Page 1

13,

СШ

А

ш

Л

іля Ка

нат

ія

Ум б е Пе рат не Да три ики ни к і к...

Мар

Ск к ла іс азк да т о ю о рі ві ї.

нко,

кра 9, У

їна

а

ле Васи

ІРИ МИ В

МО  РАЗОМ

k, 9 , US A

ЩЕ

! КРА

П ИШ ЕМ

Т ВОРИМО!

уш

,

12,

Біл

ору

сь

Анд

рій

Мед

в

в, едє

РО

12,

Укр

аїна

К

ІВ

В ОЇ К

20

Big Bearb,e you will d! blesse

О, М А ЛЮ ЄМО,

сь

с

ла

ру

ра

ва,

ло

ОВЧЕ Та

идо

,Б і

а

чи

10

аїн

а Д ав

ін,

, У кр

Люб

ик

Л., 11

ба

Їду вч и ор

Г

рі ю

по

в Болга

ова ва, 15, Молд Юля Алексєє

ся

чк а хл фа оп ра . чи он ку ка а ши в ко Інст и це Б нкт і сов ожі в і инах сть — оди. ко л 12 а Ан , К і ан сімо в, ад а

Ми

Зв

achu

ти

До ша

Kelly Horb

Са

Н

6’2011  noyivark.org

а 8, Україн Паша М.,


2 Хлопчики й іт! дівчатка, прив Цей журнал ви зробили самі. №6’2011 õðèñòèíÿ òà ïîøèðåííÿ Æóðíàë äëÿ ïëåêàí ’¿. ÿíñüêèõ ³äåàë³â ñ³ì ìîâîþ 0 ðîö³. Óêðà¿íñüêîþ Çàñíîâàíèé ó 199 Âèõîäèòü 8 ðàç³â íà ð³ê. êó. ðî 09 20 ç ÿ òüñ äðóêóº ì³ñ³ÿ öü — Õðèñòèÿíñüêà Çàñíîâíèê ³ âèäàâå . âî» «Æèâå ñëî îìó âàíèé â Äåðæàâí ³ Æóðíàë çàðåºñòðî êè, òåëåáà÷åííÿ ³òè ïîë ¿ íî ö³é ìà êîì³òåò³ ³íôîð ñâ³äîöòâî à¿íè. Ðåºñòðàö³éíå ðàä³îìîâëåííÿ Óêð .2003. .04 16 â³ä 11 Ê ¹ 72 ñüêîþ óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³é Æóðíàë âèõîäèòü ìîâàìè. àäîì öèòóþòüñÿ çà ïåðåêë Óñ³ á³áë³éí³ òåêñòè Þð³ÿ Ïîï÷åíêà. îâíî¿ ðåáóº âàøî¿ ìîëèò Íί ÊÎÂ×Åà ïîò . ìêè òðè ³ ìàòåð³àëüíî¿ ï³ä òå: Ïîæåðòâè Âè ìîæå àäðåñó âèì ïåðåêàçîì íà ÅÃ; - íàäñèëàòè ãðîøî æóðíàë Íί ÊÎÂ×Åà þ: ³òêî ïîì ç ö³¿ ðåäàê õóíîê: ðà íà è çàò åêà íå, ïåð гâ 1, Óêðåêñ³ìáàíê ì. ð/ð 260040165289 ÿíñüêà ì³ñ³ÿ ñòè ÌÔÎ 333539, Õðè 259801, 26 «Æèâå ñëîâî», êîä ÅÃ. àë Íί ÊÎÂ×Åà ç ïîì³òêîþ: æóðí

Íàøà àäðåñà: Íί ÊÎÂ×Åà Ðåäàêö³ÿ æóðíàëó ðà¿íà, 33010 Óê , à/ñ 35, ì. гâíå , 628-379; òåë. (0362) 628-314 ; 32 1-4 63 ) 62 (03 êñ ôà yivark.org e-mail: contact@no g .or ark noyiv äàêòîð â³äïîâ³äàëüíèé ðå

Ìàð³ÿ Ëåâöåíþê

üêî¿ ïåðåêëàä ç ðîñ³éñ

Íàä³ÿ Äîëÿ, ²ðèíà Êîñòþ÷åíêî

àðò-äèðåêòîð

Îëåã Ìîðãóí

õóäîæí³é ðåäàêòîð

Àëëà Àëåêñººâà

òåõí³÷íèé ðåäàêòîð

³ðà Ôåñÿíîâà

òîð ë³òåðàòóðíèé ðåäàê

Íàä³ÿ Äîëÿ

ò ë³íãâ³ñò-êîíñóëüòàí

Þð³é Ïîï÷åíêî

 Äóæå ëþáëþ ìàéñòðóâàòè, êîíñòðóþâàòè ç ëåãî, çàõîïëþþñÿ òåõí³êîþ îð³ãàì³. Íàäñèëàþ ñâîþ ðîáîòó «Ëåá³äü», ÿ ïðàöþâàâ íàä íåþ ìàéæå ì³ñÿöü. Ò³ìà Ê., 12, Ãðîäíåíñüêà îáë., Á³ëîðóñü

 I love fishing. Once I caught a catfish and it was very heavy. My favorite lake to go to is Angle Lake because there is a lot more fish there. When you’re at the dock you can already see the little fish swimming in the water. Anthony N., 8, Seattle, Washington Ïèø³òü íàì, íàäñèëàéòå ñâî¿ ìàëþíêè òà ôîòîãðàô³¿ íà àäðåcó:

Íί ÊÎÂ×Åà à/ñ 35, ì. гâíå Óêðà¿íà, 33010 àáî NOYIV ARK PO BOX 190 N AURORA AURORA,, IL 60542 USA å-mail: contact@noyivark.org noyivark.org

ь иста благодарит 1. Не забывай Хр це, небо. За дождик, солн ушным быть Не забывай посл бушке и деду. И папе, маме, ба ь иста благодарит 2. Не забывай Хр щую в небе. За радугу, сияю ь авить и хвалит Не забывай и сл ебе. хл м но щ ус в насу За аромат и вк

îð âèêîíàâ÷èé äèðåêò

ͳíà Îë³éíèê

ãîëîâíèé ðåäàêòîð

³êòîð Êóçüìåíêî à êîëåã³ÿ: Äèòÿ÷à ðåäàêö³éí 10 Ò., ³íà Àë Àíàñòàñ³ÿ ×., 10 7 Àííà-Ìàð³ÿ Ì., Àíòîí ß., 12 ³êà Ö., 11 ²ëëÿ Ì., 13 Ìàêñèì Ñ., 8 Íàòàëÿ Ê., 6 Òàðàñ Ë., 11 Òèìîô³é Ë., 7

ííÿ íà ìàòåð³àë³â ïîñèëà Ïðè ïåðåäðóêó íàä³ñëàòè ìî îñè Ïð . îâå ÿçê îâ’ Íί ÊÎÂ×Åà îá ïóáë³êàö³¿. íàì îäèí ïðèì³ðíèê ì. Íàêëàä 4 000 ïðè òòÿ», Ô «Õðèñòèÿíñüêå æè 74; ÌÊ ÐÒ íî âà êî äðó 08Íà 7132) (03 . òåë 06; üê, 430 âóë. Ñòóñà, 3, ì. Ëóö ail.com gm e-mail: clife.press@ ÅÃ,, 2011 © Íί ÊÎÂ×ÅÃ

 Íàäÿ Ê., 8, ì. Âîëæñüêèé, Âîëãîãðàäñüêà îáë., Ðîñ³ÿ


3  Ìåíå çâóòü ²ðà, ìåí³ 12 ðîê³â. Ìàþ òðüîõ ìîëîäøèõ áðàò³â: Ìèêèòó, Íàçàðà é Ñåìåíà. Ìè ëþáèìî îòðèìóâàòè âàø æóðíàë. Ìåí³ äóæå ïîäîáàþòüñÿ ðóáðèêè ïðî ïîäîðîæ³ òà ïðî òâàðèí. ß õî÷ó ëèñòóâàòèñÿ ç õëîï÷èêàìè é ä³â÷àòêàìè ìîãî â³êó. Ìîÿ àäðåñà: Óêðà¿íà, ÀÐ Êðèì, ñìò Íèæíüîãîðñüêèé, âóë. Ñàëã³ðíà, 10Ñ Á. Ç ëþáîâ'þ — ²ðà Ìîëèòâåíèê Усім привіт. У нас виникла ідея: видати журнал НОЇВ КОВЧЕГ, усі матеріали якого були б підготовлені нашими юними читачами. Ми з великою радістю працювали над випуском цього «спеціального журналу». Щиро дякуємо дорослим, які надихали дітей на творчі подвиги. Величезне спасибі всім дівчаткам і хлопчикам, які писали оповідання, вірші й пісні.  Усім, хто розповів нам, чого їх навчила Біблія.  Усім, хто ділився своїми ідеями, думками й порадами.  Усім, хто надсилав свої листи й фотографії, малюнки та ілюстрації.  Усім, хто майстрував або приготував свої кулінарні рецепти.  Усім, хто написав про свої поїздки, пригоди й подвиги. Особлива вдячність за допомогу у виданні цього випуску журналу нашій дитячій редколегії. Усіх вас вітаємо!!! Ми знали, що наші юні читачі багаті на таланти. Пригадуєте: ми писали про це раніше :)) — що якщо ви побачите черепаху, яка сидить на стовпі, то це означає, що її хтось туди посадив. Ви не самі просто так навчилися робити те, що ви можете й умієте: хтось вам допоміг і продовжує допомагати. Ми переконані, що  за всі ваші здібності й таланти таланти,  за все, що ви знаєте й умієте умієте,  за все, чого ви навчилися і ще навчитеся, — теся ви завжди будете вдячними Богові й тим дорослим, які вас люблять і про вас турбуються. Усім нових творчих успіхів! Команда НК contact@noyivark.com

Ìîÿ ñåñòðè÷êà Âåñåëà ä³â÷èíêà ãàðíåíüêà, À î÷³ â íå¿ — ìîâ ÿíòàðí³ áóñèíêè. Ñàìà âîíà òàêà ìàëåíüêà, ² ðàä³ñòü äëÿ ìàòóñåíüêè. Ëè÷êî â íå¿ — íà÷å ÿáëó÷êî,  Ïðèâ³ò, Íî¿â ² âîëîññÿ — ìîâ ïøåíè÷êà. Êîâ÷åãó! ß äóæå ëþáëþ Ñåñòðè÷êà â ìåíå íåâåëè÷êà, À âæå òàêà ðîçóìíè÷êà! ìàëþâàòè, ³ ìåí³ ïîäîáàëîñÿ ìàëþâàòè ³ëþñòðàö³¿ ïðî ìèøåíÿ Õðóìà â æóðíàë. ß òàêîæ ïèøó îïîâ³äàííÿ ³ êàçêè. À íåùîäàâíî ìè ðàçîì ç ìàìîþ ñêëàëè àêðîâ³ðøà ïðî ìîþ ìîëîäøó ñåñòðè÷êó Âàñèëèíó, ÿêó ÿ äóæå ëþáëþ. Âîíà íàðîäèëàñÿ â í³÷ íà гçäâî, 7 ñ³÷íÿ, ³ çàðàç ¿é óæå 2,5 ðî÷êè. Âîíà áàãàòî ðîçìîâëÿº, ëþáèòü íàñ îá³éìàòè, ö³ëóâàòè ³ ñì³øèòè. Àíÿ Í., 9, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, Óêðà¿íà  ß, Êîëÿ, ìð³þ ñòàòè áîêñåðîì, ÿê äÿäÿ Îëåã Ìàñêàºâ. Ìîÿ ñåñòðè÷êà Íàñòÿ äîïîìàãຠìåí³ íà òðåíóâàííÿõ. :) Íàñòÿ ß., 5, Êîëÿ ß., 6, гâíåíñüêà îáë., Óêðà¿íà


4  Àíãåë³íà Ñ., 8

 Ìàð³ÿ À., 9  Âàäèì Ñ., 6

«Яким я уявляю небо», недільна школа с. Семидуби, Рівненська обл., Україна

 ²ííà Ñ., 10

 ²âàí Ô., 9  «Ìàëåíüêèé Ìîéñåé ó êîøèêó», Òàíÿ Ð., 12, ×åðí³ã³âñüêà îáë., Óêðà¿íà  «×åðåïàõè», Àíÿ Ñ., 6, ì. Áðåñò, Á³ëîðóñü

 Çäðàñòóé, ÍÊ. Íàäñèëàþ â ïîäàðóíîê ìàëþíîê «Ìàòåðèíñüêà òóðáîòà». Öå îäíà ç ìî¿õ åêçàìåíàö³éíèõ ðîá³ò ó õóäîæö³, ÿêó ÿ çàê³í÷èëà öüîãî ðîêó. Ó íàø³é ñ³ì’¿ âîíà ñòàëà óëþáëåíîþ, ³ ÿ õî÷ó, ùîá òâî¿ ÷èòà÷³ òàêîæ ¿¿ ïîáà÷èëè. Ìàðèíà Í., 13, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, Óêðà¿íà

 «²ñóñ», «Ðèáè», Ìàð³éêà Ì., 7, ì. Ñàêðàìåíòî, Êàë³ôîðí³ÿ, ÑØÀ


5

  Ïîäàðóíîê ßêîâà», «Äî÷êà ôàðàîíà ïîáà÷èëà õëîï÷èêà â êîøèêó», ijàíà Á., 11, ì. ͳæèí, ×åðí³ã³âñüêà îáë., Óêðà¿íà  Äîðîãèé æóðíàëå Íî¿â Êîâ÷åã. Óñÿ íàøà ñ³ì’ÿ ëþáèòü ÷èòàòè é ðîçãëÿäàòè òâî¿ ñòîð³íêè. Òóò áàãàòî ö³êàâîãî: ³ ôîòî, ³ â³ðø³, ³ îïîâ³äàííÿ, ³ ìàëþíêè. ß òåæ ëþáëþ ìàëþâàòè, ì³é ìàëþíîê «Øëÿõ äî Ãîëãîôè». Äîáðå, ÿêùî âñ³ ëþäè éòèìóòü öèì øëÿõîì. Åë³íà Â., 7, ì. Õàðöèçüê, Äîíåöüêà îáë., Óêðà¿íà

 «Ïðèò÷à ïðî çàãóáëåíó â³âöþ», Êàòÿ Ì., 7, ì. Áðåñò, Á³ëîðóñü

 Nadija V., 7, Finland Hello Noah´s Ark, our children read regularly your newest editions and wanted to draw pictures of David and Goliath to the journal. They are very happy to read Noahs ark also because of Ukrainian language since living in Finland they don´t have too many possibilities hearing it. Best regards from Finland, Pauliina Vasylenko  Zlata V., 4, Finland


6

The Hurt Sparrow O

nce there was a little

. The

flew and then

bumped into a tree then it fell to the ground. The

went by, the

for help. Then a

but the

went

by

but the

the

helped the

just

went

the

by.

said, “Help me mouse!”

A few seconds later a

, the

said, “Cat please help me!”

just went by. Meanwhile a big

said, “Help me please!” The

. Then the

will be blessed”. The

called

went by,

looked down and

said, “Big Bear, you

flew and looked out for trees. 

t— Text and ar chuk, Kelly Horba lley, 9, Maple Va , USA Washington


воріння. милі, ніжні й красиві ст І такі різні-різні!!! бути Але гусениці можуть рашст не ім приємними й зовс

ними. У т ебе давай разо такої немає? Тоді м змайстр ує ничку — с импатичн мо гусеу й веселу .

Порядок виготовлення: 1. Відріж 24-30 шматків пряжі довжиною 14 см (фото 1). 2. Склади вдвоє один шматок пряжі та поклади під паличку (фото 2).

3. Відрізані кінці нитки протягни через петлю й туго закріпи (фото 3) — вийшли дві щетинки. 4. Поклади під паличку складений удвоє другий шматок пряжі, тепер в інший бік; відрізані кінці нитки протягни через петлю й туго закріпи (фото 4). 5. Продовжуй закріпляти нитки на паличці то в один, то в інший бік, щоб у гусенички з :)

Ось тобі й гусеничка

обох боків була однакова кількість щетинок. 6. Акуратно підрівняй нитки з кожного боку, щоб усі щетинки гусениці були однаковими. 7. Тепер зроби очі: на паличку приклей спочатку два білі кружечки (вони більші за розміром), а поверх них — чорні.

1, , Коля К., 1 Ілля К., 14 й, Прохладни Аня К., 1,5, -Балкарія, Кабардино Росія

Цю красуню ти можеш використовувати як закладку у свою улюблену книжку. Тоді вона підказуватиме тобі, на якій сторінці ти закінчив читати. Цікаво, а яка гусениця вийшла в тебе? Надішли, будь ласка, фото.

е р с и т и т ш и н н к е Щ ка із

Тобі знадобляться:  паличка від морозива;  різнобарвна пряжа;  чотири кружечки з цупкого паперу — два білі і два чорні;  клей;  ножиці.

Ã

ри- ся. Однак Бог Творець зробив не зовсім п усениці — и так, що з гусениць з’являють ся и. Від них м т о т іс і н єм мо- метелики. А метелики — дуже є а т р е в ід в зазвичай

7


8

п а у т к і ц к ися? я ч і і У йр най. Він був н а м а а Н ії але хворів , ив у Сир іх с у з м оїно ійці кращим в коли сир ь с о І . у у з н маленьк на прока о л о п в и хопил ової Ізраїль, за ю Нааман а е н ц и и н л а ж п у а л н а с Вона стал дівчинку. ий, і дар хвор . о и п н с и о г ж у о р д бачила, щ юнок — Дівчинка м екст і мал а Т Т ! ії р а 0, м ав до Са Зворикін, 1 їх а о ш . п а и сказала: С з н а а к о м від пр и Наа айон, — О, якб естський р ав би його а р в Б у , ік ю л р и а в ц й лисе воєму Білорусь пророк Є озповів с реві р а ц е т ц с и н л а ав Наам він напис Ізраїлю і попросив вилікувати Наамана від прокази. Цар Ізраїлю прочитав і розгнівався: — Чи я Бог?! Єлисей довідався про це і сказав: — Нехай Нааман прийде до мене. Нааман прийшов до Єлисея, а пророк сказав: — Занурся сім разів у річці Йордан — і станеш здоровим . Та Нааман поїхав розгніваний, бо думав: навіщо треба було сюди в його їхати, коли і країні є річки. Íàì али: ти Слуги йому сказ , òðåáà áóòè ли да ось важке зага щ бі то и кб Я ñõî æèìè íà öþ ìàëåíü— а лише занури еб тр к та а , ив êó ä³â÷èíêó, ÿêó çàõîïèëè б це зроб м разів. сі ні â ïîëîí. Íàâ³òü êîëè âîíà æèëà â да ор Й в тися нурився, і відза і ав їх ³íø³é êðà¿í³, âîíà ñëàâèëà ñâîãî Áîãà. по ан м Тоді Наа и. Він аз ок пр ї оє св Ìåí³ ñïîäîáàëîñÿ, ùî ä³â÷èíêà ³ д разу видужав ві це ïðîðîê çíàëè, ëþáèëè ³ ñëóõàëèñÿ і ог Б ин од тільки зрозумів, що є Áîãà. ² Íààìàí òåæ ä³çíàâñÿ вив. Бог його вздоро тів хо і ïðî Âñåâèøíüîãî Áîãà. я се ли Є в до Нааман приїха ипр не їх , та Єлисей дати йому дари йняв... 

Æ

Історію про Наамана читай у Біблії, Друга книга Царів, 5 розділ.


9

Дядя Нааман

ß ман. звали Наа о г о к çà ïà ì’ÿя , о я г яд сирійсько ив один д м о к òàëà ç ö³º¿ и н ь начал казу. о р п Він був а н ³ñòî𳿠òå, ùî òðåáà ле хворів у в т и б а н çàâæäè â³ðèòè â Áîãà â ð³çíèõ війська, а о сько пішл ій в у к о ь г н о е й ñèòóàö³ÿõ, â ÿêèõ òè á íå áóâ. ß азу у мал Одного р взяли одн а л и и н ж ðîáëþ âèñíîâîê òàêèé: â ÿê³é о у в л с і , ка з Ізраїлем полон. Ця дівчин о щ áè ÿ êðà¿í³ íå áóëà, ïî, а в нка бачил и ч ів і, Д дівчинку ц òð³áíî ñëóæèòè ò³ëüêè і. ін н ж ій дружи зала його а к с і ю , о й Áîãîâ³. л Нааманов и зможе си прокажен в й у и б к я н , а к м о Ìåí³ ïîäîНаа видк проро їлі живе . Жінка ш наа и з р а Із к о áàºòüñÿ öÿ ³ñв р п о щ ікувати від оловік царю. Цар л и в а òîð³ÿ òîìó, ùî д о п а ч Гос вікові, а в Нааман а о л л с о о ч п âîíà ö³êàâà. Öå а і іл раїлю розпов слугами в цареві Із а ïðàâäà!! т с и л в писа з і м але цар сказав, що він не Бо сто г, з цим ли н щоб лікувати а м а а Н . про ь каз у. їл Із р а цареві, У той час про це дізнався про рок. Єлисей послав дав листа свого слугу сказати цареві, що б Нааман поїхав до нього. арія Коли Нааман прибув до ньо Текст — М го, Єлисей наказав , ,9 своєму слузі, щоб він вийшов Василенко до Наамана і сказав а йому піти до Йордану і там зан Київ, Україн уритися сім разів. Але Нааман думав, що Єлисей сам вийде і покладе руки на нього й вилікує від проказ и. —і рився сім разів На ам ну ан за роз м сер та див ся й і вж ну е хот ів поїхав до Йорда їхати додому, коли його слу , як у дитини. ою ст чи а ал ги ст и, його шкіра ти подарунк сказали: чому б він не послухавс орока і хотів да пр до я що ав , їх ав по аз ск Він бо и, Єлисея і не занурився в Йордані? дарунк по в ня ий пр , ів не та Єлисей ман зрозум Нааман послухався своїх слу а Бог. Тоді Наа , ив об г, зр ому н Й ві яв іц об це не по і , Бог ин од ки ль ті є і що на світ служити. 

Æ

Малюнок — Катя Музичк о, 7, Брест, Білор усь


10 Квілінг (від англ. quill — перо птаха) — це вид рукоділля, коли з вузьких довгих смужок паперу, скручених у спіраль, створюють об’ємні композиції. Уважають, що цей вид мистецтва виник у середні віки в Європі, коли черниці почали обрамляти ікони смужками паперу з позолоченим краєм. Тонкий вузький папір накручували на кінчик пташиного пера й використовували як прикрасу. НК а Т., 9,

Г Н I Л I В К

Алін Віка Ц., 11, обл., Рівненська Україна

Візьми двосторонній папір необхідного кольору й виріж з нього смужки шириною 4 мм. Для намотування паперових спіралей ми використовували сірник. Розділи кінчик сірника. Закріпи у цій щілині кінець

паперової смужки й крути до утворення спіральки. Можна використати тоненьке пташине перо, стержень від ручки або зубочистку. З паперу можна виготовляЯкщо стиснути спіральку з одного боку — вийде пелюст- ти різні фігурки, квіти й прика, з двох боків — квадрат. клеювати їх на листівку. 


11

Спочатку я роблю підставку: хліб злегка намазую майонезом і накриваю тостерним сиром. Вставляю по колу соломку й переплітаю зеленою цибулею. Ручки для кошичка теж із цибулі. У кошичок можна покласти все, що захочеш. Я поклав туди кубики ковбаски й сиру, порізане яйце й зверху маленькі помідорчики. Вийшов дуже гарний і смачний кошичок! Моїй мамі дуже сподобався! 

8, Паша М., я, Україна Запоріжж

ША

оопом д ю акий мино З ма пік ось т ого А ось рецепт «Шарлотки»: я й я с , а ю д о  3-4 яйця в и г х а . Пр і він тро г і р и  1 склянка цукру п в гледі не до ів.  1 склянка борошна р підго  0,5 чайної ложки розпушувача  2 невеликих яблука Ретельно збити міксером яйця з цукром. Додати розпушувач і борошно. Усе легенько вимісити й вилити у форму, змазану олією. Зверху покласти нарізані яблука. Пекти в духовці 35-40 хвилин. Усім смачного!  Макси м Дубно, С., 8, Україн а

РЛ

ОТКА


12

Í

à âåëèêîìó ïàõó÷îìó áàøòàí³ æèëî ìàëåíüêå Êàâóíåíÿ. Âîíî ìð³ÿëî ÿêîìîãà øâèäøå âèðîñòè é î÷îëèòè âåñü êàâóíîâèé ð³ä. Êàâóíåíÿò³ íå ñèä³ëîñÿ íà ì³ñö³, âîíî ïîñò³éíî õîäèëî íà ãîñòèíó äî äðóç³â, òàêèõ ñàìèõ ìàëåíüêèõ êàâóí÷èê³â. Òàì

âîíè ÷óáèëèñÿ, áèëèñÿ ëîáàìè é ãîëîñíî ãèãîòàëè. — Òàêîãî ðîáèòè íå ìîæíà, — çàñòåð³ãàëà ìàìà Êàâóíèõà. — ßêùî ðîç³á’ºòå ñîá³ ëîáà, òî âæå í³êîëè íå âèðîñòåòå. Òàê³ ïîâ÷àííÿ çóïèíÿëè ïóñòîù³ âåñåëèõ çàá³ÿê, àäæå êîæåí ³ç íèõ õîò³â áóòè äîðîñëèì. Îäíîãî ðàçó Êàâóíåíÿ êîòèëîñÿ ïîëüîâîþ

Текст — , двед в, 12 Андрій Ме їна Рівне, Укра äîðîãîþ ³ ðàïòîì ç³øòîâõíóëîñÿ ç íåâåëè÷êèì Ïåðåêîòèïîëåì. — Òè õòî òàêèé, ùî êîòèøñÿ? — çäèâîâàíî çàïèòàëî ìàëå Ïåðåêîòèïîëå. — Êîòèòèñÿ ö³ºþ äîðîãîþ äîçâîëåíî ëèøå ìåí³. — ß Êàâóíåíÿ, ìîÿ ìàìà ÊàâóíèõàÍàñ³íèõà, à òàòî

ÊàâóíÄîâãèé Âóñ, — â³äðåêîìåíäóâàâñÿ êðóãëîëèöèé ìàíäð³âíèê. — Îöå âèð³øèâ òðîõè ïðîãóëÿòèñÿ. À ùî, íå ìîæíà? — Òàêèé êóìåäíèé! —

Ïåðåêîòèïîëå óñì³õíóëîñÿ. — Ìîæíà, çâè÷àéíî. Ëèøåíü îáåðåæíî, áî îáàá³÷ äîðîãè æèâóòü Êàøòàí÷èêè, âîíè âì³þòü ïàäàòè ç äåðåâà, à êîëþ÷êè ó íèõ îé ÿê³ ãîñòð³, ñàì çíàºø! — Çíàþ, çíàþ. Ìîÿ ìàìà ¿õ íàçèâຠæèâèìè ¿æà÷êàìè. À òè õòî? — ß Ïåðåêîòèïîëå. Ãóëÿþ ñòåïàìè, ïîëÿìè. — ³çüìè ìåíå ç ñîáîþ, — Êàâóíåíÿ áëàãàëüíèìè î÷èìà ïîäèâèëîñÿ íà ñâîãî íîâîãî çíàéîìîãî. — À ùî òè â쳺ø ðîáèòè? — Êîòèòèñÿ! — Êîòèòèñÿ ÿ òåæ óì³þ. — Òîä³ ÿ… Òîä³ ÿ âì³þ… ðîñòè! — ² Êàâóíåíÿ ùîñèëè ïðèòèñíóëî äî ñåáå õâîñòèêà.

— Ðîñòè — öå ö³êàâî! — ñêàçàëî Ïåðåêîòèïîëå. — Ò³ëüêè ÿê öå? — Òè íå çíàºø? — çäèâóâàëîñÿ Êàâóíåíÿ ³ çàñì³ÿëîñÿ. — Öå êîëè ùîñèëè íàäóâàºø îáèäâ³ ùîêè ³ ñòàºø êðóãë³øèì. Àáî — çàïëþùóºø î÷³ é ðàõóºø äî ñòà. Êîëè ðîçïëþùóºø, òî ïî÷èíàºø áà÷èòè âñå íàâêîëî ñåáå ÿñêðàâ³øèì. À ùå êîëè òè ðîñòåø, òâî¿ çåðíÿòêà òåìí³øàþòü, ³ îñü êîëè âîíè ñòàþòü óæå çîâñ³ì êîðè÷íåâèìè, — òîä³ òè äîçð³ëà ÿãîäà.

— ßãîäà… — ïîâòîðèëî Ïåðåêîòèïîëå. — À ÿêùî ÿ íå ìàþ í³ õâîñòè-

êà, í³ çåðíÿòîê, ÿ ìîæó âèðîñòè? — À ùîêè òè ìàºø? Íàäóâàé ¿õ ³ ðîñòè ñîá³ íà çäîðîâ’ÿ, — ç³ çíàííÿì ñïðàâè â³äïîâ³ëî Êàâóíåíÿ. — Óñå íà ñâ³ò³ ðîñòå: ³ õìàðè, ³ äîù, ³ íàâ³òü ñîíÿõè. Ìàìà êàæå, ùî äóìêè òåæ ìîæóòü ðîñòè, ÿê ãðèáè. À òàòî çàâæäè ïîâ÷àº, ùî íå ðîñòóòü ëèøå ë³íèâ³ êàâóíè é êàì’ÿí³ áóäèíêè. — Õì… — çàìèñëèëîñÿ Ïåðåêîòèïîëå. — Íàñ³ííÿ ó ìåí³ íåìàº, öå òî÷íî. Àëå â ìåí³ æèâóòü ìàëåíüê³ ïàâó÷êè. Êîëè âîíè âèðîñòóòü ³ ñòàíóòü çîâñ³ì êîðè÷íåâèìè, ÿ áóäó äîçð³ëèì Ïåðåêîòèïîëåì! ×è ÿãîäîþ? ͳ — Ïåðåêîòèêàâóíîì! — ïîæàðòóâàëî Ïåðåêîòèïîëå ³, çàëèâàþ÷èñü ñì³õîì, ïî÷àëî øòîâõàòè Êàâóíåíÿ íà éîãî áàøòàí. — Ïîâåðòàéñÿ äîäîìó, ìàëà ðîçóìíà ÿãîäî. Ìàë³ ä³òè ïîâèíí³ ðîñòè á³ëÿ ñâî¿õ áàòüê³â, ùîá áóòè íà íèõ ñõîæèìè! 

Малюнки — Марина , , 13 Над ліна ьк,

тровс Дніпропе Україна


Ì

èøåíÿ ïîãëÿíóëî âãîðó é ïîáà÷èëî ëèøå ìåðåõòëèâ³ ç³ðêè òà ã³ëêè äåðåâ. Âîíî çàïëàêàëî. À íåáî ïîæàë³ëî ìèøåíÿ é ñàìå çàïëàêàëî — ï³øîâ äîùèê ³ ïîäóâ ñèëüíèé â³òåð. Ìèøåíÿò³ ïîòð³áíî áóëî íåãàéíî äå-íåáóäü ñõîâàòèñÿ. ² âîíî çàðèëîñÿ ãëèáîêî â ëèñòÿ. Óïåðøå çàñíóëî òàê äàëåêî â³ä äîìó òàêèì ãîëîäíèì ³ ñàìîòí³ì. Óñþ í³÷ éîìó ñíèëèñÿ ñòðàøí³ çåëåí³ î÷³ êèöüêè. Íàðåøò³ íàñòàâ ðàíîê, ³ íàøå ìèøåíÿ ïðîêèíóëîñÿ. Õðóì ñïîä³âàâñÿ, ùî âñå, ùî ç íèì òðàïèëîñÿ, óñüîãî ëèøå ñîí, — àëå â³í áóâ ùå é äîñ³ â ë³ñ³.

8

1 Малюнки — Аня Ніколенко , 9, Дніпропетро вськ, Україна Текст — с ва, 15, Юля Алек олдова Кишинів, М

К а з к а


Ç

àñìó÷åíèé Õðóì ðóøèâ ñòåæêîþ. Òàê â³í ³øîâ ìàéæå âåñü äåíü, çáèðàþ÷è äîðîãîþ ìàëèíó é ñóíèöþ. Çðåøòîþ â³í íàäèáàâ íà ìàëåíüêèé áóäèíî÷îê. Õðóì òèõåíüêî ïîñòóêàâ, àëå í³õòî íå â³ä÷èíèâ äâåðåé. Ìèøåíÿ âæå íàì³ðèëîñÿ éòè äàë³, àëå òóò ðàïòîì íåâåëèê³ äâåðö³ â³ä÷èíèëèñÿ, ³ ç íèõ âèçèðíóâ Ñòàðèé Ìèø. Ó íüîãî áóëà äîâãà á³ëà áîðîäà, âåëèê³ îêóëÿðè é ö³ïîê, íà ÿêèé â³í ñïèðàâñÿ, êîëè õîäèâ. À ùå ó íüîãî áóâ ð³äê³ñíèé äëÿ ìèø³ áëàêèòíèé êîë³ð î÷åé. Êîëè Õðóì ïîãëÿíóâ ó ö³ î÷³, â³í çðîçóì³â, ùî äîáð³øèõ î÷åé â³í í³êîëè íå áà÷èâ. Ñòàðèé Ìèø ìîâèâ: — Çäðàñòóé, Õðóì÷èêó, çàõîäü äî õàòè.

10


Ñ

òàðèé Ìèø óçÿâ ç³ ñòîëèêà âåëè÷åçíó ñòàðîâèííó êíèãó. ³í ðîçãîðíóâ ¿¿ ³ ïðî÷èòàâ ïðî òå, ùî ä³òè ìàþòü ñëóõàòèñÿ áàòüê³â, áî òàê âåë³â Òâîðåöü Çåìë³ é óñ³õ æèâèõ ³ñòîò. — Ç òîáîþ á íå òðàïèëîñÿ òàêå ëèõî, ÿêáè òè áóâ ñëóõíÿíèé ìàì³ é òàòîâ³. Òè íå ëèøå ñàì óñêî÷èâ ó õàëåïó, àëå é çìóñèâ õâèëþâàòèñÿ áàòüê³â. Ìèøåíÿ âèíóâàòî îïóñòèëî ãîëîâó. Éîìó áóëî äóæå ñîðîìíî. Ïåðåíî÷óâàâøè ó Ñòàðîãî Ìèøà, íàøå ìèøåíÿ áëàãîïîëó÷íî ïîâåðíóëîñÿ äîäîìó, ³ â³äòîä³, êîëè éîìó äóæå õîò³ëîñÿ ïóñòóâàòè, âîíî çãàäóâàëî, ÿê ëåäâå íå ïîòðàïèëî äî ëàï êèöüêè ³ ñëîâà ³ç ñòàðî¿ Êíèãè Ìóäðîñò³.

Ó

âåëèê³é êîìîð³ á³ëÿ ìëèíà æèëî ìèøåíÿ, ³ çâàëè éîãî Õðóì÷èê. À çâàëè éîãî òàê òîìó, ùî ç ñàì³ñ³íüêîãî ñâîãî ìèøà÷îãî äèòèíñòâà âîíî õðóìàëî âñå ï³äðÿä. Ìàìà ç òàòîì êàçàëè éîìó, ùî íå ìîæíà òàê áàãàòî ¿ñòè, áî Òâîðåöü óëàøòóâàâ óñå òàê, ùîá êîæíîìó, íàâ³òü íàéìåíøîìó ìèøåíÿò³, ïðèïàäàëî ñò³ëüêè ¿æ³, ñê³ëüêè éîìó áóäå ïîòð³áíî. Îäíàê æàä³áíå é íåíàæåðëèâå ìèøåíÿ íå ñëóõàëîñÿ ìàìó ç òàòîì, äåíü â³ä äíÿ âîíî äåäàë³ ãëàäøàëî, à ¿æ³, ùîá õðóìàòè, ñòàâàëî ùîðàç ìåíøå. Îäíîãî æàõëèâîãî äëÿ Õðóì÷èêà ðàíêó âñå çåðíî ñê³í÷èëîñÿ.

14

3 6

Ì

èøåíÿ çðàä³ëî. «Ùîñü íîâå, öüîãî ÿ ùå íå êóøòóâàâ», — ïîäóìàâ Õðóì ³ æàä³áíî õàïíóâ öå ùîñü, ùå íèì íå ïîãðèçåíå. Õðóì íå çíàâ, ùî ãîñïîäàð³ çäîãàäàëèñÿ, êóäè ä³âàºòüñÿ âñå ¿õíº çåðíî, ³ çàâåëè íàéçë³øó êèöüêó, ÿêó ëèøåíü çìîãëè çíàéòè. Õâ³ñò ò³º¿ ñàìî¿ êèöüêè é âêóñèëî íàøå íåíàæåðëèâå ìèøåíÿ. Êèöüêà ãîëîñíî íÿâêíóëà, ³ â Õðóìà óï’ÿëèñÿ äâà çë³ çåëåí³ îêà. «Ò³êàòè», — ïîäóìàâ â³í, ³ íîãè ñàì³ ïîì÷àëè äî îãîðîæ³. Õðóì, ñïîòèêàþ÷èñü, ïàäàâ ³ ñòîð÷ãîëîâ ëåò³â ç ãîðè. Êîëè íàðåøò³ íàø óò³êà÷ çì³ã ñõîâàòèñÿ â³ä êèöüêè, â³í ðîççèðíóâñÿ é çðîçóì³â, ùî îïèíèâñÿ â äð³ìó÷îìó ë³ñ³, äàëåêî â³ä äîìó.


Ö

³ë³ñ³íüêèé äåíü òèíÿëîñÿ ìèøåíÿ ìëèíîì, àëå í³÷îãî íå çíàéøëî. ³äòàê âîíî íàäóìàëî âèá³ãòè íàäâ³ð ³ ðîçâ³äàòè, ÷è º ùî òàì ïî¿ñòè. Ó æèâîò³ â íüîãî áóð÷àëî, ³ éîìó êîðò³ëî ÷èì-íåáóäü ïîõðóìò³òè. Õîäèëî-õîäèëî ãîëîäíå ìèøåíÿ ïî äâîð³, ïðîòå òàê í³÷îãî é íå íàäèáàëî. Òîä³ âèð³øèëî âîíî ïîâåðíóòèñÿ íàçàä äî êîìîðè é ïîäèâèòèñÿ, ÷è íå ïðèíåñëà éîìó ìàìà ÿêî¿ñü ¿æ³. Ðàïòîì ìèøåíÿ ïî÷óëî ÿêåñü øàðóä³ííÿ ³, ðîççèðíóâøèñü íàâñ³á³÷, ïîáà÷èëî ùîñü äîâãå, ùî âèñîâóâàëîñÿ ç-çà êóõîííèõ äâåðåé äâåðåé..

4

12

Õ

ðóì çäèâóâàâñÿ: — Çâ³äêè âè çíàºòå, ÿê ìåíå çâàòè? — Ìåí³ ïðî òåáå êàçàâ òâ³é ä³äóñü. — À íàâ³ùî? — Áî â³í õîò³â, ùîá ÿ òîá³ ðîçïîâ³â îäíó òàºìíèöþ. — Òàºìíèöþ? À ÂÎÍÀ ¯ÑÒ²ÂÍÀ? — çðàä³ëî ìèøåíÿ: æèâ³ò â³ä ÿã³ä ñòðàøåííî áîë³â, ³ õîò³ëîñÿ ïî¿ñòè ùî-íåáóäü ñóòòºâ³øå. — ͳ, âîíà íå ¿ñò³âíà, àëå òîá³ ïðèäàñòüñÿ. — Ãàðàçä, êàæ³òü, ùî çà òàºìíèöÿ! — Öÿ òàºìíèöÿ çàïèñàíà â ñòàð³é ìóäð³é êíèç³. Âîíè âìîñòèëèñÿ â ãëèáîê³ êð³ñëà, òàê³ æ ñòàð³, ÿê ³ ¿õí³é ãîñïîäàð.


17

Á

уло собі каченя, і так воно й звалося: Каченя. Жило воно у дворі в сараї, було воно підлітком. Біля нього в іншому сараї мешкали тато Півень, мама Курка й маленьке курча на ім’я Гоша. Усі у дворі: індики, кури і навіть

маленькі курчата — не любили Каченяти, бо воно було негарне й надто велике. А ще одного разу маленьке курча зумисно штовхнуло Каченя... Каченя сказало: — Навіщо ти мене штовхаєш? Хіба я тобі щось зробило? Курча спочатку мовчало, але потім

раптом заплакало напоказ і побігло до мами Курки. І сказало, що Каченя нібито його обмовило. Та Каченя не обмовляло його, воно лише спитало! Воно намагалося довести це всім, але йому ніхто не вірив. І його вирішили вигнати з пташника... Друг Каченя оселилося в печері неподалік від пташника. Воно знало Ісуса й любило Його. І вірило, що Бог не залишить його без друзів. Спливав час, і Каченя вже втратило надію... Аж раптом воно почуло чиїсь кроки. «Мабуть, це Курка прийшла мене знову сварити», — подумало з прикрістю Каченя. Та кроки були дуже тихими й навіть обережними. Каченя визирнуло й побачило маленьке курча — не те,

яке його штовхнуло, а інше. Спочатку курча злякалося, та потім вони розбалакалися і взнали імена одне одного: Каченя та Гоша.

— Я можу тобі розказати про Нього, — відповіло Каченя. Спочатку воно розповіло Гоші історію про Давида. Про те, як Давид

Каченя і Гоша

Гоша зовсім перестав боятися каченяти, вони потоваришували. Щодня вони зустрічалися в печері й розмовляли.

Боже курча Якось Каченя спитало Гошу: — Ти знаєш Ісуса? Він створив нас. — Ні, я не знаю Його, — відТекст казав Гоша. Ліля Кан — ат Гроднен уш, 12, ська обл ., Білорусь

полюбив Бога і став Його овечкою. — І що, коли я попрошу Бога простити гріхи — я стану овечкою? — здивовано запитав Гоша. — Ні, це так мовиться — «стати овечкою». Насправді це означає, що ти покаявся і Бог завжди тобі допомагатиме, «пастиме».


18 — Можна мені теж помолитися? Я теж хочу стати Божим курчам. — Звичайно можна. Ти можеш це зробити прямо зараз, — мовило Каченя. — Господи, пробач мені, що я

и— Малюнкрке, 13, Й Еліана т, Північна т о л Шар а, США Каролін

— Гоша! Ти де вештаєшся цілісінький день? Мені це не подобається. Відповідай! Куди ти ходиш? — Я, мамо, це... потоваришував з

Каченям. Воно дуже добре. — Я тобі забороняю гуляти з Каченям. Воно дуже погане й навчить тебе битися. Каченя зауважило щось недобре. Гоша не приходив Заборона Гошина мама до нього, і йому Курка побачила, було сумно. що Гоша кудись раз по раз зникає. Рятувальник Були похмурі І вона запитала дні... Насувалася його: часто не слухався маму. Я більше так не буду і хочу стати Твоїм курчам. Амінь! — помолився Гоша. — Тепер ти став Божим курчам.

страшна хмара, усе небо потемніло. Ластівки літали низько — це була ознака наближення дощу. Ось почало крапати з неба. Дощ усе посилювався. Курчата побігли до сараю. Гоша та ще одне маленьке курча, які гралися на дворі, сховалися під дахом сараю. Величезні калюжі

з’явилися на землі. У Гоші та іншого курчати лапи були вже наполовину у воді. Калюжа збільшувалася, і вони почали тонути. Вони майже вже зникли в калюжі. Аж тут раптом з’явилося Каченя, воно пливло до курчат. — Швидше стрибайте мені на спи-

ну! Я вас врятую, — гукнуло до потопаючих курчат Каченя. Пливло назад воно вже знесилене, але задоволене, бо несло на собі тих, кого створив Бог! Коли дощ ущух, усі зібралися навколо Каченяти. Мами тих курчат, яких врятувало Каченя, дякували йому й казали:

— Проси що хочеш... Воно мовило: — Пустіть мене лише у двір і дозвольте мені гратися з курчатами. І воно знову замешкало у дворі. Усі його поважали. Каченя розповіло всім про Ісуса, і мами кури теж полюбили Ісуса. 


19

Òè êîëè-íåáóäü ïî-ñïðàâæíüîìó çàìèñëþâàâñÿ íàä òèì, õòî æèâå â ãîëóáîìó îêåàí³, ñòâîðåíîìó Áîãîì? Òè ìîæåø â³äïîâ³ñòè, ùî â îêåàí³ æèâóòü ðèáè. Òàê, àëå ðèáè — öå ëèøå ìàëåíüêà ÷àñòèíà æèòåë³â îêåàíó.  îêåàí³ æèâóòü êîðàëè, â îêåàí³ æèâóòü äåëüô³íè é êèòè. ß òîá³ ðîçïîâ³ì ïðî ìîðñüêèõ ¿æàê³â ³ ìîðñüêèõ ÷åðåïàõ, ÿê³ òåæ æèâóòü â îêåàí³. Íåùîäàâíî ÿ ç³ ñâîºþ ñ³ì’ºþ â³äïî÷èâàëà íà Ãàâàÿõ, íà îñòðîâ³, ùî äóæå ïîä³áíèé íà ðàéñüêèé ñàä. Íàéö³êàâ³øîþ ïðèãîäîþ äëÿ ìåíå áóëî ï³äâîäíå ïëàâàííÿ. ϳä âîäîþ ÿ ïîáà÷èëà áàãàòî ìîðñüêèõ ÷åðåïàõ, ÿê³ âèÿâëÿëè äî íàñ ³íòåðåñ ³ íàìàãàëèñÿ ï³äïëèâòè áëèæ÷å. Àëå êîëè ÿ ïî÷à-

Текст Люба Да — в 13, Сакр идова, а Каліфор менто, нія, США

ëà ïëèâòè äî íèõ, âîíè âåñü ÷àñ íàâ³òü âäàëî26 червня â³ääàëÿëèñÿ. ×îìó? ϳçí³øå ñÿ ïîòðèìàòè â а ÿ ä³çíàëàñÿ, ùî â ÷åðåïàõ º Люба прийнял ðóêàõ ñïðàâæ³íñòèíêò. Öå, ìàáóòü, ÿê ñîâ³ñòü íüîãî ìîðñüêîхрещення. ! о ó ëþäåé. ãî ¿æàêà! ³í м а іт В ²íñòèíêò ³ ñîâ³ñòü — öå Áîæ³ ëîñêîòàâ ìîþ äîâèíàõîäè. Íàïðèêëàä, òè ðîçáèâ ëîíþ: òîìó ùî ìîðñüê³ ¿æàêè ïîâàçó, ³ ìàìà çàïèòóº òåáå, õòî ñò³éíî ïîâ³ëüíî ïåðåñóâàþòüñÿ. öå çðîáèâ. Òâîÿ ñîâ³ñòü ï³äêàÄåÿê³ ìîðñüê³ ¿æàêè ô³îëåçóº òîá³, ùî ïîòð³áíî ñêàçàòè òîâîãî êîëüîðó ç ìàëåíüêèìè ïðàâäó, àëå òâî¿ äóìêè — ùî ãîëî÷êàìè, à ³íø³ — ÷åðâîí³, ç ìîæíà îáìàíóòè. Ó ÷åðåïàõ âåëèêèìè ãîëêàìè. Äåÿê³ áóëè ùîñü ïîä³áíå: êîëè ìè ïðîñòî ñîðîì’ÿçëèâèìè é õîâàëèñÿ, à ïëàâàºìî, âîíè äóìàþòü, ùî ìè ³íø³ ñèä³ëè íà âèäíîò³. Ìîðñüê³ íå çàâäàìî ¿ì øêîäè, à êîëè ìè ¿æàêè íàãàäàëè ìåí³ øêîëó: ïî÷èíàºìî ïëèâòè äî íèõ, âîíè õòîñü ñèëüí³øèé, à õòîñü äóìàþòü, ùî ìè ¿õ ç’¿ìî. Çâó÷èòü ñëàáøèé, õòîñü çàâæäè áåçãëóçäî, àëå öå òàê. ïîïåðåäó, à õòîñü òèϳä ÷àñ íàøîãî ï³äâîäíîãî õåíüêî ñèäèòü ó êóòî÷êó. ïëàâàííÿ ìè áà÷èëè á³ëüøå Ðîçó쳺ø, Áîã ñòâîðèâ ìîðñüêèõ ¿æàê³â, àí³æ ðèá! Öå íàñ óñ³õ ð³çíèìè — ÿêi òàê³ êîëþ÷³ ñòâîð³ííÿ, ÿê³ ñèäÿòü ìè íà âèãëÿä, ùî ¿ìî íà êàìåíÿõ ³ êîðàëàõ. Ìåí³ ³ ùî ðîáèìî. Òà íàéâàæëèâ³øå òå, ùî ³í çíຠ³ áà÷èòü íàñ óñ³õ! 

Фото із архіву сім’ї Давидових

Переклад з англійської НК

М о рісмь к і ч е р е п а х и орсь к і ї жаки


20 Несподіваний гість дного теплого травневого дня я грався надворі зі своїм котом Бантиком. Раптом я почув звук автомобіля. Я зрадів, тому що знав: це приїхав тато з роботи. Я побіг і обійняв його. Але тато сказав мені загадковим голосом, що у нас є гості. Він показав униз, і я побачив у траві маленьке чорненьке білченя, яке нюхало мене. Воно було зовсім крихітним, та хвостик у нього був уже пухнастий, а оченята як дві яскраві чорні намистинки. Дивно, але воно зовсім нас не боялося. Тато сказав, що білченя поводиться якось незвично і тому руками його краще не чіпати, бо раптом у нього

Î

Знайда шукає допомоги Покликавши маму й брата, я дістав горішки та молоко і дав білченяті. Білченя

пило. К о л и в о н о взяло горішок, то видно було, що воно ще не вміє їсти горішки. Що ж нам було з ним робити? Залишити його на вулиці саме? Його могли з’їсти сусідські коти або собаки, воно могло потрапити під колеса автомобіля! Тоді тато приніс клітку, надів рукавиці, узяв малюка й посадив його в клітку. Наш знайда зовсім не заперечував. Він зразу ж зарився з головою в рушник, який був у клітці, поторохтів трохи і швидко заснув. А ми з мамою заходилися шукати в інтернеті інформацію про те, як доглядати за білченям. Ми дізналися, що наш гість, вочевидь, круглий сирота. Коли білченя йде до людей без остраху й Маленьке чорне розгублене кидається до них, вилазить білченя прийшло до нас у на ноги, значить, воно продвір. Воно не вміло навіть сить допомоги і, певно, з пити молока з миски. білкою-мамою щось трапилося. А білченята в такому метушилося, кидалося то в віці ще дуже потребують один, то в другий бік і весь допомоги і жити самостійчас видавало якісь звуки, но не можуть. схожі чи то на буркотіння, чи то на торохтіння. Потім Бусинка стрибнуло в молоко й пеМій брат назвав його ревернуло тарілку, обмочи- Бусинкою. Насамперед білло мордочку, та молока не ченя потрібно зігріти. Коли

Бог зна , що станеться завтра

яка-небудь хвороба. Малюк невідступно прямував за татом до самого ґанку і не лише не боявся його, але, здавалося, намагався стрибнути й ухопитися за татову ногу. Білки-мами ніде поблизу не було видно. Я забрав свого кота й побіг до будинку.


21 йому холодно, воно не може навіть їсти. Бусинка завжди тепер закутувався з головою в рушник: він любив спати в затишку. Потім ми купили в аптеці ліки, які потрібно було давати Бусинці. Він давно не їв, тому спочатку декілька годувань приймав ліки від зневоднення, а потім почав їсти з піпетки їжу для котенят. Такого апетиту я ще не бачив! Він їв жадібно, як акула, ухопившись двома лапками за піпетку, і дуже бував незадоволений, коли пиття в піпетці закінчувалося і йому доводилося відірва-

Великий єнот, як справжній мисливець, сховався на дереві й терпляче вичікував момент, коли зможе впіймати білченя.

Він хотів з’їсти білченя. Ми прогнали єнота, та він не пішов, а сховавтися й зачекати трохи, ся на дереві й почав чепоки піпетку знову на- кати, поки все вгамується, беруть. — тоді він знову спробує дістати білченя. Нам доНові пригоди велося стерегти Бусинку. З Бусинкою у нас було вдосталь клопоту. Білченя Тієї ж ночі наш котик визнало клітку своїм куб- помер: він потрапив під лом. Ми хотіли, щоб воно колеса автомобіля. Ми було вільним, і тримали дуже засмутилися. Потім двері клітки відчиненими. я зрозумів, чому Бог наЗ часом Бусинка почав правив до нас Бусинку: виходити з клітки на про- Він знав, що наш котик гулянку, але спати та їсти помре, і послав нам утіху. повертався до свого Бусинка підріс трохи кубельця. й перебрався на дерево. Одного разу я, по- Тепер він живе, як і слід бачивши, що Бусинка справжнім білкам, на девлігся спати, чомусь реві в нашому дворі і сам вирішив зачинити знаходить собі їжу. Я часто дверцята його клітки бачу Бусинку, і мені прий пішов додому ро- ємно спостерігати, як він бити уроки. Невдовзі весело стрибає по деревах я почув шум у дворі. і дахах.  Величезний єнот підкрався до клітки Текст — Бусинки й захоФілліп А нісімов, дився термосити 11, Онтаріо, Канада її й перевертати.

Тато, Микола і я по черзі надягали рукавиці й годували Бусинку з піпетки.


22

Догляд за Ласункою — справа нелегка. Вона дуже чуйна тварина. Любить, коли з нею розмовляють спокійно та лагідно. Її не можна лякати. Тато казав, що не можна також показувати свій страх перед твариною. Вона теж це відчуває.

Це наша Ласунка. Я люблю кататися верхи на Ласунці й зовсім не хвилююся, що вона втече. Навіть з пасовиська вона може сама прийти додому. Ось яка вона розумна й вірна! Ласунка полюбляє їсти овес і сіно, хоча сіно інколи можна замінити соломою.

Особливо їй подобається, коли її миють та вичісують, тоді вона почувається зовсім щасливою. Розчісувати потрібно чуб, гриву і хвіст. Для цього є спеціальні щіточки, скребло, гребінь.

Ш., 9, Володя країна вин, У с. Лист

Моє завдання — вчасно нагодувати та напоїти Ласунку. Годувати потрібно часто: не менше чотирьох разів у день.

Увечері, після роботи, у Ласунки потрібно перевірити копита: видалити застряглі камінчики, грудки землі, реп’яхи. Я ще трішки побоююся це робити, тому що Ласунка вже зовсім доросла й дуже сильна. Поки що цим займається татко, та Ласунка настільки розумна, що охоче сама піднімає ногу.

А це — Каштанка. Вона зовсім не схожа на Ласунку. Каштанка горда й непокірна. Я ще не пробував кататися на ній верхи. Правду кажучи, я її побоююся. Підходити до неї краще спереду або зліва. З цього ж боку слід вести на поводі, прив’язувати, чистити, запрягати, сідлати, сідати в сідло.


23 Òèì, õòî õî÷å íàâ÷èòèñÿ êàòàòèñÿ ³ âæå êóïèâ ñîá³ “äîøêó”, ðàäæó íå ñèä³òè âäîìà, à éòè òðåíóâàòèñÿ, õî÷à á ó âèõ³äí³ ïî ÷îòèðè ãîäèíè. ×èì á³ëüøå êàòàºøñÿ, òèì øâèäøå íàâ÷èøñÿ. Ìàêñèì Ñ., 8

Íàéâàæ÷å íàâ÷èòèñÿ ñòðèáàòè. Ïî÷èíàòè òðåáà ç ìàëåíüêèõ áîðäþð÷èê³â. Ò³ìà Ë., 7

q*%2,“ …=

скейті

Ìîÿ ìð³ÿ çä³éñíèëàñÿ — ìåí³ ïîäàðóâàëè ñïîðòèâíèé ñêåéò. Ðàäæó: íå ðèçèêóéòå ç³ øâèäê³ñòþ, íå çàáóâàéòå ïðî íàêîë³ííèêè òà øîëîì. Àíòîí ß., 12

Ñïî÷àòêó ïîòð³áíî íàâ÷èòèñÿ ïðîñòî ñòîÿòè íà ñêåéò³, âîðóøèòè íîãàìè é ïåðåñòàâëÿòè ¿õ, áàëàíñóâàòè ì³æ ïåðåäí³ìè é çàäí³ìè êîëåñàìè, òîáòî íàâ÷èòèñÿ çáåð³ãàòè ð³âíîâàãó. Äóæå âàæëèâî ç ñàìîãî ïî÷àòêó ïðàâèëüíî â³äøòîâõóâàòèñÿ. Âèçíà÷òå, ÿêîþ íîãîþ âïåðåä âàì çðó÷í³øå ñòîÿòè íà äîøö³. ²ëëÿ Ì., 13


24 Фігурки акторів ми намалювали на щільному папері. Щоб вони трималися вертикально, ми вставили їх у проріз на шкільній гумці. Щоб фігурку можна було рухати по сцені під час спектаклю, прикріпили до них палички.

Щоб краще передати нас додати музичний супров

м о Д

З великої картонної коробки ми зробили сцену й прикрасили її, щоб вона на вигляд була як у справжньому театрі. Для освітлення сцени потрібно було вирізати отвір зверху (на стелі) для лампи. Потім ми пошили театральну завісу з клаптя тканини, який знайшли у мами.

м й і н аш

теа

Що ви вас хол є віл робите ь одн вечорам ти? и, коли у о, ний час т , е а Т м з а о н цік вікном надто ді о аб а мож о вогк зби ву іс о н , щоб гуляа по т р слухат а і аєтьс орію. и чи почитати О нш я р азом собливо і с і х коли вся сім’я л о і хто баж четьс ухають с ь о д я, щ ин читає вголос, . анн Од об ч Вечір мин ног я йти а є и тоді непомітно тали о сп як ще й щ е, і зовсім нема зро разу м ати. тор бити д и в бібл іотеці ії омаш знайшли к ній м теа цікаво, нигу про те, ініатюр трі але ний театр. Чи з — о бразит тати ісроб ще и історію оти цікав в с п р . а в жньому іше, і Пра бра ми відраз цюва ти у ж взялися до ли вс істо виг ією сім’ рію, ото є ю . Треба було винапис вити ати сце ти а н а ктор рій, вивчити ролі, муз ів, пр ику идумати ... Щ гра декорації, підібраодо м є м у а з и г ч ниого супров ні орк оду — хай естр тофон, а ле враж , аб ення буде, що грає о до дамо с вою живу музику.


25

Текст — в, Анісімо Микола ріо, 12, Онта Канада

Для кожної п’єси потрібні свої декорації. Де відбуваються події вашої оповіді: у лісі, на морі чи на вулицях старовинного міста?

трій спектаклю, можна ід.

м ініатюр

а тр

ний

Декорації малюємо на аркушах картону і приставляємо до задньої стінки сцени.

у ньк у е л ма аш а н одоршу н е п й п и госте же с Підготувавш и л и с у о д апр ні п’єсу, ми з всім лій а в б а і т с е и б прем’єру. В х н ів і а к к ю ал уро балася. для м на и в и а т т с до и ва о у з а П У нас є в к « и по ил можна яна ь ш і н історії, які у р ав Б ви и. ис і, она и п ж м Д а дільної школ н ги », м ли кни ре війна . Тато к а н Коли ми чита в о о ми , и та «Дух книга ула ільк и рож пілігрима» т б м и ц а али ль за мет тіли показ зробити спектак а и ш м о а йно, зах ле н А і . сценарій. Звича и м г и і са ни з кн рією найголовніші сце о т с , і ом вилися а к і р ц а з т і ч а д я л г щоб теа рії им ш а прочитати книгу. н Істо з . и т и а в в ю Мені подобається прац виста и т а в і у в о готувати п’єси і влашт сам р еат чима. ий т ніби оживають перед о н р ю ат ий міні Спробуйте зробити так  цікаво. — і побачите, як це

І звичайно, який же театр обійдеться без оркестру та оркестрової ями! Фігурки музикантів і диригента ми вирізали зі щільного паперу й розмалювали.


26

Ï

ро друзів кажуть, що їх поєднують «узи дружби». Це означає, що їхня дружба вірна, що вони завжди разом, що їх ніщо не розлучить. Їхня дружба міцна й нерозривна. Слово узи застаріле, воно означає: те, що зв’язує, поєднує.

Однак навіть у найкращих і вірних друзів трапляються сварки й образи. Дорослі говорять, що так виникають «заплутані вузли» в стосунках між друзями. Іноді навіть здається, що дружбі кінець. Чи можна відновити узи дружби? Чи можна розплутати вузли в стосунках? Іноді це зробити дуже важко. А іноді — досить просто: потрібно згадати чарівне слово. Ти пам’ятаєш це слово? Звичайно, це слово — «ПРОБАЧ». Так само й у наших стосунках із Богом можуть виникати вузли через нашу гордість, непокору й нерозважливість. Як ти думаєш, що допомагає розплутати такі вузли між нами й Богом? Звичайно, молитва-каяття, коли ми говоримо Богові: «Пробач мою гордість» або «Пробач мою неслухняність». Тут важливо ось що пам’ятати: якщо ми не навчимося просити прощення у друзів, яких скривдили, ми, напевно, не навчимося просити прощення й у Бога.

Фото НК

Ти можеш показати своїм друзям, як два шматки мотузки стають одним цілим. Розкажи їм, чого ти навчився, коли готувався до цього фокуса. Попередньо потренуйся зав’язувати вузол і розрізати мотузку в потрібному місці. Тобі знадобляться:  білизняна мотузка довжиною 1,5 м (з обох кінців мотузки постав крапки, приблизно на відстані 15 см від кінців);  ножиці.


27

3. Розріж мотузку ножицями між крапкою й вузлом.

1. Покажи друзям цілу мотузку. Можеш дати їм її потримати. 2. Візьми кінець мотузки й зав’яжи вузол посередині, залишивши невеликий кінець.

5. Потягни за обидва кінці мотузки.

8. У руці в тебе залишиться вузол, але нікому не показуй його.

4. Покажи мотузку.

6. Затисни один кінець мотузки між великим і вказівним пальцями й почни намотувати мотузку на долоню.

9. Заховай вузол у кишеню i зніми мотузку з долоні.

7. Намотуючи мотузку, зсувай вузол.

10. Можеш показати мотузку друзям.


м іннос т

10

ей

У вересні А ня йде до школ и, у перший к лас. Бажаємо ус піхів!

noyivark.org

ід



Знайди

к— Малюно , в це ич, 6 Аня Сан ілорусь Брест, Б

сontact@noyivark.org

я все живе: Ані подобаєтьс птахи, тварини, риби, ахи. Вона рослини, ком є, читає, залюбки малю омічає пише, грає. П ази: усміхнені «невидимі» обр ні дерева, хмари, закоха ів... танок листочк

Загадковий світ комах

Спасибі усім, хто писав, малював, фотографував, готував і майстрував.



twitter.com/noyivark

в

Noah Ark 2011-6 Ukr  

дитячий християнський журнал Ноїв ковчег 6-2011 українська версія

Noah Ark 2011-6 Ukr  

дитячий християнський журнал Ноїв ковчег 6-2011 українська версія

Advertisement