Page 1

A

U V Č A , R E U L E M D IL N

VERBUM

I


Dragica Šteh

V U A Č R , E U L M E D I L N I A

VERBUM


E D AN

M U I L R I , A V U Č LE,


Anđele, čuvaru moj, uvijek uza me stoj, brani me i štiti kada opasnost prijeti.


Naslov izvornika: SVETI ANGEL Napisala: Dragica Šteh Ilustrirala: Kristina Krhin © Družina d.o.o., 2015. © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2017.

Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Glavni urednik: Petar Balta Izvršna urednica: Lidija Piskač Prijevod: Miro Radalj, Lidija Piskač Lektura: Anđa Jakovljević Za nakladnika: Miro Radalj Tiskano u travnju 2017. Tisak: Denona d.o.o. CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Sveučilišne knjižnice u Splitu pod brojem 160923085 ISBN 978-953-235-541-3 Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21 000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 e-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr


Tko to bdije nad svakim našim korakom, čuva nas i sigurno vodi putovima života? Ova prekrasna molitva anđelu čuvaru mnogima je od nas prva molitva koju smo naučili moliti. Svaki čovjek ima svojega anđela čuvara, pa tako i vaše dijete. Ova knjižica donosi djeci riječi ove posebne molitve popraćene prekrasnim ilustracijama obogaćenim stihovima koji će im brzo ući u uho. Molitva anđelu čuvaru, vjernu pratitelju, otjerat će svaki njihov strah i uliti u njih pouzdanje u Božju blizinu. Kada djeca uče govoriti, neka uče i moliti!

ISBN 978-953-235-541-3

VERBUM 39 kn

www.verbum.hr

Anđele čuvaru mili  

Ova prekrasna molitva an đelu čuvaru mnogima je od nas prva molitva koju smo naučili moliti.