Page 1

OČE NAŠ

VERBUM


Berta Golob

OČE NAŠ

U nebu je tako lijepo kao što je lijepo doma kada me moj dobri tata u zagrljaj čvrsto hvata.


KO

OČE N J

AŠ, E S B I , E M A N A N I S E J I

Tamo gdje svijeta je granica, počinju bespuća neba. U njima živi naš dobri Bog, svatko ga od nas treba.


Naslov izvornika: OČE NAŠ Napisala: Berta Golob Ilustrirala: Daša Simčić © Družina d.o.o., 2014. © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2017.

Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Glavni urednik: Petar Balta Izvršna urednica: Lidija Piskač Prijevod: Miro Radalj, Lidija Piskač Lektura: Anđa Jakovljević Za nakladnika: Miro Radalj Tiskano u travnju 2017. Tisak: Denona d.o.o. CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Sveučilišne knjižnice u Splitu pod brojem 160923092 ISBN 978-953-235-543-7 Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21 000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 e-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr


Bog je dobri Otac, brine se za sve nas. Knjižica Oče naš približava djeci molitvu koju nas je Isus naučio moliti. Ova će molitva, koja se djeci ponekad čini predugačkom i teškom, svojim stihovima i predivnim ilustracijama postati njihova najdraža molitva. Kada je budu slušali u vašemu sigurnom naručju, osjetit će svu ljepotu svetosti i upoznat će Boga kao našega Oca. Kada djeca uče govoriti, mogu učiti i kako moliti!

ISBN 978-953-235-543-7

VERBUM 39 kn

www.verbum.hr

Oče naš  

Knjižica Oče naš približava djeci molitvu koju nas je Isus naučio moliti.