Page 1

ІРИМ МИ В

О! О  РАЗОМ КРАЩЕ  ЧИТАЄМ О, МАЙСТРУЄМО, РАДІЄМ

7’2017  noyivark.org

ного а г о Що п осені? в 18

ка уж ка р д уч 8 о П ип л

Крутіння пої

27

ня Полюван 6 на муху Фізаліс — ягода... у к в і т ц і 17

а к ь л ю т , к и л о ь Л й и н е л в а л п і роз й і н і м алю 26

В

КОВ

НОЇ

Г ЧЕ 

25

Р

ОКІВ


2 Як поводитися з чужими людьми, читай на с. 17. №7’ 2017 Æóðíàë äëÿ ïëåêàííÿ òà ïîøèðåííÿ õðèñòèÿíñüêèõ ³äåàë³â ñ³ì’¿. Çàñíîâàíèé ó 1990 ðîö³. Âèõîäèòü 8 ðàç³â íà ð³ê. Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü — Õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ «Æèâå ñëîâî». Æóðíàë çàðåºñòðîâàíèé ó Äåðæàâíîìó êîì³òåò³ ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè, òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè. Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî Ê ¹ 7211 â³ä 16.04.2003.

 «Ò ³ñòå÷êî äëÿ íàéêðàùî¿ ïîäðóãè». Äà ðè íà Ê., 14, гâíå, Óêðà¿íà

Æóðíàë âèõîäèòü óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. Íί ÊÎÂ×Åà ïîòðåáóº âàøî¿ ìîëèòîâíî¿ ³ ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè.

íà ñîáàêà  Öå ìîÿ óëþáëå ãàðíà, Äæîëà. Âîíà äóæå Êóçüìîþ àëå ³íîä³ ç êîòîì ðàçó âîíè âåðåäóº... Îäíîãî êóõíþ, ïðîáðàëèñÿ âíî÷³ íà ñèí³ ïèðîãè, ùîá âèêðàñòè áàáó àð³ëîê. ³ çà÷åïèëè ãîðó ò ÿâ óñ³õ íà Ø óì ³ç êó õí ³ ï³äí ìè ùå äîâãî. íîãè... Ñì³ÿëèñÿ Õîðîë, Àí àñ ò àñ iÿ Ð., 12, Óêðà¿íà

Ïîæåðòâè Âè ìîæåòå: — íàäñèëàòè ãðîøîâèì ïåðåêàçîì íà àäðåñó ðåäàêö³¿ ç ïîì³òêîþ: æóðíàë Íί ÊÎÂ×ÅÃ; ÊÎÂ×Åà — ïåðåêàçàòè íà ðàõóíîê: ð/ð 26000000014349 26000000014349,, Óêðåêñ³ìáàíê ì. гâíå, ÌÔÎ 322313 322313,, Õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ «Æèâå ñëîâî», êîä 26259801, ç ïîì³òêîþ: æóðíàë Íί ÊÎÂ×Åà ÊÎÂ×ÅÃ.

Íàøà àäðåñà: Ðåäàêö³ÿ æóðíàëó Íί ÊÎÂ×Åà à/ñ 35, ì. гâíå, Óêðà¿íà, 33010 òåë. (0362) 628-314, 628-379; ôàêñ (0362) 631-432; e-mail: contact@noyivark.org noyivark.org â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð

Ìàð³ÿ àð³ÿ Ëåâöåíþê àñèñòåíò-ðåäàêòîð àñèñòåíòðåäàêòîð

²âàííà Äóáåí÷óê ïåðåêëàä ç ðîñ³éñüêî¿

Íàä³ÿ Äîëÿ ²ðèíà Êîñòþ÷åíêî

 Сп оч ат ку др уг ий Ìàð ³éêà, 5 ðîê³â, çáèðàºòüñÿ íà âóëèöþ ãóëÿ òè. Äî âãî âîâò óçèò üñÿ, íàäÿ ãàþ÷ è ÷îáî òè. — Ìàð³éêî, òè âñå ùå ïåðøèé ÷îá³ò îäÿãàºø? — ͳ, äðóãèé, ïåðøèé çàðàç áóäó ...

ë³òåðàòóðí³ ðåäàêòîðè

Îëåíà Ãàðìåëü Íàä³ÿ Äîëÿ òåõí³÷í³ ðåäàêòîðè

³ðà Ôåñÿíîâà Åäóàðä Ìóëèê àðò-äèðåêòîð

Îëåã Ìîðãóí õóäîæí³é ðåäàêòîð

Òåòÿíà Êó÷åð ãîëîâíèé ðåäàêòîð

³êòîð Êóçüìåíêî Äèòÿ÷à ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ: Àííà-Ìàð³ÿ Ì., 13 Äàðèíà Ê., 13 ²ëëÿ ß., 9 Ìàðãàðèòà Ì., 13 Ìàðê Ì., 12 Ìàðê Ï., 10

 Îãî! ßêè é âåëèêèé ³ ñìà÷íèé øìà òîê ë³òà! Äåíèñ Ê., 2 ,8, Äóáîññàðè, Ì îëäîâà

Íà ïåðø³é ñòîð³íö³ îáêëàäèíêè: Äàíè¿ë Â., 10, ñ. Ïîãðåáè, Óêðà¿íà. Ôîòî: Àðåíäè Âàñèëåíêî,, 2017. Âàñèëåíêî Ïðè ïåðåäðóêó ìàòåð³àë³â ïîñèëàííÿ íà Íί ÊÎÂ×Åà îáîâ’ÿçêîâå. Ïðîñèìî íàä³ñëàòè íàì îäèí ïðèì³ðíèê ïóáë³êàö³¿. Íàêëàä 4 000 ïðèì. Íàäðóêîâàíî ó ÒçΠ«Êàë³ãðàô», ì. гâíå, âóë. Êè¿âñüêà, 69, òåë. (0362) 64-24-32 e-mail: caligraph-rv@ukr.net © Íί ÊÎÂ×ÅÃ, ÊÎÂ×ÅÃ, 2017

b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійний фонд «Пілігрим» m-x.org.ua

+38 (0629) 56 10 94, +38 (067) 625 79 30, +38 (067) 911 52 94


ФИМКОВА ПОШТА

3

П Р И В ІТ КИ, З ОБК ЛАДИН ь:

кр аї на с. П ог ре би , У

уть Вітаю! Мене зв років, Даниїл. Мені 10 ні, в селі я живу в Украї Погреби. мама, дві У мене є тато, ія та Єлизавета сестри — Мар мамою я і брат Петро. З розмовляю майже завжди тому що... голландською, тай на с. 26. Продовження чи

 Ó õóäîæí³é øêîë³ çàðàç ìè ïðàöþºìî íàä êóòàìè ïàä³ííÿ ò³í³. Íàäñèëàþ ìàëþíîê «Ïòàõ ³ êóëÿ». Àí ÿ Ë., 13, Ðiâíå, Óêðà¿íà

ота»

« Т у р б ö³, ëÿþ÷è ïî âóëè ãó , ëî è ð è Ê òîì Òðèð³÷íèé êàëþæó ³ ðàï â º áà è ð ñò âåñåëî ຠàìà ñïîñòåð³ã éîìó ì î ù º, à ³÷ ïîì ²òè íåíîãî â³êíà. çà íèì ç â³ä÷è ó â³í ãóêຠìàì³: òîì øñÿ. íå õî÷åòüñÿ, à òî çàñòóäè , à í ê â³ ä â³ è — ³ä³éä

Ïèø³òü íàì, íàäñèëàéòå ñâî¿ ìàëþíêè òà ôîòîãðàô³¿ íà àäðåcó:

Íί ÊÎÂ×Åà à/ñ 35, ì. гâíå Óêðà¿íà, 33010 å-mail: contact@noyivark.org noyivark.org

Який я купив кетчуп? Томатний.

0, Д ан и їл В ., 1

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ: До с. 6. Морська мозаїка.

т ес аб о Зн ай ом

 «Îñ³ííÿ ïîðà â ë³ñ³». Àíàñòàñ³ÿ Ø., 8, ñ. Áîðàòèí, Ðàäèâèë³âñüêèé ðàéîí, Óêðà¿íà

 ×àñ â ìîòóçêîâîìó ïàðêó. Êîëè äèâèøñÿ çâåðõó âíèç, òð³øêè ñòðàøíóâàòî. Äîëàþ÷è ñòðàõ, ÿ ñòàþ ñïðèòí³øèì. Òèìîô³é Í., 8, Êè¿â, Óêðà¿íà b.-( $./., # >2< $S2?,: Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром», школа «Радість» downsyndrome.org.ua/perspektiva-213/shkola-radost

+38 (099) 172 45 37


С Т О Р І Н К А Д Л Я М А Л ЯТ

4

Ðÿáóíüêà é Òèøêî âò³êàþòü â³ä âåëèêî¿, çåëåíî¿ ãíîéîâî¿ ìóõè.

æ!!! — Â-æ-æ-

— Áî âîíà ç íàìè ãðàºòüñÿ! Õòî êîãî íàçäîæåíå! Öå æ âåñåëî!

Подружка-липучка — Íó îò, âîíà ìåí³ òàê ³ ñêàçàëà: «Õî÷ó äðóæ-æ-æ-æèòè!»

— Çâ³äêè òè çíàºø?

Малюнки Анни Желізних

Уляна Шубіна

— Ùî æ âîíà í³ÿê â³ä íàñ íå â³ä÷åïèòüñÿ?

— Ùîñü ìåí³ öå íå ïîäîáàºòüñÿ...

— Òèøêó! Àëå æ òè çàíóäíèé! Íó ïîáàâñÿ!

— Òè ïðîñòî çàçäðèø, ùî öÿ ãàðíà ìóõà òîâàðèøóº ç³ ìíîþ, à íå ç òîáîþ! ¯é õî÷åòüñÿ áà÷èòè ìî¿ î÷³, îñü âîíà é íàìàãàºòüñÿ ñ³ñòè ìåí³ íà í³ñ.

— Ìåí³ íàáðèäëî. Á³ãàºø òà á³ãàºø, à âîíà òàê ³ ö³ëèòü òîá³ â íîñà. íîñà b.-( $./., # >2< $S2?,: Дитяча місія childrenmission.net  e-mail: childrenmission@mail.ru

+38 (044) 550 26 64; +38 (097) 742 51 82; +38 (063) 136 05 53


5

Íàñòóïíîãî ðàíêó Ðÿáóíüêà ïðîêèíóëàñü âòîìëåíîþ, ìëÿâîþ òà õâîðîþ. Âîíà íàâ³òü íå õî÷å âñòàâàòè. Òèøêî íåàáèÿê ñòóðáîâàíèé.

— Îé-îé-îé!!! ̳é æèâîòèê.

— Ðÿáóíüêî, ùî ç òîáîþ? — Îé, Òèøêó! Ìåí³ òàê çëå...

— ³çüìè ïî¿æ ñâ³æî¿ òðàâè÷êè.

— Á-ð-ð, íå ìîæó íà íå¿ äèâèòèñÿ.

— Äå æ ìîÿ íîâà ïîäðóæêà? Õî÷ó ¿¿ ïîáà÷èòè.

— Îñü ÷åðåç öå òè é çàõâîð³ëà, Ðÿáóíüêî. Ìóõà ïðèíåñëà òîá³ çàðàçó íà ñâî¿õ ëàïêàõ.

Òèøêî êëè÷å ë³êàðÿ ßøêà.

˳êàð ßøêî äຠïèòè êðàïë³ Ðÿáóíüö³. Ðÿáóíüêà äîáðå çàñâî¿ëà, ùî ïîòð³áíî âèáèðàòè, ç êèì äðóæèø, ³ íå êèäàòè ñòàðèõ äðóç³â çàðàäè íîâî¿ êîìïàí³¿.

— Ïîðïàºòüñÿ â êóï³ ãíîþ.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Товариство євангелізації дітей %-mail: cefukr@irpen.kiev.ua  +38 (04597) 6 27 02  t *1: +38 (04597) 5 67 47

І нам з тобою, приятелю, слід пам’ятати, що не всі друзі добрі. Той, хто обманює, злиться й обзивається — не годиться в друзі.


КМІ

ИК

6

ИВЧ

ТЛ

Морська мозаїка Малюнок Софії Андріюк

Ó ñâî¿é êàðòèí³ õóäîæíèê ñõîâàâ ÷îòèðè ïàðóñíèêè. Çíàéäè ¿õ.

пив

Малюнок Яни Прока

ку я й Яки тчуп? ке

ГР

ИБНИЙ СОУС

Ðóâèì êóïèâ êåò÷óï, ÿêèé:  íå ìຠñìàêó ÷àñíèêó  íå ì³ñòèòü ïåêó÷îãî ïåðöþ ÷èë³  íå ðèìóºòüñÿ ç ³ì’ÿì Ïàòð³ê  íå ì³ñòèòü òîãî, ùî ëþáèòü çáèðàòè íà ãîëêè ¿æà÷îê.

КЕТЧУП

òîìàòíèé

ЧІЛИ КЕТЧУП

СОУС

часниковий ПАПРІК

Çíàéäè êåò÷óï, ÿêèé êóïèâ Ðóâèì. b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний благодійний фонд «У колі друзів» cofr iends.org.ua  %-mail: office@cofr iends.org.ua  +38 (044) 360 07 24, +38 (094) 924 77 24


М Й

СТР

У

А

ЄМО

7

Полювання на муху Раз — а мисливиця! Жаба — влучн ла зиком оглуши я м ки п и л м и і довг її в рот. ж відправивши зу а р д ві , ху а ком м із нею. :) Пополюй разо

Тобі знадобляться îðîòê³ êàðòîíí³ òðóáêè  êîðîòê³ êàðòîí  àðòîí ëåé ÏÂÀ (àáî êëåéîâèé  êëåé ï³ñòîëåò, ñòåïëåð) Порядок виготовлення îæèö³  íîæèö³ 1. Çàâ’ÿæè âóçîë íà îáîõ ê³íöÿõ øíóðà ³ âêëàäè îäèí îíêèé øíóðîê  òîíêèé ê³íåöü â íèæíþ ÷àñòèíó òðóáêè. óàø  ãóàø 2. Ñïëþñíè öþ ÷àñòèíó òðóáêè òà ñêëåé ¿¿ àáî ñêð³ïè  ïåíçëèê ñòåïëåðîì. 3. Íà êàðòîí³ íàìàëþé ëàïêè, ðîçôàðáóé ¿õ, âèð³æ ³ ïðèêëåé äî òðóáêè-òóëóáà. 4. Âèð³æ ³ç êàðòîíó äâ³ îäíàêîâ³ ìóõè. Ïîêëàäè ³íøèé âóçîë øíóðêà ì³æ íèìè. Ñêëåé ìóõ ³ äàé âèñîõíóòè. 5. Íàìàëþé æàá³ î÷³.

ння юва Пол бою — з жа вання у а трен ності т я л т д и а р сп рав п в а добр очей.

Фото НК

Îò ³ íàñòàâ ÷àñ äëÿ ãðè! Ïîñòàðàéñÿ, ùîá ìóõà ïîòðàïèëà â ÷åðåâöå æàáè. :)

b.-( .-( $./., # >2< $S2?,: Вістка Євангельська — дітям %-mail: eurasiakids@eeinternational.org  +38 (04597) 6 20 24


Історію про те, як Ісус побував у будинку Симона, прочитай в Біблії, Євангеліє від Луки, 24 розділ, вірші 36-50.  bibleonline.ru/bible/ukr/42/07/

8

ІСТОРІЇ З

ВЕЛИКОЇ КНИГИ

У гостях у Симона

Правила для бенкету дного разу багатий чоловік на ім’я Симон запросив у гості Ісуса. Колись був такий звичай: усі охочі могли прийти в дім Симона й послухати Ісуса. Проте вечеряти за столом зі знатним гостем міг лише той, кого Симон запросив на бенкет особисто. Запрошеному на бенкет слуга мив ноги, а господар цілував його в щоку й капав на волосся кілька краплин запашної оливи: такий колись був звичай.

Î

зроблено спеціально! Ісуса прилюдно образили! І кожний, хто перебував у домі Симона, це бачив! Усі чекали, що буде далі. Колись був такий звичай: вечеряли за низьким столом не сидячи, а лежачи, простягнувши ноги назад і спираючись на ліву руку. Звані гості зайняли свої місця й бенкет розпочався.

Жінка в домі У будинок Симона прийшла жінка, з якою ніхто не розмовляв. Можливо, вона зробила щось погане й усі почаІсус у гостях ли її зневажати... Жінка бачила, як Ісуса образили Ісус прийшов, але Його ніхто не зустрів: ніг Йому не помили, господар й принизили. Зрозумівши, що за Ісуса Його в щоку не поцілував і не капнув ніхто не заступається, вона підійшла до Нього ззаду й, схилившись на коліна Нього запашної оливи. І це було на, почала цілувати Йому ноги. Вона плакала, сльози заливали її обличчя й капали на ноги Ісуса. У жінки на шиї висіла невеличка пляшечка з трояндовою оливою (дуже дорогою!), і, уявляєш, вона вилила всю цю оливу на ноги Ісуса й, розпустивши волосся, почала розтирати її своїм волоссям... Розмова із Симоном Усі гості це бачать і мовчать. Мовчить Симон і думає: — Знав би Ісус, яка негідна жінка Його торкається! А Ісус раптом питає: — Симоне, хочеш послухати історію?


9 вилила Мені на ноги свою коштовну оливу. — Симоне, запам’ятай, — продовжує Ісус, — кому багато прощається, той багато любить, а кому мало прощається, той мало любить. Ти думаєш, що ти святий, Симоне, а жінка — грішна... Ти помиляєшся, Симоне... бІльший боржник Подумай про те, що сказав Ісус: «Бог мало прощає тому, хто вважає себе правильним і святим, а тому, хто вважає себе «бІльшим боржником», не завжди правильним і не завжди святим, — Бог прощає багато». Стався до себе як до «бІльшого боржника».

Малюнки Тетяни Кучер

— Кажи... — Жив собі багатий чоловік. І позичив він гроші: одному сусідові 500 євро, а другому — 50. Настав час віддавати борг, а в них немає грошей. І тоді багатий чоловік пробачив і одного й другого. — Як ти думаєш, Симоне, — питає Ісус, — хто з двох буде більше вдячний багатому чоловікові? Симон думає... А як би ти відповів? — Більший боржник чи менший? — питає Ісус. — Думаю, що той, який заборгував більше. — Правильно ти сказав, — Ісус продовжує говорити із Симоном, але тепер дивиться на жінку: — Симоне, ти бачиш цю жінку? Симон мовчить. — Симоне, Я прийшов у твій дім, а ти води Мені на ноги не дав, а вона сльозами омила Мені ноги й волоссям їх витерла замість рушника, якого ти теж не дав. Симон мовчить. — Симоне, — Ти Мене не привітав поцілунком, а вона відтоді, як Я прийшов, не перестає цілувати Мої ноги. Симон мовчить. — Симоне, ти не капнув Мені оливи на голову, а вона


З

ЕМ

Я

ГО

ПОД

НЯ

10

С

Л

Мордочка медоїда в чорній шерсті, а прямо від лоба починається світло-сіра шуба, що вкриває усю спину і навіть верх хвоста. Знизу звірок чорний.

Фото: flickr.com

Як Ратель лад Медоїд Ратель обходив свої володіння. Бадьоро крокуючи на кошлатих ногах із довгими кігтями, обнюхував землю. Чи не з’явився чужий?

Ì

едоїд трохи схожий на борсука: так само витягнутий тулуб і короткі ноги. Однак мордочка трохи тупувата й зовсім немає вушних раковин — лише дірочки з обох боків голови, опушені густим хутром. Сусіди медоїда не надто полюбляли його: все-таки він хижак. Коли-не-коли, а хто-небудь може й потрапити медоїдові на обід або вечерю. Але сьогодні звірі взагалі сиділи тихо у своїх норах та кублах… Чому безлад Однак і Ратель був стривожений. Не все гаразд у його оселі. Він знаходив розриті нори, шкаралупу біля спустошених пташи-

них гнізд, навіть надибав мертвого тхора. Це було недобре. Звичайно, медоїд і сам не проти поживитися пташкою чи звірята ком. Але ж Улян не так зухвало руйнувати та вбивати…

ся лише воскові стільники. Та птахові лише те було й потрібно: його шлунок добре перетравлює віск. на Шубі Так трапилося й сьогодні. Як бджоли не злостилися, як не жалили Рателя, а звіркові — байДивна дружба дуже. Довелося бджолам Прозвали його медоїдом шукати інше місце для за пристрасть до меду. гнізда. Навіть зараз, обстежуючи свою територію, він спо- Битва Ситно пообідавши, медодівався, чи не трапиться бджолине гніздо. Гнізда не їд приліг відпочити. Непризнайшов. Зате назустріч ємне зле шипіння збудило йому випурхнула невелика його. Ага, так от хто продовгаста пташка з сірим брався на його територію пір’ям та загнутим дзьо- і господарює тут за своїбом. Ратель повеселішав. А ми законами! Непорядок. пташка покрутилася поруч І Ратель, притиснувши і щебетом покликала йти своє тлусте тіло до землі, за собою. Медоїд не за- сміливо рушив на шум. перечував. Він жваво побіг Скоро він наздогнав шкідтуди, куди вказувала йому ника. Велика отруйна змія пташка. І зовсім скоро вже підбиралася до нової пташка зупинилася над жертви. Та її зупинив бджолиним гніздом. Це був удар по спині. Змія навоскоїд. Вони давно були віть заціпеніла від такодивними приятелями. Ме- го нахабства. І отримадоїд розривав гніздо бджіл, ла новий запотиличник. ласував медом та личинка- Розлючена змія почала ми, а воскоїдові залишали- кидатися на медоїда,

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна благодійна організація «Погляд» vzglyad.org.ua  %-mail: vzglyad@vzglyad.org.ua  +38 (044) 256 41 17, 4 *1: +38 (044) 256 41 25


11

наводив

ливі властивості шкіри. Між шкірою й тілом розташований шар жиру, тому тіло звірка рухається всередині шкіри. Отож медоїда практично неможливо схопити або поранити, він вивертається й вислизає з лап ворога. А ще він сміливий: не боїться дати відсіч навіть варанові, леопардові та левові. Якби ми вміли так сміливо давати відсіч гріху! Адже нас Бог теж забезпечив надійним захистом — вірою в Нього. Ісус Сам обіцяв завжди бути з нами. Отож будь упевнений, любий друже: у тебе й у мене є сила не робити зла та гріха.

Малюнок Тетяни Кучер

жалити його, але Ратель Зітхнули звірі з полегне задкував. Він сміливо шенням: тепер буде конаступав на ворога й не лишній звичний порядок. давав йому спокою. Потім Дати відсіч захопив голову в лапи і… Дивно, чи не так, любий Сон після укусу читачу, що медоїд не Після сутички зі змією помер після смертоносних медоїд раптом упав на укусів отруйної змії? Увесь землю й закляк. секрет у його шкірі. Вона в цього звірка настільки товста й жорстка, а до того ж вкрита густою довгою грубою та слизькою шерстю, Сусіди подумали, що й що отрута не може промедоїдові настав кінець. никнути в його організм. Хто ж виживе після таких Після укусів медоїд лише жорстоких отруйних уку- засинає, а через декілька сів? А шкода, з медоїдом годин знову бадьорий та спокійніше було. Він все- витривалий. Крім того, це розумний, сильний і безтаки захищав їх. Минуло декілька годин. страшний звірок. І в цьому Медоїд прокинувся після йому допомагають сильні глибокого сну і знову щелепи, міцні кігті та особенергійно побіг у своїх справах.


12

ПО

ДО

РО

ЖІ

Місто історії та

Усім привіт! Я в Празі, столиці Чехії. Прага розташована на п’яти пагорбах, поділених річкою Влтава на Ìîæëèâî, öå îäíà ç ÷èñëåííèõ êðàñèâèõ ëåãåíä ñòàðî¿ вісім островів. Ïðàãè. Карлів міст äí³ºþ ç ïàì’ÿòîê Колона Пресвятої Ïðàãè º Êàðë³â ì³ñò. Трійці Öåé ïàì’ÿòíèê òàêîæ íàçèÏî íüîìó ïðîõîäèòü âàþòü ÷óìíèì ñòîâïîì. г÷ ó Êîðîë³âñüêèé øëÿõ, ÿêèì ÷åñüê³ ïðàâèòåë³ ¿õàëè íà êîðî- ò³ì, ùî ï³ä ÷àñ åï³äåì³é ÷àñòî çà÷èíÿëè õðàìè, áî çáèðàòèíàö³þ.. íàö³þ Á³ëÿ ìîñòà ÿ çàóâàæèâ ñà- ñÿ â çàãàëüíèõ ïðèì³ùåííÿõ ìîòíþ ô³ãóðó. Öå ñòàòóÿ ëè- áóëî íåáåçïå÷íî. Ãîðîäÿíè öàðÿ íà ³ì’ÿ Áðóíöâ³ê, ÿêèé, ñõîäèëèñÿ íà ìàéäàíàõ, ùîá çà ïåðåêàçàìè, ìàíäðóâàâ ïðîñèòè Ãîñïîäà ïðî ïîðÿòóñâ³òîì, çâåðøóþ÷è ïîäâèãè. íîê. Íà öèõ ì³ñöÿõ ³ âñòàíîâÎäíîãî ðàçó ëèöàð âðÿòóâàâ ëþâàëè òàê³ ñòîâïè. æèòòÿ öàðåâ³ çâ³ð³â. Ëåâ ñòàâ éîãî äðóãîì-çàõèñíèêîì. ×è Незвичайний дизайн робить цей дім схожим на пару, ³ñíóâàâ Áðóíöâ³ê íàñïðàâä³?

Фото Софії Андріюк

Î

Старе Мєсто Îäèí ³ç ðàéîí³â Ïðàãè — Ñòàðå ̳ñòî. Íàéá³ëüø æâàâå ì³ñöå â Ñòàðîìó ̳ñò³ — Ñòàðîì³ñüêà ïëîùà. Ãîëîâíà ñïîðóäà òóò — ðàòóøà.

що танцює, і, безумовно, вирізняє з-поміж інших споруд.

У європейських містах чумні стовпи споруджували на знак подяки Богові за порятунок від епідемій.


13

легенд

Гуляв вулицями Праги, áóäèíêîâ³ çíàêè çîáðàæóâàëè íà äâåðÿõ àáî ïðÿìî íà поки вистачило сил... У гоøòóêàòóðö³, ó âèãëÿä³ ðåëü- лові вже визрівав план про Ïåðøîãî æ äíÿ ÿ ïîñï³øèâ ºôó, êàì’ÿíî¿ ÷è äåðåâ’ÿíî¿ нові подорожі :) äî ¿¿ âåæ³, ùîá ïîãëÿíóòè íà ñêóëüïòóðè. До зустрічей. íàéòàºìíè÷³øó ïàì’ÿòêó ì³ñòà Ваш Жоржик — àñòðîíîì³÷íèé ãîäèííèê Жовті пінгвіни Íà ïîìîñò³ â ð³÷ö³ îðëîé. Âëòàâ³ ÿ ïîáà÷èâ êîìïîБудинкові знаки çèö³þ ç âèøèêóâàíèõ ðÿäÓ äàâíèíó, êîëè íà ïðàçü- êîì òðèäöÿòè ÷îòèðüîõ êèõ áóäèíêàõ ùå íå áóëî æîâòèõ ï³íãâ³í³â. Ïðàçüíîìåð³â, ¿ì äàâàëè ³ìåíà òà ê³ ï³íãâ³íè «çàêëèêàþòü» ïðèêð³ïëþâàëè äîìîâèé çíàê. äáàéëèâî ñòàâèòèñÿ äî Òàêèìè çíàêàìè ìîãëè áóòè ïðèðîäè. çîáðàæåííÿ òâàðèí, ðîñëèí, ôðóêò³â, íåáåñíèõ ñâ³òèë — òà ÷îãî çàâãîäíî! «Áóäèíîê За астрономічним á³ëÿ æîâòèõ íîæèöü», «áóäèгодинником можна визначити íîê á³ëÿ áëàêèòíî¿ ëèñèö³», середньоєвропейський, «áóäèíîê á³ëÿ çîëîòîстарочешський та зоряний час. ãî ëåâà»… Çàçâè÷àé

Фігури пінгвінів зроблено з перероблених пластикових пляшок. Лицар Брунцвік одягнений в обладунки, у його правій руці достославний чарівний меч, у лівій — щит із гербом Старого Міста, біля ніг лежить лев — відданий слуга та вірний друг.


14

і л а и д т а і б е и р щ т и с В о н т и р п с ня! ощового д

Фото НК

д Ідея для

Підбери таПротдаб леер ти ки тазр та ел ло ен ет к г и о зелк ен оо лг ьо цув.ета ор

b.-( $./., # >2< $S2?,: $S2?, Благодійний фонд «Притулок Доброго Пастиря» shelter.dn.ua  +38 (06232) 71 271


М Й

СТР

2

1

4

У

А

ЄМО

15

3

5

Легка в складанні, швидка жаба — ідеальна для змагань зі стрибків. Тебе понадобится  êîëüîðîâèé ïàï³ð  äåêîðàòèâí³ î÷êè  ïàïåðîâ³ òàðòàëåòêè

6

7

8

9

11 ïåðåâåðíóòè

10

12

13

Порядок виготовлення 1. Ç ïàïåðó âèð³æ ïðÿìîêóòíèê, îäíà ñòîðîíà ÿêîãî âäâ³÷³ äîâøà çà ³íøó. 2. Ñêëàäè ïðÿìîêóòíèê íàâï³ë (ìàë. 1). 3. Êîæíèé ç óòâîðåíèõ êâàäðàò³â ç³ãíè ïî ä³àãîíàëÿõ ³ ïîñåðåäèí³ ïî âåðòèêàë³ (ìàë. 2, 3). 4. Îäíî÷àñíî ï³ä³éìàþ÷è âåðõíþ ³ íèæíþ ñòîðîíè ë³âîãî êâàäðàòà, ïåðåãíè íàâï³ë âåðòèêàëüíó ë³í³þ ³ çàãíè ¿¿ äî ñåðåäèíè ïðÿìîêóòíèêà. Âèéøîâ òðèêóòíèê (ìàë. 4, 5). Òå æ ñàìå çðîáè ç ³íøèì êâàäðàòîì (ìàë. 6). 5. Ùîá çðîáèòè ëàïêè, íèæí³ êóòè êîæíîãî çîâí³øíüîãî òðèêóòíèêà çàãíè â³ä îñíîâè äî âåðøèíè (ìàë. 7, 8). 6. Ñêëàäè ö³ òðèêóòíèêè ùå ðàç íàâï³ë äî öåíòðó (ìàë. 9). 7. Ïåðåâåðíè çàãîòîâêó ³ âåðõí³ êðà¿ â³ä³ãíè äî ñåðåäèíè (ìàë. 10). 8. Çàãíè íèæíþ ÷àñòèíó äîãîðè (ìàë. 11). 9. Ïåðåâåðíè çàãîòîâêó, çàãíè íèæíþ ÷àñòèíó äî ñåðåäèíè é â³ä³ãíè âíèç, ÿê ãàðìîøêó (ìàë. 12—14). 10. Ïåðåâåðíè æàáó ëàïêàìè äîíèçó é çðîáè î÷êè. Ìîæåø íàìàëþâàòè ¿õ ôëîìàñòåðîì àáî ïðèêëå¿òè äåêîðàòèâí³. 11. Ç òàðòàëåòîê âèð³æ ëèñòÿ ë³ë³¿. 12. Ïðîíóìåðóé êîæåí ëèñòîê. Ìîæåø çàïóñêàòè æàáó â ö³ëü — ëèñòîê ë³ë³¿. b.-( $./., # >2< $S2?,: Наметовий табір «Гірська зупинка» tentcamp.com.ua  info@tentcamp-ua.com  +38 067 945-34-79


16

ТУЄМО САГО МО С Т І Й Н О

Яблучна шарлотка з морозивом Осінній десерт Тобі знадобиться Тісто  100 г вершкового масла  200 г борошна  150 г цукру

1 Для начинки дрібно по-

криши 3-4 яблука. Додай цукор та корицю за смаком. Потушкуй на маленькому вогні 5 хвилин.

Для начинки  яблука  2 столові ложки цукру  кориця Для прикрашання  морозиво

7

орцію На кожну п к л а д и по шарлотки розива. кульку мо

2

розітри Для тіста кром та 3 масло з цу борошном.

solodke.com

Масло для тіста має б ути м’яким.

Òåêñò ³ ôîòî Õðèñòèíè Êóçüìåíêî

у По кл ад и вс ер ед ин на начинку і зверху 5 крий тістом.

6

Виклади ябл ука на деко й зали й їх водою до половини . Постав у духовку на 4 5 – 60 хвилин при 180 °С.

4

П ри го ту й яб лу ка : зріж вершечок і зроб и ямку за допомого ю звичайної ложки.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний дитячий благодійний фонд «Абетка життя» abetka.info  e-mail: office@abetka.info  +38 (044) 468 93 43

мку ити я ш б о р з е Щоб уці, мож ку л ж б о я л в ти иста зива. р о к ви оро для м


НА ЗДОРОВ’Я!

17

Фізаліс легко впізнати, побачивши ягоду… у квітці.

Китайський ліхтарик перекладі з грецької мови «фізаліс» означає «пузир». А ще роздута червоно-помаранчева плодова чашка фізаліса схожа на паперовий китайський ліхтарик, тому цю рослину іноді так і називають (атож!) китайським ліхтариком.

Ó

Овочевий фізаліс — родич нашого помідора. Він зовсім несолодкий, на відміну від ягідного.

Фото: flickr.com

Ягода... у квітці

ки на

и Тадж ому Друг імунітету н овіль Якщо тобі доведеться п вогні ь скуштувати цю ягоду, кип’ятят а т к то ти зауважиш, що свіжий сілодів п з її солодкий сік чудово кашку іса, фізал у тамує спрагу. Річ у тім, ан зміш що фізаліс містить очиком, о л з мо ти щену свіжу воду. ть пи і даю л д я Вживання фізаліса дітям ня Брат помідорові ан підвищує імунітет, тому лікув та и н і Є декоративний фізаліс, ово- його рекомендують як анг ит у. т а чевий та ягідний. Запам’ятаймо: хворим, так і здоровим стом декоративний фізаліс їсти не людям. можна! Ним можна лише приМарія Левценюк крашати кімнати.

Обережність і ввічливість

Ó

ñ³ ëþäè, ç ÿêèìè òîá³ òè â ìàøèíó àáî ïîáàëàêàòè äîâîäèòüñÿ çóñòð³- íà âóëèö³. ÷àòèñÿ íà âóëèö³, Чужі та інші ó äèòÿ÷îìó ñàäêó, ó øêîë³ òà Õòî íå ïîòðàïèâ äî ñïèñêó ó äâîð³ — öå ÷óæ³! ÷óæ³! áëèçüêèõ — öå ÷óæ³! Ïåðø í³æ Близькі та рідні ç íèìè ñï³ëêóâàòèñÿ, çàïèòàé Ïîâí³ñòþ äîâ³ðÿòè ìîæåø äîçâîëó â ìàìè ç òàòîì. ëèøå áëèçüêèì ëþäÿì. ¯õ çîâñ³ì íåáàãàòî. Áàòüêè, áàáóñÿ Чужі та злі Í³êîëè é í³êóäè íå éäè ç ç ä³äóñåì, âèõîâàòåë³, ó÷èòåë³ íåõàé íàçâóòü òîá³ ³ìåíà òèõ, ÷óæèìè ëþäüìè, ùî á âîíè ç êèì òè ìîæåø ï³òè çà ðóêó òîá³ íå îá³öÿëè! Çàïðîøóàáî õòî ìîæå çàáðàòè òåáå þ÷è ä³òåé ï³òè ç íèìè, çë³ ëþäè ÷àñòî îá³ç äèòÿ÷îãî ñàäêà ÷è öÿþòü ïðèãîñòèòè øêîëè. Близькі тобі ìîðîçèâîì, öóÁëèçüê³ — öå ò³, люди завжди êåðêàìè, ïîêàäî êîãî ìîæíà ñ³äàповинні

çàòè êîøåíÿò, öóöåíÿò àáî ¿æà÷ê³â. ijòÿì öå ïîäîáàºòüñÿ, àëå íàñïðàâä³ òàê³ ëþäè îáìàíþþòü. Пароль Áóäü-ÿêà íåçíàéîìà ëþäèíà, ÿêà ïðîïîíóº òîá³ ñâîþ äîïîìîãó, ïîâèííà íàçâàòè ñåêðåòíèé ïàðîëü, ÿêèé òè ïðèäóìàâ çàçäàëåã³äü ç áàòüêàìè. Ó ñêëàäíèõ ñèòóàö³ÿõ çâåðíèñÿ äî ïîë³öåéñüêèõ, ïðàö³âíèê³â òîðãîâîãî öåíòðó àáî îô³ñó, áàòüê³â ³ç ä³òüìè. Êîìàíäà ÍÊ

знати, де ти.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійна організація «Дитячий будинок “Назарет”» dom-nazaret.com  e-mail: dom-nazaret@mail.ru  + 38 (06565) 20113


18

Що поганого

Ð

уде Білченя сиділо на гілці дерева й розгойдувалось з боку вбік: — Ти ж зараз гілку зламаєш! І не сором тобі пустувати? — Ні-а… — тільки-но почало відповідати Білченя, та раптом писнуло й полетіло разом зі зламаною гілкою в колючі кущі шипшини. — Ой, мамочко! — пролунав звідтіля його писк. — Пустощі до добра не доводять! — Дядько Їжак простягнув Білченяті свою довгу палицю й допоміг вибратися з колючих чагарників. — Подивись на що ти шубку перетворив! Вона ж уся в кочук р а лючках! на М Оле — Подумаєш! — І Білченя, насупившись, почало віддирати від себе колючки.

Будь м, ений ти о задов л єш. що ма ор Г. Сков

ода

А я? Дядько Їжак знову засмучено похитав головою, а відтак почав допомагати Білченяті наводити лад із шубкою. Закінчивши цю справу, зняв зі своїх голок великий барвистий льодяник і простягнув Білченяті: — На! І розкажи, що трапилося? Білченя запхнуло льодяник за щоку й важко зітхнуло: — Я сьогодні Журавлів проводжав, — сказав він Їжакові. — Вони в теплі краї відлітають. До моря. — Ну й що? — не зрозумів Їжак. — Як ну й що? Журавлик сказав, вони там серед цих… пальмів і джунглів житимуть, ось. Де цілий рік сонце гріє! А в нас що? Осінь настає! Болото і дощі. І холоди. І друзів нікого немає. Ведмежа спати ляже. Зайченя — на лісові змагання поїде. І навіть Карась — під кригою весни чекатиме. А мені що робити? Із дупла не висовуватися й горіхи гризти?


19

в осені? Помиляєшся Білченя від прикрості проковтнуло цілий льодяник нараз. Але дядько Їжак лише всміхнувся. — Помиляєшся, — сказав він, поправляючи окуляри. — Кожна пора року має щось добре. І осінь теж. Ось поглянь. Восени ми збираємо врожай. Це раз. Восени в лісової дітвори починаються шкільні канікули, це два. Адже навчатися мешканці нашого лісу можуть лише теплої пори року. А ще ми будемо проводити велике лісове свято. А ще — поглянь, як гарно в нашому лісі цієї пори року... Їжак провів своєю великою палицею по повітрю з боку вбік, а Білченя поводило очима вслід за нею. І воно побачило... Побачило, як кружляють у повітрі, падаючи на землю, жовті й червоні листочки... Як блищать, немов маленькі люстерка, замерзлі калюжки... Як яскраво палахкотять ягоди червоної горобини... Ура! Почуло запах, що доносився з дупла: мамаБілка пекла свій знаменитий пиріг із горіхами й сушеними ягодами, щоб виставити його на лісовому святі. І пригадало, що на святі продаватимуть різні солодощі й проводитимуть конкурси й змагання. А ще — той, хто придумає щось дивовижне й карколомне, отримає головний лісовий приз! — Ура! — Білченя двічі підскочило й метнулось на дерево. — Ти куди? — гукнув йому навздогін Їжак. — До свята готуватися! — відгукнулося Білченя. — Хочу приз отримати! — Ну-ну, — пробурмотів Їжак. Підняв свою палицю й рушив далі. А Білченя тим часом у дуплі порпалося в ящику з інструментами. Воно придумало, що йому потрібно зробити!..


Малюнки Нiни Королевич

20 Будинок для Карася На лісовому святі Білченя отримало головний приз. За будиночок, у якому жив Карась. Ну, і не лише Карась, але і його друзі — Окунець, Йоржики, Равлик. Будиночок був із підігрівом, заповнений не лише водою, але й пісочком, і водоростями, і відразу ж привертав до себе увагу. Та найдивовижніше те, Навчай що тепер Карась і його с знаходи я ти в друзі могли побачити все, жи тті рад ість! що було на святі! І навіть узяти в ньому участь! Рибки й Равлик показали всім, як вони гарно кружляють у воді, і це всімвсім-всім дуже сподобалось. А щасливе Білченя притискало до грудей головний приз — величезну книжку казок із кольоровими ілюстраціями, облизувало шоколадну медаль, щоб вона не розтанула, і думало: «Усе ж таки і в осені є щось добре! Дядько Їжак мав слушність! Це дуже цікава пора року. Не гірша від інших!». І Білченя поважно зійшло з пенька, на який помістили переможця, щоб поділитися медаллю зі своїми друзями. І навіть із Карасем!


E NGLISH FOR K I D S

21

Translation from Russian by Tanya & Aaron Gray, Jean Zatulovsky

A

group of manhole covers lived together on a city block. They believed that the manhole was the most important thing in their lives. Only the bravest people looked inside, and the smartest wondered what was in there. Once, a one-eyed bird flew out of the manhole and sat down to rest. She looked around and said to the covers, “You are lucky to live so close to the sky.” The covers watched as the bird flew higher and suddenly they noticed the sky.

Малюнок Анни Желізних

Victor Krotov

Manhole Covers


22

Новенький у класі, або Як не упустити хорошого Новина про Назара апевне, і у вашому класі хоча б одного разу з’являвся хтось новенький. Так відбулося нещодавно в 6-му «А», де навчаються Аня і Люба. Найцікавіше, що навчальний рік уже розпочався й діти не очікували ніяких змін. А тут ось така новина…

Í

— Ніна Сергіївна сказала, що посадить новенького за твою парту, — повідомила подрузі Люба. — А що ще сказала вчителька? — запитала Аня, і в її блакитних очах блиснули неприховані вогники цікавості. — Лише те, що звати його Назар і він переїхав до нас з іншого міста, — відповіла однокласниця. — Напевне, це дуже гарний хлопчик, спортивний, сильний… ь рмел а Г а І, звичайно, розумний! Із Олен таким мріє сидіти кожна дівчинка! Щастить же тобі! — Швидше б настало завтра… — мрійливо мовила Аня. — Сподіваюся, ми з ним потоваришуємо. Сподівання не виправдались Уранці подруги прийшли в школу за півгодини до початку уроків, сподіваючись першими побачити нового однокласника. Ані не терпілось познайомитися з тим, хто поділить із нею шкільну парту й, можливо, допомагатиме на уроках, захищатиме від недоброзичливців, яких, утім, у неї ніколи й не було. — Може, це він? — указала вона на незнайомця в кінці коридору. — Високий… Мабуть, семикласник, — засумнівалася Люба. — Тоді он той. Дивись, точно спортсмен! — Це Давид. Мій сусід по дому. — Гадаєш, той? — прошепотіла подрузі Аня, дивлячись на гарного хлопчика, який усміхнувся їй, але… чомусь упевнено проминув їхній класний кабінет. Зате звідкілясь узявся інший — невисокий, худенький, нічим не примітний… — Тут займається шостий «А»? — запитав він. b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійний фонд «Відродження» revival-ua.org  %-mail: info@revival-ua.org  +38 (0569) 50 50 71


23

друга Дівчатка кивнули й мовчки пішли в клас. От і дочекалися… «Тільки не з ним!» Люба була хорошою подругою, але весь той день вона хіхікала за спиною Ані, тому що Назар виявився на півголови нижчим

Зовніш ність оманли ва! Щоб зрозуміт и, яка людина , потріб но побачит и, як во на поводи ться.

від інших хлопців у класі, навіть деякі дівчата були помітно вищими за нього. У їхньому спортивному шостому «А» новенький здавався кволим, тому важко було уявити собі, як він захищає від можливих хуліганів. У кінці уроків Аня не витримала й підійшла до класної керівнички з проханням дозволити їй пересісти за іншу парту. — Ніно Сергіївно, я звикла сидіти сама, можна сісти позаду всіх? — запитала вона, приховавши справжню причину своєї «втечі». Насправді ж, Аня не хотіла, щоб у класі почали кепкувати й із неї. Назара поза очі вже прозвали Малюком, і його сусідка по парті від-

чула себе ніяково, ніби це прізвисько стосувалось і її. — Гаразд, — відповіла вчителька. — Але не думаю, що Назар завадив би тобі навчатися: він дуже сильний учень! Хто займе вільне місце? Ніна Сергіївна мала слушність: на всіх уроках новенький почав показувати такий «клас», що невдовзі діти перестали з нього кепкувати і, як-то кажуть, прикусили язики. У знаннях із навчальних предметів Назар був на голову вищим від однокласників, дивуючи навіть учителів. Місце за партою з ним пустувало, і зайняти його потайки бажали не лише дівчатка. Назар нікому не відмовляв у допомозі, охоче

b.-( $./., # >2< $S2?,: Дитячий центр соціальної реабілітації mispos.ru  +7 (495) 544 37 65; +7 (495) 233 48 91; +7 (495) 233 48 85  t *1: +7 (495) 544 37 65


24 Хто хоче мати друзів, т ой і сам повинен бути другом.

— Завтра я попрошу класну посадити мене до Назара, — шепнула подрузі Люба. — Знаєш, із таким розумним сусідом завжди надійніше! — Узагалі-то це моє місце, — відказала Аня. — Це я попрошу Ніну Сергіївну дозволу повернутися за свою парту. — Ти сама пересіла, тому місце поряд із новеньким уже не твоє, — відповіла подруга. — Усе чесно, вибач.

пояснював незрозумілі правила й важкі теми. Якщо у відповідь на запитання вчителя в класі зависала тиша, він «брав удар на себе» і виходив до дошки. Загалом, новенький став справжнім порятунком для всіх, хто ризикував зіпсувати свої оцінки.

Упустила… З наступного дня Люба вже сиділа за однією партою з Назаром. Вони чудово потоваришували! Аня не без жалю спостерігала, як новенький, виконавши своє завдання, допомагав на уроці сусідці по парті. А одного разу, коли після занять пішов холодний осінній дощ, Назар віддав Любі свою парасольку, пославшись на те, що в нього, принаймні, є капюшон. Загалом, він завжди протягував руку допомоги тим, хто був поряд із ним. Аня ж сиділа в самому кінці класу й почувала себе трохи самотньо, адже її подруга Люба навіть на перервах більше спілкувалася з Назаром, ніж із нею. Хлопчик, хоча й був на вигляд слабшим від інших, виявився дуже сильним і спритним. Він і на фізкультурі вилазив на канат або пробігав дистанцію швидше від інших. А як влучно новенький попадав у мішень!.. Хтось може подумати, що його успіхам у класі заздрили, але ні: усі щиро поважали Назара за його знання й уміння, чуйність і доброту.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна благодійна фундація «Отчий дім» otchiy-dim.org  otchiydim@gmail.com  2%+./4 *1 (044)-239-13-34


Можна виправити? Друзі, чи допускались ви у своєму житті «Поквапилися ми з висновками про подібних помилок? Що ви можете порановенького: такий хороший хлопчик ви- дити Ані? Що спільного в цій розповіді та біблійявився! — подумала Аня, спостерігаючи, ній історії на с. 8? як тягнуться до Назара однокласники (з останньої парти весь клас видно ой як добре!). — Не можна оцінювати людину за зовнішністю! Напевне, новенькому було неприємно, коли я пересіла від нього подалі… Мав рацію біблійний цар Соломон: «Хто хоче мати друзів, Чоловік-бо на лице, дивиться той і сам повинен бути дружелюбться а Бог диви ним». Назар довів це власним прие. ц р е на с кладом! А ось я упустила хорошого 16:7 а в 1 Самуїло друга… Сподіваюсь, усе ще можна виправити?..»

b.-( $./., # >2< $S2?,: Місія «Agape» agapeua.com  +38 (050) 318 55 81, +38 (0552) 44 38 53

Малюнки Софії Андріюк

25


Моя австралійська поліцейська кепка.

Продовження. Початок на с. 3

ПРИВІТ З ОБКЛАДИНКИ

26

...Î

на голландка, а з татом — українською, він українець. Між собою ми розмовляємо на різних мовах.

а Велика мрія к ь л ю т , к и л Льо Колись я мріяв й и н стати пілотом або і розплавле археологом. Зараз не знаю. Але мені дуже а л ю м і н і й подобається робота буді-

Збираю прапори Я колекціоную прапори всіх країн, де я побував: Нідерландів, Німеччини, Фінляндії, Польщі, США. Мої улюблені прапори — гол- кою. А ще він пив воду й ландський, хорватський та купався в нашому маленьіталійський. кому басейні. Тато планував здати лелеча в зоопарк, щоб воно не загинуло взимку. Але Льолик все-таки відлетів. Для нього краще відлетіти в теплі краї, ніж мерзнути тут зимою. Хотілось би побачити його весною, коли повертаються перелітні птахи.

ий. атії дуже гарн йний Прапор Хорв ме сі ш на о пр мені Він нагадує цій країні. відпочинок у

Фото із сімейного архіву

ським в Австралії. Коли він гостював у нас, то подарував мені й моєму старшому братові справжні поліцейські кепки!

Плавлю алюміній Протягом літа ми збирали фольгу з пакетів з-під соку, алюмінієві баночки та інші алюмінієві речі. Разом із татом зробили спеціальну піч для виплавляння алюмінію, прилаштували до неї трубку з феном, щоб подавати повітря на вугілля. Коли алюміній розплавився, ми вилили його в різні формочки!

Дитинча лелеки Цього року поряд із нашим домом лелеки звили гніздо. Чомусь трапилось так, що після вильоту батьків на південь, у гнізді залишилось їхнє дитинча. Ми назвали його Льолик. Він став нашим домаш- «Поліцейський» нім птахом. Щодня в Україні він прилітав на Двоюрідний брат мого окрик «Льолику! батька служить поліцейРиба!», і ми годували його тюль-

у моєму ий день Особлив ньому ж а р сп житті: у шкеті а к у ком капітансь ий день стояв я ціл и. алом яхт за штурв

вельника. Мені було 4 роки, коли я почав мріяти, що гратиму на акордеоні. У третьому класі я почав займатися з учителем. Зараз я граю на шкільних святах і в церкві.

Коли я плавлю алюміній, то безпеки надя для гаю окуляри й рукавиці.

Якби я був президентом, то спробував би зробити міста та села такими ж гарними, як у Нідерландах. Також я дуже хочу, щоб не було війни з Росією. Мрію про те, щоб усі люди мали роботу й не лінувалися. А ще, щоб ходили до церкви.


М Й

СТР

У

А

ЄМО

27

Поїнг — мистецтво крутіння

ти Трима ні ль а в у трен будьа н ж пої мо ручним . яким з бом е спосо ни б е т я дл во е, щоб Головн нули з рук лиз не вис дала страж і не по а мамина ен улюбл а. :) ваз

Як розкручувати пої Òðèìàþ÷è ïî¿ çà ê³íåöü øíóðà, ðîçêðó÷óé ¿õ ³ ðèòì³÷íî ðîçãîéäóé â ð³çí³ áîêè. Áóäü ñòàðàííèì íà òðåíóâàííÿõ — ³ òè çìîæåø çäèâóâàòè äðóç³â ãàðíèì âèñòóïîì!

Фото НК

Пої

— це кулі де їх за , ії д н а ел для З ї крутінн аз о нас із Ново д р а и З л . а їх ем и р гн п я во ї та жон Уперше по и и в трюках з м л и н ва з ву о г я л т ст ю т и я р ко дже зан вання. традицією ви утити пої. А р і. к я ст о ьс н т т и и вч р и та сп багато хто я реакції, сил н н ва у ен р т — чудове Порядок виготовлення Ç ãàçåòíèõ àðêóø³â, ç³áãàâøè ¿õ, çðîáè äâ³ êóëüêè. Îáâ’ÿæè ø³ñòüìà ïîäâ³éíèìè íèòêàìè êîæíó êóëþ òàê, ÿê ïîêàçàíî íà ôîòî. Çâ’ÿæè íèòêè ó âóçîë ³ çàïëåòè â êîñó — âèéäå øíóð. ʳíåöü øíóðà çàâ’ÿæè âóçëèêîì. Âèð³æ ³ç òêàíèíè äâà êðóãà òðîõè á³ëüøîãî ä³àìåòðó, í³æ Тобі знадобиться êóë³. Êîæíó êóëþ îáãîðíè  ãàçåòà òêàíèíîþ ³ çàêð³ïè ¿¿ íèòêîþ  íèòêè äëÿ â’ÿçàííÿ á³ëÿ îñíîâè øíóðà.  òêàíèíà  íîæèö³


Як поводитися з чужими людьми, читай на с. 17.

сontact@noyivark.org noyivark.org twitter.com/noyivark facebook.com/noyivark 

Дощ грі не перешкода

Малюнок Костянтина Гудаєва

Пройшла гроза. Вітер сховав від дітей шість предметів. Допоможи дітям їх знайти.

Profile for  Noah's Ark

Noah Ark 2017-7 Ukr  

Дитячий християнський журнал Ноїв ковчег 7-2017 українська версія - noyivark.org

Noah Ark 2017-7 Ukr  

Дитячий християнський журнал Ноїв ковчег 7-2017 українська версія - noyivark.org

Profile for veravk
Advertisement