Page 1

7 F #C AOS'GK3 Wga¡Us[ ?[, ;6eHMk \117r

www.veritas-a.com 2011. 9. 2~ 9.15 / bi-weekly

HOT ISSUE 2012 3X FI Zq< `TZ4 30%#)!,P

A=â&#x20AC;&#x2DC;- )/ > â&#x20AC;&#x2122; *-f: ' E.<D  Xm12, ' U^=-( *X 0.1% ' JIP

â&#x20AC;&#x2DC; :*â&#x20AC;&#x2122;7 36 ,

5@ ' (

3X 0.1% ' BR3 90_

5 ;D&1 H

SPECIAL 'nN3m F. DVj5UHSLh3 /as

B4 !2

l`: /c*

AOS'*XXm12, A@* ECr Xm,6>Y

AOS'*XXm12, p3dQ* ]ap Xm,6>Y

SPECIAL'3X 0.1% 8i7 )b3 o[m+3 [OC

%D 8 +

9$ G 

#? "0 


34!24P7)4(

Friday, September 2, 2011

2

%") '*

2011. 9. 2. <117Ø>

´- 2006. 11.24

  

Cover Story e9Ci0

CONTENTS

b

 ‘ ’

rSB / 2012 &V AD ]t 3~7

LŃ=ƒůAb ħCiď ĞĒŻÍ

¾Ÿē‘ Ađ?Īĕ ĊĀŰg. ĵć?

¡=‘ 2012ů[Êśb Cī<ýĕ Ċ

± ďIJ‘ ĘÜ iď ܝ ƂnŶē­,

ĀŰg. ¶Í= ÊAĢ Ŋåē‘ ¶Í

Üijà ĘvÜô? ĻĵĘÜī‘ ů

= åƁė Ű ʼnĕ lmŶp QĚ L

åĢ÷ ïèg. şƊ Āò·Üů·Í

Ń= AĢĔ“Āò æĕ 0ň=, ŵĆ

Ɔ·?ů·ī2ĆCò÷ ŵmŮb ħ³

nů Ĺů÷ nŰ ėķ+ †Ůg® Ħ

A? ĘÜű Ü ĝò őQ Úĺ÷

G ķčه”­“ůA Ađ¤ē‘ Đů

„œ ¨ŋä ůâĘ +dŮg. véŸ

ij̝ ÜĎŮ7 ű Ü ĝg”= Ğå.

Ƅv, øŸŞ ņđAđ 1Ĕ ņŹƄvr

ĕ }‹Wg.

gŁ•g.

ůAō÷Òb éĘ̟F nů Ũ Ų Top25ď nů? IJ¡n ĘÏ nů

}zØ ¤Í6Zo¦ 24

b*p 10

«±Õ ¤Í6Zo¦ 26

<¹‹Ê|N>

¹¦|: @µ3OÍ8 É°^K: £xU;, £¬™;, ‡…–;, WMÕ;, dg¯; (­»oÂ) ±Ó=@›Ì ?¥ ·r±=©€™ ?¥

ė æĕ J Ü ĝò ĹůŮK ĠŶ

Ĺůʇb ±ū÷ „‡ 32[ ĊĀ ‘

ĞĒ= 2J(1ů[) ůр? Ĺŷy

gb Ñ,Ę g”= ¦Ŷg. Ađ ¤ĭ

}ªĕ FŒ| ÏƅĘg. Ađ?ĪĔ

ūķŇĀĔ ÏmƊ ĐœŶg. ìéÒ

rr ^íg. ºÁijDĔ“¾?ƈůA

Uå, SAT)·* ¸ AP nÌ, ?Ć

ŨĶ ġb ƒ łĖ ūķŇĀĕ ŵÇ

÷Ò ÊĭŰ ?±ĕ ŵ:ű Ü ĝò ů

Ƅvʇb Š‘ Ľù ĝg. ʵ µC

ŏB€ Ŏ=b ÏmƊ dÝŶg. ґ

čĕ gf ŭć+ õg”= ¦Ŷg. ěį

՟ķÅ}‘Êś SAT) · * ¸

ė ďŎ ġéIJ= nƁ Ůb °â÷

čDĔ“ĢůH żŚĘ ũ Y=, v³ Ô

AP ãŹ Øś‘ ķĪ ¼Ĕ ÏƅĘg.

Ò tsŰ ĈĪė Ě®ĕ È Ü ĝög.

¿ ş/ĕ ŝŵ ”°qĕ ¤S Ü ĝb

Ãr‘ ůIĕ BÖŵ ĪEAđ?Ī

™vźDĔ“ĞĒŻÍ¡= ħƃ÷ „‡

JƆr ýŒĝg”= ħŶg. źģ =Ĝ

U÷Ò Đů÷ ŭćŰ Ađ€Ę ʘ

őą ±ū nů÷ „œ Ađĕ ¼ĕ

ĕ Ŏ‹ð Ůb ĵůA 3ů[ Tůр

Ĺgb 6÷Ò îē‘ė ½ħ +dÖ

Ü ĝgb Jn ë= ĜůŶg. æī

÷7 ěӎDĔ“áᑠůô <Ƈĕ

Ę }‹Rg.

ůA ÑƄ÷ ¤ĭŰg”=, åãĉDr

×Č ýçƊ >ÊŮb ƒ 4æŰ =AÑ

“Ć= Ĺůĕ Ñ,Ŷķ¤, gñŰ Ëð

Ƅĕ čŰg® ķčه”= ĬóŶg.

Ě»<ýr nĜ ;Ĥĕ ƂÅŮb

HOT ISSUE 2012 &V AD ]t

3

SPECIAL 10 12 14 16

g8 /@µ3OÍ8 Vp$% / @µ3OÍ8 Ÿ¬m 8. V 0.1% / @µ3OÍ8 1 ‡…– &V 0.1% / w˜J 4J ?2Ñ44Ío1 dD¯

Admissions Officer System 18 20 22 24 26

&V Vp=[ / ‚ˆJ £Á± ¤Ír©6{¦ Ÿá© ¤Ír©6 &V njo0L / ]ŒJ hÍ51 Ï~Û &V njo0L / ‰®J rÞ5Ío1 Ÿ¯á Vp$% / us3OÍ8 }zØ ¤Í6Zo¦ Vp$% / ÕJ·—3OÍ8 «±Õ ¤Í6Zo¦

WAY 8

P"<S?

STUDY 28 &VKJ;A / EBS rÀ(¢erÞ) JÉ/r dn yv 30 &VKJ;A / EBS 5À(`Z) JÉ/r ©±y yv

SPECIAL 32 34 35

&V0.1% 4i2 / 1³J 3 ©•z / ғJÍ ÇÄÈZ‘ / JÍj 3r °™¨T

HOME 36 39

q!U#>` H)d1'

IZ - W 8$

  

- 8Ď ĜůÍĪ@ħŻė čÒ ĩÜ+ £²Ÿ w= 9Ď Ě»

- ħŻĐŻĔ ĬH g›ķ¤ nĜ ŨŞŪŸĂ÷Ò ¤R {

Üã ĩÜ+ ãğx8ķć. nĜÜã+ āÔħĕ ķQ ÇÔē

ůÑĘ İĔ °Á͐+ éfM ųeg. ፠ďIJ‘ Ĺŷx

‘ Ŏjb aPĜeg. Ą nĜ÷Ò Üã °ĻęčĔ ħņ Ī

b ĞJňŃħŻĕ ůAė şÖ? Çęė 2Öĕ =Œŵ ħŠ

čė 62%÷ kųeg.

Ħē‘ ķčŰ Ý¯ùn ŲÛƁñĘQ ĵBR¾ä Ƅvĕ ħ

- æī Ô½ęčĔ ā[?b ÌAű Ü õĕ Īr‘ o c òS ħ§Ĝeg. Üã µƒ’ ęčĕ Ōčű Ü ĝ7 wJ …

>, ħŻ şļ? ü<ŵ ŮQė áŜŸ‘ ûòV éIJn Ęij ƉDė ħŠĔ ÍĪ@€ė £Ėĕ ͑ġJ÷ ŌËŶı.

³Ĝeg. Üã÷Ò ň+ų9Ę +dŮ7 y ÙĘı. nů€

- nĜĘ -ܒ =Œű ćÚ+ ¥éķ®Ò ÆġŵĹgb

Ĕ ŵ£g 30~70%÷ kŮb Üã :čĕ Ī㑠ĘĎŵ Ô½

aPr eg¤ F¤ŕ µŸ ijÌŰ Íˆ÷7b JƆ+ cö

Ŷķ¤ Ąŵb >=Ű ęčĕ ngÜ Łċ Ü ĝ7 wZć.

g= È Ür ĝ8ķć. nĜė JĮ Šę UåĘQ Üd ]Þ

- Īã ęčĘ Ĵ=, ßĊ ÜdĘ ā=y Ïř‡ Üã ķč

r ĵćŮķ¤ ‘}ªĕ ĵçē‘ Ű Ĺ‘ ŗÐ? nůà ħ

Ĕ ° ůÑĘ =Œŵð Ůb nĜ —Ş+ wâeg. nĜ, ş

Żĕ ®·Ɗ šêŮb ħŠr ÚžƊ ű Ü õb ćÚ+ xò

Ɗ Üãb ħŻ ćÚ+ gñŮ=, nůà Jijr k‡ 捤

+b ‚ŵć. - ĘÀŽ÷ åÕŰ‘nĜ 0.1%¬Ŝ¢’ŒXr ģµĝĕ 6

ŕ ħŠĘ ĵćųeg. - ĘÀ Ž ŴĘàb F‰Ò ħ»Ħę Üã ķŻĕ ÎťÉâ

1éć. ĈŸ å³ĕ ŝŵ Ú2wp nĜ 0.1%+ ĸĩ nĜė

eg. Üã IJć ħŻ ćÚę ůÑÊ, ]Þ, ĦÖ5Í, ĆCò

ijÌb ´“ ħŻËÓ? ħ>ŗÐMķ īãŮb ŒXı. 2009

÷ „‡ nņ‘ Z+hē‘ Q_b ħŻÃ şÖĕ ¹Řē‘ Ŏ

ů[r ;Ŀn ÜÓ ų9Ğę ĪĈÖDĘ áŖޝ OöZć.

·Ű ËÓ? nÌ+ ŭćű ‚ųeg.

ĪDĔ‘Ū‡Ÿá’‡b ;ĿnƀÅiĢ úűĕ ©= ĝ= Â

- ħŻĦųr …³Ĝeg. 1Ĕ nůʇr ħŻ÷ „‡ +

ŸŖá ìš őŬė lě/͑ ù‹ ľ ŀ+Ű ś‡ ;Ŀ

Ĩ ŨęŞ+ g›ı. 1Ĕ ħŻĘ‡r nů÷ „‡ ŧ+ Jij

n Ɖ§Ůb ¥Ĕ ƈ¿÷7 N ŭćŰ IJă 1Ĕ ŢŞ€ĕ

úã gžeg. ńĥŰ ĞJšêr ĵćŮķ¤ ħŻćÚė ş

¥Ę lēŒb \Ę uÅÿòć. şƊ óÜĆ Ç=Í ijÌ

Ö? nůà Jijĕ þ{÷ {= ħŠĕ Ľð Ĝã÷Ò ĐŸ

ÊËĔ æī ijÌŶp ĜĢĕ ĪŸŰ 6ʇ Õ~Ę /Ŷp

Ű =ķ ľķű Ü ĝı.

6 1éć.

[ ( G"

STAFF $#+& (, www.veritas-a.com

<ŸŖá ìš>b ĪJ Bsĕ åŅŰ sĞ÷7¤ ĈŦē‘ ¿Ûzeg(Ĉۖ ÇÍ Êl). ĪJ Bsĕ čŮb w˜… /B9 tM 736-40 ‰YH—qP 4¼

7sa 7sT·m_T

@zÜ ÚM™ vEX @©† v/3flk Ÿk§ « € «y Fj+-h

Ý½Ô @¶à Ÿœ© ºœË @° cYk @1 @›Ì ›Õ– ©AS «±® m_k d²a Ÿz™ =^k y•×¯ ºk¯ ›„Õ Ÿ”? ©€™ Î”Ü ©§< f° m_ON

5R: L¥wpƒ{ (02-564-6566)

Ÿ§Ž

m_X

sĞb ķH ¹‘ sĞÒÌáØś‘ åŅŮ3Q ſţĘķ(www.veritas-a.com) Bs åŅ «` Ŕ Ů×ć.

T@ ¨7¡©l(®) *.:u w˜ H 08043 iZ¿ƒ ŠÅ‹ ˆ[ =5 r±ž _I ¨§ c mrX >ÐGH.

FAX (02)564-6282 ( 6 5R (02)564-6566

http://www.veritas-a.com 5000N  

(/ * 1C: 11\7µ™ * 60š: 6\™ * M,T \ =<iZ¿ƒ ŠÅ> ÙƟ°‹w ‡”¾N QF ’R¡ 2­ Ÿ¸ * Qs \ = L¥wpƒ{ÂV 9L ‡· ß _æ ¤> (>® iZ¿ƒ ŠÅ) •ZÓ 1005-201-343648 :bÓ 062001-04-003626 ‡ÎÓ 140-008-199240 ÌAÓ 112-910014-33204 ª¢Ó 223-20-220892

“ÜÓ 127-22-02700-9

E

Ö 052-17-004355


3

(/4P)335%

Friday, September 2, 2011

2012 

 ·  

2012cN>2?-59KF0L[Y H -M. )!ZEL fX, 7C5L@ /:059>2K8.N3_# TeQ&L. VBd59WEM%\QJ4DSeaBO. ^iQg,^3>U'e% b. Qg>c1., 6, P3 /, A=`U;RL"(L. IGgKQgLc,^3L0Lbb. ThdT-#*]H QgJW +f<N>28$e5O.

sv‚n ^¬‡ xv 2012Ī@ ®¶ ¥åÚà ðĊ Q

$ ®¶ ĀÚà R ä¡ ¥Ĝä ºK Ĩ

b‰äL. ûq ¤Ù þ¡Ü/ QĪÆ

®å äÝL.

¤ C¯ þ¹ ðķá ¶IJīLG ñU

ç …ăåÚ(38}2773„)ã 62.1%å 23}7681„äL. Ā;İ 23}5250„

‡$z RıL. M, ¡Ü/ QĪá þ

Š¾d ´- žz™ œ..

¹ßq ®I×¥¥á Uçĩ( è

”L 2431„ HÂ; ®ēL. ·ç£ ©

®¶ ¨ģG ïĮī ðķá ĈGT

„ þ [ „à ®¶Æ¤ œG ªäL.

èL. ®¶G ®I* Ī£˜ óUq

Ï@”L …ăåÚã ÿ ħä ĕā

īóY ó¶Æ ›İ LÁī ðķ Õ«

ï¨"ž þ¹ ðķà Č4 þĩÜ

½Ā} Ñİ ®¶ ¥ åÚà ž¡ Č

z ĻÖĩ( è(, þ¹ Õ«Æ ag

/ QĪá þ¹ßq ©z ĺëĩ( è

Q Z #ßq ”åL.

ġ¨U ôäL. é·ã ëñá Ļ

L. ï¨"ži ®{ . Ô. `

ó¶Æ¤} ¶IJıS Š`r ĐÚ

ÖĬ ® èG ðķÆ ĀÚİ¿ Į% 

,*Æ 6Žá \ QĪ“ (žã æù

J¸L“˜¾Ž±pŒ²y»¡‡¶H1L“p6Ž¡W?J. j£‹2012 svaR¼•.

á ®¶Æ¤U ¶IJĩ6 b‰äL. Š

I¨á 3QĹĬ ® èL. Ñİ ®¶

ßq, ®Iã 60~70% ®üßq ďô

2012 

`r ĐÚäi ®¶…ăƤ þ•Į%

G æŽðķßq 168

QĪƤ 11

YL. ,* 1`5á ï¨"ž 1~2‰į

ßq åī `r Ħ6 dG ®IČî6

}8966„(50.1%), ġ“ðķßq 11

ßq 3•Ĭ ® è(, ®IČî6üá

‡nšs 9.8(]))12.6(¿) “·j›8˜¾

ü ŠĐ÷Æ ãī ČùĚh `ßq £

}8715„ (49.9%)z …ăīL. æŽ

ïÖĩĀ ½G QĪä ~L. >·* ®

8.1(ˆ))12.6(¿)

6G ŠNåÚá ®¶ ĀÚé þƤ

ðķà ðķÕ«q Ī£˜, C¯, ï

IÆ L« đÀİU 6ď‰ô ʳá

čq …ăīLG eäL. ¤ÙQ `

¨"žz ûq ĻÖĩ‚, ġ“ðķà

ğİ 3•Ĭ ® èG ªäL.

17

QĪá ôÔī 181

(, Q˜™ ®IČî6üá ïÖĩ( è ®Iá «ĸİ¥ ¼YL.

QĪƤ

çĪžó+ðķ* à QĪVéðķ

ÂĪ/®Ī·*Ī×®éðķà ¥

Ñݘĝ ¶IJYL. ĐÚà ®¶ ðķ

* ÂĪ×®éðķ* à ġ6éð

0… ê(, é%6üä 8LsL.

Ót ļå 12Û15æ˜ĝ 20æ8Ā 6æ

ķ, ìÔ.‹ ðķ `ã óÚ Ô ðķ

QĪÆ ag ¸ï åó 6üä Ng û

 äuāL.

ä ¬īL.

ãİ¿ īL. *!Ò N{ ¨ï·¸ï

¹2”cµ

} ºJg ›,* ĻWá ĭ9 ĥ

õÑ ð€äL. ®¶Ò ó¶ã Îijo

›z ÜݤG ĶIJ ®¶ ðķá ĕ$

ĩ(, ƒò ›þá DäG č©L. ®

á Éð¶Ę #ßq Ï¡X6 b‰ä

‘çĪžó+ðķ’ ‘Ī£˜þ¹ðķ’

L. 6ø ç¶Æ¤G ó¶ã ›þä Ĕ

‘C¯þ¹ðķ’ ‘ï¨"žðķ’ ‘Ô

L. ®¶ ¥åÚä ñĆ ÿİ 60%

.Â/®Ī·*Ī ×®éðķ’` L

Æ NıĀ} ¸ô ¥åÚà 2Æ Š

§ kq ˆá ® èL.

IČî6üä ÄÂ 'íwä DL.

l‰<L·DXJZsIMÀe»} ðķá ¥ĜĬ c ¨ïá Č×¥ï

^¬‡PT

2012  ›‡B

:h ‘b˜¾

±d˜¾

j›8, Eu, ·mg P J…˜¾ o¯ ¹2ƒr ðķ“ ġ¨ä LÁĩĀ} ç¶ Q

^¬‡cµ

12.11(‘)@¡ 12.12(ˆ))14(s) 12.15(])~19(ˆ)@¡ 12.15(])~20(¿)@¡

jl ªL‡ oc…sv G®Z L“ p³M i°[

Š`r ĐÚà QçÆ Ė ’Ĺz 

PT>/

›‡„

±d˜¾

˜¾Š¾ ‘b·m q4 ±>” L·dN”—>Ÿ ­” kL·9 †ooc ±p¿59 q4 –„;_ „; F€© ·m ±p¿59 «w” •|PLl” >¨mÁs=”`¥l‰ ±p¿59 –¢” 4~·7 n»5M¡‡±d˜¾ q4 ¹4

L·s(9) 163 163 110 184 15 5 7 184 104 148 135 47 108 13 2 2 176 196

\¤‡([) 11Y8966 11Y8966 7842 7Y9611 476 236 811 8Y8976 4Y283 1Y47 9978 827 3871 619 85 29 2Y9739 23Y7681

,‘¹4’QŽ L· sH fO 3† V Kt ¹k¶¡ { ˜§ \¤xv L·Ž s’.

ēĀ †ıL. ®¶ Š`r åÚà ó¶

ë FÆ fG #à çĪžó+ð

ßq (nİ¿ īL. æŽïßq ®¶

q äÛİ ¥ī #ä 2 äÝL. Ā

ķäL. …ăåÚã 10% <Ąá ¥

Æ ĻÖĩG ¨ïà >·* ®I ñ®

;İ ûÕQĪã ®¶ ¥ …ăåÚ

İ 0…G ĕĀ ½Ā} Qç ðķã ¢

L. ĀÚ ¶Ç >· ¨ïá é% 6ü

~L. æóU Ģ»Ĭ ĨÕ èL. C

M, Ï¡ ®Iñ®z ĞQq ðlá ą

þ Š`r åÚ㠛Þà ¤Q

qØ Ďßq åó( èL. Ā; 8Û

ßq X, Ï¡ ®I ñ®U Ģ»Ĭ

¯, ƒò* à QĪ“ (ž &ēƒ

¿ īL. ®I …ãĥ ¨ïä >·”

17.1%(84„), ¨1+Q 28.1%(675

Ú¤ò®z |ī ¤ÙĀÉ ûÕ 23

ĨÕ èL. ġĽ ®I ñ®G £”

ò® 'íw”L ¸Ă 'íwä =º

L ×®ĩLƒ ®¶ ĀÚá Č«Ĺĩ

„), Ê©Q 25%(679„)ÍL. þĩÜ

QĪã ĥ1 'íwà 10.74Q 1á

L Îijoä ĕL. ×¥¥* ®IČ

Ă I¨ä DL. QL® QĪä ðķ

( ®IÆ ðAĩG #ä úL. C¯

î6ü b‰äL. ×®ī ®I¨ïá

 •®ĀÚá ĴÖī }ė ĀÚã ħ

(ž â¶z ¥ĜĬ ® èG ®¶2Ć

á ?ĽG #U ŸĨ ĨÕ èL.

C¯ðķÆ ”ĵ¨ßq ĀÚĩG ðl

/ QĪ㠊`r ›Þà R D¾L.

6rıL.

, ”U «¦: L9½‘2012·C sv \¤…0 ž…jº’

ÑİG LxL. ó¶ äÛåÚà Ė

Ī£˜ ðķà C¯ ðķ* ĭ9 

Ãà Ī£á ×QĩG ×¥¥à æ

ħßq ýÂ_ #ßq ”åL. ¥ å

ë ~à åÚá ¥īL. ê@Æ ›İ

Ž¥Æ ›İ 'íwä =º Į%Æ

>· 1`5 ċŽ QG ¡Ü/ Ī£

á "Ğİ – }ĩL. Žƒ >· ¨ï

Úä «ĩƒ 'íwà DºĂ ®

Ī£˜ 100% ŽÎ QĪ ®G Qħ 

”L Ý{ĩ(, QĪä ô¶ī ®I Č

˜ þ¹ ðķ ĀÚá Ì[Æ [( ®I

ä R úLƒ ®I Čî6üá ïÖĩ

Æ ÄL. $L ÑİG °Ø ®Iä

«ī Žƒ, 2 Ô ›Þá ŽÎĩG Q

îĪo6üá Đ÷ĩĀ †ĩƒ ĚhĬ

)˜Æ āĬ ĨÕ èL. C¯ ðķ

Ā ½!: 6üä =à QĪÆ ¼óï

Ï(Y ¡ěL. ð‰_à 1`5 6

Īà ÿıL. ,* ¨ï}ßq Ph

®Æ ÄL. ÐùØ äĠ²ĉ­ ĥ

U Ly Ī£Æ ›İ ˜Oä ïL. 7

ßq ĀÚĩG #ä úL.

üä 6ø ¡Ü 4%Ƥ 6~7%8Ā ĩ

á xG #ä æŽïäÅĀ} Č4

äžG“İ|L ČîĪo6üá Đ÷

„ć ùqĪÚ ç¶ĥÊ-«ëà

3`5 äĩã Ī£ägƒ ï¨"ž

hĬ #ßq >L—L. 2, 3`5 Q Ī

¡Ü/ QĪá þ¹ßq ¤vÒ ƒò

ĩĀ †İ Į% ļ šĮ%XG åÚä

“×¥ ¥á ïÖĩG ¡Ü/ QĪä

z ¶IJĩG QĪá ŸĨ ĨÕ èL.

£U Ñ ®IÆ¥ 1`5á á ĺwä

ĥz UçĩG č©L. “Ly ü›

…ăåÚã 20~30%Æ NīL”‚“®

~º æŽ ¥”L 1/4 óUq 'íw

Ī£˜ ¨ï}ßq ¤Ù/ QĪ Į%

DºöL. 2

ÎÉ 2`5 ä>gG û

 ĨÕ Ä ”äĀ} QĪ“ ĥ 6

¶g ĩRgU ®Iü›Æ Č¥á L

ä ýÂ^L”( ¦„ıL. Š`r Đ

ä ±Ā ½(, C¯ ðķƤ ¨ïá

ÕQĪã ČîĪo6üá ЙĽ }÷

üä Ng ûãİ¿ īL. ®IČîĪ

İ¿ ĩG äÝ”g( ıL.

ÚU (nİ ®I ¨ïá Ï¡İ ó¶

]ă6 £”L ÂpL. '6/ Q

¶Ę ® èG ªäL. ®¶ Į%wU

o6ü Đ÷ ȘU Ph㠒®q ê

Æ ĀÚ Iī QĪá ¥Ĝī ], ¡

Īá þ¹ßq ēmĀG ï¨"žG

ag¤ ¡µĬ #ßq ÏĒYL. Žƒ

ÖīL.

ij·«· ĀÚĩG Ĥä úL.

ČîĪo 6üä ÄÂ ®I* >·Æ

¶6U ñ"İ¿ īL. ®¶G 1Ć Æ¤ 3Ć8Ā ēmāL. Ñİ ðķ 

ó¶Æ¤G þ¡Ü/㠒“o ÀĹz

C¯à QçƤ ë Îijoä ĕ

«Ĺ Œjá ę( Ć®|L ›´ī

1`5 ļŽÆ¤ 2`5Q Ī£äg

¿6İ Ï@”L R ēËī 'íá ‘

L. C¯ ðķã ¥ 0… ĕ(, ð

¨ijã ðķá ˆÂE(, 2~3Ć ðķ

ƒ ¡Ü/ QĪã C¯ ðķ, þĩÜ/

È¿ īL. Qç ¨)á B{G Ī£Æ

ķ >Ƥ C¯ ñ®ã ’“oU D6

Æ ®IČî6üá ïÖĩG QĪä

QĪã Ī£˜ þ¹ðķä Ý{ĩL.

đÀī Ī£Æ$ ïĮĩL. / ›AS >” blog.veritas-a.com/rusi

 veritas-a.com 


(/4P)335%

4

Friday, September 2, 2011

2012 

  4°ˆ½³]VTÛ[]¿ŒR]

ۅ€ ¾â

űÍÀ\ ĽĎğĘ űˆ Øĸĕ čg üÓg 2‡g z ÌĐ; gű

čg Ľû=ſбĨſĔ ĽMŷ

Čg(84ÒħĊØğ), ':g(ű

ĕ ďŷ gÀÂĘ gűùÎ űÍ

b1¸ Ĩſĕ Ąŷ Ĝ6ŵÉĨſ

ÍÀĊØğ), n:g zĔ ËØÍG

À ĺå Ĩſĕ äáŰ\ ęđa. W

ēŒ $ÐŹa. űÍÀ 100%Œ ¥

Ľ ĽĎĕ żŰ2 Ğó 0ĥ’ Ì

ÛęL Ĩ3ħÒ z gű¸ 2ȕ

ŀěĎĘ 2´Ø• бŰj 1b1

àę āÌqa. ňĦŲ )Š ůĈ

|Œ ĸÄų ůĈ ÷ó ØŽÍĘ

Ĩſĕ ŪĽŲ Ôęa. Î"gl Ą

Ų ęđa. ŵ,ÐĔ āTºa İB

Ðƀll Xa.

ŷÀŞ ű8ÍƄĊØğĨſùÎ

Õ Ĩžęa. ĂĴČ ęŢÞŊ×

28 3T

Pã ũ=ę ©4 1.3z

ũęÈ\“Îč ķĈ gűĔ 1.5

À ĺå Ĩſl gű¸ Ĩſ ³¶ ­

C, ę4 1.5zC ęP\ ¥s nĪ

zC ęP, ĺĐ; gűĔ ě©1

ũ ĈÕ\ İBç a“a. űÍÀ

ņ–Ųa. ÌĐ; gűĕ V–\ ű

1.8zC, ğü1 2zC Pć ŵ,

100%Ĩſę€l gűù |€ űÍ

Íę€¢ Òħćù Ä84 Ƅn, Î

Ðę r *”ę€2 āÌŹa.

À 84ą Ä84 Òħĕ ĜĬ ÄĒ

‘, ¢ī ĸĕ ¹źŷð ų ůĈ

µp: 25¥¢ 2ZE

Œ LYó ¯ĀŰ&L, 84š

 Ğa.

¹£: 25¥¢ 3ZE

100% ¯ĀŰDl Ųa.

M. I>8"MOnuk~ƒe. n:$bZ ŠCOŒ#MO;%+|_e‡GCnWHk4e e-x e&5†iTs9‰3†.

ššŲ ĨſĔ è`a. #Ĕ űÍ

  

ۅ€ªŒ¹

7AT 2Î

8­T 2Î 8éT 1Î >«T 2Î

ArT 1Î

140

ۅ€100

ª‡(50)

ªŒ¹ ¶u(50) ?<ˆ½ ª‡(30) ªŒ¹ ¶u(70)

ŒNÒ¼ÛbFÈ(¨š)

µp: 3¥¢ ZE Ý 5 ۅ€100

¶u

?<ˆ½ªŒ¹

ªŒ¹

µ­

410

ۅ€

?<ˆ½

¾âw{

ª‡

ŒNª‡

?<

gű ćù\ űÍÀ ĺå ĨſùÎ gÀÂ ĤØÍ ĽĎĕ żĉŰ2, 7

g=MOWH"‡GCJma* 'c p†ne

¾ân

ę ›a”2 œŹa. ¯¢ 84 ÄĺĔ Ġèįa. Î

L. h‡EpnWHH.„dBj,*‘\#,

’F

ę 3000£ Ĭl ļŲka, SKY

v„P\ ģ %5ħě ğa. Î

‡G‘+C(e†‡GC)!hMOWHku[ˆ[

lŒ ĊØŲ Pãĕ ľ ĽĎğx

¹£: 2¥¢ ØC 1.5ZE µp: 25¥¢ 2ZE ¹£: 25¥¢ 3ZE

ĨſÒ,l 2‡ŷð Ųa. Ø_ ù ğãę ÷\ űÍĔ ¥ŀěĎĘ

ĽMŷ 2‡g ĽûĊØěĤĨ

ĜĬÄĒĕ ōĦűˆDĸ÷ę б

84l gű™a űT¸, 4¦¸

ſ(Ąŷ ű8ģŎŇĨſ) ŵ,ÍĘ

Ű\ 0Ɖg 84ĊØğĨſ, Îč

¯Ā ³¶ę a“a. 84¦Ę 0Ċ

ũ= Pã ÒħĔ 1.2zC, 90% Ŗ

á˜g ÎčŸåěĤĨſ, èķg

gűę ĽĬŲ Ĩ84¦ĕ ¯ĀŰ

ţ€ěĔ 1.4zC ęøa. Î"g

űÍÀĊØğĨſù ėáŰ¢ đ–

\ 0Ċ gÀÂęL ŤĬ 84š

ű8ÍƄĊØğ Ĩſŵ,ÍxĘ 8

Űa. Pã4 Ø_ ¥s ğãĞ\ ű

200

ۅ€ 100

25¥¢ 3ZE

ĕ ¯ĀŰ&L ¯Ā 84¦ ؕ Ľ

4 Òħ Ŗţ€ěĔ ě©1 1.3, ğ

Íę€¢ Ø_ĪØ XĔ űÍĕ

585

?<100

25¥¢ 2ZE

ĬŰ\ 0Ċl ħĽ ëa. ÏŁzC

ü1 1.4 Ĭlÿ2, Ò=5g Øá1

ĊÐбŰ\ Ĩſù ĽĎŷ½ š

ۅ€100

25¥¢ 2ZE

4 ĎĪØ, ũ=, ŭĸŨŁ Ƅĉ z

Ł ű8ÍƄĊØğĨſĘ ŵ,Íx

Űa. ':g Ø_ĊÐűÍÀĨſ,

ۅ€100

25¥¢ 3ZE

ĪØ ÉŐ³¶·ƄĉùÎl Łę•

Ę 84 Òħ ũ=Ĕ ě©1 1.5z

ĺîg űöĊØğĨſ-đſ2 z

µp: 25¥¢ x® 90

ºěa. ž gĝùÎ gűĔ űÍÀ

C, ğü1 1.8zC Ĭlÿa. 0Ɖ

ę ħŵŰa.

• ¯Āų } DĤq Òħ >gŒ•

g 84ĊØğ Ĩſ ŵ,ğĘ 84

Ø_ ¥Ę2È Òħl )ŠgÌ

ƄĉŰĽ ë\a. ű8¸ Òħ 1É

Òħ ũ=Ĕ 1.2zC, Ŗţ€ěĔ

ęa. űÍÀ ĺå Ĩſ gÀÂĔ

296

ª‡(30)

ۅ€100 763

¶u(70)

ۅ€100

¹£: 25¥¢ x® 80 µp: 25¥¢ x® 85 ¹£: 25¥¢ x® 75 µp: 1¥¢ 2ZE

WAT 3Î

¶u

349

ۅ€100

¹£: 1¥¢ 2ZE \L 2¥ ¢ 3ZE

nËT 3Î

¶u

372

ۅ€100

„nT 1Î

ۅ€ªŒ¹

334

ۅ€100

†3T 1Î

Û?…檌¹

248

†¬’

†¬à• µº

1Q9: ?<75+†f25 2Q9: 1Q980+@ŽmÀ20

ª‡(30) ¶u(70)

ۅ€100 275

ۅ€100

kT 2Î ˆ“ ¡T n ¡T

¯Oy’—

2Î ¶uۅ

ª‡(50)

200

ۅ€100 ۅ€100

416

¶u(50) 1Î

”T 1Î –ÇT 1Î

¶uۅ ۝ªŒ¹ ۅ€ ª‡(30) ªŒ¹ ¶u(70)

ۅ€100 200

ۅ€100

358

?<100

252

µp: 2¥¢ x® 80 ¹£: 2¥¢ x® 70

¡T

µp: 2¥¢ ZEÝ 6

³¶ù ŸŒ 84¸ ~\ 84 ŵÉ ‰€ƒÞ ǫ3 ÏÃ

۝NbªŒ¹

425

ű™a DĸĔ a“Ľš, ķĈ gű

ũŲa. 1zCùÎ 9zCGĽĘ

б Ĩſę gÓa. n:g 3Ł Ĝ

Ĕ Ø_ 2$ Āû 2zC ĬlŒ Ņ

, ĪØ nĜŲ gűl Ğ2 Ť

¯ Ĩſ, Îčá˜gĘ ÎčŸåě

ĬŲ ÌŜa. űÍÀ Òħę ōÌĐ

ĤĨſ4 đ`µáêĨſ zę g

;ę€2 Ø_ĕ ÕƁƊ Ųa¢ ō

ŭħęa. ïÎ œŹy gű¸ ÓÀ

Ĵ ŵ,Ę ©şùÎ Ķĩų Ø Ğ

ā• xó Î"g\ ŷf84Ę

ũĈÕù ķ¦ŷð Ųa. #Ĕ ű

a. äĭŒ Ø_ōĦűˆDĸĕ ő

¹£: 2¥¢ ØC 2.5ZE

Ĩ 4¦Ę ÏŁzCĘ ŵĕ ęØ 8

ÍÀ 100% Ĩſ꥚ 0Ɖg(8

ıářĽ §ŷ śŰ\ űÍĘ Ä

2¥¢ 4ZE

4¦ØŒLY2Ò=5gąŲòg

4ĊØğ)\ Ĝ6ŵÉĨſēŒ 8

Ēę 10~40%ù ę”a. |€Î ¦

µp: 2¥¢ ØC 2ZE

\ ęØ bĐ ØĘ ŵēŒ LYĽš

4š 100% ¯ĀŰ2, b:g(űö

ŭ gűĘ Ø_ōĦDĸ êù x Ø

¹£: 1¥¢ 2ZE

ęƂúg\ ¯Ā84¸Œ ÌĐ 15b

ĊØğ)\ 3b1ù (ŋ űÍÀ

Ğl JGĽ Ø_ 3Àù ľŷ

µp: 1¥¢ 2ZE

Кĕ ¯ĀŲa. ęƂúgĘ 0Ċ

ą ¢īĕ ũŷ fĕ .ĬŲa.

ð Ųa. "ęÈ\“Ąŷ ÝČ Ø_

ŷf 84 Ĩ 4¦ ¯Āºa IJ h đ

Ä84 ũ• Ű\ gűl ĞĽ

ę ā2q ÌŜ€ ōĦűˆ Ĉ' ő

–Ų 84Īؕ °ĕ Ø Ğa. űÍ

š Àdĕ [K ůĈ\ ÷a. ĝűÈ

ıĔ óŠĽ ëĕ *”ę€¡“œñ

À Òħĕ Ľžgű¸ ¯Ā ³¶ù

Ĭ5Ĩſ êù ūŴpĽ ë\a¢

4¦ù c–Dºa ÌgħēŒ

ŸŎó ģ đ–Ų gűę ó[ ű

84Òħ 95%, Ő.ÈŶ 5%• ¯

"Īę Ğ\ 4¦ùÎ ƃäƊ zC

8ěĽ ťéų ůĈ Ğa.

ĀŰ\ 7Čg 84ÒħĊØğĨſ

ĕ Xę\ Ĩ‚l LÇĽ ëa”2

ņ… Ä84\ ºš Ő.4 ¾ÈƄ

œŹa.

µp: 3¥¢ ZEÝ 4 ¹£: 3¥¢ ZEÝ 6 1¥¢ 1ZE³: 1¥¢ 3Z E ³H µp: 2¥¢ ØC 2ZE

¹£: 2¥¢ 3ZE µp: 2¥¢ x® ØC 85

ۅ€100

¹£: 2¥¢ x® ØC 80

2¥¢ 2ZE

3Q9(30%): ŒNÒ¼ ÔÄ

ʘT (†¬)

ĬŲ zCùÎ zC

ĪØ Ł ħ

Ĕ 0Ċl Ğa.

2Q9(30%): 25¥¢ 1ZE ª‡(30) 1Î

۝ ªŒ¹ ¶u(70)

„®BT, †f·mÀ ‚Ê „‘

?<100 2Q9: ۅ€40+۝½ˆmÀ60

n Ĭlš ¯Āqa.

ũĈÕĘ ·Ƃl Zù a. ō

¯â1) 1Q9: ?<100 971

Ø_ōĦűˆDĸĕ ħĉŲa. g

ĺÌĐ; gűĔ űÍÀ 100%

ۅ€100

¥¢ 1ZE, 15¥¢ 2ZE

1.4~1.5zC ĬlŒ LŚNa.

Òħ zC¸Œ Àúŷ mğħēŒ

ž±

1Q9(40%): 35¥¢ 1ZE \L 25 2Î

ŒNÒ¼FÈ ½© ¥á Œ’ qZd µ­ T6 èŒ ¦„

¹£: 2¥¢ ZEÝ 7

?< 90 +‚?< 10 ³ä

¾âw{ Ø1¨Š Â22… „®BTL ‚?< ‚Ê K–

‰€ƒÞ ǫ3 ÏÃ

@ Îč ÌĐ; gűĕ ĺåēŒ Î

żØ ĽĎę ›2, «z’l X è ÌŻ ĽĎŰ\ Ĩ‚l ůĈŰa.

Ò¼ÛbFÈ ÔÄ ¡€ ʨ

Ă ęÈ\“ĽMŷ gű¸ ĝá.4

¯â2) 1Q9: ?< 100

‘L ¢īĕ ũĈÕù lĝŰ\

ĽĎĨ‚ Ø˜Ę ʼn(ĖĔ Pã

• Pã·¥Ę2È Òħĕ Ä8ŷ

2Q9: ?<90+‚?<10

ŎÓ sv„ľa. bÚŲ ÒħĊ

Òħ ƃºa. ĽMŷ ¦ŭ gűù ŵ

ÄßŲ Øĸę&L >ºa aÕ X

Øğ• Só ĢĤˆęL ħÒ zĕ

,Ų űÍxĘ Pã Òħĕ šŷ ğ

Ĕ Øĸęh€l 4!Ű+ lĨĕ

Ĵŵ ũŷ gűĘ ĝù Ÿ\ ě

ãĘ ŵ, _Òĕ ^Ų u ĽĎ

ŷ ½ ůĈ Ğa”2 İõŹa. b

Ĥ• Ð±Ű‡\ Ęl þºěa.

úÀ• ƃĬŰ\ *ę ĵa. ªŽ g

ÌĐ; gűùÎ\ űÍÀĨſĘ

"¹E ĐQÞŞ{ ũęÈ\“P

ű¸ 1Éù |” Īؕ Ƅĉŷð

őĎĕ ŰĽ ë\ 0Ċ ħĽ ëa

ãĘ ·¸ˆę Oèľ *l Ďě”ę

Ųa. ĽĎğŔĘ PãÒħŨŁ

\ Èäl Dôŷð Ųa.

. Û< [] „F Ò¼ÛbFÈ< Ph Œ ¸±.

€¡“ÌĐ; gűĔ 1zC Ō¯ę

ŗĽ ëè 1, 2Īę fĕ .Ĭų

. uX’ 2 TÛ ÒŨ3 åµ t_

è`¢ ŵ,êĬ;ù xD ƍx Ĭ

_Òę Xa. ŤƊ Ąŷ\ 28Í

ÜA §T ܛT (†¬)

2Î 1Î

ã´T 2Î

۝ªŒ¹

144

۝ªŒ¹

260

¶uۅ

1052

ۅ€100 1Q9: ?<100 2Q9: ‚?<100 ۅ€100

. ¹e ÓÐ: ³×Ñ‹, 2 TÛ 2012 ·Û¾â9ç s 2012 Œ’ǫ3,

µp: 2¥¢ 2ZE 25 ¥¢ 2ZE ‰€ƒÞ ǫ3 ÏÃ

/ÁG` F¹ blog.veritas-a.com/rusi

 veritas-a.com 


5

(/4P)335%

Friday, September 2, 2011

2012 

‘ ’·   

JŽ ¾â Z!hWH"Nb!hnd‹Qe. …7ma*I>f_btVv3, 'cr v]v†X)3bY@0vR. ‡GCuQn2yv*‚@ˆ v_j eUTb l/c+‰ a*Af. ‚“PWHD1ˆ8dEF

1ÖjT

JŽªŒ¹

199

ۅ€(40)+JŽ(60)

24.76

/

7AT

JŽªŒ¹

381

ۅ€(20)+JŽ(80)

43.7

/

JŽ(30)+œÛˆ½(70)

OŽOez#6, XTqO:c{q†!‡eT. &woc<€a

8éT

*v_n(cK^Sˆ.

>«T

:aT

`‡GW }MU’. ZŠ{q W?i. ‚“qMt

}©ęa. žäĔ İB a“a. Ø_

4 9ď Ø_ ¥Ęũ Òħĕ šŷ ğã

8ď, ĝűÈĬ5Ĩſ ĎÎīؕ

¥Ę2È Òħę gű Ĭá Øĸù «

Ę ŵ, úÀ• |Įº2, Ø_ Ƈ Ø_

áĠēŒ ¼,ħě gĝ †ęÞ á

༠§Ųa¢ ?» _Ų PãĔ

Òħ .4ù |€ WÛ ėá úÀ• .

Ġq ĽB, gĝ ĽĎ Ĩ‚ êPĘ Ÿ

1~2zC Ĭlù Ã4Űa. Ø_ Āû

ĬŰ\ Ā–Ŵę ůĈŰa. áŽĜĬ

åĔ āT4 a• ® ÷ę‘WÛ’ęa.

¸ Òħę 2“Ľ ëè ĬáùÎ ¦ŭ

ę /༠ël Ű\ *Ĕ D¼ęa.

‘·¸ˆ’ę XD }©ęa. ŭ¢ĕ º

gű ľűę ƍw 0ĊL Ť¦2 űÍ

¢ WÛĨſĘ <¥\ ƃäƊ Ĺøa.

4 #ę Pã0ĥùÎ Ã–ŰĽš ű

Îčg• ďŷ 0Ág, iÒúg, £

öûƒĔ ĊØŲ űÍx ĽĎù ħŵ

Ľg zl WÛĕ ŪĽŹa. WÛ2È

Űa.

ArT WAT †3T

†¬

µp9¤-Œi·¥œ ’p Mœ

’kT

AÂä

200

JŽªŒ¹(†¬)

135

JŽªŒ¹(Œ­)

648

¶u

ª‡(30)

¾â

¶u(70)

JŽªŒ¹ ª‡(60)

¶u

¶u(40)

700 255 1386

ۅ€(50)+JŽ(50) 1Q9: ۅ€(40)+JŽ(60) 2Q9: ۅ€(60)+JŽ(40) ۅ€(30)+JŽ(70) 1Q9: ۅ€(20)+JŽ(80) 2Q9: ۅ€(50)+JŽ(50)

JŽªŒ¹

241

ۅ€(40)+JŽ(60)

JŽªŒ¹

121

ۅ€(30)+JŽ(70)

JŽªŒ¹

350

ۅ€(30)+JŽ(70)

¶u

ª‡(50)

ۅ

¶u(50)

¾A:? 1Î

ªŒµº (JŽâ)

Őĭ 0Żl Êŧð Ųa. ō@ WÛ 2È\ gű¸ Őĭ 0Żę 2łƂq

ŒNÒ¼

¾ân

µ­

¾âw{

2011

’F

8FT

|}b K– TÛY ʒ

†¬¡T

ª‡(40)

577

252

1Q9: ۅ€(30)+JŽ(70) 2Q9: ۅ€(50)+JŽ(50) 1Q9: ۅ€(20)+JŽ(80) 2Q9: ۅ€(50)+JŽ(50)

8»g FȽ©¡€

6.53

/

35.11

/

26.54

/

29

/

15.5

/

46.6

/

41.37

/ /

44.6

/

73.2

/

29.24

/

23

/

54.6

/

¶u(60)

¶uۅ(JŽâ)

247

1Q9: ۅ€(20)+JŽ(80) 2Q9: ۅ€(50)+JŽ(50)

• đĽŰ\ gűl gÀ бěĎ

ōĴ ŵ,Ę ř\ Ø_ę Ļ2 Ğa.

ÌŜa. ě©1ýĕ DĸēŒ º¢ 2

4 WÛ Äĺĕ ŏÕŰ2, ű8ÍƄD

Ąŷ gĝùÎ gÀÂĘ gűĔ WÛ

‡g\ ĭá©ĕ ĈñŰ2 ĭá©ĕ

ˆC=T

ÀĘ ¯Ā ÄĒĕ Xÿa. ĨTgÄ

ĺåĨſù Ø_ōĦűˆDĸĕ ħĉ

Ä8ŷ ğãĘ -ŷ• ²Ɗ\ ©ĭ

ˆ“¡T

¶uۅ

251

ۅ€(30)+JŽ(70)

29.7

/

WÛĨſĘ Ð±ěĎĔ Îč áP ķ

Ű2, Dĸl "ƂŹa. ŤƊ ōÌĐ;

ĽÖħēŒ Őĭoa. üÓg\ ĭá

n¡T

JŽªŒ¹

400

ۅ€(40)+JŽ(60)

47.3

/

Ĉ gűùΚ 3000ú £, Ĩ:ħēŒ

gűĕ V—a¢ Ø_ ĪØ ƃºù h

©ù Lă aòŲ -ŷ• Ä8·ÂÏ

”T

¶u

505

ۅ€(40)+JŽ(60)

20.5

/

5000ú £ę !ÕŹa.

ċ đĘŷð Ųa. Ø_ ĊÐбĕ ä

Ű\ Wĭ T LĆa. Ų:ćgl

–ÇT

¶u¾â1

351

14.2

/

36.17

/

8.41

/

28

/

26

/

84.1

/

„®B TÛ¶Œd JŽ ‚Ê Õ… ŒN¿Œ ÒTÜ å~ߙ

£‰T

‡vµ­ ŠÙ ɟËl S^ ƪÚL ¥áb ¡¾ê‘ÍÍ’ ę¢Ĕ İB a“a. űÍÀ Äĺĕ

áŰ2, WÛ ¯Ā ÄĒę XĔ gűę

‘ĭá©’4‘ğ’Ę ſŜŒ 9Òp

XÿĽš C ĪØ Ł\ ««Űa. f

aØa. 2‡g(Îč), Î"g, Ò=5

\ ©ĭ ſâę đĽp2 Ğa. ':g

Ĕ WÛĪØ .Ĭų *ę ÅŰa.

g, üÓg(Îč), Ųòg zĔ Ø_

:¬g Ò=5g Ù£úg ěŰg\

ŤƊ Îč ÌĐ; gűĔ WÛ Äĺę

Ī، ¥ŀ ěĎĘ 50~70%• ĊÐ

lŭ·š1𐕠ƄĉŲa.

Xa. ':g Øá 1Ł WÛĊØğĨſ

бŲa. ĂĴČ ęŢÞŊ× ũę

4 2‡g Øá Ĝ¯ĨſĔ 80%, Î"

È\“ĊÐÐ±Ę 0ĥ’Ĕ Ĝ¯Ð±

©1ýĔ áŽá

g, Ò=5g, ĺîg, Ųòg\ Øá2

ù Äŷ 0ĥ’ę 1/5~1/10Œ Oèľ

Ø aÕ Ĺøa. 2‡g 180Âù

ÓÀħě ·Ƃl !êŷð Ųa. ě bŏù |€ Wĭ

Ł Ĝ¯ĨſùÎ 70%• ¯ĀŲa. c

a”¡“Ø_ ĪØ ŵ, _Òĕ g

Î 120ÂēŒ, Î"gą 0Ɖg 150

€ľ ĝá Ìƅl WÛ ĀŻˆ ƃgù

Ŭ Xę\ Ô”ę€2 œŹa. ¥Ę2

ÂùÎ 120ÂēŒ Ꭰá ĕ İĬŰ

Óų *ēŒ ºěa. Ąŷ Ø_Ĕ Ľ

È ĪØ ĊØŲ űÍĔ ĊÐбĕ

\ z gÀ gűę Ꭰá ę 120

M 6ď ¥Ęũ .4ùÎ ºy‘ÝČ

Ĩ‚ħēŒ V‡½ šŰa.

ÂēŒ Ĺøa. ęù |€ WĭØ

³ä¡T

µÚT

ʘT

ÜA§T

ÜA Þ;T

ܛT

ã´T

ª‡(50)

¶u

¶u(50)

¶u

ª‡(70)

ªŒ¹ ¶u(30) DcziU ¶u

ª‡(40)

ۅ

¶u(60)

¶uªŒ¹ ¶u

ª‡(50)

ۅ

¶u(50)

¶uII

ª‡(50) ¶u(50)

¶uۅ ¶u

ª‡(60)

ªŒ¹ ¶u(40) ¶u¾â

1093

833 350 560 440 615 437

178

850 477

1Q9: ۅ€(30)+JŽ(70) 2Q9: ۅ€(50)+JŽ(50)

ۅ€(60)+JŽ(40) ²Û€L Q9} ¾â 1Q9: ۅ€(30)+JŽ(70) 2Q9: ۅ€(50)+JŽ(50) JŽ(40)+œÛˆ½(60) 1Q9: ۅ€(30)+JŽ(70) 2Q9: ۅ€(50)+JŽ(50) ۅ€(30)+JŽ(70) 1Q9: ۅ€(30)+JŽ(70) 2Q9: ۅ€(50)+JŽ(50)

1Q9: ۅ€(30)+JŽ(70) 108.6 2Q9: ۅ€(50)+JŽ(50) ۅ€(40)+JŽ(60) 1Q9: ۅ€(30)+JŽ(70) 2Q9: ۅ€(50)+JŽ(50) ۅ€(40)+JŽ(60)

1

/

19.74

0

56.67

/

14.48

/

. ¹e ÓÐ: ³× ы, 2 TÛ 2012 ·Û¾â9ç s 2012 Œ’ǫ3 . uX’ 2 TÛ ÒŨ3 åµ t_.

Ø_’ę ā2q ÌŜa. Ø_ōĦűˆ

ÌĐ; gűĔ WÛ2È Øĸę X

1~3$Œ Ĺ2, Wĭl Ä8ħ bÚŷ

\ ŎÓa. gűę ±ŭŲ 2012űT

ĭá©Ĕ 28 84Ε ĺåēŒ

Dĸ őığ ļŒ ęóĮ ĝáùÎ

è Ľžgűĕ ijƌ ůĈl Ğa. gű

Ŀ Ĩžęa. b, eê ƒĔ >gŒ

l Øá WÛ ÓÀ Wĭ• º¢ .4ą

9Òqa. 4ű ©ŶĔ 4űØĸē

WÛ ·¸ˆę ŖĿ _Òę Xa. «

¸ đſę a” šŘ ú„ gűĕ ĸÄ

€\ ĪĔ ķĘŷð Ųa.

ŴH ŚfŲ @&• ĭáŰ\‘ŚfŲ

Œ ĭŲŰ2, 4űĘ Pĉĕ ŐĭŰ

z őĎl ·Øa. ĄŷÀŞ Øáù

ŰDºa ¤¤ gűù ŀĺŰ\ *ę

ؖWÛ©ĭą Āóĭá©ĕ Őĭ

@&ą ŴH ĭáۀ’ ‘ŤĬ Ĭ–•

h€l ĭá©ù >ą 5‰Ų Ñ£ĕ

Î Ŏ¥ŀĕ áźŰ\ šŘ, äĿ Ð

ĵa. ĺĐ; gűĔ űÍÀùl ã0

Ű\ gűę ]2 Ğa\ Īl ìèt

ƄĉŰĽ ™€’\ z ŤĬ İ'ĕ Ŏ

őÂƊ c2 Ğa. b D¼ħě 3âę

±ěĎĔ ĂƊ‡ ļų Ĩžęa. F

æð Ųa. WÛ2ȕ äáŰh€l

šŰa. Ų:ćgùÎ áĠŲ Āóĭ

ŷ eêĕ ĠÒŰl Ĉ9Ű\ đſ

L $Uù gŲ Ĭº\ ĭ3ŰĽ ë\

£Ń ĴŒűĎ ĝáũü9ÕģĔ

űÍÀ ¯Ā ÄĒę X2, PãĘ ·¸

á© ƄĉĔ ĽMŷ n:g 0ƉgŒ

ę ›ía. eºa\‘Ůę 4Ĭ’ę ĺ

a. "¹E ĐQÞŞ{ ũęÈ\

“WÛ ĨſùÎ «z őĎę aØ ±

ˆl ĠĽ ëa. áŽĘ Męll ũę

ƃgo2, ęƂúg, Îčá˜g, Üä

åě Ôęa.

Íų _Òę Xa”¡“0ĥę ŕý

Űa. ĽM ķĈ gűĘ WÛ ĺå Ĩſ

g zl ÓŹa. 2‡g, üÓg, ĺ

áŽá 4 ©Ŷ9Òl c€įa.

Őĭqa”¡“óŠĽ ëē` D¼$

ŷ Ø_ ĊÐбl 8g 1ù cŰ2 Ğ

ŵ,ğxĘ űÍÀ ÒħĔ ũ= 2~3z

îg, 0Ɖg ÈƆ1ý, Ųòg Ì01

üÓg\ 120Âęøj áŽá Ĕ Ą

Uĕ ƃäƊ aĮð Ųa”2 ő2Ź

ó gűxĔ WÛĨſùÎ Ø_·WÛ

Cg ÿa.

ýùРؖWÛĕ ŐĭŲa. ´ĪĔ

ŷ 150ÂēŒ ]‹a. Î"g\ Ağ

a. Ă ęÈ\“ؖ©ŶĔ ØýĘ ?

áŽáDl ġ |Į¿ð Ųa. gű

ŗĽ 륚 Męl Xa. ·¸ˆę

Ø ĭŲq õóWÛ ©Ŷĕ ŪĽŷ

Ų4 ¨ŲCØ, «Â4 ħÂ, 3 l

ù |€ Ø_ ęĨ ~\ ęƇù WÛ2

ŗa\ Ę«a. F ęÈ\“ؖù "

©Ŷ ؕ ĹÿĽš áŽá Ĕ 120Â

ſ, ƃ’ bĎùÎ ğķ Őĭqa”¡

ę ĊØŲ śğxĕ ƈØۇ ų *” ę€2 œŹa.

“ؖWÛĔ ØűĬlĘ ØĸēŒ

ȕ ŕ”a. Ø_ ęĨ WÛ2ȕ ŕ

Ų ě©1 űÍĔ ؖWÛ Äĺę X

>gŒa. ©ŶĔ g$ ؖ©Ŷĕ ů

“Őĭ bĎę /ŕ\ 0Ċl ›ē` Ľ

„®B°ŒN, Ê®B°H“:aߙ

“\ gűĔ ōĦűˆDĸĕ ħĉŰĽ

Ĕ gűù ĽĎŰ\ + đ–Űa”2 İ

، Ű2, 4ű©Ŷĕ Ðŝŷ Ůl

žgű ćù a” gűĘ DŐ·āÌ

WÛĨſĔ Ť¸Ų ĽĎğ, ÷ę

ë\ gűę ›è Ø_ù ñŲ űÍx

õŹa.

9ÒŹa. ŤƊ 2‡g Ľ94ű ©

©ĭ• ń2Ű\ *l ³¶”ę€2 İ

›Ĕ ěĎĕ Æ\a. 0ĥ’ę XĽš

ù+ ħŵŰa. ¯¢ Ø_ ęƇù WÛ

Ŷĕ ŎŲ *ņ… 4ű ©ŶĘ Ðŝ

õŹa.

żØĽĎl ›a. PãÒħ ƃºù ä

2ȕ áźŰ\ gűĔ gÀ Ø_

ŦŲ űÍxę ºŽÒēŒ ĽĎŰD

ōĦűˆDĸĕ ħĉŲa. ĽĎ Ĩ 6ď

¹£9-F 5I ԔÚ] ğü1ýĔ Őĭ ³Żę İB ®I

Ŭĕ RƋ gűę ]øa. Ðŝ4¦Ę ÃęĚĕ ōÕƂŰD ĐŷÎa.

/ÁG` F¹ blog.veritas-a.com/rusi

 veritas-a.com 


(/4P)335%

6

Friday, September 2, 2011

2012  

!  …! ‘ ’ ¿‘:‰ Àë q]€HW €HBN?iK Fjˆbiƒ . wh€)pbV, 7mMpb|b„€t€a ‘R’^*9e. „0_g,`+s1 11 AI R #. €> ym †b - !‘O Bn’bM‡H`WE'/. `‰Z7m re. N0vs*pD~Ya8.

6”i ïY, © 1p¥u }

Ģž şÒÊ İĊB ůÌĔ ijĈŮ

i_ \˜Ç8aŒĐ Ņ$ ť$Ű

2012ůY ×ÝóÍ_ $ś™i (

Ió ġųŮc. +<ÞϏ ¬ħ$ ň

c. ÍĆ;ůIÙi_ טúö; :

Ĉi Óīi { 22*?$ ġÒ/Ǘ

ħr_ Œ \ÙĔO ¦ĥ¾c ĮÆI

&ij%Œ, Ņ˜Œ, Ił×˜— ť$Ű

ÝŸŰc. 6Òiÿ >ąi_ þŵ ġ

&Ĕ ķ8, ėÁ— ħĀŮ8_ ×a·

c. iůó } ť$úö SóÍm Ó

Ò/Ǘ Ŧijŷij, 6Âi dAi

Sßó iŰ Áfm ġc. ic× iů

ÁúöĐ @Ãŵ ŋĦŮ_ 6ă$ ž

(Ŀæ) Ò5i İêi(æÒ) ŰAIÙ

ď ġÒ/Çÿ ůÌÁē ŃĤĐ ųÈŵ

c. ðïÇ8ÿ טÇ8 úöϏ ť

?i ŰAĀi(ĂĖ) { 6*?$ ˑ

ńī ų3̗ Ï´ŮO ůÌÁ Sß

$Ů_ $ś™i_ ðïÇ8 úöóÍ

1 ġÒ/Ǘ ÝŸŰc. Ï´ ĖĈm

Ű {H ĸĔ_ ġÒ/Ç 11.5¬ħ

ðï ÇĂ aŒ, ðï Ņ˜ aŒ, \˜

10% ĔÊ `ï 1922§ó eŰc.

öĢű × ęc. 81 ?; ×ĮĔ,O

ġ Ç8ŒĐ ÉŬ‹ ïƋē ē¯, ¬Ğ

ġÒ/ǃ ėīē iů¼ 8Ǐ

×a 60% ×Įē PĔm ňħsc_

@ĩē ÃÎ; Šå, &dŰ ij¬ ÃÎ,

ׯÌē ůñ·Ĝğ aŒĐ ť$Ů

Ĥm «Ý ªű ¡ŒĔc. \ÙĔO ů

IłġĖ \˜ġ Ņ {ó <Ű ¬ħ

_ ÝŻĔc. gĔ ę_ +<Þ ¬ŴĐ

ÌÁ Ģž; e˜ ×aó iŰ Áfm

— Tc. טÇ8 úöóÍ_ ט 7

ėĦ Ý& Só Ūïì Űc. ĭĘÞ

Rc. ġÒ/Ǘ ÝŸŮ_ 22* iů

È aŒ, :& ij% aŒ, Ņ˜ aŒĐ

?Čó ēŵ Ɗs aŒ¾c 8? ?

İ $ś™i, (Ĉi(ŇĿ), 6Âi(i

è例 &dŰ 7È ¬ħ, 6ăē ×,

;;ĦĐ ±ŖϏ ůÛs I¿ Ĉ˜

@), 8‹i(Óī), ŰAIÙ?i, ŰA

ט Ņ, ̒ ÃÎ, Ģ*m, mžƆ

ÿ ijÞ *´ Ħm, Ç8Œ, \˜ŒĐ

Āi(ĂĖ), Űîi(ó˜Ŏ) { 7i i

Ģ, mžŅ˜ó <Ű ¬ħ— Tc. ð

ť$Ů_ l ©ġĔ ęc.

ů Āó_ ńĠůŒIĮĐ ġĂŮij ç

ï ġÒ; ט ġÒĐ ť$Ů_ ŰÒ

ɲF Yå V” ™—…æ xÄ3 O˜ æ _J rs¢ C@8Q ð¬ xé q> ”È á·äËp ⷗5 †Å

   Àëu

3жY

¿‘:‰

234

卆30+¿‘:‰70

2

º|0

223

卆40+¿‘:‰60

2

º|1

194

¿‘:‰100

/

º|

465

º|

180

3ÙnY

7NY

_c. dAi(Ŀæ)m &ſů;ó ń ĠůŒIĮĐ ġĂŰc. Ěßē Sß

Ņ˜, ט ġÒóÍ_ :& ij%, ¬Ě

%٦ ÝŸ iů ×ÿ Ï´ĖĈď ž

ƀď ×a Òġ ĔÊē iů ĴůĐ ʼn

Ņ˜, Ił ט— ­_c. 8? ×Į

c8 ¾I ïŽc. Ůij ńE zï Ó

Ãƍ [š × ęc. K§ĺ īůĈ ť

ē ðïúö, טúö ¬ħm Oýc.

— Ę8 ęc. İĊB iů _ ŏŢ

$ĔÇ_“SßĔ ťD 4, 5{H ×ĮĔ

ûݬħ— Ŝŵ ť$āÕÿ ňħ ú

Ú, ijµiůĐ İáϏ ġÒ/ÇĢ

¦Í ¨ē ×a ÒġĔ Rď ůÌĔ

öĐ ĦƄƍ èäÀ ŭā$ ęc.

žĐ mĘŮ¦Í \Ù ůÌÁ {; Ų

¦ ijĈĐ Ì%ŵ À Ůc”8 Ÿŷc.

M iĘ āÕē Ű ņϏ ̘ĝéc. ƈčÒ·6ħÒm ]ä ŹƉ ÝŸiů × IJ$ÿ ²ú Æč Ƅi$ ûÊsc.

¬ħ ĥE µ¹óm ċēŵì Űc. ġÒ/Çē ¬ħ ŪĔ µ¹ď ×a;

Yåƒ Õijë X` ˜ÉÂH 㔠ÐÁ– ijĈď àš ÷5sc. ġ

c•c. ŅĐ Ŝŵ ĦgĐ ļäì Ű c. û— zï ×a ðïúöóÍ‘Õ

ågKÈ

卆40+¿‘:‰60

2

.¨ÒT´ ¿‘:‰l ™Kh YÒç 卆20+¿‘:‰80

2

1W=: 卆100

º|

639

º|

342

º|

340

º|1

1101 卆20+Ì忑:‰80

/

º|

684

2

º|

461

º|

413

卆20+¿‘:‰80

º|

508

卆30+¿‘:‰70

º|

272

卆40+¿‘:‰60

uËY

º|

436

卆50+¿‘:‰50

Ž<Y

º|

233

<KY(”±) ( ) <±Y >fY(’Æ) ()

Ž¯@åK •Y 

”±Y µËY () 

 æDŠ£ K•Y  ()

2

卆50+¿‘:‰50

2

卆40+¿‘:‰60

2 / 5ì@p /

卆20+¿‘:‰80 (¨ÒT´ 卆20+™K80) 1W=: 卆100

2 2

40

¿‘­”¼

226

卆40+¿‘:‰60

2

¿‘­”¼

478

卆30+¿‘:‰70

2

”—

2W=: 卆10+¿‘:‰90

2

卆­”¼

434

卆70+¿‘:‰30

2

º|

500

卆40+¿‘:‰60

2

º|

500

卆30+¿‘:‰70

2

º|

268

卆50+¿‘:‰50

2

º|

194

卆40+¿‘:‰60

2

­50%: 卆30+¿‘:‰70

º|

86

º|

102

卆20+¿‘:‰80

/

º|

168

卆40+¿‘:‰60

2

º|

553

Ñ’¬ħ$ ħÝr¦ ÕÑē ĭħÿ ¶

ů¼ ňħċžĔ c•c. ¬ħ ×Įď

6, Ė® {Đ ŠåŵÍ Ūïì Ůij

Ģž S ġÒ/Çē ²ú Æčď ]

81 ?; ×ĮĔ,O ×aē 60~70%

ġÒ/ÇóÍ_ Ŷá dï 1, 2*Đ

æ¡Y(¤mÖ) 2Î

äij_ ŅÓc. $ś™i ė²Ģž#

×ĮϏ ňħrij ¬ħžÞď ÌÕ

ļä gĐ ċŅŮ_ µÞϏ Ūïì

. E´ I›S ©ê ˜ Yå

_ ġÒ/Ç Ĥ׏ h‚Đ 5ĦŰ

Ůc. ÇĢ÷ÛĔ òϦ àĢóÍ ż

Űc. ט_ ?;Í ×Įē I¿ġĖ

æ‘Y

/

2W=: 卆30+¿‘:‰70

1Î À?¿‘­”¼

Ò/Ç_ Ì%¾c Ļc. ăÏ i

Y†‡ ”TÓ¾KÈ ¿¬ ê

¹±

7±Y

i_ ðï ġÒóÍ_ ðï ÇĂ, ðï

ŵ 9Y ĸc. ×Ý Ģ²ē C¨— Ì

Àë~

”TÓ¾

—K

’ÆY

ġÒ/Ç$ iĘó mĘs ij_ þ

1Î À?¿‘­”¼ º|­”¼

º|50%: 卆50+¿‘:‰50

­50%: 卆30+¿‘:‰70 º|50%: 卆50+¿‘:‰50

2

/

446

卆30+¿‘:‰70

2

600

卆40+¿‘:‰60(Œ²30%tÄ)

/

. ¼j ÕÏ: ·Û– ѓ, 4 Yå 2012 »åÀë=ñ z 2012 ”—vÍ«7 . |^— 4 Yå ÓÆ«7 ï¹ {a.

c. c– iůzm iÁà 50~80% Ĕ

¡I ėãc. ׯÌzē 70%$ Ì%

¬ħzĔ ňħr_ Œ ĚÛÍ {Đ

Ê ²úŰc. şƍ 2012ůY ĘÝóÍ

¾c ïŽc,O ÌÕŮc_ ē4Đ

ƅĂŵ I¿*ZĐ ŕŕƍ cĵ ŭā

•,O, Ý&Ĕ ü„ .˜_ ¬ħ_ ;

ĊŵÍ_ ġïm 3*ĉď ĮÆŵì Ű

_ úŹŒĔ jĄ ŐĨc. ×a ńĠů

U Ħmc. ĘÝĢ¬$zĔ ġÒ/Ç

$ ęc.

'ƍ €ïW8 cđ ¬ħ Wï$_

c”8 ijġŷc. Ĕħ ċžĔ 8

ŒIĮĐ ġĂŮij ç_ Í6iÿ, Đ

쟏 $Ğ ßİŰ Ģ†Ĕ ŭāŰ Ģ

ĥE µ¹Ĕ c– 0ď ŪĔ Ý& ~

{ Ý& ĩģ aŒĔ ā@sc. ijPŵ

ĹsŤĔÆÜŰċžē¬ħ—ʼnÃ

iji(ÒQ)_ ġÒ/Ç ²úÆčĐ ij

žĔ8 ĘĐ ¨Ď_ Ĕċc.

¬Ĕc. ġÒ/Ç_ Ė¬·Ě÷7ø

ų3Ězē ťD Òġď Ħg”

ƍŪï¾_0ĔĬc”¥“ġÒ/Ǭ

Pŵ 50%óÍ þŵ %% 80%, 60%

¤Ġ iů¼ ť$ āÕÿ ňħ ċž

@Ã òĔ 80120¬Ŵē +<Þ dg

70~80%ió £¬c. ® ĦƄmm

ħĶĔO ijĈŮ8Ě Ů_ iů ƁţĔ

 ]ùc. þŵ ľđ ġÒ/Ǘ mĘ

Đ Šåŵì Űc. iÁÃ iůzď ð

ž 4ijÏc ÝŻĐ 1Ý& ĔSó ũ_

İāŮc. dI&ē ĮƏ_ ŵ5Ĕ

ijóÍ Iň¬ħ— cą³ä ĮƗ Ů

Ů_ ŰAĀi(ĂĖ)_ ůÌÁ 30%

ïÿ טúöϏ ňħŰc. $Ŀi

0Ĕ ė²ġĔc. 1¬ħ— ũ_ l ĭ

ïŽc.

¦ žď mćĔ t 0”Ĕ8 ĩðŷc.

ÿ ġÒ/Ç 70%— ²úŵ ¨Ķ ĖĈ

Óīi Điji(ÒQ) Űîi(ó˜Ŏ)

ïij_ Ý&Ĕ 40ł SĀó Ä;Ű Ô

üīą ĔŝÚŀÖ ť$ĔÇ_“¬

ē 50%— ăÏÏ´ű 7ƇĔc.

{ď ĀAïúö, 8‹i(Óī) Í6

Ĕc. žď ¬ħ— ŪI ĊŵÏ ě ¨

ħ ċžó ġĒŮ8 àŒĐ Nïþ˜I

/ÃMb K¼ blog.veritas-a.com/rusi

 veritas-a.com 


7

(/4P)335%

Friday, September 2, 2011

2012  

  …

"    

Ih€·¢åÝK¼ Àë

Yåu

v͗K

XUKi_djˆYLaxb. {Š*<. jˆ&U€{

9DY

>fY

DÄî

fjˆ^*}"XUqQjˆao|YL. m€B${l€ 4uW1‰Z[2. {>jˆaˆz*J:c\_2sS. B

Àëu ¹x/¼¦

188

R•30+¢å‘¿70

DÄå†

12

R•20+¢å‘¿50+tÂ30

CU€Ki`]o*jˆ`t…, Mwh€)p`iZsS. ¹x/9Ô/KMU

U€P)`6*@caKi?G]€Wt€‚Mekb3) ib. €W%(f pjˆ;=bGbkWo5„T.

DyY

DÄî

ĔÊ, Í(i è±ŞÚĢžď Śū

7 ų3Ěē ťD ïůĤם ¾j

F·˜jĢž _ ïůşIĚĢ

(iBT)105Ĥ·řÚ876Ĥ ĔÊ, ÍĆ

m Śū(iBT) 113Ĥ, Śĕ 977Ĥ, řÚ

žď ĀAï àŒó ĭ©Ů_ ĢžĔ

ݛi ºÓŚbæĢžď Śū

934Ĥ(Ė¬7ø)Ϗ Êhƍ ]éc.

c. ïů < iƆóÍ ×Ê àġĔ

(iBT)100Ĥ·řÚ810Ĥ· ßHSK

Í(i è±ŞÚĖğĢž(Ė¬

ę,O :ĖïůÒġĔ ėĦ ×Į Ĕ

6H·JPT800Ĥ ĔÊ, İêi F·

ÇƆ7ø)ď þŵÁŘ 1d7 ïůÒġ

ÊĖ ůÌó1 ġųŮc. ĭā ĢžĎ

˜jĢž-ċž1ď Śū(iBT)100

ť$— ŦijŮ8 úïóÓĔť$— m

_ -Ai Aħƃ, 6ƌi Xü•X

Ĥ · Ś ū (CBT) 250Ĥ · Ś ĕ 900

Ęŷc. ijPŵLĴ 1d7óÍ Śū

ÊÚ(AħƃĖğ), 8‹i ş¼(Aħ

Ĥ·řÚ820Ĥ ĔÊē ÒġĐ ā@Ű

(iBT)Òġ 110Ĥ(120Ĥ Ĥ) ĔÊÁ

1·2), A°i Aħƃ, Í(i è±Ş

c. ÒD<i şIĚĢžĔO Ƃĕi

Ř 1Ĥ dĊ ť$ŷij þŵÁŘ_

Ú(Ė¬ÇƆ7ø), ÍĆݛi º

AħƃĢžľ‰ ¼mē ïůijĈ Ě3

Ě3 IĮ 105Ĥ ĔÊĐ ʼnĪŰ ¨y

ÓŚbæ, ÒD<i şIĚ(Ė¬), ÷

Đ §ÝŮij çď iům ęc. ńE

ׯÌĐ oĤ ľ˜ű µōĔc. Í(

Ói şIĚ(ðjăxAħiů), Ĕ

ĘůÇĦ<ħē úŹĎ‘ïůó i

i_“ijĈĚē ïůàŒĔ ÊŹ ťĮ

ƃõi ĔƃF·˜j, ŰAĀi F

Ű ğa; øĦĐ $Ĵ ůÌ’Ď ¾c

ƃ s Œ ÒġĐ h‚ē IĮϏ ƅ

·Ėğ, Űîi F·ŰîĢž {

ŧ=ġĖ ijĈ Ě3Đ ħÝŮ_ iů

ĂŮIô «˜ ť$ IĮó »ƃ—

Ĕ IJ$Ů_ ŅÓc.

Ĕ ęc.

ijĈ iůĔ ĖĦŮ_ ïů ÝŻē

÷Ói F·˜jŞ…ĔO Űîi

ġĔO ×Êàġ, < Æ?;ƅo {

ī“m ƄĖŵì Űc. iůó } Ė

ŊĖŰîĢž(Ė¬7ø)ď :Ėï

1W=(2~3”): Žk100 2W=: 1W=60+tÂ40

110

卆20+¢å‘¿20+tÂ50

40

[‘¥Y

]DY

À?½T ­”¼(¢å)

52

Ž7Y

ž{Üh–¹½

156

Ih€mZ(§¢,ÉD¢,º…¢) Ih€ÞÜPš(§¢,\º¢,– ß¹¢)

194

50

Đ fď ͓ÿ ¦ĥϏ ť$Űc. Í

ĦŮ8 ę_ ÝŻ ī“$ c•I ~¬

ůÒġĐ ėĦ IĮó ēŵ Ê·İ·

Ćݛi, Ĕƃõi, Ƃĕi {ď ůÌ

Ĕc. û— zï ÍĆݛi ºÓŚb

Ů 3*ē {HϏ ²úŰc. (½

Ám ͓ ť$ó ƅĂŰc. d7¼ Ģ

æĢžď ijPŵLij źĂŷk Śĕ;

J ĊVÚŘ| ť$ĔÇ_“ïů Òġ

žĎ 1d7óÍ_ I¿ġĖ ïů a

HSK, @ JLPT ÝŻĐ þŵÁŘ_

ĚŁ¾c ïůó <áĐ u1 s oI

ŒĐ ť$ŵ ¨Ķ ĖĈē 2~5¶×—

ijĈ Ě3óÍ ħĀŷc. Űîi(Í

ÿ x¢;ē ÷<Ò {Đ Ŝŵ Á%

Ï´Ů8, 2d7óÍ ïů aŒĐ Ƅ

Ć)m Śĕ ÒġĐ ĖĦŮij ç_c.

ŵ ĞĤĐ xˆSì Űc”8 Ÿŷc.

ĖŮI ĊŰ ¦ĥ8Ǘ Ů_ 6ă$

ïůĤ× Āóm ĢžāÕm ƄĖ

üīą ĔŝÚŀÖ ť$ĔÇ_“ÊĊ

iÁÃĔc. ÷Ói, Ĕƃõi, İê

ŵvì Űc. :ĖĀAïÝŻ Ĥ׏

B iůď ïůĤ×ē àĵ úŹŒĐ

i, Űîi, Ƃĕi { ėÁ iůĐ ħ

 ïů àŒĐ ƄĖŷk ;,ÿ e˜,

įĔ8, IŔ ͓ÿ ¦ĥē »¼ŒĐ

ĀŮ9 iÁà ×a ńĠůŒIĮĐ

ijĈĚē ůÌÁ ĀAï?; Òġ, ï

]Ĕ_ ŅÓ”¥“d İŮĊB iů

ġĂŮij ç_c.

ů < Æ?; ƅo, ĚIÕ*Í { õ

óÍ_ ïůÒġē úŹŒĔ õĢƍ

ijĈĚ$ $Ğ ^õ2À 0ď Ě3

ˆ ̒— Ŝŵ ïůaŒĐ ƄĖŮ_

ċƈŮc”8 Ÿŷc.

IĮĔc. iůœc ijĈĚ3Ĕ ŰĦ

6ŹĔc. ŵh ĀAï óÓĔO ¦ĥ

pę8, IĮm c•c. ¨ĶdĊó }

Đ Ŝŵ àŒĐ /IJŮ_ iům žc.

 Ï´Ů_ ĀAïē ¸Ċm c•c. ĭā iůď iÁà ïůÒġĐ ŭ×

¢åÁ”, è; „Ê wê

tÂ, §¢ ug ×°

1W=(3”): ¢å‘¿100 2W=: ¢å‘¿20+tÂ80 1W=(4”): ¢å‘¿100 2W=: ¢å‘¿80+tÂ20 1W=(5”): ¢å‘¿100 2W=: ¢å‘¿80+tÂ20 1W=(2~4”): §¢¤’·100 2W=: 1W=80+Žk20 1W=(5”): 卆40+¢å‘¿

Ž¯—oY

45

‚’ØU

60 2W=: 卆12+¢å‘¿18+Ý K½Tá370

‘GAY

Ih€mZ

220

ςY

ÝK¼(ªD¢)

45

¦’Y

Ih€mZÜc

350

R•40+Žk60

360

62.5

(ªD¢­”¼) ·î¥Y

¹äY

ɟY

æDªY

æ¡Y

í¸Y

1W=(3”): ¢å‘¿100 2W=: ¢å‘¿70+tÂ30

2W=: 卆30+Žk50+tÂ20

C@70+™¿40

1W=(2~3”): 卆37.5+Žk

·îIh€¹½

DÄå†

80

ÝK¼(§¢,ÉD¢,º…¢)

45

Yåƒ KÈ·Á ÐÎpƒ…tŽ ½T †4ê v Yå 1W= Ú@¼ ظ áG· 977Á, ™gáÈî

2W=: ¢å‘¿50+tÂ50 (Éx@S ¢å‘¿70+tÂ30)

B®Y

ıc”8 Ģŷc.

Ģž µ¹ď dØŮc. :ĖïůÒ

345 Oª

1W=(8”): ¢å‘¿100

§¢§x/É¢Éx /d—œ/º…/ÉDå

˱¼; LLò ‹à

Àë~

¹±

1W=(2~3”): Žk100 2W=: 1W=60+tÂ40 1W=(3”): ÝK™¿100 2W=: ÝK™¿50+tÂ50 1W=(3”): ¢å‘¿100

³ë1

116

³ë2

51

³ë3

129

卆20+¢å‘¿80

Ž¯

298

1W=(2”): ¢å‘¿100

¬¹

90

2W=: ¢å‘¿40+tÂ60

Ih€ mZ

Ih€

1W=(7”): ¢å‘¿100 2W=: ¢å‘¿80+tÂ20

2W=: ¢å‘¿70+tÂ30

mZ ˆe¹æ¡

245

½T­”¼ (DÄå†)

45

í¸DÄî

35

¢å‘¿50+tÂ50 1W=: ¢å‘¿100 2W=: ¢å‘¿50+tÂ50 1W=(3”): 卆60+Žk40 2W=: 卆40+Žk40+tÂ30

. ¼j ÕÏ: ·Û– ѓ, 4 Yå 2012 »åÀë=ñ z 2012 ”—vÍ«7 . |^— 4 Yå ÓÆ«7 ï¹ {a.

ĭ 2d7 ť$óÍ ĴŸr_ ¦ĥ

8 ŪĔ Ý&Đ Į w 10à SĀ g»

h‚ó ¯Ō_ úŹĔ őc. ü ĔÇ_

ď ŵh ĀAï ĴŸsc. ĀAï @

SĂĐ úï ´ŨŮ_ @Ù8Ç ž

“nŵO ƆƃàŒď Ĭäm Ěßē ē

ŗ ĴŸŮ_ iům ęc.

 ā@Űc. -Ai AħƃĢžď Ś

ijĈ Ě3Đ ʼnĪŰc¦, ĀAïÒ

Ç aŒĐ I²Ď ňħ ¬ħó iŰ

ū(CBT)250Ĥ·Śĕ900Ĥ·řÚ

ġ ¾c ůÌÁÿ ĚIÕ*Í {ē %

ĦƄŰ Ĕŵÿ §ƄŰ ŨŽ, Ģ: <

şƍ ÊĊB iůĐ İáϏ Ōˆ

850Ĥ ĔÊĔïì ijĈű × ęc. 8

ī ͓ÿ ¦ĥĮÆó ëâì Űc. i

Ãìó iŰ IłijÞ { iů ×ůa

ij_ óÓĔť$ó ĭ©ű Ůc. Í

?;Í Āó úï ߬ĔO úï Õ

‹i AħĢžď Śū(CBT) 270Ĥ·

ÁÃē iůĔ ïů ÒġĐ Ě3IĮ

ŒĐ ť$Űc. iůó } ĴŸ µÞ

(i_ 1d7 ĢžĐ äû úïóÓĔ

Ñ {Đ Ŝŵ úï ħݬó iŰ ¦ö

řÚ857Ĥ ĔÊ, >ąi F·˜jĢ

Ϗ §ÝŮ8, ²ú ÆčĐ ]1 ĽĦ

ď ĩG c•c. ĀAĖ _ SAĖ ?

 ĴŸŮ8, 2d7 ť$óÍm 80%

ŒĐ œă¦ Ĭc. ij iůē ¦ĥş

žď Śū(iBT)86Ĥ·Śĕ800Ĥ·

ŷij àħ ť$óÍ ïůÒġē »

×$ úï ĵ¬Ů8 Ĕó iŰ g»

— ²úŰc. -Ai, ÷Ói, Űîi_

ÒĐ ŠåŰ Ɖ Iň¬ħ— İáϏ

řÚ722Ĥ ĔÊ, oAi Ģ:ğaă×

¼Œď ûY ªŮc. ijĈĚē Òġ

m úï ā@Ů_ iůĔ ę_$ Ů

\Ù8Ǘ ¿c. Ç8Œ, \˜Œ; )

÷ÛŮ_ 0m iƹĔc.

Ě(ïůğa)Ģžď Śĕ900Ĥ·ř

Ĕ ÊŹťĮƃqI ~¬Ĕc. àħ ij

¦, ůñġÒĐ ŲM ŠåŮI ĊŰ ž

ď iůóÍ İÝŮ_ ö‡Đ $Ğ Ħ

Ú828Ĥ·JLPT1H·ß HSK 6H

Pŵ İêi F·˜j-ċž1ē 1d

ŗâ ijĈĚó1 ¯˜ ĵ¬ij— ĭ

ƄŮ1 xˆS_ āՏ ƅĂŮ8 ęï

4Đ F Ħ˜Ů_ 0ď ŊíŰ ůÌ zĔ žI ~¬”Ĕ8 ÃÎŷc.

/ÃMb K¼ blog.veritas-a.com/rusi

 veritas-a.com 


7!9

8

Friday, September 2, 2011

 

‘ ’ …  7 ³ÒWä őř œĝ PZbS ;L_miF> #. tBOGP Vd _m6AHZbM9%l"NDwBOGXVd_m6AH]8 gk 6@(#. gkQV 25.7%0Y\p, gkQV 33.3%2 LK k2_rnEW'1m]8gk<M,-V:]8gk" o \` l^ 5m a j) . V: C U hXR f#. 4Y cC %CSJ*BOGX=C 2e.Kl!"7[ %*(#. 6 AH]8gk2*$?uvTVIq&m-$R=C 2 %b3/Ms+%W#.

/ÐIJ=MBC jáŇķ

ĖfvHœZİÂĦx³ÒWäĪ¶őř:³Ñ€q.

Ve'q Z¸½  ÆÏ g

Ăĕ ŭĕ£ Մ£ þĤĖq. qēĪ Ļ v

åŝk QÐ: Ćv¼k ŞQ£ ©‰X Č

P Ã>6T ¢p pÅ? ŽG `

ÌĖ PvųK ěqk İğĖ ěó Ťu

‡p #Œ§} Y°3 ƒ ³ 

ËÌ ãc ĻŠŞQ: AŞŝX Œ´Ėq.

Ť QĎĹËō N=ŝE ūåŝFq”®

“6.

ě(ŞQؙþ¿¸vĶøPşÄ¡)ø T

’C3 bh: *‚6. i lÐ

ãQĎĹø ‹¢¯ ā 2ŞXø ĻQ 5~6Ş

“ceËō QĎĹ Īz ĤĶÐöĕ 50%£,

!0Ç #Œ‘ 8’D ¯

eМ ³ÒWäĒ Ŵvŝ˜¯ 420ôĊ Ĥ

2014eZİ 80%£ =ĿŝFq”K ªť

2014eZİ ÕĈ ĻĭŞÔ𠱄 ş A

ŝFqk ĕµ”Ž®“Ć× ceø (Ė Ċń

T: –|( BW} s¥›ŽG oL

z: ŜĄŝq. ùXø ş_Žu RĹĝĖ

q. QĎĹ Ñŝ İúQĎĹÆ ŒÓÐö, ã

ĕ ëX£ qŸE K, ĺĎ·ßšŵ ŵ

Ē) ãÃğМ zĚş Ź 2013eËō Ė£

K Ä63 »K [ ! #Œ‘ #

ěk 4LZİ ³ÒWäĒ æãŝ˜¯ 37ô

Ã9ûRŞQ, IãIûvŷ Š ĠãÙ Ð

Ùų£ ČŤ ĺĎP ŴÇďĒ 89%Zİ ]

Ġ¯ğМ zĚŝFq”K ¾Ůq. Ė cą

Œ§} Ғ sN n –( BW’6.

ĊĖ w ‰ó<q.

öĒ ĿÜŝK Ťu þÑĒ ŞQøÕ Ĝď

óā¥q. ĭ3 ŞÔ‰ĕ IJœØJ£ ~XČ

đ Ėa ½ř‚‘2011~2014 ÕĈQĎ ½

ğМ ijŦŠ ß ěk QĎþÑМ }¤

Ť 1ĪĘ ıöĺũ ŚœU’Ė æãK M

ĠJŸ’øz ŗš€q.

Fqk Ø°Ėq.

§čŃĊ ĚŞXŷ£ 2014eZİ İVÇ

Ĥ‚ ĴJø ‹Ž Qcă ؙŦČ£ İz

Sš ! #Œ‘ ˜8G Ve'

ãQĎĹ PJĜk“ĻQ 5, 6ŞeZİ

q’ Ì8? 5k’ 16. 7˜ 2À

³ÒWäĒ ŝ˜¯ İ`Ť ª ãĕŷ: ĕ

(aµ ªAÀ# 4À/)£ sp=9

Hťİ© ã: ¼ê‰Ėİ íïx þÑ İ

ÕĈãQĎĹđ  ceËō ±ˆ ŞQ

Ve'q’ ªAÀ# œ©G Ì8?

ĊĖ ŜĄŝq”®“ceø ĭŞQœ Ŵv

ø QĎŦĤ Ġtė™Ē ľ: ÀŃşq. Q

n: –6. ,/aµ3 g‡p, ¡À

ŝk y ŜĄş þÑz ÕĈã: İĊŤñ

Ðĕ QĎ ŵø vş ûR ¸ İĊ ãáŎ

¶Iq n{: 4x+6. ”]›“

śŤŞÔø vş ģļ, ŭº ¸ ÇÈŦČĕ

#: Ve'q’ sp? n: –6.

Š D”ĖŽK ªťq. (S¶ĘÇ)

Ē ūåŝX ČŤ QĎûßĊĝN QĎûR

‘É´‘ n{} º¡=x –3 Ç

Vİ 8ŞWQĺ 8ĠŞ 8Qc ÊÐ 8Ð

ĤÇĊĝĕ M±z æãşqk JŸĖq.

™‘ #Œ}g —r@‘ ‘ \½

ŷ ÊÐ 8ŒÆQĎ Ėß k ç¤Ńž Š

(şSĘÇ)

 (Í Qt£3 ¶Iq n{ ±

ĕ ķÌĖ c˜IJq. (Ū–‡Iĥ)

q 2Àœ Ŵvşq. (œĖdÛjá)

‘ŞQؙþ¿¸vĶøPşÄ¡’ĥ17 ħ ø ‹¢¯ Qc9ă ؙĒ ĘĐŊ :Ť ŞÔøEk 8śŤŞÔø vş Õ¯ÐN 8

_ê: ÕĈQĎĹđ Ė¢¯ uĝ 2Ş

! #Œ’ «¤¿3 À#—€

X, nóz ceËōk ĻQ 5~6ŞeZİ

d Ì­u}: Ғ sN ŽG `“

³ÒWä ŰŌĒ l¦ JŸĖq.  ceË

6. ! #Œ £+ 6ŠR ®• 1

£+ 7ŠR ! #Œ’ \½Á

ōk QĎĹ JŸvœ 2014eZİ ĭ1Ëō

/ (—Í}g p^~$À#, 

‘2011 2014 g‡#Œ\œÎ(p

ÕĈİú Ļ·ĭ·KQøÕ ŏä ß

i €d’ Ì`? n –2- "’

şA Şeé ³ÒWäĒ ŴvŠ JŸĖq.

p~8Í A œpk c{ ¬mÃ

u)’ `T —ÉcO £‰—

öĖ Ġĺ ßöĕ 30%œ ló`q. 21Ę

6. €©5#Œ ¹Ñ n  U

 4M63 Β6. ! #Œ‘ §’ sÇ=( ‹Ã

ÕĈQĎĹ PJĜk“2ŞXø ĻQ 5,6

pjÌ`} e7Á €d’ ¾…¿6.

uĝ ³ÒWä Ŵv Յ”…ÕĈãø“İĊŝŽ”îº

ŞeZİ ³ÒWäĒ ŝ˜¯ ÕĈã: İW Ēµ ĀāŤ³ÒWäþÑŔÙð 695ô

ŞQĜďþÑ ŴŁ9þĺmQĎ >ųz |÷Đ¯‘źŻ’

ĊĒ İĊŤĮñ şq”®“ceø ĭŞQ 1

´ĥk‘|’Ėq. Ėµ Ġ¯ ãŦĒ ½ řş‘³ÒWä’ËÌz ÕĈãĕ zĉ ÷ Ėk {Ĝğė ÐöĖ Í:mş Òŋq. U

ŞeМ Ŵvŝk Dz ÕĈã: İĊŤñ

g Ã7€d À#}g —›ŽG

: „Ë= À#} 8Á ;: Ë

ÕĈãQĎĹĖ ¨šş‘2011~2014 ÕĈ

•yz ßÁô2ßĸôĊø sŝk Ðö

¦Å n –:H ¿63 § ž

>6.

QĎ ½ĠJŸ’ø ‹¢¯ ŞQøÕ ŞÔ^

þÑĒ Nû ėBÎ, IÒÎ Š KĤÎąĒ

¤ k QÐĂ ŞÔĖ š[ŝk {Õ·ŏ

ĥăş _­İ þÑøÕ ŴÇŠ ß ěĒİ

Ĝďů ЧK 27Q İĤN µs Ðŋ,

·hà ßöĒ ce 20%, 2013e 25%

: Íő°ŝq. ´·þ·ĺ ßöãß Ŵv

OgŬ ÕĈã QĎ=đ 28Ę, łę 1Ī

Ę»J KQĕ Ëæų ´ĥ Š ÕĈ KQ ĺ

œ l¤K 2014eøk Ġĺ ßöĕ 30% Ė

¿ìđ ŞË±‰ĕ űĔĒ õóck E P

ãQĎĹđ 2ŞXËō ĻŠŞQ Ġĺœ

e XĜŷGĒ üK“2014eZİ ;ĩ ĤĶ

ĥ Ġ»ø vş A×Ė ŜĄŤ KŠŞQ ĺ

ÒМ Ŵv‚q.

BĖq.

³ÒWäĒ ŴvŠ ¿ņĖq. U”_ ÕĈ

Ðöĕ 80%£ ŖİŝFq”K ¾Ůâoq.

ĥ£ ĠĺğМ ¹\qk ¿ņĖq.

ãĂ ĜŃR: åÝŝE Pš þÑĒ ijŦ

O QĎ=đ“;W ŞQ: þÑ ŴÇ£

ŝİ íĐ¯ āŤk 1ŞXķ— ĻŠŞQ 1

ŝXk ¨ĵ:İ”ŽK ªťq. Ėø ‹Ž QĎĹđ uĝ ÕĈãĂ ĻQ 5,6Şe ³ÒWä þÑ İĊø vŤ hĕŠ

pÄ6.

JŸĖq. (SBS)

ŬĞk ŏä ßöĖ êp Ę¿ğМ

YÖ şSQĊrĺĽûŢŷ vÅėđ

Œ²K, ĜďK Šø vŤÕk ¬e 1~2

Ø°ŝk ¿äМ ßöĖ ĖŸóİK ěk

“¿ŧÙø vŤÕk ň ´ĥ: ÷İ© Rĺ

ČŤ QĎĹ ĤĶÐöø ¬s¤k ŬæĒ

ŷ ŞQćý ÐţĒ ĢCş † 2013eZİ

y, Ė£ A׍ QÐĂ ŞÔĖ š[ ŏŝ

ğė þÑ ŴÇ¿ì ÷Ė‘ĝ·Ï ĹÐIJ’

24Şe(4A ĜŃRk 3ŞeZİ)© ³Ò

A×ŝK, ŞQ Éûĕ QĎø Łæş ŞQ

ćý HNø vş ĩŢŕ: ŠĒ ŏvœ

¯Õ ŝk ßöĒ vŘ l¤Fqk DĖq.

ø UŅq¯ ň ŲĒ Ļ‘Š ß ěq”K

Wä ŰŌĒ ¼Ē :mÙĖ iq. (ĭ“) ã

£ ©‰X ČŤ Ė@Ė HĤťq”K ªťâ

2014e 3ċ Ġø ĞİĤ ùË£ HĤşq.

(ħ×ĘÇ)

İğťq.(ÚJĘÇ)

QĎĹđ ceø ĻŠŞQ ĠĺĂ ĭŞQ 1

oq.

ĪĄ ĢC ¸ ŕ: ţ²đ QĎNĤ Š Ş

ŞeМ ³ÒWäĒ ŴvŠ JŸĖq. Ė

U¤K“QĎĹ ĤĶÐöĒ ĬęМè

QÆ ćý Ðţ ĢC ¸ İz·={ HN, Ĝ

À#¼E} 8Ãg z¡ 8¨¿

Ve'q Z¸½G Ґ y !

Ź Ť¨q ĭŞQ 1A ŞeĒ ľ:ŝ¯

ġòk þÑĒ ŞQø İĊŤ, ŞQ: Ĝ

ďů ЧK İĤ ĄB(ÄėĠĚV 5%, Q

63 : ! #Œ‘ Β6. Àf

#Œ‘ §’ x2 : sÇ? 

2014eËō ĻŠŞQĂ ĭŞQ Ġĺ: ³

ďğМ ijŦŠ ß ěk Ę» QĎþÑĒ

ĎNĤ ćý Š) ŁĨ ùË ŠĖq. Xīø

“&ŸFK ž¿3 A Àf@‘ “

“3 Y£n6. ! #Œ} †Ê›

ÒWä vÒĖ ‚q. ŬĞk 4A ĜŃR(>

įðŝXœ ťq”K ¾Ůâoq. (YTN)

µsŝ¯ Őŀƒ ßz ěq.(jãá)

& Ì`: Ÿ¿£P Àf@’ <J

“ g‡p‘Í}g x2 : €dÌ

Àf@} Å¿3 ¼E} 8Ãi _

`} :ˆ [ n3 –6. ¿£P

} Á8G ¦Å¿63 ’w(6.

#Œ“›—‰aƒ ȑÃw  ab

b ÕĻ Þœ ĭ)£ ĥăŝK ĻQ 124Ş eĖ ³ÒWäĒ ¼K ěq. (êĘÇ)

O QĎ=đ 28Ę ÿĠ ÕĈãQĎĹ Ĺ

g‡#Œ\œÎ(pu)}i Àf

ÐøÕ łę 1ĪeĒ «ê XĜŷGĒ ?K

@‘ €©5 #Œ’ Ǚ`6 Ë>

ãQĎĹđ uĝ ā 2ŞXËō Ġ¯ ³

Ė @đ JŸĒ MAťq. Uk“ŞQ: Q

6. €©5Ë3 ! #Œ’ ®•ª

ÕĈãQĎĹ PJĜk 26Ę“ŞQ ؙ

%Í · C3 ˜vX .xw Á6.

ÒWäø ŜĄş þÑĒ İĊ¼X ČŤ ã

Ď Éûĕ ö³ø ijĭŝK ŞÔ İzø Ũ

(aµ ŸÄ9 ab’xg €dWž

Ē ĘĐʼnk :Ť ŞÔĖ_ QÐø vş ķ

/ŶŃū ŔijČĊ blog.veritas-a.com/drhwang

: Q, ² €d Á*C7 †‹‘


9

Friday, September 2, 2011
30%#)!,

Friday, September 2, 2011

10* # , .%'- " 5‰.B—0 YI VLu3& ` n s:O

m U. 2010n VLu3& " Yvo Q , 2011n@ A? *R n5 6.O YM " t , D 2012n2i qEJnO )XM" m \ BOHCo. S- B\ Bj!?_"'eu KQov O d4wQ. K[P>7NQY1 kNgPK8FVPlF$f]p8U7O\9o . nHCP/rh$^0#WNVL b\cW M"2ToQ , +3 2W9Z;N6_K[,Jn -HCmG$<=2M(n.YPa3_O% U.

5‰.B—0:2012—9W1€-jtmk, šl=—‡—u0AVIMG›;. zrœYL.uŽF}w0q/mkt}3ZK+/;. /Y‡=ao4zblog.veritas-a.com/jsoowon27

2 0/af š p— „X

20%ņ Ǩ”ǡŠ 56êŨ Ż\‘Ţņ

\ſRŌū ¬ŷŧ ůƕCƴ ñ\

•Ǣņ 40ʼnêŬ ǦNǡŠ ¬ ŏŻņ

¬Ũ GĝǪ. QϕŒ MOU ƣP

kƠS¬ǢZ(xS)Š őǨ GZ

ě Ĝúǡi ĭŴǪŦè, ĽŦɊ Ż

Ƹ×Ǝ Ĉ§(College Board)ÉčLJ

ĒǨ ĻƘ •űİźŨ H¥Ņ. ųť

É Shð×İǮ, ShǹǢİǮ, Sh

80ƉƒŨ âŬǪ. •ǣſ\ ÜƎÝ

\ëƒ ĒťŨ ‘RźŦÉ ëƒžşū

SAT =, SAT >, AP ĭǮġLJÉ Ǝ

S Żǻ ȁ ǢÃįŷ ZŤ Żøņ ǰį

ĚðİǮ, Wſŋ[ ŬĦ? ?Œǡè,

ǽDžųŮ ŎƵŕū Ĉë ƨĥĝ” ʼn

50%lƎ Ǻ•Ǥ RǿŬ. ZŤWž

ž ùS, ųťS ŸǢĚŨ •ėŦÉ Ȃ

Ũ H«ǣ PW.

ZŤÃŨ †ŬSų ShĦǢW ShŎ

Ĕ? ůſ ƴǡ ”ĭ òƄàĖžƞņ

ū ŀğŨ Ʃ[ǡS, Ż\ū ŚĦŮ

á ǢĚņ ǣǨ \ſøŨ śŎǣ Lņ

ZŤWžŧ •űņě QŹÃŨ F

Ł Wì› GĝǪ. Ŭ ZCŧ“ƨģ

•ǧǡSų ŮŸ ŀğū ŌáŨ ĽĠ

ŸÕ ţűǡŠ ǻQŨ Fƫ Þƾ ĽŦ

ěčLJ ŏS¡. ųťS Żǻ ơ ǨŮ

Ƭ Ħ ŲŠ üǬŦÉ ĝRǪ. \Ł·

5ê ŬėŬ EūÕ ŗƢǡé GĝǨƊ

Ş Ż ŸĕŨ ȂĔǨ Ġś ǢZÉ j Ŋ

Éū úŻņ `ƩÕ ƉìǡŠ ĭ@Ŭ

2010ƒčLJ čŰǣ ućÒ ZŷŬ Ǣ

ŎŁ·ĦǢ ¬ ƌŗWìū ŬĦ ‘Ţ

”è“ǐž ŎŊņ čƄǣ ǢĚū Q

ĔÕ ų·ǣ. ǣœė Ż čƧ×, ž

¬¬ǡ.

Z śŎū ųťğŨ źd ĖÂ ZŤņ

ĦÕ Ǻ•ǪŦè, ƒƌŬĦſÕ śŎ

Ś ZWZĔŒ çNj-çǒ XRÕ åŁ 1•1 Ǝ›? ?Œǡ”S EƃǪ.

Ǩƛ Ż ĂîčŷX, DZŊ ĂƃŮ 82

2012—9W xT·1€ A '† ‘D ‡HNŒœ 0q

ê, ƢŒ• ĔîX Ŭė 14ê ¬ Ż\ SZ \? ŮŸ ýƬƃĔņě 29Ţ

ŮğZŤ› MŨ×ǡƎ 劐. œ ěŒÃŮƍſÕ İĭǨ œěŊ»W Ů

zr_ ZK 0q·ŽŽ˜ |†o…~1PS 4“ ;

(465ê)Õ ƖƎǤ ž›É ƎŊ { Ů

ïģŀŨ iԐ. ũğ nŸ€ ČĔǼ Ÿ, ģŖRƳ ǢĚ ǢĬƎ› ¬ ČĔǼ

Ÿŀğū ŗµŦÉ ų×ǨŔ. ƨe Ň Qƙ• Ƭį ŸïŬ ßŧ ǢZɛ

ǐȃ 2012ǢƒčLJŠ ůøRŌW

•ǣ ǢĚ Ĝdž^Ũ ~ȃŠ ìźŦÉ

ǣ. ŎŁ·ĦǢŧ 2G øŨ 3G øŦ

Ÿ› Ǽúǡ. GZ ”ĭ ǧůžįŨ

ŬÖŨ ĻƐ. Qƙ• Ƭį QC Ŭė

\ſRŌŨ uˆ ZŤWžŨ śŎǣ

\ſø śŎŨ źd ƩƐǣ PWō.

É ŸǖğǨ ĦƊĆ Ǝ›É Ǣà ĭŷ

Ė׊ ìźŦÉ ĭŴ£‘ĥĝ {ǣÜ

AčÕ ýƬǣ SZ ėŢ 10GZ ?ś

. ůøRŌŧ \{•Ǣ, \ſRŌŧ

ǢZ đ¹§ ?ƴÕ ſSǡS, QŹÃ

Ũ Ŭs. ǐȃ Ǣh ” žşŬ 17~18

³nj’› ƎglƎ ŬŁƐ. ǯĪ T

™ 25êŦÉ 2ŢÕ ƖƎǪ.

ǨŖ•Ǣ ƐǢŨ ìǛÉ ǡŠ ǐğė

Ũ FƩŠ ŝƏŰŦÉ ċ Ħ Ų.

ê(16Ǣh)ņ ĐWǨ óƗ Ǝ›Õ İ

ǝ ĦŎ Īƿ ¬ ŀǣ ň×Ǐ ƣŤZ

DZǡŠ ǐƓŬ Ų. ŬƇĉ ZCŧ

ŤW –ĐŁ ǐiźğŨ ĖÙ Ħ ŲŠ

Ĕİ ĕŃǹ Wžņě kƠĭ? ģ

2012Ǣƒ űĭčLJŠ ůøŻǴ {ņ

ˆ…va€ mk, AP/ )^

“ĔZŤŨ ýſǡZ ǢZ Ŝǁ× Ĺņ

Ÿķ×ǼŸ› Ɲ̐.

Ŗ¢éěčLJ ŮŸ ţƬ DZėŨ OŁ

ě RŌĆ įűĚŨ Ĝúǣ. ućÒ

ǣŸĹŧ êğŬ ģ ƉƭǨƂ. Ż

Zŷŧ“\ſRŌŧ žaZW ĦŃņ

kƠSŠ őǨ •űņě ěŜ• 2ê

iŠ 2010ƒ ųťǴĔÚSÉ Żǻ, ſ

ě ţǢ ƊĒ? ?Œǡ”S EƃǪ.

(žĭ), ŋĠ• 3ê, S• 2ê, ǣŀ

2ū GZÕ ǡéě ƜķŔ. 2011Ǣ

üWȁǢZÕ ǼřǨ ţǢ ƊĒÕ ǡ

• 2ê, ğbX• 2ê, Ǩ]ĔXǢZ 2

ǐȃZWìĜdž^Ũ~dz. APW

źņ ®³ ǢZ śŎū Ĩǧ ʼnč? ƈ

ƒņŠ Ǣƒ ” žş 280ê ?ś™

Š ʼnǁ ŖSªWŠ ƖŬŽŨ Ĉِ.

ê, UNIST•Ǣ 6êŨ ĒÍ Ħ›^

ž?ś™, AP Calculus, AP Chemistry

Ś¤ Ħ Ųi ¯ï. Ǝ›ū ǩıŧ ǢZ

 

ě ųiƉ›ǢĬ Ŋ»Ũ iÕ Ħ Ų›

ųťS įűĚŮ DZŸ 2Ǣƒū •ű İ

Ê ǻQŨ Fư”S ųčǪ.

$! &0… 11+ , ( 

ƐÉƐǢƎ›› EǹǡS Ų. ơ

Dž^›Õ ýŚ¢, ĦŎ …[ ¬› ųţÌM Ŭ ÐƐ. ZŖǼŸ ?ś™ ƌǢĚ WŖ, „Ů ĉ ƎǾX ČĔǼŸŧ fÉĀ זÉě FƯĿ Ǥ

\ſøŧ ķŬĒ×c •ǢŨ ǘǥǨ TOP 25Ţ •ǢW Ɖڕ Ŭė •Ǣ ƐǢŨ ìǛǣ

Õ Ŵğǣ”è“ŎŁėřǻQŬ FƯƁ Ų

™ ƉÃǡS Ų. ućÒ Zŷŧ“ñ\ Ƹ×

ĔǾź ūîÕ {ŸǹǡŠ ™ ƥŽŨ âƫ.

”S ŻǪ.

Ǝ Ĉ § (College Board)É č LJ SAT ô

ƨe \ſø 1iŠ ƹĈ­ķÉ ǨŖČĔǼŸŨ

. ZŤ ǝÉcºŧ ƼM {į, SAT ô AP

ŎŁū QŚ NjË ô ǝ×ƀljŬĢ·ïĂ ô

AP ĭǮġLJÉ Ǝž ùķ, ĊZ \ſRŌ Ǣ

‚Ői› Ǫ. ǨŖ êï• DŽü› ƐǫǤ

ĭǮ, WŖǼŸ Ƨ Ġ ?ƎÉ [ď£. ućÒ

‘Ł·Critical Reading, ŎŁœǨŒ Ŵïņ

Ěªŧ ‹ Včǡ˜ Uņě ĭǮŨ ƴÕ Ħ Ų

ŏžŬ.

Zŷŧ“òĔS ţǢøŨ ăƴÜǀ ǣ”è

Š şězœ & fĵi·SAT = Writing, Ħ

”S àǪ. DZŸ ĭǮġLJ Ǝž Ŭȁ Ż\

ŎŁİÃŨ ſSǡŠ ìźŦÉ ŎŁ ĔřŨ

“ţǢø śŎ QǮŬ ŲŁ ë© ǝÉcºŬ ĭ

Ǣŧ SAT >Math·AP Calculus·Statistics·

ū ţǢ ȂáųÕ •ėŦÉ 2Ǿū ĭǮŨ ƴ

ůėǹǡŠ ™› ƥŽŨ âƫ. äů ķƶ ů

ǫƗŐ ńŬ ĨƃÌM Ɛǫ¢S Ų”S àǪ

Linear algebra, ĔǾŠ Sociology·Macro

¿.

iŒ ķƶ ņĠŬÕ ŴğǨ ſƬǨĿ ǣ. 30

.‘Ŏxū òĔS’Éěū ëĬŬ i•¢Š

economics·SAT > U.S.history·SAT >

WŖǼŸŧ Z{Œ ZŖņě ë¥ ŬÐƐ.

ďĶ ŎŁNjËŨ Ɛǫǡè, ŎŁƎïū ‘´›

ƎŽŬ.

World history, WǢŧ SAT > Chemistry·

Z{ǼŸŦɊ ŎŁİÃ, Cğ, ƣà ¬Ũ i

ǡuĶ ŖŞĿ ǣ. ŬƇĉ ZCŧ“\ſRŌ

{įŧ ż•Ǘ? ƣſÉ Ǘ?ǣ. ža Z

AP Chemistry·SAT > Physics·SAT >

Õ Ħ Ų. Ŏųįï Ÿķ׌ ŎŁNjË Ÿķ

ǢĚªŧ “ŰZĔŒ ŐŻ 7ĭčLJ û 11ĭl

ŤWžŧ ŎŁ, ŎŁœǨŒ Ŵï, ĦǢ, ĔǾ

Biology·AP Physics·AP Biology Wì

×ņ Żş ƚʼnǨ fĵi iĩW NjËİÃŨ ý

Ǝ ǥm Ǝ{éě ƣRźŮ X×Õ ùŠ”S

(Ĝdž), WǢ(Ĝdž), ſ2Ŗ\Ł(Ĝdž), ƣŤ

ŦÉ [ğ Ų.

ŀǣ. 1Ů1ĸi ZŤ üƶņ ®³ ƤÉ, ƽ³

EƃǪ. \ſøņ •ǣ Ĉ ųĠǣ žĈŒ

¬ū ZWìŦÉ [ğ Ų. u Zŷŧ“\Ł

SAT ô AP ĭǮ •ĒŒ XÄǨěŠ ža

ׁ, ǞÏǏ, õŬőØ, ǟķ„ ¬Ũ ĜdžǨ ů

ė“ŧ ǢZ ǷǔŬƎ(www.gimcheon.hs.kr

Œ ŊĔÕ ſŖǡS ë¥ ŎŁ şěÉ ĦŃǡ

ZŤWž {ņě ǃǃǣ ƊĒ? ?Œǡ. W

Ɖůņ ¥ ÿĶ ÀīŨ ùS İÃŨ ƿŞ ũĸ

Œ \ſø Ʒǔ(cafe.naver. com/intlclass)

S ŎŁNjËW úǛ? ŬÐƎè ŎŁÉ ×ǘǏ

ìĆ ŻïZĔªū Ǝ›É S¨ŽŨ ő׊

ČĔǼŸ› ǣ. ƣŤǼŸņěŠ iĊźŦÉ

ņě ?Œǡ.


11

30%#)!,

Friday, September 2, 2011  

  

& ’U0q/ iJ—4

*1 , SAT -/)

3Ǣiſ›Š •Ǜź Ů ǐęZŤŬ. 1Ǣi Š ǢiƥčLJ 7Š ƥ, 2

Š ¬ òĔS čZŷ ŸƏ ĭż Ĵ

- 1€-j ‡—t .E–: —\· —WQh* ‚e˜;O?

ļ˜ śŎ „ǡŚÕ ƨ•ǣ Ėؐ

“ǨŖţǢŨ ìźŦÉ ǡŠ Þ

iŠ ʼnÖüǢ ŬȁčLJ

é, Ĉ ßŧ ǢĚņM ĠR î•

ƾ iĊźŦÉ ŎŁ ģŀŨ FƯĿ

ǢiàÉ [ğ Ų.

É uķB Ħ ŲŠ ïŨ ŌŁƋ Ħ

ǣ. Ĕİ ţǢŨ Ě@ǡŠ ǢĚ

1·3ǢiŠ ůøźŮ

Ųiņ śŎŨ PıǪ.”

ė”ĦŠ ůž ĦƊ Ŭėū ŎŁ

1·2ǢiƟ¾ žaZW

. òĔS ţǢøŨ ăƴÜǀ ǡ

ǢiŠʼnÖüǢŻ, 3Ǣ

İÃŨ FƩS ŲS Ċ. ŎŁ

ĦŃŨ Ɛǫǡè, 2Ǣi

- 1€-jmkt‹‡–:?yd dEns g7?

Ĉ – ƌŗǣ Lŧ ūƎ. SZ

Š‘ʼnÖǢi’É êêǨ

3ƒA E› †ŧ ZŤǝÉcºŨ

iàSĔ Ŭȁ ʼnÖüǢ ŻlƎ ĭAŨ źd ǼřǨ ŸǢĚ ųiRú

“ƨe \ſøŨ śŎŨ ĭŴǣ

ùS, ČĔ Ÿķ× ¬ @Ƈ WŖǼ

Ũ ƦƐǣ. Ǣà įŷŨ ŬrŠ EƈŒ ƐÉ DŽę ô RúŬ ?Œǣ

Þƾ, ķƏ ǢZ ųƣņě ë© ĭ

ŸŨ Ǽúȃ ǨĿ ǡŠ ¬ ųiƉ

ǝÉcºŦÉ [ğǡè, ža ZŤWžū ůǻŬ³ Ʃ?É ZŤĒ? ª

ĪNJŨ śŎǡj Ȅª. ţê ţ

›ź ǢĬ ūƎ? ?ŷ Ǡŗǡ.

Ǝ 劐.

ǢşW ZÑǡéě EĔÕ ĞŖǡ

ŎŁ? ƃg čƄǡ–³› ţǢņ

ǢZƲņěŠ ZŤÞƄ›Õ †ŬSų ĦŗƃĔÕ İĭǣ ¦, ǢŃ

S, Ţǂ ZŤǝÉcºŨ śŎǡ

•ǣ ŌáŬ ±Åǡé, ĊZ Z

ĦƊņ ®³ źǦǣ ǝÉcºŨ ĜĈِ. őǨ ʼnÖǢiņŠ \Ł·

“ųťǴĔÚSū ZŤWž ų

S Ų. ZĔÕ Ʈďȃ ǺĈǡS

ŤŦÉ Ʈďȃ İÃŨ ÞªŁ Ƌ

ŎŁ·ĦǢ ıǹǢĬ, APWž, ƣǮǢĬ, ƐÉņ âƫ ƏŷƣǮ ŮLj

ťğŨ Ė ǢĚŬ ƨ•ǣ ÞƄǤ

ZŤ ǝÉcºŨ Ĺžǹ ǡŠ ™Ň

Ħ ŲS ųčǣ. Ĕİ ţǢø

IJ, iƥWž ĈƮ, ıǹŻïWž ¬Ũ ÜÄǨ ğVźŦÉ śŎǪ. ǐ

Þǣ ZŤŨ ǢZņě ǡŠ ū›

ĭAŬ JÙ Ħ÷ņ ńƎÞ, ?l

Ũ śŎǡŠ ǢZ ė”ĦŠ ƨėŢ

ȃ 2Ǣƒ ųŋRŌ ǢĚŨ •ėŦÉ QϕǢZ WǢZŤŋ[ģņě

. fÉĀ ĭ•ņ ªŁŐéě Ǩ

ś ñ¸ņŠ ǢZ ųƣņě ë©

^Ŭ ƉÉ ţű£. ţǢŨ Ȃá

WǢ ıǹø İǮ ĦŃŨ ƐǫǪŦè, ĂƃŮŨ poŠ 1Ǣƒ ǢĚªŧ

Ŗņě VčǡŠ Ř[Õ ?Ɛ Ǣ

ZŤŨ ģǹǤ Ħ Ų›Ê „ÃǤ

ǡƎÞ ZWğźŬ ģ čƄǣ Ǣ

ĔĂŋĦşņě ĂZŤ ǝÉcºŨ ùļ.

ĚŬ ƍ?ǡS Ų. c½™ ǨŖ

LŬ. ů@ņĜ Ǝü ǢZņě

Ěŧ ƐǢņ ǣR? Ų. ĊZŠ

ţǢŧ ŖS ¬ ůč ǢZņěÞ

ū \ſø śŎŨ Đ?ŒǡS Ĉ

ųťSÉ Żǻǣ Ŭȁ ŽŽ ǢÃ

?Œǣ ėǽŬS, ė”ĦŠ ţǢ

Š™, Ʈďȃ ?Œǡ. İÈÉ Ǝ

įŷ ȀW? uǁuS ŲŠ™, ķ

ǢZ ŮğZŤū •

Ũ ?S ijŁ› [ƣźŦÉ Ł°M

v 6Š4ů \ſø ǢĚªŧ ĜdžW

ƏlƐ ŻƣźŮ Ǣà ĦƊŬ Ż\

ǛNŦÉ òƄžįŨ Ǝ

ǨĿ ǡŠƎ CŨ ŶƎ íǡŠ İ

ì ĭǮŮ SAT> ĦǢ ĭǮņ Ū

źŮ QŹÃŨ Fƫ Lŧ ķ.

Ž ƛƃź fÉĀ ז

žŬ. Ĕİ ƣRźŮ ƊĒ? ?

ĭǪŠ™, 800Ž ÞŽņ ǣ êū

ǁ ǢZņ ĒǨ űǢïǶ? ~ŧ

Õ ŤğǡŠ ìźŦÉ

Œǣ ǻQŬ [ƪ¢S, ǢĚū ū

ǢĚÞ 780ŽŨ ùS uæƎ ǢĚ

ǖŮ Þƾ ţǢņ ²Ŭ Ųé Ǝ

śŎǣ. Ǝ›ų? F

ƎŒ ŎŁģŀŬ ŲŦé \{•Ǣ

ªŧ ÞŽŨ ùļ. ƣRźŬS

şǡ³. ðË DZİźŦÉ @Ƈ Z

ƯĿǤ Ǝ·—·ƣ 3ŗ

ƐǢĈ ĦŠǤ Ħ› ŲŠ Þƾ

E› †ŧ ZŤW ǢĚªū ūƎ?

Ťņ §Š ZŤĒÕ Ĉųé Qſź

ģÕ ǥŀǤ Ħ Ų›Ê

ţǢņ •ǣ ĄŨ ǭðŁƉÂS ǣ

ÞªŁ | PW.”

ʼnI› SÂǤ Ǡŗ? Ų.”

Ǝǜ·—ǜ·ƣǜŦÉ

- 1€-j mku R}s?

& †>Š ™ct v6: `^[”€

u‰Ł ŲŦè, @ ǜĆ É ǣ ?Ǝ ŬėŨ Ʊ¨ ǨĿ ǡŠ ƆŃŮƍſ›. VŸƣ ë¥? ƚʼnǡŠ ė“Ŭ. Ǣ

ĜƐ ZŤǻQŨ FƩŠ „ÃŨ o

ƎşŬ ǠĦźŬ. ǢZÕ śŎǡŠ

@ ǜŧ ŀǣ ďĿÕ ǘYǣ. Ǝǜŧ Ǣ÷Qĭ•Ǿ·ŎŁ·

Ěŧ‘uū p, uū ǡÏ Ǟ¸}’Õ Ŵ

Ɗȃ iŜŬS Ų.

ǢZĂŮ ĥĝ” ZŤŸ‘ŧ QėĎ

ſ2Ŗ\Ł·ŊĔ·ǣï, —ǜŧ ČĔǼŸ·œěŮƍ·Ĝǫ, ƣǜŧ

ğǨ ZĔŒ ğź ƐÉ ĚǼ ƏŃū Ĝ

ģǝǏšŁ Ʋéņě u Zŷŧ Ǣ

› ĔǢŸ‘ ?ś™ Ÿž ŒÃ 2ŢÕ

ܳnj·¬ĕ·ƣŤ•Ǿ·Dž^›-K›-ţ›É [ğ Ų. @ ďĿ

dž ¬ņ •ǣ Ǚ ~ŧ ŬĿiÕ u‡.

Z QŹÃū ƨŚĜ WſÉ ZĔ QŹ

ų·ǣ. Ÿ‘Ʋņě ģţǡ˜ 210ł

ĆÉ ŮƍiƊņ ›’ǨĿ Ůƍ Ʊ¨Ŭ ?Œǡ. ?Ç Z{ Wì ĦŢ

ZĔŠ ǢĚ GĆ ė“ůƎÕ ŴğǨ

à EǹÕ ƩƐǪ.“ĔŻ Eū Rǿ

aëū ěĕ…ŷŨ ä@Ǩ ĦŭĔŃ

ėŬu ǢÃŚĦė ¬ ǢZŷŬ ĭėǡŠ ǢÃXÄ ėŨ ùŦé Ǝǜ,

ǢZ ǷǔŬƎū‘Ś× ķŬŠ’Ŭ³

ě Ŵğ, ZWĆ Ǝ› ZĦſ ›ű, ŋ

ŦÉ Żǻǡéě ŋ ŏėĦŭŬ 10ł

ČĔǼŸŨ 100ĭA Ŭė ǡé —ǜ, ĥĝ {ǣܳnjņě ƚ?ųū

Š Ǣčë MĭǓņ ǢĚū ǢZĚǼ

ĦiǾ ſV ô Ǻ•, ZW DzūǾŒ

ņ ŬԐ. ǢĚ yűg(23.6ł) •Ē

20% Ŭ{ ĨŢņ ªé ƣǜŨ ùŨ Ħ Ų.

Żøņ •ǣ žĈÕ űÃǣ. Ǣčë

VG ĭāĦŃ Ǽğǹ, ZşǗ?ſ ›

Ÿ‘ Żűg(13.8ł) Ēťŧ 58.4%ņ

Š ų‚ū ė“ PWÕ Ōµǡéě ų

ű, Ůġǒđ ſ› Ǻ• ¬ŦÉ ĦŃū

Ŭӊ ¬ †ŧ ŸžIŻ›Õ ų·ǣ

‚Ǝ›ņ ›ŝŨ ùŠ.

ƑŨ tŁő× Ǫ”è“ǢĚŬ Þ

. kƠ ǰį›ĭ úŻW ŋRǣ Ǝų

‘uū p, uū ǡÏ

ƐǢė“İ śŎ› ǼğǹǪ. Ż

ƄǤÞǣ ĦŃŨ Ǥ Ħ Ų›Ê ZĔª

ƣū ŸžƎş› ŬŁƎS Ų. Qė

Ǟ¸}’Š ųiƉ›Ǣ

ïZĔÕ ýƴǨ ƐÉƐǢƎ›Œ Ń

ū ųiRúŨ ŬtŅ”S ŻǪ.

ϛŒ kƠĭ? ZŤQĒŒ ŷǢg

ĬŒÃŨ ſSǡŠ ů

îņ ŻïğŨ ĖƐ. @Ƈ ėŷ Ĕ

Zŷ ĪĪÉ QſAP ĦŃŨ ›ãŠ

Ũ ŻǙźŦÉ ƎşǨ @Ƈ ǐE ǝÉ

¬VįŬ. Ǟ¸}Š

Ċ, ƣǮǼŸ ĈSě ¬ ǢĚ GŮĆ

¬ ZĔū Żïğ EǹÕ ŬtS, ŸǢ

cºŨ śŎǣ.

ǢĬŬŁ× ǴĮŦÉ

ǘǏǚ×ŐÕ [ƪǡŠ ǻQŨ ÜÄ

Ěū ZŤĦŗÕ jóȃ øŎǡŠ „

Ǫ. •ZDz DzÃǢZÉě ü•ǣ ű

Û ®¶.

& z4ƒ@—bt v6: •C8 {_

ŷǢg aë› ė”ǡ. Ÿ‘ĂŮ

Ŭÿ Ɖ ìǛ, ůų Ć Ǣ

ĥĝŷǢǾņě 100ł ŷǢig ƃğ

Ĭ RǿW ÞƄ› ¬Ũ

ĭųΛ ǺĈǪ. ƐÉ DŽęŨ ìǛ

ǡ§šŁźŦɊ ƻźǣ ZŤǻQ

śŸŨ ǼúǡM ĀŬS Ų. Ŭ ZC

ŴğǡŠ VAŬ Ų.

É ŀǣ êĔǐE› Gƨǣ. ƨe

Ũ Þ§Š ™ ƉÃǪ. 12ÞǗū ~ŧ

ŧ“ŸïªŬ źd Ÿƚǣ PW ĽŦÉ

ǢĚªŧĪĪÉǢĬì

ŬǸi 3] ĿŻĔÇX, ƃu‘ ǏÁ

ZƎ Ţņ ŻǍW DZ•? VƅǡŠ I

1~2ƒ {É ěŜ•ņ űǢǡŠ ǢĚ

ǛÕ ĠŚS, ìǛ ’ğ

Ǐ ȅ NASA ŋ[ş ¬Ŭ ‚?i

ðªŬ ƔŰĘ ŲM ªŁě Ų. 100

ņM 4ƒ A Żľ ŷǢg ƎşŬ ?Œ

Ũ Ţǣ ǢĬWžŨ Rǿǡè, İſ İǫǡS, Ǘ?ǣ WžªŨ ƝŞ 

› Ǫ. çNjÛ ǝÉcº› ų·H×

ł Ŭėū ĭĝ ǎųÉ QĎ ƨSū Z

Ǥ L”Ŭ³S ŏėǪ. Ŭñ ŷǢg

ŁĿ ǣ. ƐÉ ô œěǼŸū PW𛠓Ũ Ħ Ų. ǑǑŬ ZĔª

. ŸïĜý-ŸǢĚ A çNjÛ ƣP

ŤĭĝŨ ?qu?Š ™ņ› öƖÕ

Ǝhťŧ †ŧ ǖŬ. 2010ǢƒņŠ

ū ǟ§þŨ ùŦéě Ĉ ȀťźŬS ȀWźŮ ǢĬŨ ǡŠ ™ ůƃ

Ũ Nj•É ǢŃW ƐÉ ĝR ¬ņ ›ŝ

?Ǫ. ŊĔ? Ő¸£ ǐğė ģ w

Ƨ 121êū ŸǢĚņM 1ł2000Þş

ǣ.

Ũ Ɖè ʼnÖǢiÕ ǼřǨ ŮLjIJ ǝ

ŧ ZİW iħĔ(280ê)Õ ×ëšÛ

Ŭ ķDS, 2011ǢƒņŠ Ƨ 200ê

ŋA ‘ŢÉ [ğ£ Ǟ¸}Š űǢǣ Ŭȁ õÉ ýčǡè, ƐhǤ ¯

Écº› Ɛǫǣ.

Ǫ. Ĉ ßŧ ǢĚŨ ĦřǡSų

ņM 1ł7300Þş aëū ŷǢg Ħǵ

ܐ ĘÉś Ǟ¸}Õ ùŠ. ǐȃ ǢĚªū Ĥ¯? xķ ŲŠ Ǟ¸}

220êŨ ĦřǡŠ ſ2iħĔÕ ő ?

Õ ƩƐǡS Ų. 2012ǢƒņŠ Ƨ

Š ĘÉś Ǟ¸}Õ ƎhùŨ ¯ ƐǢė“İū ƺĒņ ĈXǨ •ű

Ũņ œVǤ ŏžŬè, 600Ǘ 20İ a

300êņM 2ł6300Þş, 2013Ǣƒņ

İŻ ƊĒņ ªŁ?Š ĭiņŠ S¬ǢZ 3ƒ Aū ĚǼŬ ë¥ “j Ǟ

Ĕİ kƠSū ąǹŠ ƨeņ ŬÓ

ëū ZWZİŸ› įƪǪ. Ůƃŵ

Š Ƨ 400êņM 3ł2300ÞşŨ Ħǵ

¸} 3^Ũ ?Ƒ Ħ Ų. •ű ĦĭŻǴ ¬ņ Ǡŗǣ ųiģGěÕ Ŵ

¼ ±Åǣ ŝƏŰŨ ĈŬŠ Þƾ ǢZ

­[ŷW @Ƈ ƣŤĭĝ› FƯ IE

Ǥ RǿŬ.

ğǡŠ ™ Ǡŗǣ cAņ ǢĬWžªŨ ĖǕċ Ħ ŲŁ Ǽř›? ė”

ū WſŠ ēÔ ĭů {ņ ǢZ śŎŨ

ǣ įƣ‘ÄŨ žŠ.

ŽŽ˜ |<…]‡ 0q, (

žė _›ņ ő׊ LŦÉ ëķƐ.

ǢZ QŹÃ EǹņŠ ǃǃǣ Ÿž

/ 5p– 4z blog.veritas-a.com/unita

 veritas-a.com 

ǡ.


30%#)!,

Friday, September 2, 2011

12

 4 A¥

% %  L¸A`ÈE

 ! E8 \ !c PHj8* 3AO:J<2d. EgO@WgF+[W&PVc?RjK ^ `J "(, >6QI& $X SL C #. N 1RjU DJA=dLaQL/, ;'Rj 0TR jJAO:J<2b!K4k5M. PVc?R j @h 2 Z) -Lb , c: <2L RI& l LnK 3YAO:<2M,_WO@ iJB79%c K G ]cC6fbAO:J<2b.Xe mL.

2012ÈS ¥‰ Á¶

Ž 9® đq ĐÞž 9®þ nƄ 

ĉƄ Ģæĝ ƂĞâc Ġºīƌ V

Îĭě Éÿžh. Ğ ="Ě“6Ž

þ ?İ5Ăě èÖž ,Ğh. Ġºī

= ŽäþÓc ?ø·ąø·ÞŽ r

ƌ Õ¼ğĔ 218¬ đq 10%þ Ƅ

>9®ĝ ׌r Ðmƛ ļĎżh”

mżc 28¬ě Õ¼žh. ī?þÓ ľ

ª“IŒŽ’Ğ űűž ŽÒě Õ¼ż

ĔĞ eƄ ƄčĖŽě ƚ¦żc ¤

‘c ĝr”‡6 īƆh.

Ě ŽÒþ- ĢŽ±ƍ Ñ ģh. Ğ ķÅ ="Ě“Ğ´ ĉƄ ĢŽž ĤĘ6 2I đq ƄčĖŽě ƚ¦żc ŽÒ

2012ÈS «Ð ;D ĤIĹrŽäīƌ î‹ Ġºīƌ

ě nÐę— ?ݺě đąż6 ģh”

(Ġº5Ă 190¬·?İ5Ă 28¬)

ª“V[þ ĢŽżc ?İ5Ă ŽÒĚ

218¬, ÍƔĪ¾‘nÐĤīƌ 56¬,

?ݺ 2I— ?İ5Ă =99įþ €

őėŰIĤīƌ 6¬ ĞV œ 280¬ě

‡ įD Þû VþÓ ƄčĖŽĺË

Õ¼žh. ­łįĔĝ 20%ğ 56¬Ě

eżh”6 #ijƆh.

ī?iĕþÓ, 80%ğ 224¬Ě <Ā

ĤIĹrŽäīƌĝ Ų ðþÓ Ó

iĕþÓ Ɓ0ĤŸ ‘Wh. Ġºī

œīƌ9 «Įīƌę— èĢÒě R`

ƌĚ ī?iĕþÓ 56¬9 <Āiĕ

Õ¼żc ŰŃr ģh. ӜīƌþÓ

þÓ 162¬ě ­łżª, ÍƔĪ¾‘n

c =9×Ī9 ӜŸ ŷž 39þ

ÐĤīƌ9 őėŰIĤīƌĚ <Āi

€‡ ×Īàę— «Į üĞ Ġºīƌ

ĕþÓ£ ľĔĞ eżh.

158¬, ÍƔĪ¾‘nÐĤīƌ 56¬,

ĠºīƌĚ ?VnŽ ŀŽĞ ®Ÿ

őėŰIĤīƌ 6¬ ĞV œ 220¬

ğ Ġº5Ă9 ƄčnŽě /Yżc

ě Ŕķ Ɓ0 æŤh. «ĮīƌĚ Óœ

?İ5× R` ĢŽÍįě ŀƇž

īƌ Ɓ0ĤŸ İčž R©ľ ľĔĤ

h. Ġºīƌ īő Õ¼ğĔ 218¬ 

“ÌL¸A`ÈEU¤t«ÐPF¯@‘ y\gƒu, ̔ZÈ´È¡K jfÍW. ¢°zE8Ÿ“̔›È Öl̤®‡±¢¡’Œ‹e :»È€¢ bnªH³˜Çb"m"F¯@‘k¡y\EœÆgGcžgqŏY…ʇ¦\hÈE¼¢Te <_Ê="¢bU§Š8 N½QW. /}´=®‡˜K§blog.veritas-a.com/ jsoowon27

2012C 2'/ F)

* .B: ´‹Ÿ Õrżc Ėež ÝÖğ ė× 1. įĝ—đ µĹæµ(ľ×ğ Ŋijğ =÷ğ )#ğ) įèě Ižh 2. ħĩ’ě 5¼żÿ Žä e’ě Ižh 3. ŧ>żc Ŋijğě Ižh

* pµXš: «F * pµ‰K: «K * pµ®˜: 8ÈJ 280o(O§) * «Ðvx - i«Ð(300¬): EB…ª(240¬) + i(60¬)

4. ĉ¸ž Ŝ:ě ŀ =÷ğě Ižh

> 220o ¹° Ë>, 2X@ n­ Z§ 90o ƒu - n­«Ð(360¬): i«Ð(300)¬+ n­(60¬)

5. űűž ¯9 AÙ ĝľ’ě Ižh

> 60o ¹° Ë>

đq Ӝīƌ ĤšŸ ƓďƄ ×Ī àę— 90¬ě * «Įě Ŝž z Ŕ ķ 60¬ě Õ¼žh. Ğ ="Ě“ľSƄc =9×Ī9 Ó œĭޗĠį¾ÞŸ*V­|ŽÒ

’Œ·‡È 5—[ –‡É BqŸ 5~¬ {

ĭ, Îĭ 6ĭ, œĭ 48ĭ)ę—

̔ZÈ ´ÈÇU F¯@‘ Š„, 28o ƒu

ľSƄĊ Ë=Ɔě  ĉƄc ?·

Ö5Ɔh. ą·Þĝ īő ¾ĭě 10ĭí ĻĞ

ě «ĮƆcq, «Įě éæž 39 Ð

đq 56¬ě ī?iĕ— Õ¼żw, 5

: 3¬ě ž &ĝ ij— >×Ƅ œ 3&ij

IĤīƌ 6¬ ĞV œ 220¬ě «Į ü

6 Ļğ 30ĭĝ ĭޟ ąøR ÞŽĝ

ĕ70%c«ĮěŜľñîrӜ£

Ă×c ­łiĕþ €ž Õ¼ ğĔ

 «Įþ ŮĢvcq, ':Ɛx ŷ

Ğ Ŕķ Õ¼žh.

ĐÞ9®þ nž Îĭę— !Ĝž

ę—ĐÞ×ěųïſÞģhcŴiĞ

ޟ įƄ_ľ ñóh. Ğ ="Ě“ī

ōrŸþ €‡ ŷž 39 ijĝ ŷ

}ýh”ª“Eľ£ żĕ 30%c Ž=

ƌà 5Ăà ×Īàę— Õ¼żc ,

 æĞ (ĝ ËåƄ ĭޟ Äįż

 =9×Ī(240ĭ)

à Ž’ ņĞ ĵĩż6, ħĩ’þ ņ

ě Ĕŝę— žh”ª“Ġºīƌĝ ?

ľ ñóě įr— ':×ě Ï¡ Þ ģ

Ġºīƌ Ġº5Ă(ÍƔĪ¾‘n

[1ŽIÉŪ 3Ž[2ŽI ļ 6ÍM

Ğ ģc mˆĞ Rac 4ƈĞ Ä

İ5ĂþÓ ´jĞ ÒI« Ġº5Ăþ

ýh”ª“ŷ ]żĐŸ ĉƄ Ģæþ

ÐĤĊ őėŰIĤĝ =9×Ī ÎŗĚ

ľĝ ąø·ÞŽ 2& =9Ÿ ºąƄ Î

ÿ «Įĝ ĝ´Ÿ Ï¡ Þ ģýh”6 ī

Ó, Ġºīƌĝ ī?iĕ ­łþ ´j

Ór ĪF ¼Ɨſ ,”Ї6 īƆh.

Ġº5Ă9 tĠƀ) =9×ĪĚ 2Ž[

ŗżª, ÎĭĚ Éÿżľ ñch.

Ɔh. «ĮĚ =9×ĪĞ hÚ ƒøı

Ğ ÒI« <ĀiĕþÓ ´j ğĔ£

r ÞŽ(Ɲƞ) e×9 ×Ĩ ħĩ’Ğ

Ţ ­łžh”6 īƆh.

ŰŃĞ Äğh. Ġºīƌ ?İ5Ă =9×ĪĚ 2Ž

İŗӜc ĢŽĔÓ, Vè×ĪĽ

1ŽIÉŪ 3Ž[2ŽI ļ 6ÍMľ

ŽIà ºą ËĘĚ 3Ž[1ŽIĝ

¬Ó(ĔÓþ Iĩ), Žä5ƕÓ, ŕŎ

ĝ ?ø·ąø·ÞŽ·ÍƔ·9Ž 5

4Đ 40%, R©ľ ŽIc 20%—

èĢÒ Õ¼þc ĢŽkm:9 ĢŽ

Ó, Ž=ÒƓI˜É() ÍÆ, ŵ

& =9Ÿ ºąƄ Îŗżª, ŽI×

Ņÿ ģh. ŽIà 9®Ã ¾ĭĚ 3Ž

=9×Ī Îŗþ ģø =9Ã ¾ĭ

īƌĕĔĞ ŮĢxh. ĢŽkm:Ě Ģ

˜Æ, Ĵ:5Ľ¬Óh. ÍƔĪ¾

ąø·ÞŽ đq ĐÞž 9®þ n

[1ŽI ąø 72ĭ ÞŽ 24ĭ œĭ

r ÂƐŸ Äğh. Ġºīƌ ?İ5Ă

Žīƌě Iƕż6 ŷ ōrŸ £{c

‘nÐĤc ľĔĤ0ě ĽÌżc Ӝ

ž Îĭě Éÿžh.

96ĭЪ, R©ľ ŽIc ąø 36ĭ

ě İčż6 =9×ĪĚ 2Ž[1ŽI

 ĢŽû° īºě œ;ż6, ĢŽī

Ÿ ŕ— İŗžh.

ÉŪ 3Ž[2ŽI ļ 6ÍMľĝ ?

ƌĕĔĚ ÓœêÍĊ «Įþ ŮĢu ŷ

ø·ąø·ÞŽ·ÍƔ·9Ž ×Īě

Ÿ ¨ch. ŷĝ 8į×ě ƑÄż

nÐę— Îŗżcq, ľSƄĊ œ

6Ĥ ķ āÞþ ʼnÿż«Ó, ľS Ģ

ĭ·ºąŽI·ºą9®·ŽIà º

ŀ ŽÒě Ŕnž ¼2żc ĨŜh.

ŽIà ºą ËĘĚ 3Ž[1ŽI

ÞŽ 12ĭ œĭ 48ĭę— Ö5Ɔ

40%— ąƈ’Ğ Ĩ ^h. ¾ĭĚ

h. Ğ ="Ě“IÆĪę— ĐÞž ą

?·ą·Þ 20ĭ, Í·9 12ĭ,

øVèě ƑÄƄõ żľ£ ÞŽVèě

- Ӝīƌ(œĭ 300ĭ)

Îĭ 12ĭ œĭ 96ĭę— Ö5Ɔh.

9ƄÕ 7‰żh”ª“ÞŽĚ hž

æ 39Ÿ Ŭn— Äh ':Īğ ŷ

=9×Ī(240ĭ)9 Ӝ(60ĭ)—

3Ž[2ŽI ļ 6Í·2Ž[2ŽI·

=9ĝ Žû׌rĊ J¶ž :5

ąËĘĚ %ľ£, ŽIà ?·ą·Þ

Ÿ ſ Þ ģr˜ ā>Ÿ (~ż6 ģh.

īƌà ×Īàę— Ġºīƌ 158¬,

2Ž[1ŽIc 20%Ÿ ºąžh. ¾

ģc £Ţ ŦŦž : ŻĎżh”6

=9 ¾ĭþ ņĞ ÄĞ6 ąø·Þ

Ğ ="Ě“ľSƄ «ĮþÓc «Į

ÍƔĪ¾‘nÐĤīƌ 56¬, őėŰ

ĭĚ ?·ą·Þ 10ĭ, Í·9 6

īƆh.

X@y «Ð †{


13

30%#)!,

Friday, September 2, 2011

A¥ 4 

"  $&

0:" 11 - Œa Ȁ ƒuÇd ÇU5?

- Ȁ ƒu 9Ò^U ¬Ÿ rŽ£5?

ŷ ōrŸ &¼ż6, ŷGà G ě Z

Īě ºążľ ñch. ąø·ÞŽ Vè9 Ó

“IÆĪę— ĐÞž Ž’ě ƑÄƄ Žäĝ

“ĤIĹrŽäīƌ đą 4Ɖě ìĚ £Ţ

Ɗ ÂÒě ƑÄſ ,Ğh. «Įĝ 4Đþr

œ, ŽÒþ €‡Õ «ĮMľ Ŝ- wcq, Ř

ľ …øR6, ťğě ¾‘ſ Þ ģc ÈÍį

ŷ īºĞ #Ɛxh. ľSƄc æƇ ŏƄ‡

ľĔĤ 1ğ m 2ÊþÓ 5Ê įr ŀƇž ľS

Êƛ ƄčĖŽ ĺË ež ŽÒě Õ¼ſ

èě ľ6 ģęª, h÷ž ͊}ě iƁæ

īƌě æƇž ī– ü6, 8įž ŷþ n

ƄĊc j ö 8Ê įr— æ ě d‘ Äh

Þ ģh6 Æh. ƄčĖŽě ƚ¦żc ŽÒĚ

ţ6 ĞQ Þ ģc ľr’ě $Ŗ ŽÒě Õ¼

ž ŽÒ·ŽÉ­ĝ ĝ>êr ģýIþ Æ=

LĞ ģc ŷŸ ſ 5ƕĞh.”

ąøþ nž :êĞ ^6 ã㗠8ɟ ƄĊ

ż‘ žh. Ž= =ėę— ƋĩÄh ×Ĩſ Þ

ĢĨę—Óc ōr Ö5R G ě įżc -

IÆĪę— Ž= Vè: þ Řéž 4Đ

ģc ħĩ’9 Ŋĝ×ě $Ŗ ŽÒþ-r Ĺ

ijêãĒ Þ¹þ üýh. ĉƄĝ 4Đ Ģæ

®ſ ,Ğh. ĉƄ ĢæþÓc „•ž ŀ—Ÿ

4Ɖě ìó6, ľS Ģær ×8Īę— Ŝž

- F¯@‘Š„BCfÌ, ̔›È±|55V É È€ ƒuÇU [ Œd— ¬Ÿ N?

Ŭn— ĤIĹrĪę— Žä9 ÒƓě ĞQø

£Ţ Äh #Ɛx ĢŽīƌě 𱿑 žh.

“ĤIĹrŽäīƌþ €‡ Õ¼żc £Ţ

Ĉ ŽÒĞ ĸĚ ×9Ÿ úě Þ ģh.”

è™×ě ľ«Ór Ŝ¶ž ŷ ež

4ænƔ ÞÐéĪĞR 8ğ č?ø øŽ ×

 Ӝ(60ĭ)

n— Ğ›ŀh. Ğ ="Ě“ľSƄÄ

Ž ĺ˟ ż6Ĥ żc „•ž Ă¦Ğ ģh« ӜR «ĮþÓ ħĩ’ě «¶ż- ‘X Þ ģh6 Æh.”

2012C 6G18 P•

Ӝŷc Ž=ÒƓI˜É(), Žä5ƕÓ, ŕŎÓ İŗӜŸ Ŭ

¤h. hÚ ąø é’Ğ ƒøľo‡r ƄčĖ

¤®

|A

; 2012C 9<$ 3%E

PŠ…ª ¨…K±¤

2011. 10/20(q)

£¾R ˜ ¥eK7

10/26(‡)~10/28(I) 17‰M³

£¾R ­‡ Õ ¯t i ­‡

10/28(I)~10/29(¿) 13‰M³

ή‹

h ŷƃ® ޟ d‘ Äh ØÉĪğ

1·Ë>§sn­Z§uÅ

11/5(¿) 12‰

ÈE Ñâ³

Ȉ@ԁ

żëæć. (300Ĥ Vč)

ŷŸ ſ ,”Їª“Ġº5Ă9 ?

n­‰Ï

11/16(‡) 9‰

ÈE 6 A}©

1. ĤIĹrŽä9į·ŀ—5ƕ

3. sÓ4Ɖ

2· Ë>§ uÅ

11/21(™) 12‰

ÈE Ñâ³

 ÆğĞ KŎ6þ ľĔż- x

 ÆğĞ ġĚ ŋ ļ ļĎż- Ò

İ5ĂĚ ®Ÿ nŽĞ h6, I h ž =ė9įě đążc £Ţ Ӝŷ

,*7& #<

tIþ :żÿ Iáż6 EĊ :

żc 2Bě Õįżÿ Vď9 "

ĝ Ĺðĭr hh”6 īƆh.

* ! 7 C! , 7&

“żÿ ÆğĞ ã㗠Žä5ƕ

Ðě Īø Ĺëæć. ( Bm 200

ě ØĐ6, Žäż6, ŷƄ Ĉ

Ĥ Vč, n ĥ× ƎĚ ŸĬ æ

ĤIĹr Žä 9į9 ĞŸ ŭƄ

þc 0ĭ Ō ƀ)

 Ӝc ā5×9 ĖI×ě 6‘

- 1 + EB

’Œ

‡È

5~¬

@

t’|

50

50

50

30

30

30

240

100%

ĤŸ ųïżc Ĩ ':Īğ Ĥš—

2ÈS1ÈK

10

10

10

6

6

6

48

20%

bNp ĭþ :żÿ Iáż6, 6

Ɠďxh. Žä5ƕÓc ĤIĹrŽ

2ÈS2ÈK

10

10

10

6

6

6

48

20%

Ž= ĢŽ Ɩ Æğĝ Žä5ƕ

º¸

3ÈS1ÈK

20

20

20

12

12

12

96

40%

9 6Ž= Ķû Ɩ ŀ—5ƕþ

 ľĔŽÒĝ ľĔ tIR ĤI

3ÈS2ÈK ²7A}

10

10

10

6

6

6

48

20%

:żÿ >őĪę— Iáżëæ

Ĺr Žä9į, ÈÍ · őƉƓt,

ć. (600Ĥ Vč)

sÓƓt þ nżÿ ŰÃƛ ŕ

2. ÈÍ · őƉƓt

Ŏſ £ž VďĞ ģě 4Đ, Íé

 ÈÍ · őƉƓt ļ 2ľ Í

þĝ(żÿþ200ĤĞV

Ƅ ÏŵÆh. Ž=ÒƓI˜Éc ľĔ

ä9į · ŀ—5ƕ, ÈÍ · őƉƓt, sÓ4Ɖ œ 3ľ ƃ®ě Iºę— Ž ÒÉþÓc „•ż- {Rľ ñĚ

- 9 + EB

’Œ

‡È

@

t’|

180

60

240

100%

ħĩ’ě ÏŵÆh. ŕŎÓc ľĔĤ

2ÈS1ÈK

36

12

48

20%

Ÿ ŷżc q ʼn6Ĥš Āſě žh.

2ÈS 2ÈK

36

12

48

20%

–Ÿ Õũżÿ E Ɠt 4Ɖĝ V

— iż-ĥ×ƄĹëæć. (=

3ÈS1ÈK

72

24

96

40%

ď9 ø‚ ĭĞ Ĩ ğÐ L- b

9 :“ ķ ğĽæƉ ĭÞ, 4æ

3ÈS2ÈK ²7A}

36

12

48

20%

Ncľþ nƄ >őĪę— Iá

nƔ ĢÐéĪĚ Iĩſ Þ üĜ)

ľĔĤ£ĝ ŀ— · ĀŽ5¼ 9į9

Ğ ="Ě“ŀ— 5ƕĞ >őĪĞ6 éŎĪğľ, ÈÍ 4ƉĞ ľĔĤ Æğ þ- Ŝ ģcľ ľĔĤ &ğĝ

%5 H#(

6Ėž ­äě ųïżc q Œſ ,” Ї6 ¥Ɔh.

; 2011C D @?A- «Įīƌ(œĭ 360ĭ) % # B

Ě Vè×ĪĞ îĹ ĐÞżľc

* Bq ‚· ]‚·‡5 2o ¢£ ?–, ²7‚· t’ ²7‚· = Bq‚· + (]‚·£˜‡-1)/2

KŎ6 VèÎŗŹ—EŒ I

ñľ£ ŽĔþ hf ƘĪĞ ü

ĺ VèÔņ¿ÊĘ 1%n

6 ĤIĹrŽäĝ ½ƈ īƒ£

Ĕě 6‘ż6 ģc , %h”6 īƆh.

I, ŀ—Ÿ 3įž ĞĖ, ®ŸŸ j׿

B@ě ŷž ĢŽÍį:}

Ħż« ×ĪĞ ćŸ Þ ģc Ž

Ɓ0 šů‡ğĚ ĆśĞ Ɯ}h. ľ

‘ ]’ƄĈ 9į, ôę—ĝ 5ƕě „

Ě «Įž ŽÒ đq ĤI Ÿ

Òę— ŴiƆh. Ž= Þû9

«Į: Ø ¬Ğ ľĔĤ ž ¬ě ö 8

ĔĤ Þĺþ €‡ j‡Ł Þ ģh. Ğ

•ż- İæƄõ žh. Ğ ="Ě“Í

ƋĞ #ż6 ĪFĪЪ Ŀûþ

½9Ɩ Ž=þ ī\ż- wc

ŷſ 5ƕĞh. iŶĪğ =9

="Ě“øb įrĝ Vèě $řõ ż

é£ dø_I Ähc ÉĴž é’ě

nž „•ž ½ƈě ľ6 ģ

Æ=ĝ Ű×þ ĪƁž ŽÒę—

ľçě ²c Ł±Ě ľ÷żª, ľĔĤ

cľ ±ĝŸ Ƅćcq, ľSƄþ ËƄ

Äċż6Ĥ ķ æƇŇćŸ 1ęª

hc ŰĞÍƃě ŷĤ ĝ2‰

Ŵixhc ŰĞÍƃĞ ŷĤ

ĝ ×é× Ŝ: ľr’ ŰIĪ× ħ

=9 ¾ĭĞ j‡ľc ¬Ƒž lÂ

Øđ Ĥè£ĝ ŽäÁě İæżc 

þ IĩƆh. Ž=ÒƓI˜Éþ

ĝ2‰þ Iĩwýh. Ɵ }

ĩ’ ě ķƁĪę— Ŵiżc Ł±

ě ĹJ ø”ľ£, Æ= ÎŗIĺę—

ĝ´ ģc 4Ɖě kꇔ6 ijùƆh.

Ó ÞŽ9 ąøþÓ 1ě ƄĈ

ø îş 5æ w« IÐě żÿ

Ğ Ĺøŀh. Ğ ="Ě“IÆĪğ Ũ

n =9×Ī 240ĭ £ĭþ 210ĭ Ğ

ÈÍ · őƉƓtĚ Ɠtĝ ķœR

=9×ĪÐĝ ĐÞ×Ğ {U

ET ¾Ē Vďě Ćäě ż6

rĊ ÅĨ ĝ ĆĬě Ïźc žŶ Ó

ÐЇ« ľĔƄ Ç£ž , %h”6 ¥

D­Ähc „•ž ĝľþ ĝž Ĥ¼Ī

6, ž jþ y Àí Pĺƛ 6î

Ž=þ =Ɔęª, ET ¾đ

œĝ ŀĕŸ 6 ŀé×ě Ƒğſ

Ɔh.

Ɠt, ľÛ×, ľĔĤ ×Ĩþ ´Ş ąƈ

Ĕě ½±Ƅ €†ž ¢Ĝě 

,Ě Ž= ÕÒg}þ- ±ĝż

«ĮĚ ÓœīƌþÓ Ɓ0ž ŽÒ }Ě İčż6 Ӝīƌ ĤšŸ Ɠď Ƅ ×Īàę— 90¬ě *V éæž h. 1i5 ĭÞ(300ĭ)Ċ «ĮĭÞ(60 ĭ)— Ɓ0ĤŸ ‘Wh. Ê

Þ ģc Ł±ě pľ(R, Ӝ Vď

Žä5ƕÓc Ĥè£ĝ ŀÜž Ğ

ě 6‘Ƅ ĥ×Ƅõ žh. sÓƓt

IJhc ,ě ƑğƆh. 4ňn

ÿ ¸— Ƅ3ż‘6 ]’Ɔhc

đq +ĽƄ Ç£ž Vďþ nƄ >

õIŸ kc - ƅêĞh. ŸĬ+Ñæ

Ě ĝrĪę— ŀ—þ €ž ŋě ùG

þ ŀŽƄ 4ňŐĨĞ w.hc

lÂþÓ ļŽÒę—Óc éƇ

őĪę— ³øÇ ,”Ї6 īƆh.

ãūě ƓďƄ ŸĬÿɟ +Ľżª,

ſ ŻĎc üh. Ğ ="Ě“ļŽ= i

„•ž ®Ÿĝçě IJęª,

żI ø‘đ ĤIĹrŽäě é

ŸĬŴįĞ Uě þc "ĭſ Þ ģ

5þÓc h÷ž Êõĝ sÓ4ƉĞ ļ

Æ= ĶûÒĞ 4ňnþ ¤Ğ

Ƌż6 ģhc ,ě ăÇ Þ ģ

h. ­| ĥ×ƃ®þc ƅêě >őĪ

Ďž £Ţ ľĔĤ ¼īżc q rē

ŀŽƄ Ɠtż6 ģhc Íér

ýh. ļĎ9®ğ ?ø· ą

VèĚ IÆĪę— $řõ žh. ľ

ę— ĥ×Ƅõ žh. hž ľĔĤĊc

ě ĺ ŋě İæż‡”6 ¥Ɔh.

ò6 ģýh. «ĮþÓ ĪFĪ

ø·ÞŽĚ îĹ ĐÞƆęR Í

SƄ Ɓ0Ĥ ÐmÞc Ž= Vè×ĪÎ

ņÃƐx Ĥè£ĝ ­äě ÄÿĹc

«ĮĚ ÓœþÓÉŪ ŀé×9 ŀ

ğ ŨrŸ Äğ ,r HįĪğ

Ɣ·9ŽĚ hÚ ´ƙƆcq,

ŗ Iĺę— Ðĕ 8~9% ÕĞýh. Ğ

q Œĭě §ŗ ŻĎ ģh. ŕŎÓþ

į×Ğ k/õ ×8Īę— ŜŸ Þ ģ

ŷŸ ĞQýh.

Æ=þ ŀŽƄ ×Ī ƈÐě I

="Ě“ĤĘ6 īƒ ĞƖ ĩŽÒĝ Ž

nƄ Ğ ="Ě“ľĔĤŸ įƑż- ų

h. Ğ ="Ě“Žä5ƕÓĝ Vďě

’Ğ ĭĭ èĨƄ Ž= Ğ´ľ İ6

ïſ Þ ģc Vďě Ĕžh”ª“ŽÒ

ßľżª CĪě OOż- ńøÄc

% # K

ą±Ž9þ ŀŽżÿ ą±ŽĤ

w6 nč ƏÄ Ɠ¼ż- Ğ›ľ6

ĝ ¼ī 9įě >őĪę— ĥ׿«

žŶ ŀ—Ċ Ŝ:þ nƄ ŀľż-

 KŎ6 VèÎŗŹ—EŒ I

 w.hc ®Ÿþ €‡ sÓ

ģø ľĔĤĝ Vè ÞĺĞ ĉ‡! ,

ĝ´ ģ- 6‘ſ ,”Ї6 īƆh.

ÒƄ ć”6 ijùƆh.

ĺ VèÔņ¿ÊĘ 2%n

ɱþÓ ą± Ĕӟ ġøČh

 K@ě ŷž ĢŽÍį:}

c ,r ĸĚ ŷŸ »óh.

¥‰ Ä£À

ę— Äğh”ª“ī?iĕc Ðĕ 6%

Žä5ƕÓ ĥ×ƃ® đq‘ĤI

<Āiĕc Ðĕ 8% įrĝ ŽÒĞ ľ

ĹrŽä9į · ŀ—5ƕ’Ě ľĔt

/ L›Ç K§ blog.veritas-a.com/unita

=4 I veritas-a.com >

nſ Þ ģc ŽÒę— ÄĄh.


30%#)!,

14

Friday, September 2, 2011

 0.1%6„.G‹2

(1‹:)

DCM(16)Se(iXiVraj@\m<T8V1V5TI#. LkYRp;/2 ,XikDX=N%<P153EJ'G[$7WA?Ziq,:gZiT6T^&,#-24 .8Kc0, o[JE`hcFas +j_CnJ>]<PTQclf 7O;? 4U;J>"]1(V*".HI#. V_9eS“1iN%J>Z@\m<& !, iBdb+V)Gi=”V*]l#.

  ‹22r0~jP‡‹a

ūƼÁ Ĝ"€ ǛƼ¸ ï`ƈ īĮ

ŵǤǏÓĆ {ǐũĜļĆ 7Ų­ Ūn

u. ĞBş“ō?>ş ōAĴļ {Ǒ

/= ÖLJ wĊŠ Śǖ ūLƂ€ǐě

ĞĜŒBş 7ö Ƨ:B Ű:ƅǐ

u. <õǒ +Á¿ ’9 ǀǀŤ ’ľu

?Ŝ=ŹŠ œŅǏn ” ĈƊ ?Ŝ Ĝ

Ġ­= |øĴ uijǑ ÷ıļ {Ǒ Ʋ

p­Š L¾ =ŹŠ ĐƉǏ0 xĮu”

? ƞĞŞ² ƅǐ? ĜŶļ€ ĊŴ ǚ

ôu. Ĩƨļn ”?ǒ ƃù¿ ÅƤ9

ęƸ €ũŤ ņ9…u.

ƲǑ ƈĝŠ 'Ơı Ǒu9 ą!ǘL

9 ŵǘu.

ă 7ǜŠ ƈ9 ŪĻu. ƅǐ? ũǐ

_ş Ĝ"ļ ĒǐÜź¿ NJĻu. ĞB

“9ũŠ į‹ ƅ3 Ú¯ ũĜĉÔǧ

ŤǪ ŵ? 2~5” þŤ ĒŚCŠ śƈ

ş“ŖàĹ v8² ò Ē Ūu”Ò“Ň

ļ Ƒľǘu. ?=?Ġź, Ēƃí ǐě

ǘƈÆ, 2ǐfļ ʼnŸ ǐŠ̨Nj¿

o Ǐ¸ļ ǖı ǒ <õļ {Ǒ ǰÝ¿

Nj²F£, uijǑ ƽ&, Ƙ8ŴŦ Ɗǐ

2v8ļ ƊũǑ ŤǪĽ ÓŸŠ Ƥ©

ļ OƗ9ţ uijǑ ?Ŝ Nj²F£Ť

u. Ƃ² Ćºļ LäǑ ƋÜŠ åĮu.

€ŕŤ ˆ / (Įu”9 Èǘu.

“‘ǐ?ļ Ɗǐǖ Ĵ™ ƒĨÁ ǥƒŠ

‹2n[uRˆl+^FJ;k

ǒ /Ŧ ’Ÿn ƋÜŠ åĮn~, ǐ?

4ŞÓĆ ŵ? 10”Pƈ šĴŻu. Ť

‚ő9 Ø= ÅšŠ ǥĊǢǏ¬9 ǘ

ƈ€ ”Ť lļ žĻu. ƽDz ƒÜ-ű

Ǫ uĜ ǐĹ ţƈ¿ øƴőÒ 3ǐfļ

u”9 ŵǘu. 10÷ļĆ 20÷ Ź€ Ź

ǐą ÑƹÄţ 7ő DZÊǏn ƉĹB

OƗ9n 2011ǐf ũĜļĆ ūL

ƒĨÁ ŹïPƈn ÝÁ ǂĩǏƈ Ù

ƊKǖ ŵ? 2”Pƈ ĊŴŠ XĴʼn±

ǖƊ Ĝ" `ļ 9]Ť€ Üźïun

ļ ſþǏ9 Ūn ƒÜ Ĉè’=ţ 1{

Ƃ€ǐěŵǠŠ €ũǘu. 1v8 Ćº

ǖ ŴŭŤ zǦǘu.‘ǐ?ļ Ĵ™ ƒĨ

u. ƅǐ? žĹ zĜĽ ĒćŠ ƐƈǏ

Lñ )g= <ĝÆŞ² ǖ6ǒ Ē Ū

1 Æ_Ť

pǖ ÝÁ µÕŠ Æ\

ŵǠ(?=ĊŴ 240ŷ+ĆºŷĒ 60ŷ)

Á

n 6ĠŠ +ŠĻŠ Ź€²‘Ŀŵţ Ő

n Üź¿ ŧŹ¥ Ťă Ljn ~ ƚŷŠ

ƉĹċ8¿ ƳĄǏ9 ĠƋŴŦ ƃù¿

޲ ŧŹ èĒ¿ -¦a ŤǪ 2v8ļ

ǐ? ĜŶ óþǥƒŠ TƃDz ǖň Æ

þ’ţ ūƋŠ übu.

Ëơu.

ǒ Ē ŪĴ ăzDz Åšļ ’Ļu.”

Ĉ 1v8 ŷĒ(300ŷ)Ŋ ÓŸ(60ŷ)Ş

Ư F ǥƒŠ Ł6ǖĆ ǒ Ē Ūn ƒĨ

)ĉ„ Ūnƈn Ů Õ½ƈÆ ƅ

Ű Ǵ’Ļ} ĜLn

ĜǜŤ IJ Ǒ w Ź€ _ş ĜLõƵ

þĠ ō9 ƊǐŠ 9ÞǏL€ ǘu.

² ƛſǔ3ū¿ ¬bu. 2v8ļ Ɗ

Áļ ’Ĵ

ƅǐ? 2ǐf ĜŶ. ĞBş“ǐěļ {

n `ĞĜǜ {ùļ ’Ĵ%u. ƈJP

ƚ”ǐ? 4ǐf Ú¯õƵ ưŖŌ} U

ũǖ ÓŸļĆ ūĞÆţ &ŷŠ ïľ

0 Èǘu”.

Ǒ Åš ƌŤ 1ǐf —ïu õŽǘ9,

ƈ <õǖň /’Š ǭĴïÓĆ ƢIJŷ

ş ō?>ŤĻu. ĶĴŊ ōAļ {Ǒ

Ƃ¬Ó äŽĜ 1v8¿ ƻ=ǖı ǘu.

IJ"ţ ūÆġŤ ąLÓĆ ĊŴŤ š

Š ïŋǘu. IJ 2Ƃ "ş ?=Öí²

>ġŤ ÇĮ9, ƪï•ĨļĆ ǖōó

1v8ļ äŅ†n ?=ĊŴş 2ǐ

ǐĹŴ޲

ǥƒǏ9 ģu’9 ĐƉǏ

z4A‹a,OKD ĞBş OƗ9ļ ũĊǑ ŤǪ ũǐ

ĴŻu”9 ŵǘu. ̨Njļ Ĝw±ƈ Æ ÅšŠ uęÁÒ ŵţ¿ uŻu. _

ĊŴŤ őĒǑ ǐąļ džǓ„ űvê

“‹2`h †dA( dJ (M>”20‚A P‡ Sx

’ïu | ÇŤ | ƤłǏ0 <õǏn Ēãļ ĺĻu. ?=Ć <õĜ"Š o

Ŧ đĉŰǐǧ²õƵ ŰǐJŠ å9, ǐĹĊƢ€

Y UŒ z4A‹a=J·ƒ€J…|2 1G mH]

Á9 ÜźƍŠ äðŴ޲ ľ¦ é Lj

jş ǐąŠ ǐK޲

ÛĴ ĒĹǏn őĒäļ Ďǖ ÿǑ 9?ąǥŠ ĜŬǘu. OƗ9n 1ǐf

n ” ǐě ŵäŠ &Ǣǘu. ĞBţ `Ğ>Á ŗƥş ǐ? ?Ŝ

õŽǑ )g ”Š ƎĴïÒ Lƚ¿ u

þǥƒŠ ǏÓĆ Aźþǧļ Lľǒ

f1ǐLõƵ 3ǐf1ǐL ƅ"9þ L

16) ǐK(ǐK z 17~18Ô)

=Źļ ƟĠǑ ǐěŠ Ǐn /ŤĻu.

Żu. _ş 2Ƃ "ş Üź¿ NJÓĆ Ĩ

Ē Ūn ŧŠ Ǐ9 ģĻu.‘âïƖ¨

"Pƈţ AĴ·ŅĴ·Ēǐ·þǧ·

) ǐKŠ őĒäŞ² œŅǑu. ǐL

ƅǐ? 3f " 1f Ź€¿ źōǏ9n

Ɖ€ ǖ6†ƈ īş ǐě6ďŠ ǂĩǖ

<õǏ9 ƗűƖ¨ UVŸ’\‘ō?>

=ǐ 5) ?=¿ äŅǖ ÿƞǘu. Ğ

Åu Ĝǜ 6=¿ ƹ{² äŠ ű@Ċ

ǐŗ €ŕ ĺŤ <õǏÓĆ ǐ? ĒĹ

Ðőn ǑDŽ Ġŵ $!Š N©u. uč

ş A {LJ Ïǁnj«ŤĴ’(ş ƕŞ

Bş ?=ĊŴ 240ŷ Æŷļ IJ 232ŷ

Ǐn ƽĊă ŧääļ Ūu

ļ ×ũǏn ƍƅ­Š N©9, )ŦŴ

Ĵ¯+\ ǝ#Án `Őş EBSi (ş

² ÖLJ wĊļ {Ǒ ǣ9Ǒ ţƈ€ ư

{ţ ŷĒ¿ ǣïǘu.

޲ ʼnŸ# Ē€ Ū9, ä{² őĒä

Ŧ <õ ŏġļ ǐŗŠ uqL ĜŬǏ

ŦƵe &ţţ €ŕŠ åĮu.

Ŕ Ē ŪĻu.

Óƀ ǐŗ ęƬƄļ ǮŒÁƊ īĮ u. o ǐ? Ĝ"LJŊ ?=í Ɗ€ļ Ë

>fŒ2r‰L<5(‚‹+e

œ~ 4

őĒä

ĆºDž n ǐ?ąǥL³õ, `

ļĆ ŧääŞ² ÝW¦Ƌ Ē€ Ūu.

OƗ9 ƊǐŠ 6ġǑ {LJŴŦ Ť

ĞćƐŁÔõ, ǐě8ǨĆ ”Š {ă

“őĒǑ Ʀ@’= ǐ?ąǥŠ ǏÓ

śn, Ü·Ť=¿ d\Žn uijǑ ?

޲ Ť¹Żu. ǐě8ǨĆļn ƈŗ

Ć ǐěļ ƛĈŠ uǏn ” ķn ŷŤ

ŜŤ

pǑ Ǥ7 —ÜŤĻu. ō9ţ

ƒL, ǐě=Ź á Ɗ²8Ǩ, óþ·

ăzǏu. ǐĹļ ÌƊǒ Ē Ūn ÷Ś

Ơ ǐěǘu. ç=Ǫļn ǐ?ļ _Ĩ

ĞBş ŧƏ$Ƥ Ɗǐǒ 9”ǐ?

?=ĆŊ ĈątŤ \mƃ ǐěū·²

² OƗ9¿ ъļ ŠĻu. 1931fļ

7ő ōAĴ ŵÜ?= ĒĹ ùƅŤ j

Ƙǜǥƒ, ĆǥƒŠ xĨı ǘu.

L ůǞ Ū9, uijǑ ũĜ Źï€ ķ

F^ èř} `ŐŠ ðěǏ9, ťdz `

)?ǖ ƈĿ ` ŦűijĊčţ ĿǒŠ

Ĩ ōAĴ Ġ­Š 'ƞ Ē ŪƈÆ Ťō

ĞBş“ǐ? ?Ŝ Nj²F£Ť ō?>

nu. (ş őĒ䫟9 ǖ€ ĒƃŠ

ŐŠ ǣŦǒ Ē Ūn Üź¿ NJĻu.

ƺƺDz Ǐ9 ŪĻ9, ūŝǠþÃ9²

ţ ÷ıļ ŸHǏn ~Ľ Ǒ8

ŤŸn UŠ Ť¸n ~ €ŕŤ ‡un

ïu ċßǏ0 \m Ēƃí ĒĹŠ Ǐ

 !" ·· 

ŪĻ

ÜŤu. ĞBş“?=Ćţ ÖƐŊ ! vŗţ

~ ƚŷŠ Ëơu. vĴ\ @ÜŠ ww ōőn

ǐěÖLJ¿ ǣŦǖ vŗí² ƅŎǑ )g= ŗ

/ş vL LĵŞ²Æ _Š

pĊŤ jĨ T

ĞĜŒBş ĶĴ·ĒÁ·ōAĴŅĿ ǐě

Üź¿ NJ —n yŠ ûÁ `n ~ KKǏL

Á¿ ŹÁǑ  `Ő <õļ ’Ĵ Ò, vŗŤ

ƃDz äðǏÓĆ ŰL Lĵ޲ _L¬n h­

ţ ǗġŠ“)gļ {Ǒ ŋìǑ Ťǖ”Ÿ9 Èǘ

ïv ƈÜŠ ŋìǏ0 ŤǖǏn ~ ƚŷŠ Ë

Z^ —Åu ƂŎ `ŐŠ ÅŦŽÍ޲ ŹÁǑ

Š LŔńu.

u. vĔDz `ŐŠ ww ĭLǏn /ÆŞ²n

ơu. ƈÜŠ ŨŠ —n ǖź ” Iļ {Ǒ þ

u”Ò“vŗ Īţ `ŐļÆ ƍƅǏn 0 Ĩq

‘Ln ǐ?ļĆ ŹLŴ޲ Ǐn ‘Lǫ®

Üźļ ŴŐǏ+\ ŢŐǏn 0 Ǒ8 ŪL —

ŵ Źï¿ ÝÁ ǂĩǏƈ īĮu. ǖźļ ĸÌ

Ÿ u¾ vŗ= Ĵ›0 Ł6†nƈ€ ǣŦǑ

Š ǏÓĆ Ġ­Š ǣŦǏ9, õŽǑ ŷŠ ïŋ

ÜŤu.“)gļ {ǖ ęę² Ťǖǒ Ē ŪŠ Ź

ŤÓ“ęę² IŠ ǂĩǏn *>Ŵ Ĝ!Š L

u”9 ŵǘu.

ǖ \%u. ǖţ 7ő Üź¿ NJ — ƈÜţ Ŏ

€² ŹǣǏ0 ǐěǏ9, >® Üź¿ äðŴŞ

½n ~ Ĵ¬ŕŤ ŪL —Ü”Ťu. Ĵ˜Ǒ 9

ÜźNJŤ¿ ǒ —n Üź¿ NJ9 yŠ `n

ƈŊ ÷ŚL¿ ĀǍ9 ÜźļĆ Ŏ@Ǐn â¿

² NJÓĆ ƈĝŠ uƊu”9 ŵǘu.

Ź>g ĺŤ ňŵDz ƈÜļÆ ƍƅǖ Iţ ŵ

/Š dĴ Ǐ\ţ yļ Ť½n uijǑ çêŠ

ŹǣǏ0 Ɠn ~ Ú0¿ ĠĻu. Ĝ" `ļ Õ

ƘŴŦ @żŊ Ǘġ `ŐŠ ǂĩǘu. F ŤǪ

9Þǘu. ÕţDž \ ĒpļĆn ƒţŴ æ

 Üź¿ ŋìǏ0 Ljn ǫ®€ îǙǘu. Ğ

ļ ǖź¿ ïÓĆ kƦ õ÷Š ƎĻu

㊠Ŏ@Ǐn Üź

ÇŤ \Ňn ÆƯ, ǎŎ

Bş“Üź¿ u NJ9 ƔŷŤ Z] ļ€ uĜ

Ǒ Ġ­Š L½n ÖŴļĆu. F =ŹļĆ Ē

Üź¿ ÷ćǖï9 ƈÜļ xM ÜêŤ\ @Ü

ǐŴ þ9­= iÁ­€ L¿ Ē ŪĻu.

Š SSǏ0 ƎĴïÓĆ ŹǣǑ ǖćŠ Ǐ¬9

ĶĴŅĿş LƚƘ­Š 'Ɯn 0 ƅŎǏu. ĞBş“Ćn ǖ­ ǚăļ ŧżǑun ƣ ÓļĆ o ƕŠ PŤ Ǐ¬ Ǒu”Ò“ŰLŴŞ

ĒÁŅĿş ǐě Lƚv8ļ Çş Ĝ"Š

² Ĥş Ć Ŀ¥ş Ĵ™ ƈÜŠ Ũ|Ÿ€ `

ǒİǘu. Lƚ

ŐŠ ǂĩǏn ~ €ŕŠ ƃu”9 ŵǘu.

Ÿ€ ǖ6ǒ Ē Ū9 ŹyŠ €ƞǒ Ē ŪL —

ƾƾǖı Ĵ˜Ǒ ŢŐÜź

ōAĴŅĿş TƃDz ǐě$!Š śƈǏn

h­Ǒu”9 ŵǘu.


15

30%#)!,

Friday, September 2, 2011

 0.1%

 !" *+ $ - pC4

ǥƒŠ Ǐ¬n 8ǨŠ ĨŔ©u.

ǐ?Ŋ ūĞŠ vvǏ0 ŀĻ u. ĞĜŒ Bş“ÔÜ þǐ޲

- VZ·…ŽC

Ćţ ś@Ǒ ĿþŊ ƲƲǑ ƒÜ

ō?>Ť 'Ơı ǒ ūƋŤ\

Ĉè ŦNjŸ, uijǑ ?ŜNj²F

čij ƣÓļ €ŕŠ ƃ ǥƒŠ Ķ

£Ť ō?>ŤŸn Ý¢ ƉĹŞ

Kǘu. óþǥƒŞ²n þǧð

² \Ĩ n ~ Ʈ €ŕŤ ‡un

ƈêŦ Ǒßðƈűv ßĬ<ƒƘ

/Š Ǎ­ǘu”9 ŵǘu.“ƽDz

(ƅƇŰİŦŎijĜĉ)ļĆ óþ

Ñƹ ÌƩ ź€

Åšļ ’Ļu.

ǥƒŠ Ǒ 7ǜŠ xĮu. ĞBş

Ǭ¼Ǒ ƒÜ Ĉè¿ Ñƹ ĂĨ Ɖ

“þĠ óþĜ"Š Ɣő¬n ÖLJ

Ĺļ >®‡ ĠƋŴŦ ŤıL¿

² ĜŬǘƈÆ, Ǒ wļ Š éħ

’Š Ē ŪŞÒ, ŦƶĢPƈ ƈŗ

TƃDz çÜǏÓĆ F;ţ ĝ@

Ǐ1un ǐ?ţ 8Ǩ€ lNŤ

’= Ŧ"ŴŦ ŹŤ ’Ļu”Ò “óþ¿ dĴ Ŧ" { Ŧ"ţ Æ

%u.”

_Ť čƅǏ0 u Ōu”9 ŵǘ

- ‹a0~ T ‚L-‘ ǐě=Źļn IJ 2f " ǐŗ

u. ƘǜǥƒŞ²n ōAŦ Ʀ@ Ŋţ ǡęƷŤ 7ǜŠ xĮu.

€ŕ ĺŤ <õ¿ ǏÓĆ ūLƂ €ǐěp­Š N¦ň DŴŠ ƅ

cbo3s€‹2b}5IEz4A‹a=J@Wj_/{w.G‹2\tv7g8)`yi>.

- B]C

ŷŴ޲ xĮu. Ƃ vŚ² ǐě

‘ō?>ş A {LJ Ïǁnj«

8ǨŠ ċŖ Ìŧ ŷ.ǏÓĆ 8

ŤĴ(Oǩş· §ęݕĴ)’n

ǨŴŦ ǐěŠ Ǐ9 ——² őĈ

ō?>ŤŸn U= >®ǖ, ƉĹ

ĔŚ¿ Ì2 KǑ <õõƵ ǖ\

ċ8¿ ƳĄǏn ~ €ŕŠ åĨ

" =ŹŠ źĜǘu. ĞBş“ǐ

ĶKǘu.‘É9 ǚL¶0(ê

ě ̨Nj¿ 49 Ŀ7Š GðǑ

Ź·żǢ²œ ā)’n āţ

Ƥ

=Ź€ ŬĊǘu”9 ŵǘu. Ɗ

>Š ĊēǏ0 Ǐn ~ ţÝ

Ū

²8Ǩļn 9”ǐ? Ɗǐ ŤǪ

Ļu. ƽDz“Ŧąş ŅŗǑ ǟű

ĆŔ{ þǧ=ǐ{ǐ ŹƤō?ǐ

ũqu. FªLļ őÁn ƈJ Ť

õ ƊǐŠ ÖLJ² Ēp {ùŊ ō

ūÁļĆ Ťª0 ĀĨı ǔqu.

AĴ ǐěļ ÌƊǏÒ, Ǒū\ Ņ

`ŧŤ ĺ0”Ÿn @ŶŠ ĶKǖ

Ĵ ū3ƇŠ ǣïǏ9, !ſ Ƙǜ

ūLäĊŠ Ǒ 7ǜŠ Lĕǘu.

/Z‚=~`p4zblog.veritas-a.com/jsoowon27

 % * # '& L —Üļ Ġ­ ǚăļ €ŕŠ ånu. ƽDz äÅu Ŧŗ Ē

ŴĴ Ƙ8ŴŦ

>Á¿ åĨ ăzDz ÆŽǑu.” þ?Ŝ €ŕ ĺŤ ǐ?ļ Å®‡ ?

_dŠ* ‹h1N Q‚ ĞBş ƈ] 7Řļ Ƥ¾ þĉÕţ9

ƈÆ Åš k9 <õǒ Ē ŪĴ ÆŽǑ u”9 ŵǘu.

' €‹29c1N

=ŹļĆ ĶĴŅĿļ {Ǒ Ŧĝ Š â² ċő9, ǖĉ€ SSǖ Ç

þļĆ ŵ? 1”ŤŸn Ċ=¿ +ŠĻ

ǟűţ =źn ǐě= ąǥŤ Źǖ

AĴ - ő<ù (ƀşƕĞþ9)

u. o ŵ? ăŚCļ ŪĻƈÆ ƛH

Ɗ ŧ=ļ –Ÿ Ť¹ƈn ǐ?ļĆ ƛ

“ŠR ÚĄǏƈ ī0 Çş Üź

Ű œ°Ǒ ĊŴ ǚăŠ ïľ 1

{Ǒţ ǐě ǩŝŠ jŤn çêŠ Ɠ

Ŋ ?=Ć ƈÜŠ ŵõ u ğ9 Ū

- Ğþ9 Ēp ĶĴŅĿ ſǔDŽ

n /޲ ÕĨƊu.

ěqu. Üź þŤ þŤļ śŐǑ

(ƀşƕĞþ9)“uijǑ Üź ś

ƈĝŠ x9 Ū9, Üź€ QYǑ

ǠŠ ŧÖŎŁǏ0 ŹÁǖŠĻě

DŽũqu.”

qu. ƽDz ǖĉƈ

ş €ŕŠ åŠ Ē Ūěqu.”

Ŝ Nj²F£Š ƅġ޲ ǐě8ǨŠ

’Ĵ

ċő9 ǐĹŠ ŤXĴı Ǐn =ź¿

ǐf `ļĆ ƂÖŠ ån ǐąŞ² ˜

Ī9 ŪƈÆ èૠõŽǏu9n ą

ʼn u.“ĨƉ Ēp Ƙźļ ťēƈ ī

ƅǐ? ĜŶõƵ ǐ? ŧŹļ –Ÿ

!Ǐƈ īnu. ŹE ĒĹ Ťōļ€ Ŧ

ş~, 7Ř Õţ9þļĆn ƫ•Č ż

<õ¿ ǖŌ} ĞBŤLļ ǟűţ ǐ

Ƶe &ţ¿ Ę0 Ÿǒ Ē Ū9, ç=Ǫ

ŶŤ u¾ —ïu Ů ‡ DŽŤĻu”Ò

ě€ ǐ? Ĝ"LJļ –Ÿ Ť¹Ɗu. Ň

ƽ&ļ Å®‡ &Ɓ¿ ’ŞÒ Ēƃļ

“į޲€ o F¢Ō“Ť ?=Ć, ǐ

ŵĒĹ ŵļn ŅĴvĴ\ Ǒū¿ ĭ

Ēǐ - ĥ(ƀşƕĞþ9)“ABC

Ŵ ǯÀŠ ůĨ ƂĴ Ġ­ ǚăļ

pǏL —ÜŤu. Ր

ěū·, Ƒ9Ć, ÜźƍŠ äðŴ޲

LǏ9, ĒĹĜ"Ľ ĒĹļ ƍƅǏÒ,

v8¿ \l Üź¿ ĠĴ Ƙ8Ŵ

ŧżǔqu.”

ĈątŤ Ǖă ?=ǐě ŵäļ {Ǒ

<õǏn ǑDŽ nj¢c¿ ǥŐǖ ǐě

ėn Ĝ" ” ūƼÁ Ĝ"Š ǥŐǖ Ē

Ŧ ǐěŤ

ƈŗŠ Ĩ[ƈ īĨ Çş €ŕŠ ån

ǩŝŠ jŤ¬ Ǒu”9 Èǘu.

ǐ Üź¿ lju. ı" ūŝǐě Ĝ"ļ

Ÿ Ò <õǏn /ÆŞ²€ `

ĒÁŅĿ - ĥ(ƀşƕĞþ9) “ ABC v8í Üź² 9”ǐ? Ēǐ )gŠ ůn ~ śŐǏ0 ǥ

Ën ǐěŤ

ŦăŴũq

u. Üź¿ ǖ6ǏLPƈţ iÁ

pǔqu. v8¿ –

u. ĞBş“ǐŗŠ us Ē ĺƈÆ ǐ

ĊŴŤ ǚă…un /ş ǐ? ąǥ

n ðěŠ Ǐ9 õŽǑ `Őļ {Ǒ Ŧ

Ğ Ēǐ ŵäţ ǐěļ õŽǓŤ

?ļ Å®‡ uijǑ &ţ¿ ƛ{Ǒ ǥ

ļ ŋìǏ0 ŴŢǘun /Š ţÝǑ

Ƶe &ţ¿ ’ŞÒ ƢIJŷ ŚƂ² <

ĺu9 ą!ǔqu.”

Őǖ Ġ­ ǚăļ İĦu”9 Èǘu.

u. ƭ9 Ŭş ,Ź ĺŤ <õļÆ ×

¤Ǒu. ĞBş“ǐěţ Ǘġş äð”

n æǃ

ũ, ŵ­Ƽ@¿ ǘLļ ķş 6=²

ŤŸÒ“èœ `ŐŠ ŋìǏ0 ` /Ş

þǧ - Uƿ(UŠxnƿ)“ŎƆ

Ć¿ ŸǑ ŤǪ Ű Îų NJĴ ò

€ Å®ǘu. ƛH ō?ƻăõ¿ çÜ

ò Ē Ūu. ũǐ ƚLļn ƅǐ? —

² Ǝn ~ ƤƅǑu”9 ŵǘu.

ƈ€, þ·, þƊ ū·¿ ŢŐǑ

Üźƍ޲ ƜƗǔqu. śǠí

ǖ 5ǐŠ ǏÓĆ ǟĠŴŦ ƉĹċ8

Ŋn u¾ Ǥ7ļĆ &€ j0 ƊǙ†

“Çş ǐą’ş ÜźNJŤ ŚƂţ <

Üź

² ŹÁ†Ĵ ŪĴ śǠí ǫ®Š

¿ ƳĄǘ9, ō?>Ť 'Ơı ǒ ūƋ

n ǐ? ĒĹŠ –Ÿ +\ ƂĴƊ ı

õ¿ Ǐn~, vĔDz Çş Üź¿ lju

Ů äŅǏn ?ű² ò Ē Ūěq

= Ġ­ļ {ǖƀ ïu ŹǣDz ǂĩ

"ūŝǐě Ĝ"Š ǥŐǏn /Ť Ǵ

9 ǖĆ Ġ­Š ĤŠ Ē Ūn /ş Ĩq

u. þƊ ū·¿ ŤŐǑ ÜźÆ u

ǒ Ē ŪĻu. ç=Ǫǐ? Nj²F£Š

ļ õƙƈÆ, ŴŢǖ\ ÓĆ ƅǐ?

u. ƿ ܟŊ Ġ­Ť Ĩr $޲

¸n õ÷€ ŪĻ} / (ěq

ōAĴŅĿ - Ēp ëƷ¡(ƀş

ǥŐǖ ōAĴŊ ź2ōAĴ <õļ€

— N¦‹ ūLƂ€ǐěp­Ť úŠ

ËƝ Üźţ 7ő ŧŹ Ĝ"Š Š9 ä

u.”

ƕĞþ9)“śǠí ŹÁ

`ĠŠ LŔńu. ĞBş“ƛH \î

æǘu.

ðǖĆ NJÓĆ õŽǑ õ÷Š ǖ6ǖ

ō?>ŤŸn Uļ u

Őǒ Ē Ūěqu. LñĆ\ ?=

ūƂ ƞź‰qu. 7ǚŠ

Ǐn ~ļ€ ƀěqu.”

ĨƂ

Ů †Ĵ Ūěqu. śǠí² Üź

» ?ŰĈątŤ ƉŸ &ţǏn 7ź

ĞBş“ōõţ €ŕŠ ƛčǢǏÓ

ı Ǒu. ijƤL ïun Ǒ ÜźŸ€

' .G‹2`=?X

AP ĒĹŠ ’ŞÓĆ 7źļ {Ǒ ġ

Ć ęę² <õǏn ě>Š N¦Šƈ

ŹǣǏ0 Ljn ě>Š ’ľı Ġ­Š

ĶĴ - ūŤęƹÁ(€Ćƞǃ Ē

Ćn ūċǏ0 u¸ƈ ī+\ u

€ Ūn ƈĝŠ Ƙǒ Ē ŪĻ9, ǐK

īĮuÓ ǐ? ąǥŤ ăzDz Ǵ’Ļ

ĤŠ Ē Ūu.”

7)“ĶĴŅĿ ũÜĆ² ǥՀ

¸ƈ īn õ÷€ Պ ŹÁ „ Ū

í² {ǕǏn Ćƹ´{ǧļ ǐK

Š /”ŤŸÒ“ƅǐ? ĜŶïu <õ

jěqu. Çş Üź¿ u¹ïn

ěqu.”

{LJ² \ ƹ´ Ġ­Š N©u”Ò ?

¥Ť oĴ\9 ĜĜ——² ƭ9 Ŭş

Ŝļ {Ǒ ÆŽ€¿ Ž¦bu.

ĜǜŠ Ƥ¦ı ǖ Ė ý ŧ=¿ ï`

/ 6qŠ4z blog.veritas-a.com/unita

(# , veritas-a.com )

¿ ťDzn ~ Ɵ÷ǏÒ, Ʊ ?űļ


30%#)!,

16

Friday, September 2, 2011

 0.1% & >‚

^x>->3+--›Z1

 (

U)ZV=3 R(19)J7H@LNQ&Z;0I-8G$$Z [Z5B TZ]#. :&L $&<B 6\ H MX* 9 S4B8 :"P<->K 'A#!B8#.O,L(+#. W^2Z1Z! NCDB8, 2Z2ZE3Z1Z!M2DB8, /3Z2Z!#< NCDB85Y18?J9*%F S#.

“0- !1 / ” ›y d•q ¢AM3 im ƒ3‹?›e Q ZŠœZ[q‘Ž†|K˜ƒžv‡›e€7m

@^K ›erH 4I

ũwƻĀŋ žĄLj§ ŕĺǂl. źň

ņ§ \ĝÂìg æ­- ŐņÁ ǖ

g űÊň ƸƺŮ ē3 pÛƺ¢ ęĊ

îǃƻĀň ƺFw ǂl. Ð<Ň“ĝ

ÐaŪ<Ň 2011ƻ_ øiĦì ğ

ŐņÂì ĈŇ xǁ£ ç3£ ĝǒ£

°ň Š” Yĺň ãíƺg ăņ§ 6

3, ÿÿ§ 3Íǁw ƶ±Ů ēg ŋÊ

¢ļ Êš¯ ƶ3Ŕ ƺg wŜƱ

ĝ 1ˆE, ø± 2ˆE, ķ;ĝ 1ˆE,

ˆŇ ķá wľň ƂõNJƼ Ź ÿÿ§

áǂl”3 »ǂl.

ŞŇ îëkŋ wľň Òď ǁ0ǂl.

%ǂl”3 Ŝǂl.‘øƻŋ Ší’ň

˱ · 1ˆE, NJƻ 2ˆE, Ů

6áƽ ø œg ǚň H›ũĥl. Ð<

Ð<Ň“l® ƍ:‡Ýl űÊň ºŌ

R3 Ēď mŀÜ Yĺň ùŮƺ3, Ê

:7ƻ 3ˆEň NjÝǂl. ø±ĮĩŇ

Ň“çą 6áĹĆŌ ºŇ ,Ň ďjĥ

ƺg ƮŌĥl”Á“îëk7 űŋŊ

š¯ ƶÂì ÿÿ§ ÊšĦ wŜƺ3

2Ş ŵŌ§ 2ˆEņ§ Y¢ ďýļ

Ů¹, ƻ9 øĢň Š”Âì ũĝŰ

Ð<Ň ŔFũwƻĀ¹ņ§ 97ƻ

pň ƺg 7ŠĦì ĠŇ ŞŌ ºėl”

ǁ0ƺg ǚň HŸl. ƨ² Êšg Ñ

ŞŌ œĥŮ¹, ç9Ņ wľ ģŌ ĠŇ

,ň òąƺ- ƺ¢ ǂl”3 Ŝǂl.

Ā ĩšň NŪǘ H›Ķl. Ŭƻ9 Ă

3 Ŝǂl.

Þśņ§ ƶĝàņÁ, ljŔ ǚņ§ ǁ

07” ŋÌ êqǂl.

6ᯠÆďì ƺŮ ē3 ½ŏ½ŏ ƻ

ŝ Įĝƻŀň l^àŮ¹, Ƽo Šw

ƻ9 øĢň šķƼ S¿Ů Ă Ň

0|Ů ēg YĺŇ îëkŋ ţ£ň

ŔFũwƻĀĦ eň “ ,Ň ;ĝ

ĀĦ Ɔąƺ|, ŠF3çS Äŋ·ƻ

¹Ħ ÓHň Oĥl. ƻŀŋ ÿƑūĦ

ıŜǘ ŔF6áĦ ċėl. ŠLJNJ}

:ǂl. İpaƦg Ă Ō ºŌ *±

9ç§ ŏƺg ĝ¿jŋ ĮDŽŌ Ɛl.

£ư lİ ĂDžØŃ¯ NjŎƺ

ŌP¢Á 6áƺg - ¼Ů ēėl.

ƻĀ2ǐƲ¯ óĿ€3 6áƼ ,Ň

g ƊÂŌ œĝ ƺŮ ēėl.

69Ņň ŬĂƺg áÄk ÎĦì Ŕ

3 @ ŋ ƻĀYĺň éƭ áŤƼ ,

ƻ9 9Ņ7Šň Š”Á øĢĦ ò

ďjĥl. Ð<Ň“2ǐĦ¹ EEƺÂ

”Âì ç9ŅĦ ŋťƺF Ýlg ÿ

ň Ýĵǁ S$l.

ąƺ- ŶĨƺ3, ÿÿ§ Öļ ,ň ō

İǘ¢ ÅƲĦ oòƺ¢g ëĦ¹

h 1ˆEň

ǘg 7ŠŌ ŋÌ œg ƻĀņ§ Ĩ.

ǔćĨ rƆ ƻĀƺg 07 œň ,

ŵãƺ- Šw(ǜǛ)¯ *ĝı 7

ùǁű ø œĥl.“ĝ¿jg 6á¯

ńŮǂň Šw§ ŔĄ œg 7ÅŌĥ

Ţl. ũĝŰ nj1Ħì ŔĄŌ ǁĚ ƺ

'ėl”3 »ǂl. ŧ ĂDž 07Ħ

ŠŇ ą£ņ§ SƙXl. 3ˆƻ9 1

ƺ”3 l@ƋF Ýl 6ᯠƽ ø œ

l. NŪǘ źň ŐĝİÂì ğĝ ŎƷ

g 6áĦ Ƃîň lƺÁ òąƺ- ƻ

Š” S°ŋ oò ÅƲ¯ øµƼ ŌǑ,

ƻ_ Œg Äŋ·ƻ£ưĦì Ŝ9

g nj1ň ¹‡ĝ ũĂg ƮŌĥl. Ų

”¯ Ĉď dŇ tĦ ĝ ŮÊŌ”3

Ģň 8±ǂl.

½ŏ ƕ ŀƌ¹ Šǁd3, ũĝŰ Ă

10ˆ Šwŋ 0ąň )€ĥŮ¹, 2ƻ

Ħ źŌ ºď Ŕīÿ¡ h R3 Őĥ3,

ǁw €¢ľ ģŌ şBƽ ø œĥl.

ç9Ņŋ wľň ÒŮ ēŇ êǎĦ

Ħ ÅƲšň oòƺg vĦ ƁŞň ¼

_Ħ IJ”

@ 7ŠĦì 6áĦw Ǘ̯ äĭl.

Ð<Ň“97ì YĺŌS ŮÊň ĵÚ

ì ƻ9g ńŏƺ- ÖľŌ iƼ 6

ƈl. Ŕƥ± Ă Ħg ũ§ ¿±¯ nj

g Ŝ9 1~2ˆŋ ƂêŃ= òśň ń

ÉĤŎ wŜƺÂì ÖĻg - ōù

ƺ- Ōǁƺ¢3 a£ǂl”Á“ŮÊ

Ōĥl. Ƽ × ‡Ň øĢŇ lĂ ’

FĂƒŮ¹ ŧŧ mĝ¯ ķĻ)S Ą

Ůǂl. ğĝĮĩŇ h 1ˆEŌĥ3,

ǁŢl.”

ŋ Ę áãŇ żżǘ ŐņÂì ÉĤň

'Ō ‡ň ø ģĝ ½ Ă GŘň ńŮ

Êň ŐņÁ çǏ zDŽň éƯl.

ø±ĮĩŇ 1~3ˆE øŪĦì 1~2ˆ

»ƺ3Ŕ ƺgŮ ǖ°ň ŗė3, ‚Ŵ

ƺÁ øĢĦ ŲŬǂl. îëkŌ uŮ

ÿ§ wŜƺÁ 6ᯠƺg 7ŠĦ ō

ŘFśņ§ ĈŇ xìĩšŇ ŔF

ğĝĮĩŇ 39 3_

  

\/{ V‰š, ƒ3‹?›e

øƻŋ 1Ļ ÿÿ§ŋ ŋŮĦ Š”

." & )% *, +' .

“lœ Z[ ‘Ž -G

ŌǑáƠ ŦĢƽ ŒKŮ

Eņ§ IJ”$l. lõ Ɖěǂu ķ;

ǀÙĂÿơĦ śĺǁ ǁíǁĚ ǂ3, Êǀ2g 7ƻś ƛ:ÕÙň Ëĥņ Á, Êǀ3Ň 7ƻ Ůăň ëÃſ ƛç

ÐaŪ<Ō Ƌ® 2011ƻ_ ìĽr

ǁ0ƺF ǚ‡l”3 »ƽ Šw§ lj

ƨ² ŀŎň ƶŌ7Šň ųĝÝÁ Ÿ

Âì ą£ň Ĉg - ǓĎ ŋÌ œ

Ĵ Īĝ bŋǁĚ ǂl. Êǀ4g īö

ŠĂÄŲ ŏÑŜLJ Ŕī2ĬĦìg

Ŕ 6áƺg 7ŠŌ êqǘ Kl©

ďĚ ƺgv, Cč¯ ĔďÝF ǚ‡

ĥl”3 Ŝǂl.

ƾøŋ òű, ƾøŋ AƼ7 AƼ#

1m2Ħì øiŞø¯ Ǎĺǁ 2Öø

l. Ð<Ň“ŮÕĦ é3 œĝ wľň

- ĉ€Â ǁ0źň Ÿg v ݘ Ă

¯ *›Z ‚, 2m2Ħì ƻ9ëǍF

Òň ¹Ƽ 5Ō ‹ǘ ģĥ3, ø±Į

Ō *²l. lõ ĝ¢ļ Êš”w

¨á 50(97 40, 97ķ 10)%, bû

ĩ 6ᯠJ3 MMƺ- ƺg ,ņ

2ö wŜƺg a£w FĽĭl. ĝ

ǁ0ǁĚ ǂl. Ð<Ň“MMƺ- ƶ

“Êǀ 1Ň b±ś ç3£ň, Êǀ

30%, øi 20%¯ ÑĮǁ Ƃŧƿ/

§ råƽ ø œl3 ëǂl”Á

 Êš… b±śņ§ Ŝ(ƺg 7Š

 à Ō áŤƽ , 'ėl”Á“ą

2g ŮÊň ãíƺ3 ř:òǁĚ ƺ

Ŕ¯ îÓǂl. ŠĂÄŲĦì bûň

“øƻÊš¯ ƶ Œg p¹ ¼ƃgv

Ħì Ŕī2Ĭ bûĦ ƹĸƼ ą£ň

ŜĦìg ÊšĴ ŮÊň æ­- Ő3

g Ƨòê ŎÊçǏĴ Ō62 ƣƿś

ƱŮƼ êqø rƻ7g o±, bû

EEƺŮ ē3, ƶŌ7ŠĦ É-¯

Ĉň ø œĥl.”

ƶŌŋ ÕDŽň r™śņ§ ëǁ C

Ŏ CČF i£ň &ƇĚ ǂl. Êǀ

ň ÑĮƺ3 œĝ êŃ= ƻëŇ ø

ąĥl”3 Ŝǂl.

ƨň ŗŇ ‚ pŮĦ ij. śņÂì

3Ň NJƻś (`ň Ƣr§ ŔĄŋ ë

éň äĨS$l”3 Ŝǂl.

ň b±śņ§ ƶĝS! ƹĸ œ

i ŌǑ ƹøśņ§ bûŪåĦ ‡ĝ Ě ǂl.

“Êš¯ ¿¶öņ§¹ ƶŮ ē3

çą øiň Ƌ® ŌǑ ìĽĦ IJ ”Ĵ 2ũ

Ƨ%ň †Fw ǂŮ¹ Ð

2011ƻ_ ìĽr Ŕī2Ĭ bûĦ ìg lñ Ă

zđ ] (ŋ Êǀň

ŋ 2è, øƻś >«Ù7 >WÙ ˆ ň ǍĺǁĚ ƺg LJƞĭl.

÷ņ§ Ƴg Ā8ň ‡ĭl. ƶŌ7

<Ň“9ŅYĺŌ ¹ŤÿžŮg ē

ø±ś·7ƻś ç3£ň ƣƿś

ĥl. Êǀ4g ŭÃÕÙĦ rǁ Nją

çą Ŕī2Ĭ bû Ūåg þŮ

ŠŇ ƂrƼ ٜƺ- śĝ€ĥl.

ėl”Á“FƅÊš¯ :ǁ ÄØpđ

ņ§ ĸ:ƺg ÊǀŌ ƅš{l. Ê

ƺ- Ōǁƺ3 ĝ‘- ǍĺǁĚ ƺg

ēl. ŏĦì“ç9Ņ wľ ģŌg

IJÏ® pň ŸŮ Èǂň 1ĻĦg

ň ÝŮ ē3 ůş Êš¯ ǁ0ǁS

ǀ1Ň øƻ·7ƻ Ůăň GPS Ńò

Ů ĔďĚ Êš şBŌ øŁǂl.”


17

30%#)!,

Friday, September 2, 2011

>‚ &  0.1%

 3 $

  $, '." # 2011ƻ_ øiŇ‘øi-EBS 70% ī2Šź’Ō ÑĮ} Ž ǁŎ ¹ Ɩ EBS 9řĴ %ŋ¯ Ǎĺǁ 6áƽ ƹĸ œĥl. Įĩܧ ī2 9 řŋ ƕ ƨŎ‘øiƧ%-10ũĵò-ƪŌ[ ąŜ Äŋ3ç’ŋ ī Ə± Ɣň Š”g ƼƮ, l® ī2 9ř ļv wľŌ ~¹Ƽ ,‡ň Ɖ çîƟǁ 6áǂl. ķ;ĝĮĩŋ 1Ļ êŃ=Ō ƻĀƺFĦ śƿƼ ‘3„Ş Nš’¯ 4” 6áǂl. ÐaŪ<Ň“EBS ī29ř ļv Ř ºŇ wľň ÒŇ 9řg‘ƪŌ[ ąŜ Äŋ3ç’ĭl”Á“øiň ̱ īĀǁÝg ƊÂĦì ńĺǂl”3 Ŝǂl. êqø ƻëŇ øDžë ĄãŌ } ŌǑáƠ øi ąŜ"ň F­g ŵŀĦì ÊšƶŌ¯ ß/NJ Ƽl. Ñ Ð<Ň øi € o ŜKŮg ( `7 ŀ± Ńũŋ 6áĦ ũ£ǂl. FƁ·Fß·ĆNJ Ůăň ƚƚƺ - Ĉď€ĝĚ ĝŽƼ Êšw ƄśƼ Ůăň Ǎĺƺ3 Ŋĺǁ ǁ0ƽ ø œF ŒÊŌl. F2śņ§ Êš¯ Ƴg ,¹ņ§g ą£ DŽêĦ Ƽ2 œĥl. Ð<Ň“ƍ:‡Ħ åǁ ÊšŲň ºŌ çŰ ēė3, l Ƶ Ê šŲŋ 1Ļ lĂ ƶĝÝÂì Ůöśņ§ áŤƼ áãň Àłl”3 Ŝ ǂl. Ĩ°ÕƻŌ QU É¥áƠ øiŻ Ă ň Šǁd3 Įĩܧ Fƅ ŌS çï Äŋ3ç ˆň ƶĥl. ŹŞň ǁÝÁ ƉěŞň NjŎƺ3 l Ă ƹĸƼ Ůă‡ň Ā„ƺÁ ĵŜ ƻĀĦ Yąň Fǂl. Ýl ą£ň PĝIJ±3Ŕ şBŌ Kl©)S þ- ƶ±Ů ēŇ ƂêŃ TŌw Êš ¯ 4” Ƴg ,w -ň± ƺŮ ēėl. ƻ9 øĢĂ ķŋ ýg Ă Ō S ŞĆĂ Ħg ƩƩŌ Įĝ†F¯ ƺ)S áŤƼ ĝǒ¯ 6áƺg ˆ ƻĀň -ň±ƺŮ ēėl. øDžëĦ- ſ£8±g ƹøśŌl. øi7 'Ň Ŏëŋ Ž Ű+ā áĦìg ŮDKŮ Ĉďı ą£7g É8ƺ- ěƼ ſ£ņ§ Ŏǁ 3Ö ¯ ·Ăg 1Ļ œl. 6á7ŠĦìw Ŕũ ĕň 1Ļ l® ƻëÝl Ŝ£ƥ:¯ ƽ ø ģĝ ‚ƀŮ- ·¤Ōl. Ð<Ň ũĝŰ Ă ň Ƃr Ƽ Ǎĺǁ ŠǁŰ Ă Ħ ÅƲƋŋ ƻĀň ƺ3, Ɔãƺ- øÂĂ ň Ţl. ŖŌ áŤƺ @Uŋ øĢŌS ƻĀŋ ¾Ō OH iòŌ c F ŒÊŌl. U9Œ2}“™Yš;,8axNœ-ZW}p;”R“›/co~CE'S^‹m.qCE`hš)-Zœ)‡Z”E,PŸ;. f DNXF”3Lš:O}› ].:=MQ6Œ¤hJ~<}.ˆq^ƒgN*…J~(’b€;. /\=ˆcy3ƒblog.veritas-a.com/jsoowon27

ƻĢĦ ŮƎ , 7"ƺ- Ƭň dėl. Ğ٧ 6áǁàŔ ƻĀ Yĺ ň ŔFNJƺF ǚ‡ĝ Ă

rå i¬Ō ĝŮ3, ſ£śŎ õÄw ¹

¹Ƌ ēėl.‘ŏÝ ŜŰň ŃƼ ÑÝ ǑƤ’”g »Ż ƺª ƴ ýÂì ĝĮĩŇ 1ƻ_ Œ¹ǁw 2~4ˆEŌ

¯ ƶÁ, Ĩ› (`ň ŊĺǁĚ ƺg

£ň &ƃ3 œlg ƫmŌ ‡ĝ lĂ

oďIJ—u ¿±¯ ăǘ3 Ç7 ·ʼnň njFĂƒl. Ǖăņ§ @ ŋ

ĥŮ¹ 2ƻ_ Œg 2~3ˆE, 3ƻ_ Œ

ÊšĦ şBƺg ˆŋ úì¯ ÔďS

ŀŞņ§ yďĶl.

ÿƦ¡ÿ¯ ĝf Šw ǁõƺ3 S lĂ 6á㧠yďì ŲŬ£ň

g 1~2ˆEņ§ m2śņ§ òśŌ DŽ

Á 6áǂl. ŏŠ øŪŋ ą£Ō Ĉ

“Ęņ§ ƺ3Ŕ ƺg ŏň ŰŮƺ-

êǂl. YĄŋ 1Ļ 39 3_

;

Ŏ ŌǑáƠg Êš¯ ƶ3 ŹŞň ƺ

3ÍƼ 07, Ŕī2Ĭ ŰƻŌ śƿƺ

ĝ·Įĝ·øƻ·7ƻĦì ư? 1.8

g F2śŎ ƻĀ Ýlg ƺSŋ pĦ

lg ëŌ ‡ĥl. øƻŋ 1Ļ 6á

ˆEň NjÝǂl.

Ō­g lĜƼ Hň ŸďS$l. ƨ²

ƺg v ƕ ĝ¢ľŇ ģg ƮŌĥŮ¹,

Êšg ƨ² Ōń¯ Ÿď Êš įĦ

çǏƛ:¯ 6áƺl 7ƻƛ: 7Å

ŋ a£Ō áŤƺlg ,ň Ln3, Ō

mǘ śĝ ‚, ƻĀ0÷Ō ÝŌg á

ň lĂ 6áǁĚ ƺg - lõ Kl©

ŜÝl ŜƥśŎ Ŕó§ ƻĀĦ ÆŒ

ãň Ÿď lĂ ųĝàl.

G ǂl. @ Ů¹‘ĝ‘- ƺ ŨŇ

òśň IJ³ ø œĥu vħ ÿÿ§

Ƽ 7ŠŌ œĥl. Ð<Ň“1ƻ_ Œg

ķ;ĝĮĩŇ NŪƼ a£ņ§ òś

Şø¯ Òň ø œňK’– ëň ƺÂ

ƻ9 øĢ¹ Š”g ăņ§ 6áǂ

ň IJ² rƲśŎ 7Å. ƻĀ ƁFħ x

ì‘ƺŌƜ’ŌS‘ü·Ɠ”Ļv’'

gv, 1ƻ_ň ·Ǝ É¥áƠg áŤ

ǁ 33Êš ļv 10Êš Šw¯ dƎ

Ň 9ř§ (` 6ᯠMMƺ- ƺ3

Ƽ ,ň Ÿď Ýĵƺg ÕDŽņ§ 6á

Šw§ Ä­g mĝ º3, xǁ öw

ÊšƶŌ ą£ň F­Âì ŔĄ"ň

ǂl”Á“rƻ Űƻň 3¢ƺFÝl

 f¦l. ½ŏ ŏŠ Ă ň ƥŔǁ F

Ů¢ a£ǂl.”

g ţD¹ s a£ƺÂ ŮDÝl ŨŇ

ƅÊšS ÊšŲĦì Ä­g mĝ¯ ƃ

7ƻƛ:ĮĩŇ ŌǁĦ FÑƼ Ė

òśň Ġň ø œň , 'ď ƉěŞň

±3 NŪǘ ķĿ xǁ ą£ň HŸl.

FĦ ƁŞň ¼Ƈ 6áǂl. mú ĖF

ÀĻg v ũ£ǂl”3 »ǂl. ƻĀ

æ­- Ő3 IJÏ® pň Ÿň ø œw

Ƽ Ůă¹ņ§g ÊšĦ śĺƺ)S

0÷Ō ëG áãň ŲŬśņ§ 6á

¨ ŠǁŰ Ă

Ŋĺƺg ą£ň F¯ ø ģĥF ŒÊ

ƺÂì ą£ň ĈŇ ôŌl.

€ ŠNjƺ- Ƴg īĀň ÑÞǂl.

đĦ ũĝŰ Êš¯ Ä

ø±ĮĩŇ ˆEŌ İ­•Y±•ƺ g 1Ļ ºėl. Ð<Ň“Fß (`

+t T6S^? £BM kj

Óǒƽ ø œĥl.

  ! nmw1mur: EBSs+/„ “ğĝĮĩ7 ķ;ĝĮĩŇ ũ§ EBS 9řĦì ŮÊŌ ī2jl. EBSī2 9ř Ńũ§ MMƺ- 6áǁĚ ƿjl.”

cMur: c› ˆ_ “Fß(`ň ŗ3 īĀÊš¯ ƶÂì ą£ň ƗĽ ø œĀjl. Ƨǘ īĀÊš¯ ƶ Œg pŮ¯ ÝŮ ē3 ÿÿ§ ƶĝÝg īĀň ƺ ą £ň DŽêĂƘ ø œĀjl.”

.›–0 ¡›: š€—

Ōl. ˱g (`7 ŀ± Šµ} 7

“(`ň ĵÚƺ- ŗň ø œg 9řŒjl. ąśśŎ ą£ň ƗĽ ø

ŠŌS ŋÌƺg ϯ ųŇ ‚ Êš¯

œg Êš ºŌ ø¨} ,w ŘŞŒjl. 31·2m2Ħì ǍĺƺÂ

ƶÂì Ůăň ŔFNJǂl. NJƻŇ ũ

ŨĀjl.”

Ō lõ áąǂ3, ƧŠ (`Ō ĝ‘-

Ð<Ň 3ˆƻ9 2ƻ_1ƻFg Ŕ

§‘ƺŌƜ’9ř¯ Ǎĺǁ (`ň ƚ

ÊšNJ |gŮ ƪĐƺF ǚ‡ĥņÁ,

ī2ĬĦì, 2ƻ_2ƻFĴ 3ƻ_1ƻ

ƚƺ- ŗėl. Ů:7ƻŇ Fßśņ

ńLJÜ şBÙĦ rǁìw "ň ŗŮ

Fg ŎÊ2ĬĦì, @±3 3ƻ_2ƻ

§ ķĿĚ ƽ Ůăň ōǙ Ǒ Êš¯ ƶ

Ħg ÓÃzď±Ħì ŷŋòň HŸņ

Ð<Ň“ŧ rǏĦ S êň Ò

Èƺg ˆ Ĩ› Êš ġdž œĥl”Á

Fg lĂ Ŕī2ĬĦì 6áƼ 1Dž

ĥl.

Á, 9Y ˱1ĂrǏĦì Dêň ø

Ň ,w ŨėŮ¹, cŇ øŪŋ Êš¯

“ĝ‰ìáƠ ĝ‘- ǁ0ǁĚ ƽŮ ¸

Ō œl. 7ƻĦ rƼ 8Ćņ§ Ŕī2

çą ĝ¦ň ŒáƠ øƻ·7ƻĦ

êƼ 1Džw œĥl. øƻ1ĂrǏĦ

şƺÂì ą£ň NjŎƺ3 Ýl ƻĀ

¸ǂŮ¹ FƁáƠ ŵBǘ ƻĀƺÂ

Ĭ 6ᯠĂŕǂŮ¹, NŪǘ ĈŇ ğ

rƼ 8ĆŌ Vo—l. ŧ ŷŋ£ Ê

S IżĂ rǏĦìg Dê, 1êâ

Ħ ÆŒƽ ø œg FǏ¯ Ġĥlg ,

Ɔãǘ AÞƽ ø œlg ëŌ ‡ĥ

ĝi£ň ÓŜĂƗ3Ŕ ƺg ·ʼnĦ

š¯ Ÿď ƶĝÝ)S lĜƼ 7ƻź

w rǏĦìg zêň Òėl. ŠÝIJ

w ŋÌ œĥl”3 Ŝǂl.

l”3 »ǂl.

ŎÊ2Ĭ§ !ďƝl. øiŌ őÐƺ

ň ð¥ƺg ˆ ø±7ƻś LjFĆŌ

´Ƹďƒ 1êâwrǏĦ ƅŜǁ Ř¢

Âì ŔĄ ÿÿ§ Ŕī2ĬĦ 1Ś

ƕ ƮŌĥl. 3ˆƻ9Ħ ŰƻƼ ŌǑ

êŌ”g ò7w Ġĥl.

(`ň ōǘ3, (`ň śĺƼ Êš

/ 5zš 3ƒ blog.veritas-a.com/unita

" % veritas-a.com #


!$-)33)/.3 /&&)#%2 3934%-

Friday, September 2, 2011

18

 7 aÏ

% ·%4 

6 1

Ô\ĎÇ Ēe V½, QēĎÇ ¶AM k´ b ݀ •GE[ ÍFž, ×D·×Ď Öƞ, âٞ Ýu —ú

¤©aĂG

#.( ÏÖÙF ôÓ !7' ÏÖÙF 3R*-;N'?@WT>T 9&C:0. .O6V 8 M , )4 F8#MN9'W =E;,1"2O . >T9$U9/D K,+I7HHRA. JXDR;O>T %K7G!M(S. > 7 >T= Q( R;,B&PL5<.

Îó⤩aÏÖÙF ôÓEËĕÙÏÖÙFÇ“=çăĒeËU€þxÚ§ĄĀ¼³]”}“¡†āà|â¢fCÍFgXtȚwº~Ø´širVn”CïCĉ]. /–â= ›¾ĎÞQÑblog.veritas-a.com/jakesunu

×ĎÃĎ mn û8 ¼¡ _n

|wƢij¡ êŊ€q.

orientation)0 11ķ Ɨ0ħðq. R

êÍơo z Ƃ ƺG¬ ×D Ľq”D

üķ TůçƶôRľ È ŠäİCŹ

ÎƯq.

(TƸNư) ņưĵ áŊHņưę Ɩļ

÷ÿwƢJ ļƢáŊHŋo Ś^ƨ

Ƒǀ ņư ëCę wƣ Ɨ00 iq.

Ĵ wƢôĕĵ Œ“Ĥ ô Ľo‘wƢŔ

ĥ Ƃ ÕƳ0 Ėq. ĈŊTę ʼnЊĘ

÷ÿw ļƢáŊH ņưĴ áŊHŋ

ßì’,Io‘ßJG ìG’,Eo DJę

ƨ Ś^ƨ 66%ğy TƸư ņưķ ß

2012ĂW QēĎ ×Ď Đa

qo Ɨ0¬ Ìo ĸıq. ũńƣ Ŕß

|ļŷŚę Œ“ ŃpưG TƸưij¡

èķ‘JG ìG’,So Eę‘ľTœ|

\ę ŋ|¬ |ļƩT Ãĸq. ÷ÿ

]mq. ŃpưĴ wƢķ Íņĵ İƣ

Ņ Ƣúž’ĵ xƨ Ɨ0ƣq. Ńpư

2012Ƣe ÷ÿw ļƢáŊHŋ ½

ņưę Œ“ ĹŃä, Śĭľ@ĸ ä

wo‘ļƢáŊH’ĸ“o µĸ çð

ņư, TƸưĴ wƢķ áƸŅ ťÁ¬

ę ŅĨo MĴ ľTœ|Ņ ƶ~ĵ

ŞĹĭĴ 445¼ĸq. ņŭ ½ŞĹĭ

ĸơq. Ńpư ņưĴ ôüęè Ŝƪ

Ʃĵ 2007eÛƋ ĸ å¡Ī ŋ|¬ œ

6Ŏƣ ņưĸq. ¾Ņĸ q« ³ƃ Ņ

Ǝƣ‘fžG ĞŊ’, TƸưĴ ěTę

(2995¼)ķ Ď 15%ę sơo ôźq.

ƣq. SSUľTųŨņưG ĸÜ5|Ç

¾ƩD, 2008eÛƋ Tŏķ ļƢņư

Ĩơo Ɨ0½{| qªq.

‘ĜBPØ’ħð0 ų0‚q. Ńpư

Ś^ƨ êÍĹĭ(493¼)ę ßųĐ ×

ņư, SSU®xāņưĸ ñƣq. wĈ

Ŗĵ 78%¡ ƴwƩq.

ĵ ĝK·Ýéƨ áŊHŋ |ļ 0p

FƎŅij£ ÷ÿĹŃ ŁŃž ½{ę

ņưĴ ƶ~ķ ¿ļ|·ŞŖ|, TƸ

» qð Ŵð‚ ïĸq. Ļ îƋłĴ

ƢJŵþľ, áƸTěľÈНwä

ìĵ ƅŜƩq. 2009e 4Į ůTáŊ

TËƨ Ɨ0¬ Ŝƪƣq. JGĥ ßJ

ư ņưĴ ĜBPØ pžĵ x ßŖĽ

“193¼ĵ êÍƩy LŋƳ/ņưĸ

ľ, łČŋwäľ(ƑôJIJwä

HŎśĵ Kì, 2009e 8Į ļƢáŊ

G, Śĭľķ ƛ»Ņ ìGĥ `»Ņ ħ

? Ɨ0ƣq. ĻƉŜ ÷ÿw ļƢáŊ

ßļƢáŊHņưij¡ ņƵ»è Ĺ

ľ), hĐűƢç, ņÃCDJŵþľ,

HîƋ¬ ë±ƨ 2010Ƣe ļüęè

ð¬ ŐƦơo ½{ĸq. r, ħð¬ Ŏ

HîƋ îƋłĴ“‘÷ÿ ĹŃ ŁŃž

ĭĸ qð ŕĘŚ³ ņưĵ þëơ:

TůçƶôRľ È ŠäİCŹ(TƸ

ļƢáŊHņưĵ üƪƩq. 2eę <

Q s®ƨ ŃpưĴ “Ļ(RIME), T

½{’Ĵ ņưľ¥ Ýéĵ Ǝƨ ŚñŅ

] Tŏņưķ ½ŞĹĭĵ ƴwƨ ŋ

Nư)ņưĴ TƸư ņưĸq.

Ż ũńƣ Ŕß¡ ū ļüo |ļ ůT

ƸưĴ °ù(RIMS) ½{¡ Ɨ0ƣq.

ij¡ þ¤ìĵ =řơD Ľq”º“÷

|ķ M½ ľŭo ġeG :ķ ßûơ

SSUľTųŨņưĴ ƑŊÝčę

ę ÒĐŚo g• Ėĸ ¸Z›? Ŝƪ

R(college Readiness), I(Initiative),

ÿw³ķ ƑìƳ‚ Ɨ0 ½{ĵ Ǝƨ

q”D ë¼Ʃq. Ƒǀ Ś^ƨĥ ßJ

wƣ fžG ìG¬ ×ıƣ Ƣçĸ Ś

€D, ìG¬ ĹŊÌć 2010eÛƋ ê

M(Modeling), E(Excellence), S(Self-

wƢķ ßņG Ƒìę ŅƦƣ ĹѬ

ƨ TƸư ņưķ ßŖĸ ićōq. Ŋ

ĭơTę ŅƦơq. SSU®xāņư

·T| ƥ.

pG ľŝĵ ÍņüƁ]0T İƨ f

Ęij], GƢ Ħķ ņËŅĹ `þ ì

ƑƬ ŵĭĵ ơTę ĸ­. ņTþÃ

- ņFpž: Ģ— T2 ~Ĉķ ĹƋ

žơo ½úĸ }×ğq. BŋŅĹ ľ

ŅĴ iŚ Àƥ. Ƒǀ ĩôƣ Ĺъ

ę ƏD ƶ~ĵ ơT| ƥ.

 -0/2 P(* 2 %4)

d žƔ ĪĠij¡ ƀƝƋ fơĩ¬ Ă

±ĀG ņF Ýčķ ĞŊĸ ƴĝǀ ‡

ĸ ´Ĵ ŵþDJķ Ûtij¡ Ƣĕ

. ĀáƗ: GŖƣ Ƣĕ Ûtĵ ŽŮ

- ƢĕƵB: Đ¯ ŅÛƋ ƀƝƋę

Ċijº, 6e ~Ĉ 70ě9ķ ?Ļ ƞ¡

š]o ƢçĸĘijº, ņF Ýčķ ĸ

ŅĹ Ÿ»ęèo pžĵ ÍƽơŚ

`D HĀ Ýč¬ ÂÂǀ ľTœ|Ņ

HĀĸ ´Ċij] НĪ ŞĈ ưƖ ƈ

O˜ĵ ŋĿƥ. śʼn ƀƝƋ¬ ô®

ƨ|0 ¸ĩ iqD Ɨ0ÌĊq.

Àƥ.

ij¡ 9ŧƨ ]5y Ƣçķ fžĸ }

ę áJIJĵ ÌT НĬ ĹƋd žƔ

ơo ‹ ơ‡įĐę| HĀG pžĵ

- ņFpž: ņTFƢęķ HĀĵ

×ğq. ľþķ ¾ƛ¬ ĺş ŊơD

ƶ~ ‹ĵ ĞĀǀ ƥ. ŞĈ ưƖij¡

ƄĬ 3.

 % 2 S($+) %4)

ľTœ|Ņij¡ ƄĬ]0 ù²ƐO

D‹Ƣçij¡o ø? ʼnơT НĪ

Ĺƨ ƀƝƋ HŸ ćªÉĸƐ¬ ơº

. ĀáƗ: НĪ ƵBĵ ƈơŚ ĉ

- ƢĕƵB: FƢľĹ ćÑŚķ Ġ

®‡ wŭębŚ ņTľ~Šę HĀ

ÝčęVŚ |ņƨ Đn Ŋ|ķ ìG

ƲƔĸŚ H® È ƀƝƋ ô® ĕÁ¬

D ľTœ|ŅĹ ÏÓij¡ ľþķ Ń

ƫij¡ ņTFƢę HĀĵ 7? 

ĵ 0Ś? Đ GƢƇKwƸ ôä È

¬ ĸ§a ĞŊĸ ƱƗ ÌĊq.

20101 2 .-/


19

!$-)33)/.3 /&&)#%2 3934%-

Friday, September 2, 2011

aÏ 7 

!+( ,#, 5' ' 

&$ ,5"3

- ×Î –ÙFÊ û8 ¸ĊtÇ ²Z ÙcÌ8?

¡ ×T Ãę ƑŊƣ ôź¬ „D ËĠơŚ

Cƹ ÛÝĵ GłƩq», »ʼnķ ĀŹ ƴĹ

ƪƨ Ʈłęè ƱƗĵ ÌD Ľq. ņFŭƭ È

“ņĻáŊHĴ ½ˆ ļƢáŊH ņưķ Ɨ

| ĉoq. `þ ìŅĦę ìŅųĸ] ņFH

ÛÝęè ŋw¡ uÕơŚ Àƣq. Ś^ƨ ÿ

½ķņưĵ ƥW ŋFơo‘SSU ƖĹŃ

0 ņ GŊę Ţěƨč ƣq. Jô¡ Kì‚

Ÿ JGìŅ, êƊG¾ ‹ĵ ED¦ ãƟq.

ŋ ņưęèo ľþĸ Ŀìƣ `Ĩĵ Tđ|

ſƞ’| ĹT0 iq.”

İŰáŊHĸ è¨Ɨ0ę Ţěơ:], ƢG

ġ¬ ŠĐ BŋƢG¬ Ś¶ơo Ƣçĸ ľT

ơŚ Àơ:], ĿƜ úĿ ƶ~ĵ Ʃoz Ŀ

Jôĥ ĀŹ»ʼnĵ ŜƪơŚ³ è¨ĥ »ʼn

ð9èę BŋƢę wƣ Śwƣ HĀĸ Ľq

Ɯ ƣ KŇ| Tđƨ `Ś Àơo Bĩ0 Ľ

Ɨ0Śżĵ ²ŸơD İŰáŊH È ƢGJ

D ăjoz G¾ĵ ơ]| ‰Ś ĉĊq» ő

Ęq. Ŝÿƣ 訬 Ŀìơo >Ĵ Ä£ »

“:ţƣ ƶ~ĵ `íī Ơħ0 Ėq. ÷ÿ

ôŠķ Ɨ0 JIJĵ tvơo ņĻáŊHķ

Ĵ Ɨ0¬ ÌT ǁŠq. ôƢpž Ħę ìÿì

ʼn ņ ŋŵ 訬 YYǀ ƴĹơo >ĸ Ŗ

w ļƢáŊHŋo œĐŜ JIJƵB `ęè

ĠƫžĴ ŇwŅĸq. r, qôķ Ɨ0ľ0 ě

ĸ] HĀ|ę ßŖĵ „D Ɨ0ơD ĽĐ ÿ

ħơq.”

Đn Ŋ|¡ ľþķ HĀ Ýč¬ ÍņüƁ ]

š rCę <Ů Ɨ0¬ Ŝƪơo ³ƃ áŊH

ŋ Ʀ@çŠķ `þìŅ ƙ| cq.”

0o fžĵ ƩoŚ, ľTœ|Ņij¡ ƶ~

- CG·Bx Âă øă ÿuLqË Ð]~?

ƩoŚ, O®D O ƶ~ Bƭĵ Ǝƨ ÕƳơD

“½ķ è¨Ɨ0, ½ķ »ʼn, ĺwĺ 9Öä

Íņƣ ňĸ ÁėĹŚ¬ ×Dľ ƣq. ¾ƛ¬

“9Ö»ʼnęè ľTð9è¬ ĀŹ ƴĹơ

tTƸ¬ ŋFƣq. Ƒǀ DJ ÏÃ ü þŬľ

 ơ? íĪ … Bƭĵ Ăć0D, O GŊĵ

o ÛÝĸq. ľTð9è ƶ~ ÛÝĸ] Ƣĕ

ņĭĵ wäij¡ è¨ŪâG ½ķ»ʼnĵ Ŝ

03Ėĸ è¨ĥ »ʼnęè ‡š`U ɕq.”

9Ĺĸ v”ĵ ŒŚĩŚƤ ôo Ėq.”

- ~Ø´š ŒtÈ ˆĔă ¼¡[? - ×Ď ×‡´š GEžÖÊ •ßÇ? “ĺËņưę ßƨ iŚo ĉq. ŐƦŅij

- àÀÑj´? ă{l ā¨]~?

Ĵ Ļĭƶ~ĵ ơŚ ĉx“| Đn

ķ Bĩ ƑŊƣ ĠĜĵ ŋƣŅij¡

ųŨèo wĈƢJŵþľ, ņÃC

Ýčęèˆ ®xāĵ Íƽƣ Ƣçĸ

Ɨ0ơŚo ĉoq. ĺHì, ņF·

DJŵþľ, hĐűƢçņưęè ħ

“» kK] ŚĭƤ ô Ľq. wƛņ

ņư ŅƦì, ŜŊìĸ Ɨ0ħðq.

Kƣq. ÃƧv 5ŕ `Ħ¡ ݙĸ

ưĹ ĸÜ5|ÇņưĴ ÷ÿwķ Ƒ

ďG ŝ, ½„ Ŗħơq. ĸƿŊ ÷ÿ

Ņq. ¼ƴƣ áÿĵ Ņ, ĕŅĵ ]

ìĸ ËĠ‚ ņưĸq. ƎĺŚƫŅ

w ļƢáŊHĴ“ßJG ƶ~ĵ J

Ğơo >×q Śĭľķ ƢJçƶĵ

Ĺ ĹŃďìĸ ¾ƛ¡ ĸÜ5|Çĸ

Ħ ƶ~ĸ“D Ģƨơo Ƣçĸ ´

×ěŕ ô Ľo ĺƳ¬ ŋüơo >

:] Oķ ƻòŠę? Śĭľ@ĵ ŗ

q”º“Ɨ0 GŊęè Ƣçĸ Ŧƣ

ĸ őq. Ļ îƋłĴ“óśƣ ķA

 20121 %3 ÃĎ

ä˧ £§1å

Ô\Ď

×ĎÃĎ

×ω‹

ÌÀ

•C

SSUyb«

32

-

˒5cƒ

15

-

47

£\ìÕQÞÐÉ

20

-

11

£\ìÕQÞÐÉ

27

£\ìÕQÞÐÉ

£§2å SSUÑQíè 1^B(3Š£): šwÜĆû8(100)

£§1å a­ĂGî¨Ñ

–ēQµÑ„Šsa 2^B: 1^B(60)+ªð~Ø(40) £§2å

˜Ñ

q. TƸư ņưĴ ņưÖ Śĭľ@

äƷĵ ŶÝǀ Dơº, ôƪƣ ƶ

ĵ ŅĐč ƣq”º“ģŊœķę ķƣ

ĸ Ĕ@ơ? ŋƣ ĽĐ ãƕÚ Ơ

~ę ĄĴ ĞŊG fžĵ Ŗüƣq”

ÁŎ;ŅĹ ŽšĴ ųŨèķ þ¤|

GÄa˜Ñ)

ħ0 Ľq.

D µƩq.

¬ ŽĐ‘¯ ô Ľq”D ŶDƩq.

Y²ëÙ

107

-

aĂ£Ă\t§Č(50)+šwÜĆ ×BCGî¨Ñ Qê™Ē£PÑ „ å û8(50)

53

-

80

-

53

-

445

-

ņưÖ ½ŞüTo ŋ11ĸq.

ľTð9èo‘Ŝÿì’ĸ ‡š]

Ńpư ņưĴ þëņưĹ SSUľT

č ƣq. Ƴƣ ôýĐ o ¼Ēĵ

ųŨņư ĦĚ ôü1Šq. TƸư ņ

]Ğƣ ÃłĴ ķÆ0 Ėq. ÃƧĸ

÷ÿw ĀŹ»ʼnĴ ļƢáŊH 1

ư Ŗ wĈƢJŵþľņưĴ ôü1

ŋüơo Ïƫę Œ“ ðÊơŚ³ Ŷ

¼G ƢG Jô 2¼ĸ »ʼnİĭij¡

Š, áƸTěľÈНwäľņư,

ÿơ? Ŀìơo Ɩĸ áŊHķ lU

Ţěƣq. »ʼnưƉo ņưÖ¡ Ŏ

łČŋwäľ(ƑôJIJwäľ)ņ

ĵ [q. ƢçÛę Tт T¢ę G

QĆ qªq. 9Ö»ʼnĵ TÙij¡

ưĴ ôü 2Š, ]¹Ś hĐűƢç,

Ŋĵ xƨ Töơ» Ƽ©ƣ‘ùƍ®’

ņưę Œ“ Íƛ»ʼnG ƍ£»ʼnĸ

ņÃCDJ, TůçƶôRľ È Šä

ư uÕĸ ‚q. Ƒǀ ņFĸ] ņư

ų0¡ źšŜq. SSU®xāņư

İCŹņưĴ Ŋüq. ņưÏÓĴ

G HŸìĸ iĴ ƶ~ĵ Û1Ƥ Ơ

Ĵ 30Ś »ʼnĵ ½„ źªD, áƸÐ

rõơq. ôüo è¨ŐƦƗ0¡ 3

ħ0 Ľq. Ļ îƋłĴ“Ś^ƨ ļ

ľÈНwäľņưG łČŋ

Ðô¬ <ša ƻ »ʼnG 1rC Ɨ0

üęè 11Ĵ ĩôƣ ƶ~ĸŚ³ ņ

wäľņưĴ 9Ö»ʼn³ Ùq. ]

¬ Ʀƨ v”ĵ 0«q. Ŋüo ĺI

FHŸìĸ _Ĵ ƶ~³ ]Ğơ:],

¹Ś ņưĴ 9Ö»ʼnG Íƛ»ʼnĵ

ņưij¡ ôpňôĥ è¨Ɨ0 ňô

ņư ĹŃäG ~ŽĐŜ ƶ~ĵ ŋü

ƥW Ŝƪƣq.

¬ Ʀƨ Ʀ·Þĵ ƒŊƣq.

ƨ _Ĵ Ɨ0¬ ÌĴ Ƣçĸ ěœĸ

ôpŲńƢžTŔĴ ôü2Šęè

Ęq”D µƩq.

QēĎ

Ù§

×ύ ~ØĎó Ú99

˜ÂBð(QēKĎ) 1^B(3Š£): I²Ā`C–(100) £§

B 6 £§ ×Ď´š[ ‚ïÀ § í8Ć@ ©§ āà ®É 6 ìÜ ¼<È ‡i§ ďùËച ĐÌ …o. %3 $ ÃĎ

uQaf[Ô\

ľTųŨņưG áƸTěľÈН

ąo >Ĵ QÄĸq. ÷ÿwo è¨

Ś È ņFŅƦì, ļƢ ƻ ƢĕCƹ,

wäľņưĴ ôp 49 ĠĜ Ŗ 29

ƛŇ=æüùƌĵ ļüę ƶĨƣq.

ņưÖ ĹŃä ŅƦìĵ ãƟq. 10

ĠĜ ½„ 3‹R ĸ`ěč ƣq. ł

ÿŋ Ś^ 2011Ƣe ôüņưęèo

Ý `Ħķ Íƛ»ʼnęèo ùƍ® K

ČŋwäņưĴ ôp Ē·ô·Ħ

ìłÐBĸ q« „ Ƣçĸ ƣ ƶ~

ìž, g®ž, Íƛžĵ œ¾ƣq. ƍ

0 ½„ 4‹R ĸ`:] 29 ĠĜĸ 4

ę wƨ :ķ 8Ĵ ÃłŠĵ áĨƩ

£»ʼnęèo ķáðƎpžG g®

¾£Ñ ˆJ]

‘R·¡öÊyb«’ÈHčāµƒÛʂpxËT²U ; 'Ùá·¢›·ž©'Ď ÌÔ ‘û± ¤©’Ê Ù¨È B¦āµ öÍ ăIÊ ‚px ›cĄ

˒5cƒ

£ Ð[‘c×·©½’Ď ÌÔ ä^ ×D “°´ ÖĆă ñÁă ÑãÈ ŽÃāµ ¥¥

SSUÑQíè

u íèĄ £ Ð[‘Ñã·Ô\’Ď ÌÔ ]±ă a­ĂG ÿuLq´ ÑQÝcÖÆu æµāµ çÊ

a­ĂGî¨Ñ

Ö žEx =h‘ÑÅ·çÊ’Ď ÌÔ

–ēQµÑ„Šsa˜Ñ QēĎ []±ă GÄ đ

‹R ĸ`ĸ»è ƇKĠĜ êƊG¾

y >ĸ Í1T| Ʃq. ĸ áŊH

žĵ Ɨ0ƣq. qôķ Śĭľę?

A„¡»Bð´

Ŗ 19 G¾ ĸäĸ 4‹R ĸ`ěč

Ĵ“ġ¬ Š»‘ĸšƣ 4Ŝ Bƭĵ

œŋ¬ ŋüƣ …, Ŝƪľ¬ Œ¡ Ś

aăaĂÊÖM

Ʀ@ĵ ׳Ìoq.

Ǝƨ ľþ3ĸ“o Ƃ ôƴĵ ēĵ

ŊƨœŚ ĉĴ Ť 30Ý2 šËƍ£ĵ

Ö ØN]

ô ĽĘD, wŖ ċęè| vvƣ ½

Āáƣq.

ü÷ýy¹ Úî ×~ Oà

ÌԘ

[aĂ Deé ˆ

qªq. 15Ý `Ħ¡ źšŚo 9Ö »ʼnĴ ľTð9è ĀŹƴĹ, Ƣĕķ

×Ď SSUyb«(¨œ)

Ô\Ď ×țcĄ>Æ

ĹƋdĸ] ŚĹķ ľ¥¬ ÔX

2^B:1^B(20)+šwÜĆû8

Ô»Iƒ

(40)+ªð~Ø(40)

»ʼn ưƉę Œ“ Ɨ0 œĈňĸ

½Şơo ņưę³ ŅĨƣq. SSU

Ó¯Ìka˜Ñ(ø£

Deéx ÂĈ ċ¨ā[ –ē – Ù¨È …òÆu CG G Ä ÿuLq´š ¡QÊ žEx Ëv‘–·Qµ’Ď ÌÔ

Ó¯Ìka˜Ñ

Ó¯u Ìă ¶AÈ <ă Êàu MąÆu¬ ¡QÊ žE

[ø£GÄa˜Ñ]

x Ëv‘”J·c×’Ď ÌÔ Y²ë ඖē´š ÑQÝcÖÆu SÞĖ Xtāµ ”y

Y²ë Ù

ă đAÈ Mă AČÈ 8â‘ÑÝ·dz’Ď ÌÔ

ׁBCG î¨Ñ

ׁB CGÊ GÄ ÿuLqÈ öĈ Ñ¨Ê Fª “°´š ÑQÝcÖÆu SÞĖ Xtā[‘Ô\·Ýc’Ď ÌÔ

úij¡ ë ô Ľo ĨT¬ 7? Ę

Ļ îƋłĴ“9Ö»ʼnęè Ƣç

Ɨ0o 1rC è¨ŐƦƗ0ĥ 2

q’“o Ãłĸ ƾáƩq”º“áŊ

ķ ƆĮìĸ ‡š^q», ƍ£»ʼnę

rC ĀŹ»ʼnij¡ ĸ¦ĐŌ Ľq.

HņưĴ‘ퟃ’×q‘Ŝóƣ 9

èo Ďň Ř, ķáðƎ pžĸ] Ż

6 £§ ×Ď´š[ ‚ïÀ § í8Ć@ ©§ āà ®É

TÙŅij¡ ƢJçƶT¢Û, ľTð

ì’ĵ Ŗüơo ³ƃ óśƣ ľþ³

Ƴžĸ ŽĐŚo ‹ķ rňĸ lę

6 ìÜ ¼<È ‡i§ ďùËച ĐÌ …o.

9è, řàè¨, ųŨè(ĺÛ ņư

ķ ĸčT¬ tćœU ɕq”D v

’o Ɩĸq”D µƩq. ĸ áŊHĴ

³ ƨv)¬ ŋŵƨč ƣq. ņư Ƒ

ÛƩq.

“áŊHņưķ »ʼnĴ è¨ ƴĹķ

ìä ĸÜ5|ÇņưĴ ęíĸ| Ì

řàè¨o ƢJçƶT¢Û] ę

ì@ĸ 6ơÅ¡ 訬 ŀ Ŀìơo

oq. Ś^ƨVŚ ľTųŨņưG

†Ɠ ƘƐƚ®Ģę TсŚ ĉĊŚ

>ĸ ŋĺ Ŗħơq”º“Ŕ߂ uÕ

wĈƢJŵþľņưę ƣƨ ŋŵĵ

³, ľTð9èę uÕij¡ ŋüƣ

×qo 9Ĺķ Bƭę Œ« Ŝóƣ

ƬĨƩy ƘƐƚ®Ģo Ĥƨ ņ»

ƶ~ĵ ř¼ơo è¨q. áŊHŋ

uÕĸ áŊHķ ²Ķĵ [q”D Ŷ

QŚ€q. ƢçÛo ÷ÿw0 0ł Ŗħơ? ç1ơo Ɨ0 ħðq. ßJG ƶ~

ŷŚę ĐS]o áJIJ ĕŭ œH ƶ~ĸ] FĹĦLĐüƭìŅ è¨ ¬ ŋŵƨê Ĉ‚q.

Qê™Ē£Pфå˜Â ²s¿ 8ÙđA´c ”HāC ÑQÝcÖÆu SÞĖ Xt

20121 &, 2 " 0 ' H“ £§ 1å

£§

DƩq.

2å /ÙUp QÑ blog.veritas-a.com/rusi

)$ 4 veritas-a.com *

ā[ ÒÔt Ð[‘Êà·c×’Ď ÌÔ

Bð[QēKĎ]

Q:

Ó¡

1^BĆ@шþ

2011.10.15(õ)

iphak.ssu.ac.kr

2011.10.22(õ)

Ć@Ñ ˆþ

2011.11.5(õ)

1^BĆ@шþ

2011.11.19(õ)

2011.11.26(õ)

Ć@Ñ ˆþ

2011.12.7(£)

6 ìÜ ¼<È ‡i§ ďùËച ĐÌ …o.

•C 3Š£ V» ›ˆ ~Ø Ÿ‘–ćÇ c DC

iphak.ssu.ac.kr

3Š£ V» ›ˆ ~Ø Ÿ‘–ćÇ c DC


!$-)33)/.3 /&&)#%2 3934%-

Friday, September 2, 2011

20

 * EŸ

{]ŒE¡?²¯¥ÍÈ2

/ 2 (- 1) Wl4^\r]< <) . OpJYdcY\rT`R(UD. :[1 3t$<5B[S_?mi"/U. k`*2011l=,KYdc\r(V /NL) o7Vn;s(20·0l1)ETU&I9F#>hbC2<G. Q<mA:[, eMqa'f6 ^*X. UW?I8>hS%F.'ZPq. -jT@^T &S_?k4^\rI!F+Ngm‘.>h’UH"/U.

‘+0’…).'*,%0 ¥H–Y a|ÅH, 5 ®ÅŠ ‚À

Ǔ, ŠİÅŏ ?e ê<ǽ ǝ¸G¬š

Ŀv Ƭ/š æĶ{.

Ʃż’v ē4 LİÜżÃ Ǩĕǡ5ŭ

< Ǧ/ĚLÃ VVȅ ąǕ{. ěÖŅ

ǥęǶĺŤ ť²łč ű ‰Njǣ

ǹŔǩ{. Þĝ¸ }³Ž ƐƇ²š ã

ïł ƒǣ ËŇǣ ȃÞv ñDzĄ¥

@DzÝǛš ̕v ƴǐŦť{. ǥĺ

ƒŤ ŭLƨƟŭŶDZŠ ƾ Ǣ?Ť ŭ

ŹŠ‘ŋƇ’ƫĦť¥v UÅǙ{. ŧ

ǂş¸ ŭĢş¸ ħ²š ƽř ƿƿǣ

v ƍľł ƒǣ Š3ş¸ ã\Ł{. Ą

Š“ĚǮČ Ĥŷ, ưňǣ 3ųÌš $

LƨƟŭ ŶDZł þǨ‘ĠǑ’Ť ś²

Ɠ"ư‘Þĝ’ł Ųwš õʼn… ǥĺ

LƦà ʳǩ{. Xƅǣ Ēŵ ǫĈş

ïĤǮ v ¸ĠƷ ƎǢť¥v ½NJ

žǡv ǣAĄǻł ƒǨ þǎŤĥš

ť dŢš ç0ǩ{. ŭ/Lƅť š¸

Š ļÆ ĤŷùDž ƀ Þĝƒǻà Ȁ

¸ 5? eĦŠ 2.23™K, Njȅ Aļ,

à ƛĶƌÌ ď¤ Ǝ¸¸ ĐŻǡƌv

%5,‘ļƒč ǣAŦŠ Ćš ƊLÕ

Ŀv ňÆ ŶDZť¥v Źˆ Ѳŵť

ĬÔ ŶˆŜÏǣ Ƕ ƌÏČş¸ Ŧ

Ąǻ<Ø(ï), Ŋļ &Š ƃœ <ØŤ

ijĶ{. ŭĦť ñDzĄ¥v ƍľł )

č ĠĠ¸ Ǫöš ƛL śǨ l²ǡƌ

Ł{. Njȅ ěÖŅƒ ŭLƨƟŶDZŠ

ŻæĶ{. ŭĦ ņĤ Þĝł ƒǣ ň

ĒƮˆv ƒùú 1™Kš Ēǩ{.

Њ ŭƏš ŽvƌùDž 88ť Č

ijšO’ǡv ŤÜł =³ eŔš €Š

ŦÜĄǻ4ň< ŭŇ<Ǣ4ň ×Ɛ}

Żş¸ ŭŇĠ° ĆŤ ØǙà GÈş

ǥ劓ŭĢš ãǂş¸ ǢĢǡ{ õ

ǩ{. ŭĦžƔ Ù©… űŹš P~

Ɲ< {ƹà ƛİ÷ +ť Ąǻŵ =Ĩ

śÃ ŦÜņ®< ĚǢ<Ǣņ®ş¸ @

¸ Żǩ{. ťÂ Ǝ¸ 1ŻŠ Ǣ? ď

x ƞŢŃ Ĥ ť )¶ƌÌ !Ě¹ 

, Œ{. ƾŦŤ ķłč ŭĦŤ Ť0š

Ť Ƣ)ŢťŁ{”Ô“Œù ǹŠš lj

úǨ ŪĤà ƎǪǣ{. ŦÜ4ňť œ

DŽłˆ Ŋǫš Þƥ{. Ņu ǢČ<

Ėˆ üŁ{”Ô“Ēŵť Ō ÌƼ

ǟ²Ǥ Ě ūv‘‚‚ǥ’< Ĺŭà õ

Ǩ Ae ĄǻÃ iļ ē4ŵŦ =Źł

@ǡv ŦŲĈŠ‘=Ɨ, ǨĎ, þǎš

Å ƇǢ?ùDž ØǙł ŵǦǣ ŋƇ

Ųވ uS Ǣľł ňƇǡÕč 52ù

Dzǡv‘ŻŤ"’š ç0ǩ{. ťżQ

č ĄǻÜż˜š ã¥õ, Œ{”5 Đ

ˆ@¸ ĄŔǨ ƌĥš ljǦǤ Ě ūv

š ďDŽǩ{. Ƨ5Ã Z YÌƼ ŋƇ

Džv Ɔ7 Ŷ? ĈśFŤ Ēŵš h{”

ĹŹş¸ Čǩ… ŧå5 Čǹłčˆ

Öǩ{.

ŕĚǣ ŦÜŵ ĕĺš %ƪ ǢČ’ť

łčˆ ƧĈśB Ǣ?¸ Wȅv ďǶ

5 Îǩ{.

Ċ¸Ŗ ŤÞÃ ƛš Ě ū{. ŋƇ-ŧ

ĄǻÜż Ƈłčˆ ûǦÅǣ ŭŜ

{.“ŦÜŵ ĕĺť¥ ǥŠ ‰čŏ Ü

å5¥v Njť ť²Š 7 {ĺǣ ë3

ĤűŤ mŸ 5lj æv ť˜ł Ĥď

ǶƣǮš ãǂş¸ "ĚĒ, ƚŤ², Ǚ

š źǩŢš ¤ǡÔ ťv {ĺǣ Ą¨

ť #{. `ÄŤ Ǩ1Ɲš ƛ… Ƈ ;

ǯ²š ŤÞǣ{”v ěÖŅƒŤ ĐÖ

?< Ēŵť IJŻÕč ǥĺŤ =

š Ĉƒǡv ñDzĄ¥v ƍľł Ǡœ

ŻÛņš Ĵ, Œ{. Ɲ‘ő ē4Ť ŷ

š ĈLǡÕ ǥĺŠ q@õ{ ŵǦǣ

ĨĄv {Ĥ Ǝ¸¸ Ŏ.#{. ļÆ Ĥ

ǣ‘ňÆ Ą5’à %ƨv † ŵ/Ŧ 3

åŠ DƃÅv’,‘ȄÏš ŅǪǡ¥’

ƌŚŭʼn{.

ŋƇł ƎǢǩ{. ŋƇ ƎǢ ǽ, ?< ŏ Þĝš ôǪǡÔ ŕĚǢČş¸ 3k š õh{. ÞĝǢˆ¸čŤ ĆŠ (Lč Óƭ

86×a+®Tºq—T

ŭLĕ'čv ŭĦŤ Ćš Ǝėǡ

{. ŋ5 ƎǢł ħǏǩL ›Üť{. ďǶŋ5v ǥĺť ŲǢǩ… ďǶŋ Ƈ< &Š Ų}ť¥ ƒ' ƎǢť ǬŔ Ž{. Ēŵˆ ĈśFťŁ5, GÈłˆ ĕƏť ū{v ǖǎš ˜Ł… ǥĺŤ

« ³ a|­Yr…‘e6 mÔ’§Æ Õ ^à gÏmT

, ŵļh{. }, ǗƵĠv‘ŦÜņ®’

l86 ÒJ·zo‚¤ ¥_…œ`mÔ Is ¼É dÌ t¨

Ǯ, Þĝł ¤š 5 ŋƇOƌ {y

ł “{. 7ąOƌ ŧ÷łč (ƃǣ 3 ť²š ˜ļ { ǢČõ{ {ĺǣ Ü Ƕà ĚŔǣ 3Ǯş¸‘ƌĥljǦ’ť

ǀ¦Š ŭĦŠ ݺ ƃñłˆ Ƭ/š IJ2{. ǥĺŠ 5ŪħǏł ƒǨ“İ

ŷùDž Ǝ¸ĐŻš Ƿ5ȅ ǩ… ǥĺł

ǮťŁŢš PĶ{. Ō« ǁċ _ł

‘;ŻÛņ-Ĥűť ť]v ŞÅŵ ĕ

wǥš $žǩ{. ǜùǣ ‰č ǹŠ

ƍˆ ŦČ ƧƒŤ Ƃŷťŭ NJ¥ŕÊ”

,‘ØǙŤ ùŲ’ ƃv Ƈĵ"Š Ǚ

ǥ劑ñDzĄ’¥v Ċ¸Ŗ N¸ ¢

þ’š Ɣ·¸ ŨşÔ ;ŻÛņł =³

< ưňǣ Ǝ¸ǁċ<Żˆ ùǩ{.

¥Ô“`v ݺ, ďČzˆ ťŜà Ĵ

ǯť IJ  Żˆ¸ ƶ{. ÞĹǡ, cİ

ļ˜Ł{.

Ž LƦ·ĨǶ ƌĥš ĪĶ{. ŠĤł

ǗNJǘÅŌ/Ŧ ǹŠƋāčÀv <

Ě Ŀ{5 Ǩ dz§ť „ ƶ{”5 džļ

ū… Þĝł ƒǣ Þ³ˆ ØǙĐŻł

Ǝ¸êǫˆ ¡µǡ, ŻÅǩ{. ǥĺ

"ǡ, ŮĒš ǗLǩ{. ěÖŅƒv

Š“Aż ñDzĄ ‹ ŒA< ǣA Ą

ǹŠƋāčÀà ďDŽżƫčÀ¸ ŻǨ

ǥĺŤ Ǝ¸ǁċŠ ñDzĄÃ ďDŽ

ťŤ ;ŻÛņ(ª Śǹǡ, ƎǪ

ǖłv Ŋǫš Þưƌ ijƌÌ żƫ

p{. 5Ū ħǏ ǽ ǥĺŤ 5?ƎǢŠ ƨ

dz§š „ǩ{. ǥ劓;ùà ǡ5, ƒǢł ƎǢǡ±Õ‘Ûŀš Ǩĸ-{’

IsÒJ b»—T ®T 9±Ð

ơş¸ 1ŻŒ{. Ɛ IƞŤ ŧå5 Ż

v `ÄŤ ťŜ Ǡœǩ{”Ô“ƇǢĤ

ǣ +łč Gưƌ ijĶ{. ļ ñDzĄ

 Ě ūˆ¹ ƘŅǡ5 ĩ{5 Čǩ

ǡƌ ijv ǢČŠ •Ý{. ǥ劓Ŀ

ĦŅ5ł 믌{. ǪŖťŁ{. ŻĦ

ŷOƌ ǥR Þĝš ǩ… Ʊ@˜ť Þ

  +Ŧƌ ŭĦÌŤ êǫš Űİ`

{”Ô“ƌĥš ǹŔǥ< ŠĤ Ąǻ ×

v ĚĈ ħŵł ŇŇǡ5 ĩƌ ijĶ{”

Ņ5v ŧå5ƌÌ '? 120kť iv

ªÃ ǫǨ ±5 ūv ĤŹłč `

#{. ǜùǣ ‰čǹŠť êǫ ĐŻł

Ĝš ŭƃŵş¸ Ǩ1ǣ{v ťĈO

Ô“e $ŹŦ Ēŵ, ‰čǹŠ ™Š ť

Ō« ņĄÃ ãǂş¸ ŶljÖÜ5¸

Ì ŠžļƎ Ɯ êǺǡ5 ū{v ûIJ

1ŻŵŦ Ŋǫš Þƥ{. ǥĺŤ 5?

ƌ ť¿ Ě ūš +ť¥5 ǎ}ǩ{”

Þ ǢČùŏ ŭLĕ'čł ōŶȅ L

ÖĒš CȆ Ǣ?{. ǥ劓L‰?

"ť `bť ƵŽ{”5 5ìǩ{.

ČǹŠ ǖîǩƌÌ ‰čǹŠÌƼŠ þ

5 èǰ{.

¹Ž ÌƼ ǗNJǘÅŌà ̘ ŤÞ

Ǣ?¸ ÕǢ úśL Ɓ5, ďČz˜

Ċ¸Ŗ ØǙv ¤äł OŖ :ł

Ŀ{5 Čǩ{”5 Ŷǩ{.

îǩ{. ĕĐõ{v ŦÜĄǻˆčł

_}Á—T‘œ`¤ x„’¬]

ĠǑ Ŀv Ƭħǣ čÀv ĄŻ=Ť

Ť ňŻť £(ř ;ùǡLłv „Ǥ

č ç0Ǥ Ě ūŁ{. Ąǻǁ@ ďDŽ<

ƐƇǩ5, Ũ5 Gưv +ť İx¥ ư

`ś Ŀť ƁŠ Ǣ?”¥Ô“5Ū ħǏ

ØŦ‘ï< Ąǻ’Ěľš ljǨ‘ï’ł

ňǡ, ƝŤ eŔš 9įļ Čǩ{.

ưňǣ Ǝ¸ǁċŠ ŪǢĄŻ=ŶDZ

rNš Ą¸Űš Ìǩ{. ó, 1}

¸ {ƥ… ÊŢš Ǣ?Ť ōǶǣ úś

ƒǨ ȃÞà uT{. ˆč=< ŦDžj

¢ļa Þĝŵ "š ãǂş¸ đē

ł ŵǦǩ{. ǡƌÌ ǥĺŠ ĄŻ=Ŷ

4 ǖÃ lj<ǣ ǽ Õźł ũǩ{.

Lłč ưŜ æĶ{”5 Îǩ{.

łč ƍź ?< eŔ< =³Ž ǎ·Ã

ǣ =Ɨ²< ljƗ², ŋÅǥš Ƭúȅ

DZ ƌŚš 53 ŪĤ ĤƉłčĸ 1Ĩǩ

ěÖŅƒ ŭLƨƟŶDZŤ ŦÜņ® Õ

ŧå5 ƎǢ ǽ ŵţŠ ğƌ ijĶ{.

ƛİõ5, =³ ťº˜š ;ùǡv }

çǿǩ{.

{. ǥ劓2Ǣk › ůĤ 5ßš ǩ

źŠ ‰Njǡ{. čÀ ǷŦ v ĚǢw

'Ēť $ǣ ǢȘ Ąťłč ƇǢĤ

4Oƌ çŶǩ{. ŵHŵŦ DzLĨ Ƭ

Njȅ ĄǻÜżł ƒǣ čŵš Ũ5

ƌÌ, Ŷ;š ã[ ƌĖĒ Õłč "Ź

²š ǷŦǡv ƾ ƒǢ< Å łēť

ŷš õf ǥĺł, ŧå5v ƌ`ư

ſ <Żłč ǥ劑žŊª ǖŶ’š

ǯĈ< ŚŦš Ǝƌǡ, úĎǡv †

š æš + &Ķ{”Ô“Njòǣ ǹŠť

<żÃ ŮĒǡ5, ťÃ ŭ¼¸ Õźš

, ǖîǩ{. ǥĺŠ Ƃŷš Lǻ¸ ć

źǩ{. žŊª ñDzĄv ƒǙŵŦ Ŧ

ȃÞà uT{. ‰čà ljǨ Ąǻł ƒ

` ĚĈħŵť Ŀ{v Źˆ ƌŚ ŤĄ

ƎǪǣ{. 800ŭ eŒŤ eŔš 40ú

Ķ{. Þĝł ňƇǡu¥ {ĕ ƞŽ…

FñDzĄ¸‘Ŷǃŧ ǖŶ’Ť Ŵŭť

ǣ =Ĩť ƵƌÕč ŧ ĦÜ<‘tĠ

à ź, ǩ… œŦ”ť¥5 èǰ{.

eł ŐĒǨĸ Ǩ ú®š ƜŕL ğ

Ǣľł ِǩ{. Njȅ ŋƇ Ĥŷ ĕǴ

Lˆ ǡ{. čŗƒ Ŷƣ ĚĎ, Ąï5

śƺ’ŊÜǎš @‰Ǩ ĄǻŶåŤ ȁ

ǩ… ĚǢ Ŋļ ?<Ť LJƒÃ |v †

Ĥ Ǧ/ ™ ŶˆŜÏǣ ŸŠ ñDzĄ

Äš Ǎıǩ{.

ÑƎǩ{. Ą?ŝŤ ȇš ĀÅƌv ij

ŊǶà íÅ5 ĹŭŤ ØĕÅà ƒñ

Ķ{. ?<Ĥ š Ƨƒǣ ǹŔǡv ǣ

ǡv Nš ďDŽǣ Ćł ǥĺŠ ÎǤ Ě

ûIJǥš žư5, ĄŻ=ŶDZł ƌ

ƌ ij{. ǥ劓{ ƌŚŭ˜š õ

Śǣ +Š ěÖŅƒ ŪǢĄŻ=ŶDZł

x mĝDZş¸ ñš ŮĒǡv 3ŕ

=ĨŠ ǪŠş¸ ťļƌLˆ ǩ{.

ƒǣ àŢ ›Üť{. ǥĺŠ 53 Ĥŷ

 ÍĶ{”Ô“łēťŏ mĝš {Á

ǥĺŤ Ŝŧǣ ƒŒǹŠŦ‘ǣLj`s

{ĚŤ ƒǢŤ ǵõƝŭà Ũ5 ŶDZ

{5 ČǨ ƃżŏ Üǧł ƒǣ e Č


21

!$-)33)/.3 /&&)#%2 3934%-

Friday, September 2, 2011

EŸ * 

 TIP ) Šv›, ¡š r,™ ¤…N ƗÅ ƜǞÆŤ ŊǶ‘ׅƾũƈ’Ť ÷< ťĈŤ ĕĐ‘Fǃ’ ƌÜş ¸ żĤŒ5,  ŮǛš ãǂş¸ Ĥ Ť ŊĖĒł ƒǨ ŭĦŤ Čš ī¥ v Üż ƫżŒ{. łēť ÕźŤ‘ŭ¼’¥v Źł ƃØǩşÕ Ɓ-{. mĝ¸ ŌǨǨ ŇĢŽ mĝDZ Üűş¸ ñš ŮĒǡv ǢČť ÍĶ{. Õź łč ŭĦŤ Ť0ť İy ŧ庚 ÎǤ Ěäł Ŀļ 'Ēš •¯g Ě Ŀ{. Õź=Ť ;/ł ƮĹǣ ƯՈ ū{. łēťŤ Ʈƌƒ¸ ŭĦŤ Čš ŭŜ », ŮĒǡN ã§{.

) E? -™ ґÄN łēť ŮĒ ǽ, ÕźŶ 30~40úŤ ƒLĤ ť ū{. łēťł Þƞ €ƌ Úǣ eŔš ÒÉĖş¸ ŻÅǡLŃ Ƭúǣ Ĥ ť{. Mű"š ƨĠÁv † ˆ œMǡ{. Õź Ĥ 5ú Ŷ Üż ƃļƎ{.‘ťĈŤ ĕĐ‘Fǃ’łč ťĈť Îǡv FǃŤ ťƇĒš mǡ¥’,‘FǃŤ ťƇĒł ƒǨ ÷ŦŤ ħż 3Ǯš ãǂş¸ ÎǨõİ¥’,‘ƌÜ 1łč żĤŁ… ׅƾũƈ ĖŤ ƃŦ ;ť ļ ŦÝš Ǚǯǣ +Ŧƌ Ĥ Ť ŊĖĒ< =³ǡŅ ĐÖǨ¥’v ē Ü żÃ æ5 łēť eŔ< Ň4Ǩ Čš ŻÅǨ ‘ +ť Õźł ˆŘť Œ{.

) ¡?x0sš ¾pU nÂN ěÖŅƒ ÕźŠ ÎGƒ¸‘ŦÜĕĺ’Õźť¥ Ăǣ ƏÜť `Ōƌ ijv {. łēťˆ ‰NjǡƌÌ čÀ ǷŦ Üżˆ Þƞ ǷŦǡƌ ijŠ ùúłč `ō {. ŋà ˜Õ‘ļ¶š ›Ť 3Ǯ(ŧ÷(ƃ3Ǯ)Ŧ† ļŸ, ÜǶŵ {ĺĒş ¸ ťļƏ Ě ū`?’ ‘Þĝłč ïş¸ Ŷ;š ãY+ť >űȅ ‰Njǣ† G 4Là ŭēȅ ĐÖǨ¥’ŏ &ť ŭLĕ'čł ĐÖť ÞȂǣ ùúł ƃØ ǩ{. ŭĦŤ ĻLà żƒ¸ ǡƌ ÚǡÕ ƁŠ ǖà æM ļ´{. ÷Ŧť ż ƫǣ čÀ¥ˆ ŬļíÇ Ě ūşx Õź Ŷ ĉĉť ąǒĸ ħĚ Ŀ{.

 

# ( $)  v4š ¦c˜ ;ªVB+ (¢ ­=Q, .N¿5}) ż3ē4Ť ÿ6, Njȅ DƃÈł ƒǣ I÷ŵ ŚŦš AżF²łč ƛv Ɲť{. ƃż Û*5, eŔ ņĤ ŵ`¥ǣ ǯħš GÅ5 ūş` ƒǶƣ¥ ťǨǡL Ğř Ƈ5?Čť ŨLł ÛÅ Ŀ{.

ØY™ ŒËÄN (žÎŽ·žŽ, xA_) ;ŻŅǪš ĕ'ǡÔ ē4Ť ŦFÜżÃ {¾ Ɲş¸ ;ŻÛņł =Ĩš , Ž 4L Ž Ɲť{. ûǦÅŵť5 ×ĜŽ ē4Əčł ŤǨč 5lj æv ƑéȆ Ą¨˜Ť ÇyЄš}Á˜‘µÆ®Tºq6¨’6’zÆ86u¤’›ˆD. DŽ˜“EŸ™•ÉÒJ›A‚¤™ƒB1˜_šaÄD”[“Ñ5Æ^ÃUb»—T58r Ҋ´‚Æ‘_}Á’›N\<…M}ÁhDŸŠs3£S› D”5/©ÊD. /m®=¨z”?¡blog.veritas-a.com/jsoowon27

š ŻÅǨ €Ķ{”5 Îǩ{. ǥĺŤ łēťv Õźłč ś²

ť ŪĤà Ē;ş¸ ť]v ǠģŶ­

3.78(ěÖŅƒv 4.3 ÌŹũ)ť¥v

" Æ:š 8„™ BD (’Æ?, ÖZC}½) ŕÅ ą5 ūv Ąǻł ƒǨ

ť  +”ť¥5 Ƭ5ǩ{.

ŕĚǣ 1<à h{. Ǣľł ƐƇǡ

^ũĿť ÝŢš …ƌÔ, ŻǨƎ š þnjļ çĈŤ ŶǸš ǡ, ̕v

u¥ ŠİÅv š¸ Ūǡƌ ijĶ

Ɲť{. Ņ¯Üż˜łƒǨþǎŵŦĤšƏĚū5, {ĺǣúĸŤŅ¯

{. ƒĦ Ǣ<e 3żï Ǣǻłč ƒ

ƃżÃ {½L ›Üł mĝ< Õź ƅþà śǣ Ɲş¸ˆ ǹŔǡL Ɓ{.

š çǿǩ{. ŭĦŤ Čš ŻÅǣ łēťÃ LJƒ¸ ŧêŵŦ ƏŤ ţ

ťĸL Ƭ/ŵťŁ{.

ŒEš \Åj•? XŠ L…

ť İy LJºš ǩ{. { ǢČŤ

ǣ ǢLŤ ƒǢČǹł ƒǣ Ìſ

Œ ǹŠƇť{. ŅÄêǢ L Ń ;

ÕźĤ š ǾĮ i. ťĸLÃ ƃ

ˆv Ĉ‚ȅ n{. Ąħ ǥĺŠ ŅǢ

Ż(ª śŚǻłč ƃƧǡv‘׍

°Å ·s½ (Ó7’, “®­€Ä’}) 5?› ŞÅà >űȅ ƁİǨč Ũ,

5 æĶ{. Ʋƕǡ5 ŭŜ», Ť0

Čť {ĚÃ Ɣƌǡv ŋƇłč Ņ

;Ż(ªśŚǻ 3҃ǻ’Ƙƅþ

Œ{. ē4Ť ȁÄš Řƍʼn… śƒǣ ĄĈ˜Ť Ć< ĄĈť Ů NjŜŤ

š ǚļoŭ Õź=Ť ƖĄ ťļ

5, {Ĥ Ņƒ¸ ƎǢš 1Ĩǡv <

¸ ǢLõ{ „ ãă `bš õh{.

JĘĭà ljǨ ČČǡ, ǔƤƎ{. ?<č¸ ëŗ ›v ŭƳ ƌ½Ǥ Ě ūv

Ž{. ǹLƙ… Õź úśLł ǥĺ

Żłč ƃñŤ (Ĕ ÌÀà HöǨĸ

cŠ ƒǢČǹˆ Ǣľł ÑƎǤ

Š Ǧ/š ŭĦǩ5, ǷĦŠ njÅƌ

ǩ{.‘Ąǻłč cǢČ< 3ųǨĸ

4Ǽť{. ØǙ ūL ›Üť{. ǥ

ijĶ{.

ǡv† Ņƒłď w²š %ƨL ļ±

ĺŠ ťÞ ¸ĠƷłč Ŷ;Ǥ úĸÃ

¨šO _‡œ+ (W›¹ wG, @Žm) ť Ɲš Ũ5‘ïš ëř Ąǻł `

ǥĺŠ ŭĦŤ Ǧ/þ1š‘Ǣ?

ŗ +’ť§ Ǔ0š ЖǡL ğƌ

1Żǩ{. 3żïǢǻł — +š 4

ļœǣ ĥş¸ ǔƤ`! +Ŧ?’ǡv 'ŦŵŦ ÝŢŤ š @ǡ±Õ

ŏ ŶDZł ƒǣ àŢ’ť¥5 ŭǖǩ

ijĶ{. ǥ劓Ņ5łč ŅǢČƐ

L¸ 3żï, G Ƈłčˆ Lľ ĕę

ƠǢš Ĵİĸ ǣ{5 Čǩ{. EBSłč êŊǩ… Êťƻ Ĕ‡ ?ĚŤ

{. î¨ǡv ŪĤŻõł ǿ’Åƌ

} NjŜŤ ÕǢúśLł Ѳš uS

Ŷ€ ñDzĄ¸ Ǝ¸Ã 1Żǩ{. ǥ

ǡí• $Ť‘JUSTICE’à ǥR õÔ ŨN ƨƟǣ{.

ij5 ƒǢť Îǡv ŶDZ ŦŲĈš

Ņƒ ƎǢł 5ßť ĿŁv† ƃñł

劓ñDzĄ Ąǻŵ Ŋǫ²š ƽ

à5, ŪĤł ũǩ… +ť ƁŠ 1<

č åƒ Ĩǩ{”Ô“ŅƒťLł Ľ

ŕL śǨď Lľš Ĵİĸ ǣ{5

à û¯ō + &{v ĐÖť{. ǥĺ

v űŹť Í5, Njȅ ŧƓ"ư Ǣľ

Čǣ{”Ô“Lľĕę ñDzĄ¸ lj

Š“ŭLƨƟŶDZť¥ ǡ„¥ˆ ƒ

ł ňƇǤ Ě ūŁ{v Źłč ƒǢ

Ǩ LľǹŠš Õáȅ Ǎıǣ ” E

) 1! & ( rš zRb¸ (‹V¡f} ¸kQ T}, Ó>i‰›) ·o‚z†, œrz† (‹V¡f} ¸kQ T}·F›lK ¶~Q, ›R)‘ƄŢŤ ŅŤĄ’¥ ûÅv

Ǣł š¥ ĚĈħŵ Ŀť Ǝ¸ǁċŤ

ďDŽł Ìſǣ{”5 èǰ{.

Hŵş¸v LľŤ ĄǻǹŠł Ŋǫ

DzĠǟĠ ŖŠŤ ď@ŭŦ ńÅŭðĠ Ƹý¯ ¸ĠŤ ŴŮť{.‘ČŤ

š Ɔ Ě ūv ïžŦş¸ Ēűǡ5

Ě°ãƸ’v ŭčŶ,‘ĈħĚľ’Š ƄŢ ķŤ ĆŤ ňŻš żĤǩ5,

<Ż< l²š $žǣ +š ŦŻæš

ïǢ< NjŜŤ êƒǣ Ǣľ®š

Ě ū{”Ô“ŤÞĿv ǹŠħŵš Ɯ

"‚ǡu¥ ŪǢ ǽ Ƣ ǢLùDž Ǣ

ŕLõ{ e Ûŀš Ǥ +Ŧƌ, ļ

ľł ƐƇǩ{. ǥ劓ļ´M ǡƌ

 ƒǢŤ Ûġ ŶDZť `à ŦŻǨ

Ì ;ù Ųâļ ȇ˜ƌ ijĶ{”5

Ɔ +Ŧƌ ĠĠ¸ 5ßǡ5 ƛv +

Îǩ{. l²ǣ 1< ƢǢL ǖŹŠ

ĩ{”5 4Ǽš èǰ{. /¨AP ?¡ blog.veritas-a.com/rusi

ƠǢł ƒǨč ŲÞū, ëŗ Ě ūļ Fǡ5 ĩ{.

‘ĈħĚľ’Š ƾŦŤ ƄŢ ” ĆŤ ňŻš û¯ŧşƽv Ɲť{. ǖČ ŠIJ ƄŢš ķ‘ Ą¨˜š ÊƃǡÔ ǭĦŵŦ Ćš ąĶ… ŴŭŤ Ćš ljǨ `qv Ć< ƄŢł ƒǨ ČǨ ø Ě ūŁ{.

 veritas-a.com 


!$-)33)/.3 /&&)#%2 3934%-

Friday, September 2, 2011

22

 / V½

›ÌVfW˜Åðë7

  ( 1) \gw(20·Mf)Avq>1)[\1Yt0p(. VDru+1X2#^Wu+Z%QU ·;F·&H·l3.(;8SBL1Z@$(. t0rInY_qAdeSBP![\(. mx\Yh ;K u+Y‘]DR'u+’X2j>,TX2"Yo4:ZG*`(. OcZ<r?Y‘Il5’(. dZbUs('\Z6aEr\N4-Q=(.

 ‘ ’! 0F®è„óµdºE

8ƙ† « ėėȓ ZƎƉź ŔÊŹ Ȁ

ijÄŴ AKŒė Ċŵ ôǹ. AK Ŗ

)Ɩ ȈœųÈ ðč ŠƜŒ™ ƊK

ŹƚȒNŴ ŊÒ İƋĄǖ ǏAo

ĜŸ† 4ŵ …l Ħ ſő”à“ƹę

UœľÑ ȈœųÈ ƊMƳĢ|ŖUƏ

20ůP tţŸ ĜƉŵ ŰƟǹ. DzĖ

ǂȅÄųÈ Ď¸©G Ĥī5 ŊũÆ

ŵ ǹ[Œ ĚĎ ę0Œė Ǒ¶dz

Œė ŦĦŖ[ē Ħē, ȅĜMƏŖU

ȊƅųÈėŸ ƮŽ+ ­êŹő. Ź

ŹNŸ ÕŶŵ ›Ò 4Ŵ DzK ę÷

. ĜƉ™ ŦĦǸ ƛC òƅ, Ȋƅ «

DZ”µA óľ©Ź7A ƣǹ”

ƏŒ dzMƳĢ|“ǬǡųÈ ƼƊDZ[

NŴ“ƒťDZA äûƉź DzĖȊƅŴ

ř. Źí žDzĎƎHƏÈ Ƕ9dz Dz

ʼndz єĶ Ȉœŵ úř. Ʒ·Ɯ

A Øǹ.

™ ǹ. ĦēijƉ ŹēųÈ Î 4ŵ

ľŠƟÖ, sŴ ĜƉŵ (ơ “Ǭ† Dz

ĖȊ ę÷( žDzĎƎHƊȀ ƟŬŵ

ƀ©Œ ĉǸ ŰÑdz AƟÏ ƨƟǴ Ħ ſő– ğŹ.

DzKŒę ŖŹŊ DzĖȊƅŒ ’ęŸ[

ę0 Ɗ ä¢( A/Ï ƈőƟÖ, Ź

ōő. ŹNŴ“‘mė† Ż’ŵ ƗľǸ

KŸ âśŒ Ĥēŵ ƛ Ħ ſŊ ƹ“dz

PŰǹ.‘<G’Ā‘ŗƎ’ŵ Ɯİ

™ ǹ. ĜƉ™ ēůPŹő. ƀŖĬ

NŴ įÑǹ. Fň“È ȈœŒ ƉU

ė İƁǹƟÖ ŖU Ȉœŵ ǝǸ ×Ŵ

ĜƉŵ tÃA ~Äǹ”A Øǹ.

dz† ƌŹ ÕŶŵ iő.‘Ŗ[’Ö

 Ǝǁźŵ gh.

ƉųÈ mě. ǟƼdz ƆˆŴ ŏƟÖ

4ŵ ÷ٍ”à“ǟȓ [ȋĄǖ FŖ

ĪŨ ŻŴ ľŠő. FĄ İ*Ź Ƌ

Nj ĢƜdz gź‘Ǝǁ’Œ ƉǶdz ǺƎ

DZƟÖ AKŒėŸ єĶ ȈœŴ

’’DZ5 ϸ© ŅŒė ȈœDZ† ŹN

^Ɵ ŽŬŸ ǾœŹ Ƌ“ƉųÈ ǰŤ

“ƉųÈ ĄƓǹ. ǟȓ ŖU “Ȋ†

DzG™ Ł5 ž. ƀIJŸ ŹÄŵ Ȉť

Ǽoǹ. Ɵmǂ‘k’( êƏř. Ź

Ÿ äĮŴ KtŸ Ǩûdz DzĖ©Œ5

dz ÖNj єĶ ŕ¼ŵ ĸ† ˜ ×Ŵ ™

İǼ[*G ‡ >ƶ. dzù ŖĮŵ İ

Ǵ Ħ ſ† єĶƊȀ “ĄąŹ žDz

NŴ ǏAo è“ƴƢŹő. DzK ƻ

‘ȒÙ’Ź ž. ŹNŴ“DzĖ©Ÿ ĢĢ

Ūŵ óэ”A ǘŊ.

ƁDZá “/ Ĕý 2İŒ jŹ p Ǝ™

ĎƎHƊȀųÈ ơǺ † ƌ™ `

ƏŒė† T ‚LĀ ßƈ è“ ůÈ

dzĆǧŵǸ<dzŻ©Ź“ĄąŹµ0

kÏ đà öĥŒ™ ƼŖǹ. ŹN

È İ* Ģä™ LJ. ‰Ŵ İ*Œ Q(

э. <M ŹNŴ Ħİ žDzĎƎHƊ

޵( ~ºÏ ĆÁA, ƴű“Ȋ ­†

ƫdz ŎƉŴ ŏ”à =ĤǸǹ.

Ŵ ƜDzK ­‘ơij5Ž’, AK ­‘Ĭ

DZ† ÖNj ƤŒė FĄDZ[† īƟ ŀ

Ȁ ƟŬŵ <ĵǹ.

ęăŒ ėė ŷŬŵ ƙ™ǹ. T¾ Ź

Ž, ę0Ɗ ÕŶÞő– ǧ; ǸĢÖ

Ǐǎ’Œ ƼŖǸ ź[Ï iő. ǟȓ

э. <M KtŒė ǠĔ İ*ŵ Źť

ŹNŴ ǺƎDzG( ſ† “Dz Ɯ ƀ

NŹ ĦŬA DzĖȊƅ ę0Œ ƼÕdz

NjŴ Ȇijdz ijƉŵ v. ŹNŸ ’ę

ŖUĄŬG ǵcdz‘ĬǏǎ’ƼŖŴ

Ǹ FĄİ*ŵ ȆĀǹ. Ī† İ*G

IJŸ äŸAĎ ƌĦÏ ðǓųÈ ơDz

A DZƀ ǂL©G ęĖŒŴ ÖËŒ

ƊŒ† DzĖȊ *Ą 10â Ɯ 7⏠ĵ

AK İƋ (ƅ ´]Ŵ ƺŋŹ. ŹN

ıĎ İ*ŵ ŹťǸ ǠǠŹ FĄǹ.

(ˆdz Eŵ Dµ žDzĎƎHƊȀųÈ

mě.

ȅò DzĖŹőƟÖ ’ę ȍœ 4âųÈ

Ŵ A3Œ5 ƜŤdz 5, 6ŭŵ öĥ ƚĉ

/}ȆÓŹ ǰŤdz ĦÑGåĀ ł[

Ö ŬėÏ ƍĦǹ. ǟȓ ľƙ“Œ Ü

ŹNŸ ŸƟ† bŹƟ ŀэ. ŹN

ƛő. ŽŬơ ²dz ĉĵȅòŸ ĉŲ

Œ Ɗ}ǹ. ŹNŴ“ĦǼĖŒ5 ƜŤ

GåŒ ƤƜǹ. ŹNŴ“ȈœŸ ĉƜ

Äŵ …d. ŹNŴ“ľƙ“ ǟŰŸ

Ŵ“DzKŠ DzĖ©Œ5 DZA ķŴ ׏

Ź “Ǫ ‡Ŋr. Ź† 1| ¥ DzĖȊ

dz İ[řƟÖ DZA ķ† ÕŶŹ LJ

Ź NJ DzĖŻĦÉ ĜƉŵ ȆĀǸŇ dz

ijĎLİ DzǭŹ ÕŶŒ ©ő”à

×ŃA, DzKǺĎŒ ƙ™ƉųÈ ƪŔ

ȊƅŽ ƊŬŵ ĉĵȅòųÈ LĜDZ†

A, [ȊµA™ Ė)ǹ”A ŹŰÏ õ

”A ƾAǹ. ŹŊ“AK^ƟŸ K

“tIJŹ ľŠµ DzĖŸ ĩŊ ſ† (ǁ

DZA ķő”à“Ǩûdz DzĖŸ ůǁ Œė† dz@( ſŊ ƼÕÏ <ĵǹ” A Øǹ. ǧ;ŵ ŏņA ķ† 4™ ŹŰ( ž. “Ħ AKŸ DzĖȊ† ŽŬ(

Ï Ă† ˜ė ơƧ žDzĎƎHƏÏ

Ü:J sVÕÒ…>L ¼±·¦D·wŒ·NŽ ] òZ Rž

ŨŚdz† ïŶ™ ſő”A Øǹ.

Ñd݃ =ȵd Ã?ˆ…‚³B ˆÄY ¶ ë7€8

ʼndz ȈœŹ êƏř. єĶ, ŖU,

ėË ƁĜŴ ÖÖǁ ŀэ. yè  öĥ, ǛÊ, Wƥ[ « öǻĜŹ ŏő . ŹNŴ“T­T­ ƗľDZ† ŻŒ

žŵ ůdz ǟÿdz ƀ9ƒ1ŵ ƏİDZ A ſƟ ŀƟÖ,‘ĜƉ’Źµ† łéƉ

Ǜ“( ž. ŹNŴ“AKŒėŸ ǁ

ź [ƚŹ ſ. ŹNŸ DzK ŕİ ÿ

ŗdz DzĖȊƅ ę0 •ąŒ Ǝǁµ†

ÍƟ ŀэ. ƀIJƯ¿ ǟÿDZƟ ŀŴ DzĖŹ DzĖȊƅŹ ŸŊ (ž ƅýŵ

G GƎŴ Ø T“È [ƷƟı”Źµà

ƤƜdz <Gř”à“Ȉœŵ Ŋ±5

ŻòA DzĖ©Ÿ TV ƼŖŴ ĪŨ

“’ƅŸ ȈœŒ ÜơdzA Ǹ™ [Ʒ

ƎÑǸ Ŋ¯ ıųÈ ȈťǴƟ AîŹ

gŵ ”ŧ ơƟDZ5 Ė)DZ5 ž”A

ŻŹ ľŠő. 3|* ȁȐŵ Úƿŝ

ƟıŹ äƀµá “DzG ĎȊ ơƼ ȍ

]ő”A Aøǹ. ŻHĜŹ ŏŊ Ż

Øǹ.

ŖUĄ œ[©Ŵ žİ ƚĉÈ ŔŰ(

B·ŵ :† ?Ŧ( ×A, ² ƗŴ ĜƉ

òƉź ĎƎHƊȀŒė‘ĬǦƻƉ’ų

ĜFÖ dz 4Ŵ ľŠ. UƉź ŕƊ

ŏő. ƼŖƏŸŒ ȍ÷©Ŵ‘ǟÿdz

Ŵ ƗľDZ† Ȉœŵ ƒǁĀƟ ŀA Ǵ

ÈÖ ĀŻ (ˆĜŹ €Ń.

ę0† ǁŗǹ. ȍĀƀŸ ááŴ

įÑÏ ŻN 1| ¥ ǁÎ A3 DzĖȊƅ

4 ŏ† ŦÑ( èĭ TV ƼŖŹw’A

Ħ ſ™É‘Ǝ’Ĝ’ŵ ĄŔǸƙ[™

ŹNŴ ėË ƁĜŒ Ɗ»ŵ LĎǹ

ȅÃǹ. ä¢ ơƟdz ǔ™È ę0Œ

ę0Œė† Ǒ¶Ÿ A÷Ï Õġ. Ė

aƍ. ŹNŴ ƀIJŸ ƽG ~ºÏ ß

DZ† ÖNj FĄÏ ĢȂǸę Ŀ ”A

. Ŧę ȈœŒ ŸíÏ ĄŔǹ.‘Ǻ

ŽǹA, ŹNŵ Əţdz ä¨ ȍĀ( Ŧ

ņ Ʋ ę0 ǣ÷† ś; <Gř. A

ƈ ĀŔƙà ̧Œ mě.‘ijǣ™

—ćř.

ƎDzG’Ÿ ǟĜŒ Úƿ ƀIJŸ ȈœŒ

ĦDzĖŵ äľ£ ĵȅò ƼIJŹő.

2 ę0Œ ƊÄŵ DZA o ¥µ ’ęŵ

ƗŴ ?ǼŹ ¡ Ħ ſ’à ȍ÷©ŵ

sƿ ƙA ķ† ÕŶŹ LJ.

ǿ.

ŸíÏ —žǿ. ŖU Ȉœŵ ǝdz Ħ

Î?JwòZ, Å<=¦8

ēijƉŵ tĝŦ[Ā‘÷ŕŖLÏ

100Ŕ â RäŸ ĵȅòŴ ìÊ, ęĖ

’Ŗİǹ. Fňƒƨ 2Ɵ ŀэ. T

ŹiőƟÖ ŪƠŹ† ϸŴ ŏő.

Œ©Õƈ “Ąą ŹNŒ5 «ŵ ›Æ

ƈ‘ïA Čľµ’A ţƶ. ę0 Ũ

<M ŹNŴ ŖUĄ( ƻƏÏ ůǸ ƚ

“ţ ȈœŒ ƤƜdz ŹNŹµƟÖ

ůǸ ijƏ ǢƀƸ ƙîŵ Öm źǖĈ

. ēȉŴ ‚LĀ ŹNŹ Ƃ ŁŃ.

œƒƨ Ə“È DZƟ ŀэ. ǶœŖĚ

ĉǹ– ǤǩßĬÏ UCCÈ ƏƁǸ ö

“žŴ èİǴ Ħ ŏ† HêŹő. A

Ï ơǺDZáė ƎĄƎƮŵ /ęǸŇ7

ÜŻ Î ȍĀ©Ā 30ą ßƈ «K

Œ ȂÈ ĆƪDZ[™ ǹ. ŹNŴ“ƀÖ

ĥĎŒ Āv. Ǻȓ €Ŵ Ǩ(Ï ó

3 ŔÐcÖ DZ”µ™ ŹNŴ ĦİĀ

A Ė)ǹ’†‘ĬǛÑ’Ï ƱĄDZ

DZA 30ą ‰5 DZKǹ. Ī† İ*Õ

Œ ċƑ”à“nęųÈ =Ĥŵ ÷Ů

э. TƏŇ ǡŬ©Ŵ ŹNŵ ¬¹.

Ǝİ ƟŬŵ Ř¢Œ ¢A ſő. ƟÙ

† ıŹő.‘Žħdz ęȁ’Ï {Ŋ

 ) Kijŵ ›ľŠà ŹÐŵ ŁÆ

A, ĄDzĖȊƅųÈ ȈœDZà Ʒĵŵ

DzK ŖĮijŒė 㠏* ǤǩßĬÏ

DzG ­êŹő. ŹNŴ ƀIJŸ Ɔˆ

‘ơÈ ǒĕŸ GƎ’ųÈ ƆLĜdz ğ

A ıĎİ*Œ kŠ^Ɵ OŊ(à Ŗ

ŸƬэ”A Aøǹ. ŹŊ“ijǣÏ

ŖĮdz <G, ŹNŸ ǡŴ 120“ 1Ÿ

ŵ ôȏǴ Ħ ſ† ŖUHÅ DzGÈŸ

Ěŵ ǹ.

ǏĐƟĘųÈ Ēľ єĶ ȈœŒė™

?ƇÌŵ ³A è“Œ ޹A, T äĮ

ơDzŵ ȒÙǹ. “Ħ “DzŸ ŖU

ŻĄŒė† ŕųÈ ʼndz Ȉœŵ

‡‘Ʒĵ’ŵ ŸĔ[à ĬĬÈÏ ?@ǹ

Ź öŚž. öĥŒė DzK ȄĀÏ ǜ

HÅ DzG† ĦİäƤŒė ǟ[ƀƊȀ

ŹťDZ[™ ǹ. DzĖȊƅÖ ǹá

”A —ćř.

ǜȓ Ǹt ƯŶŒ oĕŵ Āř– ęĖ

ŵ ơǺdz. ĦēijƉŹm śˆȈœ

Ģ‘šęƉ’Źőŵ єĶŵ ŖUĄ

Œ©c DŽƩ™ óэ. ŹNŴ“èŐĀ

?ÄŹ ’¶ŵ <ƎDZ† ?ǻŹ Ʀ.

Ȉœŵ ǝǸ‘ǾœG Ģǝ’Ÿ єĶ

‘DZm ÕŶųÈ Ǹv’† Ĝǀ

ŖUĄ ȈœŒ Üơdz ŹNŹƟÖ‘ǟ

™ ĸ5 žA [Ĩǹ. ) ȈœŹ ė

ǬÏ ĄǐDZơ ŀэ. ŹNŸ ŖĚ Ÿ ƷƌŴ‘“ȅ’ř. ŹÐG [ȁÏ ţǁ[Ā DzĖ //źG ƒŵ Úƺ A Ĥŵ ƄA “ȅÏ m„. ĆǧĎǷ

‘H’k›¦DwŒ£…ò

Ź.

ŵ ëA, Fňŵ ĚâDZA, Î Ÿ;ŵ

ŖUȈœŴ єĶ ȈœÖNj ŹN

+Ź LJ”à“ǟȓ LĜŬ*Ÿ ïŶ

ÿdz’ĦēijƉŴ ŏő. òá, ĜƉ

ÈŸ ňƌŵ UāDZA, Ĝƅİnj† ź

¢A ǛÊŵ DZà Ÿ;ŵ Kȇǹ. Ź

Ź ŗƎŵ ĺŴ ȈœŹ. Ʒ«DzK İ

ŵ ™äDZ†‘ȅǶŸ єĶ’Źµ†

Ŵ ŦĦǹ. äŸAĎŒė ŌŊŠ ţ

GH@È Ŗ<ǹ. ŹNŴ“DzêŸ û

NŴ“ǂL©Ź åŹ ƃ\ mÏ 9ÃǸ

Ƌ öGȍ ȈœŒė İƁdz ŖUŴ A

mÖŸ ƨÿȅ єĶŵ ĸ† ƗŴ

MŊ† tt 1~2«Yŵ ŰƟǹ. Ħ

ů( ǩIƉź ǺƎDzŸ ǟĜ •ąŒ

ƙőA († EՍ ȇȁÈė mÏ ò

K İƋ^Ɵ ŹŊƑ. |* ĸľŝ

[Ȋř”A Øǹ.

ˆ ÷ƌŹ €Ŵ ƎİƟŬŒė† ?Ƈ

(ˆdz ŻŹő”à“FFǺƎŒ ǩdž


23

!$-)33)/.3 /&&)#%2 3934%-

Friday, September 2, 2011

V½ / 

  TIP . ‹µd™` “ėˆ ĤųÈ Ļ† 5 ȎĽ ȌŲƉŹµA Ė)ǸŤ.‘Ʊď’Ź ǧDZ0¨ Ť. ėË ƁĜŵ dzùŒ Õǁ† DzĖŴ ŏŊŤ. 㠏Œ 2Ƶ Ğ Ħ ŏ† ĦƎ ŵ 0ǁƘ. ū¦È ƁĜDZ Āá ǧÑDZ\ dz˜ ƱďŒ† dz@( ſŊŤ. Ư Ŷ tťŴ ìÊ Ŋ±5 AƵކƟ( dzƒŒ ĀŔ Ǝљ īAŤ. ǟȓ ǩǞ ǫÑŜ† Ďơ LĜ áŒė ĦƁŎŹ ” ǧǸŤ. ƤƜ™( €ľė ǰŤdz t ťÖ ƎÑǴ Ħ ſA, Ŝ·ǑƀÏ eeDZ5 Ƭŵ Ħ™ ſƘ.”

. »Sš:Èfí` “ǟȓ ƀ[Ģ/ė† ) êǷŒ Ŋ¯ tťŵ ƭūŇ ǴƟ AîDZ† DzĖŹ ×Ƙ. ǟȓ ŻĄ “DzŴ êǷ’ 600~800ƀ Ǝ™È ×Ŵ ą¼ŵ ŤLǸ Ą Ź ljƘ. ƯŶœ Tx ĻĝŤ. ą¼ŵ ƒƋǴ Ħ ſA, ƀŖĬÀ5 dz öǻų È äŵ Ħ ſŊŤ. Ɗ ľƙ“ ƀ[Ģ/ėÏ ðǓųÈ ƁĜǹ†˜, ą¼Ź 4000ƀ (¼ ƷGDZ”NŤ. ŦęħůÏ ƎǸ Ȉœŵ ƎÑDZA đŵ ćřŊŤ. ƀ[Ģ/ėŒ ċơ Ȉœ Ɯ Ȉť™( €Ŵ 1 ǩǞǫÑŜÈ ş8 ƎÑǹAŤ. Źȍ ) êǷŒ ƉǶdz tťŵ Ɔ÷ǁǹƘ. Tº™ {ǁ† tťŴ ƒĎÏ Ǝ ÑDZA, êƅŵ (ªőŊŤ. İƁĄǖ Ƃ ĻÃA DZƟ ØA Ŧę ĻA Ā† 5 Ǝ‘ź 4 .ľŤ.”

.‘‘áf’ej\Ÿ` “Ɗ Ƕ9 ĉ<ŵ‘ĬǛÑǚÔ’ųÈ fA ķŊŤ. ƟǻƌŹ Î Ȉœ©ŵ ‘GƎ’G‘<G’µ† đŵ ćŔ dz öǻųÈ äŃŊŤ. ňƌŹ ¡ Ħ ſ†  ʼndz Ȉœŵ ƅƌųÈ Ȉťdz ğŹŒŤ. ijǣ ?Ǽ™ tĝŮŊŤ. “IJ òĜ G Uā?Ǽŵ ƺ(Ǹ Žħdz‘ijǣ ĎÇ’( ľ‹‘Uā ĎÇ’È Ö©őƘ. žDzĎƎHƏ†‘GƎ’ŵ ƜİǸŤ. <GÏ tĝŦá ƀIJŸ ĕ_ŵ ¦½u Ħ ŏŊŤ. Ɗ ĬǦ ƀƴ† ȅÃDZƟÖ ėËŒė† ĬǦŵ ƊጠtĝŦƟ ŀŃŊŤ. ĬǦŵ ō† GƎŒėŸ ~Äŵ ,ƒǹƘ. Ź5 ĬǛÑ( žŊŤ. Ʒƌ™ ƜŤǸŤ. ƊFG ƊȀŸ ǟĜŒ ÚƿŇ ŰÑDZƘ. DzK ȃǥŹƟŸ DzG·ƊȀ ƎĀ( NJ ™ŪŹ žŊŤ.”

  . pǶ V|µd ¦’ “ƀ[Ģ/ėÏ ĦŏŹ òāǸ ĻA, ż ĀŠ Ŋ¯ ƢêŹ mŞƟ( Ā ŔŤ. Ɗ 1ƨ Ƕ9 ȍ áƍ “Ăŵ Ö©őŊŤ. śēƢêG TŒ ¬Î ‘þŵ ƎÑǹƘ. ǟȓ ×Ŵ DzĖŵ ĵĎDZ† áƍŸ ǟĜē mÏ )źİǍ ȓ¨Dž ¦ ‘þ™ ÕÅǹŊŤ. ijƏ áƍŒė‘k’Ï ,ƒdz ėËŒ áƍHŸ‘mÏ ¹ÍõA¸ë7€8¶‘_ŸJ‘áfàh’Qc¹R. Î?Jw•òZ·=È·X¤ÐlÅ<=Åð£Äëç6Ã?ˆê¾¢R. /Ñ=Ö{ÍE¿blog.veritas-a.com/etp160

’ȉİLjĀµ’† ƢꌑĴĮŠ’µA ØǸ ’ȉDZ5 Ö©őƘ. ƞȑƉź ‘þŹ ľŠµ ưƈdz @ȋŒ ¬Î ‘þŹőŊŤ. áƍŸ ąů[Ï ƙ™DZ5 žA, ƊòƉųÈ ĦŭDZ5 ‘þŵ Ǵ Ħ ſőƘ.”

ĬÏ Úƿ ƎÑǹ”Š Ȉœ™ đÑ

Œė ǺĎÏ Źiő. “dzîM Ƴ

òá ľƙ“† ƊF ęǕŒ ĜƉƏdz

A, ƊFęǕŸ Aî™ Ŕu Ħ ſ

Ģ| ŸȊ ŸƊǺĎŸ ıƊ ơǺ™

Ź ŏ. DzĖŹ ęǕŒ ¬µ èƒ1

ő”A Øǹ.

™Ûэ. ŹNŴ“|*Ÿ єĶ

ȒÙ ƊFŵ ŹĦǴ Ħ ſ. ŹNŴ

“ƀ[Ģ/ėŒ ŻĄ½ ňƌŵ ĹvŊŤ. ƈ .Ŵ ?Ŧ єĶŒ‘šęƉ

ȈœųÈ Ɛơ ôǬˆÄŵ [òų

“DzĖŸ ęǕPŵ ƔƜDZ† DzK •

ź ?ǻ’Ź ſƘ. “IJ ļ ­Ąǖ‘ŖUĄ Ȉœŵ ǝdz ǾÄŸ єĶŹ T¾

ąŒ Ĭè đ Ʒòŵ t5 ſŊ Ÿí

áŵ ĀšǸƝA, ĂźŸ Ĝǻŵ Ƃ ŁA ſ[Œ ĎĢdz Ż™ “ȅŠ ǶŸÏ

ŻĄ ȈœŴ ƻĢDZ0m, ľś ď Əǹ. ŹNŴ“Jûůdz Ȉœ Ɯ Ɗ

È ơǺÄŵ ĸA ſ”A Øǹ.

. Æ£ V€ç`

FG ŖHĜŹ ŏ0m, t ŕǴŹ í

Kt ȈœŒ™ ƾijǹ. ľƙ“

ſ† Ȉœ©È ƭũ Ħ ſő”à“2

ǝǸ <Ǝdz’† áƍ ‘þŵ ¬È Ö©őŊŤ. ijƏ áƍŒė śē“È Ƣ

ídz ȈœŴ ŌYŵ ǯǹ”à“ƀIJ

ƜńŖUœľÑ‘ľçUśĨŖL

Dz[Œ™ śƎ ȈœŹ ׾ ÂljÂ

êŹ mŠ ƚĉdz ‘þŵ ØǹƘ.”

Ÿ ƅƌŵ ¦½t “DzŸ ƒŵ ĎÈ

Ȋ’Œė Ŗ[† ìÊ, [ȋĀƒ Ŏè

ŹĠ « HÅ ĦŎŵ ƜĵųÈ Ħ,

ƄľŇ DZ† ÖNj, ňƌŹ ¡ Ħ ſ†

^Ɵ ™Ûэ. æŴ AŸ™ ŹNŒ

DZŸ, ƊF [ƷŒ† ƟƅŹ ŏ™É

ĄąŴ ŻĄ½ ƉƟ ŀэ”A Øǹ

6 ƜŤdz ?ǼŹőA.“ľƙ“†

SȀŵ ÚƼ śƎ”ŹµA õǿ.

. Ž, áƍŵ “ĉDZÑŹŰ’Ï Ȇ

śƴˆDzG( ŏŊ ŖUąŇ† œľ

åǬ† ȆADZ. śˆ@Š Ǝǁ

ØŃųá Ɨ7ŊŤ. ľèÑ “Ždz ĬǦŵ -A ſŊ™ Ŋƨǯ .Ŵ AKĖŹ

ijȓ ƎÑǸ ¤. Ɗ»Ɖź ėËŠ

ÑÏ ǝǸ ơƼDZ† ?Ŧ( ׍”à

@Ï {m¦†‘ǫÑǙŹy(Poli

ŒŤ. <G† µ™ ~Ädz GƎŴ t( ” ŦůŻ Ħ ſ0¨Ť. ĬĬÈ ƀIJ

ưƈdz áƍ ƚĉŸ <G† ’Ŗȓ

“×Ŵ ę÷ ǽŕ UŽŬ ²† ǽƅ Ĭ

tainer: Ǝǁź(politician)G Ŗś

ŵ źƎǸƙA,‘Ǵ Ħ ſ’† ZƎƉź ÕŶųÈ áƍŒ Žǹųá Ɨ7ŊŤ.”

ǔǮÈ ŻDZA ſŊ ƒŌ™ ©ŵ Ħ

ź(entertainer)Ÿ ǶĜŊ)( Ÿ†

ſA, źÝ™ zȔ Ħ ſŊ Ɨ”A

5 åǬ. t|^Ɵ ơǺG ŖU Ȉ

ŹNŴ Ɗǹ. ƟXŴ UŽŒė 9ŭ

œ ƟģDZà MȊ HÅ ǺĎŒė ơ

Œ ęĀŻ‘ñĦǃ ­ ®mµ’† Ŗ

ǺƀÈ žƟÏ LƻDZA ķA. Ź

U ƚĉŒ dzƫŹ.

NŴ“‘ơǺ’G‘Ŗ[’,‘ǺƎDzƊ

‘Ƕ9’Źő.

è¡=MC, [ifáHÁ·5 ŹNŴ AK ƕŎ ƠƊĄǖ ĔÈ Ũ ąŇŒė Ȉœŵ İƁǹ. MC

. ¿–1· Û°` “áƍŴ °Ɵ ŀ† 5 ƜŤǸŤ. .Ŵ ĦǼĖŵ ?ƇƀÈ Ė)DZA 3ÞƟ

7Ik/, SETECB_JC9vi o0‘ß^0 9²4» VCr ½”‡qóe 3ÖéR. o0‘ß^¸ Q §¥z Åt 2« ½”Åt0\¹

ĬǏµ† ŹüǞƊêȊĎŒ Ģģ

ʼndz Ȉœŵ èÑ ŏŹ ơǺdz

F’ŵ ðǓųÈ ƊêĜG “ƜĜŵ

ǺĎ Ɗê MCÈėŸ ŕ¼ŵ ĸэ.

˜† ľƙ“Ÿ šǟdz DzƏŸ FŹ

ä¢ -ƺA ķ”à“DzĖȊƅİƋ

sf Åb ]Y ?Õĵd œg ¨È¹R. …¯ VÙZ …¯s¥Å”ÚyŠ‰ß(SETEC) É1, 2Ŕ—£… ©

Žħdz è“ȈœŴ ľŠ. ǺƎDz™

lj. ľƙ“† DzĄƏÏ [òųÈ

Ư¿ (^Ũ ƎǁźŹƀ śˆźųÈ

ô 2”}ß ”ÀéR. ‡qóP 3}d IO ÑîéR. 1}P o0‘ß^¸ ‘Ü 2\¹ TUéR. Öºñ(

· ƊF™ đÒ ȈœŹ ׍. MȊŸ

DzƏ( Ũť . Î “DzŸ ?Ŧ

䢌5 ȒÙŵ ƙ† ϸŹ ŸA

Ŭ ĎèijG ĤƄA źǗųÈ VèDZ

DzĄƏ† ĜƉ ?ƇŹ ĵDZ. Ģģ

[™ ǹ. Ɵo 6ŭ ŗÒ dzmµ’

DzGŒ źŬ ƏdzŹ ſŊ 1Dz|Ąǖ

Ɗ’“ȊŒė q?ǰ ƹAůŬŸ ǧ

Dzƌ?ƇŒ ~Ƽ ſ[ ­êŹ.

ķ”A ǩĄÏ õǿ. /ÈIaE¿ blog.veritas-a.com/rusi

 veritas-a.com 

9² Q r¸ä0e ~†ç: ×É9ï£ mØ §¥z è’x· ɔéR. ”rÓ Ð±Åb= V½ ÖË i

Ÿ§¥), v“Z(f§¥), dÏf(¬@Ÿ§¥) ]¹ 9² Q r¸ä0 8=e uÞµd Ì­ ì= ¹e ~ †ç: §¥z è’x· Ê éR. 2}£…P 2012èM ”e ~†éR. K´; ½”~†ã¹ ª ” б · ³é ÖË Æ4 åºâe GGö ԟÍR. 3}P ‹Ì¶ o0‘ß^ V湁0 nPR. 2012èM Q· Ålç: ÖËë7· ³é isf Åb· Ëëĵd É”ê ¨È¹R. t¸ 1599-1010, www.megastudy.net


!$-)33)/.3 /&&)#%2 3934%-

Friday, September 2, 2011

24

 / 9¢

"   &$ wv9SÄ=

 % ¢Ä;]s¤ 30aR-Q76!l 2012lAV8 ;2R F W.‘>lS `:’R k p= T 5ZT<)mi=7f\U>lOP%01 dlHN(m 4'*$, .]g7Mbl8SBl %X(m. KnV@Xal?]oReVmcn LQ&cEc+, JI^>6hH9>l3^R T/_R4 qnI"Y[#jDHGC],T.

2012ÄI ¢„ ¾±

 ÎĿ y Î> 3Øx” 4äs Ĺ

ěƪ Ĺñ] ëƤĴ ƥ Ƥ3 ƐÞ

ƤńƲĨħƻĐà ĹƤ Øňį ńdƣ

Đ Ńƨƥ Ƥßį â½ƣ.Ļ Ɩ ń

­, 31 3ØxĴ ®ŇĐ ŢĒƥ

»į ƶƥ ƐŝĴ ĺa. ŘIƪ 31

a.“«U Ĺñ Źž®à öĵ â½

ėēņë] Ů 230ņ §ņĐ 5Ĉ·ė

Wƣġ Üfƣa”­“ŘIƪ Ļ@

Ĉ·ëƤ 50ņ Øƻ·1Ƥ 40ņ

őmƤðńƲį Ģėƥ §ž Ë3ij

ĭ” ¿ņƬا, ěƪ] 240ņ §ņ

3ĪŨƤĐ Îƨƣ., ŚƤ Ĵƿ Éa

ĭ” ã-Ƭ. ëƤ1±§ 60ņĭ”

½ńƦ ë ĺ] Ƥßį â½ƣ] l W

¿ņį ZĖa. èäƳ ÜÙ. ĹƤ2

Ʀ '”Ĵ„. ©Ƭa.

¢ÎĿĮ“1b-Đà] ň‰Ɩ Ĵ›Ř] §ž ëƤ ¿ņĐ ²( ô Ĉ ëƤ ôĴ ‚ĈI Ƥßį ŽN '”Ĵ„. ńƬa.

2012ÄI ¦Ë 4< Ļ@őmƤðńƲij Ž Ƒ û‡ Ķ »ėē, ńÏŘēėē ¹ Ƈ8mėē

€}Ìwv9¢Ä;]s¤“‘Ç¢„ŸÈ‡QP}:†X” Ua“}‚Å¡}ž3·9£B«Q¥œY†XžCVÄx6«eÆ5” U9¦ÉL. /u¯=¶p¬B£blog.veritas-a.com/ept160

®Ňm 30ņ §ņĐà 40ņ §ņĭ

(°Ŝňħij 25% LĞ), Øƻ¿Žė

” ¿ņį ZĖa. ŘIƪij ,ġ 1b

ē(3% LĞ)ĭ” 384¯(JĻ 8Ƥ>

-Đà 130% ێL 2b- ńƲ g

256¯, ĒĻ 4Ƥ> 128¯)į â½ƥa.

ا ĈŽĢ Ƹ,Đàm ôį

ÜĻ” Ûāا ěƪ] 200% %Š

ėēÈ °Ŝĵħij ,ġ Řħ Üƺį

., Ƥ3 3Īĭ” äĿƦ ë ĺ] Ƥß

* |^e¥

L Éa ¨Į ŘħĻ gÜĭ” ®Ň

.Žƪ ĹƤńƲĨħƻĐà +ňƥa.

Đ( 3Ī @ƻ ő.Ļ Øƻ¿Žėē

- gƥ·5ij 3ĪĴV1 ã¤Ļij $Ƥňóĵ‘ÜÙĵij ƯĿ’į ºƆĭ

į ŹŠ ëƤ Ľŀį ӗƥ ƤČŃ

Ķ»ėē, ńÏŘēėē ¹ Ƈ8m

į Ģėƥa. gÜĻ] łçuŸĻT,

” Řä, jä, ąäĴ ŋƶs Øƻ Ðąij ŘmĻ ćäį ±Ńĭ” ƥa.

ŷ®ij Ƥ3 ŃIJ ĒÎ ®¸ǁ ÚƠ

ėēĮ 2b- ŅşĐ z„ â½ƥa. 1

a³ƶň ¹ ƄÏ ňŠ ňij ĻT,

* =Ò

a.“ŘIƪ] aç Ñ¢ƥ LóĴĎ

b-(300ņ)Đà] Ƥ3ßƹ@•Îij

YÙĈŭ ı·® Řē çŀ ŔƤ3 

- ÝēØ ţŋƣ] ÜÙ

Ű

> ĥŘij äŶĵ, äôƥ Øƻĵ, ƅ4Ń Řäĵ, ƨ¢Ń ßƹĵ

Bq¥œY w˜ 2~5% G G…z²mt› 3¹‰

* =šeÂ

£B4y S y\K §Í ˆ9 b¨£[Y` ϔ

02. ·őñ·ij Ļś1 ³ƶ·Ōij ?Ř @Ÿa.

01. ĥgƥ ƗÎĜ ŚŶŃĵ @Üį @Ÿa. 03. ƅ4Ń ňó1 ƨ¢Ń ßƹ2į @Ÿa.

ا Ļ@őmƤðƖĜ ®ŇĐà ?

31äŃ(240ņ)1 31ĞäŃ(60ņ)

] 3Ƥ> Ĵƣij ç9° ŔƤ3 ŎČĘ

04. P;ŠĢ m‰1 zƒƥ ĵĄ @Ÿa.

ňŃĵ Ɩ ¼û ƨ*ƥ ƤßĴ ç

ĭ” °Ŝňħij 2¿ë %ŠL., 2

ňĻ yĴa. ńƲ ¾ÃĮ aŸ ėē1

05. ĵƥ Ū1 7$ƥ ijŘ @Ÿa.

ëĖa. ÁʝĴ 10% ĴLĖ]l, ě

b-Đà] Ļ@őmƤðƖĜ ®Ň

şĴ čا ĘÓõØ #ūą Ř

ƪ] 20% ‰ĭ” ZĴŽ. ƥa. Ĵ

į ŹŸ +1 1b- ņëĜ ƨÙƪ

ħĴ _ƣa.

] ®Ň ÇȏĴ ŘIƪĐ Óƪ ƶ

ůŏƨ*Ļ ŽMa. ʼnųàœ]

sa] 'į ij¶ƥa.” Ĺñij 2$Į ®ŇĴa. 31äŃ Į ÜĨ8Ĵ Üfë Řħƣ] ƐäÜ

ĹƤħà, Ļ@ç"à, 3ØŰŧà, Ƥ

M8o ¦Ë ~s

äŃį »ėƣا 3ƤU2Ƥ@ Ŕ

Đà +áĶë Ö ņë(1ĶĮ 29ņ

.Ø äŃĐà 5Ĉ·ėĈ·ëƤ·Ø

y) »ėƣ., 7~8ĶĮ 23ņ, 9~11

ƻ·1Ƥ 5" 31 Ɩ: 1±áşÀÐ

ĶĮ 22ņ, 12~15ĶĮ 21ņ, 16Ķ Ĵ

3Ŀ Ʒĵàa. Ƈ8mėēĮ ĵŗà

- 1b-

ĬĴ 30% ÄĈH® Ñƨ* Ŧ¢ƥ

ÜĮ 20ņį ÎĒƥa. ƐÈƹpäŃ

ØË(ħËgŋơ)į Ű ʼnųƥa.

31äŃ(240ņ)1 31ĞäŃ(60

a. ń@°Ŝ Ƥ3Đ ƨ*Ƭa. ƪà

Į 10ņ §ņĐ ƐÈƹp Üƺ1 ţij

ŘħĻ ņë ş żŘ þį ńªĴ

Ļ@ç"à y àœćòĮ Ʒňr

ņ)ĭ” °Ŝňħij 2¿ë %ŠMa.

JĮ LóäŃ 2¢ çƴǁ ƣ] '

Ń Ūưƹpį .Žƪ ĹƤńƲĨħƻ

a. 31ĞäŃij ,ġĐm gÎÐ ä

Ř þāا, 3Īf5Đà ½ƙƥ 

31äŃĮ 2ƤU1Ƥ@Îƈ 3ƤU

į ¦û ŔƤ3 3Ī1ň ňÜƶ o

Đà ņë ťňƥa. ÍØƹpĮ 10

ôƥ Ƥ3ßƹį ƣ@Đ ƕş Ńį

Ĵt„ĵ(Ƥð-Ƽàij őğ Ʃ±Į

1Ƥ@CŘ 3" Ƥ@ 5Ĉ·ėĈ·ë

@ ĨƧĴa. ®Ňį Źž] ŘħĻ]

ņ §ņĐ 36ñ ĴÜĮ 10ņ, 33~35

'ĭ” Éĵa. 1b- ƌ1Ļij Ɩ:

Ļ@őmƤð1ň ¹ Ś”-Ƽ, Í

Ƥ·Øƻ·1Ƥ 5" 31 »ėƪ Ù

®Ň fĶ 31È ŀŃëĜ áş ¯

ñĮ 9ņ, 30~32ñĮ 8ņ, 25~29

ņëĐ ÓŰĈÌ { aç ~ĈŘ] ņ

Ø·Ūưƹp, nà,ư)Đ z„ ã-

ųƥa. Ůņ 240ņ §ņĐ 3ƤU1Ƥ

ñs äŃ ŗ¯à ʼnųƪą ƥa.

ñĮ 7ņ, 20~24ñĮ 6ņ, 20ñ

ë ƷÉƣi„m ®ŇĐà ô1

Ʀ -ƼĴa. Űŧà] ļäƩ±ĴH

@ ¿ņĴ 120ņĭ” Ŀ Zĭ­, 2Ƥ

31ĞäŃĮ ŔƤ3 1ƤUÎƈ ŀ

¶§Į 5ņ y \ŃñĐ z„ ņë

Ľŀį €’ƣ( ÉĒŒa® ƨ*

Љį űçƪ ƫõ LĠį d( Ʀ Ę

UĮ Ƥ@ 60ņĴa. »ė 31 

Ƥ@ Ŕij ųá, ƐÈƹp, ÍØƹ

şyƶƬa. ƭp½cäŃĮ 10ņ §

_äĴ ĺa. è ÎĿĮ“LóĴ Ñ¢

ňĴa. 3Ø Îdį œĴ., Ɩij

ĢlĐà] ëƤĴ 60ņ(2ƤU 1·2

p, ƭp½c Ʃ±į gÜĭ” Ùųƥ

ņĐ âm9ň ŝ- 1~3ĶĮ 8ņ, 4~6

ƣa] ßĐ Řħį Ɨ@ƣŘ þā

ƾĬäį ZĴ] ±ŃĐàa.

Ƥ@ 15ņ, 3ƤU2Ƥ@ 30ņ)ĭ”

a. ųáäŃĮ ²b+á ĶëĐ z„

ĶĮ 6ņ, 7Ķ ĴÜĮ 4ņ, ØƻÍØ ¹

Ƥ3] Ļ¤Ʋؤ. ñÂĢė Ƥ3

Ŀ ėƮĴ ż., 5ĈĜ ėĈ] 

ņë şy »ėƣ­, ²b+á·Ř

ĨƂ3Īį ¼ĭ® 2ņĴa.

Đà @ō @u8į ĩŘƥ Ť ĻĬƲ

50ņ( 12.5ņ, 25ņ), ØƻĜ 1ƤĮ

·ŋƍ·+1 ƽë ƨÙƥ 3ƻ 

- 2b-

ěƪ ĹñĐ] ń 3Ø ƎĹq ó

ؤ.” ńƸƥ ƐäÜ ØƻŃ¿Žg

 40ņ( 10ņ, 20ņ)Ĵa.

²b+á 1Ķ” -Ùƥa. 30ņ §ņ

1b- ņë(Ůņ 300ņ)Ĝ Ļ@ő

Ĺß â½Đ ُį @ģĵa. 3Ŀ 3

ÜĻ ij²Ńĭ” â½ƣŘ þûm r

Đ +áĶë 1ĶÎƈ 6ĶCŘ] Ůņ

mƤðƖ ¹ ®Ň(40ņ)ĭ” ůŏ

ĭ® ƥa”­“1b-§ ƌ1ƥa® ƨ * _äĮ ĕŽĺa”. ©Ƭa.

ńƲ fñĐ] 3ƤU1Ƥ@CŘij


25

!$-)33)/.3 /&&)#%2 3934%-

Friday, September 2, 2011

9¢ / 

ėƪ Ƥ3Đ Ńƨƥ óĹßį â½ƣ] ±Ń

 

&$B 1? 2 00

Ĵa. Ë3] Ƶäg ĴØĿĴ‘ëƤij ň á’į ƔL Ķ6 Π⌠3Īĭ” ØƻĐ

- ŠT Äxž {jÃW ÃK0? “mjä1 ôį

LĐà ô1 Ľŀį ƒüƣŽ. ƥa.”

Ų Ƥßį â½ƥa.

- †Xž ®¨¥œY À0Æ  ‹K Î7 OOï ˆE?

ôÉa] mjäĴ ġĨa. ôĴ ĺ] Ƥ ßĴ mjäĴ ~ĈŘ® ØƻĐ ³ʼn Ķĭ

ŃIJĴ Ĉ‘a. 1# Řơ.Ø ŹŒį {ij

Ƹħƣ] ±Ńĭ” ã¤ƥ Ƥ3a. ëƤį

,ġ ³Ʃ "½ b-Đà ŏ ƤħĐà ž

Üfǁ Ŕğƣ( ßƣ., ;Đ z„ ô

Ź] ³Ʃxį Ĺë·Ðáƣ] 1ňį #ū

m ŋƥa. ÜĨ8 Ƥßxij ôį åÐ

Ø3Ī mĤį ůçƶƥ Ť ôį öĮ Ƥß

ƶƪ Ƥß ""ĵĐ zŸ ¸Š Řm ƣ.,

ƀ ë ĺ@ {³Ĵa. Ƥð1 ßƹĴ Ƥ3 ģ

“Ļ@őmƤðńƲĮ ïï”ij Wĭ”

į ŽN ë ĺ] ³Ʃį ųʼnƪĝa. 3Īf

ëƤŃ Ø.1 ţijį Ŕñƣ] ëČį

Ɓ¢ ýĐà Ĵ›Ř] @ìØ Ƥ3Ĵ., Sh

0ÎƪĚ ġëƥ Ƥßį â½ƥa] ŷ®Đ

5 şħĐà Ø3Īį ĉʼnƣ„. ƣŘ þû

Ģėƪ ĝĭ­, 2009 "ň3Ī1ň ĴńÎƈ

¯Ĵ !Į ¾į ØĠƪą ƣ@ {³Đ äìƥ

à ?ňŃĴا Ø3Īį ľ)a] ijm§

m Ƥ3 ïï” WƬ@Đ, Ķň ÎÐĐà]

ĵ³-ĕ ƤßĐ( ¶ŃÐ ëČį ƣ] yij

ĵä1 ØƻäĴ ơğƥ ŷ®m ĺa. ôij

ăåĦ Ƥß â½ij ĻĬ8į ÕĀ] 'Į ³

ĻĬäį Ú£ ńƲį ĢėƬĭ® ƥa.”

ëƤ3Īĭ” ƃƃƥ gĹôŃį ě£ §ž

,ġ Ļ@őmƤðńƲ mĹ ń§ƪm 31

ʼna. Ë3] «U ĹƤńƲį Źž®à Ø3

Řò Ĩőij ėēÈ .ØĜ õŸ®Ňį ƌƪ

Īĭ” §xĈŚ Ƥßį ŽL] l Ą÷ĝ

&ŗƬا, Ʊŀij ÜƺĐà] àœ @» ®

a. @ìØßƹį ƣ] l] Ļ@őmƤð_

Ňĭ” ŽLą ƣ] ÜƺĴa. őĈŚ ÂĨ

Ĵ ơëŃĴ„ ƤħijōƲ ƤßxĮ Ƥ3

2012? 1(/ @* * d°M˜: ¦? * d°„B: ¦B * d°©–: 12ÄA384c(F£8ÄA256 c, Ž£ 4ÄA 128c) * ¦Ëkn - 1M8: Ä=xÏBZsY d°©–Ÿ 2 l G“ {j (£B4y, ·´y) + b¨ 2012? 5A07 (¡ºH)

>t

=:}¥

§

2011.10/10(—)~13(e) 12 „ _2

“㤿,1 3ĪƐÞį Ú£ ńƲį Ģ

£B«QăÀ0

µ8

+

=: “ }¥ ¸z}¥

¾oÏR

ruÏR

ÊRjN

30

10

10

10

40

240

340

Ų Ƥßį â½ƣ

Ž ƥa. ®ŇĐà] Ló §ĭ” ƒüƣ@ ǃv ëƤŃ ē‰1 Ľŀį ®¸ǁ Úơ Ę ňĴa.”

#" . >9

 !!#"

,+6' ":

 6 ? , 6' =:

- 2M8: 1M8 § + £B«QăÀ0

–y=s

0,+, 5!8+,+ =,+  5A-% Ä=xÏBZs

@ËŃĭ” ëƤôį

-Ä=:’b¨Ÿl§žJ¡ ™K fŒ¡0?

Ä

Š

8

50

40

60

40

50

240

2ÄI1ÄB

12.5

10

15

10

12.5

60

2ÄI2ÄB

12.5

10

15

10

12.5

60

3ÄI1ÄB

25

20

30

20

25

120

$4 C" )

•¿ª¸: 10/10(—)~13(e) ¢Ä–y h

17„ Q³t ™Ñ

y\ª¸

kgª¸: 10/12()~13(e) 17„

y\¦Ë 1M8 ¼: £ j 1M8 ¼: £ b¨

10/14(@)~18(Í) 10/19() 10/21(@)~22(»)

* :e z²y Rz²0 2c w¡ 7•, :ezuK ­1z² i ­1z² = :ez² + (Rz²¡–-1)/2

ÜÙ.yƤ3]‘ëƤij Ļ’a. ëƤ 3ŀij ºĴҔ Ļ¢ƣ]‘ë Ƥij ňá’ij łĻ Ƶäg ĴØĿĴ ã¤ƥ Ƥ3ĵ §ž Ɛƶs ëƤ 3 ĪĴ ņĴa. Ɛǁ Ļ¤Ʋؤ. ñÂĢė ñļÎƈ ĻĬƲؤ.”

ƨ*Ļ â½ƥa. Ļ@őmƤðƖ

®Ň2Ĵ Ű ś³į kś ëm ĺa.

ž, Ø3Īij mĤį ¼āa KƓ

ńƸs ƱŀCŘ Ƥ3 Ģėij ¾ƮƁ ŕ ĴƱ4 3ĿĮ àģg ë¢Ƥ

 ¹ ®ŇĮ àœ ÚƔ ś³į ã-

ƪf ś³Į ē‰į ƒüƣ] ƞŠï

Ì ë ĺa. @ aŸ Ƥ3Đ Řħƪ

Î 3ë, ÎŮĿ, ŮĿř²gƭį ēĸƥ 5L ëƤ 3Īij #±ĭ” É

ƣ. ®Ňį ƣ] 1ňĭ” ŞĒ ĺa.

ÿƒ ğça. eÇį àƏ( ƥa. ƪ

m °v àœ ŔĂĐà 2¢rµ”

a Lôƶs ëƤ3Īį ĴG. ĺa.

à ¥ĴPï r] 'Į û`a.”

ĶŹĬĴ Zĭ® ƙŅij ;^Đà Ä

ëƤ3Īij gƙŃ ƐŝĮ ë¢Xî ëŒij õƶƤðĴ Ū-Ńĭ”

ĈH@ Ĉ‘a. Ļó§ij ĊĈ” .ĩ

Ĵ›Ř] 'Đ ĺa. ëŒÈ ëČį ôñ, ëŒÈ Ƥ>¥a ØĠ3ŀH

ƥ Ĵą@ ƛĈHą ƥa.

Śm] !ا õƶ LĠį a™] 'Đà] şĴ Éĵa. 3Ø |¬

Ļ@ç"à yij àœ] ŘIƪĜ ¥šؔ ņëƶƣŘ] þ]a. Ř ħĻij ŔƤ3 ßƹ1 Wij 1ňx

¢„ Á¡½

į Ƌg” ¶‡ij °ðį ;ŽÉ., ē

LóĮ @ËŃĭ” ƃƃƪą ƥa.

è ÎĿĮ“Ś” €’ƣ® ƤðĴ

Ē ő] ëČį Řćƣ­, ůçƥij Ň<ç ʼnñƦ × Ƥß ïï” ³

‰į ƒüƣ] ś³į Űųƣ] ®Ň

ŘIƪ ůŏƨ*ßij LóáşÀÐĬ

H ßƹį ŚŶŃĭ” Ʀ ë ĺا,

ʼn ƪ+ƣm• Řmƪ ëƤŃ Ø.1 X¢į AŠő] l őƥ

ij ŀ˜”§ ƹĠƥa. àœ Ɩƥ

Į ÜĨ 5% ňmĖa. è ÎĿĮ“â½

äĿ@Đ [ĵ ƐäÜ Ļő ºF( ¥

a. ēØ BĮ ëƤ,ñgƻ, gĹ Ø3Īij ,Łį ‚ĈR] ë¢1

a] 'Į Ļź = êú Ɩƣ] ŷ

ĵħĴ ¨Į JƤßĮ ÜĨ 5% ĴL,

Ĵ„ ŘHŹ( ċ«Ķ ơğ] ča”

ƤXîƐm ,Ł ƶĐ Ķŋƣ. ĺa.

®ĭ” ǀ ë ĺ@ {³Ĵa.

ĒƤßĮ ÜĨ 3% ĴL ňm Ŵą

­“H¡ij ±ƙĐ z„ EŒǁ Wį

gĹĐà ëƤĮ Çȏį Ś 1±ĭ”, ëƤ ôĐ z„ Ĺñ ä

®ŇĮ àœ ŚĨ ĒÎ ÚƟ] Ʒ

Ʀ '”Ĵ„. ńƬa. Ɛǁ ëƤĮ Ĺñ

ƪĚ 1ňį ij¶ ĺ( .Žƣ] §ž

Ɠ „Śa. ƪm 1ĊĴ û`a. Ƥ3 «U ƃƃƥ gĹ ôŃį Ļ

ĵ®Ň1 ôį ƒüƣ] ē‰®ŇĴ

RĈ ŚƤ Ĵƿij ƤČŃ ŷ®ij Ń

ôį AŠĚ 1ňį 4ŪŃ <#Ĝ

†ƣ] Ĵĩa. 1ƻ ŎČß 49¯į ñļĭ” 2ƻ 34¯, 3ƻ 50¯ yij à

+ƨs ƲƇa. ®Ň2 S ¯Ĵ ŘħĻ

IJį .Žƪ ôį öį ơğ ĺa.

ؓ” ʼnñƣ„”. ŋĊƬa.‘ĴŠ

ģg ƨ*ßį ¿ųƬ. ěƪđ 37¯ij ƨ*ßį Oa. 2003U Ļ¤ƲØ

ƥ ¯į Ɩƥa. è ÎĿĮ“ŘIƪ

“@Ë "V1 ħ¢ ƃƃƣ( aŘ

ƥ 0Î Ƭa’„] bíƥ Øôį @

¤. ñÂĢė ĴƿÎƈ] ŎČß 55% ĴÜĴ àģg .Žg Ĕåg y

] Ļ@őmƤðńƲį Ŧİ mĹƪ

®à ŔƤ3 1ňij õƶƤðĐ Lô

îƣ] ëŒį RĈ ,ưį ƌƥ ?ň

¯³gĐ ŚƤƦ ňm” gĹ ¯³ĭ”àij @Ƒį ŵa.

®ŇĐà Çȏį ő@ ĈŽĦ Ʒĵ

į @ģĒą ƥa. ¨Į ³ʼn @-Ń

Ńĵ Çƶ 1ňį ʼnñƦ ơğm ĺa.

ëƤ3Ī ĴĞĐm Ƙ QĮ Ðąij :Ʋ ľǂ ĵŀ ćäƣ.Ļ ĵ

®Ň Ĩő” ŚƭƬا ěƪ] Ʊŀ

ĭ” ƚ] 'į Řćƣ., ƥ ³ʼn„m

®ŇĐà] ĘŅ ºŸ Ƈm ĩŘ

³ƤŃ çć1 ôį AŠő] Ɯ”;ˆm Lôį @ƥa. őf 2ñ

ij ô1 Ľŀį ®¸ƣ( Ɩƣ

ę‡ ßƣ®à DDƣ( ƚ] ( Ő

ƪą ƥa. ś³ij ğŘ ňƷƣ( ƒ

Ĵ ¿ňq ĺ]‘ćàķ@’ñĐ] ơnà 5081 8Ŀmà 508į ķ

.Ļ ē‰®Ňį ƶƦ '”Ĵ„­

a. Üfë] âƭƤðį ƣ]l, õƶ

üƪ Ļóij ßį Ķ±ğĔƣ( ń

. nàƋ–, ;šÈ őʼn ½ƙ, őʼn =ù@ y ŰƿŘm ƥa. ơnà

“ŘħĻ 1ĵ f 5Ð ňm śijIJeį

Ƥðį ƣ­ ôį ½ńñſ®à Ļ

cƣ] Wm ơğƣa. ƶîĴ _ƣ

2 ł¯ĵØ Ŭũƪ Ĕį w. Ƌ–į Ʀ ë ĺ] @ƻm ĺa. ė

ŚƭƬk ŘIƪÉa ñį ^Ž Ć

Ĕï‹( Ň<ƣ® Őا Śm H

a. ƪà ŐĮ ņë ¼] 'Į û`

Ĉũƪ Ɗï y ¾1ƿ ėĈƐ1 iÑĈ ħĈ· 3Ø őmij ßƹėĈ

10Ð Ɩƥa”. ńƬa.

] 'Ч >>ƪâ /…ƣa. Ƥð

a. aç àƏi„. ØôĐ Ĺƪ Ś

Řmm Ū-Ńĭ” Ĵ›Śa.

+èĴ ßA ë ĺ] §ž ĈãƝ âƭ

éƥ Ĵą@ ńcƣ] ( Ŕğƣa.

Ɛǁ Ƥ3ŷĐà 0į ø] Ɯ”;ˆĮ ¯ØƐ. ëƤij WÆÜĭ

ƤðĮ ƪüĴa.”

ďƥ Ĵą@ ^Ĉ [#H geį

” Ñ¢] ơŖÜ ëÜĻĵ ĐƢ Ŋ¥WƜ, WÆ ,ʼnƤÜ ëÜĻĵ Đt

àœLĠij ŚĨ Ʒĵƣ] ś³ 1 iÑĈ 31Řòį ´Ś þا à œ LĠĐ @»ƪ ē‰į ƒüƣ] ś

ěƪÎƈ] Ļ@őmƤðńƲį m

ƻƟƪà] /…ƣa. Ļ@ç"àĐ

Ħt ƜïŻ yĴ aTį ňma. 5LĞ áƤį ؔ ŬÔƪ 31

³Ĵ őĈś ĘňĴa.“®ŇĐ ŢĒ

Ĺƣ] °v Ƥ3Đà ƙŅ&Þñï

à ĘÜ ś³į Űųƪ °ij®Ňį ƪ

Ɛm Śƭƥa. īá· ńÏgƤ3 3ë‘X¢Ń Ðá1 ãuŃ =

ƣ] °v ŘħĻĐ(‘Ļóį Ļ†ƣ

Ɖį ƹĠƥa. Ĉ} Ƥ3v Ļ@őm

É®à ôń į @ ơğ ĺa.

ù@’„] őʼn” =ù@ Řmƣ@m Ƭa. gƤ ëŒij 3Īį ¼į

„’„] òĭ” Ļó§ij ņį Ɵ

ƤðńƲĐ Řħƥ ŘħĻij àœ L

/ D™Ã B£ blog.veritas-a.com/unita

Ʀ ñį őŽ. ƥa. LĠĐ z„à

ĠĴ lĴƈÅĴïƶq 2¢r] §

;3 D veritas-a.com <

ë ĺ] æĴa.


!$-)33)/.3 /&&)#%2 3934%-

Friday, September 2, 2011

26

 5 CÃ

* # - 

Ą`ß²CfùH

% & , ÃùFuŒÇ naG iLElP:‘Y2 L X[D I7’M 6',UA V_Z$O?8Q;P4K5/h- < &. )+.FLcjLi CH[LeejP7$@ Q (d Vo 0mA M,M =&. VoL VbUN gJ R [i9VoK`Pj\lF#\>\(NS3A2 khi45/A1)^h R*WK pj MA.

2012ùV Þ óØ

Bę ĹŗĪ ļh Ńƪı ĸÈŃƪ 1y

ğƣ ĺöĴ }Ƙł ƍśı »ņ Ì

B çÊķĪķ 270¼ ĵeĴ éł ĵá

ŅIJ ŖcƣĴ 30Ņēå 40Ņİ¢ á

ĵĊĆ³ 1yB Ńƪē ƉF Ɵ ³ƀ ď

Ƨ ŋŇƣ ĜƧ›IJ mķ <ē Ļx.

>Ɯ= G®ƞx”º“Ãz… Aĥ ĸÈ

ŋŘƩ Ʃ}ŨĦC ĺƝG®×Ŀı

Ńƪēå ųĪƟ Bƴ”ĵ’C Ńƥx.

“ŔƝI áĬN Ɲäĵ ő¢ ŖĪƜq ƍéá ŖĪļ 1 IFéłĴ Şĵq

2012ùV Êą <G

łIJ ïÇē đx”º“xì Ù®ƞ e

ļUő€ƝôŃƪĴ ž Ǝ ÿ” Ń

øIJ 5C ĻĊ€ »ņēå ƝI ķŀ

ƪ×ÀIJ ĸÈ(144¼ ĵá), Ʃ}ŔE

áIJ JƩƟ ï Ļq ľŀ›F łij›

Đ ĹŗĪ ļh(27¼ ĵe), ÝƳłÌ

IJ žƜ= ‡˜fx» ơ>IJ ƒ

š}áļ(9¼)¢ bn Ŭ 180¼IJ çÊ

Õ ï Ļx”C 4ŋƥx.

ƞx. 1yBēåq IFéł 70%(70

ÏÖĄĄ`ß²CÃùFuŒÇº“bÊEÜÏjZ–wÅ͟»;äù’»•„øZazÖû=”¿jCª–Ā\. /Ö=•±ąÒMÅblog.veritas-a.com/jakesunu

Óx êÄƞ »ņIJ ŘƦƜCļ ĺ

Ņ)Ġ IFĢéł 30%(30Ņ)¢ 270¼

ƝŃƪēq Ŗcƣ Óx ´ı ķĪĵ

ĵáIJ ;˜eC, 2yBēå 1yB é

Ƌĺ„x. ƝI ĺƝ{|G Å ĺƝŃ

ł 60%(60Ņ)Ġ »ņ 40%(40Ņ)¢

b€ Ɵ Bƴĵx. å©úÝĠ »ņĴ

ƪĬĪ 16¼, ö·€ IĮŨ Ĭū ĺƝ

ŭŏơ>äIJ /šfx. ŋ ×Ŀı“»

Ɣ/R9 Å Ɣ/ť€¬ êÄƜ= è

ŃƪĬĪ 4¼, Ŭ 20¼ĵ šĕƞx. »

ņı ŖĪļĴ Ė—ē Œ’ 0Ņ×Ɔ 40

BƜq k›€ UħĵC Ļx.

ņĴ Aĥ 5¼þ 47 ŋ¢ bn ŘƦƟ

ŅWŖ Ş‹łİ¢ Ņï¬ ×ĕƟ <”

ňűå©q ĺƝĪå, ƝIäƱU

* –w~É: ň2Ĵ ŇőĜ Įé * Hď: ŢŋƜq Ôķ €ŃƜq êBķ * H¸~÷: ļőł·TŇł·ŢĴłķ :ùƞ äƱķIJ Įéƞx - ļU ő€ł ƝôIJ Ɖƞ ǃƿǂIJ Įéƞx

{Ì, MŠË› §¿ 0ˌî 40ËOÔ ÙfÉ Œ©

- ğÆ« /ŸGİ¢ [IJ /Ř ƾƽǂIJ Įéƞx

ùBč“ ê ­Ăm…}e þ~“ ÅMÑb— àé

- ļĘIJ ÿ`C ưAIJ /Zq ǀƼǂIJ Įéƞx

Bƴĵx. ŋ ×Ŀı“Ŗcƣēq Ŭ

ĵ’C µƥx.

- ĵĩIJ Ĭƣ ÖÝƜº ~ÙĊ Ýq ƻǁǂIJ Įéƞx

£× ., ƝôBƴå, IÝŮŦå ‹ĵ

Ċ·ïƝ·ĜĊ 0 22%, ÝƳ·FƝ

ı 7Ņ, 41~44ö1ı 6.5Ņ, 40ö1 ĵ Ɯq 6ŅIJ ×ĕƞx.

16¼ĵ šĕƣ 4¼þ 47 ŋ¢ bn »

ĸÈŃƪı ƍÒƞ ŖĪļ>ĵ đ

x. Ʃ}ŔEĐBę ĹŗĪ ļhĠ Ý

0 17%¢ K·Ĝ·ï æŞÍØįĵ

ņIJ ĦĜƥq, ğƣq Ŗc ĺö A

x. Ʃ}ŔEĐ ĹŗĪ ļhq Ʃ}Ŕ

ƳłÌš}áļq ŖĪļ>IJ ŕ¼Ɵ

ĥïƣĆ ĭ®Ɯx. ŋ ×Ŀı“IF

IFĢéł /Ħ, Ñқĵ Êä

ƨIJ ÊƐİ¢ àÿ »ņĴ ÑқIJ

EĐIJ Ú¥ƣ Ʃ}Ãƕŋç, Ʃ}à

ï Ļq 婬 Ů/¢ ňűƣĆ ƞx.

éł Þűē ŠĊ/q F¾ ĵĢē Ń

Ɵ ï Ļq ŖŅı Ʀ‚ƍé Å ŏơĴ

mĵCļ Ɣ/¬ {|Ɯq ķĪIJ r

ƬŔEĐ, Ʃ}ĞĸÎŽ ‹ ƝI/ ķ

ƝôBƴå ‹Ĵ å©q D ƝI ƭƑ

ũ ĵïF¾Ĵ ƔĊēå‘Ĉ’ĵb

?ĵx. ƝIäƱU£× 1·2Ɲi e

Ÿx”C Ńƥx.

ŇƜq Ʃ}ŔEĐBęē ƕƠƒĊĆ

ĵŖē ƄŀƟ ĝŇĵx. ŋ ×Ŀı

‘/’, ĝũsIFĴ‘ÃƷ’ı 3ŅƜ

Ĥ³IJ }áİ¢ Ɯº, ŬŅ 12.5Ņ ³

EIĮ ŇáƮ¬ ĵ]q k›€ U

ƞx. ÝƳłÌš}áļĴ Aĥ UŪ

“ƝôBƴåēåq ļUő€ƝôB

¢ Ń IFēå éùƞ Ɲôĵ ģJ

Ņē UÔŅï¬ 11.5Ņİ¢ ×ĕƣ 1

ħķx. IFéł Þűēq KĊ·Ĝ

ïSNļ Žq P ļh, ŞáĬBŷ,

ƴ, ÖÝ·ũƨƱ‚, åƱ‚, ľŀ

„x”C Ńƥx.

ŅĴ /ÞŅIJ †Ēx.

Ċ·ïƝ·ÝƳ·FƝ őģ 57 IF

xÀƮ /ŌĴ JéĪ ‹ĵx. ĸÈŃ

s›ē }ƞ eĤIJ ģJƟ <”ĵ’C

³ ŠĊ/Ŗ³, ½‰ IF éłIJ ßƚ

ƪIJ ňĢƞ † Ńƪı ĸÈŃƪ 1yB

Ńƥx.

q ƍśĵ Ļx. Ńũ ĵïF¾ēå Ɣ

çÊķĪķ 270¼ ĵeĴ éłē ƕƠ

Ċ‘Ĉ’ı 0.1Ņþ, ƔĊ‘/’q 0.2Ņ

ƒĊĆ 2yB Řĺĵ /sƣ 6ı Ńƪ

þ ŬŅēå 3Ņ Ť®ƞx. ŔƝIē

×À eēå »ņIJ Ÿ¬ ï Ļx.

IFĢéłı ű@, ƍÒƱ‚áƲ

“€ŃF Ţŋ’q è°ļ ŇøĴ J

(ÖÝƱ‚), Ʀ‚ƍé Å ŏơĴ?IJ

Ʃ ĕ׬ ߃ÓC, EIĮ eùƮ¬

ƈ}¢ Þűƞx. ű@ı 10Ņ ³Ņē

¾łİ¢ ŇéƔ/¬ ƞx. ŖcƣĴ

ŔƝI ĺƝĸ×Ɔ ĺƝĪå ņï Ń

Aĥ Ž= 3/Ŗ ĜĖIJ Ŕúİ¢ 97

- 1yB

ĸWŖĴ @æ ĸï(¿yŖ0·ŋ

ê× Ɣ/R9ē Ĵƞ Ɣ/Ƣ¾IJ ³

]Bˆ Êą ˜Œ

åĴ Ɣ/ËÐĵ æŞ đĵ 3yB(ĥ

ƝIŶēåq ŃƪĴ EŇéF 8

1yBēåq IFéł 70%(70Ņ)

Ɗ·@Fq Ƶï¬ ơÞƣ 3Ƴ¬ @æ

ŠĊ ŖĪļÒ¢ ƣ|Ɯq Ƣ¾ĵ Ļ

ï·ÓƉ·ÃƷ) ń}Ɣ/ ũň¢ Æ

GéIJ mĵq ¾łİ¢ ļUő€Ɲô

Ġ IFĢéł 30%(30Ņ)¢ 270¼ ĵ

1ĸ¢ BÞ)ē Œ’ 3Ņƞx. 1ĸı

IJ Aĥ /ÞŅIJ ×ĕƥx. ğƣq Ó

\ ĝũsIFĴ Aĥ‘ÃƷ’‹SIJ

Ńƪ ¸oĎē Œ’ ŃƪIJ èBƥİ

áIJ 2yB¢ ğš Ófx. IFéł

9.9Ņ, 2ĸı 9.8ŅIJ ×ĕƜº ŭ}

x ÑқIJ 4ƮƜCļ 0Ņēå 1Ņ

Éİ» 0.2Ņþ ŬŅēå 3Ņƞx.

º, IĮŨĘïĠ IĮFƝUò× Ę

Ĵ ĜƧ›ĵ á|ƞ Ɠĵx.

10ĸ ĵá(9.0Ņ)WŖ³ 3Ņƞx. ƍ

WŖ Ş‹ łĤƟ Bƴĵx.”

Ʃ}ŔEĐİ¢×Ɔ Ę1 35ċ ïŒ

ïē łQ šĕƜC Ļx. ļũ ĺƝŃ

IFéłı 2Ɲi1ƝU×Ɔ 3Ɲi

ÒƱ‚áƲ(ÖÝƱ‚)ı ŔƝI ŀƝ

Ĵ ŃƖ ŖĪIJ ÉC Ļq ƝIq ğƣ

ƪ Ęï€ ŝĹâ Ļ= ŘƦƜº, ŖĖ

1ƝUWŖĴ 37 ƝU KĊ·ïƝ·

U1Ĵ ƝIäƱU£×ē ‹ŀ„ ö1

- 2yB

×Ɔ Ʃ}ŔEĐBę ĹŗĪ ļh¬ Ò

eēå ļUő€ƝôŃƪIJ ĦĜƜq

ĜĊ·ÝƳ·FƝ 57 IF¬ ÈĜē

³ ķŇƞx. 50ö1 ĵáı ŬŅ 7.5

1y B Ņ ï 60%(60Ņ )Ġ » ņ

€¢ çÊƞx. ŋ ×Ŀı“Ʃ}ŔEĐ

ħÞĢC éøCĠ ~ÙĊ ơ‚ êÃ

Þűƞx. IF¾Ò ÈĜÚįı K

ŅIJ ½† ÉIJ ï Ļݺ, 45~49ö1

40%(40Ņ)¢ ŭŏ ơ>äIJ çÊƞ


27

!$-)33)/.3 /&&)#%2 3934%-

Friday, September 2, 2011

CÃ 5 

$,+ ! (

 -.7 &5 ' %%

“ƍéƮ„ IĮFŇē }ƣ ĵƣƜC, Ɲ I ïĐIJ Œ’2 ï ĻIJ ҀĴ ù›ĵ ƛ ģƜx. ĜĊ ƙ™ʼnƇĵëIJ Ɖƣ ÊƘ›

- ¥i ù’» •„øl øZ6? “ƝäçÊNIJ /Ř ƝIq ½† ‚ĸƞ ƎĴ ļUő€ƝôŃƪIJ ĦĜƜŖ³ Ɲä

q ąý <ĵx. »ņĴ Ɣ/ ĜĖ /Ħ

q ƝI ‹ı IĮ3Ĵ õķIJ čĊ ĺƝ Ń

4Ʈ IĮIJ ƜC ĻC, ú€ Ļq ŨĦlò

ēq Ɓ ƝIĠq xª=‘ľŀs›’IJ †C

ƪĴ ĸŇ ÚįIJ ƝI ĴŖē Œ’ çÊƟ

ƙ¢P•IJ ĦĜƜq ‹ 0 IĮƙ¢P•ē

Ļq, è° ŇøIJ ƯķƜq ŞĪĵx.”

ï Ļx. ĵÃ ƜbC, ƕƢňŧC, HĈňŧ

å ģJƜq UŪ¬ xŊĆ ƝĐĵ ïīƜ

C ‹ĵ €ĺƣ ĦĜƜC Ļq ň€x. ƍƹ

x. ĸÈ ƔŒƮ CIē Úƣ 2Ì Ň€Ĵ í

¿ŋ: çÊƜq <ĵ ÿt’ 1yB¬ ƉF

Ř ïĐIJ ŘƦƣ 2Ɲi ĕ­ËƝ Ҁ» ½

ƞ ŖĪļē ƞƣå³ çÊƟ ï ĻU Àē

‰ IF FŇIJ ìƮƜC Ļq ³ƀ ŔƝI

ƍƫ’C ÓU Ċx.”

FŇĴ úƮ ƝôIJ ƣ†q <€ Őx. ƍƹ

çÊĴ Ƥúı xªx. ÔIq‘ň2Ĵ ŇőĜ Ĵ÷ĵ žƜC, ŢĴéF €ŇŇøIJ 5Ů

- Ą`ÓD¦B¬ ÂÕ´ ÅU Êą» óĆjC ‰Z ž7¿ Ä\.

C Ļݺ, ļUő€Ɲôs›ĵ Ċc Ɲä

“ŪŔ‹IĮÐöƦ ň 82ŋ 6Ƣē R9

IJ çÊƜš ƞx.‘TŇłķ ļê’Ġ‘Ɯ»

¬ †C Ļq ³ƀ Àň… = đx. UĐũ/

¼ĝƳĿ Įé’ĵ’q è° ¾łē Œ’ ¾Ƙ

„x’q øj€ ŔģƜx. ƍƹ »ņēåq

űĘƣ è°ƞ ƝIÐķĵ AĜƜq ƝIb

è° ¾łIJ JƩƟ ï Ļq ŖĪļ¬ ţÿe

K/ Å ŖËļŸyũĴ ŀŇÓŋ¬ ÉŖ Ă

20125 &$ 6

* }×Í´: 6ùL 180|(Q·U 7 3ùL) * Êą…‡ - 1]B: HE—É 70% + HE°—É 30% 270| ¿‘ •„ - 2]B: 1]B —É 60% + {Ì 40%

x. »ņĴ Ɣ/ģìĠ ÌŅı ļUő

·¾þ

ùHĈô¿Ô ÀîT¹py ̛

ÿ_“r Îå x9

10/11(ĉ) 17ž OÔ

āÍ

2]B {Ì `‘Å „÷ 10/18(ĉ) 12ž

x9 ž8 ¿Ê bڍ¨ úü

ùHĈô¿Ô åŸÓùH ðÔ {Ì ¢R€

{Ì`‘Å “r Ãm

10/21(K) 17ž OÔ

ùHĈô¿Ô åmº ˆb ÎåøÔ £¼

{ÌÁ

11/5(ï) 8ž30

ùH {Ì

ý?Å „÷

11/8(ĉ) 12ž

ùHĈô¿Ô åŸ ÓùH ðÔ

ý?Å ™×

11/12(ï) 14ž

ß²à¸F

ƣĆ ƞx.”

 70" # 4/

) ' "

åŸ ÓùH ðÔ Ãù Fn ¢R

 *8! + 1]B HE°—É

HE—É 70Ë

ƥx. 5¼Ĵ »ņGĵ 0ļ ļUő€Ɲ

Ɯq řÀIJ Ń{ƣ ć 10Ø1 ŖĪļ

Ǚ

2011.10/5(›)~8(ï) 17ž

åƱ‚ 8Ņ, ľŀs› 10Ņİ¢ èB

ŀs›F ~ÙĊ ŏơłķ Ė—IJ ƏĀ

Áž

ÀîT ´“ ̛

€ƝôBƴ 15Ņ, ÖÝ·ũƨƱ‚ 7Ņ,

ôBƴ, ÖÝ·ũƨƱ‚, åƱ‚, ľ

UŪ¬ xŖŖ ĂC ؀³ Ûq çƦı ƚ

20125 *8%, I

* }×]¶: ÊJ * }מM: ÊM

ïƝF ĜĊq ƂƂƜ= xŊĆ ƞx. Á¤

- Þt ҎøZ =» S¥ Î Öù» Cl Ā» h, ¥Y Íb¾  m» ;æ¤ øP?

åA

óˆĊd‘ċ(‹Ċd)

ādó— ‚ Ðý¾@

10Ë

7.5Ë

12.5Ë

2]B 1]B —É

{Ì ÅMÑbùBč

‹·àăĊd

c“Ċd

ÆÈ[m

15Ë

10Ë

60Ë

¬ Ɣ/ƞx. ŋ ×Ŀı“eøİ¢³ Õ ï đq ŖĪļĴ Ė—IJ ßƚq 

¼ ĵáIJ 2yBē ğš Óeq ³ƀ

x. »ņGĴ ĺĿIJ Cšƣ řÀIJ ³

Ŭ›IJ Uħĸ <”ĵ’C Ńƥx.

ĥïƞ eøIJ ƯÓƣĆ »ņēå ļ

ŠĊ ×½wĵb çäwĴ €ĨIJ É

»ņĴ ļ§¢ ƱĤƒq å© /Ħ

ø³Ĵ 4ŅIJ ƚ›Ɵ ï Ļq UƳ/

ÿ ½Ĵ»ņIJ ƣÕ³ Ɯx. P FŇē

Ʃ}ŨĦCq ŃKēå îYƹq }ĺ ¼ÀC /Ħ Ɯbx. ğƣ

ēq ƝôBƴå/ /Ŀ ŔģƜx.

őĊŘx. Ŗcƣ 1yB¬ ƉFƞ Ŗ

å ZŒƹ ƚ‡ÍIJ 9Ÿ»å ùŃ 3

q ŎĐä 167¼ /Ħ åħ} 17¼, Ęê} 15¼, Cš} 24¼, AŠ

ŖĪļ³Ĵ óƈ®¬ Õ ï ĻU À

ĪļĴ ƔOeøæŞÍØįı áĬ

0F }Ťs›IJ U¬ ï Ļx.

} 5¼, ĴŸƞĴƝBę 25¼ ‹ ăş éF¬ 9†Ēx. Ʃ}ŔEĐĴ

ĵx. ƝIäƱU£×Ġ IÝŮŦå

4.65% eĢ¢ bƁdx.

ŋ ×Ŀı“x/Ğq 9ī24ĸ øĺ

ŃƖłķ ŖĪİ¢ çŘ IĮưAIJ ±œƣ†C ĻC, ļ°ƪÝ°C ö

ä ĺƝŃƪ Ń ±Ŗ² è¼Ƴ¬ ƞx”

ÏĦĜ AƨIJ ƈ}¢ ļįƪÝ°C¢ ŃưƜ»å ûı IĮkƜĥ/

q ƝI äƱĴ ŃÈIJ ߃ÓC, Ɲ

ŋ ×Ŀı“ŖĪļĴ ƝĐ ïŒĵb

ôBƴåĴ ŘĬ¬ ƏĀƜq Óŋļ

ŖĪ Úįē Œ’ z’ř ï Ļq ‹Ĵ

º“ĺö¬ Æ¢ Ą†C Ļq öUķ

á|ƞ <ēå ƝI AŁ›ĵ ‡˜cx. ŋŘƩ ĺƝG®×Ŀı“Kň

§¢ ƱĤ„x. ŋ ×Ŀı“yñƹ Ɲ

Ñï/ ĻĊ 1yB ƉF źIJ ĝŶƜ

³ƀ Óx ø¦€ mı ĺƝ ŇÓ¬ ň

ƮIĮ, ïīéIĮ, ķ1ƮIĮIJ Ɖƞ ň2 ŇőĜ ĮéIJ ¾Ƙ¢ I

ôBƴå åò eĤF x« å©Ĵ U

U ĊŖ³ }–łİ¢ 5%eĢ’»

EƜC, ƝôBƴå ‹ Ư҄ å© Ĉ

Įƙ¢P•Ĵ xĈƮ¬ ŮJƞ @F”’C Ńƥx.

ò eĤĵ xªxq ĵĭ³İ¢q Ù

ŖĪƣ Õ³Ɯx”º“ÔI ƭƑĵŖ

÷IJ E7ƞx. ÔI ŘƝē ‘IJ Lƺ

ĵĶIJ őŖ Ăqx”º“è°ŇøĴ

‘ĺƝāe’¹oĴ‘eøéłÞű’

Ɲä Ɲ×½’» X šæƥİ» ƞx”

Ɲôs›IJ Uªq ¿=/ ù¯x. FĢÖÝƱ‚(Peer Tutoring

JƩ Ŷ»ēå ŢĴé €ŃéIJ ̆

żgē ŠĊ/å éłIJ Þűƣ Ó»

C |×ƥx.

Program, PTP)ĵ }Ƙłĵx. IFĜĖ /Ħ, ƍŇ IFēå mı

ē †C ņRƟ <”ĵ’C Ńƥx.

å ļøĵ Ċp ҀĴ ïŒķŖ Ưķ

ƝôBƴå ĽéƢ¾ /Ħēå

Ɯ’”C ŋČƥx.

/ N·ø MÅ blog.veritas-a.com/unita

) 1 2( 9 veritas-a.com 3

ƝIĴ }Ƙł ƍéƮ ƙ¢P•ı Ɲäő€ ƙ¢P•ĵx. ļUő€

ù›IJ 5Ű Ɲäĵ ‚Säĵb ƶ̬ }áİ¢ P¨IJ ³ŠĊ FĢŖ €¬ Ɯq <ĵx. ƝU µĔ PTPÊƘ}Ƴ¬ 7ŭƣ ½Ï Ý¡¬ ÊM öáƞx. FňĘJƱ‚(Topic Reserch Project Program, TRPP)

q‘ļUő€ƝôBƴ’ĵ /Ŀ ĜƧ

»ņIJ éEłİ¢ Ÿªš» Ɲô

›ĵ Žx. UðƝI ƍéá óó¢

Bƴå Ľéē øAIJ üĆ ƞx. UÔ

ƝĐIJ ĵ_Ċb/q s›ĵ ƛïł

łİ¢ ŇŗéF ĸGéIJ 5ŴĆ Ɯ

ĵU Àĵx. Ř¢BƴĴ łńé,

º, ĽéÀƢēå ģJƜq eĤIJ ł

ŖĪļĴ ĴŖ, ÓƓé, ƝôAƨ ‹

Ưƹ {IJ ƛģ/ Ļx.“x« ݓĴ

IJ Ŕúİ¢ ļUő€Ɲôĕ׬ Ŝ

ĵĆU/ ÿv b ļø³Ĵ óƈ®¬

¿ñœH¸¿ ²­øZ ¿ñœßš H¸õ6«

ĜĖ ÍØĬ ơķ 400Ņ ³Ņē 396Ņ ĵáIJ ƴˆƜ»‘ïsŖōá’,

ĊÓC ƝôBƴIJ ßƚº ùŦĴŖ

{q = ŔģƜx. űø ŔƝIē ±œ

I™6 2012ùV ›ž ý?Êk –|Čt <âú

2Ƴ ĵá Ęíłİ¢ éł ƧáIJ Óěݺ‘400Ņ - ÚIŅï’Ĵ È

¬ Ưķƞx.‘ÖÝ·ũƨƱ‚’ı Ŗ

„ xĈƞ IĮƱ‚ē šĕƞ @FÁ

\. 9µ }¾õ6t ès ÕĎÀ 9µ3Á(ï) ¯Ď

ĵáIJ Ƨáƞ Ɲäē=q‘ĸŵīĿá’IJ ïĕƞx. FĢÖÝƱ‚, I

ŠIJ ƈ}¢ ļU éĿē ŪŅIJ ·Ŵ

2ž “³ ªd ֕©C Č_MWF(`:_)¨

ƝáĿƱ‚, Ř¢ƃãƱ‚, åƈ¤Ʊ‚ 47 ØĆē }ƞ ĥïƝäIJ

íé Ĵà ļUő€éIJ,‘åƱ‚’ ı ő€łķ åƱ‚F Pē Œ« Ñ

Ľéƥİ» ƞx. s‚łĵC ļįł

Ʈē ŪŅIJ ·Űx. ľŀs›ı ƝI

ķ ƝI äƱIJ ƣġxq <IJ Óĕœ

ƍãIJ ÈĜƞ Ƣ¾ĵ’ ŢĴéF €

ƛģ/ Ļx. @K éùƞ ƝI äƱIJ

ŃéIJ Ŕúİ¢ Ô ķŀ¢åĴ é Ŀ /séē ¿=¬ †C Ɣ/ƞx.

Þ öÀò

ı 7ķĘJ¬ ūŘƜº, @FÁı ƕƌƗ®Ğ¢ ėķx. Ɲ› øĿ ƙ¢P•ı ŀƝäĴ Ɲô‚U¬ mĕ ùřłķ ù›Ƨá "I, %M?fTR] ! Bq

“ ¬v\. –|ČZ á 3Œp PX¥ Öāú\. ¯Ð² õ6¿6 ^_øZ 1ŒZ 9µ }¾õ6 ÝË AEt ”ú Åqt ƒì¹p 2012ùV

IJ /sŻ ƞx. ïs ½ĴƔ/Ġ ŃKĘơƝ›Ɣ/Ĵ ÍØĬ @Fē Œ’ ĥï ƝäIJ öáƜC Ļx. ČĊ·ï®·ĢKĊ·ƃJĜĖ 47

öáƣ łQłķ ƝIäƱ€ ĵ^x. }ĺ AƧIJ VÄƹ ÈĜƞ ļįłķ IĮFŇ ĦĜı }ĺùłĴ Ī

›·Íž ý?•» ®çú\. 2Œ¨“Z ¿ñœ

‚›İ¢ ĽĤƜC Ļx.‘Ɲä 7ķÒ D/B Jů - ŘƝá{ - ·Ų

Ɯ»å ´ı AƨIJ ůłƜq <ĵ Ŕ

`÷ :À †ć(EùëI), âÖM(ČëI) :

÷ ŘƝ Ŗ€’ƪƅĴ ŘƝŖ€ ſ®uİ¢ ũBłķ }ĺ ŒÚ/ /s

ģƜxq ĉUx.”

6 EBS HÈ «B¨ gs ›[ ù‡E ëI

Ɯx. ƍƹ 1Ɲiı Ř¢ƃãƱ‚İ¢ }ƝÒ ½ŚyĬ¬ Ŕúİ¢ ‚

»ņĴ řÀı‘ļUő€ƝôFŇ

­ª `ŽÊk» ™<ú\. 3Œ¨“Z ¿Ð“ ™

ĸB ŘƝƸ¶Ɲä 1 P¨IJ Ɠéƣ ƕƌƗ®Ğ¬ JůƜq FŇIJ 9

F pa Ņ’,‘ƁķIJ Ĭƣ ļøĵ ù

Ç¿ Î Ô´ ot Ó¡¹p o·Êą·` ùˆ ›žý?ÊkE ͞ `½ …¢¨ `ÿ :«

Ʃ}ŨĦCq ĥïŚyĵ ½ķ ƍ

ŦƟ ï Ļq <’,‘å¬ Ɖƣ pa

éá IĮïŒĵ mÿ ő¢ ŔƝI á

Ņ’‹ ƝôBƴåē Ü®¬ †C ĻĊ

Ď ĄÇ q ޑ^ Ćíb ÎDú\.

ĬN Ɲäĵ ŖĪƞx. 1yBēå 270

UÔłİ¢ å© eĤIJ ðŖƣĆ ƞ

€¾ (02)400-4000, pass.etoos.com

ú\. Û”Å Ó ãÞ» ðÿ 30|¨> –|Č ¿

Źx. åƈ¤Ʊ‚, ƉơIFƪ lò ƍ4, Ɲô ƈ¤ē UÈƞ ƉơI Fƪ lò Å úŷ»ņ }Ú IïƝô ‹İ¢€ }ƝÒ ĺö¬ ŒÚƟ ï Ļx.


345$9

Friday, September 2, 2011

28

 + Aw

EBS uS\› A‘-\

 a^ (17 c‹2)

EBS 5dZDBA7K/5d- PY),L .286GU6c 9WIaU5 (;[&^)".‘H Q'’' ^6%A R] : (] H S > "1-?< @O*AEL M=H0`;L"b=_". J\4K /5dA7 ‘XV#$V#P*’

NTF]"R] .86H EBS ;! IC9\A7+3".

%$ $ ‘ ’ ItCK 6HL ~ˆG s—, ci 89M‘5[ Xd’ 7‰P [` — .p Œ·o˜VE SX ’s „m

žQoTp4\r‡v

8;ŠŌž Œ ïnj§ ñėfu Ʋ

Åīö !]Ŏ ſėV Ā Řk”0 ³Ƽ

ĽƳk0 ũƼk. ťDŽLj| ƧƠŎ

‘ŞÌf ťƎ, g …0 Đō Œġ@

ĽƵ, Ξ ïnjŠŐ™Ŏ `ĭůf ƴ

k. ŶÅīö !]± ſėUk½ ļń

Ŝėůf ŔƟ[ őN ÅŦŷŎ ơ

± Ƴ0 Đō...’Œf »Ƣž ċŚƳ

ÅŒf 'Œk. Ï øõō“ťƎ, .

 !]Ŏ ŠƸƳ( ŷģYģ ÅŦ§

ƺ vŃ ÑŌ½ Ƶ- ĀņƳk. Ï ø

f Ïâ øõő őf g NJ@żk. Ï

Ŧ ˆő 2Àō dĆN čÅīö ą(

Ʈ½ {f 'Œk.

õŒ ċŲő k¦ ÅŦŷ2f m©

øõō 5līö ėŒ†2 cŎ ¯ůƎ

Ťƶ Ā Řk”¼“ƴõ†Œ ģ˜Ł ľ

rkĀő ƴõ†Œ šƆŠŔ ű@§

ō ƧƠ2 ʼnDŽŎ ¿ė őƳf Œʼn

¼ ĀħƼt 5ïp( ‰ŽƷ2 ŵĎƷ

ģN !]Ŏ 1åƵ ǎ ůÜīö ŤƳ

Ŝų ÃƳ#N, ŒƺƼk0 Xģų

k.‘nō G ÅŦ’f Ï øõő 5

Œ oA ő§ Ɗ6Ƶk. ŵďŒ ơƼ

( {½ ĵ‘| Ə6§ Ŀįǔ ±O ‡

± šǁ Ĝ@ {ų Ěō òNjŎ .ǀ

Şf #ő êĉƵ DŽČő ÅŦ†ž 6

fų ŔƟ[ éž: ˆīöf Ï øõ

Ðł '”Œ0 ³Ƽk.

Ƶk. ïnjƚ6 ijĮīö lĂĜ@ž

ûy Řk. ÅŦ§ Ʈ Šf Ŀø ‰

Ŏ ū.Ƴf ƴõ†ő =Ŏ Ťƶ Ā Ř

ŕÐïnjž ç©f Z 2Àō û+

f 0ƒţŎ V Ā Ĩų± ¿„ 2ÀŒ

Ƴf 'åƟ ċŚƳf ( Ůk. !]

k. ƴõ†ō“Ïâ øõjō Ŭ s ²

Œ ũ>ĕ k¥k. .ŦĹ Ú æġ

:–‡ ïƚ Įċ Ĝ@f ƲĀk. rč

Œ ĺÛǔ ť©y Řkf šŦƳī Å

ō 'Ŏ ¥Ǝ˜ Ƴ0 ƴõ†ī( v

¾ƒƵ ´Œ Řk½ ŕÐïnjĹ ťƎ

!]Ŏ Ŝ0 Œƺ | òƝīö Ĝ@

Ŧ§ ƭf 'v ŲĽƳk. Ï øõō

ŃŒ }±Ƶ '†, Ůō '†Ŏ ėMĨ

f Ŭ s Œ ƲĽƵ 2ÀŒk. ï

§ ƺġ : Ǎ2§ Ŧrž á Ā Řk.

“ÅŦ ģ‹ !]Ŏ Æfų Á Ã

Œ ě˜ů˜0 ^™Ƶk”0 ³Ƽk.

òŠŔ Œ Œ ²Ō¼ ųÅŎ Ŗ0 ƺ

:f ƹò ő KP ŠŻ ƴõ†ī

ƭf ƴõŒ ²k”¼“!] 1å ‰ž,

Ï øõő ƴõŎ ňƵ ^™ō Ƃŏ

÷ƺV Ā Řf h™Œ ƲĽƳ@ ŠÅ

(‘5æ ßĈ’Ŏ 90Ƶk. : P ÕŁ

ÅŦƮŒ§ ‰ž įĈƳf ĵ£§ Ù

5lī úŎ ŠåƟ ċŚzk. ĭƴ5

Œk. Ï øõō“Āhċǀō rƴī

'Ŏ šƆŠŌž ¹®þīö ť©Ƴ¼

Ƴų ³”0 ³Ƽk. ÅŦų§ Ñė

ī åŗƵ óT@ ĭ5ï Ï øõō ť

ö 1åƶ Ā Řf h™Ŏ ƪƳf ċ

Ĝ@Ƴf ċŎ f 'Œ ŲĽƳ@

†½ Ŀø ŶÅīö !]Ŏ ſf 'Œ

Ǝ½ Ŀø‘ŞÉĨk, ģ›k’f Ŕ

ǀŔ ±Ɩ ģ‹ 2ÀŒ„ ƺ÷ƺV Ā

ŠÅŒk.

@à, : ǎ ʼnDŽŒ

ČŎ ŵ ĭƴõ†ő 0ť3]Ŏ D

Řf řŶŎ @¥f 'Œ ŲĽƳk”0

fu ŷŲƼk. Ï øõō“Ô2 ǎ½

ƌ0Ƽk.

4~5!ő čÅŎ HHǔ ťwƳ0 : k ŏP ƴõ†ī( ą0 ŞÉŘ( Ʈģ

ÐߊŌž ƭf 'Œ kŏ l/k.

P_/;qe”D ƴõ†Œ ïnjƚ6 ijĮīö ŝ

/;|p]Š_f7—gœ3

ō 'L© ¿ė

™y_B{—m!

0ÊƳf åæō Įċ ƬĹ :‘ư Å

²ō ƴõ†Œ ƴ5ĀħŒN ƴŅĀ

ù¾ƺůf ċŎ Ũk”¼“Ƃŏī

Āhīö żųƳf êŲŒ Ɠų Ě

Ŧk. ²ō ƴõ†Œ ų— &Ŏ ºŎ

ħ ļī EBS ˆő ŔƟ[ őő vŃ

f 3ďŒ Ĩt ƴõ†v ţż Ǔɧ

ō ƛī ïnjƚ6ijĮŎ ˆƵċ Ƴf

±Ɩ 0OŒv ÅŦ ²Œ ƋŦ{@

Ŏ Ñ0 Řk. Ï øõō“ŔƟ[ ő

1åƺäř ±ţŎ ÑŎ Ā Ĩk0 ƌ

eL¼ Ćƞ dĆĹ čÅŎ Ɓ*Þ

ƴõ†Œ ²k. ĭ¨Ôƴ Š lĂĜ@

ŠÅŒk. Ƴų± ģ›kf ŔČė‘

§ ǍŋŠŌž NJľƳ˜½ l@ī

0Ƶk. 5ïő ù¾Ŏ †ō ǎ ŒƺƳ

f Ĉ3Ŏ ų( zk”0 Óǃk. Ç

ČŌž ïƚijĮŎ ťßƳ˜f üƝ

ƱƳ˜0± ƺöf ę |k. Œ Ƶ ~

ŷŲŠŌž Þf 'Œ ŝ ŲĽƳk”

0 ¹®þī Yf Śħō řčŒ ċ

ƴõ†Œ čÅŒN dĆī 3ďŎ

±įƵ 'Œ ïĎŒk. :“N Ï øõ

ÅŦž Ŕƺ 1, 2 ˆ?Œ ©@ ŠÅ

0 ŦęƼk. Ƶ 2ÀŎ ŕůŕī Z Ø

Ŏ ƶĠƺ 1åƺġ Ƶk. @ƋÅŦĮ

Ŷ Ā ŘvŸ vĹůf 'ō å¿Ĺ

ō òň9 ƴõŕĀŸ ïnj, 2ƴƚ6

Œk.

Þf rč ~ őĕ ŒƤ ęī KTf

ċ džř ƮģÞ0 ť©ƺÞf įĈv

øõő ĮƶŒų± :Þk ƴõ† Ć

īö `ō ţĀ§ ljÞƺġ Ƶk0 ³

ŲĽƳ0 ģ˜Ł ±Ɩ øõ† ŒƵ

'Œ ŲĽƳk. ïnjƚ6f ĥģ, Āƴ,

ƺġ Ƶk. Ï øõō ĀxŠŌž b

ƞ řů ŤƳ0ř Ƴf őų Ų

Ƶk. Ƶ~ ÅŦ żŒ 1, 2ˆ?Ŏ -

ƬĹ :‘ư ÅŦī ²ō č.Ŏ ēk.

ļ7ģ ˆ2 m© Ƶ Øī ƂŏåƟ K

ċƑġų± Ƴf Ĉ3Œ Âī Ö ƴõ

ĽƳk. :f“čÅī šǁ 3ďŒ Ĩ

ťŸ@ ŠÅŒk. Ï øõō“ŕÐïnj

Ï øõ Įċ Œ åæ±Ŏ ‰ž ¿ė

Cų ljĎǔ Ŝėů0 5æ~10æ ťv

†Ŏ $ťƵk. ģ« ċŢåƟ ƴŅŒ

f ƴõ†ō ĆƢ—Ƨ ÑŌ½ö ſ

f šƆő Ǒ¨Ŏ ŒƺƳf 'Œ ŝ

őƳ0 Řk. Ï øõō ƬĹ :‘

ċŎ Tģ řů Ǐģůf 'Œ ƲĽ

N ŔƟ[ ő ˆ ƏŢƳ0 řòƵ ù

ė á ƲĽf Ĩk”0 ³Ƽk. ċïÅ

ŲĽƳk”0 ũƼk.

ư åæīöv !]ť©§ ŝ ũ

Ƴk.

¾ī œāƺŵ ƴõ†Œ ²@ ŠÅŒ

ŦĹ 3š| ŶÅŒ Nķ Šf ųÅī

Ï øõō lŅݞ ¹®þīö :

Ƶk. Ï øõō“ƴõ† Ųīö ÅŦ

Ï øõō ïnjƚ6 ijĮīö ŝ

k.“5ïő ù¾Ŏ ơƺ ĺšǔ Œƺ

ƺùŒ k †ģŘ@ ŠÅī ÅŦĹ ų

­Ŏ :˜ vČLjƳf 'Ŏ ƊƃƵk.

§ Ŗų Ě0 Xģ#N rƌ ǒ˜×

ŲĽƵ 'Œ‘!]ť©’Ĺ‘šƆŠŔ

Ƽkf 'ō řč Ćƞ kċ ƵØ

ű ljĎƳ( ŖģÞ½ |k.“@à!

Ï øõŒ ő§ ċŚƳ¼ ƴõ†ī

©f ėŒ†Œ ²ōu Œf ŝ Ɣ Ď

Ǒ¨Ŏ Ŝf '’Ŕ ±Ɩ 100% džř 1

Ŧrž ù¾ƶ Ā Řģġ êžý ĺû

]± Řk½ čÅŎ ƪýī ŤƳų Ã

( ŝ ²Œ Ƴf ³ō Ξ‘¯Ŕ‚

Ā§ ÙƳf '”Œ¼“ÅŦ þīö

åƶ Ā Ĩk0 Óǃk. Ĵšīf džř

zk0 ƶ Ā Řk.”

Ƴsv ƮģV Ā Řk. čÅ, dƧ

¸’Ŏ :©f 'Œk. üåŠŔ Tľ

!]Ŏ ſėTf 'Œ ŝ ŲĽƳk”

ÍűŎ Ǝ¼ 52ö§ ťwƳf '±

ơƺ ÕĿf '†ō ïnjõNJī vŃ

Ōž †ģ@ š, : P ÕĿf lŅÝ

0 ƌ0Ƽk. ÅŦ þīö ŶÅŎ ſ

Ōžv ƌæƼų± øƞ2ÀŒ {½ö

Œ {@ī ƲĽƳk.”

ůŦ§ ơƺ Ɠ( :­Ŏ Ŝf‘ťƎő

ėT½ :ī rƵ !]Ŏ ŠľċƗ½

šÅLjz@ ŠÅŒk. ƴ5ĀħŒ„

Ƃŏ ő§ ċŚƳ½ö Ï øõō

ųv’§ :˜Þ0 ŦęƵk.

|k. Ŧvī 3Ƶ ÅƹŒ ²Œ ƋŦ

ŔƟ[ ő„ Šģv ƵØō Ƃŏå

ƴõ†ī( ĵp^Ƣ§ ±† 'Ŏ 9

lŅ¾Ŏ ļĿf 'v ŲĽƳk0

{fu Œ Š ¹®þī ļń~Īt Ŧ

Ɵ KCų ljĎƳ( Õń ~f ( ŲĽ

0ƼĪk. A4ľųī Ʋ@§ ƺ Ƥ«

Ï øõŒ ŕÐïnj 2ÀŎ ŮėƳ

³Ƶk. Ï øõō“ lŅő ůŔ1

vī 3Ƶ !]Ŏ JŷģT ŠľċƗ

Ƴk0 ũƼk.

ÅŦ§ ĵ˜ èŒ#N ĸ* Šģ ~E

f Œʼnf k¦ 2Àī êƺ ǂĎŠƸ

Ŏ ÎƜŌž Ɣ Nīö Śō ¯Ŏž

½ |k.

v `@ ŠÅŒk. ĥģ, Āƴ, ļ7

†ģf 'Œ ƲĽƳk”¼“ųv§

ģ ˆō @ƈƴÅŒų± ŕÐïnjf

:« ǎ üåïƹ Ĝ@Cų ¯Ǝ½ Ŷ

\›^šj“m–„m–3N

l@<ŽW?/;<Ž

ĮùŠŌž džř 1åƳf ċ ¯

Ł ĵp^Ƣ§ ±‚f 'Œ Ůk0 õ

Ï øõō @ƋÅŦ æ÷Ŏ ơƺ ť

šv ŲĽƳk. Ï øõō ƴõ†ī(

Ƽ@ ŠÅŒk. :“k Þi Ųī

DŽLj| ʼnDŽŎ ²Œ įĈƺÞf ( Ų

Ƴ¢ ŭŕ ƴ5Āħ …0 ƴŅī ö

ƫ@Ƴ0 Ŧrž ĺûƳų ÃƳf ƴ


29

345$9

Friday, September 2, 2011

Aw + 

*!# G)4 5 !

# '!(

2012ƴ\v ĀhŒ 70ĭŕ ğŌž kĻk. 9ņ 1

!{0 ŒƵ Āhī Ðij|k”0 ³Ƽk.

ŕ ċƽ{f ƴ™ƪ Œǎ, ƴõ†ī( ŝ ŲĽƵ 'ō ¯Ä© ƴĈš’Œk. Ƶ75Ŋ2ťƪŅī ‰

H+ '-- b6N ŲĽƳk0 õƳf ÅŦ

¥½ ķƺ Āh Įċ Ś\2 ¯žųž‘ĄŁ Āh’

f F ċǀī NĶk. ƪŅīöv ųıŠŒ#N Ʃ

Œ } šµŒÈž Œī rƵ ƄşƵ rê ƲĽƳk.

Ų| ÅŦf ÕŦƵk0 ÓǕ Î Řk. ŒÉ ųO Āh

ŒƵ ¿őƪ ûŠī ŷŽƳų ³0 Ćƞ§ kwŕ

ī ƋŦ| ÅƹŒ Ƴsv 5Ŋ2ťīö k¢f ƻ

ű ėf řü ƲĽƵ ċţŒk.

ďŠŔ Tľō Åƹő DŽƝ, Òò, Ť< ÔČ ˆŒ Āť y kċ ƋŦ} Ā Řk. Ï øõō“ķƺ Ǝ“ŵ ~ Ø

(>& : F1- ĀhŒ ĄńŶĀŸ òň9 ƴõ

ő ¿ő ƪf Ç , 5!\v ƪŅ @Ƌ ÅŦ†Ŏ

†ī(‘ĎĀ’f s Œò ľR{ų Ěfk. ƣǔ 0ƒ

ĺÛǔ æ÷ƺ ~ģġ Ƶk”0 ũĥƼk.

ţ ÅŦ§ aƎf 'ō Ǝ¾Š ĢţŒ } Ā Řk. ĭ@ īö 1, 2 ˆ?Œ ©@ ŠÅ. Ï â øõō“ƬN :

EBS (0/ ="- ŒÉ 6ņ ¿őƪīö ‚“

‘ư ˆő 0OŒv ÅŦ§ aƎų ³ėġ Ƶk”¼

O 'Ƃ” ķƺ Āhċǀō EBS5ŞĹő į/ŋŒ

“@ƋÅŦ§ ²Œ ƮģâŌžđ ĎĀ§ űŒf įĈ

70% Œò } 'Ōž šµ|k. :–@ ŠÅī 5Şī

Ŏ ƺġ Ƶk”0 ũĥƼk. нī ĄŁ Āhō Ų, Ƴ

rƵ ½ËƵ æ÷2 ƴĈŒ ƲĽƳk. ƣǔ ïnjƚ6

ň9 ƴõ†ī( ŢDžő žĆk. Ï øõō Ųň9 ƴ

ijĮő .Ŀ, ř¡ī rƵ Əāv `ŎĀŸ ÅŦ Ť

õ†ī(“@à !]2 Ņ© ŲďŌž 1åƵk½ ò

<™Œ `ėų0 ƺ÷Œ íų@ ŠÅī į/ 5ާ

ň9 vĢŒ hƳk”0 ³Ƽk. Ï øõō“Ƴň9

ýLJǔ ƺöf ę |k.

ƴõ†Œ @à !]± Ŧrž Œƺƺv ŢÐ Œòő Å Ŧ§ ƮģV Ā Řk”¼“Qō @ xęīv ƌæǔ

!7 BD- 9ņ ¿őƪ ûŠŒ Ůų ĚĞk0

ţĀ§ ķ¬ Ā ŘŏŎ ¾ďƺġ Ƶk”0 qåƼk.

ƺö įįƺöf ę |k. Œ Š ¯ŏŎ kŜų ĚŌ½ ĀhCų Qō @Ŏ µƇ שf ĎĀ§ Ùƶ Ā Ř

$< 3I 6K- Ŀø ƴõ†ō @ƋÅŦ§ ÎƜ

k. Ï øõō“s Œò ć”ưī ìŧöf ę |k”¼

Ōž ƋŦ .ƾŎ ½Ëǔ ƥĘƺ ~ģġ Ƶk. Sø Å

“ċŒ ²ųf Ěų± ĵǔ˜ s ŷŲƶ Ā Řf őÉ

Ŧ§ ±Nsv ʼnDŽ± œǁ k½ ģ‹ ÅŦīv q

Řf ċ”Œ0 ³Ƽk. ĴòÞk ûŠŒ Ůk0 ř

NjƳų ĚŎ Ā Ř@ ŠÅŒk. Ï øõō“@ƋÅŦ†

±ƺöv ę |k. :f“9ņ ¿őƪ§ /@ž řč

Ŏ æ÷ƺÞ½ 6, 9ņī Ǝ“ųf ~ Øő ¿őƪ§

ő ňƎ§ "3ŠŌž ljŔƳf 'Œ ŲĽ”Ƴk¼“å

ơƺ : ƺ Āhő OŒv -ť|kf 'Ŏ ě Ā Ř

ŪƵ åæī rƵ ƄşƵ rê§ ơƺ řčŎ ljÞƳ

k”¼“·\ ¿őƪ§ ơƺ óžŁ ÅŦ ʼnDŽŒ ý

f 'Œ ÄĩÞk ŲĽƳk”0 ũĥƼk.

:9 G)%

"! & 

9ņ ¿őƪ Œǎīf Ŭ s š’ŠŔ 1åÔÚŒ

Ŏ ¾ďƺġ Ƶk.

ƲĽƳk. ¿őƪ§ ơƺ řčő ĢţŎ ťljƳ( uS\›=Oz€f7”7W>~ˆrGqs—”=0s,}„m–3Ns>. RZa^p“”n5•^s DB7Y/;Js—”MSs]rPF’h:cx>”2kb–>. /\†=U…p7yblog.veritas-a.com/camisyu

ƥĘƳ0 s Œò

ō ĎĀ§ ÐßƳų ĚvŸ ĺÛ

0) *:?- ĀhŎ Ħ¯ Q*~ų Ěō ċţ

Ƴ( ť©ƺġ Ƶk. ś ě0 Řf å挏v üďƵ

īöf ċ Tī ÅŦ§ ƮģÞf įĈŒ ŲĽƳk.

ůő§ @łĭ óžŁ ʼnDŽő ÅŦī rƂƶ Ā Řf

ĎŦ ĀhƂ” ÅŦ§ ƮģÞ{ ĄŁ ÅŦåƟ ƺ-Ƴ

h™Ŏ B“~ģġ Ƶk.

0 ŕťċ Tī Ʈ©ų Ěf ÅŦf 2ǔ %W f Ĉ3v B“ġ Ƶk. Œ Š ÉƂ Ʈų ÃƵ ÅŦf

õ†Ŏ Þ( {0 ĵp^Ƣī 2Ƶ ť

Ŏ ŷģYŌ½ TľŒ ǐĖ Ưûƺŵk.

ûŎ @łĭ ĵǔ˜ ċŎ îĝ@f ï

Ï øõō“.Ŧƴ2 ŵƴŎ ŰêƳf

A.2 ;- åŪƵ 2ÀŒ0 ƺö ƅ l

k¦ ÅŦ§ ¿~ ƺ-Ƶ  kċ ċvƺÞf 'Œ Ů

†Ŏ ŤƳ( zk. Ï øõō‘N±ő

ģ‹ ƴõő =Ŏ Þi ëĢƵ TľŎ

ŅåƟ ¿~ 1åƳ)kf õō >ÇŒk. Ŀø ¿ő

k. Ï øõō“ųOƺ Āh ŕÐïnjő ¯ų° 18~20

!]^Ƣ’§ ±‚f 'Ŏ ŦęƳ0 ĵ

ÞƌƳ@ ňƺ Lj˜Ƶ Éïĭ6§ ²Œ

ƪ§ ơƺ ƍĢƵ lŅŎ ťljǔ ŵlƳ0 !]åƟ

Ø ÅŦ ťp¤ō 0Ś 20% ŒTIJk”¼“ģ›@v

p^Ƣ§ ‰ž ±†ų ³0 9ʼnƳ(

ïľƳs”¼“.ŦÅŦī rƺ Ĕ Š

ŷŲŠŌž ƴĈƳf 'Œ Ɖøő š’Œk. !]ť©

Ƽų± ċÕæŎ śÃƺ ÅŦ§ Ŗųv ÃƵ ƴõ†

zk. @ƋÅŦ§ Ʈ½ö kċ Þų Ě

.ŦǍŋû ˆ ÕŇt TľŎ NJľƺ Ē

 ĺÛǔ {ų Ěō ƴõő .Ŀ, ?Ƶ ¯ŏī ÅŦ Ʈ

Œ råæŒĪk”0 Óǃk. :f“30æ Tī 20ÅŦ

ėv {f, !]2 Ĝ@ ljĎƳ( |

f 'Œ Ůk”0 ³Ƽk.

Œī ŷŲƳkÞ½ Œvşv {ų Ěf O3ī ãŽƳ

§ ĺÛǔ ŖģTf 'ō ïšī ƄşƵ įĈŒ Řų Ě0öf ąų Ěō ŕ”Œ0 ƌ0Ƽk.

åæō ôįƲž ĬĆ Ƭċ§ Ƴ0 Xģ

ŕÐïnj !]Ŏ 1åƳ½ö ĀhŎ

( |k. Ï øõō“0ƒţ š’ō ƅźv €źv ĺÛ

0 Ƥœ#N ė©ÿƵ ÅŦ†īf DŽ

ňƵ !]1å ‰ž, _ăŎ ňƵ 1å

Ƶ !]ť©”0 ũƼk. :f“ķƺ Āh ƋŦ.ƾ

4ƨŌž Íű Ǝf 'Œ Ůk. ċŎ

§ ‰ž ƶ ƲĽ Ĩk. į3ûŎ ųģ

Ŏ á Š @à!]± Ŧrž ƥĘƺv ţĀ òĊŒ 

 - ķƺ ĄŁ ĀhŒ šµ{f ±

T ÅŦų§ Ƶ ŝĕ X@¼ ƀŎ Ǐ‡

Āh 1åċ ť©Ƽt !]Ŏ _ăī Š

hƳk”¼“ÅŦƮŒċ ďLjÅŦÞkf ƺq!]2

Ɩ ƴõ†ō ĎĀī rƵ ůő§ sŀ s @łģġ Ƶ

Œ řů ljŔƺÞf 'v ŲĽƳk.

ľċƗ½ |k. Ï øõō řčŒ ŴŤ

į3| ÅŦåƟ ż<ż< ƮģN”0 ũĥƼk.

k. řƐ ÔďƳ½ ŷŲ™Œ ǑƢ“ŧ àŔv ¿¥( ĎĀ§ Ƴf .Ŀ ²@ ŠÅŒk. Ï øõō“rk

Ï øõō 03ƴõ†ő oŗŎ ¶Ō

ť©Ƶ‘ė ±„ ťƎ’f EBS5Ş

½ö _ă2 ïnjƚ6 ijĮő į/û

§ ơƺ Āh2 _ă 1å§ ƵEØī

@< E7D ,,!- !]Œ ƙƙƵ ƴõŒ½ @

Āő ƴõ†Œ řčŒ ŒƺƼk0 õƳf Ùňīö

ī rƺ 0˜Ƴų ĚŎ Ā ĨĪk. :f

ƺ-Ƶk. ťƎŠ Ä3ďī 3ƺ őƶ

ƋÅŦ§ ŲďŌž š’ŠŔ rê§ Ƴf 'Œ ŲĽ

Ƥ©f .Ŀ ²k”¼“0vő ŷŲ™Ŏ ơƺ ƪŒƵ

“1ůŕŒN İǒŹ© ŷŲ2ļ§ Ñ0

Šf ƬN :‘ư§ ơƺ ù¾Ŏ Ƴ0

Ƴk. ŕÐïnjő .Ŀ ijĮő 0ƒţ ůŦ§ ĺÛ

ůŦŕĀŸ ĺÛƳ( ƴĈƺġ Ƶk”0 ũĥƼk. ƴ

Ķ ƴõ†ī(ö ²ō ÅŦţŎ Ò,ƶ

‘_ă ƕª’Ŏ ơƺ Āh2 _ăŎ į/

Ƴ( ťßƳų ĚŌ½ `ō ˆ?Ŏ @rƶ Ā Ĩkf

õ† Ųīf k¦ Œő ù¾ŒN ƺùŎ ơƺ Œƺ§

Ā ŘĪk”¼“=Ŏ ś Ēf ÚŎ Õń

ċƘk. Āh1åv Ƴ½ö ƴõ†Œ Ć

ţŎ @Ĥƺġ Ƶk.‘ïnjÅLj’īöf @h 2 

Ƽk0 Ƴų± °ò ÅŦ§ Ʈ½ Ƥ©f Œ†Œ ²k.

ĵA Ƴų± ïĎ ·J•( Ēf 'Þk

ƞ _ă2 3š| ï0§ ƶ Ā Řv

ˆ åæ, Ƭ æ÷ÅŦ,‘ťƎ’īöf ïnj/Ģù2

Œf ĺÛƳ( řčő 'Ōž ±†ų ÃƼ@ ŠÅ. Ï

f Tľī ŲţŎ ~f 'Œ s ŲĽƳ

Ÿ vĹůf 'Œk.

ø# ˆŒ ŲĽƵ åæŌž IǕk.‘Ú2 ïnj’īö

øõō“Ŧrž | 1å Œƺ§ @ÐŌž ƄşƳ(

f ƿÚ¤ ďƦ, åxð 3š ÅŦ ˆ Ćƞ ŲĽ

řčő 'Ōž ±†ģ f 2ť”Œ¼“ëƋ !]2

Ƴk0 õƳf : åæīö Ђċ ƋŦ|kf ţ

ƻď !]ō ĺÛǔ ť©ƺ ~ģġ Ƶk”0 ũĥƼk.

k”0 ũƼk. _ăÅƹī ƪˆī 3

/‚†ƒ7y blog.veritas-a.com/20028838

Ƶ ůŦ Nĵ½ Ú2 ïnjīö ÕŇt òrŠ ƪˆ, DŽČŠ ƪˆ ˆ ÕŁ !]

A8 J veritas-a.com C


345$9

Friday, September 2, 2011

30

 ) B~

EBS RK B“+]

3 7 ! a_ (`v5ˆ1)

EBS c^3*` 8TZ<<:L“-Lc:"O W=AAF[%Q” 0“?bBeRK(2U)a ,K(!SM6#7=E”.d. _i“>Nh'OXHb. W OT+ T, 3*Rg9OPDOJ)5 b1;cR^&M$Cd” Vf. c@N\YA"MGI MD $dYAO:

TF\SM/]OQc@MeCdN4.

" /-  43` QH AwW \B du1 ^ [o*P 2Z˜l ,<·2i, Agk7 ;m cM3‡ Œml –hš3 =j }˜n7T—–h”t

Ƹnjƾz ‰Kŝ ü ıŹ¶ ņŋ ƽŇ

†€ŎG H²Ž ŴŇ·ĉô gň˜Ŗ

ÛÂz ŢĽĹ †ǀ ƿÚŔ¶, Ǒƿ

z Ķ”Ò“ù¿TÀ Kǁ ž,‘ċ±=

÷Ļ`1Ò ƿėDžĭ ǀ.

ĂÔGƿ ŹKGƿ šř ŢĽGƿĹă

:Â/ę3’FĚŖ þňƾzˆ, €Đ

Ʈǝ“JGăř ĜNJ gňŕ Z ſC

¼z TñũŜ ôõŖ ƷIDž TƋ

ǝ ĚŖ ņʼnz ;Ŗ lİ‘ù¿’§

lİ1ĭ ǀ”Ò“JGă Śņř J

- EBS I-Study Club 6ř

GƿŔ¶ă ŶŇǀ ŐƖÀ ƁŹǀ.

z 9pŚ‘8ŕ :ÂÀ ´Ŗ žz ƀ

ŧ˜ŕ ĜNJŖ šǀę ƾŹÈ, JGă

- EBS §›Ł ƈĊo ā‚Ĝ Û

ŚFB Ż¶À C°ǀÓ TñũŔ¶

ŕ ę3’,‘8ŕ ę3Ŗ ´Ŗ ž ÐÂ

Ĺz JŒGŭ gĹă ƽĎũŔ¶ Ĩ

 ‚„ Ʋk

FôDžĭ ǁ „ŐĈŖ Ź~. ÛÂJ

1z ;’Ŗ řÝǀz ;Ŗ ŭǒƾ<

Ĥĭ ǁ ĜNJĹ †ǀ gňŖ ĨƁ< 

- (nj) ăŋLŮC ŧź

G ƮĈĹ †Dž ŭŻą ąĂŕ“ŢĽř

Ĥz < ʼną”Ś§C ŰIJLJ. ĎĚŚ

¼C šİ Ǔň‰1 s”C 6ŰLJ.

- (nj) EBS GƿƣK †Ƹ6þ

êƗŖ å?ƾC, O êƗŖ TãŔ¶

řÝƾz àń, O¬ǀ ĎĚŚ `Ł<

ĜNJĹ †Dž FôƾC Ğ:` 2Ų Ĝ

ŢĽnjāŖ ŚDžDž ƣKƾC ݪÀ

Ž GŭĹ ƋūŖ ̃ĭ ŚDžĹ Tã

NJĹ †ǀ ŹĚŚ ƽŇǁ žĹz JG

. ǀ é ė•ǀ Ł9pŖ Đ9pŔ¶

ŀƔƾz ƿÚ”Ś§C ŪLJ.

ǀ Ǘœũ ƿėŚ 1|ƾ.

ăôƦ ſC lİ1ĭ ǀ. ĜNJ Śņ

à\z ˆĹz ÈÈƖ ħŕ ę3Ś Ċ

ʼn JGăĹă ¼z āǔ OÅ O

Ҏ. ĬƋĹ Ł9pŖ 7Ź ħ‰·

ªƻ ‰Ƹ Ţ»‰ [[ƾ< ƿėǁ ƽ

ƿė ƋT €BĹă ěAŖ ġĭ ǀ.

Ň1 š.

ŭ ąĂŕ Ł9pŖ 7< z ŎŜŖ

þĜ ƿė ƋTĹ ůĭ ǁ TƋ Ź ĚĹ žw° TƼƾz Aʼn1 É. b

›JŒmYf>ƒ|‘ebŽ’

.Į± - EBS 6ř(2001~nj)

DžƾC ðťǀ ĎĚG FĚ, įǀ Û

CšƿJ JŒGŭĹă ¼z ÛÂ

ÂêƗ šŖ à§ïÓă DÏÂÀ ħ

/·0z gň ÓĹăz ƞ ƁŚz Ķ

Ʈǝ ŭ ąĂŕ“JGăř gňŖ ǀ

“Ĝٶ ƉNJƾ:` ANJƾŹ ħŕ Ƅ

z ƿÉ š. ŭ ąĂŕ“Ď|Ĺă

. ŭ ąĂŕ“`ąǍ JŒGŭ ċĹ

vĹ ò Ď š‰· 9p ÎŚ` 9p ƭ

JGăř ƩĔƭń ÏÂ¶È Fôƾz

đŖ Oà “ĺ, `Ù ƾ` ƾ`À Āƴ

ÛÂÀ ąƥDž ęNJŖ Ɩ¿z ˆ ƽŇ

ă ïŢÓ, Û /ŕ ƸƼƕ, Û 0

ÂÀ Ș§”C ŰIJLJ.“Fôǁ ž

;”Ĺă ƃĪ. @L ĜĂǓĹă ē<

ï™ 2Ų 9pG F̘Ŗ ƁQƁQǝ

ǀ ŴŇ 9pŚ` ƸnjĚŕ 5091 Ħ

z ŻƼƕ”Ś§Ò“0G×ŕ /G×Ĺ

ưưŚ ˜Ļ ò Ď š<^ Ť ïŚz

ƃŖ Ď šz ÛÂ njāŖ ĀƴïC Ĝ

ſİ`1ĭ ǀ. Śǘĺ ƿėǀ gň

z ŭ‰§ õ«Ś ÉCz ò Ď Ķ

ă ¼Ź ħz ľļƿG džÛ ŭ‰

EĹ ÷ĻtC FôƾÓ ÇƖ Ź‰À

ٶ vŔ¶ ǒŜƾÓă njāř ŎÂ

Ŗ ǒŜƾC ƿė@ČŖ Ñʼnz ƔÓĹ

”Ò“ã”ę ĨĤĭ ǁ ;˜Ŗ ďŹ

1 Ǝ1T žÚĹ, 0À Fôǁ Aʼn

ïC VŖ ƃĤ1z ; 8ŕ ǗGÀ Ĵ

À ƃz ˆ ÍŻDžĭ ǀ.

ăTñăńÚŮŽŖǓňǁƽŇ1š

ƾÓ, Ďŏƾ< Fôř ǜÁŖ Ƣ Ď š

/Ŗ 퉶 Fôǁ ƽŇz ĶŹÈ, J

Ŗ Ď š”z ŚőĹă.

”C ŪLJ.

ŽǃŚ ĂTŹ ħz €Ŏ‰ šTĹ O

ƿėř TƋÀ ơơƾ< ĠŔ°Ó ĂǓ ċĹă ÛÂÀ ŚDžƾz q±Ś

€ŎÈ í‰¶ Fôƾz ;Ŕ¶ Ƒõ ƾ”C ŪLJ.

1Ŧ †ƸũŜ Ł9pŕ‘sŕ EĹ

. ŭąĂŕ“€Đǝ9pŖĨCšz

ă ÛƉÀ Ţőaƾ ęƠÓ Ù:Ŋ Û

āƤ¶zC•ūŖà§ïTݳ”Ò

Ɖ1 ‡ ú ¡İŻ’§z ;Ś.

“ÚŮƺŚ¶ 9p ė• ĻôÀ 1°g

ÛÂĹă þňƾz ňݘŕ Ċ

ŭ ąĂŕ“3€ǀ ĜNJŔ¶ Ł9pŖ

Ź ħŔÓ þāu2G À < Ķ”C ŪLJ.

q,<zRK–h|*-LD

ƽŇƾ. Ŝ3 ĂǓŕ ÛÂńz £°

Ď| ÛÂĹă ųŕ ĈGÀ ĴŔ°

X¹< yYŻ. ƿÚ ŢƉ1 ő¯

ŸÔǁ Ď š”Ò“8ŕ sŚĹă ƅ

ĭ ¤ Ď Ķ. xƧŚ `ÙĹă þG1

Ó TñũŔ¶ JGăĹ Š2ǀ ƿė

Ĺă åǀ Śǘ ŝñŖ :Ɗ ʼnÂ`

G KU A4ňŹÀ ¡İ¥ÂÓ  ÛƉ

“TñăĹz śǞ 9pŖ ǒŜǁ Ď

¡İŹz ;Ŗ ïC ÈőŜ±ř êƗ

Ś ƽĎũŚ. ŭ ąĂŕ“JGăz

§¶ ˜İł ƮĈā 2Ų 9p˜Ś ŝ

1 ‹ęĹ ¡İŻ”Ò“Ţőaƾ ę

šz Ú٘Ś Ď·Œ š. O Ú٘

Ŗ å?ǀ ;Ɔ®, ÛÂêƗ 1ŊˆĹ

ÛÂƿŚ§z ƿÚř ƞ ǜÁŖ ſİ

ñİÀ ŗŠ éļǀ ;Ś ÉT žÚŚ

Ĺz ÛƉř ż«G HBĶŚ 1ċ‰

ŖƺÓă9pŖŭǒƾ<ŚDžLJzŹ,

z ĂǓ ċĹă ʼnĽǝ å?Ž ;Ś É

ò Ď šz ƍũř ĊĆƅ”Ś§Ò“Ź

. ǀŢİĹ †ǀ TƋÀ ŹŹ ħŕ

1 DŽā ŝŭƾT žÚ”Ś§C ŪLJ.

Ņëƾ< ƿėLJzŹ ǒŜDžĭ ǀ.

ŕ ƵŚ. 2Ų Ś¸Ŗ TBũŔ¶ ƿ

`Ɩ<‘FôDžĭ ǀ’z Ă2Ĺ Ǜ

āǔĹăz 9pŖ ŞŖ Ďz šŹÈ

źŬ ĜNJƾT İ°Ŋ ;Ś§C Dž

OŚǘĺÚŮŽŖƺÓă2ŲŘňÚ

ėƾTïz ĂǓ ċĹă ÛÂÀ Ś

ğĻ JGăÀ ˜ĻïTïz ƵĦ

Ùĕ řÝŜŹ ŭǒƾ< ƱĥƾT İ

‰ 2Ų ‹ĿāŔ¶ Ł9pŖ චť

٘Ŗ Dž@ǁ Ď šz Ĝ±Ŗ V¬ĭ

DžƾÓă ǎTĝŖ ŢPDžĭ ǗGũŜ

ǀ ÇŗŖ 1ŹC ÛŚ ǜ¿™ JGă

³. ƿė TƋ €BĹăôƦ 2Ų İ

Ŗ Ď š.“ā„Ďz‘ÙŶ±ŚÓ Ż

ǀ. Ď| ĽB JŧÀ tC ïĪŖ ž

ƿėŖ ǁ Ď š.

ř gňŖ ǚİïÓă ƿėĹ †ǀ ƞ

°ŌG È`Ó īŔ¶ř ƿėŚ NJb

FŚ’§z Ł9pŖ 7C šzˆ, ǀ

Tñăz‘Ď|Ʈ6’ÚŮŽŕ‘Ď|

ǀƵ ÛÂz ðťǀ ŢĽnjāŖ ē

đŖ O°ñ “, ĉôũŜ gň˜Ŗ Ô

ǁ ĎâĹ Ķ.

L ƍƋ ʼnŴŜ ŚĊĽ áþ1 şÙ Ď

ŅĈ’Ĺ Dž„Ž. njŧř Ď|Ĺą J

C ÔƜƾ< ĆÔDžŴz ƮĈā Ďƿ

Ɯƾ< ŚDžǁ Ď š‰· ŬQƾ§”C

ŭ ąĂŕ“CJ JŒGŭĹă ¼

Lj „ę ïgł ĿāĹăz ÙŶ±G

Gă-Ď|Ʈ6-Ď|ŅĈÈ gĜ š<

G ö1õř HBÀ 1Ż. ÛÂĹă

6ŰLJ.

z 9p˜ŕ Éŕ ƵŚ Ĥ}ܶ, ƿė

ŻFŚ 㶠¿z ;Ŗ €éĹ Ĩ

FôDž‰ ųŕ ĈGÀ :’ Ď š.”

¼z 2Ų ŢĽnjāŖ ĆÔƾz ˆ

JGăz ƿØĹ< 1Ŧ ǗœũŜ

ƋT €BĹă Ŏİ(Ǣǡ)ń Ŭ×ęƚ

Ď š. ʼnŴą Ħŕ ÙŶ±Ś§ Ŝ3

„õ3 Ď| EBS 70% ĽBŭƅŚ

Ĺz Ďƿũ ŹĚŚ ƽĎũŚ. Ďƿ

ƿėŖ ǁ Ď šz €ăÀ ŵ. ñ>ũ

FôǀÓ ï ŚDžĹ Tãǀ ƿė

Ŗ øºDž ֖ ÛƉ1 Ÿ}zˆ, O

Śİż ;Ŕ¶ ïŚz ÈƟ EBS ĽB

FĚŖ ŚňDž ŸÔƾ:` Bÿƾz

Ŝ gňŖ ęţƾTĹ īă `Łz ×

Ś 1|ǁ ;”Ś§C ŰIJLJ. 1µ

Eř ʼnŴŜ˜ŕ ÿĊ ÇĔƝÀ ĢŹ

Jŧ ŶĝŔ¶ WŚ šz ƿėŖ ƾz

GŭĹă ÛÂũ njāŖ ĆÔƾz A

Ɓz ƿėř û†¶ ā„ǀ řÝÀ Ź

ĎźŊ‹È ƾz Ʊ‹Ŗ řÝƾz‘ŭ

ħC ĂǓǀ. ÙŶ±Ś ŻFāƤ§

< à©źƾ. ŭ ąĂŕ“1µ Ď|

ʼn1 ƤãŚ. TñũŔ¶ ĎƿJG

~. ļƿ ŪŢTƿ ľļƿ š †€Ŏ

āƱ’z ŭāƱ§z Ê ŢƉ¶z ŭǒ

Ó, ÿĊ ÇĔƝ ĶŚ ʼnŴą ĦĹăř

ŅĈ ǀ MŖ ƺC b “ĺ, ę Ď

Ĺ †ǀ Ĝ±Ŗ 7ƎC šİĭ ÛÂĹ

Ŗ ƪ†¶ Ŷ€ŎG Ċ€ŎŖ ſİ`

ƾ< İ ¦Ŗ gƷƾC šzŹ 5Ŗ

ĂǓŕ ö1| ǁ ĎâĹ Ķ.”

|ŅĈ JŧÀ KŠDž ƺİï:`, ð

ŬQƾT Ďŏƾ. È ĎĚŖ ņʼn

1Óă 2 €ŎĹă çʼnz gňŚ Ù

ťT Ǡ˜ŹÈ‘standing waves’§

z ˆÈ ƖŶǀ €Đ ĩT ŐŴř Fô

ķŜŹ, İ›Ĺ ŶūŖ C FôDžĭ

z Ŏݶ ŬQƾÓ‘ă šz Ʊ‹’Ś

z ǀB1 š.

ƾzŹ šŖ Ă2ƾÓ ŪƉũŜ ƿė

§z řÝÀ Rĉ Ĩ Ď š.

ŭ ąĂŕ“ĎĚŕ NƗŖ 3€ƾ<

BǖŖ ĉŋ Ď š. ŪƉÀ ƱĥƾC,

Û ƿėř ƍ†ř ũŕ Ł9pŚ

þñŖ KDž(EBSi ǐƳŚŹĹăz Ľ

43`-f?‘+-f?scg`H2Z

BJŧÀ pdfƱŝ¶ ăøĔǂ)ę

ÛÂz TñũŔ¶ JGăÀ ŶĝŔ

ƺİ倫ғƺİñ Ú٧C Dž‰

¶ FôDžĭ ǀ. JGăÀ ïÓă ƞ

ę ƺĸŖ žz ƯÄ 1|ĈŚ sŔ


31

345$9

Friday, September 2, 2011

B~ ) 

(11·2 RK †6U Ď|Ĺă ƣKĿļŕ IJİ·Ď

“CšƿJ 1ƿoŚ§Ó, ÛÂJG

å ƔÓĹăz‘Gƿƛăƭ’ ‘ƱŜ

·ņLİĿļĹ øDž Ŷ҉1

Ĺ †ǀ Ƶ?Ŗ èÂC ÇŗŖ ľC

Èģ r‚‰ Ť ƾęm’ ‘ƱŜÈř

eC Ŝ̌ FôÀ ĊǏǝ ƾz

11z < 1Ŧ ŶŇƾ”Ò“Û

Ļć 1Ź Û ŚĭT’šŖ ƎƇ

Aʼn1 É. Ď|Ŗ àƬ ī‘ ę

ÂÈř Ëšz ËŖ ƃĤ VŖ ˜Ś

ǀ”C ŪLJ.

TĹ ŽŶũŔ¶ ę3Ŗ ǁĬDž

z q±Ś ƽŇƾ”C 6ŰLJ.

ĎNJĂŚ Ĥ~ ƿØŕ Ď| †

‘€TŅĈĚ’ř FôÀ ƾz ƿĂ

9pŖ 1î< ǚİïÓă ŝāĂ

øĹ Ļő1 šz āǔŚ. Ĝżũ

‰ š. q± Ļƾ` ŽŶ±Ĺ œ

ǓŖ ÛÂũŔ¶ ŬQƾz GŭĹ

Ŝ Ď| FôÀ ƾTĹ īă ŭ ąĂ

§ ĈGÀ Ĵz ƿÉ š=ŹÈ,

ă ÛÂĹ Š2ǀ þCÀ Ǚ²ǁ Ď

Ś 6Űƾz ;ŕ‘GƿĹ †ǀ q

ŦTũŔ¶ \ŵǝ FôƾŹ ħz

š.

Ɛ’Ś. gěFôÈ ƾz ;Ŗ l

Śā C•ūŖ à§ïT Ǡ˜. Ŧ

2ƿoĹ ŻSDž ÛÂÀ ąƥLJ

İ Jg GƿAę†Ǖ` ę·‰ J

TũŜ Ħ×Ŕ¶ \ŵǝ ƿėƾÒ

Ó, Ʈǝ HĝŚ šz ôõŖ Ž

Œƈ €Őř GƿƣK†Ǖń Gƿ

†øDžĭ ǀ. šǀę LJ3 ƍŨ

ŶũŔ¶ ſİïÒ Gƿũ ǎTĝ

ƏŪ šĹ ũP ƂĻDž ƿėĹ ŧÝ

ƿ±TŵĹ å׌ ťǟ 1|Ĉ‰

Ŗ DžĊƾz GŭŖ :Ɩz < ų

À ÷ŝ ƽŇ1 š. Ʈǝ“1ĖŚ

s.

. Û ŪãĹ †ǀ ŹĚŖ Ġz

¥:ōĭ ϶ ƾz Fô1 Ť Ž

ǗGũŜ ƿėŖ ƾ°Ó ʼną ƿ

;‰ ŶŇƾ. ŭ ąĂŕ“GƿĽ

”Ò“įǀ Gƿ ANJŖ ǀ ƿĂ

ėĹ †ǀ ǎTĝŖ ŢPDž ƿė‹

B‰ăÀ Ǔňǁ Èƾ”Ò“ ųĤ

˜ŕ ĜŪ Ď| ƿėĹ㉠ųŕ Ĉ

TÀ sĻĭ ǀ. ŭŻą ąĂŕ

ƾz õĭÀ ƃĤă Ş, ‹T ő

GÀ gz Aʼn1 É”C ŪLJ.

(13 f? N’ E‹7

‡Šaa_z"43`rEBS p04‚I::•1sV•/–h•>.OyHC1F…{SGYf@"1„ ™@. /]Š=z‰7€blog.veritas-a.com/joo

}, 8ŕ ÚŮÀ ãðũŔ¶ ƺÓă Ņ

ŷ EBS ĽB ƿėĹ ƑĜǀ ƿØŕ

ŪƿėŖ ƾ§”C ŪLJ.

ųŕĈGÀäŖĎšĸ”Ò“ŃDžz

“ŢŴ Ɛٍz ŭǍǑŽ ÚŮ 1Ŋ

Ŀļí ÈūŢÀ 1% ĎŵŔ¶ ]İŃ

ˆ‘ċ‰-ę3 Oªƻ’ń H²Ž ÚŮ

Ãz BǖĹ œ§ ŹbDžń øĘƾ:

ř Aʼn 1ċ‰z TŋT, Ś‹:Âz

` Į3 Ēōż ;”Ś§C ŀāLJ.

(>:'%1 8<

* -9&2?, 5* -4;/1.

9ŏ Öřƶ1À ī‘ ęūŚ.

ÈƟ 9pĹ †Dž ŝŝŚ ſİïT

ƒqƭÀ ũP ǓňDž Ĝū¾Ŗ e

‘ĊĎ|’Ś§C öÂz 9ŏ Öƶ

ïz 9p Ź‰À ƫDž ôűǀ ô

ƒĭ ǀ”C 6ŰLJ.

ŕ O Dž Ď|G 1Ŧ QŬƾ< Ć

õŖ ǚİïz < ǗœũŚ. C

ƾŐMŕ JGăĹ ƑĜǀ ƿė

Bz à¶ÝƦ. ƶ1 @GÀ

b‰ ÚŮ ŐŴ¶ ƺİïÓă ìí

Ŗ Śİ`1ĭ ǀ. ŭ ąĂŕ“J

õĄDž İ¢< ƿėƾyiĹ œ§

±Ŗ 1¿z ÚDŽŖ †øƾz ;‰

Gă1 Šęř ľč§z ;Ŗ ßC,

ĜŮ Ď|Ĺăř ĈƲ1 4§Ż.

ŶŇƾ.

ĊĆ Ş™Ś 3Ǖ Śā ƞ Ċ¶ Ş

njŧ Ţěř ĎŵĹ Š2Dž ƍ†ǀ

ŶŐMŕ gň Fôïz ÚŮ

Ŕ§”C ŪLJ. JGăĹ śďDž

ř ĈGÀ h Ď šz æljŔ¶ ƿ

ƺŚĹ Ù<À Ĝİĭ ǀ. †ô

Źz Gŭŕ ÛÂĹ †ǀ °ŌŖ

ėBǖŖ ĉōĭ ǀ.

õ 9pŕ 7ƒŻ āǔŚÜ¶, ś

ĶĬC ƿė ‹TÀ ]İŃÂz ;

ŭŻą ąĂŕ“āŐMŕ ƓĮ

Ǟ 9pŖ ũňDž ÚŮÀ ƹz |±

G ̅Ĥ š. JGă FôÈ Ƒ

ǀ €ŎŖ ę3Ŗ ŽŶũŔ¶ ƬŢ

Ŗ TÀ ƽŇ1 š. ŭ ąĂŕ

Ĝǝ Dž‰ ŶŐM ‰ĮŚ 1|ǀ È

Dž •ū¾Ŗ sŚ§”C ŰIJLJ.

“Ł9pŔ¶ ŜDž ÚŮÀ ƯÂz

Ɵ JGăz 100% ǓňǁĎ šİ

Ď| ŪXŹ ę3Ś jjƾŹ ħŕ

Aʼn1 Éŕˆ, Ł9pĹ †ǀ Ł

  

ĭ ǀ.

)#,=# +, #,6$0 @

ÓũŔ¶ Kǁ Ď šz ;È ĨÓ O

njŧ ĎNJĂŚ§Ó EBS ĽB Jŧ

ªƻř ŬQŚ Ďŏƾ. Ǖ¶ř Aʼn

Ŝ‘Ď|Ʈ6’G‘Ď|ŅĈ’ƿėĹ

EBS6řz ŜƦnŖ TãŔ

ʼnz ;Ŗ lİ, ŀėŖ ƾÓă ç

6řÀ ˜Ŗ žz ĜŮ ƿJĹ

Ǖ¶‰À ŚňDž ŨDŽř Ľ@ āƤÀ

ƌ±Ŗ TŋĻĭ ǀ. 6řÀ —C Ú

¶ ƾz ƮĈā, ƿėŢř řŹ`

ŋ gňŖ ÝÂ ĀƴïC, 6řÀ

ă ĎĵŖ äzz Ă2Ŗ ÏÆċ

ŧKĈDž õĄƾÓ ē< ŚDžǁ Ď š

ŮÀ ƺC Ɩʼnz ;Ŗ lİ, Jŧř Õ

Ƥ‰Ĺ œ§ ƿėǗG1 ƇƁÈí

˜Ŗ žz ƿė UŦŖ őŹƾÒ

Ĺ ijC 6řĹ ŽŶƾÒ ôŹ­ǝ

. ŭǍǑİ šŹ ħz ÚŮř Aʼn

ƳŚŹĹ İ ÚŮ1 `ŁzŹ ŢĽ

Ś. 8ŕ 6řÀ ˜İ‰ Ĝżũ

6þř Ź‰À œ§1z ǀƵ, 6

ƽTÀ Džĭ ǀ. ŚDž1 Ź ħ

ʼn 9pŖ ơơƾ< ƿėŖ Džĸ

Ĕ¯< ņŋ ŭ‰¶ ãð ƿėƾz <

Ŝ Ĝ± ljāĹ ‰ŌŖ äz ƿĂ

ř1 _b ǘĺ çŊ gňŖ ĔĔ

:` ę ǀé ˜Ļ óĭ ǁ g

Ó, 9pŖ ũňDž Ƒõǝ ƺ Ď šŔ}

ŶŇƾ. ŭ ąĂŕ“EBS ĽB Jŧ

Ś šz ãÓ İŸǀ ĈG‰ Ș

¶ ŢTǑ ƾz GŭŖ :Ɩ§”C

ňř Aʼn ŢT `Ář ƸęÈ Dž

Ţě š< ‰ŪƾV à¨.”

ƿėŖ İ¢< ƾyiĹ œ§ Ď|Ś

Ź Øƾz Aʼn1 š.

ŰIJLJ.

C lİ1z < ų. Łª CÞ

ÚŮƺŚ €BĹăz Łƒqƭ Ǔň

ē< yYż ω šC, ݳ< yYż

€Đǝ 6řÀ —z ;ÈŔ¶

6řÀ —T Ūĺ ŀėŚ ƽĎ

LJ3 cŕ 6řÀ tƘ Ď š.

Ś Ďãİĭ ǀ. ŀý< \Ýz ˆ

Ď š”Ò ĽBJŧ ƿėř ŶŇĈŖ

FôÀ LJC Ă2ƾT ēŹÈ,

ũŚ. U ę3Ŗ ˜Ļ Fôǁ ƽ

6řÀ —C b “Ĺz çŊ g

ƋūŖ ÌƎŹ ÊC Ö¿:` Nj4Â

6ŰLJ.

6řĹ ũP ƂĻƾŹ ħC KA

Ňz Ķ. 50õ ĎĵŚ§Ó Į 10

ňŖ ĔĔ¶ ŭÂƾC Ņëƾ<

z 9pŖ 퉶 HÂDž Ĝ±Ŗ sŚ

GƿƣK ÛÂř ƌ ÚŮ Ďz 209

ƾz ;ÈŔ¶z ǀB1 ŢÔƾ

õ ŭ‰À ǁĬDž İ gňŖ ç

ďŹƾz GŭŖ :Ɗĭ ǀ. 50

z ƔÓŔ¶ ŬQǁ ƽŇ1 š. ŭ ą

. Ío Į 3ÚŮ ŭ‰z ìí±Ŗ Ŵ

. Ʈǝ 6řÀ —z Ŷ3Ĺ ǑÓ

ʼnzŹ ŪƉũŔ¶ ǚİïz ;È

õ 3 6řÀ ˜ĸÓ, ðė‰ 50

Ăŕ“ÛÂz Ɲ< ļƿ, ŪŢTƿ, Ʊ

°C ðťƾ< Ɛٍz ƵŚ. ŭ ą

Ŗ ŭŹęƚtC ŌźŚ:` ž

Ŕ¶‰ Ƒõƾ. çōĭ ǁ ôõ

õ ŭ‰ Džĭ ǀ. ֖ gňŖ Ĕ

‹ ĉ1Ź¶ Kõǁ Ď šzˆ, €Ŏí

Ăŕ“Ío‘ļƿ’€ŎĹă İ°Ŋ Ú

Ŗ ƾÓ ŽŶ±Ś ¡İů ę3È

ř ƿė×Ƹ` ŴŇǀ gň ŭ‰

Ĕ¶ ĆÔǁ Ď šŖ ŭ‰¶ śǝ

¶ È˜İ Ǔňƾ§”Ò“€Ŏ gĹ `

Ů1 Ɛٍz Ƶ”Ś§Ò 1šSG 2š

døƾz @GÀ fz.

À Āƴ ƿė ‹TÀ ]İŃ°ĭ

z ǀƵ, X¶Ŋ ôõŖ ŽŶũ

ł gň˜Ŗ ǀ ˆ ÖĤ ǚİïz Gŭ

SŖ 1¿z ÚŮ1 Ɛُ 1|ĈŚ

ǀ.

Ŕ¶ ãð ƿėDž Dž@Džĭ ǀ.

Ĺă Nj4Âz 9pŖ ƃT ēC, Ł9

šz ÈƟ āŐMŚ§Ó cŕ T3 ‹

p‰ චťŖ Ď š”C ŰIJLJ.

Ħ ǒĜƾ< ƿėDžĭ ǁ ;“Ś§C Ű

ŭŻą ąĂŕ“6řÀ —C Ɩ

Óă Įǀ 9pŖ å§g JGăř g

z ôõŖ ŶūũŔ¶ ſİĭ ǀ. Ź

À ƹz ĽėŖ Džĭ ǀ. ƾŐMŕ

ļƿŕ Ío ƐŮÚDŽ Ď1 {İ`

ňŖ ę ǒŜƾC śǝz ˆ ƋūŖ

`Ɩ< W< Ă2Dž Łǝ° Ă2ř Ł

‘Ď|Ʈ6’ř 2ū ƨĔƭ ÚŮ,‘Ď|

ŃDž Ď| ļę EBS 70% ĽB ŭƅ

z š ƍQĹ Ś¿¬ øŶŚ ƙŹC š

̃ĭ ǀ. ŭ ąĂŕ ”8ŕ ÚŮÀ

½Ĺ ùů Ĝūƾz Aʼn1 ÉŔܶ

ŅĈ’Ĺă ƽĎőŮÀ ƺİ Ĝ±Ŗ 

Ś ŚİŻ. ŭ ąĂŕ“ŹbDžř IJ

z †ƸũŜ €ŎŚ. āŐMŚ X

ę3Ŗ C ƺİïÓă Ņëƾ< ƿė

Nj4Âz gňŕ JGăÀ ƃĤ ðK

Ż “‘Ď|Ʈ6’3ū ÚŮń‘Ď|Ņ

İ·Ď·ņLİĿļř Aʼn Ɖ5Ľ

¶ō ƾz Śőz, €Ŏ ƮĈā Éŕ 9

LJzŹ ǒŜǁ ƽŇ1 š “C ŪLJ.

ǁ ƽŇ1 š. ŶŐMŕ ę3 gĹ Ú

Ĉ’ĝǑőŮÀ ƺİïz < ų.

BœŚ eĪz õĄŚ šĸŹÈ, G

pG ŹĚ˜Ś Ŭ׌ šT žÚŚ.

njŧ āŐMŕ ĽBJŧř ƍāŐ

ŮÀ ƺŹ ØDž ƯÂz Aʼn1 Éŕ È

ƿƣKzĽBřřÝÀā„ǝŤïĻ

njŧ āǔĹăz ÚŮÀ ãðũŔ¶ ƺ

ÚŮÀ Ŵ¶ ƺİïÓă ŢŴ ĜĎƾ

Ɵ, TƐÚŮÀ KDž 30õ ĦĹ 20ÚŮ

IJLJ.

EBS p04‚TX–h}1F…|8

/ 9x•7€blog.veritas-a.com/unita

 veritas-a.com 


30%#)!,

Friday, September 2, 2011

32

 0.1% 

D 7"< 3$, 1J4U ! G; 'Š:TvJ“6'Š: F-g1[H 0.1% 9,"?S%Z6SbDBcM."DRL">. ‘H0.1% )\(’D=Jc. Wh2009b V;8dIGMA: (fMb3)D]eY3K&F5<a*715aVEH='4_ 0. MC/3@X$3#!^cH=XN'SVEQ2MD; 89,O+O+U>. [`TIP]

> áăƬpj ³ň w µj Ʀƻň–

"()"' 3·2009' ( )

; Ûp.

cb$*}]!„k 1Ų ąƸ ô >¿ ũ Ãŝģ vƮ , ?ŗŊ ą#ň "œ ũıƮ >¿Ń Ğ Ĝ Ĩĥňp. İBĜĭ ù­ Ĩĥģ á

ƲģvƮ,?ŗŊą#ńƑijj2ň

IJ, çĉ á@, IŇ ûî Œ ùlŇ ƞ

Ƴ êvŗł¢ ż& Xň|j [Ū±

ƫıƬp.

> p©Ū ēŪ± þŪ ēp. ĮÖǎ }

Ãŝ« ŒÁ ƟĐƵń 9ij "œ ƞ­ L ýĵ >¿ňL| Ƭp.

őƩ ƬWƬW« ÞïƬ» ĕLƬj {j Ʈ:" Ŏp. ąƸģ ďj ŝąÃ

ƳƵp; ³Ư ù Ŏj ŝąÃň Ø¢ Ġń ±Ɛ Ãœň Ĝ¡p.

ſH 3c$ 1Ų ąƸģî ĞĜŇ Ã

ň WĪ­–j ÙœŃ Řƺ Ġp. ¾Ň

Ɲǎ ŝąÃŇ Nň" NĜŪj ƀ

Ʋ Aóń éƢÙ¼ 2009ƭc|ģ áÃ

;çĭÃŝůńƨ¼îčďĚƯ2Ń

ô« Ùňj ŚŃ Ŧ¿Ư ±Ƭp. ùl

ƭ 26ÃƲ, Ãƭ 14ÃƲģî 2010ƭc

+Ø őƩģ vƮ ŪĆň ďm– Iń

Ùp œÃ}Ƴ" Ʈƒ + ²p. Ãŝj

| áÃƭ 19ÃƲ Ãƭ 21ÃƲ, 2011ƭ

ňƳƬ; Íď‰ňj lŸňp.

ą$ňp. }Ƴ« ĮÖǎ Ƭj 2| ũ

c| áÃƭ 20ÃƲ Ãƭ 20ÃƲł¢ áÃƭ> Ãƭň ## ŲŪƬj áũň

ıƬŪ± ą$ň ÝšƬL Ãģ }Ƴ

j,bbBn|N<˜Y7Q8I`

÷|« fňj ĦĂň ƫùŗňp. ŝ

áăƳŪ; Ŏp. Ãƭň 2009ƭc|

İBĜĨĥŃ NJǎ Ƙÿĭ ? ŪĜ

v Û;çj ùlňŘ ĉŸ ƗÿƜ«

ąƸģî ŘÝ ƻv Ãƭģî Ɓŝ

ňĚLƬj9ij"²p. çIJ€jŝą

9ŵvƭ Ŭƭń Ǎ´Ƭj ňĽj

¿ŗł¢ ņąƬj ùƸí| ²p. 1Ų

2> r­ 2010ƭc|ĭ 2011ƭc|j

ÃňƘÿąƸ>*ŪjēłW2009ƭ

\ 9ij Ƙÿ @Ŕ¢ }Ƴ ĦĂń Ƶ

pěƬp. ç½&ł¢ Ŭƭń Ǎ´Ƭj

ąƸŃ ô >¿ Śù« ƱèƳ ŜĹŇ 3

ƻvÃƭ> ;ŘÃƭģî <;§ Ɓŝ

c| 1Ų ąƸ ŝąÃŇ ùŧŃ Ƙÿĭ

p. Ʈ ŝąÃń ƮÒ ã©3 }ƳƬ;

ƭí| Ŏ;, Œ£J Řęń BᢠŪ

Ðù« äj{, Ʊ6Ő ƋƜ–ŊŇ 

€Ģp. Ɲǎ 1Ų ąƸ ;Ř ÃƭŇ Ɲ

áăƵ;ĉŝ¢²Ńƭí‰ňƘÿÃ

Ãŝ« ƨ;, }ƳƮ \IJń á@Ƴ Ù

ĹÍń ù Ŏł» Ƅğň Ùœpj

ŚŐ« ¾ƒ Ʊ6ąƌ 1Ų ąƸ ƚ>Ő

ŰŃ ùl> r­ ƻvŇ Ãż¢ Òĥ

ŝůł¢1ŲąƸvá«Ƭ;Ŏp. G

; pą Ʈ Ò }ƳƬj ÏÔł¢ =Ý

ƻĉŗŊ ňĽ| Ŏń ù Ŏp. ņąň

j 400½ đƠňp.

€Ū ē; Gv¢ ŝąÃģ Ĉjp. ;

šWƘÿ«Ûpjí#ÙpjƘÿù

Ƶp. Ʈ ÃƲģ ű3j 5Þ, N3j 20

‡s]"·(2;Nf9œx_

ąÃ ùj ²; ùŧŃ fŃ{ ą$Ń ÝšƮ õňp.

Ľĭj Ø+¢ ſH 9ŵvƭŇ êĄƀ

1Ų ąƸň Ĝžĵ 2Ń Ãŝ ŐżŇ

ŘÃƭń Ōj ĦĂň ƫıƬp. +Ŋ

ŧŇ ŝąÃģ ʼnúƳŬpj í#ł¢

ÞPŪ 0­L| Ƶp. ĉŝ ąƸģî

ôj ǁĉƳ ÙŊp. ſH 3c$Ň ņą

Xň|" fL ÃňL| ƬŪ± +Ŋ

ŗł¢ ;ŘÃƭŃ hł¢ Ùj 2Ùp

=ÝƬj 2ň Ťń ‹Ƭp.

ň3 Ư ùj ĠŪ± ÃœŇ AŠĭ

í 9ŕ¨Ń :÷ Ī©; Ŏp. (Yƭí 50.8:1-56.2:1-56.9:1, Ĥƭí 111:1125.9:1-122.6:1) 9ŵvƭŃ 9ŵ$Ý ěóń ¿ŗł

ùŧģ ʼnúƳŬpj í#ł¢ SSƬ

cb6 N”·RN” R„ eR\, (~ N p› -:E ‹ j,b ]N Z Yƒ, <˜ bBo X; 5v6 žD ’Y

¢ Ƭj ƝŲvƭł¢, @ľ>ƭLü

3 =ÝƬ¼ Ťń ‹Ƭp. ŝąÃ ùŧ ģ ʼnúƳŪ¼ 1Dž }ƳƬ; Ãŝ« Ƨ j { 0­j ą$ň ŚŚ ŨĜ‰ 2ň p. Ƙÿ,‘óÃţƱĨĜ’Ň œÃ}Ƴ W‘l¨ ;KĨÃ}Ƴ71’Ŝ| ùŧŇ

Ýģî Ŧ?Ƭj ùąW Ŝąĭj Ø+

ŗł¢j ùlģ áƳ ÃŝŇ Ʀƻň

ūś ö­ \Ĝ ŌĜ Ùj 2ň ƣ­Ƭ

2009ƭc|ģj ĜLj 5ÃƲ> ÃÔ

¢ ćōíń ñÎƮp. ćōí ñÎ ř

.ƇL Ãň–; í#Ʈp. ùlŃ

p; í#Ʈp. ąũ Ãŝů ũģ| ;

4ÃƲ, 2010ƭc|ģj ĜLj 6ÃƲ>

Ųj ƍ3 b q:. 1Ųj Őż ƫLą

ùċ ½Ň ƻū @ç Œň 30ŋ đ ą

Ř Ãƭń ĹƼ Gv¢ ŝąÃģ ĉŃ

ÃÔ 6ÃƲ, 2011ƭc|ģj ĜLj 5Ã

Ƹ, 2Ųj żŸ, ŗó È ćż1ç, 3Ų

ũ Ãŝůń ŘÝ 1ƙƬ¼î ũÚ Ã

Ãŝůň ŎłÄ¢ ŶďÙL« EƮp.

Ʋ> ÃÔ 6ÃƲň Ɓŝ€Ģp. ĜLj Ã

j ùl> \ć óŗ, 4Ųj ¼śňp.

ŝ« ŝİƬ; ʶƮ Ãŝ" Ġ|£

ĞĜ Ĩĥ vá« ļƳñ ſvƮ ²

ŝj â Ɗģ ‰Ĝ% ĔµŃ ĜLj« Ã

"œ ²Ń ƭí‰ň Ǐ‰ĜƬj Ý

1Ų ąƸň 200Ś, żŸąƸň 50Ś, ù

Ʀƻń @ŜƮp. 9ŵvƭ 1Ų ąƸŃ

ŃƁơçŇÃŝůńƨĜÙj2ňŤ

·ń Ù; ơqƳ ;©j ÃƲŊ{, ¶

Þň ù­Ĩĥňp. ù­, İBĜ, ĞĜ

ƭlŸąƸň 500Ś, \ćň 150Ś, ¼

vƭ Őżŗł¢ ƁŝƬ; 1ƙƬj ą

p; í#Ʈp. *Ń Iňw–| Ɓŝ

c Xň|" r–î ¾‡ ÃƲŇ ÙL

ûł¢ ż& Xň|" fŃ{, Ɲǎ ù

śň 100Śł¢ ¾ƒ 1000Ś ±Śňp.

ƸŊ Ɠģ Ãŝ" z pŠĜşń 2Ń

Ő°pőƩńÙją#ňp©;Ɓŝ

" Ʈ Ò| Û ŗň Ġj qĜ¢± ŷĸ

­ĨĥŃ ŚŲ ĜžĸŞ 2011ƭc| L

ĩcģj ùƭlŸąƸň 600Śń Ų

Þ½Ƭp. ƭí‰ň ĉŝ ąƸģî Ɓ

Ƭj ÃƲ| p©L Ãňp. *Ń ő

Ş Ŏj 9ij| Ŏ;, ƘÿW ƙƪ ùŧ

ŧł¢ Ʊ6Ő ƤFň 70Śń É~Ė

ŪƬ; ¼śŃ ŚùǀƬŪ ēĖłW,

ŝŐŇ Ň|« ŒÁ ƟĐƳ ƞ­j 9

Ʃģî Ɓŝ áăƮ ÃƲňw–| Ɓ

ģî Ĝi Ŝ| Ü ù Ŏj qĜ" Ɓŝ

p. ùƸí‰ çňģîj ù­ Ĩĥ Ś

2012c ōąÝƖj ùl ÌĨ Śù«

ij| ²ń 2ňp. "œ ũıƮ 2Ń Ã

ŝŐ"p«9ijtđňŠJĎr–Ū

€L| Ʈp. Vocabulary 22000ń Ř

ù" "œ [Ń 2Ń uĦą€Ĝ, 2009

Ũňj vć ¼ś Śù« 100Ś ćò Ì

ŝ« ƟĐƯ  ƈųư> ,?ŗŊ ą

j 9ij| Ŏp. ą Ʈ ƣģî| ù²Ń

Ý İĻpj ç™| ŎĢłW, +Ŋŗ

ƭc| uą 1Ų ąƸń ٚ 'y ƭí

ĨƵp.

#ń ĽŪƬj 2ňp.

ÃƲńƁŝƯùŎłWąũÃŝůģ

ł¢j ą$Zá–; í#Ʈp. Īǎž

‰ň 2008ƭc| 1Ų ąƸ ƋƜ–Ŋň

ŝąÃň–; Ûp.

YG, •N—fg@#4r–

ùƸíň "œ Pp¥3 iVj 2

9ŵvƭ 1Ų ąƸŃ ùl>j Řƺ

îjùlģµƃőƩu3~4+ŇÃƲ

ĜĹń ųĉǎ =ÝƳ ¾©j qĜ"

240ŚňĢpj ³ń ˆ;“ĞĜĨĥ>

Ń 1Ų ąƸňp. ĞĜ, İBĜ, ù­ 3

r– Ø+¢ ŧáƳĚ Ʈp; ³Ƭj

ńƁŝƬLÃģƮÃŝůģîjƁ

WĪw–| ĜĹń Ù; ƀƅƬj 2ň

İBĜĨĥń 90ŚĎ, ù­ĨĥŃ 60Ś

+ >¿ł¢ 70Þđ ąƸń Ù», Ğ

ç™| êuù Ŏp. GšW 1Ų ąƸ|

ŝ€ŪēŃÃƲńpªƁơçŇÃŝ

džŀŗň–; Ûp. ÃÔň ŲŪƬj

ń Íł¼ €4p”j ijÿ-ö­« Ƭ

Ĝĭ İBĜj 50ÃƲ, ù­j 25ÃƲ

ùl> °Ŵ"Ū¢ ;@ @>>Ŝ \ģ

ůģî Î7Ư ù| Ŏp. Ãŝů°p

áũŃ fďşŪ± ĽƼŃ ƍ3 ×ƬŪ

L| Ƶp. G±Ɛ ù­Ĩĥň 1Ų ąƸ

ňp. ąƸ ą$ň ùlÙp ű; ÃƲ

î ƁŝƬ; >¿Ø¢ ±Śń Íj ƭ

ƁŝŐŇ Ŧ?ň ðĤ ‰Ĝ% ù Ŏj

ēĖp. ŜïŗŊ ÃÔ ļŦŇ ÃƲň

Ň u—ń 8ŜƬj Ǝ ıŊł¢ őIJ

Ň Xň|j fď ą$ \ Ãŝ« p ƨ

í‰| Ŏj 2ń Ù¼ ùl> Řƺ p

2ňp. 8B ſvƮ ²Ń ƁơçŇ Ã

Ɓŝ€Ä¢ Īǎž tń ƹ%¯ ŋŃ

Ʈp.

Ū ÁƬj 9ij| ²;, uDŽƳî ƨ ù

©p; ƬM Ĝ¡p. ùlń 5_Ƴ Ĝ

ŝůń ƨĜÙ¼î ƁŝŐ" ÃƲ> t

Ġń 2ł¢ ÙŊp.

Ŏj Ãŝ« ƞ­j 9ij| ²p. 9ŵ

¡3 Ɓŝ çò ¾Ň;ç« Ƨj 2

đńAóƮŇ|«ƟĐƬ;őƩ>Ã

}ƳŇ 9ij Ŧŝ, Ã·ê ‰Ĝ% \

25ÃƲ ũ vÝÞŇ ÃƲň ùl ù ­Ĩĥ 4Ś ňêŇ Xň|¢ Ɓŝ€j


33

30%#)!,

Friday, September 2, 2011

 0.1% 

'Š:” GŽA, ŸOEn )L

,H5$R, -@R, O0'‘P’

'Š:^yTUP’/]šs2 v; 58. cb·YG·j,b Wihu”d7Ct “61 ˆ]šs]š]"0…‡`Yš T>t9œ“&H=8. MeQ8 „k•%sŒ‰V)$*}]! tq…“(ˆ.ˆ.NF‘b a•86v8. S†s'/ lw]fzG{s'Š:uK[.

2012' % !

350% )9…T5>1(2B&F 9ŵvƭŃ 2012ƭc| 120

», żŸ1çĭ ¼śąƸŃ Ʊ

½(Ôƭ> 60½, ƶŜƭ> 60½)

6·ßƱ6 8Ŝ LJ ſţçŜģ

ń ñÎƮp, ĤƭíŃ ¾ůŜĹ

óŗń ÌĨƮp.

9ŵvƭŃ ƒ vƭ@ģ áƳ

ŵĿ­, ùç¤, @ƚ¤, 9ᤠŒ

Ŧ× êDŽń ƚƳ Őé> ƒé È

Ţğń ļƳ ňùƳĚ Ƭj (Ň"

9ŵǃģ ƫıƮ >¿‰ń "©

ç;ç« AÞƬ;, ç´ģ ňª

²p. 9ŵvƭŇ (Ňj Ŧ¢ Ô

Ɔj{, ŋÌŊ| njÅ¢ĸƯ ±Ʈ

ÏÔ “j ljL Œń ƀƅƬj 2

ƭ, ƶŜƭ, 9ŵƭł¢ Aó€Ĝ

>¿ň ²p. Ɲǎ ÓťĊ­ƭ, Ô

ń Ðĵp. ŋÌ vƭ@ģîj Ð

Ŏp. Ôƭ, ƶŜƭŃ ŋÌ vƭ@

Ňƭ ŒŃ êuǎ ¶ŸŗŊ >¿ň

ijL Ǐ‡ 9ŵvƭ±Ň Ɲì Ŏj

Ň Ôƭ>ĭ ƶŜƭ> ƭí‰ň Ð

p. ÓťĊ­ƭģîj Óťƻœģ

>¿ň–; Ư ù Ŏp. ňİģ|

ijj >¿> áăƬW 9ŵ ūÂĭ

Y5Ŭ NJŗń ƚƳ ÓťŐŇ Ċ­

9ŵ?îĉĂ, Ež ç6, Â| Œ

? ň Ŏj ƼÔ> ƼçöøÔ Œ

êƔĭ ƶ, ĽƼń ÞïƬj 2

9ŵvƭģî± Ư ù Ŏj >¿ň

ģ ũŚń „p. 9ŵƭ >¿Ń 9

ń Ðĵp. ÔŇƭģîj çżĭ

²p.

4·R82·S:IE6

'Š:” ‚d  †E 9ŵvƭń ŢğƬ¼ LÛŗł

$ ûǂÙū H« ùƶƬ; ň

Ƴ ïç, Ëç ƭļ Ƅ† LJ 9ŵ

¢ 9ŵ :K ũ ƬWŊ 9ļ" €

LJģj Yƭí> *p. GšW 9

@ľL?ģî @ùıĹł¢ ŋƬ

Ĝ 9ŵ ū« ùƶƮp. Yƭí

ŵvƭ Ţğ LJŇ Ŭ¢j ƬW¢

L| Ƭ;, ŋÌ vƭ@Ň 9ŵƶ

Ň 9ij C Ú« ļƳ 2c$ Ř

ŜƳŞ Ŏj 2ň ďmp. 9ŵ ŷ

Ŝƭ> ŒŇ @ù" €L| Ʈp.

9 LvŇ övœł¢ ÚÂƮ

IJÏĆ ũ ;ąƝŷ– ƬĤ 5K ;

“Ʈ İBĜ« =ÝƳ İB 9ŵ

LJ, 2c$ ûǂÙūń ƚƳ pěƮ

Œ;ą Ʊ6Ő« vêł¢ 9ļÙ

>Ň =Š Œń ļƳ Ƴİģ Ɵ7

9ŵ ÞĚģî 9Ƹń čjp. ň

p ƒ q: ļŊ 9Ŝł¢ ŷIJƬ

€j ŦŔ?ň €L| Ƭ;, B"

LJģ Őćň ţçƯ 9ŵ ğ«

j ÏĆň Ŏj{, ň« ƚƳ ;K

ŜÙĹ Œ #ţ B"L?Ň ƝØ

ñƕƮp. ĤƭíŇ 9ijj C Ú

9ŵ$Ý¢Ň Nń ƕƬL| Ʈ

ŷIJń ƚƳ ?ĊÞĚ¢ ŬƁƬL

« Ư ƫı" ĠłÄ¢ Ê¢ 2c

p. ƾŃ 9ŵƭ ŒŇ =Ý« :÷

| Ʈp.

1AQ=SMR#KC?%

Ň 10%Ŋ 12½ń ñÎƮp. Ū

ſţçŜŃ 1ŲąƸ óŗ, ż

ĹŐ6Ń ;Œƭ@ ŢğŐ, 2012

Ÿ1ç óŗ, ¼śąƸ óŗ, ƭ

c 2ĺ ŢğĩŜŐ “j @ľ>

@íǃL£Ý óŗ, ùlóŗń

9ŵ=ÂĹł¢î )ƃĚ Ư x

ž ŜÌv€j Ÿń Ōj 2| Ǝ

p. ą, öò, ùƫ ŒŇ Ãƭ őƩ

ƭLüÝ œ?ň ňĭ Œ ňê

ÌĨ ƱèƮp. žŚ 1000Śł¢

¿ň–; Ƭ¼ ŜŇ&, ç½&, ƛ

|ķň p. +Ŋŗł¢j °Ƒ

| Ť;, ÔŜ ÿo Ŗ °Ņ

Ň ƭŸň Ŏp; ŊŜƬj ç™

1Ų óŗŃ 20%« ÌĨƬ; Ð

ŻƮ B"? Œń ‰ ù Ŏp. Gš

ďÕ­Ň‘CŦ¤’> ě;ŘŊ

ń pÿ¯ ù Ŏj Ÿ| Ťp. Ų"

ň», ŊÃ ŐĦ:ħ AÞĠň ņ

ŚŃ 200Śňp, żŸ1çj 5%

W ňšƮ x¿‰ń )ƃĚ Ʈpj

‘ƮáŐ’« Ōł¼î ąģ‘œ

ĵ ¹­| ŤŪ± ƻv çDžģ w

ą "lƬp. ĬƳj LƿŐģ3

ÌĨģ ÐŚ 50Ś, ¼śŃ 10%

2ň B"ģ vƮ ¸¿ŗŊ ƂóĊ

Ő’« ŌĢj{, î¢ pª óƷń

Ĵ ƫıƮ 2Ń Ž•Ʈ "āň–

| Ãƽ« +ÏƵp.

ÌĨģ ÐŚ 100Ś, ƭíÝj

ń ıAƬj 2Ń ďn 2ňp. g

"Ŭ Ÿń Ōł¼î ũIJň˜ Âġ

; í#Ʈp. vƭ@ģ ‰Ĝĭî

ñÎŃ 1ŲąƸ, 2ŲąƸ, ſ

15% ÌĨģ ÐŚ 150Ś, ùlŃ

Aģ3W Őć±ň "Ŭ í#Ń Ŏ

ŊŪ« ÐĶ ù ŎĢp.

ËĮî ő"Ň‘Á "Û Nň w

ţçŜŇ 3q:¢ Ɔªp. 1Ųą

50% ÌĨģ ÐŚ 500Śňp. á

p. GšW G í#ň Oň« wƬ

ňó ÁŪē3 &ó| ũıƬ

ď¬tp’ŒŇ ùƫů> ÔŜ ÿ

ƸŇ ąƸ>¿Ń ĞĜ, İBĜ

ũň "œ Ǝ ùlŃ ƦŧŚù«

L ļƳîj Żƭň …Íƈ€ĜĚ

p. =ŜƮ Ô ůƶň˜ Ĝ‘ êDŽ

o Ŗî î` Eń ŌĢj{, Wæ

(ĨĜ), ù­Ĩĥ 3>¿ł¢, ù

ŗIJƬ; ĨĥØ "èŚŃ Ġp.

Ʈp; í#Ʈp. ŐćŇ óƷģ

ň/ ÃŐ Gv¢Ň Ô¨ń L:

ŋň Ŏń W ƿ˜Ư  í#ń

­j ùƭ ê·Ƭ, ùƭ1, ÅŗÞ

ƭíÝj 3ƭc 1ƭLPŪ ÌĨ

µj Ÿń Ōj 2| ŤŪ± Īǎ

ŗł¢ ŗIJƬj 2Ń ďn 2ň

Ŝ­Ƭj { ²Ń |ķň €Ģp.

> ƚ: LÛňp. ,?Ćł¢ Ɓ

Ʈp.

 # &

ŝ€» ĞĜĭ İBĜj # 50Ã

ĬƳ ōąŇ ƴĊŃ 1Ë2ŋŇ

Ʋ, ù­j 25ÃƲňp. ąƸą

¼śň ‚ ‹Ƭp. ŪXƳ ùï

$Ń # 70Þň; >¿Ø 100Ś

Ųïň ¾ƒ Œ£ń ƥLƬj Œ

±Śňp. ¾ůŜĹŇ 3Ðù«

ƮƳ 30~40½Ň Ʊ6íň Ŝą

ñÎƳ 2ŲąƸł¢ ĬžÙ]p.

Ʊ6ń ňĽ¢ Œ£ń ƥLƬj

;Œƭ@ 3c đŇ =Ýj N

Ƭ3 ŏ; °Ņ"Ůń ë¥3 Ƭ

ÇĜĚ Ʈp. ŐćŇ ¾ĂŃ Őć

2ŲąƸŃ ćż1ç, żŸ1ç,

ÃŝŚń ÙĮƬL ļƳîŊ 2

; Ǐ‰p. GšW Ū§ƬŪj ē

¼ p. °Ņń qqǎ ÂœƮ ç

ň ±‰Ĝ"j 2ňp. =ÝƬp

ŗó1ç, ¼śąƸňp. ćż1

ł¢ ÙŊp.

p. ¶ŋ ë¢ĵ Ãŝ« śƬ; Ƴ

™Ń Âġň‡ Ƴ^ ù Ŏp. Âġ

" Öģ ݍǎ; ŦŖĒ; Čń

8Ƴ"j Ɖƒ©ąÿ« iVj ç

ň‡ Ư ù Ŏpj Őć&> Ĝ’

j gAW ŎŪ± ºƃîj đ

™ģ3 ;Œƭ@ 3cŃ Īǎž ű

3‡ Ƴ\4pj ħŇ, |ŘŜć

p. Ñ Òň; ź Òň; ݍŽ

3 iRŭ ù| Ŏp. ŐćŃ G

ń "ŞĚ Ʈp. ¶ŋ ŐćŇ Ʈ:

Öń Q; ėł¢ Wď"Ě Ʈp.

çj Ʊ6·ßƱ6ł¢ 8Ŝ€

/€1?/z blog.veritas-a.com /jnr

% $ *

*+AL+A/N.?

{p ąƸ ą$ň 70Þł¢ űď Ǝ Ý

ùƭ =Ćå± ďm– ç;Ÿ> ņ

Ū ēp; í#Ʈp¼, Īk ŪJ

« ”ĜaL ļƳ eŸƬ;, ÿÿ

Öń Q; X LJŇ ŐćŃ ŪJP

sň p. 30Ãŝ 100Þģ ʼnúƮ ùƸ

IJŸń ıƬj ÃƲň ²L Ãģ q

ň û$ÝƖ ÊT¼ p. Őćģ

¢" "Ŭ lŸń Ƒijj ç™ň

ŪÙp wĴ w D/ƳŞ Ŏń 2

íģ3j 70Þģ ;X| 25Ãŝj Ƃ6

ûǎ ²Ń Ãŝ« Ƨj 2Ùpj Ãŝ

3 ĉ´Ʈ 9Ƹň Ŏw–| >&

€ĜĚ Ʈp. Őćň Njžī ń

ňp.

ŋ ù Ŏp. ùlģñ Ðŝ€j ;1 ù

« pěƮ #|ģî śHƬj ĦĂň

ƭ \IJň ūś Ɓŝ€j 2| ż& X

ƫıƬp. *Ń Ãŝ–| Ĥš ÏÔń

ň|« fňj{ Ʈ À Ʈp.

ňIJƳ ƨ ù ŎL Ãģ tđŪģ W

ňƳƬj { |ķň p.

 2Ń ďmp. tđń Ù¼î į ň›

« Ĭ­j ıŊł¢ ơq€Ä¢ ;Xň

ÃƲŐżj ű; $8Ƭp. 2008ƭ

ī ƨňģ ±šƬŪ ē; Őć±Ň ƨ

+Ŋŗł¢j 9ŵvƭ 1Ų ąƸŇ

ƨň" "lƮŪ« ;ÆƳ Ù;, ňƳ

|Ň Ãŝůń ňIJƳ ƈųƬ3 ƨňƬ

c|ĭ 2009ƭc|ģj Xň|" fŃ

ň« Ŷj ĦĂń Ƭ¼ Ťp. Ãŝůń

Xň|j‘ƮïƻŇ ŒKň ÊUj ù

Ʈ LJģ pą ƨĜÙj 2| ŤŃ =Ý

j ĦĂń Ƭ¼ Ťń ‹Ƭp. ÂĀ >¿

ÃƲł¢ ŦĜŬ Š/ń "Ū; Ćń

ƨp Ù¼ Š/ň ŒÁ ŦĜŪ.W, Ã

ƭ’‘1ŒKùƭ’ , Ùpj ŠJ þ;‘Ə

ÏÔň–; í#Ʈp. ;Œƭ@ 1ƭc

ň‡ ʼnúƬ¼ ÷|" àL Ãģ Ź

±‰Ĝ\j Ãŝ" ŎĢp. 2010ƭc

ŝ Őż" ƞ® 9ij| Ŏp. Ãŝ" Œ

–áÿ’,‘Ɲő’Ùpj Ĝžĵ ùŧň

>ŜŇ ùƭń SSǎ ÚĂƬj 2|

Ņģj ÷|" i­w–| Ĥš +dň

|ĭ 2011ƭc|ģj ňĭ *Ń ÃƲŃ

Á€Ģń 9ij G_ aĜ"Ū ³; Ĝ

Ģy 2ł¢ LĝƮp. =ÝƯ  Ĝž

ũıƬp.

ŁƱ Ãŝ« ŲHŲH Ƨj { ʼnú

Ɓŝ€Ū ēĖp. ŘÌŗ ÿƒŋň ù

’3 ŒÁ€ĢjŪ, Ĝ’3 ;ŽĚ Ƭ

ĵ ÃŝŇ 9ijj tđŪ« Ù¼î ƨ

Ʈ ÃƲģ Ĥš +dň ŁƱ€Ĝ Ŏ

l> áăƳŪj 2ł¢ ÙŊp.

jŪ« ƟĐƬj 2| Ãŝ« ½¦Ƭ3

Ģj{, tđŪ« Ùj 2 Őż" ŒÁ

Ĝ ƨň" NĜŪj 2ň ż& Xň|

ƳŪj 2ń EƮp. /'Š:”+™€”) 3”3€mV


30%#)!,

34

Friday, September 2, 2011

 

 $ '%, ( & &. 6‚ j‚ o E| f! Hˆ…k"‡9 ; -2 /? ,Y …

F&MexBdP_Su6ygN(

" , (#( )

MexBdP_Su6s‚#Pw<\YLhXo9A‚K#dU(C-12)q‰V. )VbygY*€]ƒv~cnJ2#lYLƒr': DpTcl8@ZRŠDP4c†5.

éž ÓĜ¼Ň ^ YĊ 9ļ.. ~

~=o’h ^§ĉ˜¼Ň ÷Œõh Ĕ

¢ń, ^. ěEċ E¼Ŝ§Ç é‰ ĕ

o. ïËĎh ÕĒÆ ĭĄF |ĐŞ ´

o. Ş …˜ `¬Z İīĚϧÇx

h ;Ďîo. Ď Yč ÓĕĊ é–ŗŞ

Êč ̝› ‚O ÓĕŤo. Z ĔÕċ

Ŗƒċ ŤD ‹ é‰ F©ƒċ ƒîh

ÔĎĭ¢ ŒĒč Bþ ù tŝċ ěŝ

H¸ćŞ E¼› ‡Œ.“D ΣĊ

OêĎĭ¢ Þ¶ĭTÇ BôŜh ìĸ

Ñј 4Ŝ< ªÞ¿ĎO ćţÇ °

ĭï tţÇ œŌŔõ› ĕÊŜD

ŜD ÙĊĭ ®h Ţ©Ď ±Ó ēé

³ċ xÇGF ĕìÖïÇ º_o. M

č ʼn©E Ũėċ ´­Ş ˆ¼Ňó

KĈŝόh ©ŕ› ÉĞŜD °Kt

ďŇÀ› ĩÁţæ Ťo. MZ tŝ

Ç, Zč ´Ů FĞF ´ŦÉĞ, ŘĀ

‘ øīï ÕĦř™ï :“ ĒĄŜO

v ; 6o. ĔÿŞ Ŵ¥ĭ ÂϘ J

ŝ ŒĒ(transfer)ċ ĩÁţæ=oh

I 1, 2ŝb ÊĚx Moĭ ħĭ àâ

ďÆ©ŕï tţ ĮÍŜ< Üo.

Rĭ Ťo. Ďt˜ ķĽ Śĭx «ŜD

ġ¯ƒĎ ºóD x§ċ ƒD ƒ

Æ/ċ Ŝ< ;x ďÆċ ^ Ñј

D 9ļ ĕŖx °Ktŝï ğľŜO

ï< ĭӛ ŜÓv Þ¶ĭč ¨Ò. Ď

ÉCŜO ćŞ FĞĎîo.

ïh éÉő ºóo.

ŞKtŝïÇ °Ktŝĉ˜ ěŝċ

ę¬h 8 Þl. Ùîo. MŽx ¤Đ

Ŝh Bþ SAT› ûJŜĭ àD ʼnř

¤ĐĎ Yċ Ŧţ q“.h PĎîD, Ş:Č Ş:ČĎ č° ēîo.

‘ OêĎ Zč ¬čÔï \Þ ēîO

ŒĒ ĩÁ FĞïÇ .ė ¥ę ¼†

éij ţæ şĭ 1ŐįŐŜD ēċ

¢ ûJŜh tŝĎ W £âv ;Ċ ^

ï tŝï Įŝş ˆ ĭĄ ěEċ Ĩę

Ŷ [GĊ ʼnř E¼. ôéh Îi Ď

ˆ QÏô ÈÆmċ Ì7²âo. Q È

< oťď ¼½Ďîo. @K 2009b 9

Ďğ ^bϧ ģìĎo. ĭN Zh

íĎ 9ļŝF˜ Ěċ Î ēîo. Ŝĭ

ű 8č ºĭ àÞ éų ÎĩĎ `¬ ]

ÆmFč ¢\ċ ŋţÇ Ĥu ėOĚď

ą Ēŝġ9ĉ˜ Zh ËďŌ ™ĎÑ

‹ ŜZč ŘĀ ©ŕ› 5< }o.

¢ M sÓh ϑ YĎ JĸĚĎîo

âo. ¡Ä ěEºox éŝĎ ¥ę {

ďÆ ÉC(life planning). ēéæ

ăØňtŝI(Washington University

ģì ű 9ļï tŞ Å˜Ā Ó/ċ .

h Æ/Ċ ƒĭ àho.

ŏţæ ş G­Ďîo. ôé֔Ċ Ŝ

Şoh ;ċ Sqâo, 9ļ.. ~=

in St. Louis), °Ó0tŝI, \ł

ĭD u £Ċ ĭÔF Ièċ Úĉ§Ç

ĀĎ ħ<x īãt 9ļŝFï Į

™ ÞŁï ÷Œ.ĭh àâo. ōŵ

oh ©ŕ› .Ġĉ§Çx JĸĚď ė

œkÞtŝI(University of Southern

^. µĀ ;ċ ÁĬkј ěŬÓŅ

ŝċ Ťĭ¢ tŝ 1, 2ŝb ˆx 9ļ

speaking, writing ŏŌh [2ş

pO CŰĎ íîOï, |O¼ðx «

California) „č tŝï š>}D,

D ÙĊ 4•Ş üJ. ÆAo. ‡ŒÇ

ï tŞ òĞċ .ĭD ªĒŜ8Z E

Ğxóo. Ŝĭ¢ ^ Ñј ©ŕ› Ğ

ŜD ´Ŧċ đîoh ;ċ á< }o.

ĻĦĚĉ˜ ËďŌ ™ĎÑ ăØňt˜

Zh 2~3b0 ĿìĎZ Ĵì Bŧċ

¼ï ª€ŜOºoh ŀJƒF ¢Z

Ťhw Ķ·ı [GïÇ œOŞoh

œŌŔõ ĕÊï 67ąĎ :—o.

Įŝċ @ĞŤo. °K^ Ŋ20ï ƒ Ğ

Ş ű, °K MBA ؘMï Įŝş

ch ÑŃĪċ Ėh < ŲÝ u Zr<

;Ċ ēċ Î íîo. ŞIJ L. ߃

Zč 9ļĚ ĭÔF ĴčĚď ÂD´Ô

x˜ þÎŞ tŝĎîOï ¢ĢѐĆ

Æ/Ďo. 9ļŝċ Ŝ§Çx Bôt

Ó0ċ º^h ´¹Ďîo.

Ÿ Ğx˜ Ñn E¼› ŜD ¬Ôş

ċ zºĎ< Ŝh ´Ôĉ˜ ĩÁŤo.

o.

ŝĄï śûŞ Oĺ Bô·Bğ F©

Ğx˜ pé› úĆo.

ŒĒĎOï ěEŭ|x śûŤo. 1b

M Ďű Zh ŒĒÆĉ˜Ç £Ċ é

ƒċ ŠT ‚D ēo. äĉ˜ ŨėïÇ

Mv ī tŝI 2ŝb ðœ, ˜ › ´­ŜD Dtø Ũtč 9ļ¯ƒ

ʼnř ŒĒ ġ9ď 90~100ĝ .RĎ

ï :Ĺ oèŞ 9ļŭ|ċ ĸCĚĉ˜

“Ăċ ?îo. ëé úïx ŝF F©

Bŧċ ÚÞÇ 9ļĚ ĭÔċ ŭýŜ

Ď Şw éā“ ġŪ› ϙh xӛ

²ċ Ğx. }ċ ĬČ Zh €·ı [

ÚÞ3o. ‹ 9ļůÂïÇ ďňĉ˜

ċ Oĺ¼Ň oÓ ƒéæ ŤD, O»Ě

¦ Bôċ Ŝh ‹ oš ďÆċ řŽn

{Þº¦ oÓN 9ļï tŞ 4Ş ò

Gï ¼†ũo. °K tŝ ŒĒĊ Ď°

ĐŜ¦ M Bŧċ tŝĭĄ ïËĎ

ĉ˜ jĊ ZĎï °KĈŝċ @ĞŞ

ŜD …ĔďŜh īĎo.

Ğċ gUo.‘u ĎÄ Ď’< ç ß

ěEċ ŜD ēh ŝÆï ŞţÇ ²h

(common application)ï dð Ü

ϧ fJZ ?h é“Ăx ēî

Teacher’s Tip

&  ) + !*  K^ tŝï ĮŝŞ £Ċ ŝÆƒĎ u eĊ ĎÄċ

› £Ď »o. Bþï ‡ŒÇh SAT(°KtŝĒŝ

­Êċ .°Ŝ~ yĴĚĎD yōŜ¦ ĴčĚď œ

.ĭD °KĈŝċ YXo. Ď° tŝï ol ĚĎ

Óŧ)› ŋţ °KïÇč E¼. .iŞĭ› ºO ˆ

ŌŔõ› ĩÁŜh ;Ď īûŜo.

ēĉ§ °KïÇh ÕĒÆĉ˜ ²ÞĨĭ àOï Œ

­ï pĭ ¡ñŞ Æ/ºoh ě­.č xĂċ ²Þ

Ēċ ĩÁţæ Şo. Ď FĞïÇ 6Ċ ěEĉ˜ ĭ

ʼnř „ ôéi”ċ ĸCĚĉ˜ ŦÄÓŅh ;Ď ī

Ąş Îx ēD ‹ oš ěEĉ˜ aċ Îx ēo. Ŝ

ûŜo.

3. eud-sY$ƒ5Vƒ‡9d… cm^ƒ5 9ļĎZ °ÐCŋč ŝIh ŝI^, ŝIú ěE ï GŞ ŭ|ċ ī×ĉ˜ ěEïËϛ Ûæ Ŝh B

ĭ¢ īûŞ ;Ċ ÕĒĎ ÞkOï ŒĒč ­Ċ u ĥ

2. b k"d k"c G+ sc p`„ = QgI5 7 0b szx{D\C ]%ƒ5

çŜo§ BĘ”Ď ío. ±Ó ěEï GŞ yōŜ

Ď° ÕĒĎ ÞkOï ěEï tŞ ūÖŞ ĭÔĚ

D ōĎŜ¦ ĒŝÂĞGĎZ ěEF© IÎï< é

£Ċ ŝÆƒĎ tŝ ˆ °KĈŝċ @×ŜD ĩÁ

þąÊ, Ñņ MD ĴčĚ ÞĎ…é› ûJŞo.

śş Î ēh ŭ|ċ Ŝh ;Ď °K9ļŝF ĭĄï

Ŝhw D„ŝI ˆ¼Ň Ĉŝ ĩÁ› ţö ;Ď Þk

‡ŒÇ œŌŔõ. °K9ļtŝ ŝƃºo u

V śûŞ Ţ©Ďo. ‡ŒÇ oèŞ åŎÁŎč Bŧ

ŒÇ »ď Æ/ºo ôéi”Ď ŲÝ Šéĭh Bþ

eĊ ÎĩĎ ÞkŒ§ ¾Ş Bþ. £o. Ĥu ě

ċ Úh ;Ď īûŜo.

D uÿ ĵęŞ ĩÁ. ûJo.

1. [W3?b i o]ƒ $d5.

)O[ `i (et}>a‚`)

/et}>a‚` 583-3379

þ. t¼½Ďo. ‡ŒÇ ěEŭ|ĎZ ďňBŧĎ


35

30%#)!,

Friday, September 2, 2011

-  

  …  BZ[ 5<u /3 4[ p/ e?’†:·›_Z <i Ts lŸ

' 2012eh ˆ X ˆHcx: ( o› –:„ ˆ  H23!VDZ JO_B8]Z ·N0\-.$C@^ Z']E 1UCO_D QA]. 8]Z =.3 [O_DZ0,2WM\ QC/P[S6\-)0NC #;[S6=5\T\D aI. 9\Z JO_B8]Z *7RKBF?C.$[S ?L]X:[. G)< F":\-C@]O_E X)^& 23!VD5 > a Y2IA9\Z

JO_D.$%4 Q+OC`F^HD a 9(J. 0o›b‡NYDo›–:„ˆ €’8^z6B›Žk|KW¡š/ƒ@. ‚ZB›}\31¢F1<i~Tsš:EšO, rcBtœnB> =f~˜)vdK¢wœ@. ]}rcB“—g.

ºĞėBÜ ¤äĪÓ ¿Ď ä

žģÔ Ć›Ĵ ×Ĥ®č2 ºĞė

®Ĩ ÙçÔ 2rĤ Ă2åÖ ¦ã

Ī5 U| ėù× ÛU. ُäĪ×

BÜ äĪ ôÍÒv Ú®äoÔ ¥

Ĝ Ĭ˜Å Fñğ ĝB·iBÖ

G ÚОç6äĪ× 9I 27í

çĥU. †h Ğ5 4šQ ěBĝ2

ºĞSs 6~ È8cU.

»(Ãç)ÜjÔ [ Òv I° ¦ã

Äõ TOEFL¦ã ħ ¾€ ˆd

{ 2. `L Œ˜) { 

4+ !-)‘* ( "’

  · !

×G ªS¦ã, [Ğ–2žv Ğ»

ĥU. ăãÒv º6t œ75

SsÔ ĈçĝQ *5Q [v º

Į`Ô ĘĘĴ öĦĥU. J:Ö

ٚ [ĞÓ 4غЦã åª

Ă> ºĞėBÜ

Ħĝ¿ I°6~Å ¢y ñœ¾_ €

ĞėBÜ äĪÓ 9IÇ 27í»

TOEFL¦ãÓ Ã ˜U {+

¾ [Ĥ ôÍ Ü-Òv€ ĮÉĝ&

äĪÖ ôÍ0á×

äÔ BĤ¸ ğU. ªĨ¡Ö šX×

(Ãç)ÜÖ 8› ¼× 4غЦã

ħ a2 = Ĥ ª®†ø¾¢ `9

G ė–ğ èğÔ dô µQU. [Ĝ

²īb„ Î; [

åû ób2 ÛQ *Ó ž±×ô€

5 ºĞSs )ó…æÖ dô È

[¾ Ģ-ĝQ Ċ&} ×xº JU.

ãÒv ¢#[ ¶Ėv¬Øà Ø

ĞjÖ ¤‘¯×

ğęÒvQ 4غЦã× U¨ š

¨€ ÂĤ ¤ĝQ [Ğ× [š

ĝô€ J:Ó ¿B¾ €ëĝô µ2

‰1Á ¤ äĪÖ 0Ê 4غĞ

•ĝ2 ÛU.

ëğ Ğ¡j_ Fñğ ñœ} ĕĤ

›×U.

ª} ®ÝĥU. Ü°"Ô ĐÒ

åª TOEFL(IBT) 105åÓ ôÍ

ºĞėBÜäĪÔ ñœĝQ Ğ¡

?v“ Øà Ц×nQ žįã

v ô©ãØ Âº±s ħ Ô ĕĤ

Ü-Òv€ ĮÉb„ ĤZ Ç9º

×n… ƒâ NÓ 4غЦã× Ģ

È8Q 滚‰€× ´T [Ú5

/9 2011ĞK_ 2r[ §1¤_

¾§× ¦ã80%Å Ğ¡š, ÜB¨

-Ô ˜ßğUQ ×äÖ ‘¯¾ [ğ

ºĞėBÜ äĪÓ [Ğ– ¤‘

Ğ¡jÖ Ğ»ä¾ (ÿ Ç9º

ØàäĪ¾ ZZĝ+ Ģ-ĥU.

%¢ IÉÔ 20% ÂĤ Ăî Ģ-

ę.Ô ’r¸ ğU. Ğ¡š Ç9º

¯5 ĚBñÖ û× ċU.

ôÍÖ Bį} Ĭ[Ġ ª ÛUQ A çãØ Ĉ…Òv_ Ĥ£Ġ ª ÛU.

Ü} ¤ğU. 1V1 Ğ»5 ~\

75 ¦ã5 ºĞ6t œ75 Į`j

TOEIC¦ã× Øçbô µQ [Ğ

U. TOEIC·TOEFL·TEPS·

{ 1. 0o›b‡1PŠjh{ 

³ k U¹ğ SsÔ îĢĚğ IJ

Ô îĢãÒv ĚĝQ [Ğj× R

× Û2 À§[þp ªSĂâĞsB

HSK·JLPTkÖ 4غЮĨ

[ĞjÓ ºĞėBÜ ôÍ Ü-

2V1¾¢ …æÔ ĕĤ Ç9º Ss

2 ÛQ^, ×Q ÚОç6 äĪÖ

ñÔ ãÉĝQ [Ğ_ ÛU. 4Ø®

Ó \ × Ç2G ٚ ėBĞ¡Ö

Ô Ùç ªñ× åªÖ 4غĞ

Ô ē¬Ė ğU.

¤‘¯5 Ϟğ Ĉ…× ÛU.

ĨÖ îy– ĭŸ åª 8!¾_ û

äÏŠ× ´T ˜ęīc Øó®Ĩ

¦ãÒv èğĝ2, = ò NÓ ºĞ

×ī¿[ ?v“~\ äĪÖ 0

ôÍÜ-¾¢_ BìÖ Ùç 4Ø

× ìàğU. ºĞėBÜäĪ ôÍ

× aU. /5ãÒv ªSĂâĞs

åª} $Ą ٚ ØÍ€Ô [ Ò

Ê Ğ¡š 75¦ã5 œ75±ã

ºĞåª} BñÒv ĝQ 0Ê [

Ô ñœĝQ Ğ¡×n… ºP ğ š

BñÖ ‹ãÉ5 Ğ¡š I°Ö ‹

v …æÔ ±®Ĥ ĢŸåªv Ăî

Œ …æÔ ĕĤ Ģ-Ü} ¤ĝ2

š›×] ×ä5Q W~ ºĞ ėBÜ

›¾ ĉÊÿ øòĝB ˜UQ ƛğ

Â×nQ ßå× ÛQ ª® Ç9

Ģ-Ü} ¤ĝQ *× ÙãØ

¦<6[ ؉1Á ėBÜ †øÓ

äĪÖ ôÍ Ü-Ô‘SATåª Û

®!Ô d2 ß 2gå ćg× 

ºėBÜ äĪÓ U¹ğ Ğ¡jÖ

‘¯×U.

4ØÇ9º ¦ã èğ ¼× Ğ¡š

Q Ç927 ą°Ü’ ‘Ç9º ²ī7

Sğ 4Ø®ĨÏĪÔ ý´ Ă2åª

SsÔ òÈ® ĝQ •ī} éÆ

äoã ñœv ôÍ0á× ĉÁĤ

ªS×G Ğ¡šI°× äĩ 

¦ã5 6t ±ãĚv ĂîĢ-

5} ÙçVΪ × ×ªğ ė‡2

Ö ¦ãĜ} İgĤ¸ ĝ„, I° ¦

êU. [ĞÓ ‰·×5 8› ¼× \

Âbô µB l‰¾ J:Ö žuþp

¡Ô ¤ğU. 4غЦã× ¼

ą°Ü’ ‘Ç9º75 ¦ã× Êªğ

ã_ <ĪÛ+ 6~ĝQ *× ïU.

ʪğ ºĞSsÔ ö Ğ¡Ô ¤

Ğ»¾ šX ¼× Ç9º ±s ħ

&G šëĝ\n_ 6t œ75 Į

9I ªĨ¡’kÒv §›īĤ

Ü°Ö ėB ºĞ›¸¾ ±sħ Ô

ĝB ÎĤ †øØÍÔ ĬĆĝ2,

Òv€ Ģ-Ô B[Ġ ª ÛU. ò·

`±ãÔ BÒv ėBÜ äĪ ô

Ö äĪÒv †øÔ öĦĝ„, Ü°

‡Ĝv U¹ğ 6t œ75 Į`¾

U¹ğ Ě‘¯Ô _ÚĝQ k L

[, 0ij[, ğ9Ç[} ěġĤ ò·

ÍÔ ñœĠ ª ÛU.

¾+ Ï~ğ äĪ‘¯Ô ¤Ēĝ_w

ü¿ĝ„ ºĞ…æ¾ [ğ [œ Ü

sĝ2 ÛU.

ĝÎ; [š›Ö [Ğj× ±®ĝQ

Ï_ĝQ 0Ê_ ÛU.

À¬q+ ×xº÷ ª Û_w ‘ħÔ

ėĴ Î; [ĞÖ ¤‘¯ •

˜ęãØ ¤ Īđv 4غЦã

ī O¾ mQ^ ÏĪ– ›y} Ĕ

× 1å×n_ NÔ 0Ê Ģ- Ĭz×

[v ¤IÉÔ ĬØĝ2 G¾+

N´öU. …æÓ ä4ô¯˜UQ

‚Q ôÍäoÔ ªĤ ˜Ü.

ô‰ Ĥ£Ô ĕğ ‰Y, Ç9º ÜB

{ 3. =f jh {  Ç9º ėBÜ ôÍÜj¾+ M «±sÔ È8ĝQ [Ğj_ ÛU. À§[Q Ùç ºĞåª × Ó

¨%, Ç9º ÷ÖY• k ºĞSs

`åþ~ĝ2 M«Ô ±®Ĥ Ģ-

)ó¾ Āå× ‚ăºöU. [Ğ!

Ü} ¤ğU. ğ¹[Å '9[_

J:Ô þÕ €H ' 3Kä ,Ì×

ò™ ôÍ ıªÖ èğ× ¼Q ª®

M«Ô ĕĤ Ç9ºėBÜ} ¤

U. 22 ,̑о À8¨} ýÓ J

†øÖ ė¦ ºĞėBÜäĪ ôÍ

ĝô€ 4غĞ媾Q ûkÔ

: ´’ôÖ !3ğ šďÒv Ğ@

ÜjÖ ò™ôÍÑ× N´ 1V1 Ģ

eU. ُäĪÖ M«5 `Ùĝ+

¦ã Eú¾ DË J:Ô [о

-Ô ÎĤ¢Q NÓ 4غĞåª

±®b„ M«× äĪÖ ðÈ È¨

o›–:„ -]J

öĞ®čB Îğ ‘”Ô ýB ®Ý

È8cU. 1V1 Ģ-Üj !Ö 4

v ÝÉĝB l‰¾ ºĞ¦ã× U

ĥU. ׋ I°×G Ğ­š‰Ó €

غĞ媾Q Č û× ¼U. /

¨ šëĝ\n_ M«v /5} f

įĠ C× ¼½2 œ75 ñœ¾_

9 ĂîĢ-Ô Îğ •–sÓ 2V1

øÔ ª ÛU.

®!× āŽĥU. ڮ䏾 [ğ

…æ¾¢ ¡ğU. ̨ 4غĞ

/,o; www.estudycare.com

Î; [ĞÔ ‡Ĝv ĝQ Ğ¡

Þ´GQ *× ïU.

×n… ºĞ¦ãÖ Fñğ 6~Å — ' 3 $31, # B›

h:

ˆ Q

aUvd

{]ž 0b‡ ^Žš 4[˜)

rcB

eh

9KVMC •G

`L(60)+=f(40)

^: ”™100‰ €^ Ž: ”™99~80‰ 4* š: ”™79‰ €š

/IB

eh

`+B eh1

1A.: `L(100)

ˆ

2A.: `L(60)+PŠ(40)

mS•Kg 1A.: qc€(100) …

œnB eh2 9KVœn b72B eh1

–:„

y„--X ˆ c[¡ (0o›)y„-‰e€^}

2A.: 1A.(80)+`L(20)

F‰‘M

0o›b‡(50)+=f/](50)

0o›b‡ Žv

R: 31(60)+j‡(40)

›_Z(<i,\31)2M Žv

20133 % 0 2/&.


(/-%

Friday, September 2, 2011

36

 

!& ,' *& )% ,1 

Z4 USV ‚ lPF (…

n‡a qi·1Ic)

ŧŠ yƪŒ. 3Ɨſ ²¾‘ŧėǘ

ǂɛɀ, ūǘ ăɀ„ ƽɓƪ Ŋ£Ù

ĕɌƦ Ÿè ƌĎÞ, ŁǂɆǓŰ

MŢƪ«ƥ ȣɫ “Ư ǐĮ„ ǒɁ

ɀŒ. ƉǏɀû “ɁƩ ƯɁǮ ǙƝdž

ɂŒ. JÆc ëƥ Ÿè«ƥ Ƅśɫ ¼

A ´ĨȜ ŖƳɀ¾6 "Ìɫ GɂŒ.

Ǧ ƲQr ɁA ƽɓƦ ǃ“Ð Œ ūǘ

ŴŒˆ6 ǂģà NŴ þƤûĽ™, ƪ

ƲtƩ "ǀƪ Ŵ¯ſ ư„ǘ ȩŨɀ

„ ăɃ 'À ƪŰQ cœ-„.

à Ŵ¸, ĩľɀ6 Ŵ¸, ƼƖɆŰ

6 Ɂœœ>, šĽ, DzɎɝ ®Ʀ Ƭ

Ƀǘ, ’ƹ ĄŻĨȜ ŖƳɆŰ Ƀǘ ā

ǥĨȜ >ãɀǘ ŪƤû ‡„Œ„ +

¾ ɏóŒ.

ƪŒ. ƪÇ ƫŗƦ ĎșƤÐ 6ƯƦ Ɵ

Ʃ Ą>ś’ƥ‘ŧėǘƩ ƪɆś’ƤÐ

ƪÇ Ĺɞ ňſĽ ĄŻģŒ™ ǒƔ

Ď^Q™ ɀǘê J, J'Œ. ƯŖ ǐ

ɂ +ƥ ƲtƩ ļɝœ>, ŇǛ, ƼŃ,

ĮƏ >Í¡ ɒřƦ ȺƲɂ ƪ Ťţɂ

ɁŹ†Ì ® þ© +Ʀ ū6 ư„ Ÿè

ƪÇ Ÿè«ſ, SƦ ūËǎ„ Ư

ɂ ƯŖƽÅſĽĨȜ 2014Ɂu™ſ

y ǒſĽ ƹ Ł¨Ì ư„ Ĩĩƪ

Ʃ ƁɃƪŒ. ŸèŰìÐ ƲtƩ †Ì

ŖƽÅ 220ǘà þŧ {ƥ ǭƪ c

Ď^„ Ŋ† ǂģƏ ƯŖƩ ɇś ȑƜ §Ð µƉÞ6 ư„ ƯɁĵǂ>ǃV

ªš%Š a‘­ “°, •>L w) YQ ˜cX«U Žrs© )Ž·>Ž lr C WB ”` ,Ÿ’ dK ™t w.n' ”Q

ƞêɂ ĵÁƥ ɂęǣ «ŴħƦ ơ

ǘ, ƯŖƩ þ© ǂģà BDzƼƫ ĵÏ à ǒśƤÐ ƪɆɀQ Ŏ, ǂãɊŒ. ɁļĨƽɓ ® ƽɓġ “ĮĜ, ĮA=

ô ɂ è¯.

ɝ ƽÅ, xŋÐ éȪ ¥ǜQ, ƇƁ

‘üą“ „ dž(ƥ? ‘ƥ Ƀŧė

= ƼŃſ ï, ƯŖ ĕɌƦ ŁǂɆǎ

ƐŒ.‘Ÿè Z ūŧŰ Ƀ ƯŖA=

ġ ɁœĜ, šĽɝ, ǚÐȘĻ, ſ¦

Ɇ ŊÑ ƯŖǃ™ ĤƸɆǚ

„ Ƿ6Ʃ‘ƯŖ ñˆƻ’ ¢ Ŋ ưŒ.

Ľ’ J+ƪŒ. MŢƪ«ƥ ɒǙ 6

ȫ ɝƖɀ„ ĕĜ ®™ ūËǐŒ. ¹

Œ. ɁAèŒ, þǜŽƟèŒ Ŀē ĕŗ

Ÿè ƯŖà ŷèc ƶ ū6 ưƒl

A AĵÐ <AƢƩ ǷƽĿſĽ ŧƪ

Œųɂ Ƞ5Ə Ʋ×à ŊÑɆ “Ư ƽ

Ƀŧėǘ ĵAƢĮà ›ƤÐ é

ƪ Ď^„ #ǘ ɓȚƩ ƯɁĵǂ>

ſ ²¾ ǚɁƩ ŃȬ ǍƗ¡Œ. Ÿè

«Ʀ Þdz ƉûĽ “Ɠ "ƃƦ ȠɆ

ÅƦ ńƙ ´ řǛƼƤÐ ǩ6 ™

ŧ ǎ6, ŧėǘ„ ŧ„ Dzɀú cĽǘ

ƽɓ= ŊŖƽɓſŒ ǂŖ……. “Ư

Ʃ ǂģƩ /Ǧ ƲtƩ ɁA /ǦÐ

ǚɁǘ™Ə ƯŖƽąÐ ƪáƪ oã

Ñ Ɋ6, ɂ Ž¿ƪ be ´èŒ‘Ÿè

ì6 Jm ƷƲȍ ưƦ +ƪú, Ÿè

ƽɓ NJÝê ĄË 2500ǘc ¡Œ6

ƃ1¡Œ„ ƔǖƪŒ. Ŋ†ê ƶ ĥŒ

ūËDžŒ. ƪ«ƪ ƉÄ Ŗ Ɂļ«Ʀ

ȵ ïǼƽÅ’ƤÐ ɇśƦ ŬǹɆ ģƀ

ǎ™ƼƤÐ ƯŖ ǂģà þƤ6 ĩľ

ɂŒ. ɁAc ɁƝƩ ǚɁ ’ Aĵ„

6 “Ɂſ Ŋ ư„ Ŗ“„ ǘgŒ.

ǘ™ɀ6 ƯŖà ĩľɀú şƥ 3Ɏ

ǐŒ.

Ɇ ȍȃɀû ƯŖſ Ń<ɂŒ„ y

ćÒ, ƯŖ ȊŁȨ Q>Ʃ ƽą«™

6Ʋ ɀ„ “Ɂſ ïǾ ƲtƩ Ɂœ

Ʃ 1= 7% ƹƤÐ ƂŴDžŒ.

ŸèƩ ǂģÌƪŒ.

ǘƩ 3ǃÌ, ŧėǘƩ Ą>ś, ŸèƩ ǂģÌ!’//i± . blog.veritas-a.com/gateksw

c™ ¤›9 D_Š¨ l{, ŽM [Mb¦ ˆ §M0›

Q' /=j} (†\H qi·jB0) ȟÒŊŹƥ Ɂļ«ſ

“Ʃ xãà <ďɀ6 ƲŘƩ xãƩ ȕ’ŃƦ ǎ

Ū-ǘê ƒ ǧŃɀ„ǘ, ɖƥ ƒ đ“ɀ„ǘſ

Ĩ‘¯ĞƪȢ ɁœƩ ijãà ƪɆɀƲ’ſĽ„ ¯

, ƌĎß ȃà ȘBɀ

ƹɀûĽ™ ĽÐ Œß >ǀſĽ ļɆ ģú Ĺ

“ɂ BDzƼƫ xãà #Ǿ ēȵɀ¾6 ɀû ý

ĞƪȢ ɁœƩ %v= Ń<dž(, xǃ ơɓ= Ŀ

6 ąǃà ǪƩƼƤÐ Ɇ

“ĕƩ Ʃ0Ʀ 3DZɀ„ Ƙ— Ʃ0Ʀ ƾǽɀ„

è¯ ăɀ6 ȲQɀ7 ɂŒ.

ǂ ®Ʀ ūŧĥŒ. 3Ĩ‘¯ĞƪȢ ɁœƦ Ž5ġ

1ɀ„ †ÌƦ ȑƜ ǎ„

ɓȚŒ.

‘Řc„ ¯ĞƪȢ’„ 13u ũ ɁAɒƹſĽ

Ð ũhɂŒ’„ BDzƼƫ ĕĜÒƦ ŁüɊŒ. Ǎ

— ȏ ƁɃƦ ɂŒ. ¹ ƪ

Ɂļ«ƥ ¯ĞƪȢà ȠɆ Œųɂ ĩŰſ >ś

Ʃ wɀƗà ĎșƤÐ Ɂļ«Ʀ ƲQǎ™Ƽ, Ǫ

ľ ĖȃĽĨȜ Ȧ BŃ, ƁɃ ĩ, ƯÒ, ǂģ Ŋ

ƛ= •ĪŴ ķŧ„ Ċ

Ʀ #, 6 ƀÆǘ Ʋ×à ǫŧ ƭƤûĽ ģ

ƩƼƤÐ ĠþŖȑ„ Ĺńɂ ¯ĞƪȢ Ɂœ ȍȇ

ǜ= ĩľ, xǗ, đÒ, ǷNJĠÒ ĕĜ ®Ʀ ńČ

ǎ ŖĊƩŗĴê ŧˆ¾

Œ U, ļƦ ɀ, ¡Œ. Jã6 œĕƩ ļ

Ĝ= ĵÏ«Ʀ 6 ưŒ. MŢƪ„ ƬĿɁA A

ɀ, ǃŖɂŒ. 4Ĩ‘ȟƩ·ȟÒɁœƦ ŒǬÔ

ƩĵŇȠ †ÌƦ ȑƜ ǎ„ —™ ɂĀƦ ɀ6 ư

Ʀ ª6 ƲŘƩ Ʃ0Ʀ ēȵɆŰ ɀQ ´ąſ ƭ

ĵÐ ƺǙɀûĽ ȟƩ·ȟÒ Ɂœſ “Ɇ ǘOV

, Ǖ.ģƲ’„ ȟÒƦ Œųɀ, ɛƹɀ„ ĕĜ

Œ. ƪſ ²¾ ɁA ɒƹſĽ ȟÒŊŹƩ Įǒƪ

6 š6 ìɀ6 ª„ ɣÍ, ǔ <Ĩſ ȿƔɂ þ©

ǘ 200ƀ ǦÏƩ ŊŹ= 100ƀ ǦÏ Aĵ, ɁĨþ

ƪ cƋŒ. ƝȖȟÒ, Ƚ¾ĉ§ ȟÒ, ǍƩǂ·Ɨ

ǀǦ ȉǘ6 ưŒ.

ƔŇà ɣÍɃ Ŋ ư, ¡Œ.

“Ĺ "Ʃà ȠɆ wɀƗà ǹƼɆ ƐŒ.

Ʃǂ ȟÒ, þƩɓĵƺȪ ȟÒ, Ȭo ȟÒ ®Ʃ ĕ

ȟÒ ǒſĽ™ ¯ĞƪȢ„ ɂ ǘ xǃà {

JÆc ɗƲĽ„ 8ƶ <Ĩà ɀûĽ™ ēȵà

ǭƥ 4ĨÐ BџŒ. 1Ĩ‘¯ĞƪȢ ɁœƤÐ

ĜƦ ũhɀ6, ŘąƦ ɝƖɆ ȟÒɀQ, Ƈɚ ģ

6 ǧŃȂ= đ“Ȃ, ȪǂƫƤÐ cŴ Ÿ/ɂ

ɀ¾û ŷŴī„ ŧƪ«ƪ Ƽǘ ŪŒ. ǧŃ= đ

<ĨĕĜƩ ȬƌƮƦ Ď\Ʋ’ſĽ„ ¯ĞƪȢ

6 ȟÒɀQ, ȞÊĮƽ ‚Ő ɝƖɀQ, šĽȟÒ

IȄſ ²¾ Ěƪ„ ǧđ“æȟÒƩ ɓȚŒ. Ĺ

“ ǒ ɂ ǢƩ Ʃ0Ʀ Ŀțɀ„ +ƥ Jã ŴÎǘ

ɁœƩ ’ƟŃ ®Ʃ ƽđƼƫ ĹɞƦ ǝŴģ6, 2

ɀQ ®ƪ ĵÏƏ ɄY Ň%¡Œ.p€K€ 16P 5[ !! (4q Mn qi·6rw~)

=r$} l¬ . ‘.‘ n–~’4p9 %L (^|: qi·yj/AO)

7m, ppL‰ f#† ª€IH

Ǵ®ɁAſĽ ǒɁA

ưŒ. ɂ ƹſ ɂ Ŗť 16Ŗ êſ ǒɁ

ƈƽſ ȮȻÐ ćƦ

Œ. řǃ “ɁƩ xŋ ąǃ«ƪ cƉQ™

Ð pŴûĽ ŊɁ Ń

ŊɁ QǴà ş, ɂŒ„ ȀǘŒ. %v Łü

IJŧƌË ŗŊÐ ĵƖɀ

ɀ6 ²Ð ê© ąǃ«Ʀ ǃŖɀQ™ ɂŒ.

Ƽƪ ·ŴDŽ 6Ċɀ'c

= ƃœąǃà 'dz ƨƖąǃÐ pŴú,

– Ŗƾ, ćƦ `Ŵƌã

JÆûĽ ȸƪĕĜ= ‘ƪ ŧˆ¾ ŐŐÐ

śǘŴ ȲQɀ„ 3Ɨ

ɂ ŽƝƪ be ´èŒ‘Waǂã ūǧ Ĥ

Q ƟɆ ȮȻſ ĨŴǎ

Ʃ ļƦ `Ŵƌå Ŋ ư„ ěA=Ƽ, Ƞ

ëŒ. ŊɁƦ ȲQɀû

œ’Ʀ ȠɆ Z ūŧŰ Ƀ ɇś ȑƜ§à Œ

– ɂ Ďǘ ǂ™Ʃ ć

ɅƼ ĵ6Ì Ėųſ ǴǀƦ £6 ưŒ.

njƥ ŃƼȵà ĒƦ Ŋ

Ŗ ɂę ĹQɀ6, ĖƘ +Ʀ ɛƫɀ„ ąǃ

Ʀ èǒćƪ¾ ɂŒ. ʼn

ĵř xŋ6ĵſĽ ǂ‘ƥ źŒ. “Ɂ«

źŒ„ +Ʀ ūûĽ™ Ŵ¯ĽĨȜ Ŵ¸,

à ȸ™Ñ ž ưŒ. A=Ľ Ɂu= ŽƝƦ ȵ

‹ƪ Ɖû èǒƦ c ïƪɀ­ƪ ȮȻſ

ƥ xŋƦ ȠɆ Ɂļ ŐŐÐ IJŧi ļƦ

ŖƳɆŰ Ƀǘ ā¾ ‘‘ɀQê ɀŒ. ǒɁ

ŖɆ ƃ5 ɁœƦ Ƀ Ŋ ưƤú, ŊɁƦ ȲQ

ćƦ ĨŴ ĺćƦ ïƪɀ„ ćƪ¾„ ½ſ

ūQà ƝɂŒ. xŋ ‘ũƩ ɓŗƼ Ɣ(

A 3Ɂu ɁļƩ 3Ɨ 5ň 1Ɂu QǴê ī

ɂ Ɂļ«™ ƪɆɀQ Ŏ™Ñ ƫȜs "Ʃ

Ľ èǒćƪ¾ ɊŒ. JɌû‘èǒć x

ģŒ MЊ §Æc„ ɁļƩ ĵ6ÌƩ U

«6 ưƦ Ŋ„ ź„ wâ, ŽŖ hſ QǴ

ǮÈ Ʋńɀ, Łüɀ6 ưŒ.

ŋ’ƪ ǘɌɀ„ τ ĩüɀ-Œ. xŋƦ

ƪƏ ȳ, ǪdžŃ, ĖƘ ǘŗƩ %vƦ ȠɅ

¹ Ɂuġƪ ŧŠ ƇƁġÐ ŽƝƦ ǂã

ƶ ɀ„ Qŋ= ĕĜƪ ŧˆ¾ Ɂļ ŐŐÐ

ƼƤÐ ɝƖɀ„ †ÌƦ …ɆģË ɂŒ.

‘ǒɁ ŊɁ 16Ŗ êſ bhQ!’„ ŊɁ

Ɇ 5ȠƼƫ ɁœƦ Ƀ Ŋ ư™Ñ ɊŒ. Ŗ

Ʃ ļƦ ȮȻǛɆ h™Ñ ™Əǎ„ +ƪ

xŋſĽ ǞïǺ ­ ĽÐ ĮŔɂ ǭƩ ąB

Ʀ ŴËƜɀ6 ȲQɀË ɀ„ Ɂļ«ƪ ı

Ʀ ƾűɃ Ĵê ŧˆ¾ ĖƘ +Ʀ Ŏ, ƱŴ

ĎÐ ƪ ǭƪ Ȁɀ„ ƲńŒ.

à ƫƖɀ6 ĮŔɂ xãÐ ĮŔɂ 1ÒƦ

ß Ŗ ũſ ŊɁƩ QǴà ş6 ƲŘ Ʀ

ėãǘ Ū, ɀ„ ɡ= ưŒ. ƲƩ Ŋǐ

ǭƥ 6%Ʃ ȩȢſĽ 16ǘƩ ƪŰQ

hä ‘ũ«ƥ, “ɁƩ ƯƹſĽ ģû ǻ

#, ɀ„ — ǴǀƦ ïǿŒ. ŊɁƩ QǴ Ĺ

= Ɂœ ŖƦ 6ËɆ 5ɠƦ ńƘ ɢ ɂ Ž

à ŒØ6 ưŒ. ƫ= ĵɟƩ ĥǛſ >

ǃ Ʃ™à Ĩǂɂ ‘ũƪŒ. ŐŐÐ ļ

ŗ= Ɲãà ŖƳƤÐ Ȏ, ĕǂŗ= ɄŊ,

Ɲť ǦLǦL ȸŒ ģû ŊɁƩ QǴ ȗ

Í¡ ǎǃĨȜ ƃƈ5Ʃ ɒĹ, ȝÆãǖ,

Ʀ ȭƌㄠxŋ, ƪ ǭƪ‘èǒć’ƪ ¢

™ɓVǘ Ƕ r ȩȢ, 16%Ʃ ƹƤÐ Bў

ȗɫ şƬ +ƪŒ.

džǙȳÌĖ ® Œųɂ ƪŰQà ȸŴ{„

+ƪŒ.

à ƸŧŰ ɂŒ.


37

(/-%

Friday, September 2, 2011

 

‘./# ’2 " 1 *& -+ '… 

10+2 e O{<O CEO d- Nx jV (| qi·k,AO)

Je ƪɢ ŏȁ„ • ƪĹ Œƪ ¼ǘ

ƤÐ Ŀțɂ ĸƦ ķŭŒ„ ǀƪŒ. J

Ū„ ƬƦ ɀ6 ŝǘ ŪŭŒ. ëƥ ĵÁ

ã6 Ŵµɂ ɜ3 ňſĽ™ _Ʈźƪ

«Ʃ êÝƏ d>ſ Ĩ±ɫǘê J„

]\6, wÌɀ6, ™ƽɀQà ÷Ǹǘ ŪŭŒ„ ǀ ´ąƪŒ.

ōɂ ȉȽ Ĭħ«Ʃ Ó þ˜ƪƲ ğ

Ʃ ȈcǘſĽ ǘšɂ d= ɄY Ń

ǎƻɀǘ Ū6 Œƪ Ŗȑ„ “Ð ɋ

ȃèȔ “Ĺƪ Q™ ɊŒ. ŐȕĘŐ

ƹɊŒ. Ƅ£ ķ ´ĨȜ ŘąƦ œã6

ɂŒ. ũǂ¡ ļɝƦ ȲQɀ6 Őȕ

²¾Ľ ƪ ǭſĽ„ ƲQǎ™ƼƤ

à ¥Njŧ ëƥ ȉȽ Ĭħ«ƪ ļ.

ŗ’ſĽ ŧÞĎƪȢà ɀ„ ® ›Ʀ

ĘŐà țɂ +ƪŒ. ƪɢ ōɂ ŖÍƦ

Ð ĸƦ ƘƇɀú Ń<Ʀ ƪÚ QŹ

c “Є ćÒ 9ÿ 9ÿƦ ǬƗ6 ư

ĚŴŰ Ɋ– J„, ƲŘƦ 6 Ƥú

KĤɆh6 èȆh ŐȕĘŐà ń5Ƽ

Ʃ ɒřſ ũǎɀǘ Ū„ ™ƽ ǂŘ=

Œ.

“Ɂ ljŹ ɢ 6u êſ ŒCƼQŹƫ

ƫ Dzƫ ȉȽ ƽąǀƤÐ Ń<ŖȒŒ.

ã•ŜƦ ƅĦ Ŋ ưŒ. DZŇu«ƥ Ʋ Řƪ Ɲɀ„ øǚ ƫļƦ ÿȵÐ ǷĿ

‘ŐȕĘŐ’„ ȉȽ ƪĹƩ ȉȽŒ.

¯s} u— v9 p¥]p ¡)( «„A o¢‰ Œ>. ‘yE ±(}gB 3|Š 21) 6J«) ?“«H’Tr›

ɀcƩ ąɚ ȑƜ§¾6 Ƀ Ŋ ưƦ ǂ

Ʀ ŒɆ ĵ„ ĸƪ ǎ„ ȃƏ JÉ, ɆĽ ƪÚ Ń<ƪ • ȏ ɋĤƦ DŽŒ ǐŒ„ +Ʀ XƦ Ŋ ưƦ +ƪŒ. ɂ ƹƪ be ´èŒ ŐȥĬ ƸŐ,

™Œ. ™Ŗ ƿƥƪ«ƥ ǀś!= ïõ

ŐȕĘŐ ń5 Ƿ“Ʃ ȉȽ ƽą

Ɇèȼ¾ŐȢƩ ĨĵƹƤÐ ŕǚɀ„

‘10“à Ɵɂ ŐȕĘŐ CEO ɀƜ

Ö'ė', ĵƪÆŐ ȿ§, ʼnǂƩ, ĉ

„ ŐȕĘŐ ȉȽ ɂƴƦ ʼnſ «6 '

Dzƫǀƪ QVǘ„ ɟƹ 2 Ƿ63

QƼ $ƥ ƬƦ ƪÜiŒ. JÆc ĵɟ

§ ŏȁ ƪŰQ’„ ɀƜ§ ŏȁƩ ™ƽ

ņ ƉĎè ® Ɓ3Ʀ °6 Ɨº Ŀ Ó

ãà }įŒ. ǀśƥ TĔƪc ¾ûƤ

ƇƲƫ ɀƜ§ ŏȁƩ wÌƪ ưżŒ.

ƼƤÐ Ń<Ʀ '¤ ɢſ™ JƩ èƧ

= Ń< ƪŰQà DZŇu«ſ, ï,

þ˜«Ʃ ĵϙ 4«Ɔ6, ȧƤБļ

Ð ´Ɨ•¾™ ŐȕĘŐ ȉȽ ɂƴƥ

J„ Qɕŗȹſ Ī=Ɋ– ȉȽſ ĺ

ňſ„ Ĉǘ þà ɍƽɄƪ ]Ȥ”Œ.

ƺBŃɂ ƽQŒ. ŏȁƩ ĸƪ Ʃĉ

ɆģQ’ȍnà ê«Ŵ ™ƽ= Pǂ

ȲQɀǘ Ū„ ĵÁƪ Ƽǘ ŪŒ. ƒ J

ÐƘ Ʃĉà Ĩƀɀ6, _Ʈź„ ɑŘ

J ĄÎ ŏȁ„ ŖůȤſ Ɵȃɂ Ƴƥ

ư„ +ƥ fƩ ŖĿƪc ĵɟƼ Ȱ0

Ʃ ɭ, Įƽſ “Ɇ ŒŖ ɂę ::ɫ

«ƥ ŐȕĘŐ ȉȽà «żƦV. Őȕ

= ȡƲ, ƃBƏ wÌƦ ȠɆ Ƿ6Ʃ

ŇñŹDz(ŐȕĘŐ)à ū, Ÿ6, Ő

Ʀ Ʃŗɀú Ŀțɂ ĸƪ ŧŠ Œƪ

ǝŴĦ Qɟ™ èÍɊŒ.

ĘŐƩ ĄŻƪ ĵÁ«Ʀ ĪÆ þƦV.

‘ȉȽ ƑC’Ʀ ƬBŴi ƫćƪŒ. ȉ

ȕĘŐ ȉȽƩ ñÌſ ȷ ıǘ, ¡Œ.

Ŗȑ„ “Ð, ŐŐÐƩ ȃ>= Řv

ɖƲ„‘ĮŞ ƓCĶ ȉȽ Ĭħà Ƞ

Ƚſ ąɚ¾„ ƎƦ Ưɫ6, 6&ƪ ȉ

ɂ ƲŘƩ Ǧġɚ’à ìɀQ™ ɀ6,

Ƚà ǕQ„ Ŗ ũ èƧƩ ƀơƏ

ɖƲ„‘ńÍ¡ í= ™ɟƼƫ

ɦŗƦ ɄY ǕS Ŋ ư™Ñ ɊŒ. ĵÁ

’

Ʀ ǘƼɀQ™ ɂŒ. ¹ ŐȕĘՄ ƽń5ƼƤÐ ȝƪ Ȏ ŧƛ ȉȽƩ ƄȺƦ ĪÆƬƤȑú,«ƥ ȉȽ ɂ ƴ= ɄY ȣġɂ ĩƟQ à Ŗſ ĵ«ƆŒ. ŏȁ„ ĉCƩ įĊǵƫ ĬØȐä

2 ' #' &" (;_K qi·`4k-)

GGG R‡† @AQ9 jQ} -.ƒ~H 6, ¹ JÐ ƫɆ ĸƪ Ŵ¸, ĠɚɊ„ ǘ ƽɆǐŒ. ɋĤ= Īɋ, ɪî= ƾ î, Ń<= řȬà c}„ þ© +ƥ h Ǯɂ ɜ3= ɓȰƪ ŧˆ¾ h èƧ ſĽ QƫɂŒ„ +Ʀ "džɀ6, Ǎƾ ƥ wÌƪ ĨLJɆĽ ŧˆ¾ èƧƩ ɂę ćŴģ¾.“c„ }Bl?”¾ 6. ƪá ì6, Ŵ¯ſĽ Ŵ¶ Ɵȃſ

ɭƪ ĨLJɆĽ c™ þÞ, `Ë6 ư„ +ƪ¾6 ìɂŒ.

Ľ Ąő ƬƦ ɀ„ }B}B¾„ + ì

èƧ, ƕB, ƲǃÌ, ǘɔ, 6æ, A

6 cà ŁüɃ Ŋ ư„ǘ. ƲŘƩ Ljƺ

Ý, Ġɚ, ē0, ɋĤ, “ɚƩ 10ǘ ǎ

ſ “Ɇ ĥǛƼƫ ćƧƦ –DŽĥ, ƲQ

ǃÐ c€ c¾ ƿƥƪ«Ʃ 6Ċ=

ũƩ èƧƩ ƚǙƮƦ &>Ƽ ŖĿƤ

ĕɞƦ ģƀǎ6 ƪ«ƪ èƧƦ Ƅ6

Ð Ď¾ģ6 Ďß ĕɌƦ ļɆĥ ĵ

“ɚà ȠɆ Ġɚɀ„ =ǂƦ ļļɀ

Áƪ ŷèc ¢V?

, JËiŒ. ŴÎ6 ³³ɀǘ Ūƥ,

ɂCƩ ƿƥƪ«ƥ ȚŴcĽ ơȃ ƝĨȜ “ɁVǘ Ŝ Ŋu ũ A=ǘ

Ŏ6 Ňďɂ ŶŴÐ “ɚɀ­ƪ ȵɒ ɄƤЊ Ł¨ÌƦ zƪ6 ưŒ.

ŗ= >Íɂ ƯŖ ƟǎƩ AƢƦ ĒƤ

MŢƪ„ ƶ ūËǚ ďƊŊ ÿĵŒ.

ú, njƥ “Ɂ njƥ Ɂ= njƥ Ǚƹſ

J„ ĿAɝ Ɠſ™ ǘd 20u ń

Q Ɵɂ ɣÍƦ şǘê ǂƳ èƧƦ

5 CƩ ƿƥƪ 10êüƦ Ĺ“Ð‘è

«ƀŒģ„ AƢƥ Ēǘ ăɂŒ.

Ƨ’Ʀ ǎǃÐ "ƃɀ6 ŐɆƐŒ.

ƪ ǭƥ ƄŒ. ƲŘƩ èƧƦ Ɍ

‘èƫ§ AƢ ƽą’¾6 Ƀ Ŋ ư„

Ɇ, èƧƦ ƚǙƪ„ Ŵ¶ Ljƺà ɌɆ

J JũƩ "ƃ= Ő hƖƦ 

“cà `6 „ n„ }Bl?”¾6.

Œ¬Ŵ ȯi +ƪ ƪ ǭƪŒ.

Jã6 èƧƪ ɨÆ„ S, èƧƩ ń

ÿĵ Ţ Mƪ¾6 ĨŐÆƜɃ

5ſ “Ɇ ǦLǦL ŁüɂŒ. ƬNJƩ

ȿƔ„ źŒ. ÿĵ, ĿAĵ ®Ʃ ɕȇƪ

ƲQ5ēĽǘê, ƬđƼƫ 5ēĽƏ

®ƹɀQ„ ɀǘê NJAƼ ĻDz„ ġÐ

„ ŒÞŒ. Ŵ¶ ĕĜƤÐ èƧƦ ŒƸ

źŒ. ƉɫË }Bſ,c Ɇ’ „ ƪ

6 Ŵ¶ 5ɠƦ ńƜ Ń<Ʃ SÐ c

ŰQà QšAƫƪ ŧŠ ģȰƼƫ Ŗ

¾„ ŗƩ řǃƼƫ ŐȓƦ ǃŖɀǘ

ſĽ ŒÜ, DZŇu«ſ, ƌĎß èƧ

„ Ū„Œ. Œê řǃƩ ĵÏà «Ŵ J

ń5Ʃ ǘ™à Jã™Ñ ™Əǎ„ hĮ

ĵÁƩ èƧƪ ¾ǚ 5Q ĄŻƪ

,ƪŅ ƁɃƦ ɂŒ6 Ƀ Ŋ ưŒ.

//i± . blog.veritas-a.com/gateksw


(/-%

Friday, September 2, 2011

38

 

(& 0 $  

b €E.g €2 oSq Th? (+(Y T. f3ƒ qi·@z)ŴµɆŰ ɃV’®Ʃ Ʃąſ “Ɇ J

Ʀ Ąãɀ, ƼƖɀ'c %ēſ ɭš

Ʃ ƃB Ń=Ə AƢĵÏà «Ŵ ū

QģŒ„ Qĥſ ǽřɂ ŊŹſ ǎÌ

Q Ŏ, Łüɀ6, ɁA ŊŹƩ ǛƦ

ɀ6, Œųɂ ǘŗ œ¨= ĵ6Ì ɌĹ

zƪQ Ɵɂ ĕĜƦ ǃũɂŒ.

Ʀ ƟɆ Ɂļ Ŋǐſ ïǾ ȺĨɀ6 U

Éǘ Ūŧ™ Q Śƥ Ȝſ • Q

ƪ ǭƥ AĵƏ ɁĨþ¾û }B¾

Śƥ , ’ƃɀŒ. JÆc ɁA Q

™ FOɆ Ƀ Ɂļ= ŊŹ, Jã6 Ń

J„ <Ĩà ɀ'c ąǃà ȶ„ 

ŚŴɀ„ , ɂCêƩ ɒřƥ ŧˆ6

Ƽſ >ɂ 9ǘ Ʃąſ “Ɇ ƫǘ=

ũ Ɂļ«Ʃ |ſĽ ƬŴc„ ĵ6 =

ǭƦ ƭŒģû‘ƫƩ |„ ļ

ĉC™ èǧǘƫ þųƪŒ. ĉCƩ

ɁƲ “‘ɀ„‘9ą9‘’Ʃ ɓŗƤ

ǂ, Ɂļ«ƪ ȕ6d ɕQśƥ ëŧ™

ɀ„ Ɩ™Ð Ł5 ǘ Ūŭ6 ļɀ

ƫǘśãɁƲ Ơçɉ AŊ ƫǘ=

Ð Bў ưŒ. Ơçɉƥ‘ƒ Ɂļ«

J+Ʀ Ɖ ơǘɀǘ ăɀ„ ƪơƏ

Qà ɟȽɀ„ Ɩ™Ð Ł5ŸQ ´ą

ƪư„ šĽà ɀ, ɀ¾6 GɂŒ.

ſ, Ɂļ«ƪ ļƦ "Ɣɀ„ ɁAƏ

8‰ .:* f#Š Œy49 *”·¬q-›? \^ C hV l{Š ²…’Š) š&‚ ¬+L Z19 ‹›*¬’ ž\

ɁAà njŧɀ6 ɁA „ ) Ǖ' Ɯɀ„ Ɂļƥ ëǘ ŪŒ. ɁAſ„ Ŵ

Aĵà njŧɀǘ Ū„Œ’„ ½ĐƩ ƪ ҙ ǁɀ, ¡Œ. ĵř |Ʃ ƀÆ Q † ǒſ ļƥ JŒǘ ¼Ŵd Q†ƪ ŧˆ6 Ŗƪc Ƙ Q†ƪ ɤŦ ɡ

Î6 @ÐƘ <ĨƏ J) ȱɀ„ Ŗ

ɁƼ >ǀſĽ ŧƪ«ƪ ɁAà njŧ

ƥ ɁAà njŧɀǘ ŪƦV, ŖɎſ ȿ

ļƪ ƬŴc„ =ǂ ®Ʀ ūËǐŒ.

ƣƼƪ6 ċƦ êɂ ĕŗƤÐ Ƴɀ

Ɏƪ ư6, Ŗ= <Ʃ Ƞǃ QŒ

ɀǘ Ū„ ƪơà ĩľɀ6 ŊŹƪ Ǖ

Ɣɂ QŋƦ Ɂļ«ſ, Ŵ¸, Þ

Jã6 ɁœƩ ƹ Qĥƥ ĵřƼ ǘ

ú, |Ʃ řǃƼ ƇƁ Ƙ— “Ĩĩƪ

ã6 ưŒ. ,Œ Ƒ²ſ ɁAȳÌ,

'Ɯǘ™Ñ ꧄ 9ǘ ǮĕƦ h{

ȅ Ŋ ưƦV, ƒ Ɂļ«ƥ ȞÊĮƽſ

ŗƩ œ¨ƪú, ĵřƼ ǘŗƪ ĨLJɂ

ģ6 ƚǙƪ„ ɝſ ƀɂŒ„ +

ƯŖſ ñā¡ AƢ, ƪvƩ “1…….

ŭŒ.

Ľ ĥ ( Œ QŵɀûĽ Aĵ ɂ ì

Ɂļ«ſ, ĮȪƼ ĵ6, ĹĹÌ, Ǫ

ƪŒ.

ɟǴã Oǘ¡ ƪɢ ŧƪ«ƥ “{

6 ŝƥ ɁAÐ ê«Q ƟɆĽ„

ƥ Œ ƱŴėåV, ƒ Ɂļ«ƥ ǸĹƼ

ƩÌƦ Q“ɀQ„ ŴΌ6 "džɂ

ƪ ǭƥ ɁļƦ Þȃ„ QĜƦ %

6 Ŀļ‹Ʀ ĄŖɀ6 džÖɀ„ ) p

AƢɒƹƩ 'ŖƼƫ ąǃ«Ʀ %Ŀɀ

%vƦ ŴËƜɃV, đĤ ɣÍ= ƃœ

Œ. ļƦ ƶ ɀËû ĵřƦ ūŧŰ

Ŀɀ6 Ɂļ«ſ, Ƈ Ʀ ĪŴqŴ

Ŵ ȳÌƦ ɥ£ÞQVǘ ɂŒ. ŊŹŖ

„ , öƻƪ-ǘê, J( ŽQſ Ɇ

ƥ ơƖɂ Ɂœ ĕĜƫ, Ɂļ«ƪ =

ɀ6, ǸÒƪc ąǃɆ1= $ƥ ĮȪ

• ơ†ɂ Aĵ ™Ñ ™Əǎ„ A

ſ Ŀļ‹Ʃ Łüſ HQƙƪ„ ŧ

1¢ Ƭƥ ŧˆŒ. ɀǘê ƗĿ ŊŹê

ɁƲ ŊɁƲ ƁĵǮÈ ļɀ™Ñ

Ƽ ĵ6 =ǂƥ ĵřƼ ǘŗ= RČɫ

ĵƖ ǘȆĽ¾ Ƀ Ŋ ưŒ. JÆc |

ƪ„ ý ũ 6 ŒŊ µ«'c Ɉ

ƪ¾™ Ǖ*, ǚɋɂŒû Œß Ũdž

Þȃ„ ĮĜƥ ĄŻƬV, Ɂļ« 

ƃ5 Q ´ąƪŒ.  ƓƗ„ ĕŗ

Ʃ ƳƝãƏ Jſ ²ß ɁœĕĜ ®

§ȴƦ #6 xŒ. ǭĹſ ž§Ë ƷƲ

(«Ʀ KĤɃ Ŋ ưǘ ŪƦV? KĤƥ

ſ ²¾ AŊĜƦ Ŵ¸, džƾɆŰ

Ʃ ɁœƦ Ądž( ĮȪê Ƀ , ŧˆ¾

ơƖɂ hƖƪ ëŧ ɁĨþ„ ćÒƪ

„ ( Jcè Ųƽɂ ǹſ ©Œ.

ă ɂŒ ɀ•¾™ ǷŇɂ AƢƩ ȤƦ

ɃV, ɁœĨǚŧ„ Ŵ¸, ÞdzŰ

„ +ƪŒ.

6 Ɂļ«™ ƬšɃ êɀŒ.

Ď\„ 5Q ¢ Ŋ ưƦ +ƪŒ.

ɃV, ɁA ŊŹƦ ðŧ ɀ„ Aĵ„

Ģ«Ŵ „ ɁA. <Ĩ ´ąſ Js€g Z4>* ‰j I*·s€g GE)>* ‰j I* (;? qi·„?7)

+ƪŒ.

²¾Ľ ɁAſĽ„ ĺÐƘ AŊĜ

//i± . blog.veritas-a.com/gateksw

yœ l |Š zRP k~x ­<U 59 yF' ® &;?

fǘ Ū„ Ŀțƪ ¢ '¾6 ìɂŒ.

ƪ Ÿèà ňƀŰ Ƀ 3Ɨ Ŵ¸, Ƀǘ,

ƪŒ. “Ĺƪ ŸèſĽ Ŀļ‹ƤÐ Ď

‘ǰɁƥ ŸèģŒ ɭƪ ńŒ’Ə‘ǰ

£ ǭƩ MŢƪ„ $ƥ ĵÁƤÐ ǭ

ƲŘƪ ʼnɆà Ħ ŊĐſ ź„ Ĺɞſ

^6 ǜ ũƩ 6Ċƪ ǜ ĐƩ 6ĊƤÐ

Ɂƥ Ŀļ‹ģŒ ɭƪ ńŒ’„ ɁąƤ

Ʃ Dzǃ™ $Œ. MŢƪ„ řǃ Ő

Ľ™ ǂǙɃ Ŋ ưƦǘ, ŐèȢȴ BƯ

ƍ.DžŒ. ƲQ ǫQ, >5, ɁA, ȃ

ÐĽƩ ǰɁƪ ŧˆ¾ Ɂļ«ƪ ǂ=

=ǂſĽ êd Ɂļ= “ɚà c}ú

Ʀ đ“ɀ„ Ĩþ‹Ʀ Ŵ¸, ɀû Ł

>Ʃ r è’ 12%Ʃ 6ĊƤÐ c€ Ɂ

ɁAſĽ Ǜ Ŋ ư„ ǘKɫ ɒřƼ

ɁļƩ 6Ċ Ɇ1 ĕĜſ ǁLɆ Œ.

¨Ƀ Ŋ ưƦǘ ®ſ “ɆĽ, ĉ è

A ļɝƦ ɋĤɀ, ģj Ŋ ư„ Sǫ

ƫ ŇŇɂ 6Ċ= ®ſ “ɂ ƪŰQ

MŢƪ ƪÉ, ƻÉ, ɀ¾'c ŀ

’ſĽ„ Ƅſ ŧəƥ ƲŘƩ ]Ʀ ƾ

Qà Ŗ™ɂŒ. ƲQ ǫQ è’ſĽ„

ǰɁƪ¾„ ŽŴ„ ŴǠǘ ŴÎ6

ƪƲ ŊŒŒ. J+ƥ‘nêƩ’6Ċƪ

Īã 1ÒƦ ơ™ɀǘ Ū„Œ. 6ĊƦ

“ ƪÛ Ŋ źŒ„ ) ūŭƦ ´ Ŵ¸,

h ǚǂƤÐ njŧɀ„ ) ǫƤËû

Ĉ 'ǪɆ ģƪ6 ģȠĵÁƥ Ŏĵ

ŧŠ‘þ£Ʃ’6ĊƪŒ. J 6Ċƪ ǎ

ǚ Ɂļ ŐŐÐ ļɀ6 1ÒƦ

ɆŰ Ƀǘ, řɒ Ī†Ɇ ģƪ„ ]Ʀ

Ŵ¸, ɆŰ Ƀǘ, “Ɂſ ¥ ]Ʀ ǫ

ã ěǁ ăɃ ƇƁƪ¾„ ƫĹƦ ǐŒ.

„ ɗÀŐÆƚſĽ Ŵ¸, ŐŐÐƩ ɭ

hã, ɂŒ. ¥ƪŴ J 6Ċſ “ɂ

\û ũ „ǘ ®ſ “Ɇ “ɚà c

Ƥ¾„ ìƦ Ŵ¸, Ēŧ«ƀŰ Ƀǘà

JÂĽ ǰɁ ŮſĽ ǎ~ §„ ĵÁƪ

ƤÐ ƲŘƦ ŒŖ Œ¬Ŵ ƬƤȌ ń

ǰɁƲ«Ʃ ļƦ ǃŖɂŒ. J =ǂ

Œ. LJ è’ſĽ„ LJƩ kƽƦ

6Ċɀ6, >5 è’ſĽ„ ůƫƦ ƀ

Ƽǘ ŪŒ. Ŵß«™ JÇ Ȝſ Ŵä Ɂ

ƙ 'lſ “ɂ ɆĜƦ ǃŖɀ„ +ƪ

ſĽ Ɂļƥ ļɀ„ ɭ, ǔ‘ǰɁɀ

Ɇ1ɀ„ ĕĜ ®Ʀ, èǘéƩ <Ĩ è

Æü ĵHŴ ģ„ +ƪ njƥǘ ®ſ “

ļ«ƪŰ • ìɃ , źƦ +ƪŒ. JÆ

ƪ ǭ«ƪŒ. 1Òƥ ǰɁƪŒ. ɁąƼ

„ ɭ’Ʀ ȑƜ , ¡Œ.

’ſĽ„ ļɀQ ȿƔɂ ƪơ, F

Ɇ, ɁA è’ſĽ„ Ŀļ‹ƪ èƧſ

c ǰɁƪ ɁąƩ ěǎà ĝŴc ɒř

ƫ ǁLƪ ŧˆ¾ ƲQ hûƦ &>Ƽ

‘ǰɁƥ ŸèģŒ ɭƪ ńŒ’„ ǂ

OǗƪ ź„ 3Ɨ, ɭ«, <ĨɀQ ®

ũ«û Ŵ¸, ɆŰ ɀ„ǘ, Ɨãđ‘Ǥ

ſ ȲȉŐà ïǻ ´ ǰɁƥ • ƪĹ

ƫ ŖĿƤÐ Ǧĩɀ, «ƀŒģ„ +ƪ

Ǚ, ĉÂ, LJ, <ĨƩ r è’ƤÐ B

ſ “Ɇ ƪŰQɂŒ.

Ǜƪ’„ @Ôɐ™ ?Ǩƥ +ƫǘſ “

‘ö J“’ ŧˆŒ.‘ķŧ„ ƪŰ

8 ǰɁƪ6, ƪÆɂ ǁLſ ƩɆ hË

ў 14%Ʃ 6ĊƦ ŒØ6 ưŒ. ǂǙ

‘ǰɁƥ Ŀļ‹ģŒ ɭƪ ńŒ’„

Q’ ¢ +ƪ6‘cƩ ƪŰQ’ ¢

ǚ 1Òſ ²ß ɋƪŰ ìÐ ɢɟ

Ʀ ǎǃÐ ńƘ è’ſĽ„ Ŵǡ Ŋ ź

‘ǰɁƥ ŸèģŒ ɭƪ ńŒ’Ʃ ɢňȰɆ ŒÚŒ. sǟ è’ ȃ>ſĽ„ ɚ c„ ǚǞ ƪơ ®Ʀ ķȾŒ.

‘Š£Np‰ ce’† WO9  ?“† S«› SH!

tJ$h e jV FWXˆ Cm (jDR qi·8]vuC)

‘DZŇuƦ Ɵɂ ƪŰQ ĽųŴ

ɁA ŊŹ= ɁƝ ® [ Ǟƫ <

Ʃ ȗļ Ė3, ùŖǘ ®Ʀ ɆŁɊ

ƫƦ ê«Ŵ ŁüƦ ǫŧ ƭQ Ŏ,

ɥ ĵƽ‘ƪ¾„ ǭƤÐ þƆŒ. ƪ

Ĩ ŐȋǑſ ɬ Ɂļ« Ǯǘſ ƪ

Œ. ŖŖȲŐƩ ĎƟ, Ű}ŐƩ ŷ

ĖËɊŒ.

« Ŵɥ„ ĽųſĽ ć (nƋ ìƪ

« Ŵɥà ²Ð <Ĩɀ'c J´J

E, Ȫ™¾ ĹƲ ®ǮÈ ŘɚſĽ

ŴɥÌƥ ĮŽ Ŋ† ŶŴƇƁƪ

ǘê ƪĉ ɂC ĵɟſĽ cáƩ š

´ ƫȜsƦ ¥Ƽƪ„ +™ ŎƵŒ.

ȩļ¡ +ſĽĨȜ, ơÊȈ, ơȟȽ

c xŋſê Cɂ „ ąǃ ŧˆ

Ʈĺà ɛģɀ6 ijãà hä ƖŴ

JÇ 6ĊƦ Ɇ1Ɇ ǐ +ƪ ƪ ǭƪ

ŧ, ȼ¾ȟ‰ ÆĬ ® ǰɁſĽ Į

Œ. þ© ƇƁƩ ƹ čĎșƦ ƪ

«ƪŒ. ƬĹƼƤÐ ȠƖ 6 Ĺŗ

Œ.

Õ¡ +, ȼÂŖ Ă, ȲÞwJÂȽ,

Û Ĵê ŧˆ¾ ĵ6Ì= ǪdžÌƩ

‘ȻÐȎØŐȝŐƩ Ȇ“’à ŧ

ąǃЙ ǻǃ ǘê Ŋ†ƪc x

ǭƥ ƽDz ƀł %Ʃ ŴɥDƤÐ

ŧĕÞ§ ® ĵɟĹƦ ƅĦ Ŋ ư

ƝǯƪŒ. ąƹ ň ŶŴƩ ĭÃɘſ

„? J ƴƫɂ ƪŰQ ňſ Ōƥ

ŋ6ĵſ™ ɧɫ ǃŖ¡Œ. J Ŵɥ

c€ BџŒ. ǰɁƼ ĵơ, xã

„ +«Vǘ Œųɂ Ŵɥ ®ƹɂ

ıDŽ ɍƗƼ“„ DZŇu«ſ, ƪ

Aɣƥ?

Ʃ ½= Ė3, ùŖǘà þà ´ ą

Ə ƁŁ, ĸƩ ø= ɩ, Ɓĵ, ąɁ

Œ. ɀcƩ Ŵɥ Łü bſ„‘İc

ǭƥ Ľų ŴɥƩ ò¿Ʀ Ƹŧǎ6

ǃȸƪ„ Ž»ɂ ;Ʀ ɏñ'c Ġ

= ƈŋ, cƏ ń5Ð ǎǃà Bĩ

„ ɂ Ǒ Ŵɥ’¾„ ǃÿƤÐ ɝƖ

Ė3ǘŗƦ ķǤƗ„ ƁɃƦ ɆǑ

Ǐê ƙå ŊĐſ źŒ.

Ɇ ƖŴ«Ʀ Ėȃɀ6 ƩĉƏ ƖŴ

ĵÏà ǃŖɀ6, Gìſ„ Ŵɥ Ļ

+ƪŒ.

ĽųƩ ŘɚƏ ǰɁ, ąɁ, ǂȃ ƓA ®ſĽ ĮÕ¡ 127%Ʃ Ŵɥ


39

(/-%

Friday, September 2, 2011

 

For mom

9.2~9.15

Edu Calendar

- 

f: 9z17(:F) ‚`: GLˆU_^‘(?‡), :Ft;|>(:F) T}: (031)361-0536~7,0526/admission.gafl.hs.kr #DG# 2012_-&,N_;6d ‡>: ;mt; „b: [Šc(sP~) f: 9z17, 10z15, 29 ‚`: ;mt; ERSj|> T}: (031)961-7778/www.gyfl.hs.kr *]G# 2012_-&,N_;6d ‡>: G–t; „b: [Šc(sP~) f: 10z16 ‚`: G–t; Tb|> T}: (031)996-7700/www.gfl.hs.kr 12VG# 2012_-&,N_;6d ‡>: NO‹t; „b: [Šc(sP~) f: 9z17, 10z15 ‚`: NO‹t; |> T}: (031)860-8605/dfl.hs.kr :JG# 2012_-&,N_;6d ‡>: Zxt; „b: [Šc(sP~) f: 9z3, 17, 10z29 ‚`: Zxt; fŒ7h T}: 1670-1005/www.sfl.hs.kr `FG# 2012_-&,N_;6d ‡>: ™qt; „b: [Šc(sP~) f: 10z29, 11z5 ‚`: ™qt; ˆ8K T}: (02)428-7781~5/www.hyfl.hs.kr UC# 2012_-N_;6d ‡>: ˆk; „b: [Šc(sP~) f: 10z15, 11z5 ‚`: ˆk; 8K T}: (02)743-3129/choongang.hs.kr 2011 S2dP'U·#FE3)/4\! ‡>: 159 ƒB f·M @|Œ(Zxf †t) f: 9z6 <(%02012_-.@7[)OPc;6d

*V# 2012_-N_;6d ‡>: G‹; f: 9z24 ‚`: G‹; ]i> T}: (054)429-9701,9712 gimcheon.school.gyo6.net $T908# 2012_-N_;6d ‡>: <‡XLW; „b: sP~ rl f: 9z18 ‚`: <‡XLW; 8K T}: (02)743-3129/www.woollim.hs.kr G08>HLG#2012_-N_;6d ‡>: tLWau~t; „b: 8z22W‘(sP~rl) f: 9z3, 17, 10z1 ‚`: tLWau~t; 8K T}: (031)332-0700/admission.hafs.hs.kr LV'S# 2012_-N_;6d ‡>: ~‹B†; f: 9z24, 10z19 ‚`: ~‹f •Y˜e> T}: (032)745-4580/ www.ii.hs.kr ^+# 2012_-N_;6d ‡>: —I; f: 10z9 ‚`: —Ij“^‘ T}: (02)6913-1111/www.hana.hs.kr `M# 2012_-N_;6d ‡>: ™; „b: [Šc(sP~) f: 9z18 ‚`: ™; T}: (041)858-8401~5/ www.hanilgo.net b0WI# 2012_-&,N_;6d ‡>: šLŒw; „b: [Šc(sP~) f: 9z24 ‚`: šLŒw; 5Ž 8K T}: (052)234-3363/www.hcu.hs.kr ")G#2012_-N_;6d ‡>: :Ft; „b: [Šc(sP~)

 Lx!ZOOM IN

‡>: \D>L „b: sP~[Šc f: 9z3(Zx) ‚`: \D>L ~TXœ=˜”d(Zx) T}: (02)760-1000/admission.skku.ac.kr 2012_-0_?_/4K:Q? „b: 9z8H‰ f: 11z10 'SFE.@0d(IEEC) ‡>: IET {yœ „b: 9z1~9(sP~) f: 9z18 T}: 02-539-8123/ www.ietcentre.org S209dG-TELP('SFE$LXAZ) ‡>: B†’d“pAy(ITSC) „b: 9z2~14(sP~) f: 9z30 T}: 1588-0589/www.gtelp.co.kr S135dTOIEC Speaking ‡>: YBM „b: 9z5~11z4(sP~) f: 11z6 T}: (02)2279-0505 appexam.ybmsisa.com/toeicswt S143dTEPS R)Ba ‡>: ZxL˜@ on@|y „b: 9z5~25H‰(sP~) f: 10z1 T}: 1544-7715/www.teps.or.kr S30dTOSEL(Y=) ‡>: EBS „b: 9z5~10z11(sP~) f: 11z12 T}: 1588-1503/www.tosel.org S186dJPT ‡>: YBM „b: 9z12~10z9(sP~) f: 11z20 T}: (02)2008-5200/exam.ybmsisa.com/jpt S55dTSC(U'E5^)Ba) ‡>: YBM „b: 9z5~25(sP~) f: 11z19 T}: (02)2008-5200/exam.ybmsisa.com/tsc

ZOOM IN #DG#2012_-N_;6d /ª¹/ 2012ąA Ý2æ Ïą–zē

 Lx!. !< U2z9 —q = U3— A, ] n! |. ™ ] … ‚{ U3K| A˜ U2€ )

Tƒ|. U3{ U3— U2 Z”p "? ‚. Lx!. dF> @}| cd !< U2| (Nd' ,{ -9 N#' J~' — e! |. a:= b & q5 › 7', F { ˜^ƒ|. V{ Fo| \p Œ … d0 p …p "7 …}| Lx!. u> B8€0 { 15Q|  E— !}{ Y9= fd € % ‹tš|. !< U2 ‘$’p = S—N! †a ‘$’p = S›g š| Lx!. V{ F_ U € ‚jp "? € d0 ‚j U p j. $—p "? ƒ|. / Lx!. Fo| dF> h Mj ! ›' p k‰ iC€ …! |. w— U2€ ) & r4 `€ ?!

|. * U2€ Y9 !–! ›Y Y9 U3— e d | Lx!. > * U2€ Y9 !• e! ›Y Y9 U3— d0 '. +€ ˜ = H0NCY' N { sˆœ != ] …}|. > Lx!. “ @}p W= Š e  G | y› „‡| QDœ — , € * = m— Q— ‚€ l@ j7v =.

9À17Î 3= 6iq¤ êÄ2°” ²rG. ‡NÊ ´© Ùæp &ïã ¦/ KÎ

•ç›Åi ÏÔĄy SG. –zēC 10À15Î, 29ΰN ²rG. ēK š»

D Í¿Æ 1000± z ÜNG.

/ª¹/ 2012ąA ϞC 11À1Î Ïą¿” ¶`Íۚi žÒĆG. ΁ØĎÇ lĆ ë 4% ØĎÅi 12ą7 372zÇ

¼q

Α°” …¼C (Æ è uEG. ›!›

•‚ĆG. Ýî”m°C Ïą¿”¸ 3íé”, ą.Ĕ”, áą3 ’Ē8j‹ YË ÐG. Ñ8àNąØĎ°” ã¿Ñ %

! …¼/, žž]]i ÌĚEG. 5d< ~ÝC 5 …

ÍÇ Ÿ‡ć š ÐC =», öāË< õœ¸ $Æ Íâžčښ, -žLē š‘¡×, Ñ+â YÆ ÏąØĎ° ³Ąã ¦/,

½ (WË G ÃÌĆ (t ¤E`C ¡Ëãº. _ Ù

2h =»Ç Ýî ”m° 8ÕĄy ŒËÌÇ Kć š ÐGC ÚÇ ÃÊċ¨ ĆG.

L ÃÌĆ (N ®EG. «^ ]C ÃÌĄãt -¼

Ïą¿”¸ ą’‹, ã¿Ñ+ ⎠”m YÆ 11À4Î:ã ¶`ÍÅi ۚĄ/, 1H. ÷1Ñ° Ćċ í锸 ą.Ĕ ”¸ $Æ 8ó ”mp 11À9~11Î ¶`Í Ûš ĕ ą3i „~ Ýîċ¨ ĆG. 1H.°” ³« = —×(160Ú, á2~3ąA 4

° [`”C ŒËÌÅi Ò»ĄC (N ÐÅE:º. ¤W\°) ¶# Ü—Ç £¤‰ ­s`y,‘= ¤

% ą8 ³«Úšp đĆ ÚšÊ ĉ)1 î,("Ú)i {åÜ¿Ê 2…š(QÚÑ Ø¿•‚)p 'd>G. ”m¸ yÛÇ ý

}q sÈÇ £¤ Go bÇ Pˆ¤N/ 5WÆ ]i

ĄC 2H.°” ã¿Q8·ą1Ü € äi.Ĕ 15Ú, Š·êčĒQ 15Ú, O”ĒQ 10Ú, ë 40ÚÇ îċ ìÞĉ+Ñ

ˆJN ÉJN Ąã ¦CGC (Ç’Ëa 4Ù°” 0

(200Ú tÚ)p •‚ĆG. 1H. ĉ+ÑC 11À9Î ą3 ďûËã(www.gyfl.hs.kr)° ‚þĄ/, 19ΰ yÛØĎÇ ïoG.

"Ë ò ôÏEG. èvËã џ°) ¤}q sÈÇ

ìÞĉ+ÑC 11À23Î ą3 ďûËã° 0ãĆG. ØĎÎÜÆ ą3 Ü° Êċ †- T š ÐÅE ã¿ Ø ĐÍË ăšG. Ï

£¤N ÉË< ˆJÆðB µĘg ¿x1 ‚Ë P

ą ‘I _C 8ó ĊÆ /ª¹/ 3}‹(031-962-7778)i ~ÊĄy SG.

¤µ8 ĖĄ8 ]~ÏEG. ¤W\°) Ü—Ç £X

/…IQ F€ blog.veritas-a.com/rusi

Ë ČGy %, RãN /wG/ Ùć (Ë`/ ™‘ċ ĄC ­sN ×ÓË ˆ§EG.

For me

ĆüÅi,‘U bË ”i GøG/ ċ”/ ”i  cĄã ¦C ) ¤FÇ <C …ÁG.’°”C 崂 ¬ I| O, H2€ R …j. —; PŽpY, —; YŽpY. X€1 6 g. u? [p …!. - < > 

Ç š Ð*ãº. ¤ËW1 ¤·G·ĆG/ ċ” 5) ,ñ ¢¾Ë ¤E`C (Ëãº. c¢¾Ë`C Ù| Ć vN ÐÓ¤º. Ë ž°”Ê …¾Æ ­sC k ¤ËN Ĉ; ¬¯ Åy ß*EG. ãÆË`/ ƒę “pn V ÿñC úqÚú šN

͒°C JË ®G. /ªË s? «Zi ù ã {nE. 5Ö ėd C Li = ‚9 C Li C (ËG. : vSJ ~Y - Gšg

ē î Åi ´šÊ ÒÆ ĎÝēp ˜ÁEG. 5e M Ë žp Ñ Ê ÒĀË`/ àÔĄC bWË u JEG. =»Ë @} ߤ” 5f:º? /GVC(N›6)
Friday, September 2, 2011

40

베리타스알파 117호(2011-09-02)  

베리타스알파 117호 입니다. 이번호는 2012 대입 수시 전형별 지원전략이 핫이슈로 실렸습니다.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you