Page 1

Передплатний індекс: 99399

№ 47 (554) 2 грудня 2016 р.

Газета заснована 26.03.2002 р.


2

№ 47 (554) 2 грудня 2016 р.

Понеділок , 5 грудня 5.05 Королева левiв. Служба розшуку дiтей. 23.10 0.10 Т/с «Щоденники Чер6.00 7.00,8.00 Новини. воного Черевичка». (3). 6.10 6.45,8.10 Спорт. Т/с «Нiч чорних крава5.50 Служба розшуку дiтей. 1.10 6.15 8.15 АгроЕра. 5.55 19.20 Надзвичайнi но- ток». (3). 6.20 8.20 Погода. 1.50 Т/с «Життя на вершивини з К. Стогнiєм. 6.25 7.05,8.25 Смакота. нi». (3). 6.50 Факти тижня. 6.35 Ера будiвництва. 2.50 Т/с «Пiсля опiвночi». 8.45 Факти. Ранок. 7.15 Ранок. (3). 9.15 Надзвичайнi новини. 8.35 Паспортний сервiс. 3.55 «Свiтськi хронiки». Пiдсумки з К. Стогнiєм. 8.45 0.20 Телемагазин. 10.10 Х/ф «БОГИ ЄГИПТУ». 9.00 5.50 Вiчне. (2). 6.00 Малята-твiйнята. 9.15 Т/с «Травма». 12.45 15.45 Факти. День. Байдикiвка. 10.45 Д/с «Смачнi подоро13.10 Х/ф «IНДIАНА ДЖОНС 6.45 7.10 М/с «Дора-мандрiвнижi». I ОСТАННIЙ ХРЕСТОВИЙ ПО6.50 7.15,8.15 Ранок з ця». 11.50 Слiдство. Iнфо. ХIД». Україною. М/с «Дора i друзi. При12.20 Український корт. 16.15 Х/ф «IНДIАНА ДЖОНС 7.35 7.00 8.00,9.00,15.00,19.00 13.00 18.40,21.00,1.30,5.10 I КОРОЛIВСТВО КРИШТАЛЕВОГО годи в мiстi». Подiї. 8.00 Мультмiкс. Новини. ЧЕРЕПА». 9.15 Зоряний шлях. 9.55 М/с «Клуб Вiнкс: Шко13.15 16.20,22.55 Погода. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. Реальна мiстика. ла чарiвниць». 13.20 Казки Лiрника Сашка. 11.00 20.20 Бiльше нiж правда. 12.00 Х/ф «СОЛДАТ IВАН 11.00 Х/ф «СХIДНА НА13.30 М/с «Мандрiвники в 21.25 Т/с «Пацики». (2). БРОВКIН». РЕЧЕНА». часi». 22.15 Свобода слова. 13.50 Т/с «Горобини кетяги 22.00 Танька i Володь14.00 Суспiльний унiверси0.15 Х/ф «СТРАЖI ПОРЯД- 13.00 червонi», 1 i 2 с. ка. тет. КУ». (2). 15.30 Т/с «Горобини кетяги 14.00 21.00 Одного разу пiд 14.30 Фольк-music. 2.10 Т/с «Спiраль». (2). червонi». Полтавою. 16.00 Твiй дiм 2. 18.00 Т/с «Спiвачка i доля», 15.00 23.00 Т/с «Домашнiй 16.30 Д/с «Вiзит до Кореї». 74 с. (2). арешт». 17.00 Вiкно до Америки. 6.40 16.00 «Все буде доб19.45 «Говорить Україна». 16.00 Вiталька. 17.25 Мовами свiту. Мире!» 21.00 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЕ, 17.00 20.00 Країна У. стецький пульс Америки. 8.40 «Все буде смачно!» МАМО». 18.00 Розсмiши комiка. 17.55 Книга.ua. 10.35 18.30 «За живе!» 23.00 Подiї дня. 19.00 ООН. 18.25 1.20 Новини. Свiт. 11.50 Х/ф «ДОМОПРАВИХ/ф «ФОРСАЖ 5». (2). ТЕЛЬ». (2). 0.00 Т/с «Свiтлофор». (2). 19.00 1.45 Новини. Культура. 23.30 1.00 5.00 УТЕТа тато! 19.20 Обличчя вiйни. 13.40 «Битва екстрасенсiв Профiлактика. 1.55 Теорiя зради. 19.30 4.40 Про головне. 16». БарДак. 20.00 Перша шпальта. 18.00 22.00 «Вiкна-Новини». 2.50 5.00 Агенти справедливоТ/с «Щоденники Тем20.30 Вересень. 20.00 22.45 «Хата на тата». 3.55 стi. ного 2». (2). 21.30 5.35 Новини. Спорт. 1.30 «Один за всiх». М/с «Лис Микита». 21.50 Т/с «Епоха честi». 2.40 «Слiдство ведуть екс- 5.25 23.00 Золотий гусак. трасенси». 3.00 Зона ночi. 23.15 Пiдсумки. 4.50 Х/ф «ОДИНОЧНЕ 5.10 18.00 Абзац. 23.35 0.15 Погода. 6.00 7.20 Kids’ Time. 6.00 20.00 Д/ф «Щоденники ПЛАВАННЯ». 23.40 На слуху. 6.20 Х/ф «МОРСЬКИЙ ХА6.05 М/с «Губка Боб». Другої свiтової вiйни: день за 2.00 Д/с «Блюз. Мартiн РАКТЕР». 7.25 Х/ф «ТI, ЩО ЗУПИднем». Скорсезе представляє». 19.30 Т/с «Кулагiн та НЯЮТЬ ЧАС». 7.00 18.00 «Алло, лiкарю!» 8.10 3.15 Т/с «Час збирати ка9.15 Х/ф «РОБОСАПIЄН: 7.55 10.05,13.40,21.35 «По- партнери». (2). мiння». ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ». 10.15 17.30 Т/с «Детективи». года». 11.00 Х/ф «СИГНАЛ». (2). (2). 9.50 4.20 «Цивiлiзацiя InХ/ф «РОБОТ ЧАППI». cognita». 11.45 Х/ф «КУБАНСЬКI КО6.10 13.15,14.40 «Слiдство 13.00 (2). вели...» з Л. Каневським». 10.50 22.10 Природа сьогод- ЗАКИ». 15.20 Х/ф «РЕАЛЬНА 13.45 14.20,21.30 Т/с «CSI: 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 нi. СТАЛЬ». (2). Лас-Вегас 10». (2). Новини. 14.00 Оглядач. 19.00 Ревiзор. 19.00,23.15,2.30 «Свi7.15 8.10 «Ранок з Iнте19.00 В гостях у Д. Гордона. 14.00 22.10 Пристрастi за ревiзодок». ром». Андрiй Соколов, ч. 1. 15.40 Т/с «Суто англiйськi 9.20 Т/с «Хай говорять», 1 i ром. 21.15 4.45 Жива природа. 1.00 Х/ф «ПРЯМА I ЯВНА 2 с. (2). 21.50 Лех Валенса - профе- вбивства». 23.45 Т/с «Чорнi вiтрила». 12.25 Т/с «Хай говорять», 3 i ЗАГРОЗА». (2). сор унiверситету культури.

УТ-1

4 с. (2). 14.00 «Речдок». 15.20 «Чекай на мене». 18.00 19.00 «Стосується кожного». 20.00 «Подробицi». 21.00 Т/с «Нитки долi». (2). 22.50 3.25 Т/с «Двадцять рокiв без любовi». (2). 0.45 4.50 «Подробицi» «Час». 1.45 Х/ф «ЛЮДИНА НАРОДИЛАСЯ».

3.35

ICTV

ТЕТ

КАНАЛ “УКРАЇНА”

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

IНТЕР

HTH

(3). 0.50 цi». (2). 3.00 3.05 3.35 Одеси». 3.55 фесiї».

Т/с «Копи-новобран«Випадковий свiдок». «РечДОК». «Легенди бандитської «Правда життя. Про-

2+2 6.00 М/ф. 7.00 «Нове Шалене вiдео по-українськи». 7.30 «Дембель». 8.25 19.00 «ДжеДАI». 8.45 «Top Gear». 10.45 «Богатирi». 11.45 Д/ф «Помста природи 3». 14.30 «Українськi сенсацiї». 15.30 «Люстратор 7,62». 16.30 «Люстратор. Спецпроект». 17.30 «Секретнi матерiали». 18.30 «Спецкор». 19.20 «Цiлком таємно». 20.00 Х/ф «РОНIН». 22.15 Х/ф «ПОЦIЛУНОК ДРАКОНА». (3). 0.10 Х/ф «ЛЬОДОВI ДРИЖАКИ». (2). 1.55 Х/ф «ВИШНЕВI НОЧI».

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,23 .15,3.10 «ТСН». 6.45 7.10,8.10,9.10 Снiданок з «1+1». 9.30 «Чотири весiлля». 10.50 12.20 «Мiняю жiнку 6». 14.10 «Слiпа». 14.45 «Мольфар». 15.45 «Сiмейнi мелодрами 6». 17.15 Т/с «Уламки щастя 2». (2). 20.30 «Секретнi матерiали». 21.00 Т/с «Село на мiльйон». (2). 22.00 «Грошi». 23.35 3.30 Т/с «Теорiя брехнi 2». (2). 1.25 Х/ф «НIЧНИЙ ГIСТЬ». (2). 5.25 «Служба Розшуку Дiтей».


Б7

3

№ 47 (554) 2 грудня 2016 р.

Точка зору

П

Якщо вже й об’єднувати громади, то з районом в цілому

ро це було почуто з вуст міського голови Анатолія Федорчука на одному із засідань громадської ради при виконавчому комітеті Бориспільської міської ради. За його словами, у Законі України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» передбачається об’єднання громад навколо економічного центру. Бориспіль з його потужними підприємствами є таким центром, тож навколо нього і потрібно об’єднувати сільські громади Бориспільського району. Міський голова вже звертався до державних високопосадовців з цією пропозицією — повернутися до стану 1975 року, зробивши Бориспільщину як одну адміністративну одиницю. Нині, на жаль, Бориспільську райдержадміністрацію представляють тимчасові керівники, яких за останні 10 років змінювали десь 11 разів і які іноді можуть приймати сумнівні рішення, не думаючи, куди завтра наші діти ходитимуть до школи чи будуть дитячі садочки. Наприклад, маємо зараз конфлікт інтересів з районною вла-

дою по центральній районній лікарні, яку будували громади міста і району: сьогодні вона чомусь стала власністю району... Тому об’єднання має бути разом — місто і район, від чого виграють, у першу чергу, люди. Ті об’єднання, які сьогодні намагаються спиратися нібито на перспективний план Київської області, керуються не інтересами громади, а переважно містечковими інтересами місцевих чиновників, які подекуди маніпулюють інтересами людей, проводячи деструктивну діяльність. Звісно, за наявності Бориспільської райдержадміністрації міська влада не виявлятиме ініціативи пропонувати сільським громадам об’єднуватися з Борисполем. Для цього потрібна буде політична воля «згори». На думку міського голови, загальна картина тих об’єднань територіальних громад, які вже сталися, мають вигляд не об’єднання, а дроблення. Тому все ж таки варто говорити про централізацію не лише на економічному, а й на адміністративному рівні, адже у такий спосіб громада буде самодостатньою, вирішуючи питання будь-якого характеру. Наприклад, залучати тих

же інвесторів… Тобто об’єднання потрібне, але не таке, як його бачить дехто «згори». Будь-який президент і будь-яка влада не зацікавлена у розбалансуванні країни. Навпаки, вони зацікавлені у вертикалі влади. От на сьогодні утворилися 6-8 територіальних громад: де райдержадміністрація? Її нема. Вона, фактично, зникає. Чи допустять «згори», щоб зникла райдержадміністрація? Ні. Тому у Верховній Раді розробили законодавчий акт, де замість райдержадміністрацій будуть перфекти. Проте для того, щоб внести зміни до Конституції України (щоб були перфекти), потрібно 300 голосів, яких нині не назбирується. Європа виділяє кошти на ці об’єднання, а їх «проїдають», звітуючи, що нібито такі об’єднання відбуваються там-то і там-то, хоч насправді їх нема, адже вони мають бути не нав’язаними, а добровільними! “Тому якщо буде воля громади міста і всієї громади району об’єднатися, то ми, звісно, будемо збиратися. А об’єднання лише з окремими селами району буде для міста тягарем”,— наголосив міський голова. Записав Вадим ШАПОШНІКОВ

З депутатського нотатника Олега Вереса

З приводу проблеми стихійних сміттєзвалищ «Я далекий від того, щоб звинувачувати владу Львова чи інших міст України у сміттєвому колапсі, який наближається й у нашому місті. Я навіть міг би зрозуміти слабку правову позицію міста у питанні сміттєзвалища біля дороги до села Глибоке. Мене більше бентежить, де реакція ВЛАДИ Борисполя щодо стихійного сміттєзвалища в районі вулиці Момота!? Таке враження, що як виконавча влада, так і правоохоронні органи у Борисполі відсутні. Після нахабного і безкарного відвантаження сміття в районі вулиці Момота ні-

Бориспільська міська бібліотека запрошує ознайомитися з журналом «Всесвіт» Журнал зацікавить любителів зарубіжної літератури. Перші номери журналу 2016 року пропонують найрізноманітніші матеріали: від англійських та шотландських балад до мелодраматичної повісті казахського письменника Ауезхана Кодара «Поріг неповернення». Любителі військової історії можуть ознайомитися з документальною повістю Миколи Шатилова «Вітер з-над озера Ері» про визвольну боротьбу Чехії проти комунізму. Нова рубрика «Вибір головного редактора» подає огляд новітніх перекладних зарубіжних видань 2015 року. Наступний номер пропонує згадати монети Вільяма Шекспіра. Також познайомить з твором Нобелівської лауреатки 2015 року Світлани Алексієвич «Дивний олень вічного полювання». Для тих, хто цікавиться творчістю Івана Франка, можливо, стане новою інформація про письменника як перекладача. В одному з останніх випусків надрукована цікава повість-триптих білоруського автора Бориса Петровича «Стах». Це дещо містична розповідь про жагу до життя, боротьбу молодого художника з хворобою. Любителів класики порадує драматичний текст на основі біографії і творів Міґеля де Сервантеса Сааведри. Той, хто зацікавився матеріалами на історичну тематику від Миколи Шатилова, викладених у попередніх числах журналу, може знайти у свіжому випуску новий виклад. Цього разу автор розповідає про відхід військ УПА до Західної Німеччини. Це лише короткий огляд. Всіх зацікавлених запрошуємо до читальної зали нашої бібліотеки. Оксана ШЕВЧЕНКО, бібліограф МЦБС.

чого не залишається, як чекати таке і на центральній площі міста...» «28 листопада 2016 року відбулася щотижнева нарада виконавчої влади м. Борисполя, яку провів в. о. міського голови Микола Корнійчук. На спільне запитання разом з колегою Євгенієм Боженком щодо несанкціонованого вивантаження сміття у нашому місті та дій влади і правоохоронних органів отримав таку інформацію: 1) земля під стихійним сміттєзвалищем в районі вулиці Момота належить Глибоцькій сільській раді;

2) сміттєзвалище несанкціоноване; 3) місто вивозить(!) туди будівельне сміття; 4) на минулому тижні КОГОСЬ спіймали при розвантаженні побутового сміття; 5) той, КОГО спіймали, діяв по «наводці»; 6) представники патрульної поліції там ЯКОСЬ патрулюють, але як конкретної відповіді не було; присутній на нараді керівник патрульної поліції пообіцяв звернути більше уваги на цю проблему і через тиж-

день повідомити результат; 7) також почули на свою (депутатів) адресу претензію, що не вносимо пропозиції по цій проблемі, а також за те, що впираємося і не даємо дозвіл «протринькати» 4 мільйони гривень на шматочок землі (сільськогосподарського призначення) у Бориспільському районі під сміттєпереробний завод. П.М. Ця нарада не стосувалася питання стихійних сміттєзвалищ.» Facebook, сторінка депутата Бориспільської міської ради від ВО «Свобода» Олега Вереса

Вівторок , 6 грудня УТ-1 6.00 7.00,8.00 Новини. 6.10 6.45,8.10 Спорт. 6.15 8.15 Ера бiзнесу. 6.20 8.20 АгроЕра. 6.25 8.25 Погода. 6.30 7.05,8.30 Смакота. 7.15 Ранок. 8.35 Паспорт.ua. 8.45 0.20 Телемагазин. 9.00 5.50 Вiчне. 9.15 Т/с «Травма». 9.55 Уряд на зв’язку з громадянами. 10.35 Д/ф «Я - док». 11.25 Вiйна i мир. 12.05 Вiкно до Америки. 12.30 Вересень. 13.00 18.40,21.00,1.30,5.10 Новини. 13.15 22.55 Погода. 13.20 Казки Лiрника Сашка. 13.30 М/с «Мандрiвники в часi». 14.00 Суспiльний унiверситет. 14.30 Подорожнi. 15.35 Борхес. «Поява народiв на картi Європи». 16.00 Театральнi сезони. 16.35 2.00 Д/с «Блюз. Мартiн Скорсезе представляє». 18.25 1.20 Новини. Свiт. 19.00 1.45 Новини. Культура. 19.30 Про головне. 20.00 #@)?$0 з Майклом Щуром. 20.30 Нашi грошi. 21.30 5.35 Новини. Спорт. 21.50 Т/с «Епоха честi». 23.00 Золотий гусак. 23.15 Пiдсумки. 23.35 0.15 Погода. 23.40 На слуху. 3.30 Надвечiр’я. Долi. 4.20 Класики свiтової лiтератури. 4.40 Д/ф «Назарiй Яремчук: афганська iсторiя».

ром». 9.20 21.00 Т/с «Нитки долi». (2). 14.00 «Речдок». 14.40 «Судовi справи». 16.45 «Сiмейний суд». 18.00 19.00 «Стосується кожного». 20.00 «Подробицi». 22.50 3.30 Т/с «Двадцять рокiв без любовi». (2). 0.30 4.40 «Подробицi» «Час». 1.35 Х/ф «А ЖИТТЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ». (2). 3.05 «Легенди бандитського Києва».

5.30 20.20 Громадянська оборона. 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 9.50 Т/с «Кримiнолог». (2). 11.45 13.20 Х/ф «СТРАЖI ПОРЯДКУ». (2). 12.45 15.45 Факти. День. 14.20 16.20 Т/с «Вiддiл 44». (2). 16.40 Т/с «Янголи вiйни». (2). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 21.25 Т/с «Пацики». (2). 22.20 Х/ф «ВАСАБI». 0.10 Т/с «Лас-Вегас». (2). 1.55 Т/с «Спiраль». (2).

2.30 нi». (3). 3.00 (3). 4.00

Т/с «Життя на вершиТ/с «Пiсля опiвночi». «Свiтськi хронiки».

ТЕТ

6.00 Малята-твiйнята. 6.45 Байдикiвка. 7.10 М/с «Дора-мандрiвниця». 7.35 М/с «Дора i друзi. Пригоди в мiстi». 8.00 Мультмiкс. 9.50 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць». 10.25 Х/ф «ЩОДЕННИК СЛАБАКА 3. СОБАЧI ДНI». (2). 12.00 Панянка-селянка. 13.00 Танька i Володька. 6.00 13.20,15.30,5.10 Аген14.00 21.00 Одного разу пiд ти справедливостi. Полтавою. 7.00 15.00 Т/с «Домашнiй 8.00,9.00,15.00,19.00,1.50 Подiї. 7.05 16.00 «Все буде добарешт». 7.15 8.15 Ранок з Україною. ре!» 16.00 Вiталька. 9.15 4.40 Зоряний шлях. 9.05 «Все буде смачно!» 17.00 20.00 Країна У. 11.20 Реальна мiстика. 11.00 18.30 «За живе!» 18.00 23.00 Розсмiши комiка. 16.00 Х/ф «Я БУДУ ПО12.20 «МастерШеф. Дiти». 22.00 ООН. РЯД». 18.00 22.00 «Вiкна-Новини». 19.00 0.00 Т/с «Свiтлофор». (2). 18.00 Т/с «Спiвачка i доля», 20.00 22.45 «МастерШеф 1.00 5.00 УТЕТа тато! 75 с. (2). 6». 1.55 Теорiя зради. 19.45 «Говорить Україна». 23.35 «Давай поговоримо 2.50 БарДак. 21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв про секс 2». Т/с «Щоденники ТемУЄФА. «Динамо» - «Бешикташ». 1.30 «Слiдство ведуть екс- 3.55 ного 2». (2). 23.50 Подiї дня. трасенси». 5.25 М/с «Лис Микита». 0.10 Т/с «CSI. Мiсце злочину». (2). 20.05 Д/ф «Щоденники 2.40 Х/ф «ФОРСАЖ 5». (2). 6.00 Другої свiтової вiйни: день за 4.55 Х/ф «ЛЮДИНА У ЦИднем». ВIЛЬНОМУ». 7.00 18.00 «Алло, лiкарю!» 6.30 Х/ф «ОДИН I БЕЗ 3.00 1.55 Зона ночi. 7.55 10.00,13.40,22.00 «По- ЗБРОЇ». (2). 4.55 Дорослi як дiти. года». 8.00 9.00,19.30 Т/с «Кулагiн 6.10 18.05 Абзац. 9.50 «Будьте здоровi!» та партнери». (2). 7.00 8.15 Kids’ Time. 10.45 Teen-клуб. 8.30 Ранковий «Свiдок». 7.05 М/с «Iсторiї Тома i 11.55 22.35 Природа сьогод- 10.25 17.30 Т/с «Детективи». Джерi». (2). 8.20 Т/с «Щасливi разом». нi. Оглядач. 11.50 Т/с «13». (2). 10.20 Т/с «Спецзагiн Кобра». 14.00 19.00 В гостях у Д. Гордона. 13.45 14.20,21.30 Т/с «CSI: (2). Андрiй Соколов, ч. 2. Лас-Вегас 10». (2). 13.10 Т/с «Моя прекрасна 21.20 5.30 «Вiдлуння». 14.00 19.00,23.15,3.15 «Свiняня». 22.05 4.25 Жива природа. док». 19.05 Аферисти в сiтях 2. 23.00 Океан-ВЕТ. 15.40 Т/с «Суто англiйськi 21.05 Київ вдень та вночi. 23.20 4.45 Королева левiв. вбивства». Зiрки пiд гiпнозом. 5.40 11.10,12.25,5.30 «Слiд- 22.10 0.15 Т/с «Щоденники Чер- 23.45 Т/с «Чорнi вiтрила». ство вели...» з Л. Каневським». воного Черевичка». (3). (3). 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 4.20 Факти. 1.20 Т/с «Нiч чорних крава- 0.50 Т/с «Копи-новобранНовини. 4.40 Провокатор. ток». (3). цi». (2). 7.15 8.10 «Ранок з Iнте-

КАНАЛ “УКРАЇНА”

СТБ

ТОНIС

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

HTH

2.30 «Європейський покерний турнiр». 3.45 «Випадковий свiдок». 3.55 «РечДОК». 4.20 «Правда життя. Професiї».

2+2 6.00 М/ф. 7.00 «Нове Шалене вiдео по-українськи». 7.35 11.25 «Облом.UA». 8.10 19.00 «ДжеДАI». 8.30 18.30 «Спецкор». 9.00 «Хоробрi серця». 12.25 «Вiдеобiмба». 14.50 1.35 Т/с «Загублений свiт». 16.40 Х/ф «ЛЬОДОВI ДРИЖАКИ». (2). 19.20 «Люстратор. Спецпроект». 20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН». (2). 21.45 Х/ф «ВIДПЛАТА». (2). 23.30 Х/ф «УНIВЕРСАЛЬНИЙ СОЛДАТ 4». (3). 2.20 Х/ф «ДВIЙНИК».

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,23 .15,3.20 «ТСН». 6.45 7.10,8.10,9.10 Снiданок з «1+1». 9.30 «Чотири весiлля». 10.50 12.20 «Мiняю жiнку 6». 14.10 «Слiпа». 14.45 «Мольфар». 15.45 «Сiмейнi мелодрами 6». 17.15 Т/с «Уламки щастя 2». (2). 20.30 «Секретнi матерiали». 21.00 Т/с «Село на мiльйон». (2). 22.00 «Новий Iнспектор Фреймут. Мiста». 23.35 3.40 Т/с «Теорiя брехнi 2». (2). 1.20 Х/ф «В ПОШУКАХ ЕРIКА». (2). 5.30 «Служба Розшуку Дiтей».


№ 47 (554) 2 грудня 2016 р.

Ліц. АВ № 214041 від 21.12.10 р.

Б7

Ліц. №11242/10 від 24.12.10

4

Ліц. АГ № 365465 від 10.09.11

Середа , 7 грудня 22.50 3.20 Т/с «Двадцять ро- 10.00 16.40 Т/с «Янголи вiйкiв без любовi». (2). ни». (2). 6.00 7.00,8.00 Новини. 0.40 4.40 «Подробицi» 11.55 13.20 Х/ф «ВАСАБI». 6.10 6.45,8.10 Спорт. «Час». 12.45 15.45 Факти. День. 6.15 8.15 АгроЕра. 1.40 Х/ф «ЖИТТЯ ЯК 14.25 16.20 Т/с «Вiддiл 44». 6.20 8.20 Погода. ЦИРК». (2). (2). 6.25 7.05,8.25 Смакота. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 6.35 Ера будiвництва. 20.20 Секретний фронт. 6.00 13.20,15.30,5.10 Аген- 21.25 7.15 Ранок. Т/с «Пацики». (2). ти справедливостi. 8.35 Паспорт.ua. 22.20 Х/ф «МИРОТВО7.00 8.45 0.20 Телемагазин. РЕЦЬ». (2). 8.00,9.00,15.00,19.00,2.50 Подiї. 9.00 5.50 Вiчне. 0.55 Т/с «Лас-Вегас». (2). 7.15 8.15 Ранок з Україною. 2.30 9.15 Т/с «Травма». Т/с «Спiраль». (2). 9.15 3.40 Зоряний шлях. 9.55 Нашi грошi. 11.20 4.20 Реальна мiстика. 10.30 19.30 Про головне. Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЕ, 6.40 16.00 «Все буде доб11.00 Засiдання Кабiнету Мi- 16.00 МАМО». ре!» нiстрiв України. 18.00 Т/с «Спiвачка i доля», 8.40 «Все буде смачно!» 13.00 18.40,21.00,1.30,5.10 76 с. (2). 10.35 18.30 «За живе!» Новини. 19.45 «Говорить Україна». 11.55 «МастерШеф. Дiти». 13.15 15.45,22.55 Погода. Т/с «Людський фак18.00 22.00 «Вiкна-Новини». 13.20 Казки Лiрника Сашка. 21.00 тор», 1 i 2 с. (2). 20.00 22.45 «МастерШеф 13.30 Хто в домi хазяїн? 23.00 Подiї дня. 6». 14.00 Суспiльний унiверси23.30 Т/с «Людський фак23.15 «Давай поговоримо тет. тор». (2). про секс 2». 14.30 4.25 Свiтло. 1.15 Т/с «CSI. Мiсце злочи- 1.10 «Слiдство ведуть екс15.20 Мистецькi iсторiї. трасенси». 15.50 2.00 Д/с «Блюз. Мартiн ну». (2). Скорсезе представляє». 17.40 Д/ф «УКРАЯ», 1 с. 3.00 1.30 Зона ночi. 6.00 19.30 Д/ф «Щоденники 18.25 1.20 Новини. Свiт. Х/ф «РОБОСАПIЄН: Другої свiтової вiйни: день за 19.00 1.45 Новини. Культура. 4.10 ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ». (2). днем». 20.00 Корупцiя в законi. 5.55 18.00 Абзац. 7.00 «Алло, лiкарю!» 20.30 Слiдство. Iнфо. 6.45 8.05 Kids’ Time. 7.55 10.00,13.40,21.50 «По21.30 5.35 Новини. Спорт. 6.50 М/с «Iсторiї Тома i года». 21.50 Т/с «Епоха честi». Джерi». 9.50 Путiвник прочанина. 22.40 Мегалот. 8.10 Т/с «Щасливi разом». Бердичiвський монастир Босих 23.00 Золотий гусак. 10.05 Т/с «Спецзагiн Кобра». Кармелiтiв. 23.15 Пiдсумки. (2). 10.45 Природа сьогоднi. 23.35 0.15 Погода. 13.00 Т/с «Моя прекрасна 12.00 22.35 Океан-ВЕТ. 23.40 На слуху. няня». 14.00 Оглядач. 3.30 Вiра. Надiя. Любов. 19.00 21.55 Вар’яти. 17.30 Баскетбол. Лiга Чем20.55 Київ вдень та вночi. пiонiв. «Автодор» (Росiя) - «Хiмiк» Служба розшуку дiтей. (Україна). 6.10 11.10,12.25 «Слiдство 1.25 20.45 «Данiель Прево. Зiрка вели...» з Л. Каневським». епiзоду». 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 4.15 Служба розшуку дiтей. 21.55 5.35 Глобал-3000. Новини. 4.20 Студiя Вашингтон. 23.00 4.50 Королева левiв. 7.15 8.10 «Ранок з Iнте4.25 Факти. 23.55 «Натхнення». ром». 4.50 Провокатор. 0.05 Т/с «Щоденники Чер9.20 21.00 Т/с «Нитки до5.30 Громадянська оборо- воного Черевичка». (3). лi». (2). на. 1.10 Т/с «Нiч чорних крава14.00 «Речдок». 6.30 Ранок у великому мiток». (3). 14.40 «Судовi справи». стi. 1.50 Т/с «Життя на верши16.45 «Сiмейний суд». 8.45 Факти. Ранок. нi». (3). 18.00 19.00 «Стосується 9.15 19.20 Надзвичайнi но- 2.50 Т/с «Пiсля опiвночi». кожного». вини з К. Стогнiєм. (3). 20.00 «Подробицi».

УТ-1

КАНАЛ “УКРАЇНА”

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

ТОНIС

3.50 4.20

«Свiтськi хронiки». Чарiвнi свiти.

ТЕТ 6.00 Малята-твiйнята. 6.45 Байдикiвка. 7.10 М/с «Дора-мандрiвниця». 7.35 М/с «Дора i друзi. Пригоди в мiстi». 8.00 Мультмiкс. 9.50 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць». 10.25 Х/ф «НАЙКРАЩИЙ ДРУГ ШПИГУНА». 12.00 Панянка-селянка. 13.00 Танька i Володька. 14.00 21.00 Одного разу пiд Полтавою. 15.00 Т/с «Домашнiй арешт». 16.00 Вiталька. 17.00 20.00 Країна У. 18.00 23.00 Розсмiши комiка. 19.00 22.00 ООН. 0.00 Т/с «Свiтлофор». (2). 1.00 5.00 УТЕТа тато! 1.55 Теорiя зради. 2.50 БарДак. 3.55 Т/с «Щоденники Темного 2». (2). 5.25 М/с «Лис Микита».

HTH 4.50 Х/ф «У СМУЗI ПРИБОЮ». (2). 6.15 Х/ф «В ОСТАННЮ ЧЕРГУ». 7.55 9.00,19.30 Т/с «Кулагiн та партнери». (2). 8.30 Ранковий «Свiдок». 10.25 17.30 Т/с «Детективи». (2). 11.45 Т/с «13». (2). 13.45 14.20,21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10». (2). 14.00 19.00,23.15,2.30 «Свiдок». 15.40 Т/с «Суто англiйськi вбивства». 23.45 Т/с «Чорнi вiтрила». (3). 0.55 Т/с «Копи-новобранцi». (2). 3.00 «Випадковий свiдок». 3.15 «РечДОК». 3.45 «Легенди бандитської

Одеси». 4.05 фесiї».

«Правда життя. Про-

6.00

М/ф.

7.00

«Нове Шалене вiдео

2+2 по-українськи». 7.35

11.05 «Облом.UA».

8.10

19.00 «ДжеДАI».

8.30

18.30 «Спецкор».

9.00

«Дембель».

10.00

Д/ф «Суперкатастро-

фи». 10.40

Д/ф «Шалений свiт

спорту». 12.05

«Вiдеобiмба».

15.00

Т/с «Загублений свiт».

16.40

22.00 Х/ф «ЛIКВIДА-

ТОР». (2). 19.20

«Люстратор 7,62».

20.00

Х/ф «ХIМIК». (2).

23.55

Х/ф «ПОДВIЙНА

ГРА». (2). 1.45

Х/ф «СТРАЧЕНI СВI-

ТАНКИ».

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,23 .15,3.15 «ТСН». 6.45

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з «1+1». 9.30

«Чотири весiлля».

10.50

«Мiняю жiнку 6».

12.20

«Мiняю жiнку 7».

14.10

«Слiпа».

14.45

«Мольфар».

15.45

«Сiмейнi мелодрами

6». 17.15

Т/с «Уламки щастя 2».

(2). 20.30

«Секретнi матерiали».

21.00

Т/с «Село на мiль-

йон». (2). 22.00

«Повернiть менi красу

2». 23.35

3.35 Т/с «Теорiя брехнi

2». (2). 1.25

Х/ф «ШИК». (2).

5.30

«Служба Розшуку Дi-

тей».


№ 47 (554) 2 грудня 2016 р.

5

ГОРОСКОП на 5.12 — 11.12 ОВЕН (21.03-20.04). У першiй половинi цього тижня Овнам трапиться вдала нагода для вирiшення питань, пов`язаних з кредитами i страхуванням. Ви помiтите також i те, що у Вас посилилося прагнення до власної безпеки. ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Це хороший час, щоб конструктивно поговорити з коханою людиною, почати дiловi переговори або улагодити юридичнi питання.

Четвер , 8 грудня 14.40 «Судовi справи». 6.30 Ранок у великому мi16.45 «Сiмейний суд». стi. 6.00 7.00,8.00 Новини. 18.00 19.00 «Стосується 8.45 Факти. Ранок. 6.10 6.45,8.10 Спорт. кожного». 9.15 19.20 Надзвичайнi но6.15 8.15 Ера бiзнесу. 20.00 «Подробицi». вини з К. Стогнiєм. 6.20 8.20 АгроЕра. 22.50 3.25 Т/с «Двадцять ро- 9.55 Т/с «Янголи вiйни». 6.25 8.25 Погода. кiв без любовi». (2). (2). 6.30 7.05,8.30 Смакота. 0.45 4.50 «Подробицi» 12.00 13.20 Х/ф «МИРОТВО7.15 Ранок. «Час». РЕЦЬ». (2). 8.35 Паспорт.ua. 1.45 Х/ф «МIЙ МОЛОД12.45 15.45 Факти. День. 8.45 0.20 Телемагазин. ШИЙ БРАТ». 15.00 16.20 Т/с «Вiддiл 44». 9.00 5.50 Вiчне. (2). 9.15 Т/с «Травма». 16.35 Т/с «Паршивi вiвцi». 13.00,5.10 Агенти 9.55 «План на завтра» з А. 6.00 (2). справедливостi. Рiнгiс. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 7.00 10.30 19.30 Про головне. 20.20 Iнсайдер. 8.00,9.00,15.00,20.00,2.50 Подiї. 11.00 Чоловiчий клуб. 21.25 Т/с «Пацики». (2). 8.15 Ранок з Україною. 22.25 11.35 Розсекречена iсторiя. 7.15 Х/ф «ЧОРНИЙ ДОЩ». 9.15 3.40 Зоряний шлях. 12.30 Слiдство. Iнфо. (2). 11.00 4.20 Реальна мiстика. 1.00 13.00 18.40,21.00,1.30,5.10 Т/с «Лас-Вегас». (2). 15.30 Х/ф «ЛЮБОВ З ПРО- 2.40 Новини. Т/с «Спiраль». (2). БIРКИ». 13.15 16.25,22.55 Погода. Футбол. Лiга Європи 13.20 Казки Лiрника Сашка. 17.45 УЄФА. «Брага» - «Шахтар». 7.05 16.00 «Все буде доб13.30 Як це? 21.00 Т/с «Багаття на снiгу», ре!» 14.00 Суспiльний унiверси1 i 2 с. (2). 9.05 «Все буде смачно!» тет. Подiї дня. 11.00 18.30 «За живе!» 14.30 3.40 Надвечiр’я. Долi. 23.00 23.30 Т/с «Багаття на снiгу». 12.20 «МастерШеф. Дiти». 15.50 Спогади. (2). 18.00 22.00 «Вiкна-Новини». 16.35 Д/с «Латиноамери1.15 Т/с «CSI. Мiсце злочи- 20.00 22.45 «Зваженi та щаканська музика». ну». (2). сливi 6». 17.40 Д/ф «УКРАЯ», 2 с. 0.00 «Один за всiх». 18.25 1.20 Новини. Свiт. 1.10 «Слiдство ведуть екс19.00 1.45 Новини. Культура. 3.00 2.10 Зона ночi. трасенси». 20.00 Корупцiя в законi. 4.10 Х/ф «АФТЕРШОК». 20.30 «Схеми» з Н. Сед(3). лецькою. 5.55 18.00 Абзац. 6.00 20.05 Д/ф «Щоденники 21.30 5.35 Новини. Спорт. 6.45 8.05 Kids’ Time. Другої свiтової вiйни: день за 21.50 Т/с «Епоха честi». 6.50 М/с «Iсторiї Тома i днем». 23.00 Золотий гусак. Джерi». 7.00 18.00 «Алло, лiкарю!» 23.15 Пiдсумки. 8.10 Т/с «Щасливi разом». 8.00 10.05,13.40,22.00 «По23.35 0.15 Погода. 10.05 Т/с «Спецзагiн Кобра». года». 23.40 На слуху. (2). 9.50 «Ландшафтнi гри». 2.00 Д/с «Блюз. Мартiн 13.00 Т/с «Моя прекрасна 10.50 Природа сьогоднi. Скорсезе представляє». 12.00 22.35 Океан-ВЕТ. 4.40 Уряд на зв’язку з гро- няня». 19.00 Зiрки пiд гiпнозом. 14.00 Оглядач. мадянами. 20.55 Київ вдень та вночi. 19.00 В гостях у Д. Гордона. 22.00 Аферисти в сiтях 2. Михайло Єфремов, ч. 1. Вар’яти. 21.20 5.30 «Вiдлуння». 5.30 11.10,12.25 «Слiдство 0.05 2.05 Служба розшуку дiтей. 22.05 4.20 Жива природа. вели...» з Л. Каневським». 23.00 4.45 Королева левiв. 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 0.00 Т/с «Щоденники ЧерНовини. 4.20 Студiя Вашингтон. воного Черевичка». (3). 7.15 8.10 «Ранок з Iнте4.25 Факти. 1.10 Т/с «Нiч чорних краваром». 4.45 Провокатор. ток». (3). 9.20 21.00 Т/с «Нитки до5.30 Громадянська оборо- 2.25 Т/с «Життя на вершилi». (2). на. нi». (3). 14.00 «Речдок».

УТ-1

КАНАЛ “УКРАЇНА”

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

IНТЕР

ICTV

2.55 (3). 3.55

Т/с «Пiсля опiвночi». «Свiтськi хронiки».

ТЕТ 6.00 Малята-твiйнята. 6.45 Байдикiвка. 7.10 М/с «Дора-мандрiвниця». 7.35 М/с «Дора i друзi. Пригоди в мiстi». 8.00 Мультмiкс. 9.50 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць». 10.25 Х/ф «КОРОЛЬ СКЕЙТБОРДУ: НАЙБIЛЬШ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПРИМАТ». 12.00 Панянка-селянка. 13.00 Танька i Володька. 14.00 21.00 Одного разу пiд Полтавою. 15.00 Т/с «Домашнiй арешт». 16.00 Вiталька. 17.00 20.00 Країна У. 18.00 23.00 Розсмiши комiка. 19.00 22.00 ООН. 0.00 Т/с «Свiтлофор». (2). 1.00 5.00 УТЕТа тато! 1.55 Теорiя зради. 2.50 БарДак. 3.55 Т/с «Щоденники Темного 2». (2). 5.25 М/с «Лис Микита».

HTH 4.40 Х/ф «СТРАХ ВИСОТИ». 6.05 Х/ф «ПОСТРIЛ У СПИНУ». 7.55 9.00,19.30 Т/с «Кулагiн та партнери». (2). 8.30 Ранковий «Свiдок». 10.25 17.30 Т/с «Детективи». (2). 11.45 Т/с «13». (2). 13.45 14.20,21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10». (2). 14.00 19.00,23.15,2.25 «Свiдок». 15.35 Т/с «Суто англiйськi вбивства». 23.45 Т/с «Елементарно 3». (2). 0.50 Т/с «Копи-новобранцi». (2). 2.55 «Випадковий свiдок».

3.10 3.40 Одеси». 4.00 фесiї».

«РечДОК». «Легенди бандитської «Правда життя. Про-

2+2 6.00

М/ф.

7.00

«Нове Шалене вiдео

по-українськи». 7.35

11.05 «Облом.UA».

8.10

19.00 «ДжеДАI».

8.30

18.30 «Спецкор».

9.00

«Дембель».

10.00

Д/ф «Суперкатастро-

фи». 10.40

Д/ф «Шалений свiт

спорту». 12.05

«Вiдеобiмба».

14.40

1.00 Т/с «Загублений

свiт». 16.30

Х/ф «ХIМIК». (2).

19.20

«Секретнi матерiали».

20.00

Х/ф «ПОДВIЙНА

ГРА». (2). 21.50

Х/ф «ДИНАМIТ». (2).

23.35

Х/ф «СПИСАНИЙ».

(2). 1.55

Х/ф «ЗАХАР БЕР-

КУТ».

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,0. 30 «ТСН». 6.45

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з «1+1». 9.30

«Чотири весiлля».

10.50

12.20 «Мiняю жiнку 7».

14.10

«Слiпа».

14.45

2.45 «Мольфар».

15.45

«Сiмейнi мелодрами

6». 17.15

Т/с «Уламки щастя 2».

(2). 20.30

«Секретнi матерiали».

21.00

Т/с «Село на мiль-

йон». (2). 22.00

«Свiт навиворiт 8».

23.00

«Право на владу».

0.45

3.30 Х/ф «ЧОЛОВIКИ

У ВЕЛИКОМУ МIСТI». (2).

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). У роботi можуть виникнути складнощi. В цей час прагнiть не брати на себе виконання роботи, в якiй Ви некомпетентнi. РАК (22.06-22.07). У першiй половинi цього тижня у Ракiв проявиться азартнiсть i схильнiсть до ризику. На щастя, удача буде на вашому боцi, i тому перiод буде повний приємних пригод i романтики. ЛЕВ (23.07-23.08). Це вiдмiнний перiод для налагодження вiдносин зi своїми домашнiми, створення комфортної i затишної психологiчної обстановки в будинку. Не менш важливими стануть питання безпеки. ДIВА (24.08-23.09). У другiй половинi тижня Ви вiдчуєте, що Вашi сили не нескiнченнi i у Вас не вистачає часу, щоб справлятися зi всiм i вiдразу. Зараз Вам важливо визначитися з прiоритетами i уникати суєти. ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Перiод вдалий i для здiйснення покупок, здорового харчування i боротьби з шкiдливими звичками. Цей також вiдмiнний час, щоб розiбратися в своїх особистих вiдносинах. СКОРПIОН (24.10-22.11). Намагайтесь прагнути до компромiсiв, прислухайтеся до думки оточуючих i залиште свою упертiсть. Протягом другої половини тижня зiрки рекомендують Вам скоротити витрати на розваги i азартнi iгри. СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Вам зараз потрiбна самотнiсть i вiдпочинок, а тому сварки з оточуючими i є найпрямiший натяк на те, що Вам час побути наодинцi з собою. КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Перша половина тижня це побудова планiв, поява нових дружнiх i дiлових зв`язкiв. У Вас можуть з`явитися новi iнтереси, союзники i однодумцi. ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Вас може чекати i кар’єрний зрiст, i пiдвищення зарплати або iнших видiв доходiв. Цей вiдмiнний час для досягнення будь-якої мети шляхом переговорiв. РИБИ (20.02-20.03). Успiх супроводить Вам у всьому, окрiм азартних iгор i випадкових любовних вiдносин. А ось якщо Вашi намiри серйознi — то є хорошi шанси зустрiти свою половинку.


6

№ 47 (554) 2 грудня 2016 р.

1 грудня — 25 років Всеукраїнському референдуму

НЕ ЗВЕРНУТИ З ОБРАНОГО ШЛЯХУ

1991 рік в історії України був роком референдумів. Це слово увійшло в лексику кожного українця, хто був причетний до тих подій, які відбувалися по всій Україні, у нашому місті й районі зокрема. Шлях до всенародного опитування був довгим і складним. Адже в народу ніколи ніхто не запитував, в якій країні він хоче жити: в «Союзі нерушимому» чи суверенній незалежній державі. Все почалося з малого: з мітингів, організованих активістами Руху, який виник як громадська організація з назвою «Народний Рух України за перебудову». Виникненню саме цієї громадської організації сприяли певні обставини, бо ті перебудовні процеси, проголошені кремлівським керманичем М. С. Горбачовим, обнадіювали на позитивні зміни в країні, хоч вони й гальмувалися. Перебудова тоді заповнила весь теле- і радіоефір, сторінки всієї періодики. Про неї розгорнулася небувала в історії всесоюзна балаканина, але далі у позитивному напрямку справа практично не рухалася, за винятком деяких питань, як вибори керівників підприємств і організацій, директорів шкіл або рекомендації первинних парторганізацій кандидатів у делегати з’їзду чи партконференції, пов’язані з голосуванням не за одного, а за двох кандидатів у народні депутати. У той час це було новим і суспільством сприймалося позитивно. Але ініціатива згори на місцях гальмувалася, а отже, тут ніякої перебудови не помічалося. А люди повірили і приходили в редакцію газети з листами на підтримку намірів Горбачова пе-

ребудувати країну. На пам’яті — трансляції засідань з’їзду народних депутатів СРСР, де були оголені численні факти злочинів партії проти народу, в тому числі голодомори, репресії, «психушки» і багато чого іншого, що творила тоталітарна більшовицька система. Нарешті, люди зрозуміли, що вони мають право на власну позицію і право відстоювати її перед будьяким керівним органом. На поведінку і настрої великий вплив мали публікації в газетах і виступах по радіо відомих у країні людей, зокрема — народних депутатів СРСР від України Ростислава Братуня, Олеся Гончара, Дмитра Павличка. Володимира Яворівського, які створили республіканський депутатський клуб пропаганди й агітації за союз добровільних об’єднаних суверенних держав. З висоти сьогодення можна сказати, що це був тактичний хід на тому етапі до радикальніших змін. Адже всі були вихованцями більшовицької системи і ще не знали, який поворот і які будуть наслідки в майбутньому. Тому ніхто не згадував в той час 4-го Універсалу Центральної Ради, який проголошував, що Українська Народна Республіка «стає самостійною, від нікого незалежною, вільною, суверенною Державою Українського Народу». На мій погляд, це було спробою підготовки народних мас до рішучіших кроків, проте з плавним поворотом, а не з крутим віражем. Заклики народних депутатів були спрямовані на консолідацію демократичних сил на захист перебудови, бо саме в ній бачили майбутнє країни. Тим часом маховик демократії і гласності набирав обертів. Почалися вибори народних депутатів до Верховної Ради УРСР. По Бориспільському округу № 209 за один депутатський мандат боролися 12 членів партії. Кожна команда боролася за свого кандидата, а кандида-

ти в депутати боролися один з одним. Це було перше випробування сил молодої демократії. Бориспільцям було розплющено очі на події історії: були проведені мітинг і панахида на могилі жертв антибільшовицького повстання в Борисполі, що відбулося у червні 1920 р, коли жителі тодішнього містечка відкрито зі зброєю в руках виступили проти Червоної армії. З нагоди 70-річчя цього повстання 10 червня 1990 р. на Книшовому кладовищі — на могилі жертв більшовицького терору — з ініціативи Бориспільського осередку Руху було встановлено дубовий хрест і відправлено панахиду. У резолюції мітингу підкреслювалося, що повстання було проти «військової диктатури більшовиків, під час якого вбито і розстріляно 500 мирних громадян». Також звучав заклик до народних депутатів України «добитися реальної демократії і повної незалежності України». 16 липня 1990 р. Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України як «верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах». 1991-й рік був роком подальшого утвердження суверенітету України відповідно до проголошеної Декларації. Але в місті і районі, як і по всій Україні, було багато противників суверенітету. На порядку денному постав проект нового союзного договору. Речник перебудови М. С. Горбачов запропонував зберегти Союз — своєрідну державу над державами, хоча й оновлений. Народний депутат СРСР Б. В. Бондаренко заявив, що підписання Союзного договору передчасне, бо не може бути держави над державами, яка сприятиме наповненню реальним змістом суверенітетів республік. Він вважав, що оновлений Союз повинен мати права, делего-

вані йому кожною суверенною республікою, а не навпаки. На старті 1991 року міськком партії розгорнув широку агітацію за збереження Союзу як оновленої федерації рівних суверенних республік. Цю ідею підтримували ветерани війни і праці, партійні функціонери, комсомольські активісти. Протилежну думку відстоювали окремі депутати міської ради демократичного блоку, пенсіонери, представники демократичних сил. «Люди, вас вирішили спитати. Будьте пильні!», — линув заклик зі сторінок районної газети. Депутат міської ради М. П. Оліфіров висловив таку думку: «Де краще? Де кожна з 15 родин живе в окремому будинку, чи всі в одному п’ятнадцятиквартирному?». Він довів, що жити кожній родині в окремому будинку краще. Народний депутат СРСР Б. В. Бондаренко перед референдумом прямо заявив: «Мій вибір — суверенітет». Голосувати за бюлетень, запропонований Верховною Радою УРСР, закликали учасники мітингу, ініційованого осередками Руху, «Просвіти», «Зеленого світу». Їх підтримували депутати міської ради. Головна вимога — голосувати за збереження Союзу на засадах Декларації про державний суверенітет. Тому 17 березня 1991 року виборцям пропонувалося відповісти на два запитання. Перше — у бюлетені загальносоюзного референдуму «за збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних держав»; друге — у бюлетені республіканського опитування: «Чи згодні ви з тим, що Україна має бути у складі Союзу Радянських Суверенних Держав на засадах декларації про державний суверенітет України». Здавалося, що запитання подібні. Але різнилися вони в тому, що перше гласило збереження «Союзу Соціалістичних Республік», друге — про пе-

ПОХМУРА ПЕРСПЕКТИВА РОСІЇ Нещодавно по ТБ я переглянув американський телефільм про кілька видів сучасної наймодернішої зброї, зразки якої ще не надійшли на озброєння армії США. Враження колосальне. Це види озброєння, яке вже не є секретним. Що ж тоді мають у своєму арсеналі США такого, чого вони не показують? А лідер сусідньої агресивної держави продовжує лякати цивілізований світ застарілою і заіржавілою ядерною довбнею, окуповуючи території сусідніх держав військовою масою, як це робили монголи у ХІII столітті — духовні наставники і вчителі Російської імперії. Росія почала безнадійно відставати у порівнянні з великими державами в усіх напрямках економічного і політичного життя, зокрема, в економічній, науковій та й у військовій сферах. Економіка деградує, наука занепадає, особливо тепер, в часи нафтової катастрофи для Москви. Бюджет країни уже не витримує колосального перевантаження, а його поповнення уже виглядає як безнадійне. Ще в Росії велика армія, ще чимало ракет, субмарин, літаків і танків, але це, в основному, кількість, а не якість. А викрадати зразки надсучасної зброї і технологій стає все важче. Загляньмо в історію. Практично всі зразки зброї або її компоненти були або викрадені Росією чи СРСР, або, в кращому випадку, закуплені. Російський ППШ — точна копія фінського автомата СУОМІ, який дався взнаки більшовикам у Зимовій війні 1939–1940рр. АК-47 — копія німецького стг–44, пістолет Макарова —

копія Вальтера і так далі. Навіть знаменита «трьохлінійка» увібрала в себе елементи бельгійського Нагана. Появу атомної бомби і ракетної зброї допомогли прискорити американські шпигуни Розенберги, що працювали на СРСР. Але найбільше вклали праці у виготовлення цієї зброї полонені німецькі фашисти — члени нацистської партії, зокрема, 41-річний Манфред фон Арденне. Штандартенфюрер, …лауреат сталінської премії, улюбленець фюрера і володар бронзового бюсту в СРСР. І ще одна сталінська премія... Разом з Арденне в ядерному центрі СРСР працював і Вернер Шутце – теж член НСДАП. Петер Адольф Ціссен — переконаний нацист, лауреат державної премії СРСР, а ще був лауреат Нобелівської премії Густав Герц та Ганс Барвіх. Не так Курчатов, як гітлерівська наукова братія разом з агентами в Америці забезпечили СРСР ядерним потенціалом. А більшість радянських ракет були звичайними копіями Фау-2. Вже зрозуміло, що навіть якщо ціна на нафту зросте, це не врятує Росію від економічного колапсу. Армія пожирає величезні кошти, а гігантська всемасштабна російська корупція активно допомагає їх освоювати. Фінансових надходжень із Заходу майже немає і не буде, і хмари над економікою і політичною ситуацією в Росії збираються усе густіші. Японія прискорено переходить на випуск електромобілів і на паливо Н2О. Навіть Іспанія зробила велетенський крок у цьому на-

прямку. Нещодавні повідомлення з Німеччини, зокрема з Інституту Макса Планка, про опанування плазми, що невдовзі викличе енергетичну революцію, очевидно викликали запаморочення у головах російських «яструбів» на чолі з Путіним. Навіть для самих росіян їхня ж нафта стає усе дорожчою, бо доводиться йти за нею усе далі на північ країни. Райдужні імперські мрії Путіна починають згасати. А вдалині уже засвітилися і китайські горизонти... Час працює проти Росії. Очевидно російський диктатор у своїй поведінці керується гаслом французького короля Людовіка ХVI: «Після нас хоч потоп». Ми звикли бачити Росію в представленні кількох міст — Москви, Пітера і ще кількох міст-мільйонників, але не зле було б поглянути на життя громадян Росії в містечках і селах… Неозброєним оком помітно, що путінська Росія перетворилася, чи власне продовжує епоху своїх попередників, ставши знову типовою поліцейсько-кагебістською державою з імперським оскалом. З часом прийде витверезіння і до нині вірнопідданої інтелігенції, яка поки що підтримує нинішній режим за сите корито. Послідовників Валерії Новодворської чи Лії Ахеджакової небагато, але час свою справу робить. А ще більші в Росії соціальні проблеми, які Путін та його оточення не бажають висвітлювати: 1-е у світі місце за темпами зменшення населення; 1-е місце за психічними хворобами; 1-е місце за кількістю самогубств серед

ребування України у складі Союзу Радянських Суверенних Держав». По Борисполю на запитання всесоюзного референдуму відповіли «так» 56,7 %, республіканського опитування — 82,3 % виборців, по району — відповідно 63 і 83 % виборців. Результати республіканського опитування вселяли надію на подальшу перемогу демократії. Після цього процес набув незворотності… Особливо він посилився після заколоту кремлівської верхівки в Москві 19 серпня 1991 року. Це був переддень похорону Союзу РСР. А 24 серпня Верховна Рада УРСР проголосила і затвердила Акт незалежності України. Ситуація різко змінилася. Почалася активна підготовка до Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акту проголошення незалежності України та виборів Президента України. Першими до жителів Бориспільщини звернулися учасники зборів Бориспільської організації Народного Руху України, які закликали всіх виборців використати свій історичний шанс і сказати «так» незалежній Україні. До цих же дій закликав і форум інтеліґенції Бориспільщини. Ідея незалежності України полонила всіх українців, росіян, білорусів, євреїв, селян, робітників, службовців, військових, інтеліґенцію. Це й підтвердив Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року. По м. Бориспіль сказали «так» незалежній Українській державі 93,2 %, по району — 97,1 % виборців. Такою була воля жителів Бориспільщини. Першим всенародно обраним Президентом України став Л. М. Кравчук. Прочитавши цей історичний екскурс, обиватель, враховуючи складну економічну ситуацію, запитає: «І до чого ми прийшли?». А прийшли до того, до чого привели нас, обрані нами керманичі. То ж в майбутньому думайте, кого обирати. Андрій ЗИЛЬ, краєзнавець

старших людей, дітей і підлітків; 1-е місце за кількістю покинутих дітей; 1-е місце у світі за кількістю абортів і смертності матерів; 1-е місце за кількістю розлучень і народження дітей поза шлюбами; 1-е місце у світі за вживанням алкоголю; 1-е місце в Європі за кількістю померлих від пияцтва і куріння; 1-е місце за кількістю дітей, що палять; 1-е місце за кількістю померлих від серцево-судинних захворювань; 1-е місце за кількістю ДТП; 1-е місце за кількістю авіакатастроф; 1-е місце у світі за кількістю доларових мільярдерів; 127-ме місце у світі з показників здоров’я населення; 134-те місце у світі за тривалістю життя чоловіків; 159-е місце у світі за рівнем політичних прав і свобод; 175-е місце у світі за рівнем фізичної безпеки громадян; 182-е місце за рівнем смертності серед 207 країн світу! (Див. Джерело: www.Facebook. com/Ihorlviv/). А ще в Росії інтенсивно зростає чисельність мусульманського населення. Невеселе майбутнє в Росії. І , без сумніву, цей жах Путіну відомий. Та компенсує він цей жах агресією проти Молдови, Грузії, України, Сирії та дрібними кишеньковими провокаціями біля берегів і в повітряному просторі країн Європи та Америки. Дріб’язково і безперспективно. Нафта, як джерело самовпевненості і агресії, безнадійно відходить у минуле... Ігор ФЕДИК, Заслужений вчитель України, засновник групи аналітиків «Галицький аналітичний центр» vgolos.com.ua


№ 47 (554) 2 грудня 2016 р. Культура

З ЮВІЛЕЄМ, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ФЛАГМАНЕ КУЛЬТУРИ!

7

ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТУ «РИНОК БОРИСПІЛЬ» лише за 34,00 грн. НА РІК!

Бориспільська дитяча музична школа відзначила своє 55-річчя

П

озаминулої п’ятниці у колишньому радгоспному Будинку культури не було де яблуку впасти. Фойє, коридор, актова зала були вщерть заповнені педагогами та їхніми вихованцями з батьками, почесними гостями… Цього дня міська мистецька альма-матер, яка поправу хтось назвав бориспільськими флагманом культури, святкувала свій ювілей. Історія постання Бориспільської дитячої музичної школи бере свій початок з далеких 60-их років минулого століття. У ті часи великих осередків культури у місті було два: міський будинок культури та клуб райспоживспілки. Вони потребували поповнення молодими мистецькими кадрами. Таким об’єднуючим закладом і стала музична школа, що була заснована у 1961 році на підставі рішення Бориспільської районної ради депутатів трудящих від 19.11.1960

№ 486 та наказу управління культури Київської області. Першим директором Бориспільської дитячої музичної школи став молодий дипломований спеціаліст з прекрасними організаторськими здібностями Володимир Кудрявцев — випускник відділу народних інструментів по класу баяна Тульського державного музичного училища. З 1 вересня 1961 року у музшколі навчалися 90 учнів, які опановували фортепіано, баян, скрипку та домру. Проте через значну кількість бажаючих навчатися музичному мистецтву уже 1 жовтня того ж року на базі Бориспільської дитячої музичної школи починає працювати вечірня школа з чотирирічним терміном навчання з оплатою 8 крб. на місяць. До вечірньої школи було зараховано 34 учні по класу фортепіано, 2 учні по класу скрипки та 36 учнів по класу баяна. Нині у Бориспільській дитячій музичній школі навчаються близько 600 вихованців, працюють 50 викладачів. Педколектив очолює директор БДМШ, кандидат мистецтвознавства Надія Гундельова. Тут діють відділи фортепіано, духових та ударних інструментів, народних, струнних інструментів, а також естрадного мистецтва та сольного співу, музично-теоретичних дисциплін, відділ предмета за вибором. Музична школа завжди радо відчиняє двері для всіх бажаючих навчатися і долучитися до чарівного світу музики.

Учасники ювілейного концерту БДМШ

Цього дня були нагороджені усі працівники БДМШ від директора до технічних робітників. Згадані добрим словом усі, хто очолював цей заклад протягом минулих років, хто допомагав його становленню та розвитку: Володимир Чивирьов, Олександр Шаліт, Аркадій Островський, Ніна Курилова, Ірина Дахно, Тетяна Разорьонова, Юрій Бурчак, Петро Дениско, Раїса Нестеренко, Анатолій Фомін, Олександр Зюзькін, Ольга Арцева, Ольга Толмачова, Ганна Чернюк, Лариса Іваненко, Олена Іванець та інші.

Ювілярів привітали від імені Всукраїнської ради директорів шкіл естетичного виховання голова Президії, заслужений працівник культури України Олександр Шаліт, голова Президії ради директорів шкіл естетичного виховання Київщини, заслужений працівник культури України Тетяна Разорьонова, представники міської влади. І хоча міський голова Анатолій Федорчук у своєму вітальному слові запевнив громаду, що БДМШ добудовуватимуть, все ж віриться, що депутатів міськради йому вдасться переконати у необ-

хідності будівництва нової музичної школи або ж школи мистецтв. Чимало бориспільців переконані, що бориспільський флагман культури на це давно заслужив! Урочистості плавно перейшли до концертних виступів найкращих вихованців школи. А вони були блискучими і озвучення чудове. Вадим ШАПОШНІКОВ, випускник БДМШ 1987 р., клас педагога, світлої пам’яті В. І. Чивирьова

Керівник оркестру акордеоністів БДМШ «Гармоніка» Тетяна Мордовіна

Ансамбль бандуристів БДМШ «Рапсодія»

Бориспільська дитяча музична школа, сучасний вигляд

Фото автора


8

Б7

№ 47 (554) 2 грудня 2016 р.

ПРОДАМ ВАЗ-2107

ТАМАДА

2003 р.в., 90000 км, відмінний стан, ціна договірна. т. 097-204-62-14

ДОРОСЛІ та ДИТЯЧІ СВЯТА. Весело! Сучасно! Надійно! Професійно!

095 537 15 24, Олеся

◘ Підготовка дитини до школи. Навчу писати букви - каліграфічно, читати буквар, вирішувати задачі, приклади. Педагог. Вища освіта. Досвід роботи. Т. 063-427-13-33. ◘ Порядна жінка якісно прибере Ваш будинок, догляне за дітьми або людиною похилого віку, вигуляє собаку. тел.: 095809-20-42. ◘ Офісну роботу в Борисполі. Розгляну всі пропозиції. Т. 099-923-61-20.

ПРОДАМ МЕД по 80 грн./літр у ветаптеці за адресою: вул. Київський шлях, 79-А.

Продається годинник настінний "Янтарь"(з боєм). Виробництво СРСР. Дерев'яний корпус. Телефон для довідок 097-483-39-94;6-23-78. Продам «Псалтир» 1895 р., типографія Києво-Печерська лавра. Т. 098-178-98-95. Продам санки з ручкою.Тел.096-379-82-94. Продам пічку " буржуйку".Тел.097-238-51-25. Продам підлітковий велосипед.Тел.096-379-82-94. Продам кормовий буряк. Ціна 1,25 за кг.Т 068-12927-47. Продам нові шкіряні чобітки осінь-весна на низькому ходу, колір чорний, р.37, Турція, з внутрішньої сторони на блискавці, висота від низу до верху - 29 см. Ціна: 850 грн. т.068-361-15-53, 096-454-13-55. Продам телевізор Samsung 52 см по діагоналі, 1500 грн. Вовняна доріжка «Кремлёвка» 2х5,3 м, бордова. Комплект дверей на автомобіль Passat універсал, б/в, недорого. Т. 050-351-22-56. Продам принтер б/в, HP Deskjet 205a, в робочому стані, без картриджів, ціна 500 грн. Т. 050-714-23-90. Терміново продам: дитячу коляску зима-літо, літню, ліжечко, гойдалку, машинку. Дивани б/в, стільці б/в 28шт + 3 барні високі. Пральну машину б/в 2000. Фритюр нержавійка 4000 грн. Торгівельна вітрина 3 шт по1000гр.ТОРГ. Т. 050-970-77-72. Продам: акордеон б/в, на запчастини; баян «Тульський», б/в, потрібен ремонт; кобза, б/в. Т. 097-98742-28, 063-650-62-17. Продам нові чоловічі на натуральному хутрі. сапожки CLOWSE, міцний протектор підошви.хороші на широку ногу Гарної якості, 45 р. ціна 750 грн. Т. 050659-12-03. Продам нові шкіряні туфлі, чорний колір, 45 р., поліурітанова підошва, міцна. Ціна 1220 грн. тел. 050659-12-03. Продам класичні жіночі зимові чоботи на струнку ніжку, зверху -натуральна шкіра,всередині штучне хутро. Розмір - 24,5(38 р.), колір - чорний. НОВІ. Ціна - 650 грн. Звертатися за тел.: 050-629-47-33; 098-89183-77. Продам б/в, в гарному стані електронагрівач (тен в захисному корпусі — не для води), 350 грн. Т.050-65912-03. Продам хороший, якісний ел.зварювальний апарат на 220В, ТСБ-90, наш виробник Каховський з-д електрозварувальних ап., в ньому є зарядне на 6 в для мотоцикла та 12 В для автомобіля, ціна 2500 грн. Т. 050-65-91-203. Продам: перину за 300 грн, електросоковижималку «Росинка» за 400 грн, стіл розкладний за 300 грн. Т. 063-605-07-21. Продам якісний вентилятор ще радянського виробництва, плавне регулювання обертів з повертанням обдуву, працює тихо, дме сильно, ціна 520 грн. Т. 050659-12-03. Продам якісний б/у(тільки соц.сеті) але як в новому стані ноутбук HP Probook 6540b(usa)не Китай, Windows 10 pro, ліцензія, 4gb-озу, 300 gb, Intel i5 Gore 2.27 GHz, Led матриця 15.6, веб.камера, 720PHD, батар.на 5 год.роботи, WI-FI, док. драйвера, все є,сумка-кейс також є, стан супер, ціна 8 000 грн. Т. 050-65912-03. Продам лазівскі дверні циліндри. Т 066-409-93-90. Куплю поштові марки, СРСР, Китаю. Перетелефоную. Т. 099-060-44-23, 04595-326-21. Продам дрова, автопричеп, батареї чавунні, каністру 40 л. Т. 6-14-13. Продам козине молоко. Т. 098-620-32-57. Продам підгузки-труси для дорослих (великого розміру), виробництво США, 5 капель. Одноразові труси-підгузки для дорослих. Т. 093-99-88-198. Шукаю людину, яка допоможе в працевлаштуванні та стане опікуном за унаслідування. Т. 068675-85-01. Продам: вугілля, акордеон «Хонер», манікени, ноги для брюк, машинки швейні. Т. 093-23-42-180, 063-767-10-04. Продам 2 нових колеса до велосипеда “Орлёнок” Ціна-300 грн. Т. 097-992-25-74. Продам: котел для опалення на рідкому паливі (дизельне пальне); запчастини для ремонту двигуна на автомобілі ГАЗ-21, ГАЗ-24 (поршня, кільця, вкладиші); автомобільні генератори; КПП на авто ГАЗ-24; теса слюсарні найбільшого розміру; решітку радіатора, передній бампер на ГАЗ-21. Т. 095-136-53-50, 050-692-01-11. Продам: брюки, светри, куртка шкіряна (жін.), жіночі чобітки 39-41 р., ковдри, утюг (праск), тахту, банки (3, 1, 0,5 л), стаціонарний телефон, жалюзі від сонця. т. 6-79-16. Продам котел твердопаливний, б/в, 2 диван-ліжка, б/в. Т. 067-302-25-28. Продам нову чавунну ванну. Т. 6-60-55. Продам баян «Тембр», ціна договірна. Т. 067-186182-6. Продам: рідину для індивідуального опалення, вікно м/п 120х125, ворота гаражні, зварювальний апарат, газову колонку, трубу цементно-асбестову, пральну машинку «Лебедь», пральну машинку з віджимом, газовий балон, двері м/к. Т. 099-32771-10. Продам швейну машинку «Подольск», нова; програвач + 2 колонки + платівки; 2 крісла нерозкладні; ел.полотер; 2 подушки 70х70 (пух-пір’я). т. 050-179-80-89, 6-30-92. Закуповуємо постійно: вагончики, контейнера, кунги, гаражі та еврокуби. тел. 096 99 18 144. Догляну людину похилого віку за умови успадкування житла тел. 096-99-18-144. Продам станок (Сілкін) для покрою ДВП, ДСП та ін. Т. 067-302-25-28. Продам пристрій для відстрілу гумових куль “Макаров”. Т. 066-132-74-88. Куплю маленький холодильник. Т. 066-132-74-88. Куплю гарну мисливську рушницю. Т. 066-132-74-88.

Продам УАЗ-452, тентований. Т. 066-132-74-88. Продам мотоцикл ІЖ-56. Т. 066-132-74-88. Продам мотоцикл МТ-10 на запчастини. Т. 066-13274-88. Продам коробку передач 5-ступ., на автомобиль ВАЗ .Т 066-409-93-90. Продам мотоцикл "Восход".Тел. 097-238-51-25. Продам Ланос в гарному стані, 2008 р., ціна 3200. Т. 068-119-08-18.

ПЕРЕКЛАДАЧ/ВИКЛАДАЧ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ т. 097-204-62-14

Віддаю у добрі руки кошеняток(кішечок),вік -1 міс.Пухнасті,гарні,грайливі,неперебірливі у харчуванні. Звертатися за тел.:(067)275-53-18,(095)657-12-85. Продам поросят уркаінська біла.Ціна договірна.Т 095-201-32-96. В добрі руки пропоную ядьгартерьер ,дівчинка серилізована,2 роки ,дуже добра ,окрас світлий. Т. 097912-22-89.Людмила Пропоную цуценят- 2місяці в добрі руки. Т. 097912-22-89.Людмила В добрі руки пропоную цуценят дворняги середнього зросту.цуцики 4 місяці,4-чорних і рижий. Т. 050413-91-65,Оксана.

Продам новий гумовий човен ПВХ 2016р.в., виробництво Україна, 2,50х1,25, діаметр балона 33см,вага13 кг, вантажність — 220 кг. повна комплектація,гарантия . тел: 050 547 21 82. Візьму на зберігання авт.шини (дві грн50 коп — одна

Чоловік, 37 років, познайомлюсь з дівчиною, жінкою 30-37 років для сімейного проживання, згодний на переїзд, діти в радість. Т. 067-877-21-56.

шт/доба). Т. 050-659-12-03. Куплю зимову гуму б/у розмір 185*65*14.Т 066-40993-90. Продам зимову гуму на авто, б/в: 175х75х16 С Нокія (4 шт.); 205х75х16 С (2 шт.); 175х75х15 С (2

Продам нову морозильну камеру, 400 л. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13.

шт.) Т. 097-392-12-24. Куплю двигун до мотоцикла “Мінськ”. Т. 066-13274-88.

Потрібна жінка по догляду за хворою жінкою, сумісне проживання. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13.

Куплю “Мінськ”, можна несправний, але з документами. Т. 066-132-74-88. Продам “Яву” 350, 6V, в гарному стані. Т. 066-13274-88.

Жінка, 68 років, самотня, енергійна, охайна, працелюбива, має власний будинок — бажає познайомитися з чоловіком 67-72 рр. для подальшого сімейного життя. Т. 093-609-34-42, 068-598-66-93. ********** Одинока жінка, 67 років, познайомлюся з інтелігентним чоловіком 67-73 років. Т. 067-443-60-42. ********** Пенсіонер, шукаю собі жінку, яка зацікавлена, щоб поруч був надійний друг. м. Бориспіль, вулиця Пречистенська (Панфілова), 42. ********** Чоловік, 35 років (174/70) матеріально- та житловозабезпечений, познайомлюсь з жінкою 27-33 р. без шкідливих звичок. Т. 063-6-8888-28, 099-248-42-88.

П ’ ятниця, 9 грудня УТ-1 6.00 7.00,8.00 Новини. 6.10 6.45,8.10 Спорт. 6.15 8.15 АгроЕра. 6.20 8.20 Погода. 6.25 7.05,8.25 Смакота. 6.35 Ера будiвництва. 7.15 Ранок. 8.30 Територiя закону. 8.35 Паспорт.ua. 8.45 0.20 Телемагазин. 9.00 5.50 Вiчне. 9.15 Т/с «Травма». 10.00 Д/ф «Живi й нескоренi». 10.10 Д/ф «Сектор М». 10.30 19.30,4.40 Про головне. 11.10 13.55 Погода. 11.20 «Схеми» з Н. Седлецькою. 12.15 18.40,21.00,1.30,5.10 Новини. 12.25 3.10 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. Спринт 10 км. (чол.) 14.10 Вiра. Надiя. Любов. 15.10 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. Спринт 7,5 км. (жiн.) 16.40 Д/с «Латиноамериканська музика». 17.40 Д/ф «УКРАЯ», 3 с. 18.25 1.20 Новини. Свiт. 19.00 1.45 Новини. Культура. 19.20 Обличчя вiйни. 20.00 На пам’ять. 20.30 «План на завтра» з А. Рiнгiс. 21.30 5.35 Новини. Спорт. 21.50 Вiйна i мир. 22.30 Класики свiтової лiтератури. 23.00 Золотий гусак. 23.15 Пiдсумки. 23.35 0.15 Погода. 23.40 На слуху. 2.00 Музичне турне.

IНТЕР 5.35 11.10,12.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським». 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 7.15 8.10 «Ранок з Iнтером». 9.20 Т/с «Нитки долi». (2). 14.00 «Речдок». 14.40 «Судовi справи».

16.45 «Сiмейний суд». 18.00 «Стосується кожного». 20.00 «Подробицi». 21.00 «Чорне дзеркало». 23.00 Х/ф «ДИТИНА ДО ЛИСТОПАДА». 0.55 «Подробицi» - «Час». 1.55 «Ген жорстокостi». 2.50 Х/ф «МIЙ МОЛОДШИЙ БРАТ». 4.25 «Чекай на мене».

на. 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 9.50 16.35 Т/с «Паршивi вiвцi». (2). 12.00 13.20 Х/ф «ЧОРНИЙ ДОЩ». (2). 12.45 15.45 Факти. День. 15.00 16.20 Т/с «Вiддiл 44». (2). 6.00 Агенти справедливо18.45 21.05 Факти. Вечiр. стi. 20.20 Антизомбi. 7.00 21.25 Дизель-шоу. 8.00,9.00,15.00,19.00,2.50 Подiї. 23.55 «Що? Де? Коли?» 7.15 8.15 Ранок з Україною. 1.00 Т/с «Лас-Вегас». (2). 9.15 4.30 Зоряний шлях. 2.40 Т/с «Спiраль». (2). 11.30 3.40 Реальна мiстика. 13.30 Т/с «Людський фактор», 1 i 2 с. (2). 6.05 «Зiркове життя». 15.30 Т/с «Людський фак7.55 Х/ф «МОЛОДА ДРУтор». (2). ЖИНА». 18.00 Т/с «Спiвачка i доля», 9.55 Х/ф «Я НЕ ПОВЕР77 с. (2). НУСЬ». 19.45 «Говорить Україна». 18.00 22.00 «Вiкна-Новини». 21.00 Х/ф «БЕСТСЕЛЕР З 18.30 0.30 Т/с «Коли ми вдоЛЮБОВI». ма». 23.00 Подiї дня. 20.00 22.45 «Танцюють всi! 23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочи- 9». ну». (2). 1.55 «Слiдство ведуть екстрасенси».

2.45 Т/с «Вихiдний, пiсля опiвночi». (3). 3.45 «Свiтськi хронiки». 4.10 «Цивiлiзацiя Incognita».

ТЕТ

6.00 Малята-твiйнята. 6.45 Байдикiвка. 7.10 М/с «Дора-мандрiвниця». 7.35 М/с «Дора i друзi. Пригоди в мiстi». 8.00 Мультмiкс. 9.40 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць». 10.40 М/ф «Школа монстрiв: Великий монстровий риф». 12.00 Панянка-селянка. 13.00 Танька i Володька. 14.00 Одного разу пiд Полтавою. 15.00 Т/с «Домашнiй арешт». 16.00 Вiталька. 17.00 Країна У. 18.00 Розсмiши комiка. 19.00 ООН. 20.00 Х/ф «ШОПОГОЛIК». 22.00 Х/ф «АГЕНТ ПIД ПРИКРИТТЯМ». 23.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДИ 4: КРИВАВИЙ ПОЧАТОК». (3). 3.00 1.35 Зона ночi. 1.10 5.10 УТЕТа тато! 6.00 20.00 Д/ф «Щоденники 2.05 3.15 Х/ф «СВЯТИЙ». (2). Теорiя зради. Другої свiтової вiйни: день за 5.40 18.00 Абзац. 3.00 БарДак. днем». 6.30 7.45 Kids’ Time. 4.05 Т/с «Щоденники Тем7.00 18.00 «Алло, лiкарю!» ного 2». (2). 6.35 М/с «Губка Боб». 7.55 10.00,13.40,22.00 «По6.55 М/с «Iсторiї Тома i года». Джерi». 9.50 Путiвник прочанина. 7.50 М/ф «Переполох у 4.35 Х/ф «ЄДИНА ДОРОПечери Києво-Печерської Лаври. джунглях». ГА». 10.45 22.35 Океан-ВЕТ. 9.30 21.50 Половинки 2. 6.10 Х/ф «ВЕРСIЯ ПОЛ11.20 «Будьте здоровi!» 11.05 20.45 Київ вдень та КОВНИКА ЗОРIНА». 12.00 Teen-клуб. вночi. 7.50 9.00,19.30 Т/с «Кулагiн 15.20 Супермодель по-укра- 14.00 Оглядач. та партнери». (2). їнськи 3. 19.00 В гостях у Д. Гордона. 8.30 Ранковий «Свiдок». 19.00 Гастарбайтери. Михайло Єфремов, ч. 2. 10.25 17.30 Т/с «Детективи». 23.25 Зiрки пiд гiпнозом. 21.20 5.30 «Вiдлуння». (2). 1.30 Служба розшуку дiтей. 22.05 4.25 Жива природа. 11.45 Т/с «13». (2). 23.00 4.45 Королева левiв. 13.45 14.20,21.30 Т/с «CSI: 0.00 Т/с «Щоденники Чер- Лас-Вегас 10». (2). 4.10 Служба розшуку дiтей. воного Черевичка». (3). 14.00 19.00,23.15,2.10 «Свi4.15 Студiя Вашингтон. 1.10 Т/с «Нiч чорних крава- док». 4.20 Факти. ток». (3). 15.35 Т/с «Суто англiйськi 4.40 4.00 Провокатор. 1.40 Т/с «Життя на верши- вбивства». 5.30 Громадянська оборо- нi». (3). 23.45 Т/с «Елементарно 3».

КАНАЛ “УКРАЇНА”

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

HTH

ICTV

(2). 0.40 цi». (2). 2.40 2.55 3.55 Одеси». 4.15 фесiї».

Т/с «Копи-новобран«Випадковий свiдок». «РечДОК». «Легенди бандитської «Правда життя. Про-

2+2 6.00 М/ф. 7.00 «Нове Шалене вiдео по-українськи». 7.35 11.05 «Облом.UA». 8.10 «ДжеДАI». 8.30 18.30 «Спецкор». 9.00 «Дембель». 10.00 0.30 Д/ф «Суперкатастрофи». 10.40 1.10 Д/ф «Шалений свiт спорту». 12.10 «Вiдеобiмба». 14.55 Т/с «Загублений свiт». 16.45 Х/ф «ДИНАМIТ». (2). 18.50 18 тур ЧУ з футболу. «Днiпро» - «Олiмпiк». 21.00 Х/ф «МЕГА-АКУЛА ПРОТИ МЕХА-АКУЛИ». (2). 22.45 Х/ф «НIНДЗЯ». (3). 2.05 Х/ф «ЧОРНА ДОЛИНА».

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30 «ТСН». 6.45 7.10,8.10,9.10 Снiданок з «1+1». 9.30 «Чотири весiлля». 10.50 12.20 «Мiняю жiнку 7». 14.10 «Слiпа». 14.45 «Мольфар». 15.45 «Сiмейнi мелодрами 6». 17.15 Т/с «Уламки щастя 2». (2). 20.15 «Вечiрнiй Київ». 22.10 Х/ф «РЖЕВСЬКИЙ ПРОТИ НАПОЛЕОНА». (2). 23.50 4.40 Х/ф «ЛЮБОВ З АКЦЕНТОМ». (2). 1.50 «Квартал i його команда». 3.30 «Недiля з Кварталом».


№ 47 (554) 2 грудня 2016 р.

Обміняю 2-поверховий будинок, 4 кімнати, 2 кухні, 2 входи, ванна 8 кв.м, нова сантехніка, комунікації, 8 соток, садок, огорожа, гараж на 2 квартири або 3-к. квартиру, до 4го поверху, з доплатою 15000 у.о., не “хрущовка”. Або продам. Т. 063-427-13-33. Продам ділянку 8 соток, садок, огороджена, всі комунікації, погріб, літній туалет, душ, каналізація, І поверх літня кухня, житлові кімнати, ванна кімната 8 кв.м, нова сантехніка, гараж. ІІ поверх 2 кімнати, кухня. Ціна договірна. Т. 063-427-13-33. Продам гараж по вул.Глібова.Тел.097-238-51-25. Терміново продам 3-к. квартиру в центрі м. Бориспіль. вул.Київский шлях. р-н супермаркета Сільпо. 5/5 пов. Квартира підготовлена під ремонт, всі кімнати окремі. 57/36/7 м.кв. Ціна 25500 у.о 0964800715, 0634191255, 0508216455 Наталія. Продам земельну ділянку 34 сотки під забудову в с.Григорівка Бориспільського району. Асфальтована центральна вулиця, газ та електрика поряд. Приватизована. Недалеко є ліс та річка. Пропозиція від власника. Ціна договірна. т.067-275-53-18;095-657-12-85; 098-306-34-02; 095-37942-54. Продам 3-к. квартиру, 2 поверх, вул. Київський шлях, 24. Ціна договірна. Т. 093-404-96-17, 063-054-15-44. Продам 2-к. квартиру, 2/2, 45/30/10, СУМ-17 або здам. Т. 063-178-03-37. Будинок одноповерховий - 84 м/2 з білої цеглини, 1986 року будови. Cело недалеко від Березани. Три окремі кімнати. Туалет і ванна у будинку, роздільні. Є комора. Світло, газ, вода. Газовий котел. Ділянка 12 соток. Сарай, погріб.13000 уе. тел.0507713913. Продам новий будинок в смт.Баришівка Київської обл., 53 км від Києва, 30 км від Борисполя. Ділянка 7 соток, на якій знаходиться будинок, гараж, сарай, погріб, времянка. Будинок площею 90 кв. м. має дві спальні і дві великі кімнати, кухню, ванну. Опалення - газове, котел; водопровід; каналізація; електрика. Времянка придатна для цілорічного проживання, має дві кімнати, веранду (можна як дохід тримати квартирантів). Для відпочинку є озеро, річка, ліс. В 15 хв.ходи ж/д вокзал, регулярно йдуть маршрутки на Київ. Господар. Ціна договірна. т.068-361-15-53, 096-45413-55. Господарі терміново продають будинок в с. Бутова Долина, від Миргорода 20 км. Площа будинку 80 м.кв., ділянка 30 сот. Є електрика, колодец, гараж, сарай, молодий сад, поряд озеро, зручності на дворі. Тел. 099-52-54-185, 063859-35-46. Продам земельну ділянку вул. Щорса 10+2 сот., асфальт, газ и світло поруч. Гарне місце. Новобудови. Два заїзда. Фасад -28 м. Господар. тел. 050 23 00 450 Продам старий будинок в центрі, с. Глибоке. 28 соток, пакет документів, ДЕРЖАКТ, господар - 050-50-60-745, 095-82-92-052, 050-55-99-752, 067-32-00-565. Продам дві земельні ділянки по 10 соток, по вул. Мілютенка, м. Бориспіль, ДЕРЖАКТ, комунікації поруч, господар 095-829-20-52. Продам в гарному стані гараж, кооп «Прометей». Т. 05065-91-203. Продам гараж в кооп. Прометей, хороший, великий, оглядова яма, світло, охорона, гарне місце розташування. Т. 050-659-12-03. Здам в гарному стані гараж, кооп. Прометей, для авто (1000 грн оплата за місяць). Т. 050 65 91 203. Здам гараж під склад, кооп Прометей, вет.лікарня) всі

деталі при зустрічі.Т. 050-659-12-03. Здам окрему кімнату, 17м2, меблі, тв, WI-FI, газплита, пральна машина, холодильник, холодна вода, санвузол на вулиці. Приватний сектор,окремий вхід. тел: 050 547 21 82. Здам будинок для будівельників. с.Гора. - 3 кімнати ,коридор,кухня,душ.кабіна,с/у в домі по- 800 гр.0662029264. Здам будинок Дарницький р-н,150 м.кв. 3 пов.гарний стан є всі меблі і техніка. у дворі є сауна. Ціна- 15,000 гр. 099 3720140. Здам 1-к. квартиру. Т. 095-791-71-62. Здам 1-к. квартиру з господаркою для дівчини або жінки. Т. 096-493-52-75. Продам земельну ділянку з недобудовою, підвал на весь будинок, дах — рубероїд. Т. 068-857-8-101. Обміняю 2-поверховий будинок, 4 кімнати, 2 кухні, 2 входи, ванна 8 кв.м, нова сантехніка, комунікації, 8 соток, садок, огорожа, гараж на 2 квартири або 1 квартиру з доплатою. Або продам. Т. 063-427-13-33. Продам дачу, с. Кийлів, кооператив «Маяк», 7 соток, світло, газ поруч (3 м), до Дніпра 100 м, гарне місце. Ціна 18000 у.о. Т. 068-650-58-02. Продається земельна ділянка по вул. Миколи Карпенка, 4, ДА, 0,0830 га. Ціна договірна. Т. 066425-33-72. Здам будинок для родини, с. Любарці, пров. Соборний (Щорса), 9. 64,8 кв.м, газ, світло, газове опалення, 2 колонки. Якщо включити станцію, вода буде в хаті. Ціна: 1000 грн./міс., торг. Т. (04595) 6-78-72, (050) 217-6189. Продам ділянку, вул. Розумовського, 12 соток, світло, вода, дорога, газ поруч, будматеріали на фундамент і на перекриття, 20000 у.о. Т. 067-77-47-508, 099552-36-02. Продам будинок в с. Іванків, 4 кімнати, 100 кв.м, га-

раж, сарай, літня кухня, погріб, вел.сад, 26 соток, ціна 40000 у.о. Т. 067-77-47-508, 099-552-36-02. Продам дачу, с. Кийлів, кооп “Маяк”, 7 соток, приватизовані, світло, сад, до Дніпра 100 м, газ поруч 3 м, город виходить на канал, гарне місце. Ціна 18000 у.о. Т. 5-09-06, 068-650-58-02. У селі Вороньків продається хата, сарай, літня кухня, 2 колонки, 25 соток землі приватизованих, а 5 — ні. Тел. 096-824-07-81. Продам земельну ділянку під забудову, 19 соток, с. Рогозів, ДА, власник. Ціна договірна. Т. 096-361-58-16. Продам земельну ділянку, с. Сошників, 0,5 га (50 соток) — 2 ділянки по 25 соток розташовані поруч. Під будівництво будинку, є комунікації: вода, світло, газ. Поруч ліс, за ним — Дніпро. Екологічно чистий район. Т. 050-750-11-12. С. Вороньків, дві земельні ділянки під забудову, одна — 25 соток, ДА, сарай, хата, погріб; друга —35 соток, під город або забудову. Без комісії. Т. 096-309-7904. Продам житловий будинок в с. Любарці, заг. Площа 64,8 кв.м, ділянка 0,30 га, в будинку газ, світло, вода. Ціна 15000 у.о., торг. Т. 6-78-72, 050-217-61-89. Продам гараж в кооперативі «Схід». Т. 067-402-9471. Продам будинок в центрі Борисполя. Загальна площа 237 кв.м., житлова 118 кв.м., два входи, кухня, 2 санвузли, 5 кімнат, підлога-паркет, сучасне опалення, індивідуальне водопостачання і каналізація, гараж, літня кухня, погріб, сад, 13 соток. т. 6-08-92, 068-399-34-43. Продам 1-к. квартиру, м. Коломия, 31 кв.м. (або обміняю на 1-к. кв. у Борисполі). т. 6-79-16. Здам або продам магазин 10 кв.м. на ринку «Центральний». Т. 067-276-90-02. ЗДАМ город, 35 соток. Т. 6-79-16.

УТ-1 6.00 У просторi буття. 6.30 7.00,8.10 Погода. 6.35 Пiдсумки. 7.05 АгроЕра. Пiдсумки. 7.20 Шеф-кухар країни. 8.15 Смакота. 8.35 Територiя закону. 8.45 0.20 Телемагазин. 9.00 М/с «Мандрiвники в часi». 9.45 Як це? 10.10 Хто в домi хазяїн? 10.30 Хочу бути. 10.50 Школа Мерi Поппiнс. 11.05 Казки Лiрника Сашка. 11.40 Чарiвна Скрипка Iгоря Поклада. 12.40 3.55 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. Переслiдування 12,5 км. (чол.) 13.30 5 баксiв.net. 14.55 Обличчя вiйни. 15.10 Книга.ua. 15.40 4.40 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. Спринт 10 км. (жiн.) 16.30 Чоловiчий клуб. Спорт. 17.50 Чоловiчий клуб. 18.35 Погода. 18.40 Д/ф «Українська Рапсодiя». 19.20 Д/ф «Одеська трагедiя: кривавий слiд «Русской весни». 20.30 Баклани на Балкани. 21.00 5.30 Новини. 21.30 Спорт. Тиждень. 21.55 Розсекречена iсторiя. 22.45 Мегалот. 23.00 Свiт on-line. 23.15 0.15 Погода. 23.20 Вперед на Олiмп. 23.40 Золотий гусак. 1.20 Музичне турне. 2.30 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. Спринт 7,5 км. (жiн.)

6.45 Секретний фронт. 7.40 Iнсайдер. 8.35 Громадянська оборона. 9.35 Антизомбi. 10.30 13.00 Т/с «Пацики». (2). 12.45 Факти. День. 14.05 Х/ф «МIСIЯ НЕЗДIЙСНЕННА». (2). 16.10 Х/ф «МIСIЯ НЕЗДIЙСНЕННА 2». (2). 18.45 Факти. Вечiр. 19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. Стогнiєм. 20.05 Х/ф «МIСIЯ НЕЗДIЙСНЕННА 4. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». (2). 22.45 Х/ф «МIСIЯ НЕЗДIЙСНЕННА 3». (2). 1.05 Х/ф «ПРИДУРКИ». (2). 2.35 Т/с «Спiраль». (2). 4.05 Стоп-10.

16.10 Святковий концерт заслуженого академiчного ансамблю пiснi i танцю ЗСУ «Сили, озброєнi музикою». 21.40 Життя в цифрi. 22.05 Океан-ВЕТ. 22.30 Х/ф «КАЯТТЯ». 0.05 Т/с «Вихiдний, пiсля опiвночi». (3). 1.15 Т/с «Щоденники Червоного Черевичка». (3). 2.15 Т/с «Нiч чорних краваток». (3). 2.45 Т/с «Життя на вершинi». (3). 3.40 «Свiтськi хронiки». 4.05 Х/ф «МЕЛАНХОЛIЯ». (2).

11.30 13.30 14.50 19.00 19.30 23.20 КИ». (3). 1.20 3.50 4.35 фесiї».

4.05 «РечДОК». «Склад злочину». Т/с «Детективи». (2). 3.20 «Свiдок». Т/с «Вогнем i мечем». Х/ф «КОРОЛЬ КЛIТТ/с «Рейк». «Випадковий свiдок». «Правда життя. Про-

2+2

6.00 М/ф. 7.00 «Маски-шоу». 8.00 «Нове Шалене вiдео 7.00 15.00,19.00,1.45 Подiї. по-українськи». 7.10 4.40 Зоряний шлях. 8.35 «Облом.UA». 10.00 Кулiнарна Академiя 8.55 «Вайпаут». Олексiя Суханова. 10.45 «Богатирi». 6.00 Малята-твiйнята. 11.00 Х/ф «ЛЮБОВ З ПРО11.45 «Top Gear». 6.45 М/с «Козаки. Футбол». 13.50 БIРКИ». 18 тур ЧУ з футболу. 7.10 Байдикiвка. 13.10 Т/с «Я - Ангiна», 1 i 2 «Волинь» - «Ворскла». 7.35 М/с «Дора i друзi. Прис. (2). 16.00 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ годи в мiстi». 15.20 Т/с «Я - Ангiна». (2). ПОЛУДЕНЬ». «ВусоЛапоХвiст». 8.00 Мультмiкс. 16.50 Т/с «Янгол у серцi», 1 i 5.40 18.05 Х/ф «У ПОШУКАХ 8.00 «Караоке на Майда9.55 М/с «Дора-мандрiвни2 с. СКАРБIВ НIБЕЛУНГIВ». (2). нi». ця». 19.40 Т/с «Янгол у серцi». 20.25 Х/ф «БАНДИТКИ». «Все буде смачно!» 10.25 М/с «Елвiн i бурунду22.00 Т/с «Багаття на снiгу». 9.00 22.15 Бiй за звання офiцiй9.55 21.25 Т/с «Коли ми ки». (2). ного претендента на титул чемпiо10.50 М/ф «Малюк Великий 2.25 Т/с «CSI. Мiсце злочи- вдома». на свiту у надважкiй вазi за версi12.40 «Зваженi та щасливi панда». ну». (2). єю WBC. Дерек Чисора - Дiллiан 6». 12.20 Х/ф «ЗУБНА ФЕЯ 2». 15.55 «Хата на тата». 14.05 Х/ф «АГЕНТ ПIД ПРИ- Вайт; Бiй за титул чемпiона свiту в суперважкiй вазi за версiєю IBF. 3.00 Зона ночi. 19.00 «Х-Фактор 7». КРИТТЯМ». Ентонi Джошуа - Ерiк Молiна. 3.50 Абзац. 22.25 «Х-Фактор 7. Пiдсумки 15.50 Х/ф «ШОПОГОЛIК». Х/ф «ЧОТИРИ ЛИСТИ 4.40 5.55 Kids’ Time. голосування». 17.50 21.00 Одного разу пiд 2.00 ФАНЕРИ». 4.45 М/с «Губка Боб». 23.30 «Танцюють всi! 9». Полтавою. 6.00 Хто зверху? 18.55 Казки У. 8.00 Ревiзор. 20.00 23.00 Країна У. 6.45 «Повернiть менi красу 6.05 Х/ф «ВЕСНА». 11.15 Пристрастi за ревiзо22.00 Танька i Володька. 2». 7.55 10.25,12.25,16.05 «По- 0.00 ром. Т/с «Свiтлофор». (2). 8.00 «Снiданок. Вихiдний». года». 14.00 Зiрки пiд гiпнозом. 1.00 Шпiлiвiлi. 10.00 19.30 «ТСН». 16.00 Х/ф «САХАРА». 9.50 «Шеф-кухар країни» з 1.55 Теорiя зради. 11.00 23.10 «Свiтське жит18.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН». М. Поплавським. 2.50 БарДак. (2). 11.00 20.25 Д/ф «Щоденники 3.55 Т/с «Щоденники Тем- тя». 21.00 Х/ф «2012». (2). Другої свiтової вiйни: день за 12.00 Х/ф «РЖЕВСЬКИЙ ного 2». (2). 0.05 Х/ф «АФТЕРШОК». днем». 5.00 УТЕТа тато! ПРОТИ НАПОЛЕОНА». (2). (3). 13.35 «Iпостасi спорту». 5.25 М/с «Лис Микита». 13.40 «Голос. Дiти 3». 1.55 Х/ф «ПРЯМА I ЯВНА 14.05 Завтра - сьогоднi. 6.25 2.10 «Подробицi» 16.40 «Вечiрнiй квартал». ЗАГРОЗА». (2). 15.20 Путiвник прочанина. «Час». 18.30 «Розсмiши комiка». Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛIНI- 20.15 Успенський собор Києво-Печерсь- 5.20 7.15 2.40 Х/ф «ВИСОТА». «Українськi сенсацiї». ЄЮ ФРОНТУ». (2). кої Лаври, ч. 1. 9.10 «Микола Рибнiков. Зи21.15 «Лiга смiху». 5.30 Факти. 8.35 Х/ф «ВОНИ ВОЮВА15.35 «Соцiальний статус: ма на Зарiчнiй вулицi». 0.10 «Вечiрнiй Київ». 5.50 Бiльше нiж правда. ЛИ ЗА БАТЬКIВЩИНУ». ваша пенсiя». 10.00 4.10 Х/ф «ДIВЧИНА 2.05 «Недiля з Кварталом».

КАНАЛ “УКРАЇНА”

ТЕТ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

ТОНIС

IНТЕР

HTH

ICTV

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ у Вишеньках, гарне місце для житла або дачі. Т. 066-665-70-04

Броварська ОДПІ пропонує «неприбутківцям» поквапитись! та привести свої установчі документи у відповідність із нормами ПКУ Субота , 10 грудня

БЕЗ АДРЕСИ». 11.50 Х/ф «ДIВЧАТА». 13.50 Х/ф «ТАРИФ «ЩАСЛИВА СIМ’Я». 15.45 Х/ф «ЇЇ СЕРЦЕ». 17.40 Т/с «Терор любов’ю», 1 i 2 с. 20.00 «Подробицi». 20.30 Т/с «Терор любов’ю», 3 i 4 с. 22.30 «Добривечiр на Iнтерi». 23.15 «Навколо М». 0.15 Х/ф «ЛОК».

9

Податківці Броварів звертають увагу на те, що неприбуткові установи та організації мають не так багато часу, щоб надати контролюючим органам документи, які підтверджують статус їх неприбутковості. Так, неприбуткові установи та організації, що не відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов'язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами ПКУ та у цей самий термін подати копії таких документів до органу ДФС за місцем реєстрації. Платники податків, які не приведуть свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 ПКУ, після 1 січня 2017 року виключатимуться з Реєстру неприбуткових установ та організацій. Броварська ОДПІ

ДРУЗІ! Територіальна громада Борисполя розпочинає Шевченківські читання! 8 грудня 2016 року о 17 годині в приміщенні бібліотеки ( Європейська, 6) відбудеться зустріч за участю заслуженого діяча мистецтв України Василя Панченка на тему: «Розкодоване Святе Письмо Тараса Шевченка».


10

Б7

№ 47 (554) 2 грудня 2016 р.

Неділя , 11 грудня 22.35 Х/ф «ЇЇ СЕРЦЕ». 16.05 Х/ф «МIСIЯ НЕЗДIЙ0.30 Х/ф «IГРИ ДОРОСЛИХ СНЕННА 4. ПРОТОКОЛ ФАН6.00 Свiт православ’я. ДIВЧАТОК». ТОМ». (2). 6.30 7.00,8.10 Погода. 18.45 Факти тижня. 6.35 На слуху. 20.25 Х/ф «МIСIЯ НЕЗДIЙ6.50 Подiї. 7.05 23.20 Тепло.ua. СНЕННА 5. НАЦIЯ IЗГОЇВ». (2). 7.30 Зоряний шлях. 7.20 23.40 Золотий гусак. 23.00 Х/ф «ЕВОЛЮЦIЯ». (2). 9.00 Х/ф «IВАН БРОВКIН 8.15 Смакота. 0.50 Х/ф «ЛЮБОВ НА НА ЦIЛИНI». 8.35 Паспортний сервiс. ТРЬОХ». (2). 11.00 Т/с «Янгол у серцi». 8.45 0.20 Телемагазин. 2.30 Т/с «Спiраль». (2). 15.15 Х/ф «БЕСТСЕЛЕР З 9.00 Спорт. Тиждень. 4.05 Провокатор. ЛЮБОВI». 9.30 Баклани на Балкани. 17.15 Т/с «Пограбування по10.00 Театральнi сезони. 6.55 «Все буде добре!» жiночому», 1 i 2 с. (2). 10.30 Мистецькi iсторiї. 9.00 «Все буде смачно!» 19.00 5.50 Подiї тижня з 10.40 Спогади. 9.55 «Караоке на МайдаОлегом Панютою. 11.30 Гра долi. Т/с «Пограбування по- нi». 12.10 Бiатлон. Кубок свiту. II 20.00 10.50 Т/с «Коли ми вдома». жiночому». (2). етап. Естафета 4х7,5 км. (чол.) 13.20 «МастерШеф 6». 22.10 Т/с «Я - Ангiна». (2). 13.45 Фольк-music. «Битва екстрасенсiв 1.30 Т/с «Спiвачка i доля», 19.00 14.55 Твiй дiм 2. 16». 74-77 с. (2). 15.10 Обличчя вiйни. 21.15 «Один за всiх». Реальна мiстика. 15.25 Бiатлон. Кубок свiту. II 4.30 22.30 «Х-Фактор 7». етап. Естафета 4х6 км. (жiн.) 2.10 «Слiдство ведуть екс16.55 Борхес. «Як росiй3.00 1.15 Зона ночi. трасенси». ський генштаб «вигадав» Украї4.45 Абзац. ну». 5.35 6.50 Kids’ Time. 17.30 Т/с «Епоха честi». Х/ф «ЦИРК». 5.40 М/с «Пiнгвiни Мадага- 6.10 21.00 1.20 Новини. 7.50 «Натхнення». скару». 21.30 Перша шпальта. 7.55 12.25,20.55 «Погода». 6.55 Т/с «Пригоди Мерлi22.00 #@)?$0 з Майклом 9.50 Чарiвнi свiти. на». Щуром. 11.00 Д/ф «Щоденники ДруХ/ф «САХАРА». 22.30 1.40 Класики свiтової 10.35 12.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН». гої свiтової вiйни: день за днем». лiтератури. 13.35 «Будьте здоровi!» (2). 22.55 Погода. 14.00 Teen-клуб. 15.50 Х/ф «2012». (2). 23.00 Свiт on-line. 15.15 Путiвник прочанина. 18.55 Х/ф «НЕКЕРОВА23.15 0.15 Погода. Успенський собор Києво-ПечерсьНИЙ». Профiлактика. кої Лаври, ч. 2. 20.50 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНI 15.30 «Соцiальний статус: ПАСАЖИРИ ПОЇЗДА 123». (2). ваша пенсiя». 23.00 Х/ф «СВЯТИЙ». (2). 5.40 Х/ф «ДIВЧАТА». 16.05 Концерт Михайла По7.40 «Подробицi» - «Час». плавського «Я люблю тебе, Украї8.10 «Вдалий проект». 4.55 М/с «Пригоди мульти- но!» 9.00 «Готуємо разом». 18.00 Баскетбол. Суперлiга. 10.00 «Орел i решка. Навко- нят». 5.35 Факти. «Хiмiк» (Южне) - «Будiвельник» лосвiтня подорож». 6.15 Звезда YouTube. (Київ). 11.00 «Орел i решка. Шо7.25 «Що? Де? Коли?» 20.00 «Цивiлiзацiя Incogniпiнг». 8.30 Краще не повторюй. ta». 12.00 «Добривечiр на IнтеРозважальне шоу. 20.15 «Кумири». рi». Х/ф «МIСIЯ НЕЗДIЙ20.35 «Свiтськi хронiки». 13.00 Т/с «Терор любов’ю», 8.55 СНЕННА». (2). 21.00 «Шеф-кухар країни» з 1-4 с. 13.00 Х/ф «МIСIЯ НЕ- М. Поплавським. 17.00 Т/с «Розумниця, красу- 11.00 ЗДIЙСНЕННА 2». (2). 21.40 Євромакс. ня», 1-3 с. 12.45 Факти. День. 22.05 Х/ф «МЕЛАНХОЛIЯ». 20.00 «Подробицi тижня». Х/ф «МIСIЯ НЕЗДIЙ(2). 21.30 Т/с «Розумниця, красу- 13.35 СНЕННА 3». (2). 0.30 Т/с «Щоденники Черня», 4 с.

УТ-1

КАНАЛ “УКРАЇНА”

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

Продам бетонні стовпчики.Тел.097-238-51-25. Продам плитку, колір світло-бежевий. Розмір 25х35, 7.5 квадратів. Ціна за 1м2 - 110 грн. 095-829-20-52. Продам новий умивальник (з коробкою), який одягається на пральну машину. 900грн. 095-829-20-52. Продам фундаментні блоки ФБС-3 (240-60-30), 10 штук. Самовивіз. Т. 093 648 43 56. Продам cклопакети. т. 095-593-54-01. Продам вікна і лоджія металопластикові, нові. т.095-593-5401. Продам вугілля (суміш). т.095-593-54-01. Продам новий насос дренажно-фекальний каналiзацiйний за 1450 грн. 063-432-04-61. Продам дешево: генератор, котел універсальний для опалення, газову плиту 4-комф., металеву ванну, радіатор алюмінієвий 10-секційний, масляний радіатор, антифриз, чищена дошка підлоги, дубові лаги. Т. 6-22-36, 099-211-611-5. Продам перфоратор КРАФТ (СВН.626). Т. 067-302-25-28. Продам бетонозмішувач на 810 л. т. 097-510-84-56. Куплю б/в електроінструмент для обробки деревини. Т. 067-302-25-28. Продам б/в електроінструмент для обробки деревини. Т. 067-302-25-28. Продам кахель, 15х15, колір бежевий. Т. 067-186-182-6.

ТОНIС

IНТЕР

ICTV

0.45 Х/ф «ВАНТАЖIВКАвоного Черевичка». (3). 1.40 Т/с «Нiч чорних крава- ПРИВИД». (3). 2.25 Х/ф «КОРОЛЬ КЛIТток». (3). КИ». (3). Профiлактика. 4.05 «РечДОК». 5.05 «Легенди бандитської 6.00 Малята-твiйнята. Одеси». 6.45 М/с «Козаки. Футбол». 7.10 Байдикiвка. М/ф. 7.35 М/с «Дора i друзi. При- 6.00 7.00 «Маски-шоу». годи в мiстi». 8.00 «Нове Шалене вiдео 8.00 Мультмiкс. 9.55 М/с «Дора-мандрiвни- по-українськи». 8.35 «Облом.UA». ця». 9.00 Бушидо. 10.25 М/с «Елвiн i бурунду10.35 16.00 «Роби бiзнес». ки». «Люстратор 7.62». 10.50 М/ф «Школа монстрiв: 11.00 12.00 «Люстратор. СпецБу Йорк, Бу Йорк». 12.05 М/ф «Малюк Великий проект». 13.00 «Секретнi матерiали». панда». 13.50 18 тур ЧУ з футболу. 13.40 Х/ф «СПРАВЖНI IН«Карпати» - «Зiрка». ДIЙСЬКI ХЛОПЦI». 16.25 Х/ф «ЛЬОДОВИКО15.50 Вiталька. ВИЙ ПЕРIОД». (2). 16.50 20.00 Країна У. Х/ф «НЕВЛОВИМI». 17.50 21.00 Одного разу пiд 18.05 (2). Полтавою. 19.55 Х/ф «СПИСАНИЙ». 18.55 Казки У. (2). 22.00 ООН. 21.30 «ПроФутбол». 23.00 Розсмiши комiка. 23.15 Х/ф «ФАБРИКА ФУТ0.00 Т/с «Свiтлофор». (2). БОЛЬНИХ ХУЛIГАНIВ». (3). 1.00 Шпiлiвiлi. 1.05 Х/ф «МЕГА-АКУЛА 1.55 Теорiя зради. ПРОТИ МЕХА-АКУЛИ». (2). 2.50 БарДак. Х/ф «ЛIСОВА ПIСНЯ». 3.55 Т/с «Щоденники Тем- 2.50 ного 2». (2). 5.00 УТЕТа тато! 6.00 «Недiля з Кварталом». 5.25 М/с «Лис Микита». 7.00 «ТСН». 8.00 «Снiданок. Вихiдний». 5.10 Х/ф «ВЕРСIЯ ПОЛ9.00 «Лото-Забава». КОВНИКА ЗОРIНА». 9.40 М/ф «Маша i вед6.45 Х/ф «ВЕЛИКЕ ЗОЛО- мiдь». ТО МIСТЕРА ГРIНВУДА». 9.50 «Грошi». 8.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНА 11.00 «Свiт навиворiт 8». ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА». 12.00 «Новий Iнспектор 9.40 Т/с «Туди, де живе ща- Фреймут. Мiста». стя». 13.35 «Українськi сенсацiї». 13.30 Х/ф «ТРИВОЖНА НЕ- 14.35 Т/с «Село на мiльДIЛЯ». йон». (2). 15.00 Х/ф «ДIВЧИНА БЕЗ 18.30 Х/ф «НЕДОТУРКАНI». АДРЕСИ». (2). 16.45 «Легенди карного роз- 19.30 5.15 «ТСН-Тиждень». шуку». 21.00 Х/ф «ПАПАРАЦI». (2). 19.00 Т/с «13». (2). 1.00 «Аргумент Кiно». 23.00 Х/ф «ПАЛАЮЧИЙ 1.35 «Свiтське життя». ОСТРIВ». (3). 2.35 «Мольфар».

ТЕТ

2+2

1+1

HTH


№ 47 (554) 2 грудня 2016 р.

11

Бориспільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Київської області повідомляє

Бориспільське об’єднане правління Пенсійного фонду України інформує про механізм перерахунку пенсій з 1 грудня 2016 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачено збільшення з 1 грудня розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність , до 1247 грн. У зв’язку із цим відбудеться перерахунок складових пенсійних виплат, які встановлюють від зазначеної величини. Перерахунку підлягають: - мінімальний розмір пенсії за віком , яка призначена до 01.10.2011 року за наявності у чоловіків 25, а у жінок 20 років страхового стажу , а після 01.10.2011 року за наявності у чоловіків 35,а у жінок 30 років страхового стажу ; т - доплата за понаднормативний стаж – непрацюючим пенсіонерам; - мінімальні пенсійні виплати, державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, підвищення ветеранам війни, підвищення жертвам нацистських переслідувань , пенсії за особливі заслуги перед Україною .Перерахунок буде здійснено автоматично, він не потребує додаткового звернення до органів Пенсійного фонду України. За роз’ясненнями з питань пенсійного забезпечення можна звернутися на «гарячу телефонну лінію» за тел.54748 та 64751.

Як лiкувати горло в домашнiх умовах: 9 народних засобiв Бiль у горлi — один з основних симптомiв при запальних захворюваннях глотки i мигдалин. Iснує цiлий ряд домашнiх засобiв, якi знiмають бiль в горлi i усувають запальний процес, якi часто є дiєвiшими, нiж традицiйнi лiкарськi засоби. Народна медицина пропонує безлiч доступних, безпечних i ефективних рецептiв, перевiрених багатьма поколiннями. 1. Сода Розчин соди сприяє очищенню вiд нальоту i "змиває" хвороботворнi бактерiї, тим самим викликаючи полегшення. Лужне середовище, яке вiдтворюється при полосканнi, пригнiчує подальший розвиток патогенних мiкроорганiзмiв. У розчин разом з 0,5 чайної ложки соди додають стiльки ж солi i чотири краплi розчину йоду на чашку води. Полоскання проводити до 5 разiв на день. Надмiрнi полоскання можуть викликати сухiсть запаленої слизистої глотки, яка i без того подразнена. 2. Iмбир Унiкальний склад кореня з високим вмiстом ефiрних олiй, полiфенолiв, вiтамiнiв, антиоксидантiв i мiнералiв робить його ефективним засобом проти запальних процесiв. Проварити тонко нарiзаний корiнь протягом десяти хвилин, остудити i пити тричi на день, додаючи у вiдвар мед. 3. Кориця Ефiрнi олiї з полiфенольних сполук проявляють протизапальнi i антисептичнi дiї. Рекомендується пити коричний чай, який заварюється з чашки води i палички корицi, яку слiд прокип`ятити декiлька хвилин. У такий чай можна за смаком додати мед або лимон i пити тричi на день. 4. Шавлiя Рослина мiстить фенольнi похiднi, якi мають бактерiостатичнi i бактерициднi властивостi. Крiм того, дубильнi речовини, що мiстяться в рослинi, надають ефективну протинабрякову дiю, а ефiрнi олiї чудово знiмають бiль. Настiй готують з чашки води, ч. 2.л. лис-

тя i 1 ч.л. солi. Потiм вiдвар процiджують i використовують для полоскання. 5. Корiнь солодки Протизапальна i противiрусна дiя рослини добре знiмає набряк i подразнення слизистої горла. Унiкальний набiр флавоноїдiв значно прискорює процес зцiлення, знiмаючи запалення i стимулюючи регенерацiю тканин. 2 столових ложки подрiбненого кореня залити чашкою води i бiля пiвгодини потримати на водянiй банi. Пити по 1 ст.л. тричi на день. 6. Ромашка Унiкальний склад ромашки дозволяє не тiльки понизити больовi вiдчуття, але й iнгiбiрувати запальний процес, зняти спазми i надати седативну дiю. Рекомендується 2 ч.л. ромашки залити кип`ятком i залишити на 10 хвилин. Використовують для полоскання горла, а також у поєднаннi з медом i лимоном для внутрiшнього споживання. 7. Гвоздика Гвоздика — традицiйний китайський народний засiб, який зменшує болi в горлi i заспокоює зубний бiль. Така дiя спецiї пояснюється евгенолом, що входить в її склад i володiє анальгезуючими, заспокiйливими, антисептичними властивостями. Рекомендується просто пожувати декiлька гвоздичних бутончикiв. При цьому вiдбувається повiльне видiлення евгенолу, який i блокує бiль у горлi. 8. Перекис водню Дезинфiкуючi i антисептичнi властивостi перекису водню пояснюються вивiльненням кисню при контактi зi слизистою. Загибель патогенних мiкроорганiзмiв призводить до зниження iнтоксикацiї органiзму i ефективної боротьби з iнфекцiєю. Горло полощуть розчином з чашки води i 1 ч.л. пероксиду водню. Пiсля цього рекомендується прополоскати горло розчином шавлiї або ромашки. 9. Яблучний оцет Ще одним ефективним засобом є яблучний оцет. Рекомендується полоскати розчином з 1 чашки води i 1 ч.л. оцту.


12

№ 47 (554) 2 грудня 2016 р.

Газета "Ринок Бориспіль" № 554  
Газета "Ринок Бориспіль" № 554  
Advertisement