Page 1

ІРИМ МИ В

О! О  РАЗОМ КРАЩЕ  ЧИТАЄМ О, МАЙСТРУЄМО, РАДІЄМ

7’2012  noyivark.org

а ников я д о ь Л 23 а корон

6 Прохолодна я

компані

Як східні мудреці довідалися, що в Ізраїлі народився Цар

8

12

26 КОВ

Г ЧЕ 

В

НОЇ

+ 20 Р

ОКІВ

24

×îìó íå ìîæíà òðîøêè îáìàíóòè?


2 Привіт! За що ви говорите Богові спасибі! №7’ 2012 Æóðíàë äëÿ ïëåêàííÿ òà ïîøèðåííÿ õðèñòèÿíñüêèõ ³äåàë³â ñ³ì’¿. Çàñíîâàíèé ó 1990 ðîö³. Âèõîäèòü 8 ðàç³â íà ð³ê. Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü — Õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ «Æèâå ñëîâî». Æóðíàë çàðåºñòðîâàíèé â Äåðæàâíîìó êîì³òåò³ ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè, òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè. Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî Ê ¹ 7211 â³ä 16.04.2003. Æóðíàë âèõîäèòü óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. Óñ³ á³áë³éí³ òåêñòè öèòóþòüñÿ çà ïåðåêëàäîì Þð³ÿ Ïîï÷åíêà. Íί ÊÎÂ×Åà ïîòðåáóº âàøî¿ ìîëèòîâíî¿ ³ ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè. Ïîæåðòâè Âè ìîæåòå: — íàäñèëàòè ãðîøîâèì ïåðåêàçîì íà àäðåñó ðåäàêö³¿ ç ïîì³òêîþ: æóðíàë Íί ÊÎÂ×ÅÃ; ÊÎÂ×Åà — ïåðåêàçàòè íà ðàõóíîê: ð/ð 2600401652891, Óêðåêñ³ìáàíê ì. гâíå, ÌÔÎ 333539, Õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ «Æèâå ñëîâî», êîä 26259801, ç ïîì³òêîþ: æóðíàë Íί ÊÎÂ×ÅÃ. ÊÎÂ×ÅÃ

 «Ìàëåíüêèé Ìîéñåé», Ðóñëàíà Â., 8, Ôàñò³â, Óêðà¿íà

 КІ Т НА ПЛ АК АВ Áàáóñÿ ïîâåðíóëàñÿ ç ñ³ëüñüêîãî ìàãàçèíó: — Îé, óñå ðîçêóïèëè, îäèí õë³á çàëèøèâñÿ, ³ òî — ÿê ê³ò íàïëàêàâ. — Áàáóñþ, — òèõî é ñóìíî çàïèòàëà Äàðèíà, — â³í ùî, õë³á÷èêà õîò³â, òàê? — Õòî, Äàðèíêî? — ʳò! À éîìó íå äàëè...

Íàøà àäðåñà: Ðåäàêö³ÿ æóðíàëó Íί ÊÎÂ×Åà à/ñ 35, ì. гâíå, Óêðà¿íà, 33010 òåë. (0362) 628-314, 628-379; ôàêñ (0362) 631-432; e-mail: contact@noyivark.org noyivark.org â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð

Ìàð³ÿ Ëåâöåíþê ïåðåêëàä ç ðîñ³éñüêî¿

Íàä³ÿ Äîëÿ, ²ðèíà Êîñòþ÷åíêî àðò-äèðåêòîð

Îëåã Ìîðãóí õóäîæí³é ðåäàêòîð

Àëëà Àëåêñººâà òåõí³÷íèé ðåäàêòîð

³ðà Ôåñÿíîâà ë³òåðàòóðíèé ðåäàêòîð

Íàä³ÿ Äîëÿ ë³íãâ³ñò-êîíñóëüòàíò ë³íãâ³ñò -êîíñóëüòàíò

Þð³é Ïîï÷åíêî äèðåêòîð ç ðîçâèòêó

Îëåêñàíäð Ëåøêî

 Ìåíå çâóòü ijìà. ß çàê³í÷èâ ïåðøèé êëàñ, à ïîò³ì çàõâîð³â, ³ îñü óæå òðè ì³ñÿö³ ïåðåáóâàþ â ë³êàðí³. Ñóìóþ áåç ñâî¿õ äðóç³â òà îäíîêëàñíèê³â. Ìîæëèâî, õòîñü ³ç õëîï÷èê³â ÷è ä³â÷àòîê çàõî÷å íàïèñàòè ìåí³ ëèñò, ÿ áóäó äóæå ðàäèé. Ïèø³òü íà àäðåñó ðåäàêö³¿, ìåí³ îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäàäóòü. ijìà Ð., 8, гâíå, Óêðà¿íà

âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð

ͳíà Îë³éíèê ãîëîâíèé ðåäàêòîð

³êòîð Êóçüìåíêî Äèòÿ÷à ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ: Àíàñòàñ³ÿ Ê., 11 Àííà-Ìàð³ÿ Ì., 8 Àíòîí ß., 13 ºíÿ Ä., 10 ²ëëÿ Ì., 14 Ìàðãàðèòà Ì., 9 Íàòàëÿ Ê., 8

 «Äàâèä ³ Ãîë³ÿò». Ïðèâ³ò, ìåíå çâóòü Íàñòÿ, ìåí³ 9 ðîê³â. Ó ìåíå º ñåñòðà Åë³íà, ÿ ëþáëþ ç íåþ ãðàòèñÿ. Êîëè íàñòàíå çèìà, âèøèâàòèìó. Íàñòÿ Í., 9, ³ííèöÿ, Óêðà¿íà

Íà ïåðø³é ñòîð³íö³ îáêëàäèíêè: Ìàðèíà Ì., 7, Àíãàðñüê, Ðîñ³ÿ. Ôîòî: Ïàâëî Ìîðãóí, 2012. 2012 Ïðè ïåðåäðóêó ìàòåð³àë³â ïîñèëàííÿ íà Íί ÊÎÂ×Åà îáîâ’ÿçêîâå. Ïðîñèìî íàä³ñëàòè íàì îäèí ïðèì³ðíèê ïóáë³êàö³¿. Íàêëàä 4 000 ïðèì. Íàäðóêîâàíî ÐÒ ÌÊÔ «Õðèñòèÿíñüêå æèòòÿ», âóë. Ñòóñà, 3, ì. Ëóöüê, 43006; òåë. (0332) 71-08-74; e-mail: clife.press@gmail.com © Íί ÊÎÂ×ÅÃ, ÊÎÂ×ÅÃ, 2012

b.-( $./., # >2< $S2?,: Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром», школа «Радість» downsyndrome.org.ua/perspektiva-213/shkola-radost

+38 (099) 172 45 37


ФИМКОВА ПОШТА

3

ПРИВІТ ДИНКИ, З ОБК ЛА або еся: Знайомт

Марина

Ангарсь Р о с ія .

М ., 7 ,

к,

арина. не звуть М Привіт. Ме ь у я навчаюс , ів к о р 7 і в школі Мен і. Учитися с а л к у м о перш ається. мені подоб ся співати. Співати у А ще я вч обається. д о мені теж п істі Ангарську. м Я живу в чим учиться й Про те, як тай Марина, чи я с ь т є ю л п захо на с. 26.

 НЕ ЗАБУЛА — Ìàìî, ìîæíà ïîãó ëÿòè? — Çâè÷àéíî, í³! — â³ä ïîâ³ë ìàìà. — Òè æ õâîð³ºø à . Ùî, çàáóâ? Ðîìà ñóìíî: — ͳ, íå çàáóâ... ß ïîäóìàâ: ìîæå, òè çà áóëà...

 «Íî¿â êîâ÷åã», Ãàííà Â., 6, Ôàñò³â, Óêðà¿íà

å , íàäñèëàéò Ïèø³òü íàì ô³¿ à ãð òî î è òà ô ñâî¿ ìàëþíê ó: íà àäðåc

Åà Íί ÊÎÂ× å í ³â Ð . ì à/ñ 35, 0 1 0 3 3 , à í Óêðà¿ àáî NOYIV ARK 0 PO BOX 19 542 0 6 IL , A R N AURO USA å-mail: yivark.org contact@no rg noyivark.o

 «Ìàð³ÿ ³ Íåìîâëÿ», Õðèñòèíà Ê., 11, Áðåñò, Á³ëîðóñü

 «Íà ïðîãóëÿíö³».  Ïðèâ³ò óñ³ì ÷èòà÷àì «Íîºâîãî êîâ÷åãà». Ìåíå çâóòü Êàòÿ. Ìåí³ 8 ðîê³â. ß âåñü ÷àñ ïðîñèëà â Áîãà ìàëåíüêó ãàðíåíüêó ñåñòðè÷êó. Áîã ïî÷óâ ìî¿ ìîëèòâè, ³ â íàø³é ñ³ì’¿ ç'ÿâèëîñÿ ìàëåíüêå ÷óäî. ß íàçâàëà ¿¿ Ìàðèíà, à ëàã³äíî ìè íàçèâàºìî ¿¿ Ìàð³ïóñèê. ß ëþáëþ ¿¿ âñ³ì ñåðöåì! Êîëè âîíà áà÷èòü ìåíå, òî âñì³õàºòüñÿ ³ ãîëîñíî ñ쳺òüñÿ. ß äóæå âäÿ÷íà íàøîìó ëþáëÿ÷îìó ²ñóñó! Êàòÿ Ì., 8, Áðåñò, Á³ëîðóñü b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійний фонд «Пілігрим» m-x.org.ua

+38 (0629) 56 10 94, +38 (067) 625 79 30, +38 (067) 911 52 94


4

Малюнки автора

то я час ь н е л О т ажую і зобр х рба на ге х. Так ора прап хочуть люди ити своє . ресл підк ородство г бла

У Шо т благо ландії родн о оленя го назив корол ають івськ им.

Алла Ал ексєє

ва

в и а з т а и н о г Ко


С Т О Р І Н К А Д Л Я М А Л ЯТ

Î

лень благородний — яка гарна

назва! Є олені-марали, північні олені, а цього

називають благородним. Тобто він найкращий, особ-

ливий. Золото, срібло та платину також називають благородними металами. Благородними називали людей дворянського походження. Дворяни дуже пишалися цим своїм походженням. Так, олень — дуже гарна тварина, дорогоцінні метали теж хороші, а от люди… Люди часто пишаються тим, чим особливо пишатися й не варто. Одні пишаються своїм багатством, інші суспільним становищем, хтось — талантами. Та коли ці люди постануть перед Богом, виявиться, що пишатися було нічим. Недарма Бог попередив нас: «Не складайте скарбів собі на землі, де міль та іржа їх нищать, і де злодії їх викрадають». Прикметник «благородний» складається з двох слів: «благо» і «рід». Тобто той, хто походить з хорошого роду. Та хіба може бути рід хорошим, коли Бог каже, що всі згрішили? Усі — батьки, бабусі й дідусі, прадіди й прабабці. Якщо наші предки грішники, хіба ж наш рід благородний? А хто ж не згрішив? Христос! Значить, ті, хто народився у Христі, і є благородні! А народитись у Христі може кожен — потрібно лише визнати Бога своїм Отцем, а Він дуже хоче нас усиновити!

благоро

дним?

5


КМІ

ИК ИК

6

ИВЧ

ТЛ

Прохолодна компанія

Уважно придивися до снігових грудок, носів, шапок, очей і рук.

Малюнок Ніни Королевич

З намальованих на картинці предметів склади сніговиків.

Хто замість знака питання? Малюнки Оксани Герца

? ? ? ?

b.-( $./., # >2< $S2?,: Дитячий дім і місіонерське служіння в Індії globalchr ist.ru

?

. Скільки сніговиків, схожих на зібраного дітьми, ти зможеш скласти?

Тут намальовані: горобець, дятел, синиця, снігур. Яку пташку потрібно помістити замість знака запитання, щоб у кожному ряду й у кожній колонці пташки не повторювалися?


М Й

СТР

У

А

ЄМО

7

е н е л е з о н хвойне Віч нарядне дерево

Ошатну й оригінальну ялиночку можна легко зробити із звичайних, добре знайомих паличок для морозива. Така ялиночка стане гарним сувеніром для твого друга, молодшого братика або сестрички.

А чи знаєш ти, що найвище, найтовще, найбільше і найстаріше дерево — усі представники хвойних рослин?

ться Тобі знадобля

палички  дерев’яні для морозива  клей  ножиці фарби  акрилові блискітки  кольорові або наклейки  стрічка Найвище дерево — секвоя вічнозелена (Sequoia sempervirens), заввишки 115,2 м.

Найстаріше дерево — сосна довговічна (Pinus longaeva), вік 4700 років.

Порядок

виго

товленн 1. Щоб я о т р и мати п тобі по алички трібна різної д буде до корист овж ов по підрізат уючи міцні н мога доросли ини, ож и х. Вивід 4 д палички, укор иці, вони зм о 8 см о о т жу и вши їх . 2. На в на довж т ь ертика ину клади перпен льній широк Найтовще дерево ій дикуляр найкор — таксодіум но реш паличці роз отшої в т г у пали о р 3. Закр і до щ мексиканський чок від підсохн іпи палички онайдовшої з (Taxodium ути. низу. клеєм. mucronatum), Залиш 4. Розф виріб а стовбур діаметром н евою ф рбуй ялиночк 11,42 м. у зелен ар ою та к 5. Коли бою. оричф а рба вис наклей охне, п кольор рикрас ові бли 6. Зроб ь ялино скітки. чку: и п е т на вер ельку з хівці де і стріч ки й п рева, щ почепи рикріпи об йог ти. о мож на бул о Найбільше дерево — секвоядендрон велетенський (Sequoiadendron giganteum), об’єм — 1486,9 кв. м.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний благодійний фонд «У колі друзів» cofr iends.org.ua  %-mail: office@cofr iends.org.ua  +38 (044) 360 07 24, +38 (094) 924 77 24


8

ІСТОРІЇ З

ВЕЛИКОЇ КНИГИ

ві

уд

ре

ці

до

Даниїл Багато-багато років тому — до того, як наші вавилонські мудреці побачили незвичайну зірку, — у Вавилоні жив найголовніший мудрець на ім’я Даниїл. Тоді цареві наснився сон, якого він не захотів розповісти мудрецям, але він наказав їм відгадати, який сон йому наснився. Інакше —

і н ід

Зірка Жили собі вавилонські мудреці. Одного разу вони побачили на небі яскраву зірку. Дивлячись у небо, ти теж можеш побачити яскраві зірки. Деякі зір ки світять яскравіше, ніж інші.

усім мудрецям смерть! Отож, відгадати сон царя зміг лише Даниїл. Так він урятував усіх мудреців від смерті й сам став найголовнішим мудрецем. У Вавилоні Даниїл написав книгу, у якій точно зазначив, через скільки років народиться Цар Христос. Тому, коли вавилонські мудреці побачили незвичайну зірку, вони взяли календар Даниїла й зрозуміли, що Цар Христос уже народився. Але Даниїл у своїй книзі нічого не написав про Зірку Царя Христа. і мудреці Чому ж тод народження пов’язували ю? Царя із зірко

Але зірка, яку побачили мудреці, не була схожою на зірки, які ти бачиш. Ця зірка могла:  з’являтися й зникати;  рухатися зі сходу на захід і з півночі на південь;  низько опускатися й Валаам зависати. За багато років до ДаниїТобто, це була незвичайна ла й за багато років до того, зірка. Це була Зірка Царя Христа, це була Його Зірка як наші вавилонські мудреці побачили незвичайну зірку, (див. Матвія 2:2). у древньому Вавилоні жив b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійний фонд «Притулок Доброго Пастиря» shelter.dn.ua  +38 (06232) 71 271

Малюнки Тетяни Кучер

Як с х

м

лися, а д


9

о

в

Із

р

а

їл

Біблійну розповідь про мудреців прочитай у Євангелії від Матвія, 2 розділ. bibleonline.ru/bible/ukr/40/01/

щ

і

на

ро

див

ще один мудрець — Валаам. Цей мудрець знав, що колись настане такий час, коли в Ізраїлі народиться Цар Христос, і Його народження Валаам пов’язував з появою зірки. З тих давніх часів у Вавилоні зберігся запис мудреця Валаама. Там було написано так: «Я бачу його, але не тепер, дивлюся на нього, та він не близько! Сходить зоря Якова, і підіймається царський жезл з Ізраїля» (див. Числа 24:17). Отже, наші вавилонські мудреці знали про появу Царя Христа тому, що в них були записи Валаама про Його Зірку й календар Даниїла з точним часом Його народження. Тому вони й прибули в Ізраїль і запитали: «Де народився Цар?».

ся Цар

Михей У наших вавилонських мудреців були записи Валаама й книга Даниїла. Але в них не було книги Михея. Михей жив у іншій країні — Ізраїлі, і у своїй книзі він написав, що Цар Христос повинен народитися в місті Віфлеємі. Про це мудреці не знали. На їхню думку, цар повинен був народитися в столиці Ізраїлю — місті Єрусалимі. У Єрусалимі мудрецям сказали, що Христос повинен був народитися у Віфлеємі, а не в Єрусалимі. Коли мудреці прийшли у Віфлеєм, то незвичайна зірка зупинилася над будинком, де жив маленький Цар Христос. Мудреці принесли м вони , А яким шляхо а н о л дарунки для Царя. іфлеєм з Вави прийшли у В , ся овідати ти можеш д у на по лабіринт пройшовши инки. орінці обклад останній ст agapeua.com

b.-( $./., # >2< $S2?,: Місія «Agape»  +38 (050) 318 55 81, +38 (0552) 44 38 53


10

Довгий альпенгорн Альпійський ріг — його ще називають альпенгорн — це старовинний швейцарський музичний інструмент. Мабуть, це родич карпатської трембіти. Виготовляють його з дерева, що називається ялиця.

Фото НК

Усім привіт. Це я, Жоржик. У горах Недавно я побував в Альпійських горах у Швейцарії. І там уперше почув звучання альпійського рога. Грали музиканти в особливому одязі.

Невідомий пастух Оповідають, що декілька сотень років тому невідомий пастух з Флімзерштайна побачив зі скелі озброєний ворожий загін на чолі з графом де Монфоном, що

наближався до фортеці Бельмонт. Пастух почав щосили сурмити в альпійський ріг. Мешканці долини почули попередження і встигли зачинити ворота фортеці. А пастух упав мертвим на скелі: він сурмив з такою силою, що його легені не витримали. Звук велетнів Альпійський ріг видає низький протяжний густий звук. Коли звучав оркестр з декількох альпійських


11

рогів, мені видалося, що це казкові велетні завели свою сумну пісню. Мелодія линула гірськими схилами, а альпійська луна підносила сумні звуки до самісіньких хмар.

b.-( $./., # >2< $S2?,: $S2?,: Вість Євангелія — дітям %-mail: eurasiakids@eeinternational.org  +38 (04597) 6 20 24


12

и? г о р Кому п а с ю т ь у Перемагає найсильніший Та якщо роги не зчепилися , то б’ються олені доти, поки зоНавіщо оленям всім не знесиляться. Тоді той , роги? хто програв, повинен піти, а всі олениці-наречені дістаються кажу вам відпереможцеві. верто: ця розкішна прикраса Цей щасливець ще багато раз ів для битиметься, щоб ніхто інший не дуже зручна не дих. наближався до його стада. Тіл оленів. Хай ще у моло ьки лясті гіл кі та найсильніший олень зможе охо У них роги не рон яти дорослих своїх дружин. Так відбувай великі. А от у ина зні й важуб че Д ли а ве н ни ля во У ів ється щоосені. ен ол чіпляються ги ро , го то ім Кр кі. Скрутний час і, і олені не можуть за гілки дерев у ліс Коли ж приходить зима, між усіма олешвидко рухатися. це , ом ліс ся ть ає нями настає мир. Тепер вони підтримують Якщо олень пробир ма ла і ть тя ко ус хр і виручають один одного. Бо ж зима — можна почути. Гілки е Ал . ми га ро їх чіпає найскрутніша пора року. Олені харчуються ються, коли олень за сени, коли во и ьк тіл ти чу по лише рослинами. А взимку листя на детаке можна весіль ра по Це и. им цн мі ревах немає і глибокий сніг укрив і траву, роги робляться . і лишайники. Лишається їсти тільки хвою у багатьох тварин або гризти кору з дерев. У оленів теж бувають весілля Копитами олені розгрібають сніг і добиАле, щоб вибрати собі наречену, пораються до лишайників. Частенько виходять трібно спочатку відвоювати її. Ось коли на поля і там видобувають зимові посіви кожен олень задоволений, що у нього на з-під снігу. Та харчуються вони лише вночі, голові великі й гіллясті роги! І тоді в лісі а вдень лежать де-небудь у лісі. починаються справжні бої. Роги і копита На ці бої збирається багато оленів та олеА ще взимку блук ниць. Найсильніші дорослі олені опускають ає багато голодних хижаків — ось тоді роги й кидаються один на одного. Кожен олені пускають в хід і роги, і копита. Го хоче вдарити чимдужче або відбити удар. лодний хижак може подужати тільки сл Трапляється, що роги оленів від сильного абу й хвору тварин у, а з сильним оленем удару так сплітаються між собою, що їх йому важко впоратися. Найстаріші ол уже неможливо розчепити. Тоді обидва ені живуть поодинці. Хто молодший, збир олені помруть. аються в гурт. Так і кочують усю зиму.

Малюнок Тетяни Разинкової

Ñ

Роги оленя — це не лише прикраса, але й захист від ворогів. Іноді досить оленеві показати роги, як супротивник утікає.

Визначна подія ть роги. Їм Наприкінці зими самці скидаю більше Тим и. ним з не шкода розлучатися іти й бол ють ина що роги біля основи поч еже бер нь оле шкіра навколо набрякає. Тоді и. ним и рят свої роги, намагається не вда авідп и Через декілька днів важкі рог дають.


З

ЕМ

Нові роги Але щойно старі роги відпали, починають рости нові. Свої нові роги олені теж ретельно оберігають. Вони дуже рани мі, укриті шкірою й безліччю кровоносних судин, слабенькі й гнучкі. Та до кінця літа роги стають великими, гіллястими, і олен і труться ними об дерева, щоб скинути непотрібну шкіру. І ось на осінь роги знову перетворюються на дві великі міцні кості. Помітні від народження х хвилин У самця роги помітні з перши ловік», на життя. Якщо це майбутній «чо нього виросмаленькій голівці є горбик. З ного року тають два невеликі ріжки. Наступ на рогах з’являються відростки. ставатиЩорік роги в молодого оленя а потім ми, ши муть усе більшими й біль ослими дор з він схоче помірятися силою родичами. Бог не створює нічого зайвог о Творець не дав роги ведмедю — у нього й так досить сили. І у зайця немає рогів — він не вліз би з ними до своєї нірки. А якщо в оленів є роги, значит ь, вони їм необхідні. Вони ніколи не кор истуються ними даремно. Ось якби рог и виросли в наших хлопців, вони билися б щодня.

тися Люди не повинні би ди жили мирно, не Бог каже, щоб усі лю ь ся. Олені влаштовуют сварилися й не били ки чи оп ою силу, а хл бої, щоб показати св , кі. У них немає сили б’ються, бо вони слаб о. вирішити все мирн щоб пробачити або Бог може дати цю Повір, любий друже, оси Його про це. силу тобі — лише пр

Я

ГО

ПОД

НЯ

С

Л

Непрошених гостей олені зустрічають голосним риком. Олень реве, як орган, коли шукає собі подругу. Його ревіння — це «трубний звук», саме звук сурми найближчий за звучанням до голосу благородного оленя.

13


14

Пастка

Ð

озчистивши на третину прохід, діти спочатку побачили дошки. Старі, потріскані, але досить товсті й ще міцні. — Це двері! Діра, яку вони розібрали, була вентиляційним отвором над дверима. — Давайте розхитаємо її, — запропонував Гошка. — Надто міцна, — після декількох спроб мовив Максим. — Доведеться розбирати каміння, — зітхнула Пашка.

Доклавши чимало зусиль, навпомацки відшукали свої загублені ліхтарі. Гошчин розбився, у Максима лампочка мигала, тільки Пашкин залишився цілим і непошкодженим. — Як ви думаєте, що там? — запитала Пашка, задерши голову. І раптом двері — Схоже на тунель або захиталися. За мить вентиляційну шахту, — відїх по пояс засипало повів Максим. — Самим дрібними камінчиками нам не вибратися. Як би й глиною, а над попередити Іванка, що нас головою зяяла чорна завалило? діра. Допомагаючи Горе-охоронець собі руками, гореархеологи ледве А Іванко в цей час зовивільнилися. всім забув, навіщо його — А якщо бити по ній каменем? Недовго думаючи, Гошка ударив каменем по дверях. Вони не ворухнулися, а зі стелі посипалася земля й піднявся порох. Гошка знову вдарив.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Товариство євангелізації дітей oed.ru  e-mail: oed@oed.ru  +7 (095) 719 79 36, +7 (095) 719 76 38


звернути на себе увагу хлопчика, Фимко полетів до входу в підземелля. Але там було порожньо. Він прислухався. Ані дитячих голосів, ані шурхоту, ані писку — нічого. Тільки вітер шумів, бавлячись кронами дерев у саду. — Що ж робити? — стривожився голуб. — Дітей давно не видно. Я відчуваю лихо. Фимко у відчаї замезалишили біля входу в тався по саду. І тут він підземелля. Спочатку він почув писк пацючка. Принудьгував, розглядаючи дивившись, побачив, як з коника, що стрибав із маленької нірки виповз травинки на травинку, Малюк. У зубах він тримав складений учетпотім малював прутиком веро маленький а на пухкій землі різні фієєв клаптик паперу. с к гурки, потім грав ле аА л Це була записка для л у камінчики. А тітки Тоні із проханням Так хвилина за хвилиною, гра за грою, визволити дітей з підзевін забув про те, про що мелля. Фимко зрозумів: друзі в біді. Він стрімко його просили друзі. Спочатку Іванко побіг спустився до Малюка й, за метеликом, але не вхопивши папірець, попіймавши, почав гратися летів до будинку. з Сірком, собакою тітки Тітка Тоня ще не Ніни, потім його покли- повернулася, двері кали хлопчаки погратися були замкнені, в квача, потім... Що було але голуб помітив потім, відомо лише Іван- відчинену кватирку кові. У результаті, вхід й залетів у неї. у печеру залишився без Покружлявши по охорони. кімнаті, голуб сів Фимко тривожно круж- на краєчок столу ляв навколо Іванка, але й обережно поклав той не звертав жодної клаптик паперу на уваги на неспокійного видне місце. голуба, тільки відмахував— Вона відразу його ся, не піднімаючи голови, коли Фимкове крило тор- помітить, — подумав він калося його потилиці. Уто- і знову полетів до підземившись від марних спроб мелля.

Д

ПРИ ГО

И

15

Шукачі не здаються А в підземеллі кипіла робота. Пашка світила ліхтариком, хлопці камінь за каменем розбирали завал біля дверей. Справа просувалася повільно. Невдовзі, утомившись, витираючи піт, вони сіли, безсило звісивши руки. — Такими темпами ми ніколи не виберемося, — зітхнув Гошка. — Точно, завалило так завалило, — зітхнув Максим. — Може, нам не розчищати всю купу, а спробувати розширити діру над дверима? — запитала Пашка. — Ти бачила, що трапилося, коли ми стукнули по дверях? — заперечив Гошка. — Ти хочеш, щоб нас зовсім завалило і якісь нащадки через двісті років відкопали наші кістяки? — Гаразд, не кип’ятись. Пашка має рацію, — зупинив друга Максим. — Якщо обережно виймати камені над діркою, то можна буде перелізти. Двері невисокі, зістрибнемо — не заб’ємося. І ця купа нам допоможе — стоячи на ній, ми до стелі дістаємо. От і збільшимо діру до стелі, тоді кожний із нас зможе пролізти, може, там є вихід. — Такі підземелля, звичайно, мають два виходи, — погодився Гошка. — Гаразд, ліземо наверх.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійна організація «Дитячий будинок “Назарет”» dom-nazaret.com  %-mail: dom-nazaret@mail.ru  +38 (06565) 20113


16

Т

и

га ш рятувати дру

с

за

ру

ча

зя

е

м.

ам ! С

Нещаслива записка А в цей час Антоніна Андріївна повернулася з роботи додому. Вона не поспішаючи переодяглася, вийняла із сумки покупки й зібралася готувати вечерю. Почистивши картоплю, вона разом зі шкіркою змахнула у відро для сміття й клаптик паперу із проханням про допомогу. Фимко ходив по підвіконню й тривожно зазирав у вікно. Але Антоніна Андріївна не звертала на птаха ніякої уваги, вона чистила овочі, нарізала м’ясо, потім поралася біля плити. Фимко зрозумів, що якщо він зараз нічого не зробить, записка назавжди пропаде під товщею овочевих відходів.

іде

Малюнок автора

ж

— Я буду відколювати, ти приймати, — запропонував Максим. — Піде, — погодився Гошка. Пашка всміхнулася: нарешті і її слова знадобилися. Робота пішла швидше. Камені порівняно легко відколювалися від стіни, видно, розчин був неміцним у цьому місці.

бу

т

и

п ро

с

и

на

ш

им

д

ві т щирий — Що ж рой страх і допомог бити? — метався друг є заголуб. — Треба кликати вжди вірним. Зараз саме час забути на допомогу Малюка. І Фимко полетів у сад. про свій страх і допомогти Малюка не було ні біля нашим друзям. Чіпляйся входу в підземелля, ні біля за мої лапи й полетимо. отвору. Фимко розпачливо — Полетимо?! — жахвигукнув по-голубиному. нувся пацючок. — Як поМалюк неначе чекав летимо?! цього заклику, він відразу — Просто, візьмемо й ж з’явився з отвору. полетимо, — розсердився — Зараз побіжу, — Фимко. — Ти пропонуєш пискнув він, вислухавши бігти зі швидкістю пацюпернатого друга. — Ось ка?! Ні, на крилах усе тільки тітка може мене ж швидше. Чіпляйся, не помітити й поставити барися, бо не встигнемо. Нічого не вдієш, пацюкапкан. — Не бійся, ти ж ідеш чок учепився за тонкі горятувати друга! — вигук- лубині лапки, замружився, нув голуб. — Згадай, що і Фимко злетів у небо. Бог говорить про дружбу:


НА ЗДОРОВ’Я!

вітаміну Р, який допомагає подолати втому. А ще хурма корисна, коли болить живіт, адже в ній багато клітковини й пектину. А ось недостиглу хурму їсти не раджу, особливо на голодний шлунок. Якщо раптом заболить горло, кілька днів полощи його соком однієї хурми, розведеним у 100 грамах теплої води, — і біль відступить. Головне багатство хурми — рослинний цукор, тому вона дуже поживна. Якщо ти з’їси на десерт два стиглі плоди — голод тобі не страшний. Віра Фесянова

д о г

ра

оява на полицях магазинів хурми — це маленьке свято. Узимку, за хмарної поВосени, коли листя годи ця яскраопадає, плоди ва помаранчева хурми залишанагадує ються на дереві. ягода Сірі гілки обвілітнє ласкаве шані жовтогасонечко. рячими кулями Хурма до нас — ніби їх хтось навмисне прийшла з Япоприв’язав нії, хоча деякі ниточками. стверджують, що з Китаю. У Китаї слово хурма означає радість, а в Японії — перемога.

ва

я а янтарн

кольору. У янтарній, схожій на желе м’якоті ховаються великі довгі кісточки. У недоспілих плодів терпкий смак, а у стиглої хурми серцевина солодка й трохи гостра.

Турбота про здоров’я У плодах хурми міститься величезна кількість бета-каротину — саме він надає їй оранжевого кольору, а тобі Зимова ягода — покращить зір і захистить Хурму також називають від бронхіту. У хурмі багато шарон або золоте яблуко. Формою її плід нагадує помідор. Ця смачна м’ясиста ягода має їстівну гладеньку шкірку жовтого, оранжевого або навіть червоно-оранжевого

Á

óäü-ÿêà õâîðîáà — öå çàâæäè íåïðèºìíî. Àëå ¿¿ ìîæíà ïåðåìîãòè — ëèøå ïîòð³áíî çíàòè, ÿê ç íåþ áîðîòèñÿ. Êîëè òè â³ä÷óâàºø êîëþ÷èé, ð³æó÷èé á³ëü ó ãîðë³, á³ëü ïðè êîâòàíí³ — òîá³ äîâåäåòüñÿ áîðîòèñÿ ç àíã³íîþ. Îáîâ’ÿçêîâî ñêàæè ïðî á³ëü áàòüêàì. Âîíè ïîðàäÿòü òîá³ çàëèøèòèñÿ âäîìà. Îáìîòàé ãîðëî емо ж øåðñòÿíèì ÷è àíãîемо à á î р ðîâèì øàëèêîì е м п îäÿãíè ãîëüô. Ïèé òåïëå о з Ра ìîëîêî ç ìàñëîì ³ òåïëèé ìàëèíîâèé ÷àé. Çàóâàæ: íå ìîæíà ïèòè õîëîäíîãî òà ãàðÿ÷îãî, à ëèøå òåïëå.

Ан

mispos.ru

Фото НК

а

Я

Ï

ск

17

Яскрава красуня хурма — справжня королева фруктів. Її ніжна й соковита м’якоть, багата на вітамін А, здатна покращити настрій!

ßêùî âñ³ ðàçîì âè íå â çìîç³ ïîäîëàòè àíã³íó, íà äîïîìîãó ïîòð³áíî ïîêëèêàòè ë³êàðÿ. À ùîá óçàãàë³ óíèêíóòè àíã³íè, çàïàì’ÿòàé о б у äåê³ëüêà ïîðàä: р о хв  äîáðå âäÿãàéñÿ õîëîäíî¿ ïîðè ðîêó;  ÷àñòî ìèé ðóêè;  ¿æ áàãàòî ôðóêò³â òà îâî÷³â: ìàíäàðèíè, ëèìîíè, áàíàíè, ÷îðíèöþ, îæèíó, êàïóñòó, ìîðêâó — âîíè ì³ñòÿòü â³òàì³íè, ÿê³ çì³öíþþòü ãîðëî. Áóâàé çäîðîâèé! ~+S - j31,(-

гiн

а

b.-( $./., # >2< $S2?,: Дитячий центр соціальної реабілітації +7 (495) 544 37 65; +7 (495) 233 48 91; +7 (495) 233 48 85  t *1: +7 (495) 544 37 65


Незвичайний сніговик красу виліпив він прямо на Хто ж не лавці! Ні, це не звичайний о б таке зліпилюбить снігу! Без сніговик! Це — справжній ти? — міркував нього й зима не зима. А сніговий… ведмедик. Едик уголос і, як інакше можна грати в побачивши, що за ним сніжки, будувати крижані Куди заховати спостерігає сусідська фортеці, ліпити сніговиків? ведмедика? Едик, наприклад, у цьому малеча, заходився по— А можна його поважно походжати біля майстер. Ось і зараз, щойно мацати? — несміливо завсе навкруги зодягнулося лавки. — Так-так-так… питала Оля. в білі шати, узявся — Що, придумав? — — Так хочеться його до справи. запитав п’ятирічний Денис погладити… — підбігла (він був на три роки моЕдик Іринка. лодший за Едика). — Майже як живий! — нічого не відповів, а — Придумав! — вигукнув лише підморгнув: побачите підхопив Денис. той і почав катати снігову — Чіпати не можна, самі. грудку. Ось одна снігова грудка, можна тільки дивитися, — — Ой, а що це буде? — друга… Ще кілька рухів сказав Едик і сів поряд з запитала чотирирічна Оля, ведмедиком. руками — і вже майже Денисова сестричка. ь л е Він був дуже м р а Г все готове. Олена задоволений, що дітворі Залишилося причепити два чорні ґудзич- сподобався сніговичок. — Можна з ним хоча ки замість очей б посидіти? — спитала Іринка.

Снігови

й ведме дик, аб о

Як

Малюнки Ніни Королевич

18

Відповіді на завдання до с. 6. Прохолодна компанія. Чотири сніговики. Хто замість знака питання? 1-й ряд — снігур. 2-й ряд — синиця. 3-й ряд — горобець, дятел. 4-й ряд — дятел.

і квасолинку замість носа. Едик заЕдик так захопився, що навіть не поправив шапку, думався: а раптом дівчинка яка кумедно зсунулася на випадково зачепить ведмемаківку. Погляньте, яку дика й він упаде? Раптом

b.-( $./., # >2< $S2?,: Товариство євангелізації дітей %-mail: cefukr@irpen.kiev.ua  +38 (04597) 6 27 02  t *1: +38 (04597) 5 67 47


19 упустив. А тут саме тітка Поля вийшла зі своєї квартири. — Ти навіщо снігу в під’їзд натаскав? — обурилася вона. — Ото шибеник! Швидко все прибери!

Ед

ик

заб

Красу дає Бог …Лежить Едик у себе в кімнаті і… Ні, не плаче — так, просто не зміг втримати сльози. А хіба не прикро? Мало того що розбив свого сніговика, так ще й тітка Поля вичитала. Та чи ж Едик носив сніг? Адже він ніс снігового ведмедика! Ховав його від малечі… І тут хлопчик пригадав, що в церкві розповідали, як за

вона радує нас. Ми завжди можемо нею милуватися. Чому ж Едик не дозволив дітлашні милуватися своїм сніговим ведмедиком? Сніговичок міг радувати увесь двір, та Едик вирішив його заховати. І що тепер? Лише сльози. Але ж талант творити красу власноруч теж дає Бог. Вийшло щось добре — подякуй Творцеві. А як же Едик?.. — Чому я раніше про це не подумав, — зітхнув хлопчик і почав збиратися на вулицю. Здогадайтеся, що було далі.

в и л ж а в ув ь с о щ про

вона щось зіпсує! — Посидіти не можна. Можна постояти поряд, — відповів він. — Зрозуміло, — зітхнув Денис і хотів було нахилитися, щоб краще все роздивитися. Та Едик відразу наставив руку: — Близько дивитися не можна. Мало що! Малюки розчаровано перезирнулися й стали осторонь. Дівчатка почали про щось шепотітися й позирати на Едика, а той, подумавши, що готується змова, узяв свого сніговика й… поніс додому. «Хай краще на балконі постоїть», — вирішив він. Не встиг Едик піднятися сходами на другий поверх, як спіткнувся і… ледве не впав. Та хлопчик втримався, а от снігового ведмедика

шість днів Бог створив світ. Сніг — теж Його творіння. Вся краса природи — для людини, і щодня

е


20

Це а гра, прост жна грати о у яку м будь-коли.

оч

им

а

й ьни

Фото НК

Нас

тіл

і

заплющеними

мін

о -г

ф ь л

із

Ми рекомендуємо для цієї гри використовувати маркери, які можна легко відіпрати. Коли дитина малює із заплющеними очима, не виключено, що сліди від маркера залишаться не лише на папері, але й на столі, на одязі і навіть на стінах:)))

Кількість гравців Два і більше. Що потрібно для гри  аркуш паперу (ігрове поле)  маркери різних кольорів (ключки) за кількістю гравців

Початок На папері контуром познач майданчик (грін) і намалюй лунку з прапорцем. На протилежній стороні аркуша намалюй стартовий квадрат (ті), звідки починатиметься гра.

веде його по полю, намагаючись потрапити в лунку. Коли гравець вирішує, що дійшов до лунки, він піднімає свій маркер і розплющує очі. Потім «удар» робить наступний гравець. Гравець, який опинився найдальше від лунки, продовжує гру, починаючи звідти, де він зупинився. Очі заплющені.

Правила Перший гравець ставить маркер на стартовий квадрат і, заплющивши очі,

Переможець Перемагає той, хто за менше число «ударів» потрапить у лунку.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний дитячий благодійний фонд «Абетка життя» abetka.info  e-mail: office@abetka.info  +38 (044) 468 93 43


21

Біжить зайчик , а за ним Дикі свині, ка бани, Сірий вовк, р уда лисиця І ведмідь і ве дмедиця. «А чого?» — питає хтось. Відповів пова жно Лось: «Всі ми тут о дна родина, В світі трапил ась новина! Пам’ятайте, щ о сьогодні Народився Син Господній То ж Йому відд аймо шану!» Загукали всі: «Осанна!» От явилося на м чудо, Ну, а ви про нього чули?

Сергій Рачинец ь

Вечір.

Зорі. Сніг іскристий. Тиша, тиша урочиста. Світ в напруженні, в чеканні: … Ще хвилина, дві, остання

Малюнок Анни Желізних

І почулося: «Осанна!» ь. Народився наш Спасител Радість, — що й не погасити! : Всесвіт нині торжествує Алілуя! Алілуя!

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна Благодійна Фундація «Отчий Дім» otchiy-dim.org  otchiydim@gmail.com  2%+./4 *1 (044)-239-13-34


22

Сергій Рачинець

Малюнок Анни Желізних

ій, н Господн и С я с в и д дить. Де ро сонце схо м о іт в с д Там на ушить, і сльози с ь іл б ь т и с Га дські душі. Зігріває лю ночі… щодня, що Там і спів чі, виться у о Правда ди ть. іс н рила віч відчай. Опускає к а ість, не д а р — і ц В сер ну, оту стежи у д й а зн Я нину е кожну д м и т с е в о и… Щ доли й рік , и р го з е віки. Чер зустріть на а т с и р Х Щоб

— Справді, якось незбагенно, — Із дітей промовив хтось, — І для тебе, і для мене Народивсь Ісус Хр истос. Всіх Він знає, чу є, бачить, Любить щиро, як своїх, І по-батьківськи пр обачить Наші пустощі і гр іх. Де ж родився Він? Де ж нині? Задзвеніло в голо сах: — В Віфлеємі, в Палестині, А живе на небеса х.

ðåäàêö³éíà êîëåÄ èòÿ÷à ã³ÿ ïîáóâàëà â ãîñòÿõ ó

ïèñüìåííèêà Ñåðã³ÿ Ðà÷èíöÿ â ì. Äóáíî íà гâíåíùèí³. Ç-ï³ä éîãî ïåðà âèéøëè ñîòí³ â³ðø³â òà ïðîçîâèõ òâîð³â, âèäàíî äåñÿòêè êíèã. Õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà ³ç çàõîïëåííÿì ðîçãëÿäàëè ìåäàë³ ãîñïîäàðÿ. ³í íå âòîìëþâàâñÿ ÷èòàòè ãîñòÿì ñâî¿ â³ðø³. Ùîá ïåðåäð³çäâÿíèé ÷àñ áóâ äëÿ Ñåðã³ÿ Ïîðôèðîâè÷à ðàä³ñíèì, ä³òè ïîäàðóâàëè éîìó çðîáëåíèé âëàñíîðó÷ «Àäâåíò-êàëåíäàð».


ТУЄМО САГО МО С Т І Й Н О

23

а н о р о к а в о Льодяник Порядок Для тіста тобі приготування У деяких знадобиться українських колядках Масло збий з цук 150 г розм’яклого масла співається: ром (збивати при 100 г цукру Три дальні царі близно 5 хвилин),  1 яйце Зі сходу приходять, додай яйце. Додай  500 г борошна Смирну і ладан борошно, соду,  0,5 чайної ложки соди І злато приносять. сіль. Постав у хоБули мудреці царями чи ні, ніхто  щіпка солі лодильник на 30 сказати точно не може. Але те,  цукерки-льодяники хвилин. що Ісус був Царем, — це відомо Тим часом приточно. Спробуй зробити свою готуй формочку для Коли тісто затвердіє, розїстівну «царську корону». корони. Для цього об- качай його на папері для веди на папері контури випікання. Приклади форму руки й виріжи форму. й виріжи з тіста корону. Зроби візерунки на короні у вигляді різних фігур. У фігурки насип подрібнені льодяники. Папір разом із короною поклади на деко й випікай приблизно 10 хвилин при 150 °С. Дай охолонути. Корона готова.

childrenmission.net

e-mail: childrenmission@mail.ru

Òåêñò ³ ôîòî Õðèñòèíè Êóçüìåíêî  solodke.com

і, які принесли подарунки Кажуть, що східні мудрец були царями. вді Ісусу, наспра

b.-( $./., # >2< $S2?,: Дитяча місія +38 (044) 550 26 64; +38 (097) 742 51 82; +38 (063) 136 05 53


ДЛЯ ВАС, БАТЬКИ

Анабаптиста Дірка Віллема заарештували за його релігійні переконання. Узимку 1569 року йому вдалося втекти з в’язниці. В’язень зважився на відчайдушний крок і по тонкій кризі перейшов через річку. Здавалося, найстрашніше позаду, але один з тюремників кинувся слідом за Дірком, провалився під лід і почав голосно кликати на допомогу. Не вагаючись, Дірк повернувся й витягнув свого переслідувача з води. Урятований відразу ж заарештував рятівника... Цього ж року Дірк Віллем був спалений на багатті.

×îìó íå ìîæíà Зв'язок між життям і Словом Божим

îäíàê âèïðîáóâàííÿ ïðèõîäÿòü. Ìîæíà íå ñóìí³âàòèñÿ, ùî âèïðîáóâàííÿ áóäóòü ³ â æèòò³ íàøèõ ä³òåé, âèïðîáóâàííÿ, ÿê³ ïîêàæóòü, ÷è ìàþòü âîíè òâåðä³ ïåðåêîíàííÿ, ÷è ò³ëüêè â³ðóâàííÿ, ÿê³ ì³íÿþòüñÿ çàëåæíî â³ä òîãî, ç îæíà ñïå- ÿêîãî áîêó â³òåð ïîäìå. ðå÷àòèñÿ ç ïðèâîäó Як виростити òîãî, ïðàâèëüíî ÷è íå- переконаних ïðàâèëüíî â÷èíèâ ijðê, християн Òî ÿê æå âèðîñòèòè àëå áåçïåðå÷íî òå, ùî öå áóëà ëþäèíà, â³ðíà íîâå ïîêîë³ííÿ õðèñòèÿí, ÿê³ á òâåðäî ñòîÿëè ñâî¿ì ïåðåêîíàííÿì. Ó æèòò³ êîæíî¿ ëþ- íà ïðèíöèïàõ Á³á볿, äèíè íàñòóïàþòü ÷àñè, ó ñóñï³ëüñòâ³, ùî ðîêîëè âèïðîáîâóþòüñÿ áèòü óñå ìîæëèâå, àáè ¿¿ ïåðåêîíàííÿ. Öå íå çâåñòè õðèñòèÿíñòâî îáîâ’ÿçêîâî ïîâèííî äî ð³âíÿ õîá³, òðàäèáóòè òàê äðàìàòè÷íî, ÿê ö³é ïðåäê³â ÷è ÷îãîñü ó æèòò³ ijðêà ³ëëåìà, òàêîãî, ùî ïðàêòèêó-

Ì

Лариса Анісімова

24

Фото НК

ºòüñÿ ëèøå â íåä³ëþ, à íàòîì³ñòü ôîðìóº ñâ³òîãëÿä ãóìàí³çìó, ìàòåð³àë³çìó, íàòóðàë³çìó, àòå¿çìó, åâîëþö³îí³çìó òîùî? Á³áë³ÿ ãîâîðèòü: «Íàñòàâëÿé äèòèíó íà äîáðó ïóòü, ³ êîëè âîíà ñòàíå äîðîñëîþ — íå çâåðíå ç íå¿» (Ïðèïîâ³ñò³ 22:6). Îòæå, Áîã âåëèòü: «Íàñòàâëÿé!». Öå îçíà÷ຠ— íàâ÷è ä³òåé áà÷èòè ñâ³ò òàêèì, ÿêèì éîãî áà÷èòü Áîã, äîïîìîæè äèòèí³ ñôîðìóâàòè á³áë³éíèé ñâ³òîãëÿä. Íàø³ ä³òè ïîâèíí³ çðîçóì³òè, ùî â Áîãà º äóìêà ñòîñîâíî êîæíîãî ïèòàííÿ, ç ÿêèì ìè çóñòð³÷àºìîñÿ â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³. ² Áîæà äóìêà — öå ñàìå òå, ùî

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна благодійна організація «Погляд» vzglyad.org.ua  %-mail: vzglyad@vzglyad.org.ua  +38 (044) 256 41 17, 4 *1: +38 (044) 256 41 25

âîíè âèáðàëè á, ÿêáè çíàëè âñ³ ôàêòè. Àëå ä³òè ìàþòü ïîòðåáó â íàñòàâíèêó, ÿêèé äîïîì³ã áè ¿ì îñìèñëèòè, ùî â³äáóâàºòüñÿ, ïîâ’ÿçàòè âñå ðîçìà¿òòÿ æèòòÿ ç íåïîãð³øèìèì, íåçì³ííèì ñòàíäàðòîì Ñëîâà Áîæîãî. Батьківська влада — Божа постанова Îäíîãî ðàçó ñåìèð³÷íèé õëîï÷èê ç âèêëèêîì çàïèòàâ ó ñâ ìàìè: «À ÷îìó ÿ ïîâèíåí òîá³ ï³äêîðÿòèñÿ?» Öå çàïèòàííÿ ñïî÷àòêó çáåíòåæèëî éîãî ìàò³ð. «² ñïðàâä³, ÷îìó? ß òåæ íåäîñêîíàëà ëþäèíà», — ìàéíóëî â íå¿ â ãîëîâ³. Àëå âîíà øâèäêî çíàéøëà â³äïîâ³äü: «À


25

òðîøêè îáìàíóòè? Чому та сама подія одного робить сильнішим, а іншого ламає? Усе залежить від ставлення до того, що відбувається, або від світогляду.

òîìó, ùî Áîã óñòàíîâèâ òàêèé ïîðÿäîê. ² êîëè òè íå ï³äêîðÿºøñÿ áàòüêàì — òè íå ï³äêîðÿºøñÿ Áîãîâ³. ² êîëèñü Áîã çàïèòຠìåíå, ÿê ÿ âèêîðèñòîâóâàëà òó âëàäó íàä òîáîþ, ÿêó ³í ìåí³ äàâ». Öüîãî áóëî äîñòàòíüî. Ó öüîãî õëîï÷èêà í³êîëè á³ëüøå íå âèíèêàëî ïèòàíü, ÷îìó â³í ïîâèíåí êîðèòèñÿ ñâî¿é ìàòåð³. Цеглинки світогляду Á³áë³éíèé ñâ³òîãëÿä áóäóºòüñÿ ïîñòóïîâî, öåãëèíêà çà öåãëèíêîþ. Àëå ñëîâà ëþäèíè íåïåðåêîíëèâ³, ÿêùî âîíè íå îïèðàþòüñÿ íà àâòîðèòåò Ñâÿòîãî Ïèñüìà. ×àñ â³ä ÷àñó âàì ïîòð³áíî áóäå äàâàòè â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ, íà çðàçîê: ÷îìó â³äðèâàòè íîãè êîíèêàì — öå ïîãàíî? Àáî ÷îìó íå ìîæíà òðîøêè çáðåõàòè äëÿ òîãî, ùîá óñ³ì áóëî äîáðå? ² ÿêùî âè äàâàòèìåòå çàäîâ³ëüí³ â³äïîâ³ä³, òî

âàì ïîñòóïîâî âäàñòüÓì³ííÿ áà÷èòè çâ’ÿçîê ñÿ çàâîþâàòè äîâ³ðó ì³æ æèòòÿì ³ Ñëîâîì é îòðèìàòè çàïèòàííÿ Áîæèì — öå ³ º õðèñòèâèùîãî ïîðÿäêó. ÿíñüêå âèõîâàííÿ. Біблія і сучасна реальність Äîïîìîæ³òü ä³òÿì ïîáà÷èòè çâ’ÿçîê ì³æ Áîæèì Ñëîâîì ³ Áîæèì ñâ³òîì. ßêùî ò³ëüêè ÷èòàòè ç ä³òüìè á³áë³éí³ ³ñòî𳿠é íå ïîâ’ÿçóâàòè ¿õ ³ç ñó÷àñíîþ ðåàëüí³ñòþ, ó íèõ ìîæå ñêëàñòèñÿ âðàæåííÿ, ùî Á³áë³ÿ çàñòàð³ëà, ùî âîíà íå ìຠí³÷îãî ñï³ëüíîãî ç ñüîãîäåííÿì. ² òîä³ âèðîñòàþòü ëþäè, ÿê³ ì³ðêóþòü òàê: «Á³çíåñ — öå á³çíåñ, ³ äî õðèñòèÿíñòâà í³ÿêîãî â³äíîøåííÿ íå ìົ, àáî: «Ïðè÷îìó õðèñòèÿíñòâî äî íàóêè? Íàóêà ìຠñïðàâó ç ôàêòàìè. À ôàêòè ãîâîðÿòü ñàì³ çà ñåáå». На чиєму ви боці? Àëå ð³÷ ó ò³ì, ùî ôàêòè íå ãîâîðÿòü ñàì³ çà ñåáå, ôàêòè ³íòåðïðåòóþòü çàëåæíî â³ä ñâ³òîãëÿäó òîãî, õòî öå ðîáèòü, ³ íåéòðàë³òåòó òóò íå áóâàº. Âè àáî ïîãîäæóºòåñÿ ç äóìêîþ Âñåçíàþ÷îãî Áîãà, àáî ï³äòðèìóºòå ëþäèíó, ÿêà çäàòíà òàê ÷àñòî ïîìèëÿòèñÿ. Âîðîãè õðèñòèÿíñòâà íå ïðèõîâóþòü òîãî, ùî âîíè õî÷óòü âèëó÷èòè Áîãà ç óñ³õ ñôåð æèòòÿ ó ñâ³äîìîñò³ ëþäåé.

âîëîä³ííÿ ìîâîþ äëÿ òîãî, ùîá ÷³òêî âèñëîâëþâàòè ñâî¿ äóìêè, à ë³òåðàòóðó äëÿ òîãî, ùîá áà÷èòè, ÿê äóõîâí³ Божий промисел çàêîíè ä³þòü â æèòò³ у природі та ëþäåé, òî ³ñòîð³þ ìè історії âèâ÷àºìî, ùîá áà÷èòè, Ó æèòò³ íåìຠíå- ÿê Áîã ïðîÿâëÿº Ñåáå â âàæëèâèõ ïèòàíü. Êîëè äîëÿõ íàðîä³â. âè ðîçãëÿäàºòå ðàçîì ³ç ä³òüìè êîìàøîê àáî äî- Шукайте ùîâèõ ÷åðâ’ÿê³â, çâåð- відповіді на важкі í³òü óâàãó ä³òåé íà òå, ÿê запитання ваших êîæíèé ³ç íèõ ïðèñòî- дітей ñîâàíèé äî âèêîíàííÿ Áóäüòå îñîáëèâî ò³º¿ ðîáîòè, äëÿ ÿêî¿ Áîã îáåðåæí³ ³ç çàïèòàí¿õ ñòâîðèâ. Ãîâîð³òü ç íÿìè, ùî ñòîñóþòüñÿ íèìè ïðî äîñêîíàëèé íåçðîçóì³ëèõ ì³ñöü ó äèçàéí, ïîêëàäåíèé â Á³á볿, ÿê³ òóðáóþòü îñíîâó âñüîãî òâîð³ííÿ, âàøèõ ä³òåé. ¯õ íå êîëè âàø³ ä³òè âèâ÷à- ìîæíà çàëèøàòè áåç þòü á³îëîã³þ, ô³çèêó ÷è â³äïîâ³ä³. Ìè, áàòüêè, àñòðîíîì³þ. À îñê³ëüêè ïîâèíí³ ö³êàâèòèñÿ òèì, ³ñíóº äîñêîíàëèé äè- ÿê³ âàæê³ ïèòàííÿ îáòÿçàéí, òî öå ñâ³ä÷èòü ïðî æóþòü äóøó íàøî¿ äè³ñíóâàííÿ Äîñêîíàëîãî òèíè, ³ ïðàöþâàòè íàä Äèçàéíåðà (Ðèìëÿíàì òèì, ùîá äàòè ¿é ÷³òêó 1:20). é çàäîâ³ëüíó â³äïîâ³äü. Òâîðåöü íå ëèøå Âèõîâàííÿ ä³òåé äëÿ ñòâîðèâ öåé íàäçâè- Öàðñòâà Íåáåñíîãî ÷àéíî ñêëàäíèé ³ ïðå- — öå ñïðàâà Áîãî-ëþäêðàñíèé ñâ³ò, àëå é ñüêà. ² ÿêùî ìè ðîáèäàâ íàì ðîçóì, ùîá òèìåìî òå, ùî ïîâèíí³, îñìèñëþâàòè éîãî ÿê à ñàìå: ïðèâ÷àòèìåìî ïðîÿâ ëþáîâ³ Áîãà äî ä³òåé äî äîáðî¿ äîðîãè, íàñ, ëþäåé (Åêêëåç³- òî ñàì Áîã îá³öÿº, ùî ÿñòà 1:13). Òîé ñàìèé êîëè âîíè ñòàíóòü äîÄèçàéíåð äàâ íàì ðîñëèìè — íå çâåðíóòü ëîã³êó é ìàòåìàòèêó ÿê ç íå¿. ³íñòðóìåíòè, ùî äîïîìàãàþòü íàì ïðàâèëüíî ìèñëèòè. Óñÿ ³ñòèíà — öå Áîæà ³ñòèíà. ² «äâà íà äâà — ÷îòèðè» — öå òåæ Áîæà ³ñòèíà. ßêùî ìè â÷èìî ãðàìàòèêó é ìèñòåöòâî b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійний фонд «Відродження» revival-ua.org  %-mail: info@revival-ua.org  +38 (0569) 50 50 71


Лід на озері Байкал починає танути в травні. А на човні по озеру можна буде плавати тільки влітку.

ПРИВІТ З ОБКЛАДИНКИ Продовження. Початок на с. 3

26 Місто

Ò

ут кажуть, що Ангарськ — це молоде місто, якому всього 60 років. Мені здається, що 60 років — це вже багато. Кажуть, що від Москви до Ангарська більш ніж 5000 кілометрів. Це точно дуже далеко. Але зовсім близько від нашого міста є озеро Байкал. Я вам розповім про це озеро

Коли на озері тріска , я с ь т а д з , д і л що гримить грім чи солона? Вода в Байкалі дуже холодна навіть улітку, але така прозора, що видно каміння навіть на великій глибині.

Коли мій та то чистив від снігу дах н ашої багатопов ерхівки, він узяв мене з собо ю. Було страш но, але до краю даху я не підхо дила. І вам не рад жу.

те, що знаю.

Озеро Озеро Байкал — найглибше озеро у світі. Уявляєте, у цьому одному озері більше води, ніж у всіх п’яти Великих озерах Америки разом узятих. Як ви думаєте, яка вода в Байкалі: прісна

Річки й струмки В озеро Байкал упадає багато річок і струмків. А з озера витікає лише одна річка, що називається так само, як і місто, у якому я живу, — Ангара. Нам розповідали казку, що в батька Байкала було багато дітей-річок і всі вони допомагали батькові. Але одна його дочка — Ангара — покохала річку Єнісей і вирішила піти від батька. Тоді Байкал кинув велику скелю на шляху Ангари, щоб вона не пішла.

Але Ангара все-таки пішла й зустрілася з Єнісеєм, і далі вони потекли разом. Лід Узимку озеро замерзає повністю. Товщина льоду сягає метра. Це багато. Мені дуже подобається Байкал узимку. Лід на озері прозорий. При сильному морозі він тріскає. Деякі тріщини дуже широкі. Коли лід тріскає, здається, що гримить грім. Це страшно. Але тріщини на льоді — це дуже добре, тому що риба в озері тоді може дихати й не гине. Риба Тільки в Байкалі водиться риба, яка називається голом’янка. Це прозора риба, у неї немає луски. Напевно, тому її так назвали, що вона гола.

Це я на Гаваях: на цьому водо-велосипеді можна кататися на березі й плавати по воді.

Це невеличка риба — довжиною 15-20 сантиметрів. Голом’янка плаває на великій глибині з відкритим ротом, у який потрапляє різна їжа. Ми з татом любимо ловити рибу, що називається байкальський омуль. Ця риба дуже цінна й важить понад кілограм. Як ви думаєте, чи є ця риба в інших озерах?

ськом чудови З таким е ц , но — напев ат — я чний ск електри фувалася в і ра анаріум сфотог і. В оке м іу р а н океа и, які тварин зібрані і. н а е к о в живуть

Холодно Там, де я живу, холодно. Минулої зими ми з сім’єю поїхали на Гаваї. Там було тепло. Мені подобається, коли тепло взимку. Там, де ми живемо, кажуть, що риба шукає, де глибше, а людина — де краще. Поки що мені більше подобається тут, де не дуже тепло, де я живу. А вам?


М Й

СТР

У

А

ЄМО

27

Во ро та бе з во ро та ря

Тобі знадо биться Порядок виготовлення Що робити взимку тим хлоп-  два дерев’ян і бруси пере цям, яким подобаються ігри на Розріж дерев’яний брус на різом 4х14 см (чи свіжому повітрі? Коли холодно, шматки так, як показано на схожого скрізь снігові замети, а озера кресленні. стандартно замерзли? Збери ворота (див. малюнок го р озміру) Можна зробити ворота унизу). Щоб брус не коловся, завдовжки для гри в хокей. До таких спочатку тонким свердлом зроби 3 і 4 м воріт воротар не потрібен. З отвори в тих місцях, куди будуть такими воротами можна са-  шурупи укручуватися шурупи. завдовжки мому тренуватися закидати Щоб можна було тягнути ворота 8-9 см  шурупокр шайбу точно в ціль. по льоду, зроби великим свердлом ут А ще краще робити це  груба моту два отвори з торця воріт. Затягни зка удвох — відпрацьовувати пас (не обов’язк в отвори мотузку й зав’яжи вузли з ово) і попадання у ворота. внутрішнього боку. Такі ворота виготовити Хокей в одні ворота дуже просто. Дві людини можуть грати одночасно 4ì на рахунок. 188 ñì 60 ñì 60 ñì 46 ñì 46 ñì На відстані 20 м від воріт позначте лінію, з якої починатиметься змагання. 3ì Кожен веде свою шайбу до воріт і 180 ñì 120 ñì намагається закинути її у свій отвір.

Фото НК

Як грати в хокей, коли команда ще не зібралася?

Переможець У кого більше точних попадань, той і виграв. b.-( $./., # >2< $S2?,: МАХШ Центр просвітницьких програм e-mail: cep@acsi.org  +38 (044) 443 03 33


Привіт! За що ти говориш Богові спасибі?

сontact@noyivark.org

noyivark.org



twitter.com/noyivark



Разом із мудрецями подорожуємо у Віфлеєм Познач дорогу, якою мудреці зі Сходу дісталися до Віфлеєма.

Малюнок Яни Герца

Старт 

 Фініш

Noah Ark 2012-8 Ukr  

Дитячий християнський журнал Ноїв ковчег 8-2012 українська версія noyivark.org

Advertisement