Газета "Ринок Бориспіль" № 601

Page 1

РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ т. 067-404-24-62 e-mail: rbgazeta@gmail.com

Передплатний індекс: 99399

ШИРОКОФОРМАТНИЙ

ДРУК

вул.

Бежівка,

1;

т. :

6-69-04

№ 44 (601) 10 листопада 2017 р.

Газета заснована 26.03.2002 р.


2

№ 44 (601) 10 листопада 2017 р.

Понеділок, 13 листопада 20.00 “Подробицi”. 20.40 Т/с “Лiнiя свiтла”. 6.00 М/с “Легенда про Бi(16+). лоснiжку”. 0.30 Т/с “Сiльський ро6.30 манс”. 7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00 2.15 5.10 “Подробицi” ,18.05,21.00,1.55 Новини. “Час”. 6.35 7.05,8.05,9.05 Доб2.55 “Скептик 3”. рого ранку, Країно! 3.25 “Вдалий проект”. 9.30 Д/ф “Вони боролись 3.45 “Готуємо разом”. до загину”. 10.55 16.35,23.20 Погода. 11.05 Т/с “Епоха честi”. 6.30 7.10,8.15 Ранок з 13.10 14.30 Радiо. День. Україною. 13.55 Перша шпальта. 7.00 15.15 Розсекречена iсторiя. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00 16.45 Хто в домi хазяїн? Сьогоднi. 17.20 Вiкно до Америки. 9.30 Зоряний шлях. 17.50 1.10 Новини. Свiт. 11.35 Х/ф “ПОСМIХНИСЯ, 18.20 21.30,1.25,2.35 Тема КОЛИ ПЛАЧУТЬ ЗIРКИ”. (16+). дня. 13.35 Т/с “Щоб побачити ве18.35 1.40 Новини. Культу- селку”, 1 i 2 с. (16+). ра. 15.30 Т/с “Щоб побачити ве19.00 До справи. селку”. (16+). 19.30 #@)?$0 з Майклом 18.00 Т/с “Лiкар Ковальчук”. Щуром. (12+). 20.15 Вiйна i мир. 19.45 “Говорить Україна”. 21.50 2.20 Новини. Спорт. 21.00 Т/с “Специ”, 9 i 10 с. 22.15 Роздягалка. (16+). 22.50 Д/с “Дикi тварини”, 6 23.30 Х/ф “МУМIЯ 3: ГРОБс. НИЦЯ IМПЕРАТОРА ДРАКОНIВ”. 23.30 Д/с “Кремнiєва доли(16+). на”. 1.45 Х/ф “ГРОШI НА ДВОХ”. 0.55 Д/с “Пiвденна Корея 3.50 Реальна мiстика. сьогоднi”. 4.45 Iсторiя одного злочи2.55 Д/с “Середземнону. (16+). мор’я”. 3.55 Д/с “Нью-Йорк”. 3.00 2.25 Зона ночi. 4.10 Абзац. 5.35 М/ф. 6.00 7.00 М/с “Том i Джерi 6.20 22.45 “Слiдство вешоу”. ли...” з Л. Каневським”. 6.55 8.55 Kids’ Time. 7.00 9.00 Х/ф “ХРОНIКИ СПАЙ8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. ДЕРВIКА”. 7.10 8.10,9.20 “Ранок з Iн- 10.50 Х/ф “СПАДКОЄМЦI”. тером”. 13.00 Х/ф “13-Й ВОЇН”. 10.30 Х/ф “ПРИБОРКАННЯ 15.10 М/ф “Шрек назавжди”. НОРОВЛИВОГО”. 17.00 Хто зверху. 13.00 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 19.00 Ревiзор. ДВОХ”. 22.00 Пристрастi за Ревiзо16.00 “Чекай на мене”. ром. 18.00 19.00,4.25 “Стосу0.30 Х/ф “КОРАБЕЛЬ-ПРИється кожного”. МАРА”. (18+).

UA:Перший

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

2.20 тей(18+).

Служба розшуку де-

портер”. Новини. 9.15 10.15,11.15,12.15 “Ми всi...” з М. Леончук i П. Рольником. 4.30 Скарб нацiї. 13.15 14.15,15.15 “Деталi” 4.40 Еврика! з В. Фроловою i С. Дойком. 4.45 Служба розшуку дiтей. 16.15 23.00 “Кримiнал” з О. 4.50 Т/с “Вiддiл 44”. (16+). Лiрчуком. 5.40 19.20 Надзвичайнi но- 17.15 “Ситуацiя” з Т. Беревини з К. Стогнiєм. зовцем. 6.25 Факти тижня. 100 хви- 18.00 19.00,21.00 “Разом” з лин з О. Соколовою. Ганапольским, Кисельовим, Ор8.45 Факти. Ранок. ловською, Ашiон. 9.10 Спорт. 18.40 20.20 “Ехо України” з 9.15 Надзвичайнi новини. М. Ганапольським. Пiдсумки з К. Стогнiєм. 19.20 “Нейтральна терито10.15 Антизомбi. рiя” з С. Орловською. 11.15 13.20 Секретний 21.20 “Подiї” Вересня. фронт. 22.00 “Пiдсумки” з Є. Ки12.45 15.45 Факти. День. сельовим. 13.55 16.15 Х/ф “НЕМАЄ ВИХОДУ”. (16+). 16.25 Х/ф “ЕЛIЗIУМ”. (16+). 6.00 Байдикiвка. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 6.30 Казка з татом. 20.20 Бiльше нiж правда. 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 21.25 Т/с “Невиправнi”. 7.10 Це наше - це твоє. (16+). 7.15 Мультмiкс. 22.25 Свобода слова. 10.45 М/ф “Клуб Вiнкс: Ча0.50 Х/ф “ПОВIТРЯ”. (18+). рiвна пригода”. 2.30 Т/с “Слiдчi”. (16+) 12.00 Панянка-селянка. 13.00 19.30 ЛавЛавCar 2. 14.30 2.50 Казки У. 6.40 15.30 “Все буде доб- 15.30 3.40 Вiталька. ре!” 16.50 2.00 Країна У. 8.40 “Все буде смачно!” 19.00 21.00 Одного разу пiд 9.40 Х/ф “ДIВЧИНА БЕЗ АД- Полтавою. РЕСИ”. 22.00 Танька i Володька. 11.30 Х/ф “КРОК НАЗУ23.00 Казки У Кiно. СТРIЧ”. 0.00 Т/с “Баффi - винищу13.00 “Битва екстрасенсiв вачка вампiрiв”. (16+). 17”. 17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. 18.00 Т/с “Коли ми вдома. 5.50 22.10 Т/с “Кулагiн та Нова iсторiя”. партнери”. (12+). 20.00 22.45 “Хата на тата”. 7.00 Х/ф “ЧУЖI ДУШI”. 3.20 “Найкраще на ТБ”. (16+). 8.45 Т/с “Черговий янгол 2”. (16+). 6.00 7.15,8.15 “Новий 12.20 “Нашi”. день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа- 13.00 “2 кiнськi сили”. чинською. 13.35 15.05,20.20 Т/с “CSI: 7.00 Лас-Вегас 13”. (16+). 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 14.45 19.00,23.15,2.25 00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- “Свiдок”.

ICTV

ТЕТ

СТБ

HTH

ПРЯМИЙ

15.25

Т/с “Я - охоронець”.

(16+). 19.30

Т/с “Елементарно 4”.

(16+). 23.45

Т/с “Комiсар Хельдт”.

(12+). 1.30

Т/с “Коджак”.

2.55

“Випадковий свiдок”.

3.00

“РечДОК”.

4.05

“Правда життя. Про-

фесiї”. 5.05

“Легенди бандитської

Одеси”.

2+2 6.00

М/ф.

8.00

11.55 “Вiн, Вона i те-

левiзор”. 10.00

18.15 “Спецкор”.

10.35

18.40 “ДжеДАI”.

10.55

19.10 “Бандерлоги”.

13.05

17.20 “Загублений

свiт”. 19.30

20.35 Т/с “Ментiвськi

вiйни. Київ”. (16+). 21.40

Т/с “Кiстки 2”. (16+).

23.15

Х/ф “ЖИВИЙ ТОВАР”.

(18+). 2.20

Х/ф “ЗАХАР БЕРКУТ”.

3.55

“Облом.UA”.

6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

1+1 нок з “1+1”. 7.00 8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,0.0 0,5.30 “ТСН”. 9.30

“Чотири весiлля”.

10.50

“Мiняю жiнку”.

12.20

13.35 Т/с “Свати 5”.

14.40

Т/с “Величне столiття.

Роксолана”. 17.10

Т/с “Нескiнченне ко-

хання”. (12+). 20.20

Т/с “Слуга народу. Вiд

любовi до iмпiчменту”. (12+). 20.45

Т/с “Свати 6”.

22.00

“Грошi”.

23.15

0.10 “Голос. Дiти 4”.

2.05

Т/с “Пончик Люся”.

(16+).


Б7

№ 44 (601) 10 листопада 2017 р.

Вівторок , 14 листопада UA:Перший 6.00

М/с “Легенда про Бi-

ється кожного”.

4.10

Еврика!

16.15

20.00

“Подробицi”.

4.20

Факти.

Лiрчуком.

0.30

Т/с “Сiльський ро-

4.40

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

17.15

5.25

20.20 Громадянська

зовцем.

лоснiжку”.

манс”.

6.30

2.15

5.15 “Подробицi” -

7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00 “Час”. ,18.05,21.00,1.55 Новини. 2.55

6.35

7.05,8.05,9.05 Доб-

рого ранку, Країно! 9.30

10.55,23.20 Погода.

9.40

Д/ф “Василь Макух.

Ранок у великому мi-

3.25

“Вдалий проект”.

8.45

Факти. Ранок.

3.50

“Готуємо разом”.

9.15

19.20 Надзвичайнi но- М. Ганапольським.

18.40

4.10

19.20

рiя” з С. Орловською.

11.00

17.40,21.25 Т/с “Не-

21.20

“Подiї” Вересня.

6.00

М/ф.

“Пiдсумки” з Є. Ки-

8.00

12.15 “Вiн, Вона i те-

13.10

14.30 Радiо. День.

22.00

7.00

сельовим.

13.55

12.00

22.15 Складна розмо- 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,3.2 ВИХОДУ”. (16+). 5 Сьогоднi. 12.45 15.45 Факти. День. Фольк-music. 6.00 9.30 4.15 Зоряний шлях. 14.35 “На трьох”. Поколiння Z. 11.30 4.45 Реальна мiстика. 15.05 16.15 Т/с “Майор i ма- 6.30 М/с “Книга джунглiв”. 13.30 6.50 15.30 Агенти справед- гiя”. (16+). 1.10 Новини. Свiт. 7.10 ливостi. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 21.30,1.25,2.35 Тема 16.00

дня. 18.35

5.30 Iсторiя одного

злочину. (16+). 1.40 Новини. Культу-

ра.

18.00

Т/с “Лiкар Ковальчук”.

(12+). Перший на селi.

19.45

“Говорить Україна”.

19.25

Д/с “Вагасi - японськi

21.00

Т/с “Специ”, 11 i 12 с.

смаколики”. 20.25

23.30

21.50

2.20 Новини. Спорт.

ну”. (16+).

22.50

Д/с “Дикi тварини”.

1.20

23.30

Д/с “Орегонський пу-

тiвник”.

мор’я”. 3.55

Д/с “Нью-Йорк”.

IНТЕР

10.00

18.15 “Спецкор”.

Байдикiвка.

10.35

18.40 “ДжеДАI”.

10.55

19.10 “Бандерлоги”.

11.20

16.20,17.20 “Загубле-

Казка з татом. 5.30 Кориснi пiдказки. Це наше - це твоє.

Х/ф “ПОВIТРЯ”. (18+).

СТБ 7.05

15.30 “Все буде доб-

ре!”

12.00

Панянка-селянка.

13.00

19.30 ЛавЛавCar 2.

14.30

2.50 Казки У.

15.30

3.40 Вiталька.

16.50

2.00 Країна У.

19.00

21.00 Одного разу пiд

“Все буде смачно!”

Полтавою.

НИЦЯ IМПЕРАТОРА ДРАКОНIВ”.

10.05

“Битва екстрасенсiв

22.00

Танька i Володька.

(16+).

14”.

Д/ф “Таємницi ВiльнюД/с “Середземно-

ТЕТ

Мультмiкс. 1.00 Т/с “Життя i при- 7.15 10.45 М/ф “Школа монстрiв: годи Мишка Япончика”. (16+). 23.15 Х/ф “ЗВIТ З “ЄВРОПИ”. Вiтаємо у Monster High”. 1.55

Х/ф “МУМIЯ 3: ГРОБ-

НОВИЙ КАНАЛ

12.30

23.00

Казки У Кiно.

“МастерШеф 6”.

0.00

Т/с “Баффi - винищу-

вачка вампiрiв”. (16+).

17.30

22.00 “Вiкна-Новини”.

3.00

2.55 Зона ночi.

18.00

Т/с “Коли ми вдома.

4.10

Абзац.

Нова iсторiя”.

6.00

7.00 М/с “Том i Джерi

20.00

шоу”.

0.40

6.55

8.15 Kids’ Time.

5.50

М/ф.

8.20

Т/с “Друзi”.

6.20

22.45 “Слiдство ве-

11.40

Т/с “Вiдчайдушнi до-

HTH

22.10 Т/с “Кулагiн та 22.45 “МастерШеф 7”. 5.50 партнери”. (12+). “Один за всiх”.

ПРЯМИЙ

7.00

2+2 левiзор”.

9.10

са”. 2.55

Т/с “CSI. Мiсце злочи-

“Нейтральна терито-

22.20

(16+). Нашi грошi.

0.05

13.15 Х/ф “НЕМАЄ

(16+).

19.00

“Легенди бандитської

Одеси”.

Бiльше нiж правда.

виправнi”. (16+).

18.20

“Правда життя. Про-

10.05

Україною.

17.50

20.20 “Ехо України” з

“РечДОК”.

вини з К. Стогнiєм.

Т/с “Епоха честi”.

17.15

“Випадковий свiдок”.

фесiї”.

11.05

16.45

Т/с “Коджак”.

2.50

ловською, Ашiон.

6.30

15.15

1.25

19.00,21.00 “Разом” з 2.55 Ганапольским, Кисельовим, Ор3.40

Смолоскип”.

ва.

“Ситуацiя” з Т. Бере-

стi.

7.10,8.15 Ранок з

Т/с “Комiсар Хельдт”.

(12+).

“Скептик 3”.

КАНАЛ УКРАЇНА

23.45

18.00

оборона. 6.30

23.00 “Кримiнал” з О.

Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА

ПРОВАЛ”.

ний свiт”. 14.15

Х/ф “УЛЬТИМАТУМ”.

(16+). 19.30

20.35 Т/с “Ментiвськi

вiйни. Київ”. (16+). 21.40

Т/с “Кiстки 2”. (16+).

23.15

Х/ф “ЗУБАСТИЙ ТОР-

НАДО”. (16+). 2.15

Х/ф “КАМIННА ДУША”.

3.50

“Облом.UA”.

6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

1+1 нок з “1+1”. 7.00 8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,0.0 0,5.30 “ТСН”. 9.30

“Чотири весiлля”.

11.00

12.20 “Мiняю жiнку”.

13.00

20.45 Т/с “Свати 6”.

13.55

Т/с “Величне столiття.

8.30

Ранковий “Свiдок”.

Роксолана”.

ли...” з Л. Каневським”.

могосподарки”. (16+).

день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа-

9.00

Х/ф “ЄДИНА ДОРОГА”.

17.10

7.00

16.00

чинською.

10.45

“Кримiнальнi справи”.

хання”. (12+).

7.00

12.30

“Страх у твоєму домi”.

20.20

22.00 Пацанки. Нове

8.00,9.00,12.00,17.40 Новини.

життя. 8.10,9.20 “Ранок з Iн- 17.00

6.00

7.15,8.15 “Новий

Т/с “Нескiнченне коТ/с “Слуга народу. Вiд

19.00 12.25,20.40 Т/с “Лiнiя ня. свiтла”. (16+). 21.00

Кохання на виживанКиїв вдень i вночi.

15.05,19.30 Т/с “Еле- любовi до iмпiчменту”. (12+). 22.00 “Модель XL”. 00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- ментарно 4”. (16+). 23.45 0.10 Х/ф “ТРИ ТЕЛЕпортер”. Новини. 14.45 19.00,23.15,2.20 ПНI”. (16+). 9.15 10.15,11.15,12.15 “Свiдок”.

13.00

Зiрки пiд гiпнозом.

“Ми всi...” з М. Леончук i П. Роль-

15.20

ником.

Вегас 13”. (16+).

(16+).

17.00

4.35

7.10 тером”.

Хто зверху.

10.15

14.00 “Життя на

23.00

межi”. 14.50 18.00

ICTV

15.50,16.45 “Речдок”. 19.00,4.30 “Стосу-

4.00

Скарб нацiї.

8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 14.20

13.15

14.15,15.15 “Деталi”

з В. Фроловою i С. Дойком.

20.20 Т/с “CSI: ЛасТ/с “Служба розслiду-

вань”. (16+).

1.50

нi шифрiв”.

Т/с “Пончик Люся”. Т/с “Таємниця тверди-

3


№ 44 (601) 10 листопада 2017 р.

Ліц. АВ № 214041 від 21.12.10 р.

Б7

Ліц. №11242/10 від 24.12.10

4

Ліц. АГ № 365465 від 10.09.11

Середа , 15 листопада UA:Перший 6.00

М/с “Легенда про Бi-

лоснiжку”. 6.30

14.50

15.50,16.45 “Речдок”. 4.00

18.00

19.00,4.30 “Стосу-

7.05,8.05,9.05 Доб-

15.20

ником.

ється кожного”.

4.15

Студiя Вашингтон.

з В. Фроловою i С. Дойком.

17.00

20.00

“Подробицi”.

4.20

Факти.

16.15

ськi вбивства”.

Т/с “Хай говорять”.

4.40

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

Лiрчуком.

5.25

10.10 Громадянська

17.15

Ранок у великому мi-

2.15

Х/ф “ДВА IВАНИ”, 1 с.

оборона.

5.15 “Подробицi” -

6.30

14.15,15.15 “Деталi” 23.00 “Кримiнал” з О.

2.50 19.00,21.00 “Разом” з 3.55 Ганапольским, Кисельовим, Орфесiї”.

“РечДОК”. “Правда життя. Про-

ловською, Ашiон.

“Легенди бандитської

Т/с “Бодо”.

8.45

Факти. Ранок.

16.35,23.15 Погода.

2.55

“Скептик 3”.

10.55

“Вдалий проект”.

11.05

3.25

9.15

19.20 Надзвичайнi но- 18.40

Т/с “Епоха честi”.

3.45

“Готуємо разом”.

вини з К. Стогнiєм.

М. Ганапольським.

13.10

Радiо. День.

13.55

11.10

19.20

Нашi грошi.

14.30

52 вiкенди.

6.30

15.15

До справи.

Україною.

15.50

Твiй дiм.

7.00

16.45

М/с “Книга джунглiв”.

17.50

1.10 Новини. Свiт.

18.20

21.30,1.25,2.35 Тема 9.30

КАНАЛ УКРАЇНА 7.10,8.15 Ранок з

12.05

21.20

“Подiї” Вересня.

8.00

12.15 “Вiн, Вона i те-

22.00

“Пiдсумки” з Є. Ки-

левiзор”.

11.30

3.50 Реальна мiстика.

18.45

15.30 Агенти справед- 20.20

13.30

ливостi. (16+).

13.25 Х/ф “ЗВIТ З 15.45 Факти. День.

сельовим.

10.00

18.15 “Спецкор”.

ТЕТ

10.35

18.40 “ДжеДАI”.

6.00

Байдикiвка.

10.55

19.10 “Бандерлоги”.

21.05 Факти. Вечiр.

6.30

Казка з татом.

11.20

16.20,17.20 “Загубле-

Секретний фронт.

6.50

“На трьох”. 16.15 Т/с “Майор i ма-

5.30 Кориснi пiдказки.

ша здорової людини.

16.00

19.25

злочину. (16+).

1.30 Т/с “Життя i при- 7.10 7.15 годи Мишка Япончика”. (16+). 23.35 Х/ф “ТАКИЙ ЖЕ ЗРАД- 10.45

18.00

НИК, ЯК I МИ”. (16+).

12.00

Панянка-селянка.

2.15

13.00

19.30 ЛавЛавCar 2.

14.30

2.50 Казки У.

15.30

3.40 Вiталька.

Д/с “Вагасi - японськi

смаколики”.

4.45 Iсторiя одного Т/с “Лiкар Ковальчук”.

20.25

Слiдство.Iнфо.

(12+).

21.50

2.2лiдство.Iнфо.

19.45

“Говорить Україна”.

21.50

2.20 Новини. Спорт.

21.00

Т/с “Специ”, 13 i 14 с.

22.15

Свiтло.

(16+).

23.25

Мегалот.

23.30

0.00

Д/с “Орегонський пу-

ну”. (16+).

тiвник”. 2.55

НОВИЙ КАНАЛ

Д/с “Середземно3.00

мор’я”. Америки”.

Д/с “Мистецький пульс 4.30 6.40

3.55

Д/с “Нью-Йорк”.

3.25

IНТЕР 5.55

М/ф.

6.20

22.45 “Слiдство ве-

13.00

8.55

“Все буде смачно!”

Полтавою.

9.55

“Битва екстрасенсiв

22.00

Танька i Володька.

23.00

Казки У Кiно.

“МастерШеф 6”.

0.00

Т/с “Баффi - винищу-

17.30

22.00 “Вiкна-Новини”.

вачка вампiрiв”. (16+).

18.00

Т/с “Коли ми вдома.

14”.

Абзац. 7.00 М/с “Том i Джерi

HTH

Нова iсторiя”. Т/с “Друзi”.

0.20

Т/с “Вiдчайдушнi до-

22.10 Т/с “Кулагiн та 22.45 “МастерШеф 7”. 5.15 партнери”. (12+). “Один за всiх”.

ПРЯМИЙ

могосподарки”. (16+). 6.00

7.15,8.15 “Новий

ний свiт”. 14.20

Х/ф “ЗУБАСТИЙ ТОР-

НАДО”. 19.30

20.35 Т/с “Ментiвськi

вiйни. Київ”. (16+). 21.40

Т/с “Кiстки 2”. (16+).

23.15

Х/ф “ЗУБАСТИЙ ТОР-

НАДО 2”. (16+). 2.15

Х/ф “ЛIСОВА ПIСНЯ”.

3.45

“Облом.UA”.

1+1 6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з “1+1”. 7.00 8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,0.0 0,5.30 “ТСН”. 9.30

“Чотири весiлля”.

11.00

12.20 “Мiняю жiнку”.

12.50

20.45 Т/с “Свати 6”.

ЧАЛЬНИКА КАРНОГО РОЗШУКУ”.

13.55

Т/с “Величне столiття.

8.30

Ранковий “Свiдок”.

Роксолана”.

Х/ф “ВЕРСIЯ ПОЛКОВ-

17.10

6.25

Х/ф “IЗ ЖИТТЯ НА-

Т/с “Нескiнченне ко-

день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа-

9.00

Хто зверху.

чинською.

НИКА ЗОРIНА”.

хання”. (12+).

Вар’яти.

7.00

10.45

“Кримiнальнi справи”.

20.20

21.00

Київ вдень i вночi.

8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 12.30

“Страх у твоєму домi”.

любовi до iмпiчменту”. (12+).

23.00

Зорянi яйця.

00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- 14.20

2.45

Служба розшуку дiтей. портер”. Новини.

23.35,0.10 “Мiняю 15.05,19.30 Т/с “Еле- 22.00 жiнку 12”.

8.10,9.20 “Ранок з Iн- 19.00 12.25 Т/с “Лiнiя свiт-

21.00 Одного разу пiд

11.40

17.00

ла”. (16+).

2.00 Країна У.

19.00

8.20

життя.

Х/ф “ОСЛЯЧА ШКУРА”.

16.50

12.10

22.00 Пацанки. Нове

Мультмiкс.

15.30 “Все буде добре!”

20.00

8.00,9.00,12.00,17.40 Новини.

10.15

СТБ

Це наше - це твоє.

6.55

8.15 Kids’ Time.

7.00

Т/с “Морська полiцiя.

Лос-Анджелес”. (16+).

6.55

16.00

7.10

22.20

2.50 Зона ночi.

шоу”.

ли...” з Л. Каневським”.

тером”.

Т/с “CSI. Мiсце злочи-

2+2

“Нейтральна терито-

М/ф.

гiя”. (16+).

23.30 Культурна афi-

Одеси”.

6.00

Зоряний шлях.

1.40 Новини. Культура.

4.25

рiя” з С. Орловською.

12.45 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,3.0 14.30 0 Сьогоднi. 15.05

19.00

20.20 “Ехо України” з

виправнi”. (16+). “ЄВРОПИ”. (16+).

18.35

Т/с “Комiсар Хельдт”.

(12+).

18.00

9.30

17.40,21.25 Т/с “Не-

1.30 Т/с “Суто англiй-

зовцем.

“Час”.

стi.

Вегас 13”. (16+).

23.45 “Ситуацiя” з Т. Бере-

рого ранку, Країно!

дня.

20.20 Т/с “CSI: Лас-

Служба розшуку дiтей. 13.15

20.40 7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00 (16+). ,18.05,21.00,1.55 Новини. 0.30

6.35

Еврика!

4.10

14.00 “Життя на

ICTV

межi”. 3.50

Скарб нацiї.

9.15

10.15,11.15,12.15

“Ми всi...” з М. Леончук i П. Роль-

Т/с “Слуга народу. Вiд

ментарно 4”. (16+). 14.45 “Свiдок”.

19.00,23.15,2.30

1.45 нi шифрiв”.

Т/с “Таємниця тверди-


№ 44 (601) 10 листопада 2017 р.

Четвер , 16 листопада UA:Перший 6.00

М/с “Легенда про Бi-

лоснiжку”.

0.30

Х/ф “ДВА IВАНИ”, 2 с.

6.30

2.15

5.10 “Подробицi” -

стi.

2.55

6.30

3.25 7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00 3.45 ,18.05,21.00,1.55 Новини. 6.35

8.45

“Час”.

7.05,8.05,9.05 Доб6.30

9.30

Т/с “Бодо”.

Україною. 7.00

10.55

16.35,23.20 Погода.

11.05

Т/с “Епоха честi”.

13.10

14.30 Радiо. Де

14.30 Радiо. День.

вини з К. Стогнiєм.

ловською, Ашiон.

10.10

Секретний фронт.

18.40

11.10

17.40,21.25 Т/с “Не-

М. Ганапольським.

9.30

Зоряний шлях.

гiя”. (16+).

11.30

3.50 Реальна мiстика.

18.45

Слiдство.Iнфо. Надвечiр’я. Долi.

16.45

М/с “Книга джунглiв”.

17.50

1.10 Новини. Свiт.

18.20

21.30,1.25,2.35 Тема злочину. (16+).

13.30

15.30 Агенти справед- 20.20 ливостi. (16+). 22.20 4.45 Iсторiя одного

1.40 Новини. Культу-

ра.

Т/с “Лiкар Ковальчук”.

(12+). 19.45

“Говорить Україна”. Т/с “Специ”, 15 i 16 с.

19.00

Д/ф “В#Українi”.

21.00

19.25

23.30 Д/с “Вагасi -

(16+).

японськi смаколики”.

23.30

20.25

ну”. (16+).

“Схеми” з Н. Седлець-

кою. 21.50

Т/с “CSI. Мiсце злочи-

2.20 Новини. Спорт.

15.45 Факти. День.

22.00

“Пiд�умки” з Є. Ки-

сельовим.

10.00

18.15 “Спецкор”.

10.35

18.40 “ДжеДАI”.

10.55

19.10 “Бандерлоги”.

11.20

16.20 “Загублений

16.15 Т/с “Майор i ма-

ТЕТ

21.05 Факти. Вечiр.

6.00

Байдикiвка.

Iнсайдер.

6.30

Казка з татом.

Х/ф “ЧОРНI МIТКИ”. Т/с “Морська полiцiя.

15.30 “Все буде доб-

свiт”.

7.15

Х/ф “ЗУБАСТИЙ ТОР5.30 Кориснi пiдказки. 14.30 НАДО 2”. (16+). Це наше - це твоє. 17.20 “Загублений свiт”. Мультмiкс.

10.45

Х/ф “КIТ У ЧОБОТЯХ”.

(16+).

12.00

Панянка-селянка.

19.30

13.00

19.30 ЛавЛавCar 2.

вiйни. Київ”. (16+).

14.30

2.50 Казки У.

21.40

Т/с “Кiстки 2”. (16+).

15.30

3.40 Вiталька.

23.15

Х/ф “ЗУБАСТИЙ ТОР-

16.50

2.00 Країна У.

НАДО 3”. (16+).

19.00

21.00 Одного разу пiд 2.15

1.25 Т/с “Життя i при- 6.50 7.10

СТБ 9.00

“Все буде смачно!”

Полтавою.

9.55

“Битва екстрасенсiв

22.00

Танька i Володька.

2.50 Зона ночi.

14”.

22.15

Книга.ua.

23.00

Казки У Кiно.

22.50

Д/с “Дикi тварини”.

4.30

Абзац.

12.15

“МастерШеф 6”.

0.00

Т/с “Баффi - винищу-

2.50

Вiкно до Америки.

6.40

7.00 М/с “Том i Джерi

17.30

22.00 “Вiкна-Новини”.

вачка вампiрiв”. (16+).

3.10

Д/ф “Василь Макух.

шоу”.

18.00

Т/с “Коли ми вдома.

Смолоскип”.

6.55

8.15 Kids’ Time.

Нова iсторiя”.

3.55

Д/с “Нью-Йорк”.

8.20

Т/с “Друзi”.

20.00

5.00

Т/с “Вiдчайдушнi доД/ф “Таємницi Вiльнюса”. 11.40 могосподарки”. (16+). 16.00

5.55

М/ф.

життя.

6.20

22.45 “Слiдство ве-

17.00

HTH

сливi 7”. 23.25

“Один за всiх 2017”.

ПРЯМИЙ

6.35

Х/ф “НIЧНИЙ ПАТ-

РУЛЬ”. 8.30

3.20

“Облом.UA”.

6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

1+1

Ранковий “Свiдок”.

7.00 8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,0.3 0,5.30 “ТСН”. 9.30

“Чотири весiлля”.

11.00

12.20 “Мiняю жiнку”.

ли...” з Л. Каневським”.

19.00

Зорянi яйця.

день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа-

ГУ”.

Х/ф “В ОСТАННЮ ЧЕР- 13.00 14.00

7.00

21.00

Київ вдень i вночi.

чинською.

10.45

“Кримiнальнi справи”.

Роксолана”.

8.00,9.00,12.00,17.40 Новини.

23.00

Суперiнтуїцiя.

7.00

12.30

“Страх у твоєму домi”.

17.10

7.10

8.10,9.20 “Ранок з Iн- 2.45

тером”. 10.30

Хто зверху.

7.15,8.15 “Новий

9.00

Служба розшуку дiтей. 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 14.20

ICTV

12.25,20.40 Т/с “Хай

6.00

портер”. Новини.

14.45

Скарб нацiї.

9.15

“Свiдок”.

13.00

4.05

Еврика!

“Ми всi...” з М. Леончук i П. Роль-

15.20

межi”.

4.10

Студiя Вашингтон.

ником.

Вегас 13”. (16+).

14.50

15.50,16.45 “Речдок”. 4.15 4.35 19.00,4.25 “Стосу-

Факти.

13.15

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

з В. Фроловою i С. Дойком.

ськi вбивства”.

Громадянська оборо-

16.15

23.45

18.00

5.25

20.00

на.

“Подробицi”.

Т/с “Нескiнченне ко-

15.05,19.30 Т/с “Еле- хання”. (12+). 20.20 Т/с “Слуга народу. Вiд

3.55

ється кожного”.

20.45 Т/с “Свати 6”. Т/с “Величне столiття.

00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- ментарно 4”. (16+).

говорять”. (16+). 14.00 “Життя на

Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО

нок з “1+1”.

22.10 Т/с “Кулагiн та 22.45 “Зваженi та ща- 5.30 партнери”. (12+).

22.00 Пацанки. Нове

20.35 Т/с “Ментiвськi

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”.

3.00

IНТЕР

12.15 “Вiн, Вона i те-

“На трьох”.

ре!”

НОВИЙ КАНАЛ

8.00 левiзор”.

Лос-Анджелес”. (16+).

7.00

М/ф.

“Подiї” Вересня.

(16+). 2.20

2+2 6.00

21.20

годи Мишка Япончика”. (16+). 23.40

“Легенди бандитської

Одеси”.

“Нейтральна терито-

10.15,11.15,12.15

14.15,15.15 “Деталi” 23.00 “Кримiнал” з О.

Лiрчуком.

17.00

19.00,23.15,2.15 20.20 Т/с “CSI: Лас1.30 Т/с “Суто англiйТ/с “Комiсар Хельдт”.

любовi до iмпiчменту”. (12+). 22.00

“Свiт навиворiт 9”.

23.00

“Право на владу”.

0.40

Х/ф “ЗЕЛЕНI ГОРИ”.

(16+). 2.25

Т/с “Таємниця тверди-

нi шифрiв”.

(12+).

Анекдоти — Як би ви описали своє життя в двох словах? — За що? ***** До податкової інспекції заходить громадянин: — Коли я можу взяти відпустку? — Але ж ви не є нашим співробітником! — Але я працюю практично тільки на вас! ***** — В мене дві новини: добра й погана. — Давай спершу добру. — Добра в тому, що я не скажу тобі погану. — А погана? — А погана, що не скажу добру. ***** Враження, що справляє на чоловіка оголена жінка в панчохах,

принципово відрізняється від враження, що справляє на жінку оголений чоловік у шкарпетках! ***** У місті відбувся гей-парад. Ходу замикала колона чоловіків із перфораторами. ***** Після довгої проповіді священик запитав у прихожан, чи готові вони простити своїх ворогів. Близько половини з них підняли руки. Незадоволений результатом, священик провадив іще хвилин двадцять, а відтак повторив своє питання. Цього разу руки підняли близько 80% прихожан. Священик читав проповідь іще п’ятнадцять хвилин, і знову запитав, чи готові вони простити своїх ворогів. Зморені прихожани відповіли одностайно, й лише одна літня дама утрималась.

— Місіс Джонсон, ви не готові простити своїх ворогів? — Я не маю ворогів, — відповіла стара. — Це дивовижно! А скільки вам років? — Дев’яносто три. — Місіс Джонсон, будьласка, вийдіть наперед і розкажіть нам, як людина може дожити до дев’яностотрьох років, не маючи при цього жодного ворога. Маленька мила бабуся повільно вийшла в центр храму, обернулась до прихожан і сказала: — Це елементарно. Я просто пережила цих сук. ***** Інтернет — він такий. Читаєш коментарі, думаєш: «Самі ідіоти!» Починаєш з ними сперечатися й не помічаєш, як на одного ідіота стало більше.

ГОРОСКОП на 13.11 — 19.11

“Правда життя. Про-

20.20 “Ехо України” з

13.25 Х/ф “ТАКИЙ ЖЕ рiя” з С. Орловською.

ЗРАДНИК, ЯК I МИ”. (16+).

15.15

18.35

19.20

виправнi”. (16+).

12.45 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,3.0 14.55 0 Сьогоднi. 15.05

18.00

3.15 19.00,21.00 “Разом” з фесiї”. 19.20 Надзвичайнi но- Ганапольским, Кисельовим, Ор4.15

“РечДОК”.

18.00

“Готуємо разом”.

12.05

2.45

зовцем.

Факти. Ранок.

“Вдалий проект”.

13.55

дня.

“Ситуацiя” з Т. Бере-

9.15

7.10,8.15 Ранок з

16.00

17.15

“Скептик 3”.

КАНАЛ УКРАЇНА

рого ранку, Країно!

Ранок у великому мi-

5

***** Жінка до чоловіка: — Ти роботу любиш більше за мене! — Звідки ти взяла? — У тебе увечері, перед сексом зі мною, так не стоїть, як зранку перед роботою! ***** У приймальню вбігає пацієнт: — А-а-а!… лікарю, що це в мене?! — Та-ак, зараз подивимось… А-а-а!… що це у вас?! ***** Я стежу за своєю фігурою… Вона ночами ходить до холодильника. ***** — Як продовжити секс до 2 годин! — Як?! — Починайте у 1 годину 55 хвилин…

ОВЕН (21.03-20.04). Все як годиться: втупилися на новi ворота, роздумуючи як пробити їх одним ударом. Хтось хоче узяти приступом дiвчину, яка сподобалась, iншi - вiдкусити ласий шматок пирога в бiзнесi. А може брама-то вiдкрита? ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Нiчого несподiваного - весь тиждень працюватимете i зароблятимете. Початок тижня принесе "швидкi" грошi. Недiльний вiдпочинок допоможе правильно "розмiстити" зароблений капiтал. БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Цього тижня потрiбно буде придiлити максимум уваги дiтям. Радувати вони будуть по мiнiмуму, та зате клопоту доставлять... Бiзнес теж не сильно порадує. Але хоч фiнансова сторона не пiдведе. РАК (22.06-23.07). На початку тижня вiрогiдна зустрiч з давнiм приятелем. У серединi тижня начальник пiднесе неприємний сюрприз. Дiтки не порадують своїми успiхамии. I лише вихiднi принесуть довгоочiкуваний вiдпочинок i спокiй. ЛЕВ (24.07-23.08). Вас чекають великi змiни в роботi: можливе пiдвищення по службi i навiть кардинальна змiна сфери дiяльностi. У особистому життi спробуйте зберегти стабiльнiсть. Не забувайте про батькiв. ДIВА (24.08-23.09). Вам буде за що себе похвалити. Ви блискуче виконаєте доручення начальника. Збережете грошi в сiмейному бюджетi. Навiть у вихiднi замiсть вiдпочинку будете заклопотанi по господарству. Але не забувайте i про себе. ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Тиждень досить невдалий. На початку тижня є шанс через дрiбницi розсердити начальство, у серединi тижня - посваритися з близькими. Не уникнути конфлiкту i з родичами. I лише до кiнця тижня невезiння закiнчиться. СКОРПIОН (24.10-22.11). Вiд вас буде потрiбно максимум активностi. I на роботi доведеться побiгати, та i вдома теж спокiйно вiдпочити не дадуть. Фiнанси не пiдведуть. У вихiднi можете як слiд "вiдв`язатися". СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Активна дiяльнiсть на роботi на початку тижня дасть упевненiсть в собi i пошану колег. Та i начальство придивиться уважнiше i премiї вам не уникнути. Домашнi iз задоволенням проведуть з вами вихiднi. КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Ви зможете проявити себе з найкращої сторони - i на роботi, i вдома. Начальство оцiнить ваш професiоналiзм. Що ж до будинку - ви будете зразковим сiм`янином. Захоплення дiтей i ласка другої половини гарантованi. ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Нема лиха без добра. I нехай недоброзичливцi будують вам пiдступи - ви i тут спробуйте отримати для себе вигоду. У серединi тижня посваритесь з друзями. У вихiднi - веселе i приємне примирення. РИБИ (20.02-20.03). Допущена через неувагу помилка може призвести до серйозних проблем на роботi. Абсолютно непотрiбна i дуже дорога покупка - до скандалу в сiм`ї. Вихiднi краще провести наодинцi, щоб не зiпсувати остаточно собi життя.


6

№ 44 (601) 10 листопада 2017 р.

До чергової річниці «звільнення» Києва

ЗЛОЧИНИ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА Щоб потім не казали, що не знали

М

икола Ватутін — росіянин, (чомусь багато хто думає, що він був українцем), генерал армії СРСР. Не енкаведист, але бойовий генерал. То чим же він завинив перед українцями? А завинив ось чим. У вересні 1920 року червоноармієць Ватутін воював проти залишків Української повстанської армії Нестора Махна. У 1920–21 році боровся проти українських повстанців на Полтавщині. З 1921 року — член партії більшовиків. У 1939 році командує Українським фронтом при вторгненні в Польщу, за що отримав орден Леніна. Найголовніше. Форсування Дніпра і штурм німецьких фортифікацій на Букринському плацдармі (біля Києва) у 1943 році. Радянське «геніальне» командування вирішило завалити німців трупами своїх. Тільки на одному цьому плацдармі «геніальний» полководець Ватутін поклав у землю (точніше, у воду Дніпра) 400 000 радянських солдат (втрати німців були 10-кратно менші). Найбільшим злочином проти українського народу командування Червоної армії є те, що на «звільненій» від німців лівобережній Україні командири частин хапали всіх дітей 16–18 років і без зброї, навіть без військової форми погнали їх форсувати Дніпро на німецькі кулемети. Кажуть що німецькі кулеметники божеволіли від того, що весь час розстрілювали неозброєних людей в цивільному, коли на місце одних вбитих ішли лави нових. Скільки з тих 400 000 убитих було тих українсьих хлопчаків-цивільних, ніхто не знає. Можливо 50, можливо 100 чи 150 тисяч. Але це той злочин проти українців, за який (в тому числі) персонально відповідальний генерал Микола Ватутін. Проте, як кажуть, Бог все бачить. На Волині 29 лютого 1944 року червоний кат отримав кульове поранення від українських партизанів УПА і через невдале лікування помер. Катюзі по заслузі! Ні пам’ятників, ні вулиць на честь цього чоловіка в Україні не повинно бути! Андрій ХАРТАНОВИЧ onpress.info

СТИХІЙНА ТОРГІВЛЯ У БОРИСПОЛІ ЯК ОЗНАКА СЛАБКОСТІ МІСЬКОЇ ВЛАДИ

У

всьому має бути своя межа. Саме до такого висновку доходиш, коли йдеш центральною алеєю від супермаркету «Сільпо» до Центрального поштового відділення крізь своєрідні торгові ряди розташованих обабіч перекупників. Тут немає ні туалету, ні умивальника (не плутати з фонтаном поруч), ні баків для сміття, ні спеціальних столів з лавами, аби розмістити свій товар і присісти. Це вулиця, по якій ходять люди і вздовж якої висаджені декоративні дерева та встановлені лавочки, аби перехожі мали можливість перепочити. Для торгівлі передбачена територія «Центрального» ринку, розташована буквально в десяти метрах від цієї алеї. Проте місце там порожнє, а тут торгують усі, кому не ліньки. Ще б пак! Адже навіть «містових» ніхто не збирає. Такий безлад прийнято називати стихійною торгівлею. Дехто із «сердобольних» у соцмережах намагається захищати тих бабусь, які хочуть вижити, через незначну пенсію продаючи свою городину. Однак, коли проходиш повз ці ряди, мимоволі замислюєшся: цікаво, а в кого це на яблунях ростуть мандарини з лимонами, і хто на городах вирощує калоші з віниками? А заводська ковбаса у кого росте? Отже, зрозуміло, що поруч з бабусями вже давно примостилися перекупники. І їх значно більше, ніж місцевих. У рази. Алея від них звільняється лише пізнього вечора, а вранці вони з’являються знову.

Чутка про те, що тут ніхто нікого не ганяє, поширилася далеко за межі Борисполя і району, тож і їдуть сюди займатися своїм ґенделем перекупники з інших районів і навіть областей. Хочеш домашнє яблучко? Ось тобі яблука з… Вінниці! Домашнє яєчко й морквинку — з Троєщини!.. Міська влада, схоже, «вмила руки». Головне, що поруч стоїть «Рошен», а навпроти «Золота підкова»… І ніхто й «у вус не дме», аби навести порядок у центральній частині міста на зазначеному відрізку Київського шляху. Усе кивають одне на одного: міськвиконком на поліцію, поліція

— на виконком… І не дивно буде, що невдовзі біля «Рошену» вже й бездозвільні кіоски «повиростають». Сьогодні ясно одне. Допоки не буде розроблений чіткий механізм розв’язання проблеми стихійної торгівлі у Борисполі, нічого з місця не зрушиться. А проблему цю можна розв’язати, і досить ефективно, прирівнявши, наприклад, стихійну торгівлю до дрібного хуліганства — з конфіскацією й утилізацією товару та виправними роботами, спрямованими на покрашення благоустрою нашого міста. Мстислав КУТАЛО

Українському кіно дозволили не платити ПДВ і ввозити обладнання без мита до 2023 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні два законопроекти, які дозволять збільшити підтримку для українського кінематографа. Депутати підтримали ухвалення у другому читанні законопроектів № 3238-д та № 3239-д про внесення змін щодо державної підтримки кінематографії до Податкового та Митного кодексів відповідно. Тим часом законопроект № 3240 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії передали на повторне друге читання. Зокрема, проект закону № 3238-д передбачає, що виробництво національних фільмів та

озвучення українською іноземних, а також роботи з виготовлення архівів національних фільмів не будуть оподатковуватися податком на додану вартість до 2023 року. Під це саме правило підпадає дублювання чи озвучення фільмів українською, а також роботи із збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини. Тим часом закон № 3239-д дозволяє до початку 2023 року ввозити товари для кіновиробництва без мита. Це, зокрема: - кіноплівка, експонована та проявлена, із звуковою доріжкою або без звукової доріжки, або яка складається лише із звукової доріжки,

- плiвки у рулонах, котушках або у виглядi стрiчок для кiнематографiї або фотозйомки, - бобiни, котушки та аналогiчнi вироби для намотування фотота кiноплiвок або стрiчок, плiвок тощо, - апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифровi камери та записувальнi вiдеокамери, - частини передавальної апаратури для радіомовлення або телебачення, зокрема антени, - лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, оправленi, для iн-

струментiв або апаратури, крiм таких елементiв з оптично необробленого скла (зокрема йдеться про об'єктиви для камер, проекторiв або фотозбiльшувачiв чи фотозменшувачiв), - кінокамери та кінопроектори, з пристроями звукозаписування чи звуковідтворення або без них, - апаратура та обладнання для фото- або кінолабораторій; негатоскопи; екрани проекційні, - лампи (світильники) та освітлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини; світлові вивіски, світлові покажчики, табло з назвою або адресою і подібні вироби, що мають умонтоване джерело світла та їх частини. espreso.tv


№ 44 (601) 10 листопада 2017 р.

7

Точка зору

НАЦІЯ І МОВА. УКРАЇНСЬКЕ ДЛЯ НИХ ЧУЖЕ, ЇХНЯ ЗАМАСКОВАНА АЛЬТЕРНАТИВА — РОСІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ ДРУЗІ та знайомі, від яких я чую, що становлення української нації відбудеться не за мовним і не за культурним принципом, дуже мудро говорять — зі свого погляду вони, безперечно, праві. Маючи на увазі українську мову та культуру. Вони не хочуть об’єднуватися навколо української мови та культури і всі потуги такого плану викликають у них внутрішній спротив. І я їх можу зрозуміти. У них є цікавіша — і мова, і культура. Українське — для них чуже й навіть чужинське, а тому глибоко нецікаве, хоч нібито вони давно живуть поруч із ним. Від нього можна відмахнутися, з нього можна посміятися, оголосити недолугим, звести до анекдоту, етнографії, низького соціального ста-

ну тощо. Воно до них не промовляє і цінністю для них не є. Ніхто з них ніколи не переймається українським, час від часу нагадуючи, що вони вищі за всі ці тарганячі перегони і муки формування ідентичності. Вони навіть не помічають, коли роблять нам неприємно або боляче. Тому що їм не болить. Без нього вони можуть спокійно обійтись — і обходяться. Проблеми індіанців шерифа не турбують. Зрештою, тут знову їхня правота: всі на цьому святі життя — егоїсти, і нема чого витрачати емпатію на якихось українців з їхніми партикулярними, хутірськими і вузькочолими інтересами. Українське ж для них завжди як не одіозне, то обтяжливе, зайве, факультативне, необов’язкове. Тоді як існує щось значно більш вагоме і значуще, на що можна за звичкою спертися. І воно аж ніяк не українське.

Нація не може бути безликою От тільки штука в тому, що вони лукавлять. Якщо становлення української нації відбудеться БЕЗ української мови та культури, значить, воно відбудеться З російською мовою та культурою. Такі реалії. Бо становлення нації у принципі неможливе без мови та культури. Нація не може бути безликою і без’язикою, хоч як її не називай — громадянською, політичною чи суперкультурною. Для дуже багатьох людей концепт «нація без мови та культури» просто означає націю з іншою мовою та культурою. Означає, але ніколи не називається. І це, як на мене, найбільша пастка. Вони ніколи не скажуть, що хочуть тут панування всього російського, але воно мається на увазі і стоїть в усіх установках

за замовчуванням. Бо, за великим рахунком, Україна без українського — це Україна з російським. Адже природа не терпить порожнечі.

Їхня альтернатива — російський націоналізм Український націоналізм для них неприйнятний у будь-якій формі, натомість передбачена ними альтернатива, як би вони хитро це не маскували — просто інший націоналізм. Націоналізм іншої культури та іншого народу. І цей націоналізм — російський. Хоча вони принципово це заперечуватимуть. Бо його називають не націоналізмом, а оголошують чимось надкультурним і універсальним, певною життєздатною і перевіреною формою культурного життя, яка дозволяє їм триматися в колі своїх московсько-петербурзьких інтересів і жити у світі, абсолютно або

частково ізольованому від українського, а будь-які спроби змінити статус-кво на користь українського сприймають як звуження власних інтересів, які вони ніколи не називають національними, хоч саме такими вони і є. Для них шаблоном стало, що саме українське призводить до розколу країни. Не російські впливи, які де-факто призвели до втрати територій, а саме українське є чинником, який начебто все тут зламає, розколе і знищить. Українське — жупел, щось небажане, страхітливе і потенційно небезпечне, що провадить, зрештою, до розколу. І ця логіка мислення від моїх друзів мені здається, м’яко кажучи, дивною і образливою. Це все, що я хотів сказати на цей момент. Андрій БОНДАР, український письменник, перекладач

УКРАЇНА ЗАПРОВАДЖУЄ ІСПИТ НА ГРОМАДЯНСТВО: БЕЗ ЗНАННЯ МОВИ ЙОГО І БУТИ НЕ МОЖЕ У світі вже давно зрозуміли, наскільки важливою є принциповість у міграційній політиці для забезпечення поваги до держави Днями стало відомо, що Кабінет Міністрів України планує запровадити сертифікаційний іспит з української мови, зокрема і для отримання громадянства іноземцями. Раніше для підтвердження знання української мови іноземним громадянам було достатньо довідки, яку видавали навчальні заклади чи освітні установи. Рівень володіння державною мовою на основі таких довідок можна описати на прикладі гравця «Шахтаря» Марлоса, який у вересні цього року отримав українське громадянство, але українською не може сказати ані словечка. Як буде проходити іспит для іноземців на знання української — наразі лише обговорюється, але за основу буде взято напрацьований досвід інших країн та рекомендації Ради ЄС. Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко доручив створити робочу групу за участю провідних мовознавців і практикуючих викладачів, яка до кінця року узагальнить усі існуючі підходи та напрацює єдиний стандарт для складання сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної. Чому «як іноземної»? Ну, мабуть, для початку. Укрінформ поцікавився досвідом проведення таких іспитів іншими країнами, які у такий спосіб, крім видачі паспорта, прищеплюють повагу до держави тим, хто дійсно хоче стати її громадянином.

Польща: сертифікація на знання польської обов’язкова з 2012 року У сусідній Польщі знання державної мови для отриман-

ня громадянства потрібно обов’язково підтверджувати сертифікаційним іспитом з 2012 року. За проведення іспитів на отримання сертифікату раніше відповідала тільки Державна комісія підтвердження знання польської мови як іноземної, яка мала свої представництва в інших країнах. Але зі збільшеннями попиту на складання іспитів з польської мови з 2015 року такі сертифікати дозволили видавати також освітнім закладам, які проводять навчання у сфері польської філології, а також школам навчання мови, інститутам і польським школам за кордоном. З цього ж часу знання мови оцінюється за шістьма рівнями, встановленими Радою Європи: початковий А1, початковий ускладнений А2, середній В1, просунутий В2, рівень підвищеної складності С1 і рівень досконалого володіння мовою С2. Сам сертифікаційний іспит на знання польської мови складається з 2 етапів — письмового і усного. Письмовий триває 225 хвилин і складається з 4-х частин: аудіювання (30 хв), знання граматики (60 хв), розуміння написаного тексту (45 хв) та письмової мови (90 хв). Кожна з цих частин оцінюється у 40 балів. Усний етап включає 2-3 завдання, приміром, опис ситуації на картинці, причому з висловленням власної думки з цієї тематики (на що дається 15 хвилин). Усне мовлення оцінюється також у 40 балів, а в сумі за іспит можна набрати 200 балів. Щоб скласти іспит, по кожній його частині потрібно набрати не менше 24х балів, тобто 60%. Оплата за кожен із рівнів відрізняється, наприклад, здати екзамен на

рівні B1коштує 60 євро, на рівні B2 — 80 євро, на рівні C2 — 100 євро.

Іспанія: знати не тільки мову, але й державний устрій та історію В Іспанії рівень володіння державною мовою для отримання громадянства підтверджується сертифікатом DELE (Diploma de español como lengua extranjera), який видається Інститутом Сервантеса від імені Міністерства освіти, культури і спорту Іспанії. Знання іспанської мови за цим дипломом сертифікують у 48 країнах світу за трьома рівнями — початковим, середнім і вищим (Nivel Inicial, Nivel Intermedio, Nivel Superior). Екзамени включають так само 5 традиційних етапів. Перший — читання текстів, після чого слід обрати правильної відповіді на питання. (40, 60 і 60 хвилин для початкового, середнього та вищого рівнів відповідно). Другий — письмо, тобто написання твору (50, 60 і 60 хвилин відповідно). Третій — аудіювання (30, 30 і 45 хвилин). Четвертий — тести на знання лексики та граматики, де потрібно обрати правильне слово чи фразу (40, 60 і 60 хвилин). Останній, п’ятий етап — мовлення, що передбачає бесіду з членами комісії і триває 10-15 хвилин. Щоб успішно скласти екзамен зі знання іспанської, потрібно отримати «складено» на всіх етапах. Вартість складання тесту на початковому, середньому і вищому етапах так само відрізняється і складає 40, 55 і 65

доларів відповідно. На відміну від Польщі, де для отримання громадянства потрібно подати пакет документів і сертифікат зі знання державної мови, в Іспанії, окрім цього, потрібно пройти іспит на знання історії, конституції та державного устрою.

США: претенденти найбільше хвилюються за знання Конституції У Сполучених Штатах, щоб отримати громадянство, не потрібно засвідчувати знання мови окремим сертифікатом. Але іспит на громадянство так само, як і в Іспанії, включає в себе знання історії та політичного устрою країни — для цього треба знати відповідь на 100 запитань. Офіцер Служби громадянства та імміграції США може перевірити у майбутнього американця вміння читати, писати, говорити та розуміти англійською. Завдання розраховані навіть на початковий рівень мови, а необхідний словниковий запас, а вправи і теми для обговорення розміщуються на сайті Служби. Але найчастіше рівень володіння англійською визначається за співбесідою, на якій можуть запитати деталі з біографії чи особливості країни, з якої приїхав претендент. За словами киянина, який зараз готується до іспиту на американське громадянство, він як і інші претенденти більше хвилюються за власні знання історії США та Конституції, ніж за чистоту володіння англійською. Чому у знанні англійської США здаються такими лояльними?

Річ у тім, що до отримання громадянства студенти чи працівники, які сюди приїжджають на тривалий час обов’язково здають сертифікований іспит на знання мови. А тому здавати його вдруге вже для оформлення громадянства просто зайве.

Латвія: сувора міграційна політика почалася одразу після розпаду Радянського Союзу Латвія так само належить до країн, де для отримання громадянства потрібно знати не лише мову, а й основні положення Конституції, текст державного гімну, історію та культуру. Але на відміну від США, бажаючі отримати громадянство цієї країни (а це переважно росіяни) найбільше нарікають якраз на складність вивчення латиської мови, яка належить до балтійської мовної групи, при тому, що самі латвійці спілкуються дуже швидко і не завжди дотримуються правил у мовленні. Для отримання латвійського громадянства необхідно здати латиську мову на категорію не нижче В1, тобто середнього рівня. Іспит на знання мови складається з чоти-

рьох частин: слухання, читання, письма та ведення діалогу, і оцінюється за тестовою системою. Екзамен вважатиметься складеним, якщо правильні відповіді становитимуть 51%. Окремо слід відзначити, що Рига, починаючи з 1991 року, дуже прискіпливо ставилася до надання громадянства (після розпаду Радянського Союзу законом від 1991 року громадянство Латвії було визнано за приблизно 2/3 жителів країни). У травні 2013-го Сейм Латвії посилив вимоги до отримання громадянства, що викликало «автоматичне» обурення МЗС Росії: «Черговий етнополітичний експеримент офіційної Риги, що перетворює нацменшості у “вічних ізгоїв” держави, в якій вони народилися і прожили все життя, наочно свідчить про дефіцит демократії в Латвії». Тим не менш, це приклад того, як Латвія налаштувала міграційну політику винятково у інтересах власної країни. Як результат, це сприяє зменшенню кількості громадян, не адаптованих до проживання у країні та зменшення зловживання цим фактором. ukrinform.ua


8

№ 44 (601) 10 листопада 2017 р.

ТАМАДА

Племенний цап на злучку. Т. 093-433-70-08. Продам індоуткі та кролі каліфорнійськой породи. Т. 093 297 96 96. Продам поросят уркаїнська біла.Ціна договірна.Т 095-201-32-96. Продам 1 кімн. квартиру вул.Бабкіна 12, 5/9 пов. 43/18/9 м.кв.Гарний ремонт. 25,000 у.о 0964800715. 0634191255. 0508216455. Продам молодих кіз(безрогі). Ціна договірна. Т. (098)391 99 77.

ДОРОСЛІ та ДИТЯЧІ СВЯТА. Весело! Сучасно! Надійно! Професійно!

095 537 15 24, Олеся

ПРОДАМ ВАЗ-2107 2003 р.в., 90000 км, відмінний стан, ціна договірна. т. 097-204-62-14

ПРОДАЄТЬСЯ: жіноча дублянка штучна, б/у, гарний стан, сірого кольору, розмір 46, довжина за коліно, з поясом. Ціна 400 гривень. Тел. (066) 665-70-04.

ПЕРЕКЛАДАЧ/ВИКЛАДАЧ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ т. 097-204-62-14

ПРОДАЄТЬСЯ: костюм брючний жіночий, б/у, гарний стан, синього кольору в тонку голубу полосу, розмір 44, на високу худорляву дівчину. Ціна 200 гривень. Тел. (066) 665-70-04. ПРОДАЮТЬСЯ: блузки жіночі, б/у, гарний стан, червоного та жовтого кольору, розмір 44-46, Ціна по 50 гривень кожна. Тел. (066) 665-70-04. Продаю Гамак-сітка 230*80 без пакунка, 150 грн. Т. (050)0556411. Зимові чоботи на платформі, б/в, відмінний стан, чорні, шкіра + овчина, 37 р., 600 грн. (Можливий торг). Т. 0661320735. Продаю два дитячі зимові комбінезони Кіко,оливковий, синій. Тел. 093-672-52-48. Продам кришталеві вироби 5 видів все нове (салатницы, фруктовниці та інше ) ціна помірна. Черепиця глазурована 50 кв.м \ 34 шт в кв.м\ Коричнева,бобрівка. Ціна помірна. Т.: 093 648 43 56. Продам кiмнатну рослину: молочай бiложильчатий. Висота 10 см. По 15 грн. 063-432-04-61. Строгальний та токарний станок, електродвигуни 3фазні 2 та 2,8кВт, зварювальний апарат . Ціна договірна тел.096-769-22-26. Велосипеди 2шт Ардис, мотоцикли ИЖЮ-3 ,К750,Днепр-12 з колясками не на ходу. Ціна договірна тел.096-769-22-26. Продам: диван i два крiсла (все розкладається), стінка (недорого), дитяча коляска i дитяче лiжечко, все недорого Т. 095-685-76-56. Продам нову юбку. чорна. Розмір 42. Підійде і на 44-46. Ціна 200 грн Продам нову кофточку. Розмір 40-42. Фірма Befree. Колір синій. Ціна 200 грн Продам нову кофточку. Розмір S. Фірма Oodji. Рукава на плечах у вигляді фонариків. Колір сиіий. Ціна 200 грн. Майка-туніка салатового кольору за 100 грн. Все нове та фірмове. Є багато речей. Також є светери по 30 грн. 063-432-04-61. Продам нові якісні хороші. шкіряні туфлі, чорний колір,44- 45 р., поліурітанова підошва, міцна. Ціна 1020 грн. тел. 050-659-12-03. Продам нові туфлі модель саламандра 46р чорні.шкіра ціна 900грн/ тел0506591203. Продам чоловічі зимові сапоги 45р нові дуже гарна якість (кліфорт комфорт)чорні.міцна прошита підошва.шкіра.натур.хутро 2750грн тел. 0506591203. Продам або здам гараж(1000грн) в кооп. Прометей, хороший, великий, оглядова яма, світло, охорона, гарне місце розташування. Т. 050-659-12-03. Продам гирю 16 кг зручна в руці 650 грн тел..0506591203. Продам сумку-кейс для ноутбука 16/5 ціна 360грн тел 0506591203. Продам 2шт ломи міцні зручні в роботі 350 та 400грн тел0506591203. Продам в гарному стані простий надійний б/у телефон. Самсунг чорний модель CT-E1175T (без зарядки) 350 грн. тел 0506591203. Продам пристрій для вирізання дір в плитці та в інших матер.(балеринка)120 грн тел. 0506591203. Продам тиски .Тел.0972385125. Продам військовий дозиметр. Т. 093-433-70-08. Продам потужні фотовспишки (радянського часу). Т. 093-433-70-08. Продам скло банки (0,25; 0,5; 1 л), б/в. Т. 093-433-7008. Куплю дрібну картоплю. Ціна 0,70 коп. за кг. Т 095-20132-96. Куплю сіно в рулонах. Т. 093-433-70-08. Продам електромаслобойку і соковижималку. Т. 097-510-84-56. Продам недорого гарбузи солодких сортів на корм тваринам. Т. 097-542-59-20. Куплю вулики, дадан, 20 рамок. Т. 050-100-37-37. Шукаю людину, яка допоможе в працевлаштуванні та стане опікуном за унаслідування. Т. 068-675-85-01. Продам: вугілля, акордеон «Хонер», манікени, ноги для брюк, машинки швейні. Т. 093-23-42-180, 063-76710-04. Продам: шкіряні туфлі (чол.), чоботи 40-42 р., ватні, пухові, вовняні ковдри, електрочайник новий, господарські сумки (великі), телевізор «Оріон», пояс від радикуліту, матрас, радіо, ліжко одинарне, брюки, светри,жіночі чобітки 39-41 р., тахту, банки (3, 1, 0,5 л), стаціонарний телефон. т. 6-79-16. Продам швейну машинку «Подольск», нова; програвач + 2 колонки + платівки; 2 крісла нерозкладні; ел.полотер; 2 подушки 70х70 (пух-пір’я). т. 050-17980-89, 6-30-92. Догляну людину похилого віку за умови успадкування житла тел. 096-99-18-144. Продам станок (Сілкін) для покрою ДВП, ДСП та ін. Т. 067-302-25-28.

Продам зимові б/в автомобільні шини: 1. NOKIAN 195/55 R15 89H XL комплект 4шт. протектор 6,5 мм. Ціна 1800грн. Торг. Бориспіль. Тел. (067) 970-83-74. Продам кузов Москвича М-2140 з документами,та стартер СТ-212а тел.098 250 76 50. Продам коляску ІЖ-4, ЗАЗ-968М, гарний стан, двигун 40, причеп до ЗАЗ. Т. 096-433-99-98. Куплю зимову гуму б/у розмір 185х65х14. Т 066409-93-90. Куплю ГАЗ-21 «Волга», можливо не на ходу. Т. 066-132-74-88. Куплю сидіння від мотоцикла К-750. Т. 066-13274-88. Куплю коляску від ІЖ-56. Т. 066-132-74-88.

Продам нову морозильну камеру, 400 л. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13.

БЕЗКОШТОВНІ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ НАДСИЛАЙТЕ НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:

Потрібна жінка по догляду за хворою жінкою, сумісне проживання. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13. ПРОДАМ МЕД по 130 грн./літр у ветаптеці за адресою: вул. Київський шлях, 79-А.

Продам кіз високоудійних, молоко без запаху. М'які на удій. Недорого. тел.: 063-822-18-05

БОРИСПІЛЬ та НАЙБЛИЖЧІ СЕЛА! Шукаю «перетримку» для тварини — собака. 1500-2000 грн/місяць (домовимося). Т. 098-412-22-18 (Катя).

rbgazeta@gmail.com

◘ Підготовка дитини до школи. Навчу писати букви - каліграфічно, читати буквар, вирішувати задачі, приклади. Допоможу учням 1-го класу в навчанні. Педагог. Вища освіта. Досвід роботи. Т. 063-427-13-33.

П ’ ятниця , 17 листопада UA:Перший 6.00

М/с “Легенда про Бi-

лоснiжку”.

18.00

“Стосується кожного”.

4.00

Еврика!

20.00

3.10 “Подробицi тиж-

4.10

Служба розшуку дiтей. Лiрчуком.

4.15

Студiя Вашингтон.

17.15

ня”. 22.00

Т/с “Нiмеччина 83”.

(16+). 6.30

0.00 7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00 1.55 ,18.05,21.00,2.25 Новини. ДЯТЬ”.

Х/ф “ГЕЙМЕР”. (18+).

6.35

“Чекай на мене”.

7.05,8.05,9.05 Доб-

рого ранку, Країно!

13”. (16+). 17.00

“Ситуацiя” з Т. Бере-

2.10 Факти.

зовцем.

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

18.00

5.25

Громадянська оборо-

Ганапольским, Кисельовим, Ор-

23.45

ловською, Ашiон.

(12+).

18.40

Ранок у великому мi-

стi.

1.30 Т/с “Суто англiй-

ськi вбивства”.

4.20

6.30

КАНАЛ УКРАЇНА

23.00 “Кримiнал” з О.

4.40 Х/ф “ЧУЖI ТУТ НЕ ХО- на.

4.50

16.15

20.20

Т/с “CSI: безсмертя”.

19.00,21.00 “Разом” з (16+).

20.20 “Ехо України” з

Т/с “Комiсар Хельдт”.

2.45

“РечДОК”.

М. Ганапольським.

3.50

“Легенди бандитського

19.20

Києва”.

8.45

Факти. Ранок.

9.15

19.20 Надзвичайнi но- рiя” з С. Орловською.

“Нейтральна терито-

9.30

Т/с “Бодо”.

10.55

16.35 Погода.

6.30

11.05

Т/с “Епоха честi”.

13.10

14.30 Радiо. День.

13.55

“Схеми” з Н. Седлець-

6.00

Байдикiвка.

10.35

18.40 “ДжеДАI”.

6.30

Казка з татом.

10.55

“Бандерлоги”.

7.10,8.15 Ранок з

вини з К. Стогнiєм.

21.20

“Подiї” Вересня.

Україною.

10.10

Iнсайдер.

22.00

“Пiдсумки” з Є. Ки-

7.00

11.10

17.40 Т/с “Невиправ-

сельовим.

15.15

Свiтло.

8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,3.2 нi”. (16+). 5 Сьогоднi. 12.05 13.25 Х/ф “ЧОРНI 9.30 5.45 Зоряний шлях. МIТКИ”. (16+).

16.45

М/с “Книга джунглiв”.

11.30

17.50

1.40 Новини. Свiт.

кою.

18.20 дня. 18.35 ра. 19.00 19.25

4.10 Реальна мiстика.

15.45 Факти. День.

19.45

Перша шпальта.

21.00

21.50

2.50 Новини. Спорт.

i 2 с. (16+).

22.15

ЧереЩур (Late night

23.20

По слiдах.

0.00

Т/с “Лабiринти долi”.

show).

“Говорить Україна”.

0.05 Т/с “Лабiринти долi”, 1 2.35

22.50

Як дивитися кiно.

(16+).

23.20

Х/ф “ЛАГIДНА”.

1.50

3.25

Розсекречена iсторiя.

ну”. (16+).

4.15

Д/ф “Таємничий Ско-

Т/с “CSI. Мiсце злочи-

Д/ф “Марiя Левитська. 3.00 4.30

7.15

Мультмiкс.

14.30

10.45

Х/ф “БIЛОСНIЖКА”.

НАДО 3”. (16+).

12.00

Панянка-селянка.

19.10

13.00

19.30 ЛавЛавCar 2.

АГЕНТ”. (16+).

Комiк на мiльйон.

14.30

2.50 Казки У.

21.00

Т/с “Морська полiцiя.

15.30

3.40 Вiталька.

ГЕРКУЛЕСА”. (16+).

Лос-Анджелес”. (16+).

16.50

2.00 Країна У.

22.50

3.50

19.00

Одного разу пiд Пол-

ва. UFC”.

Т/с “Слiдчi”. (16+).

СТБ 6.10

Х/ф “ПОДВIЙНЕ ЖИТ22.00 “Вiкна-Новини”.

ЧУВАК?”

Т/с “Коли ми вдома.

1.00

Д/с “Мистецький пульс 6.40 шоу”. Америки”. 6.55

7.00 М/с “Том i Джерi

приз!”

22.40 Половинки. Кохання на виживан-

5.50

М/ф.

10.20

6.20

“Слiдство вели...” з Л.

ня.

Каневським”.

12.15

7.00

вночi.

8.00,9.00,12.00,17.40 Новини.

16.20

7.10

0.40 12.25 Т/с “Хай гово-

рять”. (16+). 13.00

19.00 Топ-модель поХ/ф “ОСТАННЄ ВИ-

ГНАННЯ ДИЯВОЛА”. (18+). 2.10

14.00 “Життя на

межi”. 14.50

21.40 Київ вдень i

8.10,9.20 “Ранок з Iн- українськи.

тером”. 10.30

8.15 Kids’ Time.

15.50,16.45 “Речдок”. 3.55

ПРЯМИЙ 6.00

7.15,8.15 “Новий

Скарб нацiї.

Х/ф “ЗУБАСТИЙ ТОРХ/ф “УНIВЕРСАЛЬНИЙ Х/ф “ПОВЕРНЕННЯ “Змiшанi єдиноборстХ/ф “ЛЕГЕНДА ПРО

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”. 3.40

“Облом.UA”.

6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

22.10 Т/с “Кулагiн та

1+1 нок з “1+1”. 7.00 8.00,9.00,12.00,16.45,19.30 “ТСН”.

партнери”. (12+).

9.30

5.05

11.00

12.20 “Мiняю жiнку”.

13.00

Т/с “Свати 6”. Т/с “Величне столiття.

“Правда життя. Про-

фесiї”.

день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа-

6.00

Х/ф “ГУ-ГА”.

14.00

чинською.

8.30

Ранковий “Свiдок”.

Роксолана”.

7.00

9.00

Х/ф “БЕЗ СТРОКУ ДАВ- 17.10

8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. НИНИ”.

“Чотири весiлля”.

Т/с “Нескiнченне ко-

хання”. (12+).

00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- 10.45

“Кримiнальнi справи”.

20.15

12.30

“Страх у твоєму домi”.

фiналу 2017”.

14.20

портер”. Новини. 9.15

10.15,11.15,12.15

Служба розшуку дiтей. “Ми всi...” з М. Леончук i П. Роль-

ICTV

Т/с “Баффi - винищу-

HTH 5.00

16.20,17.20 “Загубле-

Х/ф “ДЕ МОЯ ТАЧКА,

вачка вампiрiв”. (16+).

22.45 “Сюрприз, сюрХ/ф “МАША”. (12+).

Х/ф “ШПИГУН ПО СУ-

СIДСТВУ”.

18.00 20.00

8.20

21.00 23.00

Нова iсторiя”.

2.30

тавою.

17.30

23.25

18.15 “Спецкор”.

ний свiт”.

2.15 Зона ночi.

IНТЕР

10.00

5.30 Кориснi пiдказки. 11.20

Абзац.

5.25

12.15 “Вiн, Вона i те-

левiзор”.

Це наше - це твоє.

Театральний роман”.

4.55

М/ф.

8.00

7.10

ТЯ”. (16+).

НОВИЙ КАНАЛ

ворода”.

6.00

6.50

13.30 15.30 Агенти справед- 14.30 “На трьох”. 21.30,1.55,3.10 Тема ливостi. (16+). 15.05 16.15 Т/с “Майор i ма16.00 Iсторiя одного злочи- гiя”. (16+). 2.10 Новини. Культу- ну. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 18.00 Т/с “Лiкар Ковальчук”. 20.20 Антизомбi. Твiй дiм. (12+). 21.25 Дизель-шоу. Д/с “Дикi тварини”.

20.25

12.45

ТЕТ

2+2

ником. 13.15

14.15,15.15 “Деталi”

з В. Фроловою i С. Дойком.

“Лiга смiху. Шлях до

15.05,19.30 Т/с “Еле- 22.40

“Iгри приколiв”.

ментарно 4”. (16+).

23.40

“Вечiрнiй Київ”.

14.45

1.10

Х/ф “ЗЕЛЕНI ГОРИ”.

19.00,23.15,2.15

“Свiдок”. 15.20

(16+). Т/с “CSI: Лас-Вегас

4.35

“Недiля з Кварталом”.


№ 44 (601) 10 листопада 2017 р.

ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК в селі Кучаків Бориспільського району Київської області загальною площею 268 кв.м., житлова площа 88 кв.м. з ремонтом, сантехнікою, газ підключений, опалення наявне, вода та світло наявні, на вікнах встановлені подвійні дерев’яні склопакети, підлога - дерев’яний паркет. Також є гараж, колодязь, погріб під будинком. Земельна ділянка біля будинку - 65 соток під будівництво, рівна, повністю обгороджена парканом. Ціна договірна. Тел. (066) 665-70-04.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ у Вишеньках, гарне місце для житла або дачі. Т. 066-665-70-04

ПРОДАМ БУДИНОК с. Іванків, 102 кв.м, всі комунікації. Гараж, сарай, літня кухня, погріб, великий сад, 26 соток. Т. 099-211-611-5.

ПРОДАМ земельну ділянку площею 10 соток в м.Борисполі по провулку Залізняка, для будівництва житлового будинку. Ціна договірна. Власник.

Тел. (096) 296-52-82

Продається земельна ділянка 350$/сотку в селі Іванків Бориспільського району. Площа 37 соток ОСГ, від ділянки йде грунтова дорога та виїзд на асфальтовану вулицю, ділянка знаходиться в межах села. Тел. 050 045 40 35. Продам 4 км. квартиру у центрі міста Бориспіль .по вулиці Європейська, в гарному жилому стані 78м кв., 30,000 у.е. Т. 0500877840. Продам земельну ділянку 10 соток р-он вул Щорса\Крашенівка\. Асфальт. підїзд, світло, газ поруч. Зручне місце. Приватизована. Господар. Т.: 050 23 00450. Терміново продам пів будинку по вул. Київській шлях 45 м/2. 4 сотки землі 19.000 у.е можливий торг. Тел. 0500877840. Продам земельну ділянку 10 соток, вул. Дніпровська. Світло, газ поруч. Приватизована. Державний акт. Господар. тел. 093 835 46 57. Продам свою земельну дiлянку 6 соток в селi Воронькiв. 10 км вiд р. Днiпро. Участок недалеко вiд центральноi вулицi, центра, школи, дитсадка, магазинiв. Всi комунiкацii знаходятся в метрах 150. Участок прямокутноi форми, плодорiдна земля. Пiд город. Цiна 20 000 грн за весь город. 063-432-04-61. Продам будинок, старої забудови, р-н центр, широкий фасад, 10 соток, 45т.у.о., торг, господар. Т. 0950489825. Терміново. Продається 1-к квартира 37.7кв.м. 1-й поверх, (зручне розташування під офіс, магазин тощо). м.Бориспіль вул. Бежівка (Дзержинського) 31б (Вишиванка). Без ремонту, після забудовника. Ціна договірна. Тел. 050 360 63 19 Сергій. Продам пів будинку у с. Кучаків, ділянка 21 сотка. Т. 097-292-26-54. Продам земельну ділянку, 0,08 га, вул. І. Багряного (р-н Ветлікарні, поруч комунікації, міські маршрутки, школа, магазин. Т. 095547-81-57. Продам гараж по вул.Глібова.Тел.097-23851-25. Продам гараж. Цільнометалевий на вивіз 5х3,5х1,90. М. Бориспіль. 14000,00 грн. 0667793781. Господарі терміново продають будинок в с. Бутова Долина, від Миргорода 20 км. Площа будинку 80 м.кв., ділянка 30 сот. Є електрика, колодец, гараж, сарай, молодий сад, поряд озеро, зручності на дворі. Тел. 099-5254-185. Зніму квартиру, будинок, півбудинку у господаря на тривалий термін.тел.0679267844, 0506945212.

Куплю квартиру, будинок, півбудинку у власника.тел.0679267844, 0506945212.

База нерухомості

Дівчина зніме у господаря 1-к. квартиру на 3-5 місяців, з побутовою технікою в центрі Борисполя. Розгляну всі пропозиції. Т. 093-593-83-72. Продам земельну ділянку під забудову, с. Рогозів, 19 соток. По вулиці світло, газ - за 80 м, ДА, власник. Ціна договірна. Т. 096-361-58-16. Продам земельну ділянку в с. Любарці, терміново, 15 соток, ДА, приватизована, поруч комунікації, озеро, 110 тис.грн. Господар. Т. 063-594-48-70. Продам земельну ділянку, 25 соток, під забудову, с. Ковалин (Переяслав-Хмельницького р-ну), світло, газ поруч. Тихо, простір, луки, ліс, свіже повітря. Т. 06793-00-733. Продам житловий будинок обкладений білою цеглою, на бетонному фундаменті, з новими пластиковими вікнами, і новою верандою 32 кв.м. в с. Любарці по провулку Соборному (Щорса) №9 для хазяйської родини. Загальна площа 64.8 м кв. Три житлові кімнати, кухня-піч, газове опалення, світло, підведена вода і каналізація. Недобудована двоповерхова літня кухня з піноблоку на двоє дверей, покрита металочерепицею, і двоє нових пластикових вікон. Господарський двоповерховий сарай з шлакоблоку на троє дверей. В дворі три погреби і дві робочі свердловини. Бетонна огорожа довжиною 45 м. Земельна ділянка 30 соток. Гарний садок. Ціна 20000 у.о. з торгом Т. 6-78-72, 050217-61-89. Галина Миколаївна. Продам земельну ділянку, с. Сошників, 0,5 га (50 соток) — 2 ділянки по 25 соток розташовані поруч. Під будівництво будинку, є комунікації: вода, світло, газ. Поруч ліс, за ним — Дніпро. Екологічно чистий район. Т. 050-750-11-12. Село Вороньків, дві земельні ділянки під забудову, одна — 25 соток, ДА, сарай, хата, погріб; друга — 35 соток, під город або забудову. Ділянки в одному місці, 800 у.о./сотка. Без комісії. Т. 096309-79-04. ЗДАМ город, 35 соток. Т. 6-79-16. Здам врем’янку, с/в на вулиці, меблі, газ.плита, для 2 чол. - 2000 грн., для 3 чол. - 3000 грн. Кімната 1000-2000 грн. Т. 050-714-23-90.

Квартири: 3х кім. квартира з євроремонтом 72 м2, центр Шевченка, двостороння, тепла, кімнати окремо, дві лоджиї засклені, є облаштований підвал. 37000 торг. 096 059 65 46; 050 775 39 18. 4х кімнатна центр Європейська, 3/5 пов., 70м2, кімнати окремі, балкон і лоджия засклені, гарний житловий стан. 30 000$ можливий торг. 096 059 65 46; 050 775 39 18. 4х кімнатна 80м2! Завокзальна, 2 балкони засклені, жилий стан. 4/5 пов. Кімнати окремі, 24 000$ торг. 096 059 65 46; 050 775 39 18. 2к Соборна 1/5 пов. Акуратний жили стан, кімн. окремо 44 м2. 21000$ 096 059 6546; 050 775 3918. 2к Нова2 евроремонт 8/9 пов., 51 м2 двухстороння, євроремонт,сучасні меблі техніка 32000$ торг. 096 059 65 46; 050 775 39 18. 1к Головатого новий будинок 6/10пов., свіжий ремонт, 42 м2, кухня 12 м2, 27000$. Є варіанти. 096 059 6546; 050 775 39 18. 4х кімнатна 70м2! 2 балкони засклені, жилий стан. 4/5 пов. Кімнати окремі, 25000$ торг. 096 059 65 46; 050 775 39 18 Терміновий продаж! 1х кім. Головатого 8/9пов. 22м2, мп вікна, сучасний ремонт, кухня-студія, меблі 14500$ торг. 096 059 65 46; 050 775 39 18. Центр! Квартира під комерцію! 3х кім. квартира Центр 72 м2, центр Шевченка, кімнати окремо, евроремонт балкон і лоджия засклені, двухстороння, з меблями 37000 торг. 096 059 65 46; 050 775 39 18

Субота , 18 листопада UA:Перший 6.00

“Подробицi” - “Час”.

2.55

Х/ф “НЕБЕЗПЕЧНО

7.10,8.05,9.10 Доб-

4.20

Х/ф “ВИСОТА”.

КАНАЛ УКРАЇНА

рого ранку, Країно! 7.00

ГНАННЯ ДИЯВОЛА”. (18+).

ICTV

9.40 М/с “Легенда про ДЛЯ ЖИТТЯ”.

Бiлоснiжку”. 6.30

2.25

8.00,9.00,21.00,1.10 7.00

Новини.

15.00,19.00,4.00

Сьогоднi.

гусак”. 10.15

“Ехо України” з М. Га-

“Випадковий свiдок”.

3.35

“Легенди бандитського

Скарб нацiї.

11.15

5.10

Еврика!

рiя позитиву” з С. Єгоровою.

5.15

Факти.

12.15

15.15 Концерт.

5.40

Бiльше нiж правда.

13.15

Студiя Прямого.

7.15

Я зняв!

17.15

20.15 “Закрита зона”.

16.15,19.15 “Терито-

7.15

5.35 Зоряний шлях.

9.10

Поколiння Z.

8.20

Т/с “Специ”, 9-15 с.

10.45

11.00

Фольк-music. Дiти.

(16+).

11.50

Лайфхак українською.

15.20

Т/с “Специ”, 16 с.

12.45

Факти. День.

“Свiтськi хронiки”.

12.05

21.00

Хто в домi хазяїн?

(16+).

14.10

Комiк на мiльйон.

23.00

“Кримiнал” з О. Лiрчу-

16.00

Т/с “Гра в любов”, 1 i

2 с. (12+).

15.00

Д/с “Смак Дзяннаня”.

19.40

15.30

Т/с “Оповiдання ХIХ

(12+).

13.00 Дизель-шоу.

18.00 The Week. Мiжнарод11.45 Особливостi на- ний огляд тижня с Т. Березовцем цiональної роботи. та П. Залмаєвим.

16.15

Х/ф “ЗГАДАТИ ВСЕ”.

18.45

Факти. Вечiр.

19.20

Надзвичайнi новини.

21.00

Шоу братiв Шумахерiв. Пiдсумки з К. Стогнiєм.

20.25

Роздягалка.

23.00

Т/с “Герократiя”.

21.35

Розсекречена iсторiя.

(16+).

22.35

Вiйна i мир.

0.20

Реальна мiстика.

22.05

23.25

Мегалот.

2.20

Т/с “Лист очiкування”,

(16+).

23.30

Д/с “Орегонський пу-

4 i 5 с. (16+).

0.00

4.40

НУ”. (16+).

столiття”.

тiвник”. 0.35 1.35

Свiтло.

2.30

Д/ф “Пiсля прем’єри -

Т/с “Лист очiкування”,

1.45

3.00

Д/ф “Раїса Кириченко. (16+). 6.05 Дiагноз - народна”. 6.10 4.05 Д/с “Марк Твен”. зi”.

2.10 Зона ночi. Т/с “Татусевi дочки”.

3.25

IНТЕР

Х/ф “ГНIВ ТИТАНIВ”.

7.00

8.05 Kids’ Time.

Х/ф “ОДРУЖЕННЯ

“Хата на тата”.

19.00

Х-Фактор 8.

16.00

Х/ф “НЕВЛОВИМI МЕС- 12.20

Пристрастi за Ревiзо-

21.25

23.35 Т/с “Коли ми

17.40

Т/с “Жереб долi”, 1 i 2

Х/ф “ЛЮДИ В ЧОРНО-

20.30

Т/с “Жереб долi”, 3 i 4

МУ”. (16+). 21.00

с. 22.00

Т/с “Нiмеччина 83”. Х/ф “ДОРОГА НА АР-

ЛIНГТОН”. (16+).

Х/ф “ПОГАНИЙ ЛЕЙТЕ-

НАНТ”. (16+).

12.30

Х/ф “КIТ У ЧОБОТЯХ”.

13.40

2.00 Країна У.

18.00

Х/ф “ШПИГУН ПО СУ-

23.45

“Територiя обману”.

2.20

Х/ф “ВIДЬМА”.

4.15

“Облом.UA”

6.00

19.30 “ТСН”.

6.50

“Грошi”.

8.00

“Снiданок. Вихiдний”.

9.45

10.55,23.10 “Свiтське

1+1

Одного разу пiд ПолТ/с “Баффi - винищу-

2.50

Казки У.

3.40

Вiталька.

HTH

життя”. 11.45

“Голос. Дiти 4”.

3.15 “РечДОК”.

любовi до iмпiчменту”. (12+).

15.00

“Свiдок. Агенти”.

16.35

15.40

“Склад злочину”.

тал”. 18.30

“Розсмiши комiка”.

20.15

“Українськi сенсацiї”.

0.10

“Модель XL”.

“Х-Фактор 8. Пiдсумки

ПРЯМИЙ

17.10

“Переломнi 80-тi”.

9.00

19.00

2.30 “Свiдок”.

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

19.30

Х/ф “СОЛДАТ IВАН

Х/ф “ЗЛОВIСНI МЕРЦI: 15.00,16.00,17.00,19.00,20.00 БРОВКIН”. 2.00 “Репортер”. Новини. 21.15 Х/ф “IВАН БРОВКIН НА ЧОРНА КНИГА”. (18+). 5.00 9.15 14.15,18.15 “Золотий ЦIЛИНI”. 0.40 Х/ф “ОСТАННЄ ВИ22.45

(16+). 0.00

МУ 2”.

Х/ф “ЛЮДИ В ЧОРНО-

21.15

12.00

голосування”.

Зорянi яйця.

19.00

М/ф “Барбi. Магiя

дельфiнiв”.

Х/ф “ПРОТИСТОЯННЯ”. 14.15

22.35

17.10

Х/ф “ЦЕНТУРIОН”.

(16+).

6.05

Вар’яти.

“Подробицi”.

Х/ф “ПОВЕРНЕННЯ

вдома. Нова iсторiя”.

15.10

20.00

с.

М/с “Дора i друзi. При- 19.20

вачка вампiрiв”. (16+).

16.10

ром.

10.45

0.00

Ревiзор.

НИКИ”.

ГЕРКУЛЕСА”. (16+).

“Зваженi та щасливi

Дешево i сердито.

Х/ф “ДРАКОНИ КАМЕ-

5.30 Кориснi пiдказки. ЛОТА”. (16+).

“Сюрприз, сюрприз!”

9.20

16 тур ЧУ з футболу.

17.25

тавою.

8.10

13.50

Мультмiкс.

“Все буде смачно!”

Х/ф “ДВА КАПIТАНИ”.

“Загублений свiт”.

Це наше - це твоє.

9.00

7.00

9.40

7.15

20.00

М/с “Том i Джерi шоу”. 7”.

9.10,0.45 “Цiлком та-

ємно”.

7.10

“Караоке на Майданi”.

М/ф.

М/ф.

8.00

16.00

8.00

6.20

6.00

Казка з татом.

СIДСТВУ”.

13.15

2+2

6.30

БАЛЬЗАМIНОВА”.

М/с “Лунтiк i його дру- 10.35

“Правда життя. Про-

фесiї”.

“Зоря” - “Верес”.

11.15 Провокатор.

4.00

Байдикiвка.

Х/ф “ВБИВЦI НА ЗАМI- годи в мiстi”.

СТБ 6.10

ТЕТ

Києва”.

6.00

Х/ф “БИТВА ТИТАНIВ”. 6.50

НОВИЙ КАНАЛ 5.20

розстрiл”.

20.10 (16+).

Д/с “Мистецький пульс 6 с. (16+).

Америки”.

ком.

(16+). Т/с “Гра в любов”.

“Мисливцi за привида-

3.00

5.00

Погода.

Х/ф “ДИТЯЧИЙ СЕК-

Х/ф “СКАЖЕНI”. (16+).

0.55 ми”.

10.30

РЕТ”.

23.05

напольським.

9.30

12.50

9

Т/с “Слуга народу. Вiд 21.15 “Вечiрнiй квар-

“Вечiрнiй Київ”. “Iгри приколiв”.

Продам

Будинки: Будинок район ветлікарні. Біла цегла, Площа 80 м2, в будинку міський водопровід, 4 кімнати, житловий стан ділянка10сот., приватизована, сад, гараж., 42000$. 096 059 6546; 050 775 39 18 Будинок в Баришівці. 4 кімн. 100м2, утеплений короїд, якісний ремонт, новий дах мет черепиця, 2 кухні, доглянутий двір, асфальтована вулиця, водопровід в будинку всі умови. 37 000$. 096 059 65 46; 050 775 39 18. Півбудинку р-н Авіаторів 45 м2. 2 кімнати, кухня, санвузол, міський водопровід та каналізація, свій двір , поруч Екомаркет школа садочок. 18000$ торг Є подібні варіанти. 096 059 65 46; 050 775 39 18. Будинок К. Шлях. Ділянка 10с. Ширина фасаду 30 м 2 Центр. 42000$. 096 059 6546; 050 775 39 18 . Земельні ділянки: 8сот. вул. Польова. Світло, газ на сусідній ділянці водопровід 100м, ділянка на гірці, 22×34 м. 18000$. 096 059 6546; 050 775 39 18 7сот. вул. Польова, усі комуніуації на сусідній ділянці, водопровід. З заїздом шириною 4 м. 14 000$ торг. Є великий вибір ділянок. 096 059 65 46; 050 775 39 18 10 сот. Центр р-н вул. Європейська, ширина 30м, кутовий 25000$ Т. 096 059 6546; 050 775 39 18. 10 сот Розумовського, нова вулиця вже забудована світло по вулиці. Рн Розвилки. Т. 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона. 10 сот. Данила Галицького широка вулиця вже забудована, права сторона, світло, газ по вулиці. 096 059 65 46; 050 775 39 18. Продаємо 1к, 2к, 3к 4к квартири, будинки, зем. ділянки. Великий вибір! на будьякий смак. - підбір варіантів, - організація переглядів - консультації, - допомога в оформленні док-ів. Завжди готові допомогти! 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона

Куплю Куплю 1к, 2к, 3к, квартиру в Борисполі, в будь-якому стані. 096 059 65 46; 050 775 39 18. Допоможемо продати будинок, зем. ділянку, в Борисполі. Швидко та вигідно! 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона. Оренда: Здам житло для бригади будівельників, з усіма зручностями. до 8ми чоловік рн ветлікарні. 900 грн./ з чол. 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона. Зніму квартиру в центрі на 1му поверсі. Порядна, оплатоспроможна сімья з дітьми. Зі своїми меблями. 096 059 65 46; 050 775 39 18. Зніму 1к квартиру у господаря, для однієї жінки порядної. Оплата вчасно, на довготривалий термін. 096 059 65 46; 050 775 39 18. Порядна сімейна пара зніме 1к або 2к квартиру у господаря в Борисполі на довго. Т. 096 059 65 46; 050 775 39 18. Допоможемо здати в оренду будь-яку нерухомість. Швидко та вигідно! Клієнти на оренду є завжди! 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона.


10

№ 44 (601) 10 листопада 2017 р.

ПРОДАМ ГАРАЖНІ ВОРОТА тел.: 067-408-28-64. Продам: Вагончик-термобудку на колесах 2 на 4 метра та ворота гаражні, дріт колючий у мотках. Контактний телефон: 063 772 55 26. Продам: гараж металевий на вивіз, єврокуби, бочки, каністри пластикові. Контактний телефон: 066-930-77-44. Продам адгезійну грунтовку. 4 літри - 70 грн. 063-432-04-61. Продається новий твердопаливний котел ProTech TT EkoLine 20 (200 кв.м), 8500 грн. Тел. 050 4105640. Продам пічку-буржуйку. Тел.097-238-51-25. Продам металевий кутик 63 - 5м. Т. 050 157 44 21. Продам газову колонку, робочу, можно на деталі. Т.050 157 44 21. ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. Т. 066-774-78-60. Продам новий насос дренажно-фекальний каналiзацiйний за 1450 грн. 063-432-0461. Продам бетонозмішувач на 810 л. т. 097510-84-56. Продам кахель, 15х15, колір бежевий. Т. 067-186-182-6.

Неділя , 19 листопада UA:Перший 6.00

М/с “Легенда про Бi-

лоснiжку”. 6.30

14.15

3.45 Х/ф “БУМ 2”.

МУ 3”. (16+).

М. Ганапольським.

19.00

“Свiдок. Агенти”.

16.20

“Мiсце зустрiчi”.

21.00

10.15

14.15 “Закрита зона”.

19.30

Т/с “Я - охоронець”.

18.10

Х/ф “СЛУЖБОВИЙ РО-

КИ”. (16+).

11.15

16.15,19.15 “Терито-

(16+). 23.00

23.20

Х/ф “СПУСК”. (18+).

“Подробицi”.

1.20

Х/ф “ЗЛОВIСНI МЕРЦI: 12.15

“Золотий гусак”.

(16+).

20.30 8.00,9.00,21.00,1.10 МАН”.

Х/ф “СЛУЖБОВИЙ РО-

ЧОРНА КНИГА”. (18+).

13.15

Студiя Прямого.

0.50

Х/ф “СКАЖЕНI”. (16+).

20.15 “Кисельов. Ав-

2.25

“Таємницi кримiналь-

22.00

Т/с “Доярка з Хацапе-

ICTV

15.15

МАН”, 1 с. 7.10,8.05,9.10 Доб-

20.00

рого ранку, Країно! 7.00

Х/ф “ВАРТА ГАЛАКТИ-

Новини. 9.30

Д/с “Супервiдчуття”.

10.50

Х/ф “ДИТЯЧИЙ СЕК-

РЕТ”.

рiя позитиву” з С. Єгоровою.

торське”.

Х/ф “ЗНИКНЕННЯ”.

ного свiту”.

тiвки”, 2 с.

4.20

Скарб нацiї.

17.15

Концерт.

1.30

4.30

Еврика!

18.15

“Свiтськi хронiки”.

4.40

Факти.

21.00

The Week. Мiжнарод-

6.00

М/ф.

5.10

Бiльше нiж правда.

ний огляд тижня с Т. Березовцем

8.00

Бушидо.

6.55

Т/с “Слiдчi”. (16+).

та П. Залмаєвим.

9.00

“Бандерлоги”.

12.30

“Вiн, Вона i телевiзор”.

13.30

Х/ф “ВА-БАНК”.

5.25 “Подробицi” -

“Час”.

2+2

13.00

Д/с “Смак Дзяннаня”.

13.30

Фольк-music. Дiти.

14.25

Фольк-music.

6.50

Сьогоднi.

8.20

Т/с “Вiддiiл 44”. (16+).

15.30

Перший на селi.

7.45

Зоряний шлях.

12.10

13.00 Х/ф “ЗГАДАТИ

16.05

Д/с “Вагасi - японськi

9.40

Т/с “Гра в любов”.

ВСЕ”. (16+).

6.00

Байдикiвка.

15.45

Х/ф “ВА-БАНК 2”.

12.45

Факти. День.

6.30

Казка з татом.

17.45

Х/ф “УНIВЕРСАЛЬНИЙ

14.50

Х/ф “БИТВА ТИТАНIВ”. 6.50

смаколики”.

КАНАЛ УКРАЇНА

(12+).

17.15

Т/с “Новi свiти”.

13.45

21.35

#@)?$0 з Майклом

(16+).

(16+).

17.15

Щуром. 22.15

Т/с “Лабiринти долi”.

ЧереЩур (Late night

Т/с “Веселка в небi”, 1

i 2 с.

Х/ф “ГНIВ ТИТАНIВ”.

(16+).

19.00

show).

16.50

2.45 Подiї тижня з

18.45

ТЕТ

7.10

Це наше - це твоє.

19.30

7.15

Мультмiкс.

(16+).

11.00

М/ф “Школа монстрiв:

21.30

ПроФутбол.

23.15

“Змiшанi єдиноборст-

Факти тижня. 100 хви- Електрично”.

22.40

Лайфхак українською.

Олегом Панютою.

лин з О. Соколовою.

22.50

Книга.ua.

20.00

Головна тема.

20.35

23.20

Погода.

21.00

Т/с “Веселка в небi”.

ЛI”. (16+).

23.30

Богатирськi iгри.

23.15

Т/с “Сiльська iсторiя”.

23.35

Комiк на мiльйон.

0.15

Роздягалка.

3.45

Т/с “Лист очiкування”,

1.40

Х/ф “ВБИВЦI НА ЗАМI- 22.00

0.40

3.40 Д/с “Мистецький

7 i 8 с. (16+).

НУ”. (16+).

пульс Америки”.

5.30

3.00

1.35

ну. (16+).

2.25 3.20

Розсекречена iсторiя. Надвечiр’я. Долi. Д/ф “Бути сама собi

Iсторiя одного злочи-

18.00

Провокатор.

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

6.55

“Хата на тата”.

Зона ночi.

9.00

“Все буде смачно!”

4.10

5.15

8.15 Kids’ Time.

10.20

“Караоке на Майданi”.

5.40

М/с “Лунтiк i його дру- 11.15

5.50

М/ф.

6.20

Х/ф “НЕВЛОВИМI МЕС- 8.20

НИКИ”.

19.00

зi”. 7.00 їнськи.

8.00

“Вдалий проект”.

11.10

М/ф “Мегамозок”.

9.00

“Готуємо разом”.

13.00

Х/ф “ЕВОЛЮЦIЯ”.

10.00

“Орел i решка. Рай i

пекло”. 11.00

15.10

Х/ф “ЛЮДИ В ЧОРНО-

МУ”. (16+). “Орел i решка. Пере-

17.10

завантаження”.

МУ 2”.

12.00

18.50

2.00 Х/ф “БУМ”.

Х/ф “ЛЮДИ В ЧОРНОХ/ф “ЛЮДИ В ЧОРНО-

Х/ф “ЗАЛIЗНИЙ ГАНС”. ва. UFC”. Танька i Володька.

2.30

Одного разу пiд Пол-

ТАНКИ”. 4.00

тавою.

Х/ф “СТРАЧЕНI СВI“Облом.UA”.

Х/ф “ДЕ МОЯ ТАЧКА,

1+1 6.05

“ТСН”.

вачка вампiрiв”. (16+).

7.00

“Українськi сенсацiї”.

2.00

Х/ф “ТРУБАЧ”.

8.00

“Снiданок. Вихiдний”.

Вiталька.

9.00

“Лото-Забава”.

9.40

М/ф “Маша i ведмiдь”.

10.10

“Розсмiши комiка”.

0.00

3.40

Т/с “Баффi - винищу-

HTH

“МастерШеф 7”.

5.00

Х/ф “БIЛI РОСИ”.

11.10

“Свiт навиворiт 9”.

“Битва екстрасенсiв

6.35

Х/ф “РАЗ НА РАЗ НЕ

12.15

“Свiт навиворiт 6”.

13.30

14.30,15.50 Т/с “Сва-

ВИПАДАЄ”.

М/с “Том i Джерi шоу”. 17”. Топ-модель по-укра-

Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ”.

ЧУВАК?”

3.00

IНТЕР

12.20

Х/ф “ЛЮДИНА ЗI СТА- 14.00

цiллю. Ольга Кобилянська”. Д/с “Марк Твен”.

5.30 Кориснi пiдказки. АГЕНТ”. (16+).

21.15

“Один за всiх”.

8.00

22.30

“Х-Фактор 8”.

2”. (16+).

ПРЯМИЙ

11.30 13.15

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

ЦIЛИНI”.

15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,

15.05

20.00 “Репортер”. Новини.

шуку”.

9.15

17.30

ти 6”. 16.50

Х/ф “СОЛДАТ IВАН

“Лiга смiху. Шлях до

фiналу 2017”. 19.30

БРОВКIН”.

9.00

22.00 “Ехо України” з

Т/с “Черговий янгол

Х/ф “IВАН БРОВКIН НА 21.00 23.20

5.00 “ТСН-Тиждень”. “Голос. Дiти 4”. Х/ф “УСI В ЗАХВАТI

“Легенди карного роз- ВIД МЕРI”. (16+). “Склад злочину”.

1.35

“Аргумент Кiно”.

2.15

“Свiтське життя”.


№ 44 (601) 10 листопада 2017 р.

11

Бориспільський РВ ГУ ДСНС України нагадує:

ПРИ ВИЯВЛЕННІ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ○Перекладати, перекочувати з одного місця на інше; ○Збирати і зберігати, нагрівати і ударяти; ○Намагатися розряджати і розбирати; ○Виготовляти різні предмети; ○Використовувати заряди для розведення вогню і освітлення; ○Приносити в приміщення, закопувати в землю, кидати в колодязь, чи річку; Виявивши вибухонебезпечні предмети, вживайте заходів з означення, огородження і охороні їх на місці виявлення. Негайно повідомте про це місцеві органи ДСНС за телефоном 101, та МВС за телефоном 102.

До України через пункт пропуску «Бориспіль» знову намагалися незаконно ввезти партію медичних препаратів

Бориспільське об’єднане управління Пенсійного фонду України повідомляє: Законом України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №2148-VIII передбачено , що у період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року особам, які досягли віку 60 років, визначеного частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»(для жінок 58 років 6 місяців або 59 років, або 59 років 6 місяців), але не набули страхового стажу 25 років, за умови наявності в них не менш як 15 років страхового стажу призначатимуть тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату ( далі- тимчасова допомога). Таку тимчасову допомогу призначатимуть органи соціального захисту населення і виплачуватимуть до досягнення особами віку, з якого вони набувають право на призначення пенсії. Тимчасову допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату призначатимуть з урахуванням її майнового стану і середньомісячного сукупного доходу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Працівники Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Київської митниці ДФС попередили чергову спробу незаконного ввезення на територію України партії медичних препаратів. 402 упаковки медичних препаратів для лікування таких важких хвороб як гепатит, онкологія, тощо, дев’яти найменувань намагався протизаконно ввезти громадянин Індії, який постійно мешкає в Україні. Для проходження митного контролю іноземець обрав спрощену систему – «зелений коридор», чим автоматично засвідчив, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України. Препарати «Natdac 60», «Leukeran», «Bleocel», «Pazopanib», «Resof», «Velpanat», «Bendit», «Hepcfix», які знаходилися у двох дорожніх валізах громадянина, були виявлені під час проведення вибіркового митного контролю багажу на рентген-апараті, після перетину громадянином «білої лінії», яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю «зелений коридор». Документів, що підтверджують вартість препаратів, а також рецепту, виданого на його ім’я, на переміщувані лікарські засоби пасажир не надав. На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації громадянин Індії не надав, з приводу декларування до інспекторів митниці не звертався. Рецепта на переміщувані ним препарати не мав. З виявлених лікарських засобів громадянину Індії було пропущено 5 упаковок кожного найменування, відповідно до Постанови КМУ № 458 від 23.05.2012 року «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування». За протоколом про порушення митних правил вилучено до винесення судом рішення у справі 357 упаковок з лікарськими засобами. Довідково: ввезення лікарських засобів відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» № 123/96-ВР від 04.04.1996р. зі змінами та доповненнями, без відповідних сертифікатів заборонено. Порядок ввезення громадянами лікарських засобів, а також їх обсяги визначено Постановою КМУ № 458 від 23.05.2012 року «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування». ГУ ДФС у Київській області


12

№ 44 (601) 10 листопада 2017 р.

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ! Звертаємось до Вас за допомогою: Мартинюк Катерина Василівна, 1986 р.н. Випуск ВНМУ ім. М. І. Пирогова 2010 р. Працює лікарем-кардіологом у Бориспільській ЦРЛ. На сьогоднішній день знаходиться у відділення гематології Національного Інституту раку. 22.05.2017 р. була прооперована, за життєвими показами, з приводу пухлини головного мозку (Первинна лімфома центральної нервової системи). Залишилась невидаленою ще одна пухлина в скроневій ділянці. На лікування необхідна досить велика сума коштів!!!

Друзі, давайте разом ВРЯТУЄМО ЖИТТЯ Катрусі!!! Карта «ПРИВАТБАНК» — 5168 7572 4331 1133 (Мартинюк К.В.) Номер мобільного телефону чоловіка Олександра: +38 097 129 6539


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.