Noah Ark 2018-2 Ukr

Page 1

ІРИМ МИ В

О! О  РАЗОМ КРАЩЕ  ЧИТАЄМ О, МАЙСТРУЄМО, РАДІЄМ

2’2018  noyivark.org

Impatient Buds

Домівка для курчати

етить л е р е п о т Х Дніпро?

12

, я й ... а о п а а І п і м а м 16

, и т а в ю л а М и т а т с б о щ м о р о т к е т архі 22

В

КОВ

НОЇ

Г ЧЕ 

25

Р

ОКІВ

8

Уд а в а л ь н и к

7

15


2 Зроби селфі з найкращим другом і надішли нам. №2’2018 Æóðíàë äëÿ ïëåêàííÿ òà ïîøèðåííÿ õðèñòèÿíñüêèõ ³äåàë³â ñ³ì’¿. Çàñíîâàíèé ó 1990 ðîö³. Âèõîäèòü 8 ðàç³â íà ð³ê. Æóðíàë âèõîäèòü óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. Íί ÊÎÂ×Åà ïîòðåáóº âàøî¿ ìîëèòîâíî¿ ³ ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè. Ç ïèòàíü ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè íàøîãî ñëóæ³ííÿ, îôîðìëåííÿ ïåðåäïëàòè, ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àë³â çâåðòàéòåñÿ äî ðåäàêö³¿.

По ми ло чк а — Òàê, Âå ðîí ³êî, çäà ºò üñÿ, ìè òå áå òü ñÿ ðîç ïåñ òè ëè... Ìà áóò ü, äîâ åäå . òå áå ïîê àðà òè ! — êàæå ìàìà — ßê öå — âè ðîç ïåñ òè ëè, à ìå íå êàð àò è?

 Áóçêîâèé êðîëèê. Êàðîë³íà Ê., 10, Êîðîñòåíü, Æèòîìèðñüêà îáëàñòü, Óêðà¿íà

Íàøà àäðåñà: Ðåäàêö³ÿ æóðíàëó Íί ÊÎÂ×Åà à/ñ 18, ì. Äóáíî, 35600, Óêðà¿íà òåë. (097) 613-90-40; 613-90-40; e-mail: contact@noyivark.org www.noyivark.org www. noyivark.org â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð

Ìàð³ÿ àð³ÿ Ëåâöåíþê ïåðåêëàä ç ðîñ³éñüêî¿

²ðèíà Êîñòþ÷åíêî ë³òåðàòóðí³ ðåäàêòîðè

Îëåíà Ãàðìåëü Íàä³ÿ Äîëÿ àðò-äèðåêòîð

³ðà Ôåñÿíîâà êðåàòèâíèé äèðåêòîð

Îëåã Ìîðãóí õóäîæí³é ðåäàêòîð

Òåòÿíà Êó÷åð ãîëîâíèé ðåäàêòîð

³êòîð Êóçüìåíêî Äèòÿ÷à ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ: Àë³íà Ê., 7,5, Ìîëäîâà Äåíèñ Í., 11, ÑØÀ Ìèêèòà Ê., 11, Á³ëîðóñü Ïàâëî Ë., 9, Óêðà¿íà Øàðìîí³ Ï., 11, Êàíàäà

 Ç òàòîì äîáðå, àëå çà ìàìîþ íóäü ãóºìî. Ïðå ñòîí Ñ., 3, Åðå ë³ Ì., 3, Ïðèíö Ðóïåðò, Êàíàäà

Íà ïåðø³é ñòîð³íö³ îáêëàäèíêè: Äåíèñ Í., 11, 11, Ñàêðàìåíòî, ÑØÀ. Ôîòî Òåòÿíè Íàâðîöüêî¿, 2018 2018. Ïðè ïåðåäðóêó ìàòåð³àë³â ïîñèëàííÿ íà Íί ÊÎÂ×Åà îáîâ’ÿçêîâå. Ïðîñèìî íàä³ñëàòè íàì îäèí ïðèì³ðíèê ïóáë³êàö³¿. © Íί ÊÎÂ×ÅÃ, ÊÎÂ×ÅÃ, 2018

Ïèø³òü íàì, íàäñèëàéòå ñâî¿ ìàëþíêè òà ôîòîãðàô³¿ íà àäðåcó:

Íί ÊÎÂ×Åà à/c 18, ì. Äóáíî 35600, Óêðà¿íà å-mail: contact@noevark.org noyivark.org

 «Ðîáîòè». ²âàí À., 6, Áðåñò, Á³ëîðóñü

b.-( $./., # >2< $S2?,: Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром», школа «Радість» j(_"

downsyndrome.org.ua/perspektiva-213/shkola-radost@ +38 (099)172 45 37


ФИМКОВА ПОШТА

3

П Р И В ІТ КИ, З О Б К ЛА Д И Н аб о ь: Зн ай ом т ес

, Д ен и с Н ., 1 1

США

ис. Мене звуть Ден років. Я Мені одинадцять менто, штат мешкаю в Сакра сім’я — це Каліфорнія. Моя мій молодший мама, тато, я і брат Тимко. ким товариПро що мріє і з ай на с. 26. шує Денис, чит

 «Ïîðà ïðîêèäàòèñÿ». Ëþáîì èð Ë., 10, Äåìèä³âêà, Óêðà¿íà ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ: До с. 6. Пісень прийшла пора. Квітки на землі; пора соловейка настала, і голос горлиці чути в країні нашої... (Пісня над Піснями 2:12). Весняне доміно. Сніжинка — шарф. До с. 8. Зустріч з незнайомцем із міста. 1. Ісус. 2. Рани від цвяхів. 3. 72.

Сакраменто,

 Якби знав — Íó, Ïåòþ, ðà ç òè õîäèø äî øêîëè, ñêà æè, ñê³ëüêè áóäå äâ³÷³ ïî äâà? — ïè òà º ò³òêà. — ×îòèðè. — Ïðàâèëüíî. Îñ ü òîá³ çà öå ÷îòèðè öóêå ðêè. — Åõ, ÿêùî á çí àâ, ñêàçàâ áè «ø³øíàäöÿò — ü»! çàñìóòèâñÿ Ïåòÿ.

 Íàäñèëàþ ôîòî îëåíÿ, ïðî ÿêîãî íàâ³òü ðîçïîâ³äàëè â íîâèíàõ ïî òåëåáà÷åííþ. ³í ñòàâ äóæå ïîïóëÿðíèì ³ âæå íàâ³òü ìຠ³ì’ÿ Ãàìì³. Éîãî çâ³ëüíÿëè ³ç ñ³òêè, àëå íå âñòèãëè îáð³çàòè âñþ ñ³òêó, ÿê â³í óò³ê. ×àñòèíà ñ³òêè çàëèøèëàñÿ íà ðîãàõ. Ãàìì³ äóæå ÷àñòî ï³äõîäèòü äî íàøîãî äîìó â Êàíàä³, ³ ìè âñòèãëè çðîáèòè ôîòî. ;) Ãàìì³ íàâ³òü ñàì íå ðîçó쳺, ùî ç³ ñâîºþ «ïðèêðàñîþ» íà ðîãàõ ñòàâ â³äîìèì. ͳíà Ï., 7, Ïðèíö Ðóïåðò, Êàíàäà

í³ êóëüêè».  «Ñëîí ³ ïîâ³òðÿ ñ³ ðîáèòè  Äîïîìàã àâ áàáó ÷èòè... ãðÿäêè ³ ñ³ â ïåðå ïî ü, Ò ³ìà Ê., 6, Ãîìåë Á ³ëîðóñü

b.-( $./., # >2< $S2?,: Портал дитячих таборів childcamp.com.ua  info@childcamp.com.ua  +38 +38(098)111 (098)111 40 93


С Т О Р І Н К А Д Л Я М А Л ЯТ

4

— Ùî òðàïèëîñÿ, Òèøêó? Õòî òåáå íàëÿêàâ?

Уляна Шубіна

— Àà -à-à!

— Ò-ò-òàì íà ä-ä-äåðåâ³…

Хто налякав Тишка? — Íå çíàþ.

— Îé, Òèøêó, õîä³ìî âæå, ïîêàæåø, à òî çàðàç ³ ìåíå íàëÿêàºø.

— Íó òàê õòî æ?

— ×îãî âè òàê çëÿêàëèñÿ, äðóç³?

— Ùî, Òèøêó?

— Îñü!

— Îé!

— ²ãî, öå äåðåâî æèâå.

Малюнки Анни Желізних

— Äèâèñÿ, Ðÿáóíüêî. Áà÷èø?

Ó íüîãî î÷³ íà ñòîâáóð³. b.-( $./., # >2< $S2?,: Дитяча місія j(_"  childrenmission.net  childrenmission@gmail.com

+38 (044) 550 26 64, +38 (097) 742 51 82, +38 (063)136 05 53


— Òàê³ ñòðàøí³!

5

— ͳ… Ïîãëÿíüòå, öå ìåòåëèê. Éîãî çâàòè Áðàæíèê. ³í â³äëÿêóº âàñ î÷èìà, ÿê³ â íüîãî íàìàëüîâàí³ íà íèæí³õ êðèëüöÿõ. Êîëè âåðõí³ ïðèêðèâàþòü íèæí³, î÷åé íå âèäíî.

— ßê âè âæå çðîçóì³ëè, öå äîáðå ñïðàöüîâóº.

— ßêèé ðîçóìíèé ìåòåëèê!

— Õòî æ éîìó íàìàëþâàâ ö³ î÷³?

— Òàê éîãî ðîçôàðáóâàâ Áîã.

Áà÷èòå, ³í ïîòóðáóâàâñÿ ïðî áåçïåêó íàâ³òü òàêîãî ìàëåíüêîãî ìåòåëèêà. — Îõ, âèÿâëÿºòüñÿ, öå íå ñòðàøíî, à íàâ³òü ö³êàâî!

— Òàê, áàãàòî ùî âèäàºòüñÿ ñòðàøíèì, ïîêè ïðî öå íå çíàºø.

— Àòîæ. Çíà÷èòü, àáè íå áîÿòèñÿ, ïîòð³áíî íàâ÷àòèñÿ.

Тишко та Рябунька вирішили, що їм варто більше дізнатися про Божий світ, щоб не лякатися даремно.


КМІ

ИВЧ

ТЛ

6

ИК

Малюнок Євгенії Бриціної

О Ц

Е В Г У

Н

О

Л

І В О І Т

Пісень прийшла пора Т А А К Е

;

І

Р В

М Г С О Л

А І

Л К П

З О

Ї И С Н Н А Р С

Починаючи з червоної літери, за годинниковою стрілкою відзначай кожну п’яту букву і записуй її знизу. Продовжуй доти, поки не прочитаєш вислів з Книги Пісня над Піснями.

О , Ш А

Ї.

И А Ч

Л

Р

К А О К

Й

К _____________________________

І

_____________________________

Л А

_____________________________

Н

Т И

_____________________________ _____________________________ _____________________________

о н і м о д е н Ве с н я Склади ланцюжок із 12 кісточок доміно. Одна кісточка залишиться. Яка?

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна благодійна організація «Погляд» j(_"  vzglyad.org.ua  vzglyad.vzglyad@gmail.com  +38(044) 428 57 18


М Й

СТР

У

А

ЄМО

7

Домівка для курчати Тобі знадобиться ні кульки  круглі повітря ата  іграшкові курч і або  нитки (шерстян бавовняні)  ножиці  клей ПВА або вазелін  будь-який крем

Змасти ю поверхн ом е кр м кульки еліном: або ваз яна ова нит тоді гот гше куля ле ься и м т відокре вої. о від гум

Порядок виготовл ення 1. Візьми невелику миску (200 – 300 мл), налий в неї трохи кл ею й злегка розведи його водою. 2. Всередину повітря ної кульки помісти курча. 3. Надуй кульку до розмірів майбутньог о яйця. 4. Акуратно обмота й кульку нитками, змоченими в клеї. Во ни мають покривати її всю. За лишай між ділянками пряжі не великі проміжки, щоб виріб вийшов аж урним. 5. Почепи кульку дл я висихання (це може зайняти близьк о доби). 6. Переконайся, що клей повністю висох, а нитяна «шкаралупа » стала твердою. Обережно проколи повітряну кульку, потім акуратно діста нь її крізь отвір нитяної оболонки.

Фото НК

В очікуванні весни… майструємо шкаралупу із курчам

Не з а заст будь елит робо и ч цер у повер атою хню , не с тара бо як й а вс е до ся — вко ла в кл еї!

l 0S3/.+<

epublicpilgrim.org

b.-( $./., # >2< $S2?,: Благодійний фонд «Пілігрим» fund.pilg326r im@gmail.com  +38 (067) 625 79 30, +38 (067) 906 97 58


8

ІСТОРІЇ З

ВЕЛИКОЇ КНИГИ

Історію про зустріч двох учнів з незнайомцем, прочитай у Біблії, Євангеліє від Луки, 24 розділ, вірші 13–35.  bibleonline.ru/bible/ukr/42/24/

Зустріч

Î

дного разу Ісус зі Своїми учнями прийшов до великого міста...Там уночі Його схопили та звинуватили в скоєнні злочину, а наступного дня — розіп’яли на хресті. Ні-ні, ніякого злочину Ісус, звичайно, не вчинив. Він не заслуговував на страту. Навпаки, на відміну від інших, Ісус був надзвичайно добрим та чуйним! Але... Ісус був страчений як розбійник. За кілька днів після розп’яття містом почали ходити чутки... Хтось сказав, що коли римські воїни заснули, — учні Ісуса забрали Його тіло... З’ясувалось, що могила залишилась порожньою... Говорили, що ніби-то деяким жінкам з’являлись ангели, які запевняли, що Ісус воскрес із мертвих...

Ширилась звістка, що Ісус живий... Залишатись у місті учням Ісуса ставало небезпечно. Дивний подорожній Отож, коли почало темніти, два учні вийшли за міську браму: до заходу сонця їм потрібно було дістатись до найближчого селища. Дорогою вони розмовляли про все, що сталося за останні декілька днів. — Зачекайте! — почулося ззаду. Підійшов якийсь незнайомець. — Я трохи чув вашу розмову. Що трапилось у місті? — Мабуть, ти один такий залишився в цілому місті, хто не знає про те, що там сталося! — Що саме? — Ісуса розіп’яли на хресті! От що! — І що?

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний благодійний фонд «У колі друзів» j(_"  cofr iends.org.ua  office@cofr iends.org.ua  +38(044)360 07 24,


9

з незнайомцем із міста

Малюнки Тетяни Кучер

— Він робив великі чудеса! — Ти не знаєш?! — І ми сподівалися, що він — Месія, який визволить нас від загарбників. — Але він — у могилі. — Чому ж він загинув? — запитав незнайомець. — Наші священики засудили його до страти. — Правда, сьогодні по місту ширяться чутки, що його могила порожня. — І що ви про це думаєте? — Хіба Месія міг бути розіп’ятим на хресті? — відповів один. — Чи хтось із мертвих колись вставав? — мовив другий. — Говорять усяке... ніби-то воскрес... — Але ж, ніхто його живим не бачив. — Шкода... Він зник! Продовжуючи шлях, Як ти незнайомець почав роз- думає ш, повідати, що у Свящо зро б учні піс или тому Письмі записал того, я я но, як Месія повинен к зник незнайо був померти, а потім мець? — воскреснути. Так, розмовляючи, вони дійшли до селища, куди прямували.

Подорожній попрощався: — Залишайтесь з Богом, мені — далі. — Що ти? — Вночі самому йти небезпечно. — Зараз скрізь стільки злодіїв розвелося... — Переночуєш, а вранці підеш собі. Незнайомець погодився й залишився. Коли сіли вечеряти, — він узяв хліб, помолився, а потім — розломив хліб і подав учням. І тут учні впізнали незнайомця!.. Але вони навіть не встигли вимовити його ім’я... Незнайомець зник! Зник так зненацька, як і з’явився... зі, здоганяти на доро А. Почали його на и ат ув ся продовж по якій він збирав свій шлях. сто, звідки Б. Повернулись у мі аючи уваги на прийшли, не зверт одіїв. пізню годину та зл е довго не могли ал и, В. Полягали спат заснути. Письмо і почали Г. Знайшли Святе ильно говорив перевіряти, чи прав незнайомець.

А тепер два запитання: 1. Як ти думаєш, хто був тим незнайомим Подорожнім? 2. Як учні змогли здогадатись, що це — саме Він? І на закінчення: Порахуй, скільки разів у цій розповіді зустрічається десята за рахунком літера української абетки.


З

ЕМ

Я

ГО

ПОД

НЯ

10

С

Л

Уляна

Ì

а Шубін

к и н ь л а в а Уд

У Сполучених Штатах кажуть: перестань вдавати опосума. Це означає — годі прикидатися.

Малюнок Тетяни Кучер

Не вдавай опосума ешканцям цієї країни добре відома одна хитрість скромного і скритного звірятка: як тільки опосум зрозумів, що попався і ось-ось опиниться в лапах ворога, він прикидається мертвим. Навіть з дерева впаде трупом — очі скляні, лапи витягнулися, язик вивалився і піна з рота пішла. Ну що з «мертвяком» поробиш? І ворог квапливо відходить.

Опосум лежить так скільки потрібно. Навіть якщо взяти його за хвіст чи штурхнути ногою, жодна шерстинка не ворухнеться. Та щойно небезпека минула, хитре звірятко зараз же схоплюється й зникає в кущах. Пізній обід Взагалі-то зустрітися з опосумом не так вже й просто. День він проводить де-небудь у дуплі, у кроні дерева або серед каміння. У сутінках виходять опосуми пообідати. Кукурудза на полях, соковите листя, сливи, виноград цілком задовольнять цих невибагливих звіряток. Жук трапиться чи ящірка, миша. Дуже полюбляють пташині яйця. Навіть на дерево не полінуються за ними полізти. Добряче підкріпившись, опосуми чіпляються за-

b.-( $./., # >2< $S2?,: Місія «Agape» agapeua.com  +38 (050) 318 55 81, +38 (0552) 44 38 53


11 дньою ногою і хвостом за міцну гілку й висять догори ногами, погойдуються — обід перетравлюють.

Сумка кишенькою вниз Ще одна важлива відмінність опосумів від інших тварин — це їхні сумки. Так, у більшості самиць на животі є сумки-кишеньки. Вони відкриті знизу. Коли в мами народжуються малюки, вони пробираються по її шерстистому животу до сумки. Там є соски, до яких малеча присмоктується і так залишається декілька місяців. Новонароджені не більші за бджолу. Але ти не бійся, жоден не випаде:

, які суми но о п о ину. нькі остій Мале сли сам ми на сп о, о а к р п м і д пі та ч я до ютьс ься маля дуже а р и б т пере а хапаю увається І хоч ма перес ежно. ма обер

кожен міцно тримається ротиком за сосок. А у деяких видів опосумів навіть і сумки немає, так що малюки просто висять у мами на животі, і ніхто не губиться. Через місяць-два у них розплющуються очі, а через сімдесят днів дитинчата, що вже підросли, виходять із сумки побавитися, однак у разі небезпеки негайно ховаються у своє надійне укриття. Спливає ще місяць, і мама більше не пускає їх у сумку — тепер вони перебираються до неї на спину. Буває, дванадцять маленьких опосумів отак от їздять у мами на спині. Ніхто не може збагнути, як вони так швидко вчаться прикидатися мертвими. А може, це закладено в них Богом?

Фото: pixabay.com

Як упізнати опосума Яких тільки видів і родів немає в сімейці опосумів: товстохвості та короткохвості, кошлаті та пухнасті, чотириокі та буролиці, мишачі та водяні, південні та північні, смугасті та пишнохвості, білобрюхі та вухаті. Важко описати всіх. Опосуми бувають такі маленькі, що могли б поміститися в людини на долоні навіть витягнувши хвіст, а інші великі, як домашня кішка. У всіх є шерсть і хвости. Тіло видовжене і гнучке, а мордочка — витягнута з круглими очками й відстовбурченими вушками. У роті аж п’ятдесят зубів.

Ще раз про удаваність Проте у світі людей удаваність сприймається як нещирість, хитрість або обман. Щодня ми зустрічаємося з найбільшою небезпекою — це гріх. І повір, любий читачу, у нас не вийде від нього сховатися, якщо ми лише вдаватимемо християн, лише вдаватимемо, що віримо Богові, лише вдаватимемо, що слухаємося Його. Тільки коли ми по-справжньому належимо Господові, по-справжньому тримаємося Його слова і по-справжньому хочемо догодити Богові, ми зможемо захиститися від гріха й уникнути багатьох лих. Нам треба бути СПРАВЖНІМИ!

b.-( $./., # >2< $S2?,: Притулок «Центр Християнського Життя» detdom.info  +38 (06232) 71 271


12

ПО

ДО

РО

ЖІ

Побачити цю ріку ти можеш у трьох країнах — Росії, Білорусі, Україні. Але, звичайно, щоб насолодитися усією її величчю, я вирушив до України. І ось чому...

Ï

î÷èíàºòüñÿ ð³÷êà â Ñìîëåíñüê³é îáëàñò³ (Ðîñ³ÿ) ³ç ñëàáåíüêîãî ñòðóìî÷êà, ùî ïðîáèâàºòüñÿ ç áîëîòèñòîãî ´ðóíòó îêðàé ë³ñó.

Ïîò³ì ïðîò³êຠâ Á³ëîðóñ³. Òà ãîëîâíèé ¿¿ øëÿõ ëåæèòü íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Îñü òàêà, âèõîäèòü, áàãàòîíàö³îíàëüíà ð³êà! ¯¿ òàêîæ íàçèâàþòü ãîëîâíîþ âîäíîþ àðòåð³ºþ Óêðà¿íè. Óêðà¿íè Вартовий історії Âîäè ð³êè ïîºäíàëè â ñîá³ ìèíóëå é ñüîãîäåííÿ. Äèâèøñÿ íà Äí³ïðî

é ì³ðêóºø ïðî òå, ùî â³í áóâ ñâ³äêîì áàãàòüîõ ïîä³é: äàëåêîãî 988 ðîêó êíÿçü Âîëîäèìèð õðåñòèâ ó éîãî âîäàõ êè¿âñüêèé ëþä, ó öèõ ì³ñöÿõ â³äáóâàëèñÿ âîºíí³ ïîõîäè, áèòâè ç âåëèêèìè ïåðåìîãàìè é òðàã³÷íèìè ïîðàçêàìè.

— написав Гоголь. «Рідкісний птах долетить до середини Дніпра»,

Дніпро починається в Смоленській області, але щоб дістатися до самого витоку, доведеться спочатку довго їхати на машині, а потім, якщо в тебе немає джипа, пройти кілька кілометрів по бездоріжжю.


13

ñàäèáè, äâîïîâåðõîâ³ ñòàðîâèíí³ âåæ³ é íàâ³òü îñòðîâè! Гарний та суворий? гêà äîñèòü ñèëüíî ðîçëèâàºòüñÿ íàâåñí³, ³ ÿêùî òè çàõî÷åø ïîðèáàëèòè, ÿê öå çðîáèâ ÿ, çíàéòè ïðèäàòíå ì³ñöå çìîæåø ëèøå ïîáëèçó

. Думаю, письменник мав на увазі Дніпровський лиман

ì³ñòà àáî ñåëà. Íå çàáóâàé, ùî, ÿê ïîì³òèâ Ãîãîëü, «÷óäîâèé Äí³ïðî ó òèõó ïîãîäó», àëå äóæå ñóâîðèé ó äîùîâó òà â³òðÿíó.

Усім хороших подорожей. Ваш друг Жоржик.

Фото pixabay.com

Загадки на дні ріки ßê³ òàºìí³ ñêàðáè çáåð³ãàþòüñÿ íà äí³ íàéá³ëüøî¿ ð³êè Óêðà¿íè, ìàëî êîìó â³äîìî. Çàòå ïðîôåñ³éí³ âîäîëàçè, ïîñò³éíî äîñë³äæóþ÷è ¿¿ äíî, çíàõîäÿòü óñå íîâ³ îá’ºêòè: óëàìêè ñóäåí, áàðæ³ ç âàíòàæåì, ìîíåòè, äðåâí³ àìôîðè, ÿêîð³,

Хортиця — найбільший острів на Дніпрі, батьківщина запорізьких козаків. 2007 року Хортиця була названа одним із «Семи чудес України».

Київ, столицю України, Дніпро ділить майже навпіл. Береги Дніпра з’єднують 7 мостів.


14

Заквапилася

весна ачинец Сергій Р

Півник Ну і півник кукурікав — Дуже голосно в дворі! Він весну, напевно, кликав До Марійки з-за морів.

Дощик Дощик з неба — ласка Божа, Зрозуміло і без слів, Бо зрости зерно не зможе Без вологи у землі.

І таки почула, мабуть, Те дзвінке кукуріку. Принесла Марійці звабу У барвистому вінку.

Тож йому гукаю радо У відчинене вікно: — Падай, дощику, ще падай! Не було ж тебе давно.

Аж вона відкрила рота І сказала тільки: — Ох! То не півника робота — Цю весну дарує Бог.

Малюнок Тетяни Разинкової

ь

Ти зроси травинку кожну, Як годиться, тут і там… Дощик з неба — ласка Божа. Як без неї жити нам?


E NGLISH FOR K I D S

15

I

t began to smell like spring, but there was one problem: it was still snowing. All the buds wanted to go outside, however, their parents wouldn’t let them. But the willow felt sorry for her children. She gave them gray coats and released them to freedom outside. Winter saw them and was so taken aback that she began to prepare for her departure. The willow happily said, “My little children, without your insistence, winter would not have ended.”

Малюнок Анни Желізних

rotov Victor K

Translation from Russian by Tanya & Aaron Gray, Jean Zatulovsky

Impatient Buds


16

І папайя, і мамао... Як лише не називають папайю! вценю Марія Ле

Фото: flickr.com

Í

к

евисоке дерево папайї на вигляд досить кумедне: воно схоже на палицю з листками-парасольками, обвішану динями. Гілок у дерева немає, і квітки з’являються просто на стовбурі. Вони невеликі, проте дуже аромат-

ні. А потім зав’язуються в плоди, схожі на маленьку диньку. Звідси інша назва — динне дерево. Ще плоди папайї порівнюють із м’ячами для гри в регбі. Папайю називають також деревом нетерплячого садівника через її швидкий ріст: за рік вона може вигнатися на шість метрів заввишки!

і після хвороби він швидко відновить твої сили. Сік папайї можна застосовувати при опіках та спортивних травмах, він дезінфікує рани. Уяви собі: поки ти смакуєш папайю, твої кістки М’яка мякоть міцнішають, минає втома, У плодів папайї гарна їжа добре засвоюється. оранжево-рожева м’якоть із «кишенькою» всередині, наповненою чорним насінням. Насіння їстівне і має злегка перцевий гострий смак, та зазвичай його вичищають. А ніжна м’якоть на смак Папайя — — щось середодин із найпопуля рніших фр нє між динею та уктів у Бразилії . Тільки т персиком. ам її називают ь мамао (m am ã o).

Папаїн

Якщо тобі не можна Папайя містить фермент під назвою папаїн, їсти солодощі, папайя їх легко може замінити. ю на й а п Спробуй! а Їсти п це

ок — снідан те ж саме, и изно снідат прибл я нас л д о . щ кашею

b.-( $./., # >2< $S2?,: Вістка Євангельська — дітям R0/S-<  eurasiakids@eeinternational.org  +38 +38(04597) (04597) 6 20 24


НА ЗДОРОВ’Я!

17

Пігулки — не цукерочки!

За призначенням лікаря! äí³ ï³ãóëêè ë³êóþòü êàøåëü, ³íø³ çí³ìàþòü ãîëîâíèé á³ëü, òðåò³ çáèâàþòü âèñîêó òåìïåðàòóðó… ßêà ï³ãóëêà ïîòð³áíà ³ ùî âîíà ë³êóº — çíຠë³êàð.  àïòåêàõ óñ³ ë³êè ïðîäàþòüñÿ ç ³íñòðóêö³ºþ, äå íàïèñàíî, â³ä ÿêî¿ õâîðîáè ¿õ ñë³ä ïðèéìàòè ³ ÿê ïðàâèëüíî öå ðîáèòè.

Î

Якщо знайшов пігулку... ßêùî òè âèïàäêîâî çíàéøîâ ï³ãóëêó, â æîäíîìó ðàç³ ¿¿ íå ìîæíà êëàñòè äî ðîòà. Íàâ³òü ÿêùî âîíà äóæå ñõîæà íà ìàëåíüêó öóêåðî÷êó. ×îìó? Òîìó ùî ë³êè îòðóéí³. Äîçà îòðóéíî¿ ðå÷îâèíè â ï³ãóëö³ äóæå ìàëåíüêà.

ня, Отруєн лунка ання ш х промив то інши та бага е щів мож ь прикро іт в нити на спричи . а к л у іг одна п

Äîðîñë³é ëþäèí³ âîíà äîïîìîæå âïîðàòèñÿ ç õâîðîáîþ. Äëÿ òåáå òàêà ê³ëüê³ñòü îòðóéíî¿ ðå÷îâèíè ìîæå âèÿâèòèñÿ íåáåçïå÷íîþ: àäæå òè çíà÷íî ìåíøèé çà äîðîñëîãî ³ çðîñòîì, ³ âàãîþ. Ó òåáå ³íàêøå ïðàöþþòü âíóòð³øí³ îðãàíè, ³íàêøå â³äáóâàºòüñÿ îáì³í ðå÷îâèí.

Обережно з вітамінами! Óñ³ ä³òè ëþáëÿòü â³òàì³íè, áî âîíè ñìà÷í³ òà êîðèñí³ äëÿ çäîðîâ’ÿ. Àëå â³òàì³íè — öå òàêîæ ë³êè. ¯õ ìîæíà âæèâàòè ëèøå çà ïðèçíà÷åííÿì ë³êàðÿ. ßêùî íå õî÷åø çàâäàòè øêîäè ñâîºìó çäîðîâ’þ, í³êîëè íå ¿æ â³òàì³íè æìåíÿìè. Þë³àíà Êóñìèíà, ñ³ìåéíèé ë³êàð, ³ êîìàíäà ÍÊ

Якщо ти знай шов пігулку, негайно вики нь її в смітник.

Дітям не чіпати! ϳãóëêè, â³òàì³íè òà ³íø³ ë³êàðñüê³ çàñîáè ìàþòü çáåð³ãàòèñÿ â ñïåö³àëüí³é ñêðèíüö³ — ¿¿ íàçèâàþòü äîìàøíüîþ àïòå÷êîþ. ijòÿì í³êîëè íå ñë³ä ÷³ïàòè àïòå÷êó ³ òèì á³ëüøå ä³ñòàâàòè çâ³äòè ë³êè. Íàâ³òü ÿêùî âè ãðàºòåñÿ â ë³êàðÿ àáî â ë³êàðíþ! Êðóãë³ ï³ãóëêè äëÿ ëÿëüêè ìîæíà âèð³çàòè ç ïàïåðó àáî âèë³ïèòè ç ïëàñòèë³íó.

Фото: pixabay.com

Ліки допомагають тобі подолати хворобу.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Товариство євангелізації дітей cefukraine.com  %-mail: office@cefukraine.com  +38 (04597) 6 27 02


18

ТУЄМО САГО МО С Т І Й Н О

Кіш

— відкритий пиріг Сніданок для всієї родини Найкраще приготувати все звечора, а вранці тільки поставити в духовку — і сніданок готовий.

ься Тобі знадобит а нарізаного хліб  2 склянки к аси або сосисо  200 г ковб  7 яєць ока  300 мл мол аку  cіль до см  зелень

Порядок пригот ування

Òåêñò ³ ôîòî Õðèñòèíè Êóçüìåíêî

Змасти форму ол ією. Наріж хліб і ковбасу. Виклади у форму . Змішай виделкою яйця, додай молоко, сіл ь, усе добре пере мішай і вилий зверху на хліб. Знову перемі шай і постав у холодиль ник на ніч. Вранці ще раз ус е перемішай і ст ав у розігріту духовку (190 ° C) на 40 –4 5 хв илин. Притруси зеленню і по од од да аввва ай на стіл. ай

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародний дитячий благодійний фонд «Абетка життя» j(_"  abetka.info  office@abetka.info  +38 (044) 468 93 43


19

Віджимання, відчинена кватирка, або

Що потрібно змінити

Розпочинаю нове життя ідсьогодні розпочинаю нове життя! — заявив батькам Олег, коли вийшов уранці зі своєї кімнати.. — Чудово! — підтримав тато. — Тільки поясни, що тебе не влаштовувало в старому. І що означає це «нове життя»? Олег замислився. У хлопчика не було готової відповіді, але він точно вирішив, що потрібно щось змінювати.

Â

— Відповім потім, — сказав він і попрямував до ванни. а Олен Батьки з усмішкою перезирнулися й запитально поглянули на старшого сина, який уминав мамину запіканку. — Я сам не зрозумів, — знизав плечима Костя.

Добра справа виявиться кориснішою, якщо робити її охоче.

Він потягнувся було за ще одним шматком, та перемогла цікавість. Хоель м р а Г тілося вивідати у Олега, що трапилося: таким рішучим і серйозним Костя брата ще не бачив. До будь-якої справи слід підходити з молитвою.


20 і нати Почи ти день чува закін а з Божим . ням треб овен л с о г бла

Правда, на першій же спробі втомлено впав на килимок: — Перестарався… Цілий день Олег не переставав дивувати домашніх. Півгодини він читав, хоча раніше з книгами не дружив, навів лад на робочому столі і навіть пропустив улюблений мультфільм, увімкнувши передачу про тварин. А ще влаштував вечірню прогулянку на свіжому повітрі, умовивши тата скласти компанію.

Сказано — зроблено Олега він застав у кімнаті. Той робив зарядку, та ще при відчиненій кватирці! Його ліжко вже було застелене... — Ого, — тихо сказав Костя і з посмішкою звернувся до молодшого брата:

— Вирішив схуднути, як тітка Аля? Олег жарту не зрозумів і мовчки продовжував присідати. — Хочеш покращити оцінки з фізкультури? — не вгавав Костянтин. — А, ти закохався і бажаєш сподобатися дівчині?! — Ні! — заперечив брат, переходячи до віджимань.

b.-( $./., # >2< $S2?,: Міжнародна благодійна фундація «Отчий дім» q"?2./%20."1<*%  otchiy-dim.org  otchiydim@gmail.com  2%+. +38(044)239 13 34

Разом із весною Чому він вирішив почати нове життя, Олег розповів за вечерею. — Перший день весни, природа починає прокидатися… Захотілося щось змінити в житті, — пояснив він. — Згадав ваші поради й вирішив спробувати. — Тобі сподобалося? — усміхнулася мама. — Незвично поки що, іноді важко, — чесно зізнався Олег. — А ще не дуже вийшла зарядка.


21 вийде, — розгортаючи Біблію, додала мама. Олег зажурився: він так захопився змінами у своєму житті, що жодного разу не помолився! «День ще не закінчився, і все можна виправити», — утішив він себе й усміхнувся. Діти, а ви згодні з Олегом? Малюнки Софії Андріюк

Коли після стрибків і бігу Виправити не пізно на місці я присів тридцять Підтримка сім’ї підбадьоразів, то взагалі не зміг рила Олега. Завжди легше віджатися! починати щось гуртом. І — Не можна виконувати все-таки дещо важливе в вправи в такому швидкому «новому житті» він упустемпі! — зауважив Костя. тив. — Збільшуй навантаженДобре, що тато нагадав: ня поступово. Пропоную — Давайте подумаємо тренуватися разом. над біблійними текстами. — Потім буде легше, Починати й закінчувати — заспокоїв Олега тато. день треба з Божим бла— Ти молодець. Головне, гословенням. щоб добрий почин не за— Так, до будь-якої кінчився разом із першим справи слід підходити з весняним днем. Дякую, до молитвою, тоді все точно речі, що витягнув мене на прогулянку. Добре було б почати гуляти всією Аби щ сім’єю! у св ось зм і оєм у ж нити — Я згодна! — підхопин обо а кращ итті в’я е ла мама. — Так приємно весн зково , не и , нов чекати рок дихати свіжим повітрям дня у або п ої пори тиж перед сном! Думаю, ми е ня. ршого П в о ідра всі полюбимо цю козу ж чинай ! рисну справу. Мені, між іншим, теж хочеться щось змінити в собі на краще.


Продовження. Початок на с. 3

ПРИВІТ З ОБКЛАДИНКИ

22

Ì

оє улюблене заняття — малювання. Я відвідую художню студію майже три роки. Особливо люблю малювати захід сонця. Мені подобається цим займатися тому, що в майбутньому я хочу бути архітектором. М’яч і кільце Також я люблю грати в баскетбол і ходжу на тренування двічі на тиждень.

Гра захоплює мене відразу. Хочу бути швидким, спритним і витривалим. Я навчився грати в команді. Блокус У мене багато друзів. Вони живуть по сусідству. Разом ми ходимо в спортзал, купаємося в басейні. А ще граємо в гру «Блокус». На перший погляд може видатися, що все дуже просто... Та слід добре

ців. Найбільше мені запам’ятався алігатор-альбінос. Також я бачив величезний скелет тиранозавра з роззявленою пащею.

М а л ю в а т и, щоб с т а т и м о р о т к е т і х р а

іт наших роб Виставка . ії уд ст ій у художн

Фото із сімейного архіву

У Сакраменто ми пам’ятаємо про поета Тараса Шевченка.

думати, щоб зуміти правильно розмістити свої елементи і, за можливості, перешкодити це зробити іншим гравцям.

Канікули в Україні Я дуже люблю відпочивати й подорожувати зі своєю сім’єю. Цього року ми плануємо поїхати на літні канікули в Україну.

Науковий музей Науковий музей у Сан-Франциско — цікаве місце для тих, хто любить пізнавати світ. Там можна провести У студії малю вання: розвив аю свої здібності. цілий день! Гуляти в ботанічному саду або планетарії, розглядати пта- Люблю Україну і хів у вольєрі. Тут є дуже Карпати. Тому з нетервеликий акваріум, у якому пінням очікую закінчення багато морських мешкан- навчального року, щоб знову зустрітися з друзями в Україні.

ає в футбол. Мій брат Тіма гр тболу фу з х ня ан На змаг манду. ко го йо я вболіваю за


М Й

СТР

У

А

ЄМО

23

Серпантин для марблс Цю іграшку ти легко складеш сам! Кинь марлбс зверху і спостерігай, як вони рухатимуться по спіральній доріжці з паперових тарілок, поки не опустяться на дно. Тобі знадобиться òîâñòèé êàðòîí  òîâñòèé êëåéîâèé ï³ñòîëåò  êëåéîâèé êàðòîííà òðóáêà çàâäîâæêè 40 ñì  êàðòîííà òðàôàðåòíèé í³æ  òðàôàðåòíèé ïàïåðîâ³ òàð³ëêè (9 øòóê)  ïàïåðîâ³ Порядок виготовлення 1. Íà ñåðåäèíó òàð³ëêè ïîñòàâ òðóáêó ³ îáâåäè ¿¿ îë³âöåì — âèéäå êîëî. Âèð³æ îòâ³ð ïî ä³àìåòðó êîëà. 2. Çðîáè òàê³ æ îòâîðè â ³íøèõ òàð³ëêàõ. 3. Êîæíó òàð³ëêó ðîçð³æ ïî ïðÿì³é ë³í³¿ â³ä öåíòðó äî êðàþ. 4. Çðîáè â³äì³òêè íà òðóáö³, äå áóäóòü ðîçòàøîâàí³ òàð³ëêè. 5. Âèãèíàþ÷è òàð³ëêè, ãàðÿ÷èì êëåºì çàêð³ïè ¿õ íà òðóáö³ òàê, ùîá ïëîùèíà êîæíî¿ òàð³ëêè ðîçïî÷èíàëàñÿ

ша Чим біль іж м відстань , и м тарілка а ш ь тим біл ть, швидкіс ю о з як ся атимуть к с у оп кульки.

Кут на хилу треку залежа т від вел име ичини і гнучк ос вибран ті их таріло к.

ше зручні и р о в т О ти . виріза ножем м етни р а ! ф й а и н тр береж Будь о

ç îäí³º¿ â³äì³òêè é çàê³í÷óâàëàñÿ íà íàñòóïí³é. 6. Ñêëåé ñòèêè ì³æ òàð³ëêàìè. 7. Íàêëåé ãîòîâó äîð³æêó íà êàðòîííèé àðêóø äëÿ ñò³éêîñò³. Час пограти! Ïîñòàâ ìèñêó íà äíî òðåêó, ùîá óï³éìàòè êóëüêó, ÿêà óñï³øíî ïîäîëàëà ñâ³é øëÿõ. ;) Ñïðîáóé êèíóòè äåê³ëüêà êóëüîê ðàçîì àáî âëàøòóé çìàãàííÿ ç äðóãîì: ÷èÿ êóëüêà ïðèéäå äî ô³í³øó ïåðøîþ.


Зроби селфі з найкращим другом і надішли нам.

сontact@noyivark.org noyivark.org twitter.com/noyivark facebook.com/noyivark pinterest.com/noevark 

Солодкий маршрут Àãàòà ñïåêëà êåêñè. Íà ñìàê âîíè òàê³ æ õîðîø³, ÿê ³ íà âèãëÿä. Ïåðåñóâàéñÿ â³ä êåêñó äî êåêñó, ÿêùî ò³ëüêè âîíè îäíîãî êîëüîðó àáî ç îäíàêîâèì äåêîðîì. Òè ìîæåø ðóõàòèñÿ âãîðó, âíèç, ë³âîðó÷, ïðàâîðó÷ àáî ïî ä³àãîíàë³ â íàïðÿìêó äî ô³í³øó. Ìè ïîêàçàëè ïåðøèé êðîê, ùîá òè ì³ã ïðîäîâæèòè ñâ³é øëÿõ.

Фініш

Малюнoк Ніни Королевич

Старт


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.