Gemengde Branche, uitgave 3, 2018

Page 1

GB_03_2018_omslag_V2.qxp_Omslag 20-04-18 16:53 Pagina 4

Win the Coveted gia Netherlands

Vakblad voor koken, tafelen, wonen en cadeaus

uitgave 3 | mei 2018

Nominations for the 2018-2019 gia Netherlands, the prestigious award honoring business innovation and retailing excellence in housewares, are now being accepted. To be considered for this award or to nominate a housewares retailer, please contact: Vakblad Gemengde Branche Participating in gia opens up unique opportunities for your business: • Compete with and be honored alongside global peers

Telefoon: 0348-419771 Contactpersoon: Rob Antonissen r.antonissen@vakcentrum.nl

• Receive both local and global recognition, visibility and positive PR • Learn how to improve your business through expert feedback and benchmarking

Sponsor of the gia program

• Win a trip to the 2019 International Home + Housewares Show in Chicago, 2 - 5 March

Deze maand:

Proud sponsor of gia Netherlands:

Dag van he t Vak ce ntrum The Cook ware CompanyBe ne lux

Subsponsors:

www.housewares.org/show/gia-retail www.gemengdebranche.nl

WMF ope nt Expe rie nce Ce nte r


GB_03_2018_omslag_V2.qxp_Omslag 20-04-18 16:53 Pagina 2

www.spogagafa.com

DE TUINVAKBEURS

2 t/m 4.9.2018

HOE DOORBREEK JE D E DAG E L I J K S E S L E U R ?

JE ZET HET FORNUIS A AN. Zodra je in de keuken staat, zijn de kleinste dingen ineens van het grootste belang. En de sleur van kantoor, files en vergaderingen verdwijnt naar

LAAT U INSPIREREN!

de achtergrond, terwijl je smaakpapillen op ontdekkingsreis gaan. En wat neem je mee op deze reis? Het juiste gereedschap!

DOTS Bottle

CURVER BENELUX BV • POSTBUS 112, 5120 AC RIJEN ERICSSONSTRAAT 17 • 5121 MK RIJEN E-MAIL: INFO.BENELUX@CURVER.COM TEL: 0161-228900 • FAX: 0161-228901

www.curver.com

De grootste tuinvakbeurs ter wereld | Het wereldwijd grootste aanbod van grills, barbecues, outdoormeubels en -decoraties | Inspirerende POS-oplossingen | Trendshow outdoormeubels | Outdoorkeuken, grill en barbecue | Smart Gardening- en accu-innovaties | Nieuwe concepten voor de plantengroei Tel. 030 – 303 64 50 E-Mail info@koelnmesse.nl

www.spogagafa.com

Voor iedereen die van koken houdt:

de nieuwe EPICURE messen van WÜSTHOF. wuesthof.com/epicure


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:36 Pagina 1

Inhoud

Vakblad voor koken, tafelen, wonenencad eau s | u itg ave 3 , mei 2 0 1 8 , jaarg ang 7 0

The Cook ware CompanyBenelux

10

Eind elijk h ebbenBK, Gero, Keltu m en VanKempen& Beg eer d e moed er g ekreg enwaar ze eig enlijk al jarenlang naar snakten. Wij h ad d end aarover een g esprek met Rich ard Freriks, nu d irecteu r vanTh e Cookware Company Benelu x.

Dag van het Vak centrum BK BK h eeft eennieu we topserie koekenpannenaanh aar assortiment toeg evoeg d : BK Infinity. Eensu perieu re koekenpanvoor d e veeleisend e kok. Recent bekroond met d e prestig ieu ze Red Dot Desig nAward ! Lees meer oppag ina 1 9 . The Cook ware CompanyBenelux 0 1 5 -7 6 0 0 8 0 0 - www.bk .nl

Tijd ens d e Dag vanh et Vakcentru m maakten d e voormalig e Gebra-led envoor d e eerste keer kennis met fu siepartner Vakcentru m. Eenteru g blik …

16

RUBRIEKEN WMF opent Experience Center Met d e opening vanh et WMF Experience Center word en d e contou ren d u id elijk h oe Grou pe SEB d e Ned erland se markt wil bewerken en d at ziet er veelbelovend u it.

DEZE MAAND Dat informatietechnologie in de retaileen steeds belangrijkere rolspeelt, mag duidelijk zijn. Heb je als individuele winkelier niet de financiën of kennis om hierin mee te gaan, is het zaak om slimme allianties aan te gaan, bijvoorbeeld met Platform Artikelbeheer. Toch is techniek alleen niet allesbepalend voor een succesvolle winkelexploitatie, vertelde Wijnand Jongen op de Dag van het Vakcentrum. “Leg je het accent op de winkel, dan spelen authenticiteit en een ultieme ‘customer service’ in toenemende mate een rolbijde succesfactoren van lokale winkeliers.” Lees meer op pagina 18

20

2 3 5 6 9 28 29 30 32

VERDER 4 12 13 14 15 18 19 22 24 25

Ond er red actie van Rob Antonissen

Economie & Rech t Colu mnRaymond Sieben Personeel enorg anisatie Profiel: Blokker/Top1 Toys, Borg er Platform Artikelbeh eer Nieu we prod u cten Opleid ing & training Branch e Berich ten Colu mnMarianBekkers / Tot slot

25 26

blomu s slaat nieu we weg in De Ecostoof®: lang zaam lekker Epicu re, nieu w vanWüsth of Pollmannind e prijzen Nieu w bij IT&M: Novis On-th e-Gobeker enRitter Vanoffline enonline naar onlife BK Infinity krijg t Red Dot Award ! Gratis entreekaarten Tend ence enMaison& Objet Nieu w vanCu rver: Smart Cook Eerste ed itie Spotlig h t bezoch t d oor 1 3 4 8 mensen PipStu diolanceert Good Morning ! Software is eating th e world

SLUITDATUM De volg end e u itg ave versch ijnt op2 8 au g u stu s 2 0 1 8 . Sluitdatum is 1 0 augustus 2 0 1 8 .

| uitgave 3

1


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:36 Pagina 2

Economie & Recht

Ond er red actie van mr. Henk vanDorst MDR

Nieuwe leden Onderstaande ondernemers hebben zich aangemeld als lid van Vakcentrum. VOF Kempers R. Kempers Kortenh oef Blokker A. vand enBerkmortel Asten AQ Maarsseveen J.M. Qu akernaat Maarsseveen Langs deze weg heten wij hen van harte welkom.

TIP Fraudeaanpak in de detailhandel www.stichtingfad.nl

2

WWZen WAB De Wet Werk enZekerh eid (WWZ) verand erd e per 1 ju li 2 0 1 5 h et arbeid s- en ontslag rech t ing rijpend . Na d rie jaar praktijkervaring met d e wet, is aanpassing vand e wet nood zakelijk g ebleken. De kersverse D6 6 minister Koolmees h eeft met h et wetsvoorstel ‘Arbeid smarkt inbalans’ (WAB) d eze reparatie overeenkomstig h et reg eerakkoord nad er vormg eg even. De wet zou over and erh alf jaar per 1 janu ari 2 0 2 0 in werking moetentred en. Bed oeling van d e WAB is primair om d e kloof tu ssen vaste enflexibele arbeid te verkleinen. Eenpaar belang rijke versch illentu ssen d e WWZ end e nieu we WAB word en h ier besproken. • Nu h eeft eenwerknemer bij ontslag rech t opeentransitieverg oed ing als h ij meer d an2 4 maand enbij d ezelfd e werkg ever h eeft g ewerkt. De WAB g eeft aanspraak opeentransitieverg oed ing vanaf d e eerste werkd ag . Du s als d e werkg ever ind e proeftijd d e overeenkomst eind ig t, is eentransitieverg oed ing versch u ld ig d ; • De kleine werkg ever krijg t volg ens d e WAB eencompensatie voor d e te betalentransitieverg oed ing als h ij zijnbed rijf beëind ig d weg ens ziekte of pensionering ; • Ook word t ind e WAB u itvoering g eg evenaaneeneerd er voorstel van voormalig minister Assch er. De transitieverg oed ing bij ontslag na twee jaar ziekte vand e werknemer, word t verg oed d oor h et UWV. Maar in teg enstelling tot h et voorstel van Assch er h eeft d eze nieu we reg eling g eenteru g werkend e krach t; • Als d e werkg ever meteeneencontract voor onbepaald e tijd slu it, mag d e proeftijd word enverleng d van twee naar vijf maand en; • De ketenreg eling word t weer h ersteld vand rie contractenintwee jaar naar d rie contractenind rie jaar. De tu ssenpoos tu ssencontractenom eennieu we ketente bewerkstellig en blijft ech ter zes maand en, maar in eenCAO kand eze word enteru g g ebrach t naar d rie maand en; • Eenoproepkrach t moet tenminste vier d ag entevorenword enopg eroepen, and ers h oeft er g eeng eh oor te word eng eg evenaand e oproep. Als d e werkg ever d e oproepintrekt bin-

nenvier d ag envoor aanvang vanh et werk, is er rech t oploonvoor d e opg eroepenu ren; • De werkg ever moet d e oproepkrach t na éénjaar eenvoorstel d oenvoor vaste u ren, g ebaseerd oph et g emid d eld e aantal u renvanh et voorafg aand e jaar; • De h oog te vand e WW-premie is nu g ebaseerd oph et WW-risicoind e sector. Ind e WAB word t h et WWrisicog ebaseerd oph et soort contract. Flexarbeid word t d anvia d e WW-premie 5 % d u u rd er d aneen vast contract. Opd e loonstrook moet vermeld word enwat d e aard vand e arbeid sovereenkomst is. Eenbelang rijke verand ering is voorts d e zog enaamd e cu mu latie vanontslag g rond en. Volg ens d e h u id ig e wet g eld t er eenaantal ontslag g rond en. Om ontslag te ku nnenbewerkstellig enmoet ten minste éénontslag g rond h elemaal vold rag enzijn. Pas d ankanword enontslag en. Hierd oor kand e werknemer d ie af entoe te laat komt, reg elmatig fou ten maakt inh et werk enreg elmatig ziek is, niet word enontslag enomd at ied ere g rond afzond erlijk te weinig aanleid ing is voor ontslag . Ind e WAB kand e combinatie vanonvolkomenh ed eninh et fu nctionerenwel eenontslag g rond zijn. Voor d e ontslag praktijk is d at beslist positief voor d e werkg ever.

Hogere k osten creditcards Cred itcard -acceptantenvanPaysqu are ontving eneind 2 0 1 7 eenbrief met d e med ed eling d at met teru g werkend e krach t vanaf janu ari 2 0 1 7 eenzog enaamd e Compliance Fee inrekening g ebrach t zou word en. Deze fee van € 3 4 ,- per jaar was nood zakelijk inverband met d e toeg enomenkostend oor wetg eving oph et g ebied vanveilig h eid . Denk d aarbij aanh et voorkomenvan financiering vanterrorisme enwitwassen. Volg ens Paysqu are word t slech ts eend eel vand e kostend oorberekend maar vooralsnog is d at niet inzich telijk. Wel is samenmet Detailh and el Ned erland bereikt d at d e fee niet met teru g werkend e krach t word t ing esteld maar pas vanaf d e 2 e h elft van2 0 1 8 . Eensch rale troost want d e fee komt er u iteind elijk wel enh elaas h ad d enwe g eenmid d elend ie te voorkomen.

uitgave 3 |


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:36 Pagina 3

Economie & Recht

Rechtspreken: een vak apart Veel werkg evers maken g ebru ik van personeel op afroep. Er word t d an een nu lu rencontract afg esloten. De werknemer kan steed s word en opg eroepen als d e werkg ever extra personeel nod ig h eeft. En als d e werknemer ziek is d an roep je h em g ewoon niet op. Maar er zit een ad d ertje ond er h et g ras, zoals blijkt u it d e u itspraak van d e kantonrech ter in Zaand am. Eenwerknemer was als oproepkrach t voor bepaald e tijd in d ienst bij d e Robid u s Ad vies. Ind e arbeid sovereenkomst was opg enomend at d e werknemer zotijd ig mog elijk zou word en opg eroepenmaar h et rech t h ad om te weig eren. Het contract loopt van1 2 november 2 0 1 4 tot 1 1 mei 2 0 1 5 enword t vervolg ens verleng d tot 1 1 ju li 2 0 1 5 . Op2 7 mei 2 0 1 5 meld t d e werknemer zich ziek. Robid u s laat wetend at d and e overeenkomst maar moet word enbeëind ig d per 1 ju ni 2 0 1 5 . De werknemer is h et h iermee niet eens enstelt eenloonvord ering in. Volg ens d e werknemer is d e oproepovereenkomst namelijk eenvoorovereenkomst. Dit betekent d at elke keer als er word t opg eroepeneenarbeid sovereenkomst word t g eslotenvoor d e d u u r vand e oproep. Als er d u s meer d and rie keer is oproepen, zijner d u s meer d an d rie arbeid sovereenkomsteng eslotenenis er d u s sprake vaneenarbeid sovereenkomst voor bepaald e tijd .

De kantonrech ter volg t d e mening vand e werknemer en stelt vast d at Robid u s g ewoonh et loonmoet d oorbetalen. Danvolg t d e vraag welk loonmoet word end oorbetaald bij eenoproepkrach t. De kantonrech ter stelt d at d it inbeg insel h et loonis d at ind e d rie maand envoorafg aand aand e ziekte g emid d eld werd betaald tenzij d ie d rie maand enniet representatief zijnvoor d e g eh ele d u u r vand e overeenkomst. Bijvoorbeeld omd at er toevallig ineenvand e maand enh eel veel of ju ist extreem weinig is g ewerkt. De werkg ever trekt d u s aan h et kortste eind . In d e praktijk blijkt ook vaak d at d e oproep- of nu lu rencontractant een min of meer vast arbeid spatroon h eeft, bijvoorbeeld op koopavond en en zaterd ag en af en toe nog eens extra invallen bij ziekte. In h et arbeid srech t is ech ter d e naam van h et contract niet d oorslag g evend . De feitelijke situ atie is d oorslag g evend . De u itspraak vand e rech ter is g ed ateerd op2 3 d ecember 2 0 1 5 entot d ie tijd h eeft d e werknemer niet g ewerkt. Robid u s moet h et g emid d eld e loond oorbetalenvan2 7 mei 2 0 1 5 vermeerd erd met rente. De wettelijke boete word t g ematig d van5 0 % naar 2 5 %.

BEDRIJFSADVISERING Over ‘multipliers’ en ‘wat een gek ervoor geeft’ U kent h et vast wel: u g aat eenh u is kopenenlet d aarbij opd e bu u rt waar h et h u is lig t, of h et h u is vrijstaand is of niet, h oe g root h et is et cetera. Het waard erenvaneenh u is is red elijk transparant eneenvou d ig . Bij h et kopenof verkopenvaneen bed rijf lig t d it ech ter eenstu k complexer. Met d e koopvaneenh u is koopje materie, terwijl je met d e koopvaneenbed rijf ‘potentie’ koopt: d e potentie vanh et g enererenvantoekomstig e inkomsten. De waard ering vaneenbed rijf is altijd maatwerk, ook omd at er g eenenkel verg elijkbaar bed rijf is d at als voorbeeld of referentie kand ienen. Bij d e wijze vanwaard erenvaneenbed rijf word t ond ersch eid g emaakt tu ssend e marktbenad ering end e inkomstenbenad ering . De laatstg enoemd e benad ering g aat u it vand e inkomsten d ie h et bed rijf ind e toekomst weet te g enereren. Bij d e marktbenad ering g aat h et om eenind icatie, waarbij word t g ekekennaar d e prijzend ie voor bed rijvenper sector betaald zijn. De prijs word t in d at g eval bepaald d oor d e winstg evend h eid (EBITDA) te vermenig vu ld ig enmet eenbepaald e fac-

| uitgave 3

tor: d e mu ltiplier. Brookz ond erzoekt elk h alf jaar wat bed rijvenper sector g emid d eld h ebbenopg eleverd . Voor h et g eh ele Ned erland se MKB was d e g eh anteerd e mu ltiplier over d e tweed e h elft van 2 0 1 7 g emid d eld 4 ,9 . Bed rijvenind e (zeer g ewild e) IT-sector end e g ezond h eid szorg zatenboven d it g emid d eld e, met eenmu ltiplier van6 ,1 respectievelijk 6 ,0 . Voor d it soort bed rijvenwerd d u s ong eveer zes keer d e winst betaald . Met eenmu ltiplier van3 ,6 5 komt d e d etailh and el ind it lijstje ond er h et g emid d eld e u it. Dit illu streert inelk g eval d at d e verkoopvaneend etailh and elszaak inzijnalg emeenh eid g eensinecu re is. Maar niet g esomberd : niet elke transactie ind e d etailh and el word t ind e berekening envanBrookz meeg erekend . Enverg eet d aarbij niet d at eenmu ltiplier altijd u itg aat vang emid d eld en. Bovend ien: waard e is niet h etzelfd e als prijs. De waard e ontstaat opbasis vanberekening en, d e prijs ontstaat d oor ond erh and eling en. End ankanh et wel eens g ebeu rend at d e prijs h og er is d and e waard e, en g elijk is aan‘wat eeng ek ervoor g eeft’!

mr. Raymond R. Sieben, bed rijfsovernamespecialist bij Dilig ence

3


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:36 Pagina 4

Reportage

blomus slaat nieuwe weg in

Roestvrij staal niet langer vanzelfsprekend Het Duitse merk blomus staat voor interieuraccessoires met een intelligent, minimalistisch, functioneel, tijdloos en modern design. Deze producten worden veelalin eigen huis ontwikkeld en bijde productie lag het accent vooralop roestvrijedelstaal. Toch zagen we in Frankfurt dat blomus een nieuwe weg is ingeslagen, waarbijde keuze voor alleen roestvrijstaalniet langer vanzelfsprekend is.

Willo Blome, d e vierd e g eneratie van h et familiebed rijf, stippeld e samen met Ch arlotte Th orh au g e Bech d e nieu we koers u it. Th orh au g e Bech trad vorig jaar maart bij blomu s in d ienst als Creative Director en in h aar werk is d e Scand inavisch e sch ool d u id elijk h erkenbaar: vorm volg t fu nctie. Andere materialen blomu s g aat zich nad ru kkelijker manifesterenals eenlifestylemerk voor mod ern interieu rd esig nenbreng t eencollectie interieu raccessoires d ie we niet eerd er bij d it merk h ebbeng ezien. Naast roestvrij staal zienwe materialenzoals aard ewerk, ku rk, beton, h ou t enlinnen.

Eerd er zag enwe wel combinaties met g las. Versch illend e materialenword en ook met elkaar g ecombineerd enblomu s voert zelfs voor h et eerst bepaald e prod u ctenu it inkleu r end anmet name inoverweg end zach te kleu reng rijs, zwart, rood , blau w, roze enwit.

Scandinavische en Duitse waarden zijn met elkaar verenigd Less is more ‘Less is more’ bij blomu s: h et d esig nis strak, teru g h ou d end enstaat volled ig in d ienst vand e fu nctie. Maar h et word t nooit kil of klinisch . Door h et g ebru ik vanand ere materalenstralenprod u cten eerd er eleg antie enwarmte u it. Evenmin ontwikkelt blomu s prod u ctend ie aan kortd u rend e trend s ond erh evig zijn. Du u rzaamh eid , kwaliteit enplezierig , lang d u rig g ebru ik staancentraal. Dat is overig ens niet h elemaal nieu w: blomu s beh ou d t h et g oed e u it h et verled en. Scandinavisch en Duits Wat treffen we nu eig enlijk aan in d eze nieu we collectie? Heel basic serviesg oed , prikbord en en ond erzetters van ku rk, versch illend e soorten wind lich ten, veel vazen, stoffen mand en, g ieters, sch alen, h ou ten ond erbord en en snijplanken, g lazen karaffen, th eeg lazen, etag ères, bestek, ku nststof ond erzetters, voorraad potten, sierku s-

4

sens, een h ele collectie linneng oed , d iverse bad kameraccessoires, kaarsenh ou d ers en nog veel meer. En omd at in h et d esig n een d u id elijke lijn h erkenbaar is, past alles g oed bij elkaar. Samenvattend is er h et afg elopen jaar nog al wat g ebeu rd bij blomu s en je mag met rech t van een transformatie spreken, waarbij h et g oed e van Scand inavisch d esig n, met ‘g ründ lich e’ Du itse waard en als kwaliteit u itstekend met elkaar zijn verenig d .

uitgave 3 |


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:36 Pagina 5

Personeel en organisatie Ond er red actie van Fleu r d e Best twitter.com/fleurdebest

Voor vitale, toek omstbestendige wink elgebieden

De Nieuwe Winkelstraat Veelwinkelgebieden kampen met teruglopende bezoekersaantallen en dalende winkelomzetten, onder meer omdat consumenten meer online winkelen.

Krachtenbundeling Volg ens ond erzoek vanGFK g eeft een d erd e vand e consu mentenaanind e toekomst mind er vaak stad scentra te bezoekenom fysiek te winkelen. Lokale krach tenbu nd eling is essentieel om d e fu nctie eninvu lling vanwinkelg ebied en toekomstbestend ig te maken. Het Vakcentru m speelt eenactieve rol ind e d iverse netwerken. Du id elijk is d at d e opg ave om winkelg ebied envitaal te h ou d enniet meer beperkt kanblijventot d e winkeliersverenig ing . Het belang vang oed e winkelvoorziening envoor stad , wijk of d orp maakt d at partijend e h and enineen moetenslaanenverantwoord elijkh eid moetennemen. Dat h eeft ond er and ere g eresu lteerd ind e Retailag end a waarin ook g emeenten, provincies enrijksoverh eid zich committeren, inaanvu lling op retailond ernemers, branch eorg anisaties (waarond er h et Vakcentru m) envastg oed partijen. Ook inh et Eu ropees Parlement is er, opvoorspraak vanh et Vakcentru m, inmid d els aand ach t voor d e lokale problematiek. Platform ‘De Nieuwe Wink elstraat’ Het Vakcentru m is eenvand e trekkers vanh et platform De Nieu we Winkelstraat (DNWS). DNWS is opg erich t om winkelg ebied eninNed erland toekomstbestend ig te maken. De g renzentu ssend e fysieke wereld end e online wereld vervag enenh et platform rich t zich d aarom oph et realiserenvan su ccesvolle kru isbestu iving entu ssen beid e wereld en. Kennis voortdurend ontwik k elen De Nieu we Winkelstraat is ook d e sch akel tu ssend e d ag elijkse praktijk en ond erzoek enontwikkeling . Door d e

| uitgave 3

betrokkenh eid bij inmid d els ru im 1 0 0 lokale projectenontstaat eeng oed beeld vand e lokale u itd ag ing en. Die word eng ed eeld met ond erwijs en ond erzoeksinstelling en, zoals d e Hog esch ool vanAmsterd am end e Universiteit vanUtrech t. Zostimu leert DNWS ook innovatie, initieert pilots en laat experts aanh et woord . Activiteiten DNWS Als strateg isch ad viseu r en kennisinstitu u t teg elijk wil DNWS d e winkelg ebied en weer laten opbloeien en aantrekkelijk maken voor d e consu menten van nu . Met h et (land elijk) verbind en van d e stakeh old ers probeert DNWS d e krach ten te bu nd elen. Een samenwerkend winkelg ebied met een fantastisch aanbod h eeft h et g ezamenlijke belang om consu menten aan te trekken. DNWS ond ersteu nt d eze winkelg ebied en d oor d e ju iste marktvrag en te stellen aan d e h and van een h eld ere probleemanalyse. Daarnaast besch ikt h et over een Kenniscentru m met bestaand e knowh ow, inspirerend e voorbeeld en en nieu we inzich ten en participeert h et in ond erzoeksprojecten om d e ad viezen aan d e winkelg ebied en steed s verd er te verbeteren. Het Verbonden Wink elgebied Inh et h and boek 'Het Verbond en Winkelg ebied ' g eeft Wijnand Jong en aand at retailers ond erd eel moetenword envand e d ig itale leefwereld vand e consu ment. Het h and boek is eenvand e projecteninh et kad er vanDe Nieu we Winkelstraat eng eeft aanh oe collectieve marketing kanbijd rag enaanaantrekkelijke fysieke winkelg ebied en. In d e praktijk zijn maar weinig collectieven ech t su ccesvol in d e d ig itale marke-

‘ Kom-in-actie-traject’ Met h et ‘kom-in-actie-traject’ word enalle relevante stakeh old ers betrokkenbij d e ontwikkeling vanh et winkelg ebied .

De zes stappen van het ‘ kom-in-actie-traject’ 1 . Intak e Bij g emeente, vastg oed , ond ernemers en cu ltu rele enmaatsch appelijke instelling en. De vraag of partijenbereid zijntot samenwerking is cru ciaal. Zond er d ie bereid h eid g eenproject.

2 . Analyse Ond erzoek, inpu t stakeh old ers en inventarisatie lokale situ atie.

3 . Schouw Vand e klantenreis enklantbeleving .

4 . Werk sessie Samenwerkenaaneeng ezamenlijke koers

5 . Actieplan Diag nose, aanbeveling enenacties.

6 . Afronding Vanplannaar beslu it. Lokaal samenaand e slag . Wellicht iets voor uw winkelgebied? Lees meer over h et ‘kom-in-actie-traject’ op www.vakcentrum.nl/in-actie. Led envanh et Vakcentru m d ie d irect inactie willenkomen, ku nnencontact opnemenmet h et Vakcentru m: (0 3 4 8 ) 4 1 9 7 7 1 of reactie@vakcentru m.nl.

ting van h u n winkelg ebied . Dat h eeft te maken met g ebrek aan kennis over d ig itale marketing , maar ook met org anisatorisch e problemen om d it collectief aan te pakken. Het blijkt lastig om stakeh old ers actief te betrekkenbij (d e marketing acties van) h et collectief ener bestaat veel scepsis. Voor het handboek gaat u naar: www.gemengdebranche.nl/ verbondenwinkelgebied.

5


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:36 Pagina 6

Profiel

Op bezoek in Borger

Combinatie Blokker/Top1Toys zorgt voor extra omzet Vorig jaar zagen we dat Top1Toys, de speelgoedformule van Otto Simon uit Almelo, ook werd gecombineerd met andere formules. Met Bruna, Readshop, DA of Blokker bijvoorbeeld. Wijgingen op bezoek bijeen van die nieuwe combinaties, een Blokker/Top1Toys in het Drentse Borger.

“Er blijkt bij versch illend e formu les beh oefte aanmeer bezoekers enad d itionele omzet. Blokker bijvoorbeeld voert zelf bijna g eenspeelg oed meer, maar sommig e franch isenemers missend an soms tot 2 0 % vanh u nomzet. Enze misseneend oelg roep”, zeg t Hans Hu mmelink, d irecteu r verkoopbij Otto Simonenverantwoord elijk voor d e u itrol vand e formu le. “Er zijnook allerlei synerg ievoord elen: je ku nt kostend elen,

6

je omzet per vierkante meter stijg t enje word t ind e breed te interessanter voor eeng roter pu bliek. Dat is met name van belang inkleinere sted enend orpen.” Het verschil tussen stoppen of doorgaan Inmid d els zijn er zes combinaties met Blokker g erealiseerd en er staan er nog vijf op d e ag end a. Een vereiste is d at Top1 Toys als zelfstand ig e formu le d u i-

d elijk zich tbaar is in d e combiwinkel, qu a interieu r, assortiment, prijsconcepten en winkelvloeroppervlak. Dat varieert van 7 5 tot 2 5 0 m2 . Ond ernemers ku nnen d e Top1 Toys-formu le wel op een h ele laag d rempelig e wijze integ reren in d e winkel, zond er d at d aar torenh og e kosten of d rastisch e verbou wing en teg enover staan. Flexibiliteit en inspelen op d e lokale markt staan centraal. “Het is een interessante ontwikke-

uitgave 3 |


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:36 Pagina 7

Profiel

Plaats wink el: Borg er Wink el bestaat sinds: Top1 Toys 2 0 1 7 Blokker 2 0 0 8 (overg enomen) Verk oopvloeroppervlak te: Blokker 2 9 8 m2 Top1 Toys 1 0 0 m2

ling d ie voor winkels soms net h et versch il kan betekenen tu ssen stoppen of d oorg aan”, ald u s Hu mmelink. Besluit Blok k er k wam hard aan Wij namen een kijkje in h et Drentse Borg er, waar Jan Ach tien en zijn partner Melanie Th ambiah vorig jaar een ru imte van 1 0 0 m2 aan h u n 2 8 9 m2 g rote Blokker-winkel bou wd en. Zij zijn h eel blij met d e combinatie. “Toen een paar jaar g eled en bekend werd d at Blokker zich meer zou g aan toeleg g en op d e basis - h u ish ou d elijke artikelen en met speelg oed zou stoppen, kwam d at bij ons h ard aan”, leg t Ach tien u it. Wij h ad d en ach terin d e winkel altijd een g rote speelg oed afd eling en we waren sind s een jaar of zes ook d e enig e winkel in Borg er met een ru im speelg oed -assortiment. Die omzet en winst d reig d en we kwijt te raken en d at was g een prettig vooru itzich t.”

d en. Daarom beslotenwe al snel een stu k aante bou wen”, ald u s Ach tien. “We h ebbeng ewoontwee winkels ond er éénd ak end at is voor d e klant veel d u id elijker. Het viel ons trou wens op d at nu ook g emakkelijker d u u rd ere speelg oed prod u ctenword eng ekoch t. Dat was ond er Blokker veel mind er h et g eval.”

We hebben de prognose gehaald en de totale omzet laat weer een stijgende lijn zien

Twee omzetpiek en Ook d e circa 5 0 0 0 zielentellend e bevolking is blij d at er ind e bu u rt eenspeelg oed winkel zit met eencompleet assortiment. De vele toeristen(er zijn1 ,2 miljoenovernach ting enper jaar ind e d irecte omg eving , red .) wetend e speelg oed winkel eveneens g oed te vind en, waard oor er twee omzetpiekenzijn: d e zomermaand enénsinterklaas. “We ku nnenalleenmaar h eel erg tevred enteru g kijkenoph et afg elopenjaar”, beslu it Th ambiah . “We h ebbend e prog nose g eh aald end e totale omzet laat weer eenstijg end e lijnzien. Het speelg oed h elpt ons er opd it moment ech t bovenop. Blokker profiteert eveneens, want je loopt eerst bij h et h u ish ou d naar binnen. Du s als klantenspecifiek voor speelg oed komen, zienze d e h u ish ou d afd eling weer enkrijg je kru isbestu iving . And ersom werkt d it net zo.”

Nodig om te overleven Twee colleg a’s inVlag twed d e en Westerbork h ad d enond ertu ssenal een combinatie Blokker/Top1 Toys g eopend end aar zijnAch tienenTh ambiah mee g aanpraten. “Zij warenh eel positief over d e omzetontwikkeling end e samenwerking met Top1 Toys, d u s d at g af eeng oed g evoel”, vertelt Th ambiah . “Voor ons was h et tevens belang rijk d at Blokker zelf h ier ach terstond . Zij zag en ind at ju ist ond ernemers d ie ind orpen zitten, zoals wij, d e combinatie met speelg oed keih ard nod ig h ebbenom te ku nnenoverleven. Zeker nu d e omzet bij Blokker zelf d e afg elopenjarenook flink ond er d ru k is komente staan.” Twee wink els onder één dak Inmei 2 0 1 7 werd d e Top1 Toys inBorg er g eopend , ineennieu we, eig enru imte d ie d u id elijk is afg esch eid envanBlokker. “We wild enons nad ru kkelijker als volwaard ig e speelg oed winkel ond ersch ei-

| uitgave 3

7


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:36 Pagina 8

Deelnemende detaillisten

VAN DEN SINDS 1 9 0 4

HURK

Deelnemende leveranciers

A.G.Kessler & Zn.v.o.f.

ASPIRANT-DEELNEMENDE LEVERANCIERS De volg ende leveranciers ondersteu nenh et initiatief: De artikeldata vandeze leveranciers zittenop dit moment nog niet inh et platform. Zodra h u nartikeldata besch ikbaar zijn, wordendie inh et platform g eplaatst.

Deelnemende kassaleveranciers

www.platformartikelbeheer.nl


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:36 Pagina 9

Platform Artik elbeheer

www.platformartikelbeheer.nl

Platform Artik elbeheer:

Doe jij al mee? Elke detaillist met een (web)winkel en elke leverancier (groothandel, fabrikant, importeur, agent) die zaken doet met detaillisten mag aansluiten bijdit onafhankelijke platform en de standaard gebruiken ongeacht het automatiseringssysteem dat gebruikt wordt. Ook platformen zoals bol.com, beslist.nl, fonq enz. kunnen zich aansluiten. Het platform is eigendom van de meest neutrale partijin de branche en is onder toezicht van de branche zelf. De belangen van elke ondernemer worden hierdoor behartigd.

Waarom meedoen? Als detaillist: • omd at je voor eenvast bed rag per maand onbeperkt g ebru ik ku nt makenvand e artikelg eg evens inh et onafh ankelijke platform enh ierd oor zelf g eenartikelg eg evens vand e d eelnemend e leveranciers meer inh oeft te (laten) voeren, zod at je d ie tijd and ers ku nt inzetten; • omd at je betere encompletere artikelg eg evens krijg t, want g oed e artikelg eg evens zijnd e smeerolie voor een g ezond e bed rijfsvoering enword eng ebru ikt voor h et voed envand e kassa; • om af te rekenenvia d e kassa (scannen), om inkoopord ers te ku nnenmaken, voorraad bij te h ou d enen g emakkelijk te inventariseren; • omd at je met d e besch ikbare artikelg eg evens h eel eenvou d ig je websh opvu lt, enalleennog maar tijd h oeft te bested enaanh et ‘persoonlijk maken’ vand e artikelg eg evens, waard oor je nog beter g evond enword t en eenconsu ment wèl injou w websh opkoopt, d enk bijvoorbeeld aand e eig enfilmpjes vanCoolblu e; • omd at je altijd eenactu ele voorraad statu s vand e artikelenbij d e leverancier h ebt enje d u s ku nt voorkomen d at je voor eenklant eenartikel bestelt. d at later niet (meer) leverbaar blijkt.

Deelnemen kost € 50,- per maand als je lid bent van Vakcentr um. kost Ben je geen lid, dan nd. het € 75,- per maa

| uitgave 3

Als leverancier: • je h oeft jou w artikelg eg evens nog maar opéénplaats aante leverenenje h oeft d u s niet elke d ealer te voorzienvanartikelg eg evens, d at sch eelt tijd envermind ert d e kans opfou tenaanzienlijk enis d u s kostenbesparend ; • je h ebt alle g ripopjou w artikelg eg evens enal je d ealers h ebbenau tomatisch d e g oed e artikelg eg evens op h et moment d at jij h et wilt; • je artikelg eg evens zijng estand aard iseerd , d at zorg t voor d u id elijkh eid voor d e d ealer; • alle kassasystemenenwebwinkelsystemenku nnenvervolg ens via Platform Artikelbeh eer jou w artikelg eg evens aanjou w d ealers aanleveren; • je bepaalt zelf (au torisatie) welke d ealers d e artikelg eg evens krijg en; • als er eennieu w artikel bij komt of als prijzenverand erenof eenartikel is niet meer leverbaar, d anword t h et d irect inh et kassa- of webwinkelsysteem vand e d ealers aang epast; • je stelt d e mkb-ond ernemer instaat te ku nnenconcu rrerenmet g rote (online) spelers d oor g oed e, actu ele artikelinformatie inclu sief voorraad statu s; • je verg root d e conversie ind e winkel aanzienlijk d oor nee-verkoopte vermind eren, want d e d etaillist ziet precies welke artikelenjij nog opvoorraad h ebt; • d e d etaillist kanind e webwinkel veel eenvou d ig er een g roter assortiment vanjou w prod u ctenaanbied en omd at d e webwinkel zog evu ld is; • eenplaats tu ssend e d eelnemend e leveranciers levert je bovend ienfree pu blicity op! Je log ostaat inelke u itg ave vanh et vakblad Gemeng d e Branch e, op www.platformartikelbeheer.nl, opsocial med ia enal je merkenstaanmet eenvermeld ing ind e merkenlijst; • d eelname aanh et platform kanje ook inzettenvoor h et vind envanmeer d ealers.

Meer weten of inschrijven? Ga naar www.platformartikelbeheer.nlof neem contact opvia info@platformartikelbeh eer.nl of telefoonnu mmer 0 8 5 - 3 0 3 8 1 1 8 . Bekijk ook d e filmpjes!

9


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:36 Pagina 10

Reportage - koken

The Cook ware CompanyBenelux

Nieuw perspectief Hollandse merken onder Belgisch dak Eindelijk hebben BK, Gero, Keltum en Van Kempen & Begeer de moeder gekregen waar ze eigenlijk aljarenlang naar snakten. De Belgische The Cookware Company nam de merken begin dit jaar officieelover van de RoyalDelft Group. Dit biedt in de Benelux en vooralinternationaaleen gezond toekomstperspectief. Wijhadden een gesprek met een opgeluchte Richard Freriks, eerst directeur van BK Cookware bv, nu directeur van The Cookware Company Benelux.

Richard Freriks met de Greenpan Mayflower-koekenpan, één van de noviteiten die tijdens de afgelopen Ambiente werden gepresenteerd

10

Het samengaan met de RoyalDelft Group in 2008 heeft de merken die behoorden tot BK Cookware bv (BK, Gero) en Koninklijke van Kempen & Begeer (Keltum, Van Kempen & Begeer) niet echt verder gebracht. Hoe kijkt u terug op die periode? Freriks:“Het was parad oxaal. Met BK Cookware bv zorg d enwe jaarlijks voor d e h oog ste omzet binnend e g roep. Gaand eweg zag je ech ter d at eenfors d eel vand e winstend ie we maakten, werd enaang ewend voor h et beh ou d vanh et cu ltu reel erfg oed vand e Royal Delft Grou p. Dat was d e primaire insteek vand e eig enarenenaand eelh ou d ers en remd e u iteind elijk d e ontwikkeling van d e overig e merken. De investering end ie nod ig waren, werd eng ed ru kt end ie beperking g ing d e betrokkenensteed s meer teg enstaan. Dit viel ook samenmet d e ontwikkeling vand e Ned erland se retailmarkt, waar wij toch h et leeu wend eel vanonze omzet h alen. Enerzijd s word enwe met eend alend aantal kleine zelfstand ig eng econfronteerd , and erzijd s met eeng rotere afh ankelijkh eid vaneen beperkt aantal g rote spelers. Eneen g rote land elijke spaaractie, zoals d ie vorig jaar plaatsvond , h eeft opied ereenwinkeliers, opons enopand ere aanbied ers - eeng rote impact. Die kwetsbaarh eid maakte d e nood zaak om inexport te investerenalsmaar g roter, maar je was d antoch te vaak met h and enenvoeten g ebond enomd at d e financiële mid d elen beperkt waren.” Het moet voor u dan heerlijk zijn om met een moeder te maken te hebben die 100% gericht is op koken? Freriks:“Ja d at klopt absolu u t en d aar ben ik h eel blij mee. De situ atie is nu totaal and ers. BK is teru g in een ech te kookomg eving , met een eig enaar d ie een h ele g rote pannenfabriek h eeft en een d u id elijke visie. Dat breng t met h et

uitgave 3 |


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:36 Pagina 11

Reportage - koken

oog op d e toekomst enorm veel mog elijkh ed en met zich mee. Th e Cookware Company is een zeer g ezond bed rijf d at met h aar merken wereld wijd actief is. Het bed rijf is tevens sterk in loyaltyactiviteiten.” Hoe ziet de organisatiestructuur er in de Benelux uit? Freriks:“We makenorg anisatorisch d eel u it vanTh e Cookware Company en d aarbinnenzijnwe verantwoord elijk voor d e Benelu x. Dit is eenmarketing enverkoopkantoor d at inBelg ië enin Ned erland zit, voorlopig nog opd e h u id ig e locatie inDelft. Niet alleenonze merkenmakend aar d eel vanu it, ook Greenpan, Greench ef, Vita+Verd e en prod u ctenond er licentie vand e Belg isch e topch ef entelevisiepresentator JeroenMeu s. Deze stru ctu u r bied t enorme g roeimog elijkh ed envoor d e Ned erland se merkeninBelg ië en Lu xembu rg énvoor d e vanoorsprong Belg isch e merkeninNed erland . We blijvend e klantenind e Benelu x wel per land bed ienen: d e Belg isch e colleg a’s h ou d encontact met d e Belg isch e klantenenwij d oend at met d e Ned erland se. Evenming aand e salesteams d ie ind e Benelu x opererenalle merkenmeenemen. Dat h ou d enwe g esch eid en, omd at elk merk zijneig en id entiteit enkenmerkenh eeft.” “Daarnaast word end e merkenBK, Gero, Keltu m enVanKempen& Beg eer via d e eig envestig ing eninbelang rijke land enenvia d istribu teu rs meeg enomen ind e internationale d istribu tie- enverkoopstru ctu u r vanTh e Cookware Company. Ind e export naar land enin Azië end e USA lig g end e g rootste kansen. Daar word ennu concrete plannen voor g emaakt end ie ziener allemaal h eel g oed u it. Dit g eeft d e ‘pu sh ’ waar we al zolang naar u itkeken. Je merkte d at al ind e praktijk tijd ens d e Ambiente, waar d e versch illend e commerciële teams vanTh e Cookware Company d e Ned erland se merkenbij h u nklantenu it Korea, d e USA end iverse and ere land enintrod u ceerd en.” Kunt u wat zeggen over de positionering van de merken? Freriks:“Voor wat betreft d e positionering vand e Ned erland se merken, zal d ie inons land niet sig nificant verand eren. BK blijft g ewoonBK enKeltu m blijft

| uitgave 3

Keltu m. Dit g aanwe ook zou itrollen naar Belg ië, waar we nu eenmooie, g rote stand h ebbenopd e Bru sselse Trad e Mart end e focu s leg g enopspeciaalzaken. InBelg ië is d e retail h eel and ers g eorg aniseerd d aninNed erland : mind er g rote zakenenmind er nad ru k ope-commerce. Daar h ebbenwe d e assortimentenvand e merkenopafg estemd . Tenaanzienvand e expansie bu itend e Benelu x zijnd e volled ig e assortimentenvand e merkenbesch ikbaar. Internationaal word t ind e commu nicatie enmarketing d e nad ru k g eleg d oph et h istorisch erfg oed . Daarmee ond ersch eid enwe ons end at h ebbenwe al ervarenbij onze activiteitenopd e Ch inese markt. Je mag d e impact vanh et roemrijke verled enenh et Koninklijke pred icaat vanBK enVanKempen& Beg eer internationaal niet ond ersch atten. Dat g eeft eenenorme meerwaard e d ie we nu beter ku nnenbenu tten.”

BK is terug in een echte kookomgeving Gaan BK en Greenpan elkaar niet kannibaliseren? Freriks:“Nee d at d enk ik zeker niet. Beid e merkenh ad d enal bestaansrech t, d u s ik zie niet inwaarom d at ineens and ers is. Het concept vanGreenpanis toch h eel and ers d and at vanBK enik g a ervanu it, d at we elkaar eerd er g oed aanvu llend anbeconcu rreren.” Hoe zit het met het Belgische merk Beka? Er was toch altijd een ‘gentlemen’s agreement’om niet elkaars markten te betreden? Freriks:“Daar zijnind erd aad afspraken over g emaakt. Beka komt niet opd e Ned erland se markt end at blijft zo. And ersom bed ienenwij al tientallen jarend e Belg isch e markt met BK, maar h ad d end aar toch eenkleine marktpositie. Daar komt nu zeker verand ering in.”

overleg stru ctu u r qu a marketing enprod u ctontwikkeling . Wij g evenonze inpu t enwe krijg eninpu t. Dat werkt h eel motiverend enstimu lerend end ankom je wellich t collecties teg end ie we h ier nog niet kennen, maar wel potentie h ebben.” Het is tevens een weerzien met designer Jan Hoekstra, die vroeger producten voor jullie ontwierp en dat sinds 2007 voor The Cookware Company doet. Gaat hijweer voor jullie werken? Freriks:“Jan is op internationaal niveau verantwoord elijk voor h et d esig n van Greenpan, Greench ef, Vita+Verd e, et cetera. Wij blijven zelf verantwoord elijk voor d e prod u ctontwikkeling van BK, Gero, Keltu m en Van Kempen & Beg eer in d e Benelu x. Dat er voor d e internationale prod u ctontwikkeling veel ond erling overleg zal zijn met Jan, mog e d u id elijk zijn.” Bestek is een nieuwe productcategorie binnen The Cookware Company. Dat biedt volop kansen voor Keltum, Gero en Van Kempen & Begeer. Freriks:“Die ambitie is er zeker! Het was inelk g eval eenbewu ste keu ze van Th e Cookware Company om d e bestekmerkente kopen. Internationaal h eeft d e bestekomzet opd e korte termijnal een flinke impu ls g eh ad . Ook inNed erland zienwe g oed e mog elijkh ed enomd at we weer inbestek enind e merkenku nnen investeren. Dat g ebeu rd e d e afg elopen jarenh elaas veel te weinig .” Samenvattend g loort er voor BK, Keltu m, GeroenVanKempen& Beg eer weer eenh ele mooie nieu we toekomst, niet alleenind e Benelu x, maar vooral d aarbu iten. De financiën, d e mensenen faciliteitenzijnvoorh and enom nieu we prod u ctente ontwikkelen, te prod u cerenend e merkente ond ersteu nenmet marketing activiteiten. Daar g aand e Ned erland se klantenzeker vanprofiteren. Envia d e kanalenvanTh e Cookware Company lig t d e wereld open enkrijg end e ‘Holland se’ merkeneind elijk d e g ewenste ond ersteu ning om internationaal d oor te breken.

Welke synergiën zijn er nog meer behalve in verkoop, productie en distributie? Freriks:“Los vanonze operatie ind e Benelu x, zittenwe ineeninternationale

11


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:36 Pagina 12

Reportage

Energiebesparende k ook techniek

De Ecostoof®:langzaam lekker Na anderhalf jaar ontwerpen, testen en koken, introduceerden Caro Niestijl en Iris van de Graaf tijdens de Voorjaarsbeurs de Ecostoof®. Koken met de Ecostoof is de oude hooikist getransformeerd in een nieuw jasje, waarover u in de winkeleen goed verhaalkunt vertellen. Langzaam Lek k er k ook boek Ind e Ecostoof blijft d e temperatu u r g ed u rend e d rie tot vier u u r tu ssend e 1 0 0 °C en7 0 °C. Het voed sel word t g eleid elijk g eg aard opeenrelatief lag e temperatu u r, waard oor h et lekkerd er is. Vlees word t zach t eng roentenword en niet kapot g ekookt. Doord at er g een verd amping is, blijvenalle sappen, smakenenvoed ing sstoffenbewaard . Koken met d e Ecostoof is niet moeilijk maar je moet net evend e kook- enstooftijd en weten. Daarom breng enIris enCaroh et kookboek ‘Lang zaam Lekker’ u it met receptenvoor h et bereid envanvlees, vis, g roente, aard appelen, vru ch ten, rijst, cou scou s, peu lvru ch tenenzelfs yog h u rt. Iris van de Graaf (links) en Caro Niestijl Het is eig enlijk h eel simpel: d oe d e ing red iënten in een pan, breng aan d e kook en zet d e pan d aarna in d e isolerend e Ecostoof. Daarin blijft h et eten g ed u rend e lang e tijd h eet, zod at h et g eleid elijk g aar word t, zond er d at h et kan aanbrand en. De Ecostoof is d e ou d e h ooikist in een nieu w jasje en verg elijkbaar met slow cooking of sou svid e, maar d an zond er g ebru ik van stroom of g as. Arch itect Caro Niestijl bed ach t h et ontwerp vanu it h aar interesse in d u u rzaamh eid en h aar kennis van isolatiematerialen. Iris van d e Graaf, kookboekensch rijfster, ontwikkeld e bijbeh orend e recepten.

Energiebesparing, natuurbehoud en dierenbescherming in één product!

12

(bron: Biojournaal)

Intelligent ontwerp in een zachte omhulling De Ecostoof h eeft wel wat weg van een pompoen, g evu ld met een zach te stof. Maar ond er al d ie zach th eid sch u ilt een intellig ente en vakku nd ig g eteste keu ze van materialen en vormg eving . De Ecostoof is g emaakt van ecolog isch verantwoord e materialen zoals linnen, biolog isch g ecertificeerd e wol voor d e vu lling en reflectiematerialen voor d e infrarod e warmte. Dit g arand eert een optimale isolatie.

Schoonenbek er schaapsk udde De biolog isch g ecertificeerd e sch apenwol in d e Ecostoof komt van h et Sch oonenbeeker h eid esch aap. Dit is een zeld zaam ras d at bijna was u itg estorven. Nu zijn er weer enkele sch aapsku d d es, d ie ond er leid ing van een h erd er, natu u rg ebied en in Ned erland beg razen. Door d e Ecostoof te kopen, steu nt d e consu ment ook d e natu u r in Ned erland en bovend ien h et beh ou d van een zeld zaam ras. De Ecostoof® enh et kookboek ku nnen al word enbesteld , levering volg t ech ter beg inseptember 2 0 1 8 . De consu mentenprijs bed raag t € 8 9 ,- voor d e Ecostoof® en€ 1 9 ,9 5 voor h et kookboek. www.ecostoof.nl

uitgave 3 |


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 13

Reportage

Epicure:

De nieuwe messenserie van Wüsthof Dat er altijd nog wat te verbeteren valt aan messen die alvoldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, bewijst Wüsthof met de nieuwe serie Epicure die sinds kort leverbaar is. Net zoals bijde Formule 1 draait het soms om details die nét het verschilmaken. Het Epicu re-mes vanWüsth of is een nieu w type mes d at bij alle kookstijlen past ennieu we maatstavenzet tenaanzienvanfu nctionaliteit enresu ltaat. Het verenig t d e efficiëntie enlich th eid van Japanse messen, met Du itse kwaliteit en veilig h eid . ‘Less is more’ moetenze bij Wüsth of h ebbeng ed ach t: om h et mes te optimaliseren, werd h et overbod ig e weg g esned en. “Het is d e kerng ed ach te vanh et u niversele, om d e beh end ig h eid vanh et Japanse ontwerpmet d e eig ensch appenvanDu itse robu u sth eid enveilig h eid te verbind en. Dat was eenvereiste”, ald u s BjörnBerg er, prod u ctd esig ner enontwikkelaar vanEpicu re.

eens nieu w ontwikkeld en bied t, beh alve meer veilig h eid , meer controle tijd ens h et snijd en. Ook is h et lemmet bred er d an tot nu toe g ebru ikelijk was. Daard oor kan meer (snij)d ru k word en

Het draait soms om details die nét het verschil maken Lemmet is breder Wat opvalt is d at h et h eft bij d e krop wat bred er is d an aan h et eind e. Dit moet d e erg onomie ten g oed e komen en g eeft een verbeterd e g reep van d e h and op h et h eft. De krop zelf is even-

| uitgave 3

u itg eoefend op ing red iënten en d oet h et mes efficiënter zijn werk. Bovend ien ontstaat d oor d e verand erd e g eometrie van d e krop en d e bred ere vorm van h et lemmet, een u itg ewog en balans waard oor h et snijd en zelf mind er vermoeiend is. Het g esmed e lemmet, met een snijh oek van 1 5 °, is een leg ering

vanX5 0 CrMoV1 5 en u itg eh ard op 5 8 °HRC. De messen blijven zod oend e zeer h ard maar toch flexibel, lang sch erp en g oed te slijpen. Aantrek k elijk e prijzen Het h eft vanEpicu re is eencombinatie vannatu u rvezel enh ars, waard oor h et d e u itstraling vanwarm h ou t h eeft en d e h yg iënisch e voord elenvanku nststof. VanEpicu re breng t Wüsth of tenslotte eenassortiment vanach t vand e meest g ang bare messenopd e markt, teg en prijzend ie h aast net zosch erpzijnals d e messenzelf. EenSantoku -mes 1 7 cm h eeft bijvoorbeeld eeng ead viseerd e winkelverkoopprijs van€ 1 5 9 ,-, een koksmes 1 6 cm kost € 1 4 9 ,- eneen g roentemes 9 cm € 9 9 ,-.

13


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 14

Reportage

‘Pollmann, sinds 1 8 9 0 ’ in de prijzen:

Vijfde Global Honoree sinds 2002! Wat een feest in maart in Chicago en bijterugkomst in Arnhem! Tijdens een gala-avond werden Anke en Nick Pollmann uit Arnhem, met hun winkel ‘Pollmann, sinds 1890’, benoemd tot GlobalHonoree. Dit is een extra erkenning als ‘best of the best’in het programma van de GlobalInnovation Award (GIA), waar dertig landen aan meededen. Dat de GIA een uitstekend pr-instrument is, bleek voor én na Chicago.

1 6 .0 0 0 views opLinked In, meer d an 1 0 .0 0 0 views vand e Facebook-pag ina, eeninterview vaneenkwartier opBNR Nieu wsrad iowaar d e naam servies.nl reg elmatig viel, artikelenind e reg ionale enland elijke (d ag )blad en, telefonisch e interviews, verzoekenom opevenementente komenspreken(ond er meer op d e Dag vanh et Vakcentru m), eenbloemenzee bij teru g komst, felicitaties van d e bu rg emeester, Mona Keijzer Staatssecretaris vanEconomisch e Zaken enKlimaat - d ie toezeg t inmei op bezoek te komensamenmet Patricia Hoog straaten, d irecteu r vanh et Vakcentru m, enontzettend veel felicitaties vanklanten, h et Arnh emse bed rijfs-

levenenu it d e branch e zelf. Dat ‘Pollmann, sind s 1 8 9 0 ’ d e Global InnovationAward th e Neth erland s 2 0 1 7 -2 0 1 8 won, leverd e eind vorig jaar al h eel veel pu bliciteit op. Na d e benoeming inCh icag otot éénvand e vijf Global Honorees, was h et pu blicitaire h ek h elemaal vand e d am! Zichtbaarheid flink gestegen “Zo’ninternationale prijs end e competitie inCh icag osprekenenorm tot d e verbeeld ing , zobleek u it alle reacties. We warenal h eel blij d at we tot Ned erland se winnaar werd enu itg eroepen, maar d at eeninternationale ju ry zo ond er d e ind ru k was vanonze winkel en

Anke en Nick bij de GIA-display met expertjurylid Wolfgang Gruschwitz

vanwat we allemaal org aniseren, d aar zijnwe h elemaal su pertrots op. Het is bovend ieneenbevestig ing d at d e rad icaal nieu we koers d ie we twee jaar g eled enh ebbening ezet, eenju iste is. Dat g eeft ons veel vertrou wenenenerg ie om verd er te g aan”, vertelt een enth ou siaste Anke. “Door alle med iaaand ach t merkenwe d at d e zich tbaarh eid vanons bed rijf flink is g esteg en. Het is eensoort vlieg wiel: ied ereenis enth ou siast, d eelt h et nieu ws, and eren pikkend at op, reag erenweer enkomen naar d e winkel of bezoekenons online.” Zoveel k waliteit, zoveel mooie wink els! De prijzenwerd enu itg ereikt tijd ens d e International Home + Hou sewares Sh ow inCh icag o, d ie word t g eorg aniseerd d oor d e IHA, tevens initiatiefnemer van d e GIA. Over h et bezoek aand e beu rs end e stad zijnAnke enNick zeer te spreken. Anke: “De org anisatie is zeer professioneel enh eel vriend elijk. Daar ku nnenEu ropese beu rzenech t eenvoor-

Meld u aan voor het nieuwe seizoen! beeld aannemen. We werd enmet alle eg ard s ontvang enenals je d anopd e beu rs je bed rijf ing rote GIA-d isplays, banners enpresentaties vanexpertju ryled enteru g ziet, d ang aat er wel wat d oor je h een. Toenwe d e presentaties vand e concu rrentie zag en, verwach ttenwe niet te winnen. Zoveel kwaliteit, zoveel mooie winkels! Harrod s inLond enen Manu factu m inDu itsland warentwee and ere Global Honorees, d at zeg t wel

14

uitgave 3 |


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 15

Reportage

Oostbu rg (2 0 1 3 -2 0 1 4 ) enK’OOK! in Wormerveer (2 0 1 5 -2 0 1 6 ) h eeft d u s wed erom eenNed erland se winkel d e h oog ste erkenning g ekreg envaneen internationale ju ry end aar mog enwe als kleinland je toch h eel trots opzijn! Toont u ond ersch eid end ond ernemersch ap, bent u innovatief enh eeft u w winkel d e ‘wau w-factor’? Binnenkort start d e werving voor h et seizoen2 0 1 8 2 0 1 9 . U ku nt zich d aarvoor nu al aanmeld envia r.antonissen@vakcentru m.nl, o.v.v. GIA 2 0 1 8 -2 0 1 9 . De Global InnovationAward word t inNed erland g eorg aniseerd d oor vakblad Gemeng d e Branch e. Expertjurylid Anne Kong reikte tijdens de gala-avond de Global Honoree Award uit wat over h et niveau ! Het een-op-een g esprek met expertju rylid Wolfg ang Gru sch witz was eveneens h eel plezierig enleerzaam. We kreg eneenaantal g oed e tips, waar we zeker wat mee g aand oen. Enu iteraard h ebbenwe tijd u itg etrokkenom d e winkels inCh icag o te bekijken, waar we d e nod ig e inspiratie

En wordt gesponsord door:

u it h aald en. Anth ropolog ie blijft wel een vanonze favorieten. Prach tig h oe zij g oed erenpresenteren!” Meld u nu aan! Na De Bijenkorf Amsterd am (2 0 1 1 2 0 1 2 ), Kookpu nt Rotterd am (2 0 1 2 2 0 1 3 ), Kookwinkel Bianca Bonte in

IT&M introduceert:

Novis On-the-Go beker en Ritter IT&M u it Eind h ovenh eeft h aar portfolioonlang s u itg ebreid met h et merk Ritter. Ritter maakt stevig e enstabiele allessnijd ers vantopkwaliteit voor h u ish ou d elijk g ebru ik. Alles is 1 0 0 % Mad e inGermany. De elektrisch e snijmach ines zijn id eaal voor mensend ie zelf h u neig enbrood , kaas, vlees, vis, fru it eng roentenwillensnijd en. De snijmach ines zijn compact eng emakkelijk te bed ienen. IT&M h eeft vijf mach ines opg enomen, waarvanéénmet eenku nststof beh u izing envier met eenmetalenbeh u izing . De g ead viseerd e consu mentenprijzenlig g entu ssend e € 5 9 ,- en€ 3 1 9 ,-. De nieu we Novis On-th e-Go-meng beker is eenpraktisch accessoire voor d e Novis ProBlend er, d at g oed aanslu it bij eeng ezond e levensstijl. Ind e d u u rzame enslanke Tritanbeker, d ie eeninh ou d h eeft van0 ,6 liter, maak je smooth ies ensh akes. Plaats h et d eksel opd e beker enneem mee in d e au to, naar werk, sport of waar d anook. Dankzij d e SmartAd apt™-tech nolog ie vanNovis, past d e ProBlend er zijnvermog enau tomatisch aan. De g ead viseerd e consu mentenprijs is € 1 4 9 ,-. www.itmonline.nl

| uitgave 3

15


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 16

Reportage

Themak rachtenbundeling

Dag van het Vakcentrum groot succes Op 16 aprilvond in Nijkerk de Dag van het Vakcentrum plaats. Voor leden van de voormalige Vereniging Gebra was dit een prettige eerste kennismaking met de nieuwe brancheorganisatie, die ontstond na de fusie met Vakcentrum. Thema van de dag was krachtenbundeling.

Het prog ramma startte met een g oed bezoch te Alg emene Led enverg ad ering , waar d e koers van h et Vakcentru m werd besproken, twee financiële jaarverslag en (Gebra en Vakcentru m) vastg esteld en d e beg roting g oed g ekeu rd . Arnold Both (Plu s Both Sch ere Rotterd am) en Erwin Binneveld (Spar University) werd en benoemd tot h oofd bestu u rslid . Joh an Dekker (Coop Rijsenh ou t) en Pieter Klabbers (Blokker Oisterwijk) werd en h erbenoemd . Henk van Dorst, d ie d ertig jaar d irecteu r was van Gebra en nu manag er non-food speciaalzaken is bij Vakcentru m, werd bed ankt voor zijn jarenlang e verd iensten voor d e branch eorg anisatie. Wetsvoorstel Koolmees onbespreek baar Vakcentru m-voorzitter Harrie tenHave g ebru ikte zijnopening swoord om kritisch e kanttekening ente plaatsenbij d e plannenvanh et kabinet met betrekking tot d e arbeid smarkt. Ond ernemers én

16

Patricia Hoogstraaten, directeur Vakcentrum, bedankte Henk van Dorst voor zijn jarenlange verdiensten voor Vereniging Gebra med ewerkers h ebbenmeer flexibiliteit nod ig d annu ind e plannenvanminister Koolmees word t g ebod en. “Voor d e minister is d e vorm vanh et contract sch ijnbaar belang rijker d anwerkg eleg enh eid enh et belang vand e werkg ever”, zoconclu d eerd e TenHave. “Want zekerh eid voor werkend enis niet alleenafh ankelijk vand e contractvorm, maar ju ist ook vanmobiliteit opd e arbeid smarkt en investering enind e ontwikkeling en inzetbaarh eid vand e med ewerker. Ook d e med ewerkers h ebbend u s eeng root belang bij eenflexibele arbeid smarkt” TenHave wees tevens opd e enorme kostenstijg ing end ie ku nnenvoortvloeienu it d e plannenvanKoolmees. “Het beg ripflex word t h eel breed u itg eleg d . Ook vaste banenmet wisselend e u ren word ennu g ezienals flex. Envoor d eze g roep, zo’n7 0 % vanh et personeel in onze branch es, moetenwe su bstantieel meer WW-premie g aanbetalen, terwijl ook ju ist bij d eze g roepd e kans op WW-instroom niet g root is. We zou d en d u s twee keer premie moetenbetalen terwijl wij nau welijks sch ad e veroorzaken. Dat is onbespreekbaar.”

Break -out sessies Aanslu itend opd e Alg emene Led enverg ad ering g ing end e Vakcentru mled enmet elkaar enmet d esku nd ig enind iscu ssie over actu ele ond erwerpen. Mich el vanBommel, beleid sad viseu r Betaling sverkeer Detailh and el Ned erland , leid d e d e break-ou t sessie over d e ontwikkeling eninh et elektronisch e betaling sverkeer. Veel aand ach t g ing u it naar PSD2 (Payment Service Directive 2 ), d e Eu ropese rich tlijnd ie naar verwach ting nog d it jaar word t ing evoerd enervoor zorg t d at nieu we partijend e Eu ropese markt betred en. Wie wint is niet d u id elijk. Zijnad vies is d anook om kritisch te zijnennieu we d iensteng oed met elkaar te verg elijken. Ind e break-ou t sessie over d e krach tenbu nd eling met med ewerkers, werd d e conclu sie g etrokkend at h et topprioriteit is d at d e werkg ever eend u id elijke visie, strateg ie enkoers u itzet voor zijn bed rijf. ‘You can’t g et wh at you want, u ntill you know wh at you want.’ Waar wil ik naar toe? Wat wil ik bereikenen h oe d oe ik d at? Dit moet h ij d elenmet zijnmed ewerkers, maar tevens moet h ij

uitgave 3 |


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 17

Reportage

Dagvoorzitter Jort Kelder leidde de discussies in goede banen

“Krachtenbundeling maakt je winkel toekomstbestendig. Hoe meer eilandjes, hoe meer je stem verloren gaat”, Mattanja Valk h et fu nctionerenvand e med ewerkers toetsenaand ie u itg estippeld e koers. Bed enk d at h et g oed omg aanmet med ewerkers niet zozeer zit inwoord en, maar vooral ook ing ed rag . Zorg als werkg ever d at je h eel strak stu u rt op h et g esteld e d oel, maar d at je d e med ewerker veel ru imte g eeft om d at d oel te bereiken. Deze sessie werd beg eleid d oor Peter Cras, d irecteu r Kenniscentru m Hand el KCH. Tijd ens d e break-ou t sessie d ie werd g eleid d oor Brig itte vand er Bu rg , woord voerd er Franch isenemers Netwerk Ned erland , stond franch ising centraal. Deelnemers wareneensg ezind over d e nood zaak tot samenwerken, met elkaar ennatu u rlijk met d e franch iseg ever. Net zoals ineeng oed e relatie, vormenvertrou weneng oed e wed erzijd se afsprakend e basis voor eenvru ch tbare samenwerking . Belang rijk d aarbij is d at

franch iseg evers- ennemers transparant zijnnaar elkaar. Eeng oed franch isebestu u r d at sch erpis enstrijd voor d e belang envanalle franch isenemers, speelt eencru ciale rol. In d e sessie over locatiebeleid werd en d e lokale u itd ag ing en besproken. Door met elkaar d e krach ten te bu nd elen, ku n je veel voor elkaar krijg en om een aantrekkelijk winkelg ebied te creëren, waar d e consu ment g raag komt. Probeer d u s niet alleen d e kar te trekken, maar werk g oed samen in bijvoorbeeld d e ond ernemersverenig ing of betrek h et Vakcentru m erbij. Het platform d e ‘nieu we winkelstraat’ kan eveneens een bijd rag e leveren. De sessie werd beg eleid d oor Irma IJd ens, secretaris Lokale Belang enbeh artig ing van Detailh and el Ned erland . JoopGoossens, ad viseu r food specialiteitenVakcentru m, leg d e d e focu s opg ast-

vrijh eid . Dat speelt ind e strijd teg en internet eensteed s belang rijkere rol om je te profileren. Ond ernemers zijnvaak g eneig d om te zorg end at d e interne org anisatie, d e ach terkant vand e winkel, h elemaal inord e is. Daard oor word t weleens verg etenvoor wie we h et d oen. Goossens: “Wil je d e klant meer benad erenals g ast, d anmoet je ech t ‘omd enken’: vanprocesd enkennaar klantd enken, vand ig italisering naar h u manisering envan‘h ig h tech naar h ig h tou ch ’.” Wijnand Jongen: offline, online, onlife Keynote speaker van d e d ag was Wijnand Jong en, ond er meer CEO van Th u iswinkel.org en een van ’s wereld s leid end e au teu rs, sprekers en fu tu risten op h et g ebied van retail en e-commerce. Hij besprak een wereld d ie bol staat van snelle tech nolog isch e ontwikkeling en, waarin offline en online niet meer bestaan maar samensmelten in onlife. Toch is tech niek alleen niet zalig makend en weet d at 9 0 % van d e eu ro’s in d e winkels word t u itg eg even. Leg je h et accent op d e winkel, d an zijn au th enticiteit en een u ltieme ‘cu stomer service’ in toenemend e mate van belang voor lokale winkeliers om su ccesvol te zijn. Na zijn betoog g ing Jong en in d iscu ssie met d rie ond ernemers. U leest h ier meer over op d e volg end e pag ina. De Dag van h et Vakcentru m bood vold oend e ‘food for th ou g h ts’ en d aarover kon tijd ens d e netwerkborrel u itg ebreid word en nag epraat.

| uitgave 3

17


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 18

Reportage

Keynote speak er Wijnand Jongen:

Van offline en online naar onlife! “Detailhandelis constant een glimlach proberen te toveren op de gezichten van je klanten. Of dat online of offline gebeurt,die vraag is in de perceptie van de consument niet langer relevant. Denk niet online,offline maar onlife! Winkels transformeren in digitale netwerkorganisaties,omdat nieuwe generaties consumenten nu eenmaaleen ander shopping-dna hebben. Wees daarom in staat om te veranderen en probeer niet langer de klant in je winkelte laten passen,maar zorg dat je als retailer in het leven van de klant past.”

Dat was d e bood sch apvanWijnand Jong en, keynote speaker tijd ens d e Dag vanh et Vakcentru m. Jong enis ond er meer CEO vanTh u iswinkel.org eneen van’s wereld s leid end e au teu rs, sprekers enfu tu ristenoph et g ebied vanretail en e-commerce. Je zou d u s d enkend at Jong en, als d irecteu r vand e branch eorg anisatie vanwebwinkels, eend oemscenariovoorspelt voor d e winkel ind e straat. Niets is mind er waar. Hoewel d e jaarlijkse g roei vand e online-omzet end e razend snelle tech nolog isch e ontwikkeling enopbijvoorbeeld betaling sg ebied , g emak enlog istiek veel ond ernemers sch rik aanjag en, word t meer d an9 0 % vand e eu ro’s ind e winkels u itg eg even. Kies positie “Laat je als ond ernemer d u s niet bang maken, want tech niek alleenis niet

allesbepalend voor eensu ccesvolle winkel”, stelt Jong en. Het makenvankeu zes is d at wél. Dit betekent niet d at ied ere ond ernemer au tomatisch een websh opmoet h ebben. “Eenwebsh op startenis eeng oed e keu ze, mits je d ie

Techniek alleen is niet allesbepalend voor een succesvolle winkel keu ze strateg isch maakt énmet volle overtu ig ing . Leg je h et accent opd e winkel, d anspelenau th enticiteit eneen u ltieme ‘cu stomer service’ intoenemend e mate eenrol bij d e su ccesfactoren vanlokale winkeliers. Je d ient wel

Rondetafelgesprek met (v.l.n.r.) Wijnand Jongen, Anke Pollmann, Gerard van den Tweel en Erwin Binneveld

18

nieu wsg ierig te blijvenen‘ou t of th e box’ te d enken: h oe kanik bijvoorbeeld inspelenoph erg ebru ik, d e d eeleconomie, of h et h erstellenvanprod u cten? Hoe betrek ik vlog g ers enblog g ers in mijnmed iabeleid ? Met welke lokale ond ernemer wil ik nau wer samenwerken? Het zijnslech ts enkele voorbeeld en, maar er lig g envolopkansenvoor ond ernemers d ie u it h u ncomfortzone d u rvente stappen”, ald u s Jong en. Kunnen veranderen om succesvol te blijven ErwinBinneveld (Spar University), Anke Pollmann(‘Pollman, sind s 1 8 9 0 ’) en Gerard vand enTweel (Vand enTweel Groep) sprakenineenrond etafelg esprek h ierover d oor met Wijnand Jong en. Ook na h et overzich t vannieu we ontwikkeling enzoals g esch etst d oor Jong en, blijft h et lastig om g oed te ku nnenvoorzienwelke ontwikkeling ener opons afkomenenwelke ook ech t van belang zijn, zoconclu d eerd enzij. Je moet h oe d anook instaat zijnom je ond erneming te ku nnenaanpassenaan verand erend e omstand ig h ed en. Hoewel d e implementatie vannieu we informatietech nolog ieënessentieel is om nieu we g eneraties klantente blijven trekken, blijft ook d e menselijke factor vand oorslag g evend belang . “Wat g rote onlinespelers d oenmet ‘big d ata’, d oet d e ond ernemer inzijnwinkel, d oor d e consu ment oprech te enpersoonlijke aand ach t te g even.”

uitgave 3 |


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 19

Reportage - koken

Culinair k arak ter, innovatieve technologie

BK Infinity krijgt Red Dot Design Award! BK heeft een nieuwe topserie koekenpannen aan haar assortiment toegevoegd:BK Infinity. Een superieure koekenpan voor de veeleisende kok. Door het slimme ontwerp van de grepen,passen de pannen precies in elkaar en zijn zo handig op te bergen. Mede vanwege dit unieke design werd BK Infinity recent bekroond met de prestigieuze Red Dot Design Award!

De BK Infinity koekenpanstaat g arant voor jarenlang bakplezier, vanweg e h et g ebru ik vanh oog waard ig e materialen entech nieken. De panis opg ebou wd u it meerd ere lag en. Oph et relatief zach te alu miniu m word t met eenzeer h og e temperatu u r van1 5 .0 0 0 °C eenh ard e, titaniu m coating opd e panaang ebrach t. Daaropkomt eenmet u ltrah ard e mineralenversterkte basislaag . Als laatste word t eenh oog waard ig e Teflon® Platinu m Plu s topcoating aang ebrach t.

Het resu ltaat is eenkoekenpand ie zeer g oed e anti-aanbakeig ensch appenh eeft, terwijl h et u iterlijk vand e toplaag ook bij veelvu ld ig g ebru ik als nieu w blijft. Je ku nt er zond er problemenmet metalen keu kenh u lpeninwerken. Ook reinig ing ind e vaatwasser is g eenenkel probleem. Uniek e vorm van de greep De BK Infinity-pan is op alle warmtebronnen te g ebru iken. De bod em van d e pan is g emaakt van alu miniu m, met een d ikte van 6 ,4 mm, d ie tevens is versterkt met een roestvrijstalen bod emplaat. Dit maakt d e pan niet alleen extra sterk, h et zorg t ook voor een optimale warmteoverd rach t én maakt d e pan g esch ikt voor ind u ctie. De bod em voorkomt bovend ien krassen op d e (ind u ctie)kookplaat. De erg onomisch e kou d g reep is ovenbestend ig tot 1 6 0 °C. Wat vooral h eel plezierig is, is d at d oor d e u nieke vorm van d e g reep, d e pannen h eel g oed ond erling stapelbaar zijn. Dit bespaart ru imte in d e keu kenkast. Zowel d e panzelf als d e anti-aanbaklaag zijnvrij vanzware metalen, ennikkelvrij enPFOA-vrij g eprod u ceerd . OpBK Infinity g eld t eeng arantie vanvijf jaar. Assortiment en promotie BK breng t binnend e BK Infinity-serie eenvast assortiment u it vantwee koekenpannen(2 4 en2 8 cm ø), eenh apjespan2 8 cm ø, eensteelwok 3 0 cm ø en eeng lazend eksel 2 8 cm ø. De g ead viseerd e winkelverkoopprijs voor d e koekenpan2 4 cm ø is € 5 9 ,9 5 . Daarnaast is er eenactieassortiment zolang d e voorraad strekt.

| uitgave 3

BK stelt Infinity-pannen beschikbaar voor winacties De promotie vanBK Infinity g ebeu rt zowel offline als online end aarbij word t vooral d e mannelijke th u iskok aang esproken. Online word t h ij g eprikkeld via You Tu be, Facebook enand ere social med ia. Tevens word t d e connectie met blog g ers g ezoch t. Offline komt BK Inifinity teru g inad vertenties inversch illend e, stoere mannenblad en. Entot slot ku nt u voor eig eng ebru ik ind e winkel of voor opsocial med ia smaakmakend beeld materiaal (foto’s envid eo’s) aanvrag en. Eveneens stelt BK Infinity-pannen besch ikbaar voor winacties opu w eig en social med ia-kanalen. www.bk.nl

19


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 20

Reportage

Thuis uit eten

WMF opent Experience Center In 2016 nam het Franse Groupe SEB de Duitse WMF Group én Emsa over. Het afgelopen jaar werd vooralbenut om op de achtergrond allerleiprocessen te harmoniseren en de synergiën te benutten in de inkoop,administratie,logistiek en productie. Met de opening van het WMF Experience Center worden de contouren duidelijk hoe Groupe SEB de Nederlandse markt wilbewerken en dat ziet er veelbelovend uit.

Met d e aankoopvand e WMF Grou p sloeg Grou pe SEB - nog steed s een familiebed rijf! - eenenorme slag , waarmee h et h aar positie ind e wereld markt opd iverse frontenverstevig d e enu itbreid d e. Met d e inons land meest bekend e merkenTefal, Kru ps, Rowenta, Mou linex, Lag ostina ennu d u s WMF (inclu sief Kaiser) enEmsa, h eeft Grou pe SEB eenmerk- enprod u ctportfolioom d e ving ers bij af te likken. Het Ned erland se kantoor vanGrou pe SEB staat inVeenend aal, lang s d e A1 2 . Daar h eeft d e consu mentend ivisie van WMF inmid d els h aar intrek g enomen. De Professional Coffee, Bu siness & Service Divisie blijft inAmsterd am. WMF’s SDA-prod u cten(kleinelektrisch ) d ie voorh eend oor Mu ltiband s werd en g ed istribu eerd , word ennu d oor Grou pe SEB verkoch t. Dat g eld t eveneens voor h et bakmerk Kaiser, ond erd eel vanWMF. Grou pe SEB h eeft nu d u s alles vanWMF ineig enbeh eer end at is inh et voord eel vand e winkelier d ie zijninkoopzoveel mog elijk wil concentreren. Kick -off van WMF’s mark etingplannen In Veenend aal bevind t zich ook h et onlang s g eopend e WMF Experience Center. In een sfeervolle ambiance word en d e d ealers, h u n personeel en d e eig en winkelmed ewerkers - WMF h eeft ond er and ere vijf eig en sh op-in-sh ops bij De Bijenkorf - g etraind , g eïnformeerd en g eïnspireerd . Uiteraard kan er word en g ekookt. Het Experience Center is eveneens een voorbeeld h oe WMF naar d e toekomst van ‘h ig h -end retailing ’ kijkt, met meer aand ach t voor ‘beleving ’ en een interactieve stijl van

20

De profilering van WMF is en blijft ‘premium’

Het team van WMF (v.l.n.r.): Elke Korver, Madelon van Harselaar, Loes Tigelaar, Erwin Meijerink, Guy Leunessen en Rob van Poppelen

presenteren, d ie rech t d oet aan d e ‘premiu m brand awareness’. De opening ku n je tevens besch ou wen als d e ‘kick-off’ van WMF’s marketing plannen voor d e Ned erland se markt. ‘Power’ geven aan het merk WMF Nu moest Grou pe SEB wel eerst wat vooroord elen weg nemen. De merken, met u itzond ering van Lag ostina, word en toch vooral g eassocieerd met massad istribu tie. WMF is and ere koek, veel meer ‘h ig h -end ’. “Met Lag ostina maakten we d ertien jaar g eled en d e

d enkfou t d it merk er ‘even bij te d oen’. WMF is ech ter van een h eel and ere ord e en verd ient een eig en aanpak tot d e markt. Daarom h ebben we er een aparte bu siness-u nit van g emaakt. Vanaf d e tweed e h elft van 2 0 1 7 h ebben wij vooral leren beg rijpen h oe d e bu siness in d e ‘h ig h -end ’sector verloopt en wat wij d aar als org anisatie aan ku nnen toevoeg en, om meer ‘power’ aan h et merk WMF te g even. Een g root voord eel d aarbij is d at we d e mensen d ie d e kennis van WMF en d e markt h ebben, in eig en

uitgave 3 |


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 21

Reportage

h u is h ebben g eh ou d en”, ald u s Rob van Poppelen, alg emeen d irecteu r Grou pe SEB Ned erland . Merk in haar k racht zetten Het Ned erland se WMF was eenzelfstand ig e d och ter vanh et WMF-h oofkantoor enwerd voorh eenvanu it Du itsland aang estu u rd . Grou pe SEB kent eenland enstru ctu u r enh et filiaal inVeenend aal moet zich zelf bed ru ipen. Dat breng t voord elenmet zich mee. Zoh oeft Grou pe SEB niet au tomatisch h et complete assortiment vanWMF te volg enen kanh et zelf keu zes makend ie h et beste bij d e Ned erland se markt aanslu iten. “De krach t vanWMF sch u ilt ind e breed te, specialisme, topkwaliteit en d iversiteit vanh et assortiment. Dit g eeft d e mog elijkh eid om inbepaald e nich es te d u iken. Dat specialisme blijft ind e toekomst belang rijk. Daarnaast zijnoptimale service enh et bied envantoeg evoeg d e waard e essentiële ond erd elen d ie h et merk WMF lad en. Daar g aanwe meer nad ru k opleg g en”, ald u s Van

| uitgave 3

Poppelen. “De consu mentend ivisie van WMF Ned erland moest h et d e laatste jarend oenmet eenrelatief kleinteam enbeperkte mid d elen. Dat d eed h et overig ens h eel g oed . Nu h et is g eïnteg reerd inGrou pe SEB kanWMF beter word enond ersteu nd enzijner meer mog elijkh ed enom h et merk h elemaal in h aar krach t te zetten.” Profilering blijft ‘premium’ De profilering vanWMF is enblijft ‘premiu m’. Wel zal er meer aand ach t word eng eg evenaanh et merk end e merkbekend h eid . Loes Tig elaar, aang esteld als Senior Brand Manag er WMF, lich t toe: “De consu ment moet zich meer bewu st word envanh et merk WMF en d at h et alles inh u is h eeft voor een g eslaag d e d ag : van‘preparing ’ tot ‘cooking ’, van‘d ining ’ tot ‘d rinking ’. Daarin h ebbenwe toch eenu niek aanbod . Voor veel consu mentenbeg int d e oriëntatiefase online end at moet u iteind elijk leid entot eenbezoek aand e winkel. Om d it te stimu leren, zijnenword end it

jaar versch illend e ‘tools’ ontwikkeld : er komt eeneig enNed erland se website, social med ia word t ing ezet om zod e consu ment proactief te ku nneninformereneninspireren. Evenminverg etenwe d e trad itionele med ia eng aanwe meer inprint-ad vertising investeren. OpPRg ebied zoekenwe d e verbind ing met cu linaire vlog g ers enblog g ers. Dat zijn toch d e belang rijkste ‘influ encers’ van d eze tijd . Daarnaast zoekenwe meer d e samenwerking met onze partners. Zij h ebbenimmers d irect contact met d e consu ment envanh u ninpu t ku nnenwij weer veel leren. Zowillenwe met elkaar, opversch illend e niveau s h et partnersh ipverd er u itd iepen.” Een ‘fair share’ van de mark t Met betrekking tot WMF’s d istribu tiepolitiek verand ert er niet zoveel. Grou pe SEB g aat niet ineens opzoek naar nieu we d istribu tiekanalen. “We strevener naar d at ied ereeneenrelevante rol ind e markt speelt, online of offline”, zo beslu it VanPoppelen. “Onlinespelers h ebbeneenand er bu sinessmod el d an eenspeciaalzaak. Momenteel bekijken we h oe we al d ie versch illend e g roepen retailers met versch illend e assortimenten ku nnenbed ienen, zod at ied ereenzijn ‘fair sh are’ vand e markt krijg t enniet continu inelkaars vaarwater zit, met alle g evolg envand ien. Dat past ook niet bij d e ‘premiu m’ beleving d ie WMF voor nu enind e toekomst wil bied en.”

21


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 22

Reportage

Tendence en Maison & Objet

Vraag nu gratis entreekaarten aan! Dankzijde samenwerking met Promosalons en Messe Frankfurt kunnen abonnees van vakblad Gemengde Branche en leden van Vakcentrum gratis entreekaarten aanvragen voor de belangrijkste,internationale najaarsbeurzen Tendence in Frankfurt en Maison & Objet in Parijs. Een entreekaart voor de Tendence kost 23 euro en voor Maison & Objet na 5 julizelfs 70 euro. Dat is dus snelverdiend! Concept Store Inspirations breng t eig entijd se prod u cten samen in spannend e presentaties en in d e Tend ence Acad emy g even experts h u n mening over versch illend e ond erwerpen. Ga voor meer informatie naar www.tendence.messefrankfurt.com.

Tend ence, d e internationale vakbeu rs vanMesse Frankfu rt voor non-food consu menteng oed eren, word t g eh ou d en van3 0 ju ni tot enmet 3 ju li. Er staan ong eveer 1 1 0 0 exposantenopd e beu rs, d ie is verd eeld insectoren, zoals Lovely Home (woonaccessoires), Seasonal Decoration (o.a. kerstd ecoratie), Pu re & Eleg ant (woonconcepten), Gift Classics en You ng Gifts, Ou td oor Living (tu inmeu belen en accessoires), Cu linary Gifts (niet snel bed erfelijke ‘food ’) en International Sou rcing (volu mebu siness met Aziatisch e exposanten). Het aanbod spitst zich enerzijd s toe op levering en op d e korte termijn, wat met name interessant is voor ind ivid u ele retailers. And erzijd s g even versch illend e exposanten een preview van d e trend s voor h et voorjaar en d e zomer van 2 0 1 9 . Dat is vooral van belang voor d e inkopers van d e g rotere ketens. Naast h et aanbod bied t d e Tend ence d e bezoekers een ed u catief prog ramma aan, met worksh ops, lezing en en presentaties. Tend ence.Impu lse toont bijvoorbeeld h oe d e consu ment op h et point of sale kan word en verleid .

22

Maison & Objet Eenpaar wekenlater, van7 tot enmet 1 1 september, vind t inParijs-Villepinte Maison& Objet plaats. Dit is d e toonaang evend e, internationale najaarsbeu rs oph et g ebied van‘h ome d ecor’. Opd e beu rsvloer staantwee g rote sectoren centraal: MaisonenObjet end ie zijn allemaal weer ond erverd eeld inversch illend e su bsecties. BinnenObjet vind en we ond er and ere Cook & Sh are, Kid s & Family, Smart Gift, Home Accessories en Home Frag rances teru g . Maisonis ond erverd eeld invier su bsecties waar h et interieu r enlifestyles centraal staan. Net zoals inFrankfu rt ku nt u ook in Parijs d eelnemenaanworksh ops en lezing envolg en. U h aalt d aar altijd d e nod ig e inspiratie u it. Enverg eet zeker

Een jaarabonnement is vaak goedkoper dan één kaartje! niet eenpaar d ag enextra te boekenom winkels inParijs te bekijken. Ook d aar steekt u altijd veel vanop! Alle informatie over Maison& Objet vind t u op www.maison-objet.com.

Hoe k omt u aan k aarten? Ga naar www.gemengdebranche.nl/actie envu l u w g eg evens in. Er g eld t eenmaximu m vanvier kaartenper ad res. Nog g eenabonnee? Neem d an eenjaarabonnement, d at is vaak g oed koper d anéénkaartje! Kijk op www.gemengdebranche.nl/abonnement. Via www.vakcentrum.nlku nt u zich als lid vand e branch eorg anisatie aanmeld en. U bent d anniet alleen verzekerd vaneeng ratis vakblad , h et Vakcentru m is tevens d e onafh ankelijke belang enbeh artig er enbewezenpartner vanzelfstand ig e d etaillisteninfood , non-food , fast moving consu mer g ood s enfranch isenemers.

uitgave 3 |


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 23

must haves 2018/19

Lunch met liefde Zoveel liefde als jij in de lunch voor je kind stopt, zoveel stoppen wij in onze spullen voor school. Want we snappen dat jij het beste wilt voor je kind. Bij Mepal is elk detail doordacht. Neem die stoere drinkbeker of waterfles die gegarandeerd niet lekt. Of die slimme broodtrommel met aparte bakjes voor gezonde snacks. Zo kun je eindeloos variĂŤren en verrassen. En stuur jij je kinderen met een rugzak vol liefde op pad. Zonder zorgen. Elke dag weer.

International trade fair for consumer goods. Beleef op de Tendence de absolute musthaves voor de thema’s Wonen en Verrassen, voor zowel een geslaagd herfst- en winterseizoen als een succesvolle start van het voorjaars- en zomerseizoen in 2019. Alle informatie vindt u op: tendence.messefrankfurt.com info@netherlands.messefrankfurt.com Tel. +31 (0) 70 262 90 71

6

www.mepal.com


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 24

Reportage

Nieuw in Curver’s Smart-serie:

Smart Cook Cu rver bou wt h aar serie Smart versh ou d d ozenverd er u it met Smart Cook: eenviertal g lazen, mu ltifu nctionele versh ou d d ozenom inte koken, te serveren of voed sel te bewarenind e koelkast. De serie is g emaakt vanborosilicaatg las, d at th ermisch sch okbestend ig énbreu kbestend ig is. De Smart Cook-prod u cten h ebbentevens eenplat d eksel, waard oor d e serie optimaal stapelbaar is in d e koelkast of keu kenkast. De versh ou d d ozenzijnvanaf mei leverbaar met d e inh ou d smaten0 ,7 liter, 0 ,9 liter, 1 liter en1 ,3 liter. De consu mentad viesprijs lig t tu ssen€ 7 ,9 9 en€ 9 ,9 9 . Met d e in2 0 1 7 g eïntrod u ceerd e series

Smart Fresh , To Goen Microwave maakte Cu rver g ezond levenal eenstu kje g emakkelijker. Smart Fresh is perfect voor h et versh ou d envanvoed sel ind e koelkast. De prod u ctenzijntransparant en 1 0 0 % lu ch td ich t. Smart ToGois d ankzij d e toevoeg ing vanaccessoires, zoals sau scu ps enbestek, ju ist weer h and ig voor h et meenemenvaneeng ezond e maaltijd . De Smart Microwave-serie is id eaal voor h et opwarmenof stomen

vaneenmaaltijd ind e mag netron. Dankzij h et ventiel oph et d eksel kanstoom ontsnappen. Alle prod u ctenind e Smart-serie zijnwaterd ich t envoorzien vanstevig e clips d ie ervoor zorg end at d e versh ou d d ozeng oed afg eslotenku nnenword en. Ennu komt er d u s een vierd e serie bij: Smart Cook. Curver BeneluxB.V. Rijen 0 1 6 1 -2 2 8 9 0 0 info.benelux@curver.com

Wij heten u van harte welkom!

www.ambiente.eu webshop.ambiente.eu

24

© Ambiente Studio

Trends & Trade Venlo · Gang E Tica Aalsmeer · Roze hal / C3 Van Remoortel (B) · Stand C52

www.facebook.com/gemengdebranche www.twitter.com/gemengdebranche

uitgave 3 |


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 25

Reportage

Spotlight

Eerste editie bezocht door 1348 mensen Bijna 1 2 0 d eelnemers met meer d an2 5 0 merken, presenteerd enzich op1 1 en1 2 maart ind e Werkspoorkath ed raal inUtrech t, voor d e allereerste ed itie vanSpotlig h t. De beu rs werd bezoch t d oor 1 3 4 8 mensenu it versch illend e branch es, waarond er h u ish ou d speciaalzaken, koffie- enth eewinkels, speelg oed zaken, kind erwinkels, conceptstores, websh ops, kookwinkels encad eau winkels. Bestaand e leveranciers ontmoeten, prod u cteninkopen, nieu we leveranciers ontmoeten, inspiratie opd oenen nieu we collecties bekijken, warend e belang rijkste red enenom d e beu rs te bezoeken. De org anisatie was tevred enover d e eerste ed itie. “We h ebbeneenerg su ccesvolle eerste ed itie g eh ad d ie naar meer smaakt. Veel merkenh ebbenal aang eg evenook d it najaar aanwezig te zu llenzijn. Het g evarieerd e aanbod , d e mooie merkenend e vakbezoekers, zorg d envoor eeng oed e sfeer. End e Werkspoorkath ed raal leent zich natu u rlijk u itstekend voor d it nieu we event”, ald u s Bas d e Bru invanBoxEvents. Op2 3 en2 4 september 2 0 1 8 vind t d e tweed e ed itie vanSpotlig h t plaats, wed erom ind e Werkspoorkath ed raal inUtrech t. www.spotlight-event.nl

Pip Studio lanceert:

Good Morning! Het Ned erland se d esig nlabel PipStu d iolanceert eennieu we serie toilettassenenbad kameraccessoires met d e toepasselijke naam Good Morning ! De Good Morning -collectie is verkrijg baar ind e kleu renblau w en roze. De mooie prints zijng ebaseerd op‘vintag e Ch inoise’ h and g esch ild erd beh ang eng eïnspireerd d oor klassieke Oriëntaalse mu u rsch ild ering en. Zostaaner botanisch e taferelenmet verfijnd e h and g etekend e bloemenentropisch e vog els opd e prod u cten. De bad kameraccessoires zijng emaakt vanporselein, afg ewerkt met h et h erkenbare g ou d eng esch u lpte rand je vanPip Stu d io. De toilettassenzijng emaakt vanwaterafstotend imitatieleer. PipStu d iomaakt al sind s 2 0 0 7 kwalitatieve prod u ctenmet oog voor d e kleinste d etails. Klassiek, maar innovatief, trad itioneel, maar orig ineel. Ze h erinnerenons er aanom ons verled ente koestereneninspirerenons om h et levente vieren. PipStu d io’s mottois d anook: ‘Happy prod u cts for h appy people’.

| uitgave 3

25


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 26

Reportage

International Home + Housewares Show

Software is eating the world Zeven jaar geleden zeiMarc Andreessen,investeerder in Groupon en LinkedIn,iets waarvan het belang de meeste mensen destijds nog ontging: ‘software is eating the world’. Hoewelwe zijn woorden uiteraard niet letterlijk moeten nemen,stelt de snelle ontwikkeling van slimme software ons steeds meer in staat om ons leven thuis te vergemakkelijken en te veraangenamen,zo zagen we tijdens de InternationalHome + Housewares Show,die in maart in Chicago plaatsvond.

“We zijn aanbeland in een tijd perk waarin slimme software veel in h et h u ish ou d en voor ons g aat reg elen”, steld e Mike Wolf tijd ens zijn keynote speech op d e zond ag van d e beu rs. Wolf is oprich ter van d e Smart Kitch en Su mmit, een evenement met als ond erwerp d e toekomst van d e ‘connected kitch en’. Tevens is h ij voorzitter van een panel van leveranciers van h u ish ou d elijke prod u cten, d at over d it ond erwerp praat. Hij conclu d eerd e d at h et h art van d e ‘smart kitch en’ niet d e ‘smart oven’, koelkast of fornu is is, maar d e software en d at h et u ltieme d oel is om software en h ard ware perfect met elkaar te laten samenwerken. Dat g ebeu rt volg ens Wolf nog te weinig op d it moment: “Hard ware- en softwareontwikkelaars moeten meer een eenh eid vormen en slimme allianties aang aan om d e ‘connected kitch en’ ech t tot een su cces te maken.”

word t g emaakt. Volg ens Knobloch zijn er vier trend s in‘smart h ome innovations’ d ie nu al prominent aanwezig zijn enzich in2 0 1 8 verd er ontwikkelen. Trend 1 : Betrek consument bij ontwik k eling van producten Het was altijd eenvertrou wd mech anisme: er word t eenprod u ct bed ach t, g emaakt enopd e markt g ebrach t. Weliswaar peilt d e marketing afd eling vooraf of er beh oefte aanis, maar een introd u ctie blijft eenonzeker avontu u r. Via ‘fu nd ing s-platforms’ zoals Kickstarter, Ind ieg og oenGoFu nd Me word enconsu mentennu vó ó raf actief bij h et ontwikkelenenbed enkenvan

prod u ctenbetrokken. “Consu menten h ebbenspecifieke id eeënof wensenten aanzienvaneenbepaald ond erwerp”, vertelt Knobloch . “Die kennis is voor eenprod u cent zeer waard evol omd at h ij d aninstaat is eenprod u ct nó g beter af te stemmenopd e wensenvaneen d oelg roep. Dat verh oog t d e kans op slag en. Consu mentenku nnenook zelf id eeënvoor nieu we prod u ctenaand rag en. Tevens verg emakkelijkentech niekenzoals ‘virtu al reality’ en3 D-printing d e commu nicatie, omd at je niet fysiek naar eenprod u cent h oeft te g aan. Je ku nt eenprototype ook d ig itaal g oed bekijken, beoord elenentips g even.” Trend 2 : Abonnementen en aanvulling Bed rijvenontwikkelenprod u ctenmet d e optie tot au tomatisch e aanvu lling van d e voorraad , via eenabonnementensysteem. Eenkoffiezetter is eenu itstekend voorbeeld : d ie weet opbasis vanh et g ebru ik wanneer d e koffiepad s opd reig ente rakenenbestelt au tomatisch nieu we voorraad . Nespressoenh et Amerikaanse Keu rig zijnenkele spelers

Carley Knobloch (Foto: Daniel Collopy)

Hé Google, heb ik alle ingrediënten in huis om koekjes te maken? CarleyKnobloch Carley Knobloch is eenAmerikaanse ‘d ig ital lifestyle expert’ envolg ens h aar is eenech t ‘smart h ome’ net zomooi als intellig ent, waard oor je ervaart d at h et leventh u is d aad werkelijk g emakkelijker

26

uitgave 3 |


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 27

Reportage

d ie al ver zijnbij d e ontwikkeling van d eze systemen. Volg ens Knobloch is ook Amazonals h oog tech nolog isch bed rijf u itstekend u itg eru st om h eel snel op d eze ontwikkeling inte spring en, omd at h u npersoonlijke assistent Alexa is g ekoppeld aand e enorme webwinkel. Dat g eeft Amazoneenvoorsprong in h et slu itenvanallianties. Trend 3 : een mobiele lifestyle Omd at we onze smartph ones bijna elk moment vand e d ag bij ons h ebben, komt h et niet als eenverrassing d at een g roeiend aantal aanbied ers apps ontwikkelenvoor h u nprod u cten. Neem bijvoorbeeld d e Vitamix Perfect Blend

Smart Food Scale d ie je h elpt om d e perfecte smooth ie te maken, zond er vooraf d e ing red iëntenaf te weg en. Voeg een banaantoe end e appvertelt wanneer je moet stoppen. “Dit soort prod u cten kanmensend aad werkelijk h elpenom te lerenkokenenh opelijk g ezond er te g aaneten. Dat g eld t tevens voor d e HestonCu e Smart Cookware (eenpan met eensensor d ie g ekoppeld is aan eenapp, red .)”, leg t Knobloch u it. “Mensenlerenzoh oe ze beter ku nnen koken, bakkenenbrad en, met mind er risicod at h et misg aat. Ze word end an trotser oph et resu ltaat, vind enh et leu ker om zelf ind e keu kente staanen h alend anh opelijk mind er ‘fast food ’.”

te maken. Mijnkeu keng eeft d anzelf h et antwoord . De lifestyle vand e Jetson’s (eenAmerikaanse tekenfilmserie over h et levenvaneenfu tu ristisch g ezin, red .) is niet zover weg meer”, beslu it Carley Knobloch . Ineenrecent ond erzoek vanABN AMRO staat d at 1 0 procent vand e Ned erland se consu mentenbereid is een prod u ct te kopenvia eenappof apparaat d at zijnstem h erkent. Rich ting 2 0 2 1 is d it al 1 8 procent. Zo’n3 0 procent vand e Ned erland se consu menten verwach t in2 0 2 1 reg elmatig iets te kopenvia eenstemg estu u rd apparaat.

Trend 4 : de k racht van je stem! Eenvand e snelst g roeiend e trend s volg ens Knobloch is d e persoonlijke, d ig itale assistent d ie we d oor mid d el vanonze stem opd rach teng even. “We bed ienen h et lich t met onze stem of d e g ord ijnen enzonwering . Ik vraag nu aanmijnpersoonlijke assistent opGoog le Home om eenrecept te zoekenom ch ocolad e koekjes te maken. Het zal niet lang meer d u renvoord at we aanGoog le Home d e vraag ku nnenstellenof ik alle ing red iënteninh u is h eb om d ie koekjes

Thermomix TM5 Sind s eenjaar of twee is d e Th ermomix TM5 vanh et Du itse Vorwerk h ier opd e markt. Dit is eenkeu kenmach ine, maar d aneenvand e overtreffend e trap. De Th ermomix TM5 h eeft liefst twaalf fu ncties waarmee je eenmaaltijd ku nt voorbereid enénmaken: koken, blend en, stomen, emu lg eren, g econtroleerd verwarmen, h akken, kloppen, roeren, mixen, weg en, malenénkned en. Ind e receptensleu tel, d ie je aanslu it opd e Th ermomix TM5 , zittend ig itale receptenopg eslag enom zo g estu u rd te ku nnenkoken. De ‘g u id ed cooking ’-fu nctie g id st u d anstapvoor stapnaar u w favoriete g erech t. www.thermomixbenelux.com

Outdoor Gardening Indoor Voor wie zelf th u is zijneig eng roenten, kru id enof plantenwil kweken, zijner ‘u rbang ard ening /farming systemen’. Die zorg envoor d e ju iste LED-belich ting , belu ch ting enbevoch tig ing . Het g roeiproces ku nje natu u rlijk via eenappeneen camera opafstand volg en. Er zijnversch illend e variaties, vaneensysteem voor op tafel of aand e wand , tot eenh eel rek met zes etag es. www.opcomfarm.com

| uitgave 3

27


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 28

Nieuwe producten

Zwilling Gusto Multitalent Ond er d e naam Gu stoMu ltitalent komt Zwilling met eenserie van zes ovensch alenvanh ittebestend ig borosilicaatg las, met een ku nststof d eksel d at lu ch td ich t afslu it enlekvrij is. Gesch ikt voor g ebru ik ind e oven, mag netron, koelkast end iepvries. Hand ig om inte bereid en, te bewarenente serveren. 1 0 Jaar g arantie! www.demeyere-nederland.nl

Zwilling - Plus fluitk etels

Ambiente - Gypsy Gypsy is eennieu w enkleu rrijk d essin vanAmbiente d at eenh eerlijke, Boh emiaanse sfeer u itstraalt d ie past bij eenzomerse d ag . Ambiente breng t h et Gypsy-d essinniet alleenu it op servettenenzakd oekjes, maar ook opeensfeerkaars, eend ienblad , eenporseleinenbeker eneensierku ssen. U ku nt Gypsy bovend ien g oed mixenmet d e servetten Eleg ance Orang e enDots Peach . www.ambiente.eu

Bij Zwilling zijnsind s kort twee flu itketels met eeninh ou d van1 ,5 liter verkrijg baar. Er is eenrech t eneenbolvormig mod el, g emaakt vanh oog g lanzend g epolijst roestvrijstaal. Een stevig slu itend d eksel voorkomt d at waterd ampontsnapt. Opd e Plu s flu itketels g eeft Zwilling tienjaar g arantie. www.demeyere-nederland.nl

J. Lensen - GastronomabyMelissa

Demeyere - Intense Demeyere h eeft h aar Intense-assortiment verd er u itg ebreid met eenpannenkoekpanø 2 6 cm, eenwok ø 3 0 cm eneeng rillpan2 8 x2 8 cm. De serie word t g ekenmerkt d oor h et befaamd e 5 -lag enmateriaal, d at zorg t voor eeng elijkmatig e warmteverd eling . Intense is g esch ikt voor g ebru ik ind e ovenenalle fornu izen, inclu sief ind u ctie. 3 0 Jaar g arantie. www.demeyere-nederland.nl

Slow is th e new fast! Daarom introd u ceert J. LensenHu ish ou d BV d e slowcooker Gastronoma by Melissa. Met eenslowcooker maak je opeenvou d ig e wijze eenpansg erech tend ie h eel lang zaam g aren. De timer kanje tot 1 2 u u r instellen. De slowcooker vanGastronoma by Melissa h eeft eeninh ou d van6 ,5 liter, g oed voor maximaal zes personen. www.jlensen.nl

Voor alle contactgegevens:

www.gemengdebranche.nl /leverancierzoek er

28

uitgave 3 |


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 29

Opleiding & training

Fraude door medewerk ers?

Check het waarschuwingsregister De Stichting Fraude Aanpak Detailhandel(FAD) heeft een zogenaamd waarschuwingsregister,waarin de namen van voormalige winkelmedewerkers zijn opgenomen die zijn ontslagen wegens het plegen van fraude bijhun werkgever. Leden van Vakcentrum kunnen zich gratis bijdit register aansluiten en zo checken of een potentiële medewerker in het register is opgenomen.

Interne fraude Ond ernemers ind e d etailh and el h ebben relatief veel last vancriminaliteit. Waarsch ijnlijk is ied ere winkelier weleens g econfronteerd met winkeld iefstal en h elaas is d e laatste d ecennia h et overvallenvanwinkels voor crimineleneenaantrekkelijk alternatief g eword en. Maar ministens zozorg wekkend is criminaliteit d oor eig enmed ewerkers. Daarbij moet vooral word eng ed ach t aand iefstal, verd u istering enfrau d e. Inwinkels g aan veel g eld eng oed erenover d e toonbank envoor med ewerkers d ie d e verleid ing niet ku nnenweerstaan, is h et relatief eenvou d ig d aarvanmisbru ik te maken. Om interne frau d e te voorkomen, is h et in eerste instantie van g root belang d at er d u id elijke interne proced u res en protocollen g eld en als h et g aat om afh and eling van g eld en g oed eren. De ond ernemer moet erop toezien d at d ie protocollen nau wg ezet word en nag eleefd . Maar ook d an kan h et mis g aan. De impact van interne frau d e is vaak g roter d an g ed ach t: d ie joviale, h ard werkend e colleg a blijkt opeens jarenlang d e kassa te h ebben ‘afg eroomd ’. Dat h eeft g rote impact op d e ond ernemer en d e med ewerkers. Check uw sollicitanten Ond ernemers ind e d etailh and el ku nnen zich bij h et waarsch u wing sreg ister aanslu iten. Ind ieneenmed ewerker ind e winkel weg ens interne frau d e word t ontslag en, d ankand e naam vand ie med ewerker word enopg eg evenaanh et waarsch u wing sreg ister. Voorwaard e is d at d e ond ernemer aang ifte d oet bij d e politie end at h et d ienstverband met d e frau d erend e werknemer word t beëind ig d . Aanslu iting bij h et reg ister betekent ook d at d e ond ernemer sollicitantenkanlatenscreenen. De ond ernemer

| uitgave 3

g eeft d e naam vand e sollicitant d oor en krijg t d anberich t teru g met d e med ed eling of d e sollicitant wel of niet inh et waarsch u wing sreg ister is opg enomen. Branchelok et Grootwinkelbed rijvenzijnrech tstreeks aang eslotenbij d e stich ting FAD. MKB bed rijven(end u s ook franch isenemers) ku nnenzich aanslu itenvia eenbranch eloket. Vakcentru m h eeft voor d e led en eenbranch eloket inh et leveng eroepen. Led enku nnenh ierd oor g ratis g ebru ikmakenvanh et waarsch u wing sreg ister. Bij h et branch eloket vanVakcentru m meld t d e ond ernemer criminele incid entenvanmed ewerkers, of laat d e ond ernemer zijnsollicitant screenen. Voorwaarden Om te ku nnend eelnemen, g eld t wel eenaantal belang rijke voorwaard en: – Er moet eenh eld er g eformu leerd frau d e- enpreventiebeleid zijnvastg esteld binnend e ond erneming ; – Nieu we en h u id ig e med ewerkers moeten word en g eïnformeerd over d e aanslu iting bij h et waarsch u wing sreg ister en d e werking d aarvan. Dat enkele feit kan al preventief werken; – Er moet eenincid entenreg ister word enbijg eh ou d en. Hierinword en voorvallenopg enomenmet betrekking tot med ewerkers d ie frau d eren. De ond ernemer bepaalt zelf h oe d at reg ister eru it ziet. Voor wie? Ied ereend ie ind e winkel arbeid verrich t enfrau d e pleeg t, kanword eng emeld bij h et waarsch u wing sreg ister, d u s naast d e ‘normale’ med ewerker ook d e stag iair, d e u itzend krach t, d e payrollmed ewerker end e zzp-er.

Eenex-med ewerker word t twee of vier jaar opg enomeninh et reg ister. De ond ernemer-d eelnemer bepaalt h oe lang d e reg istratie g eld t. Daarbij laat h ij zich leid end oor d e d u u r vanh et d ienstverband , d e fu nctie, d e leeftijd vand e med ewerker, d e aard enomvang vand e frau d e end e g evolg end aarvan, end e vraag of sprake is vanverzach tend e omstand ig h ed en. U ku nt zich voorstellend at d iefstal vantwintig eu rou it d e kassa d oor eensch olier d ie opzaterd ag werkt, vaneenand ere ord e is d anwanneer sprake is vaneenbed rijfsleid er d ie g ed u rend e jarensystematisch g oed eren u it h et mag azijnontvreemd . En de VOG? Een and ere manier om te controleren of potentiële med ewerkers een ‘sch oon’ verled en h ebben, is d e Verklaring Omtrent h et Ged rag (VOG). Nad eel van d e VOG is d at h et tot ong eveer ach t weken kan d u ren, voord at d u id elijk is of d eze al d an niet word t verstrekt, terwijl in d e d etailh and el vaak snel g esch akeld word t: vand aag aang enomen, morg en (of d ezelfd e d ag ) beg innen. Is de privacygeborgd? FAD h anteert eenu itg ebreid e systematiek van‘ch ecks and balances’. De (ex) werknemer h eeft eenklach tenmog elijkh eid als h ij meent d at h ij (nog ) ten onrech te inh et waarsch u wing sreg ister is vermeld . Daarnaast controleert een onafh ankelijke au d itcommissie of d eelnemers zich h ou d enaand e voorwaard end ie g eld en. Hoe k an ik deelnemen? Led en van Vakcentru m ku nnen zich gratis voor h et waarsch u wing sreg ister aanmeld en bij h et branch eloket. Een aanmeld ing sformu lier vraag t u op bij h .vand orst@vakcentru m.nl. Vermeld in d e mail u w naam, u w bed rijfsnaam, u w telefoonnu mmer en d e vestig ing splaats.

29


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 30

MVO NEDERLAND

Branche Berichten

Ond er red actie van Jos Reinh ou d t

Leve de winkeldochter Hoe goed je winkelook draait, er blijven altijd welproducten over die niet verkocht worden. Als ook de uitverkoop niet meer helpt,dan rest vaak niets anders dan afvoeren en vernietigen. Dat is natuurlijk ontzettend jammer,want voor het produceren en transporteren van die producten is materiaalen energie gebruikt,hebben fabrieken gedraaid en vrachtwagens gereden. Er zijn mensen aan het werk geweest voor het inpakken,verplaatsen en administreren van aldie goederen. Als dat uiteindelijk alleen tot afvalleidt, kun je gerust spreken van regelrechte verspilling.

Wegter in Chicago in de prijzen Tijd ens d e International Home + Hou sewares Sh ow inCh icag owon Weg ter Consu mentenBV u it Heng elo een‘Global Innovations Award inBooth Excellence’. Uit 2 2 0 0 exposantenselecteerd e d e ju ry intotaal ach t g enomineerd en: vier ind e categ orie g rote stand s, vier ind e categ orie kleine stand s. Weg ter wond e award ind e categ orie kleine stand s. Deze stand stond volled ig inh et tekenvanh et merk Lau ra Ash ley. De ju ry was ervanond er d e ind ru k h oe

h et bed rijf erinslaag d e d e artikelenin combinatie met visu als te presenteren, zod at h et net eening erich te winkel leek. Dat zorg d e volg ens d e ju ry voor d e u ltieme merkbeleving . Ind e categ orie g rote stand s wonCorelle Brand s. Overig ens was nog eentweed e Ned erland s bed rijf g enomineerd : Witloft BV, d at led eren sch ortenverkoopt. Bij de foto: in het midden met de award eigenaar Frans Wegter. Rechts naast hem Phil Brandl, president van de IHA.

In sommige sectoren is die verspilling gigantisch:van alhet textieldat wordt gemaakt, bereikt een kwart nooit een consument. Een derde van alhet voedselwordt nooit opgegeten. Maar de textiel- en de voedingsbranche komen nu ook in actie. Onder de naam ‘Verspilling is verrukkelijk’,werkt een groep ondernemers aan het terugbrengen van voedselverspilling. Ze ontwikkelen smaakvolle en mooie producten,gemaakt van voedseldat anders zou worden weggegooid,vergist of verwerkt tot diervoeder. Denk aan soep van kromme groente of zeep gemaakt van sinaasappelschillen. In Wageningen richtte een supermarkt een apart schap in voor deze winkeldochters. ‘Onverkoopbaar’wordt zo een aantrekkelijke,nieuwe productcategorie.

30

Nieuwe contactpersonen Bormioli Rocco, Pyrex Na sind s 1 9 8 6 ‘inh et g las’ te h ebbeng ezeten, is Carel van Kempen(fotorech ts boven) vanClairessa Tableware bv per 1 mei met pensioeng eg aan. VanKempenwas jarenlang ag ent vanh et Italiaanse Bormioli Roccoenh et Franse Pyrex. Bormioli Roccoh eeft inFranz Palermo(fotomid d en), d ie eveneens g oed is ing evoerd ind e branch e vang ebru iksg las, eennieu we ag ent g evond en. U ku nt h em telefonisch bereikenond er nu mmer 0 6 -4 9 7 2 0 3 4 2 , of per mail franzerikrolf@g mail.com. Pyrex, ond erd eel vanInternational Cookware, h eeft besloten om d e commerciële zakenvanu it h et eig enkantoor inBru ssel te reg elen. Marc Devos (fotorech ts ond er) is als salesmanag er Pyrex Benelu x u w nieu we contactpersoon. Zijntelefoonnu mmer is +3 2 (0 ) 2 4 6 6 5 0 8 0 , mobiel +3 2 (0 ) 4 7 7 3 3 4 0 3 0 , www.pyrex.eu.

uitgave 3 |


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 31

Werken met sterke merken CH O O S E YO U R D R I N K , S T Y LE A N D CO LO R

t voor ducen n Uw pro ijke artikele l e d u ’. huisho kenhulpjes en keu

U N B E LI E V A B LE

»CHEERS

No.2

Design: koziol werksdesign

S u z a n n e Ke i j s e r + 3162 5 0 6 4 07 8

s u z a n n e . k e i j s e r @ ko z i o l . d e

www.koziol.de/superglas

Voor informatie over

VOOR ONDERNEMENDE MENSEN

adverteren in deze rubriek,

www.mkbct.nl

bel 0570 - 516873

(015) 2191390

✓ ✓ ✓ ✓ facebook .com/speelgoedenhobby

facebook .com/gemengdebranche

twitter.com/Speelgoed_Hobby

twitter.com/gemengdebranche

of mail naar info@jnmediasales.nl

Merk Hoe Sterk!

Westmark GmbH Bielefelder Straße 125 | 57368 Lennestadt-Elspe | Germany Contact: Wencke Pieper, wencke.pieper@westmark.de www.westmark.de

SUPERGLAS _ Onbreekbaar _ Isoleert 4x beter warm & koud _ Vaatwasserbestendig _ Onbeperkte kleurmogelijkheden

maar liefst 40 nieuwe produkten waarvan 6 nieuwe designs/ gedekoreerde series kruidenblikje en stroopwafelblik in plain silver nieuwe blikken in plain silver, white, black en gold

www.thebox-blikken.nl


GB_03_2018_P01_32_V11.qxp_Binnenwerk 20-04-18 16:37 Pagina 32

Tot slot

COLOFON

KOOPLUST:retailinspiratie en advies

Uitgave Abonnees ontvang enper jaar 5 g ed ru kte u itg avenend aarnaast minimaal 1 0 keer d ig itaal 'Gemeng d e Branch e | nieu ws'.

Priori-tijd

Adres Vakblad Gemeng d e Branch e Blekerijlaan1 3 4 4 7 GR Woerd en Telefoon: 0 3 4 8 – 4 1 9 7 7 1 Website: www.g emeng d ebranch e.nl E-mail: g emeng d ebranch e@vakcentru m.nl

Tijd . We komenh et allemaal te kort. Hoe vaak ik ond ernemers wel niet h oor zeg g en: 'Ik h eb g eentijd voor....' (enopd ie pu ntjes ku nje invu llen wat je wilt). De waarh eid is d at er maar 2 4 u u r ineend ag zit. Ener is niemand op d e wereld d ie d aar iets aanverand ert. De vraag is d u s niet h oe je meer tijd maakt, maar h oe je erg ens prioriteit vanmaakt.

Ond er red actie van MarianBekkers

Volg ons op Twitter www.twitter.com/g emeng d ebranch e

Volg ons op Facebook www.facebook.com/g emeng d ebranch e Redactie Rob Antonissen Bladmanagement Joyce vanDorp Advertentieverk oop JN/Med ia Sales Telefoon: 0 5 7 0 – 5 1 6 8 7 3 E-mail: g emeng d ebranch e@jnmed iasales.nl Abonnementen € 6 2 ,5 5 per jaar (exclu sief btw). Incombinatie met vakblad Speelg oed enHobby € 1 0 0 ,0 5 (exclu sief btw). Voor bu itenland : opaanvraag .

Dit is hoe je dat doet: 1 . Bepaal wat je belang rijkste d oel is. Wat wil jij d e komend e period e h et allerliefste bereiken? 2 . Bed enk éénactiviteit d ie je volg end e week u it kanvoerenend ie jou opweg h elpt naar je d oel. Kies d e activiteit d ie je naar jou w g evoel h et meest zal h elpenbij h et beh alenvanje d oel; 3 . Maak tijd voor d eze activiteit. Planh et inje ag end a in. Want d atg ene wat niet ing epland is, word t niet u itg evoerd ; 4 . Tijd te kort? Sch rapof stel d e activiteitend ie eenmind er g rote bijd rag e leverenaanje d oel u it, of d eleg eer takenaanand eren. Is h et simpel tijd te makenvoor je prioriteiten? Nee. Is h et nod ig voor d e g roei vanje winkel? Ja. Doen dus!

Abonnementenword enafg eslotenper kalend erjaar. Opzeg g ing g esch ied t sch riftelijk eenmaand vó ó r h et verstrijkenvanh et kalend erjaar.

Betalingen IBAN: NL5 3 INGB0 6 6 9 0 1 3 0 1 3 BIC: INGBNL2 A (t.n.v SOVD te Woerden)

Gemengde Branche | nieuws De digitale nieuwsbrief ‘Gemengde Branche | nieuws’ maakt onderdeel uit van uw abonnement.Wilt u dat meerdere personen binnen uw bedrijf deze nieuwsbrief ontvangen?

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen zonder toestemming van de redactie is verboden. Alle advertentie-contracten worden afgesloten conform de Regelen voor het Advertentie-wezen gedeponeerd bijde rechtbanken in Nederland.

Ga dan naar www.gemengdebranche.nl/nieuwsbrief of stuur een e-mail naar gemengdebranche@vakcentrum.nl. Vermeld daarin uw bedrijfsnaam, en de namen en e-mailadressen van de personen die de nieuwsbrief ook willen ontvangen.

Vormgeving en opmaak Dig ivisie, Rotterd am Druk en afwerk ing Artoos, Kampenh ou t Gemengde Branche is partner van

32

uitgave 3 |


GB_03_2018_omslag_V2.qxp_Omslag 20-04-18 16:53 Pagina 2

www.spogagafa.com

DE TUINVAKBEURS

2 t/m 4.9.2018

HOE DOORBREEK JE D E DAG E L I J K S E S L E U R ?

JE ZET HET FORNUIS A AN. Zodra je in de keuken staat, zijn de kleinste dingen ineens van het grootste belang. En de sleur van kantoor, files en vergaderingen verdwijnt naar

LAAT U INSPIREREN!

de achtergrond, terwijl je smaakpapillen op ontdekkingsreis gaan. En wat neem je mee op deze reis? Het juiste gereedschap!

DOTS Bottle

CURVER BENELUX BV • POSTBUS 112, 5120 AC RIJEN ERICSSONSTRAAT 17 • 5121 MK RIJEN E-MAIL: INFO.BENELUX@CURVER.COM TEL: 0161-228900 • FAX: 0161-228901

www.curver.com

De grootste tuinvakbeurs ter wereld | Het wereldwijd grootste aanbod van grills, barbecues, outdoormeubels en -decoraties | Inspirerende POS-oplossingen | Trendshow outdoormeubels | Outdoorkeuken, grill en barbecue | Smart Gardening- en accu-innovaties | Nieuwe concepten voor de plantengroei Tel. 030 – 303 64 50 E-Mail info@koelnmesse.nl

www.spogagafa.com

Voor iedereen die van koken houdt:

de nieuwe EPICURE messen van WÜSTHOF. wuesthof.com/epicure


GB_03_2018_omslag_V2.qxp_Omslag 20-04-18 16:53 Pagina 4

Win the Coveted gia Netherlands

Vakblad voor koken, tafelen, wonen en cadeaus

uitgave 3 | mei 2018

Nominations for the 2018-2019 gia Netherlands, the prestigious award honoring business innovation and retailing excellence in housewares, are now being accepted. To be considered for this award or to nominate a housewares retailer, please contact: Vakblad Gemengde Branche Participating in gia opens up unique opportunities for your business: • Compete with and be honored alongside global peers

Telefoon: 0348-419771 Contactpersoon: Rob Antonissen r.antonissen@vakcentrum.nl

• Receive both local and global recognition, visibility and positive PR • Learn how to improve your business through expert feedback and benchmarking

Sponsor of the gia program

• Win a trip to the 2019 International Home + Housewares Show in Chicago, 2 - 5 March

Deze maand:

Proud sponsor of gia Netherlands:

Dag van he t Vak ce ntrum The Cook ware CompanyBe ne lux

Subsponsors:

www.housewares.org/show/gia-retail www.gemengdebranche.nl

WMF ope nt Expe rie nce Ce nte r


GB_03_2018_omslag_V2.qxp_Omslag 20-04-18 16:53 Pagina 2

www.spogagafa.com

DE TUINVAKBEURS

2 t/m 4.9.2018

HOE DOORBREEK JE D E DAG E L I J K S E S L E U R ?

JE ZET HET FORNUIS A AN. Zodra je in de keuken staat, zijn de kleinste dingen ineens van het grootste belang. En de sleur van kantoor, files en vergaderingen verdwijnt naar

LAAT U INSPIREREN!

de achtergrond, terwijl je smaakpapillen op ontdekkingsreis gaan. En wat neem je mee op deze reis? Het juiste gereedschap!

DOTS Bottle

CURVER BENELUX BV • POSTBUS 112, 5120 AC RIJEN ERICSSONSTRAAT 17 • 5121 MK RIJEN E-MAIL: INFO.BENELUX@CURVER.COM TEL: 0161-228900 • FAX: 0161-228901

www.curver.com

De grootste tuinvakbeurs ter wereld | Het wereldwijd grootste aanbod van grills, barbecues, outdoormeubels en -decoraties | Inspirerende POS-oplossingen | Trendshow outdoormeubels | Outdoorkeuken, grill en barbecue | Smart Gardening- en accu-innovaties | Nieuwe concepten voor de plantengroei Tel. 030 – 303 64 50 E-Mail info@koelnmesse.nl

www.spogagafa.com

Voor iedereen die van koken houdt:

de nieuwe EPICURE messen van WÜSTHOF. wuesthof.com/epicure


GB_03_2018_omslag_V2.qxp_Omslag 20-04-18 16:53 Pagina 4

Win the Coveted gia Netherlands

Vakblad voor koken, tafelen, wonen en cadeaus

uitgave 3 | mei 2018

Nominations for the 2018-2019 gia Netherlands, the prestigious award honoring business innovation and retailing excellence in housewares, are now being accepted. To be considered for this award or to nominate a housewares retailer, please contact: Vakblad Gemengde Branche Participating in gia opens up unique opportunities for your business: • Compete with and be honored alongside global peers

Telefoon: 0348-419771 Contactpersoon: Rob Antonissen r.antonissen@vakcentrum.nl

• Receive both local and global recognition, visibility and positive PR • Learn how to improve your business through expert feedback and benchmarking

Sponsor of the gia program

• Win a trip to the 2019 International Home + Housewares Show in Chicago, 2 - 5 March

Deze maand:

Proud sponsor of gia Netherlands:

Dag van he t Vak ce ntrum The Cook ware CompanyBe ne lux

Subsponsors:

www.housewares.org/show/gia-retail www.gemengdebranche.nl

WMF ope nt Expe rie nce Ce nte r