Page 1

ІРИМ МИ В

О! О  РАЗОМ КРАЩЕ  ЧИТАЄМ О, МАЙСТРУЄМО, РАДІЄМ

5’2018  noyivark.org

Ду

Відкрий замок

22

НОЇ

Г ЧЕ 

25

Р

ОКІВ

о п ЗК ри А нц ес

ка ь н е л а М і рня веч орія іст

М іж ю о к и к л а с е хн о та т КОВ

КА

14

Жаби ють а к и н з а завт р

В

нь

12

пр

7

8

ете б-вел

19


2 Привіт! Чи відомо тобі, чим ропухи відрізняються від жаб? Відповідь шукай у журналі :) №5’2018

рі

У м у н д и ëàñêà, — Òàòó, äàé ìåí³, áóäü âåëèêå ÿáëóêî. — Òîá³ éîãî îá³áðàòè? ð³ ¿ñòèìó! — Òà í³, ÿ éîãî â ìóíäè

Æóðíàë äëÿ ïëåêàííÿ òà ïîøèðåííÿ õðèñòèÿíñüêèõ ³äåàë³â ñ³ì’¿. Çàñíîâàíèé ó 1990 ðîö³. Âèõîäèòü 8 ðàç³â íà ð³ê. Æóðíàë âèõîäèòü óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. Íί ÊÎÂ×Åà ïîòðåáóº âàøî¿ ìîëèòîâíî¿ ³ ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè. Ç ïèòàíü ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè íàøîãî ñëóæ³ííÿ, îôîðìëåííÿ ïåðåäïëàòè, ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àë³â çâåðòàéòåñÿ äî ðåäàêö³¿.

Íàøà àäðåñà: Ðåäàêö³ÿ æóðíàëó Íί ÊÎÂ×Åà à/ñ 18, ì. Äóáíî, 35600, Óêðà¿íà òåë. (068) 344 7172 e-mail: contact@noyivark.org www.noyivark.org www. noyivark.org â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð

Ìàð³ÿ àð³ÿ Ëåâöåíþê ïåðåêëàä ç ðîñ³éñüêî¿

 Àïë³êàö³ÿ «Ñòðîêàòèé ïàâè÷». «Êâ³òêà».  ˳çà C., 6, Äóáíî, Óêðà¿íà

²ðèíà Êîñòþ÷åíêî ë³òåðàòóðí³ ðåäàêòîðè

Îëåíà Ãàðìåëü Íàä³ÿ Äîëÿ àðò-äèðåêòîð

³ðà Ôåñÿíîâà êðåàòèâíèé äèðåêòîð

Îëåã Ìîðãóí õóäîæí³é ðåäàêòîð

³êòîð Êóçüìåíêî Äèòÿ÷à ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ: Àë³íà Ê., 8, Ìîëäîâà Äåíèñ Í., 11, ÑØÀ Ìèêèòà Ê., 12, Á³ëîðóñü Ïàâëî Ë., 9, Óêðà¿íà Øàðìîí³ Ï., 11, Êàíàäà Íà ïåðø³é ñòîð³íö³ îáêëàäèíêè: Íàçàð À., 10, Iðïiíü, Óêðà¿íà. Ôîòî Òåòÿíè ϳí÷óê, 2018 2018. Ïðè ïåðåäðóêó ìàòåð³àë³â ïîñèëàííÿ íà Íί ÊÎÂ×Åà îáîâ’ÿçêîâå. Ïðîñèìî íàä³ñëàòè íàì îäèí ïðèì³ðíèêê ïóáë³êàö³¿. ïðèì³ðíè © Íί ÊÎÂ×ÅÃ, ÊÎÂ×ÅÃ, 2018

b.-( $./., # >2< $S2?,: Місія «Agape» agapeua.com  +38 (050) 318 55 81, +38 (0552) 44 38 53

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ: До с. 6. Хто підстрибує, а хто скаче. 1. 140. До с. 7. Сторони кольорових кубів. 1. Блакитний. 2. Оранжевий. До с. 8. Жаби зникають завтра. 1. Другою. 2. Завтра. До с. 24. Великі та малі рибини. 4 — червоні голови. 8 — зелені смуги. 7 — сині хвости. 4 — рожеві тіла.

Òåòÿíà Êó÷åð ãîëîâíèé ðåäàêòîð

 Öüîãî ë³òà ÿ ãîñòþâàâ ó Áðåñò³. Ðàçîì ç ò³òêîþ ìè ¿çäèëè íà êîíþøíþ. Êð³ì êîíåé íà êîíþøí³ ìåøêຠïåñ Áîãðàí, ê³ò Òîøà ³ íàâ³òü ìàëåíüê³ êóð÷àòà. Ç îäíèì ç íèõ ÿ ïîòîâàðèøóâàâ. Ìèêèòà Ê., 12, Ãîìåëü, Á³ëîðóñü


ФИМКОВА ПОШТА

3

П Р И В ІТ КИ, З О Б К ЛА Д И Н аб о ь: Зн ай ом т ес

, Н аз ар А ., 1 0

на Ірпінь, Украї

каю Привіт! Я меш місті Ірпінь з в українському одшим братом. ол м та и м ка ть ба я футбол, Мені подобаєтьс ончелі, вишиваю я граю на віол у зробити хрестиком, мож зачіску й братові стильну що надягнути. порадити мамі, полюбляє Про те, чим ще ар, читай займатися Наз на с. 22.

Ïèø³òü íàì, íàäñèëàéòå ñâî¿ ìàëþíêè òà ôîòîãðàô³ ¿ íà àäðåcó:

Íί ÊÎÂ×Åà à/c 18, ì. Äóáíî 35600, Óêðà¿íà å-mail: contact@noevark.org noyivark.org

 Ìîÿ ìð³ÿ ïðî íàø ä³ì. Ëþáîìèð Ë., 6, Äåìèä³âêà, Óêðà¿íà

 Не видно сну à: Âð àíö ³ ìà ìà çàï èò óº Ìè øê — Òè ñîí áà÷ èâ? ïîâ ³äà º — ͳ, ìà ìî , íå áà÷ èâ, — â³ä ³ æ òå ìí î! íàò çäè âîâ àíî Ìè øê î, — ó ê³ì

 î ë³òî Øêîäà, ù ë³òîì ñÿ, ê³í÷àºòü è¿çäèòü ó ñåëî ïð äðóç³â. áàãàòî ., 7, Àí³÷êà Ñ ÷³, Îíèñêîâè Á³ëîðóñü

«Óçäîâæ âóëèö³».   «Ïåñ Ñåìì³». Âëàäèê Ê., 6, Áðåñò, Á³ëîðóñü

 «Êóëüáàáà — êâ³òêà ñîíöÿ». Õðèñòèíà Ë., 6 , гâíåíñüêà îáëàñòü, Óêðà¿íà

b.-( $./., # >2< $S2?,: Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром», школа «Радість» j(_"

downsyndrome.org.ua/perspektiva-213/shkola-radost@ +38 (099)172 45 37


С Т О Р І Н К А Д Л Я М А Л ЯТ

4

Уляна Шубіна

— Îé, Òèøêó, äå ìè ëèøå ç òîáîþ íå ïîáóâàëè ñüîãîäí³!

— Àòîæ! Òàêà ïðèãîäà!

— Ò³ëüêè íå êàæè í³êîìó.

— ×îìó?

— Íåõàé öå áóäå íàøîþ òàºìíèöåþ.

Ìຠæ áóòè é ó íàñ ÿêà-íåáóäü òàºìíèöÿ. Òàê ö³êàâ³øå.

— Ãàðàçä, õàé áóäå òàºìíèöÿ.

Як насіння видало таємницю

— Òèøêó, Ðÿáóíüêî! Íàðåøò³ âè ïîâåðíóëèñÿ.

Малюнки Анни Желізних

— Ìè âæå ïî÷àëè õâèëþâàòèñÿ.

— Íó, ìè âæå òóò. À òàì, äå ìè áóëè, íàñ óæå íåìà.

— Ðÿáóíüêà ñêàçàëà, ùî öå áóäå íàøà òàºìíèöÿ.

À ãîñïîäàð çáèðàâñÿ âèðóøàòè íà ïîøóêè. — Äå æ âè ïðîïàäàëè? — Òèøêó, òè âèäàâ íàñ!

— Òàºìíèöÿ? — ͳ, ÿ í³÷îãî íå êàçàâ.

Íàì óñå ðîçïîâ³ëà òâîÿ øåðñòü.

— ²-ãî-ãî!!! Îöå òàê òàºìíèöÿ! Òà ÿ ìîæó ³ ñàì âàì ðîçïîâ³ñòè.

Âè áëóêàëè íà óçë³ññ³ á³ëÿ ñ³ðîãî âàëóíà, ùîñü òàì øóêàëè â çàðîñòÿõ ìàòåðèíêè. Ïîò³ì âè ïîá³ãëè äî ñòàâêà...

— ßê? ...ß çíàþ, òàì ðîñòå ñìà÷íà ñîêîâèòà òðàâè÷êà. Òàêîæ âè ïîáóâàëè íà ñòàð³é äîðîç³, ùîñü ðîçäèâëÿëèñÿ ïîì³æ êàì³ííÿì, à ùå âè äî ÿðó ñïóñêàëèñÿ.

— Òèøêî íå âèíóâàòèé.

j(_"

childrenmission.net

childrenmission@gmail.com

— Îò ïîãëÿíü…

b.-( $./., # >2< $S2?,: Дитяча місія +38 (044) 550 26 64, +38 (097) 742 51 82, +38 (063)136 05 53


5 — Á³ëÿ ñ³ðîãî âàëóíà íà óçë³ññ³ äî òåáå ïðè÷åïèëîñÿ íàñ³ííÿ ìàòåðèíêè.

— Á³ëÿ ñòàâêà ðîñòå ÷åðåäà — îñü ¿¿ íàñ³ííÿ.

— Íà ñòàð³é äîðîç³ êð³çü êàì³ííÿ ïðîáèëàñÿ íåòðåáà — îí ¿¿ êîëþ÷êè.

— Îé, ñïðàâä³?

— Õà-õà-õà! Ðÿáóíüêî, îò ³ âèäàëà ñåáå!

— À â ÿðó, ïîêè òè ùîñü âèäèâëÿëàñÿ ï³ä ëèñòÿì ëîïóõà, òâ³é êîæóøîê îáë³ïèëè éîãî êîøëàò³ êóëüêè.

— ² íàâ³ùî æ ö³ ðîñëèíè ÷³ïëÿþòüñÿ?

— Íó ³ òè òåæ, Òèøêó, ïîçáèðàâ óñå öå íàñ³ííÿ. — Òàê âîíè ïåðåñåëÿþòüñÿ: òâàðèíè ïåðåíîñÿòü ¿õíº íàñ³ííÿ íà íîâ³ ì³ñöÿ.

Òðåáà ïî÷èñòèòè êîæóøîê.

Так бичок і овечка дізналися, що Творець дав можливість подорожувати насінню рослин. А ще Тишко та Рябунька зрозуміли, що не варто щось приховувати від старших — краще поділитися своїми відкриттями.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна благодійна фундація «Отчий дім» q"?2./%20."1<*%  otchiy-dim.org  otchiydim@gmail.com  2%+. +38(044)239 13 34


КМІ

ИК

6

ИВЧ

ТЛ

Хто підстрибу , а хто скаче Деякі жаби об’єдналися у три групи. З’єднавши носи пронумерованих жаб, ти дізнаєшся, скільки всього жаб та ропух на сторінці. изькі, Жаби сл і. гладеньк вологі та у , с хі, навпаки Ропухи, рохи асті та т бородавч розміром. а більші з

Жаби п велик ересувають ими ст ся ри а ропу хи пов бками, іноді зають підск акуюч , и.

3

2

1

4 5

6

13

7

12 9

10

8

11 10

3

1

4

2 9

х, на У ропу ід ув відмін емає жаб, н і зуб в.

5

8 6 7

8 4

6

2 3

5

1

b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійний фонд «Пілігрим» l 0S3/.+<

epublicpilgrim.org

fund.pilg326r im@gmail.com  +38 (067) 625 79 30, +38 (067) 906 97 58

7


М Й

СТР

У

А

ЄМО

7

к о м а з й и Відкр

Порядок виготовлення: åðîì. 1. Îáêëåé êîðîáêó êîëüîðîâèì ïàï åðó òà çàìêîâó ù³ëèíó 2. Âèð³æ äóæêó ç ãîôðîâàíîãî ïàï êîðîáêè. ç ÷îðíîãî êàðòîíó. Ïðèêëåé ¿õ äî 6 õ 36 ñì. Ïîä³ëè 3. ³äð³æ ñìóæêó êàðòîíó ðîçì³ðîì èâøè ìåæ³ ì³æ íèìè ñìóæêó íà ø³ñòü êâàäðàò³â, ïîçíà÷ îìó ê³íö³. Ïîì³ñòè ìàðêåðîì. Íàïèøè «Ñòàðò» íà îäí ³íøèé ê³íåöü ï³ä çàìîê. ïèøè íà îäíîìó 4. Âèð³æ äâà êëþ÷³ ç êàðòîíó. Íà é». «Íåïàðíèé», íà ³íøîìó — «Ïàðíè è íà îäí³é öèôðè ïèø 5. Âèð³æ äâ³ ìîíåòè ç êàðòîíó. Íà 1 ³ 2, íà ³íø³é — 3 ³ 4.

аг Перем ь, ц е грав шим р що пе ов дійш а. мк до за

Фото НК

Тобі знадобиться à èêêà åëëè íåââå  íå êàðòîííà êîðîáêà ³ð êîëüîðîâèé ïàïï³ð  ïà ñàìîêëåéíèé é èé íè àí îââà ðî ôð ãîô  ãî ïàï³ð é êàðòîí èé îââè ðî îð êîëëüüî  êî èöö³³,, ìàðêåð æè íîæ  íî  êëåé ÏÂÀ

Як грати Ãðàâö³ êëàäóòü êë þ÷³ íà ñòàðò. Ïåð øèé ãðàâåöü êèäຠìîí åòè, à ïîò³ì äîäà º öèôðè. ßêùî ñóì à çá³ãàºòüñÿ ç êëþ ÷åì ãðàâöÿ (íåïàðíà àáî ïàðíà), â³í ïå ðåñóâຠêëþ÷ íà îä èí êâàäðàò óïåð åä. ßêùî í³, òî êëþ÷ çàëèøàºòüñÿ íà ì³ñö³, à ³íøèé ãðàâåöü âñòóïຠó ãðó. ає

Сторони кольорових кубів

1

Два куби зображені з чотирьох сторін. Якого кольору протилежна сторона пронумерованого квадрата?

2

b.-( $./., # >2< $S2?,: Притулок «Центр християнського життя» detdom.info  +38 (06232) 71 271


8

ІСТОРІЇ З

ВЕЛИКОЇ КНИГИ

Жаби зникають завтра Жаби

Ç

річки Ніл почали вискакувати великі й маленькі жаби. Це були дивні жаби: вони бігали, вони повзали, вони навіть уміли літати. Ці жаби могли приклеїтися до когонебудь або до чого-небудь. Темної ночі вони могли залізти під ковдру до сплячих дітей. Вони навіть могли прослизнути в накритий посуд з їжею. Така от кара вразила землю єгипетську.

1 А. Дру го Б. Чет ю. вертою В. Сьо . м Г. Вось ою. мою.

Отож, жаби сиділи в кишенях, вони купалися в молоці, стрибали на постіль і навіть висіли на стелі. Від них тікали, їх проганяли, їх вимітали, їх зшкрябували, їх нищили, проте нічого не допомагало. Жаб ставало щораз більше, і вони були скрізь — не можна було зробити й кроку, аби не наступити на жабу. b.-( $./., # >2< $S2?,: Товариство євангелізації дітей R0/S-<  cefukraine.com  %-mail: office@cefukraine.com  +38 (04597) 6 27 02

бі Як то , о відом кар усього ьких тс єгипе сять. де було за Якою м ко поряд ула б карою жаб? а навал


Коли? Змучилися всі з цими докучливими жабами — від волоцюги, що ховався під мостом, до фараона, що розкошував у палаці. Кличе до себе фараон Божого чоловіка. — Помолися Богові, — просить фараон, намагаючись скинути з себе жабу, — нехай зникнуть ці бридкі тварюки. І звідки лише вони взялися нам на лихо? — Гаразд. На твоє прохання спровадимо жаб назад до Нілу, — відповідає Божий чоловік. — Коли ти хочеш, щоб жаби пішли геть? уть , хай жаби пропад А. За моїм велінням цієї ж хвилини. и зникли через три Б. Прошу, щоб жаб години. ть геть завтра. В. Нехай жаби піду через мають зникнути Г. Наказую: жаби чі. три дні і три но

Що б ти відповів на місці фараона? — Завтра, — відповів фараон. «Чому завтра, а не зараз?» — здивуєшся ти. Якщо тобі так набридли жаби, навіщо ж чекати до завтра? Здається, що фараон уже трохи звик спати з жабами та їсти з ними з однієї миски. Він готовий був потерпіти ще одну ніч. «А раптом жаби візьмуть та самі підуть? — міркував фараон. — Тоді й без Божої допомоги їх здолаємо!» Твої жаби У кожного є власні «жаби»: якісь шкідливі звички, пусті слова, недобрі вчинки або безглузді бажання. Чекати до завтра, поки вони самі зникнуть, — нерозумно. Проси у Бога прямо зараз допомогти тобі позбутися твоїх «жаб». І жаби почнуть зникати. Ти й сам цьому здивуєшся! Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні!

Історію про нашестя жаб прочитай у Біблії, у Книзі Вихід, розділ 8, вірші 1-15.  bibleonline.ru/bible/глк/02/08/

Як ти гадаєш , що 2 відпов ів фарао н?

Малюнки Тетяни Кучер

9

b.-( $./., # >2< $S2?,: Портал дитячих таборів childcamp.com.ua child camp.com.ua  info@childcamp.com.ua  +38 +38(098)111 (098)111 40 93


ПОД

Уляна Шубіна

З

ЕМ

Я

ГО

НЯ

10

С

Л

У маленького зеленого жабеняти було дуже багато запитань. Та найбільше воно запитувало: «Чому?»

Ï

еретворившись щойно із пуголовка на жабу, воно відразу подумало: «Не зрозумію, я дорослий чи ще ні? Чому ж я тепер менший, ніж коли був пуголовком?» Слід зауважити, його дуже це здивувало, бо воно було впевнене, що дорослі більші за малюків. Відповідати жабеняті було нікому, тому воно запитувало самого собе.

Фото: pixabay.com

Куди пропав хвіст? Потім воно помітило, що в нього немає хвоста, і запитало: «Чому в мене немає хвоста?» Те, що в нього чотири лапки

увесь час проводило у воді, а тепер сидить на зеленому листочку і тільки міхур на шийці роздуває та «Ква-ак, ква-ак!». Здається, на жаб’ячій мові це означає: «Чому?» Щоразу, коли в зеленого жабеняти виникає запитання, чути: «Ква-ак!» А оцей великий міхур теж чому так сильно надувається, що навіть затуляє все жабеня? «Ква-ак?»

і на кожній чіпкі пальчики, дуже йому подобалося. Це набагато зручніше, ніж просто довгий пуголовковий хвіст. Лапками можна хапатися за будьякі гілочки, стеблинки, листочки. Лапки — дужі, стриб — і жабеня перескакує з дерева на дерево. Хоча знову ж таки питання: а чому на передніх Чому сірий? Або от ще. Жабеня все лапках пальців менше, зелене-зелене, як літній аніж на задніх? листочок. Тільки чорні Де сховався язик? хвилясті смужки тягнуться Йому подобався його від очей до задніх лапок. довгий язик. Клац — і в Та раптом стриб — і жароті здобич. Та де ж хо- беня вже не зелене, а вався цей язик і чому не сіре, або ясно-жовте, або було лапок, коли воно навіть чорне. «Ква-ак?» було пуголовком? У диЧому всенький день йому тинстві, пуголовком, воно хочеться спати, і воно дрімає навіть на осонні, підібравши ніжки під черевце.

Маленьке зелене жабеня,

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна благодійна організація «Погляд» j(_"  vzglyad.org.ua  vzglyad.vzglyad@gmail.com  +38(044) +38(044)428 428 57 18

яке любило запитувати


11

Ж в абе ро н д я За усі у не п’ вд ма кр зн я а о л а А ть вж ен кав ло кр са к ьк ок , щ о и н и і. го ча тим всь ло ть е о сн ду тр го о. ж ів. е

А ти, любий читачу, зміг би відповісти кракавці на всі її «чому»? Упевнена, ти знаєш відповідь на найголовніше запитання: Творець створив маленьку деревну жабку такою незвичайною й цікавою та підготував її для життя поміж деревами не даремно. Маленькі жабки допомагають лісові, захищаючи його від шкідників.

Малюнок Тетяни Кучер

А щойно надходить вечір, перед полюванням йому обов’язково кортить скута родичів кракавками — патися? «Ква-ак?» деревними жабами. А то Як про все дізнатися? воно неодмінно запитало Це поки все, що воно б: «А чому?» Дуже багато запитань знало про себе. Та якби воно довідалося більше, для одного маленького зето й запитань було б біль- леного жабеняти. Та згоше. Наприклад, маленьке дом воно дізнається відпозелене жабеня не знало, віді про себе і про інших. що люди називають його

b.-( $./., # >2< $S2?,: Товариство євангелізації дітей l.1*"  oed.ru  oed@oed.ru  +7 (095) 719 79 36, +7 (095) 719 76 38


12

ПО

ДО

РО

ЖІ

тень у Хрінни Друзі, првіт! Зібрався я з сусідськими дівчатками до дуба-велетня. Повернулися додому лише наступного дня. Добре, що мобільний зв’язок дозволив попередити батьків...

Друзі, привіт :)

Гроза

Ï

ðè¿õàëè äî ñåëà Õð³ííèêè, ùî â гâíåíñüê³é îáëàñò³, ³ â³äðàçó âèð³øèëè ñêóïàòèñÿ â îçåð³. Íåáî áóëî òàêå ãàðíå! Ìè ïî÷àëè ôîòîãðàôóâàòèñÿ íà òë³ êîëüîðîâèõ õìàð: á³ëèõ, æîâòèõ, ðîæåâèõ, ñèí³õ... Àëå ñêîðî ðîç³éøëàñÿ ãðîçà. Ìè ëåäü âñòèãëè ñõîâàòèñÿ â õàò³ ó íàøî¿ çíàéîìî¿. Áëèñêàâêè áèëè çîâñ³ì ïîðÿä! dzçíàþñÿ, áóëî ñòðàøíî. Ñêð³çü ïðîïàëî ñâ³òëî. Äîâåëîñÿ íî÷óâàòè íà ì³ñö³. Нові перешкоди Ùîá ïîòðàïèòè äî äóáà, çíàäîáèâñÿ ïðîâ³äíèê. Äîðîãà, ùî ïðîëÿãຠñåðåä ãóñòèõ çàðîñòåé, ï³ñëÿ ãðîçè çðîáèëàñÿ íåïðîõ³äíîþ. Ìè ¿õàëè íà äóæå ïîòóæí³é ìàøèí³, òà íàâ³òü âîíà çàñòðÿãëà â áîëîò³. Îäíàê ìè âèð³øèëè íå çäàâàòèñÿ é ïðîäîâæèëè øëÿõ ï³øêè, à íàø³ ìàëåíüê³ ñóïóòíèö³ — íà ïëå÷àõ âîä³ÿ òà ïðîâ³äíèêà.

На думку вчених, дубу виповнилося вже більше 550 років.

Здавалося, хмари, пустуючи, наздоганяли вгорі одна одну.


13

ках

Згідно з переказом, біля дуба відпочивав і радився з ватажками свого війська Богдан Хмельницький.

Могутній стовбур дерева настільки широкий біля основи, що його можуть обхопити одночасно тільки четверо дорослих.

Роки беруть своє... Íà æàëü, äåðåâà, ÿê ³ ëþäè, õâîð³þòü. Ìè çàóâàæèëè, ùî â äóáà âæå òð³ñêàºòüñÿ êîðà, ñåðåäèíà ñòîâáóðà òðóõëÿ⳺ — ïî÷èíàþòüñÿ çâè÷àéí³ õâîðîáè ñòàðîñò³. Éîãî íåãàéíî ïîòð³áíî ë³êóâàòè! Á³ëüøå äâàäöÿòè ðîê³â òîìó íàä ñåëîì ïðîí³ññÿ ñòðàøíèé óðàãàí, çëàìàâøè é íàõèëèâøè ÷èìàëî äåðåâ. Çàòå äóá-âåëåòåíüü íàâ³òü íå ç³ãíóâñÿ! äóá-âåëåòåí Дівчатка від пригод у захваті, а я, зізнаюся, усю дорогу трохи хвилювався, бо почувався за них відповідальним. До нових пригод! Ваш Жоржик

Фото НК

Заповітна зустріч Íàðåøò³ ìè ïîáà÷èëè òîé ñàìèé äóá! Ïîðó÷ ³ç âåëè÷åçíèì äåðåâîì íàâ³òü äîðîñë³ ïî÷óâàëèñÿ ìàëþêàìè, à éîãî ñòîâáóð íàãàäàâ ìåí³ âåëåòåíñüêó êîëîíó. Ñòàðèé äóá çîâñ³ì íå ñàìîòí³é: ïîðó÷ ðîñòóòü ñèíè, ùî ïóñòèëè êîðåí³ â³ä éîãî æîëóä³â. ¯ì óæå íå ìåíøå äâîõñîò ðîê³â! Ïðèáëèçíî òàêîãî æ â³êó ³ âèñî÷åííà ñîñíà, ùî âïîäîáàëà ñîá³ ì³ñöå çà äåñÿòîê ìåòð³â â³ä ìîãóòíüîãî ñ³ìåéñòâà.


14

ЮНІ ТАЛАНТИ

На казковій галявині в рожевому замку жили три принцеси. Першу принцесу звали Троянда, і вона носила червону сукню, другу — Травинка, яка ходила в зеленій сукні, а в синій сукні була принцеса Хмаринка. Вони були дуже різні, але водночас дуже дружні.

Òðîÿíäà çàïðîïîíóâàëà ïðèêðàñèòè êâ³òè ñòð³÷êàìè, Òðàâèíêà çàõîò³ëà äîäàòè á³ëüøå çåëåí³. À Õìàðèíêà, íàéñåðéîçí³øà ç ïðèíöåñ, ñêàçàëà:

КАЗКА Î

äíîãî ðàçó âñ³ æèòåë³ ðîæåâîãî çàìêó ãîòóâàëèñÿ äî ñâÿòà êâ³ò³â. Ìàòè-êîðîëåâà ˳ë³ÿ, ÿêà çàâæäè íàäÿãàëà á³ëîñí³æíó ñóêíþ, íàêàçàëà ïðèíöåñàì ç³áðàòè áóêåòè äî óðî÷èñòîñòåé. Ñåñòðè÷êèïðèíöåñè âçÿëè ñâî¿ êîøèêè é ï³øëè çà êâ³òàìè.

про

Малюнки автора

Троянду, Травинку і Хмаринку

Òðîÿíäà ïîïðÿìóâàëà äî êîðîë³âñüêîãî ñàäó, äå áóëî áàãàòî êîëüîðîâèõ ³ ïèøíèõ êâ³ò³â, àëå âîíà âèáðàëà ëèøå ÷åðâîí³ òðîÿíäè. Òðàâèíêà âèðóøèëà íà ëóã, ùî òåæ áóâ ÿñêðàâèì òà áàðâèñòèì, àëå âîíà íàçáèðàëà ïðîñòèõ ³ í³æíèõ ïîëüîâèõ ðîìàøîê. À ïðèíöåñà Õìàðèíêà ìåðù³é ïîá³ãëà äî ð³÷êè, äå ðîñëè òåíä³òí³ äçâ³íî÷êè, ³ íàðâàëà ¿õ ïîâíèé êîøèê. Êîðîëåâ³ ñïîäîáàëèñÿ âñ³ êâ³òè: ³ òðîÿíäè, ³ ðîìàøêè, ³ äçâ³íî÷êè, òà âîíà äàëà ùå îäíå çàâäàííÿ äîíüêàì: — Ïîäóìàéòå, ÿê âè ìîæåòå çðîáèòè ñâî¿ áóêåòè ùå êðàùèìè?

— Ìîæå, ìè ïðîñòî ïîºäíàºìî âñ³ íàø³ êâ³òè? Òðîÿíäà ³ Òðàâèíêà ðàä³ñíî âèãóêíóëè: — Òàê, Õìàðèíêî, òè ìàºø ñëóøí³ñòü! Ïðèíöåñè òàê ³ çðîáèëè, ³ ó íèõ âèéøëè ïðåêðàñí³ êîëüîðîâ³ áóêåòè. Êîðîëåâà ˳ë³ÿ ïîõâàëèëà äîíüîê: — Ìîëîäö³, ä³â÷àòêà, âè âïîðàëèñü ³ç çàâäàííÿì! Çàïàì’ÿòàéòå: âè ìîæåòå áóòè çîâñ³ì ð³çíèìè, ÿê ö³ êâ³òè, àëå ðàçîì âè ñêëàäàºòå íåïîâòîðíèé áóêåò. Ñâÿòî êâ³ò³â ó çàìêó âèéøëî íàéãàðí³øèì â³ä óñ³õ, ÿê³ áóäü-õòî áóäü-êîëè áà÷èâ, áî éîãî ïðèêðàøàëà äèâîâèæíà êâ³òêà, êîòðó çíàéøëè âñ³ òðè ïðèíöåñè, ³ íàçèâàëàñü âîíà — Äðóæáà. Ліза Свінтозельська, 6 років, Дубно, Україна


E NGLISH FOR K I D S

r Victo

Î

Kroto

v

Малюнок Анни Желізних

nce upon a time, a little worm, Ignatius, started digging a hole in the dirt. He was planning on slithering all the way to Australia and so he learned English. After a few days he realized that someone was digging a hole from the opposite direction. He decided that it must be an Australian worm. They met, spoke English, but quickly got silent. Ignatius saw that this other worm was just from the other end of town. The other worm had also believed that Ignatius was from Australia, just with poorer English. They became friends and realized that they didn’t dig a random hole, but a hole to each other.

Translation from Russian by Tanya & Aaron Gray, Jean Zatulovsky

A Hole to the Outside

15

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний благодійний фонд «У колі друзів» j(_"  cofr iends.org.ua  office@cofr iends.org.ua  +38(044)360 07 24,


16

НА ЗДОРОВ’Я!

Картопля і потато Декоративна квітка, ліки від усіх хвороб, отрута, що вбиває комах, засіб для виведення плям, універсальне добриво, сировина, з якої можна виготовати хліб, крохмаль, пудру. Здогадуєшся, про кого це?

Á

Фото: pixabay.com

агато років тому ніхто й не знав, що таке картопля. І люди не відразу зрозуміли, що головне — це бульби. Вони їли гірке зелене листя, а квіти використовували як прикрасу. Картоплине ім’я Слово картопля походить від італійського тартуфель, що означає трюфель. Трюфелі — гриби, що ростуть під землею. Італійці побачили схожість між цими грибами та бульбами картоплі, що теж ростуть під землею. А німці змінили тартуфель на картуфель. Згодом слово перетворилося на картоплю. У кожній країні в цього овочу своя назва. Англійці назвали його потато. Голландці та французи — земляне яблуко. Та перше картоплине ім’я було папа — так називали її на батьківщині, у Південній Америці, індійці.

пля — Карто овоч, й перши ений щ о вир осі. у косм

Ще й ліки Соком картоплі полощи рот при запаленнях. Кашкою з тертої картоплі можна вилікувати опіки: зменшиться біль і швидше загоїться рана.

Забудь про фрі Щоб зберегти в картоплі вітаміни, її найкраще зварити або запекти. Відмовся від картоплі фрі. Це саме те, від чого старіють, хворіють та товстіють. При неправильному зберіганні картопля починає проростати, а також набувати зеленуватого відтінку. Таку бульбу в жодному разі не можна їсти. Марія Левценюк У світ і карто існує декіл ька му плі. Н ап зе відвід увач м риклад, ко їв ж у з ен е ю у Бл (штат екфут Айдах отрим і о, СШ А) ящик ує разом з квитк карто ом пл взяти і, який мож на з собо ю.


НА ЗДОРОВ’Я!

17

і н е м о и р луп п і н о ч ю я н со

Ò

è, íàïåâíî, çíàºø, ùî çá³ëüøóâàëüíèì ñêëîì, ëóïîþ àáî ë³íçîþ â³ä ôîòîàïàðàòà ìîæíà çëîâèòè ñîíÿ÷í³ ïðîìåí³ é çàïàëèòè áàãàòòÿ áàãàòòÿ..

Не фокусуй збільшувальне скло на шкірі — це може спричинити опіки!

Ñïîñòåð³ãàòè çà âèíèêíåííÿì âîãíþ íàéêðàùå êð³çü ñîíöåçàõèñí³ îêóëÿðè.

Ïàì’ÿòàé, ùî íå ñë³ä äèâèòèñÿ êð³çü çá³ëüøóâàëüíå ñêëî íà ñîíöå — ìîæíà âòðàòèòè ç³ð.

Фото НК

Íå ñïðÿìîâóé ñôîêóñîâàíå ñîíÿ÷íå ñâ³òëî íà æèâèõ ³ñòîò, íå ïàëè êîìàõ àáî æóê³â.

Íå âëàøòîâóé åêñïåðèìåíòè ç³ çá³ëüøóâàëüíèì ñêëîì ó ïðèì³ùåíí³, ùîá íå âèíèêëà ïîæåæà!

Àáè íå îáïåêòèñÿ, ä³é ìàêñèìàëüíî îáåðåæíî. Òðèìàé ïîðó÷ â³äðî ç âîäîþ, ùîá çàãàñèòè âîãîíü. ßêùî òè áà÷èø, ùî ùå éäå äèì, îáîâ’ÿçêîâî ë³êâ³äóé éîãî äæåðåëî.

Êîìàíäà ÍÊ

Фото: freepik.com

Л о в ит


18

ТУЄМО САГО МО С Т І Й Н О

» й и н е с е н д і «П ь ц е н и мл

Òåêñò ³ ôîòî Õðèñòèíè Êóçüìåíêî

Тобі знадобиться  6 яєць  200 г борошна  200 мл води  щіпка солі сла  1 столова ложка ма рової  2 столові ложки цук пудри

Порядок приготування У духовку постав форм у для випічки і розігрій її до 220 °C. Змасти маслом розігріту форму. Борошно змішай з водо ю, додай яйця та сіль. Усе переміш ай. Обережно вилий у форм у й випікай близко 20 хви лин. Готовий млинець посип цукровою пудрою.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний дитячий благодійний фонд «Абетка життя» j(_"  abetka.info  office@abetka.info  +38 (044) 468 93 43


19

М

ве

енька л а

чір ня

Ð

одині про зірку розказував Щур, Про те, як по неї він ліз через мур І як по трубі підіймався на дах, А від висоти аж темніло в очах. Та зняти він зірку із неба не встиг, Бо раптом на нього страховисько — плиг! Прийшлось рятувати старому хвоста Від кігтів рудого сусіда — Кота. Розмову почуло мале Мишеня, Чекало весь день на завершення дня. Як тільки стемніло, покинуло нірку, Побігло на дах — подивитись на зірку. Тим часом маленьке руде Кошеня, Те саме, що ходить по хаті щодня І часом повз нірку крадеться тихенько, Сказало собі: «Я уже не маленьке! Я зірку на небі побачити хочу! Про неї татусь мамі-Киці муркоче І навіть із неба хотів її зняти, — Страхіття завадило сіре й носате. Лиш вечір настав, то, долаючи страх, Пішло Кошенятко уперше на дах.

аєш Ти не м ості всім можлив обро, д робити можеш и т к одна ти не чини нікому зла.

Віра

іс

П

то раво

рова

т орія Є речі важли в ніж ст іші, рах та ворож неча.


20

Навчися помічати хороше. Воно в повітрі. Воно у дрібницях.

Ëþá³ ìî¿ äðóç³! ß íàäçâè÷àéíî âäÿ÷íà ÷óäîâîìó «Íîºâîìó êîâ÷åãó» çà ìîæëèâ³ñòü çâåðíóòèñÿ äî âàñ áåçïîñåðåäíüî ç³ ñòîð³íîê óëþáëåíîãî âàìè æóðíàëó. Ìåíå çâàòè ³ðà Ïðàâîòîðîâà. Öå äëÿ äîðîñëèõ. À äëÿ ìî¿õ ìàëåíüêèõ ÷èòà÷³â, äëÿ òèõ, õòî ïîëþáëÿº ÷èòàòè äîáð³ â³ðøèêè òà îïîâ³äêè, ÿ — çâè÷àéí³ñ³íüêà áàáóñÿ ³ðà. Ïîïðè ïîâàæíèé â³ê òà îêóëÿðè, ÿ çîâñ³ì íå òàêà ñåðéîçíà, ÿê ìîæå âèäàâàòèñÿ íà ïåðøèé ïîãëÿä.

І ось на даху Кошеня з Мишенятком. З них кожен навкруг озирнувсь для початку, Аж раптом зіткнулись і ахнули: «Ах»! Закрався в сердечка малесенькі страх. Та потім гарненько ще раз придивились, Про щось пошептались і поруч усілись, Хвости поспускали обоє з карнизу. Їм геть не хотілось вертатись донизу. Шукали на небі вони з-поміж зір І врешті знайшли, хочеш вір чи не вір, І мишачу зірку, і зірку котячу, Тож разом раділи цій справжній удачі. Вони порішили, що зорі із неба Для себе знімати їм зовсім не треба. Отак і сиділи собі на даху… Мале Мишенятко не мало страху. І навіть в думках не було в Кошеняти, Аби Мишеня в темноті налякати.

Âèðîñëà ÿ ó âåëèê³é äðóæí³é ðîäèí³. Ìîº äèòèíñòâî áóëî ùàñëèâèì ³ ðàä³ñíèì. Õî÷à â íàøîìó äîì³ íå áóëî äîñòàòê³â, çàòå íå áðàêóâàëî òåïëà òà ëþáîâ³. Ìåíå í³êîëè íå ïîêèäàþòü ö³ íàïðî÷óä ãàðí³ ñïîãàäè ïðî äèòèíñòâî. Ó íàñ âäîìà äóæå ëþáèëè ÷èòàòè é äîâãèìè çèìîâèìè âå÷îðàìè âëàøòîâóâàëè ðîäèíí³ ÷èòàííÿ. Ç äèòèíñòâà çàëþáêè ïðîáóâàëà ïèñàòè ùîñü ³ ñàìà, çàéìàëàñÿ â äèòÿ÷³é ë³òåðàòóðí³é ñòó䳿 «Ìð³ÿ êëè÷å».

Òà êîëè âèðîñëà, òàê ñêëàëèñÿ îáâèðîñëà, ñòàâèíè, ùî çäîáóëà ôàõ åêîíîì³ñòà-ô³íàíñèñòà. Àëå âñå îäíî ïèñàëà â³ðø³ äëÿ äîðîñëèõ. ² ëèøå êîëè ìåí³ âèïîâíèëîñÿ ïÿòäåñÿò ðîê³â, çàõîò³ëîñÿ ñïðîáóâàòè ïîñï³ëêóâàòèñÿ ÷åðåç â³ðø³ ç ä³òüìè. ß òàêè ñïðîáóâàëà. Âèÿâèëîñÿ Âèÿâèëîñÿ,, ùî öå íåéìîâ³ðíî ö³êàâî òà çàõîïëþþ÷å! ß ïðèìðóæóþñü ³ äèâëþñÿ íà ñâ³ò î÷èìà ò³º¿ ³ðîíüêè, ÿêà é äîñ³


Малюнки Ніни Королевич

21

Зроби ії свої мр ми и іш н ь сил ї за тво страхи.

Вони зрозуміли: на світі є речі, Що значно важливіші від ворожнечі. І варто лише побороти свій страх Та якось надвечір залізти на дах, Знайти свою зірку і тішитись нею, А потім назвати своєю зорею!

ñòóêàºòüñÿ ³ç äèòèíñòâà ó ñåðöå òà íàãàäóº íàãàäóº,, ùî ÿ áóëà ìàëåíüêèì ñâ³òëîâîëîñèì ä³â÷àòêîì. Ìî¿ â³ðø³ ïî÷àëè äðóêóâàòè â áàãàòüîõ äèòÿ÷èõ æóðíàëàõ ÷àñò³øå é ÷àñò³øå. Âèéøëè ó ñâ³ò òðè ìî¿ áàðâèñò³ êíèãè: «Â³ðøåíÿòà ³ðøåíÿòà ³ â³ðøèêè ç îêñàìèòîâî¿ òîðáèíêè», «Âåñåë³ â³ðøèêè ç ìàëüîâàíîãî ãëåêà» òà «Â³ðøèêè òà îïîâ³äêè ç áàáóñèíî¿ âàë³çêè». ² íàðåøò³ çàâäÿêè Áîæîìó áëàãîñëîâåííþ ìåíå ïðèéíÿëè â ÷ëåíè Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè. Ñüîãîäí³ ÿ ñïðàâæíÿ ïèñüìåííèöÿ. Ñïðàâæí³ñ³íüêà. Îñü ÷èì ÿ õî÷ó ç âàìè ïîä³ëèòèñÿ: ãîëîâíå — ìàòè ìð³þ,

âïåðòî éòè äî íå¿ ³ áàãàòî ïðàöþâàòè é íàâ÷àòèñÿ. ² òîä³ ìð³ÿ îáîâ’ÿçêîâî çä³éñíèòüñÿ. Ãåðî¿íÿ îäíîãî ç ìî¿õ â³ðøèê³â, ìàëåíüêà ãóñåíè÷êà, ÿêó í³õòî íå ëþáèâ ó ñàäî÷êó, íå ïåðåñòàâàëà ìð³ÿòè ïðî êðèëà. Òîæ îäíîãî ðàíêó âîíà ïðîêèíóëàñÿ êðèëàòîþ ³ ñêàçàëà: — Õî÷ ñóìíî, õî÷ ïðèêðî — òà ìð³é ÷åðåç ñèëó, Áî ìð³ÿ óñ³ì äîìàëüîâóº êðèëà. Äðóç³, ÿêùî õòîñü ³ç âàñ çàõî÷å ïðî ùîñü ìåíå çàïèòàòè ÷è ïðîñòî ïîäðóæèòèñÿ — ïèø³òü ó ðåäàêö³þ æóðíàëó. Áóäó ùèðî ðàäà ñï³ëêóâàííþ.

Ç ëþáîâ’þ, " 8 ! !31? bS0 .


Одного разу до на шого маленького міст а приїхала збірна команда бразильських фу тболістів. Три дні гравці-пр офесіонали навчали хлопців цікавих фішок, і це було круто!

Фото із сімейного архіву

Продовження. Початок на с. 3

ПРИВІТ З ОБКЛАДИНКИ

22 Зірки футболу ій улюблений футболіст — Роналду. Хоча остання гра з ним була так собі, мені сподобалося, що Роналду допоміг гравцеві-супернику, який пошкодив коліно, пройти і сісти на лаву. Мрію пограти з відомими зірками футболу, і ця мрія майже здійснилася.

Ì

Між класикою та техно

Обрав віолончель... У мене був вибір, на Моя улюблена країна якому інструменті вчитися Я полюбляю подорожуграти. Вирішив на віолон- вати. Якось їздили з татом челі. Часом мені хотілося та молодшим братом Ельдаром у табір у Карпатах. А з мамою ми побували в Туреччині. Мені так сподобалася турецька природа! Я зробив багато гарних фото і знайшов там нових друзів. Ми спілкувалися й гралися, не знаючи мови один одного! А ще я мрію побувати в Барселоні — там мій улюблений футбольний клуб, а також ато баг е у Нью-Йорку, бо Мушу зізнатися: я не дуж — читаю, та біблійні історії мені подобаютьй братові щовечора перед сном! Ще про — ся хмарочоси, їх переповідаю. Улюблена ть мене не Голіята і Давида. Вона учи будівлі з великий, адже зважати, що я ще малень й! ьни кими екранами якщо Бог зі мною — я сил та вітринами. покинути, було складно, та Я дуже люблю з кожною репетицією ви- свою Україну і ходило все краще і краще. хочу тут жити заМені подобається різна вжди! У нас є музика, я навіть написав і морозна зима, невелику композицію, по- і спекотне літо, єднав класику і техно. море та лижні куКілька разів виступав з рорти, багато гароркестром. них річок і міст. Віолончель добр е звучить з іншим и інструментами, ме лодія стає яскравішою. А вз агалі мені більш е подобається грат и самому.

Вибір У класі діти часто підбивають мене на щось погане: прогуляти урок, нашкодити, пожартувати над кимось… Коли я відмовлявся, потім був радий, що зробив правильний вибір. Іноді я міг вчинити каверзу, а потім щиро вибачався. Бувало, посміємося над однокласником, а потім я уявляю себе на його місці й шкодую про зроблене, адже слабких потрібно не кривдити, а захищати. До речі, з дівчатами я гарно товаришую. Якщо вони в чомусь слабкіші за хлопців, то кмітливіші в іншому. Тому добре, коли в командних іграх беруть участь усі разом, — тоді великий шанс виграти! Усім дітям я бажаю подружитися з Ісусом!


М Й

СТР

У

А

ЄМО

23

Настільний тетербол тербол

Порядок виготовлення 1. Âèð³æ äâà îäíàêîâ³ êðóãà ç ãîôðîâàíîãî êàðòîíó. Îäèí ³ç íèõ îáêëåé çâåðõó äåêîðàòèâíèì ïàïåðîì. Çðîáè îòâ³ð ó öåíòð³. 2. Çðîáè íàäð³ç ó âåðõí³é ÷àñòèí ³ ñîëîìèíêè. ³äð³æ øìàòîê ñèíåëüíî¿ ïàëè÷êè, çà äîâæèíîþ ñîëîìèíêè, ³ øìàòîê øíóðà óäâ³÷³ á³ëüøî¿ äîâæèíè. Ïðîòÿãíè øíóð ³ ñèíåëüíó ïàëè÷êó êð³çü ñîëîìèíêó, çàêð³ïèâøè øíóð ó íàäð³ç³. 3. Êðàïíè êëåþ â îòâ³ð êðóãà. Âñò àâ íèæí³é ê³íåöü ñîëîìèíêè â îòâ³ð. Çàêð³ïè ñêîò÷åì ê³íö³ ñîëîìèíêè, ñèíåëüíî¿ ïàëè÷êè òà øíóðà íà íèæíüîìó áîö³ êðóãà. Íàêëåé äðóãèé êàðòîííèé êðóã íà äíî ïåðøîãî. 4. Çðîáè íåâåëèêå çàãëèáëåííÿ â êóëüö³ é êðàïíè â íüîãî êëåþ. Çàêð³ïè êóëüêó íà ê³íö³ øíóðà. м не Гравця ься єт я дозвол ися т а к р то ід узки п до мот ри. г с ча

я добитьс Тобі зна ðòîí îâàíèé êà ³ð  ãîôð ïàï ðàòèâíèé  äåêî à ñîëîìèíê  äîâãà ö³  íîæè ëåò îâèé ï³ñòî  êëåé ÷êà ëüíà ïàëè  ñèíå èé øíóð  òîíê ÷  ñêîò ëàñòó êà ç ï³íîï ü ë ó  ê Як грати Ãðàâö³ ïî ÷åðç³ íàìàãàþòüñÿ îáêðóòèòè øíóð íàâêîëî ñîëîìèíêè, äàâøè ùèãëÿ ïî êóëüö³. Îäèí ãðàâåöü ðóõàºòüñÿ çà ãîäèííèêîâîþ ñòð³ëêîþ, ³íøèé — ïðîòè. Çà êîæåí çàâîðîò øíóðà íàâêîëî ñîëîìèíêè â çàäàíîìó íàïðÿìêó çàðàõîâóºòüñÿ î÷êî. Ïåðåìàãຠãðàâåöü, ÿêèé ïåðøèì íàáåðå ï’ÿòü î÷îê. Коли че доход рга ить до гр ав може ця, він по м’ вдарити ячу т один ільки раз.

Фото НК

Тетербол — вид сп орту, в я швидкіст ком ь і траєк т о рія польо у м’яча шв ту идко змін юються.

У деяких м’яч випадках ся ь єт я вдар ку, н и м о л со об ь ец ав тоді гр ти и р о т в о п може . спробу

b.-( $./., # >2< $S2?,: Вістка Євангельська — дітям R0/S-<  eurasiakids@eeinternational.org  +38(04597) 6 20 24


Привіт! Чи відомо тобі, чим ропухи відрізняються від жаб? Відповідь шукай у журналі :)

сontact@noyivark.org noyivark.org twitter.com/noyivark facebook.com/noyivark pinterest.com/noevark 

Великі та малі рибини Поглянь на частину риби в кожному кружечку. Порахуй, скільки рибин на картині відповідають частинкам у кружечках. Напиши відповіді в клітинках. червона голова

зелені смуги

синій хвіст

рожевий тулуб

Profile for  Noah's Ark

Noah Ark 2018-6 Ukr  

Дитячий християнський журнал Ноїв ковчег 6-2018 українська версія - noyivark.org

Noah Ark 2018-6 Ukr  

Дитячий християнський журнал Ноїв ковчег 6-2018 українська версія - noyivark.org

Profile for veravk