Gemengde Banche, uitgave 5, 2018

Page 1

GB_05_2018_omslag_V4.qxp_Omslag 22-10-18 11:19 Pagina 4

Vakblad voor koken, tafelen, wonen en cadeaus

u itgave 5 | november 2 0 1 8

Ontdek ons universum van hoogwaardige antikleefproducten gemaakt in Denemarken, de professionele serie roestvrijstalen en koperen kookpannen

Deze maand: T T P Conce pts: Onze kansen liggen in IT en logistiek Influe nce r mark e ting www.scanpan.eu

P rofie l: T he Chopping Block , US A


GB_05_2018_omslag_V4.qxp_Omslag 22-10-18 11:19 Pagina 2

the show

Op onze website kunt u de laatste nieuwsberichten over de branche lezen, een leverancier of merk opzoeken en u kunt online bladeren door de eerder verschenen uitgaven van ons vakblad.

` www.gemengdebranche.nl Volg het laatste nieuws uit de branche ook via social media:

www.facebook.com/gemengdebranche

SMART

FRESH RANGE

Nieuwe generatie vershouddozen Luchtdicht en lekvrij door rubber seal en handige clips Transparant en stapelbaar Geschikt voor vaatwasser, magnetron en vriezer

www.curver.com

www.twitter.com/gemengdebranche

sensational exceptional original 8 t / m 12. 2. 2019 De uitzonderlijke diversiteit van de internationale markt voor consumptiegoederen. Een blik op opzienbarende innovaties, trends en design. Alle productgebieden. Alle thema’s. De beurs die uw branche naar de toekomst gidst. Informatie en tickets: ambiente.messefrankfurt.com info@netherlands.messefrankfurt.com Tel. +31 (0) 70 262 90 71 Partner Country India


GB_05_2018_P01_32_V10.qxp_Binnenwerk 22-10-18 11:21 Pagina 1

Inhoud

Vakblad voor koken, tafelen, wonenencad eau s | u itg ave 5 , november 2 0 1 8 , jaarg ang 7 0

TTP Concepts: Onze kansen liggen in IT en logistiek TTP Concepts is eenvand e meest vooru itstrevend e bed rijvenind e branch e op h et g ebied vanIT enlog istieke oplossing enenwil d ie voorsprong g raag beh ou d en. Daarom word t eennieu we koers naar d e toekomst u itg ezet.

16 Influencer marketing niet meer weg te denken

Billiet De Brisbane potjes vanCosy & Trend y sch eppen d e perfecte sfeer om g ezellig samenvaneen lekker aperitief te g enieten. De twee sets opd e fotozijnond erd eel vaneenu itg ebreid e reeks leu ke porseleinensch aaltjes enkommetjes, in eenzach t maar levend ig palet aankleu ren. Billiet-Vanlaere Telefoon 0 5 9 9 -6 3 3 3 3 3 www.billiet.be www.cosy-trendy.eu

Influ encer marketing is een serieu ze bu siness g eword en waarin d it jaar, alleen al in ons land , circa € 1 0 0 miljoen omg aat. Dat zeg t Rocco Stallvord , specialist op d it g ebied . Maar wat is d at nu eig enlijk, influ encer marketing , en h oe werkt h et?

20

Zeven praktische veiligheidstips De veilig h eid inenom d e winkel, vand e med ewerkers énvand e klanten, vereist continu d e aand ach t vand e ond ernemer. Zeker nu h et snel d onker word t, neemt d e kans opwinkelcriminaliteit toe. Vakcentru m g eeft u zevenpraktisch e veilig h eid stips.

28

DEZEMAAND Regelmatig hoor je ondernemers klagen dat marges zó onder druk staan, dat er haast geen droog brood te verdienen valt. Alsnelwordt met de vinger gewezen naar de (merk)leverancier, die de prijzen (lees:zijn klanten) beter in de hand moet houden. Maar dat is nu eenmaalbijwet verboden. (Merk)leveranciers klagen echter dat als er een goede marge wordt gegeven, een deeldaarvan net zo gemakkelijk overboord wordt gegooid, om ‘ mee te kunnen met de concurrent’ . Dit leidt bijbeide partijen tot veelergernis en onbegrip. Iedereen weet immers dat een race naar de bodem alleen maar verliezers oplevert. Ik wens u daarom de komende belangrijke maanden hele goede zaken toe, maar vooraleen gezonde marge!

| uitgave 5

RUBRIEKEN 2 3 5 7 8 24 30 31 32

Economie & Rech t Colu mnRaymond Sieben Inspiratie & Innovatie Platform Artikelbeh eer Profiel: Th e Ch opping Block, USA Nieu we prod u cten Branch e Berich ten Opleid ing & training Colu mnMarianBekkers / Tot slot

VERDER 4 10

Ond er red actie van Rob Antonissen

13 14 18 19 23 25 27

Vraag nu g ratis kaartenaan voor d e Ambiente GreenPan™: Health y cooking , starts with h ealth y cookware Demeyere breid t Alu Pro-serie verd er u it Wartmann™ slaat vleu g els verd er u it Boska g aat Ch ocoloco Maison&Objet: vraag g ratis kaartenaan! Th e Collectie breid t verd er u it AEG boort nieu we markt aan Boland : veel vernieu wing

SLUITDATUM De volg end e u itg ave versch ijnt op3 1 janu ari 2 0 1 9 . Sluitdatum is 1 1 januari 2 0 1 9 .

1


GB_05_2018_P01_32_V10.qxp_Binnenwerk 22-10-18 11:21 Pagina 2

Economie & Recht

Ond er red actie van mr. Henk vanDorst MDR

Consumentenrecht Op 1 oktober jl. organiseerde Vakcentrum een kennissessie Consumentenrecht voorafgaande aan de Vakbeurs Foodspecialiteiten in Houten. Tijdens deze sessie bleek dat er bijondernemers onduidelijkheid is over het begrip ’ garantie’ . We leggen dat hier nog eens uit.

Garantie InNed erland is h et beg rip‘g arantie’ in d e wet niet beg rensd met eenexact omsch revenperiod e. Eenconsu ment h eeft bij aankooprech t opeend eu g d elijk prod u ct. Als d at prod u ct na verloop vantijd kapot g aat, kand e consu ment g arantie verlang envand e verkoper. Of d e verkoper h et prod u ct d an(kosteloos) moet reparerenof vervang enh ang t af vaneenpaar factoren: • Wat is bij aankooptoeg ezeg d ? • Wat is er inreclame over h et prod u ct g ezeg d ? • Het merk vanh et prod u ct • De prijs • Of h et prod u ct nieu w is of g ebru ikt De consu ment d ie eenkoekenpanvan € 1 9 8 ,- koopt vaneeng erenommeerd merk mag eenlang ere levensd u u r van d e panverwach tend anvaneenmerkloze koekenpanvan€ 2 4 ,9 5 .

Bewijslast Voor wat betreft d e bewijslast omtrent d e d eu g d elijkh eid vanh et prod u ct, g eld t er wel eend u id elijke period e. Als er g een g arantie is toeg ezeg d d oor d e verkoper of d e fabrikant end e klant komt binnen zes maand enna aankoopteru g omd at h et prod u ct niet d eu g d elijk is, d ang eld t h et rech tsvermoed end at h et g ebrek al

aanwezig was oph et moment vand e koop. Als d e verkoper d e ond eu g d elijkh eid betwist d anmoet h ij bewijzend at h et g ebrek is ontstaand oor sch u ld van d e consu ment. Na zes maand enlig t d ie bewijslast bij d e consu ment. Is er fabrikantsg arantie toeg ezeg d d an g eld t d iezelfd e bewijslastverd eling g ed u rend e d e g eh ele period e vand e toeg ezeg d e g arantieperiod e. Na afloopvan d e toeg ezeg d e g arantieperiod e lig t d e bewijslast bij d e consu ment.

Webwinkel De bovenstaand e reg els omtrent g arantie g eld enook bij aankopenind e webwinkel. Er is ech ter eenbelang rijk versch il. Bij aankopenind e webwinkel h eeft d e consu ment h et rech t om binnen1 4 d ag enna aankooph et prod u ct teru g te stu ren. De red enwaarom d at prod u ct word t teru g g estu u rd is niet relevant. Deze reg el leid t er d anook toe d at consu mentensoms niet sch romend iverse typenvaneenbepaald prod u ct te bestellen, er vervolg ens éénu itkiezenen d e rest retou rneren. De kostenvanverzend ing vanh et retou rnerenmoet d e consu ment overig ens wel zelf betalen. Voorwaard e is wel d at bij aankooph et voor d e consu ment d u id elijk was d at h ij binnen1 4 d ag enmag teru g stu ren, d at er eenretou rformu lier opd e website

T IP Gratis klanttevredenheidsonderzoek?

www.vakcentru m.nl/k

to

staat end at u meld t d at bij retou rnering d e portokostend oor d e consu ment zelf betaald moetenword en. Als u d at verzu imt, kand e consu ment naast verg oed ing vanh et aankoopbed rag ook d e kostenvanretou rzend ing claimen.

Productaansprakelijkheid Er is bij veel ond ernemers verwarring over h et beg rip‘prod u ctaansprakelijkh eid ’. We sprekenvanprod u ctaansprakelijkh eid als eenprod u ct d at ind e winkel is g ekoch t bij d e consu ment th u is sch ad e veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aand e g lazenbloemenvaas opd e piano d ie bij prod u ctie te snel is afg ekoeld en vervolg ens spontaanbarst waard oor h et weg stromend e water d e pianobesch ad ig t. Maar h et kanook erg er. Door een fou t inh et prod u ct raakt iemand g ewond of overlijd t. Ind e wet is h iervoor eenspecifieke reg eling opg enomen. De prod u cent is aansprakelijk voor d e sch ad e bij letsel of overlijd en d oor een g ebrekkig prod u ct. De verkoper is alleen aansprakelijk voor sch ad e aan een zaak d ie in d e privésfeer word t g ebru ikt voorzover d ie sch ad e niet meer is d an € 5 0 0 ,-. In h et g eval van d e vaas op d e piano is d e verkoper d u s aansprakelijk als d e sch ad e aan d e piano niet meer bed raag t d an € 5 0 0 ,-. Als d e prod u cent bu iten d e EU is g evestig d , g eld t d e importeu r als fabrikant. De consu ment h oeft d an niet bijvoorbeeld een Ch inese fabrikant aansprakelijk te stellen. Hebt u te mak en met consumentenk lachten dan k an Vak centrum Bedrijfsadvies u adviseren: 0 3 4 8 – 4 1 9 7 7 1 of reactie@vak centrum.nl

2

uitgave 5 |


GB_05_2018_P01_32_V10.qxp_Binnenwerk 22-10-18 11:21 Pagina 3

Economie & Recht

Rechtspreken: een vak apart Dat d e rech ter flexibel met d e wet omg aat, blijkt u it d eze u itspraak vand e kantonrech ter Leeu ward en. De financieel d irecteu r vanSport BV (eenexploitant vansportaccommod aties) blijkt enkele tonnenvand e rekening vanwerkg ever te h ebbenverd u isterd om te vold oenaanzijng okverslaving . De manword t opstaand e voet ontslag en, maar vech t h et ontslag aanbij d e rech ter. Ind e proced u re komt vast te staand at d e werknemer lijd t aaneenernstig e d epressie, ernstig e g okverslaving eneenpersoonlijkh eid sstoornis. Op g rond vand eze feitenkomt d e kantonrech ter tot h et oord eel d at h et ontslag opstaand e voet terech t is g eg even, maar d at h et d e werknemer niet verwetenkanword en. Een werknemer d ie niet verwijtbaar ontslag enis, h eeft volg ens d e wet ech ter aanspraak opeentransitieverg oed ing . De werkg ever stelt d anook d at toekenning vaneentransitieverg oed ing ind eze zaak ‘d e wereld opzijnkopzou zijn’: er zijnimmers vele tonnenineu ro’s verd wenend oor toed oen vand e werknemer enh ij krijg t nog eenverg oed ing opd e kooptoe. Voor ied er weld enkend mens lijkt d it toch wel eenbeetje te ver g aan, maar ind e wet is over d eze situ atie niets g ereg eld . Wel is er eenreg eling voor d e omg ekeerd e situ atie: d e werknemer d ie ernstig verwijtbaar h eeft g eh and eld end u s g eenaanspraak maakt opeentransitieverg oe-

d ing kand eze toch toeg ewezenkrijg enind ienh et niet toekennennaar maatstavenvanred elijkh eid enbillijkh eid onaanvaard baar is. De rech ter leid t u it d eze reg el af d at h ij d anook ind e situ atie waarind e werknemer niet ernstig verwijtbaar h eeft g eh and eld end u s aanspraak maakt op eentransitieverg oed ing , d eze verg oed ing g eweig erd kan word enomd at d at and ers tot eenonred elijk enonaanvaard bare situ atie zou leid en. In d eze situ atie is waarsch ijnlijk ook met een sch u in oog g ekeken naar h et strafrech t. Daar kennen we h et fenomeen ‘ontoerekening svatbaarh eid ’. De d ad er krijg t d an g een g evang enisstraf, maar TBS want d e d aad is weliswaar strafbaar ech ter d e d ad er kan d aarvan g een verwijt word en g emaakt. De werknemer voert nog aand at sprake is vaneenmenselijk d rama d at zowel h emzelf als zijng ezinzeer ernstig overh ooph eeft g eh aald . Hij is zeer sch u ld bewu st end oet er alles aand e sch ad e teru g te betalen. Helaas kand it pleid ooi h em ook niet baten. De beoord eling vaneenontslag kwestie g esch ied t altijd opbasis vand e omstand ig h ed enopen vó ó r h et moment vanontslag . Wat d aarna g ebeu rt mag d e rech ter niet meer meeweg eninzijnbeslissing . Voor aluw personeelsvragen:reactie@vakcentrum.nl

BEDRIJFSADVISERING Wanneer is uw bedrijf écht verkoopklaar? Het g aat economisch g oed enbed rijvenword en, zolijkt h et, sneller te koopaang ebod end anvoorh een. Maar komt d it ook d e kwaliteit teng oed e? Moet eenbed rijf niet eerst verkoopklaar word en g emaakt? Enwat word t h ierond er verstaan? Ku n je eenbed rijf verkopend at niet verkoopklaar is? Enwelke consequ enties h eeft d at? Bij h et verkoopklaar makenvaneenond erneming word t vaak ineerste instantie g ekekennaar eeng oed e, opd e verkoopg erich te ju rid isch e enfiscale stru ctu u r. Zond er twijfel komt d at h et resu ltaat ten g oed e. Ook is h et vanbelang d at d e ond erneming over eend eu g d elijke ad ministratie besch ikt. Maar minstens zobelang rijk is h et alg eh ele beeld d at eenkoper vaneenbed rijf krijg t: eenprofessioneel g eorg aniseerd e ond erneming bied t h em h et vertrou wend at h ij met eenstabiel bed rijf van d oenh eeft. Als verkopend e ond ernemer wil je d at jou w bed rijf oph et moment vanverkoopin eenoptimale cond itie verkeert. Wat optimaal is voor d e een, h oeft d at niet te zijn voor d e and er. Voor d e verkoper g aat h et erom d at h ij d e beste kand id aat vind t end at kanmed e afh ankelijk zijnvanh et moment vanverkoop. De koper zal ech ter g erich t zijnoph et vind envan

| uitgave 5

eenbed rijf met eenveelh eid aankansenteg en lag e risico’s. Eenond erneming d ie er d ang oed verzorg d eng oed g eorg aniseerd u itziet, verh oog t h et vertrou wen. Heb je plannenje bed rijf te verkopen, d and oe je er d u s g oed aanom opd it soort waard ebepalend e factorente stu ren. Ku n je ook een bed rijf verkopen d at niet verkoopklaar is? Verstand ig is h et in alg emene zin g esproken niet, maar externe omstand ig h ed en ku nnen voor een koper aanleid ing zijn om een bed rijf te kopen en d aarbij tekortkoming en op d e koop toe te nemen. Te d enken valt aan (o.a. economisch e) ontwikkeling en in d e branch e waarin d e ond erneming opereert, toekomstverwach ting en, d e stand van vraag en aanbod naar d e betreffend e soort bed rijven en d e financiering sbereid h eid van banken. Is h et riskant eenbed rijf te kopend at niet verkoopklaar is? Ind iend e verkoper inalles transparant is enind iend e koper u itvoering eng rond ig ond erzoek verrich t, d anbeh oeft d at g eenprobleem te zijn. De risico’s ku nnend anzeker h og er lig g en, maar kennelijk weg end e verh oog d e kansenopzo’nmoment zwaard er d and e g econstateerd e tekortkoming enenrisico’s.

mr. Raymond R. Sieben, bed rijfsovernamespecialist bij Dilig ence

3


GB_05_2018_P01_32_V10.qxp_Binnenwerk 22-10-18 11:21 Pagina 4

Reportage

Van 8 tot en met 1 2 februari 2 0 1 9

Vraag nu gratis kaarten aan voor de Ambiente Dankzij d e samenwerking met Messe Frankfu rt ku nnenabonnees vanvakblad Gemeng d e Branch e enled envan branch eorg anisatie Vakcentru m weer g ratis entreekaartenaanvrag envoor d e Ambiente, d ie van8 tot enmet 1 2 febru ari 2 0 1 9 oph et prog ramma staat. Zeker oph et g ebied vanDining (koken entafelen, maar ook h u ish ou d elijke artikelen) staat d e Ambiente opeenzame h oog te: g eenenkele and ere vakbeu rs in d e wereld bied t zo’nu itg ebreid merken-

aanbod . Daarnaast makend e twee and ere seg mentenLiving enGiving h et een‘mu st’ om naar Frankfu rt af te reizen. Ind e volg end e u itg ave komenwe u itg ebreid teru g opd e Ambiente, maar bestel nu alvast u w kaartenvia www.gemengdebranche.nl/actie. Er g eld t een maximu m van vier kaarten per ad res. De actie is exclu sief voor (betalend e) abonnees van vakblad Gemeng d e Branch e en led en van Vakcentru m. Nog g een abonnee? Neem

2019 2–5 maart Chicago, USA

d an een jaarabonnement. Een entreekaart voor alle d ag en van d e beu rs kost € 5 2 ,- d at is iets g oed koper d an een jaarabonnement. Met twee kaarten bent u d u s ru im u it d e kosten. Kijk voor h et aanvrag en van een abonnement op www.gemengdebranche.nl/ abonnement.

The International Home + Housewares Show is the place to be when you want to learn more about the U.S. market, new suppliers and Smart Home. The mixture of countries, the new contacts I established, and the experience of American retail made this trip very inspiring. My passion for the noble art of retailing was thus lifted to new heights. Nico Vanderveen, CEO Vanderveen’s Department Store

Informatie en gratis online voorregistreren: www.housewares.org Wilt u meer informatie over de beurs of over vervoer naar Chicago, neemt u dan contact op met Julia Quick van EK/servicegroup, +49 521 2092 144 of Julia.Quick@ek-servicegroup.de

4

uitgave 5 |


GB_05_2018_P01_32_V10.qxp_Binnenwerk 22-10-18 11:21 Pagina 5

Inspiratie & Innovatie Ond er red actie van Fleu r d e Best twitter.com/fleurdebest

De Nieuwe Wink elstraat:

Is de basis op orde? Toekomstbestendige winkelgebieden zijn in ieders belang;of u nu winkelier, leverancier of consument bent. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Kennisplatform Platform De Nieu we Winkelstraat (DNWS) is eenkennisplatform d at zich tend oel stelt eenbijd rag e te leveren aanh et toekomstbestend ig makenvan winkelg ebied en. Ineerd ere u itg avenvan d it vakblad h eeft u ku nnenlezend at Vakcentru m DNWS ond ersteu nt met kennis enmankrach t.

2 . Eénmerk, wat maakt h et centru m ond ersch eid end ; 3 . Aand e slag , aanbeveling enenacties.

Toek omstbestendig wink elgebied Eentoekomstbestend ig winkelg ebied is eenwinkelg ebied d at ook ind e toekomst d e ‘connected ’ consu ment kan boeienenbind en. Deze connected consu ment maakt steed s meer g ebru ik van internet entech nolog ie voor, tijd ens en na zijnbezoek aaneenwinkelg ebied . Als winkelg ebied moet je d aarom een sterk merk zijnend it inalle vormenen via alle kanalenbij d e consu ment weten over te breng en.

Met d e kwaliteit vanh et winkelg ebied word enzakenbed oeld zoals d e mix van h et winkelaanbod , d e u itstraling vand e pand enenopenbare ru imte d enk h ierbij aanneth eid , verzorg ing enveilig h eid , compacth eid , situ ering trekkers, bereikbaarh eid end ig itale vind baarh eid .

Dit betekent d at allereerst d e basis op ord e moet zijnzowel fysiek als online en qu a ond erling e samenwerking . Daarna moet eend u id elijke strateg ie voor brand ing enh et positionerenvanh et winkelg ebied word enu itg evoerd . Inveel winkelg ebied enenbu u rt- enwijkcentra blijkt h et zinvol om h iervoor eenKomIn-Actie-Traject (KIAT) opte starten. Een KIAT is eenmid d el, waarbij h eld er, d u id elijk enond erbou wd word t aang eg evenwat d e te ond ernemenacties zijnen h oe d ie ku nnenword enopg epakt. EenKIAT bestaat u it eenaantal stappen, waarbij opd rie ond erwerpenword t ing ezoomd , te weten: 1 . Is d e basis opord e;

| uitgave 5

Basis op orde Bij d eze vraag beoord eelt DNWS twee aspecten: • d e kwaliteit vanh et winkelg ebied ; • d e kwaliteit vand e samenwerking .

Zoh eeft DNWS inPapend rech t bijvoorbeeld d e aanbeveling g ed aanom keu zes te makentenaanzienvanh et compact makenvanh et centru m. Het centru m oog t ineerste instantie vrij compact, maar blijkt d it niet te zijnvanweg e allerlei u itlopers. InBloemend aal is d e aanbeveling g ed aanom eenwerkg roep ‘aanpak u itstraling ’ opte rich tenmet als d oel om samenmet d e g emeente te werkenaanh et winkelcentru m zod at d at meer als ééng eh eel word t beleefd end e verblijfskwaliteit verbeterd word t. Kwaliteit van de samenwerk ing Met d e kwaliteit vand e samenwerking word t d e ond erling e samenwerking tu ssend e ond ernemers, enook d e pu bliekprivate samenwerking tu ssend e g emeente, d e ond ernemers end e vastg oed eig enarenbed oeld . Hoe is d it nu g eorg aniseerd ? Welke samenwerking svormenzijner enh oe kand it professio-

neler? Is er sprake vanond ernemersfond senof eenBIZ? Enzovoorts. In veel g emeenten blijkt d at h et centru m meer als bed rijf aang estu u rd moet word en, waarbij er beh oefte is aan een sterk bestu u r met beg rip voor elkaars belang en. Bepaal een g ezamenlijke koers, stel een stru ctu reel financiering smod el in, g evoed d oor alle partijen en activeer d e ond ernemers en g eef vervolg h ieraan d oor mid d el van werksessies. Om een centru m toekomstbestend ig te maken, is h et van g root belang d at h et overleg met d e belang h ebbend en stru ctu reel en effectief is. DNWS g eeft in zo’n situ atie aan h oe zoiets opg ezet kan word en. Zois inGemert onlang s d e Stich ting Centru m Gemert opg erich t. Ind eze stich ting , eensamenwerking tu ssen g emeente, ond ernemers, h oreca encu ltu u r, g aat centru m Gemert aanstu renals eenbed rijf. De d oelstelling maakt d eel u it vanh et actieplan‘toekomstbestend ig Gemert-centru m’, d at d e positie vanh et centru m wil versterken. Meer weten over DNWS? Kijk opwww.vakcentrum.nl/dnws of neem contact opmet Fleu r d e Best, innovatiemanag er Vakcentru m, f.d ebest@vakcentru m.nl of reactie@vakcentru m.nl.

5


GB_05_2018_P01_32_V10.qxp_Binnenwerk 22-10-18 11:21 Pagina 6

Deelnemende detaillisten

VAN DEN SINDS 1 9 0 4

HURK

Deelnemende leveranciers

A.G.Kessler & Zn.v.o.f.

ASPIRANT-DEELNEMENDE LEVERANCIERS De volg ende leveranciers ondersteu nenh et initiatief: De artikeldata vandeze leveranciers zittenop dit moment nog niet inh et platform. Zodra h u nartikeldata besch ikbaar zijn, wordendie inh et platform g eplaatst.

Deelnemende kassaleveranciers

www.platformartikelbeheer.nl


GB_05_2018_P01_32_V10.qxp_Binnenwerk 22-10-18 11:21 Pagina 7

Platform Artik elbeheer

www.platformartikelbeheer.nl

Platform Artik elbeheer:

Innoveer mee! Platform Artikelbeheer is een platform op internet waar artikelinformatie centraal beschikbaar is. Op het platform plaatsen leveranciers artikelinformatie zodat het makkelijk toegankelijk is voor het kassasysteem én voor de webwinkel van detaillisten. Voor een vast bedrag per maand heb je toegang tot het platform.

Doe je ook mee?

– Je h ebt alle g ripopjou w artikelg eg evens enal je d ealers h ebbenau tomatisch d e g oed e informatie oph et moment d at jij h et wilt; – Je verg root d e conversie ind e winkel d oor nee-verkoopte vermind eren. De d etaillist ziet namelijk precies welke artikelenjij opvoorraad h ebt.

Belangrijk ste voordelen voor de leverancier/groothandel – Je bespaart tijd omd at je jou w artikelinformatie nog maar opéén plaats h oeft aante leveren;

Belangrijk ste voordelen voor de detaillist/webwink elier – Alle artikelinformatie is op één manier, via één koppeling besch ikbaar en altijd fou tloos en actu eel;

Platform Artikelbeh eer is eeng oed e basis voor retail innovatie; h et h elpt leveranciers end etaillistenom beter te ond ernemen, jou d u s ook! Hoe meer mensenzich bij h et platform aanslu iten, h oe beter h et werkt!

| uitgave 5

Meer wet en

of

in sch rijven Ga naar ? www.pla tformartik of neem e lb e h e contact o er.nl p info@pla tformartik via mail e lb eh e of telefo onnu mm er.nl er 0348 –4 19 771.

– Je bespaart veel tijd omd at je niet meer h and matig alle artikelinformatie h oeft in te voeren, in je kassasysteem of websh op; – Je h ebt altijd een actu ele voorraad statu s van d e artikelen bij d e leverancier. Wil je weten hoe het werk t? Ga naar www.platformartikelbeheer.nl Platform Artikelbeh eer is ond erd eel vanVakcentru m.

7


GB_05_2018_P01_32_V10.qxp_Binnenwerk 22-10-18 11:21 Pagina 8

Profiel

The Chopping Block , USA

“Getting the country to cook!” In maart van dit jaar werden in Chicago vijf van de dertig ‘ national’ winnaars van de GlobalInnovation Award (GIA) tot GlobalHonoree benoemd:‘ the-best-of-the-best’ . Die grote eer vieldit jaar ‘ Pollmann, sinds 1890’ten deel. Maar wie waren de andere GlobalHonorees? In dit nummer: The Chopping Block in Chicago. Sh elley You ng (links) enLiz Song er (d irector of operations and bu yer) ontvang enu it h and envanexpert ju rylid Anne Kong (rech ts) d e Global Honoree Award Th e Ch opping Block is Ch icag o’s g rootste, recreatieve kooksch ool én kookwinkel. Het bed rijf h eeft twee filialen, één in h et reu sach tig e Merch and ise Plaza sh opping center in d owntown Ch icag o en één aan h et popu laire en trend y Lincoln Squ are. Daar beg on h et in 1 9 9 7 allemaal voor eig enaresse Sh elley You ng , wiens missie h et is ‘om h aar land g enoten aan h et koken te krijg en’, ter vervang ing van h et g oed kope fastfood waar (te) veel Amerikanen zich d ag elijks aan verg rijpen. You ng startte in een ru stig h oekje van Ch icag o’s Lincoln Parc, waar ze al snel merkte d at h aar klanten vooral g eïnteresseerd waren h oe zij alles u it al d at fraaie kookg erei kond en h alen. Du s g ing ze d at h aar klanten zelf leren. “We org aniseren onze kooklessen niet met h et primaire d oel om d e verkoop in onze kookwinkel te stimu leren”, ald u s You ng . “We zijn een kooksch ool d ie d aarnaast mooie, maar bovenal fu nctionele prod u cten verkoopt d ie onze klanten ond ersteu nen om zo efficiënt mog elijk h et allerbeste resu ltaat in d e keu ken te realiseren. Dat is toch een wat and ere insteek d an bij d e g emid d eld e kookwinkel.”

8

Focus op je k ernactiviteiten! You ng wil eentrend setter zijnenwaakt er voor om met alle wind enmee te waaien. Inspelenopd e overd aad aan Amerikaanse kookprog ramma’s, met lokale, reg ionale ennationale ‘celebrity ch ef’s’, d oet ze inprincipe niet. “Je moet d aar zovoor oppassen, want voor je h et weet benje alleenbezig om te volg enenniet meer om te leid en. Wij willenonze eig enverh alenblijvenvertellen, mensenover onze id eeënover g oed eng ezond voed sel informereneneig en ervaring end oorg even. Daar bested en

we veel tijd aan, want d at zorg t ervoor d at klantenkomen. And ers ku nnenze net zog oed ach ter d e tv blijvenzitten”, vertelt You ng . Om te zorg end at ze een leid er blijft, h eeft You ng ineenland elijk g ebied vanMich ig aneenboerd erij g ekoch t. Dat is vooral eenplek om te experimenterenennaar antwoord enop belang rijke vrag enoph aar vakg ebied te zoeken. “Ind e boerd erij filmenwe, sch rijvenwe, makenwe receptenen d oenwe aanprod u ctontwikkeling . Ik steek eveneens veel tijd inmijnpersoonlijke ontwikkeling . Ik benbezig met h et

uitgave 5 |


GB_05_2018_P01_32_V10.qxp_Binnenwerk 22-10-18 11:22 Pagina 9

Profiel

d e seizoenen, of g ezond koken zijn eveneens reg elmatig teru g kerend e th ema’s. Vroeg er verkoch t Th e Ch opping Block veel meer ‘g ou rmet food ’ d an teg enwoord ig . Dat is nu breed verkrijg baar en d u s is d e ru imte op h et sch ap teru g g ebrach t.

verfijnenvankooktech nieken, ik ond erzoek enspeel met tech nolog ie enh oe ik d aar met mijnbed rijf g oed g ebru ik van kanmaken. Om d ie red enh eb ik ind e winkel eenstapje teru g g ed aanzod at ik me meer kanfocu ssenopinnovatie. Je moet jezelf continu blijvenu itd ag enin d it leu ke vak end e waard ering krijg je, als h et g oed is, teru g vanje klanten. Als je alleenmaar met d e waanvand e d ag bezig bent, verlies je u iteind elijk d e focu s opje kernactiviteiten. Daar benik natu u rlijk ook zelf opeenh ard e manier ach ter g ekomen. Met d e wetensch ap vanvand aag h ad ik inh et verled enh eel veel tijd eng eld ku nnenbesparend oor te blijvenfocu ssenopmijnkernactiviteiten. Dat is eenles d ie ik startend e ond ernemers altijd wil meeg even.”

Negatief ombuigen naar positief Waar Th e Ch opping Block d e laatste jarensteed s meer g roei u it h aalt, zijn social med ia: Facebook, Twitter, Instag ram, Yelp, TripAd visor, et cetera. “We willenaanwezig zijnopalle platformenwaaroponze klantenh et meest aanwezig zijn. Ik vind h et fantastisch om zod irect met onze klantencontact te h ou d en, te lerenwaarinze g eïnteresseerd zijnenverh alente vertellen”, leg t You ng u it. “De afg elopenjarenzijnwe ook steed s meer eig encontent g aan ontwikkelen, waarond er kookvid eo’s en g ratis te d ownload eninformatie over messenof ‘A Home Cook’s Gu id e to Bu tch ery’.” Tenaanzienvansociale med ia d u rft You ng zich kwetsbaar opte stellenenziet eerd er kansend anbed reig ing en. “Bed rijvenzijnaltijd bed u ch t voor neg atieve kritiek ensch ietend an meteenind e verd ed ig ing . Ik vind neg atieve kritiek ju ist weer positief, omd at we er veel vanleren. Meestal zeg g en

Het culturele element in ons werk vind ik het meest bevredigend Culinaire ‘bootcamps’ Th e Ch opping Block org aniseert d emonstraties, kooklessen aan particu lieren en wijnklassen om te leren welke soort wijn h et best bij een bepaald type voed sel past. Th e Ch opping Block reg elt tevens privé-etentjes voor je of org aniseert teambu ild ing voor bed rijven. De lessen variëren van simpele kooklessen waarin je d e ‘basics’ leert, tot cu linaire ‘bootcamps’ voor d e meer ervaren h obbykoks. Kind erkooklessen, koken met

| uitgave 5

mensenniet rech t inje g ezich t waar ze niet blij mee zijn, maar ze voelenzich vrijer om d at bijvoorbeeld via Facebook te ventileren. Prima, want h et g eeft ons toch d e g eleg enh eid om met d ie mensenincontact te komenenh et neg atieve om te bou wennaar h et positieve. Ook als d e klach t of kritiek soms h elemaal nerg ens opslaat, zit er toch altijd eenflintertje waarh eid in. Uiteraard moet je d aar zelf wel voor openwillen staan. Neg atieve kritiek h elpt ons

De Global InnovationAward word t inNed erland g eorg aniseerd d oor vakblad Gemeng d e Branch e. Enword t g esponsord d oor:

bovend ienom onze d oelg roepnog nau wkeu rig er te d efiniëren.” Meer dan winst alleen Th e Ch opping Block is meer d aneen ‘bu siness’ waar alleend e winst centraal staat. Winst is slech ts eenmid d el tot h et d oel. You ng ’s id eaal is eeng emeensch ap d ie eeng ezond e levensstijl h eeft, waar mensenaltijd leerg ierig zijn, alles willen wetenover ‘g ood food ’ enzich afvrag enwaar d at vand aankomt. “Het cu ltu rele element inons werk vind ik h et meest bevred ig end ”, zeg t You ng . “Teg elijkertijd is d at aspect ook h et meest onbeg repenenmissch ienzelfs h et minst g ewaard eerd . Toch blijft h et mijnpersoonlijke ‘d river’: ik benvan mening d at zing eving - welke positieve elementenwil je toevoeg enaand e maatsch appij - belang rijker is d analleen h et strevennaar winst. Doe je h et een g oed , d ankomt h et and er vanzelf. Dat bewijzenwij al vele jaren.” Zijn wij over vijf jaar nog relevant? Vorig jaar besloot Sh elley You ng Th e Ch opping Block inte sch rijvenvoor d e Global InnovationAward , omd at ze h et belang rijk vind t om h aarzelf enh aar org anisatie om d e twee jaar eens g oed teg enh et lich t te h ou d en. “Dat proces is niet altijd evenleu k, soms zelfs pijnlijk, maar h et is essentieel om reg elmatig bu itenje eig en‘bu bbel’ te tred eneneens g oed te analyserenwaar d e markt h een g aat. Waar staanwe? Zijnwij over vijf jaar nog relevant voor onze klanten?” Voor informatie over alle GIA-winnaars en Global Honorees: www.housewares.org/show/gia-retail

9


GB_05_2018_P01_32_V10.qxp_Binnenwerk 22-10-18 11:22 Pagina 10

Reportage - koken

GreenPan™

Healthy cooking, starts with healthy cookware Barcelona

GreenPan™, onderdeelvan het Belgische bedrijf The Cookware Company en zustermerk van onder andere BK, is vanaf dit jaar als zelfstandige organisatie verantwoordelijk voor de verkoop en marketing op de Nederlandse markt. Het merk moet nog beter op de kaart worden gezet en daarom presenteerde GreenPan™ zich tijdens de Retailbeurs van Trade Mart Utrecht in een permanente stand en met een eigen team aan de Nederlandse handel.

Om te anticiperenoph et g eg evend at PTFE-antiaanbaklag enenh et h ech tmid d el PFOA, d at bij d e prod u ctie ervan werd g ebru ikt, zoond er vu u r kwamente lig g envanweg e g ezond h eid s- enmilieu aspecten, zoch tenWim De Veirmanen JanHelskens, d ie al ind e pannenbu siness zaten, naar g oed e alternatieven. Uiteind elijk kwamenzij inKorea incontact met eenfabriek d ie al bezig was met h et ontwikkelenvand ie alternatievenend at zag er allemaal zopositief u it, d at zij d ie fabriek - Anotech - u iteind elijk koch ten. Dat leid d e in 2 0 0 5 tot d e oprich ting van Th e Cookware Company. Twee jaar later, in 2 0 0 7 , volg d e d e introd u ctie van h et merk GreenPan, met d e eerste alu miniu m koekenpan mét een keramisch e antiaanbaklaag , Th ermolon g eh eten, d ie zond er problemen tot 4 5 0 ° g rad en kon word en verh it en waarvoor bij d e prod u ctie g een PFAS en g een PFOA werd g ebru ikt.

10

‘Groene’ en ecologische aspecten In h et beg in lag d e focu s vooral op d e ‘g roene’ en ecolog isch e aspecten van d e keramisch e laag , vand aar ook d e naam GreenPan. Wat betreft antiaanbak-kwaliteiten was d ie eerste kerami-

Company, met h oofd kantoor in Drong en bij Gent, twee eig en fabrieken in Ch ina en Zu id -Korea, waar circa 2 0 miljoen pannen per jaar word en g emaakt, d ie nu in meer d an 1 0 0 land en word en g ed istribu eerd .

Topseries zijn Barcelona 2-ply en Barcelona 3-ply sch e laag ech ter nog g een serieu ze partij voor d e PTFE-antiaanbaklaag . Maar in elf jaar is er h et nod ig e verand erd . Er is veel g eld in innovatie en ond erzoek g estoken en inmid d els is d e keramisch e laag van GreenPan toe aan d e vijfd e g eneratie. Die is in niets te verg elijken met d e allereerste serie. Momenteel h eeft Th e Cookware

‘Healthycook ing, starts with healthycook ware’ Gezond koken beg int volg ens GreenPan met ‘g ezond kookg erei’. Daarbij lig t d e focu s op vier pu nten. Allereerst word t g ebru ikg emaakt van natu u rlijke (keramisch e) materialen. Ten tweed e zijn d e pannen h elemaal vrij van toxines zoals PFOA en PFAS, alsook lood en cad mi-

uitgave 5 |


GB_05_2018_P01_32_V10.qxp_Binnenwerk 22-10-18 11:22 Pagina 11

Reportage - koken

Design Tevens zijner sprong eng emaakt oph et vlak vand esig n. Pannenmoetenniet alleeng oed fu nctioneren, ze moeten ook h eel mooi zijn, zeker als je een openkeu kenh ebt. Daarom word t aan h et d esig nsteed s meer aand ach t besteed . Kies je voor eenpanmet een roestvrijstalenbu itenkant, d anblijft d eze d ankzij d e Eversh ine™-tech nolog ie g evrijwaard vanving erafd ru kken.

Mayflower

u m. Moch t d e pan per ong elu k toch oververh it word en, d e Th ermolon-laag is trou wens bestand teg en temperatu ren tot 4 5 0 ° g rad en, d an komen er d u s g een g iftig e g assen vrij. Ten d erd e d u rft GreenPan nu met een g eru st h art te zeg g en d at d e antiaanbakeig ensch ap van d e keramisch e laag net zo g oed is als d ie van een PTFE-laag . GreenPan g ebru ikt nu twee keramisch e lag en: d e

Infinity en d e Infinity Professional, d ie beid en met d iamanten partikels zijn versterkt, waard oor d eze nog d u u rzamer en krasbestend ig er zijn. Ten vierd e zijn d e kook- en koekenpannen g esch ikt voor alle warmtebronnen. Ze ku nnen d ankzij d e Mag neto-tech nolog ie eveneens zond er problemen g ebru ikt word en op elke ind u ctieh aard , zelfs op d e ou d ere h aard en.

Nederlandse series InNed erland lig t h et accent tot slot op ach t versch illend e series, d ie wij voor u g erang sch ikt h ebbenvang oed naar beter enbest: Cambrid g e, Torino, And orra, Essentials, Feath erweig h ts, Mayflower end e topseries Barcelona 2 -ply enBarcelona 3 -ply. Deze topseries word enexclu sief aang ebod enaand e speciaalzaken, d ie natu u rlijk ook d e and ere series ku nnenkopen. De Feath erweig h ts is overig ens eennieu we lijn, d ie bestaat u it eenDu tch Ovenen eeng rillpan. Het d esig nkomt overeen met d e klassieke Du tch Oven, maar in plaats vang ietijzer is d eze serie g emaakt vang ietalu miniu m. U vind t GreenPanvanaf september teru g opd e d erd e etag e vand e Trad e Mart. U ku nt d aar kennismakenmet h et Ned erland se team, tevens word t visu eel d u id elijk g emaakt d at eenconceptmatig e presentatie vanGreenPanessentieel is voor eensu ccesvolle d oorverkoop. Feath erweig h ts is eennieu we lijnbestaand e u it een Du tch Oveneneeng rillpan. Lijkt opg ietijzer, maar is g emaakt vanlich tg ewich t g ietalu miniu m

| uitgave 5

11


GB_05_2018_P01_32_V10.qxp_Binnenwerk 22-10-18 11:22 Pagina 12

8197

18 20

SIGMA HOME

TOUCH OF SKY

SUNWARE INTRODUCEERT:UNIEKE COMBINATIE VAN TEXTIEL EN KUNSTSTOF De Sigma home lijn van Sunware biedt mooie en stijlvolle opbergoplossingen die gezien mogen worden. Vol trots presenteren we onze nieuwe collectie, Touch of sky;de mooiste blauwtinten gecombineerd met neutraal wit en lichtgrijs. Uniek vanwege het mooie kleurenpalet ĂŠn de nieuwe, exclusieve IML techniek die het mogelijk maakt om stof op een hoogwaardige, stijlvolle manier te versmelten met het kunststof. Een primeur! De Touch of sky collectie biedt een neutraal kleurengamma welke eindeloos te combineren is met warme kleuren zoals aardetinten en de trendkleuren van nu. De deksels met textiele finish voegen een zachte, eigentijdse look toe aan de boxen. Bovendien zijn 3D structuren en het gebruik van textiele accessoires in de woonkamer enorm hip. De stoffen deksels zijn in drie maten en twee verschillende kleuren beschikbaar, namelijk een donkerblauwe gemĂŞleerde stof en een lichtere blauwgrijze stof met warme ondertonen. Het kunststof deel van het deksel is vol gekleurd wat ook volledig nieuw is binnen onze Sigma home collectie. Voor meer informatie over de collectie en de verkrijgbaarheid, neem contact met ons op.

Sunware B.V. T +31 (0)13 - 570 32 00 E info@sunware.nl www.sunware.com

www.sunware.com/sigma-home


GB_05_2018_P01_32_V10.qxp_Binnenwerk 22-10-18 11:22 Pagina 13

Reportage - koken

Koek enpan als beste getest!

Demeyere breidt Alu Pro uit Wie de afgelopen Retailbeurs van Trade Mart Utrecht bijDemeyere Zwilling Nederland BV naar binnen liep, kon er niet omheen:in het midden stonden stapels koekenpannen van Demeyere, die klanten als testpan mee naar huis kregen. Daar was natu u rlijk eeng oed e red en voor: d e Demeyere Alu Prokoekenpan 2 8 cm kwam namelijk als beste u it d e test vand e Consu mentenbond enkreeg als testoord eel een8 ,3 . ‘Eitjes g lijd enals eenzonnetje d oor d eze panmet ‘titaniu m plasma antikleeflaag ’. Ook d e slijtag etest d oorstaat h ij met g lans, maar zijn krasbestend ig h eid is iets mind er. De pan h eeft ook perfecte eig ensch appenvoor eenind u ctiekookplaat’, ald u s h et testrapport vand e Consu mentenbond , d at retailers ind e promotie ind e winkel natu u rlijk g oed ku nneng ebru iken. Maar Alu Prostond ook opeenand ere manier ind e belang stelling tijd ens d e Retailbeu rs. Naast d e (h og e) koekenpannenwerd d e serie namelijk u itg ebreid met kookpannen(met roestvrijstalen

| uitgave 5

d eksel met d e befaamd e Silvinox-afwerking ), eensteelpan, g rillpan, wok, een lag e su d d erpaneneenpannenkoekenpan, zod at nu vaneenmooie, afg erond e Alu Pro-serie sprake is, d ie is afg ewerkt met d e speciale Demeyere Triplind u c-bod em. Zelfslijpende messenblok k en VanZwilling werd tijd ens d e beu rs een messenblok met eeneig entijd s d esig n g eïntrod u ceerd . Het meest bijzond ere is ech ter d at bij h et opberg envanmessen d eze vanzelf word eng eslepen. Dat g aat moeiteloos, ook zond er enig e slijpervaring . Telkens wanneer h et mes inof u it h et blok word t g enomen, zettend e ing ebou wd e keramisch e slijpstenenh et snijvlak vanh et mes aan. Zoh eb je altijd

sch erpe messenbij d e h and voor comfortabel énvooral veilig snijd en. De h and ig e pictog rammend u id enbovend ienaanwelk mes waar h oort. De slijpfu nctie g eld t wel alleenvoor d e messen met eenrech t snijvlak. Dit messenblok, g emaakt vanessenh ou t, roestvrij staal enmet keramisch e slijpstenen, bevat eenofficemes 1 0 cm, eenu niverseel mes 1 3 cm, eenvleesmes 2 0 cm, een koksmes 2 0 cm, eenbrood mes 2 0 cm eneenTWIN L sch aar. LaMer, de nieuwe k leur van Staub Tot slot is d e tijd weer aang ebroken om h eerlijke stoofpotten te bereid en, red en voor Stau b, h et Franse merk d at ook ond erd eel is van Zwilling Grou p, d e consu ment fig u u rlijk mee te nemen naar d e Mid d elland se Zee, met h aar azu u rblau we water. Met d it in g ed ach ten lanceert Stau b d it najaar La Mer, een nieu we serie g ietijzeren cocottes (braad pannen) in fraai azu u rblau w. Zeker visg erech ten komen in d eze cocottes optimaal tot h u n rech t.

13


GB_05_2018_P01_32_V10.qxp_Binnenwerk 22-10-18 11:22 Pagina 14

Reportage - koken

Eerste lustrum k omt er aan

Wartmann™ slaat vleugels verder uit Het Nederlandse merk Wartmann™ bestaat eigenlijk nog maar vier jaar en in die korte tijd is het de broers Twan en Rian van de Zanden gelukt om een plaats tussen al die andere merken te verwerven. Hoe ze dat voor elkaar kregen? Leg de focus op kwaliteit, op onderscheidende producten en concepten én zorg er vooral voor dat de retailer een goede marge heeft. Veel tijd om uitgebreid bijdat eerste lustrum stil te staan, gunnen zijzichzelf echter niet: de toekomst begint pas! In2 0 1 4 zette Twanvand e Zand enh et Du its klinkend e merk Wartmann™ ind e markt. Eenweloverwog ennaam d ie vertrou wenenkwaliteit u itstraalt. Inmid d els word t Wartmannverkoch t in Ned erland , Belg ië, Du itsland , d e Scand inavisch e land en, Denemarkenen IJsland . Vó ó r Wartmannexploiteerd e h ij eenwinkel, waaru it vervolg ens een g rooth and el voortkwam. Binnend ie g rooth and el werd na enig e tijd d e focu s verleg d naar kookg erei. Twanvond d at d e non-food kookbranch e h eel vernieu wend bezig was enzag d e vraag bij d e consu ment naar alles d at met kokenen g ezond voed sel te makenh eeft, alleen maar toenemen. Ook constateerd e h ij De vacu ü mpomp is niet alleen te g ebru iken in combinatie met d e blend er, maar ook met accessoires zoals vacu ü md rinkbekers, voed selcontainers en vacu ü mzakken

d at d e prod u ctcycli niet zokort zijnals ind e mod e- enwoonbranch e, waarin h ij jarenlang werkzaam was. Als ond ernemer zag h ij g oed e kansenom su ccesvol eennieu w merk neer te zetten. Zonder goede marge houdt alles op Opd e Najaarsbeu rs vanTrad e Mart Utrech t in2 0 1 4 vond d e aftrapplaats, met éénpannensetje - voorzienvaneen keramisch e laag - intwee kleu ren. Dat assortiment g roeid e snel end aarbij lietenTwanenzijnbroer Rian, d ie vanaf d e start betrokkenwas, zich vooral inspirerend oor nieu we kooktech nieken, zoals sou s vid e-koken. Maar ook d e slowju icer, d e notenoliepers, d e Airfryer, d e voed seld rog er end e staand e keu kenmixer warenprod u ctend ie inh et assortiment versch enen. Inh et beg inwerd en bepaald e prod u ctennog ‘g esou rced ’, nu word t meer enmeer ineig enh u is ontwikkeld . Daarbij lig t d e focu s opkwaliteit, innovatie, ond ersch eid end e prod u cten- steed s vaker elektrisch - éneen g oed e marg e. Zond er een g oed e marg e h ou d t alles op. Het is d aarom niet zo vreemd d at TwanenRian soms met g efronste wenkbrau wenzien h oe prijzend oor online concu rrentie in eenneg atieve spiraal beland en. “Het levert g eenextra omzet op, bovend ien raakt d e consu ment zijnvertrou wen kwijt omd at h ij g aat wach tenopnó g lag ere prijzen. Je moet ook je concu rrent respecteren, zoniet d antrek je elkaar d e afg rond in”, ald u s Rian. Totaal sous vide-concept Na vier jaar slaat Wartmann d e vleu g els verd er u it en zo was h et merk d it jaar voor d e eerste keer aanwezig op d e g rote, internationale vakbeu rs IFA in

14

Eeninnovatieve vind ing is ook d e h og esnelh eid sblend er d ie incombinatie met eenvacu ü mpompkanword eng ebru ikt

Berlijn. Uitbreid ing van d istribu tie in binnen- en bu itenland is essentieel, aang ezien d e kosten voor prod u ctontwikkeling h oog zijn en moeten word en teru g verd iend . InBerlijnpresenteerd e Wartmannzich ond er and ere als eentotaalaanbied er vansou s vid e-prod u cten. Drie jaar g eled enstapte Wartmannind eze zich snel ontwikkelend e nich emarkt, waarbij

uitgave 5 |


GB_05_2018_P01_32_V10.qxp_Binnenwerk 22-10-18 11:22 Pagina 15

Reportage - koken

ing red iëntenzoals vlees, vis of g roenten, vacu ü m word enverpakt envervolg ens lang ere tijd ineenwaterbad , ond er een lag e temperatu u r word eng eg aard . Smaak envoed ing sstoffenblijvenzo beter bewaard enje ku nt h et voed sel niet u itd rog enof oververh itten. De sou s vid e-reg elaar, d ie d rie jaar g eled enal op d e markt kwam, h ou d t d e tijd ind e g atenenreg elt d e temperatu u r exact. Na d ie sou s vid e-reg elaar zijnmeerd ere prod u ctentoeg evoeg d zod at je nu ech t ku nt sprekenover eentotaalconcept. Denk aanvacu ü mapparaten, th ermisch e isolatieballend ie verd amping vanwater teg eng aan, vacu ü mzakkenom h et voed sel inte d oen, er is eeng eh eel

ventilator in d it apparaatje zu ig t d e rook naar binnen en blaast h et via een slang etje over een g erech t d at in een sch aal, of vacu ü mzak lig t. Zo ku n je ook zond er rookoven toch je vlees of vis van een rooksmaak naar keu ze voorzien. Blender met vacuümpomp Eeninnovatieve vind ing is ook d e h og esnelh eid sblend er d ie incombinatie met eenvacu ü mpompkanword eng ebru ikt. De blend er h eeft eenh and ig e d raaiknop met tienstand en, eenpu lse-fu nctie en d rie voorkeu rprog ramma’s. De motor is zeer krach tig end raait tot 3 0 .0 0 0 toerenper minu u t. Dit g ebeu rt met zoveel

Het bijzondere aan de Wartmann vacuümblender is dat blender en vacuümpomp afzonderlijk te gebruiken zijn roestvrijstalensou s vid e-apparaat voor d e (semi)professionele markt ener zijn boekenom optimaal vansou s vid e g ebru ik te ku nnenmaken. Het zijnnietalled aag se prod u ctenwaarmee d e speciaalzaak zich g oed kanond ersch eid en. Wat eveneens g oed binnen d it concept en d e d oelg roep past, is d e ‘kou d roker’. Hierin d oe je wat h ou t- of rookmot, d at je vervolg ens aansteekt. De

kinetisch e energ ie d at d e blend er zelfs eenwarme soepkanmaken. Wat d eze blend er verd er ech t bijzond er maakt, is d e bijpassend e vacu ü mpomp. Voord at je start met blend en, plaats je d e vacu ü mpompopd e g rote Tritan™ blend erkan entrek je d e inh ou d vacu ü m. Dat voorkomt d at d e blend er, d ie overig ens leverbaar is inzevenkleu ren, veel lu ch t ind e inh ou d slaat met h et risicoopvita-

In2 0 1 9 word t d e collectie staand e keu kenmixers u itg ebreid met eenmod el d at h elemaal ineig enh u is is ontwikkeld

| uitgave 5

De sou s vid e-reg elaar h ou d t d e tijd ind e g atenenreg elt d e temperatu u r exact mineverlies enoxid atie vankleu rstoffen. Wartmannkoos bewu st voor eenlos verkrijg bare vacu ü mpompom d it apparaat compact te h ou d enénom d e pompte ku nneng ebru ikenincombinatie met accessoires zoals vacu ü md rinkbekers, voed selcontainers envacu ü mzakkenvoor sou s vid e-koken. 2019 Voor 2 0 1 9 zal Wartmannh aar strateg ie niet sig nificant wijzig en. De speciaalzaak blijft h et belang rijkste d istribu tiekanaal, mits d e liefd e (envertrou wen) ook van d ie kant komt. Daar moet in2 0 1 9 ech t eenslag inword eng emaakt. Wat prod u ctintrod u cties betreft, blijft Wartmann h et accent leg g enopinnovatie en ond ersch eid . Zoword t d e collectie staand e keu kenmixers u itg ebreid met eenmod el d at h elemaal ineig enh u is is ontwikkeld . Tevens word t fors ing ezet opblend ers end at g aat vooral teru g komenind e u itbreid ing vanh et aantal accessoires, zoals eenaand ru kstaaf met temperatu u rmeter. Zoku nje d e temperatu u r vand e inh ou d constant ind e g atenh ou d en. Waar u volg end jaar ook meer vang aat zien, is ontwikkeling en oph et g ebied vanInternet of Th ing s. Dat is eenniet te stu itenontwikkeling , waar Wartmannzeker opinh aakt. Maar ook oph et g ebied vanvoed seld rog en ensou s vid e valt er ind e loopvan2 0 1 9 nog h et nod ig e aannieu ws te verwach ten. Enom ervoor te zorg end at al d ie prod u ctend oor retailers nog g emakkelijker ku nnenword enbesteld , word t er op d it moment eenbeslotenonline bestelsysteem ontwikkeld . Voloppositieve ontwikkeling end u s bij Wartmann!

15


GB_05_2018_P01_32_V10.qxp_Binnenwerk 22-10-18 11:22 Pagina 16

Reportage

Theo Rietbergen, TTP Concepts:

Onze kansen liggen in IT en logistiek TTP Concepts is een van de meest vooruitstrevende bedrijven in de branche op het gebied van IT en logistieke oplossingen, waardoor retailers in staat zijn om op een moderne manier online en offline zaken te doen. Dat is inmiddels welbekend. TTP Concepts wildie voorsprong graag behouden en zet een nieuwe koers uit naar de toekomst. Stil blijvenzittenenru stig om zich h een kijkenh oe d e zakenzich ontwikkelen, is niet bepaald eeneig ensch apvanTh eo Rietberg en, d ie veertienjaar g eled en TTP Concepts oprich tte. Ond ertu ssen bestaat zijnmerkportfoliou it circa vijftig merken, met meer d an2 0 .0 0 0 prod u ctenenond ersch eid t zijnbed rijf zich d oor d e g ebod enoplossing enoph et g ebied vanIT enlog istieke d iensten, d ie retailers instaat stellenh u nomzet online enoffline te verg roten. Ontzettend tijdrovende k lus Ind eze maatsch appij, waarintech nolog isch e ontwikkeling enzich razend snel opvolg en, moet je als bed rijf constant bijstu reneninvesterenom bij te blijven. “Vroeg er warenwe eenpu u r sang salesorg anisatie met mensenind e bu itend ienst. Die h ebbenwe nog steed s, maar d e balans is d e laatste jarenech t versch oven”, vertelt Rietberg en. “We zijnnu met veel meer mensenintern bezig om allerlei zakenvoor d e klanten te reg elen, oph et g ebied van(content)marketing , IT-oplossing en, log istieke d ienstenennoem maar op. Dat komt

16

d oord at h et h ele proces vanh et aanbied envaneenprod u ct fu nd amenteel is verand erd . We h ebbente makenmet tientallenportals vanklantenwaar wij per artikel ook soms tientalleng eg evens inmoetenvu llen. Dat is eenontzettend tijd rovend e klu s end at word t ook alleen maar meer. Wil je d aarom zo’nsysteem ind e toekomst ind e lu ch t h ou d en, d an moet er fu nd amenteel iets verand eren. Aanzo’nsysteem, d at overig ens binnen d e ‘fast moving consu mer branch e’ h eel g ewoonis, werkenwe nu .” PIM In2 0 1 9 lanceert TTP Concepts een Prod u ct Informatie Manag ementsysteem (PIM), waarinalle d ata zoals eenartikelnu mmer, afmeting envanverpakking en end erg elijke, encontent zoals teksten, foto’s envid eo’s komente staan. “Het is d e bed oeling d at d e merkend ie we voeren, zelf h u nd ata inh et PIM zetten. Vanu it h et PIM zijnwe d aninstaat om alle portals vanklanten, waarond er ook h et Platform Artikelbeh eer van Vakcentru m, snel te vu llenend at g aat ons h eel veel tijd sch elen. Ook teksten word enau tomatisch vertaald inversch illend e talen. Het PIM zorg t er tevens voor d at onze offertes er mooier u it komente zienenwe krijg eneenbeter CRM-systeem waard oor we onze klanteng erich ter ku nnenbenad eren. Zijner wijzig ing en bij eenartikel, d anku nnenwe met één d ru k opd e knopied ereend ie d at artikel h eeft, informeren”, ald u s Rietberg en. Vanu it h et PIM kan TTP Concepts ook h eel snel een nieu we websh op voor een klant opzetten. Dat kan bijvoorbeeld een websh op met één merk zijn, of een cad eau websh op met meerd ere merken. Een ‘plu g in’ van een merk maken bij een bestaand e websh op, is ook een mog elijkh eid .

“Het PIM stelt ons instaat om als org anisatie eenefficiencyslag te maken, d e service aanwelke klant d anook te verh og enenwe ku nnenmet ied ereend ie d aarvoor openstaat, nieu we commerciële samenwerking svormenontwikkelen. Of je nu eenfysieke winkel, eenwebwinkel of beid e h ebt. Bijkomend voord eel voor d e kleinere retailers is d at zij niet zelf h oevente investereninallerlei d u re IT-systemen: je log t inalsof je inje compu ter inlog t. Je moet h et ied ereen immers zog emakkelijk mog elijk maken. Dit PIM is natu u rlijk d oor ons, samen met twee partners opg ezet, maar ik sta ook openvoor aanslu iting vanmerken d ie wij niet voeren. Of er nu vijftig of h ond erd vijftig merkeninh et PIM staan, d at maakt niet u it: h et systeem blijft h etzelfd e. Het is weer eenand ere mog elijkh eid om samente werkenen d e omzet te verg roten.” “Het is overig ens niet zod at d e losse ond erd elend ie ik zoju ist noemd e bijzond er zijn. Het u nieke zit h em ind e combinatie vanal d ie ond erd elensamen! Dat we h et PIM, h et nieu we CRM-systeem, h et g eg evend at we websh ops

uitgave 5 |


GB_05_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-10-18 12:15 Pagina 17

Reportage

voor wie d anook inlu ttele tijd ku nnen bou wen, g eau tomatiseerd e portals en feed s ennog veel meer, straks faciliteren vanu it éénsysteem, g eeft ons weer een voorsprong optech nolog isch g ebied .”

aand ach t, and erzijd s blijven zij profiteren van al onze d iensten op h et g ebied van IT, log istiek en PR. Dit mod el is met name g esch ikt voor merken waar we al een su bstantiële omzet mee rea-

Wil je zo’n systeem in de toekomst in de lucht houden, dan moet er fundamenteel iets veranderen Hybride model Eveneens nieu w bij TTP Concepts is d e invoering van h et h ybrid e mod el d at we eveneens kennen u it d e ‘fast moving consu mer branch e’. Hier verd wijnt d e trad itionele leverancier/klantverh ou d ing en krijg en beid e bed rijven verreg aand inzich t in elkaars g eg evens, om er samen beter van te word en. “Dit h ou d t ond er meer in d at er van h et d esbetreffend e merk een persoon bij ons komt werken”, leg t Rietberg en u it. “Dat is in onze branch e nog u niek. Het merk is zo verzekerd van 1 0 0 %

| uitgave 5

liseren in d e Benelu x. Joseph Joseph en Tom Dixon zijn d e eerste merken d ie een eig en med ewerker op ons kantoor in Tilbu rg h ebben.” Voor wie Tom Dixonnog niet kent: d it is eennieu w merk vanTTP Concepts en eenvand e g rootste Eng else interieu renverlich ting smerken. Tom Dixonvormt voor TTP Concepts d e id eale ing ang om binnente komenind e project- eninterieu rbranch e. Inh et kielzog vanTom Dixonku nnend anand ere lu xe merken ind ie wereld word eng eïntrod u ceerd , zoals Georg JensenenRosenth al.

TTP Concepts en Vepabins gaan samen Voor d e log istieke d iensten, zoals opslag enfysieke d istribu tie, werkt TTP Concepts al vanaf h et beg insamenmet Vepabins inDenHeld er. Die samenwerking is g ed u rend e d e jarend ermate g eïntensiveerd , d at beid e bed rijven eig enlijk niet meer zond er elkaar ku nnen. ZowerkeninDenHeld er bijvoorbeeld circa veertig med ewerkers vanTTP Concepts enparticiperenbeid e bed rijven inversch illend e g rooth and els. Ook bezettend e merkenvanTTP Concepts eeng root d eel vanh et log istiek centru m. Om d ie red enis beslotentot eensamenvoeg ing vanTTP Concepts enVepabins. “De komend e maand enwerkenwe h ard om cu ltu renensystemensamente voeg en”, vertelt Rietberg entot slot. “Beg in 2 0 1 9 g aanwe d anofficieel samenverd er. De nieu we naam h ou d enwe nog evenvoor onszelf. De reactieve binnend ienst vanTTP Concepts - inkoop, log istiek enIT - blijft inDenHeld er. De proactieve binnend ienst vanTTP Concepts, met d e sh owroom, sales, marketing en PR, blijft g evestig d inTilbu rg .”

17


GB_05_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-10-18 12:15 Pagina 18

Reportage

Naast ‘Cheesewares’ nu ook ‘Chocowares’

Boska gaat Chocoloco Dat Boska een expert is in ‘Cheesewares’ is bekend. Met de introductie van ‘Chocowares’ slaat het Nederlandse merk een nieuwe weg in. De vakbeurs Foodspecialiteiten in Houten, gehouden op 1 en 2 oktober, kreeg de Nederlandse primeur. " Het is onze missie bij Boska om mensenbij elkaar te breng enom samente g enietenvanlekker eten. We beg onnen 1 2 0 jaar g eled enmet eenpassie voor kaas enonze Ch eesewares, maar werd enond erweg verliefd opch ocolad e," verteld e eig enaar MartijnBos opd e

beu rs. " We h ebbenal onze ervaring in h et makenvanspecialistisch e kaasg ereed sch appeng estopt ind e nieu we categ orie Ch ocowares. We weten immers h oe je h et beste vankaas ku nt g enieten: g esned en, g esch aafd , g eraspt, g ekru ld of g esmoltenals eenfond u e. Die expertise kwam g oed vanpas bij h et ontwikkelenvanprod u ctenom vanch ocolad e te g enietenenh et was d u s min of meer eenlog isch e stapvoor Boska om h ierinte stappen.” Assortiment De Boska Ch ocowares werd en samen met een ch ocolatier ontwikkeld . Allereerst is d aar d e Ch oco Fond u e Marie, d ie d e ch ocolad e op basis van au bain-marie verwarmt, zod at d e ch ocolad e niet aanbrand t en niet korrelig of bitter word t. Id eaal voor een d essert, maar ook als zoete snack op een borrel, feest of h ig h tea. De Ch oco Ch opper is een h alfrond , roestvrijstalen mes met koperg loed , d at ied er type ch ocolad e aan kan. Met h et d u bbele h and vat h ak je met twee h an-

18

d en, en met een wieg end e beweg ing , zelfs d e h ard ste ch ocolad e op een veilig e manier d oor. De Ch ocoBreaker is eveneens id eaal om d e meest h ard e ch ocolad e te breken. Voor d e ambitieu ze ch ocolad eliefh ebber d ie zelf repen, bonbons of ‘ch ocospoons’ wil maken, zijner d e DIY (d o-ityou rself) Ch ocolad e Makers. Deze flexibele siliconenvormenlatend e ch ocolad e creaties snel los. Ind e g esch enkverpakking enzittenbeh alve d e mal ook nog receptkaarteneneenextraatje. Chocodisk Naast d e Ch ocowares h eeft Boska samen met een Belg isch e ch ocolad emaker ook een Ch ocod isk ontwikkeld . Dit is een smeu ïg e, rond e ch ocolad etablet, d ie komt in d e smaken melk en h azelnoot. Plaats d e Ch ocod isk op d e bekend e Boska kaaskru llers en d raai vervolg ens zelf smaakvolle kru llen. Het is d e bed oeling d at d e collectie ‘Ch ocowares’ d e komend e tijd verd er word t u itg ebreid .

uitgave 5 |


GB_05_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-10-18 12:15 Pagina 19

Reportage

Maison&Objet, Paris

Bye bye routine, hello surprise! Dankzijde samenwerking met Promosalons kunnen abonnees van vakblad Gemengde Branche en leden van brancheorganisatie Vakcentrum weer gratis entreekaarten aanvragen voor Maison & Objet in Parijs. Deze trendy beurs vindt volgend jaar plaats van 18 t/m 22 januari. Een entreekaart voor Maison & Objet kost normaalcirca 70 euro. Dat is dus snel verdiend! Ond er h et motto‘bye bye rou tine, h ello su rprise’, werd d e lay-ou t vand e septembered itie flink d oor elkaar g eh u sseld . Deze verand ering is d oorg evoerd om d e stru ctu u r vanh et aanbod opd e beu rs te vereenvou d ig en, d e bezoekersbeleving te verbeterenenom nieu we ontd ekking en te stimu leren. Belang rijkste verand ering is eenmeer intu ïtieve ind eling , d oor d e instelling vantwee g rote sectoren: MaisonenObjet. Die warenweer ond erverd eeld inversch illend e su bsecties. Zo vond enwe binnenObjet ond er and ere Cook & Sh are, Kid s & Family, Smart Gift,

Bestel nu uw kaarten! Home Accessories enHome Frag rances teru g . Maisonwas ond erverd eeld invier su bsecties waar h et interieu r enlifestyles centraal stond en. Aanh et beg invanelke h al was tevens eenaantal ‘Wh at’s New’presentaties opg ezet, zod at je eensnelle ‘sneak peek’ kreeg . De najaarsed itie trok 7 6 .5 0 2 bezoekers, ong eveer evenveel als vorig jaar. Wel steeg h et internationale bezoek lich t. Uit Ned erland kwamen 2 .2 5 0 bezoekers, g oed voor eenvijfd e plaats opd e internationale ranking . Qu a exposantenstaat Ned erland zelfs opd e vierd e plaats, met 1 6 7 d eelnemers.

Permanente on- en offline beleving Maison&Objet h eeft inmid d els meerd ere manieren om bezoekers een permanente ‘beu rsbeleving ’ te bied en: in toevoeg ing tot MOM, h et permanente online prod u ctplatform d at d e collecties van d e exposanten h et h ele jaar d oor bereikbaar maakt, werd d it jaar h et ‘Trend Mook’ g elanceerd . Dit is een nieu we en verbeterd e versie van h et vroeg ere Inspirations Book (trend boek). Het ‘Trend Mook’ g eeft waard evolle inzich ten in d e tijd g eest, in trend s, materialen, textu ren, et cetera en is online te koop op d e website (www.maison-objet.com) van d e beu rs (prijs 4 0 eu ro). Hoe k omt u aan k aarten? Wilt u tot slot als abonnee van Gemeng d e Branch e of lid van Vakcentru m volg end jaar gratis naar d eze inspirerend e beu rs, g a d annaar www.gemengdebranche.nl/actie en vu l u w g eg evens in. Er g eld t een maximu m vanvier kaartenper ad res. Nog geen abonnee? Neem d aneenjaarabonnement, d at is g oed koper d anéénkaartje! Kijk op: www.gemengdebranche.nl/ abonnement.

| uitgave 5

19


GB_05_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-10-18 12:15 Pagina 20

Reportage

Wat zijn de trends?

Influencer marketing is niet meer weg te denken Influencer marketing is een serieuze business geworden waarin dit jaar, alleen alin ons land, circa € 100 miljoen omgaat. Dat zegt Rocco Stallvord, specialist op dit gebied. Maar wat is dat nu eigenlijk, influencer marketing, en hoe werkt het? Wie kent ze niet? Meisjed jamila (+1 miljoenabonnees opYou Tu be), Onned i (+7 6 5 .0 0 0 abonnees opYou Tu be), Kim Kotter (+9 7 .0 0 0 volg ers opInstag ram), EnzoKnol (+2 miljoenabonnees op You Tu be), DylanHaeg ens (+1 .4 miljoen abonnees opYou Tu be) envele and eren. Zij zijnh eel popu lair g eword enbij een g rote g roepvolg ers enbeïnvloed enh u n mening of g ed rag met g rappig e of serieu ze vlog s. Vanu it eenmarketing perspectief is h et steed s interessanter voor merkeng eword enom met influ encers samente werken. Je ziet ook eenversch u iving vanbu d g et plaatsvind en: van trad itionele med ia naar social med ia. Daar valt serieus geld mee te verdienen Eeninflu encer is niet h etzelfd e als een social influ encer. De eerste kaneentvpersoonlijkh eid zijn, eenbekend e sporter, eenjou rnalist of eenpoliticu s. Tot d e tweed e categ orie beh oort je bu u rjong en of -meisje d ie h et leu k vind t om een mening over eenbepaald ond erwerpte g even, bijvoorbeeld over beau ty, au to’s, mod e, h u mor, koken, speelg oed , et cetera end aarvoor eensocial platform nod ig h eeft. Maar h et word t pas ech t interessant als er ook eenpu bliek g eïnteresseerd raakt inwat je d oet enzeg t en je g aat volg en. Daar valt serieu s g eld mee te verd ienen! Ond er social influ encers vallen blog g ers, vlog g ers, Twitteraars, Snapch atters, You Tu bers, Instag rammers, Facebookers, et cetera. Had d en eerst d e blog g ers d e overh and ,

20

d it is ech t d e tijd van d e influ encers. You Tu be, Facebook en Instag ram zijn voor d eze social influ encers veru it d e belang rijkste platforms. Drie soorten (social) influencers Volg ens Stallvord zijn er d rie soorten social influ encers. De micro-influ encer is h eel erg actief en voelt zich enorm verbond en met zijn d oelg roep, waar veel mee word t g ed iscu ssieerd . Zij zijn g eloofwaard ig maar h ebbeng eeng root bereik enzijnook niet g ewend om commerciële samenwerking enaante g aan. Daarna komt d e bred e mid d eng roep, d e ‘g ewone’ influ encer d ie eeng roter bereik h eeft ennog steed s g eloofwaard ig is bij zijnpu bliek, d at g oed reag eert op content. Vervolg ens h eb je d e top-influ encers d ie eenenorm bereik h ebben, maar verd er vanh u npu bliek afstaand at ook mind er snel reag eert opcontent. Zij zijnwel g ewend om commerciële samenwerking enaante g aan, maar voor bed rijvenis h et lastig om met h ente werken omd at er vaak eenmanag ement tu ssen zit end e prijzenh oog zijn. Verd er kan soms bij d e g eloofwaard ig h eid vand e top-influ encer eenvraag tekenword en g ezet, omd at zij (te) veel prod u cten- missch ienook d ie vaneenconcu rrerend merk - promoten. Het te g rabbel g ooien vand e g eloofwaard ig h eid is ook d e belang rijkste valku il voor welke social influ encer d anook. Eeng oed e influ encer h ou d t zijng eloofwaard ig h eid ind e g aten end u rft ‘nee’ te zeg g enteg end ing en d ie niet g oed bij h em passen.

Girlys Blog bereikte 1 .2 miljoen mensenopversch illend e platformen Waarom schak elen merk en een social influencer in? Dat h eeft natu u rlijk alles te makenmet h et g ed rag vand e d oelg roep. Jong eren bijvoorbeeld kijkenmind er tv enzitten meer opsocial platforms. Als merk moet je meebeweg enom je d oelg roepte blijvenbereiken. Eensocial influ encer d ie teg enjou w d oelg roepzeg t d at ‘d it een g eweld ig prod u ct is’, word t bovend ien eerd er g eloofd d and at eenmerk d it zelf zeg t ineentv-commercial. De keu ze voor eensocial influ encer enplatform is d u s h elemaal afh ankelijk vand e d oelg roep, h et ond erwerp, h et te bereiken d oel enh et besch ikbare bu d g et.

uitgave 5 |


GB_05_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-10-18 12:15 Pagina 21

Reportage

Case Blokker Onder de doelgroep 9-11 jarigen wilde Blokker aandacht vragen voor de back-to-schoolcollectie. Die groep bereik je niet meer via de ouders, daar moet je direct mee communiceren. Daarvoor is het onder meisjes zeer populaire Girlys Blog ingeschakeld, van de vriendinnen Jade en Gina. Zijmaakten eerst video’s waarin de collectie werd besproken, vervolgens zijn er ‘meet & greets’in winkels van Blokker geweest en er was een winactie met als prijs dat de meisjes bijde winnaar in de klas kwamen. Deze twee socialinfluencers hebben samen 1.2 miljoen mensen op verschillende platformen bereikt. Van die 1.2 miljoen heeft 15,75% gereageerd (de engagement rate) door de content te ‘liken’, te delen of te becommentariëren. De benchmark was 5%.

Bekijk hier de Girlys Blog

Een goede influencer houdt zijn geloofwaardigheid in de gaten en durft ‘nee’ te zeggen Zes trends Binnen d e influ encer marketing zijn volg ens Stallvord zes trend s te ond ersch eid en. 1 De versch u iving vanaand ach t van trad itionele med ia naar social med ia is g eenh ype meer. Influ encer marketing is ‘h ere tostay’ enword t voor bed rijven(merken, winkeliers, et cetera) eenblijvend ond erd eel binnend e marketing mix; 2 We lezenmind er enkijkenmeer. Daarom word enYou Tu be en Instag ram d oor social influ encers h et meest g ebru ikt. Twitter word t mind er belang rijk. Eennieu we ontwikkeling is Instag ram TV (IGTV) d at d it jaar werd g elanceerd . Instag ram kennenwe als fotoplatform, maar g aat met IGTV d e d irecte concu rrentie aanmet You Tu be. IGTV is meer eenplatform voor soms wat ru we, verticale vid eo’s, omd at d e smartph one h iervoor h et meest word t ing ezet. You Tu be is meer h et platform voor h orizontale vid eocontent, d ie er vaker professioneel u itziet; 3 De beh oefte aanreg elg eving word t g roter. Social influ encers leg g en zich zelf reg els opom d u id elijkh eid te sch eppenaanad verteerd ers en volg ers. Maar ook vanu it d e social med ia platforms zelf envanu it d e overh eid word t d e roepom reg elg eving g roter. Zomoet bijvoorbeeld h et ond ersch eid tu ssenbetaald e en

| uitgave 5

4

5

6

niet-betaald e content d u id elijk word eng emaakt. Zeker d aar waar d e bood sch apopkind erenis g erich t; Altijd ‘aan’: je wilt d at jou w prod u ct h et h ele jaar d oor, ong each t h et tijd stip, bij consu mentenond er d e aand ach t word t g ebrach t end at d aarover word t g epraat. Dat faciliteer je via social influ encers; Social platforms blijven zich continu ontwikkelen. Er komen platforms bij en er vallen platforms af. Een ontwikkeling is d at er ru imte komt voor nieu we social platforms met een g econtroleerd e inh ou d . Jong e kind eren kijken bijvoorbeeld nu naar You Tu be via h et accou nt van d e ou d ers, maar word en d aar ook met niet g esch ikte content g econfronteerd ; Data g eeft steed s meer inzich t om su ccesvoller influ encer marketing te ku nnenbed rijven. Zowel bed rijven als social influ encers ku nnenop basis vanbesch ikbare d ata betere analyses enkeu zes maken.

Rocco Stallvord richtte in 2009 We Are First op, het eerste Nederlandse influencer marketingbureau, een term die toen nog niet eens bestond. Dat is inmiddels welanders. Volgens hem wordt in ons land al€ 100 miljoen aan deze nog relatief jonge vorm van marketing besteed. Stallvord zet creatieve samenwerkingen op en is intermediair tussen merken en een onafhankelijk netwerk van socialinfluencers. Hijschreef er ook een boek over:‘#spon, de gouden regels voor influencer marketing’.

21


GB_05_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-10-18 12:15 Pagina 22

Werken met sterke merken t voor ducen n Uw pro ijke artikele l e d u ’. huisho kenhulpjes en keu

»TANGRAM READY Design by Jungmann/Radetz, Frankfurt Bowl Set

S u z a n n e Ke i j s e r + 3162 5 0 6 4 07 8

Voor informatie over adverteren in deze rubriek,

bel 0570 - 516873 of mail naar info@jnmediasales.nl

✓ ✓ ✓ ✓ facebook .com/speelgoedenhobby

facebook .com/gemengdebranche

twitter.com/Speelgoed_Hobby

twitter.com/gemengdebranche

s u z a n n e . k e i j s e r @ ko z i o l . d e

www.koziol.de

Merk Hoe Sterk!

Westmark GmbH Bielefelder Straße 125 | 57368 Lennestadt-Elspe | Germany Contact: Wencke Pieper, wencke.pieper@westmark.de www.westmark.de

VAKCENTRUM Voor zelfstandig retailondernemers

Blekerijlaan 1 3447 GR Woerden T (0348) 41 97 71 E info@vakcentrum.nl I www.vakcentrum.nl Vakcentrum VakcentrumWoerden

maar liefst 40 nieuwe produkten waarvan 6 nieuwe designs/ gedekoreerde series kruidenblikje en stroopwafelblik in plain silver nieuwe blikken in plain silver, white, black en gold

www.thebox-blikken.nl


GB_05_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-10-18 12:15 Pagina 23

Reportage

Scanpan, Greenomic

The Collectie breidt verder uit The Collectie Agenturen BV wil zich profileren met merken waarover wat te vertellen valt, met mooie producten van een goede kwaliteit. Die collectie is in korte tijd flink uitgebreid: met ingang van 1 september wordt het Deense Scanpan vertegenwoordigd en heel recent is Greenomic aan de line-up toegevoegd. Th e Collectie streeft ernaar om eenzo breed mog elijk merkenaanbod te presenteren, d at g enoeg d iversiteit bied t voor d e klantend ie binnend rie g roepen passen: kitch en& d ining , h ome & living enou td oor. Het ag entu renbed rijf werd vijf jaar g eled enopg ezet d oor d e Zweed se Catarina Dittsch lag enMartijn Sollman, vand aar ook h et g rapje ind e naam: Th e Collectie inplaats van‘collection’. Zij kozenvoor ag entu ren, zod at d e klant zelf d e keu ze h eeft u it d e complete assortimentenvand e merken.

Ch arles Viancin, met siliconend eksels d ie qu a vormg eving zijng eïnspireerd op d e natu u r eneeng oed alternatief zijn voor alu miniu m enplastic afd ekfolie. Eenand er natu u rprod u ct, d at is ijzer nu eenmaal, zijnd e g ietijzerenpannenvan h et Zweed se Skeppsh u lt d ie nog met d e h and word eng emaakt. Het kookg erei word t al ind e fabriek ‘ing ebrand ’ enis d u s d irect klaar voor g ebru ik. Vooral d e laatste twee jaar g ing h et snel met Th e Collectie. Zowerd in2 0 1 7 d e merkportfoliou itg ebreid met h et trend y

Vooral de laatste twee jaar ging het snel met The Collectie De laatste twee jaar ging het snel Catarina enMartijnstarttenmet d e verteg enwoord ig ing vanh et kook- enkeu keng erei vanKitch enCraft, d at med e bekend is vanweg e d e bakartikelend ie ond er h et merk Masterclass word en g ebrach t. Daarna volg d e h et Franse

serviesg oed vanTokyoDesig nenmet d e collectie vanCreative Tops, d at h aar eig enkantoor inMaastrich t sloot. Creative Tops is evenals zu stermerk Kitch enCraft eenond erd eel vand e Amerikaanse Lifetime Brand s g roep.

Greenomic: Italiaanse specialiteiten ineenleu ke verpakking

Scanpan, Greenomic Per 1 september d it jaar kwam d aar d e verteg enwoord ig ing van h et Deense Scanpan bij (zie ach terpag ina) waarvoor Janneke Versteeg d e key-accou nts voor h aar rekening neemt. De laatste aanwinst volg d e per 1 oktober met h et aantrekken van h et ag entu u r van Greenomic en d aarmee h eeft Th e Collectie voor d e eerste keer een ‘food merk’ in h u is. Greenomic breng t Italiaanse specialiteiten zoals pastasau zen, tapenad es en olijfoliën. Maar ook voor zoetig h ed en zoals marmelad es ku nt u bij Greenomic terech t. Exclu sieve d elicatessen d u s d ie lang h ou d baar zijn en in een fraaie g esch enkverpakking zitten. November ink oopdag op Trade Mart Inmid d els telt d e portfolio van Th e Collectie zeven versch illend e merken. Wilt u kennismaken met d ie merken en met h et team van Th e Collectie, voor zover d at nog niet is g ebeu rd , d an is h et g oed om te weten d at Th e Collectie nu een eig en stand op d e d erd e etag e van d e Trad e Mart h eeft tijd ens d e inkoopd ag in november. www.thecollectie.com La Cafetière is eenmerk vanCreative Tops

| uitgave 5

23


GB_05_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-10-18 12:15 Pagina 24

Nieuwe producten

IT&M - Stove Top Oven De Stove TopOven, eenNed erland s ontwerp, is g esch ikt voor g ebru ik oph et g asfornu is enbereikt temperatu ren tot wel 4 0 0 g rad en, waard oor pizza’s en‘flammku ch en’ ku nnenword enbereid . Met d e accessoires kanoplag ere temperatu renook word eng erookt eng estoomd . Ad viesverkoopprijs: € 2 4 9 ,-. www.itmonline.nl

Keltum - Fabeltjesk rant Keltu m Ju nior lanceert eenvierd elig e kind erbestekset n.a.v. d e vijftig ste verjaard ag vand e Fabeltjeskrant. De set, met bekend e types als Meneer d e Uil, Ju ffrou w Ooievaar, Bor d e Wolf enZoef d e Haas, is leverbaar innovember. Dat is ru im optijd voor d e bioscoopfilm d ie vanaf 1 9 d ecember ind e bioscopeng aat d raaien. Volg end jaar is d e serie ook weer optv te zien. www.keltum.nl

Första- Peugeot Deze g esch enkset vanPeu g eot bevat eenpepermolen1 8 cm 'Nancy' enpeperkorrels 'Tan Hoi'. Mod el Nancy is h et klassieke, meest bekend e mod el vanPeu g eot, g emaakt u it g lanzend entransparant acryl. De g esch enkset is alleend it najaar verkrijg baar. www.forsta.nl

Capventure - Ramona Capventu re lanceert ond er h aar merk Cabanaz d e serie Ramona, d ie je mee teru g neemt naar d e jarenzeventig . Met retroaccessoires inblau w, g roenof g eel/oranje, d ie d at speciale g evoel van vroeg er oproepen. Ramona is ook g oed te combinerenmet h et basis-keramiek vanCabanaz. www.capventure.com

Serax- Pure Cu linair au teu r enkeramiste Pascale Naessens ontwierp voor Serax twee nieu we collecties binnend e Pu re-lijn. Het ontwerpvanh et kookg erei is g eïnspireerd opou d e Ch inese pannen, met h u nmooie rond e h and vatenen verkrijg baar inSerene Wh ite, Stone Grey enEbony Black. Daarnaast ontwierpze eencollectie h ou tenobjectenvoor g ebru ik ind e keu kenals optafel. www.serax.com

24

uitgave 5 |


GB_05_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-10-18 12:15 Pagina 25

Reportage

Nieuw op de Trade Mart

AEG boort nieuwe markt aan AEG, onderdeelvan Electrolux, was een van de verrassende nieuwkomers op Trade Mart Utrecht. Het merk presenteerde zich tijdens de Retailbeurs aan een nieuwe doelgroep:speciaalzaken uit de gemengde branche. De beursstand is tegelijk een ‘experience center’. Daar wordt vooralhet accent gelegd op producten in het premium-segment. Het AEG Experience Center opd e Trad e Mart De naam AEG beh oeft natu u rlijk g een introd u ctie. We kennenh et merk van allerlei elektrisch e h u ish ou d elijke apparaten, vaninbou wapparatu u r voor d e keu ken, tot stofzu ig ers - let opd e nieu we FX9 ! - enstrijkijzers. Voor d e verkoopvand ie prod u ctenword t ond er meer sameng ewerkt met d e bekend e winkels u it d e elektrobranch e. Zien en ervaren Maar AEG wil nieu we marktenaanboren. Het h eeft d aar ook eeng oed e red envoor: h et aanbod van‘small d omestic appliances’ word t steed s bred er end anmet name inh et ‘premiu m’ seg ment. Innovatieve prod u ctend ie ook bij u itstek d oor speciaalzakenzoals kookwinkels ku nnenword enaang ebod en. Deze prod u ctenmoet je zienen ervaren. Dat g eld t zowel voor d e consu ment als voor d e retailer, vand aar h et ‘experience center’ opd e d erd e etag e vand e Trad e Mart. Speerpu nteninh et aanbod zijnd e Ultramix staand e keu kenmixers, d e Gou rmet Prokeu kenmach ine, d e Gou rmet Problend er end e accessoirelijn. Daarond er verstaat AEG ond erh ou d s- enreinig ing sprod u ctenen eenbred e collectie kookg erei met pannenend erg elijke d ie ond er d e naam Mastery Collectionword t g ebrach t. Een vand e topprod u ctenu it d e accessoirelijnis ook d e Himalaya-zou tsteen. Deze AEG-zou tsteenkanind e ovenof d ankzij h et roestvrijstalenframe nu ook op d e kookplaat word enverh it.

| uitgave 5

Ultramix Wat betreft d e staand e keu kenmixers h eeft AEG teg enwoord ig een complete line-u p d ie in ad viesverkoopprijzen varieert van € 2 2 5 ,- tot € 6 0 9 ,-. Voor retailers binnen d e g emeng d e branch e is vooral d e Ultramix-serie interessant,

soires u itg eru st. De 5 0 0 0 -serie is trou wens h elemaal nieu w. Deze h eeft een wat h og er vermog en d an d e 4 0 0 0 serie: 1 2 0 0 W t.o.v. 1 0 0 0 W. Daarnaast ond ersch eid t d eze nieu wkomer zich d oor d e matte u itvoering in d onker rood , d onker g rijs of blau w.

De Ultramix presteert ook als de beste d ie er niet alleen qu a d esig n mooi u itziet en in allerlei kleu ren verkrijg baar is, d e Ultramix presteert ook als d e beste. Vooral h et topmod el, d e Ultramix Professional KM6 1 0 0 , zal al snel h et h art van d e meest veeleisend e bakliefh ebber veroveren. Daarond er g epositioneerd zijn d e Ultramix keu kenmach ines u it d e 4 0 0 0 - en 5 0 0 0 -series. Ook d eze mach ines presteren u itstekend en word en eveneens met allerlei extra acces-

De nieu we Ultramix 5 0 0 0 -serie. Verkrijg baar ind rie matte kleu ren

Gourmet Pro Tot slot zijnd aar d e Gou rmet Prokeu kenmach ine end e Gou rmet Problend er, u itg evoerd inroestvrij staal. Beid e apparatenh ebbenallerlei prog ramma’s en fu ncties om h et d e consu ment zo g emakkelijk mog elijk te maken. Wat d eze twee apparatenmet elkaar g emeenh ebben, enwat ze ook bijzond er maakt, is d e PowerTilt Tech nolog y. Dit word t mog elijk g emaakt d oor d e optimale combinatie vand e messenmet titaniu mcoating , d e BPA-vrije kand ie wat sch u instaat end e krach tig e pu lsemotor. Dit zorg t ervoor d at alle ing red iëntenoplag e snelh eid word envermalenzond er d at er warmte vrijkomt. De ing red iëntenbeh ou d enzoh u nvoed ing swaard e énh u nkleu r. Volg end jaar word t met name oph et g ebied vanpremiu m-blend ers meer nieu ws verwach t, d u s h ou d AEG ind e g aten!

25


GB_05_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-10-18 12:15 Pagina 26

DE NEW ITEMS CATALOGUS MET

RUIM 500 NIEUWE ARTIKELEN IS UIT!

Vraag ‘m aan of bekijk de online versie op de website.

Boland B.V. is specialist op het gebied van import & export van feestartikelen. Levering aan o.a. winkels,gespecialiseerde groothandels,importeurs en evenementenbureaus. Franco leveringen binnen Nederland vanaf â‚Ź200,-.

sales@boland.eu Tel:+31 (0)172 447554 www.boland.eu


GB_05_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-10-18 12:15 Pagina 27

Reportage

Boland

Veel vernieuwing, niet alleen in de collectie Begin september bracht Boland de ‘new items’-catalogus uit. Dat is wederom een zeer lijvig boekwerk geworden, met ruim 500 nieuwe producten die aan bestaande thema’s werden toegevoegd. Ook introduceerde Boland een aantal nieuwe lijnen, waardoor het bedrijf uit Alphen aan den Rijn steeds meer een eigen gezicht binnen de branche krijgt. Verder valt op dat Boland met kleinere verpakkingseenheden en een nieuwe webshop de dienstverlening aan de klanten verbetert. Inmid d els valt d e Dag vand e Dod en, d e Mexicaanse enu itbu nd ig ere variant van Halloween, niet meer weg te d enkenu it h et assortiment. Met eennieu we, kleu rrijke lijnvol lach end e skelettenmaakt Boland h aar klantenof h eel blij, of aan h et sch rikken. Naast h et th ema Dag van d e Dod enis ook d e ‘Horrorclown’ verd er u itg ebreid met maskers, kostu u ms, een vlag g enlijnend isposables. Geluk k ig nieuwjaar Om h et nieu we jaar instijl inte lu id en, introd u ceert Boland eenfeestlijnd ie met

veel g litter eng lamou r word t omg even end u s g oed bij d eze feestelijke g eleg enh eid past. Met ond er and ere h oed en, eenvlag g enlijnend isposables. Volg end jaar ku nt u meer nieu we th ema’s enlijnenvanBoland verwach ten, zoals flaming o, zeemeerminen‘h artelijk g efeliciteerd ’. Eveneens word enbestaand e th ema’s ineennieu w jasje g estoken.

Boland ma akte grote stap pen in het ver kleinen van verpa kkingseenheden

Kleinere verpak k ingseenheden Afg elopen jaar h eeft Boland g rote stappen g emaakt in h et verkleinen van veel verpakking seenh ed en. Bij nieu we artikelen werd al eerd er rekening g eh ou d en met een kleiner aantal stu ks per omd oos, maar bij bestaand e artikelen word t d it eveneens aang epast. Door d eze ontwikkeling word t h et voor d e retailer g emakkelijker g emaakt om een bred er assortiment op te nemen. Nieuwe webshop Tot slot ku nnen we meld en d at bij Boland h ard word t g ewerkt aan h et lanceren van een nieu we websh op, om zo h et bestelproces voor h aar klanten nog g emakkelijker te maken. Door g oed naar tips van klanten te lu isteren, word en d iverse aanpassing en d oorg evoerd , zoals g rotere afbeeld ing en, u itg ebreid ere prod u ctinformatie en verbeterd e zoekfu ncties. Naar verwach ting zal d e vernieu wd e websh op med io volg end jaar live g aan.

| uitgave 5

27


GB_05_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-10-18 12:16 Pagina 28

Reportage

Voork om criminaliteit:

Zeven praktische veiligheidstips De veiligheid in en om de winkel, van de medewerkers én van de klanten, vereist continu de aandacht van de ondernemer. Zeker nu het snel donker wordt, neemt de kans op winkelcriminaliteit toe. Een goed moment voor ondernemers om met de medewerkers nog eens uitgebreid stil te staan bij veiligheid en het voorkomen van criminaliteit. Vakcentrum geeft u zeven praktische veiligheidstips. Veiligheidstips – Persoonlijke aand ach t voor klanten trekt g oed willend e klantenaanen sch rikt kwaad willend e klantenaf. Eenkwaad willend e klant d ie merkt d at h ij of zij is opg emerkt, voelt zich niet lang er anoniem. De kans op winkeld iefstal neemt d aarmee af. – Zorg d at er ind e kassa niet meer d anh et nood zakelijke wisselg eld aanwezig is. Als er mind er g eld ind e kassa zit, neemt d e kans af d at u w personeel met fysiek g eweld word t bed reig d d oor criminelen.

28

– Stimu leer pinbetaling enzod at er nog mind er g eld ind e winkel aanwezig is. Vraag klantend aarom of ze willen pinnenenmaak contactloos betalen mog elijk, zod at kleine bed rag ennog makkelijker te pinnenzijn. – Zorg d at u w personeel g oed opd e h oog te is vand e preventiemaatreg elenen-proced u res. Laat u w med ewerkers (online) training envolg enop h et g ebied vanomg aanmet ag ressieve klanten, of h oe te h and elentijd ens enna eenoverval.

– Word t u toch overvallen? Denk d an aanh et RAAK-principe: Ru stig blijven Aanvaard d e bevelenenvolg d eze snel enkalm op Afg evenvanh et g eld of d e g oed eren waarom word t g evraag d Kijk g oed enprobeer eensig nalement opte nemenvoor d e politie. – De meeste overvallenvind enplaats vanoktober tot enmet maart, rond opening - enslu iting stijd . Openen slu it d e winkel d aarom altijd met z’n tweeën. Is er iets inof rond d e winkel niet inord e als u slu it of wilt openen? Bel d e politie: 1 1 2 .

uitgave 5 |


GB_05_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-10-18 12:16 Pagina 29

BronCCV

– Cybercriminaliteit komt vaker voor d anu d enkt. Ook bij h et mid d en- en kleinbed rijf. Beveilig bed rijfsg evoelig e informatie met eensterk wach twoord . Deel wach twoord enzomin mog elijk enwijzig d eze reg elmatig . Aangifte doen loont! Winkeld iefstal is niet alleeneeng rote kostenpost, h et verg t ook nog eens veel vanu w tijd . Voor d ie g estolentijd ku nt u eensch ad everg oed ing van€ 1 8 1 ,(minu s ad ministratiekosten) eisenvand e winkeld ief. Dat kanh eel eenvou d ig d ankzij d e reg eling ‘Afrekenenmet winkeld ieven’. Opwww.vakcentrum.nl/ veiligheidstips leest u h oe u zich h iervoor ku nt aanmeld en. Aanhouden voor of nade k assa? Betrapt u eenklant oph eterd aad op eenstrafbaar feit, zoals d iefstal? Dan mag u d eze persoonaanh ou d enen ku nt u d e politie bellenom d e verd ach te over te d rag en. Maar h oe zit h et als u alleeneenvermoed enh eeft d at d e klant zich sch u ld ig maakt aand iefstal? Wanneer mag je d anaanh ou d en? Van d iefstal is sprake wanneer iemand een artikel u it d e winkel pakt met d e bed oeling d at artikel voor zich zelf te h ou d en,

BronCCV

zond er d aarvoor te betalen. Is er een red elijk vermoed envansch u ld , d ankan d e verd ach te word enaang eh ou d en. Soms kaner sprake zijnvanred elijke verd enking voord at d e klant d e kassa h eeft bereikt. Denk d aarbij aaneensitu atie waarbij d e klant eenprod u ct verstopt inof ond er d e kled ing of wanneer d e klant h et prod u ct ineenafg esloten tas stopt. De prod u ctenzijnd anopzettelijk aanh et zich t onttrokken.

Huisregels Hu isreg els vormend e eerste besch erming teg enong ewenst g ed rag vanklanten. Hang d e h u isreg els d u id elijk zich tbaar bij d e ing ang vand e winkel. Als d e klant d e winkel betreed t, g aat h ij akkoord met d e h u isreg els enmoet h ij zich d aaraanh ou d en. Ind e h u isreg els ku nt u ond er meer opnemend at u g erech tig d bent d e tas vand e klant te controleren.

Persoonlijke aandacht voor klanten trekt goedwillende klanten aan en schrikt kwaadwillende klanten af Alleen: er moet nog bewezen word en d at d e klant ook d e intentie h ad om h et prod u ct niet af te rekenen. Is d at lastig te bewijzen, wach t d an tot d e klant d e kassa is g epasseerd of d u id elijk d e winkel wil verlaten. Want als d e klant d e kassa passeert zond er h et prod u ct af te rekenen, d an is er zeker sprake van een voltooid e d iefstal. BronCCV

Meer wetenover h et opstellenvan h u isreg els of over (h et voorkomenvan) winkelcriminaliteit, neem d ancontact opmet Vakcentru m Bed rijfsad vies via (0 3 4 8 ) 4 1 9 7 7 1 , of advies@vakcentru m.nl. Kijk ook opwww.vakcentrum.nl/ veiligheidstips. Het Vakcentru m, waarvanSOVD, u itg ever vand e vakblad enGemeng d e Branch e enSpeelg oed enHobby ond erd eel u itmaakt, is d e onafh ankelijke belang enbeh artig er enbewezenpartner vanzelfstand ig e d etaillisteninfood , non-food , fast moving consu mer g ood s enfranch isenemers. Lid worden? Kijk opwww.vakcentrum.nl/ ledenvoordelen welke voord eleneen lid maatsch apu bied t.

| uitgave 5

29


GB_05_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-10-18 12:16 Pagina 30

MVO NEDERLAND

Branche Berichten

Stijlmarkt wint etentje bijDe Librije

Ond er red actie van Jos Reinh ou d t

Radicale innovatie Aan de overkant van de rivier ligt een duurzame toekomst. Stapje voor stapje waden we door het water en komen we dichterbij. Iets minder energieverbruik, iets minder afval. Zo zien we de overgang naar een duurzame economie vaak voor ons: als we maar gestaag doorgaan met verduurzamen, komen we er wel. Maar wat als die duurzame toekomst nou niet naar de overkant van een rivier ligt, maar aan de overkant van een ravijn? Dan heb je niks aan voorzichtig vooruit schuifelen. Dan moet je een flinke sprong durven maken. Dan is radicale innovatie nodig. Bedrijven die niet knibbelen aan hun energieverbruik, maar in één keer kappen met fossiel. Die niet jaarlijks ietsje minder plastic gebruiken, maar een aanloopje nemen en in één klap overstappen op biologische grondstoffen. Voorbeelden zijn er genoeg. Uitvinder en ondernemer Jalila Essaïdigebruikt geen aardolie voor het maken van textiel, maar koeienpoep. Of Straw-bystraw, die maken hun drinkrietjes niet van gerecyclede kunststoffen, maar van stro. Scheelt bergen plastic. Met dit soort radicale vernieuwingen schiet het lekker op richting overkant. Heeft u het lef om een flinke sprong te wagen?

30

GreenPan, een merk van th e Cookware Company, bekend van d e keramisch e antiaanbaklaag , opend e tijd ens d e Retailbeu rs van Trad e Mart Utrech t een sh owroom. Om d ie te promoten, kond en bezoekers aan d e stand d ie d e u itnod ig ing meenamen en d aar in d e bu s stopten, een d iner voor twee winnen

ter waard e van 5 0 0 eu ro, bij h et bekend e sterrenrestau rant De Librije in Zwolle. De trekking h eeft inmid d els plaatsg evond en en h et d iner is g ewonnen d oor Martine van Dijk en Sytse d e Groot van Stijlmarkt in Amersfoort. Kees Spaan van GreenPan (links op d e foto) reikte op 4 oktober d e ch equ e u it.

Leifheit stuurt CEO de laan uit Leifh eit h eeft afsch eid g enomen van Th omas Rad ke, CEO van d e Du itse mu ltinational. Hij zou tot eind 2 0 1 9 aanblijven, maar verloor h et vertrou wen van aand eelh ou d ers en and ere belang h ebbend en d oor teg envallend e resu ltaten bij d e u itvoering van d e strateg ie ‘Leifh eit 2 0 2 0 ’, d ie h ij bij zijn aantred en in 2 0 1 4 voorsteld e. Die strateg ie word t bijg esteld : Leifh eit moet sneller innoveren en staat ervoor open d at innovaties met externe partners word en ontwikkeld . Ook moet d e efficiëntie en d e prod u ctiviteit word en verbeterd . Rad ke was vanaf 2 0 1 4 CEO van Leifh eit. Wie h em opvolg t was nog niet bekend .

Logis Nederland en Le Creuset Nederland slaan de handen in elkaar Le Creu set Ned erland enLog is Ned erland , ond erd eel vand e eerste fed eratie vanzelfstand ig h otel-restau ranth ou d ers inEu ropa met meer d an 2 .2 0 0 h otels, g aansamenwerken. Volg ens And rew Webb vanLe Creu set Ned erland slu itend e waard envanbeid e

merkennaad loos bij elkaar aan: “Mooie momentend eel je samenth u is met een Le Creu set-panof bu itensh u is ineen sfeervol Log is h otel." Het partnersh ip loopt tot enmet d ecember 2 0 1 8 en bied t d e klantenvanLe Creu set of Log is d iverse voord elen: ind e Le Creu setmerkwinkels krijg enklanten1 0 % korting opd e Ned erland se Log is Hotels. Klantend ie meer d an1 5 0 eu robested en krijg end e d erd e overnach ting ineenvan d e Ned erland se Log is Hotels g ratis. Gasten in d e Ned erland se Log is Hotels krijg en in d e merkwinkels 1 0 % korting op Le Creu set-prod u cten en via http://logisholland.nl/ ku nnen g asten een speciaal Le Creu set arrang ement boeken. Zij krijg en d an bij overnach ting een mini-cocotte.

uitgave 5 |


GB_05_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-10-18 12:16 Pagina 31

Opleiding & training

Het Huishoudelijk Reglement

Een ‘must’ voor iedere werkgever! Het huishoudelijk reglement is van groter belang dan veelwerkgevers denken. We raden iedere werkgever aan een huishoudelijk reglement te hanteren en daarnaar te verwijzen in de individuele arbeidsovereenkomst. Door het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst, gaat de werknemer akkoord met het huishoudelijk reglement. Via www.vakcentrum.nlkunnen leden geheelgratis het vernieuwde modelhuishoudelijk reglement downloaden. U kunt dit model naar uw eigen situatie aanpassen en uiteraard kan Vakcentrum Bedrijfsadvies u daarin begeleiden.

Doel Doel van een h u ish ou d elijk reg lement is om allerlei interne reg els en proced u res d ie binnen d e ond erneming g eld en, g oed en d u id elijk vast te leg g en. Het g eeft d e werkg ever een belang rijke (ju rid isch e) mog elijkh eid een werknemer aan te spreken als h ij reg els of proced u res overtreed t. Zond er h u ish ou d elijk reg lement kan een werknemer zich eenvou d ig verweren met d e opmerking ‘maar d at wist ik niet’. Met een h u ish ou d elijk reg lement kan d e werkg ever d e werknemer bij overtred ing van d e reg els, of h et niet volg en van d e ju iste proced u re, wijzen op d e g emaakte afspraken, g evolg d d oor een waarsch u wing en d e eventu ele arbeid srech telijke consequ enties bij een volg end e overtred ing . Moch t er een conflict ontstaan d at leid t tot een rech tszaak, d an staat d e werkg ever aanzienlijk sterker als reg els en proced u res d u id elijk zijn vastg eleg d . Inhoud Het mod el h u ish ou d elijk reg lement beh and elt ineenach ttal h oofstu kken reg els enproced u res, d ie innag enoeg ied ere ond erneming vanbelang zijn. In h et h oofd stu k ‘Alg emene Reg els’ komen zakenaand e ord e zoals d e leeftijd scontrole d ie verplich t is bij d e verkoopvan g ames end vd ’s, maar ook d e omg ang met elkaar enmet d e klanten. Enwelke proced u res g eld enals d e werknemer iets ind e winkel koopt voor zich zelf? Proced u res zijnind at soort situ aties van belang omd at h et ind e praktijk bronnen vanfrau d e zijn. Ook h et g ebru ik vand e smartph one eninternet tijd ens h et werk ind e winkel, komt aand e ord e.

| uitgave 5

Verzuim Eenbelang rijke plaats is ing eru imd voor h et verzu imreg lement. Als eenwerknemer d e vereiste proced u res bij verzu im niet inach t neemt, d anbied t d e wet d e mog elijkh eid h et loonopte sch orten. Die loonopsch orting is ech ter alleen mog elijk als d e verzu imreg els sch riftelijk zijnvastg eleg d . Verzu im is voor ied ere werkg ever eenkostbare aang eleg enh eid . Het is d aarom vang root (financieel) belang d e interne reg els rond verzu im strak end u id elijk te reg elen. Alcohol, drugs en gok k en Eenwerkg ever d ie word t g econfronteerd met eenwerknemer met eenbepaald e verslaving , h eeft eenflink probleem. Het stellenvanreg els maakt h et makkelijker voor d e werkg ever om bij vermeend e verslaving ad equ aat opte tred en, waard oor bijvoorbeeld d e ontkennend e werknemer met zijnneu s opd e feitenkanword en g ed ru kt enwellich t sancties of preventieve maatreg elenmog elijk word en. Social media Eenapart h oofd stu k is ing eru imd voor h et g ebru ik vansocial med ia d oor med ewerkers. Zowerd enwe ooit g econfronteerd met eenmed ewerker d ie twitterd e: “Het werk zit er op, nu nog evend e kassaomzet naar d e nach tklu is vanING breng en”. Gelu kkig is er niets g ebeu rd , maar h et risicovaneenoverval met alle g evolg envand ien- vooral ook voor d e med ewerker - is natu u rlijk enorm. Nu kanje d at met reg eltjes niet voor 1 0 0 % voorkomen, maar h et kanwel preventief werkenenbovend ienh eb je extra arg u mentenom d e werknemer evenh eel d u id elijk d e les te lezen.

Arbeidsduur Eenmed ewerker h eeft h et wettelijk rech t aanpassing vand e arbeid sd u u r te vrag en. Dit betekent d at d e werknemer kanverlang end at h et aantal u renper week word t verlaag d , of zelfs word t verh oog d . Ind e speelg oed branch e werken veel (jong e) vrou wend ie bij d e g eboorte vaneenkind vaak vand at rech t g ebru ikmaken. De wet g eld t ech ter niet voor ond erneming enmet mind er d an tienwerknemers. De wet stelt d at d eze kleinere ond erneming eng each t word en zelf eenreg eling te h ebbenvastg esteld . Veel werkg evers h ebbenzo’nreg eling niet. Moch t eenwerknemer eenberoep d oenopd e wet, terwijl er mind er d an tienwerknemers zijn, d ankanh et ontbrekenvaneeneig enreg eling d e werkg ever d oor d e rech ter word enaang erekend , met als g evolg d at h et verzoek vand e werknemer toch moet word en g eh onoreerd . Implementatie Als u beslu it eenh u ish ou d elijk reg lement te introd u ceren, d anmoet d e werkg ever inied er g eval bij elke nieu w af te slu itenarbeid sovereenkomst een reg lement overh and ig enenind e overeenkomst meld end at er eenh u ish ou d elijk reg lement vantoepassing is d at aan d e werknemer is verstrekt. Voor d e bestaand e werknemers d ient ied ere werknemer ind ivid u eel met h et h u ish ou d elijk reg lement inte stemmen. Werkg ever enwerknemer ond ertekenen h et reg lement voor akkoord envoorzien beid enied ere pag ina vaneenparaaf. Reageren: reactie@vak centrum.nl

31


GB_05_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-10-18 12:16 Pagina 32

Tot slot

COLOFON

KOOPLUST:retailinspiratie en advies

Uitgave Abonnees ontvang enper jaar 5 g ed ru kte u itg avenend aarnaast minimaal 1 0 keer d ig itaal 'Gemeng d e Branch e | nieu ws'.

Een laatste tip

Adres Vakblad Gemeng d e Branch e Blekerijlaan1 3 4 4 7 GR Woerd en Telefoon: 0 3 4 8 – 4 1 9 7 7 1 Website: www.g emeng d ebranch e.nl E-mail: g emeng d ebranch e@vakcentru m.nl Volg ons op Twitter www.twitter.com/g emeng d ebranch e

Volg ons op Facebook www.facebook.com/g emeng d ebranch e Redactie Rob Antonissen Bladmanagement Joyce vanDorp Advertentieverk oop JN/Med ia Sales Telefoon: 0 5 7 0 – 5 1 6 8 7 3 E-mail: g emeng d ebranch e@jnmed iasales.nl Abonnementen € 6 2 ,5 5 per jaar (exclu sief btw). Incombinatie met vakblad Speelg oed enHobby € 1 0 0 ,0 5 (exclu sief btw). Voor bu itenland : opaanvraag .

De afg elopend rie jaar moch t ik je opd eze plek voorzienvantips d ie jou en je winkel h elpeng roeien. Maar aanalles komt eeneind , zoook aand eze colu mns. Mijnpraktisch e tips, d ie blijveng ewoond oorg aan. Alleenvia eenand ere weg . Wil je Kooplu st blijvenvolg en? Ga d annaar www.kooplust.com en sch rijf jezelf invoor d e Inspiratiemails, d e wekelijkse nieu wsbrief van Kooplu st. Danblijf ik je voorzienvantips eninspiratie. Voor nu wil ik je eenlaatste tipmeeg even: h et g eh eim vang roei is d oen inplaats vand enken. Ind eze colu mns enind it vakblad kom je allerlei id eeënteg en. Id eeënwaar je missch ienvand enkt: " Ja, d at is wel wat. Maar …" . End ankomend e bezwaren. Je twijfelt of h et id ee past bij jou enje klanten. Of h et wel ech t su cces breng t. Of je team wel mee zal werken. Vervolg ens blijf je h ang enind ie g ed ach tes. Je d oet nog maar evenniets. End at is precies waar je g roei blijft h ang en. Want g roei ontstaat pas wanneer je g aat d oeninplaats vand enken. Probeer. Experimenteer. Maak maar eenfou t. Want d at is h oe je leert wat werkt enwat niet. Su cces!

Abonnementenword enafg eslotenper kalend erjaar. Opzeg g ing g esch ied t sch riftelijk eenmaand vó ó r h et verstrijkenvanh et kalend erjaar.

Betalingen IBAN: NL5 3 INGB0 6 6 9 0 1 3 0 1 3 BIC: INGBNL2 A (t.n.v. SOVD te Woerd en) SOVD is onderdeel van

www.vakcentru m.nl Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen zonder toestemming van de redactie is verboden. Alle advertentie-contracten worden afgesloten conform de Regelen voor het Advertentie-wezen gedeponeerd bijde rechtbanken in Nederland.

Gemengde Branche | nieuws De digitale nieuwsbrief ‘Gemengde Branche | nieuws’ maakt onderdeel uit van uw abonnement.Wilt u dat meerdere personen binnen uw bedrijf deze nieuwsbrief ontvangen? Ga dan naar www.gemengdebranche.nl/nieuwsbrief of stuur een e-mail naar gemengdebranche@vakcentrum.nl. Vermeld daarin uw bedrijfsnaam, en de namen en e-mailadressen van de personen die de nieuwsbrief ook willen ontvangen.

Vormgeving en opmaak Dig ivisie, Rotterd am Druk en afwerk ing Artoos, Kampenh ou t Gemengde Branche is partner van

32

uitgave 5 |

Ond er red actie van MarianBekkers


GB_05_2018_omslag_V4.qxp_Omslag 22-10-18 11:19 Pagina 2

the show

Op onze website kunt u de laatste nieuwsberichten over de branche lezen, een leverancier of merk opzoeken en u kunt online bladeren door de eerder verschenen uitgaven van ons vakblad.

` www.gemengdebranche.nl Volg het laatste nieuws uit de branche ook via social media:

www.facebook.com/gemengdebranche

SMART

FRESH RANGE

Nieuwe generatie vershouddozen Luchtdicht en lekvrij door rubber seal en handige clips Transparant en stapelbaar Geschikt voor vaatwasser, magnetron en vriezer

www.curver.com

www.twitter.com/gemengdebranche

sensational exceptional original 8 t / m 12. 2. 2019 De uitzonderlijke diversiteit van de internationale markt voor consumptiegoederen. Een blik op opzienbarende innovaties, trends en design. Alle productgebieden. Alle thema’s. De beurs die uw branche naar de toekomst gidst. Informatie en tickets: ambiente.messefrankfurt.com info@netherlands.messefrankfurt.com Tel. +31 (0) 70 262 90 71 Partner Country India


GB_05_2018_omslag_V4.qxp_Omslag 22-10-18 11:19 Pagina 4

Vakblad voor koken, tafelen, wonen en cadeaus

uitgave 5 | november 2018

Ontdek ons universum van hoogwaardige antikleefproducten gemaakt in Denemarken, de professionele serie roestvrijstalen en koperen kookpannen

Deze maand: T T P Conce pts: Onze kansen liggen in IT en logistiek Influe nce r mark e ting www.scanpan.eu

P rofie l: T he Chopping Block , US A


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.