Gemengde Branche, uitgave 1, 2018

Page 1

GB_01_2018_omslag_V2.qxp_Omslag 22-01-18 15:43 Pagina 4

MELANO TREASURE ROOKIE DER ASA SELECTION BITTEN HA D BIGJIGS TOYS STELLA NOVA VEDDER CHARMIN*S TRUNKI A BREO KITCHENAID CROCKPOT JOTS ZINZI DANIEL VEDDER APERTRACK IXXXI JEWELLERY B ERVAAR DE FOSSIL KARMA X EDUSHAPE VAN TRADE MART OZOM WOBS EASURE ROOKIE RÖMERTOPF FRIDOLIN BRIX D OOZOO TIMEPIECES JOSH M VEDDER & VEDDER CHARMIN*S EMSA TIME STUDIO KORXX TEN HABONNE CITIZEN MELA DA NICCI BREO KITCHENAID JOTS EL NAN JOTS ZINZI T DANIEL WELLINGTON EDUSHAPE CAMPS & CAMPS PAPERTRACK

GEBRAND OP SUCCES

trademart.nl #trademart

Vakblad voor koken, tafelen, wonen en cadeaus

uitgave 1 | februari 2018

Campus Variatie is kinderspel

BEZOEK DE VOORJAARSBEURS 2018 4 // 5 // 6 MAART

Deze maand:

Vraag je gratis ticket aan op trademart.nl

Nieuwe merk positionering Rosti en Mepal

Ambiente k leurt rood, wit, blauw GIA voor ‘Pollmann, sinds 1 8 9 0 ’


GB_01_2018_omslag_V2.qxp_Omslag 22-01-18 15:43 Pagina 2

nieuw

ASCENT ™ SERIE TOUCH BEDIENING 5 AUTOMATISCHE PROGRAMMA’S PROGRAMMEERBARE TIMER

VARIABELE SNELHEIDSREGELING + PULSEREN

8

LOS VERKRIJGBAAR

SMOOTHIES

BEVROREN DESSERTS

WARME SOEPEN

ONTDEK DE NIEUWE ASCENT™ SERIE MET REVOLUTIONAIRE TECHNOLOGIE

3.1 HAL

DIPSAUZEN EN SMEERSELS

E30

MESSE FRANKFURT

ZELFREINIGEND

MULTIBRANDS MARKETING & SALES BV - HEEREWEG 337A - 2161 BL LISSE - +31 (0) 252 241 240 - INFO@MULTIBRANDS.NL


GB_01_2018_P01_32_V13.qxp_Binnenwerk 23-01-18 15:51 Pagina 1

Inhoud

Vakblad voor koken, tafelen, wonenencad eau s | u itg ave 1 , febru ari 2 0 1 8 , jaarg ang 7 0

9

Ambiente kleurt rood, wit en blauw Ned erland is in 2 0 1 8 partnerland van d e Ambiente en d it betekent d at ons land volop in d e sch ijnwerpers zal staan. In d e Galleria bijvoorbeeld komt een g rote presentatie, sameng esteld d oor d esig ner Robert Bronwasser: ‘Do Du tch , a tribu te to Du tch Creativity’.

GIA voor ‘Pollmann, sinds 1890’ Aan‘Pollmann, sind s 1 8 9 0 ’ is d e Global InnovationAward - Neth erland s 2 0 1 7 2 0 1 8 toeg ekend . “ De pu bliciteit d ie we na d e bekend making h ebbeng eh ad , kan ik maar met éénwoord omsch rijven: fantastisch !” , ald u s Anke Pollmann.

21

Nieuwe merkpositionering Rosti en Mepal Rosti Mepal is eensamenvoeg ing van twee merken: h et Ned erland se Mepal en h et Deense Rosti. Daar g aat nu verand ering inkomen. Beslotenis om beid e merkenopte splitsenom d e prod u cteneen d u id elijke afzend er te g even.

22 DEZE MAAND De Ambiente in Frankfurt,die van 9 tot en met 13 februariop het programma staat,is sowieso aleen beurs waar je als winkelier inspiratie voor het hele jaar opdoet en die dus haast als vanzelfsprekend op de agenda zou moeten staan. Dit jaar krijgt de (merken)beurs een speciaalrood-wit-blauw tintje mee: Nederland is hét partnerland en krijgt een unieke mogelijkheid zich aan alle internationale bezoekers te presenteren. Gedurende de beurs zijn er speciale evenementen,waaronder de presentatie ‘Do Dutch, a tribute to Dutch Creativity’van industrieeldesigner Robert Bronwasser. Het is hopelijk ook voor de vele Nederlandse exposanten een goede reden om eens extra uit te pakken. Wilt u als lid van Vereniging Gebra of abonnee van dit vakblad gratis last-minute entreekaarten voor de Ambiente aanvragen,ga dan nu naar www.gemengdebranche.nl/actie.

| uitgave 1

Mepal Sind s d e su ccesvolle introd u ctie in1 9 8 8 van d e Campu s-sch oolbeker met sch roefd raad en lu nch box, zijnal d iverse g eneraties sch oolkind erenopg eg roeid met d eze prod u cten. In 2 0 1 8 word t d e d erd e g eneratie g elanceerd . Het g ebru iksg emak enond erh ou d vand e Campu s-prod u ctenzijnverbeterd enMepal bied t meer variëteit d oor toevoeg ing vanh et Bento-bakje end e waterfles. www.mepal.com Ambiente Hal 6 .0 Stand A0 2

RUBRIEKEN 2 Branch eorg anisatie Gebra 3 Colu mnRaymond Sieben 5 Personeel enorg anisatie 6+26 Profiel 17 Platform Artikelbeh eer 29 Opleid ing & training 30 Branch e Berich ten 31 Nieu we prod u cten 32 Colu mnMarianBekkers / Tot slot

VERDER 6 10 12 14

Ond er red actie van Rob Antonissen

17 19 20 24 26 28 28

Profiel: Loft, Japan Ambiente trend s 2 0 1 8 TTP Concepts: specialist inbarbecu es Bommels: prod u ctend ie je vanu it je h art verkoopt Platform Artikelbeh eer Mu ltibrand s lanceert: Vitamix Ascent IHHS: ‘Smart Home’ staat centraal Du tch Creative Brand s: focu s opcontentmarketing Profiel DUKA, Amsterd am Nieu w vakevent: Spotlig h t MAIN Energ ie h elpt ond ernemers besparen

SLUITDATUM De volg end e u itg ave versch ijnt op2 7 febru ari 2 0 1 8 . Sluitdatum is 9 februari 2 0 1 8 .

1


GB_01_2018_P01_32_V13.qxp_Binnenwerk 23-01-18 15:51 Pagina 2

Brancheorganisatie Gebra Ond er red actie van mr. Henk vanDorst MDR, d irecteu r twitter.com/VerenigingGebra

Nieuwe leden

Gebra fuseert met Vakcentrum

Ond erstaand e ond ernemers h ebbenzich aang emeld als lid vanVerenig ing Gebra.

Op maandag 22 januari2018 hebben de leden van Gebra zich uitgesproken over het voorstelte fuseren met het Vakcentrum te Woerden. Meer dan 2/3 van de leden die op de vergadering aanwezig waren, stemden voor de fusie. Op 23 januari2018 hebben ook de leden van Vakcentrum ingestemd met de fusie zodat deze een feit is.

Hella’s Home H.A.M. Ploeg makers EINDHOVEN John Visser Speelgoed J.D.W. Visser BREDA Cedille Speelgoed N. Visser AMSTERDAM SEP Speciaalzaak BV D.J.P. Sep ROOSENDAAL Westerhuijs Beheer M.J. Westerh u ijs HAARLEM Wetronic A.M. Winiu s NIEUWEGEIN

Lang s d eze weg h etenwij h en vanh arte welkom.

v.l.n.r.: mr. Henk van Dorst MDR (d irecteu r Gebra), mr. Patricia Hoog straaten RAE (d irecteu r Vakcentru m) end rs. HanPasch (voorzitter Gebra). Dit betekent d at Verenig ing Gebra oph ou d t te bestaanenvoortaanverd er g aat ond er d e naam Vakcentru m. Led enh oevenniets te d oen. Het lid maatsch apvanGebra word t au tomatisch omg ezet naar eenlid maatsch apvan d e nieu we g efu seerd e org anisatie. SOVD, u itg ever vand e blad enGemeng d e Branch e enSpeelg oed enHobby blijft g ewoonbestaan, evenals d e Stich ting Artikelbeh eer Gebra, d e u itvoerd er eneig enaar vanh et Platform Artikelbeh eer. Mr. Henk vanDorst MDR blijft d irecteu r vand eze twee stich ting en. Directeu r vanVakcentru m is mevrou w mr. Patricia Hoog straatenRAE. Zij is ook d e alg emeend irecteu r na d e fu sie. De med ewerkers vanGebra krijg enallen eenpassend e fu nctie binnend e nieu we, g efu seerd e org anisatie. De h u id ig e bestu u rsled envanGebra d rs. HanPasch (voorzitter, Venlo), Joh annes Vasse (Hard enberg ), Irma vanDiepen(Eersel) enPieter Klabbers (Oisterwijk) tred entoe als h oofd bestu u rslid vanh et g efu seerd e Vakcentru m. Het secretariaat van Gebra d at nu is g evestig d in Zoetermeer, word t in d e loop van 2 0 1 8 sameng evoeg d en verplaatst naar h et secretariaat van Vakcentru m in Woerd en.

TIP Download de vakantiekaart 2018

www.gebra.nl/ vakantiekaart

2

Met d e fu sie versterkenwe zowel Gebra als Vakcentru m. Belang rijk is d at Vakcentru m zich g eh eel rich t opMKB-ond ernemers enmeer specifiek op franch isenemers. Vakcentru m stond aand e wieg vand e ontwikkeling van d e Ned erland se Franch ise Cod e. Ook is Vakcentru m aang eslotenbij MKB Ned erland . Vakcentru m h eeft 1 5 0 0 led eninh et MKB ind e branch es su permarkten, kaas- end elicatessen, slijterijenend rog isterijen. De g efu seerd e org anisatie h eeft 2 1 0 0 led end ie g ezamenlijk ong eveer 2 8 0 0 winkels exploiteren. In d e loop van 2 0 1 8 word t d e d ienstverlening van Gebra g eleid elijk ond erg ebrach t bij Vakcentru m en voorg ezet ond er h et log o van Vakcentru m. Voord eelreg eling en waarvan Gebra-led en g ebru ikmaken, word en g ewoon voortg ezet. En als een reg eling d oor d e samenwerking kan word en verbeterd , word t d at u iteraard niet nag elaten.

uitgave 1 |


GB_01_2018_P01_32_V13.qxp_Binnenwerk 23-01-18 15:51 Pagina 3

Brancheorganisatie Gebra

Rechtspreken: een vak apart Korting g even is in d e d etailh and el een nood zakelijk kwaad of een kwalijke nood zaak. Maar ond ernemers zijn zelf ook consu ment en als er d u s erg ens een korting is te krijg en d an laat je d at niet aan je neu s voorbij g aan. Een Gebra-lid d ach t een voord elig telefonie-abonnement af te slu iten bij Voord eelreg eling .nl. In maart 2 0 1 5 bevestig t Vood eelreg eling .nl met eenmail d at h et abonnement is aang eg aanvoor onbepaald e tijd met eenopzeg termijnvand rie maand en. Eind september 2 0 1 5 stu u rt Voord eelreg eling .nl eene-mail berich t met d e med ed eling d at h ij 2 ,5 % extra korting kankrijg en, maar d anword t h et contract voor onbepaald e tijd omg ezet ineencontract voor twee jaar. Als h ij na eenmaand niets h eeft latenh oren, word t d e korting g eactiveerd enh et contract omg ezet. De e-mail is d oor h et Gebralid wel ontvang en, maar inzijnspambox terech tg ekomen. Als h ij wat later h et abonnement met Voord eelreg eling .nl opzeg t met in ach tneming van een opzeg termijn van d rie maand en, krijg t h ij te h oren d at d at niet kan en d at h ij h et contract van twee jaar moet u itd ienen. Ze verwijzen naar d e mail van september 2 0 1 5 . De ond ernemer verweert zich met h u lp van Gebra. Hij h eeft d e mail van september 2 0 1 5 niet ontvang en, maar ook al h ad h ij d ie ontvang en

d an nog was er g een nieu we overeenkomst tot stand g ekomen. Het principe ‘wie zwijg t stemt toe’ vind t g een steu n in h et Ned erland se rech t. Uiteind elijk sleept Voord eelreg eling .nl d e ond ernemer voor d e rech ter. Die ond ersch rijft h et verweer vand e ond ernemer. Het principe ‘wie zwijg t, stemt toe’ g eld t niet, tenzij d e alg emene voorwaard end ie mog elijkh eid wel bied t. Voord eelreg eling .nl is er niet ing eslaag d d at te bewijzen. De vord ering word t afg ewezen. We weten d at meer Gebra-led en problemen h ebben met Voord eelreg eling .nl. Even d e naam intikken op Goog le en een stroom van websites met klach ten over h et bed rijf komt in beeld . Onze tip: vooral op h et g ebied van telefonie en energ ie word en ond ernemers overspoeld met aanbied ing en d ie natu u rlijk altijd g oed koper zijn d an h etg een ze op d at moment betalen. De lag ere prijs van d e belminu u t of h et kwh -tarief word t breed u itg emeten, maar d e overig e voorwaard en word en niet besproken en d aar zit veelal ‘d e ad d er ond er h et g ras’. En om af te slu iten met twee oer-Holland se wijsh ed en: ‘bezint, eer g e beg int’ en ‘g oed koop, is d u u rkoop’.

BEDRIJFSADVISERING Met ing ang vand it jaar is mr Raymond R. Sieben, bed rijfsovernamespecialist bij Dilig ence, d e nieu we colu mnist.

Vraag naar bedrijven trekt aan Het g aat weer d e g oed e kant opind e overnamemarkt vanh et MKB. Na eenvrij inactieve period e tu ssen2 0 1 0 en2 0 1 5 , is er in2 0 1 6 en2 0 1 7 sprake vaneensterke opleving . 'Dod e' d ossiers komen weer tot leven, kopers verd ring enzich rond h et aanbod vanbed rijven, financiers word enactiever ener komenmeer transacties tot stand . Ook is te ziend at d e verkoopprocessen, d ie d e laatste tijd met name d oor d e moeizame zoektoch tennaar financiering wel h eel erg lang kond end u ren, korter word en. Daarbij moet u niet d e illu sie h ebben d at u w bed rijf binnenzes wekenword t verkoch t, maar er is inied er g eval weer prog ressie. Aanbod vanbed rijvenwas er altijd wel end at zal voorlopig nog wel evend oorg aan, maar er is nu plotseling eenh au sse aankopers opd e markt. Ennet als met h u izen, word enbed rijventeg eng emid d eld h og ere prijzenverkoch t. Met d e economisch e recessie ach ter d e ru g , is h et nu eenaantrekkelijk instapmoment voor kopers d ie niet bang zijnrisico te nemen. Als h et namelijk zou itpakt zoals ond er

| uitgave 1

and ere CBS enCPB voorspellen, d anzittenwe voorlopig weer ineenperiod e vang roei. Toch betekent d it niet d at d e verkoopvanu w bed rijf ook eenvou d ig kanword eng efinancierd . De bank is weliswaar nog steed s d e bekend ste (eng oed koopste) aanbied er vanMKB-financiering en. Deze rol is ech ter sterk aanverand ering ond erh evig . Voor d e financiering vanbed rijventot eenovernameprijs van1 miljoeneu ro, kaneen bu siness- c.q. financiering splanvaak alleennog maar d ig itaal bij d e bank word ening ed iend . De kand id aat-koper stu u rt zijnvoorstel openkrijg t niemand voorafg aand te spreken. Vervolg ens krijg t h ij meestal al binnen2 4 u u r berich t of d e financiering verleend word t en- bij eenpositief beslu it - teg enwelke voorwaard en. Med e d oor d eze d ig italisering vand e financiering svraag , word ener steed s vaker alternatieve weg enbewand eld , zoals crowd fu nd ing , factoring enprivate equ ity. Wat in2 0 1 8 g elu kkig niet verand ert, is d at elk g oed bed rijf te verkopenénte financierenis!

mr. Raymond R. Sieben, bed rijfsovernamespecialist bij Dilig ence

3


GB_01_2018_P01_32_V13.qxp_Binnenwerk 23-01-18 15:51 Pagina 4


GB_01_2018_P01_32_V13.qxp_Binnenwerk 23-01-18 15:51 Pagina 5

Personeel en organisatie Ond er red actie van Fleu r d e Best, ad ju nct-d irecteu r Verenig ing Gebra twitter.com/fleurdebest

Bent u al bekend met Prime? En ja hoor. Het lukt techbedrijf Amazon weer om aandacht te genereren en opnieuw angst te zaaien. Amazon lanceert Prime in Nederland. Gaan we massaal aan ‘Prime’?

Prime Voor € 5 ,9 9 per maand (eerste paar maand en€ 3 ,9 9 ) ku nnenconsu menten meer d aneenmiljoenitems g ratis binnenéénd ag inNed erland g eleverd krijg en, ennog eens eenmiljoenbinnen twee d ag en. Het maakt niet u it h oe vaak je bestelt envoor welk bed rag . Niet erg d u u rzaam. Bovend ien krijg je voor d at bed rag g ratis toeg ang tot Prime Ph otos. Prime Ph otos is veilig e, onbeperkte opslag ru imte voor foto’s met Amazon Drive. Ook ku n je g ratis g ebru ikmaken van d e vid eostreaming sd ienst Prime Vid eo, verg elijkbaar met Netflix. De stream vid eo’s van Amazons vid eoplatform, PrimeVid eo.com, bekijk je op je compu ter en op je iPh one, iPad of And roid -apparaat, d ankzij d e app. De website en app zijn momenteel in h et Eng els, Du its en Frans besch ikbaar met nasynch ronisatie en ond ertitels in meerd ere talen. Achterstand Amazon beg int in Ned erland met een ach terstand , want Ned erland h eeft al g evestig d e online retailspelers zoals bol.com en Coolblu e, d ie bovend ien over een enorme h oeveelh eid klantd ata besch ikken. Dat is ook precies d e red en waarom Amazon Prime inzet. Hiermee h open ze ong etwijfeld klanten te winnen en klantg eg evens te verzamelen en zo wat van d ie ach terstand g oed te maken. In d e Verenig d e Staten telt Prime al ru im 8 0 miljoen abonnees. Ook verlaag t h et h ebben van zo’n abonnement d e d rempel om meer bij Amazon te kopen; ‘laat ik h et d aar maar bestellen, want d an h eb ik g een verzend kosten (meer).’

| uitgave 1

Abonnementen Ook enkele Ned erland se webwinkels en retailers werken met abonnementen. Zo kent bol.com ‘Select’, waarmee klanten voor € 9 ,9 9 per jaar onbeperkt h u n Select-aankopen g ratis g eleverd krijg en. Albert Heijn kent twee bezorg bu nd els waarmee d e klant teg en een eenmalig e betaling van een vaste prijs voor 3 , 6 of 1 2 maand en onbeperkt th u is bood sch appen kan laten bezorg en of op kan h alen bij een Pick u p Point; € 1 0 0 ,- of € 1 2 5 ,- voor een jaarabonnement. Coolblu e werkt niet met abonnementen, maar bezorg t nu al g ratis op d e volg end e d ag (ook op zond ag ). Weh kamp kent ook nog g een abonnement, en bezorg t bij bestelling en vanaf € 2 0 ,- g ratis. De h u id ig e abonnementen bied en bed u id end mind er d an Amazon Prime. Overname Moch t ook Prime niet vold oend e ‘breng en’ voor Amazon, d anlig t ind e verwach ting d at Amazonoph et overnamepad g aat. Amazonis g raag h et g rootst. Bol.com zou d e meest log isch e stapzijn. Desk undigenoordeel Cor Molenaar h oord e ik ineenrad iointerview opNPO1 zeg g end at h ij nog niet erg ond er d e ind ru k is vanPrime, omd at h et volg ens h em eenservice is voor klantend ie vaak iets bij h et bed rijf bestellen. Omd at Amazonh u nDu itse website g ebru ikt voor d e Ned erland se markt, makenrelatief weinig Ned erland se consu mentend aar g ebru ik van, volg ens Molenaar. Hij is van mening d at Amazonqu a aantallenartikelenmind er bied t d anbol.com, Coolblu e of Weh kamp. Alleend e vid eod ienst is nieu w. Molenaar maakt zich vooral zorg enover d e werkg eleg enh eid

inNed erland als Amazonwel su bstantieel zou g roeien. Bij Coolblu e enbol.com werkend u izend enmensen. Inh et Alg emeenDag blad was te lezen d at d e retaild esku nd ig envanmening versch illenover d e impact vanPrime. Volg ens Kitty Koelemeijer, h oog leraar marketing Nyenrod e, h eeft Amazoneen lang e ad em. Ze verwach t d at Amazon over twee of d rie jaar ech t voet aand e g rond h eeft. Volg ens Koelemeijer moetend e g evestig d e spelers Amazon u iterst serieu s nemenvanweg e d e enorme innovaties. Amazonis eentech bed rijf end aarom onverg elijkbaar met retailers als Coolblu e enbol.com. Wijnand Jong en, voorzitter van Th u iswinkel.org , vind t d e komst van Amazonspannend , end enkt d at er ru imte is voor Amazon, omd at d e Ned erland se markt vane-commerce nog steed s g roeit. Hij verwach t niet d at and ere spelers er last vanh oevente h ebben. Ook benad ru kt h ij d at Amazon g eentopprioriteit bij Ned erland leg t en Ned erland er bij d oet vanu it Du itsland . De Verenig d e StatenenInd ia zijnvéél belang rijker, ald u s Jong en. Uitbreiding Ru stig eng estaag breid t Amazonzijn aanwezig h eid u it. Inmid d els is er een appvoor And roid eniOS, enku nnen klantenmet iDEAL betalen. Sind s 2 0 1 4 bezit AmazoneenNed erland se website voor (online) boekenene-read ers.

5


GB_01_2018_P01_32_V13.qxp_Binnenwerk 23-01-18 15:51 Pagina 6

Profiel

Global Honoree, Loft Japan

‘Denk niet alleen digitaal maar ook In maart vindt in Chicago de International Home + Housewares Show plaats. Daar wordt tevens bekendgemaakt welke vijf van de dertig genomineerde winkels, die meedoen aan de Global Innovation Award (GIA), tot Global Honoree worden gekroond. Voor Nederland is dit jaar ‘Pollmann, sinds 1890’ in de race. In eerdere edities hebben wijde Global Honorees van het afgelopen seizoen nader aan u voorgesteld. Die rijwordt nu gesloten door Loft uit Japan.

Apetrots was Satoru Iimu ra, d e Execu tive Director van Loft in Japan, en niet alleen op h et feit d at zijn winkel in Ch icag o werd u itg eroepen tot Global Honoree. Dit kon niet op een mooier moment komen, namelijk samen met d e viering van h et d ertig jarig e bestaan. “ De GIA was voor ons een belang rijk ijkpu nt om even stil te staan bij ons roemrijke verled en, maar vooral om weer met veel enth ou siasme en energ ie vooru it te kijken. De GIA d aag d e ons ook u it om ons concept kritisch teg en h et lich t te h ou d en en opnieu w onze d oelen te bepalen” , ald u s Iimu ra. Synoniem geworden voor lifestyle De eerste Loft werd g eopend in Sh ibu ya, inh et zu id westenvanTokyo. ToenLoft zich in1 9 9 6 transformeerd e tot Th e Loft Co. nam h et aantal filialen zeer snel toe. Nu staat er eenimposante ketenmet meer d an1 1 0 winkels d oor h eel Japan. Ener is nog eend erd e red enom eenfeestje te vieren: binnen niet al te lang e tijd h oopt h et bed rijf d e g epland e omzetg rens van1 0 0 miljard Japanse Yente slech ten. “ We strevenernaar eenu nieke collectie mod erne woonaccessoires te breng en d ie bijna niemand and ers h eeft” , zeg t Iimu ra. “ Daarbij h ebbenwe eenextreme focu s opwat d e klant wil. We latenons bijvoorbeeld niks opd ring end oor leveranciers als we er niet zeker vanzijnd at prod u cteninh et belang vanonze klanHet winnend e Loft-team. Satoru Iimu ra staat links.

6

tenzijn. Dat komt ook teru g ind e Loft WAY-strateg ie, waarbij med ewerkers klanteninspirerenom onze winkel in h u nleventoe te latenenh u nlevente leid enzoals wij d at h ier presenteren. Loft is voor veel vanonze klanteneen synoniem g eword envoor h u nlifestyle.” Zak k a Toch was su cces niet au tomatisch g eg arand eerd . Het aantal d iscou nters g roeid e d e laatste tienjaar h eel sterk, tevens h ad Loft last vand e eveneens snel g roeiend e ‘Zakka’-markt (eenJapanse term voor eenzeer d ivers aanbod u it versch illend e branch es en met versch illend e stijlen, red .). Ook zorg d e d e g roei in e-commerce voor eenu ith olling vanh et winkelbestand . Toch d oorstond Loft alle stormeneng roeid e h et als kool d oor zich continu aante passen. Er werd flink g eïnvesteerd innieu we IT-systemen, ond er and ere om alle d ata beter te ku nnenanalyserenenzote anticiperenop d e snel verand erend e wensenvanklanten, er werd eenomnich annel-strateg ie g eïmplementeerd , er werd meer focu s g eleg d oph et zelfstand ig ontwikkelen vanprod u ctenenvoor d e promotie word t veel meer sameng ewerkt met d e ‘influ encers’ opsocial med ia. Dat laatste g ebeu rt overig ens niet alleenonline, ook ind e winkels word enreg elmatig blog g ers- envlog g ersevents g eorg aniseerd . Technologie biedt niet op alles een antwoord “ De retail h eeft zich in tech nolog isch opzich t razend snel ontwikkeld en d e

uitgave 1 |


GB_01_2018_P01_32_V13.qxp_Binnenwerk 23-01-18 15:51 Pagina 7

Profiel

k analoog’

Loft is voor veel van onze klanten een synoniem geworden voor hun lifestyle manier waarop je met klanten commu niceert is d rastisch verand erd . Je moet ech ter niet d e fou t maken d oor te d enken d at tech nolog ie h et antwoord op alle problemen of u itd ag ing en is” , ald u s Iimu ra. “ Denk niet alleen d ig itaal maar ook analoog . Je moet in je winkel h oog blijven inzetten op trad itionele waard en: service, een g oed ad vies aan je klanten, een g limlach . Menselijke interactie blijft cru ciaal in onze bu siness. Daarnaast moet d e u itstraling van je winkel en d e presentatie van je assortiment d e mensen een prettig en welkom g evoel g even. Onze

| uitgave 1

winkels zijn mod ern en d e verkoopvloer is opg ed eeld in versch illend e th ema’s, zoals ‘&Home’, ‘Eating ’, ‘Renovation’, ‘Cook & Dine’, waarbij assortimenten zijn sameng ebrach t op basis van verwantsch ap. Voor d e stijl en inrich ting h ebben we h et in Japan g erenommeerd e bu reau Mikan Arch itectu re in d e arm g enomen. Zij zijn sterk in h et creëren van mod erne, matig g evu ld e afd eling en. Je ziet bij Loft g een volg epakte sch appen met massa-artikelen. We willen een artikel alle aand ach t g even en d at er g oed u itlich ten. Om d ie red en sch enken we veel aand ach t aan visu al merch and ising en alleen d aarvoor h ebben we al 2 6 0 mensen in d ienst. Alle zones moeten d e mensen eveneens vermaak bied en en d aarbij staan ‘eating ’, ‘tasting ’, ‘cooking ’ en ‘learning ’ centraal.”

te proberen. De ind eling vand e afd eling en, h et g ebru ik vand e ru imte, h et u itg ekiend e lich tplanend e g eorg aniseerd e activiteiten, g evend e klant eeng evoel vanvermaak, alsof ze ineenth eater komenwaar zij ied ere keer weer naartoe g etrokkenword en.’ Kijk ook opwww.loft.co.jp

De Ned erland se org anisator vand e Global InnovationAward is SOVD te Zoetermeer, u itg ever vand it vakblad . Global InnovationAward – Neth erland s word t g esponsord d oor:

Volg ens d e expertju ry vand e GIA is Loft ‘eenwinkel d ie d e klant u itnod ig t om nieu we prod u ctente ontd ekkenenu it

7


GB_01_2018_P01_32_V13.qxp_Binnenwerk 23-01-18 15:51 Pagina 8

Wij heten u van harte welkom!

Trends & Trade Venlo · Gang E Tica Aalsmeer · Roze hal / C3 Van Remoortel (B) · Stand C52 Bezoek ons in Frankrijk: Maison & Objet · Hal 6

© Ambiente Studio

9 t/m 13. 2. 2018

www.ambiente.eu webshop.ambiente.eu

Zullen vorm en functie elkaar omarmen? Willen wij aan tafel van alles zien of alleen alles hebben? Kun je kwaliteit ook met je handen voelen? Dining is het gevoel van gemeenschap – op de plek waar het zindert van de creativiteit en diversiteit de toon zet.

Ambiente, the show. Voor meer informatie en uw toegangskaart(en): ambiente.messefrankfurt.com Tel. +31 (0) 70 262 90 71 info@messefrankfurt.nl

TE HUUR

IN WINKELCENTRUM MAASTRICHT-OOST 'DE LEIM' Kookwinkel met kookstudio totaal 150 m2 (exclusief magazijn), volledig ingericht, (geen voorraadovername). Wegens bereikte pensioenleeftijd. Voor info: 06-28550877

facebook.com/gemengdebranche twitter.com/gemengdebranche

facebook.com/speelgoedenhobby twitter.com/Speelgoed_Hobby


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 15:36 Pagina 9

Reportage

Nederland partnerland

Ambiente kleurt rood, wit en blauw Nederland is in 2018 partnerland van de Ambiente in Frankfurt. Dit betekent dat er verschillende evenementen worden georganiseerd, waarbijons land volop in de schijnwerpers staat. In de Galleria bijvoorbeeld komt een grote presentatie, samengesteld door designer Robert Bronwasser: ‘Do Dutch, a tribute to Dutch Creativity’. Na Groot-Brittannië is in2 0 1 8 Ned erland h et partnerland opd e Ambiente en eig enlijk is d at niet meer d anlog isch . Met 1 4 7 Ned erland se exposantenen 3 2 2 8 bezoekers staat ons land altijd in d e top1 0 . Daarnaast is Du itsland een h eel belang rijke h and elspartner enh eeft Ned erland zich tot eenvooraanstaand en onconventioneel d esig nland ontwikkeld . Alle red end u s voor d e leid ing vand e Ambiente om nu ons land extra ind e sch ijnwerpers te zetten. Do Dutch, atribute to Dutch Creativity Dat onconventionele g aat u teru g zienin d e presentatie d ie ind u strieel d esig ner Robert Bronwasser g aat makenind e Galleria. Voor d e h and lig g end is d at Du tch Desig ncentraal staat, maar h ij kiest eeniets and ere invalsh oek. Bronwasser g aat eenland enpresentatie maken, waarinh ij prod u ctenrang sch ikt naar eenvijftal ond erwerpen: onze cu ltu u r (g esch ied enis, mentaliteit, erfg oed ) ons land sch ap(plat, water, alles netjes g erang sch ikt), onze arch itectu u r (abstract, innovatief, g oed omg aanmet kleine ru imtes), d e oranjeg ekh eid

(Koning sh u is, voetbal, Koning sd ag ) en ons d esig n(experimenteel, conceptu eel, speels enonconventioneel). Voorwaard e is wel d at prod u ctenmoetenpassen binnenzijn‘smile’-filosofie: Smart, Mod est, Iconic, Log ical, Enjoyable. De presentatie lijkt opeeng rote kast en h eet ‘DoDu tch , a tribu te toDu tch Creativity’. De insteek is d at d e bezoeker word t u itg ed aag d om ‘ou t of th e box’ te d enkeneneeng limlach opzijnof h aar g ezich t te toveren. Gebru ikelijk is d at d e presentatie word t sameng esteld met d e ing ezond enprod u ctenvan Ned erland se exposanten(maximaal twee). Bronwasser g ooit ech ter meteen h et strakke Du itse protocol omver en h eeft toestemming g ekreg enom ook Ned erland se iconenvanniet-exposanten te selecteren, omd at er inzijnoptiek wel eeng oed beeld vanNed erland moet ontstaan, zond er h iaten. Of h em d at is g elu kt? U ziet h et ind e Galleria. Dining, Giving en Living EenAmbiente met eenNederlands tintje, is du s ech t iets om naar u it te kijken. Maar sowiesois eenbezoek aandeze internationale vakbeu rs een‘no-brainer’.

Ro bert B ro n wasser Hier doe je inspiratie voor eenh eel jaar op. De beu rs wordt onderverdeeld indrie sectoren: Dining , Giving enLiving . Vooral Dining (tafelen, koken, h u ish ou den) is ech t h et ju weel inde kroonvande Ambiente. Nerg ens ter wereld vindt u zo’nu itg ebreid encompleet merkenaanbod danopde Ambiente. Wilt u de h ele beu rs zien, trek danvooral h ele g oede wandelsch oenenaan. Er wach tennamelijk 5 2 voetbalveldenaanh andel ensh ows opu enloopt u door alle g ang paden, dan staat 4 7 .2 kilometer opde teller! Van P.O.S. naar P.O.E. De bezoekers komenu iteraard primair voor h et aanbod . Daarnaast is er altijd eenomvang rijk aanvu llend prog ramma met trend sh ows, lezing enend erg elijke. InHal 4 .1 vind t u eenh ele nieu we presentatie, waarind e verand erend e rol van h et winkelencentraal staat. Daarbij lig t d e nad ru k niet lang er oph et ‘point of sale’, maar oph et ‘point of experience’. De presentaties moetentot nad enken aanzettenh oe ineend ig itaal tijd perk d e fysieke winkel aantrekkelijk kanblijven. Gratis k aarten bestellen Wilt u voor d e Ambiente g ratis entreekaartenbestellen, g a d annaar www.g emeng d ebranch e.nl/actie. Er g eld t eenmaximu m vanvier kaartenper ad res. De actie is exclu sief voor abonnees vanvakblad Gemeng d e Branch e en led envanVerenig ing Gebra. Nog g een abonnee? Neem d aneenjaarabonnement, d at is g oed koper d anéénkaartje! www.gemengdebranche.nl/abonnement

| uitgave 1

9


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 15:36 Pagina 10

Reportage

In Galleria1 :

Ambiente trends 2018 In de Galleria in Frankfurt presenteert het gerenommeerde stijl- en trendbureau bora.herke.palmisano de vier trends voor 2018. Uit die thematische presentaties, samengesteld met producten die op de beurs te koop zijn, kunt u weer inspiratie putten en leuke ideeĂŤn opdoen die

De trendpresentaties vindt u terug in Galleria 1

u naar uw eigen winkel kunt vertalen.

Modest Regenerations Bij d it th ema komt eenaantal kernbeg rippend u id elijk naar voren: tijd loos, persoonlijk, minimalistisch , besch eid enenorig ineel. Hier staat eend u id elijk enh eld er woonconcept teg enover d e wens om je continu te vernieu wen. Het th ema Mod est Reg enerations breng t ru st inje h oofd enh u is. Gebru ikte materialenzijn simpel, ru w, eerlijk enword enmet d e tijd mooier. Held ere vormg eving , h and werk incombinatie met mod ernd esig n. Kleu rg ebru ik is ing etog en.

10

uitgave 1 |


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 15:36 Pagina 11

Reportage

Colourful Intentions Krach tig e kleu ren, ecolog ie, fu nctionaliteit, spiritu aliteit en folklore vormend e u itg ang spu ntenvoor h et th ema Colou rfu l Intentions. Kleu renenpatronenstralend ynamiek envitaliteit u it. Eth isch e overweg ing enbepalend e g ekozenmix aan materialenend e verwerking d aarvan. Re- enu pcycling van prod u ctenis h ier belang rijk. Du u rzaamh eid is ‘key’.

Technological Emotions Bij d it th ema zijnvisionair, g eraffineerd , emotioneel, experimenteel enintellig ent d e kernbeg rippen. Hier word t met nieu we tech nolog ieëng eëxperimenteerd d ie ons g evoel vanwelzijnmoetenverh og en. De d esig ns lokken‘emotie’ u it, g ebaseerd opeenong ewone mix vanmaterialenen g eraffineerd e optisch e effecten. Fu sie vanpapier enlinnen, h ou t enmetaal.

Opulent Narrations Heb d e moed om excentriek te zijn! Binnend it th ema staan ornamentenenextravag antie inkleu ren, eenmeng eling van stijlenenafwerking encentraal. Historisch e enoriëntaalse stijlelementenond erg aanh ier wel eeneig entijd se g ed aanteverwisseling . Weeld erig e materialenenprach tig e d etails vervolmakend eze zeer ind ivid u ele enbeeld end e u itstraling .

Deze trendpresentaties vindt u terug in Galleria 1. Wilt u meer informatie over deze trends, bezoek dan ook de Ambiente Academy in Hal11.1, stand E49. Dagelijks worden daar om 11.30 en 14.30 uur presentaties gegeven.

| uitgave 1

11


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 15:36 Pagina 12

Reportage

TTP Concepts

Nu ook specialist in barbecues Met de komst van de merken Outdoorchef, Everdure, Arteflame en zeer recent Rösle, profileert TTP Concepts zich als een van de barbecuespecialisten voor het hogere segment van de markt. En zoals van TTP Concepts te verwachten valt, worden de zaken direct groots aangepakt.

InNed erland is Weber veru it marktleid er end ankzij d e enorme promotie d ie h et merk maakt, is d e popu lariteit vanh et g rillend oor d e jarenh eenflink toeg enomen. Danpratenwe niet alleenover h et g rillenvaneenworstje tijd ens een zomeravond met vriend en. Nee, g rillen is voor h eel veel liefh ebbers h et h ele jaar d oor eenserieu ze, cu linaire h obby g eword enwaar ook d oor d e med ia veel meer aand ach t aanword t besteed . Voor TTP Concepts betekend e d it een mooi moment om nu in d eze zich positief ontwikkelend e markt te stappen. Daarvoor is h et d e samenwerking aang eg aan met een aantal kwaliteitsmerken, d ie niet op elke h oek van d e straat verkrijg baar zijn en waarmee klanten zich d u s g oed ku nnen ond ersch eid en.

Bovend ien laten d e barbecu es zich perfect combineren met versch illend e and ere merken d ie TTP Concepts in d e portfolio h eeft, op h et g ebied van koken en tafelen. Omnichannel Omd at h et g emak d e mens d ient en retailers, zeker d ie ind e g emeng d e branch e, vaak eenbeperkte ru imte h ebbenvoor volu mineu ze prod u ctenals barbecu es, ond ersteu nt TTP Concepts h aar klantenmet eenomnich annel-concept. Voor klantenbetekent d it d at zij eenid eaal verleng stu k vanh u nfysieke winkel krijg en, zond er h og e voorrad en aante h oevenleg g en. Online kand an word enbesch ikt over h et complete assortiment. Eveneens ku nnenklanten

Ou td o o rch ef

12

d ankiezenom d e barbecu es binneneen paar d ag en, via d ropsh ipment, d irect bij d e consu ment te latenbezorg en. Maar ook and ere vormenvansamenwerking zijnmog elijk. Zoku nnenklantend ie g roter inkopen, bijvoorbeeld via vóórinsch rijvend irect voord eel verkrijg en. Rösle Het eerste merk d at TTP Concepts binnen d e Benelu x verteg enwoord ig t, is Rösle. Dit Du itse kwaliteitsmerk is zeker in d e kooksector bekend en beh oeft nau welijks introd u ctie. Naast een u itg ebreid assortiment kook- en keu kenaccessoires h eeft Rösle zich d e laatste jaren ook meer ontwikkeld als barbecu especialist. Rösle rich t zich d aarbij vooral op d e h ou tskoolbarbecu es. En wat je in zijn alg emeenh eid ziet, zie je ook bij Rösle teru g : d oor allerlei accessoires toe te voeg en, zoals een pizzasteen en wokpannen, word en barbecu es mu ltifu nctioneler in g ebru ik. Outdoorchef Vorig jaar kond ig d e TTP Concepts al aan Ou td oorch ef in d e merkportfolio op te nemen. And ers d an bij Rösle lig t bij Ou td oorch ef d e focu s volled ig op barbecu es. Ou td oorch ef h eeft h ou tskool-, g as- en elektrisch e barbecu es in h u is. Van een h and zaam bolvormig mod el, tot g rote bu itenkeu kens voor d e fanatieke h obbykoks. Vanweg e te verwach ten milieu maatreg elen, zie je bij Ou td oorch ef wel d at h ou tskool meer en meer naar d e ach terg rond versch u ift. Zo h eeft h et nog maar d rie h ou tskoolmod ellen in d e collectie. Waar Ou td oorch ef werkelijk u niek in is, is d e Easy Slid e- (voor h ou tskool) en d e Easy Flip- tech nolog ie (voor g as).

uitgave 1 |


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 15:36 Pagina 13

Reportage

Rösle

Dit is een soort tu nnelsysteem om d irect of ind irect te g rillen. Een steak moet je ook and ers beh and elen d an ‘zach te g erech ten’ als vis. Bovend ien voorkomt h et tu nnelsysteem d at d ru ppend vet op d e brand ers of h et h ou tskool valt en vlam vat. Dat is niet ech t bevord erlijk voor een g erech t of voor d e g ezond h eid .

g ezich t vand it merk, d at zeer ond ersch eid end e g as- enh ou tskoolbarbecu es maakt. Everd u re is zoand ers d anand ere merkenqu a kleu rg ebru ik end esig nen d at maakt d eze barbecu es tot absolu te blikvang ers ind e winkel. Blu mental is overig ens niet alleeneen g erenommeerd e ch efkok enbetrokken bij Everd u re, h ij is eveneens ju rylid van

TTP Concepts ondersteunt haar klanten met een omnichannel-concept Everdure De Apple ond er d e barbecu es. Zoword t h et vanoorsprong Au stralisch e d esig nmerk Everd u re ook wel g enoemd , d at med e werd ontwikkeld d oor Heston Blu mental, d e d rie-Mich elinsterrench ef vanrestau rant Th e Fat Du ck in Eng eland . Hij is u iteraard ook h et Everd u re

| uitgave 1

h et tv-prog ramma Masterch ef in Au stralië. Om d ie lijnnog evend oor te trekken, is h et g oed om te wetend at TTP Concepts met End emolSh ine een overeenkomst h eeft g eslotenom een bred e rang e prod u ctenond er h et merk Masterch ef opd e markt te breng en. Dat staat later d it voorjaar te g ebeu ren!

Arteflame Stoer en vermaak zijn g oed e trefwoord en d ie h oren bij h et Amerikaanse merk Arteflame. De g rill h eeft d e vorm van een statafel d ie is g emaakt van zwaar plaatstaal d at aan d e bu itenkant roest en d aard oor een stoer u iterlijk krijg t. De Arteflame werkt eig enlijk als een soort vu u rpit: in h et mid d en maak je een vu u r met h ou tskool of h ou t en als d e bred e rand h eet is, d an leg je d aar d e te g rillen g erech ten op. Na h et eten fu ng eert d e Arteflame als een g ezellig e open h aard , waar je samen met vriend en omh een staat. WilmaBeuk ema Met d eze vier merkenis TTP Concepts inéénklapeen serieu ze barbecu espeler inh et betere marktseg ment g eword en. Dat vereist ook een specialistisch e aanpak end at is med e d e red en d at Wilma Beu kema beg in d it jaar d e overstap h eeft g emaakt van Ou td oorch ef naar TTP Concepts. Zij h eeft ook eenh oreca-ach terg rond en weet alles over g rillenenbarbecu es. Tot slot ku nnenwij u ook nog meld end at TTP Concepts opd e Bru sselse Trad e Mart eenstand opent voor d e barbecu es end e ‘serieu ze’ kookmerken. www.ttpconcepts.nl

13


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 15:36 Pagina 14

Reportage

Bommels Conserven

Producten die je vanuit je hart verkoopt Tijdens de vakbeurs Foodspecialiteiten, die vorig jaar oktober in Houten werd gehouden, vielons de stand van Bommels Conserven uit Barendrecht op. Onder de vlag van deze importeur/groothandelpresenteerden zich verschillende merken met exclusieve en smaakvolle delicatessen;culinaire cadeaus bijuitstek!

Net na d e kerstd ru kte sprakenwe ind e sh owroom inBarend rech t met Dineke vanBommel. Samenmet h aar manMarc verru ild enzij enig e jareng eled enh u n g oed betaald e banenvoor h et onzekere avontu u r d at h et ond ernemersch aptoch is. Maar ze kond eneig enlijk niet and ers: zij d eeld eneenpassie voor mooie prod u cteneng oed , pu u r eneerlijk eten. Wat in2 0 1 2 beg onmet d e verkoopvan sard ines inblik vanh et Franse merk la Belle-Iloise, is d oor h eel h ard werkenu itg eg roeid tot eeng erenommeerd e importeu r/g rooth and el d ie nu circa 3 5 mooie De stan d o p d e vakbeu rs Fo o d sp ecialiteiten

merkenverteg enwoord ig t. Klantenzijn d elicatessen-, kaas- ennotenwinkels, wijnwinkels, koffie- enth eewinkels en lifestylewinkels. Kookwinkels zijnopvallend g enoeg nog ind e mind erh eid , maar d at g aat nu wellich t verand eren. Ingrediënten door moeder natuur bedacht De merkenwaarmee Bommels Conserven inzee g aat, h ebbeneenaantal zaken met elkaar g emeen. Allereerst d ient d e verpakking er g elikt u it te zien. Het g aat immers om d e eerste ind ru k d ie d e con-

su ment ind e winkel krijg t. Maar u iteind elijk g aat h et toch om d e smaak, want d aarvoor moet h ij ju ist reg elmatig naar d iezelfd e winkel teru g keren. Tend erd e zijnh et eerlijke prod u ctend ie lang h ou d baar zijn, met alleening red iëntend ie d oor moed er natu u r zijnbed ach t, end ie met h eel veel liefd e enpassie word en g eprod u ceerd d oor vaak kleine, trotse familiebed rijven. ‘Storytelling ’ is ind it kad er vang root belang , g eeft Dineke aan: “Het verh aal ach ter h et prod u ct of h et merk g eeft eenabsolu te meerwaard e enverd ient h et om te word enverteld . Om klantente h elpend ie meerwaard e g oed over te breng enaand e consu ment, verstrekkenwe veel ach terg rond informatie via nieu wsbrievenenvia d e ‘d elicatessenbijbel’ d ie online kanword eng eraad pleeg d . Dit zijng oed e h u lpmid d elend ie missch iennet h et versch il betekenentu ssensale enno-sale.” Sal de Ibiza, Belberry, Van der Burgh Chocolaad Sal d e Ibiza is eenvand e d rag end e merkenvanBommels Conserven. Dit merk ziet er niet alleenqu a verpakking fraai u it. Het zu ivere zeezou t komt vanh et Spaanse eiland enbevat meer mineralen d annormaal zou t. Je h ebt ‘natu rel’ zou t, maar er word enook allerlei combinaties mee g emaakt. Bijvoorbeeld Spicy Caju n, Med iterraanse kru id en, of ‘Smokey Barbecu e’. Heerlijk om te g ebru ikeninsalad es, of voor vlees en vis. Daarnaast bied t Sal d e Ibiza ook and ere prod u ctenaanwaarinh et zu ivere zeezou t is verwerkt, zoals ch ips en nootjes, maar ook ch ocolad e.

14

uitgave 1 |


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 15:36 Pagina 15

Reportage

‘Storytelling’ is van groot belang

Eenand er d rag end merk is h et Belg isch e merk Belberry, d at exclu sieve confitu ren enmarmelad es, vinaig rettes, sau zen, ch u tneys ensiropenmaakt. De confitu renword enkleinsch alig bereid inopen ketels, met g ebru ikmaking vanveel fru it enweinig su ikers ennatu u rlijk zond er g eu r-, kleu r- of smaakstoffen. En natu u rlijk is d aar h et merk waar Bommels Conserven mee startte: la Belle-Iloise, met g econserveerd e sard ines in blik. Het is een pu u r ambach telijk prod u ct en d e vis word t zelfs nog met d e h and in h et blik g eleg d en d aarna van olijfolie en versch illend e kru id en voorzien. Wat d it merk ook erg leu k maakt, is d e g rote variëteit aan verpakking en.

| uitgave 1

Uit eig enland verkoopt Bommels Conservenh et merk Vand er Bu rg h Ch ocolaad . Dit is eenDelftse ch ocolatier d ie lu xe ch ocolad e verkoopt, g emaakt vand u u rzame eneerlijk verkreg en cacao. De ch ocolad erepenword ennog ech t met d e h and g emaakt enverpakt enom d at te benad ru kkenword t met eenpend e h ou d baarh eid sd atu m opg esch reven. Ook bij d it merk valt weer d e prach tig e verpakking op. Het zijn slech ts enkele voorbeeld en u it h et rijke assortiment met ond ersch eid end e merken, d at ook reg elmatig word t vernieu wd . Aan d at laatste blijken klanten g rote beh oefte te h ebben. Selectieve distributie Bommels Conserven werkt opexclu siviteitsbasis met alle merken samenenis zod oend e ook instaat om met Ned erland se winkeliers afsprakente makenover selectieve d istribu tie. Die besch erming word t met h et oog opd e toenemend e concu rrentie belang rijker, ald u s Dineke: “Winkeliers zoekennaar ond ersch eid end e merkenom zich te ku nnenprofilerenenwillend anniet d at iemand and ers ind e d irecte omg eving h etzelfd e prod u ct aanbied t. And ers krijg je wellich t prijscon-

cu rrentie end aar is niemand bij g ebaat. Je koopt enverkoopt onze merkenvanu it je h art, niet omwille vand e prijs. Die passie voor lekker eten, voor g oed e en eerlijke, mooi verpakte prod u ctenmoet d e bind end e factor zijntu ssenons, d e winkelier end e consu ment!”

15


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 15:36 Pagina 16

Deelnemende detaillisten

VAN DEN SINDS 1904

HURK

Deelnemende leveranciers

A.G.Kessler & Zn.v.o.f.

Aspirant-deelnemende leveranciers De volgende leveranciers ondersteunen het initiatief: De artikeldata van deze leveranciers zitten op dit moment nog niet in het platform. Zodra hun artikeldata beschikbaar zijn, worden die in het platform geplaatst.

Deelnemende kassaleveranciers

www.platformartikelbeheer.nl


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 11:15 Pagina 17

Platform Artik elbeheer

www.platformartikelbeheer.nl

Concurreren met grote (online) spelers is echt mogelijk Gebra stelt ondernemers in staat om een kostenefficiënte bedrijfsvoering te hebben én daarnaast te kunnen concurreren met grote (online) spelers, en nee-verkoop te verminderen. Mooi d oel, maar h oe realiseer je d at? Door d e kostenu it d e ketente h alen, d oor ‘kou d e’ artikeld ata centraal besch ikbaar te maken. Detaillistenen/of h u nmed ewerkers zittennu vaak u ren per week artikeld ata over te typenu it catalog i enprijslijsten. Enleveranciers moetenelke d ealer voorzienvanartikeld ata. Door g oed e, actu ele artikelinformatie verkleinje bovend iend e kans op nee-verkoop. Artik eldata Uniforme enactu ele artikeld ata zijn essentieel voor d e d etaillist d ie wil inspelenoph et nieu we koop- enoriëntatieg ed rag vand e consu ment. Daarbij is eend etaillist steed s vaker slech ts een sch akel. Denk bijvoorbeeld aanbol.com plaza, waarbij bol.com h et artikel verkoopt, end e d etaillist h et artikel levert. Of d e d etaillist d ie iets verkoopt, maar d e leverancier h et rech tstreeks levert aan d e consu ment (d ropsh ipping ); ook wel netwerk- of toeg evoeg d e-waard e-mod el g enoemd . Detaillistenku nnenbeter met elkaar samenwerkend oor bijvoorbeeld voorrad ente d elenof als aflever- of servicepu nt te d ienenvoor eenaankoopbij eencolleg a-ond ernemer. Artikeld ata zijnd e smeerolie voor een g ezond e bed rijfsvoering enword en g ebru ikt voor: – h et voed envand e kassa; om af te rekenen, te ku nneninkopenbij leveranciers envoorraad bij te h ou d en; – d e websh op, zod at er alleentijd word t besteed aan‘warme’ d ata. – platformenzoals bol.com, Kieskeu rig , Goog le sh opping enz. Gebraen Platform Artik elbeheer Gebra is d e meest neu trale partij ind e branch e, ond er toezich t vand e branch e zelf end aarom d e aang ewezenpartij

| uitgave 1

om d it te d oen. De belang envanelke ond ernemer word enh ierd oor beh artig d . Gebra h eeft een onafh ankelijk platform laten bou wen: Platform Artikelbeh eer. De werking van d it platform is verg elijkbaar met een zeer su ccesvol onafh ankelijk platform in d e tweewielerbranch e. Het platform h eeft inmid d els artikeld ata besch ikbaar voor d e prod u ctg roepen koken, tafelen, h u ish ou d en cad eau s. In 2 0 1 8 willen we meer prod u ctg roepen toevoeg en, zoals feestartikelen en speelg oed . Laat ons weten als u artikeld ata van u w prod u ctg roepen er bij wilt h ebben! Doelgroep Tot d e d oelg roepbeh orend etaillisten met éénof meer fysieke winkel(s) en/of webwinkel(s), leveranciers, g rooth and els enplatformenzoals bol.com, Beslist.nl, enz. Ied ereenmag aanslu itenend e stand aard g ebru ikenong each t h et au tomatisering ssysteem d at g ebru ikt word t. Elke kassaleverancier mag eenkoppeling maken, d rie kassaleveranciers (Cocosoft, Blu eRetail enVend it) h ebbend at reed s g ed aan. Data word enh iermee losg ekoppeld vanau tomatiseerd ers eneen vend or lock-inword t voorkomen. Een vend or lock-inbetekent d at eend etaillist niet instaat is om te verand erenvan au tomatiseerd er zond er su bstantiële omsch akeling skosten/ong emak. Leverancier Waarom d oen leveranciers mee? Ze h ebben nu wellich t al een site of portal waar d e d etaillist d e informatie vand aan kan h alen. Wij noemen d at eenzijd ig e au tomatisering . Als een d etaillist zelf op zoek moet naar d e d ata, weet je nooit of h ij h et d oet en zo ja wanneer. Er kan iets verkeerd word en overg enomen en d oor tijd g ebrek word t mog elijk alleen h et h oog nod ig e ing e-

voerd . Kortom: als leverancier h eb je g een g rip op je d ata. De d etaillist h eeft g een voorraad statu s van d e artikelen van d e leverancier; h et Platform kan d aar wel voor zorg en! Bovend ien kan een d etaillist meer verkopen d an h ij/zij op voorraad h eeft. En artikelen d ie vervallen zijn, zijn nog steed s vind baar in h et platform, maar d an met d e statu s: vervallen; h and ig als je iets zoekt. Kort samengevat Gebra stelt ond ernemers in staat om met beh u lp van h et platform een kostenefficiënte bed rijfsvoering te h ebben én te ku nnen concu rreren met g rote (online) spelers, en nee-verkoop te vermind eren d oor g oed e, actu ele artikelinformatie. Het onafh ankelijke platform is er, h et bevat nu alleen nog (vrijwel) g een d ata u it u w prod u ctg roepen, maar Gebra breid t h et platform g raag u it. Het platform is g een d oel op zich , h et is slech ts een mid d el, maar wel een h eel g oed mid d el. Het is een onafh ankelijk open platform én branch estand aard . Hiermee willen we een concrete bijd rag e leveren aan innovatie in d e d etailh and el. Innovatie is immers een ‘mu st’ om te overleven in h et h u id ig e retailklimaat.

Informatie Bel of mail me voor meer informatie of kijk op www.platformartikelbeheer.nl 0 7 9 –3 5 1 4 3 2 1 debest@g ebra.nl

17


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 11:15 Pagina 18

2018 10–13 maart Chicago, USA

De International Home + Housewares Show hebben wij als zeer inspirerend ervaren. De beurs is zeer overzichtelijk en ruim van opzet. Naast de merken die al in Europa bekend zijn hebben we ook een paar nieuwe merken ontdekt waar we zeer blij mee zijn. Niet alleen de beurs maar ook Chicago zelf is voor ons een grote bron van inspiratie! We komen graag nog een keer terug! Anne van der Spoel & Karen Schoen, Eigenaren K’OOK!

Informatie en gratis online voorregistreren: www.housewares.org Wilt u meer informatie over de beurs of over vervoer naar Chicago, neemt u dan contact op met Julia Quick van EK/servicegroup, +49 521 2092 144 of Julia.Quick@ek-servicegroup.de.


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 11:15 Pagina 19

Reportage - koken

Multibrands lanceert:

Vitamix Ascent Afgelopen maand is bijMultibrands Marketing & Sales BV uit Lisse de nieuwe Vitamix Ascent-serie leverbaar geworden. Ten opzichte van de bestaande Vitamix-blenders heeft de Ascent een nieuw,industrieel design gekregen. Tevens is de Ascent al bekroond met de Plus X Award en KitchenInnovation of the Year 2017.

De Ascent is d e nieu we krach tpatser van Vitamix in ons land . Vorig jaar werd d eze al u itg ebreid g ed emonstreerd op d e Ambiente, maar nu is h et eind elijk zover d at d eze ook in ons land leverbaar is. De Ascent is er in twee u itvoering en: d e A2 5 0 0 i (ad viesprijs € 7 9 9 ,9 9 ) en d e A3 5 0 0 i (€ 9 9 9 ,9 9 ). De eerste u itvoering h eeft d rie prog ramma’s voor smooth ies, bevroren d esserts en h ete soepen. Het topmod el h eeft nog twee prog ramma’s extra, voor ‘d ips & spread s’ en au tomatisch e reinig ing , én h eeft ‘tou ch -screen’ bed iening .

tainer d oor ‘Near Field Commu nication’ au tomatisch word t h erkend end e tijd vanh et prog ramma h ieropaanpast. Nieu w is ook d e ing ebou wd e timer, d ie bij d e 3 5 0 0 i prog rammeerbaar is.

‘Self detect’-systeem De Ascent h eeft eenaantal belang rijke u sp’s. Het is bijvoorbeeld d e eerste serie vanVitamix met een‘self d etect’-systeem. Dit voorkomt d at h et apparaat per ong elu k word t ing esch akeld als d e container nog niet is g eplaatst. De tweed e fu nctie vand it systeem is d at d e con-

Veiligheid Ook oph et g ebied vanveilig h eid blinkt d e Ascent u it. We noemd enu al h et ‘self d etect’-systeem, maar ook h et g eh eel transparante d eksel is nieu w én vaneen‘interlock’-slu iting voorzien, d ie insch akeling voorkomt als d it niet g oed is g eplaatst. Het d eksel h eeft tevens een

| uitgave 1

Multifunctionaliteit is heel belangrijk bij de Ascent

betere afd ich ting ener zit eend opin met eenkleinere maatbeker. Wanneer h et d eksel tijd ens h et blend enword t g eopend , stoppend e blad enook binnenand erh alve second e met d raaien. Tevens is d e sch enktu it vand e nieu we container tenopzich te vand e Pro7 5 0 wat smaller g eword enend at verg emakkelijkt h et u itsch enken. Multifunctionaliteit Mu ltifu nctionaliteit is h eel belang rijk bij d e Ascent en d aarom zijn vijf versch illend e containers leverbaar, d ie d u s au tomatisch word en g ed etecteerd . Reed s besch ikbaar zijn twee 1 ,4 liter containers voor d rog e en ‘natte’ ing red iënten, en een g rote 2 liter container voor med iu m tot g rote lad ing en. In h et d erd e kwartaal van 2 0 1 8 word en kleine containers met een inh ou d van 2 2 5 ml en een 6 0 0 ml fles met d rink/sch enktu it (smooth ie-to-g o!) toeg evoeg d , zod at er nog meer g ebru iksmog elijkh ed en ontstaan. 1 0 Jaar garantie! De Ascent h eeft eenstrak enminimalistisch d esig nenkomt inmeerd ere kleu ren. De A2 5 0 0 i is leverbaar inzwart, antraciet, rood enwit, d e A3 5 0 0 i komt ineenfraaie roestvrijstalenu itvoering . De g arantie d ie Vitamix opd e Ascent g eeft, is tienjaar inplaats vanzevenjaar end aar blijkt veel vertrou wenu it!

19


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 11:15 Pagina 20

Reportage

International Home + Housewares Show

‘Smart Home’ staat centraal De International Home + Housewares Show,die van 10 tot en met 13 maart 2018 in Chicago’s McCormick Place wordt gehouden,biedt bezoekers onder meer het laatste nieuws op het gebied van ‘smart home’-producten. Het IHA Smart Home paviljoen wordt uitgebreid en er zullen meer educatieve sessies en netwerkbijeenkomsten op dit gebied zijn.

Th e Internet of Th ing s zorg t ervoor d at we opafstand met onze h u ish ou d elijke apparatencommu niceren. Het IHA Smart Home Paviljoenbied t aanal d eze ontwikkeling eneenplatform, d at in2 0 1 8 een flinke impu ls krijg t. Zotreft u inelk g eval 2 5 nieu we exposantenaanvan‘smart h ome’-merken, met prod u ctend ie ‘connected ’ zijn. Tevens is h et paviljoend e plek voor ‘Smart Talks’, met paneld iscu ssies, presentaties eninterviews. Ind e lou ng e vand e ‘Smart Bar’ zijnnetwerkbijeenkomstenmet and ere retailers en exposanten. Opwww.housewares.org/ show/iha-smart-home vind t u alle lastminu te informatie. Innovation Theater Inh et InnovationTh eater (zaal E3 5 0 , Lakesid e Center Lobby) vind enversch illend e ed u catieve presentaties plaats, d ie eveneens d e nad ru k leg g enop‘smart h ome’. Met presentaties zoals ‘Smart

Home Mass-Market Ad option: Are We Th ere Yet?’ en‘Th e State of th e Connected Kitch en’. Deze presentaties staanopzaterd ag 1 0 maart oph et prog ramma. Eend ag later zijnd e presentaties ‘DoI EvenNeed tobe Here? A Hu man’s Role inth e Smart Kitch en’ en‘Connecting th e Smart Home toth e Homeowner’ ing epland .

Dine+Décor is favoriet bij veel Nederlanders De ‘keynote’-sessie vind t opzond ag 1 1 maart om 1 2 .0 0 u u r plaats enh eeft als ond erwerp‘Bu ild ing Smart, New and Su stainable Bu siness Mod els for th e Kitch enof th e Fu tu re’. Verd er zal Mike

Wolf, oprich ter vand e Smart Kitch en Su mmit - eenevent encommu nity d ie d e focu s leg t opd e toekomst vanvoed sel, kokenend e keu ken- eenpaneld iscu ssie leid en. Eenvand e d eelnemers is d ig ital lifestyle expert Carley Knobloch , d ie h aar visie d eelt over d e impact van ‘smart h ome’ opd e ind u strie enstrateg ieënsch etst d ie inkopers enverkopers h elpenom su ccesvol te zijnineen nieu w tijd perk waarbij alles inons h u ish ou d en‘connected ’ is. Dine+Décor favoriet bij Nederlanders De beu rs is opg ed eeld inversch illend e sectoren. De Sou th Bu ild ing is bij d e meeste Ned erland se bezoekers favoriet. Dit is h et pod iu m voor Dine+Décor, waar alle exposantenstaanvan(niet elektrisch e) kook- enkeu keng erei, d e g ed ekte tafel en‘g ou rmet food ’. Het North Bu ild ing bied t plaats aantwee sectoren: Clean+Contain- met alles oph et g ebied vansch oonmaken, opberg enenbad kamerartikelen- enDiscover Desig nwaar d e exposantenmet innovatieve en d esig ng eoriënteerd e prod u ctenzijn g econcentreerd . De sector Wired +Well vind t u teru g inh et Lakesid e Center, waar d e aanbied ers vanelektrisch e apparatenvoor h et h u ish ou d enend e keu ken te vind enzijn. De kleu renwand van Kitch enAid maakt h ier altijd veel ind ru k. GIA-display Laat u tot slot ook inspirerend oor d e Pantone-d isplay met d e kleu renvoor 2 0 1 9 , of d oor d e Stu d ent Desig n Competitionenbekijk vooral d e presentatie vand e nationale winnaars vand e Global InnovationAward 2 0 1 7 -2 0 1 8 ! Voor Ned erland is d at ‘Pollmann, sind s 1 8 9 0 ’, inArnh em. Ga voor alle informatie over d e beu rs naar www.housewares.org.

20

uitgave 1 |


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 11:15 Pagina 21

Reportage

Global Innovation Award voor:

‘Pollmann, sinds 1890’! Aan ‘Pollmann,sinds 1890’is de GlobalInnovation Award - Netherlands 20172018 toegekend,de bekende Amerikaanse prijs voor ‘excellent retailing’. Het bijbehorende certificaat werd in december uitgereikt aan Anke en Nick Pollmann,in hun winkelaan de Kerkstraat 41A in Arnhem. Inmaart 2 0 1 8 strijd enzij inCh icag o met circa 3 0 and ere ‘national winners’ om d e extra kers opd e taart: d e ‘Global Honoree Award ’. ‘Pollmannsind s 1 8 9 0 ’ verh u isd e in2 0 1 6 naar h et winkelg ebied d e ‘7 straatjes’ inArnh em, waar zij h u nvoormalig e mag azijntransformeerd entot eenwinkel met eenrau we, au th entieke enind u striële u itstraling , met respect voor d e g esch ied enis van h et bed rijf. Alles klopt h ier: d e mod erne manier vanmarketing bed rijvenend e d u id elijke keu ze voor eenomnich annelstrateg ie. Ineentijd d at veel winkels worstelenom te overleven, is ‘Pollmann, sind s 1 8 9 0 ’ eeng oed voorbeeld h oe je eentoekomstbestend ig concept ku nt neerzettenenwaar th u is tafelentot een feest word t g emaakt.

De consument had echt zin om te kopen Fantastische publiciteit Net na d e jaarwisseling beld enwe met Anke Pollmannom te h orenh oe er op d e u itreiking is g ereag eerd . “De pu bliciteit d ie we h ebbeng eh ad , kanik maar met éénwoord omsch rijven: fantastisch ! We stond enmet eenh eel positief artikel

| uitgave 1

inDe Geld erland er, we zijnd oor lokale tv enrad iog eïnterviewd enh ebbenh et nieu ws via onze eig enkanalen (Facebook, You Tu be end e nieu wsbrief) bekend g emaakt”, ald u s Anke. “Veel mensenh ad d enh et nieu ws opeenof and ere manier meeg ekreg enend at zorg d e voor eenstroom aanleu ke en spontane reacties, online enind e winkel. Op9 janu ari versch eenook nog een artikel inDe Ond ernemer (eenbijlag e in De Geld erland er, red .). We ku nnend u s alleenmaar h eel trots enblij zijnmet al d ie aand ach t voor d e winkel, opeen commercieel u itstekend moment. Er warenh eel veel mensenind e stad , er was eeng rote kerstmarkt enwe h ad d en g eslaag d e d emonstraties enworksh ops ind e winkel, ond er and ere van Demeyere enLe Creu set. Vanal d ie activiteitenh ebbenwe zeker g eprofiteerd . Het was h eel g ezellig enje proefd e g ewoonh et enth ou siasme; d e consu ment h ad ech t zinom te kopen! Ook op and ere g ebied end ed enwe h ele g oed e zaken. Voor B2 B kreg enwe mooie opd rach tenend e omzet vand e webwinkel zat wed erom sterk ind e lift. Samenvattend kijkenwe teru g opeen h eel g eslaag d jaar enwe h opend aar natu u rlijk in2 0 1 8 eeng oed vervolg aan te g even, ond er and ere straks in Ch icag o! Daar kijkenwe nu al naar u it.”

‘Pollmann, sind s 1 8 9 0 ’ h eeft zich met h et nieu we concept u itstekend weten te profileren in een d ynamisch e retailomg eving en mag terech t trots zijn op h et pred icaat Global Innovation Award Neth erland s 2 0 1 7 -2 0 1 8 . De Ned erland se org anisator is SOVD te Zoetermeer, u itg ever vand it vakblad . Wilt u meed oen aan d e Global Innovation Award 2 0 1 8 -2 0 1 9 , enopeencommercieel g oed moment over eeng eweld ig pr-instru ment besch ikken, meld u d annu aanvia: antonissen@g ebra.nl, o.v.v. GIA.

Nederlandse GIA-winnaars waren onder andere: Kooklust121 (2016-2017) K’OOK! (2015-2016) Coolblue (2014-2015) Kookwinkel Bianca Bonte (2013-2014) Kookpunt Rotterdam (2012-2013) de Bijenkorf (2011-2012) Cook & Co (2009-2010) DOK Cookware (Den Haag) (2008-2009) La Cuisine (Tubbergen) (2007-2008). Global InnovationAward – Neth erland s word t g esponsord d oor:

21


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 11:15 Pagina 22

Reportage

Van gebruik er naar fan

Nieuwe merkpositionering voor Rosti en Mepal RostiMepalis een samenvoeging van twee merken:het Nederlandse Mepal en het Deense Rosti. Daar gaat nu verandering in komen. Besloten is om beide merken op te splitsen om de producten een duidelijke afzender te geven en een sterkere binding met de consument op te bouwen. Bij d e Mepal Grou pis menervanovertu ig d d at Rosti enMepal beter tot h u n rech t komenals d e ind ivid u ele merken word enteru g g ebrach t inh u noorspron-

Nieu w: Mepal Omnia

22

kelijke krach t. Bij Rosti staat vanou d sh er h et bereid envanvoed sel enh et ‘binnen g ezellig maken’ centraal. Bij Mepal lig t meer h et accent op‘bewaren’, ‘op

tafel’, ‘ond erweg ’ en‘voor kind eren’. De merkenMepal enRosti vu llenelkaar weliswaar h eel g oed aan, maar zijnook h eel versch illend . Beid e merkenh ebben h u neig enwaard en, id entiteit enprod u ctportfolio, d ie los vanelkaar sterker zu llenzijn, zois d e overtu ig ing . Oer-Hollands Mepal Mepal is eenoer-Holland s merk d at in 1 9 5 0 werd opg erich t end at sind sd ien altijd d e nad ru k leg d e opd esig n, kwaliteit, fu nctionaliteit, toeg evoeg d e waard e end e beste ku nststoffen. Daarmee h eeft Mepal, enlater d u s als Rosti Mepal, inons land naam g emaakt. Toch blijkend e namenvanprod u ctenzoals Campu s of Mod u la bij d e consu ment méér te beklijvend an d e naam Mepal. Daar moet verand ering in komen, zoliet Jeroen d e Bos, Commercial Director vanMepal Grou paanons weten: “Veel consu menten d ie onze prod u cten g ebru iken, zijnfanvan h et prod u ct maar weten niet wie h et g emaakt h eeft. We willend eze prod u ctfans verand ereninmerkfans. De merknaam is h ierbij essentieel end e samenvoeg ing vanRosti en Mepal is altijd eencompromis vanu it h et verled eng eweest. Ind e Benelu x h elpt d e toevoeg ing Rosti niet enin Scand inavië is d it precies and ersom.” Ind e commu nicatie d ient d e emotionele kant vand e toeg evoeg d e waard e d u id elijker te word enbenad ru kt enniet alleen h et fu nctionele aspect, met als d oel d at d e merknaam Mepal bij d e consu ment meer ‘topof mind ’ word t. Dat start met eenh erkenbaar merkbeeld ind e winkel, eenbetere merkcommu nicatie vand e

uitgave 1 |


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 11:15 Pagina 23

Reportage

In2 0 1 8 word t d e d erd e g eneratie vanMepal Campu s g elanceerd

Aand e nieu we lu nch box is eenh and ig bento-bakje toeg evoeg d

verpakking en, eennieu w en krach tig log oénd oor ‘storytelling ’. “Ach ter elk u niek prod u ct sch u ilt namelijk eenu niek verh aal d at voor een g elu ksmoment zorg t”, zeg t De Bos. “Al d eze elementenword end ominanter en zu llenzowel ind e winkel als online sterk naar vorenword eng ebrach t. Bij Rosti’s nieu we merkpositionering zijn ‘h u iselijke g ezellig h eid ’, ‘sameneten’ en ‘samenetenvoorbereid en’ d e trefwoord en. Het symbool vanRosti is nog altijd d e Marg reth e-beslag kom, d ie h et h art vand e portfoliovormt.” Nieuw: Mepal Omnia Tijd ens d e Ambiente inFrankfu rt ku nt u ook kennismakenmet twee nieu we Mepal-lijnen. Met Omnia introd u ceert Mepal d ecoratieve enstapelbare bewaard ozen, d ie inh et zich t ind e keu kenmog enword eng eplaatst. De transparante d oos is g emaakt vanSAN, h et

d eksel vanABS. VanOmnia komt een serie vanzes bewaard ozenind rie maten enje h ebt keu ze u it vijf kleu rend eksels, d ie binnend e Nord ic-kleu rrang e passen: Berry, Lime, Green, Wh ite enBlack. Deze kleu renslu itenook g oed aanbij d e bestaand e serie Cirqu la. Er is ook een d ried elig e starterset vanOmnia, met bewaard ozenmet eeninh ou d van7 0 0 , 1 1 0 0 en2 0 0 0 ml. Omnia word t g eprod u ceerd inNed erland .

We willen productfans veranderen in merkfans Nieuwe Campus-serie In1 9 8 8 introd u ceerd e Mepal d e eerste sch oolbekers met sch roefd raad enlu nch boxen. Het was ind e tijd d at steed s meer moed ers g ing enwerkenend e kind erentu ssend e mid d ag opsch ool blevenom te lu nch en. Mepal anticipeerd e

Het symbool vanRosti is nog altijd d e Marg reth e-beslag kom, d ie h et h art vand e portfoliovormt

| uitgave 1

opd ie verand ering d oor eennieu we prod u ctlijnmet sch oolbekers enlu nch boxen te introd u ceren. Het bleek eensch ot in d e roos. Ond ertu ssenzijnal d iverse g eneraties sch oolkind erenopg eg roeid met d e Mepal Campu s-prod u ctenen zeker d e sch oolbeker enlu nch box zijn iconeng eword en. Door continu inte spelenopd e laatste consu mententrend s, is Campu s d oor d e jarenh eenaltijd actu eel g eblevenvoor d e d oelg roep.

In2 0 1 8 word t d e d erd e g eneratie van Mepal Campu s g elanceerd . U komt h ier versch illend e bekend e prod u ctenteg en, d ie meer variëteit bied enenwaarvan h et g ebru iksg emak enh et ond erh ou d zijnverbeterd . Kind erenword enteg enwoord ig meer bewu st g emaakt vanh et feit d at g ezond eng evarieerd etenessentieel is voor h u n ontwikkeling . Daarom is aand e nieu we lu nch box eenbento-bakje toeg evoeg d , zod at kind erenbijvoorbeeld wat extra fru it ku nnenmeenemen. Tevens valt h et slimme opening smech anisme op. Mid d els eenkleinh efboompje is d e lu nch box d oor kleinere kind erennu beter te openen. Tot slot bied t d e nieu we Campu s-rang e versch illend e prod u ctenom u it te d rinken. We zienbijvoorbeeld d at d e bekend e sch oolbeker nu eeng emakkelijker te openend eksel h eeft g ekreg en. Ook h and ig voor d e ju f of d e meester. Vold oend e water d rinkenis eveneens eenbelang rijk th ema opsch olen. Mepal h aakt d aar opinmet d e nieu we pop-u p waterfles, met eend eksel d at u it mind er ond erd elenbestaat. De pop-u pwaterfles is zod oend e eenvou d ig er inelkaar te zettenenis makkelijker te reinig en.

23


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 11:16 Pagina 24

Reportage

Dutch Creative Brands:

Focus op contentmarketing De InternationalInnovation Company in Delfgauw gaat haar naam nu definitief veranderen in Dutch Creative Brands. Dat zat allanger in de pen. Bijdeze nieuwe naam hoort ook een nieuwe marketingaanpak,die meer gericht is op ‘content’en ‘toegevoegde waarde’. Om daar inhoud aan te geven,heeft Dutch Creative Brands de websites aangepast en is een samenwerking aangegaan met verschillende specialisten. “De consu ment is teg enwoord ig vooral opzoek naar d e verh alenach ter een prod u ct end at maakt d at h et belang vang oed e ‘content’ steed s g roter. Consu mentenh ebbensteed s meer beh oefte aaninformatie d ie vaak een mix is van‘fu nctie’ en‘fu n’. Daar g aan we ons meer opfocu ssenend aar h oort eenand ere ‘look and feel’ bij”, stelt Patrick Sch neid er, CEO vanDu tch Creative Brand s, eig enaar vand e merkenVacu VinenTomorrow’s Kitch en. Ambassadeurs Die nieu we ‘look and feel’, waarmee u op d e Ambiente g aat kennismaken, komt teru g in d e nieu we websites. Bij Vacu Vin bijvoorbeeld - d e site is overig ens nog Eng elstalig - zien we g een

saaie opsomming en van prod u cten, maar een sfeerimpressie over wijn maken, leu ke wetenswaard ig h ed en over wijn, bier en cocktails. Hoe word t ch ampag ne g emaakt, welke d ru ivensoorten zijn er? Die informatie, verzameld in d e Acad emy, komt voor een belang rijk d eel van d e ambassad eu rs waarmee een samenwerking is aang eg aan. Op wijng ebied is Joe Fattorini van Th e Wine Sh ow d e expert. Arvid Berg strö m is d e bierexpert en Ivar d e Lang e weet als ‘Master Bartend er’ van Lu cas Bols alles over h et maken van cocktails en wat d aarbij nod ig is. Zij voorzien overig ens niet alleen d e consu ment van informatie, maar word en als kennisexperts eveneens betrokken bij h et ontwikkelen van prod u cten.

Een ‘kaal’ product aanbieden is niet meer voldoende tegenwoordig

Verd er is op d e website ru imte voor blog s - wat zijn d e cocktailtrend s, h oe word t bier g emaakt - voor recepten en natu u rlijk voor d e prod u cten, want d aar d raait h et u iteind elijk om. Maar ook h ier g een saaie informatie, maar verh alen h oe en waarvoor je iets g ebru ikt. We willen k ennis delen “We willenmet d e consu ment veel meer kennis g aand elenend e nieu we websites zijneroping erich t om d at ook zoveel mog elijk via social med ia te d oen. Er valt nog zoveel te vertellenover h et bereid en enbewarenvanvoed sel end ranken. Als we consu mentend aar opeenprettig e manier beter vanbewu st makenenzij d ie informatie weer actief met and eren d elen, d ankomt d at u iteind elijk d e retailer teng oed e omd at d e consu ment op eensu btiele wijze g eënth ou siasmeerd word t onze prod u ctente kopen”, ald u s Sch neid er. “Een‘kaal’ prod u ct aanbied en is d u s niet meer vold oend e teg enwoord ig , je moet h et aankled enmet ‘content’. Dat is ook inh et belang vand e fysieke retailer, d ie zich d oor mid d el van ‘storytelling ’ kanprofilerentenopzich te vand e g rote internetspelers. Ook met h em willenwe nau wer samenwerken, ond er meer d oor onze ‘content’ ter besch ikking te stellen. Zowillenwe strevenwe naar eenpartnersh ipd at voor beid e partijenlu cratief is.” Samenwerk en met andere merk en Tot d e portfoliovanDu tch Creative Brand s beh orend e eig enmerkenVacu VinenTomorrow’s Kitch en. Maar d aar blijft h et niet bij, als h et aanSch neid er lig t. De org anisatiestru ctu u r bied t namelijk mog elijkh ed enom zich actief opente stellenvoor eensamenwerking met and ere merken, om samend e wereld in te trekken. Die intentie is er volg ens Sch neid er al lang er, maar h ij verwach t d at eenenand er in2 0 1 8 word t g econcretiseerd . Welk merk of merkenh ij d aarbij ing ed ach tenh eeft, h ou d t h ij voorlopig voor zich , maar tijd ens d e Ambiente u vind t d e stand inh al 1 .1 -A.2 7 - word t d aar wellich t meer over bekend g emaakt.

24

uitgave 1 |


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 11:16 Pagina 25

Werken met sterke merken t voor ducen n Uw pro ijke artikele l e d u ’. huisho kenhulpjes en keu

U N B E LI E V A B LE

»CHEERS

No.2

design: koziol werksdesign

Westmark GmbH Bielefelder Straße 125 | 57368 Lennestadt-Elspe | Germany Contact: Wencke Pieper, wencke.pieper@westmark.de www.westmark.de

SUPERGLAS _ Onbreekbaar _ Isoleert 4x beter warm & koud _ Vaatwasserbestendig _ Onbeperkte kleurmogelijkheden

CH O O S E YO U R D R I N K , S T Y LE A N D CO LO R www.koziol.de/superglas

Ierlandlaan 10 2713 HL Zoetermeer

VOOR ONDERNEMENDE MENSEN

www.mkbct.nl (015) 2191390

T: 079 – 351 43 21 E: info@gebra.nl I: www.gebra.nl VerenigingGebra VerenigingGebra BELANGENORGANISATIE VOOR ONDERNEMERS IN DE GEMENGDE BRANCHE EN SPEELGOEDBRANCHE

H

18 7 20 D3 te nd en sta bi .1 1 Amal

✓ ✓ ✓ ✓ facebook .com/speelgoedenhobby

facebook .com/gemengdebranche

twitter.com/Speelgoed_Hobby

twitter.com/gemengdebranche

maar liefst 40 nieuwe produkten waarvan 6 nieuwe designs/ gedekoreerde series kruidenblikje en stroopwafelblik in plain silver nieuwe blikken in plain silver, white, black en gold

www.thebox-blikken.nl


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 11:16 Pagina 26

Profiel

Op Gelderlandplein

DUKA heeft tweede winkel in Amsterdam Patrycja vanVeld h u ijzen(links) enJoanna Ad amczyk

DUKA is een van oorsprong Zweedse winkelketen,die kook- en keukengerei,serviesgoed en meer verkoopt. Twee jaar geleden opende DUKA hier de allereerste vestiging,in winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp,waar het nieuwe KitchenLife-concept kwam te staan. In aprilvorig jaar opende DUKA de deuren van een tweede winkel,op het prestigieuze winkelcentrum Gelderlandplein in Amsterdam. Sind s 2 0 1 3 is DUKA inh and envan Poolse investeerd ers enind at land , waar nu ook h et h oofd kantoor zit, h eeft h et circa vijftig vestig ing en. Maar DUKA wil h aar Kitch enLife-concept ook naar and ere land enu itrollen. Ind e visie van DUKA staat Kitch enLife voor d e keu ken eneetkamer inScand inavisch e stijl; een centrale plaats waar eeng root d eel van ons sociale levenzich afspeelt. Inmid d els word t g ewerkt aanfilialeninDu itsland , Eng eland end u s inNed erland .

26

Goede, betaalbare k waliteit DUKA breng t vrijwel al h aar prod u cten ond er h et eig en label op d e markt. Een u itzond ering word t g emaakt voor ‘moeilijke’ g roepen, zoals elektrisch e apparaten. Zo treffen we in d e winkel ook merken aan zoals Smeg en Tech nivorm (Moccamaster). De collectie word t volg ens d e Eng elstalig e website - binnenkort volg t d e Ned erland stalig e website en websh op - ond erverd eeld in ach t versch illend e categ orieën:

uitgave 1 |


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 11:16 Pagina 27

Profiel

DUKA DUKA brengt vrijwel al haar producten onder het eigen label op de markt pots & pans, kitch en, porcelain & ceramics, kitch entools & g ad g ets, cu tlery, g lass-ware, textiles & d ecor en h ou seh old appliances. Het accent lig t bij DUKA op d ag elijks te g ebru iken prod u cten met een Scand inavisch d esig n, van een ‘g oed e, betaalbare kwaliteit’. Het accent lig t op d e fysieke winkel. Meer eigen wink els? Patrycja vanVeld h u ijzenis sind s h et beg infiliaalmanag er bij DUKA in Ned erland enmaakte d e overstapvand e mod e naar onze branch e. Zij bevestig t

d at DUKA g raag meer eig enwinkels in ons land wil openen, maar h et is nog ond u id elijk waar d ie d anzou d enmoeten komenenwanneer d at g ebeu rt: “alles is afh ankelijk vand e kwaliteit vand e locatie”. De u itbreid ing vanh et aantal filialenword t vanu it Poleng ereg isseerd . De winkel aanh et Geld erland pleinis inelk g eval eenperfecte locatie, al is h et verkoopvloeroppervlak vancirca 1 5 0 m2 eig enlijk te kleinvoor DUKA. De winkel inHoofd d orpis bijvoorbeeld twee keer zog root. Door g ebrek aanru imte ku nnend anook niet alle prod u ctg roepen word eng epresenteerd .

Bestaat sinds: 2 0 1 7 (winkel Geld erland plein) Aantalmedewerkers: 3 ,5 F.T.E. Verkoopvloeroppervlak: 1 5 0 m2 Website: www.d u ka.co.nl

Strak , ‘clean’ interieur Dat neemt niet weg d at d e winkel aan h et Geld erland plein er h eel aantrekkelijk u it ziet. Het strakke, ‘cleane’ interieu r weerspieg elt h et Scand inavisch e d esig n en alle prod u ctg roepen word en overzich telijk en keu rig netjes g epresenteerd . Elke twee à d rie weken zijn er promoties, d ie d an Eu ropa-breed word en u itg erold en niet specifiek voor één land zijn g emaakt. Daard oor kan ook beter een vu ist word en g emaakt bij d e inkoop. Patrycja van Veld h u ijzen pend elt tu ssen beid e filialen. Op h et Geld erland plein werkt ook Joanna Ad amczyk. Zij komt van Cook&Co en h eeft d e nod ig e ervaring binnen d e branch e. Het smaak t naar meer De eerste maand en aan h et Geld erland plein zijn naar volle tevred enh eid verlopen. Concu rrentie is er van ond er and ere Hema, Blokker, Riviera Maison en Villeroy & Boch , maar DUKA weet zich g oed te profileren met een aantrekkelijk en ond ersch eid end concept en voeg t d u s ech t iets toe. “Op h et Geld erland plein kijkt men naar d e kwaliteit. Als h et g oed is, is h et g oed . De prijs is d an ech t van ond erg esch ikt belang . In Hoofd d orp is d at and ers. Daar kijken d e klanten toch net wat meer d e kat u it d e boom. Maar over d e ontwikkeling van beid e filialen zijn we zeer tevred en en h et smaakt naar meer”, ald u s Van Veld h u ijzen.

| uitgave 1

27


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 11:16 Pagina 28

Reportage

Spotlight:

Nieuw vakevent in Utrecht Voor d e branch es koken, g ed ekte tafel, woonaccessoires, g ifts, d esig n, mod eaccessoires, led erwaren, speelg oed enlifestyle, word t op1 1 en1 2 maart een nieu w vakevent g eorg aniseerd : Spotlig h t. Locatie vanh et event is d e Werkspoorkath ed raal inUtrech t. Spotlig h t word t g eorg aniseerd voor vakbezoekers d ie meer willenziend an alleenprod u cten. Bij Spotlig h t d raait h et ju ist om vernieu wing ennoviteiten, meer moet je als leverancier ook niet latenzien. Voor d e retailer is d e beleving eenbelang rijk ond erd eel vanh et event. Ze ku nnener proeven, worksh ops volg en, id eeënopd oenennatu u rlijk (nieu we) prod u ctenzienvoor h u neig enwinkel. Al meer d an1 2 5 merkenh ebben zich inmid d els d efinitief ing esch reven. Bekend e namenu it d e sector Wonen& KokenzijnAnbel, Aerts, TTP Concepts, Bowls & Dish es, Present Time, Pollé, RC

Prod u ct, Bred emeijer, Cronim, Wesco, IIC International, TokyoDesig nStu d io, Soling er Staalwaren, Bod art, Fritel, Smeg , Hou se of Home enJMA Benelu x. Oph et g ebied vanGifts, Toys & Stationery zijnaanwezig : Dresz International, Led iberg , Retail Sales Solu tions, Speelplu s Ag entu ren,

King sPoint, Boosterbox, Decad ence Ned erland , MAP Pu blish ing , Hole inth e Wall, Hou se of Prod u cts, Co& Co, Jots enTerra Lannoo. Het vakevent is g eopend opzond ag 1 1 maart enmaand ag 1 2 maart van1 0 .0 0 - 1 8 .0 0 u u r. Vraag g ratis toeg ang skaart aanvia: www.spotlight-event.nl

MAIN Energie

Helpt ondernemers besparen 2 0 1 8 word t ind e energ iemarkt eenjaar vanverand ering . De overh eid g aat na 2 5 jaar d e Wet milieu beh eer h and h aven. Daard oor word enru im 1 0 0 .0 0 0 bed rijvenkomend jaar g ed wong enom energ ie te g aanbesparen. Het betreft een wet waarvanveel ond ernemers niet van h et bestaanafweten, waard oor d e energ iebesparing vand eze bed rijvenach terblijft bij d e d oelstelling enu it h et Energ ieakkoord . Daarinstaat d at bed rijvenenerg iebesparend e maatreg elen moetennemen, d ie binnenvijf jaar ku nnenword enteru g verd iend . Isolatie, overg ang naar LED-verlich ting enh et vervang envanverou d erd e energ iebeh oeftig e apparatu u r, zijnvoorbeeld en vanmaatreg elenwaarmee u als ond ernemer eenflinke stapind e g oed e rich ting ku nt zetten. Insamenwerking met

28

h aar klantenh eeft MAIN Energ ie innovatieve, kosteloze prod u ctenénd iensten ontwikkeld . Deze zog enaamd e MAINnovaties g evenu inzich t eng ripop u w energ ieverbru ik. Besparenopenerg iekostenis h ierd oor eenstu k makkelijker énu ku nt onnod ig energ ieverbru ik teg eng aan. MAIN Energ ie enh aar partners ku nnenled envanVerenig ing Gebra h ierover ad viseren. Wetenwat wij naast sch erpe collectieve levering starieven voor u ku nnenbetekenen? Neem d an contact opmet u w persoonlijke MAIN Accou ntmanag er, bel met 0 8 8 -0 8 0 9 1 0 0 of laat eenberich t ach ter via https://www.mainenergie.nl/contact.

uitgave 1 |


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 11:16 Pagina 29

Opleiding & training

Personeel in dienst?

Vijf veel voorkomende fouten De meeste ondernemers zijn behalve zakenman of -vrouw ook werkgever. Het werkgeverschap vraagt echter welbepaalde kennis van zaken,omdat er nu eenmaalallerleiwetten en regels aan zijn verbonden. Dat leidt nog wel eens tot misverstanden waarmee de werkgever zich soms lelijk in de vingers snijdt. We bespreken een paar veelvoorkomende misverstanden. 1 . Vooraf laten werk en Sommig e werkg evers bied eneenpotentiële med ewerker d e mog elijkh eid een d ag je, eenpaar d ag enof eenpaar u u rtjes mee te d raaienind e winkel alvorens d ie persoonind ienst te nemen. Dat is eenrisicovolle werkwijze. Een d ag je werkenbetekent feitelijk d at er eenarbeid sovereenkomst is g esloten voor bepaald e tijd , te wetenéénd ag of eenpaar u u r. Als d and e werknemer eenpaar d ag enlater opbasis vaneen contract ind ienst treed t, d anis d at al zijntweed e arbeid scontract. Het komt voor d at d e ond ernemer na h et d erd e sch riftelijke contract d e arbeid sovereenkomst beëind ig t maar d at d e werknemer meld t: d it laatste contract was mijn vierd e contract want ik h eb ind e aanvang vanh et d ienstverband eend ag je g ewerkt. Feitelijk zit d e werkg ever d an vast aaneencontract voor onbepaald e tijd . Eenand er probleem kanzich voord oenals d e werkg ever ind e proeftijd wil ontslaan. De werknemer kanstellen d at d e proeftijd zijnaanvang nam met h et d ag je opproef werken. Eenarbeid sovereenkomst is eenzog enaamd vormvrij contract. Dat wil zeg g en d at een(mond eling e) overeenkomst d ie niet oppapier staat, net zog eld ig is als eensch riftelijke overeenkomst. Conclusie:h et is beter iemand niet tevoreneend ag je opproef te latenwerken. Gebru ik d aar d e proeftijd voor in h et officiële sch riftelijke contract. 2 . Contract invullen k omt later wel Werkg ever enwerknemer zijnsoms iets te enth ou siast. Ze makenafsprakenover d e arbeid svoorwaard enend e werknemer kanmeteenbeg innen. De ond ernemer wil nog evenoverleg g enmet d e boekh ou d er enstu u rt h et arbeid scontract wel toe met h et verzoek aand e

| uitgave 1

werknemer om h et ond ertekend teru g te stu ren. Missch ienvoelt u d e bu i al h ang en. Er komt maar g eencontract teru g . De werknemer zeg t steed s toe d at te d oenmaar blijft d esond anks in g ebreke. Als d e werkg ever d aneen beroepd oet opd e proeftijd , komt er eenbrief vaneenad vocaat d ie stelt d at werknemer voor onbepaald e tijd in d ienst is. De werkg ever kanh et teg end eel niet bewijzenwant er is g een ond ertekend arbeid scontract. Conclusie:zorg er voor d at er een ond ertekend arbeid scontract lig t vó ó r aanvang vanh et d ienstverband . 3 . Geen reïntegratie bij einde dienstverband Een werkg ever h eeft een contract g esloten d at op 1 ju li 2 0 1 8 eind ig t. De werknemer meld t zich op 1 mei 2 0 1 8 ziek en is naar verwach ting tot eind e contractd atu m ziek. Omd at h et contract voor bepaald e tijd is, kan h et ond anks d e ziekte g ewoon beëind ig d word en. Nu d e werknemer ziek is g eword en en h et contract toch niet verleng d word t, ach t d e werkg ever h et zinloos d e arbod ienst in te sch akelen. Een g rote fou t. De werkg ever moet alle verzu imbeg eleid ing sreg els toepassen d ie ook bij een ‘normale’ werknemer in ach t g enomen zou d en word en. Doet u niets en d e werknemer g aat ziek u it d ienst, d an verh aalt h et UWV d e ziektewetkosten op d e werkg ever omd at g een re-integ ratie-activiteiten zijn ond ernomen. Conclusie:ond erneem g ewoond e stand aard arbo-activiteitenals eenwerknemer ziek word t vlak voord at h ij u it d ienst g aat. De arbokostend ie u d enkt te besparen, krijg t u d u bbel end wars teru g als u d at verzu imt.

4 . Ziek uit dienst melden UWV De werkg ever moet h et UWV vooraf meld end at eenwerknemer ziek u it d ienst g aat. Als h ij d at verzu imt, moet rekening word eng eh ou d enmet een boete d ie kanoplopentot € 4 5 0 ,-. Het UWV is d aarinonnavolg baar streng . Conclusie:zorg voor eentijd ig e ziek u itd ienstmeld ing bij h et UWV. 5 . Aanzegging vergeten De werknemer met eencontract voor bepaald e tijd h oeft niet te word en opg ezeg d als d e werkg ever bij h et bereikenvand e eind d atu m h et contract niet wil voortzetten. Wel is h et verplich t d at d e werkg ever minimaal éénmaand van tevorenh et eind e vanh et contract sch riftelijk ‘aanzeg t’. Verg eet d e werkg ever d it of h eeft d e werknemer d e aanzeg g ing niet ontvang end ankanh ij eenboete eisenvand e werkg ever ter g rootte vand e loonkostenvoor ied ere d ag d at d e werkg ever te laat is met d e aanzeg g ing . Het is h et risicovand e werkg ever of d e aanzeg g ing wel of niet is ontvang en. Conclusie:Als u d e aanzeg g ing per e-mail verstu u rt, vraag d an een sch riftelijke bevestig ing . Komt d ie bevestig ing er niet, stu u r d e aanzeg g ing d an alsnog d oor mid d el van een aang etekend e brief.

Alle beschreven situaties komen uit de rechtspraktijk van Gebra en komen met enige regelmaat voor. Als u twijfelt, neem dan contact op met Gebra voor een kort juridisch advies. Het kan u heel veel geld en problemen schelen. Een eerstelijns telefonisch advies is altijd gratis.

29


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 11:16 Pagina 30

MVO NEDERLAND

Branche Berichten

Leegstand daalt, maar niet overal

Ond er red actie van Jos Reinh ou d t

Wintersport Het is winter,tijd voor wintersport. Als het koud genoeg is kunnen we in eigen land lekker schaatsen,maar veelmensen reizen in deze tijd af naar Oostenrijk of Zwitserland om daar de pistes af te racen. Voor ondernemers in de wintersportgebieden is dit het seizoen waarin de winsten gemaakt worden. Voor de lokale economie in de Alpen is het funest als er geen sneeuw ligt. De skiërs blijven weg en de flessen glühwein blijven dicht. De welvaart van Oostenrijkse bergdorpen hangt dus af van de natuur. Als er door klimaatverandering minder sneeuw valt,gaat dat ten koste van de omzet. Het is de natuur die voor welvaart zorgt. Ook veelandere industrieën zijn afhankelijk van de natuur. Denk aan de landbouw:zonder bijen geen voedselproductie. Als planten en bomen de lucht niet schoon zouden houden,zouden de ziektekosten enorm stijgen. Een gezonde bodem houdt het grondwater schoon,en zonder schoon water geen kraanwater of bierbrouwerijen. Zonder bossen geen hout,in vervuilde zeeën geen vis. Volgens economen levert alleen alde bijieder jaar voor 1000 miljard euro aan economische waarde op. Lokaalgeldt hetzelfde:in een rommelig,vies winkelcentrum geven mensen niet graag hun geld uit. Laten we dus zuinig zijn op de natuur,het klimaat en onze omgeving.

30

Volg ens Locatu s, h et ond erzoeksbu reau g erich t opretail enonroerend g oed , is vorig jaar d e leeg stand vanh et aantal winkels voor h et d erd e ach tereenvolg end e jaar g ed aald . Eind 2 0 1 7 bed roeg d e leeg stand inNed erland 7 ,0 %, wat 0 ,2 % lag er is d anbeg invand at jaar. Concreet betekent d it d at er per 1 janu ari 2 0 1 8 ru im 6 0 0 pand enmind er leeg staand an eenjaar eerd er. Invierkante meters is d e leeg stand vorig jaar nog sterker g ed aald ,

namelijk met 0 ,6 %. Dat komt vooral omd at veel vand e voormalig e V&D-pand envorig jaar eenand ere invu lling h ebbeng ekreg en. Op3 1 d ecember stond er bijna 2 0 0 .0 0 0 m² mind er leeg d anop 1 janu ari van2 0 1 7 . InLimbu rg d aald e d e leeg stand weliswaar h et h ard st, maar blijft met 1 0 ,0 5 % ook h et h oog st van ons land . Inalle provincies d aald e d e leeg stand , met u itzond ering vanZeeland (+0 ,1 4 %) enFlevoland (+1 ,0 3 %).

Personalia Marleen Harperink naar A’domo Bij A’d omo (o.a. bekend van h et merk Point Virg u le) u it Deinze (B) is Marleen Harperink in d ienst g etred en als key-accou ntmanag er Ned erland . Zij is niet onbekend met d e branch e, eerd er werkte zij ond er meer voor Zwilling en Mepal. Joost Wels vertrek t na1 2 jaar bij fonQ Joost Wels, CEO enmed eoprich ter vanfonQ, h eeft beslotenzijncarrière een and ere wend ing te g even. Volg ens Wels is fonQ d oor d e snelle g roei vand e laatste jarentoe aannieu w leid ersch ap. Wels blijft tot eind febru ari actief bij h et bed rijf betrokken. Hij blijft wel aand eelh ou d er. Mich el Sch aeffer is per 1 janu ari 2 0 1 8 aang esteld als ad interim CEO. Sch aeffer was ru im veertien jaar d irectielid vanbol.com. Beg invorig jaar maakte ook med e-d irectielid vanh et eerste u u r Patrick Kerssemakers zijnvertrek bekend . Onne van Loon verlaat KitchenAid Onne vanLoon, Territory Manag er Th e Neth erland s bij Kitch enAid , h eeft h et bed rijf verlaten. Hij g aat na 8 ,5 jaar voor d e Amerikanente h ebbeng ewerkt, opzoek naar eennieu we u itd ag ing . VanLoonword t per 1 febru ari opg evolg d d oor Bjornd e Jong h , d ie h iervoor bij GibsonInnovations enPh ilips werkte. Jurre Jansen naar LaCucina Bij La Cu cina Import BV is met ing ang vanh et nieu we jaar Ju rre Jansenind ienst g etred enals accou ntmanag er voor h et rayonNoord - enMid d en-Ned erland . Ju rre werkte h iervoor bij Mu ltibrand s enis d u s bekend met d e branch e end e klanten.

Premium by Tica officieel geopend Het nieu we concept ‘Premiu m by Tica’ is opd ond erd ag 1 1 janu ari officieel g eopend . Normaal koopje bij Tica inUith oornalles wat je maar wilt via ‘cash &carry’. De bij ‘Premiu m by Tica’ aang eslotenexposantenbied enh u nprod u ctenook aanopbasis van‘selectieve d istribu tie’ en‘ord er & d eliver’. De laatstg enoemd e mog elijkh eid bied t d e d etaillist d e mog elijkh eid om zelf d irect (online) bestelling ente plaatsen, g rotere aantallente bestellen, of om nieu we collecties te (voor)ord eren. Kijk voor meer informatie opwww.premiumbytica.nl.

uitgave 1 |


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 11:16 Pagina 31

Nieuwe producten

Napoleon - Rogue® serie Nieu w bij topmerk Napoleonis d e Rog u e® serie, d ie veel g rillplezier opeenkleine ru imte bied t. De serie telt vier mod ellen inversch illend e u itvoering enenfu nctionaliteiten. Met ond er and ere eenh oog waard ig e g rillkamer vang eg otenalu miniu m, twee of d rie rvs brand ers enzware rvs g rillroosters. Twee mod ellenh ebbenook eeninfrarod e Sizzle Zone™-zijbrand er om d e perfecte steaks te g rillen. www.napoleongrills.eu

Ambiente - Love, Hugs & Kisses Ambiente presenteert d it voorjaar weer d iverse nieu we th ema’s ennieu we prod u cten. Wat d aarbij met name opvalt, is d at aan d iverse series nu ook sierku ssens, eenextra g rote kaars enservettenintwee matenzijntoeg evoeg d . Zo word t d e lifestyle zocompleet mog elijk g emaakt. www.ambiente.eu

Fritel - GrillTastic® Fritel lanceert met h aar GrillTastic® GR 3 4 9 5 eeng rill met eenverwarming splaat d ie d e volled ig e oppervlakte (3 4 x 2 7 cm) beslaat. De GrillTastic past zich ook au tomatisch aan, aan d e d ikte vanh et te g rillenvlees of vis. Ind ien d e g rill is openg eklapt, ku nje d eze ook als barbecu e g ebru iken. www.fritel.com

Patton - Kamado’s

Billiet - Cook ’in Garden Billiet h eeft nu ook eenu itg ebreid assortiment barbecu es, bu itenkeu kens enaccessoires opg enomenvan h et Franse merk Cook’inGard en. Dit merk bied t barbecu es voor g ebru ik opg as, elektrisch enmet h ou tskool. Heel interessant is ook d e lijnmet planch ag rills, d ie ineenopzich zelf staand e u itvoering komenenals tafelmod el. www.billiet.be

| uitgave 1

Pattonbreid t d it jaar d e collectie Kamad o’s verd er u it met eenmed iu m tafelmod el van1 6 inch eneenXLarg e variant van2 3 .5 inch . Ook d eze mod ellenword enstand aard g eleverd met eenBlu etooth controlu nit en app. Verd er is d e Kamad o2 1 inch Pizza & Meat ed ition, waarvanh et d eksel is voorzienvaneenspeciale pizzaoven, nu ook leverbaar inh et zwart. www.patton.eu

Voor alle contactgegevens:

www.gemengdebranche.nl /leverancierzoeker

31


GB_01_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 22-01-18 11:16 Pagina 32

Tot slot

COLOFON

KOOPLUST:retailinspiratie en advies

Uitgave Abonnees ontvang enper jaar 5 g ed ru kte u itg avenend aarnaast minimaal 1 0 keer d ig itaal 'Gemeng d e Branch e | nieu ws'.

Een definitieve keuze

Adres: Vakblad Gemeng d e Branch e Postbu s 7 1 0 5 , 2 7 0 1 AC Zoetermeer Telefoon: 0 7 9 – 3 2 1 9 2 5 1 Website: www.g emeng d ebranch e.nl E-mail: sovd @g ebra.nl Volg ons op Twitter: www.twitter.com/g emeng d ebranch e

Volg ons op Facebook : www.facebook.com/g emeng d ebranch e

Als ond ernemer sta je ied ere d ag voor keu zes. Wel eenmarketing actie, of g eenactie? Die niet fu nctionerend e med ewerker ontslaan, of toch samen d oorg aan? Nog eenextra nieu wsbrief d e d eu r u it, of niet? Bij h eel wat keu zes blijvenwe stilstaan. Stilstaanomd at we niet wetenwat d e beste keu ze is. Stilstaanomd at we bang zijnd e verkeerd e keu ze te maken. We sch u ivend e keu ze voor ons u it. Hopend d at we opeeng eg even moment meer infoof meer inzich t krijg enom d and e ju iste, d efinitieve keu ze te maken. Worstel jij opd it moment met h et makenvanzo'nkeu ze?

Redactie: Rob Antonissen

Danwil ik je d it meeg even: kies.

Bladmanagement: Joyce vanDorp

Kies. Wat d anook. Links of rech ts. Eng a volu it voor d ie keu ze. Geef h et alles wat je h ebt.

Administratie: Fou zia Ch araka, Mirjam Hooijer Advertentieverk oop: JN/Med ia Sales Telefoon: 0 5 7 0 – 5 1 6 8 7 3 E-mail: g emeng d ebranch e@jnmed iasales.nl Abonnementen: € 6 2 ,5 5 per jaar (exclu sief btw). Incombinatie met vakblad Speelg oed enHobby € 1 0 0 ,0 5 (exclu sief btw). Voor bu itenland : opaanvraag . Abonnementenword enafg eslotenper kalend erjaar. Opzeg g ing g esch ied t sch riftelijk eenmaand vó ó r h et verstrijkenvanh et kalend erjaar.

Betalingen (t.n.v SOVD te Zoetermeer): IBAN: NL5 3 INGB0 6 6 9 0 1 3 0 1 3 BIC: INGBNL2 A

Enblijkt h et niet te werken? Dankom je teru g opje keu ze. Want weet je: g eenenkele keu ze is d efinitief. Je koers wijzig enkanenmag opied er moment, enzovaak je wilt. Vertrou w opje eig envaard ig h ed enom d at in d e ju iste banente leid en. Wat je ook d oet: blijf niet stilstaan. Want opd ie plek is g eenenkele vooru itg ang eng eenenkele g roei te vind en. Kies.

Gemengde Branche | nieuws

Officieel orgaan van: Verenig ing Gebra Ierland laan1 0 2 7 1 3 HL Zoetermeer Telefoon: 0 7 9 – 3 5 1 4 3 2 1 Website: www.g ebra.nl E-mail: info@g ebra.nl

De digitale nieuwsbrief ‘Gemengde Branche | nieuws’ maakt onderdeel uit van uw abonnement. Wilt u dat meerdere personen binnen uw bedrijf deze nieuwsbrief ontvangen?

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen zonder toestemming van de redactie is verboden.

Ga dan naar www.gemengdebranche.nl/nieuwsbrief of stuur een e-mail naar sovd@gebra.nl.

Alle advertentie-contracten worden afgesloten conform de Regelen voor het Advertentie-wezen gedeponeerd bijde rechtbanken in Nederland.

Vermeld daarin uw bedrijfsnaam, en de namen en e-mailadressen van de personen die de nieuwsbrief ook willen ontvangen.

Vormgeving, opmaak en prepress: Dig ivisie, Rotterd am Druk en afwerk ing: Artoos, Kampenh ou t Gemengde Branche is partner van:

32

uitgave 1 |

Ond er red actie van MarianBekkers


GB_01_2018_omslag_V2.qxp_Omslag 22-01-18 15:43 Pagina 2

nieuw

ASCENT ™ SERIE TOUCH BEDIENING 5 AUTOMATISCHE PROGRAMMA’S PROGRAMMEERBARE TIMER

VARIABELE SNELHEIDSREGELING + PULSEREN

8

LOS VERKRIJGBAAR

SMOOTHIES

BEVROREN DESSERTS

WARME SOEPEN

ONTDEK DE NIEUWE ASCENT™ SERIE MET REVOLUTIONAIRE TECHNOLOGIE

3.1 HAL

DIPSAUZEN EN SMEERSELS

E30

MESSE FRANKFURT

ZELFREINIGEND

MULTIBRANDS MARKETING & SALES BV - HEEREWEG 337A - 2161 BL LISSE - +31 (0) 252 241 240 - INFO@MULTIBRANDS.NL


GB_01_2018_omslag_V2.qxp_Omslag 22-01-18 15:43 Pagina 4

MELANO TREASURE ROOKIE DER ASA SELECTION BITTEN HA D BIGJIGS TOYS STELLA NOVA VEDDER CHARMIN*S TRUNKI A BREO KITCHENAID CROCKPOT JOTS ZINZI DANIEL VEDDER APERTRACK IXXXI JEWELLERY B ERVAAR DE FOSSIL KARMA X EDUSHAPE VAN TRADE MART OZOM WOBS EASURE ROOKIE RÖMERTOPF FRIDOLIN BRIX D OOZOO TIMEPIECES JOSH M VEDDER & VEDDER CHARMIN*S EMSA TIME STUDIO KORXX TEN HABONNE CITIZEN MELA DA NICCI BREO KITCHENAID JOTS EL NAN JOTS ZINZI T DANIEL WELLINGTON EDUSHAPE CAMPS & CAMPS PAPERTRACK

GEBRAND OP SUCCES

trademart.nl #trademart

Vakblad voor koken, tafelen, wonen en cadeaus

uitgave 1 | februari 2018

Campus Variatie is kinderspel

BEZOEK DE VOORJAARSBEURS 2018 4 // 5 // 6 MAART

Deze maand:

Vraag je gratis ticket aan op trademart.nl

Nieuwe merk positionering Rosti en Mepal

Ambiente k leurt rood, wit, blauw GIA voor ‘Pollmann, sinds 1 8 9 0 ’


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.