Page 1

ONDERWIJS VOOR EEN ONDERNEMENDE GENERATIE Jaarverslag 2015

Met de steun van


ONDERWIJS VOOR EEN ONDERNEMENDE GENERATIE

Jaarverslag 2015


Vlajo JAARVERSLAG 2015

“Ondernemingszin: vallen en opstaan of gaan staan en opvallen.”

Inhoud

INHOUD Voorwoord5 Welkom7 1 / Onze organisatie9 yy yy yy yy yy

Over Vlajo 10 Kerncijfers 11 Onze waarden 12 Onze benadering 13 Vlajo als bruggenbouwer 16

2 / Onze programma’s

19

yy Kwaliteitsvolle programma’s 20 yy Leerpad studentenbedrijf 24 yy Leerresultaten 25

3 / Onze mensen27 yy yy yy yy

Vlajo raad van bestuur 28 Vlajo team 30 Vlajo ambassadeurs 32 Vlajo droomcoaches 33

4 / Hoogtepunten 2014-2015

37

yy Basisonderwijs 38 yy yy yy yy yy yy yy

Secundair onderwijs 39 Hoger onderwijs 44 Vlajo Awards @ Walibi 47 Ondernemers voor de Klas50 MyMachine Vlaanderen 52 Alumni 54 Ambassadeurscholen 56

Met dank aan… ONZE PARTNERS59

2

3


Vlajo JAARVERSLAG 2015

Voorwoord

VOORWOORD Ondernemen is aan de Dromers, Doeners, Durvers en Doorzetters

vormen ondernemers een tandem met onze leerkrachten en docenten voor een onderwijs dat effectief voorbereidt op de arbeidsmarkt. Vlajo speelt op dit

Om de welvaart van Vlaanderen te verzekeren, in-

vlak de rol van bruggenbouwer, want zij brengen beide

vesteren we in onze economie. Succesvolle econo-

werelden samen in een boeiende gezamenlijke missie:

mieën in onze globaliserende wereld hebben één ding

het beste in het jonge talent in Vlaanderen naar boven

gemeen: ze staan zonder uitzondering positief in-

halen.

gesteld tegenover ondernemerschap en levenslang leren, en ze hebben een cultuur die innovatief en crea-

Ik wil hier dan ook graag de schooldirecties, leer-

tief denken aanmoedigt. En daar kunnen we niet vroeg

krachten en docenten, ondernemers, de honderden

genoeg aan beginnen!

Vlajo-vrijwilligers, het personeel en de directie van Vlajo danken, en ik wens hen veel succes toe in het

Vlajo inspireert en stimuleert studerende jongeren

nieuwe school/academiejaar. Om het in de woorden

om hun eigen ondernemende competenties te ontdek-

van Vlajo te zeggen: blijf Dromen, Doen, Durven en

ken via studentenbedrijven en ondernemers voor de

Doorzetten!

klas. Competenties die stuk voor stuk een troef zijn op de arbeidsmarkt. Zo kunnen onze jongeren zich ont-

Philippe Muyters,

wikkelen tot sterke, ondernemende en open persoon-

Vlaams minister van Werk,

lijkheden. En dat loont voor onze maatschappij, want

Economie, Innovatie en

ondernemende mensen zijn het fundament van onze

Sport

economie. Ze maken organisaties succesvol, richten zelf bedrijven op, staan aan de basis van innovatie en creëren werkgelegenheid. Met meer dan 100.000 deelnemende jongeren levert Vlajo dus onmiskenbaar een wezenlijke bijdrage aan onze economie. Want het werkt! Onderzoek toont aan dat hoe vaker jongeren deelnemen aan activiteiten rond ondernemen, hoe hoger hun intentie om te ondernemen wordt. Ondernemen leer je immers door te doen! En het effect wordt alleen maar sterker naarmate de leertrajecten zoals Vlajo Mini-ondernemingen intensiever worden. Via mijn contacten met het onderwijs stel ik vast welke grote inspanningen leerkrachten, docenten, schooldirecties en onderwijskoepels doen op het vlak van de brede talentontwikkeling. Ook het bedrijfsleven speelt een onmisbare rol: als raadgever of rolmodel

4

5


Vlajo JAARVERSLAG 2015

Welkom

WELKOM ICEE... dat het goed is!

Met de ondertekening van het member agreement met JA Worldwide (december 2014) wordt Vlajo het

Het afgelopen jaar is voor Vlajo een zeer succesvol

internationale bruggenhoofd in Vlaanderen van deze

werkjaar geweest, met meer dan 100.000 deelnemen-

grootste wereldwijde aanbieder van ondernemerschap-

de studenten en de bekroning met de JA Europe Model

sonderwijs, met een bereik van 10 miljoen jongeren in

Nation Award. Vlajo staat op een kruispunt van enerzijds

123 landen. In onze pedagogische projecten willen we

een bedrijfsleven in volle transformatie en anderzijds een

aan onze jongeren ook de boodschap meegeven om het

onderwijsomgeving dat zeer uitgesproken ondernemer-

venster op de wereld groot open te houden. De ontmoe-

schapsonderwijs begint te integreren. Jongeren de atti-

ting en ervaringsuitwisseling van onze studenten met

tude voor ondernemingszin meegeven is een troef voor

jongeren met diverse culturele achtergronden op de in-

het bedrijfsleven en de maatschappij in het algemeen.

ternationale wedstrijden is daarvan de meest uitgesproken vorm.

Het zijn daarom bruisende tijden voor Vlajo met veel opportuniteiten. Het is hoogconjunctuur in onze markt

Tot slot, aangezien dit mijn laatste jaarverslag is als

van ondernemerschapsonderwijs. In Vlaanderen heeft

voorzitter van Vlajo, wil ik in de eerste plaats het voltalli-

de nieuwe Vlaamse Regering expliciet in haar beleids-

ge Vlajo team, en de directeur in het bijzonder, bedanken

verklaring vermeld dat ondernemerschapsonderwijs een

voor de zeer aangename en uitzonderlijke vruchtbare sa-

hoofdprioriteit is en dit continu doorheen de scholaire

menwerking. Oprechte dank evenzeer aan alle stakehol-

loopbaan.

ders, de leerkrachten en docenten, sponsors en overheden voor hun enthousiaste steun en medewerking. Over

De Europese Commissie is van oordeel dat het stimu-

de zestien jaar dat ik bij Vlajo betrokken was, hebben we

leren van ondernemingszin bij jongeren één van de sleu-

samen maatschappelijke relevantie gecreëerd voor on-

teloplossingen is om uit de huidige economische impasse

dernemerschapsonderwijs. Het Vlajo 4D-progressiemo-

te geraken. Met het recent gelanceerde ICEE-project (In-

del is uniek in Europa. Met als additionele impact: onder-

novation Cluster for Entrepreneurship Education) is het

nemende leerkrachten die elk jaar opnieuw een nieuwe

de ambitie dat 1 op de 2 studenten in de derde graad

generatie jongeren voorbereiden op de uitdagingen van

van het secundair onderwijs deelneemt aan een Mini-On-

morgen. Het is een blijvende opdracht.

derneming. De Commissie wees dit ambitieuze project in Vlaanderen toe aan Vlajo en JA Europe in 4 andere

Vlajo heeft een mooie track record achter zich,

landen. De Vlaamse Regering is met het Agentschap In-

maar ook de toekomst ziet

noveren en Ondernemen, partner. Over een periode van

er veelbelovend uit! We

3 jaar worden in 4 pilootscholen laboratorium-contexten

wensen veel succes toe aan

gecreëerd om antwoorden te bieden op: welk soort over-

mijn opvolger Herman Van

heidsbeleid is nodig voor 50 % penetratie, welke impact

de Velde, die eind 2015 de

wordt gecreëerd op leerkrachtenkorps en lerarenoplei-

fakkel zal overnemen.

ding, welke kenmerken hebben ‘ondernemende scholen’,

6

enz. Een gigantisch boeiend experiment, dat aan een

Yves Servotte,

veelvoud van jongeren nieuwe kansen zal geven.

Voorzitter

7


Vlajo JAARVERSLAG 2015

ONZE 1 ORGANISATIE “2014-2015 was opnieuw een boeiend school-/academiejaar voor Vlajo.”

8

9


Vlajo JAARVERSLAG 2015

1 / ONZE ORGANISATIE

OVER VLAJO

KERNCIJFERS

Vlaanderen bulkt van jong ondernemend talent. Op

succesvol te functioneren in het werkveld. Of dat nu

Vlajo groeit. De Vlajo programma’s tellen in school-/

de schoolbanken herken je jongeren die initiatiefrijk en

als ondernemer is of als ondernemende werknemer

academiejaar 2014-2015 maar liefst 108.694 deelne-

creatief zijn, die buiten de lijntjes durven kleuren, die

binnen een bedrijf. Zo bereidt Vlajo een nieuwe gene-

mende jongeren en leercoaches en 6.342 leergroepen.

kansen zien én grijpen. Alleen komen die jonge entre-

ratie ondernemend talent voor op de uitdagingen van

én intrapreneurs vaak niet vanzelf bovendrijven. Hun

morgen. We halen het onderste uit de kan voor alles wat we

kleuterklas tot aan de universiteit – om ondernemings-

doen: ons werk; onze banden met de jongeren, leer-

zin en ondernemerschap bij jongeren aan te wakkeren.

krachten, docenten, directies, pedagogische adviseurs;

Dat doen we via het 4D pedagogisch plan – wat staat

ons engagement tegenover de overheid en partners,…

voor Dromen, Doen, Durven, Doorzetten – een leerlijn

en onze missie om jongeren te leren ondernemen en

gebaseerd op de 4 pijlers van ondernemerschap.

hun ondernemingszin te stimuleren. En dat is de reden

leerkrachten BaO

coaches telt aan haar programma’s. Je treft Vlajo in

via pedagogische programma’s en de bewezen ‘learn-

Vlaanderen in 1 op de 2 scholen aan en is daarmee

ing-by-doing’ methodiek stap voor stap aangereikt.

veruit marktleider in ondernemerschapsonderwijs.

44.721

My Digital Me Junior

2.185

Doe-Beurs

410

Gebruikers digitale bordlessen My

1.334

Digital Me Junior

SECUNDAIR ONDERWIJS

6.342 leergroepen

waarom Vlajo 108.694 deelnemende jongeren en leerBelangrijke ondernemende competenties worden

2014-2015

BASISONDERWIJS Opleiding en ondersteuning

Dat moet je verdienen!

ondernemingszin moet gestimuleerd worden. Vlajo biedt praktijkgerichte programma’s aan – van in de

AANTAL GEREGISTREERDE DEELNEMERS

2.876.248 uren studiebegeleiding

Vlajo Blik

1.423

Vlajo Jieha!

2.720

Vlajo Mini-ondernemingen

3.510

Vlajo Studentenbedrijf.BE

4.237

HOGER ONDERWIJS

Zoals bijvoorbeeld creativiteit, probleemoplossend

Vlajo Small Business Project

denken, resultaatgerichtheid en nog vele anderen. Het

Start Academy

is onze overtuiging dat de kiem voor ondernemend

NIVEAU-OVERSCHRIJDENDE PROGRAMMA’S

denken en doen gelegd wordt in het onderwijs. Daar waar jonge mensen aanmoedigingen en steun verdienen terwijl ze hun talenten ontdekken, ideeën uittestten en vaardigheden ontwikkelen.

“Vlajo wil jongeren hun eigen ondernemende talenten leren ontdekken. Doelen kiezen,

Vlajo Ondernemers voor de Klas

weten wat je wil en ervoor gaan, met durf en

Vlajo Innovatiekampen

passie. Scenario’s bedenken en mensen en

321

10.765 559

Vlajo Challenge

3.085

middelen organiseren in een studentenonder-

TRAIN-THE-TRAINER VORMINGSSESSIES

neming. Leren uit ervaringen, goed voorbereid

Basisonderwijs

Vlajo staat voor samenwerking en treedt op als brug-

zijn op een succesvol functioneren in het be-

genbouwer tussen onderwijs, bedrijfsleven en over-

drijfsleven. Met als effect, het leren creëren

heid. De doelstelling is om deze met elkaar in contact

van meerwaarde, met een direct maatschap-

te brengen en kennisuitwisseling tussen onderwijs en

pelijk en economisch belang. Ieder vanuit zijn

de bedrijfswereld te stimuleren.

latere werkplek of bedrijf: ondernemerschap

Vlajo hecht ook groot belang aan de internationale

120 activiteiten

2.104

wordt een attitude. Een onuitputtelijke bron.”

- Teamgericht

4.046 leercoaches

- Vlajo@lerarenopleiding

30.135 162

Secundair Onderwijs - Teamgericht - Vlajo@lerarenopleiding TOTAAL

305 773 108.749

Peter Coenen, Directeur

dimensie van ondernemen. Dit door jongeren deel te laten nemen aan Europese programma’s en wedstrijden. Want om later sterk uit de hoek te komen in een steeds competitievere, geglobaliseerde en onvoorspelbare wereld, is het nodig dat onze jongeren hun eigen potentieel leren ontdekken en ondernemend gedrag ontwikkelen. Zo worden zij klaargestoomd om

10

11


Vlajo JAARVERSLAG 2015

1 / ONZE ORGANISATIE

ONZE WAARDEN

ONZE BENADERING

“Vlajo inspireert talent”

Onderwijzen volgens de Vlajo Way

persoonlijkheden gevormd. De student zal aan het einde van de leerlijn goed voorbereid zijn op een suc-

Dankzij het leertraject van Vlajo wordt

leercoaches, klasbegeleiders, droom-

Een groot deel van de generatie die nu opgroeit, zal

heel wat talent blootgelegd. Jongeren

coaches en vrijwilligers uit het bedrijfs-

waarschijnlijk ergens in zijn of haar carrière geduren-

ontdekken hun eigen potentieel, ont-

leven krijgen via de unieke samenwer-

de een periode ondernemer zijn. In die zin is het voor

wikkelen hun talenten, nemen een rol

kingsvormen bij Vlajo andere kansen.

elke afgestudeerde van belang om ondernemings-

op zich en gaan op zoek naar hun interesses. In de Vlajo doe-leerprogramma’s staan

zelfontdekking,

zelfontplooiing

en zelfmanagement centraal. Maar ook

“ELK TA WAARDEVLOELN,TEISLK TALENT TELT”

“Vlajo als kwaliteitslabel”

EN “JONGDEEERLNEMEN OOGDE DIE TONEN VERH VER ERNEMERSOND PETENTIES” COM

Ecosysteem voor jong ondernemerschap

zin te ontwikkelen om op de arbeidsmarkt van de toekomst zijn of haar loopbaan vorm te kunnen geven, of

Vlajo realiseert publiek-private samenwerkingen

dat nu is als ondernemer of als ondernemende werk-

vanuit haar visie op een ecosysteem voor jong onder-

nemer binnen een organisatie. Alle Vlajo program-

nemerschap. Samen met onderwijs, bedrijfsleven en

ma’s vertrekken vanuit een deelaspect van onderne-

overheden bouwen we ​ een ecosysteem rondom de

men en brengen dit naar een concrete doelgroep. De

school, hogeschool en universiteit. Leerlingen, studen-

verschillende programma’s zijn telkens toegespitst op

ten, onderwijsmensen en vrijwilligers uit het bedrijfsle-

Kwaliteit is een belangrijke waarde voor

is het bereiken van een kwaliteitsverbe-

een onderwijsniveau. Het spreekt voor zich dat on-

ven kunnen op een persoonlijke en unieke manier met

Vlajo. Vlajo kan de kwaliteit van haar pro-

tering van onze leertrajecten. Door conti-

dernemingszin en persoonlijkheidsontwikkeling in de

elkaar op één plek samenwerken en kennisdelen. Vlajo

jecten garanderen omdat ze voldoen aan

nue verbeteringen, en jaar na jaar borging

lagere school anders verlopen dan in het hoger onder-

brengt hen direct met elkaar in contact, op vele hon-

de pedagogische en educatieve eisen van

van deze verbeteringen, wil Vlajo stan-

wijs. Bovendien vraagt elk publiek een andere aanpak.

derden diverse onderwijsplekken. Onze werkwijze laat

het onderwijs. Bovendien staan 27 O&O

daards van leertrajecten ontwikkelen die

Daarom ontwikkelde Vlajo een leerlijn die we om-

tegelijk het gevraagde maatwerk toe. Met als resultaat,

adviseurs altijd met passie en deskundig

zich voortdurend verheffen naar een ho-

schrijven als de 4D+-pedagogie en die onze werkwij-

onderwijstrajecten die toegang hebben tot de aanwe-

advies klaar om jongeren en leerkrachten/

ger niveau: continu state-of-the-art niveau

ze bepaalt: DROMEN en DOEN (lager onderwijs), doen

zige ervaring en expertise in het bedrijfsleven, en die

docenten te begeleiden en hun leertraject

nastrevend. Hét schoolvoorbeeld zijn de

en DURVEN (secundair onderwijs) en DOORZETTEN

uiteindelijk bijdragen tot vorming van jonge onderne-

op te volgen. De Vlajo kwaliteitsborging en

Vlajo Mini-ondernemingen die op deze wij-

(hoger onderwijs). Hiermee leggen we de kiem voor

mende persoonlijkheden.

-verbetering gebeurt volgens de beproef-

ze zijn uitgegroeid tot de absolute referen-

succesvolle ondernemers en ondernemende werkne-

de PDCA-cyclus (plan-do- check-act), ook

tie en ook door de Europese Commissie

mers in de toekomst. Kortom, onderderwijzen volgens

Vlajo biedt kant-en-klare oplossingen die de onder-

bekend als de kwaliteitscirkel van Deming.

zijn erkend als best practice in onderne-

de Vlajo benadering staat garant voor waardecreatie

nemingszin van jongeren aanwakkeren en helpen bij

Deze kwaliteitscirkel-methode wordt vaker

merschapsonderwijs. De PDCA-methode

op alle onderwijsniveaus.

de ontwikkeling van belangrijke ondernemende vaar-

onbewust impliciet dan bewust expliciet

wordt uiteraard ook toegepast bij onze

toegepast door onze medewerkers. De

productontwikkeling en het in de markt

doelstelling van de Vlajo kwaliteitscirkels

zetten van nieuwe programma’s.

“Vlajo is fun”

digheden. Een ideale versterking van vrijwel iedere In de lagere school focussen onze programma’s op

opleiding! Onze programma’s en activiteiten richten

ideeën hebben en deze vormgeven. In het secundair

zich tot jongeren van 2,5 tot 25 jaar, van in de kleu-

onderwijs staan competenties zoals kritisch denken,

terklas tot aan de universiteit. De synergie van onder-

communicatie, planning, resultaatgerichtheid, pro-

nemende leerkrachten en docenten, gemotiveerde be-

bleemoplossend denken,… centraal. En in het hoger

drijfscoaches- en vrijwilligers en kwaliteitsvolle inhoud

Ondernemen is vaak hard werken,

verkoopdagen, start- en slothappenings,

onderwijs ligt de focus op innovatie, zelfsturing, flexi-

zijn de sleutelfactoren tot het succes van ons ‘Vlajo

maar bevat ook vele leuke momenten.

internationale uitwisselingen,… worden

biliteit, kritisch reflecteren en het leren schrijven van

Ecosysteem’.. De kennis, vaardigheden en attitudes

Bij Vlajo hechten we grote waarde aan

unieke momenten en succeservaringen

een businessplan.

die gedurende het Vlajo-leerpad bijgebracht worden,

het ‘fun’ gehalte. Er valt altijd iets te be-

gecreëerd die bijblijven.

leercoaches als vrijwilligers getuigen hiervan. Via kick-off events, trainingsdagen, wedstrijden, innovatiekampen,

beïnvloedt vier hoofdgebieden: ondernemerschap, Naargelang een jongere het 4D-plan doorloopt, ont-

leven. Zowel deelnemende jongeren, hun

12

cesvol functioneren in het werkveld.

“ZE D ZE HETOEGNRAHET OMDAT AG DOEN”

wikkelt hij stap voor stap ondernemende attitudes en

carrièreperspectief, financiële geletterdheid en technische geletterdheid.

vaardigheden. Zo worden open, veelzijdige en sterke

13


Vlajo JAARVERSLAG 2015

1 / ONZE ORGANISATIE

Ondernemende leerkrachten en docenten

Lokale gemeenschap en bedrijfsvrijwilligers

Kwaliteitsvolle inhoud

VLAJO ECOSYSTEEM Vlajo programma's en activiteiten voor alle leeftijden

secundair onderwijs

Basisonderwijs

hoger onderwijs

Leerresultaten Kennis Attitude Vaardigheden

14

ONDERNEMERSCHAP

CARRIÈREPERSPECTIEF

FINANCIEEL BEWUSTZIJN

TECHNISCHE GELETTERDHEID

Onze programma’s prikkelen en voeden de ondernemingsgeest van jongeren. Daarbij is het de praktijkervaring die het verschil maakt. Dankzij onze programma’s en activiteiten ontwikkelen jongeren de juiste houding en vaardigheden die nodig zijn om een ondernemende toekomst op te bouwen.

Wie ondernemend is, heeft meer kans op een succesvolle carrière. Als ondernemer of ondernemende medewerker. Vlajo biedt jongeren opportuniteiten en helpt hen de juiste houding en vaardigheden te ontwikkelen om ondernemerschap in de praktijk te brengen.

Wat is ondernemerschap zonder een goed financieel inzicht? Onze programma’s geven jongeren een goede financiële basis door ze de juiste vaardigheden bij te brengen. Denk aan budgetteren, inkomsten en uitgaven monitoren, investeren en op verantwoorde wijze gebruik maken van kapitaal.

Onze programma’s doen jongeren inzicht verwerven in de werking en het gebruik van technische realisaties. Dit door zelf iets te gaan bouwen of creëren, maar ook door iets te repareren. Zo krijgen ze technische en praktische vaardigheden onder de knie.

15


Vlajo JAARVERSLAG 2015

1 / ONZE ORGANISATIE

VLAJO ALS BRUGGENBOUWER Sterk kader door uitgebreid netwerk en partnerships

Vlajo wil een scharnierfunctie vervullen voor bedrijven die op zoek zijn naar partners om hun beleid inzake Corporate Social Responsibility (CSR) en Employee Involve-

Vlajo wordt gesterkt door haar opgebouwde netwerk

ment optimaal te realiseren.

en partnerships: persoonlijk contact met basisscholen, secundaire scholen, hogescholen, universitei-

Voorbeelden die kunnen inspireren:

ten, convenanten met de onderwijskoepels, contact

yy Een personeelslid werkt mee als gastspreker tijdens

met de Vlaamse Regering, provincies, gemeenten en

Vlajo Ondernemer voor de Klas, waarin hij/zij een

bedrijvennetwerken waaronder Voka, Syntra, VKW, Unizo Stichting Onderwijs en Ondernemen en essencia vlaanderen.

JA EUROPE

bedrijfsgetuigenis brengt en zijn/haar expertise deelt.

yy JA Europe Company of the Year Competition: Europese finale voor Vlajo Mini-ondernemingen

yy Een personeelslid coacht een Vlajo Mini-

yy EwB - Enterprise Without Borders yy SEP - Social Enterprise Programme

onderneming of Vlajo Small Business Project. yy Een bedrijf organiseert, in samenwerking met Vlajo

Vlajo staat voor samenwerking. Alleen met de juiste

en essenscia vlaanderen, een Vlajo Innovatiekamp.

Vlajo is stichtend lid van JA Europe. Deze Europe-

partners kunnen wij jongeren een unieke ondernemer-

Dit is een 24u-uren brainstorm in gemengde teams

se koepelfederatie groepeert 39 Europese landen en

schapservaring bieden. Daarom steken we veel energie

waarbij jongeren een innovatieve oplossing voor een

bereikt zo meer dan 3,2 miljoen studenten.

in netwerken, verbinden en organiseren. Vlajo brengt

concreet bedrijfsprobleem moeten bedenken en

partijen bij elkaar, bundelt initiatieven en groeide zo uit

uitwerken in een businessplan.

tot het grootste en meest waardevolle netwerk op het gebied van ondernemerschapsonderwijs.

Vlajo werkt samen met:

Gefinancierd door bedrijven, instellingen, stichtingen en individuen, brengt JA Europe de publieke en

Voor het achtste jaar op rij werd Vlajo bekroond met

Vlajo kan uiteraard tijdens een persoonlijk onder-

private sector samen om jongeren in basisonder-

de Model Organisation Award, een onderscheiding uit-

houd met een bedrijf brainstormen over andere mo-

wijs, secundair en hoger onderwijs ervaringen te laten

gereikt door de Europese koepelorganisatie JA Europe

gelijkheden. In Employee Involvement is maatwerk

opdoen die hun talenten verder ontwikkelen en hen in-

als kwaliteitslabel voor ondernemerschapsonderwijs.

immers de boodschap!

zichten verschaffen die ze nodig hebben om te slagen

Peter Coenen, directeur van Vlajo: “Deze Model Orga-

in een mondiale economie. Het JA Company Program-

nisation Award is een mooie, internationale erkenning

me wordt erkend door de Europese Commissie “En-

voor het werk dat ons hele team levert op vlak van on-

ONDERWIJSINSTELLINGEN OVERHEID Vlajo maakt zich al sinds 1996 sterk om onderne-

terprise Directorate General” als een “Best Practice in

dernemerschapsonderwijs. En het bewijs dat we als

merschap te verankeren in onderwijsprogramma’s.

De overheid gelooft in de ambities van Vlajo. Daarom

ondernemerschapsonderwijs”. JA Europe is het Euro-

klein land daarom geen kleine speler zijn in Europa.

Vlajo werkt samen met scholen op alle niveaus: van

ontvangen wij een financiële bijdrage. Dit helpt ons om

pese regionale Operating Center voor JA Worldwide.

Deze prijs is daarnaast een boost voor onze interna-

basis- en secundair onderwijs tot hoger onderwijs.

nog meer jongeren te bereiken en Vlaanderen nog on-

JA Europe organiseert jaarlijks een aantal initiatieven

tionale uitstraling. Het verruimt de horizonten en de

dernemender te maken.

waaraan ook Vlaamse jongeren via Vlajo kunnen deel-

ambities. Voor ons als organisatie, voor onze partners,

nemen. Waaronder:

maar ook voor de jongeren die kunnen experimente-

yy JA Europe Trade Fair

ren met de mogelijkheden van internationaal denken

BEDRIJFSLEVEN Daarnaast zijn vrijwilligers essentieel voor Vlajo. Zij Dit is de kern van ondernemend Vlaanderen. Samen

dragen hun passie voor ondernemerschap over aan

yy Sci-Tech Challenge

en grensoverschrijdend acteren. JA Europe is, als koe-

met het bedrijfsleven kan Vlajo jongeren een unieke on-

jongeren, reiken ze kennis aan en begeleiden ze bij het

yy European Innovation Camp

pelorganisatie, daarin een onmisbare partner. Dit in-

dernemerschapservaring bieden. Bedrijven steunen

ontwikkelen van hun vaardigheden.

yy JA Europe Enterprise Challenge:

ternationale kader geeft ons meer slagkracht en dat

ons door jongeren te begeleiden en via sponsoring.

16

Beloond met erkenning

Europese finale voor Vlajo SBP’s

maakt ons uniek.”

17


Vlajo JAARVERSLAG 2015

ONZE 2 PROGRAMMA’S “Bij Vlajo bouwen we elke dag aan de toekomst. We willen onze ondernemende jongeren en leercoaches blijven verrassen met innovatieve leertrajecten. Hun ervaring staat altijd centraal.” 18

19


Vlajo JAARVERSLAG 2015

2 / ONZE PROGRAMMA’S

KWALITEITSVOLLE PROGRAMMA’S

Vlajo programma’s BASISONDERWIJS Vlajo Basisonderwijs (2,5-12 jarigen) ONDERNEMINGSZIN VAN JONGS AF AAN Dromen Doen

Jongeren ontdekken hun potentieel

studenten via dit projectgestuurd onderwijs op een

Vlajo

Basisonderwijs

SECUNDAIR ONDERWIJS

andere manier kennen. Projecten

Via de verschillende Vlajo programma’s krijgen jongeren kansen om hun talenten te ontdekken en te

Lesgeven op een andere manier

ontwikkelen. De Vlajo methodiek zorgt voor rollenverdeling: een commercieel sterk persoon kiest een

Leerkrachten en docenten zijn enthousiast over deze

commerciële job, een leidersfiguur neemt de rol in

manier van samenwerken met hun leerlingen en studen-

van een directeur en kan zo groeien in zijn vaardighe-

ten. Ze weten hen op een nieuwe manier te motiveren

den. Bovendien zorgen de Vlajo activiteiten ervoor dat

en zo ook ouders tevreden te stellen. Met de Vlajo pro-

uniek talent voldoende kansen krijgt om opgemerkt te

gramma’s komen scholen, hogescholen en universiteiten

worden en verder door te groeien.

trouwens geregeld in de kijker.

Leerkrachten en docenten worden leercoach

Kwaliteit onder de loep via audits De Vlajo programma’s missen hun effect niet. Dat

Bij het begeleiden van een Vlajo doe-leerprogramma

blijkt onder andere uit enquêtering van Deloitte

wordt van leerkrachten en docenten een andere rol

(2013), een onderzoek van de Vlerick Management

verwacht. Ze geven geen les, maar coachen een team

School Leuven Gent en Flanders DC op vraag van de

in hun zoektocht naar succes. Zo ontwikkelen ze

Vlaamse Regering en de studie van de Koning Boude-

coachingvaardigheden en leren ze hun leerlingen en

wijn Stichting.

my digital me junior talent4event blik vlajo challenge mymachine vlaanderen jieha! innovatiekampen miniondernemingen studentenbedrijf.be ondernemers voor de klas

de vlajo droomfabriek my digital me junior mymachine vlaanderen

basisonderwijs dromen 20

secundair onderwijs doen

Workshops Team basisonderwijs geeft acht actieve workshops rond ondernemingszin, dit zowel individu- als teamgericht. Alle onderwerpen waaronder bv. contractwerk, werkvormen, van proberen kan je leren,… focussen op ondernemend denken en doen. Leerkrachten gaan na deze workshops aan de slag om ondernemingszin bij hun leerlingen te stimuleren. Scholen kunnen nadien vraaggestuurd ondersteund worden door de Vlajo-coördinator voor verdere implementatie.

durven

mymachine vlaanderen vlajo challenge Small business project start academy ondernemers voor de klas Vlajo@lerarenopleiding

hoger onderwijs doorzetten

yy De Vlajo Droomfabriek: reeks van ervaringsgerichte programma’s voor kinderen van de eerste kleuterklas t.e.m. het 6e leerjaar waarbij lessuggesties kunnen leiden naar het uitwerken van een ondernemend project. www.devlajodroomfabriek.be yy Vlajo Schoolfeest: het gaat om het gekende schoolfeest, echter dit keer vertrekkend vanuit het initiatief van de kinderen op school. Het is de bedoeling om de kinderen zoveel mogelijk actief te betrekken bij dit jaarlijkse evenement. yy Vlajo’s Talentenstage: leerlingen worden uitgedaagd om in een niet-schoolse context hun talenten in te zetten. Ze gaan op zoek naar kwaliteiten van medewerkers in het bedrijf en solliciteren voor een taak die ze graag zouden uitvoeren, aansluitend op hun kwaliteiten. Daarna gaan ze werkelijk in het bedrijf aan de slag en worden ze bijgestaan door droomcoaches (bedrijfsmedewerkers) die de talenten van de jongeren tijdens de stage valideren. yy Studio Talentis: lespakketten die de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden bevorderen. Studio Talentis wordt voorlopig enkel aangeboden in regio Limburg. Deze 4 projecten hebben als doel om ondernemingszin bij kinderen te stimuleren. Het team van Vlajo Basisonderwijs helpt leerkrachten op weg om een ondernemende leeromgeving in te richten waarin kinderen kansen krijgen om leergebiedoverschrijdende vaardigheden en attitudes te ontwikkelen. In elk project promoten we de samenwerking met ondernemingen, droomcoaches,… en starten we met een workshop of korte duiding op een personeelsvergadering.

My Digital Me Junior (10-14 jarigen) REFLECTEREN OVER JE LOOPBAAN Dromen Doen Durven

My Digital Me Junior

My Digital Me Junior is een gratis instrument dat leerlingen op een toffe manier laat reflecteren over zichzelf via klassikale en individuele activiteiten. De jongeren worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar vaardigheden en attitudes waarin ze reeds goed zijn en waarin ze zich nog verder willen ontwikkelen. www.mdmjunior.be

Vlajo BLIK (13-14 jarigen) REFLECTEREN OVER JE LOOPBAAN Doen Durven

Blik

Vlajo BLIK (Beroep, Loopbaan en Ik) ondersteunt jongeren in hun studiekeuzeproces. Op een enthousiaste manier leren leerlingen via opdrachten hun eigen vaardigheden kennen, beslissingen nemen en omgaan met wetenschap. Hoogtepunt binnen het project is het educatief gezelschapsspel met als titel ‘Kijk! De wereld draait om mij!’. Aan de hand van leuke doe-opdrachten, spraakmakende stellingen en leerrijke tips krijgen de leerlingen een beter inzicht in het aanbod van studie- en beroepskeuzes.

21


2 / ONZE PROGRAMMA’S

Vlajo JAARVERSLAG 2015

Vlajo Talent4Event (13-14 jarigen) TALENT(EN) ONTWIKKELEN DOOR COÖPERATIEF SAMENWERKEN

NI

EU

W!

Vlajo Mini-ondernemingen (16-18 jarigen) EEN EIGEN ONDERNEMING VAN A TOT Z Durven

Dromen Doen

Talent 4Event

Talent4Event is een nieuw onderwijsproject voor leerlingen uit de 1e graad secundair onderwijs waarbij ze de kans krijgen om hun eigen talent(en) te ontdekken en te ontwikkelen door zelf een event te organiseren. Op die manier wordt zelfstandig denken, actief leren en coöperatief samenwerken gestimuleerd in het kader van talentontwikkeling. Afhankelijk van hun kwaliteiten nemen de leerlingen een verantwoordelijkheid op binnen de groep. Deze aanpak kan nadien in eender welk groepswerk toegepast worden. Via breed evalueren wordt het leerproces van leerlingen via Talent4Event beter in kaart gebracht. Zelfevaluatie- en peerevaluatiefiches werden hiervoor speciaal ontwikkeld. Gedurende het hele project dragen de leerlingen een festivalbandje waardoor hun talent zichtbaar wordt.

Vlajo Jieha! (14-16 jarigen) ETHISCH ONDERNEMEN Doen Durven

Jieha!

Vlajo Jieha! staat voor Jong Initiatief voor Ethische Handel en is een korte ondernemingservaring van 10 à 18 weken. De leerlingen starten een eigen duurzame onderneming op verkopen fairtradeproducten, bio- of streekproducten binnen de schoolmuren ten voordele van een goed doel.

Vlajo Studentenbedrijf.BE (16-18 jarigen) BAAS IN JE EIGEN BEDRIJF Durven

Studenten bedrijf.BE

22

Een Vlajo Studentenbedrijf.BE is een miniatuurbedrijf volgens het model van een eenmanszaak of een vennootschap. Leerlingen richten hun onderneming op volgens de geldende verplichtingen en commercialiseren een product/dienst dat aansluit bij hun studiedomein. Ze worden baas in hun eigen bedrijf en doorlopen de volledige checklist voor het behalen van een getuigschrift bedrijfsbeheer.

Mini

ondernemingen

Vlajo Mini-ondernemingen zijn doe-leerformules waarbij leerlingen hun persoonlijke mogelijkheden en talenten verkennen aan de hand van een eigen miniatuurbedrijf. Ze kruipen een schooljaar lang in de huid van de ondernemer. Ze kiezen met hun team een product/dienst dat ze verder commercialiseren met inzet van personeel en startkapitaal. Zo voeren ze een eigen onderneming van a tot z.

NIVEAU-OVERSCHRIJDENDE PROGRAMMA’S Vlajo Innovatiekampen (16-18 jarigen en 18+) CREATIEVE OPLOSSINGEN IN TEAM Durven

Innovatie kampen

www.vlajomini-ondernemingen.be

HOGER ONDERWIJS

Vlajo Ondernemers voor de Klas VLAJO ALS BRUGGENBROUWER

Vlajo Small Business Project (18 +) ONDERNEMENDE ATTITUDE

Small Business Project

De Vlajo SBP’s zijn de Vlajo Mini-ondernemingen van het hoger onderwijs. Meer nog dan in het secundair onderwijs ligt de nadruk op het realiseren van een junior businessplan in een winstgevende activiteit. Vooral de attitude tot ondernemerschap wordt met Vlajo SBP ontwikkeld.

Start Academy (18 +) PERSPECTIEVEN VOOR ONDERNEMEND TALENT Doorzetten

Start Academy

Start Academy is een businessplanwedstrijd waar studenten de mogelijkheid krijgen om hun eerste stappen in de wereld van het ondernemerschap te zetten. Aan de hand van zo’n plan krijgen jongeren een beeld van de haalbaarheid van een product of dienst en de risico’s die eraan verbonden zijn. www.start-academy.be

Dromen Doen Durven Doorzetten

MyMachine Vlaanderen

Ondernemers voor de Klas

Vlajo Ondernemers voor de klas is een unieke kans voor leerlingen en studenten om kennis te maken met de attitude ‘ondernemerschap’ en de huidige verwachtingen over werken in een onderneming. Via de getuige. nis van een ondernemer of kaderlid in klas krijgen ze een hedendaags en correct beeld van een ondernemer.

MyMachine Vlaanderen is een ini. tiatief voor kleine én grote kinde. ren die een eigen ‘droommachine’ willen maken. Kinderen uit het basis. onderwijs bedenken een ‘machine’ (een IDEE) die dan verder wordt uit. gewerkt door hogeschoolstuden. ten (een ONTWERP) om tenslotte te worden gerealiseerd door leerlingen uit het technisch secundair onderwijs (een MACHINE). www.mymachine.be

www.vlajoinnovatiekampen.be

Durven

Doorzetten

Een Vlajo Innovatiekamp is een 24 uren brainstorm in teams van jongeren die elkaar vooraf niet kennen. Ze krijgen de opdracht een creatie.ve en innovatieve oplossing te bedenken en uit te werken voor een reëel bedrijfsvraagstuk. De jury selecteert het beste idee tijdens de eindpresentaties.

MyMachine Vlaanderen (6 -18+ jarigen) SMALL DREAMS, BIG IDEAS

Vlajo@lerarenopleiding ONDERNEMERSCHAPSONDERWIJS AANLEREN Doorzetten

Vlajo @ leraren opleiding

Leraren tonen ondernemingszin en staan positief tegenover ondernemerschap via een modulair traject voor de verschillende Vlaamse lerarenopleidingen van alle leerniveaus. Met dit nieuwe traject wil onze organisatie zijn expertise op het vlak van ondernemerschapsonderwijs op een duurzame wijze delen met de opleidingen en toekomstige leraren.

www.vlajo-ovk.be Vlajo Challenge (14-44 jarigen) SPEEL EN ONDERNEEM Doen Durven

Vlajo Challenge

Dit online educatief spel leert jongeren vanaf de tweede graad kennis maken met economie, inkoop en verkoop, marketing, HR en concurrentie. De klasgenoten worden winkeleigenaars, spelen een spannen. de competitie in een winkelstraat van hun eigen virtuele stad en krijgen een competentieprofiel op basis van hun speelgedrag. www.vlajochallenge-info.be

23


2 / ONZE PROGRAMMA’S

Vlajo JAARVERSLAG 2015

LEERPAD STUDENTENBEDRIJF

LEERRESULTATEN Elke jongere is uniek en dat willen we ook zo houden! Vlajo wil jongeren stimuleren om zich op verschillen-

Stap 1

de gebieden te ontwikkelen en hun eigen mogelijkheden volledig te ontplooien.

“Het ‘doe-gevoel’ is iets anders dan wat m’n leerlingen doorgaans op de schoolbanken ervaren. Op die manier wordt niet alleen hun nieuwsgierigheid geprikkeld, maar ook hun creativiteit en zin voor initiatief. Naarmate het Vlajo programma vordert, zien m’n leerlingen

Daarom willen we via onze programma’s verschillende competenties en vaardigheden aan onze jonge on-

Stap 2

dernemers aanreiken:

T.I. Heilige Familie Ieper

Creativiteit en brainstorming Businessidee ontwikkelen

ORGANISEREN   

Bedrijfsnaam en productnaam definiëren Droomcoaches contacteren Functieverdeling binnen het bedrijf

Inspiratie Teamwork

Resultaatgerichtheid

initiatief

Stap 3 Aandeelhouders zoeken Startkapitaal genereren Product en markt definiëren Businessplan finaliseren

Stap 4 GETTING READY FOR ACTION Omgaan met inkoop en productieactiviteiten  Verkoopmomenten organiseren  Budgettering en boekhouding 

Stap 5

ZELFREDZAAMHEID

doorzettingsvermogen

VORMGEVEN EN TOEPASSEN    

van hun eigen competenties.” Lies Vancauwenberghe, Leerkracht Handel

MOTIVATIE EN IDEEËN  

evolutie bij zichzelf en worden ze zich bewust

CREATIVITEITEngagement besluitvaardigheid

OPEN GEEST

Leiderschap Succeservaring

Kritisch denken

COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN

LUISTEREN

zelfvertrouwen

PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN

WEDSTRIJDEN EN SLUITING   

24

Deelnemen aan wedstrijden Rapportering Bedrijf sluiten

25


Vlajo JAARVERSLAG 2015

ONZE 3 MENSEN “Vlajo werkt actief aan ondernemend onderwijs voor kinderen en jongeren. Kwaliteitsvolle begeleiding is onze topprioriteit.”

26

27


3 / ONZE MENSEN

Vlajo JAARVERSLAG 2015

VLAJO RAAD VAN BESTUUR De Raad van Bestuur heeft een zeer actieve functie binnen Vlajo. Zij waakt over de missie, visie en strategie van Vlajo en tekent de krachtlijnen uit voor het toekomstig beleid.

Voorzitter Yves Servotte

Ondervoorzitster Claire Van Bergen

Directeur Peter Coenen

Bestuursleden yy An Buckinx (OVSG)

yy Luc Neyens (Syntra)

yy Anne-Lise Cuypers (VVKSO)

yy Yves Servotte (Food for Future)

yy GaĂŤlle De Vos (Solvay)

yy Chris Smits (VVKSO)

yy Frank De Leenheer (Gimv)

yy Marc Torfs (Deloitte)

yy Thomas Derynck (leerkracht)

yy Arne Vanes (JCI Vlaanderen)

yy Peter Druyts (Go!)

yy Luc Van Acker (VVKSO)

yy Christian Dumolin (Koramic Investment Group)

yy Claire Van Bergen (Deloitte)

yy Paul Hegge (Voka)

yy Herman Van de Velde (Van de Velde N.V.)

yy Jos Hermans (Franklin Covey)

yy Mark Van Giel (BNP Paribas Fortis)

yy Jempie Herrebout (Activating Tourism)

yy Peter Vandekerckhove (BNP Paribas Fortis)

yy Serge Huyghe (VKW)

yy Raymonda Verdyck (Go!)

yy Jacques Laverge (ere-voorzitter)

yy Paul Verschueren (Federgon)

yy Christiane Luypaert (Nationale Loterij)

yy Patrick Weyn (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen)

yy Maurice Mergeay (M&M)

Waarnemende leden

Bedrijfsrevisor

yy Bernard De Potter (Agentschap Ondernemen)

yy Ira Nicolaij

yy Paul Bosmans (Pulse Foundation)

28

Vlajo ontvangt The Entrepreneurial School Award Deze prestigieuze prijs mocht directeur Peter Coenen in juli 2015 in ontvangst nemen van JA Europe, tijdens de Company of the Year Competition in Berlijn. Vlajo kreeg deze prijs voor haar jarenlange inzet en mooie verwezenlijkingen op vlak van ondernemerschapsonderwijs in lerarenopleidingen.

29


Vlajo JAARVERSLAG 2015

3 / ONZE MENSEN

VLAJO TEAM

HOGER ONDERWIJS

Vlajo kan rekenen op het enthousiasme van Annick,

Regionale coördinatoren

Ondersteunende diensten

Anuschka, Ben, Cecilia, Charlotte, Chris, Evelyn, Fabienne, Heidi D, Heidi M, Heleen, Ianick, Isabelle, Jurn, Karen, Karine, Kim, Kristof, Martin, Mieke, Nathalie, Peter, Sarah, Siene, Tine, Wendy en Yves. Een sterk team met eenzelf-

ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT

Kristof Ooms

LIMBURG & KEMPEN

Yves Exelmans

OOST- & WESTVLAANDEREN

Karen Dejonckheere

27 dynamische medewerkers die de Vlajo programma’s met veel goesting in gans Vlaanderen van dicht-

Dossierbeheerder

Dossierbeheerder

Kim Ayyad

Wendy Smets

bij opvolgen en begeleiden, marketing en communicatie

Boekhouding & Financiën Personeel & HR

Karine Soete

acties bedenken, activiteiten organiseren en leerkrachten, directies, scholen,… dagelijks te woord staan. Ze worden hierbij gesteund door een hecht netwerk uit onderwijs en bedrijfsleven. Elke dag streven ze ernaar het aantal gemotiveerde en ondernemende jongeren dat het

SECUNDAIR ONDERWIJS

de passie voor onderwijs en ondernemen!

ANTWERPEN

ANTWERPEN

ANTWERPEN

ANTWERPEN

Heidi Deroo

Isabelle Ignoul

Chris Rits

Heleen Van Grieken Heidi Merta

LIMBURG

OOST-VLAANDEREN

VLAAMS-BRABANT

VLAAMS-BRABANT

WEST-VLAANDEREN

WEST-VLAANDEREN

Sarah Vrijdags

Anuschka Vanlangendonck

Cecilia Vertongen

Charlotte Coucke

Mieke Kennes

ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT

LIMBURG & VLAAMS-BRABANT

OOST-VLAANDEREN

WEST-VLAANDEREN

Jurn Van den Meerssche

Fabienne Geuens

Martin Nica

Annick Vandroemme

Projectcoördinator MyMachine Vlaanderen

Projectcoördinator Vlajo Ondernemers voor de Klas

Projectcoördinator Vlajo Innovatiekampen

Siene Van Hoorick

Wendy Smets

Karine Soete

OOST-VLAANDEREN

Ianick Vandaele

bedrijfsleven vervoegt, te vergroten. Innovatie & Kwaliteitszorg

Marketing & Communicatie Web & ICT

Tine Feyaerts

Nathalie Roels

Mieke Kennes

Het Vlajo team bewaakt een goed contact met deelnemers, begeleiders en droomcoaches. Ze beschikken hierbij over didactisch materiaal dat getoetst is bij pedagogische begeleiders en inspeelt op leerplannen en

Ondernemendheid en ondernemerschap blijvend aandacht doen krijgen in het onderwijs, zodat jonge mensen al lerend de juiste ondernemende houding, kennis en

Relatiebeheer & Evenementen

Yves Exelmans

vaardigheden meekrijgen, is dé prioriteit van Vlajo en haar medewekers.

Hoofdcoördinatoren

Algemene directie

Directeur

Peter Coenen

30

Hoger onderwijs & Secundair onderwijs & Basisonderwijs & Programmaverantwoordelijke Programmaverantwoordelijke Programmaverantwoordelijke Start Academy Vlajo@lerarenopleiding My Digital Me Junior & Vlajo Talentenstage Evelyn Dekyvere Ben Peeters

Jurn Van den Meerssche

NIVEAU-OVERSCHRIJDENDE PROGRAMMA’S

BASISONDERWIJS

lesopdrachten.

31


3 / ONZE MENSEN

Vlajo JAARVERSLAG 2015

VLAJO AMBASSADEURS Vele ambassadeurs ondersteunen het Vlajo-team in

Het Vlajo Beschermcomité is onze klankbordgroep

hun werkzaamheden. De Vlajo Ambassadeur Award

die met een strategische blik kijkt naar de omgeving

wordt uitgereikt aan vrijwilligers die op uitzonderlijke

waarin Vlajo opereert. Zij adviseren vanuit hun achter-

wijze een bijdrage hebben geleverd in de missie van

grond op onze ontwikkelingen en toekomstplannen.

Vlajo. Zij vormen een hefboom in het promoten van

Wij stellen u voor:

ondernemingszin in de scholen, met het effect van een vermenigvuldiging. Ze staan symbool voor de vele

DROOMCOACHES BEVORDEREN CREATIVITEIT

ZOOM OP

IN DE KLAS DROOMCOACH VAN EEN ONDERNEMING Vrijwilligers uit het bedrijfsleven helpen jongeren in hun uitdaging om een onderneming op te starten

Begeleid een team in het secundair of hoger onderwijs tijdens het runnen van hun onderneming

en tillen zo het project buiten de schoolpoort. Deze VOORZITTER

honderden vrijwilligers. Wij stellen u voor: yy Peter Vandekerckhove (BNP Paribas Fortis) yy Anne-Lise Cuypers (VVKSO) yy Frank De Leenheer (Gimv)

VLAJO DROOMCOACHES

succeservaring brengt jongeren coachingvaardigheden

Het Vlajo Studentenbedrijf Compost-it van de Tuin-

bij en stimuleert positieve attitude. De real life-ervaring

bouwschool in Sint-Truiden greep deze kans met

die ze opdoen in de klas werkt grensverleggend en

beide handen en ging op zoek naar een droomcoach.

brengt hen zelfvertrouwen en assertiviteit bij.

De activiteit van hun bedrijfje, verkoop van tijgerwor-

LEDEN

men en compostbakken, leidde de leerlingen naar SKILLS EN KENNIS ALS ONDERNEMER DOORGEVEN

yy Jos Hermans (Hill Consulting) yy Rozet Janssens (OVSG)

yy Eric Ceusters (Bergerveld Change)

yy André Lavric (GO!)

yy Astrid De Lathouwer (Acerta Consult)

yy René Leekens (VOKA)

Rachel van Acker, milieuambtenaar bij het Gemeentebestuur van Nieuwerkerken. Ze is het aanspreekpunt

De Vlajo Droomcoach helpt jongeren op weg vanuit

bij de gemeentelijke milieudienst in het kader van de

yy Rik De Nolf (Roularta Media Group)

zijn/haar eigen levens- en werkervaring. Deze peter of

lokale compostmeesterwerking en de intercommuna-

yy Maurice Mergeay (Biorics)

yy Gaëlle De Vos (Solvay)

meter staat met beide voeten in het bedrijfsleven, kent

le Limburg.net.

yy Luc Neyens (Syntra)

yy Koen Dejonckheere (Gimv)

de kneepjes van het vak en laat de jongeren kennisma-

yy Claire Van Bergen (Deloitte)

yy Antoon De Proft (ADP Vision)

ken met zijn/haar knowhow. Op die manier maken jon-

Voor Compost-it dus de juiste persoon op de juiste

yy Peter Vandekerckhove (BNP Paribas Fortis)

yy Christian Dumolin (Koramic Investment Group)

geren gebruik van een professioneel netwerk, dat hen

plaats. Droomcoach Rachel Van Acker licht toe: “Vorig

yy Paul Verschueren (Federgon)

yy Inge Geerdens (CVWarehouse)

helpt om hun project beter of concreter vorm te geven.

schooljaar was ik al als aandeelhouder verbonden aan

yy Marc Taelman

yy Martin Hinoul (KULeuven Research&Development)

Bovendien vormt de droomcoach de perfecte aanvul-

één van de studentenbedrijfjes op de tuinbouwschool.

yy Fons Leroy (VDAB)

ling op de leercoach. Een combinatie die elk Vlajo-pro-

De betrokken leercoach vroeg me of ik interesse had

yy Frans Schotte (Standaard Boekhandel - De

ject naar een hoger niveau tilt.

om droomcoach te worden. Het project intrigeerde me

Specifiek voor partnerships wordt de Jacques Laverge Ambassadeur Award uitgereikt. Jacques

Gezinsbond)

en ik heb niet getwijfeld. Via mijn ervaring in de sector EEN DROOMCOACH...

Laverge stond als pionier en voorzitter van Vlajo (1996-

yy Yves Servotte (Food for Future)

2008) symbool voor de uitbreiding van een enkelvou-

yy Johnny Thijs

dig streven voor meer ondernemingszin bij jongeren in

yy Vincent Van Dessel (NYSE Euronext)

yy is een enthousiaste vrijwilliger.

vele nieuwe partnership die tot op vandaag de basis

yy Rik Van Peteghem (Deloitte)

yy deelt zijn werk- en levenservaring met kinderen of

vormen van Vlajo. Wij stellen u voor:

lijke kennis en waardevolle info meegeven.”

jongeren. yy heeft de ambitie om een droom, een idee te helpen

yy Hilde Haems (USG People Belgium)

kon ik de leerlingen van Compost-it heel wat inhoude-

verwezenlijken.

Ook de waarde van het project zelf vindt Rachel Van Acker een groot pluspunt in de ontwikkeling van jongeren en hun vaardigheden: “Of het studentenbedrijf nu succesvol is of niet, de leerlingen leren uit

yy Serge Huyghe (VKW)

yy kan de creativiteit binnen een team bevorderen.

hun fouten. Het is bovendien kleinschalig en bena-

yy Marleen Titeca-Decraene (Provincie West-

yy zet kinderen of jongeren aan om er iets speciaals

dert sterk de realiteit, waardoor ze een goed overzicht

Vlaanderen)

van te maken.

krijgen van het reilen en zeilen in een bedrijf. Ik ben blij dat ik als droomcoach deel mocht uitmaken van hun leerproces.”

32

33


3 / ONZE MENSEN

Vlajo JAARVERSLAG 2015

DROOMCOACH TIJDENS EEN DAGEVENEMENT Ga rechtstreeks in dialoog met een groep leerlingen of studenten tijdens Vlajo Ondernemers voor de Klas “Ik vind dit gewoon plezant en wil vooral de waarde van ondernemingszin als competentie op de arbeidsmarkt meegeven aan de jongeren”, getuigt Fons Leroy (gedelegeerd bestuurder VDAB) als Vlajo Ondernemer voor de Klas in het Sint-Guido-Instituut te Anderlecht. DROOMCOACH VAN EEN DROOMFABRIEKKLAS Licht in de basisschool je loopbaanverhaal toe aan de leerlingen en nodig de klas nadien uit voor een bedrijfsbezoek. Licht in de basisschool je loopbaanverhaal toe aan de leerlingen en nodig de klas nadien uit voor een bedrijfsbezoek. Kris Bresseleers, uitbaatster van klasserestaurant Keienhof in Kalmthout, is droomcoach van klas S5 van basisschool voor Buitgengewoon Onderwijs Wilgenduin in Kalmthout. Ze bereidde samen met de leerlingen een dag voor dat zij zelf het restaurant uitbaatten: een bijzondere samenwerking.” www.vlajodroomcoach.be

34

35


Vlajo JAARVERSLAG 2015

HOOGTEPUNTEN 4

2014-2015

“Om later sterk uit de hoek te komen, is het nodig dat jongeren hun eigen potentieel leren ontdekken en ondernemend gedrag ontwikkelen. Bij Vlajo maken we dat mogelijk.�

36

37


Vlajo JAARVERSLAG 2015

4 / HOOGTEPUNTEN 2014-2015

BASISONDERWIJS Dromen Doen

VLAJO BASISONDERWIJS

SECUNDAIR ONDERWIJS

interessante arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Een

Vlajo

VLAJO JIEHA!

pleziergarantie zeg maar.”, zegt Peter Peels, Operatio-

Basisonderwijs

Doen Durven

neel Manager van Albert Heijn België.

Jieha!

Workshops Om kleuter-en basisscholen een antwoord te bieden op hun vraag om de principes van ondernemend onderwijs te integreren binnen de dagelijkse aanpak, ontwikkelde ons team basisonderwijs acht actieve workshops Leerlingen 6e leerjaar baten met veel plezier kruidenierszaak Albert Heijn mee uit

rond ondernemingszin, dit zowel individu- als teamgericht. Met succes! Maar liefst 2.242 leerkrachten namen

Leerlingen van het zesde leerjaar Vrije Basisschool

afgelopen schooljaar deel aan deze workshops. Alle on-

Bleydenberg uit Wilsele en Vrije Basisschool De Ceder

derwerpen waaronder bv. contractwerk, werkvormen,

uit Nijlen hebben op 2 juni 2015 een halve dag stage

van proberen kan je leren,… focussen op ondernemend

gelopen bij Albert Heijn. Ze werden uitgedaagd om in

denken en doen. Leerkrachten gaan na deze workshops

een niet-schoolse context hun talenten in te zetten. Ze

aan de slag om ondernemingszin bij hun leerlingen te

hebben zelf kunnen ervaren dat heel wat leergebied-

stimuleren.

overschrijdende vaardigheden en attitudes niet enkel op school, maar ook in het dagelijkse leven en later op

Doe-Beurs

de werkvloer als kwaliteiten gezien worden. Werken bij Duurzame gadgets zetten jonge generatie aan het denken over eerlijke handel

Albert Heijn was plezierig en inspirerend voor de leer-

410 leerlingen van de derde graad basisonderwijs en

lingen die zo het bedrijf, zichzelf en anderen beter

eerste graad secundair onderwijs maakten begin fe-

leerden kennen. De veertig leerlingen hadden er ont-

bruari 2015 op de Doe-Beurs in de Leuvens Brabanthal

MoBi-Repainters, een groep gemotiveerde leerlin-

zettend veel plezier in om samen met de medewerkers

weer op een actieve manier kennis met tal van techni-

gen uit het 4e en 5e jaar Schilderen-Decoratie aan

Beste Vlajo Jieha! 2015

van Albert Heijn de handen uit de mouwen te steken,

sche en academische beroepen gaande van advocaat

KTA MoBi in Gent, werd uitgeroepen tot Beste Vlajo

MoBi – Gent

klanten verder te helpen en werkervaring op te doen in

tot verpleegkundige, van vrachtwagenchauffeur tot in-

Jieha! 2015. MoBi-Repainters richtte begin september

het echte leven.

genieur. Vlajo liet ze smaken van het leven als onderne-

2014 hun Vlajo Jieha! onderneming op. Ze ontwier-

mer. Aan de hand van het Vlajo Kid@Bizz businessplan

pen allerlei coole, duurzame gadgets en zetten zo de

MoBi-Repainters

“Voor Albert Heijn was het ontzettend fijn om deze

ontwierpen de leerlingen een snoepcreatie, rekening

jonge generatie aan het denken over eerlijke handel.

jongeren een eerste werkervaring te bezorgen en hen

houdend met de kostprijs van grondstoffen en het be-

De winst schonken ze aan goed doel Awel (voorheen

“WE HEBBEN IN KORTE TIJD VEEL GELEERD OVER DUURZAAMHEID EN HET DUURZAME ASPECT VAN PRODUCTEN. JIEHA! IS EEN GEWELDIGE ERVARING GEWEEST, EEN AANRADER VOOR ELKE JONGERE.”

zelf hun talenten te laten ontdekken. Voor ons is het

rekenen van een winstmarge. Bij deze creatie moest re-

de Kinder- en Jongerentelefoon), een laagdrempelige

Tibo De Landtsheer, gedelegeerd bestuurder MoBi-Repainters

ontzettend belangrijk dat onze medewerkers met plezier

kening gehouden worden met de aankoopprijs van het

hulplijn waar kinderen en jongeren zonder hulp of tus-

bij ons komen werken. Want mensen die met plezier

product, verkoopprijs, aantrekkelijkheid, originaliteit en

senkomst van volwassenen antwoord krijgen op hun

werken, zorgen voor winkels waar mensen met plezier

promotiemogelijkheden. Meer dan 1000 enthousiaste

vragen.

winkelen. Hoe doen we dit? Door afwisseling, persoon-

leerlingen kwamen dit jaar langs op onze Vlajo-stand!

lijke aandacht, openheid, positieve energie, coaching en

38

39


4 / HOOGTEPUNTEN 2014-2015

Vlajo JAARVERSLAG 2015

Durven

VLAJO MINI-ONDERNEMINGEN

Mini

ondernemingen

Cheers to Tapalo – Beste Ondernemende Klas 2015

Winnaar Tapalo van het Sint-Leocollege in Brugge

ming waarbij innovatie, design en duurzaam ondernemen

“M’N LEERLINGEN ONTDEKTEN BIJ ZICHZELF TALENTEN WAARVAN ZE VOORDIEN NIET WISTEN DAT ZE DEZE HADDEN. ZE LEERDEN SAMENWERKEN EN TRADEN UIT HUN COMFORTZONE. HUN MINIONDERNEMING GAF HEN MEER ZELFVERTROUWEN EN MOTIVEERDE HEN VEEL MEER DAN DE THEORIELESSEN IN DE KLAS.”

sociaal ondernemen zijn onuitwisbare termen in het

Watch Me (www.watch-me.be)

hand in hand gaan. De Vlaamse wisselbeker vormde hun

Katrien Kesteloot, leercoach Tapalo

bedrijfsleven geworden. Ook Vlajo ondersteunt deze

3e plaats Social Enterprise Programme 2015

toegangsticket voor de Europese finale in Berlijn eind juli

evolutie. Via het Social Enterprise Programme (SEP), in

Mater Salvatorisinstituut – Kapellen

2014. Het idee voor Tapalo kwam tot stand nadat een

bestaat uit 5 leerlingen met als studierichting economie-moderne talen. Ze bedachten een uniek concept in het kader van drugspreventie. Hun kleurrijke covers voor (bier)glazen voorkomen dat op fuiven verdovende middeAntwerpse leerlingen winnen 3e prijs op Europese wedstrijd rond sociaal ondernemerschap

len subtiel aan een drankje toegevoegd kunnen worden. De jury prees het concept van hun Vlajo Mini-onderne-

Maatschappelijk

verantwoord

ondernemen

of

samenwerking met de Europese koepelorganisatie JA

Me, afkomstig van het Mater Salvatorisinstituut te Ka-

“ONZE AMBITIE IS OM DAADWERKELIJK MEE TE KUNNEN DENKEN EN WERKEN AAN EEN BETERE SAMENLEVING. WE GEVEN WORKSHOPS ROND VERKEERSVEILIGHEID OP EEN SPEELSE MANIER MET BV. EEN KWARTETSPEL, EEN QUIZ, TONEELTJES EN EEN COMPUTERSPEL. WE WAREN REEDS TE GAST IN VERSCHILLENDE SCHOLEN IN ONZE REGIO. DEZE EUROPESE 3E PLAATS IS DE KERS OP DE TAART.”

pellen, strandden op een eervolle 3e plaats met hun

Jordie Lossie, gedelegeerd bestuurder Watch Me

Europe, komen leerlingen met hun mini-onderneming in contact met sociaal ondernemerschap. Sociaal engagement en producten/diensten die de maatschappij een verantwoord duwtje in de rug geven, staan daarin centraal. 255 studententeams uit 14 verschillende Europese landen streden om de titel ‘Beste Sociale Studentenonderneming 2015’. De jongeren van Watch

workshops rond verkeersveiligheid en hun innovatieve, lichtgevende gadgets. De jury prees het concept van hun sociale mini-onderneming waarbij sociale innovatie, betrokkenheid en creativiteit hand in hand gaan. De winst gaat integraal naar vzw Pulderbos te Stabroek, een organisatie die instaat voor de revalidatie van verkeerslachtoffers.

Brugse student op café een verdovend middel in zijn

Vlajo Verkoopdagen

drankje kreeg en naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Met de opbrengst steunt Tapalo het fonds

Meer dan 3500 jongeren reserveerden afgelopen

Emilie Leus dat via preventie jongeren wil duidelijk maken

schooljaar/academiejaar een verkoopstand op één

dat verdovende middelen en rijden niet samengaan.

van onze Vlajo Verkoopdagen. Je kwam de verkoopstanden van mini-ondernemingen en SBP’s tegen

Tapalo (www.tapalo.be)

in Brugge, Kortrijk, Gent, Sint-Niklaas, Genk, Kapel-

Beste Vlajo Mini-onderneming 2015

len, Woluwe en Wijnegem. Met dit initiatief wil Vlajo

Sint-Leocollege - Brugge

jongeren de kans geven om hun verkooptalenten en

“ZOALS ER VANDAAG CONDOOMAUTOMATEN OP CAFÉ STAAN, ZOUDEN ER IN DE TOEKOMST OOK TAPALOAUTOMATEN MOETEN ZIJN. ONS PRODUCT ZIT NOG VOLOP IN DE TESTFASE, MAAR ER WERDEN TOCH AL ZO’N 2000 EXEMPLAREN VERKOCHT. ONZE MINIONDERNEMING IS EEN SCHITTERENDE LEERSCHOOL GEWEEST, ZEER INSPIREREND VOOR ONZE TOEKOMST.”

communicatie vaardigheden te ontwikkelen, alsook ervaringsuitwisseling te stimuleren. Op de Vlajo Verkoopdag @WijnegemShopping waren daarenboven tientallen buitenlandse teams aanwezig.

Katia Baltodano, gedelegeerd bestuurder Tapalo

40

41


4 / HOOGTEPUNTEN 2014-2015

Vlajo JAARVERSLAG 2015

Durven

VLAJO INNOVATIEKAMPEN

Innovatie kampen

Creativiteitsmarathon i.s.m. essenscia vlaanderen

“DE CREATIVITEITSMARATHON IS EEN UNIEKE KANS VOOR JONGEREN OM HUN CREATIVITEIT EN ONDERNEMINGSZIN AAN TE SCHERPEN. ZE LEREN IN TEAM WERKEN, MOETEN VOOR EEN PUBLIEK SPREKEN EN KUNNEN HUN IDEEËN AFTOETSEN MET EXPERTS UIT HET BEDRIJFSLEVEN. MET DIT INITIATIEF WILLEN WE JONGE MENSEN ENTHOUSIAST MAKEN VOOR DE TECHNISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE STEM-STUDIERICHTINGEN. WE REKENEN EROP DAT VELEN ONDER HEN LATER OOK EFFECTIEF DE WEG VINDEN NAAR DE CHEMIESECTOR.” Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

Vijf leerlingen uit het vijfde en zesde jaar secun-

Sci-Tech Challenge voor wetenschapsneuzen i.s.m. ExxonMobil

dair werden in januari 2015 in Technopolis Mechelen bekroond tot winnaar van de Antwerpse editie van de

De Sci -Tech Challenge is een Vlajo Innovatiekamp

Creativiteitsmarathon. The Vaccinators werkten een

en combineert de expertise van ExxonMobil met de JA

Laurens Van Praet van het Onze-Lieve-Vrouwinsti-

origineel vaccinatieplan uit tegen ebola. Ze bedachten

Europe ervaring in ondernemend onderwijs. Het ini-

tuut Pulhof in Berchem strandde met zijn team op een

een persoonsidentificatiesysteem met elektronische

tiatief is bedoeld om studenten te motiveren om een

tweede plek. Zij bedachten een milieuvriendelijk open-

polsbandjes, een distributienetwerk om het vaccin te

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathema-

baar vervoer met een milieuvriendelijk dorp en kris-

vervoeren en werkten een sensibiliseringscampagne

tics) georiënteerde carrière te overwegen, hun bewust-

tallen om energie op te wekken tijdens het Eurosong-

uit.

zijn van het belang van STEM-vaardigheden te verho-

festival. Het derde trapje op het podium ging naar het

gen en te leren hoe zij op ondernemende manieren de

team van Annelien Verstraeten van Don Bosco Haacht.

toekomstige energieproblemen kunnen aanpakken.

Dit team bedacht een complete oplossing met pie-

“HUN OPLOSSING WAS DE MEEST DOORDACHTE OM EEN VACCINATIEPROGRAMMA OP TE ZETTEN TEGEN EBOLA IN AFRIKA. WE HEBBEN HUN AANPAK AAN HET ECHTE PROJECTTEAM BEZORGD. DIE WAS VERWONDERD OVER HOE VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN - DIE ZIJ AAN HET OVERWEGEN WAREN – OVEREENKWAMEN MET DE IDEEËN VAN DE JONGEREN.” Tom Aelbrecht, Director Venture & Incubation Center Janssen Pharmaceutica

zo-electric elementen in combinatie met zonne-enerTjdens de Europese Sci-Tech Challenge vielen drie Vlaamse leerlingen in de prijzen. Ze kregen de opdracht om in 24 uur een plan op te stellen voor de organisatie van het Eurovisiesongfestival waarbij de minst mogelijke CO2-uitstoot zou ontstaan. De 50 deelnemers, afkomstig uit 9 verschillende Europese landen, moesten taal- en cultuurverschillen overbruggen en effectief samenwerken om de meest veelbelo-

gie en wind.

“DIT VLAJO INNOVATIEKAMP HEEFT M’N KEUZE VOOR TECHNISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE STUDIES ALLEEN MAAR VERSTERKT. HET WAS EEN BOEIENDE ERVARING.”

“DEZE WEDSTRIJD GEEFT LEERLINGEN DE KANS OM MET HUN CREATIVITEIT AAN DE SLAG TE GAAN. DAT WORDT IN DE KLASSIEKE LESSEN SOMS TE VEEL NAAR HET ACHTERPLAN GESCHOVEN, ONDER DRUK VAN DE VELE LEERSTOF DIE MOET GEZIEN WORDEN. BOVENDIEN KOMEN ZE IN CONTACT MET EXTERNE MENSEN, DIE MET HUN BEIDE VOETEN IN HET BEDRIJFSLEVEN STAAN, EN ONTWIKKELEN ZE TEGELIJKERTIJD VAARDIGHEDEN ZOALS PRESENTEREN VOOR PUBLIEK EN SAMENWERKEN MET ANDEREN. HET IS GEWOON EEN ALL-IN SUCCESFORMULE!” Dimitri Peeters, leerkracht wetenschappen Ursulinen Mechelen

Laurens Van Praet, leerling Onze-Lieve-Vrouwinstituut Pulhof in Berchem

vende oplossing te bedenken.

42

43


Vlajo JAARVERSLAG 2015

4 / HOOGTEPUNTEN 2014-2015

HOGER ONDERWIJS Doorzetten

VLAJO SMALL BUSINESS PROJECT

Small Business Project

ICU ‘I See You’ – Winnaar Hyundai Brilliant Young Entrepreneurs Award 2015

Hyundai Brilliant Young Entrepreneurs Award 2015 - ICU ‘I See You’ gaat de strijd aan met webcamhackers en ontwerpt originele webcamcovers

oogt. “We zijn de eersten in België die het product op de markt brengen”, zegt Leen. “Ook andere bedrijven waren bezig met een cover te ontwerpen, maar dat zijn nog prototypes. Intussen werden er al meer dan zeshonderd webcamcovers verkocht. De voordelen van

Chick’In - Beste Vlajo Small Business Project 2015

Chick’In - Beste Vlajo Small Business Project 2015

onze webcamcovers zijn dat je hem op je computer of

spitch hebben drie studenten van UC Leuven-Lim-

tablet kan laten zitten als je hem sluit en we verkopen

burg de Hyundai Brilliant Young Entrepreneurs Award

hem in verschillende kleuren. We mikken op een ver-

2015 gewonnen. Als eindwerk ontwierpen studenten

koopprijs van ongeveer 3 euro.”

Leen Schevenels, Hakan Tabu en Greet Janssenswil-

Meer dan 500 hogeschoolstudenten namen in no-

willen ze de strijd aangaan met webcamhackers. Het

Chick’In, een jong en dynamisch ondernemersteam,

vember 2014 deel aan onze SBP Dating & Debating

ontging hen niet dat er steeds meer gevallen van web-

won begin mei 2015 de Vlaamse finale van ‘Beste Vlajo

opleidingsdagen in Syntra Gent en Syntra Kortrijk. De

camhacking worden gemeld, waarbij onze jongeren

Small Business Project 2015’ met hun vernieuwende

SBP’ers namen er tips mee via workshops die gegeven

vaak het slachtoffer zijn. Experts adviseren dan ook

kippenhokken. Vijf studenten Industrieel Ontwerpen

werden door experts uit het bedrijfsleven. Verder

om webcams af te schermen, wat vaak gebeurt met

“IK DURF NU VEEL MEER DAN VROEGER. PUBLIEK TOESPREKEN OF CONTACTEN LEGGEN MET ANDEREN, DAT WAS UIT M’N COMFORTZONE GAAN. M’N ZELFVERTROUWEN IS DANKZIJ ONZE VLAJO SBP STERK GEGROEID. ELKE JONGERE ZOU MOETEN PROEVEN VAN DEZE UNIEKE ONDERNEMERSVIBES.”

ontwikkelden een modulair, duurzaam en compact

proefden ze van getuigenissen van jonge onderne-

een stukje plakband of post-it. Maar deze stickers

Leen Schevenels, gedelegeerd bestuurder ICU ‘I See You’

kippenhok. Begin juli 2015 verdedigden ze Vlaanderen

mers die hen voor gingen. Met deze formule komt Vlajo

zijn niet de meest computervriendelijke noch elegan-

met glans op de Europese finale in Lissabon. De jury

tegemoet aan de vraag om meer over de schoolmu-

te opties, zo zijn ze moeilijk te verwijderen en blijft er

prees hun ondernemingszin en roemde het potenti-

ren heen te werken en het bedrijfsleven in contact te

vaak lijm op je computer achter. Hiervoor vonden Leen,

eel van hun businessconcept dat wel eens zou kunnen

brengen met studenten.

Hakan en Greet een oplossing: ze ontwikkelden een

aanslaan bij vele stadsbewoners.

44

Dating & Debating

Met hun uitstekend businessplan en ondernemer-

len een bedekking voor computerwebcams. Hiermee

cover die gemakkelijk te verwijderen is én tegelijk mooi

45


Vlajo JAARVERSLAG 2015

Doorzetten

START ACADEMY

Start Academy

Zaterdag 9 mei 2015 was D-Day of liever: V-Day voor jong ondernemend Vlaanderen. Met 2500 waren ze: leerlingen, leerkrachten, docenten, directieleden, droomcoaches, partnerbedrijven, sponsors,... Van lager onderwijs tot en met hoger onderwijs, van Kuurne tot Genk. Vlaamse jongeren sprongen Wood you? van UGent wint Start Academy 2015 met houten speelgoedconcept voor kinderen

massaal op de bus richting Walibi in Waver om er hun ondernemend jaar op een spetterende manier af te

Wili is het eerste product dat het jonge studenten-

De winnaars Jonas Callewaert, Lennart Demeule-

sluiten. Vlajo organiseerde er in samenwerking met

bedrijfje Wood you? op de markt brengt. Wili is een

meester, Thomas Popelier, Sam van Landuyt en Lynn

eventpartner Hello bank! voor de eerste keer de Vlajo

duurzaam houten speelgoedautootje met een hoog

Vandecasteele hebben plannen om door te starten.

Awards, de grootste talentenjacht voor jong onder-

educatief en creatief karakter. Op basis van een aan-

Met de hoofdprijs kunnen deze vijf jonge ontwerpers

nemend geweld in Vlaanderen. In een grote slotshow,

gekochte kit in een winkel of webshop creëert het kind

hun start-up alvast een ferme boost geven: een geld-

gepresenteerd door Bart Cannaerts, werden de beste

z’n eigen speelgoedautootje. De kit bevat wieltjes en

prijs van €2.250 en 15.000€ aan consultancy-uren door

Vlaamse studentenondernemingen van 2015 voor de

een variatie aan vormen en patronen waarmee het kind

partners ING, Deloitte, Linklaters, Leuven.Inc en Gimv.

verschillende onderwijsniveaus bekendgemaakt. De winnaars ontvingen hun prijzen én een ticket voor

aan de slag kan gaan. Een belangrijk onderdeel in het hele proces is de Wili-applicatie, downloadbaar op iOS

Wood you?

de Europese finale uit handen van Philippe Muyters,

en Android. Bij het openen van deze applicatie wordt

Winnaar Start Academy 2015

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en

aan de koper gevraagd om de QR-code binnenin de kit

matie en mogelijkheden verkrijgt. In een volgende stap

“DE START ACADEMY COMPETITIE GAF ME VOLOP KANSEN EN VERTROUWEN ALS JONGE ONDERNEMER. START ACADEMY WAS ZONDER TWIJFEL HET BESTE ONDERDEEL VAN M’N STUDIES.”

selecteert het kind (samen met de ouder) de coolste

Jonas Callewaert, gedelegeerd bestuurder Wood you?

te scannen. Op die manier weet Wood you? of de Wili-kit is betaald. Nadien wordt de applicatie automatisch geactiveerd waardoor men meer gerichte infor-

Sport. Een dagje pure FUN!

Vanuit heel Vlaand liefst 26 bussen me eren vertrokken maar t enth en leerkrachten ri ousiaste jongeren chting Walibi

Wili uit een bibliotheek in de app en stuurt deze naar Wood you? door die dan de creatie van het kind omzet in een houten versie. Kinderen kunnen het productieproces van hun eigen speelgoedautootje ook volgen via de app.

“WILI IS EEN UNIEK EN GOED DOORDACHT SPEELGOEDCONCEPT DAT PERFECT INSPEELT OP DE BEHOEFTEN VAN KINDEREN. HUN BEDRIJF HEEFT EEN GROOT GROEIPOTENTIEEL.”

sie

Een Vlajo-inva

Juryvoorzitter Wim De Waele, CEO iMinds

www.start-academy.be 46

47


Vlajo JAARVERSLAG 2015

4 / HOOGTEPUNTEN 2014-2015

er aerts was n n a C t r a ggen w met B De slotsho je om u tegen te ze eent

Het Vlajo-FUN-effect ontging ook minister Muyters niet

Na het officiële gedeelte was het tijd voor véél actie en nog meer fun!

Het regende dan veel enthousiaste reacties... rd. den gelauwe van r e w n e t a e r rs De lau obi-Repainte Tapalo M n a a t ia ic ), eha Prof ent (Beste Ji rugge (Beste G in i B o M A B KT -College in nt van Sint Leo ming), Chick’In van UGe d Mini-ondernel Business Project), Woomy) (Beste Smal t (winnaar Star Acade n You van UGe

on Ambassade ze nieuwe Vlajo bloemetjes urscholen werde MoBi Gent gezet. Proficiat n in de , a Zottegem, Onze-Lieve-Vrouwc an KTA Brasschaa Virgo+ Vilvoorde, ollege t, Spes No stra Kuur KTA ne! 48

Cathy Vermeiren, Jieha-leercoach KA Halle:

“HET WAS EEN SUPERTOFFE ZATERDAG! DE LEERLINGEN HEBBEN ZICH GEWELDIG GEAMUSEERD. BEDANKT!” Paul Hegge, algemeen directeur Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde

“EEN SPOEDCURSUS OPTIMISME EN DYNAMISME, DAT ZIJN DE VLAJO AWARDS. HOE ONTKRACHT JE POPULISTISCHE SLOGANS ALS ONDERNEMEN = BORING OF WERKEN = WASTE OF ENERGY? KOM EEN KEERTJE NAAR DE VLAJO AWARDS.” Katrien Pil, pedagogisch begeleider VVKSO West-Vlaanderen:

Xavier Dumon, director marketing & communication Hello bank!

“HELLO BANK! STEUNT VLAJO DIE ZELF JONGE DYNAMISCHE ONDERNEMERS BEGELEIDT EN UITDAAGT. CO-CREATIE IS VOOR HELLO BANK! ESSENTIEEL! DE VLAJO PROGRAMMA’S ZIJN VOOR ONS HET BESTE VOORBEELD VAN CONCRETE PROJECTEN WAARDOOR ONZE KLANTEN MAAR OOK ALLE JONGEREN ZICH KUNNEN ONTWIKKELEN EN ONDERSCHEIDEN! DE VLAJO AWARDS ZIJN DE VERVULLING VAN EEN JAAR VOL SAMENWERKING EN DOORZETTINGSVERMOGEN VOOR DE VLAJO COMMUNITY. WE ZOUDEN DIT HOOGTEPUNT VOOR GEEN GELD HEBBEN WILLEN MISSEN. HET IS NAMELIJK DANKZIJ HUN PASSIE DAT DE WERELD STEEDS MOOIER DRAAIT!”

“PROFICIAT AAN HET HELE TEAM MET DE ORGANISATIE VAN DE VLAJO AWARDS. HET WAS EEN SCHITTERENDE DAG!” 49


Vlajo JAARVERSLAG 2015

4 / HOOGTEPUNTEN 2014-2015

ONDERNEMERS VOOR DE KLAS

Boegbeeld dit jaar was topondernemer Herman Van de Velde, gedelegeerd bestuurder van het gelijknamige lingeriebedrijf en nationaal voorzitter van het Ondernemersplatform VKW. Hij gaf in het Koninklijk Lyceum te Aalst het startschot van de vijfde editie Ondernemers

VRT Journaal 19u (Eén)

voor de Klas. Hij sprak er met de laatstejaarsleerlin-

maandag 12 januari 2015

gen over het belang van ondernemerschap en over het functioneren van en het werken in een bedrijf. Bedoe-

“De komende vijf weken zullen 350 Vlaamse on-

ling is de jongeren een beter beeld te geven van wat

dernemers en bedrijfsleiders ruim 550 gast-

ondernemen en werken in een onderneming vandaag

lessen verzorgen aan leerlingen en studenten

betekent en hen zo te helpen bij hun nakende studie-

uit het secundair en hoger secundair onder-

of beroepskeuze.

wijs. Het initiatief “Ondernemers voor de klas” gaat uit van Vlaamse Jonge Ondernemingen

Durven

Herman Van de Velde, gaf de jongeren een duidelijke boodschap mee:

“STAP UIT JULLIE COMFORTZONE, GA WEG VAN ONDER DIE KERKTOREN EN TREK DE WIJDE WERELD. HET BEGINT MET EEN FRISSE KIJK OP DE DINGEN EN DE WIL OM DINGEN TE VERANDEREN EN TE VERBETEREN. DOE WAT JE ENERGIE GEEFT, DATGENE WAAR JE INTERESSES LIGGEN, LEEF JE PASSIE EN ONTDEK JE TALENTEN.”

Ondernemers voor de Klas

vzw (Vlajo) en het ondernemersplatform VKW en VKW Limburg. De actie is vandaag gestart aan het Koninklijk Lyceum Aalst met een gastles van Herman Van de Velde, stichter van de gelijknamige beursgenoteerde lingeriegroep.”

Volgens hem is elke jongere in staat ondernemend gedrag te ontwikkelen.

350 ondernemers en bedrijfsprofessionals enthousiasmeren 10.000 jongeren

Ondernemers voor de Klas 2015 breekt record

Uit de evaluatie van het project bij de leerlingen, leerkrachten en docenten uit de deelnemende (hoge) scholen blijkt dat het erg belangrijk is dat de be-

Vlajo blikt tevreden terug op een succesvolle vijfde

drijfswereld dergelijke initiatieven blijft nemen en het

editie van Ondernemers voor de Klas, het grootste on-

contact met het onderwijsveld en de leerlingen/stu-

derwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaande-

denten uitbouwt. Op die manier krijgen ze immers een

ren. Maar liefst 350 ondernemers en bedrijfsprofessi-

veel beter beeld van de verwachtingen die in het werk-

onals stonden van 12 januari tot 13 februari 2015 voor

veld leven. Ook het belang dat gehecht wordt aan de

de klas. Daarbij ook enkele grote namen als Bart Claes

juiste arbeidsattitude en ondernemende competenties

(JBC), Karel Cardoen (Cardoen), Patrik De Haes (Trom-

voor de uitbouw van een loopbaan, is voor veel leer-

boGenics), Fons Leroy (VDAB), Martine Reynaers (Rey-

lingen/studenten een eyeopener. Leerkrachten duiden

naers Aluminium) en Ignace Van Doorselaere (Van de

tevens aan dat dergelijke initiatieven zorgen voor een

Velde). In totaal werden 550 gastlessen – 62% meer

meer bewuste studiekeuze bij jongeren.

“OM EEN NIEUW BEDRIJF TE STARTEN EN LEVEND TE HOUDEN, ZIJN ‘ENTREPRENEURS’ NODIG. MAAR OOK ‘INTRAPRENEURS’ ZIJN EVENZEER VAN BELANG VOOR DE UITDAGINGEN VAN MORGEN. INTERNE ONDERNEMERS DIE BINNEN EEN ORGANISATIE VERNIEUWEND DENKEN, DIE INITIATIEFRIJK ZIJN EN RISICO’S DURVEN NEMEN BINNEN HET BEDRIJF WAAR ZE ACTIEF ZIJN.”

Radio 2 Oost-Vlaanderen maandag 12 januari 2015 Topman Herman Van de Velde vertelde vandaag aan de laatstejaarsleerlingen van het Koninklijk Lyceum Aalst over het belang van ondernemerschap. Dit in kader van een nieuwe editie ‘Ondernemers voor de Klas’. Ook zijn eigen ervaringen als ondernemer en gedelegeerd bestuurder kwamen uitgebreid aan bod.”

dan in 2014 – gegeven, waarbij meer dan 10.000 leerlingen uit het secundair onderwijs en studenten uit het hoger onderwijs werden bereikt.

50

51


Vlajo JAARVERSLAG 2015

4 / HOOGTEPUNTEN 2014-2015

MYMACHINE VLAANDEREN Dromen Doen Durven Doorzetten

De tentoonstelling vormde het sluitstuk van de MyMachine cyclus 2014-2015 waaraan meer dan 650 leerlingen en studenten uit 21 verschillende scholen in heel Vlaanderen deelnamen. De expo trok heel wat

MyMachine Vlaanderen

kijklustigen. Ook de ontwerpstudenten van Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, waren van de partij om de kinderen te helpen bij het testen van hun machines. Heel wat scholen uit de regio kwamen ook een kijkje nemen en konden zich uitleven op de windsurfmachine of bliezen even uit in de ‘chillzetel’. Zeer welkom na de drukke toetsenperiode!

small dreams, big ide as

VLAANDEREN

machine

VRT Journaal 19u (Eén) 16 december 2015 “Een ruzie-oplosser, een jetscooter of een windsurfmachine, het zijn maar enkele droomma30/05/15 10:48

chines die dankzij MyMachine Vlaanderen ge-

MyMachine Vlaanderen is een project voor kleine

realiseerd worden. Door kinderdromen waar te

en grote kinderen in heel Vlaanderen die een eigen

maken, proberen ze creativiteit en ondernemer-

‘droommachine’ willen maken. Kinderen uit het lager

schap in het onderwijs aan te wakkeren.”

onderwijs bedenken een machine die dan verder wordt uitgewerkt door hogeschoolstudenten om tenslotte te worden gerealiseerd door leerlingen uit het technisch secundair onderwijs. 18 juni 2015 was voor 400 jonge leerlingen een ware hoogdag. Na een zeer geslaagd MyMachine-jaar mochten ze hun eigen droommachines bewonderen tijdens een 10-daagse tentoonstelling waar 24 droommachines tentoongesteld worden. Van windsurfmachine tot ruzie-oplosser,…

52

53


Vlajo JAARVERSLAG 2015

4 / HOOGTEPUNTEN 2014-2015

ALUMNI

Steffie Kempen ontwikkel-

de eerste winkel die in ons product geloofde, met als

de twee jaar geleden, samen

gevolg dat we sinds juni 2015 te vinden zijn in hun

met enkele studiegenoten,

negentien filialen. Ondertussen zijn er ook andere

een ingenieus toestel dat het

winkels die het product hebben opgenomen in hun

opdekken van bedden sterk

assortiment. De stap van schoolproject naar een

vereenvoudigt. Wat toen als

eigen onderneming was tegelijk verrijkend en beang-

een Vlajo Small Business Project begon, is nu uit-

stigend, geeft ze eerlijk toe. Het verloopt niet altijd

gegroeid tot een innovatief bedrijfje. Vandaag zet zij

vlekkeloos en er zijn veel ups en downs. Maar de ups

Elk school-/academiejaar opnieuw bulkt het van

het Dek-A-Bed-succes verder, samen met twee van

geven ons wel altijd een enorme voldoening. De op-

talent bij Vlajo. Van jonge potentials die, dankzij de

de oorspronkelijke zes studenten. Het trio heeft hun

gedane kennis en ervaring was een keerpunt, het

Vlajo-programma’s, de smaak van het bedrijfsleven te

product verfijnd en brengt Dek-A-Bed nu in groot-

versterkte ons idee om ooit een eigen on-

pakken krijgen. Zij het als werknemer, zij het als onder-

schalige productie op de markt. Steffie: “Sleepy was

derneming op te starten.”

Het leven na Vlajo

nemer. Bij Vlajo noemen we ze de Vlajo Alumni. Ooit deelnemer aan een Vlajo-programma, nu succesvolle werknemers of bedrijfsleiders. En dat hun deelna-

54

Jeroen

Vandevenne

me een ander perspectief bood op hun toekomst of op

Een beetje verder terug in de tijd stoten we op

hun huidig werk, getuigen Evy, Brecht, Miquel, Steffie,

jonge beloftes, zoals Brecht Fourneau en Miquel

studeerde in schooljaar

2013-2014

Jeroen en Kristof.

Vermeulen. In academiejaar 2008-2009 teamle-

2013-2014 af aan het

nu 24-jarige Kristof Van

den van Vlajo Small Business Project MobileJui-

Sint-Pieterscollege

Thielen SMTH Smooth

ce, nadien oprichters van het app bedrijf Tap-

Leuven en richtte, samen

(uitgesproken:

Dat Vlajo wel degelijk in de kleren kruipt en

Crowd. Deze Gentse ontwikkelaar focust zich

met

klasgenoten,

thing Smooth) op aan

jaren later nog steeds nazindert, getuigt Evy Van

hoofdzakelijk op mobiele applicaties voor evene-

de Vlajo Mini-onderneming Time for Vinyl op.

UC Leuven-Limburg. Samen met Dimi Moreels

Parijs, docente pedagogische wetenschappen

menten, voor alle grote platformen: iOS, Android,

Een schot in de roos, want ze mochten zich-

ontwikkelde hij een ecologische miniportefeuil-

en communicatieve vorming aan de Artevelde

Windows Phone en ook HTML5-webapplicaties.

zelf de beste Vlajo Mini-onderneming van 2014

le gemaakt uit bamboe. Kristof: “We moesten

Hogeschool in Gent: “Tien jaar na datum ben ik

TapCrowd geeft via haar apps event organisato-

noemen. Vandaag zet hij het Time for Vinyl-suc-

voor onze opleiding een product of dienst ont-

nog steeds blij dat ik deelgenomen heb aan een

ren de kans om hun mobiele applicatie van A tot Z

ces verder, naast zijn job als sales representa-

wikkelen en dit idee van de Pallet Wallet ont-

mini-onderneming. Dit initiatief lag onder meer

mee vorm te geven. Brecht: “Zes jaar geleden was

tive bij HSP en als bestuurslid van Vlajo Alumni.

stond op café. Een gewone portefeuille is on-

aan de basis voor mijn studiekeuze in pedagogi-

er nog geen sprake van een App store, laat staan

Hij blikt met een goed gevoel terug op zijn er-

handig en je zit met al je los klein geld. Daarom

sche wetenschappen. Via een mini-onderneming

van mobiele applicaties voor evenementen. Toch

varing: “Wat mijn deelname aan de mini-onder-

hebben we een miniportemonnee uit bamboe

leerde ik immers dat leren ook anders kan: aan-

hebben we doorgezet en hebben we, onder meer

neming me vooral heeft bijgebracht, is de drive

ontwikkeld. Je kan er zelfs een sleutel of USB-

genaam, klasoverstijgend, realistisch, zinvol, ...

dankzij Vlajo, na onze studies TapCrowd meteen

om dromen en ideeën effectief om te zetten

stick in kwijt en je kaarten dienen als schuifslot.

Het was een nieuwe wereld die voor me openging

opgericht. We beseften toen al dat er een markt

in daden. Ik ben altijd al wel ondernemend

Wat begon als een Vlajo Small Business Project

en me alleen maar stimuleerde om deze leer-

voor was, maar dat weinig andere bedrijven

geweest, maar Vlajo heeft de drempel verlaagd

in onze opleiding, is ondertussen uitgegroeid

vorm verder te verkondigen. Het geeft enorme

inspeelden op die nieuwe markt van mobile apps.

om effectief de sprong te wagen. Daarnaast vind

tot een product dat al in zes landen verkoopt.

leerkansen en het verhoogt het leereffect aan-

Vlajo heeft vele deuren geopend en heeft ons

ik het belangrijk dat ondernemerschap reeds op

Onze Pallet Wallet kende zoveel succes dat we

zienlijk. Bovendien heb ik in onze mini-onderne-

gestimuleerd om meteen na onze studies als

jonge leeftijd gestimuleerd wordt, ook al heb je

in januari 2015 onze bvba hebben opgericht.

ming Sponza de papa van mijn vier maanden

zelfstandige actief te worden.” TapCrowd is

nog niet het perfecte idee. Je bent immers jong,

Onze Vlajo SBP heeft me gestimuleerd om mijn

oude zoontje leren kennen. Ik ben dus

recent overgenomen door de Amerikaanse

er kunnen zich nog veel deuren openen. Boven-

dromen na te jagen. Het bracht me in contact

helemaal Vlajo-fan!”

marktleider etouches, een specialist in cloud-ba-

dien doe je op die manier een pak waardevolle

met andere jonge ondernemers en gaf me meer

sed event management software. “We zijn enorm

ervaring op en krijg je de kans om te leren van

inzicht in wat er allemaal wel (en niet) komt

enthousiast om met hun team onze innovatie-

anderen.”

kijken bij ondernemer zijn. Het is een zeer verrij-

zijn

in

Tijdens academiejaar richtte

de

Some-

ve technologie verder naar de markt te

kend avontuur geweest, ik heb de onderne-

brengen.”

mersmicrobe nu helemaal te pakken.”

55


4 / HOOGTEPUNTEN 2014-2015

Vlajo JAARVERSLAG 2015

AMBASSADEURSCHOLEN

5.

6. 10.

D.

2. 3.

Een school die ondernemerschap stimuleert, dat mag gezien worden!

4.

17.

9.

18. A.

16.

antwerpen

verantwoordelijke relatiebeheer bij Vlajo. “Voor het behalen van het Vlajo Ambassadeurslabel dient de school aan bepaalde criteria te voldoen en moeten ze een uitgebreid dossier samenstellen. Als de school op

West-vlaanderen

limburg

basis van hun dossier geselecteerd wordt, gebeurt de

oost-vlaanderen

verdere selectie na het verdedigen en toelichten ervan

vlaams-brabant

voor een commissie. De school moet aantonen waar zij het verschil maakt om de komende generatie van jongsaf aan vertrouwd te maken met en aanzetten tot

11.

8.

ondernemingszin.” De commissie prees de doorgedre-

12.

ven ondernemersvisie van onderstaande vijf scholen

e.

B.

in de uitwerking van diverse projecten zoals binnen-

c. 1.

14.

6.

15.

7. 13.

en buitenschoolse activiteiten, leraars- en leerlingenstages, werkplekleren, (inter)nationale uitwisselingen binnen de ganse waaier aan studierichtingen die ze Vijf Vlaamse scholen sleepten dit schooljaar het

aanbieden.

O&O-kwaliteitslabel ‘Vlajo Ambassadeurschool 2015’ in de wacht. Dit kwaliteitslabel wordt door Vlajo jaar-

De labels voor Vlajo Ambassadeurscholen 2015

lijks uitgereikt aan scholen die uitblinken in onderne-

werden zaterdag 9 mei uitgereikt door Vlaams minis-

merschapsonderwijs. KTA MoBi uit Gent, Onze-Lie-

ter Philippe Muyters op de Vlajo Awards 2015, de grote

ve-Vrouwcollege uit Zottegem, Virgo+ uit Vilvoorde,

slothappening van Vlajo in Walibi.

KTA Brasschaat en Spes Nostra uit Kuurne nemen ondernemerschapsonderwijs mee op in het hele schoolbeleid, over alle studierichtingen en onderwijsniveaus heen. Ze hanteren een vakoverschrijdende O&O-benadering, investeren in ondernemende leerkrachten en bouwen structurele bruggen met het lokale bedrijfsleven via werkplekleren, bedrijfsbezoeken, ondernemers voor de klas en andere initiatieven. Deze scholen hebben de ambitie om een voortrekkersrol te spelen en zijn bereid om hun best practice te delen met andere onderwijsactoren. “Slechts enkele scholen in Vlaanderen mogen dit label momenteel dragen”, zegt Yves Exelmans,

56

2015 A. KTA MoBi Gent www.ktamobi.be B. Onze-Lieve-Vrouwcollege Zottegem www.olvcollege.be C. Virgo+ Vilvoorde www.kov.be/virgoplus D. KTA Brasschaat www.ktabrasschaat.be E. Spes Nostra Kuurne www.spesnostra.be

2012

2013

2014

1. Don Bosco Instituut Groot-Bijgaarden www.donboscogb.be

5. Basisschool De Zevensprong › Borgerhout www.7sprong.be

13. Basisschool De Regent › Gingelom www.bsgo-de-regent.be

2. Maerlant Atheneum Blankenberge www.maerlantatheneum.be

6. BuBao Centrum Ganspoel www.ganspoel.be

14. ZAVO › Zaventem www.zavo.be

3. PHTI Gent www.phtigent.be

7. Basisschool Engelmanshoven-Gelinden www.bs-engelmanshoven.be

15. Sancta Maria Instituut › Aarschot www.sanctamaria-aarschot.be

4. Stedelijke Handelsschool Turnhout www.handelsschool.be

8. Basisschool Windekind › Rumbeke www.bsrumbeke.be

16. Koninklijk Atheneum Temse www.lyceumtemse.be

9. Ursulinen Mechelen www.ursulinenmechelen.be 10. Heilig Graf Turnhout www.heilig-graf.be 11. PXL-Tech en PXL-IT voormalig XIOS www.pxl.be

17. Go!Atheneum Malle www.gomalle.net 18. Vrije Basisschool ‘t Goor & ’t Goortje › Heist-op-den-Berg www.vbshgoor.be

12. Howest www.howest.be

57


Vlajo JAARVERSLAG 2015

MET DANK AAN... ONZE PARTNERS “Vlajo staat voor samenwerking. Alleen met de juiste partners kunnen wij jongeren een unieke ondernemerschapservaring bieden.”

58

59


Vlajo JAARVERSLAG 2015

Onze ambities zijn groot. We willen met onze programma’s alle Vlaamse jongeren bereiken. Dit kan alleen met enthousiaste partners. Daarom werken wij nauw samen met toonaangevende en ambitieuze organisaties. Zij steunen ons door jongeren actief te begeleiden of via sponsoring. In ruil daarvoor profiteren zij van jeugdig ondernemerschap en een interessant netwerk. Zo bouwen we samen aan een ondernemende toekomst!

END R E R I P S N I D N E Z ONDERWIJ NNOVATIEF IMPACTVOL I FECTIEF RELEVANT EF D STUREND GEËNGAGEERD DYNAMISCH ONDERNEMEN UCIAAL FLEXIBEL CR

MET DANK AAN... ONZE PARTNERS

“AG Insurance investeert op diverse manieren in de reële economie en in de generatie van morgen. Het partnership met Vlajo geeft ons de kans om bij te dragen aan de vorming van goed opgeleide jonge professionals met een brede waaier van ondernemende competenties.” Antonio Cano, CEO AG Insurance

“Het stimuleren van ondernemerschap is in alle tijden van zeer groot belang. Hierin vinden Deloitte en Vlajo elkaar terug. Beiden hebben zij hetzelfde objectief voor ogen: jongeren zin doen krijgen om zich in te zetten en iets te realiseren. Deloitte en Vlajo zijn reeds lange tijd partners. Dit partnership neemt naast het verlenen van een financiële steun verschillende vormen aan: het coachen van jongeren, het nalezen van businessplannen, het zetelen in jury’s en het uitreiken van de Deloitte Innovation Award aan de meest innovatieve Vlajo Mini-onderneming voor elke provincie.”

“De Sci-Tech Challenge biedt ons de kans om scholieren inzicht te geven in het belang van wiskunde, wetenschap en technologie. Ons vermogen om wereldwijd voorop te blijven lopen, hangt af van de volgende generatie wetenschappers en ingenieurs. De samenwerking met Vlajo, biedt ons de gelegenheid om dit te bewerkstelligen.” Joost Van Roost, President ExxonMobil

Claire Van Bergen, CSR Director Deloitte

“Vlaanderen en België hebben nood aan ondernemers. Ondernemers zijn mensen die de toekomst veranderen, het leven verbeteren en werkgelegenheid creëren door zorgvuldig afwegen van kansen en risico’s en door keihard te werken. Daarom moeten we een ondernemersmentaliteit van jongs af aan bij onze kinderen bijbrengen. Vlajo is hét kanaal bij uitstek om dit te doen!” Peter Vandekerckhove, Hoofd Retail & Private Banking - Gedelegeerd Bestuurder BNP Paribas Fortis

“De baseline van Electrabel - Het is jouw energie sluit aan bij de doelstellingen van Vlajo waarbij jongeren gestimuleerd worden hun energie te gebruiken om projecten te realiseren. Wij vinden het dan ook belangrijk om dergelijke initiatieven te ondersteunen die de ondernemende competenties van de toekomstige generatie aanwakkeren.” Philippe Vanbever, Executive Vice President HR & IT Electrabel

“Ondernemerschap ligt ons nauw aan het hart. Vlajo is dé ambassadeur bij uitstek voor ondernemerschap bij jongeren in gans Vlaanderen. We zijn er trots op de evenementen van Vlajo te mogen ondersteunen en zo ons steentje te kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de ondernemers van morgen.” Yves Poullet, CEO Euroclear

“Vlajo is voor essenscia de uitgelezen partner om jongeren enthousiast te maken voor wetenschap, creativiteit en ondernemerschap. Het is een plezier om met het gemotiveerde Vlajo-team samen te werken. Dankzij ons ijzersterk partnership kunnen de jaarlijkse Creativiteitsmarathons op een steeds groeiende belangstelling rekenen van zowel jongeren, leerkrachten als bedrijven uit de chemiesector.

“Vlajo biedt onze jeugd de unieke mogelijkheid om hun dromen om te zetten in een concreet project en laat hen zo hun ondernemerscapaciteiten ontdekken. Omdat Gimv ondernemers van nature een warm hart toedraagt, heeft Vlajo dan ook onze volle steun.” Koen De Jonckheere, CEO Gimv

“Hyundai is een jong merk dat in een korte tijd is opgeklommen tot het 5de grootste merk ter wereld. Groeien doe je door actief ondernemerschap, nieuwe ideeën uit te werken, durven innoveren. Dat zijn waarden die we delen met Vlajo. We zetten dan ook graag onze schouders onder de schitterende projecten die de jongeren uitwerken en Hyundai helpt hen graag om dromen waar te maken.” William Meerschaut, PR & Communications Manager Hyundai Belux

Frank Beckx, Gedelegeerd Bestuurder essenscia vlaanderen

60

61


MET DANK AAN... ONZE PARTNERS

Vlajo JAARVERSLAG 2015

“Zowel voor, tijdens, als na de start helpen we de startende ondernemer met advies en aangepaste producten, via onze business developpers in de regio’s en via het startersportaal Startyourbusiness.be, waarvan ING één van de stichters is. Ondernemers zijn het hart van Vlaanderen: zij zorgen voor groei, innovatie en internationalisering. Om ons vertrouwen te tonen in de ondernemers van morgen steunt ING, net als Vlajo, initiatieven die leiden tot goede, innovatieve ideeën.”

“Eco-efficiënt ondernemerschap stimuleren is één van de topdoelstellingen van de Vlaamse overheid en van de OVAM. De samenwerking met Vlajo geeft OVAM en jonge ondernemers de kans om elkaar te leren kennen en samen aan een mooier morgen te werken.” Henny De Baets, Administrateur-generaal OVAM

“Mijn ervaring als jurylid met Vlajo heeft me geleerd dat de volgende generatie meerdere troeven in zich heeft om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te kunnen: creativiteit, innovatie en ondernemingswil. Vlajo in samenwerking met bedrijven zorgt ervoor dat het enthousiasme van deze jonge ondernemers een juiste plaats krijgt.” Gaëlle De Vos, Solvay

“Krachten bundelen zodat nog grotere hefbomen gecreëerd worden om studenten te stimuleren te Ondernemen, dat is onze belangrijkste drijfveer om samen te werken met Vlajo. VKW Limburg stelt haar netwerk open voor de ondernemers van morgen en versterkt zo de toekomstige economische slagkracht van de regio. Jos Stalmans, Gedelegeerd Bestuurder VKW Limburg

Colette Dierick, Gedelegeerd Bestuurder ING

“Koramic is al sinds jaren zeer gelukkig Vlajo te mogen ondersteunen. Vlajo maakt deel uit van een internationaal netwerk en vervult een essentiële rol bij het aanleren van ondernemerschap aan de jeugd. De toekomst van onze regio ligt bij jonge mensen die in hun vakgebied op een passionele wijze en met ondernemersspirit hun beroep uitoefenen.” Christian Dumoulin, Voorzitter en CEO Koramic Investment Group

Partena Professional is een dienstverlener met een sterke focus op ondernemerschap en personeelsbeleid. Wij ondersteunen en begeleiden starters, KMO’s en grote ondernemingen in hun administratieve processen en HR-politiek. Via de studentenbedrijven voedt Vlajo een open blik en horizontale vaardigheden als creativiteit, zin voor initiatief, doorzettingsvermogen, veerkracht en discipline. Wij geloven in Vlajo’s aanpak van ervaringsgericht leren. Deze aanpak werkt, daarvan zijn wij overtuigd. Het onderwijsconcept van Vlajo is al jaren een succes in Vlaanderen en is ook erkend als ‘best practice’.”

“Samen met Vlajo realiseren we de strategische doelstelling om de ondernemerszin en het ondernemerstalent bij de schoolgaande jeugd te stimuleren. ‘Spelend’ leren ondernemen geeft creativiteit en passie opnieuw broodnodige ruimte binnen onderwijs. En hebben een toekomstgericht Vlaanderen en zijn ondernemers niet juist nood aan mensen met passie en creativiteit?!” Johan Artois, Gedelegeerd Bestuurder Syntra

Valérie Heremans, Marketing Segment Manager Partena “Visie, ambitie en doorzettingsvermogen zijn de kwaliteiten die je nodig hebt om van een idee een onderneming te maken. Als internationaal advocatenkantoor promoten wij die kwaliteiten intern naar onze mensen toe. Vlajo creëert een platform dat ons toelaat om deze ook te stimuleren bij jongeren samen met gelijkgestemde bedrijven.” Pieter Van Den Broecke, Partner Linklaters

“Wij steunen Vlajo daar zij het ondernemerschap bevorderen en aanmoedigen, door jongeren zin te geven in ondernemen. Aan de oorsprong van dit initiatief ligt de overtuiging dat het ondernemerschap een bepalende factor is voor dynamisme en innovatie, en dat het oprichten van nieuwe ondernemingen een bron is van groei en welvaart.”

“Jong geleerd is oud gedaan. Daarom is bouwen van bruggen tussen onderwijs en bedrijfsleven voor een ondernemersorganisatie zoals VKW essentieel. Vlajo is voor VKW de ideale partner gebleken om onze projecten zoals ‘Ondernemers voor de Klas’ de nodige doorgroeikansen te geven. Ook ‘Start Academy’ blijkt een schot in de roos. Het enthousiasme van zowel de leerlingen of studenten als de ondernemers toont aan dat we hier echt van een geslaagde samenwerking kunnen spreken.” Caroline Ven, Gedelegeerd Bestuurder VKW

Paul Bosmans, Afgevaardigd Bestuurder Pulse Foundation

62

63


Get involved Bezoek ons op facebook volg @vlajovzw voor onze updates bekijk onze video’s lees onze vips van vlajo blog & onze vlajo persberichten


Structurele partners

Lid van

Partners

Clicla EVENTSOLUTIONS FOR EVERYONE

ontwerp: madamhert.com

Regionale partners


Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw Innovatie-en Incubatiecentrum Kapeldreef 60 | 3001 Heverlee t 016 29 84 01 | info@vlajo.org

www.vlajo.org

Profile for Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw

Vlajo - Jaarverslag 2015  

Het nieuwe jaarverslag vol feiten en weetjes over Vlajo is weer uit. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van onze activiteiten en de ho...

Vlajo - Jaarverslag 2015  

Het nieuwe jaarverslag vol feiten en weetjes over Vlajo is weer uit. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van onze activiteiten en de ho...

Profile for vlajovzw
Advertisement