Page 1

ima lavlja d r o k a ma i crkvena s a t o n a s očašća i m a s e j 400 pmladih, hod rete s u s a z VERBUM


Velika katolička pjesmarica 400 pjesama s notama i akordima za susrete mladih, hodočašća i crkvena slavlja


Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Za nakladnika: Miro Radalj Priređivač: Ivan Vuletić Notografija i glazbena redaktura: Jelena Prpa Priprema za tisak: ACME Tisak: RECOM, Zagreb Tiskano u kolovozu 2010.


400 pjesama s notama i akordima za susrete mladih, hodočašća i crkvena slavlja


CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU UDK 783.5:245 VELIKA katolička pjesmarica : 400 pjesama s notama i akordima za susrete mladih, hodočašća i crkvena slavlja / <priređivač Ivan Vuletić ; notografija i glazbena redaktura Jelena Prpa>. - Split : Verbum, 2010. ISBN 978-953-235-212-2 1. Vuletić, Ivan 2. Prpa, Jelena I. Crkvena glazba -- Notni zapisi 130803004


Uvodna rije

P

uno je primjera o važnosti glazbe i njenoj ulozi u društvu i ljudskoj kulturi. U životu kršćanina glazba također zauzima važno mjesto. Stari zavjet odzvanja pjesmama i hvalospjevima, a apostol Pavao potiče prve kršćane govoreći: “Pjevajte Gospodinu u svome srcu i slavite ga!” (Ef 5,19). Stoga su glazba i pjesma oduvijek u kršćanstvu bili uzvišen način slavljenja Boga, o čemu govori i poznata izreka svetoga Augustina: “Tko pjeva, dvostruko moli.” To je ujedno i poziv kršćanskom glazbeniku da razvija i njeguje ne samo istančanost sluha već i da duhovno proživljava glazbeni izričaj. Tek sudjelovanjem cijeloga bića pjevanje doista postaje molitva, a to mogu tada osjetiti i oni koji ne poznaju složenost sastavnih elemenata glazbe, ali srcem osluškuju bogatstvo njene poruke. I papa Ivan Pavao II. je rekao: “Najuzvišenija je glazba ona koja se uzdiže iz našega srca.” Sa željom da pridonesemo istinskom oplemenjivanju ljudskoga srca u ovoj pjesmarici na jednom mjestu smo sabrali elemente katoličke glazbene tradicije kao i suvremene glazbene kršćanske izričaje. Pjesmarica tako sadrži 400 skladbi kršćanske duhovne glazbe, koje svojim tekstovima, harmonijama i melodijama pružaju osjećaj pripadnosti zajedništvu Katoličke Crkve. Premda se ne radi o pjesmarici za službenu liturgijsku uporabu (za tu svrhu svakako preporučujemo liturgijsku pjesmaricu Hrvatske biskupske konferencije), njezin sadržaj će biti od velike koristi pri susretima mladih, hodočašćima, duhovnim seminarima i drugim crkvenim slavljima. Sve pjesme su s notama i akordima što pjesmaricu VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA

5


čini prikladnom i za zborsku uporabu kao i za instrumentalnu pratnju. U dodatku je priložena tablica osnovnih akorda u grafičkom prikazu za sviranje na gitari, kao i u notnom zapisu za sviranje na ostalim instrumentima. Tu su također sugestije za korištenje pojedinih pjesama. Takvom koncepcijom, sadržajem i opremom pjesmarica je namijenjena najširem krugu korisnika, čemu pridonosi i njezin praktičan format. Stoga se nadamo da će biti dobro prihvaćena, a svima koji će se njome služiti želimo da radosno pjesmom slave Gospodina! Ivan Vuletić

6

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA


Pjesme za razne prigode


Abraham

E  G 5 5 : 5 5 5 5 5 5 B Pripjev G

C

I - di

ZA RAZNE PRIGODE

1.

D

 5 5 5 5 5

iz do -ma svo-ga u kraj ko - ji ti ka - Ĺžem

   G 5 5 B :: B : 4 ? 4 = 5 :: 5 5 5 5 5 5 5 5

4

E

1. G

2. G

ja!

ja!

g

1. O,

A - bra - ha - me, ne - moj i - Ăźi, 'vijek je i - sti, lju - di dru - gi

    G 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 E5 5 5 5

8

c

D

D7

o - sta - vi - ti svo -ju ze - mlju ta - ko dra - gu! Ĺ to se na -daĹĄ za te lju -bav i - mat ne - Ăźe. Kud stiĂź' ti bi hti - o? Ka -Ĺži,

 G 5 5 5 : 5 :: B :

10

1. g

2. g

da ĂźeĹĄ naĂź'? Put

daj!

C E 5 G 5

13

5 5

mir svoj

 5 5 i

5 5

5 5

sre - Ăźu,

 4 E 5 5 5 5 G

 5 5

5 5

Na - puĹĄ - taĹĄ dom svoj,

 5 5

D

a

5 5

 5 5

Gos - pod

5 5

5 5

Bog

tvoj

G C E 5 5 5 5 : 5: $ 5: $ $ G 5 5 5 5 : 5 5 : 5 5 : 55 55 :: 55 5

15

$ 55 55 :: 55$

ĹĄto Ăźe ti dat'? Bez bro - ja dje - cu, ze - mlju i

VELIKA KATOLIÄ&#x152;KA PJESMARICA

5 5

o - be -

9


ZA RAZNE PRIGODE

17

E

G

G B B

üa

-

55

nje,

 $ 5: 5 : 55 to

e

55

rijeþ

D7

5 5

je

5 5

5 5

 ' ' G

Go - spod - nja!

2. Na žalu mreža napuštena, ribari za Isusom su smjelo pošli svijetu reüi spas. A svijet što vikaše "Hosana!" mukom ode i ta šutnja posta kušnje kobne novi glas. Napuštaš dom svoj, mir svoj i sreüu, a Gospod Bog tvoj što üe ti dat'? Veü stostruko tuj žiüu vjeþni tijek, to rijeþ je Kristova!

3. No otiü' nije sve jer þesto mnogi ode uzaludno, nerad mu je najvažnija stvar. Tek s vjerom otiü' u Gospoda, za sve imat' ljubavi dar, može stvorit' novog þovjeka. Napuštaš dom svoj, mir svoj i sreüu, a Gospod Bog tvoj što üe ti dat'? "Stog hajte propovijedat' blagu vijest" to rijeþ je Kristova!

10

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA


Ako Krista ljubite

Pripjev

F

g

A - ko Kri

B 5 5 '

-

dr - ži - te

sta lju - bi - te

F

6

G 5 5 5 5

?

'

vu za - po - vijed: 11

B

B

te,

jer

B

vi ste bra - üa B

17

G B 5 5

5 5 5 5

Je -dan dru

-

C7

5 5 B

G B

B

veü nam do - š'o 27

G

F

' sve ti

F

'

B 5

5

5

1. Na - Å¡eg 2. Je - dan d

B 5 5 ' C7

?

'

F

g

gog lju - bi -

u Nje - mu!

B 5

spa - se - nja bli - ži se dan, glas vi - þe kroz pu - sti - nju: 22

o-

5 5 '

B: 5

F

G '

C7

5 5 5 5 '

G 5 5 '

ZA RAZNE PRIGODE

2.

5 B

5 5

zvije - zda Da - ni - ca "O - bra - üe - nja je F

5 B

B

5

5

B

5

5

tre - ba o - sta - vit' sad grije - he sta - ze sve tre - ba po - rav - na -

sja, þas, d

C7

5 B 5 5 5 5 B 5

F

5 5 '

B

i Go - spo - di - na lju - bit' sr - cem svim. i Go - spo - di - nu pri - pra - vi - ti put!"

VELIKA KATOLIÄ&#x152;KA PJESMARICA

11


3. ZA RAZNE PRIGODE

Aleluja

(GOSPOD BOG JE S NAMA SAD)

G

E

5

 5 :: 5 : 5 5

5

5 5:

G

C

G

5

5 55

B

1. Go - spod Bog je s na - ma sad,

4

E

D7

G BB

ja,

8

E

a

ja!

G

5 B

On nas þu - va sva - ki dan,

5 :: BB

7. G

G

G '

D

5 5 

B

5

2. Bo - žja

lu,

e

e

BB BB

a - le - lu

-

1.-6. G D7

e

5 55 BB

BB

a - le - lu

-

D

55 55

55

M. Debaisieux

B:

G

5 4

a - le - lu - ja!

2. Božja rijeþ odzvanja svud, aleluja, Božja rijeþ je istina, aleluja! 3. Od ljubavi Njegove, aleluja, svaki þas mi živimo, aleluja! 4. Slušajmo i primajmo, aleluja, rijeþ našeg Gospodina, aleluja! 5. Neka izvor Gospodnji, aleluja, nas napuni ljubavlju, aleluja! 6. Slava Ocu i Sinu, aleluja, slava Duhu Svetomu, aleluja! 7. Sada i dovijeka, aleluja, kao što je odvijeka, aleluja!

12

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA


Aleluja

G

E

G

5

5

C

5

E

D7

G BB

put

ja, 8

E

G

G B

4

G

E

5

C

5 5

5 5

Na Tvo - ju

D7

E

G

G

G B B

ja,

B B

G

' ' a

C

-

A -

' '

C

D

le,

a - le - lu -

B 5 5 B 5 5 B: B:

' '

G

le,

a - le - lu - ja!

B B

G

C

55

5 5

je stan tam'

stra - nu moj G

D7

55 55

5 5 : 5 5 5 5: 5 5

5 5

gdje me zo - veš, gdje je dan. 16

D

o - kre - nut, a - le - lu -

55 55 B5 5 ' '

5 5 55 55

a - le - lu -

B B B

5 5 5 5 5

vje - þnoj stra - ni

55 55

G

C

5

Pripjev G7

ja! 11

5

A

B B

je - dan da - lek put,

G

4

G

5 5 5 B

5

1. Ja znam za 4

Glazba: Alfred Flury

55

4

2. Taj put me kroz noü vodi svud, aleluja, Ti milošüu mi lakšaj trud, aleluja! 3. Daljine, svjetla, snjegovi, aleluja, o Tvojoj zbore ljubavi, aleluja!

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA

13

ZA RAZNE PRIGODE

4.

(JA ZNAM ZA JEDAN DALEK PUT)


5. ZA RAZNE PRIGODE

  :: 5 5 5 5 5 55 5 55 5 5 5 5 5

Sveþano

G

E

Aleluja

G

C

a

 5 5 55 55 55 5 5

A - le - lu, a - le - lu, a - le - lu, a - le - lu - ja,

E G BB G

3

D7

5 5 5 5

B: B:

1. G

a - le - lu - ja! 7

E

a

G 55

 5 55 55 5 5 5

 :: ' 5 55 '

2. G

A - le - ja!

B B

E

e

G B B

5 5 5 5

G

5 5 5 5

5 5

5 5 5 5

je naš

 5 55 55 5 5 5

je naš Bog, a - le - lu - ja!

 5 5 55 55 55 5 5 a

Krist je naš Bog, a - le - lu - ja,

14

B B

Krist

D7

Bog, a - le - lu - ja, Krist 10

G Fine

D7

B B

55 55

B: B:

G D.C. al Fine

a - le - lu - ja!

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA


J. Sinclair

:: B B

Sveþano

G

E

a

G

 5 5 55

B B

B B

A - le - lu - ja, na - ša 1. Nek' se

Pripjev

4

E

G BB 7

E

1. C

G B B

55

55

BB

lu - ja! Bo - že!

BB

55

BB

BB

a - le - lu - ja, sr - ca slo - že

D

BB

a - le - lu sla - veü' Te G

5 5

BB

ja, be,

 5 5 55

A - le Nek' se

BB

lu Bo -

55

a - le Kri - ste

:: B 5 5 BB 2. C

-

55

G

ja! že!

 B B

2. Bože, svet si, aleluja, slavimo Te, aleluja! 3. Blagoslovljen, aleluja, budi uvijek, aleluja! 4. Hosana Tebi, aleluja, u visini, aleluja!

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA

15

ZA RAZNE PRIGODE

Aleluja

6.


7. ZA RAZNE PRIGODE

Aleluja Engleski hvalospjev iz 19. st. g

1 EE B G

pj

Sveþano

Sopran

Alt

2

E G E

1 EE G B 3

fis

A

 5 5 5

G

B

-

5

le

-

lu

D

-

-

D

ja,

lu - ja,

a

le

-

D

G

ja,

a

B

-

fis

5 5 5 5 B

B

G

lu

-

A

B

-

B

A

B

B

-

-

a - le - lu - ja, a - lejer Ti si put, i - sti D

B

le

   5 5 5 5 5 5 5

a - le - lu - ja, a - le - lu - ja, na go -zbu vje- þnog ži - vo - ta,

6

B

  5 5 5 5 5 5 B

EE   2G 5 5 5 5 5 5 B 1 EE B G

D

B

A - le - lu - ja, a - le - lu, a - le - lu - ja, 1. Vo - di nas, I - su - se Kri - ste, vo - di nas,

G

a

D

le

-

D

B

lu - ja!

EE     2G 5 5 5 5 5 5: 5 5 5 5 5 5 B

B

lu, a - le - lu - ja, a - le - lu - ja, a - le - lu - ja! na i ži -vot vje - þni, Tvo-ja je rijeþ ne - pro - la - zna. 2. Tražite najprije Božje kraljevstvo i pravdu Njegovu i sve drugo bit üe vam nadodano, aleluja, aleluja. 3. ýovjek ne živi od kruha samoga, veü i od svake rijeþi koja izlazi iz usta Božjih, aleluja, aleluja. 4. Doÿite k meni svi umorni i koji trpite i ja üu vas odmoriti, aleluja, aleluja. 5. Novi oganj doÿoh baciti na vašu zemlju i moja želja jest da on gori, aleluja, aleluja.

16

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA


Aleluja, Bogu pjevajmo Tekst i glazba: Ivan Burić

E G E

Pripjev

D

5 

5:

 5

A7

 5

A - le - lu - ja,

E G E 5:

3

D

5 -

a

 5

A7

 5

 5

le - lu - ja,

D

 5 5:

 5

Bo - gu

pje - vaj - mo, D

 5 5:

Bo - ga

 5 B ::

 5 B

Fine

sla - vi - mo!

E  G E :: 55 55 5 5 5 5 B 4 55 55 55 55 55 B :: 4 5 5 5 B D

5

A7

Bo - že, na - ša si

D

h

e

1. Tvo - je Tvo- ja

H7

A7

ra - dost, Bo - že, naš Ti si mir.

E  G E 55 55 55 E55 55 55 5 B 4 5

9

e

e

ve - li - ko sr - ce ve - li - ka lju - bav

A7

:: 5 55 55 ' ' 5

D A7 D.C. al Fine

nek' nas pri - mi sve. nek' nam bu - de cilj.

2. Kako da vratim ljubav Tebi, Oþe moj? Tvoja dobra ruka nek' nas prati svud. 3. Tvoje veliko srce nek' nas primi sve. Mi Ti kliþemo sada svi u jedan glas.

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA

17

ZA RAZNE PRIGODE

8.


9. ZA RAZNE PRIGODE

Aleluja, Gospodin Svemožni Tekst i glazba: Dale Garrat

EE G E E 5 5 :: 5 5 B 5 5 E

A

E

 5 5

5 5 5

A - le - lu - ja, jer Go - spo - din Sve - mo - žni

EE GEEB

3

cis

1. E A E

H7

5

B:

5

vla - da

E EE G E B: B:

6

A

se,

E EE 5 GE 5

9

H7

Bog!

EE GEE 5 5 A

kli - þi - mo

i

5 5

5 5

hva - lu

 5

5 5

5 5

 55 5

Sve - mo - žni

Nje - mu

E

5 5 B

A - le - lu

E

Ra - duj - mo

  55 E55 55 55 55

Fis

 5

= 5 5 5 5 !5

A - le - Bog!

55 E55

E

spo - din

18

2. E A E

 5 5 BB :: 5 5

mo.

11

 : 5 5 : B

-

cis

ja,

H7

B B 5 55 5

vla

-

da

po - daj

 5

 5

jer

Go -

E A E

B:

Bog!

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA


E G E

Amen, aleluja

5

  5 5 5 5 5

D

A

5

A - men, a - le - lu - ja!

E GE

3

D

5

5

5

A

-

men,

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA

G

  5 5 5 5

5

A - men, a - le - lu - ja! h

A7

D

5

5

B

a - le - lu

-

ja!

5 

 5

19

ZA RAZNE PRIGODE

Živo

10.


Sadržaj R. br.

Naziv pjesme

str.

SADRŽAJ

PJESME ZA RAZNE PRIGODE 1. Abraham. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 2. Ako Krista ljubite. . . . . . . . . . . . . 11 3. Aleluja (Gospod Bog...) . . . . . . . .12 4. Aleluja (Ja znam...) . . . . . . . . . . .13 5. Aleluja (Krist je...) . . . . . . . . . . . .14 6. Aleluja (J. Sinclair) . . . . . . . . . . .15 7. Aleluja (Vodi nas...) . . . . . . . . . . .16 8. Aleluja, Bogu pjevajmo . . . . . . . .17 9. Aleluja, Gospodin Svemožni . . . .18 10. Amen, aleluja . . . . . . . . . . . . . . . .19 11. Amen, amen, vjerujem . . . . . . . . .20 12. Blagoslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 13. Blagoslovi Gospode. . . . . . . . . . .23 14. Blagoslovljen Bog . . . . . . . . . . . .25 15. Blagoslovljen budi Bog . . . . . . . .26 16. Blaženi Alojzije . . . . . . . . . . . . . .27 17. Bog je moj Spasitelj. . . . . . . . . . .28 18. Bog te ljubi. . . . . . . . . . . . . . . . . .30 19. Božanskog Srca . . . . . . . . . . . . . .35 20. Bože moj, dopusti mi . . . . . . . . . .36 21. Bože moj, vodi me . . . . . . . . . . . .37 22. Bože moj, što je jutro . . . . . . . . . .39 23. Bože, čuvaj Hrvatsku . . . . . . . . . .40 24. Bože, koje radosti. . . . . . . . . . . . .41 25. Braćo moja, radujmo se . . . . . . . .42 26. Cesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 27. Da radost bude potpuna . . . . . . . .44 28. Da Te samo dotaknem . . . . . . . . .47 29. Daj nam svima Duha svog . . . . . .50 30. Danas smo sretni . . . . . . . . . . . . .52 31. De colores . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 32. Do nebesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 33. Dođi, dođi nam Gospode . . . . . . .57 34. Dođi, Duše Presveti . . . . . . . . . . .58 35. Dođi, Duše Presveti (R. Taclik) . .59 36. Dušo Kristova . . . . . . . . . . . . . . .60 37. Emanuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 38. Evo veliki svećenik . . . . . . . . . . .62 39. Evo, Bože, kruha, vina. . . . . . . . .63 40. Gdje je ljubav. . . . . . . . . . . . . . . .64

652

R. br.

Naziv pjesme

str.

41. Glasnik Velikoga Kralja. . . . . . . .65 42. Gloria, gloria . . . . . . . . . . . . . . . .67 43. Gospodine, smiluj se (Z. Penzar) . .68 44. Gospodine, smiluj se . . . . . . . . . .69 45. Gospodine, Ti si pastir moj . . . . .71 46. Hajdemo zajedno . . . . . . . . . . . . .74 47. Hej, polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 48. Hosana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 49. Hvala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 50. Hvala Ti na ovoj gozbi. . . . . . . . .79 51. Hvalospjev . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 52. Hvaljen budi, o Bože, Kralju naš. . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 53. Idi, kaži cijelom svijetu . . . . . . . .84 54. Isus u jutro . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 55. Isus, to je naša sreća. . . . . . . . . . .86 56. Isuse, volim Te . . . . . . . . . . . . . . .88 57. Ja sam s vama. . . . . . . . . . . . . . . .89 58. Ja sam sretan . . . . . . . . . . . . . . . .91 59. Jaganjče Božji . . . . . . . . . . . . . . .92 60. Jedan kruh . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 61. Jekni, pjesmo . . . . . . . . . . . . . . . .94 62. Jer Gospodin je moja snaga . . . . .95 63. Jeruzalem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 64. Kakav prijatelj je Isus . . . . . . . . .98 65. Kako da Te ne volim . . . . . . . . . .99 66. Kao košuta . . . . . . . . . . . . . . . . .101 67. Kao što košuta . . . . . . . . . . . . . .102 68. Kap jedna mala . . . . . . . . . . . . .103 69. Kličite i pjevajte svi . . . . . . . . . .107 70. Krist Kralj vlada. . . . . . . . . . . . .109 71. Krist na žalu . . . . . . . . . . . . . . . . 110 72. Kriste, budi naša radost . . . . . . . 112 73. Kriste, o Kriste . . . . . . . . . . . . . . 113 74. Kriste, u Tvoje ime. . . . . . . . . . . 114 75. Kruše života . . . . . . . . . . . . . . . . 116 76. Laudate Dominum . . . . . . . . . . . 117 77. Ljubav nije ljubljena . . . . . . . . . 118 78. Magnificat . . . . . . . . . . . . . . . . .120 79. Mi želimo uzdić’ Isusa . . . . . . . .121 80. Milost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA


VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA

130. Sakramentu veličajnom . . . . . .193 131. Samo Tvoja ljubav . . . . . . . . . .194 132. Serafe ljubavi . . . . . . . . . . . . . .197 133. Silan Bog . . . . . . . . . . . . . . . . .198 134. Simbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 135. Spasitelju, dobri Isukrste . . . . .203 136. Srce Božansko . . . . . . . . . . . . .204 137. Sretna sigurnost . . . . . . . . . . . .205 138. Stavi me kao znak . . . . . . . . . .207 139. Sva djela Gospodnja . . . . . . . .209 140. Sva ljubavi mi, Isuse . . . . . . . . 211 141. Sva moja radost . . . . . . . . . . . .212 142. Svet je Gospod naš Bog . . . . . .214 143. Sveti plam . . . . . . . . . . . . . . . .215 144. Svetost svoju . . . . . . . . . . . . . .217 145. Svi kliknimo Kristu . . . . . . . . .219 146. Svi slavimo. . . . . . . . . . . . . . . .220 147. Svjetlo malo . . . . . . . . . . . . . . .224 148. Tamo gdje palme cvatu . . . . . .226 149. Tebe Boga hvalimo . . . . . . . . .228 150. Ti si Bog. . . . . . . . . . . . . . . . . .229 151. Ti, Kriste, Kralj si vjekova. . . .230 152. Ti, moja zaštito. . . . . . . . . . . . .232 153. Tmina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 154. To je mir kao rijeka . . . . . . . . .234 155. Tu pred Tobom . . . . . . . . . . . . .235 156. Tvoj crveni plašt. . . . . . . . . . . .236 157. Tvoj Duh me ovija kao plašt . .237 158. Tvoja Krv . . . . . . . . . . . . . . . . .240 159. U onaj dan . . . . . . . . . . . . . . . .241 160. U slavu svetog Srca . . . . . . . . .242 161. Učitelju, gdje stanuješ . . . . . . .244 162. Uđite s hvalama . . . . . . . . . . . .246 163. Uzmite, jedite. . . . . . . . . . . . . .247 164. Večer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 165. Veliča (M. Lešćan) . . . . . . . . . .249 166. Velik si . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 167. Veselimo se svi. . . . . . . . . . . . .252 168. Veselo braćo kliknimo . . . . . . .254 169. V’jek hvaljen budi . . . . . . . . . .255 170. Zahvali . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 171. Zahvaljujte Gospodinu (V. Grbac). . . . . . . . . . . . . . . . .258 172. Zdravo Tijelo Isusovo (Dalmacija). . . . . . . . . . . . . . . .260 173. Zdravo Tijelo Isusovo (Istra) . .260 174. Znak ljubavi . . . . . . . . . . . . . . .262 175. Želim klicati . . . . . . . . . . . . . . .264 176. Život svoj prikazujemo Bogu. .265

653

SADRŽAJ

81. Mir, pravi mir. . . . . . . . . . . . . .124 82. Misija svetih. . . . . . . . . . . . . . .125 83. Moj Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 84. Moj Isuse . . . . . . . . . . . . . . . . .128 85. Moj me Otac daruje . . . . . . . . .129 86. Moje nebo . . . . . . . . . . . . . . . .131 87. Molitva. . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 88. Molitva za oprost . . . . . . . . . . .135 89. Na svijetu mira nema . . . . . . . .137 90. Na Tvoju riječ, Kapetane . . . . .138 91. Napustiti nas može. . . . . . . . . .141 92. Naša srca . . . . . . . . . . . . . . . . .142 93. Ne boj se jer ja sam s tobom . .143 94. Nek’ bude mir. . . . . . . . . . . . . .145 95. Nek’ se sila Duha Tvog . . . . . .146 96. Nek’ slavljen bude Bog . . . . . .147 97. Nitko sad ne zna. . . . . . . . . . . .148 98. O hostijo spasonosna . . . . . . . .149 99. O Kriste, vječni svećeniče . . . .150 100. O Ljubavi ja pjevam. . . . . . . . .152 101. O Srce Sina Božjega . . . . . . . .154 102. O, dođi Bože k nama . . . . . . . .155 103. Obuci nas u ruho ljubavi . . . . .156 104. Oče naš. . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 105. Oče naš dobri . . . . . . . . . . . . . .161 106. Oče, mi Ti se klanjamo . . . . . .162 107. Oči u oči. . . . . . . . . . . . . . . . . .163 108. Od sva se četiri vjetra. . . . . . . .165 109. Odlučio sam slijediti Krista . . .166 110. Odzivam se, Isuse . . . . . . . . . .167 111. On dolazi da spasi vas . . . . . . .168 112. On je vladar svih vladara . . . . .170 113. On među nas je došao . . . . . . .171 114. Ostani s nama . . . . . . . . . . . . . .172 115. Ovo je dan . . . . . . . . . . . . . . . .173 116. Pjevaj aleluja Isusu. . . . . . . . . .174 117. Pjevaj hvalu Kristu Bogu . . . . .176 118. Postojani. . . . . . . . . . . . . . . . . .177 119. Pravi stih . . . . . . . . . . . . . . . . .180 120. Predivan . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 121. Primi naš dar . . . . . . . . . . . . . .182 122. Primi ove darove, naš Oče . . . .183 123. Prinosimo kruh. . . . . . . . . . . . .184 124. Promijenimo sve . . . . . . . . . . .185 125. Pusti mreže te. . . . . . . . . . . . . .186 126. Put ljubavi . . . . . . . . . . . . . . . .188 127. Rijeke žive vode. . . . . . . . . . . .189 128. S rajskih visina. . . . . . . . . . . . .191 129. Sa nebesa sad će doći. . . . . . . .192


SADRŽAJ

PSALMI 177. Blagoslivljaj, dušo moja. . . . . .268 178. Blagoslivljat ću dovijeka ime Tvoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269 179. Bog mi je svjetlost i spasenje. .270 180. Dođi, Gospode - Maranatha. . .272 181. Gospodin je moja snaga . . . . . .273 182. Gospodin je pastir moj . . . . . . .274 183. Gospodin kraljuje. . . . . . . . . . .275 184. Hvali, dušo moja (M. Lešćan). .276 185. Hvali, dušo moja (J. Prpa) . . . .277 186. Hvalite Gospoda s nebesa . . . .278 187. Iz dubine. . . . . . . . . . . . . . . . . .279 188. Kao što košuta žudi . . . . . . . . .280 189. Kliči Bogu . . . . . . . . . . . . . . . .281 190. Kušajte i vidite . . . . . . . . . . . . .282 191. Milosrdan je . . . . . . . . . . . . . . .283 192. Milosrdan je Gospodin. . . . . . .284 193. Neka dobrota Tvoja . . . . . . . . .285 194. Neka Te slave narodi . . . . . . . .286 195. O ljubavi Tvojoj (Lj. Galetić) . .287 196. O ljubavi Tvojoj (Š. Marović) . .289 197. Pjevajte Gospodu . . . . . . . . . . .290 198. Pjevajte Gospodu . . . . . . . . . . .291 199. Pošalji Duha svojega . . . . . . . .292 200. Samo je u Bogu mir . . . . . . . . .293 201. Smiluj mi se, Bože . . . . . . . . . .294 202. Svi krajevi svijeta. . . . . . . . . . .295 203. Tebe žeđa duša moja . . . . . . . .296 204. Ti si, Gospodine . . . . . . . . . . . .297 205. U danima Njegovim. . . . . . . . .298 206. U Gospodina je milosrđe . . . . .299 207. Velika nam djela. . . . . . . . . . . .300 208. Vječna je ljubav Njegova. . . . .301 209. Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja . . . . . . . . . . . . . . . .302 210. Zahvaljujte Gospodinu (M. Lešćan) . . . . . . . . . . . . . . .304 211. Žeđa duša moja . . . . . . . . . . . .306 MISE 212. II. pučka misa. . . . . . . . . . . . . .308 213. Dječja misa. . . . . . . . . . . . . . . .318 214. Hrvatska misa (R. Matz) . . . . .322 215. Hrvatska misa (I. Peran) . . . . .335 216. Misa za djecu . . . . . . . . . . . . . .343 217. Misa za mrtve. . . . . . . . . . . . . .349

654

218. Missa VIII de Angelis . . . . . . .352 219. Missa XVII Adventus et Quadragesima. . . . . . . . . . . . . .361 DOŠAŠĆE 220. Od angela Gabrijela . . . . . . . . .368 221. Padaj s neba . . . . . . . . . . . . . . .369 222. Pjevajte sada zanosno . . . . . . .371 223. Poslan bi anđel Gabrijel . . . . . .373 224. Visom leteć. . . . . . . . . . . . . . . .374 225. Zdravo, Djevice . . . . . . . . . . . .375 226. Zlatnih krila . . . . . . . . . . . . . . .376 BOŽIĆ 227. Betlehemska sveta noć. . . . . . .378 228. Čestit svijetu. . . . . . . . . . . . . . .380 229. Danas se čuje . . . . . . . . . . . . . .382 230. Diva Mati . . . . . . . . . . . . . . . . .383 231. Djetešce nam se rodilo . . . . . . .384 232. Dvorani neba . . . . . . . . . . . . . .385 233. Hote o ljudi sim . . . . . . . . . . . .386 234. Iznad naših se poljana . . . . . . .387 235. Kada zvijezda divna. . . . . . . . .388 236. Kakvo čudo dogodi se . . . . . . .389 237. Kyrie eleison . . . . . . . . . . . . . .391 238. Narodi nam se . . . . . . . . . . . . .392 239. Nebo i zemlja . . . . . . . . . . . . . .393 240. O Betleme, grade slavni. . . . . .394 241. O dobri naši pastiri. . . . . . . . . .395 242. O kakva to svetlost. . . . . . . . . .398 243. O pastiri, čudo novo. . . . . . . . .399 244. O pastiri, vjerni čuvari . . . . . . .400 245. O vjernici . . . . . . . . . . . . . . . . .401 246. Oj Djetešce moje drago . . . . . .402 247. Oj pastiri, čujte novi glas . . . . .403 248. Poslušajte svi sada . . . . . . . . . .404 249. Preveliku radost . . . . . . . . . . . .405 250. Radujte se, narodi. . . . . . . . . . .406 251. Rodio se Bog i čovjek . . . . . . .407 252. Spavaj, mali Božiću . . . . . . . . .408 253. Svim na zemlji . . . . . . . . . . . . .409 254. Svjetlo ljubavi . . . . . . . . . . . . .410 255. Tama je svud . . . . . . . . . . . . . .412 256. Tiha noć . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 257. Tri kralja jahahu . . . . . . . . . . . .414 258. U to vrijeme godišta. . . . . . . . .415 259. Veseli se, Majko Božja. . . . . . .418 260. Veselje ti navješćujem . . . . . . .420 261. Zdravo budi, mladi Kralju . . . .421 262. Zvan Betlema . . . . . . . . . . . . . .422

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA


USKRS 289. Aleluja, Onom koji uskrsnu . . .456 290. Gospodin slavno uskrsnu . . . . .457 291. Kraljice neba . . . . . . . . . . . . . .458 292. Krist iz groba ustade . . . . . . . .459 293. Naš je ust’o Spasitelj iz groba. .460 294. Nek’ mine, Majko . . . . . . . . . .461 295. Pjevaj hvale, Magdaleno . . . . .462 296. Radujte se, kršćani . . . . . . . . . .463 297. Uskrsna radost . . . . . . . . . . . . .464 298. Uskrsni san. . . . . . . . . . . . . . . .465 299. Uskrsnu . . . . . . . . . . . . . . . . . .468 300. Uskrsnu Isus doista . . . . . . . . .470 MARIJANSKE PJESME 301. Anđeo Gospodnji . . . . . . . . . . .472 302. Cvijeće za Mariju. . . . . . . . . . .473 303. Čuj nas, Majko. . . . . . . . . . . . .475 304. Čuj vruću molbu . . . . . . . . . . .476 305. Djevice nevina . . . . . . . . . . . . .477

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA

306. Gospe ribara, težaka. . . . . . . . .478 307. Gospi od milosti. . . . . . . . . . . .480 308. Hoćemo Boga. . . . . . . . . . . . . .482 309. Kao Marija . . . . . . . . . . . . . . . .484 310. Kraljice krunice . . . . . . . . . . . .485 311. Kraljice mira . . . . . . . . . . . . . .486 312. Kraljice svete krunice . . . . . . .487 313. Lijepa si, lijepa. . . . . . . . . . . . .489 314. Ljiljane bijeli . . . . . . . . . . . . . .490 315. Majci mira . . . . . . . . . . . . . . . .491 316. Majka srca mog . . . . . . . . . . . .492 317. Majko Božja Bistrička . . . . . . .494 318. Majko draga . . . . . . . . . . . . . . .495 319. Marijo Majko . . . . . . . . . . . . . .496 320. Marijo Majko, našeg Trsata . . .498 321. Marijo, o Marijo. . . . . . . . . . . .500 322. Marijo, o zvijezdo mora. . . . . .501 323. Marijo, svibnja kraljice . . . . . .503 324. Mirjam . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505 325. Moja Majka . . . . . . . . . . . . . . .507 326. Molitva žuljnih ruku . . . . . . . .508 327. O Marijo mila. . . . . . . . . . . . . .509 328. O Marijo, Majko . . . . . . . . . . .510 329. O Marijo, ti sjajna zornice . . . 511 330. O mila Majko nebeska . . . . . . .512 331. O najsvetija . . . . . . . . . . . . . . .513 332. O, divna Djevice . . . . . . . . . . .514 333. O, Gospe Sinjska . . . . . . . . . . .515 334. Pozdrav Mariji . . . . . . . . . . . . .516 335. Prejasna Kraljice . . . . . . . . . . .518 336. Spasa nam Majko. . . . . . . . . . .519 337. Sred burne noći . . . . . . . . . . . .520 338. Sred te se pećine. . . . . . . . . . . .522 339. Večernji zvon . . . . . . . . . . . . . .523 340. Visovačka slavna Mati . . . . . . .524 341. Zdravo budi, Marijo . . . . . . . . .525 342. Zdravo budi, Marijo . . . . . . . . .526 343. Zdravo, Djevo . . . . . . . . . . . . .527 GREGORIJANSKI NAPJEVI 344. Ak’ od Ante tražiš čuda . . . . . .530 345. Barjaci kreću Kraljevi . . . . . . .531 346. Čuj, Stvoritelju. . . . . . . . . . . . .532 347. Dođi, Duše Presveti . . . . . . . . .533 348. Himan Kristu Kralju . . . . . . . .535 349. Hosana Davidovu Sinu . . . . . .537 350. Klanjam Ti se smjerno . . . . . . .538 351. Na gozbu Kralja Jaganjca . . . .540 352. Nebesa odozgor rosite . . . . . . .541

655

SADRŽAJ

KORIZMA 263. Barjaci kreću Kraljevi (I. Glibotić). . . . . . . . . . . . . . . .424 264. Bože moj . . . . . . . . . . . . . . . . .425 265. Častimo te . . . . . . . . . . . . . . . .426 266. Čaša blagoslovna . . . . . . . . . . .427 267. Dobri Kriste, Sine Božji. . . . . .428 268. Gdje je ljubav, prijateljstvo . . .430 269. Isukrste moj propeti . . . . . . . . .431 270. Isuse mili . . . . . . . . . . . . . . . . .433 271. Ja se kajem . . . . . . . . . . . . . . . .434 272. Mi treba da se hvalimo. . . . . . .435 273. Milosti je čas . . . . . . . . . . . . . .436 274. Na rajskom drvu. . . . . . . . . . . .437 275. Narode moj ljubljeni . . . . . . . .438 276. O biči preljuti . . . . . . . . . . . . . .439 277. O Isuse izranjeni . . . . . . . . . . .440 278. O Isuse, daj da pjevam . . . . . . .441 279. O Isuse, ja spoznajem . . . . . . .442 280. Oče, u ruke Tvoje. . . . . . . . . . .443 281. Počinje se strašna muka . . . . . .444 282. Pri svojoj zadnjoj večeri. . . . . . 445 283. Prijekori (Puče moj). . . . . . . . .447 284. Prosti, moj Bože. . . . . . . . . . . .448 285. Slava Tebi Kriste Bože. . . . . . .449 286. Stala Majka pod raspelom . . . .450 287. Zapjevat ću Gospodinu . . . . . .451 288. Zapovijed vam novu dajem . . .453


353. Nebesa Stvorče zvjezdanih . . .545 354. O dođi, Stvorče . . . . . . . . . . . .546 355. Oče naš. . . . . . . . . . . . . . . . . . .547 356. Pogledaj, Gospodine . . . . . . . .549 357. Stala plačuć . . . . . . . . . . . . . . .550 358. Usta moja - Divnoj dakle . . . . .551 359. Usta moja . . . . . . . . . . . . . . . . .552 360. Veliča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .554 361. Zdravo Marijo . . . . . . . . . . . . .555 362. Zdravo, Kraljice . . . . . . . . . . . .556 363. Židovska su djeca. . . . . . . . . . .558 364. Žrtvi uskrsnici . . . . . . . . . . . . .560 ZBORSKE PJESME 365. Ave Maria (J. Arcadelt) . . . . . .564 366. Ave Maria (I. Zajc). . . . . . . . . .567 367. Ave verum corpus. . . . . . . . . . .569 368. Bliže, o Bože moj. . . . . . . . . . .572 369. Čuj, Stvoritelju milostiv. . . . . .574 370. Darove kruha i vina . . . . . . . . .576 371. Hvalite Gospoda. . . . . . . . . . . .578 372. Isusa ljubim . . . . . . . . . . . . . . .579 373. Klanjam Ti se smjerno . . . . . . .581 374. K’o košuta . . . . . . . . . . . . . . . .583 375. Krist uskrsnu . . . . . . . . . . . . . .585 376. Lijepa naša . . . . . . . . . . . . . . . .588 377. Majko ljubezniva . . . . . . . . . . .590 378. Na nebu moje duše. . . . . . . . . .592 379. Na nebu zora rudi. . . . . . . . . . .594

380. Neba Stvoritelj . . . . . . . . . . . . .596 381. O Bože, nisam vrijedan . . . . . .597 382. O duša naših hrano. . . . . . . . . .600 383. O Spase roda ljudskoga . . . . . .602 384. O najsvetija . . . . . . . . . . . . . . .604 385. O, pruži mile ruke . . . . . . . . . .606 386. Pred Tobom padam . . . . . . . . .608 387. Pred Tobom padam nice. . . . . .610 388. Raduj se, o Betleme . . . . . . . . .613 389. S kruhom i vinom. . . . . . . . . . .615 390. Sav raj te slavi . . . . . . . . . . . . .616 391. Slavim Te, Gospode . . . . . . . . .618 392. Vodi me, Bože . . . . . . . . . . . . .620 393. Zemlja uzdrhta . . . . . . . . . . . . .622 POKOJNIČKO BOGOSLUŽJE 394. Bože, Oče, duše vjerne. . . . . . . 626 395. Ja sam uskrsnuće . . . . . . . . . . .627 396. Pokoj vječni . . . . . . . . . . . . . . .628 397. Posljednica . . . . . . . . . . . . . . . .630 398. Svjetlost vječna . . . . . . . . . . . .633 399. U raj poveli te anđeli . . . . . . . .634 Zbor anđeoski te primio . . . . .634 400. Vječni pokoj. . . . . . . . . . . . . . .635 Osnovni akordi. . . . . . . . . . . . . . . . .636 Abecedno kazalo . . . . . . . . . . . . . . .640 Tematsko kazalo. . . . . . . . . . . . . . . .645 Sadržaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .652

SADRŽAJ

656

VELIKA KATOLIČKA PJESMARICA


Ova jedinstvena pjesmarica praktična formata sadrži velik izbor duhovnih šansona i ostalih skladbi za razne prigode, kao i odabrane pjesme za sva liturgijska razdoblja crkvene godine. Sve pjesme su s notama i akordima, a njihovo pretraživanje olakšano je uz pomoć abecednog i tematskog kazala. U zasebnim poglavljima je i veliki broj skladbi za mješovite zborove, kao i izbor misa, a u dodatku na kraju pjesmarice su grafički i notni prikazi akorda za gitaru i ostale instrumente.

ISBN 978-953-235-212-2

VERBUM 65 kn

www.verbum.hr

Velika katolička pjesmarica  

Ova jedinstvena pjesmarica praktična formata sadrži velik izbor duhovnih šansona i ostalih skladbi za razne prigode, kao i odabrane pjesme z...

Velika katolička pjesmarica  

Ova jedinstvena pjesmarica praktična formata sadrži velik izbor duhovnih šansona i ostalih skladbi za razne prigode, kao i odabrane pjesme z...

Advertisement