Page 1

ІРИМ МИ В

О! О  РАЗОМ КРАЩЕ  ЧИТАЄМ О, МАЙСТРУЄМО, РАДІЄМ

5’2012  noyivark.org

Паспорт жирафа 6

9

18

ТV у спальні та інші екрани

З в у ки в о ї ко ш я л п музики

26

В

КОВ

НОЇ

Г ЧЕ 

+ 20 Р

24

ОКІВ

ПАЛЬМА

2


2 Привіт! Ти йдеш перший раз у перший клас? Надішли мені фотографії. №5’ 2012 Æóðíàë äëÿ ïëåêàííÿ òà ïîøèðåííÿ õðèñòèÿíñüêèõ ³äåàë³â ñ³ì’¿. Çàñíîâàíèé ó 1990 ðîö³. Âèõîäèòü 8 ðàç³â íà ð³ê. Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü — Õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ «Æèâå ñëîâî». Æóðíàë çàðåºñòðîâàíèé â Äåðæàâíîìó êîì³òåò³ ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè, òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè. Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî Ê ¹ 7211 â³ä 16.04.2003. Æóðíàë âèõîäèòü óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. Óñ³ á³áë³éí³ òåêñòè öèòóþòüñÿ çà ïåðåêëàäîì Þð³ÿ Ïîï÷åíêà. Íί ÊÎÂ×Åà ïîòðåáóº âàøî¿ ìîëèòîâíî¿ ³ ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè. Ïîæåðòâè Âè ìîæåòå: - íàäñèëàòè ãðîøîâèì ïåðåêàçîì íà àäðåñó ðåäàêö³¿ ç ïîì³òêîþ: æóðíàë Íί ÊÎÂ×ÅÃ; ÊÎÂ×Åà - ïåðåêàçàòè íà ðàõóíîê: ð/ð 2600401652891, Óêðåêñ³ìáàíê ì. гâíå, ÌÔÎ 333539, Õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ «Æèâå ñëîâî», êîä 26259801, ç ïîì³òêîþ: æóðíàë Íί ÊÎÂ×ÅÃ. ÊÎÂ×ÅÃ

Íàøà àäðåñà: Ðåäàêö³ÿ æóðíàëó Íί ÊÎÂ×Åà à/ñ 35, ì. гâíå, Óêðà¿íà, 33010 òåë. (0362) 628-314, 628-379; ôàêñ (0362) 631-432; e-mail: contact@noyivark.org noyivark.org

 ДУМАЮ — ²ãîðå, ïðî ùî öå òè òàê ãëèáîêî çàìèñëèâñÿ? — Òà îñü äóìàþ, ÿê ÿ âèðîñòó é ó ìåíå áóäå äðóæèíà. — Íó, ³ ùî æ òîä³ áóäå? — Îò ïðî öå-òî ÿ é äóìàþ.

ó, ìåí³ à êàçêó ïðî Äþéìîâî÷ê òè. àë èò î÷ ïð ëè Êî . òè òà  ß ëþáëþ ÷è ñÿ öå íàìàëþâà ² ìåí³ íàâ³òü çàõîò³ëî ü. åö ê³í ¿¿ âñÿ îáà îä ñï äóæå ëîðóñü Àíÿ Ñ., 7, Áðåñò, Á³  ДЕЛЬФІН Äàâèä ïðîñèòü áàòüê³â: Сла вся , — Êóï³òü ìåí³ êîòà. Гос под ь! Ìàìà â³äïîâ³äàº: — Êîòà íå ìîæíà. Ó òåáå àëåðã³ÿ. 3535 — Òîä³ êóï³òü ìåí³ ñîáàêó. 43423 Òàòî â³äïîâ³äàº: — Ñîáàêó òåæ íå ìîæíà. Ìè 4342 ìîæåìî êóïèòè ðèáêó. 3535 Äàâèä ðàä³ñíî: — Òîä³ êóï³òü äåëüô³íà! 434211 Äàâèä Ø., 8, Êè¿â, Óêðà¿íà

â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð

Ìàð³ÿ Ëåâöåíþê ïåðåêëàä ç ðîñ³éñüêî¿

Íàä³ÿ Äîëÿ, ²ðèíà Êîñòþ÷åíêî àðò-äèðåêòîð

Îëåã Ìîðãóí õóäîæí³é ðåäàêòîð

Пісенька для пляшкової музики

Àëëà Àëåêñººâà òåõí³÷íèé ðåäàêòîð

³ðà Ôåñÿíîâà ë³òåðàòóðíèé ðåäàêòîð

Íàä³ÿ Äîëÿ ë³íãâ³ñò-êîíñóëüòàíò ë³íãâ³ñò -êîíñóëüòàíò

Þð³é Ïîï÷åíêî äèðåêòîð ç ðîçâèòêó

Îëåêñàíäð Ëåøêî âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð

ͳíà Îë³éíèê ãîëîâíèé ðåäàêòîð

³êòîð Êóçüìåíêî Äèòÿ÷à ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ: Àíàñòàñ³ÿ Ê., 10 Àííà-Ìàð³ÿ Ì., 8 Àíòîí ß., 13 ºíÿ Ä., 10 ²ëëÿ Ì., 14 Ìàðãàðèòà Ì., 9 Íàòàëÿ Ê., 7 Íà ïåðø³é ñòîð³íö³ îáêëàäèíêè: Àë³íà Ò., 9, Ìþíõåí, ͳìå÷÷èíà. Ôîòî: Àíäð³é Ò., 2012 2012. Ïðè ïåðåäðóêó ìàòåð³àë³â ïîñèëàííÿ íà Íί ÊÎÂ×Åà îáîâ’ÿçêîâå. Ïðîñèìî íàä³ñëàòè íàì îäèí ïðèì³ðíèê ïóáë³êàö³¿. Íàêëàä 4 000 ïðèì. Íàäðóêîâàíî ÐÒ ÌÊÔ «Õðèñòèÿíñüêå æèòòÿ», âóë. Ñòóñà, 3, ì. Ëóöüê, 43006; òåë. (0332) 71-08-74; e-mail: clife.press@gmail.com © Íί ÊÎÂ×ÅÃ, ÊÎÂ×ÅÃ, 2012

 «Ïàëüìà», Äàíè¿ë À., 12, øêîëà-³íòåðíàò, Äèìèòð³â, Óêðà¿íà

b.-( $./., # >2< $S2?,: Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром», школа «Радість» downsyndrome.org.ua/perspektiva-213/shkola-radost

+38 (099) 172 45 37


ФИМКОВА ПОШТА

3

ПРИВІТ ДИНКИ, З ОБК ЛА або еся: Знайомт ,

., 9 Аліна Т

Н ім е ч ч и

на.

Так Guten Tag. і говорять у Німеччин ень». иву «Добрий д Аліна. Я ж Мене звуть а у та Мюнхен овинні поблизу міс в , айно и п ч и в З і. н и ч Німеч ен. Це про Мюнх були чути футбол му грає в о к я у , о т оманда міс німецька к а іш м о ід в най юнхен». ол, «Баварія М ати у футб гр у ж о м Я теж бається ільше подо б і н е м е л а бігати. чим учиться й Про те, як итай ься Аліна, ч т є ю л п о х за на с. 26.

 «Öàð îá³äົ,  «Ïåðøå ïîáà÷åííÿ». Ïðèâ³ò, Íί ÊÎÂ×ÅÃÓ! Ìîº óëþáëåíå çàíÿòòÿ — ìàëþâàííÿ. ß äóæå ëþáëþ êîíåé, ³ òîìó ìàëþþ ¿õ â ìî¿õ ìàëþíêàõ. ß ç ðàä³ñòþ áóäó ÷åêàòè âàø³ æóðíàëè. Àíæåë³íà Ò., 10, Áðåñò, Á³ëîðóñü

 «Êîâ÷åã», Ñëàâêî Ï., 9, øêîëà³íòåðíàò, Äèìèòð³â, Óêðà¿íà

 ЗУБИ І ОЧІ Ìàøà, êîëè â íå¿ âèïàâ ïåðøèé çóá, çàïèòàëà: — À â ìåíå î÷³ òåæ âèïàäóòü? ×è âîíè íàçàâæäè?  Ïðèâ³ò, Íί ÊÎÂ×ÅÃÓ! Íàñ çâàòè Ôèëèï÷èê òà Ëóêà. Ìè âèâ÷àëè ïðî òå, ÿê Áîã ñòâîðèâ ìîðå ³ âñå, ùî æèâå ó íüîìó. Îò ³ ïðèéøëà ³äåÿ çðîáèòè ç ò³ñòà… âîñüìèíîã³â. Ñïî÷àòêó ìè ¿õ ñïåêëè, à ïîò³ì ïðèêðàñèëè öóêåðêàìè.  íàñ âèéøëè îñü òàê³ ïðèâàáëèâ³ òà ñìà÷í³ ñòâîð³ííÿ. Àëå ìè íå ñòàëè ñìàêóâàòè íèìè ñàì³, à çàïðîñèëè ñâî¿õ äðóç³â ³ ðîçïîâ³ëè ¿ì ïðî òå, ùî ìîðå ³ âñå, ùî íàïîâíþº éîãî, ñòâîðèâ Ãîñïîäü. Ôèëèï Í., 4, Ëóêà Í., 2, гâíå, Óêðà¿íà P.S. Ðåöåïò ïå÷èâà äèâèñÿ íà noyivark.org

å , íàäñèëàéò Ïèø³òü íàì àô³¿ ãð òî î ô òà è ñâî¿ ìàëþíê íà àäðåcó:

Åà Íί ÊÎÂ× å í ³â Ð . ì , 5 3 à/ñ 0 1 0 3 Óêðà¿íà, 3 î àá NOYIV ARK 0 PO BOX 19 542 0 6 IL , N AURORA A S U å-mail: yivark.org contact@no rg rk noyiva .o

b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійний фонд «Пілігрим» m-x.org.ua

+38 (0629) 56 10 94, +38 (067) 625 79 30, +38 (067) 911 52 94


4 

к, 10, ремчу е В я Май Росія Сама

ра,

Со

їн ., Укра ка обл ь із р о п За

 Мишко Висоцький, 11,

Славута, Хмельницька обл., Україна

слав

 В’ячей, 9, лове

 Марія Павлюк, 10,

Короп, Чернігівська обл., Україна

а

 Давид Стеце нко, 9, Одеса, Україна

ур в е лонд

 Арт ський,

Жо а обл., линськ о В , 11 аїна Укр

Підсумки конкурсу

У травні-ч ер року коман вні цього да журнал у НОЇВ КОВ ЧЕГ прово дила конку рс «Перши й переможе ць». Учасники ко повинні бул нкурсу и надіслат и малюнок м ’яч прапора кр а на тлі аїни-переможця ЄВ РО-2012. Країною-п ереможцем ЄВРО -2012 стал а Іспанія.


 Юліана Балагур, 9,

 Оля Висоцька, 9,

Нетішин, Хмельницька обл., Україна

Короп, Чернігівська обл., Україна

 Ілля Смол ей, 10, Слонім, Гр одненська обл., Білор усь

10,  Артем Глухра, їна Запоріжжя, Ук

 Саша Брестс

Зворик

ін, 11, ька обл ., Білор усь

жсано, що перемо У Євангелії напи 5). 45: о вірить (1 Івана ь ит цем стає той, хт вір по на коли люди ли Це означає, що си ся ть яю вл з’я у неї в Ісуса Христа, ання. вдачі й розчарув не ти ва рю бо Ісус пере о щ му То ється? Чому так відбува нощі уд тр в ва рю бо пере Христос також цем. ж мо ре Пе ав і ст означає цікавить, що бе Якщо те ши нам а Христа», напи «повірити в Ісус yivark.org на contact@no ремог! пе х ви Усім но НК а нд Кома

Спа хто сибі всі м в у ко зяв уча , сть нкур сі.

Алехандро Богданов, 9, Запорізька обл.  Акмал Чариєв, 11, Душанбе, Таджикистан  Аліса Кузнецова, 9, Запорізька обл.  Алітея Батиршина, 10, Душанбе, Таджикистан  Алішер Чариєв, 10, Душанбе, Таджикистан  Анастасія Петруня, 11, Київська обл.  Андрій Єгоров, 8, Здолбунів, Рівненська обл.  Андрій Павлюк, 5, Славута, Хмельницька обл.  Андрій Яцько, 9, Неполоківці, Чернівецька обл.  Андріана Оліфир, 11, Волинська обл.  Андрій Кондратюк, 9, Калуш, Івано-франківська обл.  Артур Чмуневич, 9, Рівненська обл.  Богдан Молчанов, 11, Запоріжжя  Борис Данилюк, 11, Ялпуг, Молдова  Вадим Котенко, 10, Запоріжжя.  Ваня Салогуб, 6, Вільногірськ, Дніпропетровська обл.  Василь Павлюк, 11, Славута, Хмельницька обл.  Віталій Батиршин, 8, Душанбе, Таджикистан  Віталій Федорчук, 11, Волинська обл.  Влад Саков, 9, Рівненська обл.  Володимир Носальський, Рівненська обл.  Володя Ластовський, 8, Луцьк  Георгій Новосад, 10, Запорізька обл.  Давид Комар, 9, Калуш, Івано-Франківська обл.  Даник Старосвітський, 8, Харківська обл.  Даша Сєніна, 9, Запорізька обл.  Діана Старосвітська, 4, Харківська обл.  Дмитро Жолондевський, 9, Волинська обл.  Дяченко Валерія 9, Запорізька обл.  Eдуард Булач, 4, Reutlingen, Deutschland  Едуард Чернеженко, 11, North Royalton, Ohio, США  Еля Войтенко, Київ  Емануель Салай, 6, Запорізька обл.  Єлисей Баленко, 8, Костянтинівка, Донецька обл.  Іван Бурдужа, 11, Одеська обл.  Лев Веремчук, 7, Самара, Росія  Максим Жолондевський, 10, Волинська обл.  Максим Печик, 7, Болград, Одеська обл.  Максим Хрупик, 11, Волинська обл.  Марія Кузнєцова, 8, Запорізька обл.  Марія Павлюк, 10, Славута, Хмельницька обл.  Марк Кравченков, 10, Харківська обл.  Матвій Дерев’янко, 11, Київська обл.  Микола Татарчук, 7, Бердянськ, Запорізька обл.  Назар Наконечний, Одеса  Наташа Павлюк, 7, Славута, Хмельницька обл.  Оксана Комарова, 10, Запоріжжя  Оксана Яцько, 8, Неполоківці, Чернівецька обл.  Ольга Корзун, 11, Рівненська обл.  Оля Печончик, 9, Рівненська обл.  Орхідея Гур’янова, 6, Запорізька обл.  Оскар Дік, 11, Талас, Киргизстан  Руслан Нікітський, 11, Рівне  Рустам Бєляєв, 11, Балаклія, Харківська обл.  Сандра Черноброва 9, Запоріжжя  Софія Веремчук, 8, Самара, Росія  Софія Дацька, 9, Рівненська обл.  Софія Єгорова, 6, Ясинувата, Донецька обл.  Станіслав Старосвітський, 7, Харківська обл.  Станіслав Чорноволик, 10, Рівненська обл.  Тарас Степанов, 5, Київ  Тетяна Пась, 8, Волинська обл.  Христина Василенко, 10, Бахмач, Чернігівська обл.  Христина Козлан, 9, Неполоківці, Чернівецька обл. Юлія Павлюк, 7, Славута, Хмельницька обл.  Юлія Юрченко, 8, Запоріжжя.  Юрій Федорчук, 11, Волинська обл.  Янош Бехіров, 11, Запоріжжя  Ярослав Дубіцький, 5, Вінниця  Ярослав Мироненко, 10, Бахмач, Чернігівська обл.  Ярослав Павлюк, 8, Славута, Хмельницька обл.  На жаль, деякі малюнки не пройшли на конкурс через невідповідність умовам конкурсу.


Алла Алексєєва

6

Î

Паспорт жирафа дного разу Жираф вирішив відправитися в подорож. Він купив квиток, узяв фотоапарат, щоб фотографувати гарні, мальовничі краєвиди, сів у таксі й поїхав у аеропорт. Там він мав сісти в

Малюнки автора

літак і полетіти в далеку й дуже гарну країну.

Але в аеропорту до нього підійшов Ведмідь, який служив там. Ведмідь запитав: — Куди ви летите, пане Жирафе? — У дуже гарну далеку країну, — відповів Жираф. — Якщо так, то ви повинні показати мені свій паспорт, — сказав Ведмідь. — Мій паспорт — це моя шкура, — відповів Жираф.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Дитячий дім і місіонерське служіння в Індії globalchr ist.ru


С Т О Р І Н К А Д Л Я М А Л ЯТ

7

— Як це може бути? — здивувався Ведмідь. — Дуже просто, — почав пояснювати Жираф. — Плями на шкурі в усіх жирафів різні, жоден на іншого не схожий. Тому мій паспорт — це моя шкура. Ведмідь почухав за вухом і пропустив Жирафа. Той пройшов до трапа літака й відлетів у далеку прекрасну країну. Знаєш, друже, ми, люди, теж усі різні. Бог створив нас особливими. Кожен з нас відрізняється Слово «жираф» походить від арабського слова «зарафа» й означає «ошатний, гарно вбраний».

один від одного. І кожного з нас Бог

Плями любить. на шкурі жирафів унікальні, як відбитки пальців людини.

Намалюй плями й розфарбуй жирафів. Розфарбувавши, ти побачиш, що жирафи не подібні один на одного. Так і повинно бути.

b.-( $./., # >2< $S2?,: МАХШ Центр просвітницьких програм e-mail: cep@acsi.org  +38 (044) 443 03 33


ш н е в ся к.

КМІ

ИК ИК

8

ИВЧ

ТЛ

Фото НК

а

ва

Н

ри

Печиво і пряники ко

лір і см

ак

т

о

Для того щоб виконати це завдання, тобі не обов’язково купувати й з’їдати всі пряники й печиво. Це вже зробили ми :) Ми скуштували всі види печива й но и уваж пряників. Набагато більше, ніж на Якщо т а н шся подиви яники, цій сторінці! й пр печиво еш Нам найбільше сподобалося печито змож о н ь л и в во з кокосом. пра ти їхні Можливо, тобі подобається написа назви. інше печиво.

А.

_________________

Б.

_________________

Д.

_________________

Е.

_________________

И.

_________________

К.

_________________

Л.

Н.

_________________

О.

_________________

П.

1. 2. 3. 4.

Amaretti Сhoco Boy Бам-Бук Бельвіта

5. 6. 7. 8.

День і ніч Зоологічне Крекер МакУшки

В.

_________________

Ж.

Г.

_________________

3.

_________________

_________________

М.

_________________

_________________

Р.

_________________

_________________

9. Вівсяне 10. Печиво з кокосом 11. Пряник 12. Пряник Дует

Листа зі своїми відповідями надішли на contact@noyivark.org

13. Супер-контик 14. Сендвіч 15. Пряжене молоко 16. Вушка


ЕК С ПЕРИМЕНТ

ляшкової п и муз и к и Звук пляшка, Тобі знадобляться стикова а л п я н 8 пластикових пляшок Чим точніше ти відміряєш идавати в Порож е ж о м , воду, тим точнішим буде оду, об’ємом 750 мл. еї дути якщо в н налити в у к ш я звук. л п ов звук. Якщ ься. Порядок 3. Можеш додати у воду ий ит и музичн звук змін т и виготовлення б о р харчовий барвник, щоб з ш еш 8 пор Ти може е б з о щ 1. До кожної пляшки «розфарбувати» свій музичїх нт, як наповниш інструме і к о приклей номер (з пер- ний інструмент. ш я л рожніх п 4. Коли ти дмеш в отвір шого по восьмий). іб ьки потр іл водою. к с , и л а пляшок, по-різному заповне, 2. У пляшки налий ув ку Ми порах ди в кожну пляш и во ичну стільки води, скільки них водою, висота звуку но налит було зіграти муз змінюється. позначено на фото. а н щоб мож гаму. зіграти відому Тепер ти можеш , якщо будеш по пісеньку «Веселі гусі» 432155 так, як показано черзі дути в пляшки До 432155 на діаграмі. 722 ìë еньки — на с. 3. Сі 4664 Діаграма ще однієї піс лався, Господь!». 705 ìë Вона називається «С 3553 Ля 685 ìë 2342

Соль

11

Фа

Мі

Ре

До

Фото НК

465 ìë

530 ìë

606 ìë

620 ìë

640 ìë

ище — пр А ще кра узичний ій м думай св р и д у м а л а п твір! Як ого равлисв Аліна про 26). . с . ка (див

9


10 10

Історію про вчителів і учнів ти можеш прочитати в Біблії, Євангелії від Івана, 1-й розділ  bibleonline.ru/bible/ukr/43/01/

тати Не можна с тного учнем вида ос то вчителя пр хідь або так, мимо випадково. Для того ися, щоб навчит ровес ти потрібно п з учителем у. багато час

Два Івани та Андрій Як ти дум Стоять троє чоловіків: ся вчител аєш, чи образивь Іван на своїх учнів учитель і двоє учнів. Івана й А ндрія за те, щ о вони Учителя звуть Іваном. його зал ишили? Одного учня також Вони пішли, щоб попроси звуть Іваном, як і учи- тися ста ти учнями вч ителя теля, а другого учня Ісуса. звуть Андрієм. Ти б образи вся на місц Стоять вони й роз- вчителя і Івана? мовляють. Удалині Учитель Іван не образився проходить Ісус. . Навпаки. Учитель каже ІваДля нього ц е була велика нові й Андрію: честь, що йо го учні виріш — Це Великий Учи- ли стати иучнями Вели кого тель. Значно біль- Вчителя Ісуса. ший, ніж я. Його ім’я Ісус. Він — Син Що вам потрібно? Божий. Тоді двоє учнів залишаІдуть Іван та Андрій за ють свого вчителя та й ідуть Ісусом, а наздогнати Його за Ісусом. не наважуються. Ідуть тихенько позаду. Ідуть і мовчать.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний благодійний фонд «У колі друзів» cofr iends.org.ua  %-mail: office@cofr iends.org.ua  +38 (044) 360 07 24, +38 (094) 924 77 24

Раптом Ісус зупиняється, обертається й звертається до Івана й Андрія: — Що вам потрібно? Чого шукаєте? ми Було б добре, якби ил ав и ін од і са мі со бі ст авив запитання, яке пост Іванові й Андрію Ісус: мені «Чого я шукаю? Що ка моя потрібно?». Або: «Я о: «Що мета в житті?». Аб я повинен зробити?». такі Як ти відповіси на запитання?

Де ти живеш? Іван та Андрій були готові до такого запитання. Вони відразу ж сказали Ісусу:


Малюнки Тетяни Кучер

ІСТОРІЇ З

ВЕЛИКОЇ КНИГИ

11

Котра година? — Учителю, ми хочемо Шукайте і знайдете знати, де Ти живеш. Ісус відповів Іванові та Іван та Андрій багато Андрію: часу провели з Ісусом того — Ходіть і побачте. дня. Можливо, Ів ан та АндУчитель не просто заВін відповів на їхні зарій були над то цікавими просив Івана й Андрія питання. ? Навіщо їм зн ати, де живе прийти до Нього в гості Вони переконалися, що Вчитель? й поговорити. Він — Великий Учитель. Насправді, н е в тому річ Вони довідалися, що Ісус . Коли вони за о щ і, питали «де аз ув на в ма Ісус — Син Божий, як і говорив живеш?» — ц е означало, щ ителем, їм їхній учитель Іван. Уч із м, Ни з м зо о ра вони хочуть що ближче позн аЦя зустріч була навони знайдуть те, йомитися з У чителем, про ют ь стільки важливою для них, ш ук аю т ь, от ри ма вести з Ним більше часу, ання, що обидва на все життя а відповіді на ті пит не просто п обалакати я запам’ятали годину, о кок які їх хвилюють. випадкові зна йомі. осіб Ісус за- трій вони того дня вийшли сп ий ак т У Людина, як Його з будинку, де жив Ісус. а хотіла б просив їх стати стати учнем Ісуса, повинн а учнями. проводити з дім Ним якомога Лише запрошені в більше часу. Відповідь м Перебувати ожна з са м им уч ит ел ем А Ним якнайдо знайти в Б о , ш є вше. іб а лії, н го йо з и ти у Євангелії могли стат годині ві ій д р т ло ко Івана, 1-му учнями. Таке бу шли розд ні вий са? ч у В ідповідь диви ілі. у с І правило. у ся ом з д

також на с. 14.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна Благодійна Фундація «Отчий Дім» otchiy-dim.org  otchiydim@gmail.com  2%+./4 *1 (044)-239-13-34


Ч о му

вжди а з пр ко р не не и м ис не?

Äîùîâ³ é ïîòàë³ Óñ³ì âîäè ïðîñî÷óþòüñÿ â ïðèâ³ò. ´ðóíò íà ãëèáèíó 50—100 â à ò è Öå ÿ, Æîðæèê. ìåòð³â. Òàì âîäà «âèçð³âົ, ñÿ åìàëü. Ï’þ âîäó, ÿêà íàçèâàºòüñÿ âáèðàþ÷è â ñåáå ì³íåðàëüí³ òà Ïèòè âîäó òàêîæ «Íàôòóñÿ». îðãàí³÷í³ äîáàâêè. Ñàìå íà ãëè- ïîòð³áíî ìàëåíüêèìè êîâòêàìè Êàæóòü, ùî öÿ âîäà ñòðàøåíáèí³ «Íàôòóñÿ» íàáóâຠñâîãî é ïîâ³ëüíî: òàê âîíà êðàùå çàíî êîðèñíà é äóæå ë³êóâàëüíà. íåïîâòîðíîãî çàïàõó é ñìàêó. ñâîþºòüñÿ. «Íàôòóñÿ» ïàõíå òóõëèìè ÿéöÿìè é ìຠïðèñìàê íàôòè. Кому допомагає ß ï’þ é ì³ðêóþ: ÿêùî öÿ âîäà вода? êîðèñíà, òî ÷îìó êîðèñíå íå ˳êàð³ êàæóòü, ùî öÿ çàâæäè ïðèºìíå? âîäà äîïîìàãຠòèì, ó êîãî õâîð³ íèðêè, ïå÷³íêà, Нафтова вода øëóíîê, îñëàáëåíà ³ìóííà Íàôòóñÿ — öå íàçâà ì³íåñèñòåìà. Õâîð³ ñòâåðäæóþòü, ðàëüíî¿ âîäè, ÿêà íàðîäæóºòüñÿ ùî, ïðèéìàþ÷è «Íàôòóñþ», â Êàðïàòàõ íà Óêðà¿í³. ßêùî âè Кажуть, що âîíè ïî÷óâàþòüñÿ íàáàãàòî íàëëºòå «Íàôòóñþ» â êó«Нафтуся» корисніша, коли її êðàùå. підігріти. Воду підігрівають õîëü, òî çà Äî ðå÷³, ë³êàð³ ãîâîðÿòü, на сухому спирті прямо біля ùî «Íàôòóñÿ» çáåð³ãຠñâî¿ джерела. ë³êóâàëüí³ âëàñòèâîñò³ ëèøå ïðîòÿãîì 1-2 ãîäèí. Òîìó ïèòè ¿¿ ïîòð³áíî ò³ëüêè ñâ³æîþ ³ ç äæåðåëà. Àëå ÿ áà÷èâ, ùî «Íàôòóñþ» ïðîäàþòü ³ â ïëÿøêàõ. Ìåí³ ñêàçàëè, ùî âèíàéøëè ñïåö³àëüíèé ìåòîä çáåð³ãàííÿ âîäè Частенько, ³ ¿¿ ë³êóâàëüí³ âëàñòèâîñò³ íå щоб набрати води âòðà÷àþòüñÿ! ß ïîäóìàâ, ùî òèì, з джерела, потрібно Пити «Нафтусю» постояти в черзі. õòî ðîçëèâຠ³ ïðîäຠâîäó â äåê³ëüêà ãîäèí можна із спеціальних кухлів з ïëÿøêàõ, âîíà òî÷íî äîïîìàãàº. ручкою-трубочкою. Такі кухлі íà ïîâåðõí³ ç’ÿâèòüñÿ ìàñíà можна лише купити, їх не видаíàôòîâà ïë³âêà. Ðàí³øå «Íàô- Не забудь соломинку! ють напрокат. òóñþ» íàçèâàëè «Íàôòóñþ» ïîòð³áíî ïèòè ïðîñòî «íàôëèøå ÷åðåç ñîëîìèíêó. ßêùî òîâà âîäà». ïèòè ¿¿ ïðîñòî ç êóõëÿ, òî çóáè ìîæóòü ïîòåìí³òè Ïîïèâ ÿ «Íàôòóñ³». Íàïåâíî, àáî ìîæå ç³ïñóìåí³ òåæ äîïîìîãëî. Ò³ëüêè ÿ òàê ³ íå ïðèäóìàâ, ÷îìó жуть, У народі ка е пахне іш н ùîñü êîðèñíå ìàéæå çàâæäè íåєм и р що чим неп исніша. р о к а ïðèºìíå. н во вода, тим , я показали À âè ÿê ââàæàºòå? Дослідженн и д во х а п за : к а Ïèéòå âîäó т що це не й з її и н за я в’ о п ³ íå õâîð³éòå. ніяк не востями. и ст а вл и м Âàø Æîðæèê лікувальни

Фото НК

12


13

Гру «Скелзіс» опці, які придумали хл му місті. жили у велико о Їм нічим бул т вони й зайнятися, о гру. вигадали цю А що робиш ти, коли тобі нуд но? Можеш прид умати щось цікаве?

Розміщення квадратів: 1

Ê

рейдою намалюйте ігрове поле, як показано на фото. На відстані приблизно 30 см від квадрата з цифрою 1 проведіть лінію. Це лінія старту. Для гри тобі знадобляться кришки від пляшок.

8

6

Якщо гравець вертається на три 3 9 4 зачепив кришку квадрати назад. іншого гравця, Після того як той гравець, чию гравець дійшов 5 7 2 кришку зачепили, до квадрата 9, він ставить її в той квадрат, в повертається назад у зворотякий він намагається попасти ному порядку до квадрата 1. (крім квадрата 9). Гра продовжується Правило «скел» Коли гравець повертається Як грати Якщо кришка зупиняється у квадрат 1, його кришка Перший гравець щиглем на полі, яке оточує квадрат 9 робиться «зараженою», і вказівного пальця спрямовує («скел»), і не торкається діа- тоді на неї не поширюється свою кришку у квадрат 1. гональних ліній, то гравець правило «скел». Якщо він попав у квадрат повертається на три кваГра продовжується знову в 1, то він робить другий щи- драти назад. Якщо кришка напрямку до квадрата 9. Граголь у квадрат 2. Якщо він торкається діагональної лінії, вець, чия «заражена» кришка не попав у квадрат 2, його вона залишається на місці. зачепила інші кришки три кришка залишається Якщо в поле навколо рази, вибуває з гри. там, де вона зуквадрата 9 потрапляє е Перемагає останній учасбільш пинилася, і в гру Чимравців, кришка, яку зачепив ник, який залишається в г вступає наступний інший гравець, вона грі. тим іша гравець. залишається там, де цікав гра. зупинилася, і не по-

Фото НК

Протримайся до кінця — і ти переможеш!

b.-( $./., # >2< $S2?,: Вість Євангелія — дітям %-mail: eurasiakids@eeinternational.org  +38 (04597) 6 20 24


З

ЕМ

Я

ГО

ПОД

НЯ

14

С

Л

Рябунь

рушив до мами. Наприкінці алюк Рябунь першого дня Рябунь пробународився жи- вав бігати, а на третій уже рафом. Або стрибав щодуху. жирафою. Як тобі більше День та ніч до вподоби, читачу. Був він І все для нього було зовсім незугарний. Уяви собі: новим та дивним. Жовтий дуже високі тонкі ніжки, копісок у савані; то високі, а ротке тіло з куцим хвостом, то, навпаки, дуже низеньвузенькі груди і довжелезна кі розкидані всюди кущі та дерева. Дзюркотлива

но

и т а п с

Малюнок Тетяни Разинкової

Ч

и

b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійний фонд «Притулок Доброго Пастиря» shelter.dn.ua  +38 (06232) 71 271

х? га но

а н

сплюснута з обох боків шия з гривкою сторчма. На цій шиї сидить маленька витягнута голова з великими вухами, між якими вода у потічку, намічаються два веселе сонячне проміннячгорбочки: чи то ко… ріжки, чи то Коли малюку хотілося погульки. ласувати солодкою травою, За жираф’ячими мірками Рябунь а Дубин був ще зов с і м Уляна крихітка. Ну поміркуй сам: усього лише зросту два метри — трохи вище за звичайну людину. Де ж йому змагатися з дорослими родичами! У першу хвилину, лишень з’явившись на світ, новонароджений лежав нерухомо. Могло видатися, що він мертвий. Та мама не поспішала панікувати: у жирафів це звична справа. Ось малюк уже почав дихати. За півгодини він уже силкувався підвестися, потім

зруч

Порахуй щаблі на драбині, і ти дізнаєшся час, коли учні вийшли з дому Ісуса*).

Фото НК

Ì


же

він зазвичай якнайширше розчепірював передні ніжки, щоб груди опустилися нижче, нагинав шию і скубав бадилини. Та частіше він старався діставати зелене соковите листя з дерев. Ось для цього й потрібна шия-каланча. Усе було йому радісно, усе цікаво. Він намагавСв оїм яз ся вислоик ом вити своє захожи п л е н н я ра родиф чам, мо тихенько мекаючи й порохкуючи. Як наставала ніч, малюк зручно вмощувався на боці, підгинав передні ніжки до живота, відкидав шию на зад і вкладав голову на спину, ближче до задньої ноги. Спав, однак, він дуже сторожко, і часто бачив, як старші жирафи просто куняли стоячи на ногах.

чис

ти

ти

кинувся вміють стоячи. А ще всіх від легкого, жирафів Творець обдарував але настирливо- чуйним слухом і гострим го маминого дотику. зором, а довгі шиї допомагаВона схилилася над ним і ють їм далеко розглядатися. вимагала, щоб він підвівся. Отож напасти у з р а в д о о Інші вже не спали. Стадо вжки до ь 45 ол уважно до чогось к са о г нт прислухалона жирафа нео н р ся й сподівано вдається и м е о ч к и з т рів уха. Я свої ж в придив- мало якому звіру. лялося. Щойно малюк Крім того, жирафи добре став на ноги, як усі разом бігають, а ще б’ються закинулися навтьоки. Рябунь дніми копитами. Тому навіть не відставав від старших. леви вважають за краще Неподалік мчали зебри. Ото вчасно забратися геть, щоб було весело! не дістати смертельного І відразу ж маленький удару. Зебри часто пасуться жираф почув десь позаду поруч з жирафами — тоді й глибоке, сердите зітхання. вони вчасно дізнаються про Рябунь не озирався: надто небезпеку. вже страшним видався йому І коли я думаю про жирацей звір з таким неприєм- фів, я не поспішаю засудити ним голосом. Швидкий біг те, що мені ще незрозуміле. тривав недовго. Лев — а Настає пора, і Бог відкритільки він дозволяє собі по- ває Свої таємниці, пояснює лювати на жирафів — зро- Свої загадки. зумів, що не заскочив гурт Спробуй зачекати. зненацька і тепер гнатися за ним марно.

Загадки Коли важко зрозуміти незрозуміле, мені часто пригадуються жирафи. Таке вже, здавалося б, недоладне створіння. І навіщо бути На біговій такими високими? Зате їм дистанції доступне найсоковитіше й Цього ранку найсолодше листя з верхіРябунь про- вок дерев. Зате спати вони

*) У стародавніх євреїв доба розпочиналася о 6 годині ранку. 10 година — це наша 4 година пополудню.

15

b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійна організація «Дитячий будинок “Назарет”» dom-nazaret.com  %-mail: dom-nazaret@mail.ru  +38 (06565) 20113


16

о.

Сам знаєш, страш-

ає

при

год

. Ф им

но. — Та ти що! Анітрохи не страшно! Там безпечно. Це тут на землі нас труять, ставлять капкани, а там — гуляй досхочу. Тиша, роздолля, комори з незліченними багатствами. о н у дн о з л а т — Так це для вас там розш с нам він Максиму и, тому долля, а людині небезпечно спускатися під землю, до ошка розгорнув блок- дітей там, у темному підзе- того ж у напівзруйновані піднот і почав малювати меллі? Неначе відчував, що вали. орієнтовну карту го- насувається щось три— Так, — поексєєва роду, розташування підзе- вожне, темне, годився Малюк і Алла Ал мелля. Хрестиком позначив як хмари, які теж замислився. місце, де стоятиме Ваня, затягують небо й закривають Вони сиділи й дивилися на щоб попередити появу тітки сонце. зорі, зітхали й роздумували. Тоні. Потім вони склали пеСутеніло. Ось уже з’яви- Нарешті Фимко сказав: релік того, що знадобиться лися мерехтливі зірочки. — Мені здається, що Макдля спуску. Крім мотузки й Поступово стихав гомін сіль- симу стало нудно з нами, ліхтаря, вирішили пошукати ського життя. Лише зрідка тому він шукає пригод. широкі дошки, щоб укріпи- погавкував уві сні чийсь пес, — Тоді ми повинні стати ти від осипання вхід у під- і коти, зіткнувшись у густій потрібними, — задумливо земелля. темені приморської ночі, мовив Малюк. — Отже, збір завтра о учиняли короткі бійки. НаІ тут вони разом немов за 10:00 у нашому дворі, — під- решті все стихло. Голубина командою вигукнули: бив підсумок Максим. — На- сім’я спокійно спала. Не — А що, якщо… віть якщо тітка залишиться спалося лише Фимкові. Голуби злякано стрепевдома, ми занесемо все на — Чого не спиш, друже? нулися, прокинувшись від горище і чекатимемо слуш- — раптом почув він. їхнього вигуку. ної нагоди. Маленький пацючок усівся — Тихіше, — зашепотів Коли діти розійшлися по поряд із пернатим другом. Фимко, — малих розбудимо. домівках, Фимко сів на по— Щось мені неспокійно, — А що, якщо я спущусь ріжку біля відчинених двер- — відповів Фимко. — Якби у підземелля й обстежу його? цят горища й замислився. потрібно було літати, я б — прошепотів пацючок. Він хвилювався за Максима і не хвилювався — небо мій його друзів. Хтозна, що чекає рідний дім, але під землею...

ук

Малюнки автора

к

Максиму кортіло якнайшвидше спуститися в підземелля. Тепер, коли є хоробрі, вірні та винахідливі друзі, йому не страшна таємничість темного напівзруйнованого підземелля.

Ã


— Правильно, Малюче, — відповів голубок. — Ти легкий, швидкий. Навіть якщо земля обсиплеться, ти прориєш хід і вилізеш назовні. Зате ми знатимемо, як розміщені ходи, де виходи. А я зранку принесу якомога більше зерняток. — Навіщо? — Ти підеш з дітьми й кидатимеш зерна по дорозі, так вони зможуть вибратися, якщо заблудяться. — Хіба вони помітять крихітні зернятка в темноті? — А ти можеш придумати щось краще? Як по-іншому їх врятувати? — То нас можна назвати рятувальниками? — Звичайно, — усміхнувся Фимко, помітивши дитячу радість Малюка. З цієї хвилини друзі взялися за виконання свого плану порятунку. Ранок Цілу ніч Максим перевертався з боку на бік. Йому кортіло якнайшвидше спуститися в підземелля. Тепер, коли є хоробрий Гошка, вірний Іванко та винахідлива Пашка, йому не страшні ні скелети, ні темні закапелки, ні таємничість підземелля. Такі ж хвилювання відчували Гошка й Пашка. Тільки маленький Ваня спав безтурботним сном.

І ось уже заспівали півні, замукали корови, замекали вівці, закликаючи господарів негайно зайнятися їхнім годуванням, поїнням і доїнням. Максим підхопився, умився і побіг на задвірок допомагати тітці. — Ох ти ж мій помічнику, — усміхнулася тітка. — Що б я без тебе робила? Вони швидко впоралися, але Максиму здавалося, що час стоїть на місці. Лише коли хвіртка, рипнувши, зачинилася за тіткою Тонею, він радісно підстрибнув і пошепки вигукнув: «Ура-а-а!». Обіцянки потрібно виконувати Нарешті вся команда відважних шукачів була готова до спуску. Іванко зайняв свій сторожовий пост, а Максим, Гошка і Пашка, укріпивши вхід дошками, спустились униз. Пахло сирою землею. Промінь ліхтарика натикався на павутину й провисле коріння дерев. Нарешті дійшли до скрині та скелетів, що причаїлися за нею. Гошка злякано ойкнув і позадкував. — Я піду, подихаю свіжим повітрям, тут душно, — сказав він затинаючись. — А як же обіцянка стати подібним на дідуся? — уїдливо запитала Пашка.

и ить, ми пов ч а Зн

н

Д

ПРИ ГО

И

17

— Обіцянки я звик виконувати. — От і виконуй! — Припиніть! — зупинив друзів Максим. — Часу в нас обмаль. Ходімо. Тільки дивіться під ноги, не наступіть на кістки. Дівчачі страхи Підземний хід виявився довшим, ніж очікували Пашка з Максимом. За скринею був поворот ліворуч. Було темно, тільки промені ліхтарів ощупували своїми довгими світловими щупальцями стіни підземелля, натикаючись на ніші, цегляну кладку й розбиті глиняні глечики, що валялися на підлозі. — Що, вони тут горшками кидались? — усміхнулась Пашка. — Схоже на те, — відповів Гошка. І знову всі замовкли. Гнітючу тишу порушував лише звук кроків. І раптом серед цієї тиші пролунав дикий вереск. Це Пашка, упустивши ліхтар, викотивши від жаху свої зелені очі, верещала так, наче її різали.

ні

ст

ат

и

по

т

рі

б

м ни

и. Малюк.


18

НА ЗДОРОВ’Я!

Ò

и коли-небудь куштував родзинки? Як ти гадаєш, де вони ростуть? На родзинкових деревах. Ні, скажеш ти, таких дерев не буває. Правильно, родзинки — це маленькі, дуже солодкі й добре висушені виноградинки. Виноградний килим Виноград гарний і приємний на смак. Ця запашна соковита ягода спіє на лозі в садах і виноградниках. Дикий виноград звичайно росте в лісі. Мов ліана, він лізе догори, чіпляючись за сусідні рослини й надійно прикріплюючись до них своїі та Смачн ми вусиками. и д і пло Без опори викорисн дної а виногр ноград стелеться лози по землі, укриваючи землю ніби килимом.

Фото НК

Виноград з ю о и з н к д ро

Раніше на півдні вирощ вирощували рощували ви иноград, що ріс величезними гронами. нами. У Біблії розповідарозп ється історія, орія, коли люди юди виростили и величе величезне чезне виноградне адне гроно. Це Ц гроно було о таким важ важким, що його дове довелося ся нести дво ом Тільки у чоловікам. ікам. Уявляєш Уявляєш? винограду

плоди забарв Напої лені у всі веселк е ові З винограду ограду чав- кольори: червоний Виноградян , аренн оранжевий, в им лять сік — смачний ж ясноить так овти лений, виход ичайно і поживний напій. синій,й,фзе надзв іолеточерез м саме Він може зберігатися вий. смачни я квітковот озмаїт тових довго. Та якщо буде Додай р фрук у ів смак у кухоль достатньо тепло, сік завідтінк аху п а декілька з та грає. Так утворюється юється виноградин — і ягід. вино. тобі не знадобиться ні

Солодкі ліки цукор, ні лимон. Завдяки глюкоз озі, фруктозі, вітамінам та а іншим корисним речовинам, виноград ноград дає організму о багато енергії, покращує є зір і пам’ять. пам’ят ВиноВино градний сік допомагає при ри головному головно у болю. Виноград і родзинки дуже ко корисні сні для зубів, тому що містять особливі иві речовини речо човини — антиоксиданти. Вони перешкоджають решкоджа розмноженню бактерій, особливо ливо тих, які спричиняють запалення ясен.

Родзинка Виноград — не тільки ефективні ліки, але й чудовий десерт. З нього готують желе, джем, мармелад. І ще печуть хліб. Важке гроно У Грузії з винограду варять соуси, а узбеки Найсолодший і найбільший роблять з незрілих виноградних ягід шербет. виноград визріває на півдні, бо Родзинки додають у пудинги, печиво, торти, дуже любить сонце. кекси.

ТV у спальні та інші екрани

ß

êùî ÑØÀ. «Ìè ä³éøëè âèñïàëüí³ º òåëå- ñíîâêó, ùî ä³òÿì òåëå- íå ëèøå â òåëåâ³çîð³. â³çîð, òî òè: òè: - ìåíøå çàéìàòèìåø-

À çàì³ñòü òîãî ùîá äèâèòèñÿ ä èâèòèñÿ òåëåâ³çîð òåëåâ³çîð, ð, ð, êðàùå ïî÷èòàé êíèæêó, àáî ïîñëóõàé àóä³î, àáî Ùèðî èðî, ðî, $?$? lS8

áèëè äîñë³äíèêè óí³- ñïàëüí³ º òåëåâ³çîð. âåðñèòåòó â ̳ííåñîò³,

Âèñíîâîê: èñíîâîê: ÿê ÿêùî ÿ ùî î òîá³ îá³³ ùå íåìຠø³ñò ø³ òíàäöÿòè àäöÿòè ääöÿòè é ó òåáå äöÿ òåá òåáå â ñïàëüí³ àëüí³ ñòî¿òü ¿òü òåë òåëå òå åâ³çîð, ð, ïîêàæè ïîêàæ ïî öþ þ ñòàòòþ áàòüêàì.

Товариство євангелізації дітей t *1: +38 (04597) 5 67 47


19

Грицю хороший,

Гарме

ль

або Як папуга Рікі навчився говорити

Ð

ікі вже втомився бігати по клітці, намагаючись сховатися від свого друга Грицька. Та хіба тут сховаєшся? Перейдеш в один куток — відразу ж за прутами з’являються зелені очі, скуйовджений рудий чубчик і ластовичатий ніс... Злетиш на жердинку — хлопчик дивиться вже зверху й знову докучає своїм дивним проханням. Ну,

ю

хор

— Будь людиною: відчепися, — цвірінчить птах і ховає дзьоб у пір’ї, намагаючись усім своїм виглядом показати, що нічого не збирається повторювати. Нав ч гов ати па о п кол рити п угу и пт очи уже най ах д , на р звик і о тебе сіда уку . є

оший!

ск

Гр

иц

Олена

и аж

:

Ну

Бу

дь

лю

дин

ою: від

чепися!

ість Тривал — у к о ур вилин 10-15 х й і уранц і р е ч е ув ще повинен повторю- (найкра ред вати чужі слова? пгеодівлею).

навіщо, скажіть, папуга повинен повторювати за ним — Скажи: «Грицю хороцю фразу?! ший!» — не вгамовується — Рікі, скажи: «Грицю дитина. хороший! Грицю хороший!» «Який настирливий! — — просить хлопчик. думає папуга. — Чому це я

mispos.ru

І взагалі, я давно хочу поспілкуватися з кимось пташиною мовою про пташині справи...» — Ну, повтори: «Грицю хороший!» — просить хлопчик, не здогадуючись про те, що думає його папуга.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Дитячий центр соціальної реабілітації +7 (495) 544 37 65; +7 (495) 233 48 91; +7 (495) 233 48 85  t *1: +7 (495) 544 37 65


20 20

ашкою ти із пт Говори о, не н ід г а ол потрібн неї тиснути на можна ти вищува і ід п о аб ат н ім вк голос, а ути б о н н и . не пов іх звуків сторонн

— Грицю, ти зробив уроки? — запитала вона. — Ні ще. Я вчу Рікі розмовляти. Ти хіба не бачиш? — відповів хлопчик, навіть не обернувшись. — А взагалі я хочу їсти! Ти приготувала мені поїсти? — Я зараз варю суп, а ти, будь ласка, піди в магазин за хлібом, — спокійно попросила бабуся. — Я ж зайнятий! — обурився внук. — Не заважай мені. Я хочу, щоб мій папуга навчився розмовляти. Неза-

р-

р-

ош

ий

!

Не вчи папугу обманювати На щастя, до кімнати увійшла Грицева бабуся. Оце справді хороша людина! Ця добра жінка щодня доглядає за пташкою: насипає в годівничку просо, міняє в поїлці водичку, прибирає в клітці... А ще доглядає за Грицем: готує йому їсти, миє посуд, прибирає в його кімнаті...

Гр

ю -риц

хо

баром він скаже: «Грицю хороший». — Ой, Грицюню... Ти хочеш навчити папугу обманювати, — зітхнула бабуся. Від таких несподіваних слів хлопчик, який сидів навпочіпки біля клітки, підвівся, а Рікі почав пересуватися по жердинці ближче до людей, розуміючи, що зараз пролунає щось дуже правильне. під — Уроки ти не Не требчаання в на зробив, у магазин чааскривати н іти не хочеш, не клітку: ... же слухаєш старших і птах мтои. у н с розмовляєш зі мною за зовсім без поваги, — продовжила бабуся. — Чому ж Рікі повинен говорити, що ти хороший? Папуга в тебе вже півроку живе, а ти жодного разу не помив йому клітку, не поміняв у поїлці водичку... Ти й у себе в кімнаті прибирати не хочеш. Рікі не може за собою прибрати, тому йому потрібна допомога. А ти ж уже великий хлопчик, самостійний... — Тоді я навчу його Завж за чи ди стеж говорити щось інше! стот ою своєї мови — вирішив Гриць. — обра : зл слова иві Точно! Рікі говоритиме... фраз або и Він говоритиме: «Припапу га віт». запам може ’ повт ятати й Бабуся сумно подивиорит и. лася на онука й знову зітхнула: — Нічого ти не зрозумів, Грицю... Потрібно змінити не слова, а свою поведінку. І вчити іншого треба теж не на словах, а на особистому прикладі. Сам ти завжди вітаєшся? — Не пам’ятаю, — збрехав Грицько, не

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний дитячий благодійний фонд «Абетка життя» abetka.info  e-mail: office@abetka.info  +38 (044) 468 93 43


зумівши зізнатися, що він справді буває нечемним. Бабуся похитала головою й так пильно подивилася на онука, що той від сорому опустив очі й навіть торкнувся обличчя: щоки, здавалося, палали вогнем. — Щоб навчити пташку розмовляти, треба знати, як правильно це робити. Ти сам порад не слухаєш, учитися теж не хочеш... Як же тебе слухатиметься Рікі? — сказавши це, бабуся вийшла з кімнати, а Гриць серйозно замислився. Хороший результат досягається добром — Вибач мені, Рікі, — раптом сказав хлопчик. Це пролунало так щиро, що папуга навіть перемістився з жердинки на стінку клітки — ближче до Грицька. Пташці дуже хотілося подивитися йому просто у вічі. — Ну, гаразд, не сумуй, — цвірінькнув Рікі, побачивши, що в очах його друга блиснули сльози. — Я-то що? Я не ображаюся... Перші результ Ти краще перед ат звичайн и о бабусею вибачся. з’являю ться Та й узагалі... Прочерез к ілька місяців бачення просять, . коли збираються змінюватися. А ти готовий виправитися на ділі? Звичайно, Гриць не зрозумів, що сказав йому Рікі, але його очі радісно засвітилися від якоїсь гарної ідеї. — Рікі, я незабаром повернуся! Ти поки не нудьгуй, — сказав хлопчик. — Треба піти в магазин за хлібом. А ще мені треба вибачитися перед бабусею... Коли повернуся, почищу клітку, а

тебе випущу трохи політати диву: це в нього пролунало по кімнаті. зовсім не по-пташиному... — Серйозно?! — зрадів — Ур-рра!!! — загукав Рікі й на знак згоди замахав від радості Грицько. — Рікі крильми. — Давай швидше! заговори-и-ив!!! От молодець! — Ось бачиш, — скаГриць справді не жартував. зала бабуся, — коли є за що похвалити, навіть Того ж дня він виконав о н птах не промовчить... усі свої обіцянки, б і р а пот ко. а назавтра більше Сломвовляти чіктщ о Тільки ти, Грицюню, я и будь таким завжди. не докучав папузі вНайкращуе,ть буд и н . і о з проханням щось в Хороший результат адов оскл повторити. Повер- дв у будь-якій справі донувшись зі школи й сягається тільки добром. зробивши уроки, хлопчик прибрав у книжковій шафі й почав уважно читати про те, як навчити папугу розмовляти. Потім він погрався з Рікі. А ще Грицько сам годував пташку, навіть приготував її улюблені ласощі: терту морквину змішав з манною крупою. Наступного дня він потішив папужку сирком упереміш із манкою. — Їж, Рікі, вітаміни, — сказав хлопчик, погладивши свого пернатого друга. — Грицю, може, і ти хочеш їсти? — запитала бабуся, увійшовши до кімнати. — Я вже приготувала Вивчейні слова обід. періофрази оо н — Так, спаси- дич повотб щ , те бі. Зараз тільки рюйш а їх не пта к наллю Рікі чистої забула. водички, — відповів онук. — А тобі потрібна моя допомога? — Ні, мій хороший, — усміхнулася бабуся. — Грицю хор-роший! — сказав Рікі й ледь не впав з жердинки від по-

Малюнки Анни Желізних

21 21

b.-( $./., # >2< $S2?,: Товариство євангелізації дітей oed.ru  e-mail: oed@oed.ru  +7 (095) 719 79 36, +7 (095) 719 76 38


22

ТУЄМО САГО МО С Т І Й Н О

і щ о уна с с а а л л о і г н о е л в б Улю о с і л

ачкові Допоможи їж збирати гриби

Гриби Спочатку потрібно підготувати гриби. Тобі знадобиться  1 білок  50 г цукру  щіпка солі

Òåêñò ³ ôîòî Õðèñòèíè Êóçüìåíêî solodke.com

Порядок приготування вши Збий білок, дода у дощіпку солі. Потрох овжуй давай цукор і прод як виго збивати. Після то збивай сиплеш увесь цукор, илин. ще приблизно 10 хв ром Застели деку папе ю. го ль фо для випікання або , ок ль Наклади масу в ку ви вида відріж кінчик і щ об в, кі оч ні ж ки гр иб ок оч ап ш вони стояли. Для . ки еч зроби просто круж а можн Зверху шапочки о. ка присипати ка диВипікати приблизно го °С. 5 10 ну при температурі

b.-( $./., # >2< $S2?,: Дитяча місія childrenmission.net  e-mail: childrenmission@mail.ru

Їжачок Доки гриби печуться, зробимо їжачка. Ми використовували рисові пластівці, але підійдуть будь-які солодкі пластівці. Тобі знадобиться  100 г розм’якшеного вершкового масла  0,5 банки згущеного молока  пластівці  мак  шоколадні цукерки  шпажки

Порядок приготування Збий масло, додай згущене молоко. Змішай крем із пластівцями. Постав на півгодини в холодильник. Сформуй їжачка. Зверху посип маком. Із цукерок зроби очки й ніс. Запасливий їжачок Готові грибочки надягни на шпажки й застроми в їжачка.

+38 (044) 550 26 64; +38 (097) 742 51 82; +38 (063) 136 05 53


Андрій Медведєв

23

¯

æà÷îê-ÑòîÃîëî÷îê ãîòóâàâñÿ äî ñâîãî ïåðøîãî äíÿ íàðîäæåííÿ. Ñïî÷àòêó â³í âè÷èñòèâ êîæíó ãîëî÷êó íà ñïèíö³, ïîò³ì ñïîðóäèâ áóäèíî÷îê ³ ñï³ê âåëèêèé ïèð³ã. Ãîëî÷êè ïî÷èñòèâ, àáè ìàòè ãàðíèé âèãëÿä, õàòèíêó çáóäóâàâ äëÿ äðóç³â, à ïèð³ã ïðèãîòóâàâ äëÿ ãîñòåé. Ç óñ³õ ïðèãîòóâàíü õàòèíêà âèÿâèëàñÿ íàéêðàùîþ. Îñê³ëüêè ¯æà÷îê áóâ áàãàòèé íà êîëþ÷êè, òî é ä³ì çáóäóâàâ ïîä³áíèé äî ñåáå — ³ç êîëþ÷èõ ñîñíîâèõ ãîëîê.

ч а ж

к о

Þíèé ³ìåíèííèê çìàùóâàâ ¿õ çãóùåíèì ìîëîêîì, à ïîò³ì ñêëåþâàâ îäíà ç îäíîþ. Àæ ñ³ì áàíîê çãóùåíîãî ìîëîêà âèòðàòèâ ìàéñòåð íà áóä³âíèöòâî ñîëîäêîãî äîìó, à õâî¿íîê — òàê áàãàöüêî, ùî é ë³÷èòè íå áåðóñÿ. Êîëè, íàðåøò³, äàõ áóâ ãîòîâèé, ¯æà÷îê ç ïîëåãøåííÿì ç³òõíóâ, ìîâëÿâ, áóäå êóäè êëèêàòè ë³ñîâó áðàò³þ. Малюнок Ніни Королевич

Ї

Різнобарвні кульки Íàòîìèâñÿ ãîñïîäàð, ñ³â íà ïîðîç³ âëàñíîãî äîìó é ñòàâ ÷åêàòè. Íåâäîâç³ ïî÷àëè ñõîäèòèñÿ ãîñò³, àáè ïðèâ³òàòè ³ìåíèííèêà. Óñ³ì âåëèêèì ñ³ìåéñòâîì äð³áîò³ëè

äî íüîãî Ìóðàõè, ³ êîæíà ç íèõ íåñëà ó ñâî¿é ëàïö³ ãå볺âó êóëüêó. Çåëåí³, ñèí³, ÷åðâîí³, çîëîòèñò³, á³ë³ — êâ³ò÷àñòèìè êîëüîðàìè çàìàéîð³ëà ¯æà÷êîâà ãàëÿâèíà. — Öå òîá³, ³ öå òîá³, ³ öå òîá³… — óðî÷èñòî îäíà çà îäíîþ ïîâòîðþâàëè Ìóðàõè. — Ç ³ìåíèíàìè, ç³ ñâÿòîì, ç äíåì íàðîäæåííÿ â³òàºìî,

Г о т С

к о ч о ол

Бджолиний будиночок — ãîâîÀæ îñü ïðèëåò³ëà äî ðèëè ³íø³. íüîãî ë³ñîâà Áäæ³ëêà: А À ³ìåíèííèê ëèøå , о — Ñïàñèá³ òîá³, щ âñòèãàâ óñ³ì â³äêàçóâàòè: вій от к äîáðèé ¯æà÷êó, çà щ — Äÿêóþ! Äÿêóþ! Äÿ-êó-þ! як руно òàêèé ãàðíèé ïîа д Âäÿ÷íèé. Ïîäÿêà âàì… по день äàðóíîê! — çàäçèæя н на Політає й жен ся ÷àëà âîíà. — Ìîÿ д о повернеться нар анеть ñ³ì’ÿ âæå òðåò³é Ñåðåä ò³º¿ ãàì³ðëèâî¿ дістомусь ? òèæäåíü æèâå ïðîу к м ìåòóøí³ ãîñò³ íå çíàëè, о ñòî íåáà. Íàøå інш êóäè ïîä³òè òàêó ñèëóäóïëî ðàçîì ³ç ñòàñèëåííó êóëüîê. Òîìó, íå ðîþ áåðåçîþ çðóéíîâàíå. ïîäóìàâøè, ïðèâ’ÿçàëè ¿õ äî Ìè íå çíàëè, êóäè ïîä³òè ìàëþê³â äàõó ñîëîäêîãî áóäèíî÷êà. À òà äîðîñëèõ áäæ³ë. Àæ ðàïòîì òîé ðàïòîì çä³éíÿâñÿ â íåáî òà áà÷èìî — ëåòèòü íàì íàçóñòð³÷ é ïîëåò³â íàçóñòð³÷ êó÷åðÿâèì áóäèíî÷îê. Òàêèé ãàðíèé ³ âåõìàðèíêàì. ëèêèé! Áóäèíî÷îê îñ³â íà ì³öí³é — Òè êóäè? — çáåíòåæèâñÿ ã³ëö³ ìîëîäîãî äóáà é îäðàçó ¯æà÷îê. — À ÿê æå ÿ?.. ïðèë³ïèâñÿ äî íå¿. Íàø³ ä³òëàõè Óñ³ äðóç³ ñòîÿëè ³ ïðèãîëîì- ïî÷àëè çàë³òàòè äî íüîãî é âåñåøåíî äèâèëèñü óñë³ä ãîë÷àò³é ëî äçèæ÷àòè… Îòîæ, äÿêóºìî. À õàòèíö³, ùî çíèêàëà âäàëèí³… â ïîäàðóíîê ìè ïðèíåñåìî òîá³ — Íå ñóìóé, — ãîâîðèëà áàãàòî ìåäó: òè ç íüîãî òà ñîñíîïåðøà ñîòíÿ Ìóðàøîê, àïåòèòíî âèõ ãîëî÷îê çìîæåø çáóäóâàòè ñìàêóþ÷è ñîëîäêèé ìàëèíîâèé ñîá³ íîâèé ä³ì — ìåäîâèé! ïèð³ã, — â³í òð³øêè ïîë³òàº é — Íó ùî æ, äÿêóþ, — ìîâèâ ïîâåðíåòüñÿ. ¯æà÷îê- ÑòîÃîëî÷îê ³ çàäîâîëåíî — Íàâ³ùî â³í òîá³: òàêèé ãî- ïîòåð ñâîãî íîñèêà. íîðîâèé ³ ïðîøåíèé? — âò³øàëà Õî÷à ¯æà÷îê ³ çàëèøèâñÿ áåç äðóãà ñîòíÿ Êîìàøîê. — Íåõàé âëàñíî¿ õàòèíêè, â³í ðàä³â, ùî æèâå, ÿê õî÷å. çì³ã êîìóñü ñòàòè ó ïðèãîä³ íàâ³òü ¯æà÷îê í³ÿê íå ì³ã çáàãíóòè, ùî ó ñâ³é âëàñíèé äåíü íàðîäæåííÿ. â³äáóâàºòüñÿ. ³í ñòîÿâ ³ ïëàêàâ Öå ïðèíåñëî éîìó á³ëüøå çàäîêîëþ÷èìè ¿æàêîâèìè ñëüîçàìè. âîëåííÿ, í³æ óñ³ êîëüîðîâ³ ãå볺Ⳡêóëüêè ðàçîì óçÿò³.


ДЛЯ ВАС, БАТЬКИ

Фото: shutterstock.com

Дорослі не пам’ятають Äîðîñë³ ÷àñòî íå ðîçóì³þòü òèõ, õòî ùå íå ñòàâ äîðîñëèì. Íàâ³òü ò³, ó êîãî º ñâî¿ ä³òè, ÷àñòî íå óÿâëÿþòü, ïðî ùî ¿õí³ ä³òè äóìàþòü, ïðî ùî ðîçìîâëÿþòü ³ ÷èì çàéìàþòüñÿ.

Âçàãàë³, äîðîñëèì ïðèòàìàííå ÿêåñü ïî÷óòòÿ íåïåâíîñò³ ñòîñîâíî ä³òåé, ³ íàâ³òü ³íîä³ íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî íèõ. Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî äîðîñë³ ëþäè äóæå øâèäêî çàáóâàþòü, ÿêèìè âîíè áóëè ñàì³, êîëè áóëè ä³òüìè.

Ïàâëî òàê ³ íàïèñàâ: «Êîëè ÿ äèòèíîþ áóâ, òî ÿ ãîâîðèâ, ÿê äèòèíà, ÿê äèòèíà ÿ äóìàâ, ðîçóì³â, ÿê äèòèíà. Êîëè æ ìóæåì ÿ ñòàâ, òî â³äêèíóâ äèòÿ÷å» (1 Êîð. 13:11). Ñòî ðîê³â òîìó äîñë³äíèêè ïî÷àëè ì³ðêóâàòè, ùî ì³æ äèòèíñòâîì ³ çð³ë³ñòþ âñå æ ³ñíóº ÿêèéñü ïðîì³æîê ÷àñó, ÿêèé âîíè íàçâàëè ïåð³îäîì äîçð³âàííÿ: ïðèáëèçíî ç 15 äî 18 ðîê³â.

øàííÿ é çð³ë³ñòü ÿê îêðåì³ ïåð³îäè æèòòÿ. Äæîí Ñàíòðîê, ïñèõîëîã, ÿêèé ïðàöþº â ãàëóç³ ïñèõîëî㳿 ðîçâèòêó, ââàæàº, ùî «äîðîñë³øàííÿ — öå ïåð³îä æèòòÿ ì³æ äèòèíñòâîì ³ äîðîñë³ñòþ, ùî ïî÷èíàºòüñÿ ç 10-13 ðîê³â ³ çàê³í÷óºòüñÿ â 18-22 ðîêè. Ïðîòå âèçíà÷èòè ê³íåöü äîðîñë³øàííÿ íåïðîñòî. Äîðîñë³øàííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç á³îëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ³ çàê³í÷óºòüñÿ êóëüòóðíèìè».

Çð ³ ë ³ ä ³òè àáî íåçð³ ë ³ äîðîñë ³? Ми, дорослі, не можемо зробити практично нічого, аби захистити дітей від самотності, з якою вони зустрічаються зараз і ще частіше зустрічатимуться в майбутньому. Але ми повинні спробувати зрозуміти дітей і зробити щонебудь, щоб дитина не почувала себе самотньою.

Дорослі не розуміють Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî áàãàòî äîðîñëèõ ïàì’ÿòàþòü òîé ÷àñ, êîëè âîíè áóëè ä³òüìè. Òàê³ äîðîñë³ ñõèëüí³ äóìàòè, ùî ñó÷àñí³ ä³òè òàê³ æ, ÿê ³ òîä³, êîëè âîíè, äîðîñë³, ñàì³ áóëè ä³òüìè. Äîðîñë³ äóìàþòü, ùî äèòèíà ñüîãîäí³ òàêà æ, ÿêîþ âîíà áóëà 10, 20 àáî 30 ðîê³â òîìó. Íàñïðàâä³ öå íå òàê. Ñó÷àñíà äèòèíà ³íøà.

Íàïðèê³íö³ 60-õ ³ íà ïî÷àòêó 70-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ âæå çàãîâîðèëè ïðî ïåð³îä äîçð³âàííÿ òðèâàë³ñòþ â ï’ÿòü ðîê³â — ç 13 äî 18. Öåé ïåð³îä ðîçä³ëÿëè íà äâ³ ñòà䳿.

Òàêèì ÷èíîì, ïåð³îä äîðîñë³øàííÿ ñó÷àñíî¿ äèòèíè ìîæå òðèâàòè ïîíàä äåñÿòü ðîê³â! Íåéìîâ³ðíî! — Öå òîé ïåð³îä, — çàïèòóþòü áàòüêè é ó÷èДозрівання òåë³, — êîëè ï³äë³òêè âæå сьогодні çð³ë³ ä³òè ÷è ùå íåçð³ë³ Íèí³ ñòâåðäæóþòü, ùî äîðîñë³?! Àáî òå é ³íøå äîðîñë³øàííÿ — öå «óí³- ðàçîì?! êàëüíèé ïåð³îä, ÿêèé ñë³ä Три стадії ðîçóì³òè ÿê îêðåìèé åòàï æèòòÿ, ùî ðîçâèâàºòüñÿ дорослішання Ñüîãîäí³ ôàõ³âö³ ç ðîççà ñâî¿ìè ïðèíöèïàìè» (×åï Êëàðê, ïðîôåñîð âèòêó ðîçãëÿäàþòü òðè Òåîëîã³÷íî¿ ñåì³íà𳿠ñòà䳿 äîðîñë³øàííÿ: Дозрівання p --Z $.0.1+S8 --? Ôóëëåðà). у минулому (ç 11 äî 15 ðîê³â). «Ñâ³ò ßêùî ðàí³øå ðîçä³Ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ñòîîáåðòàºòüñÿ íàâêîëî ëÿëè ò³ëüêè äèòèíñòâî é ë³òü ëþäè ââàæàëè, ùî º ìåíå, — äóìຠï³äë³òîê. äâà ïåð³îäè æèòòÿ: äèòèí- çð³ë³ñòü, òî òåïåð ãîâîðÿòü — Óñå, ùî ³ñíóº, — äëÿ ïðî äèòèíñòâî, äîðîñë³ñòâî é çð³ë³ñòü. Àïîñòîë

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна благодійна організація «Погляд» vzglyad.org.ua  %-mail: vzglyad@vzglyad.org.ua  +38 (044) 256 41 17, 4 *1: +38 (044) 256 41 25

Віктор Кузьменко

24


25 Якщо вам сьогодні 23, то навіть нинішні школярістаршокласники, які всього на кілька років молодші від вас, уже не такі, якими були ви в їхньому віці. За останні кілька років життя змінилося драматично. ìåíå. Ïðèéì³òü ìåíå òàêèì, ÿê ÿ º, ñòàâòåñÿ äî ìåíå äîáðå, ³ ÿ áóäó ñòàâèòèñÿ äî âàñ òåæ äîáðå». q%0%$-Z $.0.1+S8 --? (ç 15 äî 21 ðîêó). «ß ðîçóì³þ, ùî íàâêîëî ìåíå º ³íø³. ß ðîçóì³þ, ùî ÿ íå îäèí ó ö³ëîìó ñâ³ò³. ß ðîçóì³þ, ùî ³íø³ íà ìåíå âïëèâàþòü. ß òåæ âïëèâàþ íà íèõ. Àëå çàðàç — ìåí³ îäíàêîâî. Ìåíå öå ìàëî ö³êàâèòü ³ ìàëî òóðáóº». oS'-Z $.0.1+S8 --? (ïî÷èíàþ÷è ç 21 ðîêó é äî ê³íöÿ äîðîñë³øàííÿ). «ß âñå çíàþ. ß âñå âì³þ. ß çìîæó æèòè â öüîìó ñâ³ò³. Àëå ÿ íå ãîòîâèé âçÿòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü».

Кінець періоду дорослішання ʳíåöü ïåð³îäó äîðîñë³øàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ òîãî, ÷è ãîòîâà ëþäèíà âçÿòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ ÷è ãîòîâà âîíà äî âçàºìî䳿 ç ³íøèìè ÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà. Ö³êàâî, ùî æîäíà ñó÷àñíà òåîð³ÿ ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëî㳿 àáî ïñèõîëî㳿 ðîçâèòêó íå âêàçóº êîíêðåòíèé ô³çè÷íèé â³ê äëÿ

çàê³í÷åííÿ ïåð³îäó äîðîñë³øàííÿ. Òàê â³äáóâàºòüñÿ òîìó, ùî â³ê — êîëè âèõîäÿòü çàì³æ àáî îäðóæóþòüñÿ, êîëè áåðóòü ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³, êîëè îäåðæóþòü âîä³éñüê³ ïîñâ³ä÷åííÿ — íå º âèçíà÷àëüíèì ÷èííèêîì çð³ëîñò³. Òè äîðîñëèé íå òîìó, ùî òè âæå îäðóæåíèé. Òè ñòàºø äîðîñëèì òîä³, êîëè áåðåø íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

Потрібно захотіти Êàæóòü, ùî «íàâ÷èòè íå ìîæíà í³÷îãî; íàâ÷èòèñÿ ìîæíà âñüîãî». Ðàí³øå ÷è ï³çí³øå ñó÷àñí³ ä³òè íàâ÷àòüñÿ áóòè â³äïîâ³äàëüíèìè. ² êðàùå ï³çí³øå, í³æ í³êîëè. Àëå ùî äîðîñë³ ìîæóòü çðîáèòè çàðàç, ùîá äîïîìîãòè äèòèí³ íàâ÷èòèñÿ áóòè â³äïîâ³äàëüíîþ? Íàéïåðøå — äîðîñë³ ïîâèíí³ çðîáèòè òàê, ùîá äèòèíà íå â³ä÷óâàëà ñåáå ñàìîòíüîþ. ³äòàê — äîðîñë³ ïîâèíí³ íàâ÷èòèñÿ ðîçóì³òè ä³òåé. À äàë³ — âçàºìîä³ÿòè ç íèìè. Âçàºìîä³ÿòè — öå çðîçóì³òè, ùî é â³ä äèòèíè ìîæíà áàãàòî ÷îãî íàâ÷èòèñÿ. Ãåíð³ Íîóåí êàçàâ, ùî «â÷èòåëü ³ ó÷åíü — áðàòè, ÿê³ ðàçîì øóêàþòü ³ñòèíó, ñåíñ ³ ö³íí³ñòü ³ äàþòü îäèí îäíîìó ìîæëèâ³ñòü ïîì³íÿòèñÿ ì³ñöÿìè». Íà æàëü, íàâ÷èòè öüîãî äîðîñëèõ íåìîæëèâî, à íàâ÷èòèñÿ — ìîæíà. Âàðòî çàõîò³òè. ² êðàùå ðàí³øå, í³æ ï³çí³øå.

В одному будинку на околиці міста збиралися жінки для вивчення Біблії. Хазяйка дому мала сина-першокласника Володю. Одного разу під час вивчення Біблії Володя вбіг до кімнати й загукав: — Мамо, мамо, там на подвір’ї тигр стоїть! Усі жінки засміялися. Вони чудово розуміли, що на подвір’ї не могло бути ніякого тигра. Мама зашарілася. — Припини, — сказала мама, — там не може бути ніякого тигра. — Там тигр, мамо. Він там стоїть! Ведуча біблійного заняття сказала: — Ну, давай, синку, подивимося, що там за тигр у дворі. Деякі жінки підійшли до вікна. Звичайно ж, там не було ніякого тигра. Там стояв великий плямистий кіт. — Негайно йди в спальню й подумай, як негарно ти вчинив, — суворо сказала мама. — І не забудь сказати про це Богові, — додала ведуча біблійного заняття. Через кілька хвилин хлопчик знову радісно вбіг до кімнати, де проходило вивчення Біблії, й голосно сказав: — Я вже все розповів Богові. Настала ніякова тиша. І тоді ведуча біблійного заняття запитала: — Ну й що ж тобі Бог відповів? — Він сказав, що коли Він уперше побачив того кота, Він теж подумав, що це тигр. Ми, дорослі, на жаль, уже не спроможні розгледіти в котові тигра, як Бог або дитина. А шкода. Вони схожі.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійний фонд «Відродження» revival-ua.org  %-mail: info@revival-ua.org  +38 (0569) 50 50 71


Равлик уже звик до моєї пісеньки, і коли я співаю, він справді висуває свої вусики-антени, вилізаючи із листя. Напевно, розуміє.

ПРИВІТ З ОБКЛАДИНКИ Продовження. Початок на с. 3

26 Школа

лишитися й допомогти вдома. Аліна погоджується, правда, не завжди охоче.

Якщо я л д и т а в спі о г о н д а р виног . . . а к и л в а р

Недавно біля винограднику я знайшла weinbergschnecke. Так німецькою називають виноградного равлика. Це не звичайний равлик. Він живе 7-8 років, але може прожити й 20 років, якщо його не з’їсть хижак. Відомо, що один такий равлик прожив у домашніх умовах навіть 30 років. Мій weinbergschnecke живе в картонній коробці, і я годую його виноградним листям і доглядаю за ним. Коли я вранці відкриваю коробку, равлик ховається в листі. Напевно, боїться. Тоді я починаю співати йому пісеньку, яку сама склала: Du Weinbergschnecke, Weinbergschnecke, komme aus Deinem Häuschen heraus Strecke deine Antennenfü hler aus. Батьки: Аліна любить тварин. У неї є подруга Ханна, яка живе на невеликій фермі. Аліна допомагає Ханні чистити старих-престарих коней. Їздити на конях вона теж любить. Але нам подобається, що Аліна правильно розуміє відповідальність: «Ohne Fleiß kein Preis». Tschü ß. Grü ße aus Deutschland.

ß

вчуся в третьому класі й ходжу в початкову школу. У початковій школі в Німеччині лише чотири класи. Після початкової школи я хочу вчитися в гімназії. Але щоб попасти в гімназію, потрібно ду-у-у-же добре вчитися. Я вчуся непогано. Не завжди, правда, вдається отримувати найкращі оцінки. Але я люблю вчасно виконувати домашні завдання. Батьки: Нам подобається, що Аліна в школі допомагає дітям. Якщо в школі діти когось ображають, то Аліна першою приходить на допомогу. Ми б дуже хотіли, щоб Аліна була такою уважною і чуйною і коли вона виросте. Хто любить

швидко бігати, люби ть і швидку їзду .

Фото з сімейного архіву.

ще в нашому містечку ми збираємось у п’ятницю з друзями.

Спорт

Ростом я найнижча в класі, але бігаю швидше за всіх у школі. Це добре, коли ти можеш від усіх утекти. Нещодавно я їздила на змагання з бігу. Там були бігуни кращі від мене, з інших шкіл.

Першою я не прибігла, але я бігла не найгірше. Батьки: У Аліни сильний характер. Вона зробить усе, щоб досягти мети. Колись на змаганнях з бігу вона буквально доповзла до фінішної лінії, але не зійшла з дистанції.

«доросПеред першим м дуже то лим» концер е грала вж Я . сь ю ю хвил ерти, але нц ко і» «маленьк страшно. к та там грати не

Музика, церква, друзі Я граю на флейті, займаюся в музичній школі. Скоро гратиму свій перший «дорослий» концерт перед великою аудиторією. Ходжу в церкву. Займаюсь у недільній школі при церкві. А

Приходять діти від 6 до 12 років. Там ми граємо в ігри, співаємо, змагаємося, читаємо Біблію і пригощаємося різними солодощами. Друзів у мене багато. Батьки: Друзів у Аліни справді багато. Зараз Аліна в такому віці, що хоче якомога більше часу бути з друзями. Ми говоримо, що друзі дуже важливі, але іноді важливіше за-

Weinbergschnecke

Підсмажені на вогні маршмеллоу — найсмачніші.


М Й

СТР

У

А

ЄМО

27

Нитяний кораблик ем Як пер

агати свої с трах и?

ий овік, як і л о ч і б Починати потрібн Жив со ляти справжн о в о т о г з и на йпростішого. умів в своєї Напевно, ти вже човни. найстром ато а м в у г вч ив а ся робити паперо б Він б в и б о р Він з ли вий кораблик і запускати справи. овнів, але ніко і. ч н його в плавання. чудових в у море на чов в и д о у х з Спробуй тепер зр а не ви обиного р д о а ж н т и кораблик з ниток В ін вав а л п на е і н картоні. житт човні. чому? Знаєш Це набагато складніше, ся н іж яв бо зробити ко н ві Тому що раблик з паперу. моря. Тобі потріб ь, що но буде наБіблія говорит ивч ят и тися трима бо ти голку з мудра людина не на дові- ниткою. меться, якщо во Тобі потріб Богові. но буде наряє своє життя вч ої и св тися не боят о щ Це означає, ися вколонавчи- тися. страхи можна Від тебе вим и. агатиметьтися перемагат ся витриваліс ть і терпіння . М и вп ев н ен і, щ о т и зможеш пер 1 18 емагати св 24 ої 4 19 страхи. 15 21 14

20

5

8 23

Схема 2

11

22

7 16

13

3

6

1. Íà çâîðîòíîìó áîö³ êàðòîíó íàíåñè êîíòóð ìàëþíêà. 2. Ãåîìåòðè÷í³ åëåìåíòè — êîëî, êóò, äóãó — ðîçä³ëè íà îäíàêîâó ê³ëüê³ñòü ÷àñòèí. 3. Ïîêëàäè ï³ä çàãîòîâêó òîâñòèé êàðòîí. Ó òî÷êàõ ïîä³ëó ïî êîíòóðó ìàëþíêà çðîáè ïðîêîëè. 4. Çàñèëè íèòêó â ãîëêó é çàïîâíè ô³ãóðè, ÿê ïîêàçàíî íà ñõåìàõ 1 ³ 2. Ùîãëè é êàðêàñ êîðàáëÿ âèøèé ïðÿìèìè ñò³áêàìè. Çàêð³ïè íèòêó ç âèâîðîòó. 5. Ãîòîâó ðîáîòó íàêëåé íà êàðòîí-îñíîâó.

4

5 8

Схема 1 9

Ñò³áîê ç ëèöüîâîãî áîêó

12 13

Ñò³áîê ç âèâîð³òíîãî áîêó

16 2 17

3

6 7

10 11

1

4

5 8

9 12

15

14

2

èé êàðòîí

 êîëüîðîâ èðîêèì âóøêîì  ãîëêà ç ø òêà  òîâñòà íè  îë³âåöü  öèðêóëü  ë³í³éêà êàðòîí  òîâñòèé  êëåé

Порядок дій

1

12

я Тобі знадобитьс

Потрібно пам’ятати гол овне правило техніки нитяної графі ки: кількість точок повинна бути пар ною.

29

10 17

У нитяній графіці всього два прийоми: заповнення кута й заповнення кола.

18

3 6 7

10 11

agapeua.com

b.-( $./., # >2< $S2?,: Місія «Agape»  +38 (050) 318 55 81, +38 (0552) 44 38 53


Привіт! Ти йдеш перший раз у перший клас? Надішли мені фотографії.

noyivark.org



twitter.com/noyivark



у першому класі.

сontact@noyivark.org

На першому уроці діти ще не знають, що їм потрібно робити. Скоро вони багато чого навчаться.

Малюнок Ніни Королевич

Перший урок

Знайди 12 відмінностей

Noah Ark 2012-6 Ukr  

дитячий християнський журнал Ноїв ковчег 6-2012 українська версія

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you