Page 1

ІРИМ МИ В

О! О  РАЗОМ КРАЩЕ  ЧИТАЄМ О, МАЙСТРУЄМО, РАДІЄМ

Бл бл иск еш уч ня а

2’2019  noyivark.org

Навіщо ловити ав

8

4

Качканка мандари

12

Місто в гор і

10

у т с о Вир у н а т с , м и н с е ч м о т с і м а . р В г н е о с р р А п 22

В

НОЇ

30

Г ЧЕ 

Р

КОВ

ОКІВ


2 Привіт! Як ти гадаєш, для чого в наш час може знадобитися пісочний годинник? Читай на с. 23. №2’2019 Æóðíàë äëÿ ïëåêàííÿ òà ïîøèðåííÿ õðèñòèÿíñüêèõ ³äåàë³â ñ³ì’¿.

Мікроби  áà ãà ò î î𠳺 , ¿é ïî ò ð³ áí î õâ íà äè ëþ ëè Êî è — ì àã àþ ÷è ñü íà ïî ¿ò íà à, àì ì å æ êà ïè ò è, — îí îì . àë à, ÷à ºì ³ç ëè ì æ äó íå çà à ÿê ó, Ì àø îíóëè, òàê? — Ùîá óñ³ ì³êðîáè ïîò Ì àø à, 4 ðî êè  «Äåíü íàðîäæåííÿ ó õìàðè». Áîãäàíà Â., 7, Äóáíî, Óêðà¿íà

Çàñíîâàíèé ó 1990 ðîö³. Âèõîäèòü 8 ðàç³â íà ð³ê. Æóðíàë âèõîäèòü óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. Íί ÊÎÂ×Åà ïîòðåáóº âàøî¿ ìîëèòîâíî¿ ³ ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè. Ç ïèòàíü ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè íàøîãî ñëóæ³ííÿ, îôîðìëåííÿ ïåðåäïëàòè, ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àë³â çâåðòàéòåñÿ äî ðåäàêö³¿.

Íàøà àäðåñà: Ðåäàêö³ÿ æóðíàëó Íί ÊÎÂ×Åà à/ñ 18, ì. Äóáíî, 35600, Óêðà¿íà òåë. (068) 344 7172 e-mail: contact@noyivark.org www.noyivark.org www. noyivark.org

«Ëþáîâ».  Ãëîð³ÿ Ð., 9, гâíåíñüêà îáëàñòü, Óêðà¿íà

â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð

Ìàð³ÿ àð³ÿ Ëåâöåíþê ïåðåêëàä ç ðîñ³éñüêî¿

²ðèíà Êîñòþ÷åíêî ë³òåðàòóðí³ ðåäàêòîðè

Îëåíà Ãàðìåëü Íàä³ÿ Äîëÿ àðò-äèðåêòîð

³ðà Ôåñÿíîâà êðåàòèâíèé äèðåêòîð

Îëåã Ìîðãóí õóäîæí³é ðåäàêòîð

Òåòÿíà Êó÷åð ãîëîâíèé ðåäàêòîð

³êòîð Êóçüìåíêî Äèòÿ÷à ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ: Àë³íà Ê., 8, Ìîëäîâà Äåíèñ Í., 11, ÑØÀ Ìèêèòà Ê., 12, Á³ëîðóñü Ïàâëî Ë., 10, Óêðà¿íà Øàðìîí³ Ï., 11, Êàíàäà Íà ïåðø³é ñòîð³íö³ îáêëàäèíêè: Àðñåí Â. Â.,, 8,, Îñòðîìå÷åâî, Á³ëîðóñü. Ôîòî:: Àííà Âîçíåñåíñüêà, 2018 Ôîòî Ïðè ïåðåäðóêó ìàòåð³àë³â ïîñèëàííÿ íà Íί ÊÎÂ×Åà îáîâ’ÿçêîâå. Ïðîñèìî íàä³ñëàòè íàì îäèí ïðèì³ðíèêê ïóáë³êàö³¿. ïðèì³ðíè © Íί ÊÎÂ×ÅÃ, ÊÎÂ×ÅÃ, 2019

b.-( $./., # >2< $S2?,: Товариство євангелізації дітей R0/S-<  cefukraine.com  %-mail: office@cefukraine.com  +38 (04597) 6 27 02

 «Âåñíÿíèé äåíü».  Öüîãî ðîêó ÿ äóæå õî÷ó íàâ÷èòèñÿ ãðàòè íà ôîðòåï³àíî é ìàëþâàòè. Äàðèíà Ê., 7, гâíåíñüêà îáëàñòü, Óêðà¿íà


ФИМКОВА ПОШТА

3

П Р И В ІТ КИ, З О Б К ЛА Д И Н аб о ь: Зн ай ом т ес

А р се н в., 8,

Остромечево,

Білорусь

ати Привіт! Мене зв вся в Росії, Арсен. Я народи в Республіці але зараз живу родина — це я, Білорусь. Моя , олодший братик мама, тато і м та дідусь. а також бабуся блю свого Найбільше я лю . братика Левчика блю і про що Знаєш, що я лю також про мої мрію? Про це, а ай на с. 22. захоплення чит

 Мультик — Ìè äèâèëèñÿ ï³çíàâàëüíèé ìóëüòèê. — — ϳçíàâàëüíèé — öå ÿêèé? ïîö³êàâèëàñÿ ìàìà. — Íó òîé, ÿêèé ï³çíî ïîêàçóþòü. Ãðèøà, 5 ðîê³â

 ß íå õîò³ëà á êóïóâàòè êîòà, à õî÷ó çíàé òè íà âóëèö³ á³äíîãî íåùàñíîãî ³ çðîáèòè éîãî ùàñëèâèì. ˳çà C., 6, Äóáíî, Óêðà¿íà

Ïèø³òü íàì, íàäñèëàéòå ñâî¿ ìàëþíêè òà ôîòîãðàô³ ¿ íà àäðåcó:

Íί ÊÎÂ×Åà à/c 18, ì. Äóáíî 35600, Óêðà¿íà å-mail: contact@noevark.org noyivark.org

 Вибі — Òè äî р ? áðå ïîäóì àé à ï î ò ³ì ñêàæè «Ò , àê», äîáðå?  ²ç äâîþð³äíîþ ñåñòðè÷êîþ ìè ëþáèìî áàâèòèñÿ ïåðøèìè êóëüáàáàìè. Äåíèñ Ê., 3, Ïîë³íà Ê., 4, Ìèõàéë³âêà, Ìîëäîâà

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ: До с. 6. А та Б. А — 10, В — 2. До с. 8. Блискуча блешня, або Як заплатити податки? 1. Г. 2. Г. 3. Б.

«Ïëàíåòà êâ³ò³â».  ³êà Ð., 7, гâíåíñüêà îáëàñòü, Óêðà¿íà

».  «Ãâèíòèêè-øïóíòèêè , Óêðà¿íà Óëÿíà Ñ., 4, Òàðàêàí³â

b.-( $./., # >2< $S2?,: Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром», школа «Радість» j(_"

downsyndrome.org.ua/perspektiva-213/shkola-radost@ +38 (099) 172 45 37


4

С Т О Р І Н К А Д Л Я М А Л ЯТ

ßêîñü óðàíö³ Òèøêî çàñòàâ Ðÿáóíüêó çà õë³âîì çà äóæå äèâíèì çàíÿòòÿì. Уляна Шубіна

— Íå çàâàæàé.

Ðÿáóíüêà ïåðåñòóïàëà ç íîãè íà íîãó ³, çàäåðøè ãîëîâó, äèâèëàñÿ âãîðó.

— Ðÿáóíüêî, ïðèâ³ò! À ùî òè ðîáèø?

Навіщо ловити ґав — ß õî÷ó âï³éìàòè ´àâó.

— À íàâ³ùî?

— Ùå íå çíàþ.

Малюнки Анни Желізних

— Ðÿáóíüêî, íó ùî òàì?

— À òè äàâíî âæå ÷àòóºø?

— Äàâíî. Íå çàâàæàé ìåí³.

— Ðÿáóíüêî, íó ñêàæè, íàâ³ùî íàì ö³ ´àâè?


— Òàê, ïðî âñÿê âèïàäîê. ß ïî÷óëà, ÿê õàçÿéêà õëîï÷èêîâ³ ñêàçàëà: «Ãëÿäè, íå ëîâè ´àâ, ÿ çíàþ, òîá³ öå ïîäîáàºòüñÿ».

5

— ß äóìàþ, öå ìຠáóòè ö³êàâî, ðàç õëîï÷èê ëþáèòü öå ðîáè-è...

Òà-ðà-ðàõ !!!

— Ùî òóò òðàïèëîñÿ? — Âè íàðîáèëè ñò³ëüêè øóìó òà ðåéâàõó!

— Âè ùî, ´àâ ëîâèëè?

— Òàê, à çâ³äêè âè ä³çíàëèñÿ?

Тишко й Рябунька засоромлені. Лише тепер вони зрозуміли, що «ловити ґав» — це відволікатися на неважливе тоді, коли слід бути уважним.

— Ìè âèð³øèëè ñïðîáóâàòè, ÿê öå — ëîâèòè ´àâ… j(_"

childrenmission.net

childrenmission@gmail.com

b.-( $./., # >2< $S2?,: Дитяча місія +38 (044) 550 26 64, +38 (097) 742 51 82, +38 (063) 136 05 53


КМІ

ИК

6

ИВЧ

ТЛ

Пінгвіни на крижинах

ìîæå ϳíãâ³í íà è ïåðåéò ó ï íàñòó í ÿêùî , ó êðèæèí 5 àáî ü äîäàñò . 3 â³äí³ìå å ³í ìîæ âãîðó, ÿ ñ ðóõàòè ³âîðó÷ âíèç, ë îðó÷. àâ àáî ïð

5

10

16

10

5

7

12

13

6

9

8

13

18

15

11

16

А та В Дізнайся цифри A та B.

А А А А

+ — х –:

В В В В

= = = =

12 8 20 5

Узд

РТ С ТА

о лін і ї п ж в о

Чи можеш ти обвести малюнок по червоній лінії, не відриваючи олівець, не перетинаючи лінію і не проводячи по ній двічі?

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний благодійний фонд «У колі друзів» j(_"  cofr iends.org.ua  office@cofr iends.org.ua  +38 (044) 360 07 24,

ФІН

ІШ

Малюнок Євгенії Бриціної

Äîïîìîæè Êëàâ䳺Ⳡçíàéòè äîðîãó â³ä ñòàðòó äî ô³í³øó.


М Й

СТР

У

А

ЄМО

7

Пташиний базар Пташиний гомін першим нагадує, що прийшла весна. Збери свою зграю весняних птахів. Їхнє оперення може бути найрізноманітнішим.

Фото НК

ити тов жна о г Ви б мо го і о вир дь-як еру. п у а з б го п о к цуп

Підігни лапки так, щоб пташка могла стояти.

Тобі знадобиться  цупкий декорати вний папір  ножиці  клей  кольорові скріп ки  діркопробивач

Шаблон м ожеш знайти: fex.net/352108 753720 ?fileId=130089 5236 чеш, Якщо хо зяти можеш у ілий у б б для виро о амостійн папір і с увати розфарб хів. т своїх п а

Порядок виготовлення 1. Скачай наш шаблон пташки, роздрукуй та виріж або намалюй свій на папері. 2. Для виготовлення однієї пташки тобі знадобляться дві дзеркальні частини. 3. Візьми дві скріпки одного кольору, розігни їх, щоб вийшли «лапки». Вклади їх між двома сторонами пташки і склей сторони між собою. 4. Око зроби за допомогою діркопробивача. b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна благодійна фундація «Отчий дім» q"?2./%20."1<*%  otchiy-dim.org  otchiydim@gmail.com  2%+. +38 (044) 239 13 34


8

ІСТОРІЇ З

ВЕЛИКОЇ КНИГИ

Розповідь про Петра, його друга та рибу читай в Євангелії від Матвія, 17-й розділ, вірші 24-27.  bibleonline.ru/bible/ukr/40/17/

Блискуча блешня, або

Ó

дома в рибалки жив друг. Цей друг умів творити чуда. Додому до рибалки заходили гості, які хотіли побачити чудо. Та рибалчин друг ніколи не творив чудеса просто так. Рибалку звали Петром.

Податкові інспектори Рибалка мешкав у місті. Одного разу, коли Петро повертався додому, підійшли до нього податкові інспектори. Ти знаєш, хто це такі? Це люди, які збирають податки. А ти знаєш, що таке податки? Податки — це гроші, які кожна доросла людина повинна платити державі на будівництво доріг, мостів та на виплату пенсій. А ти знаєш, що таке пенсія? Пенсія — це гроші, які держава виплачує тим, хто вже не може працювати в старості або через хворобу. — Ти заплатиш податки? — запитують у Петра податкові інспектори. — Так.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Притулок «Центр Християнського Життя» R0/S-<  detdom.info  ksukr@yahoo.com  +38(050) 038 17 24


9

Як заплатити податки? А. У Наза реті. Б. У Iєрус алимi. В. У Тель -Авіві. Г. У Капе рнаумі.

Яку монету 3 проковтн ула риба?

А. Б. В. Г.

Як ти , а дум єш у м о к у я і т іс м а к еш в 2 рмибалка?

Динарій. Статир. Драхму. Дидрахму.

Де узяти гроші? Рибалчин дім стояв на самому березі озера. Приходить Петро додому, а там гості зібралися, слухають його друга. А тепер поміркуй, які уроки ти Мовчить рибалка. можеш узятити для себе з цієї розпо— Петре, — раптом перериває віді? свою розмову друг, — хочу сказати 1. Податки потрібно платити. тобі про податки. 2. Не слід відповідати за когось, «Звідки Він довідався про мою якщо тебе про це не просили. зустріч з податковими інспекторами?» 3. Якщо навіть ти поквапився відпо— здивувався Петро. вісти, не думай, що Бог від тебе — Люди в місті почнуть балакати, відвернувся. Бог на твоєму боці і що ми з тобою не заплатили податможе тобі допомогти. ки. Закинь вудку, і в першої риби, 4. Рибі подобаються блискучі предмеяку ти впіймаєш, у роті буде монета. ти. Лови рибу на блискучу блешВізьми її і заплати податки за себе й ню. за Мене. Петро впіймав рибу, дістав монету й заплатив податки. А тепер — три запитання: Як звали Петрового друга?

1

А. Б. В. Г.

Павло. Андрій. Степан. Ісус.

Малюнки Тетяни Кучер

— А твій друг заплатить? — Заплатить, — відповів за друга рибалка. Але в нього не було з собою грошей. — Я заплачу пізніше, — сказав рибалка. Іде він додому й міркує: «І хто мене тягнув за язик? Ну добре, у мене зараз немає грошей. А в Нього ж узагалі ніколи грошей не буває. Цікаво, як ми заплатимо ці податки?»


Уляна Шубіна

З

ЕМ

Я

ГО

ПОД

НЯ

10

С

Л

Мешкають вони на Далекому Сході — у Приморському та Хабаровському краї. А на зиму відлітають до Японії та Китаю. итайці дуже полюбили цих качечок. Вважається, що й назву свою — мандаринки — качки отримали на честь китайських чиновників — мандаринів. Форма в цих чиновників була надзвичайно яскрава. А качки-мандаринки теж убрані строкато й сміливо. Відразу запам’ятаємо: так гарно і яскраво забарвлені лише мандаринки-селезні. А самочки — дуже скромні панянки. Живіт у них білий, голова та спинка — сірі, і лише кінці крил темного синьооливкового кольору. Ніжки та дзьоб темно-сірі. Таке непоказне плаття дано самочці недарма: їй слід бути щонайменше

Фото: pixabay.com

Ê

помітною, коли вона ви- ти до себе увагу яскравим сиджує пташенят. вбранням. Та ось виводок виріс, і Час переодягнутися перед настанням холодів А мандаринки-селезні селезні знову усамітнюютьміняють убрання двічі на ся на линьку, щоб потім рік. У червні вони збира- з’явитися в усій красі. ються зграями й ховаються Зараз їм важливо сподобаде-небудь у чагарнику, пе- тися нареченій. Для цього реодягаючи свій парадний й потрібен найгарніший мундир на повсякденний костюм. сірий. І відразу стають схожими на звичайних качок. Складний догляд Улітку самець допомагає Як і всі птахи, мандасамочці з пташенятами. ринки обов’язково мають Поки качечка сидить на доглядати за пір’ям. Качка, яйцях, селезень приносить яка не дбає про своє перо, їй їжу. Коли качата вихо- не злетить, а у воді потодять з яєць, тато і мама не. Так-так, потоне. Тому займаються їх вихованням. усім качкам необхідно куТато вчить літати, плава- патися. Оце так! Вони ж цілий ти й оберігає від хижаків. Погодься, у такий відпо- день перебувають у воді! відальний час не Справді, але вода не варто привертапромиє пір’їнки, якщо качки не пірнатимуть, не ляскатимуть кри-

b.-( $./., # >2< $S2?,: Місія «Agape» agapeua.com  +38 (050) 318 55 81, +38 (05 (0552) 52) 44 38 53

Якими лише кольорами Бог не прикрасив одяг качкимандаринки! Фіолетовий, бузковий, яскраво-синій, помаранчевий, жовтий, білий, червонокоричневий, чорний, фіалковий і навіть переливчастозелений.


11

лами, не струшуватимуться. Коли побачиш такі качині вправи, знай: вони промивають та відновлюють пір’я. Дрібнесенькі щетинки пера чіпляються одна за одну крихітними гачками. Ці гачки слід завжди тримати зчепленими. Качки струшуються, щоб гачки чіпко з’єдналися один з одним і пір’я знову стало пружним.

Крем для пера Після купання час змастити пір’ячко жиром. Дзьобом качка видушує змазку із хвоста, як із тюбика, і починає натирати перо одне за одним. Усе пір’я змастити — справа дуже забарна. Уявляєш, скільки його в пташки! Але без цього не можна: якщо пір’я не змащене жиром, качка може намокнути й потонути. А в польоті змащене пір’я краще утримує повітря під собою, і птахові легше летіти.

l 0S3/.+<

Нам з тобою, любий читачу, є чого повчитися в мандаринок. Бог хоче, щоб ми тримали своє серце чистим. Як це, запитаєш ти? Не слід засмічувати його сварками, образами, заздрощам, негідними думками та словами, хитрощами й гордощами.

Малюнок Тетяни Кучер

Качки полюбляють оселятися на деревах. Будують гнізда високо над землею, у дуплах, у чагарнику, що звисає над водою.

b.-( $./.,# #>2< >2< $S2?,: Благодійний фонд «Пілігрим» b.-( $./., $S2?,: Товариство євангелізації дітей epublicpilgrim.org (067) 719 625 79 30, (067)719 90676 97 38 58 l.1*" fund.pilgr +7 (095) 36, +38 +7 (095)  oed.ru im@gmail.com  oed@oed.ru   +38


12

ПО

ДО

РО

ЖІ

Місто в Грузії в

Фото Марини Киричук

I

Для мене, великого äåø — ³ áà÷èø íà÷åáòî ïðîñòî äèâíó любителя гір, печер ñêåëþ, òà íàñïðàâä³ âîíà âñÿ âêðèòà ðóêîòâîðíèìè ãðîòàìè é ïå÷åðàìè. Öå — ì³ñòî Óïë³ñöèõå. та взагалі будьÊîëèñü òóò áóëî á³ëüøå ñåìèñîò ïå÷åð, àëå äî íàøèõ якої можливості десь äí³â çáåðåãëîñÿ áëèçüêî ñòà ï’ÿòäåñÿòè. полазити й куди-небудь викарабкатися, це було Що приховують стіни-скелі? справжнє свято! На березі Â Óïë³ñöèõå áóëè íå ëèøå õðàìè, áóäèíêè, ìàãàçèíè, ріки Кури розташувалося àïòåêè, êîìîðè, âóëèö³ òà ìàéäàíè, àëå íàâ³òü òåàòð! висічене в скелі стародавнє печерне місто Уплісцихе — саме воно й стало моєю наступною зупинкою під час невеликої подорожі Грузією. У перекладі Уплісцихе означає «Божа фортеця».

Історики стверджують, що місто Уплісцихе виникло ще за тисячу років до Різдва Христового. Лише на поч атку минулого століття після великого землетрусу лю ди назавжди покинули його.

ний Величез стіл ий вирубан руками людей.

Тунель зв’язував мешканців Уплісцихе з річкою Кура.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Портал дитячих таборів childcamp.com.ua child camp.com.ua  info@childcamp.com.ua  +38 (098) 111 40 93


13

горі Âîäîã³í òà âîäîñò³ê, áåçë³÷ òàºìíèõ õîä³â òà òóíåë³â, ðåçåðâóàðè äëÿ çáåð³ãàííÿ âîäè, âèíîñõîâèùà (ìàðàíè) ³ òîíå (ãëèíÿí³ ïå÷³), äå ïåêëè õë³á òà ãîòóâàëè ¿æó, — óñå öå çàáåçïå÷óâàëî áëàãîóñòð³é ì³ñòà. ×óäîâî çáåð³ãñÿ çàë öàðèö³ Òàìàðè. Òàì ìîæíà ïîáà÷èòè çàëèøêè êîëîí, ðîçïèñ íà ñòåë³, àðî÷í³ ñêëåï³ííÿ òà ãëèáîêèé êîëîäÿçü ó öåíòð³. Ó ïå÷åðàõ Óïë³ñöèõå äîñèòü òåìíî, òîìó â³çåðóíêè òà ³íø³ îñîáëèâîñò³ ÿ íå ôîòîãðàôóâàâ: êðàùå ïîáà÷èòè íà âëàñí³ î÷³…

Печерне місто нагадує великий мурашник, видовбаний у скелі.

До нових подорожей! Ваш Жоржик

У печерному місті знайдено дж ерело.


14

ЗА ІНТЕРЕ САМИ

Гімнастика, колода, бруси... та акробатика! Це бабуся вирішила, що мені потрібна гімнастика, і почала водити мене на заняття. Я вдячна їй за це.

Ç

айматися гімнастикою важко, вона забирає багато часу та сил, зате за три роки тренувань я отримала п’ять медалей і з десяток грамот. Спочатку я займалася спортом заради здоров’я, але, зважаючи

на мої успіхи, батьки захотіли, щоб це було професійно. Вони дуже підтримують мене! Найбільше мені подобаються бруси, а ось на колоді займатися

складніше. Акробатика — один з елементів гімнастики. Вона особливо мене надихає. Мій тренер Світлана Олександрівна робить усе, аби мої зусилля не були марними. Я й сама розумію, що займатися потрібно багато, лінуватися

тика — Гімнас о! е гарн це дуж о може іл Наше т гнучким ж у е бути д ким, варто ун и! та стр ахотіт лише з

не можна. Дорослі кажуть, майстерність набувається не з роками, а з кращими якостями людини. Я намагаюся розвивати свої сильні сторони! Віталіна Ан, 7 років, Рівне


E NGLISH FOR K I D S

15

Foothill Mountains

“What are you saying?” the mountain sighed, “Above me is THE mountain.” And on went the mountains, always finding a mountain taller than them…All but one mountain that rose above all the others who appeared as just foothills down below.

Малюнок Анни Желізних

A

few hills argued amongst themselves, debating who was the tallest. The smallest one said, “What are we arguing for? Just above us is a mountain taller than all of us!” “No,” he heard back, “I am just a hill. The real mountain is above even me.”

Translation from Russian by Tanya & Aaron Gray, Jean Zatulovsky

otov Victor Kr


16

НА ЗДОРОВ’Я!

Сухофрукти — суперпродукти Із наближенням весни у твоєму організмі вичерпується запас вітамінів. Це пов’язано з браком свіжих фруктів. Нового врожаю ще немає, а яскраві плоди, які ми бачимо на прилавках супермаркетів, не завжди викликають довіру. «скарбниця» з вітамінів і різних корисних речовини. Здавна відомо, що сухофрукти — джерело ьт ут і. д т да до алос и в нік ри Фі вит

об

і

яскраві та блискучі сухофрукти — часто їх обробляють жирами або спеціальними речовинами, щоб вони здавалися привабливішими. Марія Левценюк

Фото НК

Ä

опомогти твоєму організму зможуть сушені фрукти, в яких зберігається багато вітамінів та мікроелементів. Сухофрукти — найкраща заміна солодощів! І ще справжня Ізю мк здо орисни пор ров’я з й для ожн у ини бів і рот а.

Ку

ра дл га к я с ор ер исн ця . а

і ен і ш д су го та при и ан ь у м. н а а ут і б ан мен н е ст ртс ял а В’ лук спо яб

енергії та бадьорості, а лікарі призначали їх пацієнтам, що потерпають від утоми. Вибираючи сухофрукти, керуйся правилом: чим вони менш показні, тим більш натуральні. Не купуй надто

b.-( $./., # >2< $S2?,: Вістка Євангельська — дітям R0/S-<  eurasiakids@eeinternational.org  +38 (04597) 6 20 24

С вив ушена оди гру ть ш шкі дли з орга а ві р н ечо ізму вин и.


17

НА ЗДОРОВ’Я!

А ти знаєш, що перекидання — це не лише веселе, але й корисне заняття?

Ñ

àìå ïåðåêèäè äîïîìàãàþòü íàì íàâ÷èòèñÿ ïàäàòè áåçïå÷íî. Âèêîíóé âïðàâè ó âåëèê³é ê³ìíàò³, äå äîñòàòíüî â³ëüíîãî ì³ñöÿ, ùîá í³÷îãî íå çëàìàòè é íå òðàâìóâàòèñÿ. Ïåðåêèäàòèñÿ ðåêîìåíäóþòü íà ì’ÿê³é ïîâåðõí³, òîìó, ÿêùî íåìຠìàòè, ïîñòåëè äåê³ëüêà êîâäð.

õðåáòà, à ³íåðö³¿ âèñòà÷èòü íà òå, àáè îïèíèòèñÿ çíîâó â ïî÷àòêîâîìó ïîëîæåíí³. Ðîáëÿ÷è ïåðåêèä, âàæëèâî íå ñïèðàòèñÿ íà øèþ, îñê³ëüêè öå ìîæå ïðèçâåñòè äî òðàâìóâàííÿ. Áåçïå÷íî ðîáèòè ïåðåêèä âïåðåä, ïåðåâîäÿ÷è âàãó ò³ëà íà ëîïàòêè: òàê ìîæíà íå áîÿòèñÿ, ùî â³äáóäåòüñÿ çàùåìëåííÿ õðåáö³â.

, рівно ся екид й р а е х п у к. Р нуй і о б к у и ь В пину ис лююч а. Якщо с сно а в а з а бт не ії хре е. о завч по лін углити аб ва не вийд р а ду не ок и, то впр ереки п я т л и с м і випря двестися п ук, постав ни і іг р п и и г й роз Аб омо у п т о а д м а без опу н тю ст коліна. с і н в по

Фото НК

о

ння викона раще и т а ч о П ави к кої впр нки, аби будь-я ї розми ам та з легко зв’язк . надати тонусу м’язам

ьн

о м с а я пр д и к ави е р л Пе

Перекид уперед Ñÿäü íàâïî÷³ïêè íà êðàé ìàòè, ðóêè âèñòàâ ïåðåä ñîáîþ íà øèðèí³ ïëå÷åé, Якщо боїшся... òðîõè ç³ãíóâøè ë³êò³. ϳñëÿ öüîãî ëåãåíüêî ...Ó òàêîìó ðàç³ ïîïðîñè äîðîñëèõ â³äøòîâõíèñÿ íîãàìè âïåðåä ³ íàõèëè ñïðÿìóâàòè é ï³äñòðàõóâàòè òåáå àáî ãîëîâó, ùîá òîðêíóòèñÿ ìàòè òèëüíîþ ïðîñòî ïîáóòè ïîðó÷. ñòîðîíîþ øè¿. Ùîéíî òè â³ä÷óºø, ÿê òåáå òÿãíå âïåðåä, ïðèòèñíè êîë³íà äî ñåáå é îáõîïè ¿õ ðóêàìè. Òîä³ òè ïðîêîòèøñÿ ÷³òêî ïî ë³í³¿ Êîìàíäà ÍÊ b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний дитячий благодійний фонд «Абетка життя» j(_"  abetka.info  office@abetka.info  +38 (044) 468 93 43


18

ТУЄМО САГО МО С Т І Й Н О

Свіжий сметанний соус Приготуй легкий соус — твій снек буде ще смачнішим. Тобі знадобиться  200 г сметани  100 г майонезу  2 огірки  1-2 стебла зеленої цибулі  1-2 зубчики часнику  сiль

Òåêñò i ôîòî Õðèñòèíè Êóçüìåíêî

Порядок приготування Помий і висуши огірки та зелену цибулю. Наріж шматочками. Разом із часником подрібни у блендері. Додай сметану й майонез. Добре перемішай або збий блендером. Посоли за смаком. Соус готовий.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна благодійна організація «Погляд» j(_"  vzglyad.org.ua  vzglyad.vzglyad@gmail.com  +38 (044) 428 57 18


19

Сашка, сканер та шпаки Цілий тиждень Сашуня надокучала дідові, аби він зробив ліжечко для її ляльки Дарки. І дід нарешті начебто погодився. арчук М а н Оле ідразу по обіді він пішов до сараю, і згодом туди вируШпаки скоро прилетять, а жити їм шила й Саша. Дідусь завзяде? Ось я для них квартиру й готую. то цокав молотком, але виходило в — А ліжко? — тупнула ногою нього щось незрозуміле. Сашуня. — Дарці спати ніде! — Ти що, для нашої Жучки буду майструєш? — запитала Саша. — Так у неї ж о разу, Кожног вона є! Чи це хатка можеш коли ти омогти, доп для кішки Мурки? комусь радій з би це і о р з — Це шпаківня, о т с о повідає пр о Бог від через щ , о г — пояснив дідусь. — о т олитви

Â

м на чиїсь тебе.


20

Чудеса е ь, ал бувают я вони з ь ют с трапля о не втрачає хт тими, надії.

— Можеш вкладати свою ляльку, — сказав дідусь. — А я шпаківню на дерево ч прикріплю. йчи Нік Ву — Ні, я з тобою, — відповіла Саша. Дідусь сходив за драбиною, потім — Буде тобі й ліжко. Але спочатку тягнув її через увесь двір до великого про шпаків треба потурбуватися. дерева біля Жуччиної буди. А коли Закінчу шпаківню — і підемо ми її вже поліз зі шпаківнею нагору й на дерево прибивати. повісив її на дерево, Саша раптом — Ну гаразд. щось згадала. І Сашуня весь час сиділа біля — Діду, почекай! — строго веліла діда, поки він не зробив шпаківню. вона. — Я зараз! А потім дідусь узяв дощечку й пару Дівчинка кинулася до хати, а за колодок, цюкнув по них молотком, і хвилину повернулася, тримаючи ліжко для Дарки теж було готове. в руках лялькову ковдру й подушечку. — Ось, постели шпакам, — попросила вона дідуся. — Нехай сплять на м’якенькому. Але дід усміхнувся: — Так це лялькам твоїм на м’якому спати потрібно. А шпаки — народ загартований, вони такого не люблять. Іди до хати, Дарку свою вкладай. А я зараз теж прийду, тільки у дворі приберу. Саша ще б постояла з дідом, та відчула, що добряче замерзла. А ще весна називається! — Діду, а скоро потеплішає? — запитала вона. — Скоро, — відповів дідусь. — І шпаки прилетять? — Обов’язково! І тепло з собою принесуть. Ну, біжи до хати, біжи.


21

Саша випила на кухні теплого молока і з’їла булочку з родзинками. А потім пішла до своєї кімнати, поклала Дарку в нове ліжко й сіла біля вікна. Коли дідусь, упоравшись по господарству, зазирнув до кімнати, він побачив, що Саша заснула за столом. А на столі лежав великий аркуш паперу, на якому було намальовано невідому істоту. Під малюнком стояв підпис: «ШПАКІ, ПРЕЛІТАЙТЕ!» Дідусь узяв Сашу на руки, щоб віднести в ліжко, та вона раптом прокинулася. Розплющила очі й сказала: — Діду, я шпакам листа написала. Ти його відскануй і по електронній пошті їм відішли, щоб швидше потепліло. І знову заснула. А уві сні Саша бачила не те що весну, а справжнісіньке літо. І гарних величезних птахів з полум’яним пір’ям. «Напевно, це шпаки принесли тепло», — міркувала Саша. І дуже цьому раділа... Наступного дня Саша побачила на даху шпаківні невелику пташку. І хоча вона не була схожа на тих, що приснилися дівчинці, Саша відразу здогадалася: це шпак! Він прилетів і приніс з собою тепло й весну! І це було так чудово!..

Ст друг ань о тобі м, коли потр друз ібні і. Ні к Ву йчи

ч


Продовження. Початок на с. 3

ПРИВІТ З ОБКЛАДИНКИ

22

Левчик весели й, кумедний і ча сто вередує. Мен і подобається з ним гратися.

Літо і зима люблю літо, тому що канікули, не потрібно надягати ні куртку, ні чоботи, ні шапку. А ще ми з друзями ганяємо на велосипедах і купаємося в басейні, який стоїть у дворі. Зиму я теж люблю: багато снігу, можна грати в сніжки й кататися з гірки.

ß

Ви росту у н а т с , м и н с че м о т с і м а р г п ро щі у Варшаві. Мені там особливо сподобався зоопарк. Цікаво було спостерігати за мавпочками гібонами, як вони пустували на канатах. А один малюк виліз до мами на коліна, обхопив її лапками, пригорнувся й почав пити мамине молочко, точно як мій братик Левчик!

Фото із сімейного архіву

Дев’ятки і десятки Я мрію вирости й стати програмістом. Для цього треба добре вчитися. Я стараюся — і в мене здебільшого дев’ятки й десятки з усіх предметів, особливо з математики та англійської. Чого я боюся? Мабуть, війни, бо це страшно. Нехай на планеті буде мир. Я б хотів, аби дорослі люди були добрими та чесними, і сам хочу вирости таким.

Тато і згущене молоко Одного разу, коли братикові було всього два тижні, трапився такий село. с минає ве рузями, ча д з я и ол К випадок. Мама пішла до школи на збори, а ми Коли я назбираю багато грошей, куплю собі з татом і малюком залишилися вдома. Незателефон. Я думав подарувати смартфон бабусі, баром Левчик зголоднів і почав плакати. Поки та вона його вже сама мама не відповідала на купила. наші дзвінки, тато приГібони та Левчик думав умочити соску в згущене молоко й дати Люблю їздити в різні малюкові. Левчик заспоміста. Нещодавно ми з класом побували в Поль- коївся й солодко заснув.

Мені подобаєт ься робити рі зні вироби з папе ру, наприкла д, літаки. Інод і ми з дідусе м ліпимо з глини. Вліт ку зробили со бакускарбничку.


М Й

СТР

У

А

ЄМО

23

Пісочний годинник

Для чого в наш час може знадобитися пісочний годинник? Він згодиться, наприклад, під час чищення зубів. Так-так! З його допомогою зручно контролювати час цієї процедури. Ти ж знаєш, що їй слід приділяти три хвилини? Зроби пісочний годинник власноруч і тримай його біля умивальника.

Тобі знадобит ься  êîëüîðîâèé ï³ñîê  2 ÷èñò³ ñóõ³ ïëàñòèêîâ³ ïëÿøêè (ó íàñ ïî 300 ìë)  ñêîò÷

Порядок виготовлення 1. Íàñèï ï³ñîê (ìè âèêîðèñòàëè ï³âñêëÿíêè) â îäíó ïëÿøêó. 2. Çðîáè â êðèøö³ äâà îòâîðè é çàêðèé ïëÿøêó. ïëÿøêó 3. Âñòàíîâè çâåðõó äðóãó ïëÿøêó áåç êðèøêè, ÿê ïîêàçàíî íà ôîòî, ³ ì³öíî îáìîòàé ñòèê äåê³ëüêîìà øàðàìè ñêîò÷ó. 4. Ñêîðèñòàéñÿ çâè÷àéíèì ãîäèííèêîì, àáè ç’ÿñóâàòè, ñê³ëüêè ÷àñó âèì³ðþº òâ³é ï³ñî÷íèé (ó íàñ îäíó õâèëèíó).

îäíîãî ðåçåðâóàðà â ³íøèé, îæíó ïîâíó ³ â³äì³÷àòè êîæ Чим менший ºþ çà äîïîõâèëèíó ë³í³ºþ отвір, тим ìîãîþ íåçìèâíîãî більше часу ìàðêåðà. вимірят име годинник.

Фото НК

На старт, увага, руш! ð òà òðîõè ôàíòàÑåêóíäîì³ð 糿 — ³ òè çìîæåø ïðîâåñòè ç éí³³ êîíàéí è÷à åçââè÷ ãîäèííèêîì íåç êóðñè: ñóó ïîòð³áíî,  Ñê³ëüêè ÷àñ àáè îáá³ãòè òâ³é áóäèíîê?  Ñê³ëüêè ðàç³â çà è ìîæåø õâèëèíó òè êëàöíóòè ïàëüöÿìè? è ÷àñîâó ñòè åñò àíå Ìîæåø íàí øêàëó. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî Щоб лювати відрегу трічку, ис час, знім о відсип б а й а д до отім к о піс , п , стрічку заміни с. а ч иміряй знову в


Привіт! Як ти гадаєш, для чого в наш час може знадобитися пісочний годинник? Читай на с. 23.

сontact@noyivark.org noyivark.org twitter.com/noyivark facebook.com/noyivark pinterest.com/noevark 

А

У музеї мистецтв встановлюють декоративне панно. Збери плитки, як показано на зразку.

Б

плитки »

Д

В Г

голово Е

З

Ж

1

2

3

4

5

6

7

8

Малюнoк Софії Андріюк

ломка

« Перестановка

Profile for  Noah's Ark

Noah Ark 2019-2 Ukrainian  

Дитячий християнський журнал Ноїв ковчег 2-2019 українська версія - noyivark.org

Noah Ark 2019-2 Ukrainian  

Дитячий християнський журнал Ноїв ковчег 2-2019 українська версія - noyivark.org

Profile for veravk
Advertisement