Page 1

ІРИМ МИ В

О! О  РАЗОМ КРАЩЕ  ЧИТАЄМ О, МАЙСТРУЄМО, РАДІЄМ

8’2015  noyivark.org

Букви 6 грають у хованки

Бамбукові ведмедики 12

Зірковий фрукт

н ан в іку два ч О Різ

17

я

8 26

В

КОВ

НОЇ

Г ЧЕ 

25

Р

ОКІВ

Новий рік у мишачій нірці 18


2 Привіт! У цьому номері ми приготували для тебе подарунок — календар на 2016 рік!

 ПР ИВ ІТ АЛ А îê? — — Îêñàíî, òè ïîãîäóâàëà ðèá çàïèòóº ìàìà. гçäâîì! — ͳ, çàòå ÿ ïðèâ³òàëà ¿õ ³ç

№8’2015 Æóðíàë äëÿ ïëåêàííÿ òà ïîøèðåííÿ õðèñòèÿíñüêèõ ³äåàë³â ñ³ì’¿. Çàñíîâàíèé ó 1990 ðîö³. Âèõîäèòü 8 ðàç³â íà ð³ê. Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü — Õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ «Æèâå ñëîâî». Æóðíàë çàðåºñòðîâàíèé ó Äåðæàâíîìó êîì³òåò³ ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè, òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè. Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî Ê ¹ 7211 â³ä 16.04.2003. Æóðíàë âèõîäèòü óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. Íί ÊÎÂ×Åà ïîòðåáóº âàøî¿ ìîëèòîâíî¿ ³ ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè. Ïîæåðòâè Âè ìîæåòå: — íàäñèëàòè ãðîøîâèì ïåðåêàçîì íà àäðåñó ðåäàêö³¿ ç ïîì³òêîþ: æóðíàë Íί ÊÎÂ×ÅÃ; ÊÎÂ×Åà — ïåðåêàçàòè íà ðàõóíîê: ð/ð 2600401652891, Óêðåêñ³ìáàíê ì. гâíå, ÌÔÎ 333539, Õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ «Æèâå ñëîâî», êîä 26259801, ç ïîì³òêîþ: æóðíàë Íί ÊÎÂ×ÅÃ. ÊÎÂ×ÅÃ

â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð

Ìàð³ÿ Ëåâöåíþê ïåðåêëàä ç ðîñ³éñüêî¿

Íàä³ÿ Äîëÿ, ²ðèíà Êîñòþ÷åíêî àðò-äèðåêòîð

Îëåã Ìîðãóí õóäîæí³é ðåäàêòîð

Òåòÿíà Êó÷åð òåõí³÷íèé ðåäàêòîð

³ðà Ôåñÿíîâà ë³òåðàòóðíèé ðåäàêòîð

Îëåíà Ãàðìåëü Íàä³ÿ Äîëÿ äèðåêòîð ç ðîçâèòêó

Îëåêñàíäð Ëåøêî

 Äîáðå, êîëè çèìà ñí³æíà. Ìîæíà ³ çàìê³â íàáóäóâàòè, ³ ïîãðàòè â ñí³æêè, ³ ðàçîì êàòàòèñÿ íà ëèæàõ. Ìàé ÿ, 14, Ñîô ³ÿ, 12, Ëåâ, 11, Çîðÿíà, 8, ʳíåëü, Ñàìàðñüêà îáëàñòü, Ðîñ³ÿ ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ: До с. 6. Банти та бан тики. Зелених — 4, жовтих — 1, синіх — 2, червоних — 4, оранжевих — 3, фіолетових — 4. До с. 8-9. Жереб, жертовник і очікування Різдва. 54.

Íàøà àäðåñà: Ðåäàêö³ÿ æóðíàëó Íί ÊÎÂ×Åà à/ñ 35, ì. гâíå, Óêðà¿íà, 33010 òåë. (0362) 628-314, 628-379; ôàêñ (0362) 631-432; e-mail: contact@noyivark.org noyivark.org

âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð

ͳíà Îë³éíèê ãîëîâíèé ðåäàêòîð

³êòîð Êóçüìåíêî Äèòÿ÷à ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ: Àííà-Ìàð³ÿ Ì., 11 Äàðèíà Ê., 12 ²ëëÿ ß., 8 Ìàðãàðèòà Ì., 12 Ìàðê Ì., 10 Ìàðê Ï., 9

«Ñâ³òëî ó â³êîíöÿõ».  ̳øà Ì., 8, гâíå, Óêðà¿íà

Íà ïåðø³é ñòîð³íö³ îáêëàäèíêè: Àíÿ Ì., 7, гâíå, Óêðà¿íà. Ôîòî: ²ðèíà Ìàçóðêåâè÷, 2015 2015. Ïðè ïåðåäðóêó ìàòåð³àë³â ïîñèëàííÿ íà Íί ÊÎÂ×Åà îáîâ’ÿçêîâå. Ïðîñèìî íàä³ñëàòè íàì îäèí ïðèì³ðíèê ïóáë³êàö³¿. Íàêëàä 4 000 ïðèì. Íàäðóêîâàíî ÐÒ ÌÊÔ «Õðèñòèÿíñüêå æèòòÿ», âóë. Ñòóñà, 3, ì. Ëóöüê, 43006; òåë. (0332) 71-08-74; e-mail: clife.press@gmail.com © Íί ÊÎÂ×ÅÃ, ÊÎÂ×ÅÃ, 2015

b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійний фонд «Пілігрим» m-x.org.ua

+38 (0629) 56 10 94, +38 (067) 625 79 30, +38 (067) 911 52 94

 Ìîÿ ìîëèòâà. Ìèðîñëàâà Ï., 12, ñ. Äîáðå, Âîëèíñüêà îáëàñòü, Óêðà¿íà


ФИМКОВА ПОШТА

3

ПРИВІТ ДИНКИ, З ОБК ЛА або еся: Знайомт

, Аня М., 7їна. а р к Рівне, У ! Мене Усім привіт . На ені 7 років а М . я н А и т зва сплел конкурс я к, різдвяний их трубочо в о р е п а п овими кошик із його ялинк а л и с а р к при ими офарбован кою гілками, п ми й фігур а к ш а р іг , ці. шишками ав на сопіл гр й и к я , а шик ангел моту, а ко а гр и л и ч у Мені вр му благодійно а н и л а д про ярмарку. ття ає своє жи ш а р к и р п ай Чим Аня ься, — чит т и л о м о і про щ на с. 26.

 ЛИ СТ ІВ КА — Ìàìî, ó òåáå º ëèñò³âêà? — çàïèòàâ Æåíÿ, ïðèéøîâøè ç³ øêîëè. — ͳ, — â³äïîâ³ëà ìàìà. — Òàòó, à ó òåáå? — çàïèòàâ Æåíÿ. — ª, — â³äïîâ³â òàòî. — À íàâ³ùî òîá³? — À íàì ó øêîë³ ñêàçàëè, ùî ïîòð³áíî ïðèâ³òàòè áàòüê³â iç гçäâîì!

 «Ð³çäâÿíà ç³ðêà ñâ³òèòü ³ äëÿ ñí³ãîâèêà». Àíäð³é Ì., 9, гâíå, Óêðà¿íà

àéòå ì, íàäñèë Ïèø³òü íà ãðàô³¿ òî î ô òà íêè ñâî¿ ìàëþ íà àäðåcó:

Â×Åà Íί ÊÎ ³âíå .Ð à/ñ 35, ì 010 33 , à í ¿ à ð ê Ó î á à K NOYIV AR 6 9 4 PO BOX 7 N, IL 6018 WHEATO A US å-mail: oyivark.org contact@n .org noyivark

 «Éîñèï». Ðóâèì Í., 9, Á³ëà Êðèíèöÿ, Óêðà¿íà

 Äî гçäâà ìàìà ïå÷å áàãàòî ñîëîäîù³â. Çâè÷àéíî æ, ¿é í³ÿê íå îá³éòèñÿ áåç ì äîïîìîãè! :) г÷àðä Ê., 2, гâíå, Óêðà¿íà

 Äëÿ ìåíå çèìà — íàéóëþáëåí³øà ïîðà ðîêó. ß çë³ïèâ ñí³ãîâèêà. Øêîäà, ùî äóæå øâèäêî íàñòàâ âå÷³ð ³ ïîòð³áíî á³ãòè äîäîìó. Ìàðê Ì., 6,5, Äóáíî, Óêðà¿íà b.-( $./., # >2< $S2?,: Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром», школа «Радість» downsyndrome.org.ua/perspektiva-213/shkola-radost

+38 (099) 172 45 37


4

С Т О Р І Н К А Д Л Я М А Л ЯТ

— Îé, ÿê ö³êàâî. Òèøêó, ó íàñ ã³ñòü!

Á³ëà ïóõíàñòà êóëüêà âñÿ òðåìò³ëà. Ïîò³ì âèñòðîìèëà ÷îðíèé íîñèê.

Уляна Шубіна

Îäíîãî ðàçó ó ñâîºìó çàãîí³ îâå÷êà Ðÿáóíüêà íàòðàïèëà íà á³ëó ïóõíàñòó êóëüêó.

Біла кулька та гос-ти — Òàê öå æ çàé÷èê!

— Çàé÷èê? ßêèé äèâíèé.

— ß øóêàâ ÷îãî-íåáóäü ïî¿ñòè. À ó âàñ òàê ñìà÷íî ïàõíå!

— À âë³òêó â ë³ñ³ ÿ áà÷èëà ñ³ðîãî çàéöÿ. Ìàáóòü, òâ³é çíàéîìèé?

Малюнки Анни Желізних

— Ùî æ òè òàê òðåìòèø?

b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійна організація «Дитячий будинок “Назарет”» dom-nazaret.com  %-mail: dom-nazaret@mail.ru  +38 (06565) 20113


5

— Äÿêóþ! À âë³òêó öå òè ìåíå

çóñòð³ëà â ë³ñ³, îâå÷êî!

н - ніс ть — ×îìó öå?

— Àëå òâîÿ êóðòêà? Âîíà áóëà ñ³ðîþ...

— Ìîÿ çèìîâà øóáà òåïë³øà. Âîëîñèíêè âñåðåäèí³ ïîðîæí³, íàïîâíåí³ ïîâ³òðÿì. À ë³òíº õóòðî ñóö³ëüíå. Ó íüîìó ïðîõîëîäí³øå.

— Òóò òîá³ í³õòî íå çðîáèòü í³÷îãî ïîãàíîãî, îòîæ ãîñòþé ó íàñ.

— Òàê, ñïðàâä³! Íà çèìó ìîÿ øåðñòü ïîá³ë³ëà. — À ùå, ÿêáè ÿ çàëèøàâñÿ é óçèìêó ñ³ðèì, áóäü-ÿêèé ì³é âîðîã ì³ã áè ìåíå ïîáà÷èòè íà á³ëîìó ñí³ãó.

Рябунька й Тишко навчилися бути гостинними.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний благодійний фонд «У колі друзів» cofr iends.org.ua  %-mail: office@cofr iends.org.ua  +38 (044) 360 07 24, +38 (094) 924 77 24


червоних _____ ,

оранжевих ____ ,

фіолетових ____ .

Зелених ____ ,

жовтих _____ ,

синіх ______ ,

Малюнки Софії Андреюк

Порахуй, скільки бантів і бантиків кожного кольору на різдвяних подарунках.

Зi схованих на малюнку букв збери фразу «Земле, радій» з відомої різдвяної пісні.

Букви грають у хованки

КМІ ИК

6 ИВЧ

Банти та бантики

ТЛ

b.-( $./., # >2< $S2?,: Товариство євангелізації дітей %-mail: cefukr@irpen.kiev.ua  +38 (04597) 6 27 02  t *1: +38 (04597) 5 67 47


М Й

СТР

У

А

ЄМО

7

Веселощі для птахів Приготуй поїсти пернатим

Тобі знадобиться  стрічка для основи  3 палички (у нас довжиною 17, 25 і 32 см)  пташиний корм (зерно)  арахісова паста й густий мед  гофрований картон  нитка або тасьма

Смачна драбина 1. Візьми стрічку довжиною близько метра плюс ще трішки для прикраси. З обох кінців стрічки зроби петлі, щоб у них можна було вставити палички. 2. Висип зерно на тарілку. Змішай арахісову пасту з густим медом. Намаж палички. Обкачай їх в зернах. 3. Встав палички в петлі на стрічці. 4. Повісь годівничку на гілку дерева. Пташине кафе 1. Із гофрованого картону виріж ялинку, різдвяний чобіток або дзвіночок. 2. Зверху зроби дірочку й просили в неї міцну нитку або тасьму. 3. Намаж обидві сторони фігури арахісовою пастою з медом і посип насінням.

Вибери для годівн ички місце, захищене від вітру й недоступ не для котів.

Годівничку прил аштовуй високо, на довгих і не дуже товстих гілках. юють шки скл Коли пта одівнички г насіння, ову яти й зн н з а н . мож а н в зер х обкачати

Фото НК

Коли випадає сніг, він ховає їжу від птахів. Запроси пташок до себе, змайструвавши просту й веселу годівничку. Гуляючи в садку або лісі, збери палички. Пропонуємо зробити два варіанти годівниць.


8

ІСТОРІЇ З

ВЕЛИКОЇ КНИГИ

Жереб, же і очікуванн

уй, Порах и к скіль ж» « букв ому на ць ті. о розвор

Æ

ив собі старий священик. Несподівано здійснилися два його найзаповітніші бажання.

Малюнки Тетяни Кучер

Бажання кожного священика Священиків було багато, і всі вони були розділені на групи. Кожна з них протягом двох тижнів по черзі служила в храмі. Храм був великий, і роботи там вистачало всім. У кожного священика було одне заповітне бажання: служити в найголовнішому приміщенні храму, яке називали святилищем. Але не кожному випадала така можливість. Чому? Тому що священиків для служби у святилищі вибирали за жеребом.

Жереб — це предмет, за допомогою якого вирішують питання про право або черговість. Наприклад, на футбольному полі за допомогою монети для жеребкування суддя «вирішує», чия команда розпочне гру першою. У святилищі Отож, нашому старому священикові випав жереб служити у святилищі. Ранком і ввечері він носив туди розжарене вугілля, яке брав із мідного жертовника у дворі храму. У святилищі стояв ще один жертовник, золотий. На нього священик і клав розжарене вугілля, а потім на ньому спалював смолу з особливо приємним b.-( $./., # >2< $S2?,: Місія «Agape» agapeua.com  +38 (050) 318 55 81, +38 (0552) 44 38 53


9

ртовник я Різдва

Жертовник — це місце, пристосоване для приношення жертв Богові. Мідний жертовник називали жертовником цілопалення, і на ньому щодня спалювали жертовних тварин. Золотий називали жертовником для кадіння, — на ньому палили фіміам. Священик на мотузці? Колись дуже давно, коли священики тільки починали служити у святилищі, деякі з них неправильно палили фіміам, і за це Божий ангел уражав їх смертю. Оскільки у святилище ніхто не міг входити без потреби, кажуть, що до ноги священика прив’язували мотузку, довжина якої дорівнювала шляху, по якому він ішов від мідного жертовника до золотого. У випадку, якщо священик був уражений смертю, його можна було витягнути, не входячи у святилище.

Несподівана зустріч Одного разу, коли наш священик перебував у святилищі й від фіміаму почав підніматися ароматний дим, раптом з’явився перед ним ангел. Священик злякався й подумав, що ангел прийшов його вмертвити. — Не бійся, — промовив ангел, — я прийшов сказати, що в тебе народиться син, і він буде великим перед Богом і відомим серед людей. Він приготує шлях для Царя Ісуса, Який незабаром повинен народитися. Твій син покаже людям Ісуса, і багато хто в Нього повірить. — Це неможливо, — пробурмотів священик. — Народиться син?.. Я старий, і дружина моя в літах... — Ну що ж, оскільки ти мені не віриш і говориш уголос, що цього не може бути, ти не змо-

жеш розмовляти, доки не народиться твій син. Німий священик Розмова священика з ангелом затяглася, і якщо легенда про мотузку правдива, то, мабуть, служителі храму вже почали смикати за мотузку, щоб переконатися, що священик живий. Коли ж він нарешті вийшов у двір, люди зрозуміли, що з ним щось відбулось у святилищі. Але він не зміг їм нічого розповісти, тому що став німим. ...Через дев’ять місяців священик тримав на руках новонародженого хлопчика. До Різдва Царя Ісуса залишалося півроку.

Про зустріч священика з ангелом прочитай у Євангелії від Луки, розділ 4, вірші 14-32 jesuschrist.ru/bible/  bibleonline.ru/bible/ukr/42/01/

запахом, яка називалася фіміамом. Від фіміаму піднімався густий солодкий білий дим.

До речі, як ти думаєш, яке ще одне заповітне бажання було у священика?

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна благодійна організація «Погляд» vzglyad.org.ua  %-mail: vzglyad@vzglyad.org.ua  +38 (044) 256 41 17, 4 *1: +38 (044) 256 41 25


10

Місто вітрів та зелена Усім привіт. Нарешті я потрапив до міста вітрів, розташованого на берегах річки Чикаго. Так його називають тому, що з озера Мічиган дмуть могутні вітри, які посилюються через скупчення хмарочосів.

Ñ

êàæó â³äðàçó: ì³ñòî ×èêàãî ìåí³ äóæå ñïîäîáàëîñÿ. Öå îäèí ³ç íàéãàðí³øèõ ìåãàïîë³ñ³â, ó ÿêèõ ìåí³ äîâåëîñÿ ïîáóâàòè. Òà ñüîãîäí³ õî÷ó ðîçïîâ³ñòè òîá³ ïðî ð³÷êó ×èêàãî. Річка, що тече назад

1900 ðîêó, ñïîä³âàþ÷èñü ïîñì³ÿòèñÿ íàä ãîëîâíèì ³íæåíåðîì ïàíîì Õåð³íãîì, îñê³ëüêè ìàëî õòî â³ðèâ, ùî òå÷³þ ìîæíà ïîâåðíóòè íàçàä. Ðàäè çàáàâè â ð³÷êó êèíóëè æìóò ñîëîìè. Ñïî÷àòêó ñîëîìà ðóøèëà, ÿê çàâæäè, äî îçåðà. Óñ³ çàâìåðëè… Àëå ïîò³ì çóïèíèëàñÿ, ³ òå÷³ÿ ïîíåñëà ¿¿ äî ð³÷êè ̳ññ³ñ³ï³. Ïðîáëåìó ç ïèòíîþ âîäîþ â ì³ñò³ áóëî âèð³øåíî.

ÿêîìó ³íøîìó ì³ñò³ ñâ³òó, ðîçâ³äíèõ ìîñò³â — 38. (Íàïðèêëàä, ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ ¿õ óäâ³÷³ ìåíøå.) Ïåðøèé ðîçâ³äíèé ì³ñò áóëî ïîáóäîâàíî 1834 ðîêó. Íàïðèê³íö³ äåâ’ÿòíàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ ï³ä ìîñòàìè áóëî ïðîðèòî òóíåë³, ùîá ðîçâàíòàæèòè äîðîãè. Äåÿê³ ðîçâ³äí³ ìîñòè ÷åðåç ð³÷êó ×èêàãî äâîÿðóñí³, íèìè ïðî¿æäæàþòü ³ àâòîìîá³ë³, ³ ïîòÿãè. Áàãàòî çíàìåíèòèõ ì³ñüêèõ Зелена вода áóä³âåëü ³ õìàðî÷îñ³â ðîçÍà Äåíü ñâÿòîãî Ïàòð³êà, òàøîâàíî á³ëÿ ð³÷êè ×èêàÿêèé â³äçíà÷àþòü 17 áåðåç- ãî, ñàìå òîìó àðõ³òåêòóðí³ íÿ íà çãàäêó ïðî ïðèéíÿòòÿ ²ðëàí䳺þ õðèñòèÿíñòâà, ð³÷êó ×èêàãî ôàðáóþòü ó çåëåíèé êîë³ð. Ñê³ëüêè áàðâíèêà òðåáà âèñèïàòè â ð³÷êó, ùîá âîäà çðîáèëàñÿ çåëåíîþ, ÿê òè ãàäàºø? Ïðèáëèçíî 20 ê³ëîãðàì³â. г÷êó ×èêàãî ôàðáóþòü óæå ïîíàä 40 ðîê³â.

Òè, ìàáóòü, ïîäóìàºø, ùî ðàç ì³ñòî ðîçòàøîâàíå âçäîâæ ð³÷êè é ïîðó÷ º îçåðî, òî ð³÷êà ìຠáóòè ÿêîñü ñïîëó÷åíà ç îçåðîì, ïðàâèëüíî? Òàê. Êîëèñü ð³÷êà ×èêàãî âïàäàëà â îçåðî ̳÷èãàí, òà íà ñàìîìó ïî÷àòêó äâàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ ³íæåíåðè ïîâåðíóëè ¿¿ ðóñëî ó çâîðîòíèé á³ê, ³ òåïåð âîíà âïàäຠâ ð³÷êó ̳ññ³ñ³ï³. Öå áóëî çðîáëåíî äëÿ òîãî, ùîá ñì³òòÿ á³ëüøå íå ïîòðàïëÿëî â îçåðî ³ éîãî âîäà ñòàëà Розвідні мости ïðèäàòíîþ äëÿ ïèòòÿ. Ó ×èêàãî á³ëüÌåøêàíö³ ×èêàãî ç³áðàëèñÿ íà áåðåç³ ð³÷êè 2 ñ³÷íÿ øå, í³æ ó áóäüЦікаво, що насправді барвник, який використовують для фарбування води річки Чикаго оранжево-червоний, однак унаслідок хімічних реакцій у річковій воді він набуває яскраво-зеленого кольору.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Наметовий табір «Гірська зупинка» tentcamp.com.ua  info@tentcamp-ua.com  +38 067 945-34-79


11

річка Розвідні мости в Чикаго пофарбовані в темнокоричневий колір для маскування іржі.

До нових зустрічей! Ваш Жоржик

Ці два хмарочоси в центрі Чикаго називають «кукурудзяні качани».

.flickr.com

Мегаполіс — велике місто з багатомільйонним населенням.

Фото НК

åêñêóðñ³¿ íà êîðàáë³ äóæå ïîïóëÿðí³ ñåðåä òóðèñò³â. Ðåêîìåíäóþ!


12

Бамбукові ведмедики

Тварини, про яких хочу розповісти тобі сьогодні, любий читачу, мешкають тільки в одному невеликому районі землі — Гімалайських горах.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Дитяча місія childrenmission.net  e-mail: childrenmission@mail.ru

Їхній дім — трава а Гімалаях достатньо тепло і вдосталь вологи, щоб розрослися незвичайні для нас із тобою бамбукові а ліси. ВзагаліУлян то бамбук — це найбільша й найміцніша трава у світі. Так, трава. Вона виростає до чотирьох метрів, а це набагато вище за звичайну кімнату! Так от, у цих трав’яних лісах і знайшли приста-

Í

новище та захист дивовижні великі панди. Великими їх назвали не дарма. Дорослі панди часто такого ж зросту, як на Шубі доросла людина. Панди чепурно вбрані. Здається, ніби білий ведмідь з чорними вухами одягнений у чорні брюки та піджак, а свої очі він ховає за такого ж кольору склом. Уявив?

+38 (044) 550 26 64; +38 (097) 742 51 82; +38 (063) 136 05 53


З

ЕМ

«Страва» на весь день Свої найулюбленіші ласощі — бамбукові паростки — панди готові жувати по чотирнадцять годин щодня. А це ж дуже тверда трава! З неї навіть будують хати й виготовляють меблі, посуд та музичні інструменти. Однак панд не зупиняє те, що бамбук такий жорсткий: щелепи у них дуже міцні й шлунок добре захищений від травмування. Здавалося б, як же може вайлуватий ведмідь зі своїми товстими лапами впоратися з тоненькими гілочками бам-

бука? Для цього в панд є шостий палець на передніх лапах. Він схожий на наш великий палець. Тож панда просто тримає бамбукову гілку в лапах і обгризає. Слід зауважити, панда їсть не лише бамбукові стебла. Іноді, коли дуже голодно, їй доводиться полювати на дрібних тварин. Вона — хижак. Панди чудово лазять по деревах і плавають. Коли гори вкриваються снігом, панди ховаються в печерах та дуплах. Там і зимують. Але не засинають, як інші ведмеді.

Л

Загадка Творця Для допитливих людей великі панди досі залишаються загадкою. Вони так і не можуть визначитися, до якої ж родини віднести великих панд — ведмедів чи єнотів. Вивчають, спостерігають, досліджують і не можуть зрозуміти. Ось яку загадку задав людям Творець. Як багато в Нього різноманіття та мудрості!

Малюнок Анни Желізних

.flickr.com

Молоді панди активні, але вже до 3-4 років стають поважнішими й лінивішими.

13

Я

ГО

ПОД

НЯ

С

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна благодійна фундація «Отчий дім» otchiy-dim.org  otchiydim@gmail.com  2%+./4 *1 (044)-239-13-34


О! О  РАЗОМ КРАЩЕ  ЧИТАЄМ О, МАЙСТРУЄМО, РАДІЄМ

сontact@noyivark.org noyivark.org vk.com/noevark twitter.com/noyivark facebook.com/noyivark

ІРИМ МИ В

Дитячий християнський журнал

Правило команди журналу НОЇВ КОВЧЕГ

Будуй сво майбутн на висоті, куди вода підступа не відразу

Ср 2 9 16 23 30

Чт 3 10 17 24 31

Пт 4 11 18 25

Нд 1 8 15 22 29

Пн 2 9 16 23 30

Вт 3 10 17 24 31

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

ТРАВЕНЬ

Нд Пн Вт Ср Чт Пт 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

КВІТЕНЬ

Нд Пн Вт 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

БЕРЕЗЕНЬ

Нд Пн Вт Ср Чт Пт 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29

ЛЮТИЙ

Нд Пн Вт Ср Чт Пт 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31

CІЧЕНЬ

Сб 7 14 21 28

Сб 2 9 16 23 30

Сб 5 12 19 26

Сб 6 13 20 27

Сб 2 9 16 23 30


Малюнок Тетяни Кучер

Чт 2 9 16 23 30

Пт 3 10 17 24

Нд Пн 1 7 8 14 15 21 22 28 29

Вт 2 9 16 23 30

Ср 3 10 17 24 31

Чт 4 11 18 25

Пт 5 12 19 26

СЕРПЕНЬ

Нд Пн Вт Ср 1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29

ЧЕРВЕНЬ

Сб 6 13 20 27

Сб 4 11 18 25

Пт 2 9 16 23 30

Сб 3 10 17 24

Сб 2 9 16 23 30

Ср 2 9 16 23 30

Чт 3 10 17 24

Пт 4 11 18 25

Нд Пн Вт Ср Чт 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Пт 2 9 16 23 30

ГРУДЕНЬ

Нд Пн Вт 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

ЛИСТОПАД

Сб 3 10 17 24 31

Сб 5 12 19 26

Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ЖОВТЕНЬ

Нд Пн Вт Ср Чт 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

ВЕРЕСЕНЬ

Нд Пн Вт Ср Чт Пт 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31

ЛИПЕНЬ


ТУЄМО САГО МО С Т І Й Н О

Порядок приготування Збий масло з цукром (кілька хвилин), додай яйце, усе добре перемішай. Тоді додай борошно й заміси. Тісто не повинне липнути до рук. Поклади в холодильник на півгодини. Розкачай і виріж формами печиво. Випікай при 180° С.

ься добит а н з і ої б То кімнатн а л с а г м  200 атури темпер ру г цук  200 а  яйце борошн и к н я кл  3,5 с рки а солі и, цуке т к у  щіпк р ф и, сухо рової пудри соку  горіх ук янки ц ки лимонного л к с 2  ж лові ло  2 сто Глазур Доки печиво печеться, приготуй глазур: перемішай пудру та лимонний сік. Печиво Холодне печиво покрий глазур’ю та прикрась сухофруктами, горіхами й цукерками.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний дитячий благодійний фонд «Абетка життя» abetka.info  e-mail: office@abetka.info  +38 (044) 468 93 43

Òåêñò ³ ôîòî Õðèñòèíè Êóçüìåíêî  solodke.com

16


НА ЗДОРОВ’Я!

17

Є в Таїланді рослина, незрілі плоди якої називають овочами, а зрілі — фруктами. Це карамбола.

Відрізана скибочка юблять фрукт за незвичайну форму: досить розрізати його поперек скибочками — от тобі й готова прикраса у

Ë

Кар а їс т мбола і в на в її м с зі ш ожна ї я: с ти кірк ою й без.

формі зірочки для святкового столу. У США карамболу так і називають: starfruit (зірковий фрукт). Не забудь Як правильно їсти карамболу? Як яблуко! Тільки спочатку не забудь промити її водою. Соковитий плід з’їдають ціл-

ком, у ньому може слабкому імунітепопастися кілька ті й головному маленьких зернят. болю. Їсти здорово! У карамболі є вітамін В1, який допоможе тобі бути бадьорим і не дратуватися. Цей вітамін незамінний для твого зростаючого організму. Корисна карамбола також при

я сінн и на ітковий д а с По кв оли у апиши, б м а кар ло. ик. Н горщ ебе вийш т що в

Марiя Левценюк

На ніч або від наймен шого до ти лис тки карамб ку оли скручу ються .

Учитися падати правильно

Ä

î ïàä³ííÿ ïîòð³áíî áóòè ãîòîâèì. Àäæå íà ðîçäóìè ÷àñó íå áóäå. Ïàäàòè ëåãêî é áåçáîë³ñíî ìîæíà íàâ÷èòèñÿ. ßêùî òè ïî÷èíàºø ïàäàòè, íåãàéíî ïîçáàâñÿ âñüîãî, ùî º â òåáå â ðóêàõ: ïîðòôåëÿ ÷è ñóìêè.

òîðêíóëèñÿ çåìë³ îäíî÷àñíî. Ïîñòàðàéñÿ ñïðóæèíèòè ðóêàìè, çìåíøèâøè ñèëó óäàðó.

Падіння назад ßêùî òè ïàäàºø íà ñïèíó, ïðèòèñíè ï³äáîð³ääÿ äî ãðóäåé. Òîðêíóâøèñü çåìë³ ðóêàìè, ñêîâçàé äîëîíÿìè â ð³çí³ áîêè é ïîñòàðàéñÿ ì’ÿêî ïðèПадіння вперед çåìëèòèñÿ. Îêðóãëè ñïèíó, Ùîá íå âäàðèòèñÿ êîë³íîì, í³áè ïåðåêî÷óþ÷èñü, íåìîâáè âèïðÿìè ïîâí³ñòþ õî÷åø çðîáèòè ïåðåêèä íîãè. Ðóêè çëåãêà íàçàä. Щоб н ав ç³ãíè â ë³êòÿõ ³ íà- правильночпитися адати вперед , ви ïðóæ. Ïîòð³áíî, віджи конуй мання ùîá îáèäâ³ ðóêè з па дінням

mispos.ru

ися вчит ати а н б пад Що льно онуй и в а к пр ні. д, ви наза и на спи т ка пере

Ну от упав… Ïðèéøîâøè äîäîìó, óâàæíî îãëÿíü çàáèòå ì³ñöå. ßêùî ñèíåöü çì³íþº çàáàðâëåííÿ â³ä ÷åðâîíîãî äî æîâòîãî, çíà÷èòü óñå ãàðàçä. Íå çì³íþº êîëüîðó, à ùå á³ëüøå ÷åðâîí³º — íåãàéíî çâåðíèñÿ äî ë³êàðÿ! ~+i - j31,(- , 1S,%)-() +S* 0

.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Дитячий центр соціальної реабілітації +7 (495) 544 37 65; +7 (495) 233 48 91; +7 (495) 233 48 85  t *1: +7 (495) 544 37 65

Фото НК

Зірковий фрукт


18

Новий рік у мишачій Мишеня Мік жило в нірці, розташованій у підвалі. Турбот і хвилювань у мишеняти було багато: як уберегтися від злого Кота, як устигнути стягнути зі столу скоринку сиру або хліба, щоб зробити запаси, як утеплити нірку на зиму... Загалом, усього не перелічити.

Звіт Міка

Ì

ишеня цього дня встало раніше: люди в будинку готувалися до якоїсь важливої події, тому Кота відправили на вулицю погуляти, а мишеня... Звісно, ловило момент, коли люди відвернуться.

сама звалилася з блюда, а ось цей чудернацький фрукт апельсин я не їстиму, але його шкірка так смачно пахне! Уперше за останні дні мишеня повеселішало. Увечері він сидів у себе Воно не лише наїлося дов нірці й підраховував схочу, але й відклало часзроблені запаси: тину запасів у дерев’яну — Так, шматочок м’яса скриньку! впав на підлогу, а я його підняв, пиріг не доїла ді- Лісова рідня вчинка й розкидала на І раптом пролунав дзвістолі, обрізки сиру бабуся нок. «Хто б це міг бути? мало не викинула в сміт- — злякалося мишеня. ник, а навіщо? Цукерка


19

нірці

привітати тебе зі святом. І принесли подарунки! — З яким це «новим» — А раптом це Кіт по- роком? — здивувався Мік. — Як? Хіба ти не вернувся з прогулянки?» Мік навшпиньках ді- знаєш, що наближається брався до вхідних дверей це велике свято? Старий і зазирнув у «вічко». Ой, рік відходить, а замість нього прихолеле! Ціла купа польових к у ч дить новий! р мишей товклася а Ма н е л — На честь цього біля входу в О свята прикрашають ялиннірку. «Мене немає вдома», ку. — Ми її з лісу прине— вирішило мишеня, але дверний дзвіночок дзе- сли! — І подарунки дарують ленчав так настирно, що довелося відчинити. І від- одне одному! — І вішають на ялинку разу ж мишеня опинилося в обіймах своїх лісових прикраси. У тебе є щонебудь? родичів. — І взагалі, ми виріши— З Новим роком, братуню Міку! — пищали ми- ли забрати тебе до себе в шенята. — Ми прийшли ліс, щоб ти не був самотнім і сумним!

Новорічна метушня Мік відчув, що від безперервного мишачого писку в нього паморочиться голова. Щоб не впасти, він бухнувся у своє улюблене крісло, а миші й мишенята закружляли по його нірці. Хтось діставав із рюкзака лісові гостинці (горіхи, горобинове варення й мариновані корінці), хтось вимітав сміття з нірки, хтось установлював у кутку ялинку, а бабуся-Миша стояла біля кухонної плити й готувала великий солодкий пиріг. Раптом Міка захопила святкова метушня. Він віддав мишенятам обрізки кольорового паперу й срібної фольги, які зберігав у комоді про всяк випадок, і разом із ними почав прикрашати ялинку.

Свято чудове ,я зустрі кщо його в чати хорош ій компа нії.

b.-( $./., # >2< $S2?, $S2?,: Благодійний фонд «Притулок Доброго Пастиря» shelter.dn.ua  +38 (06232) 71 271


Малюнки Ніни Королевич

Малюнки Ніни Королевич

20 «Скарби» — друзям До дванадцятої години все було готово. Ялинка, прикрашена різнобарвними гірляндами, горіхами й хлопавками, гордо стояла посеред кімнати, на столі красувався солодкий пиріг та інші смачні частування, під ялинкою лежала купа таємничих згортків, а Мік... він радів і галасував

так само, як і всі мишенята. Він зовсім забув про те, що повинен збирати запаси й заощаджувати їх «на чорний день», і тому витягнув усі свої «скарби», щоб подарувати гостям, які перетворили його нудний звичайний день на чудове свято.

Зміна житла Свято дійсно вдалося на славу! Миші вітали одне одного, розгорта, е н ли таємничі згортки, іс ад Свято р тися ляскали хлопавками. іли якщо д всім, Мік був щасливим. бе є. е т в о щ Уже було вирішено, що він відправиться зі своїми родичами в ліс, щоб не жити на самоті. Мишеня зібрало в рюкзак

усі найнеобхідніші речі й продукти, а серед них — теплі в’язані шкарпетки, шапочка й шарф, подаровані йому друзями... Перед дорогою всі вирішили трішки перепочити. Миші й мишенята влаштувалися хто де й поснули, тільки Мік не спав. Він думав про те, яке ж чудове це свято — Новий рік, якщо зустрічати його в хорошій компанії і ділитися при цьому всім, що в тебе є...


E NGLISH FOR K I D S

A Breeze for Sale

Victor Krotov

himself a breeze. But the breeze was mischievous and restless, which is why the old salesman was selling it in the first place. The breeze wouldn’t let the businessman live in peace or just be still. It kept reminding him that there are people who are cold and hungry. So the businessman decided to start helping people. He became poorer, kinder and happier, and he really treasured his breeze.

Translation from Russian by Tanya & Aaron Gray

here once was a rich businessman who had a lot of everything, especially money. He had so much money that he didn’t know what to do with it. He saw a sign saying, “A Breeze for Sale.” So he decided to buy

Малюнок Анни Желізних

T

21


22

Пригоди з переселен Дивитися по-різному ÷îìó òóò ìîæíà ðàä³òè? — ñåðäèòî ìîâèâ Êëåí. Êëåí — Òà æ ïîãëÿíü! — â³äïîâ³ëà ßëèíà. — Íàñòàâ íîâèé ðàíîê, íîâèé äåíü! Êëåíå, à òâî¿ ã³ëêè! Áà÷èø, íà íèõ ñèäÿòü ïòàøêè é ñï³âàþòü ïðåêðàñíèõ ï³ñåíü. ßê æå öüîìó íå ðàä³òè? — Îòîæ... ùî òóò ñêàæåø... Òè, ßëèíî, äóæå íà¿âíà. Ãîâîðèø, íîâèé äåíü? Îò ïîäèâèñÿ íà íåáî, áà÷èø, âîíî âñå ñèâå ÷åðåç õìàðè. À ìî¿ ã³ëêè? Íà íèõ íå çàëèøèëîñÿ æîäíîãî ëèñòî÷êà! ×åðåç õîëîäí³ â³òðè òà äîù³ âîíè îïàëè íà çåìëþ. Ùî òè, ßëèíî, ùå êàçàëà? À! Ïòàøêè? Òàê îò, ïòàøêè äîñï³âàþòü ñâîþ ï³ñåíüêó, à ïîò³ì â³äëåòÿòü äàëåêî-äàëåêî — ò³ëüêè ìè ¿õ ³ ÷óëè... — Êëåíå! Íåâæå ó òåáå íåìຠïðè÷èí äëÿ ðàäîñò³? — ßê ÿ ìîæó ðàä³òè, ÿêùî çíàþ, ùî êîëèñü ìåíå çðóáàþòü ï³ä êîð³íü! — À ÷îìó òè äóìàºø ïðî öå? Òåáå çðîñòèâ Òâîðåöü! Òè äóæå êîðèñíèé! Òè çáàãà÷óºø êèñíåì íàøó çåìëþ! Ùî ìîæå áóòè ïðåêðàñí³øèì? — Ùîñü òè, ßëèíî, ðîçâåñåëèëàñÿ. Óñÿ òàêà ùàñëèâà! Òè êðàùå ïîðîçâàæàé îñü ïðî ùî. Òè òóò ðîñòåø, áà÷èø îäèí ³ òîé ñàìèé êðàºâèä äåíü ó äåíü! ² òàê áóäå âñå æèòòÿ! Ùî òè íîâîãî ä³çíàºøñÿ, êîëè íàñòàíå íîâèé äåíü? Òà í³÷îãî! Óñå áóäå òàê, ÿê áóëî â÷îðà, ïîçàâ÷îðà é ðàí³øå. — Òè ì³ðêóé ÿê õî÷åø, à ÿ âñå îäíî äóæå ðàäà, ùî Ãîñïîäü — ì³é Òâîðåöü, ³ ÿ ðàä³òèìó âñüîìó, ùî áà÷ó, ³ äÿêóâàòèìó Éîìó çà öå. ͳ÷îãî íå â³äïîâ³â Êëåí, à ëèøå ïîçèðíóâ íà íåáî. ³í ïîáà÷èâ, ÿê ÷îðíà õìàðà íàâèñëà íà âåðøèí³ ãîðè. Ïîäóâ ïðîíèçëèâèé õîëîäíèé â³òåð — ³ ïåðøà âåëèêà ñí³æèíêà

²

b.-( $./., # >2< $S2?,: Товариство євангелізації дітей oed.ru  e-mail: oed@oed.ru  +7 (095) 719 79 36, +7 (095) 719 76 38

âïàëà íà ãîëó Êëåíîâó ã³ëêó. Îñ³íü ìèíóëà. Íàñòàëà çèìà. Усе-таки зрубали. Чи то… ßêîñü óðàíö³ Êëåí ïðîêèíóâñÿ ³ ÿê çàâæäè ïîäèâèâñÿ íà ñâîþ ñóñ³äêó ßëèíó, ùî нко олоче М а ан Світл


23

ням ðîñëà íåïîäàë³ê. ßêèé æàõ!!! ¯¿ íåìàº! ¯¿ çðóáàëè! ßê æå òàêå ìîæëèâå? «Ìàáóòü, öå òðàïèëîñÿ, êîëè ÿ ì³öíî ñïàâ, — ïîäóìàâ Êëåí. — Òàê, ÿ áàãàòî â ÷îìó ç íåþ íå ïîãîäæóâàâñÿ, òà âñå îäíî ìåí³ øêîäà. Âîíà áóëà äóæå æèòòºðàä³ñíîþ. Ñê³ëüêè âîíà òëóìà÷èëà ìåí³ ïðî ðàä³ñòü, ³ ùî òåïåð? Óñå, ùî ÿ ¿é êàçàâ, âèÿâèëîñÿ ïðàâäîþ. ¯¿ ïðîñòî çðóáàëè ï³ä êîð³íåöü». Невже у тебе не причи має н для радост і?

Êëåí ùå ðàç ïîãëÿíóâ íà ì³ñöå, äå ðîñëà ßëèíà, ³ çðîçóì³â, ùî âîíà íå áóëà çðóáàíà. Õòîñü çàáðàâ ßëèíó ðàçîì ³ç êëàïòèêîì çåìë³, íà ÿêîìó âîíà ðîñëà. Òàê ñïëèâàâ äåíü çà äíåì. Êëåíó çðîáèëîñÿ çîâñ³ì ñàìîòíüî. Éîìó í³ ç êèì áóëî ïîáàëàêàòè. Ïðîêèäàþ÷èñü óðàíö³, â³í óñå î÷³êóâàâ ïîáà÷èòè ïîðó÷ ßëèíó, ³ îäíîãî ðàçó òàê ³ ñòàëîñÿ. ßëèíà ñòîÿëà íà ñâîºìó êîëèøíüîìó ì³ñö³ é áóëà ùå ãàðí³øà é ùàñëèâ³øà, í³æ ðàí³øå! — Î, ÿ òàêèé ðàäèé òåáå áà÷èòè! — ùèðî ìîâèâ Êëåí. — ß òåæ äóæå ðàäà òåáå áà÷èòè, äðóæå! — ÿê çàâæäè ç óñì³øêîþ â³äïîâ³ëà ßëèíà. — ß ðîçïîâ³ì òîá³ äèâîâèæíó ³ñòîð³þ, ÿêà ç³ ìíîþ òðàïèëàñÿ. Нове та незвичайне — Áóëî çîâñ³ì òåìíî. ß ïîäèâèëàñÿ íà òåáå, Êëåíå, òè âæå ì³öíî ñïàâ. ß òåæ õîò³ëà ñïàòè, ÿê ðàïòîì ïîáà÷èëà äåê³ëüêîõ ëþäåé, ùî îáñòóïèëè ìåíå. ßê ÿ òîä³ çëÿêàëàñÿ! ß ïîäóìàëà, ùî ìåíå îò-îò çðóáàþòü. Àëå ö³ ëþäè çàõîäèëèñÿ êîïàòè çåìëþ ³ çàáðàëè ìåíå ðàçîì ³ç êîðåíåì. Ìåíå ïîâàíòàæèëè íà âåëèêó ìàøèíó. ¯õàëè ìè íå äîâãî. Ìàøèíà çóïèíèëàñÿ á³ëÿ áóäèíêó, ìåíå çàíåñëè äî ê³ìíàòè é ïîñòàâèëè á³ëÿ òåïëîãî êàì³íà. Òå, ùî ÿ áà÷èëà òîãî âå÷îðà, ìåíå äèâóâàëî: óñå áóëî òàêèì íåçâè÷àéíèì, íîâèì. Íàñòóïíîãî ðàíêó ìåíå çáóäèâ äèòÿ÷èé ñì³õ. ß ïîáà÷èëà íàâêîëî ñåáå áàãàòî ä³òåé ³ äîðîñëèõ, âîíè ðîçäèâëÿëèñÿ ìåíå, òîðêàëèñÿ ìî¿õ ã³ëîê, êàçàëè, ùî âîíè õî÷ ³ êîëþ÷³, òà äóæå ïèøí³. Ñêàçàëè, ùî ÿ íàéçàïàøí³øà ÿëèíà ç óñ³õ! Îò óÿâè? Ìîÿ ðàä³ñòü íå ìàëà ìåæ! Ïîò³ì óñÿ ñ³ì’ÿ òåïëî îäÿãíóëàñÿ. ² äîðîñë³ òà ä³òè ï³øëè íàäâ³ð ãðàòè â ñí³æêè. ß ç â³êíà ñïîñòåð³ãàëà, ÿê ðàä³ëè ö³ ëþäè. ßê³ âîíè

b.-( $./., # >2< $S2?,: Вість Євангелія — дітям %-mail: eurasiakids@eeinternational.org  +38 (04597) 6 20 24


24

тив зрос може е б е Т Що ець! аще? р о в Т кр бути


25

Найцікавіша історія Âå÷îð³ëî. Ñèâî÷îëèé ÷îëîâ³ê ï³ä³éøîâ äî êàì³íà, êèíóâ òóäè äðîâà, à ïîò³ì çàïàëèâ. Ó áóäèíêó çðîáèëîñÿ òåïëî. À ïîò³ì äî ìåíå ï³ä³éøëè ä³òè. Ó ðóêàõ âîíè òðèìàëè êîðîáêè. «Ùî òàì»? — ïîäóìàëà ÿ. ² òóò ä³òè ¿õ â³äêðèëè, à òàì âèÿâèëèñÿ ð³çíîêîëüîðîâ³ êóë³ òà ã³ðëÿíäè. ×åðâîí³, ñèí³, æîâò³… ² âñ³ìà öèìè ÷óäîâèìè ïðèêðàñàìè òîãî âå÷îðà âáðàëè ìåíå. ß áóëà äóæå ãàðíà. Ùå í³êîëè ìî¿ ã³ëî÷êè íå âèáëèñêóâàëè òàêèìè áàðâàìè! Ïîò³ì íàéìåíøà ä³â÷èíêà ïîñòàâèëà á³ëÿ ìåíå äåðåâ’ÿíèé ñò³ëåöü ³ ïîòÿãíóëàñÿ äî ì âåðõ³âêè. «Ùî âîíà ðîáèòü»? — ïîäóìàëà ÿ òîä³. À öÿ ìàëåíüêà ä³â÷èíêà îäÿãíóëà íà ìîþ âåðõ³âêó âåëèêó ÿñêðàâó ç³ðêó. Òà íå öå íàéö³êàâ³øå. À çíàºø, ùî áóëî äàë³? Íàñòóïíîãî âå÷îðà, êîëè â áóäèíêó áóëî òàê ñàìî òåïëî é çàòèøíî, óñÿ ñ³ì’ÿ ç³áðàëàñÿ á³ëÿ ï³àí³íî é çàñï³âàëà ÷óäîâó ï³ñíþ. Ïîò³ì òîé ñàìèé ñèâèé ÷îëîâ³ê ñ³â ó êð³ñëî ³ ç âåëèêî¿ êíèãè ïðî÷èòàâ ³ñòîð³þ Õðèñòîâîãî гçäâà. Êðàùî¿ ³ñòî𳿠ÿ í³êîëè â æèòò³ íå ÷óëà! ³ôëåºìñüêà ç³ðêà, õë³â, ïàñòóõè, õîð àíãåë³â ³ íàäçâè÷àéíå Íåìîâëÿ — óñ³ ö³ ñëîâà çâó÷àòü â ìåí³... Êëåíå, òè ìåíå ñëóõàºø? Пісня «Тиха ніч» ßëèíà ïîãëÿíóëà íà ñóñ³äà é óïåðøå ïîì³òèëà, ÿê â³í äèâèâñÿ íà íå¿ ùàñëèâèìè î÷èìà. Óñå, ùî âîíà éîìó ðîçïîâ³ëà, òàê éîãî çâîðóøèëî! — À òè çíàºø ï³ñíþ «Òèõà í³÷»? — çàïèòàëà ßëèíà. — ͳ, íå çíàþ. Òè ìîæåø çàñï³âàòè? ß òåæ õî÷ó ¿¿ ïî÷óòè, — â³äïîâ³â Êëåí.

Ó äîëèí³ áóëî òåìíî. ̳ñÿöü ÿñêðàâî ñâ³òèâ íà íåá³. Ñèïàâ ñí³æîê. Ïî âñ³é îêðóç³ çâó÷àëà ð³çäâÿíà ï³ñíÿ «Òèõà í³÷, äèâíà í³÷»...

b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійний фонд «Відродження» revival-ua.org  %-mail: info@revival-ua.org  +38 (0569) 50 50 71

Радій у сьо що бач му, иш, і дяку й Бого ві за це.

Малюнки Софії Андреюк

áóëè ùàñëèâ³! Çàìåðçë³, çàïîðîøåí³ ñí³ãîì, àëå ¿õí³ óñì³øêè ç³ãð³âàëè ìåíå.


ванні е в приготу Найцікавіш ти ва ву ьо розмал печива — ка нгом. Це та си ай и к ур фіг . ур ка глаз королівсь

Продовження. Початок на с. 3

ПРИВІТ З ОБКЛАДИНКИ

26 Атласні стрічки ені подобається вишивати картини атласними стрічками. А секрети майстерності в цій справі розкриває мені тьотя Таня — сестра моєї мами.

Ì

Мій мікрофон Я навчаюся гри на фортепіано й навіть сама придумую мелодії. Можливо, у майбутньому зможу писати музику для мультфільмів! У музичній школі я зрозуміла, що для майстерного

Фото із сімейного архіву.

картину у вишиту Мою перш я вважаю, е от р п , ити атиметься хотіли куп ув оч п е вона що найкращ і. :) нат в моїй кім

виконання творів потрібна щоденна праця. А спочатку думала, що це дуже просто: натискуєш клавіші — і лунає музика. Співати я теж люблю, і знаю багато пісень. Ще коли була зовсім маленькою, улаштовувала вдома концерти, співаючи в іграшковий мікрофон. Найкращим слухачем була моя бабуся! Вихідні дні Я завжди з нетерпінням чекаю вихід-

сном, тато або мама читає нам Біблію. Прикрашання свята Зиму я люблю, тому що тоді ми святкуємо одне з моїх улюблених свят — Різдво Христове. Особливо мені подобаються приготування до свята, коли ми випікаємо багато різного печива. Прикрашання різдвяної ялинки — теж дуже цікаве заняття. Ми з братом придумали, що цьогоріч ялинку прикрашатимемо лише цукерками, печивом та горіхами. Правда, мама з нами не зовсім погоджується.

Р і зд в я н і бажання ! ? я с ь т ю а збув них, та не для того, щоб нічого не робити й відпочити, а щоб піти на репетицію дитячого хору. Це в суботу, а в неділю вся наша сім’я йде в церкву: тато, мама, я, Вадим (він молодший за мене на два роки) і навіть маленький Марк, якому зараз десять місяців. Обов’язково хочу розповісти про недільну школу! Я відвідую її змалку, і це мені так подобається, що часом умудряюся бувати не лише на своєму уроці, а ще й заглянути в старшу групу або посидіти з малюками. Біблійні історії такі цікаві! Я б їх слухала й слухала, тому кожного вечора, перед

Як нова історія... Щороку на Різдво ми залюбки слухаємо історію про народження Ісуса. Це нам подобається, бо кожного разу якось по-іншому уявляєш, як усе насправді відбувалося… Деякі люди вірять, що різдвяні бажання збуваються. І я кожного вечора молюся: «Боже, нехай у дітей-сиріт виконаються всі їхні бажання. А ті, хто не сироти, нехай ніколи ними не стануть».

У спектак лі «Земля об ітована — Ізр аїль» я грала рол ь патріарха Якова.


М Й

СТР

У

А

ЄМО

27

Хочеш політати довкола Землі, потрапити на Місяць та погуляти на Марсі? Змайструй власний крилатий корабель! ;)

Порядок виготовлення 1. Згорни в циліндр квадратний аркуш паперу розміром 10 х 15 см. Краї закріпи скотчем. 2. З одного кінця циліндра проріж чотири щілини завдовжки 2-3 см на однаковій відстані одна від одної. 3. Виріж крила у формі вусів (фото 1). Зігни під відповідним кутом і встав у щілини (фото 2). 4. Зроби вершок: виріж півколо діаметром 10 см, склади в конус та закріпи скотчем. 5. Намаж верхній край циліндра клеєм і зверху приклади конус. 6. Зроби люки з квадратних листків паперу й наклей на бічну частину ракети.

Фото НК

Тобі знадоб иться  декорати вний папір  ножиці  скотч  клей

бель кора лами й и т и а и, кр крил рась інаторам ами. к и р П юм ент елем ми, іл люка а іншими т

b.-( $./., # >2< $S2?,: МАХШ Центр просвітницьких програм e-mail: cep@acsi.org  +38 (044) 443 03 33


Привіт, хлопчики й дівчатка! Вітаємо вас з Різдвом Христовим!

сontact@noyivark.org noyivark.org twitter.com/noyivark facebook.com/noyivark vk.com/noevark 

У нас ювілей! Журналу НОЇВ КОВЧЕГ 25 років

Фі ніш

Ст

ар

Малюнок Яни Прока

т

Допоможи дітям дістатися до святкового торта.

Profile for  Noah's Ark

Noah Ark 2015-8 Ukr  

Дитячий християнський журнал Ноїв ковчег 8-2015 українська версія - noyivark.org

Noah Ark 2015-8 Ukr  

Дитячий християнський журнал Ноїв ковчег 8-2015 українська версія - noyivark.org

Profile for veravk
Advertisement