Page 1

ІРИМ МИ В

О! О  РАЗОМ КРАЩЕ  ЧИТАЄМ О, МАЙСТРУЄМО, РАДІЄМ

4’2018  noyivark.org

я, с й а 17 ус Н е к м а ре ! ко

ерк в р є 4 Фе

19

Цікав к а н і ку і ли

Лагі дний шепі т

Оптимістична печера НОЇ

8

В

22

12

КОВ

Г ЧЕ 

25

Р

ї о в с й а л о Зд и х а р ст

ОКІВ


2 Привіт! Як захиститися від настирного комара? Читай на с. 17

 Домі вка

№4’2018

оселедця

Æóðíàë äëÿ ïëåêàííÿ òà ïîøèðåííÿ õðèñòèÿíñüêèõ ³äåàë³â ñ³ì’¿.

— À çíàºòå, ÷îìó âîäà â ìîð³ ñîëîíà? À öå òîìó, ùî òàì îñåëåäåö ü ïëàâàº!!!

Çàñíîâàíèé ó 1990 ðîö³. Âèõîäèòü 8 ðàç³â íà ð³ê. Æóðíàë âèõîäèòü óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. Íί ÊÎÂ×Åà ïîòðåáóº âàøî¿ ìîëèòîâíî¿ ³ ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè.

 «Â³òðèëüíèê». Áî ãäàí Ã., 8, Êîðîñòåíü, Óêðà¿íà

Ç ïèòàíü ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè íàøîãî ñëóæ³ííÿ, îôîðìëåííÿ ïåðåäïëàòè, ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àë³â çâåðòàéòåñÿ äî ðåäàêö³¿.

Íàøà àäðåñà: Ðåäàêö³ÿ æóðíàëó Íί ÊÎÂ×Åà à/ñ 18, ì. Äóáíî, 35600, Óêðà¿íà òåë. (068) 344 7172 e-mail: contact@noyivark.org www.noyivark.org www. noyivark.org â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð

Ìàð³ÿ àð³ÿ Ëåâöåíþê ïåðåêëàä ç ðîñ³éñüêî¿

²ðèíà Êîñòþ÷åíêî ë³òåðàòóðí³ ðåäàêòîðè

 Акуля рій ³í à𠳿, — Ä åë üô ³í è — ó äå ëü ô ³¿. àê óë è — â àê óë ÿð

 ÿ³ åí îø «Ê è» ìåòåëèê . Õðèñòèíà Ë., Óêðà¿íà

Îëåíà Ãàðìåëü Íàä³ÿ Äîëÿ àðò-äèðåêòîð

³ðà Ôåñÿíîâà êðåàòèâíèé äèðåêòîð

Îëåã Ìîðãóí õóäîæí³é ðåäàêòîð

Òåòÿíà Êó÷åð ãîëîâíèé ðåäàêòîð

³êòîð Êóçüìåíêî Äèòÿ÷à ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ: Àë³íà Ê., 7,5, Ìîëäîâà Äåíèñ Í., 11, ÑØÀ Ìèêèòà Ê., 11, Á³ëîðóñü Ïàâëî Ë., 9, Óêðà¿íà Øàðìîí³ Ï., 11, Êàíàäà Íà ïåðø³é ñòîð³íö³ îáêëàäèíêè: Aíÿ Ô., 12, Ãíàò³âêà, Óêðà¿íà. Ôîòî ÍK, 2018 2018. Ïðè ïåðåäðóêó ìàòåð³àë³â ïîñèëàííÿ íà Íί ÊÎÂ×Åà îáîâ’ÿçêîâå. Ïðîñèìî íàä³ñëàòè íàì îäèí ïðèì³ðíèêê ïóáë³êàö³¿. ïðèì³ðíè © Íί ÊÎÂ×ÅÃ, ÊÎÂ×ÅÃ, 2018

 «Êîðàáåëü ó ïîðòó». ²âàí À., 5, Êàì’ ÿíåöü, Á³ëîðóñü

 «Äî â³äïëèòòÿ ãîòîâ³». ²âàí Ê., 3, Ãîìåëü, Á³ëîðóñü

b.-( $./., # >2< $S2?,: Місія «Agape» agapeua.com  +38 (050) 318 55 81, +38 (0552) 44 38 53


ФИМКОВА ПОШТА

3

П Р И В ІТ КИ, З О Б К ЛА Д И Н аб о ь: Зн ай ом т ес

А н я Ф ., 1 2 ,

аїна Гнатівка, Укр

Мене звати адцять років. Аня. Мені дван з з бабусею та Проживаю зара е Гнатівка. У мен дідусем у селі ший брат є тато й молод е шість років. Владик. Йому вж ає гроші, На що Аня збир читай на с. 22.

».  «Íà áåðåç³».  «Ðèáàëêà Óêðà¿íà à, ä³âê Ëþáîìèð Ë., 6, Äåìè

Ïèø³òü íàì, íàäñèëàéòå ñâî¿ ìàëþíêè òà ôîòîãðàô³ ¿ íà àäðåcó:

Íί ÊÎÂ×Åà à/c 18, ì. Äóáíî 35600, Óêðà¿íà å-mail: contact@noevark.org noyivark.org ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ: До с. 8. Тихий вітер і лагідний шепіт. 1. А, Б. 2. Г. До с. 24. Чим поділишся. 3, 5, 15.

К о м а р у в око — Ìàìî, ÿ êîìàð³â íå áîþ ñÿ, â³çüìó ã³ëî÷êó é âèæåíó ¿õ! óëî÷êà ïîö³ëèòü êîìàðó â îêî, ³ â³í íå ïîáà÷èòü ìåíå.

 «Ë³òí³é äîù». ̳ðà Î., 7, Áðåñò, Á³ëîðóñü

 «Ïåðåâåçåííÿ ñêëà — ñïðàâà íå ç ëåãêèõ». Ààðîí Ë., 6, Óêðà¿íà

à Ê., 11, Ãîìåëü,  «Öóöåíÿ Ñåìì³». Ìèêèò Á³ëîðóñü

b.-( $./., # >2< $S2?,: Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром», школа «Радість» j(_"

downsyndrome.org.ua/perspektiva-213/shkola-radost@ +38 (099)172 45 37


С Т О Р І Н К А Д Л Я М А Л ЯТ

4

Âå÷îð³º. Ðÿáóíüêà ³ Òèøêî ïðÿìóþòü äî õë³âà íà í³÷ë³ã. Áëèìíóâ ñâ³òëÿ÷îê.

Уляна Шубіна

— ßêèé ïðîì³í÷èê? Ñîíöå âæå äàâíî ñõîâàëîñÿ çà ë³ñîì.

— Îé, Òèøêó, çâ³äêè òóò ñîíÿ÷íèé ïðîì³í÷èê?

Живий феєрверк

— ß çíàþ. Òà ìåí³ çäàëîñÿ, ùîñü áëèìíóëî.

Îí çíîâó! çíîâó!

— ² ÿ áà÷ó. Ùå ³ ùå. dzðêè…

Çàðàç óï³éìàþ.

Малюнки Анни Желізних

Êîðîâà Ëèñêà âèãëÿäຠç õë³âà é áà÷èòü, ÿê Òèøêî òà Ðÿáóíüêà á³ãàþòü ïîñóòåí³ëèì ëóãîì ³ íàìàãàþòüñÿ âï³éìàòè ñâ³òëÿ÷ê³â.

— Òèøêó! Ðÿáóíüêî! ×àñ äîäîìó, âæå ï³çíî.

— Ìàìî, ïîãëÿíü, ùî 䳺òüñÿ! ßê ãàðíî! À ÿ äóìàâ, ùî ç³ðêè ëèøå íà íåá³.

— Öå íå ç³ðêè. Öå ñâ³òëÿ÷êè. Âîíè ìåðåõòÿòü ñâî¿ìè õâîñòèêàìè. õâîñòèêàìè


— ß òåæ òàê õî÷ó.

— Òà í³, òîá³ öå íå òðåáà. Ìàëåíüêèì ñâ³òëÿ÷êàì âàæêî ðîçãëåä³òè ³íøèõ æó÷ê³â ó âèñîê³é òðàâ³.

Òîìó â íèõ º ë³õòàðèêè. Âîíè ë³õòàðèêè. áëèìàþòü îäèí îäíîìó é çíàõîäÿòü ñîá³ äðóãà. — ßê íåçâè÷íî.

— À ìè ç òîáîþ âæå äðóç³, Ðÿáóíüêî!

— Òâîðåöü õî÷å, àáè í³õòî íå áóâ ñàìîòí³ì, òîìó äຠêîæíîìó ñâ³é äàð çíàõîäèòè äðóç³â. — Àõ, ÿê ÷óäîâî, ùî ñâ³òëÿ÷êè êîðèñòóþòüñÿ ë³õòàðèêàìè äëÿ ïîøóêó äðóãà.

Çàðàçîì ³ íàñ ðàäóþòü.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Дитяча місія j(_"  childrenmission.net  childrenmission@gmail.com

Рябунька, Тишко, а з ними інші мешканці ферми милуються цим живим феєрверком. І кожен у своєму серці славить Творця за те, що Він нікого не залишає самотнім.

+38 (044) 550 26 64, +38 (097) 742 51 82, +38 (063)136 05 53

5


6

ö , ðèí , 15 9, Ï Ð. , 1, . 1 ʳì îð Ï. Ï Ò îí³ à, ðì àíàä ÷èíà, íàäà à Ê å÷ Ø à  ïåðò, Í ³ì ðò, Ê Ðó ðë³í, Ðóïå Áå èíö Ïð

 Øàðìîí³ Ï. 11, ªë³ Ä., 12, ̳ëà Ð., 12, ²îíà Ð., 12, Ïðèíö Ðóïåðò, Êàíàäà

 Âëàäèê Ê., 7, Áðåñò,

 Þë³àíà Ø., 4,5, Ìàðãàðèòà Ë., 5, Ìàð³àííà Ë., 2,5, гâíå, Óêðà¿íà

т в і з р у еба р Д або он, планшет ф ле те еш ер Б ого і знімаєш сам інший гаджет себе. тебе є друг і Добре, що в бе і не тільки се ти робиш селф азом з другом. ))) е р улюбленого, ал ))) Усмішка — Усміхайтеся! азів асивіших вир кр ай н з н ди о обличчя. )))

Ä ìè Æèòî òðî Ñ., 11 , ìèðñü êà îáë Ïàâëî Ä., àñòü, 9 Óêðà¿ , íà


7

Ñåðàôèì Ï., 5, Á³ëîðóñü

 Íàä³é ³òàë³íà êà Ä. , 5, À., 7, гâíå, Àíÿ Â., Óêðà¿í 5, à

! и т г е р і е б ф л е с і ш На

õà Ìè

éëî

 8, ü , Ê. îðóñ ñ ê ³ë Ìà ò, Á , 6 ðåñ Ê., Á

 , Ïàâëèê Ë., 9 Ïàâëî Æ., 9, ëàñòü, гâíåíñüêà îá Óêðà¿íà

 Àë³íà Ê., 7,5, Æå êà Ê., 10, Äóáîññàðè, Ìîëäîâà Ì ³é áðàò — ì³é íàéê ðàùèé äðóã.

6, áíî, , . ó í Ë 0, Ä î ð Àà Ç., 1 íà  ëî êðà¿ õàé Ó Ìè

Ã.,

ÿ Àí à , ¿í 10 ., Óêðà Ð ð³ÿ íî, Ãëî Äóá

6,


8

Тихий вітер

Малюнки Тетяни Кучер

Дорога Дістався Ілля до пустелі. Сів він там під миршавим деревом і почав скаржитися Богові: — Втомився я, Господи. Важко мені. Вороги шукають мене, щоб убити. Ілля скаржиться, а Бог мовчить. Сидів Ілля під деревом і заснув. Прокидається — поруч стоїть глек із водою та лежить ще гарячий корж, спечений на вугіллі. Поїв Ілля, попив і знову заснув. Прокидається — а поруч знову стоїть повний глек із водою та лежить гарячий корж. Поїв знову Божий чоловік, попив і рушив до гори, що називалася Божою. Там він зайшов до печери й у ній заночував. Як

Загроза ізній вечір. Стукіт у двері. — Ілля вдома? — Це я. — Завтра тебе стратять. Такий царський указ. Ілля знав, що його життя в небезпеці. І він був готовий. Крадькома вийшов він за браму міста й утік. Ти, звичайно ж, пам’ятаєш Божого чоловіка Іллю. Це він понісся на вогняній колісниці в небеса.

Ï

А. Три днi. Б. Два тижні . В. Цілий місяц ь. Г. Сорок днів.

єш, ти гада ів дн скільки я до ішов Ілл ри? о Божої г

2

Печера У печері Бог заговорив до Іллі: — Ілле, що ти тут робиш? — Мені погрожують смертю. Я втік. — Стань біля входу до печери, — сказав Бог. Ілля став. Зненацька зірвався страшний ися води А. Змусив розступит ураганний вітер. на інший Ти річки й перейшов Тарах!!! Бах!!! пам’я берег. ив таєш 1 Гори розкололися. Скелі потроал ба й сп , що щ Б. Звів вогонь із не е над ів. щилися. зв чайно сто царських вояк го зро ие зн лі за і , ку гіл Потім почався землетрус. Пеби Ілля? нув у воду (Позна в В. Ки в о ал вп е чера затремтіла. Посипалося каусі пр ч лезо сокири, як а о. вл ли сп відпов вильні , ку міння. річ ід віді. і.)

ри відпо Г. Правильні всі т

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна благодійна організація «Погляд» j(_"  vzglyad.org.ua  vzglyad.vzglyad@gmail.com  +38(044) +38(044)428 428 57 18


ВЕЛИКОЇ КНИГИ

і лагідний шепіт А затим спалахнув вогонь, що вмить спалив усе довкола печери. Коли все вщухло, повіяв вітер і долинув лагідний шепіт. Як ти думаєш, чий шепіт у тихому вітрі почув Божий чоловік у печері на Божій горі? Правильно. Це був шепіт Бога.

ти страшним голосом, — погодиться інший. Мені здається, є кілька причин, чому Бог говорить з людиною пошепки. Найперше, тому що кожен день нашого життя не може (і не повинен) бути сповнений гуркотом та шумом. Навіть якщо цей гуркіт — голос Бога. Шепіт і грім Майже всім подобається спокій і Швидше за все, ти не дочекаєштиша. ся, аби Бог заговорив із тобою через І друге — Бог хоче спілкуватися ураганний вітер, через землетрус або з нами як із розумними та вільними через вогонь. Майже завжди Бог роз- особистостями. Він не хоче бути намовляє з людиною пошепки. стирним і докучливим. Саме тому Бог — Чому? — запитаєш ти. обирає шепіт. — Таж якби Бог заговорив із грому, — Але ж тоді декотрі не зможуть усі б почули, — почути Бога, — скажеш ти. скаже хтось. — Багато хто взагалі не звертатиме — Бог зана Нього уваги, — погодиться хтось. вжди має — А як же відрізнити шепіт Бога говоривід інших голосів? — замислиться інший. Швидше за все, Бог не буде силком домагатися твоєї уваги. Бог тобі не нав’язуватиметься. Просто пам’ятай, що Бог у будьякий момент може до тебе звернутися, і ти зможеш Його почути, якщо будеш до цього готовий. І знаєш, іноді шепіт Божий може бути гучнішим за грім.

9 Історію про розмову Іллі з Богом в печері читай в Біблії, в 1 Книзі Царств, 19 розділі.  bibleonline.ru/bible/ukr/11/19/

ІСТОРІЇ З


Уляна Шубіна

З

ЕМ

Я

ГО

ПОД

НЯ

10

С

Л

, алася в у в и е я зд я, що Як ж овідалас вух. д коли рів немає а в ком Узагалі. Пір’їнки як слухові апарати омарам, щоб чути, дані довгі вусики, розташовані біля великих круглих очей. Вусики вкриті сотнями крихітних волосинок і схожі на пір’я. Волосинки вловлюють щонайменше коливання повітря, і комар чує, що перебуває в нього на шляху.

Ê

Малюнок Тетяни Кучер

Хто чує … пір’ям, дихає ...

Тисячоочки Очі в комарів складаються з безлічі маленьких окремих очок. Тож повір, такими очима можна побачити багато чого. Через те комара не так-то легко впіймати — слід діяти швидко й зненацька. Життя у воді Кожен комарик проводить дитинство у воді. Комариха відкладає тонкі довгі яйця в стоячу воду. Це може бути ставок, калюжа, болітце, канава. Бочка з водою або консервна банка теж придасться. Яйця склеєні між собою і стоять як стовпчики. За декілька днів на ниж-

ньому кінці, опущеному у воду, відкидається кришечка, і личинкачерв’ячок виходить у рідну водойму. Тепер усі личинки висять сторчма головою, виставивши вгору над водою хвостову трубочку, — так вони дихають. Тим часом вусики довкола рота женуть всередину воду. А з водою запливають мікроскопічні водорості, якими живляться личинки. За добу цей маленький ротик переганяє цілий літровий кухоль води.

За два-три тижні личинка перетворюється на лялечку. У цей час комарик нічого не їсть, і з ним відбуваються великі зміни. Трубочка на хвості зникла, а на спині розвиваються дві інші. Щоб ковтнути повітря, лялечка спливає до поверхні води спиною.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний благодійний фонд «У колі друзів» j(_"  cofr iends.org.ua  office@cofr iends.org.ua  +38(044)360 07 24,

Ну от, можна виходити на волю. Лялечка виринула вгору востаннє. Комар розриває оболонку і обережно вибирається назовні. Поки підсихають крильця,


11

а хвостом ук Низький зв рила видають к они ж комарів. В ахнути м ть ю га всти ів за аз р 0 ними 50 е омарихи щ к А у. д ун сек х ої св зі иску додають п ся в що містять очок барабанів, уб тр х и н ихаль них біля д на спині.

Люди не люблять комарів і, щойно зачувши ми, захованими всереди- комаху, намагаються її позбутися. ні хоботка, самка проА як щодо нас, приятеХто що їсть кушує шкіру жертви й лю? Чи не зустрічалися Якщо наш комарик висмоктує кров, що тече тобі люди, з якими навіть — самець, він хар- з ранки. чуватиметься лише Прете комарі такі ма- перебувати поруч неприємно? Вони бурсоком рослин та ленькі, що розрізнити чать, скаржаться, надокуквітковим нектаром. самку й самця важко, чають, як комарі. І навіть Його м’який хоботок тому й насторожує нас тільки до цього й приїхнє нав’язливе дзижчан- можуть вкусити. Не зубами, звичайно, — слодатний. ня. вом або вчинком обраІнша річ самиця. ЗвиЩе трохи зити, скривдити, принизичайно, і вона може заважливого ти. Авжеж, таке траплядовольнятися соком та ється. Правда ж, хочеться Комарі-самці живуть нектаром, але щоб одне літо, а самки зиму- втекти? відкласти чимбільше А раптом хтось із нас і яєць, їй потрібні речо- ють, ховаючись по шпаринах до весни. А навес- сам такий? Поміркуй про вини, що містяться в це гарненько. Чи не обракрові. Гострими щелепа- ні беруться за колишні зив ти кого, не принисправи. Кома рі зив? Якщо все ж буможу ходит ть вало з тобою таке, пои по воді. молися Богові, попроси в Нього пробачення, попроси змінити твоє життя. Він допоможе. Адже Бог бажає, аби ми дарували один одному турботу, доброту та любов. Господь Ісус Сам подав нам у цьому приклад. І якщо ми хочемо бути з Ним у Небесному місті, будьмо схожі на Нього.

Фото: pixabay.com

комарик тримається за свою оболонку і намагається не замочитися. Тепер вода для нього — небезпечна. Пірнувши, комаха відразу загине. Тому комар тут не затримується і, трохи набравши сили, відразу злітає.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Товариство євангелізації дітей cefukraine.com  %-mail: office@cefukraine.com  +38 (04597) 6 27 02


12

ПО

ДО

РО

ЖІ

«Їжаки» в Заозерному ×èñëåíí³ çàëè ïå÷åðè â³äð³çíÿþòüñÿ îäíà â³ä îäíî¿ çà êîëüîðîì êðèñòàë³â, ê³ëüê³ñòþ ³ äîâæèíîþ õîä³â, à òàêîæ ñòðóêòóðîþ ã³ïñó. Íàéá³ëüøèé ðàéîí ïå÷åðè, ùî ïðèâåðíóâ ìîþ óâàãó, — Çàîçåðíèé. Òóò ÿ ïîáà÷èâ íàäçâè÷àéíî ãàðí³ ð³çЧому Оптимістична? íîáàðâí³ êðèñòàëè ð³çíèõ ðîçì³ð³â òà âîº ³ì’ÿ âîíà îòðèìàëà íà ÷åñòü ñïåôîðì: êðèñòàëè-ãîëêè ³ ìîíîêðèñòàëè, ëåîëîã³â, ÿêèõ ¿õí³ êîëåãè, íå â³ðÿ÷è ñòàëàêòèòè-ñòàëàãì³òè, ãåë³êòèòè, «¿æà÷â óñï³õ â³äêðèòòÿ, íàçèâàëè îïòèì³ñêè» ³ «òðîÿíäî÷êè». òàìè. ³äêðèëè ïå÷åðó ëüâ³âñüê³ ñïåëåîëîãè 1966 ðîêó. Äîïîìîãëè ¿ì ó öüîìó ì³ñöåâ³ õëîï÷àêè: âîíè ïîêàçàëè ñòðóìîê, ÿêèé ïðîò³êàâ íåïîäàë³ê ³ ðàïòîâî çíèêàâ ï³ä çåìëåþ. Öå ì³ñöå é âèÿâèëîñÿ ìàéáóòí³ì âõîäîì äî ïå÷åðè. Äî ñüîãîäí³ ñïåëåîëîãàìè äîñë³äæåíî ïîíàä 250 ê³ëîìåòð³â õîä³â, ãàëåðåé ³ ãðîò³â ö³º¿ ïå÷åðè.

Закортіло мені зазирнути під землю. Людей, які відкривають і досліджують нові печери, називають спелеологами. Ось і я вирішив побути спелеологом і подався до села Королівка, що на Тернопільщині. Саме тут розташована найдовша у світі гіпсова печера.

Ñ

Стіни печери всипані різнокольоровими кристалами.


Черешня не лише жодного разу не заблукала в печері, а ще й допомагає спелеологам розкопувати нові ходи.

Спелеособака Черешня Ó ñêëàä³ ñïåëåîêëóáó, ùî îï³êóºòüñÿ ïå÷åðîþ, º ³ ñïåëåîñîáàêà. ¯¿ çâàòè ×åðåøíÿ. Áî î÷³ â íå¿ ñõîæ³ íà ÷åðåøí³. ×åðåøíÿ — äâîðíÿãà, ÿêó ï³äêèíóëè êîëèñü íà ïîäâ³ð’ÿ ñïåëåîõàòè. Öóöåíÿ íå õîò³ëî çàëèøàòèñü ñàìå âäîìà ³ âïåðòî á³ãàëî çà ñïåëåîëîãàìè äî ïå÷åðè. Íå äèâíî, ùî ×åðåøíÿ äóæå äîáðå ïî÷óâàºòüñÿ â ïå÷åðíîìó ëàá³ðèíò³. Õîäèòü íà âåëèê³ â³äñòàí³ â ïîâí³é òåìðÿâ³ é ÷óäîâî ïàì’ÿòຠäîðîãó. Çà ¿¿ ÷îòèðìà ïëå÷èìà º âæå äâà ï³äçåìí³ òàáîðè. «Âîíà êîïຠíå òàê, ÿê ñîáàêè. Çàâæäè ñîáàêè ï³ä ñåáå êîïàþòü, à âîíà ñïèðàºòüñÿ íà çàäí³ íîãè, âïåðåä âèñòàâëÿº ïåðåäí³ ³ òàê êîïàº. Äóæå ñì³øíî öå âèãëÿäົ, âèãëÿäຠ», — ðîçïîâ³äຠîäíà ç³ ñïåëåîëîã³â.

Гіпсові кристали Ïå÷åðà óòâîðèëàñÿ âíàñë³äîê ðîç÷èíåííÿ ï³äçåìíèìè âîäàìè ã³ïñ³â. Öå ñêëàäíèé ëàá³ðèíò õîä³â ³ ãàëåðåé ð³çíî¿ ôîðìè òà äîâæèíè, ðîçòàøîâàíèé ó 20-ìåòðîâîìó øàð³ òåìíî-áóðîãî (ó âåðõí³é ÷àñòèí³) ³ æîâòóâàòî-ñ³ðîãî (ó íèæí³é ÷àñòèí³) ã³ïñó. Íàéá³ëüøèì ñêàðáîì ïå÷åðè º ã³ïñîâ³ êðèñòàëè, ùî ïðîòÿãîì ñîòåíü ðîê³â ðîñëè â ï³äçåìíèõ ïîðîæíèíàõ.

Äîñë³äæåííÿ ùå òðèâàþòü, îòîæ ïðî òî÷íó äîâæèíó ïå÷åðè çàëèøàºòüñÿ ëèøå çäîãàäóâàòèñÿ.

Всередині є кілька невеликих мальовничих озер.

До зустрічі біля найбільшого дуба. Ваш друг Жоржик.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Притулок «Центр християнського життя» detdom.info  +38 (06232) 71 271

Фото: optymistychna.com

13


144

Щойно закінчився чемпіонат світу з футболу. Багато хлопців хочуть не просто грати в команді свого двору, школи чи міста, але брати участь у чемпіонатах світу. ìî ïîïðîñèòè àáî íàâ³òü óÿâè- íèé ÷àñ äëÿ âñüîãî. Íå çàâæäè òè. Òàê áóëî â ìîºìó æèòò³. ß òðàïëÿºòüñÿ òàê, ÿê òè öüîãî äîñÿã òîãî, ïðî ùî é ìð³ÿòè õî÷åø. íå ì³ã, — ç³ãðàâ ó òðüîõ ÷åìіста Так, ля футбол підняти ï³îíàòàõ ñâ³òó çà Áðàçèë³þ. Христос д ад. л к и р ший п ь іл б й над а н Ìåí³ áóëî 20 ðîê³â, ³ ÿ áóâ — знавав на головою Він теж за íàéìîëîäøèì ó êîìàíä³. Öå свій кубок — ого тиску, Собі велик мрія кожного о все ñïðàâä³ áóâ ïîäàðóíîê â³ä але знав, щ гравця! під Божим Áîãà, àäæå ÿ íàâ³òü óÿâèòè íå перебуває . контролем ì³ã, ùî â òàêîìó â³ö³ áðàòèìó е б е т Кака жить від ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàò³ é âèãðàþ, Не все зале — çãàäóº гêàðäî. любленій До успіху в у ке и л ве ь — Êîëè ñòຠâàæêî, ÿ т и д У Бога все під справі приво у ен р т і н çãàäóþ ïðî òå, ó ùî â³ðþ, ій ост контролем! старання. П я н ін м у , ³ ìîëþñÿ. й режим вання, чітки а 2006 ðîêó çá³ðíà р п , и т інува себе дисципл це Áðàçè볿 çàõèùàëà ñâ³é вання — усе вильне харчу , òèòóë ÷åìï³îíà, òîìó й и цьому є То р П е! н іб р т о п ìàëà ãðàòè ÿê íàéêðàùà гає досягати Хто допома êîìàíäà ó ñâ³ò³. сили, натхнен є а д , н и ш р ве — 2006 ðîêó ÿ çàáèâ о, перемоги. ñâ³é ïåðøèé ãîë íà ÷åìня і, звичайн о инить нейм ч го ьо Н в а ï³îíàò³ ñâ³òó â ìàò÷³ ç Вір аєш, про Кого Õîðâàò³ºþ. Òà áóëî é вірне! Ти ж зн ? я ьс ñóìíî, áî òîä³ ìè íå ет йд ïåðåìîãëè, — ç³çíàºòüñÿ Досяг більше, ніж ’ . — Ìåí³ çäàºòüñÿ, Êàêà. Êà мріяв ùî Áîã íå ïðîñòî òàê äîðî Áîæó äîïîìîãó ó ïóñêຠâ íàøîìó æèòò³ ðîçÇíàþ, ùî â Áîãà ñâîºìó æèòò³ ðîçïî÷àðóâàííÿ. Ó Íüîãî º ïëàí âñå ï³ä êîíòðîëåì! Äëÿ ²ñóñà â³äຠãðàâåöü áðà³ â³äïîâ³äí³÷îãî íå âàæàòü ãðîø³, çèëüñüêî¿ çá³ðíî¿ êîìàíäè ñëàâà, óñï³õ. Óñå öå — Éîãî ç ôóòáîëó гêàðäî ²çåêñîí ïîäàðóíîê ìåí³. Öå ³í äàâ äîñ Ñàíòîñ Ëåéòå, â³äîìèé ìåí³ òàëàíò ôóòáîë³ñòà. Òà ’. ó âñüîìó ñâ³ò³ ÿê Êà Êàêà. ²ñóñà íå íàäòî õâèëþº Êàêà — Ó äèòèíñòâ³ ÿ íàéá³ëüÿê ôóòáîë³ñò. Éîãî á³ëüøå øå ìð³ÿâ õî÷à á îäèí ðàç ö³êàâèòü гêàðäî: õòî ÿ ÿê ç³ãðàòè çà çá³ðíó Áðàçè볿, îñîáèñò³ñòü, ÿê — ãîâîðèòü Êàêà. — Á³áë³ÿ Спробуй ëþäèíà. íàâ÷àº, ùî â Áîãà º äëÿ íàñ и перемагат çíà÷íî á³ëüøå, í³æ ìè ìîæåяк це Христом,

Ï

з

ка! робить Ка

b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійний фонд «Пілігрим» l 0S3/.+<

epublicpilgrim.org

fund.pilg326r im@gmail.com  +38 (067) 625 79 30, +38 (067) 906 97 58

Фото newdayreview.com

Фото AP

ХТО

допомагав футболістові Кака?


Vi

S

Krot ctor

ov

pinnington the spider was the most skilled master of spinning webs within one hundred kilometers. He ate pollen from flowers. Many got caught in his web trying to see its patterns. He would of course free each one, share his pollen with them, and speak with such kindness that they always became instant friends. And for the rest of their lives there was an invisible web stretched between them.

Translation from Russian by Tanya & Aaron Gray, Jean Zatulovsky

r e d i p S e h t n o t g n i n n i p S

15

Малюнок Анни Желізних

E NGLISH FOR K I D S


16

НА ЗДОРОВ’Я!

Не жаліючи жалить У саду чи в лісі кожен намагається обійти її стороною. Проте цей бур’ян — дуже корисна рослина.

Фото НК

«Î

дна кропива замінює семеро лікарів», — говорили в давнину. Вітаміну С в кропиві удвічі більше, ніж у лимонах, і в десять разів більше, ніж у яблуках. Виявляється, її можна їсти. Це і смачно, і корисно! Борщі, салати, паляниці, пиріжки з кропивою! еяких Для д еликів мет видів опива кр ощі. ні лас е л б улю

опива Щоб кр ала перес т и її и, опус т жалит в воду.

Зелений холодильник Якщо раптом зламався холодильник, кропива й тут прийде на допомогу. Чому пече? М’ясо і рибу можна обКропива жалить, нікого класти з усіх боків свіжине жаліючи. Ти вже, ма- ми листочками кропиви, буть, відчув на собі ці не- час від часу змінюючи їх. приємні опіки. Її стебло й листя вкрите тоненькими Справжній лікар Кропива допомагає зуволосками. На верхівці кожного є голівка. Вона пинити кровотечу з рани. легко відламується при до- А якщо в рану випадково тику до шкіри. Гостра час- потрапить бруд, приклади тина волоска, ніби голка, свіже листя або присип проколює шкіру і впорскує порошком кропиви. За пекучу речовину. Виникає допомогою свіжих листків кропиви можна й бородаопік. Та хвилюватися не варто, вок позбутися. Варто любити кропиву, адже жалить кропива мурашиною кислотою — а поважати її і дружити з ця кислота для нас нею. ;) Марія Левценюк нешкідлива.

Є та кі ви дото ди кропи ркну в вшис и, до я поме ких, мож ь р вони ти. На щ на ас тя рос т , уть л и троп іках. ше в


НА ЗДОРОВ’Я!

17

! е р а м о к , я с й а с Не к у Нападають не на всіх åÿêèõ ëþäåé êîìàð³ îáë³òàþòü ñòîðîíîþ, ³ öå ìຠðàäøå íàñòîðîæèòè, àí³æ ïîò³øèòè, áî çàçâè÷àé âîíè íå êóñàþòü òèõ, õòî ÷àñòî õâîð³º. Îòæå, ÿêùî êîìàð³ íàïàäàþòü, — ç³ çäîðîâ’ÿì ó òåáå ам óñå á³ëüø-ìåíø ãàðàçä! Äëÿ Комар ться ю а íèõ âàæëèâèé ñêëàä êðîâ³ òà ¿¿ подоб ітного запах п омат ÿê³ñòü. ар

Ä

тіла та ких солод мів. парфу

À ùå êîìàð³ ðåàãóþòü íà Обережно, заразний ñâ³òëî: óâ³ìêíóâøè ëàìïî÷êó Êîìàð³ ïåðåâàæíî â êîðèäîð³, òè çìîæåø âèìàНа в ë³òàþòü óíî÷³. Êð³ì òîãî, íèòè ¿õ ³ç òåìíî¿ ê³ìíàòè. ід від с міну ùî êîìàðèõè êóñàþòüñÿ, кома амки, Перша допомога рâîíè ùå ìîæóòü ðîçíîñèòè харч самець уєть Ó äèòèíè ïîð³âíÿíî ç äîðîñëèì õâîðîáè, íàïðèêëàä. Îñü ся не к р о в ’ äóæå òîíêà øê³ðà, ³ ñë³äè â³ä íàïèëàñÿ êîìàðèõà êðîâ³ ю, а нек таро м. êîìàðèíèõ óêóñ³â ìîæóòü õâîðîãî, ïîëåò³ëà äî çàëèøàòèñÿ äî òðüîõ ì³ñÿö³â ³ çäîðîâîãî é çàðàçèëà. Çà і, омар й, íàâ³òü ãíî¿òèñÿ! Òîìó íàéë³ïøå к îäíó ãîäèíó ñàìêà і к Дея чи люде ñâ³æ³ ðàíêè â³äðàçó çìàùóâàòè ìîæå àòàêóâàòè ю ь куса еносят оби. çåëåíêîþ. â³ñ³ìíàäöÿòü æåðòâ. ор пер ні хв д, ч е п з а Ðîçð³çíèòè ìàëÿð³éнебе априкл Як правильно Н íîãî ³ çâè÷àéíîãî êîìàрію я л а м å ÷óõàé ì³ñöå óêóñó! Ìîæåø  Íå ð³â íåâàæêî: ìàëÿð³éíèé çìàçàòè éîãî ñëèíîþ. êîìàð, êîëè ñ³äຠíà ùîÄî Ä î ì³ñöÿ óêóñó ìîæíà ïðèêëàäàòè  íåáóäü, ï³äí³ìຠ÷åðåâöå, à çâè÷àéíèé ðîç³ì’ÿòå ëèñòÿ ïîäîðîæíèêà, ì’ÿòè, òðèìຠòóëóá ð³âíî àáî íàâ³òü îïóñêàº. ÷åðåìõè,, áàçèë³êó àáî ïåòðóøêè. ÷åðåìõè Найкращий захист Ïðîòðè Ï  ðîòðè ì³ñöå óêóñó íàñòîÿíêîþ êàëåíäóëè àáî çìî÷è çâè÷àéíèì ðîç÷èíîì ñîäè Çáèðàþ÷èñü íà ïðèðîäó, âèáåðè îäÿã (1 ÷àéíà ëîæêà íà ñêëÿíêó âîäè). ç³ ù³ëüíî¿ òêàíèíè ç äîâãèì ðóêàâîì ³ Ïðèêëàäè ðèêëàäè ë³ä àáî õîëîäíèé êîìïðåñ. íå çàáóäü ïðî ãîëîâíèé óá³ð. Äî ðå÷³,  Ï Öå çí³ìå íå ëèøå ñâåðá³æ, àëå é ïî÷åðêîìàðàì ÷îìóñü íå ïîäîáàþòüñÿ ëþäè, âîí³ííÿ. îäÿãíåí³ ó ñâ³òëå. Òàêèì ÷èíîì ìîæíà âáåðåãòèñÿ â³ä àêòèâíîãî íàïàäó öèõ Þë³àíà Êóñìèíà, ñ³ìåéíèé ë³êàð, êîìàõ. ³ Êîìàíäà ÍÊ

b.-( $./., # >2< $S2?,: Товариство євангелізації дітей l.1*"  oed.ru  oed@oed.ru  +7 (095) 719 79 36, +7 (095) 719 76 38

Фото: pixabay.com

Як захиститися від комахи-кровососа?


18

ТУЄМО САГО МО С Т І Й Н О

Фігурки для фруктового салату

При ба жанн можеш і запра салат й вити ог і прик уртом расити листоч ками м’яти.

Літо — ча с для яскравих с алатів із фруктів .

еш Мож вувати и сто ори фрукт , к и в і к н зо у ь-я буд и по се ого, т д і яго но від бійся ж е е Н . ;) зал дома. вати в у є т н о е щ ерим експ

Порядок виготовлення Помий ягоди, обсуши їх на рушнику. Диню також ретельно помий. Поклади її горизонтально й розріж. Видали насіння. Диню наріж плоскими шматками або кільцями. За допомогою ножа або форми для печива виріж із м’якоті «зірочки», «сердечка», «ромбики», «кружечки». У тарілку поклади ягоди, потім «зірочки» з дині. Акуратно перемішай. Скропи соком лимона. Готово!

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний дитячий благодійний фонд «Абетка життя» j(_"  abetka.info  office@abetka.info  +38 (044) 468 93 43

Òåêñò ³ ôîòî Õðèñòèíè Êóçüìåíêî

Тобі ться: знадоби го середньо  диня розміру ад ий виногр  зелен . чок без кісто иця  чорн


19

Цікаві канікули, або

Як скласти план на літо

Похід, поїздка тощо арійка усамітнилася в кімнаті і щось зосереджено писала. Думала, думала, закреслювала й знову писала. Її улюбленець кіт Сєва, примостившись поруч, захоплено стежив за рухом кулькової ручки й намагався не зава-

Ì

жати. Дівчинка виглядала ль дуже зайнятою. рме а Г Має бути на — Сєво, поОле найкраще з усіх! їдемо на море? — Такий сонячний день, — запитала вона й відразу почала виводити в зошиті: а ти вдома сидиш! — пригорнула Марійку мама, «Поїздка на південь». Кіт нічого не зрозумів, увійшовши до кімнати. — але про всяк випадок Що пишеш? — Складаю план на літо, схвально нявкнув. Йому було приємно, що Марійка — відповіла дівчинка. — Я маю провести його найзгадала про нього. — Можна ще тиждень в краще з усіх! — Хто тобі так сказав? лісі пожити і в горах відпочити, — сказала вона, — здивувалася мама. — Сама вирішила. Спопообіцявши узяти Сєву з діваюся, ви з татом дособою. поможете зробити моє літо найцікавішим? Завтра Учися радіти тому, що в т ебе є, і за все дякуй Богові .

b.-( $./., # >2< $S2?,: Портал дитячих таборів childcamp.com.ua child camp.com.ua  info@childcamp.com.ua  +38 +38(098)111 (098)111 40 93


20 потрібно покататися на конях, а наступний пункт у нас — прогулянка на теплоході. — Ти склала план для всієї сім’ї, як провести літо? — уточнила мама.

ос сказав: Ісус Христ іться про «…не жур день, — бо завтрашній бе само се завтра за ний ться. Кож поклопоче ї о осить св є день має д турботи!» 4 Матвія 6:3

— Так, ви повинні погодитися, адже в мене самої нічого не вийде.

Звичайно, Марійка хотіла, аби її канікули вийшли найяскравішими, та виявилося, у батьків на одне грошей немає, на інше відпустки бракує, на щось іще теж часу не знайдеться. Кажуть, потрібно на дачу їздити — грядки порати. А ще вони обіцяли навідати сільську рідню. Та хіба похвастаєш у класі сапанням городу? Кого здивуєш тихим відпочинком у селі?..

Цікаве під зривом Марійка дуже засмутилася, бо мама попросила викреслити з плану відпочинок у горах, парк розваг в іншій країні та ще дещо, чим дівчинка могла б похвалитися в школі. Річ у тім, що вчитель дав завдання збирати літні враження, а потім по- «Лови день!» ділитися ними в класі. Два дні Марійка ходила по п’ятах за батьками і старшим братом, наполягаючи на своєму. Вона благала їх «не псувати їй літо» — затвердити план розваг.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Вістка Євангельська — дітям R0/S-<  eurasiakids@eeinternational.org  +38 +38(04597) (04597) 6 20 24


А коли замість кінних прогулянок сім’я вирушила на пікнік, Марійка й зовсім образилася. Сидячи біля озера, розмовляла лише із Сєвою. Здавалося, він один її розумів. Нехай інші грають у м’яча, а вони з котом поміркують, чим замінити, наприклад, морське побережжя, яке батьки теж скасували. — Гайда поплаваємо, — запропонував брат Діма. — Цю калюжу не порівняти з морем, — буркнула Марійка. — Краще засмагатиму. Заплющу очі та уявлятиму, що я… ну хоч би в Болгарії. «У с — Живи сьогобага ерці лю денням! — порадив вип то дум дини ов о Діма. — Ти за своїзад ниться к, але ум Г ми мріями радості осп тільки При одн п о ій». віст життя не бачиш. і 19 :21 Гарний день проминає! — От почнемо мій план виконувати — зрозумієш, Не думай лише про що значить відпочивати себе Заплакала Марійка. Хіба цікаво! — Хіба можна жити ж може вона сама поїхати за планом? — здивувався на море чи піти з намебрат. — У мене вже зараз том у ліс! Усе залежить є що розповісти друзям, а від батьків, а вони кажуть, ти все чогось чекаєш. Так що такий план їм не підходить. Думають тільки і літо спливе. про себе! — Це ти, Марійко, лише про себе думаєш, — раптом мовив Сєва. — Не може вся сім’я під одну тебе підлаштовуватися! Я ось теж у гори не хочу. Взагалі з тобою нудно. Піду краще за м’ячиком побігаю.

— Ти вмієш розмовляти?! — здивувалася Марійка і… прокинулася (розморило її під сонцем). Задумалася дівчинка. Правильні слова їй наснилися. І Діма правий. Не обов’язково вигадувати щось особливе, аби добре відпочити. «Виходить, я сама собі можу літо зіпсувати! Піду з усіма в м’яча пограю, а там побачимо», — вирішила вона.

Малюнки Ніни Королевич

21

Друзі, у чому була не права Марійка? А як ви проводите літо?

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна благодійна фундація «Отчий дім» q"?2./%20."1<*%  otchiy-dim.org  otchiydim@gmail.com  2%+. +38(044)239 13 34


Фото НК

Продовження. Початок на с. 3

ПРИВІТ З ОБКЛАДИНКИ

22 В аквапарку дного разу з татом ми поїхали в аквапарк. Нам було дуже весело. Ми плавали, стрибали «бомбочкою» у воду. Наприкінці вирішили спуститися з найвищої закрученої гірки. Я дуже боялася з неї спускатися, і тато, щоб допомогти мені перебороти страх, поїхав першим. Я вже готувалася спускатися з гірки, як почула, що тато гукає: — Доню, не їдь, я застряг!!! Але було пізно. Я мчала прямо на тата. Він намагався якнайшвидше звільнити прохід, але це не зовсім вдавалося. Все ж таки це дитяча гірка, тому тато й застряг.

Î

Ось такі підсвічники з апельсинів ми робили в клубі «Майбутнє України».

Добрий настрій Мене засмучує, коли хтось із моїх рідних хворіє. А коли вони бадьорі й веселі, то в мене відразу покращується настрій. Мені б дуже хотілося, Йому зрештою щоб дорослі ніколи не завдалося вибратися, і він чекав мене внизу. Ми так стосовували сили одне до одного. Щоб давали хоросміялись! ший приклад своїм дітям. Ті, що гризуть Найбільше у світі я боюся мишей і щурів. Вони бридкі, пищать і все гризуть.

Зд олай и х а р т с ї о в с

Антистрес А ще я роблю на продаж кульки, які допомагають людині зняти стрес. Наприклад, якщо вона побачить щура.;) Надіюся, що мені вдасться зібрати кошти на купівлю ноутбука, тому що в школі багато завдань потрібно виконувати на комп’ютері. З брат о Без нього не вийде й гратися нма Впладиком ми л о катат юбимо ися на двір’ї м’яч підготуватися до вступу ем або гойда лці. після закінчення школи. Коли я виросту, то хочу А ще хочу звернутися поїхати до Львова навчадо всіх дітей. Бережіть тися на перукаря. своїх батьків. Допомагайте їм. єва и К з и ат Коли побачите людину в ете їх Якщо буд о , обов’язков небезпеці, не звадаючи ні в Карпати рім в Дубно. К завітайте т ту на що, допоможіть їй. мку, великого за уї з ачити стат об можна поб ість того щ ер дерева. Зам ст ай м ева, зрізати дер їх в в и р перетво и. скульптур


М Й

СТР

У

А

ЄМО

23

Рачкувати по килимку Виготовивши гру-килимок, ти зможеш весело провести час з друзями і на природі, і в приміщенні.

Порядок виго товлення Îáâåäè íà êîëüîð îâîìó ïàïåð³ ñâî¿ ñòîï è í³ã ³ äîëîí³. Âèð³æ. Íàêëåé ¿õ íà äîð³æêó ç òêàíèíè. Ïðîñòåëè äîð³æêó íà ð³âíó ïîâåðõíþ ³ ïî î÷÷è èí íà àé é ãðó.

Як грати Ïðàâèëà ãðè ïðîñò³: ðóêè ñòàâ íà íàêëåºí³ äîëîí³, à íîãè — íà ñë³äè ñòîïè. Ïî ÷åðç³ ïåðåñòàâëÿé ðóêè ³ íîãè. Ðóõàéñÿ òàê, ùîá íå ïðîïóñòèòè æîäíî¿ ô³ãóðè, íå â³äðèâàþ÷è ðóêè òà íîãè. ßêùî ãðàâåöü âòðàòèâ ð³âíîâàãó, òîðêíóâñÿ ë³êòåì àáî êîë³íîì äîð³æêè ÷è âïàâ — â³í âèáóâຠç ãðè.

жець Перемо é, õòî Âèãðຠòî àíö³þ äî èñò ïðîéäº ä ê³íöÿ.

Фото .НК

ляться Тобі знадоб  íîæèö³ ì³öíà êàðåìàò (àáî  êà òêàíèíà) îðîâèé  ïàï³ð êîëü ñàìîêëåéêèé


Привіт! Як захиститися від настирного комара? Читай на с. 17

сontact@noyivark.org noyivark.org twitter.com/noyivark facebook.com/noyivark pinterest.com/noevark 

Малюнoк Софії Андріюк

Чим ? я с ш и л і под

Îáâåäè òâàðèí ³ êîìàõ, ÿê³ âì³þòü ä³ëèòèñÿ. Ïîñòàââ :( íà òèõ, õòî íå ä³ëèòüñÿ. Õòî âèãëÿäຠùàñëèâ³øèì? Ïîñòà _____ Ñê³ëüêè ìåòåëèê³â òè íàðàõóâàâ? _____ Ñê³ëüêè ïòàõ³â ñèäÿòü íà äåðåâàõ? _____ Ñê³ëüêè áàíàí³â ³ àïåëüñèí³â òè áà÷èø?

Profile for  Noah's Ark

Noah Ark 2018-5 Ukr  

Дитячий християнський журнал Ноїв ковчег 5-2018 українська версія - noyivark.org

Noah Ark 2018-5 Ukr  

Дитячий християнський журнал Ноїв ковчег 5-2018 українська версія - noyivark.org

Profile for veravk