Noah Ark 2018-3 Ukr

Page 1

ІРИМ МИ В

3’2018  noyivark.org

Не-при ий ступ-н кущ

О! О  РАЗОМ КРАЩЕ  ЧИТАЄМ О, МАЙСТРУЄМО, РАДІЄМ

и й 12 н е Зел нель ту

4

8

Дівчатка, які не б о я т ь с я .. .

17

Не туй а р д к! а б со

, и т а ч в о 25 м Як я с а л и д о р а н и л ко ? ю о к є Н ічи говір

НОЇ Р

КОВ

Г ЧЕ 

В

ОКІВ

14

22


2 Привіт! Ти любиш читати книги? Напиши нам, яку останню книгу ти прочитав. №3’2018 Æóðíàë äëÿ ïëåêàííÿ òà ïîøèðåííÿ õðèñòèÿíñüêèõ ³äåàë³â ñ³ì’¿.

òè ÿáëóêà.  Äåðåâî, ÿêå ëþáèòü äàðóâà Ìàéÿ Î., 6, Áðåñò, Áiëîðóñü

Ст ор ож — Òàò ó, íàì àëþ é ìå í³ êðà ñóí þ! — Òè æ ñàì à âì ³ºø . — ͳ, íå âì ³þ. ß ÿê íàì àëþ þ, òî ÿêè éñü ñò îðî æ âèõ îäè òü !

Çàñíîâàíèé ó 1990 ðîö³. Âèõîäèòü 8 ðàç³â íà ð³ê. Æóðíàë âèõîäèòü óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. Íί ÊÎÂ×Åà ïîòðåáóº âàøî¿ ìîëèòîâíî¿ ³ ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè. Ç ïèòàíü ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè íàøîãî ñëóæ³ííÿ, îôîðìëåííÿ ïåðåäïëàòè, ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àë³â çâåðòàéòåñÿ äî ðåäàêö³¿.

Íàøà àäðåñà: Ðåäàêö³ÿ æóðíàëó Íί ÊÎÂ×Åà à/ñ 18, ì. Äóáíî, 35600, Óêðà¿íà òåë. (068) 344 7172 e-mail: contact@noyivark.org www.noyivark.org www. noyivark.org

 «Êâ³òêîâ³ îñòðîâè». Ëþáîìèð Ë., 10, Äåìèä³âêà, Óêðà¿íà

â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð

Ìàð³ÿ àð³ÿ Ëåâöåíþê ïåðåêëàä ç ðîñ³éñüêî¿

²ðèíà Êîñòþ÷åíêî

 «Êðàºâèä ³ç â³êíà ìîãî áóäèíêó». Øàðìîí³ Ï., 11, Ïðèíö Ðóïåð, Êàíàäà

ë³òåðàòóðí³ ðåäàêòîðè

Îëåíà Ãàðìåëü Íàä³ÿ Äîëÿ àðò-äèðåêòîð

³ðà Ôåñÿíîâà êðåàòèâíèé äèðåêòîð

Îëåã Ìîðãóí õóäîæí³é ðåäàêòîð

Òåòÿíà Êó÷åð ãîëîâíèé ðåäàêòîð

³êòîð Êóçüìåíêî Äèòÿ÷à ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ: Àë³íà Ê., 7,5, Ìîëäîâà Äåíèñ Í., 11, ÑØÀ Ìèêèòà Ê., 11, Á³ëîðóñü Ïàâëî Ë., 9, Óêðà¿íà Øàðìîí³ Ï., 11, Êàíàäà Íà ïåðø³é ñòîð³íö³ îáêëàäèíêè: ªâà Ì., 6, Óæèíåöü, Óêðà¿íà Óêðà¿íà.. Ôîòî ³ç ñ³ìåéíîãî àðõ³âó, 2018 2018. Ïðè ïåðåäðóêó ìàòåð³àë³â ïîñèëàííÿ íà Íί ÊÎÂ×Åà îáîâ’ÿçêîâå. Ïðîñèìî íàä³ñëàòè íàì îäèí ïðèì³ðíèê ïóáë³êàö³¿. © Íί ÊÎÂ×ÅÃ, ÊÎÂ×ÅÃ, 2018

 Íàøà ñ³ì’ÿ íåäàâíî ïåðå¿õàëà ç Ðîñ³¿ â Óêðà¿íó. Ó ìåíå ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ äðóç³. Íà ôîòî ÿ äðóãà çë³âà. Çîðÿíà Â., 11, гâíåíñüêà îáëàñòü, Óêðà¿íà

b.-( $./., # >2< $S2?,: Місія «Agape» agapeua.com  +38 (050) 318 55 81, +38 (0552) 44 38 53


ФИМКОВА ПОШТА

3

П Р И В ІТ КИ, З О Б К ЛА Д И Н аб о ь: Зн ай ом т ес

Є в а М ., 6 ,

аїна Ужинець, Укр

 Смугасті — Ìàìî, ÿ çíàþ, ÷îìó áäæîëè ñìóãàñò³! Âîíè, êîëè ìåä ¿äÿòü, ñìóãàñò³þòü æîâòèì, à êîëè í³, çëÿòüñÿ ³ ÷îðí³þòü.

 Ëåâ — íàéäóæ÷èé ³ ñïîê³é íèé. Äåíèñ Í., 11, Ñàêðàìåíòî, øòàò Êàë³ôîð³í³ÿ , ÑØÀ Ïèø³òü íàì, íàäñèëàéòå ñâî¿ ìàëþíêè òà ôîòîãðàô³ ¿ íà àäðåcó:

Íί ÊÎÂ×Åà à/c 18, ì. Äóáíî 35600, Óêðà¿íà å-mail: contact@noevark.org noyivark.org ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ: До с. 6. Квіти. 1. 9; непарні. 6. 6. 8. Червоні. 9. Блакитні. До с. 8. Дівчатка, які не бояться... 1. В. 2. Б. 3. Б. До с. 24. Як мене звати? Горихвістка.

. Мене звати Єва инець на Я живу в с. Уж маму звати Рівненщині. Мою Вова, у мене Таня, а тата — Аніта і Влада, и: чк ри ст се і дв є я і Настя й а ще бабусі Зо звати Коля. дідусі, їх обох е собака Буч і З нами ще жив чик і Квіточка. два котики: Вов ть і про що Про те, що люби на с. 22. мріє Єва, читай

 Ëþáëþ ìàëþâàòè ³ ¿ñòè ìîðêâó. Ãàíó ñÿ Ñ., 5, Îíèñêîâè÷³, Á³ëîðóñü

 «Íàðåøò³ íàñòàëà âåñíà». Ïàâëî Ë., 9, Äóáíî, Óêðà¿íà b.-( $./., # >2< $S2?,: Товариство євангелізації дітей cefukraine.com  %-mail: office@cefukraine.com  +38 (04597) 6 27 02


4

С Т О Р І Н К А Д Л Я М А Л ЯТ

Уляна Шубіна

Ëèñêà, Òèøêî ³ Ðÿáóíüêà ïàñóòüñÿ íà ëóç³.

— Òèøêó, ìåðù³é ñþäè! Ïîãëÿíü, ÿêà òóò ñîêîâèòà òðàâà.

Ì-ì-ì, ñìà÷íî.

Не-при-ступ-ний кущ — Îé, ùî öå ïàõíå! ßêèé áðèäêèé çàïàõ!

— Òàê. Äóæå ñìà÷íî. Äÿêóþ.

— Ôó-ó-ó.

Малюнки Анни Желізних

— Òèøêó, Ðÿáóíüêî! Ùî öå ç âàìè?

b.-( $./., # >2< $S2?,: Дитяча місія j(_"  childrenmission.net  childrenmission@gmail.com

+38 (044) 550 26 64, +38 (097) 742 51 82, +38 (063)136 05 53

Çàäèõíóòèñÿ ìîæíà.


5 — À ï³ä òèì êóùåì íåïðèºìíèé çàïàõ!

— Ìàìî, ÷îìó òðàâà òàê ïîãàíî ïàõíå?

— Àãà, ï³ä êóùåì?

— Çâ³äêè òè âçÿâ? Òðàâà òàêà çàïàøíà! — Âè çà÷åïèëè êóù. À òóò Áîã-Òâîðåöü ïîñåëèâ æó÷ê³â, ÿêèì äàâ îñîáëèâó ð³äèíó.

— Ùî ç íàìè òåïåð ñòàíåòüñÿ?

Âîíè áðèçêàþòü íåþ, àáè íàëÿêàòè âîðîãà.

— ͳ÷îãî íå ñòàíåòüñÿ. Æó÷êè äëÿ íàñ íå øê³äëèâ³. — Îòîæ, æó÷êè çàõèùàþòüñÿ.

À îò ïàâóêè òà ³íø³ êîìàõè â³ä çàïàõó æó÷ê³â-ñìåðäþ÷îê çàäèõàþòüñÿ ³ ïî÷èíàþòü òðóñèòèñÿ é òðåìò³òè.

— À ìè õ³áà âîðîãè?

— Òàê, çàõèùàþòü ñâî¿õ ä³òî÷îê ³ ïîïåðåäæàþòü ³íøèõ æóê³â ïðî íåáåçïåêó.

Рябунька і Тишко засвоїли новий урок: слід бути уважними й акуратними, аби не турбувати інших. Бог хоче, щоб усім було приємно та безпечно жити поруч.


6

ôîðìîþ

çà 9. Çíàéäè îäíàêîâ³ êîëüîðó?

íè ëþñòðè. ßêîãî âî

b.-( $./., # >2< $S2?,: Притулок «Центр Християнського Життя» detdom.info  +38 (06232) 71 271


КМІ

ИВЧ

ТЛ

ИК

1. Ïîðàõóé, ñê³ëüêè ëàìïî÷îê,

7

ãàðáóç³â ³ øïàê³âåíü íà ìàëþíêó. ßê â ìàòåìàòèö³ íàçèâàþòü òàê³ ÷èñëà?

2. Çíàéäè çàõîâàí³ ïðåäìåòè: ãîäèííèê, êðóæêó, ë³éêó — ³ îáâåäè ¿õ.

4. Îáâåäè êâ³òè,

5. ßê³ òè çíàºø ñèíîí³ìè äî ñëîâà «êâ³òó÷èé»?

ëî 6. Ó ïðîäàâöÿ áó òèõ òþëüïàí³â. 5 æîâ

8. Çíàéäè îäíà-

êîâ³ çà êîëüîðîì ðóêàâè÷êè. ßêîãî âîíè êîëüîðó?

11 Ñê³ëüêè êóïèëà Ñîô³éêà. èëîñÿ â òþëüïàí³â çàëèø ìàãàçèí³? 7. Çíàéäè îäíàêîâèõ çà ðîçì³ðîì ïòàõ³â. ßêîãî âîíè êîëüîðó? b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна благодійна організація «Погляд» j(_"  vzglyad.org.ua  vzglyad.vzglyad@gmail.com  +38(044) +38(044)428 428 57 18

Малюнок Софії Андріюк

ÿê³ íå ïîòð³áíî ÷à ñòî ïîëèâàòè. åä 3. Âèáåðè ïð ìåòè, ÿê³ çíàäîáëÿòüñÿ äëÿ ðîáîòè â ñàäó.


8

ІСТОРІЇ З

ВЕЛИКОЇ КНИГИ

Д і вчатка, які не боятьс Царство царя Ксеркса простягалося від Індії до Ефіопії. Це той самий Ксеркс, що був дуже багатим та знатним.

жінки, які могли б прийти до царя на прийом непроханими. Навіть цариця не могла явитися до царя просто так, за власним бажанням. Для всіх був один закон: страта. Живим міг Прийом у царя залишитися лише той, до а третій рік свого кого цар простягне своє царювання він золоте берло. влаштував бенГаман кет для всієї знаті з усіх Того часу Ксеркс підпровінцій царства. Цей вищив сановника на ім’я бенкет тривав 180 днів. Кожен міг їсти і пити Гаман. Був він чоловіком багатим та злим. І виникла стільки, скільки захотів. в цього Гамана жорстока думка: знищити юдейський народ по всьому царству А. 99. Скільки Ксеркса. Гаман умовив Б. 112. провінцій 1 царя підписати про це В. 127. було в указ, і до кожної провінГ. 365. царстві ? а с ції було послано гінців із к Ксер листами, де мовилося про дозвіл знищити всіх юдеїв Престол Ксеркса роз- в один день — 7 березня ташовувався в замку, а 473 року до н. е., а їхнє цариця мешкала окремо майно розграбувати.

Í

в царському палаці. І в усьому царстві не було жодного чоловіка або

Промовчати? Коли цариця отримала копію указу, то дуже стривожилася. Вона сама належала до юдейського народу, та ніхто про це не знав. І ніхто не дізнався б, якби вона А. залишалася в царсько- Б. В. му палаці й мовчала. Г. А що їй залишалося робити? Іти до царя й просити за свій народ, коли її не кликали? Це вірна смерть! Думала цариця, що його вдіяти, нічого не їла, плакала та молилася, і вирішила так: — Піду до царя. І якщо мені судилося загинути — загину.

7. 10. 12. 24.

Кінець Гамана Увійшла цариця до царської тронної зали, і коли побачив її цар, то простягнув до неї золоте берло. — Що тобі, царице? Чого ти просиш? Усе тобі буде, навіть до половини царства.

і. А. Три ночі й два дн ночі. Б. Три дні та три В. П’ять днів. Г. У п’ятницю та суботу.

Скільки днів не їл 3 пила а й не ц перед т ариця им, наважи як лася піти д о царя ?

b.-( $./., # >2< $S2?,: Товариство євангелізації дітей oed.ru  e-mail: oed@oed.ru  +7 (095) 719 79 36, +7 (095) 719 76 38


9

я...

— Я єдиний, кого цариця запросила на гостину разом із царем! — хвалився Гаман. Настав день гостини… — Чого ти хочеш, царице? Усе тобі буде. Яке твоє прохання? Навіть півцарства — усе отримаєш! — О царю, коли твоя ласка, даруй мені життя — ось чого я прошу. І зглянься на мій народ — ось моє прохання. Я і мій народ продані на знищення та смерть.

— Хто це? Хто наважився таке зробити? — закричав цар. — Ненависник і ворог — цей злий Гаман! І Гаман затремтів зі страху перед царем та царицею... А як би ти вчинила на місці цариці? Що б ти зробила? Так, іноді дівчатка бувають сміливішими, ніж хлопці… Таке трапляється...

Історію про сміливу царицю читай у Біблії, у Книзі Естер, розділи 1-7.  bibleonline.ru/bible/ukr/17/01/

— Коли царська ласка, то нехай цар разом із Гаманом прийдуть сьогодні на гостину, яку я для них приготувала. Цар із Гаманом прийшли на гостину. — Чого ж ти хочеш, царице? — запитав цар. — Усе тобі буде. Яке твоє прохання? Навіть півцарства — усе отримаєш. — Моє бажання, аби цар із Гаманом прийшли до мене на гостину й завтра. І тоді я відповім на царське запитання.

Малюнки Тетяни Кучер

Як єш, ти гада ів, ьки син іл к с 2 амих таких с х, як і недобри було тько, їхній ба а? в Гаман

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний благодійний фонд «У колі друзів» j(_"  cofr iends.org.ua  office@cofr iends.org.ua  +38(044)360 07 24,


10

З

ЕМ

Я

ГО

ПОД

НЯ

С

Л

Невтом н і батьк и

Малюнок Тетяни Кучер

Пташки, з якими ми сьогодні Сватання познайомимося, читачу, належать Нагледівши місцину, садо родини горобців. І завбільшки вони мець відважно охороняє її приблизно з горобця. до прильоту самички від непроханих гостей. Самички з’являються трохи пізніше. Шу б і на Уляна Самці зазивають їх чудовими піснями. Та мелодія — лише запрошення. Для самиці важливе місце її нового помешкання. Сидять поруч пташки на гілочці. Самичка сіренька, а самець з яскравочервоними грудьми, темно-сірою спинкою, бурими гострими крилами й білим тім’ям — красень! І все горнеться до самички, крильця підіймає. А ось тут важливий момент: якщо самичка злетіла раМісце для сім’ї ніше самця, значить, не Пташки ці перелітні. По- сподобалося їй місце, вивертаються після зимівлі рушила вона шукати іншу ще до того, як бубняві- пару. Коли самичці місце ють бруньки на деревах. сподобалося, вона злітає Самець підшукує зручне одночасно з самцем, і місце для майбутнього тепер вони — сім’я. гнізда. Найбільше горихвістки Головне — діти Відтак будується гніздо. полюбляють дупла, які роблять дятли. Але при- Самичка особисто про це Хвости, що горять дасться і тріщина в ста- піклується: тягне гілочоли ці пташки рому підгнилому пеньку ки, палички, соломинки, злітають, черво- побіля самої землі. Пташ- травинки, пушинки, волонясто-помаранче- ки не бояться селити- синки… Так минає тижві пір’їни хвостика розпус- ся й поряд із людиною. день. А потім з’являються каються і здається, ніби він Де-небудь на горищі або в гнізді п’ять або шість спалахує. Тому й прозвали за віконним наличником сірувато-блакитних яєць. можна помітити цих не- Самичка насиджує їх, а їх горихвістками. за два тижні вилуплюютьвибагливих гостей.

Ê

b.-( $./., # >2< $S2?,: Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром», школа «Радість» j(_"

downsyndrome.org.ua/perspektiva-213/shkola-radost@ +38 (099)172 45 37


11

пташенят ся пташенята. Слабенькі, голенькі й сліпі, але такі ненажерливі! І мама, і тато тепер метушаться з рання до смеркання, без кінця тягнуть до цих роззявлених яскраво-жовтих дзьобиків мошву, комашню, мурашню, мух, ме-

Фото: pixabay.com

теликів та іншу живність. Усі знають, що пташки глядять своє пір’я: аби там не завелися кузькипухоїди, слід купатися в поросі, умиватися росою, чиститися, вичісувати пушинку за пушинкою. Та коли в гнізді пташенята, горихвістки не мають вільної секунди — де там чистити пір’я! Однак пташенята швидко підростають, і тато з мамою, не гаючи часу дарма, знову відкладають яйця. І незважаючи на труднощі встигають до відльоту висидіти, вигодувати і виростити ще один виводок.

Мине ще два тижні, і пташенята намагатимуться вибиратися з гнізда. А через тиждень вже пробуватимуть свої крильця.

Коли я чую веселу переливчасту пісню горихвісток, міркую про те, які вони турботливі батьки. У багатьох із нас є батьки, які нас годують, одягають, купують нам книжки та іграшки. А крім того, намагаються виховати нас, аби ми стали хорошими та добрими людьми.

l 0S3/.+<

epublicpilgrim.org

У деяких, на жаль, немає турботливих батьків. Але Сам Бог — це Батько, до Якого може звернутися кожна дитина в будь-який час. Чи знаєш ти цього Небесного Отця?

b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійний фонд «Пілігрим» fund.pilg326r im@gmail.com  +38 (067) 625 79 30, +38 (067) 906 97 58


ПО

12

ДО

РО

ЖІ

Зелений тунель у Клевані Усім привіт! Я почув про довгий зелений тунель у Клевані й вирішив пройтися по ньому від початку до кінця. Раджу приходити сюди влітку, щоб побачити всю зелену красу тунелю. Жива печера îòàí³÷íå äèâî — æèâèé çåëåíèé òóíåëü ó ë³ñ³, óòâîðåíèé çàðîñòÿìè äåðåâ ³ êóù³â. гê çà ðîêîì, ñïë³òàþ÷èñü ì³æ ñîáîþ ã³ëêàìè é ëèñòÿì, ðîñëèíè óòâîðèëè æèâó ïå÷åðó íåéìîâ³ðíî¿ êðàñè. Öå ÷óäî ïðèðîäè ðîçòàøîâàíå â Óêðà¿í³ â гâíåíñüê³é îáëàñò³ íà â³äð³çêó çàë³çíè÷íî¿ êî볿 çàâäîâæêè ïðèáëèçíî ÷îòèðè ê³ëîìåòðè, ÿêèé âåäå â³ä ñåëèùà Êëåâàíü äî Îðæåâà.

Á

Маскування Âèíèê òóíåëü âèïàäêîâî. г÷ ó ò³ì, ùî ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ â³éñüêîâ³ ïðîêëàëè öþ çàë³çíèöþ é äëÿ ìàñêóâàííÿ îáñàäèëè ¿¿ äåðåâàìè. Îñòàíí³ìè ðîêàìè äåðåâà òà êóù³ ïåðåñòàëè îáð³çóâàòè — òàêèì ÷èíîì óòâîðèâñÿ òóíåëü, äîâæèíà ÿêîãî ñêëàäຠäåê³ëüêà ê³ëîìåòð³â. Спасибі потягові Äåðåâà é äàë³ ðîñëè á, ñïë³òàþ÷è ã³ëêè âñå ò³ñí³øå, êîëè á ¿õ íå òóðáóâàâ ïîòÿã, ùî ì÷èòü ïî ðåéêàõ. Ñàìå éîìó òóíåëü çàâäÿ÷óº ³äåàëüíèìè ôîðìàìè. Ïîòÿã ðåãóëÿðíî õîäèòü íà ì³ñöåâèé çàâîä, îáëàìóþ÷è íà øëÿõó ìîëîä³ ã³ëêè. ³í ÷àñòî ïîòðàïëÿº â îá’ºêòèâè òóðèñò³â, îñê³ëüêè ëîêîìîòèâ, ÿêèé ¿äå ïîñåðåä òàêî¿ êðàñè — âèäîâèùå ³ ñïðàâä³ çàõîïëèâå.

Фото Івана Мулика

Бережися комарів Ïîïåðåäæàþ ïðî îäèí ïðèêðèé ìîìåíò: òóò äóæå áàãàòî êîìàð³â. Îñîáëèâî àêòèâí³ âîíè íàâåñí³ é ó ïåðø³é ïîëîâèí³ ë³òà. Òîìó, àáè òâîÿ ïðîãóëÿíêà îäíî-

Узимку, коли дерева вкриті снігом, тунель нагадує декорації казки про Снігову королеву.


13

÷àñíî íå ïåðåòâîðèëàñÿ íà áåíêåò äëÿ êîìàð³â, â³çüìè ç ñîáîþ çàñ³á äëÿ â³äëÿêóâàííÿ êîìàõ.

До нових зустрічей. Ваш друг Жоржик.

Фото: flickr.com

Тут особливо гарно на початку осені, коли на деревах ще багато листя: тунель виграє всілякими барвами, від зеленої до червоної та жовтої.


14

Н iч иє

раво Віра П

ротов

а

Малюнок Тетяни Разинкової

В пісочку лежало собі Нічиє. Було Нічиє ні твоє, ні моє. Подумали ми: може, нам його взяти, Тихенько в маленьку кишеньку сховати? І стане одразу оце Нічиє, Можливо, твоє а, можливо, моє. Але ми задумались раптом на мить: А, може, хтось вдома не їсть і не спить, Бо він Нічиє дуже-дуже любив, Проте ненароком його загубив. Можливо, у нього надія ще є На те, що знайдеться оце Нічиє. Тож хоч воно гарне, яскраве й маленьке — Не будемо класти його до кишеньки.


The Sky on a Stick

E NGLISH FOR K I D S

V

o r Kr icto

15

tov

ior. He the sky’s behav y b d te in o p ap breeze, nstantly dis e wants a cool H oor Kluck is co . in ra g n ri u o but it’s p goes. So Kluck it so d n A wants the sun, . n w are beating do but the sun rays sses a different n sky on a stick. re w p o e is H h . n d o te n s rn ve in t tu on, and the ligh hat a life! He is W . es go it so He clicks a butt d An can set arts to sprinkle. gets bored, he e h if at th button, and it st is t normal, But the best par ants under the w e h as his own master. g n lo e and stroll as his own sky asid common sky.

Малюнок Анни Желізних

Translation from Russian by Tanya & Aaron Gray, Jean Zatulovsky

P


16

НА ЗДОРОВ’Я!

Генерал зелені Ти б назвав його травою. Але ні, це не так. Шпинат — найсправжнісінький самостійний овоч і дуже навіть корисний. Його можна назвати суперпродуктом.

Шпинат — щавлю брат а перший погляд шпинат легко сплутати зі щавлем. Але придивися, і ти побачиш різницю. Щавлеве листя гостре і світле, у шпинату ж воно темніше й округліше. Залежно

Í

Фото: pixabay.com

ні і вче нат к ь с и ій Італ їс ти шп емає ь н т о радя м, у ког . :) ти рою нас т

Бат ьк шпи івщино ю Пер нат у Із п сія (Ір є сло ерсько ан). во їм пер «шпин ови екл ат» ад як « зеле аєтьс я на р ука ».

читають, щоб знімати втому очей. Лютеїн також допомагає запам’ятовувати інформацію, сприяє роботі мозку. Король із мітлою Французи називають шпинат королем овочів та мітлою для шлунка. Завдяки великій кількості клітковини і грубих волокон, які не перетравлюються, а розбухають у шлунку, шпинат у прямому розумінні очищує кишечник. Це корисно для тих, хто хоче схуднути.

від сорту може бути ще й складчастим, вигнутим або широким і гладким. А смак… Спробуй по черзі обидві трави — різницю відчуєш відразу. Щавель містить кислоту, тому він і кислий. Шпинат трохи гіркуватий, але кислоти не має зовсім і на смак ніж- Лютеїн У шпинаті міститься ний, м’який. речовина під назвою лютеїн. Саме вона потрібна людям, які працюють за комп’ютером або багато

Не лише для атлетів Окрім чималого переліку вітамінів, у шпинаті є спеціальні сполуки, які допомагають рости м’язам. Тому його радять їсти атлетам. Ми з тобою, звичайно, не атлети, але міцні м’язи нам потрібні. Отож їмо шпинат. Марія Левценюк


НА ЗДОРОВ’Я!

17

Не дратуй собак! До безпритульної собаки бажано не підходити. Навіть якщо тобі шкода бездомну тварину, — допомогти їй ти не можеш, її помешкання — вулиця. Яким би добрим і ласкавим не видавався пес, слід розуміти, що його ніхто не приручав і не виховував, тому він може бути агресивним. І по-друге, ти нічого не знаєш про стан здоров’я тварини, чи не має вона якої-небудь інфекції.

Постав бар’єр ßêùî íà òåáå íàïàâ çëèé ïåñ, ïîñòàðàéñÿ ïîñòàâèòè áàð’ºð ì³æ íèì ³ ñîáîþ, âèêîðèñòîâóþ÷è ÿêèé-íåáóäü ïðåäìåò (øàïêó, ðóêàâè÷êè, ñóìêó, øê³ëüíèé ðþêçàê, âåëèêó ³ãðàøêó òîùî). Òàêîæ ìîæåø êèíóòè ÿêèéñü ïðåäìåò óá³ê, ÷èì â³äâåðíåø óâàãó òâàðèíè. ßêùî íàïàäຠçãðàÿ, í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ìîæíà á³ãòè â³ä íå¿. ßêùî íå âäàºòüñÿ âèë³çòè íà äåðåâî , ï³äíÿòèñÿ íà ÿêåñü ï³äâèùåííÿ ÷è çàéòè ó âîäîéìó, — ãóêàé íà äîïîìîãó.

Світ запаху ßêùî ñîáàêà âñå-òàêè äóæå áëèçüêî ï³ä³éøëà äî òåáå é âîíà íå àãðåñèâíà — ó æîäíîìó âèïàäêó íå íàìàãàéñÿ âòåêòè! Ïî-ïåðøå, ñîáàêà á³ãàº

òè — ïåðåêîíàâøèñü, ùî òè íå ñòàíîâèø í íî âèø äëÿ íå¿ çàãðîçè, âîíà à

Із вулиці додому? Íå ñë³ä áðàòè áåçäîìíèõ òâàðèí ³ç âóëèö³, áî âîíè ìîæóòü áóòè çàðàæåí³ â³ðóñîì ñêàçó. Òà ÿêùî òè ðàçîì ³ç áàòüêàìè âèð³øèâ äàòè ñîáàö³ ïðèòóëîê, íàñàìïåðåä â³äâåäè ¿¿ äî âåòåðèíà âåòåðèíàðà. à ˳êàð îãëÿíå òâàðèíó, çðî çðîáèòü î ùåïëåííÿ é óñ³ íåîáõ³äí³ ã³ã³ºí³÷í³ ïðîöåäóðè, àáè ñîáà ñîáàêà à ìîãëà ïåðåáóâàòè âäîìà.. Öå îáîâ’ÿçêîâî, ÿÿêùî ÿê ùî òè á áåðåø ñîáàêó íå ç ïðèòóëêó àáî ðîçïë³äíèïðèòóë êà. Çàïàì’ÿòàé, Çà ïåðø³ ðóêè,, äî ÿêèõ ìຠïîòðàïèòè ñîáàêà, — öå òðàï ðóêè âåòåðèíàðà.

Фото: pixabay.com

Охорона свого ßêùî òè áà÷èø çãðàþ àáî íàâ³òü îäíó ñîáàêó — êðàùå îá³éäè ¿¿. Çàçâè÷àé ñîáàêè îõîðîíÿþòü òåðèòîð³þ, äå âîíè ìåøêàþòü, ñïëÿòü àáî õàð÷óþòüñÿ. Çàóâàæèâøè ÷óæàêà, âîíè ãîòîâ³ äî çàõèñòó ñâî¿õ ìåæ. Íå ìîæíà ï³äõîäèòè äî ïñ³â, ÿê³ ¿äÿòü, äî ñàìèöü ³ç öóöåíÿòàìè — ñîáàêà ìîæå ïî÷àòè çàõèùàòè ñâîþ ¿æó àáî ñâî¿õ öóöåíÿò.

Þë³ Þ Þë³àíà ë³ Êóñìèíà, ñ³ìåéíèé ë³êàð

b.-( $./., # >2< $S2?,: Портал дитячих таборів childcamp.com.ua child camp.com.ua  info@childcamp.com.ua  +38 +38(098)111 (098)111 40 93


18

ТУЄМО САГО МО С Т І Й Н О

Літній пиріг з ягодами ько Коли повнісін орниці, різних ягід: ч ни, ожини, мали смородини, иці, полуниці, сун уй аґрусу — гот літній пиріг!

Тобі знадобиться Для начинки:  2 склянки ягід (свіж жих их або заморожених)  столова ложка борошна  50 г цукру

Для тіста :  200 г бор ошн  100 г верш а кового масла  2 столові ложки цук ру  2 столові ложки мигдалю ч Пиріг и будь-яки х ь т и інших гор виход ішків у ір м у , им

пухк із солодким м я н н а додав — ід яг . соковитим

Змішай ягоди з борошном та цукром. Виклади начинкою дно посуду, в якому випікатимеш. Масло кімнатної температури поклади в миску, додай борошно, цукор і розітри виделкою. Тісто має трохи розсипатися. Виклади його на ягоди. Притруси зверху горішками. Випікай 45 хвилин при 180 °С. Тісто зверху має підрум’янитися. Смачного!

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний дитячий благодійний фонд «Абетка життя» j(_"  abetka.info  office@abetka.info  +38 (044) 468 93 43

Òåêñò ³ ôîòî Õðèñòèíè Êóçüìåíêî

Порядок приготування


19

Березовий сік Чесно кажучи, на батьків я трохи ображаюся: не розуміють вони мене.

сидітимеш. І мама із цим гуртУ м ін н йому теж піддаком так зая ба красу, р чити обить кує. крутився, що тебе ба г а т ш им. А про те, що й зима немені ні мобільник помітно пропристойний, ні комп’ютер майнула. ОговОсь і зима пролетіла новий подарувати не мо- тався я лише тоді, коли і школи — відра- жуть, я вже мовчу. І знову зрозумів: через два дні зу додому, пообі- в них виправдання є: не мамин день народження! дай і уроки вчи, хочемо твоїм підлітковим Він у неї навесні настає, комп’ютер лише на сорок забаганкам потурати, нічо- на початку квітня. хвилин вмикати дозволя- го перед іншими виставють, а найгірше: тато мене лятися і таке в гурток юних художінше. Праварчук М а ників запин да, на папір Оле сав, коли для малювання та пензлі малюнки мої побачив. Я з фарбами батьки гройому доводжу, що люблю шей не шкодують — і за малювати за натхненням, а те треба дякувати. Отож, не з-під палиці, а він тільки сміється. Мовляв, звикай з дитинства працювати — менше вулицями ганятимеш та за комп’ютером

Ç


20 Не все втрачено Бабуся з дідусем дарували мені гроші на Новий рік та Різдво, і я вирішив за них мамі гарний подарунок купити — вазу для квітів. Мама нею так у магазині милувалася! Та, бувало, то шоколадку дорогою зі школи куплю,

то пепсі-колу, то диск із комп’ютерними іграми — і залишився в мене самий дріб’язок. Спершу я засмутився, а потім раптом згадав, що мама дуже різні соки полюбляє, і в магазині купує, і сама закриває. Отож, не все втрачено — вирішив я її березовим соком почастувати. Із вечора пляшку невелику наготував, бутерброди зробив і все це до рюкзака разом із блокнотом і олівцями поклав. Ще й ножик узяв, бо ж чим на березі кору пробивати? Записку на столі залишив, щоб не хвилювали-

ся, а сам рушив на першу ранкову електричку.

Заради краплини Їхав я, мабуть, години півтори. Вискочив на дальній станції, роззирнувся — саме те! Тут ми влітку були. І березовий гайок невеликий якраз поруч. А разом зі мною з вагона дівча років десяти вийшло і старенький, як я зрозумів, її дідусь. І доріжкою вони поруч зі мною попрямували. — А ти, юначе, теж природою милуватися прибув? — старенький мене запитує. Посміхнувся я про себе й відповідаю, що так, мовляв, милуватимуся. А дівча очиська на мій рюкзак витріщає: бачиш, Те, що ти — А що це в тебе ому багато в ч там таке? Ой, дідусю, від того, залежить . я с ш поглянь, у хлопчика и як ти див ножик із рюкзака стирчить. І справді стирчить, бо в кишені блискавка розійшлася. Але ж дівча заспокоїти потрібно. Отож я про сік усе пояснив, а тут ми вже й до гаю підійшли. Дідусь так обурився: — Це ж варварство! — каже. — Та чи ти знаєш, що коли березу неправильно надрізати, вона всохнути може! Чи варто заради краплини соку таку красу псувати? Ти придивися, придивися уважно!

b.-( $./., # >2< $S2?,: Вістка Євангельська — дітям R0/S-<  eurasiakids@eeinternational.org  +38 +38(04597) (04597) 6 20 24


— і палицею на берези тиче. Ну, я й придивився. Три берізки одна до одної притулилися, такі беззахисні, від вітру тремтять. Трава зелена вгору пробивається… Камінь здоровенний, немов велика черепаха, край дороги лежить. А над усім цим — блакитне небо. Таке весняне! Тут я блокнот дістав і почав усе це в ньому замальовуна щось вати. Ми на тому Дивитися , не те саме місці довго були. — зовсім . що бачити Чай пили з бутерого, іч н ш и Ти не бач бродами, розмоввчишся поки не на ляли, я своїх нових аси. бачити кр льд знайомих малював… Оскар Уай А потім разом на електричку пішли. — Чудовий подарунок, Ось і приємність! — підтримав тато, хоча Удома мені, звичайно, дещо ревниво. перепало, але не дуже. І Нінка, сестричка моТа й не до батьківських лодша, довкола столу вичитувань мені було — я скаче: у себе в кімнаті зачинився — І справді краса! й узявся подарунок мамі готувати. І на день наро- Передати красу А в мене раптом теж дження урочисто вручив. чомусь у носі защипало, і Знаєте що? Картину під назвою «Березовий гай». зрозумів я, що ніякий сік Там усе було, чим я того у світі, жоден мобільник дня милувався: і берізки, і навіть комп’ютер не моі камінь, і трава. І небо, жуть із цією красою порівзвичайно ж, таке просто- нятися. Лише її потрібно вміти побачити, а потім ре, яскраво-синє! Мама картину як до рук іншим передати. І будете узяла, так охнула тихень- ви такими ж щасливими, ко, і з очей сльозинка як я! І на життя нарікати перестанете! крапнула. А до березового гаю — Ох, Вадько, — це вона мені каже, — яка ж ми вирішили всією сім’єю з’їздити на канікулах. то краса! Атож! А картина моя

перше місце на виставці юних художників здобула. Викладач мій сказав, що приємно здивований. А все завдяки моїм новим знайомим — дідусеві з онучкою. Я в них адресу взяв і влітку обов’язково відвідаю. А зараз біжу — нову картину малювати.

Малюнки Ніни Королевич

21

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна благодійна фундація «Отчий дім» q"?2./%20."1<*%  otchiy-dim.org  otchiydim@gmail.com  2%+. +38(044)239 13 34


Продовження. Початок на с. 3

ПРИВІТ З ОБКЛАДИНКИ

22

Õ

оча в мене вже була сестричка, я дуже зраділа, коли дізналася, що буде ще одна. Ніяк не могла дочекатися, коли вона вже народиться. Коли мама повернулася з нею, я не могла на неї надивитися. Надіюсь, що вона Розмалюю рюкзак швидко виросте і ми будемо разом ходити Я дуже люблю малюв походи. вати, особливо фарбами. На день народження мені хотіли подарувати іграшку, але я вибрала велику картину, яку можна замалювати фарбами. Цю картину ми повісили на кухні. А ще я розмалювала свій рюкзак, з яким ходжу в дитячий садок.

и л о к , и т а ч навчитися грати на Як мов скрипці. Хотілося б я с а л и бути вже дорослою: н а р од можна все діставати, ? ю що високо стоїть, го в і р к о усе робити, не пи-

а іноді Завжди допомагаю мамі, отити зак , лад рик нап — й татові шини в гараж.

Фото із сімейного архіву

Одного разу влітку зі мною трапилася кумедна історія. Я купалася в надувному басейні. Потім вирішила просто посидіти на ньому, але занадто перехилилась і шубовснула спиною у воду. Оце було сміху!

Я говірка Мені подобається розмовляти з людьми: чи з дорослими, чи з маленькими. Мама часто запитує, у кого я вдалася така говірка. Це, мабуть, тому, що я люблю людей. Я засмучуюсь, коли до батьків приходять друзі й зі мною не розмовляють, не граються, і сумую, коли мене не запрошують у гості. У мене дуже багато друзів: Маргарита, Оля, Христина і мій дядько Тарас, вони зі мною товаришують і усім діляться.

таючи ні в кого дозволу.

Мої «люблю» Влітку я люблю збирати букети з різних квітів для мами. Люблю одягати платтячка і не люблю носити штани. Люблю співати. Часто сама складаю співанки. Вивчаю нові пісні в дитячому хорі. Мрію стати співачкою, щоб мене поМрію казували по телевізору, а У мене дуже багато я співала пісні про Бога мрій: змінити свою кім- та Його Сина Ісуса. нату, покататись на справжньому коні, мати корону, як у принцеси, і карету й туфлі з діамантами. Мрію

Найбільше часу я граюся з меншою сестричкою Анітою.


М Й

СТР

У

А

ЄМО

23

Сімейна Ліга чемпіонів

Тобі знадобиться êàðòîííà êîðîáêà  ïðÿìîêóòíà êàðòîííà  4 äåðåâ’ÿí³ ïàëè÷êè àáî øïàæêè ïî 2 òðóáî÷êè äëÿ íàïî¿â ð³çíèõ  ïî êîëüîð³â ïî 3 ïðèù³ïêè ð³çíèõ êîëüîð³â  ïî îë³âåöü  îë³âåöü ë³í³éêà  ë³í³éêà êàíöåëÿðñüêèé í³æ  êàíöåëÿðñüêèé íîæèö³  íîæèö³ òåí³ñíèé  òåí³ñíèé Стержні ì’ÿ÷èê мають

в триматися ть и с о д х отвора е н а , о туг я. хилитатис

Порядок виготовлення 1. Íà äâîõ âóæ÷èõ ñò³íêàõ êîðîáêè íàêðåñëè òà âèð³æ çà äîïîìîãîþ êàíöåëÿðñüêîãî íîæà ôóòáîëüí³ âîðîòà. Âîíè ìàþòü áóòè äîñèòü âåëèêèìè, àáè áóëî íå ñêëàäíî çàáèòè ãîë. 2. Çì³ðÿé äîâæèíó ïðèù³ïêè, äîäàé 0,5 ñì ³ íà òàê³é âèñîò³ íàêðåñëè ãîðèçîíòàëüíó ë³í³þ íà çîâí³øíüîìó áîö³ äîâãî¿ ñò³íêè êîðîáêè. Ïîä³ëè ë³í³þ íà 5 îäíàêîâèõ â³äð³çê³â — âèéäå 4 òî÷êè. 3. Íîæèöÿìè (àáî øèëîì) çðîáè íåâåëèê³ îòâîðè ó íàì³÷åíèõ ì³ñöÿõ. 4. Òå æ ñàìå çðîáè íà ïðîòèëåæí³é ñòîðîí³. Îòâîðè ïîâèíí³ ðîçòàøîâóâàòèñÿ òî÷íî îäèí íàïðîòè îäíîãî. 5. Ùîá òðóáî÷êè íå ãíóëèñÿ, çàñòðîìè âñåðåäèíó ïàëè÷êè àáî øïàæêè. 6. Âñòàâ òðóáî÷êè-ñòåðæí³ â îòâîðè, ÷åðãóþ÷è êîëüîðè. 7. Íàäÿãíè ïðèù³ïêè íà ñòåðæí³ (äèâ. ôîòî).

Фото НК

Настільний м і н і -футбол

Îò ³ âñå — çàêèäàºìî ì’ÿ÷ íà ïîëå é ðîçïî÷èíàºìî ìàò÷!

Трубоч ки слід розташ у на такій вати в исоті, щоб пр ищіпки не торкал ися дна коробк и, дістава але ли до м’ячика .


Привіт! Ти любиш читати книги? Напиши нам, яку останню книгу ти прочитав.

сontact@noyivark.org noyivark.org twitter.com/noyivark facebook.com/noyivark pinterest.com/noevark

Тепер можеш мене намалювати

Як мене звати? 1. Я

птах, який повертається навесні з Аравійського півострова або Африки.

2. Я

з горобиної сім’ї. Ми навіть схожі розмірами.

3. Ти

часто можеш побачити мене в дуплі дятла.

4. Я

зовсім не боюся людей і можу оселитися навіть на горищі твого будинку або за віконною рамою.

5. Ми

дуже турботливі батьки!

6. У

сліпучих променях вранішнього сонця тобі може здатися, що мій хвіст просто палає.

7. Ти

можеш чути мене практично цілий день. Роблю перерву тільки в нічний час, буквально на кілька годин.

Напиши, як мене звати: ............................................


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.