Noah Ark 2018-7 Ukr

Page 1

ІРИМ МИ В

О! О  РАЗОМ КРАЩЕ  ЧИТАЄМ О, МАЙСТРУЄМО, РАДІЄМ

6’2018  noyivark.org

Піца П і гс і та Папп і 6

A Fa s t Sn a i l 15

19

В

КОВ

НОЇ

Г ЧЕ 

25

Р

ОКІВ

22

Адве із цу н т керо

о н й і т По с ь с о щ про мрію

к

и Урок и т р о б и ... лін ь

23


2 Привіт! Готуємося до Адвенту. Ідеї на с. 23. №5’2018

Д о щ o в и к äîù ëëº — Äîùîâèê — öå êîëè ö³ëèé òèæäåíü. Ìàêñ Ð., 6 ðîê³â

Æóðíàë äëÿ ïëåêàííÿ òà ïîøèðåííÿ õðèñòèÿíñüêèõ ³äåàë³â ñ³ì’¿. Çàñíîâàíèé ó 1990 ðîö³. Âèõîäèòü 8 ðàç³â íà ð³ê.

 «Çäðàñòóé, îñåíå» . ˳çà C., 6, Äóáíî , Óêðà¿íà

Æóðíàë âèõîäèòü óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. Íί ÊÎÂ×Åà ïîòðåáóº âàøî¿ ìîëèòîâíî¿ ³ ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè. Ç ïèòàíü ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè íàøîãî ñëóæ³ííÿ, îôîðìëåííÿ ïåðåäïëàòè, ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àë³â çâåðòàéòåñÿ äî ðåäàêö³¿.

Íàøà àäðåñà: Ðåäàêö³ÿ æóðíàëó Íί ÊÎÂ×Åà à/ñ 18, ì. Äóáíî, 35600, Óêðà¿íà òåë. (068) 344 7172 e-mail: contact@noyivark.org www.noyivark.org www. noyivark.org â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð

Ìàð³ÿ àð³ÿ Ëåâöåíþê ïåðåêëàä ç ðîñ³éñüêî¿

²ðèíà Êîñòþ÷åíêî ë³òåðàòóðí³ ðåäàêòîðè

Îëåíà Ãàðìåëü Íàä³ÿ Äîëÿ àðò-äèðåêòîð

³ðà Ôåñÿíîâà êðåàòèâíèé äèðåêòîð

Îëåã Ìîðãóí

äñèëàéòå Ïèø³òü íàì, íà ôîòîãðàô³¿ òà ñâî¿ ìàëþíêè íà àäðåcó:

ïëà. ñ³íü òå ùå î î ù ìè áðå,  Äî â ìè ç äðóçÿ ðîê³ . ϳñëÿ ó ÿ íà ñêåéòàõ , 8, Ð. îñ êàòàºì ., 7, Äàâèä Ô Ìàêñèì , 8, Ñ. Ðîìàí Ê., 7, Äàâèä ðà¿íà Óê Äóáíî,

õóäîæí³é ðåäàêòîð

Òåòÿíà Êó÷åð ãîëîâíèé ðåäàêòîð

³êòîð Êóçüìåíêî Äèòÿ÷à ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ: Àë³íà Ê., 8, Ìîëäîâà Äåíèñ Í., 11, ÑØÀ Ìèêèòà Ê., 12, Á³ëîðóñü Ïàâëî Ë., 10, Óêðà¿íà Øàðìîí³ Ï., 11, Êàíàäà Íà ïåðø³é ñòîð³íö³ îáêëàäèíêè: Ëiçà Ëiç à Ñ., 6, Äóáíî, Óêðà¿íà. Ôîòî Ëþäìèëè Ñâ³íòîçåëüñüêî¿, 2018 2018. Ïðè ïåðåäðóêó ìàòåð³àë³â ïîñèëàííÿ íà Íί ÊÎÂ×Åà îáîâ’ÿçêîâå. Ïðîñèìî íàä³ñëàòè íàì îäèí ïðèì³ðíèêê ïóáë³êàö³¿. ïðèì³ðíè © Íί ÊÎÂ×ÅÃ, ÊÎÂ×ÅÃ, 2018

b.-( $./., # >2< $S2?,: Місія «Agape» agapeua.com  +38 (050) 318 55 81, +38 (0552) 44 38 53

Íί ÊÎÂ×Åà íî à/c 18, ì. Äóá à ¿í ðà 35600, Óê il: a å-m ark.org contact@noev noyivark.org


ФИМКОВА ПОШТА

3

П Р И В ІТ КИ, З О Б К ЛА Д И Н аб о ь: Зн ай ом т ес

Л із а С ., 6 ,

на Дубно, Украї

Привіт, я Ліза, дуже люблю мені 6 років. Я молодшу тата, маму та у й щодня сестричку Емм моїх рідних і дякую Богові за усіх беріг. прошу, щоб Він а, читай Про що мріє Ліз на с. 22.

 «Ïðîãóëÿíêà ï³ä äîùåì». ̳ðà Ê., 6, Á³ëîðóñü

 Уже ходив — Êó äè òè éäå ø? — çàï èò óº ÷îò èðè ð³÷ íà Àí ÿ. — Íà ðîá îò ó, — â³ä ïîâ ³äà º òà òî . — Àë å æ òè òó äè âæå â÷î ðà õîä èâ!

 Ëþáëþ ïðè¿çäèòè â ñåëî äî áàáóñ³. Òóò çàâæäè ö³êàâî. Öüîãî ðîêó ÿ ïîäðóæèëàñÿ ç êîòåíÿì Ìóðîþ. Àð³íà Ò., 4, Êîáðèí, Á³ëîðóñü

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ: До с. 6. Піца Піґсі та Паппі. У Пiґсі вдвічі більше. До с. 8. Дерева, які ходять. 1—Г, 2—Б, 3—Б.

 «Ïîäàðóíêè îñåí³». Äðóç³, çíàéä³òü æîâòîãî ìåòåëèêà.  Ìèêèòà Ê., 12, Ãîìåëü, Á³ëîðóñü

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна благодійна фундація «Отчий дім» q"?2./%20."1<*%  otchiy-dim.org  otchiydim@gmail.com  2%+. +38 (044) 239 13 34


С Т О Р І Н К А Д Л Я М А Л ЯТ

4

— Ùî òàì, ùî?

— ß òàì í³êîëè íå áóâ.

— Îò ³ ÿ íå áóëà. Òàê íå ãîäèòüñÿ.

Уляна Шубіна

— Îé, ïàðêàí! À ùî òàì?

— ßêà êðàñà! Òðàâè÷êà òàêà çåëåíà, ñâ³æà, ñîêîâèòà. ßê íàâåñí³!

— Õî÷à á îäíèì îêîì ïîáà÷èòè. Î-î!

Паркан,

Малюнки Анни Желізних

— Òà íåâæå? À â íàñ ãåòü ïîæîâò³ëà, âñîõëà, çàòîïòàëàñÿ.

Де помилилася Рябунька — Ñòðèáíóòè

або

— Òà êàæó æ òîá³! Íàâ³òü êóëüáàáè öâ³òóòü.

— ßê æå ïåðåáðàòèñÿ íà òîé á³ê?

— Ìîæå, ñòðèáíóòè?

— Âèñîêèé.

À ùî, òàì âåñíà?

Òè çìîæåø?

— Àãîâ, âè ÷îãî?

âèùå çà ïàðêàí? Áóëî á äîáðå. Àëå õòî ìîæå ñòðèáíóòè âèùå çà ïàðêàí?


5 — Îé, çàé÷èêó! À òè ÷îìó òàêèé ñèâèé?

— Âåñíà?

— Çèìà ñêîðî, îò ìîÿ øóáêà çì³íþºòüñÿ íà á³ëó.

— Òàê òîá³ òåæ íà òîé á³ê ïîòð³áíî. Òàì çà ïàðêàíîì âåñíà. — Îé, à òè æ ñòðèáàºø ÷óäîâî. Ìîæåø ñòðèáíóòè âèùå çà ïàðêàí?

2. Рябунька неправильно поставила запитання: «Хто може стрибнути вище за паркан?» Будь-хто, бо паркан не стрибає. Правильне запитання було б: «Хто може перестрибнути паркан?» 3. А як перебратися на інший бік? Увійти через хвіртку або ворота. Тишко та Рябунька навіть не поцікавилися, чи є в цьому паркані хвіртка.

— Òàê, íàì ïîòð³áíî íà òîé á³ê. ßê òóäè ïåðåáðàòèñÿ?

— Õà-õà-õà!!! Õà-õà-õà!!! Íó âè ðîçñì³øèëè!!!

— Òè ÷îãî? А ти, маленький читачу, здогадуєшся, що розвеселило зайця? Подумай, а потім подивися підказки. 1. Не може бути з одного боку паркана осінь, а з іншого весна. Рябуньці здалося, що травичка там зеленіша, бо вона ніколи не була на тому боці. b.-( $./., # >2< $S2?,: Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром», школа «Радість» j(_"

downsyndrome.org.ua/perspektiva-213/shkola-radost@ +38 (099) 172 45 37


КМІ

ИК

6

ИВЧ

ТЛ

Піґсі купив квадратну піцу завдовжки 16 сантиметрів. Паппі купив дві квадратні піци по 8 сантиметрів. У кого більше піци?

Малюнок Ніни Королевич

Піца і п п а П а т і с г і П

Запусти скріпку Стакани-сніговики Ðîçìàëþé ìàðêåðàìè 12 ïàïåðîâèõ ñòàêàí³â òàê, ùîá âîíè áóëè ñõîæ³ íà ñí³ãîâèê³â.

Фото НК

1. Розігни скріпку, щоб вона мала такий вигляд.

3. Обережно 2. Акуратно постав скріпку на з’єднай кінці, як показано на фото. тверду поверхню й натисни на верхній згин. Спостерігай, як вона летить.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Товариство євангелізації дітей l.1*"  oed.ru  oed@oed.ru  +7 (095) 719 79 36, +7 (095) 719 76 38

Як грати Ñòàêàíè ñêëàäè ñòîïêîþ. Çàñ³÷è ÷àñ, ÿê øâèäêî òè çìîæåø ïîáóäóâàòè ï³ðàì³äó é ñêëàñòè ñòàêàíè íàçàä ó ñòîïêó. Ìîæåø ïðèäóìàòè âëàñí³ âàð³àíòè ï³ðàì³äè. Îáëè÷÷ÿ ñí³ãîâèê³â ìàþòü áóòè ïîâåðíóò³ â îäèí á³ê.


М Й

СТР

ь кіст Кіль імо еск ти бу має ою. н р па

ЄМО

7

о м і Е с к а м ’я т і п я дл

Тобі ся ь обит д а н з ïàï³ð é è í â òè ³ð êîðà êîì  äå é ïàï í è þ â ë î à ç ì é êîëüîð ³ëüíè  ù еш æèö³ Мож ати  íî èâà ç î г ð і åé ìî збер кімо в  êë è äëÿ ê с ÷ е у è ї ë с в о иковом  ïà к о д т с я пла а к а н і . Пор лення ст в о т ó ð å виго ïàï üíîãî îí, çà ë ³ î. ù 1. ²ç áè øàáë åø åñê³ì . çðî èð³çàòèì àòè íàø ò â îðèñ ÿêèì ê è â ó ø àïåð ï Ìîæå î ã äëÿ îâî îëüîð çàãîòîâîê ê ç ² 2. 12 âèð³æ . î åñê³ì êðàñü ðîì. è ð ï ê èí á³ âíèì ïàïå î ä Î . 3 àòè ñê³ì äåêîð ïî ïàð³ å þíêîì. ë è Çðîá êîâèì ìà ³ë à íà ñò äí ь ó î т ê â с ç і î ãîò çó é Зам нка äè çà êîì äîíè äè ю à ë л ê а у î м тн 4. Ï üîâèì áî . Ïðèêëà ïî о воро на з у ескім и ëèö òè êëåºì ãîòîâêó н т о ї ñ à е р сто а накл ри. íàìà ó, ç³ãíè ç ³ ñêëåé. е н т ê õ î і мож и чи л ! :) ïàëè÷ ðíèõ ë³í³ÿ âñ³õ åñê³ì й у р т è ¿ циф еримен ïóíêò åæ, ùîá ó îäíàêîâî п с к ò ñ Е Ïðî è âèéøëè ê ïàëè÷ íè. è äîâæ гру! ºø и т а н òðèìà ñê³ìî и î ч è о ò Òàê íèõ å êàìè íà на п î ð â à ж è ï о ç ü í î ë ð М ìîð äîâ³ íàá³ ìè ìàëþ è â ä ó à ç é ë è è òà Ðîçê êîì äîí ç ð³çí ³. ðåâåð å í ò Ï þ . ë ÿ ìà çâîðî ðÿäêó ñòàðàéñ ³ î ï ó î .Ï àðí íîì øòóêè ç³áðàòè ï 2 î ï å âèäø ÷èìø . î åñê³ì

Фото НК

ава Яскр ка я гра, твою є ну тре ’ять і пам іс ть. н уваж

У

А

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна благодійна організація «Погляд» j(_"  vzglyad.org.ua  vzglyad.vzglyad@gmail.com  +38 (044) 428 57 18


8

ІСТОРІЇ З

ВЕЛИКОЇ КНИГИ

Послинити очі одному селі до Ісуса привели сліпого. Ісус вивів сліпого за село й послинив йому очі. — Що ти бачиш? — запитує Ісус. — Бачу… ніби... ходять дерева. — А що тепер бачиш? — спитав Ісус, удруге доторкнувшись до очей сліпого.

Â

як , а в і о Дере б а

— Усе бачу! Люди ходять! Дерева стоять. Бачу човна на озері... Так сліпий став бачити. Забивати цвяхи Ісус робив багато різних чудес. І всі Його чуда ставались негайно, щойно Він промовляв слово або до когось торкався. Одразу ж люди повністю уздоровлювались: ходили, бачили, чули, говорили...

хо

, ь т дя

Історію про сліпого, а також відповіді на запитання читай у Біблії: Євангеліє від Марка 8:15-22; Книга Ісуса Навина 6:10-15, 20; 1 книга Царів 18:42-44. bibleonline.ru/bible/ukr/41/08/  bibleonline.ru/bible/ukr/06/06/  bibleonline.ru/bible/rus/11/18/

ів , м о к Скільки раз т о л о м и арит д в о н б і р т о п щоб ? забити цвях

Як ти думаєш, біля яко го села Ісу с уздорови в сліпого?

1 аум. А. Каперн Б. Кана ка. Галілейсь . м В. Віфлеє а. їд а с Г. Віф

b.-( $./., # >2< $S2?,: Портал дитячих таборів childcamp.com.ua child camp.com.ua  info@childcamp.com.ua  +38 (098) 111 40 93


9 Чому ж Ісус змушений був торкнутись очей цього сліпого двічі, щоб той почав добре бачити? Як ти думаєш? Скількома ударами ти можеш забити цвях у дошку? Якщо сильно вдарити, то можна забити й за один раз. Правда? Та інколи потрібно вдарити цвяха молотком два, три і навіть більше разів. Якось я спостерігав, як одна дівчинка забивала цвях у дерев’яний брус. Вона била молотком по цвяху 79 разів і — забила! Інколи в нашому житті потрібно докласти чимало зусиль, аби щось сталось.

Ти єш, пам’ята ів раз скільки ин Н 2 Ісус ав и ін т с обходив х ри она міста Є своїм і разом з ком? війсь

А ти пам’ятаєш, скільки разів пророк Ілля посилав свого слугу подивитися, чи не послав Бог дощової хмари?

3

А. Б. В. Г.

Три рази. Сім разів. Дванадцять разів. Щодня упродовж трьох місяців.

Малюнки Тетяни Кучер

А. 6 раз ів. Б. 7 раз ів. В. 12 ра зів Г. 13 ра . зів.

Не зупинятись! А пам’ятаєш, скільки разів Ісус молився до Бога словами: «…нехай обмине ця чаша Мене…»? Тричі. Звичайно, вживаючи слово «чаша», Ісус мав на увазі Свої страждання. Та поміркуй от про що: Він, Цар царів, зустрічаючи ворогів, не «вдарив» один раз і зупинився, але продовжував «забивати цвяхи». Неодноразові зусилля потрібні тоді, коли є певні труднощі, які слід долати. Інколи необхідно вдарити більше, ніж один раз!


Фото: f lickr.com

Уляна Шубіна

З

ЕМ

Я

ГО

ПОД

НЯ

10

С

Л

Справжнісінькі

Люблю осінь! Усе заспокоюється: і природа, і люди. Урожаї зібрані. Холодна погода заганяє народ у теплі будинки, а дерева готуються заснути. Та мешканці лісу все ще метушаться. Хто наїдається, а хто дбає про запас. А соні… Ото вже соні так соні — ті вже сплять. Не даремно отримали таке ім’я. Милі звірятка а перший погляд ці звірятка схожі на мишей, та лише на перший погляд. Займемося спочатку їхнім зростом. Найбільша із сонь — вовчок. Якщо зміряти її без хвоста — вона трохи довша за твою долоньку, читачу. А найменша — ліскулька, завдовжки з твій середній пальчик. У компанії сонь є ще і садова, і лісова — ці середнього зросту.

Í

Зовнішність оманлива Проте й у сонь теж досить ворогів. Та є в цих звіряток одна хитрість. Сили для захисту в соні замало, тому вона втікає. А хвіст же ж довгий, за нього найлегше А тепер їхній зовнішворогові вхопитися. Він і ній вигляд. Шубки у хапає. Та тільки в зубах сонь пухнасті, жовтоу хижака опиняється сірі. Вушка маленькі, лише шкіра з хутром, а а очі великі та добрі. На соня з голим хвостом хокрихітних лапках тендіт- вається. Соня потім його ні пальчики з кігтиками, відгризає. Однак скоро в щоб по деревах і тонеї виростає новий хвіст. неньких гілочках лазити Дивно, чи не так? було легко. Хвіст у соні Соня вдома довгий, але не тоненьСоня любить, мати відкий, як у миші, а пухразу декілька квартир. настий, хоча, звичайно, Вона влаштовує кубло в не настільки, як білчин. дуплі дерева. Або споруСоня дуже багато й дуже джує з гілочок та листя міцно спить: із жовтня затишну кульку, вистипо травень, а решту часу лаючи її м’яким пухом тільки вночі встає, щоб і пір’ям. А іноді навіть підкріпитися. виселить яку-небудь полохливу пташку з гнізда і сама там обживається. В одній з таких квартир улітку в соні-мами народжуються три, чотири або навіть п’ять голеньких сліпих дитинчат. Вони лежать на спинках, а мама їх годує молоком і довго лиже їм мордочки. Мабуть, хоче, аби її дітки були чистими та охайними. Вона не залишає їх ні на хвильку. Підрісши

b.-( $./., # >2< $S2?,: Притулок «Центр християнського життя» detdom.info  +38 (06232) 71 271


11

соні

А коли повертаються додому, ідуть впритул шнурочком. Досхочу нагулявшись, та набравшись сили, маіз першими холодами люки полюбляють довго гуляти. Та лише з татом. соні вирушають на зимівлю. У теплих підземних спальнях збирається велика компанія. Звірятка вкладаються на спинки, притискаються одне до одного й засинають на сім місяців. Не всім дітям подобається гуляти з татом чи мамою. Самому гуляти цікавіше. Але це небезпечно: усяке може трапитися. А коли тато поруч — він знає, що треба робити й куди йти. Слід повчитися в маленьких сонь. Хоча вони й хижі звірятка, це не заважає їм

бути слухняними дітьми. Поки соні маленькі, тато оберігає їх від небезпек та навчає корисного. Який гарний приклад! Наші тата і мами бажають нам лише добро-

Цікаво, що під час сплячки тваринку запросто можна взяти до рук — гризун не прокинеться.

го, бо люблять нас. Вони чудово знають, що для нас найкраще. Вони можуть підказати, коли ми не знаємо, як повестися. Їхня порада буде слушною. А ще в нас є Небесний Батько. Він найсильніший, найдобріший, люблячий, знаючий, милосердний і вірний. Та коли ми не слухатимемося нашого Небесного Батька, то як зможемо перебувати в безпеці? Це Він дав нам наших батьків і доручив їм виховувати нас. Слухатися їх — це слухатися Господа. b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний благодійний фонд «У колі друзів» j(_"  cofr iends.org.ua  office@cofr iends.org.ua  +38 (044) 360 07 24,


12

ПО

ДО

РО

ЖІ

Озеро з ха Я піднімався вузькою гірською стежиною. Тут, в Карпатах, на висоті 1750 метрів розташувалося озеро Несамовите.

À

÷îìó æ ïðîçâàëè öå îçåðî Íåñàìîâèòèì? Âîíî íåâãàìîâíå, ïîñò³éíî õâèëþºòüñÿ, õî÷à â³òðó çîâñ³ì íåìàº. Äîâêîëà òèøà — à îçåðî íåñïîê³éíå.

Фото: klymenko.in.ua

Фото: Фот Фото о: klymenko.in.ua kklyymen menko.in.u n ua a

Лід влітку Õîëîäíà òåìíà âîäà íå íàãð³âàºòüñÿ âë³òêó, à çèìîþ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ë³ä, øìàòî÷êè ÿêîãî ïëàâàþòü íà ïîâåðõí³ íàâ³òü ó ÷åðâí³. Ні рибини ͳõòî íå êóïàºòüñÿ â îçåð³, õî÷à ãëèáèíà éîãî íå ïåðåâèùóº 1,5 ìåòðè. Ðèáàëêè íå ëîâëÿòü ðèáó, áî ¿¿ íåìàº. Íàâ³òü æàáè íå êâàêàþòü, íà÷å ÷îãîñü áîÿòüñÿ. Äíî âîäîéìè, ùî ïðîñòÿãëàñÿ íà 88 ìåòð³â


13

рактером ó äîâæèíó òà 45 ó øèðèíó, âêðèòå âåëèêèìè âàëóíàìè.

Фото: Фото Фот Ф Фо ото: karpaty.life.com о от k rp ka rpat paty.li p y fe.com fe.ccom m

Місце граду Ãóöóëè — íàðîäí³ñòü, ùî ìåøêຠâèñîêî â ãîðàõ, ââàæàþòü, ùî â îçåð³ «íàðîäæóºòüñÿ ãðàä». ² íå äàðåìíî. äàðåìíî. Ñòèõ³éí³ ÿâèùà á³ëÿ îçåðà òðàïëÿþòüñÿ äóæå ÷àñòî é âèíèêàþòü çíåíàöüêà.

Цікаво, що озеро Несамовите обрисами нагадує Антарктиду, — погляньте самі!

Усім хороших подорожей. Ваш друг Жоржик.

Вода тут ніколи не буває спокійною.


14

Якщо осінь постукає Листя клена опадає, І калюжа замерзає, Відлетіли вже птахи, Сумно стало навкруги.

Малюнки Тетяни Разинкової

Переклад з російської Надії Долі

Хмарки небо затягнути, Сльози в дощику сипнули, Вітерець холодний віє, Сонце світить, та не гріє. Так, картина невесела… Та поглянь, ген, на горбі, Наче кралечка-дівчина, Зашарілася калина, Запасла для нас на зиму Повні кетяги свої.

арчук Олена М

Барабанить в шибку дощ, Мов сказати хоче щось. Землю вкрив густий туман, Сірим, мокрим світ весь став. Відлунав пташиний спів, Ключ у вирій відлетів, В’януть квіти у садку, А врожай вже на току. Все затихло, наче спить, Листя з дерева летить... Літа час уже минув, Осінь навіває сум. Сповіщає нас про те, Що зима за нею йде.


E NGLISH FOR K I D S

À

t r Kro Victo

ov

snail came to race in a marathon. Only champions with many sparkling medals ran in this race. But the snail wasn’t afraid to compete with them. She beat them all, after all she didn’t have any heavy medals! All a sudden, she turned to the side and hid somewhere at the very end of the race. She didn’t want to be burdened by a medal.

Translation from Russian by Tanya & Aaron Gray, Jean Zatulovsky

A Fast Snail

15

Малюнок Анни Желізних

FINISH

j(_"

childrenmission.net

childrenmission@gmail.com

b.-( $./., # >2< $S2?,: Дитяча місія +38 (044) 550 26 64, +38 (097) 742 51 82, +38 (063) 136 05 53


16

НА ЗДОРОВ’Я!

Кабачок змінив фасон, або Патисон — брат кабачка

Фото: pixabay.com

Патисон вважають родичем кабачка, огірка, дині та кавуна: він теж із родини гарбузових. Тільки патисон, мабуть, не такий популярний, як його рідня. Як часто він з’являється на твоєму столі?

Пиріг-квітка а що схожий патисон? На сонце? Чи на квітку? А може, на парасольку? У перекладі з французької мови патисон означає пиріг. Інша назва цього овочу — тарілчастий гарбуз. Ти також вважаєш, що він схожий на тарілку?

Чим пати менший сон, смач тим він ніши й.

Í

Яка користь Лікарі радять вживати патисони при ожирінні, хворобах нирок та печінки. Ці плоди виводять з організму чимало шкідливих речовин. Якщо рана довго не гоїться, можеш прикласти до неї скибочку патисона.

Готувати правильно Лише пам’ятай, що вживати в їжу ці «тарілочки» краще недозрілими. Також не слід піддавати їх надто довгій тепловій обробці, інакше вони втратять усі свої корисні властивості.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійний фонд «Пілігрим» l 0S3/.+<

epublicpilgrim.org

ють бува , и н со ми Пати ше біли втими, и л , жо не ними вими, е л е з е але й омаранч ми. и п о ет в фіол

fund.pilgr im@gmail.com  +38 (067) 625 79 30, +38 (067) 906 97 58

Марія Левценюк


НА ЗДОРОВ’Я!

17

Гигикати і не гикати! Гикавка — це хвороба чи ні?

Що трапилося? Íàé÷àñò³øå ãèêàâêà ïî÷èíàºòüñÿ, êîëè ëþäèíà ïåðå¿ëà ÷è ïåðåìåðçëà, ¿ëà ùîñü ñóõå, äîâãî íå ïèëà. Äîñèòü ïîïèòè — ³ ãèêàâêà ïðèïèíèòüñÿ, àáî — ç³ãð³òèñÿ.

н

вка Гика м зовсі ва. ідли е шк

П’ять порад Ñïðîáóé çóïèíèòè ãèêàâêó:  âäèõíè ÷èìá³ëüøå ïîâ³òðÿ ³ ïîñòàðàéñÿ çàòðèìàòè äèõàííÿ íà 1 10– 0–20 20 ñåêóíä;  çðîáè äåê³ëüêà êîâòàëüíèõ ðóõ³â, ìîæåø òàêîæ âèñóíóòè ÿçèê;  ï³äí³ìè ðóêè äîãîðè;  âèïèé ñêëÿíêó âîäè ìàëåíüêèìè êîâòêàìè;  çàëèâ÷àñòî, â³ä äóø³ ïîñì³éñÿ ïîñì³éñÿ. Перевірено на собі Êîìàíäà Íîºâîãî Êîâ÷åãà âèïðîáóâàëà óñ³ ïîðàäè. Íàéêðàùå íà íàñ ïîä³ÿëî ïîºäíàííÿ òðåòüî¿ òà ï’ÿòî¿. À íàéïðèºìí³øèì ñïîñîáîì áîðîòüáè ç ãèêàâêîþ ìè âèçíàëè îñòàíí³é. :) Êîìàíäà ÍÊ

Гикав ка мо же напас т малю и і на ків дорос , і на лих.

Фото НК

Ë

³êàð³ íå ââàæàþòü çàõâîðþâàííÿì êîðîòê³ óðèâ÷àñò³ âäèõè, ÿê³ ìèìîâîë³ âèíèêàþòü ³ ïîâòîðþþòüñÿ, êîëè ð³çêî çâóæóºòüñÿ ãîëîñîâà ù³ëèíà. Òà ùî ðîáèòè, êîëè âèíèêëà òàêà ïðèêð³ñòü?


18

ТУЄМО САГО МО С Т І Й Н О

Тобі знадобиться  кабачок  оливкова олія  томатний соус  твердий сир  сіль, приправи

Порядок приготування Кабачок наріж кружечками, виклади в скляну форму, змасти олією, посип сіллю та приправами. Випікай при 180 °С десять хвилин. Потім змасти томатним соусом і зверху виклади сир. Випікай ще десять хвилин.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний дитячий благодійний фонд «Абетка життя» j(_"  abetka.info  office@abetka.info  +38 (044) 468 93 43

Òåêñò ³ ôîòî Õðèñòèíè Êóçüìåíêî

Кабачкова піца


19

Холодний день, уроки робити лінь... Бувають восени такі дні, коли не хочеться виходити з дому. Холодно, сиро… Вогко. Мишко, чию історію я розповім, такої погоди не любить. ь армел Г а н е Ол Погана погода тут ще сильний вітер здійнявся, тому, повернувшись зі школи, хлопчик вирішив не зустрічатися з друзями, а подивитися телевізор. Аби скоротати час. — Теж нудьгуєш? — запитав по телефону Макс. — Я ось сиджу один… Нудно… — І я до вечора один. Може, разом уроки зробимо? — запропонував Мишко. — Краще б на великах поганяти, але погода не та… Гаразд, чекай. Та тільки Макс прийшов не сам — з Іваном. А потім і Данько з сусіднього будинку прибіг з молодшою сестрою Люсею. Які тут уроки!

À

Час поїсти Чим можуть зайнятися діти, коли вони одні вдома? Знаєте самі! Ось порахуйте, скільки дітей прийшло

ь твій грішит ому, «Коли з и окор й — д — , т бра ся, покаєть . а коли у м йо » прости д кла :3, пере Луки 17 оняка Турк

R0/S-<

b.-( $./., # >2< $S2?,: Товариство євангелізації дітей %-mail: office@cefukraine.com  +38 (04597) 6 27 02

 cefukraine.com 


20 мо ми визнає

«Якщо ж в гості до Мишка. — Потрібно не менше севишній, гріхи, то В ї о в с і й десяти яєць. Краще Весела компанія ви справедли ає їх щ о р п п’ятнадцять, — дійшов , вийшла! й и праведн усієї ід в с а н є висновку він. — А скільЗвичайно, спочаті очища ості». неправедн ки лити молока? ку всі показали одне й я [Нови Свята Біблі 9, ) 1: T а M ан (U Ів — Давай увесь пакет, 1 одному, що цікавоною мовою овіт]: Сучас — махнув рукою Мишко. го в них у телефонах, Зап — Та вже досить перемішувати — подивилися на планвиливайте в сковороду, — скомандушеті прикольний мультфільм, потивала Люся. — Плиту ввімкнули? нялися Інтернетом і зрозуміли, що зголодніли. Вирішили приготувати Піца «від тата» щось нескладне. Думаєте, омлет у дітей вийшов? — Може, яєчню? — запропонував Якби ви готували цю страву, скільки Михайло. і чого б узяли? Краще перепитайте — Краще омлет! — подала ідею рецепт у дорослих! Упевнена, що Люся. про олію для сковороди ви точно б — Бабуся його смачно готує, — не забули. А от наша компанія про підхопив Данько. — Потрібні яйця, неї не подумала, тому невдовзі борошно та молоко. кухня наповнилася за— Це все є, ходімо на кухню, — пахом чогось покликав Мишко, і друзі взялися до пригорілого. діла. Іван зголоднів найбільше за всіх, тому хвилювався, що омлету може не вистачити.


21 Ех, хіба можна дітям самим умикати плиту! А якби сталася пожежа? — Стільки продуктів даремно перевели, а їсти хочеться, — зітхнув Макс. — Може, час додому? — Я гостей голодними не відпускаю, — заявив Мишко. — Замовмо піцу. Я знаю, де лежать гроші.

Історія починалася начебто добре, але закінчилася сумно. З вами, напевно, теж таке траплялося. Радує, що зрештою Мишко усвідомив свою провину й вибачився. Чи пробачили йому батьки? Звичайно, так! Адже вони дуже люблять свого сина. Бог також любить нас і прощає кожного, хто засмучений своїми гріхами. Головне — не повторювати помилок.

Малюнки Софії Андріюк

Зрозуміти і не повторювати помилок Піца виявилася дуже смачною. Діти навіть забули, що ось-ось повернуться Мишкові батьки. Такі історії зазвичай і закінчуються приходом дорослих. — Звідки запах та дим? — з порогу поцікавився батько. — Що трапилося? — Синку, ти де?! — злякалася мама й кинулася на кухню.

Друзі, звичайно, поспішили піти, а Мишка чекала довга серйозна розмова. Ви, напевно, уже давно зрозуміли, чим завинив хлопчик. — Була погана погода… Ми зібралися… Потім дуже захотілося їсти, — намагався виправдатися син. — Я не думав… То, може, взагалі винні друзі? Адже все сталося не без їхньої участі! Як вважаєте, діти?

ÁÎÐÎØÍÎ

b.-( $./., # >2< $S2?,: Вістка Євангельська — дітям R0/S-<  eurasiakids@eeinternational.org  +38 (04597) 6 20 24


Фото із сімейного архіву

Продовження. Початок на с. 3

ПРИВІТ З ОБКЛАДИНКИ

22

ß

постійно про щось мрію — от, наприклад, сьогодні я мрію швидше вирости, щоб нарешті дізнатись, яке воно, доросле життя, і вже лягати спати не тоді, коли треба, а коли хочеш. Учора я мріяла ніколи не виростати, щоб завжди бавитись іграшками і збирати на вулиці каштани та равликів, бо я ні разу додому, і мама дозволила не бачила, щоб дорослі їх мені тримати усіх у контейнері. збирали й це їх тішило.

Пос т і йн о про щось мрію

Ліза-вчений А ще я хотіла б бути вченим. Тоді я винайду «зменшувач» і «збільшувач». Коли я його вип’ю, стану маленькою і познайомлюся з комахами й нарешті покатаюся на равликах!!! Якщо мама мене шукатиме, я залізу маленькими ніжками в чорну фарбу, і вона зможе мене знайти по слідах. Цього літа я назбирала шість равликів, яких принесла

Ліза-блогер Мрію відкрити свій ютубканал. Я впевнена, що справлюся з роллю відеоблогера. Назву свій канал «Кішка Ліза». Інколи в мами на сторінці в інстаграмі я розмовляю зі своїми підписниками, співаю для них. І навіть проводила майстер-клас із ліплення бедрика Соні. Ліза і мама Люблю гуляти з мамою. Удвох. У нас тоді завжди хороший настрій. А одного разу ми захворіли. І у Емми піднялася дуже висока температура. Мама так хвилювалася, що не могла навіть втрапити пальцями на кнопки телефону, викликаючи швидку. Тоді я стала на коліна й молилася до Бога. Одного разу, коли я збиралася до школи, то попросила маму написати на клаптику паперу «Все буде добре», щоб я могла Люблю вигаду вати фото. Інколи біля мене немає ні яких іграшок, і я бавлюся свої ми думками.

На риболовлі з татом я зловила рибку, і тепер вона теж живе в мене в трилітровій банці, а ще я дуже мрію про кота.

прочитати, коли мені стане погано чи сумно. Ліза і дорослі Усі діти люблять вихідні, а я — ні, бо мені набагато цікавіше в школі з друзями, я просто люблю вчитись. Коли я була трішки меншою, я віталась з усіма людьми, навіть з незнайомими, і рахувала, скільки мені відповіли, а скільки промовчали.

ве мене жи ати Вдома у ацюк, якого зв п ик. н й ь и л н и р о мій буд лаборат — с іу о л н с. Джу потріб Джуліу е, коли оче мен и. к с л о о л к ш ін В и до встават

Мама мені пояснила, що вітатися потрібно лише зі знайомими, а я запитала, чому я не можу всім, кому хочу, бажати доброго дня? Тоді мама засміялася й дозволила мені вітатися з усіма. Я думаю, дорослим треба більше усміхатися по-справжньому, і тоді всім стане набагато веселіше жити.


М Й

СТР

У

А

ЄМО

23

Адвент із цукерок Починаємо відлік часу до Різдва. Щодня відкриваємо в адвент-календарі сюрприз та завдання — і тоді чекати свята цікаво й весело! Порядок виготовлення: 1. Âèð³æ ³ç äåêîðàòèâíîãî ïàïååðó 24 ïðÿìîêóòíèêè ðîçì³ðîì ì 6 õ 9 ñì. Êîæåí ïðÿìîêóòíèêê çãîðíè ðóðêîþ é çàêð³ïè êëåºì. 2. Íàïèøè íà ðóðêàõ íîìåðè â³ä 1 äî 24. 3. Ñêëåé ðóðêè îäíà ç îäíîþ, ÿê ïîêàçàíî íà ôîòî. 4. Ïðèãîòóé 24 «öóêåðêè», çàãîðíóâøè ñþðïðèçè òà çàâäàííÿ â òîíêèé ïàï³ð. 5. Ïîêëàäè «öóêåðêè» â êîì³ðêè êàëåíäàðÿ.

Фото НК

Тобі знадобиться:  äåêîðàòèâíèé äåêîðàòèâíèé ïàï³ð  òîíêèé òîíêèé ãîôðîâàíèé àáî ïàêóâàëüíèé ïàï³ð  íîæèö³ íîæèö³  êëåéîâèé êëåéîâèé ï³ñòîëåò  êëåé êëåé ÏÂÀ

Ідеї подарунків для адвенткалендаря:  äîìàøíº ïå÷èâî, æåëåéí³ öóêåðêè-ô³ãóðêè, äðàæå, ìàðìåëàä, çåô³ðèíêè;  îçäîáà äëÿ ÿëèíêè;  êðåéäà, ì³í³-ôàðáè, ôàðáà äëÿ àêâàãðèìó, äåêîð äëÿ ïîðîáîê;  ïàçëè;  ìàëåíüê³ ³ãðàøêè, õëîïàâêè, êîíôåòò³, ìèëüí³ áóëüáàøêè, ïîâ³òðÿí³ êóëüêè;  ïîêðîêîâ³ ï³äêàçêè, ÿê çíàéòè âåëèêèé ñþðïðèç;  êóïîí ç äèòÿ÷èì áàæàííÿì, ÿêå âèêîíຠäîðîñëèé.

24

24

23

23

22

22

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

21 20 19 18 17

Ідеї завдань для адвенткалендаря:  ñïåêòè ñïåêòè ³ìáèðíå ïå÷èâî; 

âèãîòîâèòè ð³çäâÿíó ïðèêðàñó;

âèâ÷èòè òåìàòè÷íèé â³ðø;

ïðèêðàñèòè áóäèíîê äî ñâÿòà;

íàïèñàòè ëèñò Áîãîâ³;

ï³äãîòóâàòè â³òàëüíó ëèñò³âêó;

çðîáèòè äîáðó ñïðàâó.

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7


Привіт! Готуємося до Адвенту. Ідеї на с. 23.

сontact@noyivark.org noyivark.org twitter.com/noyivark facebook.com/noyivark pinterest.com/noevark 

Фото Ніни Королевич

Чий ніс? Поглянь, які різноманітні й цікаві носи та хвости в мешканців нашої планети. З’ясуй, де чий ніс, а де хвіст.

1. 2. 3. 4. 5.

Білка Корова Кінь Мавпа Собака

Чий хвіст?


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.