans Van de Sande, die 30 jaar de vereniging leidde. “Als klein manneke maakte ik al kennis met deze sport. Mijn vader en enkele nonkels waren fervente boogschutters,” vertelt Frans.

“Wanneer we een bezoek brachten aan mijn nonkel Jef stond ik altijd te kijken wanneer hij aan het oefenen was. Het duurde niet lang, of ik had een boog in mijn hand.”

Frans werd zo lid van de schuttersvereniging ‘De Dijkvrienden’ uit Wilmarsdonk. In de polderdorpen Wilmarsdonk en Oorderen waren toen 3 schuttersverenigingen actief. Na het verdwijnen van de dorpen voor de uitbreiding van de haven werden ‘De Dijkvrienden’ ook ontbonden. Frans werd op vraag van zijn nonkel Jef lid van ‘De Nieuwe Kracht’. Na wat omzwervingen kwamen de boogschutters in 2007 terecht in Sint-Mariaburg en veranderde ze meteen hun naam in LINKA, wat staat voor Liggende wip Nieuwe Krachten Antwerpen

“In Elcks Thuys kwamen we opnieuw tot bloei,” weet nieuwe voorzitter Marissens. In 2008 werden we lid van VBFLW, de Vlaamse Boogschutters Federatie Liggende Wip, die toen nog een samenwerking hadden met VLAS en zo konden we ook meedoen aan kampioenschappen.”

“Na enkele jaren tellen we nu weer een 80-tal boogschutters“, voegt Frans eraan toe.

Voorzitter Marissens zelf maakte een 7-tal jaar geleden kennis met LINKA. “Ik woonde naast de feestzaal Elcks Thuijs, waar de club gevestigd was. LINKA stond met een stand op de Mariaburgse Feesten en ik kende de sport vanuit mijn jeugd bij De Crans in Antwerpen. Ik waagde een pijltje”, vertelt Wim. “Dat viel beste mee en dus stapte ik mee in het verhaal van LINKA. Toen Frans Van de Sande stopte als voorzitter, werd ik als zijn opvolger gebombardeerd.”

Vanaf 7 jaar is iedereen welkom bij LINKA, Jul (85) is onze oudste, Yorbe (12) is een van onze jongste schutters. Kennis maken met het boogschieten op de liggende wip kan elke woensdag en vrijdag van 19 tot 23u op de nieuwe locatie: sporthal ’t Venneke in Ekeren.  (mawo)

(© Marc Wouters - herwerking ND)

TREND 2023 37

VLAS-KAMPIOENSCHAP FLESSENSCHIETEN 2022

Het Vlas-kampioenschap Flessenschieten 2022 in Woesten begon met de Hangende Fles op een zomerse en héél erg warme zondag. De eerste flesjes, op vijftig meter afstand, werden vlot geraakt. Van de dertig schutters schoten er zelfs negen beide flessen af. Bij de bekamping (op 55m) bleven er na één ronde dan weer maar twee schutters over, Filip Lemaire en Christophe Parrein. Na enkele rondjes miste Christophe, de ideale kans voor Filip, die het dan ook afmaakte door het flesje meteen kapot te schieten en zo zijn eerste kans al te verzilveren. De eerste Vlaskampioen was zo al bekend.

Vervolgens was het nog de beurt aan de overige zeven schutters. Voorzitter Margot Lemaire toonde zich trefzeker en wist zo de laatste podiumplaats en het brons te bemachtigen.

Na een welverdiende pauze (en de nodige afkoeling) ging de wedstrijd verder met de Bewegende Fles. Van de negentien schutters die zich hieraan waagden

schoot Marc Ollevier meteen twee op twee en kroonde zichzelf zo meteen tot Vlaskampioen. Er bleven in ronde twee nog negen schutters over die elkaar mochten bekampen voor zilver en brons. Weer was het Filip Lemaire, die eerder op de dag dus de bekamping voor de Hangende Fles wist te winnen, die het vlot haalde. Hij won van André Lermytte die met de laatste podiumplaats ging lopen.

Proficiat aan alle schutters voor de ”warme” ontvangst en de unieke en gezellige ambiance, we komen in de toekomst zeker nog eens terug om weer de prijzen uit te reiken. Ze waren meer dan verdiend!

Wist je dat …. je dit zelf ook eens mag proberen, zelfs zonder wapenvergunning ? Dat kan mits een een daglicentie en wat begeleiding. De Meiboomschutters of de Belgische Flessenschuttersbond - afdeling Vlaanderen helpt je daar graag mee verder.

38
(ND)

Belgische Flessenschutters BondAfdeling Vlaanderen vzw

Remi Gruwez

057 40 05 87

remi.gruwez@skynet.be

Belgische Touwtrek Bond - Afdeling

Vlaanderen vzw

Mark Snauwaert

0477 35 79 90 mark-els@telenet.be

www.touwtrekken.be

@BelgischeTouwtrekBond

Belgian Curling Association vzw

Stephane Vandermeeren

0479 98 58 49 svandermeeren@yahoo.com

www.belgiumcurling.be

@belgiancurling

Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vzw

Bram Uvyn

0485 67 21 43

knbbw.frnab@gmail.com

www.knbbw.be

KNBBW

BONDEN

Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw

Paul Bauters

03 663 63 17

secretariaat.luk@gmail.com

www.kruisboog-luk.be

Belgische Krulbolbond

Patrick Huyghe 0476 46 60 02 huyghe.p@belgacom.net

www.krulbol.be

Belgische Krulbolbond

Vlaamse Short Mat Bowls

Federatie vzw

Johan Stevens 089 41 16 49

Jstevens13@me.com www.shortmatbowls.be

@BowlsBelgium

Vlaamse katapultbond

Jozef Driesen

0497 26 27 13

jozef.driesen1@telenet.be

www.vlaamsekatapultbond.be

@KatapultbondVlaanderen

Vlaamse Kegelsport Federatie vzw

Karin De Bel

0478 83 02 66

Karin.debel@telenet.be

www.v-k-f.be

Noord Kempische Karabijn

Schutterskring

Ivo Deckers 03 669 51 08 ivod.dade@skynet.be

Verbond Zand-Leemstreek (klepschieten)

Jean Theunissen 089 41 75 30

jean.theunissen@skynet.be

www.verbondzandenleemstreek.be

Verbond Beringen-Lummen (klepschieten)

Julien Meyen 011 43 39 92 julien.meyen@telenet.be

Vlaams Handboogschutters Verbond Alexander van den Hurk 0475 91 07 43

St.donatus.eikevliet@gmail.com

Andere disciplines:

3D archery / airsoft shooting / badminton / balboogschieten / boogschieten liggende wip / buksschieten / darts / doelschieten / dunne krulbol / golfbiljart / joggen / linedance / manchetbaankegelen / nagelen / paapgooien / pagschieten / pierbol / pound, zumba, yoga … / schaken / sjoelen / struifvogel / trabol

TREND 2023 39
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.